Статутний капітал

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... 3
Глава I. Сутність статутного капіталу і порядок його формування
1.1. Правове регулювання порядку формування статутного капіталу та визначення його сутності ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
1.2. Бухгалтерський облік статутного капіталу в організації ... ... ... ... ... ... 7
Глава II. Формування і рух статутного капіталу у ВАТ «Сухінічская фабрика електроустановочних виробів»
2.1. Організаційно-економічна характеристика ВАТ «Сухінічская фабрика електроустановочних виробів» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 11
2.2. Порядок обліку статутного капіталу в організації ... ... ... ... ... ... ... ... .. 14
Глава III. Організація контролю та вдосконалення обліку статутного капіталу в організаціях Російської Федерації
3.1. Організація контролю за формуванням та рухом статутного капіталу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 18
3.2. Шляхи вдосконалення формування та руху статутного капіталу в організаціях ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ............ 20
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 24
Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26
Програми

Введення
Перебудова управління економікою, перехід до ринкових відносин, процес становлення ринкових відносин і як наслідок поява і використання різних форм власності неможливі без істотного підвищення ролі бухгалтерського обліку та контролю.
В даний час статутний капітал став одним з найважливіших показників діяльності організації. Оскільки створення будь-якого юридичного особи передбачає визначення в грошовому вираженні величини початкового (стартового) капіталу. Цивільний кодекс Російської Федерації передбачає його формування всіма суб'єктами. Статутний капітал як початковий капітал являє собою джерело формування засобів організації, необхідний для здійснення фінансово-господарської діяльності з метою одержання прибутку. На сьогоднішній день статутний капітал - це своєрідна гарантія для кредиторів, що дають інвестиції, а також для партнерів, працівників та інших учасників діяльності суспільства. Рух статутного капіталу відрізняється своєю слабкою маневреністю і рідкісним зміною, тому й облік статутного капіталу не дуже об'ємний, але незважаючи на це, дуже важливий, необхідно грамотно організувати, тому що саме з обліку формування статутного капіталу починається робота будь-якої організації.
Все вищесказане вказує на актуальність теми даної курсової роботи.
Метою даної роботи стало вивчення сутності обліку та формування статутного капіталу організації.
Для досягнення поставленої мети передбачалось вирішення наступних завдань:
1) вивчити суть і порядок ведення бухгалтерського обліку статутного капіталу в організаціях;
2) проаналізувати порядок обліку статутного капіталу на прикладі ВАТ «Сухінічская фабрика електроустановочних виробів»;
3) розглянути шляхи вдосконалення формування та руху статутного капіталу в організаціях Російської Федерації.
Об'єктом дослідження курсової роботи є облік формування та руху статутного капіталу ВАТ «СФЕУІ».
Предмет дослідження - це бухгалтерський облік процесу формування та руху статутного капіталу організації.
Методологічна основа дослідження: метод аналізу, порівняння, монографічний метод, діалектичний та статистичні методи.
Теоретична база даної курсової роботи є Цивільний кодекс України, нормативно-правові документи, праці вітчизняних і зарубіжних вчених - економістів, матеріали періодичної преси, Статут, бухгалтерська звітність ВАТ «Сухінічская фабрика електроустановочних виробів» за 2004 - 2006 роки.
Курсова робота викладена на 28 сторінках машинописного тексту і містить 5 додатків.

Глава 1. Сутність статутного капіталу і порядок його формування
1.1 Правове регулювання порядку формування статутного капіталу та визначення його сутності
Поняття статутного капіталу (статутного фонду) існувало ще в радянській економічній літературі, незважаючи на відсутність самих акціонерних товариств, та інших господарських товариств і товариств. У радянській економіці під статутним фондом розумілася «грошова оцінка закріплених за підприємством основних фондів і оборотних коштів, зафіксованих на будь-яку дату протягом усього періоду функціонування підприємства на його балансі. Це поняття використовувалося як умовне термінологічне позначення сукупності оборотних коштів і основних фондів у грошовому вираженні, «прив'язана» в основному до обліково-бухгалтерської сфері »[19, с. 126].
На сьогоднішній день статутний капітал, будучи невід'ємною складовою частиною будь-якого господарського товариства або товариства, разом з тим являє собою досить умовну величину, що визначає сукупний розмір внесених засновниками (учасниками) коштів в момент заснування товариства (товариства).
В даний час виділяється три основних функції статутного капіталу:
1) Стартова функція - забезпечує наявність стартового капіталу, що становить матеріальну базу подальшої комерційної діяльності товариства. Аналізуючи першу функцію статутного капіталу важливо відзначити, що при його формуванні майно, включаючи грошові кошти, становить матеріальну базу для підприємницької діяльності товариства при його виникненні.
2) Гарантійна функція - статутний капітал визначає мінімальний розмір майна, що гарантує задоволення інтересів кредиторів. Кредитори повинні знати в межах якої суми можуть бути виконані прийняті суспільством зобов'язання.
3) Структурна функція полягає у визначенні частки кожного акціонера в капіталі, а тим самим у доході і управлінні суспільством.
Таким чином, сутність статутного капіталу, на наш погляд, полягає в наділенні новоутвореної юридичної особи основними і оборотними засобами, необхідними для розгортання підприємницької діяльності з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг або продажу товарів.
Хотілося б відзначити, що в якості внеску до статутного капіталу господарського товариства або товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі і майнові права чи інші права, що мають грошову оцінку. При цьому грошова оцінка вкладу учасника (засновника) товариства проводитися за угодою між засновниками (учасниками) товариства, а у випадках передбачених законодавством, підлягає незалежній експертній перевірці. З плином часу засоби, внесені засновниками (учасниками) в якості внеску до статутного капіталу, можуть бути збільшені (при успішної підприємницької діяльності юридичної особи), так і втрачені повністю або частково (при утворенні значних збитків).
Правове регулювання порядку формування статутного капіталу здійснюється за допомогою сукупності норм, викладених у Цивільному кодексі Російської Федерації (статті 90, 99, 100); федеральних законах (до числа найважливіших відносяться, федеральний закон «Про товариства з обмеженою відповідальністю» № 14-ФЗ від 08.02. 1998р.; федеральний закон «Про акціонерні товариства» № 208-ФЗ від 26.12.1995г.); листах Міністерства Фінансів Російської Федерації та Федеральної податкової служби Російської Федерації (наприклад, лист Мінфіну РФ від 16.10.2006г. № 07-05-10 / 47, лист ФНС РФ від 22.12.2005г. № ШТ-6-07/973 @ «Роз'яснення щодо формування статутного капіталу»).
