Статус особистості

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ДИПЛОМНА РОБОТА

з курсу «Цивільне право»

на тему: «Статус особистості»

Зміст

Введення

1 Особистість як учасник цивільних правовідносин. Особа і особистість - проблеми правового статусу

2 Правоздатність

3 Дієздатність

4 Деліктоздатність

Висновок

Примітки

Список літератури (Бібліографія)

Введення

З початком демократичних реформ в російському законодавстві чітко окреслено пріоритет по захисту прав особистості. На відміну від ідеологізованих Конституцій колишнього Союзу РСР і союзних республік, включаючи попередню Конституцію РРФСР, проголошували вищою метою побудову комуністичного суспільства, положення чинної Конституції Росії (ст. 2) чітко визначають, що найвищою цінністю є людина, її права і свободи. При цьому Конституція не обмежилася, як це нерідко бувало раніше, декларацією, а встановила, що визнання, дотримання та захист прав і свобод людини і громадянина - обов'язок держави. У Конституції РФ є окрема глава (гл. 2), яка містить конкретні норми та приписи, що розкривають сукупність основних прав і свобод, гарантованих вищим Законом. За обсягом це найбільша глава Конституції. Вона складається з 47 статей. У цілому ж питання, безпосередньо пов'язані зі статусом особистості, регламентуються більш ніж у 60 статтях Конституції.

Актуальність теми полягає в тому, що визнання прав і свобод людини в Російській Федерації означає, що особистість у її взаєминах з державою виступає не як об'єкт безконтрольною державній діяльності, а як рівноправний суб'єкт, який реалізує свої конституційні права. У Російській Федерації ніхто не може бути обмежений у правомірних засобах захисту своєї людської гідності і засновані на ньому 1. Держава не тільки утримується від втручання у сферу прав і свобод: обов'язок дотримуватися права і свободи передбачає активну діяльність держави щодо створення умов для їх реалізації.

Пріоритет прав особистості чітко простежується і в галузевому законодавстві. Так в нині діючому Цивільному Кодексі РФ (далі - ГК) голова, присвячена правам громадян (фізичних осіб) розташована попереду розділів, присвячених юридичним особам, а також таким суб'єктам цивільного права як державі, регіональне та муніципальне утворення. У цих умовах тема цивільно-правового статусу особи, є актуальною.

Окремі аспекти цивільно-правового статусу особистості неодноразово піддавалися аналізу правознавців. Громадяни як учасники цивільних правовідносин детально аналізуються у працях Суханова Є.А. і Витрянского В.В. У коментарях до частини першої ДК авторським колективом під загальною редакцією Садикова О.Н. докладно розглядаються такі дефініції як ім'я громадянина, місце проживання, правоздатність, дієздатність, види дієздатності, обмеження дієздатності, опікун, піклувальник та ін Такий же фундаментальний аналіз цих понять проведено в коментарях до ГК під редакцією Абова Т.Є. і Кабалкіна А.Ю. Неодноразово у вітчизняній літературі аналізувалася тема виникнення і припинення правоздатності (Бєлов В.О., Зінченко С.А.). Питання окремих видів дієздатності аналізувалися в працях Могильовського С.Д., Черепахіна Б.Б., Нерсесова Н.О.

Огляд джерел, присвячених даній темі, слід почати з міжнародних законодавчих документів. Загальновизнані принципи і норми міжнародного права і міжнародні договори Російської Федерації є відповідно до Конституції Російської Федерації складовою частиною правової системи Російської Федерації (ст. 7 ЦК). Загальновизнані принципи і норми міжнародного права містяться в Статуті ООН, деклараціях і резолюціях Генеральної Асамблеї ООН, документах і заявах інших універсальних міжнародних організацій та конференцій, рішеннях Міжнародного суду. Для цивільного законодавства особливе значення має міжнародно-правовий принцип поваги прав людини і його основних свобод, виражений у Загальній декларації прав людини, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 р.

Особливості цивільно-правового статусу особистості враховуються в Конституції РФ. Так в ній закріплена захист прав і свобод людини і громадянина (ст. 2), їх належність з народження і невідчужуваність (ст. 17), право вільного вибору місця проживання (ст. 27).

У галузевому законодавстві цивільно-правовий статус особистості закріплений, в основному, в ЦК (ст. 17-22, ст. 26-41). Сімейно-правове становище громадянина як один з аспектів цивільно-правового статусу особистості відображено в Сімейному Кодексі РФ.

Певну частину законодавства про цивільно-правовий статус особистості становлять підзаконні нормативні правові акти. До числа підзаконних нормативних правових актів відносяться, наприклад, укази Президента РФ, постанови Уряду РФ.

