Статут муніципального навчального закладу додаткової освіти дітей Будинок дитячої творчості

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Затверджений постановою голови Бардимський району
«___» ________________
СТАТУТ
МУНІЦИПАЛЬНОГО Навчальні заклади додаткової
ОСВІТИ ДІТЕЙ
«ДОМ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ»
Бардимський РАЙОНУ
(Нова редакція)

1. Загальні положення
Муніципальне навчальний заклад додаткової освіти дітей «Будинок дитячої творчості» Бардимський району, іменований надалі ДДТ, є закладом додаткової освіти, що здійснюють освітню діяльність дітей, підлітків і юнацтва.
ДДТ здійснює свою діяльність відповідно до Закону Російської Федерації «Про освіту», Типовим положенням про освітній установі додаткового утворення дітей, Конвенцією про права дитини, Законом Пермської області «Про освіту» власним Статутом, договором з Засновником.
ДДТ є юридичною особою, відповідно до Законодавства Російської Федерації, мають печатку із зображенням герба Російської федерації.
Право на освітню діяльність і пільги, надання законодавством Російської Федерації, виникають у ДДТ з моменту видачі установі ліцензії.
ДДТ проходить атестацію відповідно до Закону Російської Федерації «Про освіту» один раз на п'ять років. Атестація закладів проводиться відповідними державними органами установи освітою. ДДТ проходить державну акредитацію в порядку встановленим Законом Російської Федерації «Про освіту».
Засновником ДДТ є адміністрація Бардимський району, яка гарантує правове та економічне забезпечення діяльності ДДТ, надає матеріально-технічні, фінансові та інші засоби. Відношення між засновником ДДТ визначаються установчим договором, укладеним між ними відповідно до чинного законодавства Російської Федерації.
Установа несе в установленому законодавством України порядку відповідальність за невиконання функцій, визначених його статутом.
ДДТ може створювати об'єднання в освітніх установах Бардимський району відповідно до чинного законодавства.
У ДДТ не допускається створення і діяльність організаційних структур, політичних партій та релігійних рухів і організацій.
Юридична адреса ДДТ: 618150 Пермський край, с.Барда, вул. Кірова, 2; телефон 2-04-59.
2. Основи діяльності ДДТ
2.1 Основна мета освітньої діяльності ДДТ - забезпечення достатніх умов для особистісного розвитку дитини, зміцнення здоров'я і професійного самовизначення, адаптація їх до життя в суспільстві, формування загальної культури, організація змістовного дозвілля.
2.2 Самостійно розробляє програму своєї діяльності з урахуванням запитів дітей, сім'ї, освітніх установ, особливостей соціально-економічного розвитку регіону та національно-культурних традицій.
2.3 Веде методичну роботу, спрямовану на вдосконалення освітнього процесу, програм, форм і методів діяльності об'єднань, майстерності педагогічних працівників.
2.4 Самостійно розробляє навчальний план, річний календарний графік і розклад занять, які затверджуються на педагогічній раді.
2.5 Діяльність спрямована на реалізацію наступних завдань:
• Забезпечення умов для особистого, інтелектуального і фізичного розвитку, професійного самовизначення, організації змістовного дозвілля дітей та підлітків у віці від 6 до 18 років;
• Формування загальної культури особистості, духовно-морального ставлення до навколишнього світу;
• Розкриття творчого потенціалу дітей;
• Адаптація їх до життя в суспільстві.
3. Організація освітнього процесу
3.1 Самостійно здійснює освітній процес відповідно до цього Статуту та ліцензією. Навчання ведеться російською і татарською мовами.
3.2 Освітній процес регламентується навчальним планом, розробленим і затвердженим ДДТ на основі примірних навчальних планів і програм, курсів і дисциплін розроблених державними органами управління освіти, розкладом занять, позаурочної та методичною роботою.