Загалом можна сказати, що правове регулювання формування статутного капіталу досягається шляхом встановлення і реалізації норм, що передбачають:
1) мінімальний розмір статутного капіталу (в даний час для відкритого акціонерного товариства мінімальний розмір статутного капіталу повинен становити не менш 1000-кратної суми мінімального розміру оплати праці, встановленого федеральним законодавством на дату реєстрації суспільства; для закритого акціонерного товариства - не менше 100-кратної суми мінімального розміру оплати праці, встановленого федеральним законодавством на дату реєстрації суспільства; для товариства з обмеженою відповідальністю - щонайменше 100-кратної суми мінімального розміру оплати праці, встановленого федеральним законодавством на дату реєстрації суспільства [24, с. 15]);
2) необхідність при установі акціонерного товариства розміщення всіх його акцій серед засновників;
3) необхідність оплати не менше 50% статутного капіталу на момент державної реєстрації товариства, а решти - протягом року з моменту його реєстрації.
Таким чином, регламентуючи склад і порядок формування статутного капіталу товариства, законодавство виходить з необхідності захисту інтересів, як самого суспільства, так і кредиторів товариства. У цих цілях регламентуються мінімальний розмір статутного капіталу, порядок його збільшення та зменшення, а також порядок розміщення акцій, продаж яких є джерелом збільшення статутного капіталу.
Як вже зазначалося вище статутний капітал представляє собою абстрактну величину, яка не підлягає самостійної оцінки. У залежності від організаційно-правової форми організації вона визначається шляхом підсумовування номінальної вартості сукупності акцій або вкладів учасників якої вартості внесеного майна. Так, в акціонерних товариствах величина статутного капіталу за даними бухгалтерського обліку - це сукупна номінальна вартість акцій всіх типів, придбаних акціонерами. У товариствах з обмеженою відповідальністю до обліку приймається величина статутного капіталу, яка складається з сукупної вартості вкладів учасників, розміри яких визначені установчими документами.
Таким чином, необхідно відзначити, що сутність статутного капіталу полягає в наділенні новоутвореної юридичної особи основними і оборотними засобами, необхідними для розгортання підприємницької діяльності з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг або продажу товарів.
1.2 Бухгалтерський облік статутного капіталу в організації
Для узагальнення про стан та рух статутного капіталу економічного
суб'єкта в бухгалтерському обліку призначений пасивний балансовий рахунок 80 «Статутний капітал». Сальдо по рахунку 80 повинно відповідати розміру статутного капіталу, зафіксованому в установчих документах організації.
Після державної реєстрації організації, створеної на кошти засновників, статутний капітал в сумі, передбаченій установчими документами, відображають за кредитом рахунка 80 в кореспонденції з рахунком 75 "Розрахунки з засновниками". Фактичне надходження внесків засновників реєструють по кредиту рахунку 75. Дебетуемого рахунку в цього облікового запису визначаються в залежності від виду цінностей, що вносяться учасниками до статутного капіталу на підставі установчих документів [23, с.258]:
1) рахунок 08 "Вкладення у необоротні активи" - на вартість внесених у рахунок вкладів будівель, споруд, машин і обладнання та іншого майна, що відноситься до основних засобів; на вартість внесених у рахунок вкладів нематеріальних активів - прав користування землею та іншими природними ресурсами, будівлями, спорудами, обладнанням, а також інших майнових прав (в тому числі на інтелектуальну власність). Надійшли основні засоби та нематеріальні активи списуються з рахунку 08 на рахунку 01 "Основні засоби" і 04 "Нематеріальні активи";
2) рахунки з обліку виробничих запасів (рахунок 10 "Матеріали" тощо) - на вартість внесених у рахунок вкладів сировини, основних і допоміжних матеріалів, запасних частин та інших матеріальних цінностей, які відносяться до оборотних засобів;
3) рахунку з обліку грошових коштів (рахунки 50 "Каса", 51 "Розрахункові рахунки", 52 "Валютні рахунки" та ін) - на суму грошових коштів у вітчизняній та іноземній валюті, внесених учасниками;
4) рахунок 58 "Фінансові вкладення" - внесок цінними третіх організацій;
5) інші рахунки - на вартість внесеного в рахунок вкладів іншого майна.
Оприбуткування майна, переданого в натуральній формі у власність організації в рахунок вкладів до статутного капіталу, виробляють в оцінкою, визначеною за домовленістю учасників (узгодженої ними) на основі реальних ринкових цін.
В акціонерних товариствах до рахунку 80 можуть бути відкриті субрахунки за видами акцій: "Прості акції", "Привілейовані акції" і ін Субрахунок "Прості акції" призначений для узагальнення інформації про величину статутного капіталу в частині звичайних акцій, а субрахунок "Привілейовані акції" - для формування даних про привілейованих акціях.
Відображення в бухгалтерському обліку та звітності операцій по збільшенню статутного капіталу за рішенням засновників (учасників) можливе тільки після внесення змін до установчих документів та їх реєстрації у встановленому порядку. Статутний капітал може бути збільшений за рахунок [24, с.56]:
1) коштів акціонерів (учасників), зокрема за рахунок додаткової емісії акцій в акціонерному товаристві;
2) коштів додаткового капіталу;
3) нерозподіленого прибутку товариства;
4) конвертації облігацій в акції товариства.
Збільшення статутного капіталу за рахунок коштів акціонерів відображається в обліку наступним чином:
Дебет 75 "Розрахунки з засновниками", субрахунок 1 "Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капітал" Кредит 80 "Статутний капітал" - відображено збільшення статутного капіталу за рахунок коштів акціонерів;
Дебет 51 "Розрахункові рахунки" Кредит 75, субрахунок 1 "Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капітал" - внесення коштів акціонерами.
Збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку. За рішенням загальних зборів акціонерів на збільшення статутного капіталу може бути спрямована нерозподілений прибуток. При цьому повинні дотримуватися обмеження, розглянуті вище. В обліку складається запис:
Дебет 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" Кредит 80 - відображено збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку.
Зменшення статутного капіталу можливе лише за умови збереження всіх гарантій дотримання інтересів кредиторів організації. Зокрема, обов'язково повідомлення всіх кредиторів про майбутню зміну величини статутного капіталу. Зменшення статутного капіталу може бути проведено [6]:
1) за рішенням акціонерів (учасників);
2) відповідно до Закону про акціонерні товариства.
Зменшення статутного капіталу за рішенням акціонерів (учасників), можливо за умови, що вони ухвалять рішення про зменшення номінальної вартості акцій. При цьому суспільство має право зменшити свій статутний капітал, якщо в результаті цього його розмір не стане менше мінімального розміру статутного капіталу на дату подання документів для державної реєстрації відповідних змін в статуті суспільства.