Крім уже розглянутих підзаконних нормативних правових актів, велике значення на практиці надають постанови Пленуму Верховного Суду РФ. Як відомо, до джерел права вони не відносяться, незважаючи на те, що питання про природу постанов пленумів Верховного Суду РФ є дискусійним 2.

Не належать до джерел права та інформаційні листи Президії Верховного Суду РФ, які публікуються в результаті розгляду деяких питань судової практики. У таких листах, як правило, містяться роз'яснення з питань судової практики, а також наводяться як приклади рішення по конкретних справах.

Завершуючи огляд законодавства у сфері цивільно-правового статусу особистості, хотілося б погодитися з думкою багатьох вчених-юристів і слідом за ними підкреслити, що структура законодавства, що регламентує ці аспекти, є складною та багаторівневою 3.

Мета роботи - проаналізувати різні аспекти цивільно-правового статусу особистості. На підставі мети в роботі поставлені наступні завдання:

1) вивчити юридичні концепції «особистості», «громадянина», «фізичної особи»;

2) проаналізувати ознаки, що характеризують особистість як конкретного суб'єкта цивільно-правових відносин;

3) описати основні елементи цивільної правосуб'єктності: правоздатність, дієздатність і деліктоздатність.

Об'єкт дослідження роботи - цивільно-правовий статус особистості. Предметом дослідження роботи є характеристики цивільно-правового статусу особистості.

Робота складається з вступу, чотирьох розділів і висновку.

У першому розділі аналізується особистість як учасник цивільних правовідносин. Всебічно розглядаються дефініції понять «особистість», «людина», «громадянин», «фізична особа». Досліджуються ознаки, що сприяють індивідуалізації особистості: ім'я, місце проживання, сімейний стан, стать, вік. У другому розділі всебічно вивчається правоздатність, умови її виникнення і припинення, а також її основні характеристики. У третьому розділі аналізується дієздатність, види дієздатності, а також умови її обмеження. У четвертому розділі вивчається деліктоздатність суб'єкта і її основні характеристики.

1. Особистість як учасник цивільних правовідносин. Особа і особистість - проблеми правового статусу

1.1 Юридична концепція особистості в правовій теорії та практиці

Одним з найважливіших понять науки цивільного права і цивільного законодавства є поняття суб'єктів права, тобто осіб, які виступають в якості учасників майнових та особистих немайнових відносин, регульованих цією галуззю права.

Поняття особи родове. Воно відноситься до всіх суб'єктів цивільних прав. У ДК РФ підрозділ другого розділу першого іменується «Лица» і включає три розділи, одна з яких має назву «Громадяни (фізичні особи)" і присвячена індивідуальним суб'єктам цивільного права, а дві інші присвячені юридичним особам та участі Російської Федерації, суб'єктів РФ, муніципальних утворень у відносинах, регульованих цивільним законодавством.

До числа суб'єктів цивільно-правових відносин за нашим законодавством відносяться в першу чергу люди - члени суспільства. Разом з тим нерідко говорять про цивільно-правовому становищі особистості, про права людини і громадянина.

Суханов Є.А. відзначає, що вживання поняття «особистість» для визначення суб'єктів цивільного права було б неточним, оскільки особистість з точки зору психології та філософії - такий суб'єкт суспільних відносин, який володіє певним рівнем психічного розвитку 4. Якості особистості притаманні психічно здоровій людині, яка досягла певного віку, здатному чинності інтелектуальних і духовних якостей бути учасником суспільних відносин, формувати свою позицію, відповідати за вчинки. Отже, не кожну людину можна вважати особистістю. Поняття «особистість» є більш вузьким у порівнянні з поняттям «людина». Визнання суб'єктами цивільного права тільки особистостей означало б невизнання суб'єктами людей, які не мають якість особистості (малолітні, душевнохворі). Подібне рішення явно суперечило б цивільного законодавства, що визнає суб'єктом цивільного права кожної людини незалежно від її віку та стану здоров'я.

Людина - суб'єкт безлічі прав та обов'язків, у тому числі і цивільних. Однак цивільне законодавство Російської Федерації для позначення людини як суб'єкта цивільних прав і обов'язків вживає інше поняття - «громадянин». Видається, що це поняття характеризує людину не як «члена людської сім'ї», а як особа, що перебуває в певному зв'язку з державою. Отже, громадянин - поняття юридичне.

Громадянство визначає постійний політико-правовий зв'язок особи і держави, що знаходить вираз у їх взаємних правах та обов'язках. Звідси випливає, що цивільне законодавство, використовуючи поняття «громадяни», має на увазі громадян цієї держави - ​​Російської Федерації.