3.3 ДДТ здійснює свою освітню діяльність шляхом реалізації освітніх програм художньо-естетичного, соціально-педагогічного, культурологічного, еколого-краєзнавчого та інших напрямів.
3.4 Чисельний склад навчальних груп освітнього об'єднання визначається виходячи з реалізованої освітньої програми, віку учнів, умов для занять. На першому році навчання - не менш 15 чоловік, на другому році навчання не менше 10-12 чоловік, на третьому році навчання - не менше 8-10 чоловік.
3.5 Тривалість занять та їх кількість визначаються освітньою програмою педагога. Тривалість навчального години становить 40 хвилин, для дітей дошкільного віку 35 хвилин.
3.6 Розклад занять об'єднання складається адміністрацією ДДТ за поданням педагога додаткової освіти з урахуванням побажань батьків, навчального навантаження в школі, вікових особливостей дітей і встановлених санітарно-гігієнічних норм.
3.7 На літній період у ДДТ створюються гуртки, табори, які працюють за спеціальним розкладом, у тому числі з новим і змінним складом учнів на базі таборів з денним перебуванням за місцем проживання.
3.8 ДЦТ організовує роботу протягом 36 тижнів. Навчальний рік починається з 15 вересня, якщо цей день припадає на вихідний день, то в цьому випадку навчальний рік починається в перший, наступний за ним. Закінчується рік 15 травня. Режим роботи визначається Правилами внутрішньої трудового розпорядку.
3.9 Комплектування гуртків, студій здійснюється до 10 вересня кожного року. У разі необхідності ДДТ у праві встановити інші строки комплектування гуртків.
3.10 Навчальне навантаження педагога відображається в трудовому договорі та може бути збільшена до 2-х ставок у зв'язку з виробничою необхідністю.
3.11 ДДТ веде прийом бажаючих до гуртків всіх дітей і підлітків проживають в Бардимський районі.
4. Учасники освітнього процесу
4.1 Учасниками освітнього процесу в Будинку дитячої творчості є діти у віці переважно як правила до 18 років, педагогічні працівники, батьки (законні представники).
4.2 При прийомі дітей педагоги знайомлять учнів, батьків (законних представників) з Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку ДДТ, правилами поведінки для учнів, іншими локальними актами, що регламентують навчальний процес.
4.3 До педагогічної діяльності в ДДТ допускається особи наявні вища, середньо - спеціальна освіта або великий досвід роботи за напрямками
4.4 творчої діяльності, що відповідають вимогам кваліфікаційних характеристик, визначених для відповідних посад педагогічних працівників.
4.5 4.4. Навчаються ДДТ мають право:
4.6 на захист гідності, недоторканність особи;
4.7 на розвиток своїх творчих здібностей, інтересів;
4.8 займатися в декількох об'єднаннях, секціях, студіях, змінювати їх;
4.9 створювати органи самоврядування;
4.10 висловлювати свою думку усно або письмово з усіх питань діяльності ДДТ;
4.11 • звертатися до органів самоврядування ДДТ для вирішення конфліктних ситуацій у відносинах з педагогами.
Навчаються зобов'язані:
• виконувати Статут, Правила внутрішнього розпорядку ДЦТ, Правила поведінки для учнів;
• виконувати всі види навчальної роботи, передбачені освітніми програмами, режим навчання;
• дбайливо ставиться до майна ДДТ, дотримуватися чистоти і порядку,
• інші, встановлені в ДДТ вимоги і норми поведінки.