У товаристві з обмеженою відповідальністю зменшення номінальної вартості всіх часток учасників має здійснюватися із збереженням співвідношення часток всіх учасників. Законодавство Російської Федерації забороняє суспільству викуповувати частки в учасників з метою зменшення статутного капіталу, тому суспільство може зменшити статутний капітал тільки за рахунок часток, викуплених у учасників раніше з інших підстав.
У будь-якому випадку підставою для відповідних записів у бухгалтерському обліку можуть бути тільки юридично повноцінно оформлені і, що вступили в законну силу зміни до установчих документів. Зменшення статутного капіталу товариства шляхом зниження номінальної вартості акцій відображається в обліку наступними записами:
Дебет 80 Кредит 75, субрахунок 1 "Розрахунки за внесками до статутного (складеного капіталу" - відображено зменшення статутного капіталу;
Дебет 75, субрахунок 1 "Розрахунки за внесками до статутного (складеного капіталу)" Кредит 51 - відображена виплата акціонерам суми, на яку зменшується статутний капітал.
Законом про акціонерні товариства встановлено, що належать товариству власні акції, що відображаються за рахунком 81 "Власні акції (частки)", повинні бути реалізовані протягом року, в іншому випадку суспільство зобов'язане в розумні терміни прийняти рішення про зменшення статутного капіталу.
Статтею 101 Цивільного Кодексу Російської Федерації визначено, що акціонерне товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів зменшити статутний капітал шляхом купівлі частини акцій з метою зменшення їх загальної кількості (якщо це передбачено статутом товариства).
Таким чином, облік статутного капіталу є однією з найбільш важливих завдань бухгалтерського обліку, оскільки статутний капітал є центром як правових, так і економічних відносин організації зі своїми власниками.

Глава II. Формування і рух статутного капіталу у ВАТ «Сухінічская фабрика електроустановочних виробів»
2.1 Організаційно-економічна характеристика ВАТ «Сухінічская фабрика електроустановочних виробів»
У цій роботі розглянута господарська діяльність та проаналізовано процес бухгалтерського обліку статутного капіталу відкритого акціонерного товариства «Сухінічская фабрика електроустановочних виробів» (скорочена назва ВАТ «СФЕУІ»).
ВАТ «СФЕУІ» було утворено 20 жовтня 2000 року. Свою діяльність, дана організація почала здійснювати з 1 листопада 2000 року. Місцезнаходження організації: Російська Федерація, Калузька область, м. Сухиничи, вул. Писемського, д. 14. ВАТ «Сухінічская фабрика електроустановочних виробів» зареєстрована Адміністрацією МО «Сухінічскій район» за основним державним реєстраційним номером 1024000805487 (Додаток 1), Податковими органами м. Сухиничи ВАТ «СФЕУІ» присвоєно ІПН і КПП - 4017004508 і 402701001 відповідно (Додаток 2), Відділом збору інформації присвоєно коди ЄДРПОУ - 51143741, Окатий - 2923650100, КВЕД - 31.20.1 та інші (Додаток 3).
ВАТ «СФЕУІ» діє на підставі Статуту відкритого акціонерного товариства, в якому закріплені правовий статус товариства, предмет і цілі діяльності організація, порядок розподілу отриманого прибутку, порядок виплати дивідендів акціонерам, права та обов'язки органів управління організацією, розмір статутного капіталу і т.п.
Відповідно до Статуту ВАТ «Сухінічская фабрика електроустановочних виробів» має цивільні права і несе обов'язки, необхідні для здійснення господарської діяльності, є власником належного йому майна і відповідає даним майном за своїми зобов'язаннями.
Статутний капітал ВАТ «СФЕУІ» становить 3 500 000,00 (три мільйони п'ятсот тисяч рублів).
Основним видом діяльності ВАТ «Сухінічская фабрика електроустановочних виробів» є виробництво монтажних коробок і електроустановочних виробів.
Вищим органом управління ВАТ «Сухінічская фабрика електроустановочних виробів» є загальні збори акціонерів, до компетенції якого належить вирішення наступних питань: внесення змін і доповнень до Статуту товариства; обрання Генерального директора та дострокове припинення його повноважень; зміна розміру статутного капіталу; затвердження річних звітів, річний бухгалтерської звітності; розподілу отриманого прибутку; інших питань, передбачених законодавством російської Федерації.
Керівництво поточною діяльністю організації здійснює Генеральний директор, який, як уже зазначалося вище, обирається Загальними зборами акціонерів. Строк повноважень Генерального директора становить 1 рік, але він може переобиратися необмежену кількість разів. Генеральний директор організує виконання рішень Загальних зборів акціонерів ВАТ «СФЕУІ», без довіреності діє від імені організація, в тому числі представляє його інтереси, укладає угоди, затверджує штат, видає накази і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками організації.
Бухгалтерія ВАТ «СФЕУІ» представлена ​​головним бухгалтером, бухгалтером-касиром і п'ятьма фахівцями, що займаються різними ділянками бухгалтерського обліку (бухгалтер матеріального столу, бухгалтер з розрахунку заробітної плати, бухгалтер з обліку основних засобів). В основні завдання бухгалтерії організація входить:
1) формування облікової політики;
2) ведення бухгалтерського та податкового обліків;
3) своєчасне представлення повної і достовірної бухгалтерської та податкової звітності;
4) контроль за рухом майна і виконанням зобов'язань та ін
Обов'язки між працівниками бухгалтерії в ВАТ «СФЕУІ» чітко розподілені. Чітке розподіл посадових повноважень дозволяє більш оперативно обробляти інформацію і скорочувати час на її перевірку. Таким чином, діяльність бухгалтерії ВАТ «СФЕУІ» підпорядкована головній меті - створенню умов для економічного зростання організації та отримання прибутку.
Організаційно-економічна характеристика ВАТ «СФЕУІ» буде неповною без розгляду основних показників діяльності організації. Для наочності зведемо дані в таблицю і представимо їх динаміку за три роки (Додаток 4).
Хотілося б відзначити, що за досліджуваний період часу загальна чисельність працівників та співробітників ВАТ «СФЕУІ» істотно не змінювалася і залишалася приблизно на одному рівні: 450 осіб, з них 30 чоловік - ІТП, 10 осіб - адміністративний апарат організації і 410 чоловік робітники фабрики.