Педагогічні працівники мають право:
• на захист своєї професійної честі та гідності;
• на свободу вибору і використання програм, методик навчання, навчальних посібників і матеріалів;
• на підвищення кваліфікації;
• на створення умов для здійснення освітнього процесу;
• на участь в управлінні ДДТ;
• на соціальні гарантії та пільги, встановлені законодавством Російської Федерації та ст. 32 Закону Пермської області «Про освіту»
Педагогічні працівники зобов'язані:
• виконувати Статут ДДТ, Правила внутрішнього розпорядку, вирішення педагогічних рад, посадові інструкції;
• забезпечити збереження контингенту учнів, виконання в повному обсязі освітніх програм;
• дотримуватися правил охорони праці і техніки безпеки;
• забезпечити охорону життя і здоров'я учнів під час навчального процесу та масових заходів;
• поєднувати повагу і увагу до навчаються з розумною вимогливістю, забезпечити індивідуальний підхід;
• дбайливо ставитися до майна ДДТ;
• вести себе гідно, утримуватися від дій, що заважають колегам виконувати їх виробничі обов'язки.
Батьки (законні представники) учнів мають право:
• захищати права та інтереси дитини;
• знайомитися з ходом та змістом освітнього процесу;
• бути присутнім на заняттях, заходах, що проводяться ДДТ
Батьки (законні представники) учнів повинні:
• забезпечити відвідування дитиною навчальних занять;
• створити необхідну психологічну та матеріальну підтримку для здобуття дитиною додаткової освіти;
• поважати права дитини на власні погляди і думки;
• відвідувати батьківські збори;
• дотримуватися Правил внутрішнього розпорядку;
• відшкодовувати заподіяну дитиною шкоду в порядку встановленому законодавством.

5. Управління
5.1 Управління ДДТ здійснюється відповідно до законодавства Російської Федерації, Статутом ДДТ та Типовим положенням.
5.2 Управління ДДТ будується на принципах єдиноначальності та самоврядування.
5.3 Безпосереднє керівництво ДДТ здійснюється директором, який призначається засновником.
5.4 Директор ДДТ:
• планує, організовує і контролює освітньої процес ДДТ;
• вирішує наукові, навчальні, методичні, господарські, фінансові та інші питання;
• несе відповідальність за життя і здоров'я дітей та працівників під час освітнього процесу, дотримання норм охорони праці та техніки безпеки;
• здійснює прийом на роботу, звільнення і розстановку кадрів, розподіляє посадові обов'язки, несе відповідальність за рівень кваліфікації працівників;
• розпоряджається майном ДДТ і забезпечує раціональне використання фінансових коштів;
• діє від імені ДДТ без довіреності, представляє ДДТ у всіх відповідальних і зарубіжних організаціях, державних, муніципальних та громадських органах;
• керує роботою педагогічної ради;
• несе відповідальність за свою діяльність перед засновником;
• затверджує структуру ДДТ, графіки роботи, розклад занять, розподіляє навчальне навантаження, положення про структурні підрозділи та інші локальні акти;
• у межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, обов'язкові до виконання всіма співробітниками, накладає дисциплінарні стягнення, заохочує і стимулює творчу ініціативу працівників.
• затверджує штатний розклад, заробітну плату в межах виділених коштів, відповідно до Єдиної тарифної сітки, встановлює ставки заробітної плати і посадові оклад і встановлює розміри надбавок, доплат та інші виплати, стимулюючого характеру в межах, наявних коштів відповідно до Положення про встановлення надбавок і доплат працівникам МОУДОД «Будинок Дитячої Творчості»;
• забезпечує раціональне використання фінансових і матеріальних коштів, укладає договори, видає доручення;
• затверджує кошториси витрат на надані послуги.
5.5 Трудовий колектив представляють всі громадяни, що беруть участь у трудовій діяльності ДДТ. Повноваження трудового колективу ДДТ здійснюються загальними зборами трудового колективу, що є вищим органом самоврядування (надалі «Загальні збори»)
5.6 Загальні збори - колегіальний орган управління приймає з принципових питань життєдіяльності ДДТ, а саме:
• розгляд і оцінка основних принципів розвитку установи;
• освіта органу громадської самостійності для переговорів з адміністрацією установи з питань укладення, зміни, доповнення колективного договору та контролю його виконання;
5.7.Общее збори трудового колективу має право:
• зажадати звіт адміністрації про виконання колективного договору;
• вибирати комісію з вирішення трудових спорів та її терміну повноважень.
5.8 Рішення загальних зборів трудового колективу вважається правомочним, якщо за нього проголосувало не менше 80% членів колективу.
5.9 Збори проводяться не рідше 1 разу на рік.
5.10 Збори розглядає наступні питання:
• оцінка результатів роботи установи;
• створення тимчасових комісій у разі необхідності, визначення їх повноваження і термін їх дії;
• заслуховування звіту про виконану роботу будь-якого співробітника ДДТ;
• ізисківаніе додаткових фінансових коштів для покращення матеріально - технічної бази ДДТ.
5.11 З метою розвитку та вдосконалення освітнього процесу, підвищення професійної майстерності та творчого зростання педагогів додаткової освіти фахівців ДДТ діє педагогічна рада - колегіальний орган об'єднує педагогічних працівників ДДТ.
Педагогічна рада діє на підставі Положення про педагогічному овете. Педагогічна рада скликається не рідше 2 рази на рік. Рішення педагогічної ради є правомочним, якщо на нього засідань присутні не менше половини 2 / 3 педагогічних працівників ДДТ і якщо за нього проголосувало не менше половини присутніх педагогів. Рішення педагогічної ради оформляються протоколами і зберігаються у справах ДДТ.
5.12 У повноваження педагогічної ради входить:
• обговорення та обгрунтування вибору освітніх програм;
• обговорення та коригування планів розвитку ДДТ, авторських програм;
визначення системи методичної роботи ДДТ;
• обговорення результатів роботи незалежних експертних комісій та адміністрації ДДТ за підсумками контролю;
• розгляд підсумків навчально-виховної діяльності за півріччя, рік;
• участь в атестації педагогів додаткової освіти;
• підтримка і заохочення всяких ініціатив, спрямованих на поліпшення навчально-виховного процесу.
6. Компетенція засновника ДДТ
6.1 До компетенції Засновника ДДТ входять:
6.1.1 створення, реорганізація та ліквідація ДДТ;
6.1.2 забезпечення дотримання нормативів і показників умов освітньої діяльності, зафіксованих у Ліцензії ДДТ;
6.1.3 призначення та звільнення з посади директора ДЦТ, заохочення і накладення стягнення;
6.1.4 затвердження Статуту ДДТ;
6.1.5 покладання обов'язків і відповідальності на ДДТ за виконання основної статутної діяльності;
6.1.6 проведення щорічних і поточних перевірок ДДТ, контроль його діяльності;
6.1.7 забезпечення дотримання чинного законодавства РФ ДДТ;
6.1.8 закріплення об'єктів власності за ДДТ на праві оперативного управління;
6.1.9 надання на договірних засадах посередницьких послуг ДДТ в частині матеріально-технічного забезпечення;
6.1.10 контроль дотримання умов оренди об'єктів власності ДДТ;
6.1.11 здійснення контролю за виконанням бюджетних коштів;
6.1.12 фінансування ДДТ на основі державних і місцевих нормативів у розрахунку на одну дитину за типом установи додаткової освіти;
6.1.13 надання методичної допомоги ДЦТ;
6.1.14 отримання інформації про організаційну, фінансової, господарської, освітньої діяльності ДДТ;
6.1.15 прийняття на себе витрат за поточний і капітальний ремонт, утримання основних фондів, що використовуються безпосередньо на освітні цілі.
6.2. При недостатності у ДДТ грошових коштів і належних йому об'єктів власності, несе відповідальність за зобов'язаннями установи у порядку, визначеному законом.
7. Майно, господарська та фінансова діяльність ДДТ
7.1 Майно ДДТ складають основні та оборотні кошти, фінансові ресурси, які належать йому на праві оперативного управління, закріплені за ДДТ відділом майнових відносин Бардимський району;
7.2 Джерелами утворення майна ДДТ є:
земля, будівля ДДТ;
• доходи від додаткових платних послуг;
• дохід, отриманий від реалізації продукції і послуг, а також від інших видів дозволеної діяльності;
• інші надходження.