Розглянувши дані, представленим у Додатку 4, можна зробити відзначити тенденцію до збільшення практично всіх показників, що, на наш погляд, вказує на розвиток ВАТ «Сухінічская фабрика електроустановочних виробів», розширення масштабів його діяльності і випускаються обсягів продукції. Причому до 2006 року в порівнянні з 2004 роком багато показники зросли майже вдвічі. Наприклад, виручка від реалізації товарів до 2006 року збільшилася на 72,97% по відношенню до 2004 року і на 32,76% в порівнянні з 2005 роком. Одночасно зі збільшенням виручки спостерігається і збільшення валового прибутку (на 79,41% і 32,91% у 2006 році в порівнянні з 2004 і 2005 роками відповідно). Все вищесказане дозволяє, що в 2004-2006 роках у ВАТ «СФЕУІ» відбувається розширення всіх виробничих ресурсів, причому одночасно з розширенням обсягу виробництва спостерігається ефективне їх використання на що вказує прискорення оборотності оборотних коштів. У ВАТ «СФЕУІ» у 2006 році на 1 витрачений карбованець оборотних коштів припадає 1,83 рубля виручки від реалізації продукції, що на 2,8% більше в порівнянні з 2004 роком і на 2,23% - з 2005 роком.
Продуктивність праці даної організації у 2004 році склала 316,66 одиниць товарної продукції на одного середньорічного працівника, що на 95,94 одиниць товарної продукції менше в порівнянні з 2005 роком і на 258,08 одиниць - у порівнянні з 2006 роком або на 72,97 % і 32,75% відповідно.
Перераховані вище сприятливі тенденції розвитку виробництва і реалізації продукції ВАТ «СФЕУІ» поглиблюються зростанням дебіторської та кредиторської заборгованостей. У середньому за досліджуваний період часу кредиторська заборгованість перевищує дебіторську в 1,5 рази. У подальшому це може спричинити за собою втрату фінансової незалежності та інвестиційної привабливості.
Таким чином, ВАТ «Сухінічская фабрика електроустановочних виробів» - організація, що займається виробництвом монтажних коробок і електроустановочних виробів, що діє на підставі Статуту, з статутним капіталом 3 500 000,00 рублів. Проведений нами аналіз фінансової діяльності ВАТ «СФЕУІ» показав, що фабрика характеризується стабільним економічним становищем, що сприяє подальшому розширенню і збільшенню розмірів її діяльності.

2.2 Порядок обліку статутного капіталу у ВАТ «Сухінічская фабрика електроустановочних виробів»
Як вже зазначалося раніше ВАТ «Сухінічская фабрика електроустановочних виробів» була зареєстрована Адміністрацією МО «Сухінічскій район» 20 жовтня 2006 року. Згідно із законодавством Російської Федерації саме з цього моменту у засновників виникає необхідність щодо формування статутного капіталу товариства. Відповідно до статті 25 Федерального закону «Про акціонерні товариства» «статутний капітал акціонерного товариства складається з номінальної вартості акцій, придбаних акціонерами» [36, с.38].
На момент реєстрації ВАТ «СФЕУІ» його статутний капітал склав 3475 000,00 рублів.
Кількість акцій, випущених ВАТ «СФЕУІ» у 2000 році склало 34 750 штук, номінальною вартістю 100 гривень.
Кількість акціонерів, зареєстрованих в той момент в системі ведення реєстру - 58 фізичних осіб. У тому числі кількість осіб, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів за станом на 01.11.2000 року, склало 58 людей.
Найважливішими акціонерами, які володіють найбільшою кількістю голосуючих акцій є представники Ради директорів:
1) Кірєєв Дмитро Володимирович: фінансовий директор ВАТ «СФЕУІ», його частка в статутному капіталі на момент створення організації становила 29,27% або 10156 акцій;
2) Піскунов Владислав Володимирович - генеральний директор ВАТ «СФЕУІ», його частка в статутному капіталі фабрики - 28,96% або 10063 звичайних акцій;
3) Корольов Юрій Георгійович - генеральний директор ВАТ «СФЕУІ», його частка в статутному капіталі - 20,67% або 7182 акція.
Інші акції були розпродані інших емітентів, частка звичайних акцій у яких не настільки істотна.
Хотілося б відзначити, що на ринку цінних паперів акції ВАТ «Сухінічская фабрика електроустановочних виробів» не звертаються.
01.11.2000 року бухгалтер ВАТ «Сухінічская фабрика електроустановочних виробів» для бухгалтерського обліку інформації про стан та рух статутного капіталу відкриє рахунок 80 «Статутний капітал», а для розрахунків із засновниками - рахунок 75 «Розрахунки за внесками до статутного капіталу».
У бухгалтерському обліку ВАТ «СФЕУІ» до рахунку 80 відкриті субрахунки для окремого обліку за видами акцій - «Звичайні акції», «Привілейовані акції» (на випадок якщо крім звичайних акцій Рада директорів прийме рішення про випуск привілейованих акцій).
Всередині основних видів акцій аналітичний облік організується за випусками акцій, при цьому відображаються державний реєстраційний номер випуску, номінальна вартість, кількість акцій та загальна сума випуску за номінальною вартістю.
З метою повного відображення інформації про стан та рух статутного капіталу бухгалтером ВАТ «СФЕУІ» до рахунку 80 відкриті такі субрахунки:
1) 80-1 «Капітал оголошений» - для відображення номінальної вартості акцій, призначених до розміщення;
2) 80-2 «Капітал підписний" - для обліку акцій, за якими проведена підписка;
3) 80-3 «Капітал оплачений» - для відображення вартості реалізованих акцій;
4) 80-4 «Капітал вилучений» - для обліку акцій, вилучений з обігу (викуплених у акціонерів).
Таким чином, 01.11.2000 року при утворенні статутного капіталу бухгалтер ВАТ «СФЕУІ» в бухгалтерському обліку зробив такі записи:
Дебет 75 - Кредит 80-1 - 3475 000,00 рублів - відображена величина статутного капіталу ВАТ «Сухінічская фабрика електроустановочних виробів» на суму номінальної вартості акцій, призначених до розміщення.
Дебет 80-1 - Кредит 80-2 - 3475 000,00 рублів - відображені результати підписки на акції (розміщення серед засновників у рамках оголошеного ВАТ «СФЕУІ» статутного капіталу.
На дату розрахунків за акції грошовими коштами Корольовим Юрієм Георгійовичем в бухгалтерії ВАТ «СФЕУІ» були зроблені такі проводки:
Дебет 50 - Кредит 75 - 718 200,00 рублів - відображено надходження грошових коштів від засновника - Королева Юрія Георгійовича - в оплату його частини розміщених акцій.
Дебет 80-2 - Кредит 80-3 - 718 200,00 рублів - відображена сума сплаченої номінальної вартості акцій.
При створенні ВАТ «СФЕУІ» було прийнято рішення, що Кірєєв Дмитро Володимирович оплачує вартість отриманих ним акцій частково грошовими коштами, а частково належить йому автомобілем. Відповідно до установчих документів йому необхідно сплатити - 878 100 руб. Автомобіль переданий за актом у листопаді 2000 року, його залишкова вартість становить 500 000 рублів.
У бухгалтерському обліку ВАТ «СФЕУІ» в листопаді 2000 року бухгалтером зроблені всі перераховані вище проводки і дві додаткові:
Дебет 08 - Кредит 75 - 500 000 руб. - Погашена заборгованість засновника за внеском до статутного капіталу передачею належного йому комп'ютера;
Дебет 01 - Кредит 08 - 500 000 руб. - Комп'ютер прийнято до обліку в складі основних засобів.
У 2004 році Загальні збори акціонерів ВАТ «СФЕУІ» приймає рішення про збільшення статутного капіталу за рахунок випуску додаткових акцій, що розміщуються шляхом підписки. Оплата розміщених акцій здійснюється грошовими коштами. Номінальна вартість акцій становить 100 рублів, ціна їх розміщення - 110 рублів. Всього було випущено 25 000 акцій, які були повністю розміщені. У бухгалтерському обліку ВАТ «СФЕУІ» дана операція була проведена в такий спосіб.
До реєстрації змін у Статуті бухгалтером ВАТ «СФЕУІ» була зроблена проводка:
Дебет 51 Кредит 76 субрахунок "Розрахунки за акції до збільшення статутного капіталу"
- 2 750 000 руб. (110 руб. Х 25000 шт.) - Відображені кошти, отримані від акціонерів в рахунок оплати додаткових акцій.
Після реєстрації змін до Статуту бухгалтерія ВАТ «Сухінічская фабрика електроустановочних виробів» зробила такі записи:
Дебет 75 субрахунок "Розрахунки за внесками у статутний капітал" Кредит 80
- 2 500 000 руб. (100 руб. Х 25000 шт.) - Відображено збільшення статутного капіталу на номінальну вартість розміщених акцій;
Дебет 75 субрахунок "Розрахунки за внесками у статутний капітал" Кредит 83 субрахунок "Емісійний дохід"
- 250 000 руб. (10 руб. Х 25000 шт.) - Відбита сума перевищення передплатної вартості акцій над їх номінальною вартістю;
Дебет 76 субрахунок "Розрахунки за акції до збільшення статутного капіталу" Кредит 75 субрахунок "Розрахунки за внесками до статутного капіталу"
- 250 000 руб. - Зарахована заборгованість акціонерів з оплати розміщених акцій.
У роботі представлені проведення, зроблені бухгалтером ВАТ «СФЕУІ» в загальному вигляді, а на практиці дані проводки робляться по кожному акціонеру окремо. Після збільшення статутного капіталу ВАТ «Сухінічская фабрика електроустановочних виробів» кількість акціонерів, зареєстрованих у 2004 році і збереглися на сьогоднішній день в системі ведення реєстру становить 66 осіб.
У висновку, хотілося б відзначити, що на момент написання даної курсової роботи статутний капітал ВАТ «СФЕУІ» сплачений повністю і його змін в найближчі роки не планується.

Глава III. Організація контролю та вдосконалення обліку статутного капіталу в організаціях Російської Федерації
3.1 Організація контролю за формуванням та рухом статутного капіталу
Організацію контролю за формуванням та рухом статутного капіталу можна розділити на дві основні групи:
1) внутрішній контроль;
2) зовнішній контроль.
Внутрішній контроль за рухом та формуванням статутного капіталу організації полягає у проведенні обов'язкової (передбаченої законодавством) або добровільної (наприклад, за рішенням Загальних зборів акціонерів) аудиторської перевірки.
Мета аудиту статутного капіталу та розрахунків із засновниками полягає у підтвердженні законних підстав діяльності економічного суб'єкта, правильності формування та зміни статутного капіталу і реальності (достовірності) відповідних показників бухгалтерської звітності.
Розглянутий вид аудиту включає перевірку за трьома основними напрямками:
1) особливості функціонування організації, здійснюваних видів діяльності та установчих документів;
2) розрахунки з засновниками по внесках до статутного капіталу і по виплаті доходів;
3) формування та зміну статутного капіталу.
Кожному напрямку аудиту відповідають завдання, які повинні бути вирішені з використанням спеціальних аудиторських процедур (Додаток 5).
При перевірці статутного капіталу та розрахунків із засновниками використовуються наступні нормативно-правові документи:
1) Федеральний закон від 26.12.1995 N 208-ФЗ "Про акціонерні товариства" (зі змінами та доповненнями);
2) Федеральний закон від 08.02.1998 N 14-ФЗ "Про товариства з обмеженою відповідальністю";
3) ПБУ 1 / 98;
4) ПБУ 4 / 99;
5) Наказ Мінфіну Росії від 22.07.2003 N 67н "Про форми бухгалтерської звітності організацій".
Для перевірки залучаються установчі документи, які є локальними нормативними документами організації: статут, установчий договір, протоколи зборів засновників. Крім того, аналізуються документи, що підтверджують законність функціонування організації:
1) свідоцтво про державну реєстрацію, про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб;
2) свідоцтва про реєстрацію в органах статистики, ПФР, ФСС РФ, ФОМС;
3) ліцензії на певні види діяльності;
4) документи, що підтверджують право власності засновників на майно, внесене в рахунок внеску до статутного капіталу;
5) проспект емісії;
6) реєстр акціонерів;
7) протоколи річних зборів акціонерів (засновників);
8) рішення ради директорів;
9) накази і розпорядження виконавчої дирекції організації;
10) незалежна оцінка ринкової вартості основних засобів.
Вклади в статутний капітал і розрахунки з засновниками по внесках до статутного капіталу і з виплати доходів, формування та рух інших видів капіталу і резервів підтверджують облікова політика організації, первинні документи, регістри синтетичного та аналітичного обліку, бухгалтерська звітність.
До первинних документів належать виписка банку, прибуткові касові ордери, накладні, акти оприбуткування майна, акти про приймання-передачі об'єктів основних засобів та ін
Регістри синтетичного та аналітичного обліку включають журнали-ордери по рахунках 75 "Розрахунки з засновниками", 80 "Статутний капітал", 82 "Резервний капітал", 83 "Додатковий капітал", 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)", 96 "Резерви майбутніх витрат "; картки по рахунках, аналізи рахунків; оборотно-сальдові відомості; відомості аналітичного обліку; бухгалтерські довідки та інші.