7.3 ДДТ володіє правом власності на грошові кошти, майно та інші об'єкти власності, передані йому фізичними юридичними особами у формі дарунка, пожертвування або за заповітом, на продукти інтелектуальної і творчої праці, а також на доходи власної діяльності.
7.4 Фінансування ДДТ здійснюється на основі державних і місцевих нормативів визначаються у порядку, встановленим законодавством РФ.
7.5 ДДТ вправі залучати в порядку, встановленому Законодавством Російської Федерації, додаткові фінансові, у тому числі валютні ресурси. Залучення ДДТ додаткових коштів не тягне за собою зниження нормативів і абсолютних розмірів його фінансування з бюджету Засновника.
7.6 Бюджетні кошти, закріплені за ДДТ засновником, а також власні кошти використовуються за своїм розсудом на розвиток матеріально - технічної бази відповідно до цього Статуту і вилученню не підлягають, якщо протилежне не передбачено законодавством РФ.
7.7 Не використані в поточному році фінансові кошти ДДТ підприємницької діяльності не можуть бути вилучені або зараховані Засновником в обсяг фінансування наступного року.
7.8 При здійсненні оперативного управління майном ДДТ зобов'язаний:
• забезпечувати збереження та ефективне використання переданого майна виключно за цільовим призначенням;
• не допускати погіршення технічного стану майна.
7.9 Майно, закріплене за ДДТ на праві оперативного управління, може бути вилучено як повністю, так і частково виключно у таких випадках:
• при прийнятті засновником рішення про ліквідацію та реорганізацію ДДТ;
• при порушенні умов, передбачених пунктами 7.9 та 7.11 цієї глави Статуту.
Вилучення і відчуження майна проводиться засновником.
7.10 Грошові і матеріальні кошти, що належать ДДТ на праві власності, використовуються ним на свій розсуд відповідно до законодавства РФ, цим Статутом і вилученню не підлягають.
7.11 Дохід від додаткових платних послуг зараховуються на користь ДДТ і витрачаються ним на свій розсуд. Дана діяльність не належить до підприємницької.
7.12 ДДТ вправі вести іншу, що приносить прибуток діяльність, передбачену законодавством РФ лише остільки, оскільки це служить досягненню цілей, заради яких вони створені, і цих щілинах.
8. Підприємницька діяльність ДДТ
8.1 ДДТ має право вести підприємницьку діяльність, передбачену цим Статутом.
8.2 До підприємницької діяльності відноситься:
• будь-які види діяльності, не заборонені чинним законодавством Російської Федерації;
• здача в оренду за згодою засновника основних фондів майна;
• пайова участь у діяльності інших установ (у тому числі освітніх), організацій, підприємств;
• надання посередницьких послуг;
торгівля покупними товарами, виробами, обладнанням;
• ведення приносять дохід інших позареалізаційних операцій, безпосередньо не пов'язаних з власним виробництвом передбачених до Статуту, продукції, робіт, послуг і з їх реалізацією.
8.3 ДДТ має право встановлювати прямі зв'язки з установами, підприємствами, організаціями, в тому числі іноземними.
8.4 У своїй підприємницькій діяльності ДДТ прирівнюється до підприємства і потрапляє під дію законодавства РФ у сфері підприємницької діяльності.
Кошти, отримані від підприємницької діяльності, надходять у розпорядження ДДТ і використовуються ним на свій розсуд. Засновник має право припинити підприємницьку діяльність ДДТ, якщо вона здійснювалася на шкоду освітньої діяльності, до рішення суду з цього питання.