При аудиті використовуються такі форми бухгалтерської звітності: "Бухгалтерський баланс" (форма N 1), "Звіт про зміни капіталу" (форма N 3).
Аудит формування статутного капіталу та розрахунків із засновниками здійснюється, як правило, суцільним способом.
Зовнішній контроль за формування і рухом статутного капіталу організації здійснюється на рівні того чи іншого суб'єкта Російської Федерації. Так, наприклад, в Москві існує розпорядження мера Москви № 1044-РМ від 16.10.1998 року «Про посилення контролю за формуванням статутного капіталу юридичних осіб». Згідно з цим документом Московська реєстраційна палата зобов'язана здійснювати контроль за формуванням заявленого в установчих документах статутного капіталу, а також перевіряти відповідність грошової оцінки конкретного майна, внесеного в якості внеску до статутного капіталу, діючими цінами. Такі розпорядження на сьогоднішній день діють практично в усіх регіонах і містах Росії.
Таким чином, підводячи підсумок усього сказаного вище можна зробити висновок про те, що контроль за формуванням статутного капіталу організації може бути двох видів - внутрішній і зовнішній; внутрішній здійснюється за допомогою аудиторських перевірок, а зовнішній - розпоряджень, указів і постанов уряду суб'єктів Російської Федерації.
3.2 Шляхи вдосконалення формування та руху статутного капіталу в організаціях
На сьогоднішній день з'явилося безліч публікацій з приводу проблем різних учасників економічного процесу, пов'язаних з таким поняттям як «статутний капітал».
По-перше, при створенні комерційної організації його учасники (засновники) далеко не завжди точно знають, скільки оборотних коштів потрібно для налагодження процесу виробництва і досягнення головної мети діяльності всіх комерційних організацій - отримання прибутку. Більше того, вони можуть не розташовувати необхідними фінансовими ресурсами на момент державної реєстрації фірми або вже після формування статутного капіталу покласти на новостворену організацію більш серйозні і капіталомісткі завдання, ніж спочатку.
На сьогоднішній день законодавство Російської Федерації не дозволяє оперативно маневрувати власними джерелами фінансування (у тому числі статутним капіталом). Тому на практиці склалася ситуація, коли сума статутного капіталу сформована при створенні та державній реєстрації не змінюється впродовж безлічі років діяльності. У першу чергу це пов'язано з необхідністю перереєстрації Статуту, що пов'язано з грошовими витратами, а головне з тимчасовими втратами, які можуть виявитися непоправними в умовах сучасного бізнесу.
По-друге, в умовах інфляційних процесів прив'язка мінімального розміру статутного капіталу до суми мінімального розміру оплати праці була виправданою. Але це породило таку проблему: в залежності від державної реєстрації організації можуть мати різний мінімальний розмір статутного капіталу, і відповідно в рамках однієї і тієї ж організаційно-правової форми цей статутний капітал неоднаково зможе забезпечувати інтереси кредиторів, зареєстрованих в різний час. Крім того, враховуючи те значення, яке надавали і надають сучасні економісти акціонерній формі капіталу, мінімального розміру статутного капіталу в 100 000,00 рублів для відкритих товариств та 10 000,00 для закритих і товариств з обмеженою відповідальністю навряд чи достатньо для старту серйозного підприємницького задуму , а вже тим більше для задоволення численних кредиторів під час фінансової нестабільності суспільства.
Уявімо собі, що у юридичної особи виникла кредиторська заборгованість. У цьому випадку його кредитори для захисту своїх інтересів мають повне право вимагати відшкодування належних їм коштів, у тому числі за рахунок статутного капіталу, якщо решта активів товариства недостатня для покриття боргів перед кредиторами. Дуже часто на практиці при спробі кредиторів звернути свою стягнення на статутний капітал юридичної особи виявляється, що коштів, які повинні були служити гарантом забезпечення інтересів кредитора вже давно реально немає у розпорядженні суспільства.
Таким чином, фактично статутний капітал далеко не завжди є гарантією захисту інтересів кредитора. Зазвичай статутний капітал використовується для придбання майна, яке не призначене для продажу і служить для реалізації цілей самого суспільства протягом тривалого часу (наприклад, будівлі, споруди, машини, обладнання).
Проведений нами аналіз спеціальної періодичної літератури, дає право припустити, що цікавим рішенням проблеми і одним з основних шляхів вдосконалення формування статутного капіталу організації та подальшого захисту прав кредиторів може послужити:
1) внесення до законодавства змін, де буде зазначено, що грошові кошти, що вносяться в оплату статутного капіталу, можуть бути витрачені тільки на товари, що включаються в основні виробничі фонди організації та майнової оплатою можуть бути тільки товари, що включаються в основні виробничі фонди організації;
2) законодавчо закріпити за організаціями обов'язок вкладу статутного капіталу або тій його частині, яка вноситься у грошовому виразі, на депозитний рахунок під певний відсоток, в уповноваженому державою кредитній установі. Таким чином, грошові кошти постійно перебуватимуть на цьому рахунку протягом всього періоду існування юридичної особи. Введення даної норми в зміст закону буде певною гарантією безумовної компенсації втрат кредитора.
Ще однією проблемою законодавчого характеру, пов'язаної з формуванням статутного капіталу є зависокий рівень оцінки майна, що надходить в якості внеску до статутного капіталу організації. Відповідно до федерального закону «Про акціонерні товариства» у деяких випадках можна обійтися (якщо вартість майна не більше 200 МРОТ) без оцінювача, що на практиці як правило виливається в завищену оцінку, що надалі спричинить за собою спір при зменшенні статутного капіталу або виході учасника з суспільства.
Ще однією серйозною проблемою, на наш погляд, є несплата мінімального статутного капіталу засновниками товариства. Так Федеральний закон «Про акціонерні товариства» від 26.12.1995 року № 208-ФЗ зобов'язує засновників внести не 50% статутного капіталу на момент реєстрації акціонерного товариства, а частину, що залишилася підлягала внесенню протягом 1 року з моменту реєстрації товариства. Згідно зі статистикою створення акціонерних товариств в Калузькій області, слід відзначити відсутність належного контролю за своєчасним і повним формуванням статутного капіталу.
Російське законодавство, подібно до законодавства більшості розвинених країн, у правовому регулюванні статутного капіталу спрямоване на те, щоб, захищаючи інтереси акціонерного товариства як цілісної корпорації, акціонерів і кредиторів компанії, по-перше, забезпечити фактичне створення (заповнення) статутного капіталу і, по-друге , утримати (зберегти) майно акціонерного товариства на рівні принаймні не нижче передбаченого статутом розміру статутного капіталу. Кредитори компанії, вступаючи з нею в зобов'язальні відносини, повинні знати, в межах якої вартості може бути забезпечено виконання товариством прийнятих на себе зобов'язань.
Таким чином, на сьогоднішній день всі труднощі бухгалтерів, керівників і засновників організацій пов'язані в основному з недосконалістю нашого законодавства, тому на наш погляд єдиною і основною мірою вдосконалення формування та руху статутного капіталу господарюючих суб'єктів можна досягти шляхом створення єдиної державної програми законотворчості, яка повинна охоплювати рівень федерального законотворчості, рівень суб'єктів Російської Федерації і рівень місцевого самоврядування.

Висновок
На підставі всього вищесказаного можна зробити наступні висновки:
1) Статутний капітал - це сукупний розмір, внесених засновниками засобів у момент утворення організації. В даний час виділяється три основних функції статутного капітал, які дозволяють зрозуміти його сутність: стартова функція, гарантійна та структурна. Сутність статутного капіталу полягає в наділенні новоутвореної юридичної особи основними і оборотними засобами, необхідними для розгортання підприємницької діяльності з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг або продажу товарів.
2) В даний час правове регулювання порядку формування статутного капіталу здійснюється за допомогою сукупності засобів норм, викладених у Цивільному кодексі Російської Федерації, федеральних законах, листах Міністерства Фінансів Російської Федерації та Федеральної податкової служби, а також розпорядженнях керівників суб'єктів Російської Федерації.
3) У бухгалтерському обліку для узагальнення інформації про формування та рух статутного капіталу призначений пасивний балансовий рахунок 80 «Статутний капітал». Формування статутного капіталу після реєстрації організації відображають по кредиту рахунку 80 в кореспонденції з рахунком 75.
В якості внеску в статутний капітал організації можуть бути гроші, основні засоби, інші речі, цінні папери, майнові права та інші права мають грошову оцінку. Виходячи з того, що вносить засновник для оплати своєї частини вкладу визначається в кореспонденції з яким рахунком буде взаємодіяти 75 рахунок: 08, 10, 50, 51, 52, 58 і інші рахунки.
Згідно із законодавством Російської Федерації статутний капітал може бути збільшений за рахунок коштів акціонерів (учасників), зокрема за рахунок додаткової емісії акцій в акціонерному товаристві; коштів додаткового капіталу (83 рахунок); нерозподіленого прибутку товариства (84 рахунок); конвертації облігацій в акції товариства.
Бухгалтерський облік статутного капіталу є однією з найбільш важливих завдань бухгалтерського обліку, оскільки статутний капітал є центром як правових, так і економічних відносин організації зі своїми власниками.
4) ВАТ «Сухінічская фабрика електроустановочних виробів» - організація, що займається виробництвом монтажних коробок і електроустановочних виробів, що діє на підставі Статуту, з статутним капіталом 3 500 000,00 рублів. Проведений нами аналіз фінансової діяльності ВАТ «СФЕУІ» показав, що фабрика характеризується стабільним економічним становищем, що сприяє подальшому розширенню і збільшенню розмірів її діяльності.
5) Бухгалтерський облік статутного капіталу ВАТ «СФЕУІ" ведеться по рахунку 80, до якого відкриті субрахунки: 80-1 «Капітал оголошений» - для відображення номінальної вартості акцій, призначених до розміщення; 80-2 «Капітал підписний" - для обліку акцій, за якими проведена підписка; 80-3 «Капітал оплачений» - для відображення вартості реалізованих акцій; 80-4 «Капітал вилучений» - для обліку акцій, вилучений з обігу (викуплених у акціонерів). При створенні ВАТ «СФЕУІ», в жовтні 2000 року, було випущено 34 750 звичайних акцій, номінальною вартістю 100,00 рублів. Оплата розміщених акцій була здійснена грошовими коштами і автомобілем. У 2004 році Загальними зборами акціонерів було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу фабрики на 2 500 звичайних акції. Всі ці операції про формування та зміну статутного капіталу бухгалтерією ВАТ «СФЕУІ» на наш погляд були зроблені правильно і представлені в роботі.
6) Контроль за формуванням статутного капіталу організації може бути двох видів - внутрішній і зовнішній; внутрішній здійснюється за допомогою аудиторських перевірок, а зовнішній - розпоряджень, указів і постанов уряду суб'єктів Російської Федерації.
7) На сьогоднішній день всі труднощі бухгалтерів, керівників і засновників організацій пов'язані в основному з недосконалістю законодавства, тому на наш погляд єдиною і основною мірою вдосконалення формування та руху статутного капіталу господарюючих суб'єктів можна досягти шляхом створення єдиної державної програми законотворчості, яка повинна охоплювати рівень федерального законотворчості, рівень суб'єктів Російської Федерації і рівень місцевого самоврядування.

Список використаної літератури
1) Цивільний кодекс Російської Федерації
2) Федеральний закон «Про товариства з обмеженою відповідальністю» № 14-ФЗ від 08.02.1998г.
3) Федеральний закон «Про акціонерні товариства» № 208-ФЗ від 26.12.1995г.
4) Федеральний закон «Про бухгалтерський облік» № 129-ФЗ від 21.11.1996г.
5) Лист Мінфіну РФ від 16.10.2006г. № 07-05-10/47
6) Лист ФНС РФ від 22.12.2005г. № ШТ-6-07/973 @ «Роз'яснення щодо формування статутного капіталу»
7) Розпорядження мера Москви № 1044-РМ від 16.10.1998г. / / УПС Консультант Плюс
8) Положення з бухгалтерського обліку «Облікова політика організації» ПБУ 1 / 98. Затверджено наказом Мінфіну РФ № 60н від 09.12.1998г.
9) План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організації / За ред. А.С. Бакаєва. - М.: «Юрайт», 2005
10) Річний звіт за 2006 рік: Робочі матеріали та рекомендації для бухгалтера. - М.: АКДИ «Економіка і життя», 2006. - 736с.
11) Астахов В.П. Теорія бухгалтерського обліку. - Ростов н / Д: Видавництво «МарТ», 2002. - 345с.