9. Регламентація діяльності ДДТ
9.1 Діяльність ДДТ регламентується наступними видами локальних актів:
9.1.1 Статутом ДДТ;
9.1.2 Програмою діяльності ДДТ;
9.1.3 Правилами внутрішнього розпорядку;
9.1.4 Колективним договором;
9.1.5 Програмою розвитку;
9.1.6 Посадовими інструкціями;
9.1.7 Договором між Засновником і ДДТ;
9.1.8 Положенням про методичну раду
9.1.9Положеніем про методичне об'єднання
9.1.10 Положення про педагогічну раду
9.1.11 Інструкціями з охорони праці та техніки безпеки;
9.1.12 Наказами і розпорядженнями директора ДДТ.
9.2 Локальні акти ДДТ не можуть суперечити цьому Статуту.
9.3 При необхідності регламентації діяльності ДДТ іншими локальними актами, не перераховані в п. 9.1. цього Статуту, вони підлягають реєстрації в якості додатків до Статуту.
10. Трудові відносини
10.1 Ставлення працівника ДДТ і адміністрації регулюються трудовим договором, умови якого не можуть суперечити трудовому законодавству Російської Федерації.
10.2 Крім основних припинень договору з ініціативи адміністрації, передбачених законодавством Російської Федерації про працю, підставами для звільнення педагогічного працівника ДДТ з ініціативи адміністрації до закінчення терміну дії трудового договору є:
• повторне протягом року грубе порушення Статуту ДДТ;
• застосування, в тому числі одноразове, методів виховання пов'язаних з фізичним або психічним насильством над особистістю навчає;
• поява на роботі в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння.
Звільнення за справжніми підставах може здійснюватися адміністрацією без згоди профспілки.
10.3 Заробітна плата, посадовий оклад працівникам ДДТ виплачується за виконання ними функціональних обов'язків і робіт, передбачених трудовим договором, посадовими обов'язками на основі ETC, відповідно до тарифно-кваліфікаційними вимогами. Виконання працівниками інших обов'язків оплачується за додатковою угодою, наказом, крім випадків спеціально передбачених законодавством Російської Федерації.
10.4 ДДТ, в межах наявних у нього коштів на оплату праці, самостійно визначає форму оплати праці, розміри доплат і надбавок, премій та інших виплат на підставі «Положення про встановлення надбавок і доплат працівникам МОУ ДОД« Будинок дитячої творчості »затверджується засновником.

11 Прикінцеві положення, порядок ліквідації та
реорганізації
11.1 Особи, прийняті на роботу в ДДТ, засновники (законні представники),) старшокласники повинні бути ознайомлені з цим Статутом.
11.2 Зміни і доповнення в Статуті приймаються на загальних зборах, затверджуються Засновником і реєструються в установленому порядку.
11.3 Діяльність ДДТ може бути припинена його ліквідацією або реорганізацією.
11.4 Ініціатором реорганізації може виступити колектив ДДТ.
11.5 Ліквідація ДДТ може бути здійснена за рішенням Засновника або судового органу в разі невиконання ним освітніх і виховних завдань.
11.6 Реорганізація або ліквідація може бути здійснена тільки після закінчення навчального року, при цьому Засновник зобов'язаний перевести учнів в інші установи додаткової освіти, а працівникам ДДТ надати інше місце роботи.
11.7 Після ліквідації або реорганізації майно ДДТ використовується Засновником за його розсудом відповідно до Цивільного Кодексу.
11.8 Процедура реорганізації або ліквідації ДДТ здійснюється відповідно до законодавства.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Методичка
47.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Статут муніципального освіти
Статут муніципального освіти 3
Статут муніципального освіти 2
Статут муніципального освіти необхідний елемент правової осн
Статут муніципального освіти - необхідний елемент правової основи місцевого самоврядування
Адаптація дітей раннього віку до умов дошкільного навчального закладу
Моніторинг якості додаткової освіти дітей
Діяльність методичної служби в установах додаткової освіти дітей
Виховання соціальної активності дітей в установі додаткової освіти
© Усі права захищені
написати до нас