12) Бернард Блек, Рейнір Крекман, Ганна Тарасова. Коментар Федерального закону про акціонерні товариства / Під загальною редакцією А.С. Тарасової. - М.: "Лабіринт", 2005р. - С. 234
13) Бріттон Енн, Ватерсон Кріс. Вступний курс з бухобліку, аудиту, аналізу .- М.: Фінанси і статистика, 2004р .- с. 328
14) Бухоблік: Підручник / Ларіонов А.Д., Єрофєєва В.А. и др. - М.: Проспект, 2004 .- с. 390
15) Бухгалтерський облік. Підручник для вузів / Під редакцією Ю.А. Бабаєва, І.П. Коміссарова .- М.: Юнити-Дана, 2005. - 657с.
16) Іонцев М.Г. Акціонерні товариства: правові основи. Майнові відносини. Управління та контроль. Захист прав акціонерів. - М.: "Ось-89", 2006р. - С. 205
17) Кондраков Н.П. «Бухгалтерський облік». - М.: Инфра-М, 2004р. - 584 с.
18) Козлова Е.П., Парашутін Н.В. та ін Бухгалтерський облік. - М.: Фінанси і статистика, 2005р .- 463с.
19) Кутер М.І. Теорія бухгалтерського обліку-М.: Фінанси і статистика, 2004. - 654с.
20) Медведєв А.Н., Медведєва Т. В. Практична бухгалтерія: від створення до ліквідації організації: Навчально-методичний посібник .- М.: ИНФРА-М, 2005р .- с. 576
21) Рогуленко Т. М., Харків В.П Бухгалтерський облік: підручник. - М.: Фінанси і статистика, 2005. - 549с.
22) Соколов Я.В. Основи теорії бухгалтерського обліку - М.: Фінанси і статистика, 2005. -258с.
23) Теорія бухгалтерського обліку / За редакцією Є.А. Мизиковский. - М.: Видавництво «Юрист», 2005. - 458с.
24) Тіма Ф.І. Процедура формування статутного капіталу як економічної основи підприємницької діяльності суспільства і мінімального розміру його майна, що гарантує інтереси кредиторів - М.: «Рельф-Бук», К.: «Ваклер», 2005. - 256с.
25) Шаповалова М.М., Прудніков В.М. Тлумачний словник бухгалтера. - М.: ИНФРА - М, 2004. - 1125с.
26) бортиків О.В. Облік майна, переданого в якості внеску до статутного капіталу / / Російський податковий кур'єр, № 12, червень 2005р. - С.58-63
27) Григоренко Д.Ю. В якості внеску в статутний капітал отримано майно ... / / Російський податковий кур'єр, № 15, серпень 2006р. - С.16-19
28) Ілюшечкин А.І. Бухоблік при передачі майна в статутний капітал: версія Мінфіну / / Облік. Податки. Право, № 45, 2006р. - С.1
29) Литнева Е.А., Литнева Н.А., Малявкіна Л.І. «Облік операцій зі зменшення статутного капіталу» / / Бухоблік, № 15, 2006р. - Стр.3-5
30) Литнева Е.А., Литнева Н.А., Малявкіна Л.І. «Облік операцій з формування та збільшення статутного капіталу» / / Бухоблік, № 13, 2006р. - С.9-15
31) Мако О. С. Аудит статутного капіталу акціонерних товариств / / Бухоблік, № 11, 2006р. - С. 46-48
32) Мельникова Л.А. Облік власного капіталу / / Сучасний бухоблік, № 9, 2006р. - С.10-12
33) Мельникова Л.А. Облік власного капіталу / / Сучасний бухоблік, № 8, 2006р. - С.15-21
34) Мельникова Л.А. Облік власного капіталу / / Сучасний бухоблік, № 11, 2006р. - С.12-15
35) Парушіна Н.В. Аудит статутного капіталу / / Аудиторські відомості, № 1, 2006р. - С.3-5
36) Платонова О.Е. Формування статутного капіталу акціонерного товариства / / Російський податковий кур'єр, № 22, листопад 2006р. - С.38-42
37) Прозорова І.А. Як збільшити статутний капітал за рахунок внутрішніх ресурсів / / Облік. Податки. Право, № 2, 2007р. - С.3
38) Тимофєєва А.С. Транспортний засіб в якості внеску до статутного капіталу / / Аудиторські відомості, № 12, 2006р. - С.6-8
39) Чвиков І.В. Проблеми збільшення статутного капіталу / / нова бухгалтерія, № 12, 2006р. - С.11-15
40) Яковлєв В.Ф. Акціонерні товариства - гідності та небезпеки / / Журнал для акціонерів, № 8 (100), 2006р. - С. 9

Додаток
Таблиця
Основні показники ВАТ «СФЕУІ» за 2004-2006 роки
№ п / п
Найменування показника
2004
2005
2006
2006р. ± до
2004р.
2005р.
1.
Виручка, тис. руб.
142496,00
185666,00
246481,00
1,72 разу
+32,76%
2.
Собівартість, тис. руб.
127941,00
172710,00
229541,00
1,79 рази
+32,91%
3.
Валовий прибуток, тис. руб. (П.1 - п.2)
12956,00
14555,00
16940,00
+30,75%
+16,39%
4.
Вартість основних засобів, тис. руб.
52896,00
64016,00
91984,00
1,73 рази
+43,69%
5.
Вартість оборотних засобів, тис. руб.
79696,00
103371,00
134769,00
1,69 рази
+30,37%
6.
Фондовіддача
2,69
2,90
2,68
-0,37%
-7,59%
7.
Оборотність оборотних коштів, оборотів
1,78
1,79
1,83
+2,81%
+2,23%
8.
Рентабельність основної діяльності,% (п.3/п.2 х 100%)
10 п.п.
8 п.п.
7 п.п.
-3 П.п.
-1 П.п.
9.
Рентабельність продажів,% (п.3/п.1 х 100%)
9 п.п.
8 п.п.
7 п.п.
-2 П.п.
-1 П.п.
10.
Продуктивність праці, тис. грн. / чол.
316,66
412,60
547,74
1,72 разу
+32,75%
11.
Дебіторська заборгованість, тис. руб.
31465,00
40917,00
62797,00
1,99 рази
1,53 разу
12.
Кредиторська заборгованість, тис. руб.
64300,00
56354,00
93290,00
+45,09%
1,65 рази
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
130.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Статутний і додатковий капітал
Передача основних засобів в статутний капітал іншої організації
Акціонерне товариство правове становище статутний капітал фонди управління
Товари що ввозяться на територію Російської Федерації як частина вкладу в статутний капітал підприємств
Акціонерне товариство поняття освіта установчий документ статутний капітал органи акції облігації
Гроші як капітал Капітал і додаткова вартість
Капітал
Неоплачений капітал
Капітал і підприємництво
© Усі права захищені
написати до нас