Але на території держави завжди проживають люди, які є громадянами інших держав, а також люди, що не мають певного громадянства - апатриди. Вони підпорядковуються правопорядку, яке існує в даній державі, мають певні права та обов'язки. Однак громадянами цієї держави, наприклад Російської Федерації, вони не є і, отже, не підпадають під поняття «громадяни».

У міжнародних угодах, а також у законодавстві багатьох країн поняття «громадяни» не вживається, а використовується поняття «фізичні особи», яке має більш широкий зміст, оскільки охоплює всіх людей як учасників цивільних та інших правовідносин на території даної країни (або країн). Наприклад, у Німецькому цивільному уложенні відповідна глава в розділі «Обличчя» іменується «Фізичні особи». У названому законі вживається поняття «людина», але не в значенні «громадянин». Отже, Німецьке цивільне укладення має на увазі людину взагалі, фізична особа. Поняття «фізична особа» вживається і в законодавстві багатьох інших країн, причому поняття «громадяни» при цьому не вживається. З цієї точки зору являє інтерес Цивільний кодекс Франції, який для позначення суб'єкта права - людини використовує поняття «француз» і «іноземець».

У законодавстві нашої країни люди як суб'єкти цивільного права довгий час іменувалися «громадяни» (ст. 9-12 ДК РРФСР 1964 р.). У радянській юридичній літературі відзначалася невдалість терміна «фізичні особи», що створює враження, ніби індивід стає суб'єктом права не в силу його громадських якостей, не тому що він - представник певного класу або член суспільства, а в силу його природних властивостей як психофізіологічної особини 5. В Основах цивільного законодавства Союзу РСР і республік, прийнятих Верховною Радою СРСР 31 травня 1991 р., використовувалася формулювання «громадяни» і в дужках «фізичні особи».

Це формулювання використовується й у ЦК РФ 1994 р., у тому числі в назві глави третьою.

Суханов відзначає, що поняття «громадяни» і «фізичні особи» нерівнозначні, оскільки названі поняття хоча близькі за змістом, але разом з тим вони, як було показано, істотно розрізняються 6.

Вживаючи поняття «громадяни», закон має на увазі людей, які перебувають у громадянстві РФ. Але закон враховує, що крім громадян в межах РФ знаходяться і люди, які не є її громадянами. Саме тому ГК вживає також і поняття «фізичні особи», в числі яких не тільки громадяни, але й інші особи - не громадяни. Видається, що таке подвійне позначення одного і того ж явища пояснюється бажанням законодавця не відмовлятися від традиційного, звичного слововживання. Разом з тим воно дозволяє досить чітко розмежовувати при регулюванні майнових і особистих немайнових відносин розглядаються поняття: якщо в нормі закону міститься поняття «громадяни», то це має означати, що мова йде тільки про громадян РФ. Якщо ж закон вживає поняття «фізичні особи», то маються на увазі і громадяни РФ, і іноземні громадяни, та особи без громадянства.

Нерідко закон вживає термін «особа» без визначення «фізичне» (наприклад, абз. 2 п. 1 ст. 66; п. 2 ст. 69; п. 1 ст. 1087 ГК та ін.) У той же час М. Масевич, коментуючи, наприклад, ст. 17 ЦК РФ, відзначає, що, хоча ця стаття називається «Правоздатність громадянина», вона має на увазі не тільки громадян РФ, а й інших фізичних осіб, включаючи іноземців, осіб без громадянства 7. Далі він вважає, що розширене тлумачення цієї та інших статей глави 3 ЦК РФ можливо внаслідок того, що сама глава називається «Громадяни (фізичні особи)», але все-таки варто було б прямо закріпити, що поряд з громадянами РФ суб'єктами цивільних правовідносин можуть бути іноземні громадяни та особи без громадянства (за прикладом цивільного законодавства Республіки Казахстан). З огляду на міжнародний досвід, можна припустити, що в майбутньому і наше законодавство перейде при позначенні індивідуальних суб'єктів права на єдине слововживання - «фізичні особи».

1.2 Правовий статус особистості - поняття і проблеми

Правосуб'єктність тісно пов'язана з ознаками, індивідуалізують конкретного суб'єкта права. Індивідуалізація суб'єктів може здійснюватися різними ознаками, тісно пов'язаними з тим, чи йде мова про громадян, юридичних осіб чи інших суб'єктів. Такими ознаками для громадян є ім'я, вік, місце проживання, стать, сімейний стан.

Кожна людина бере участь у цивільних правовідносинах під певним ім'ям і лише в порівняно рідкісних випадках (наприклад, в авторських відносинах) - під псевдонімом (вигаданим ім'ям) або анонімно (без імені). Ім'я є одним із засобів індивідуалізації громадянина як учасника цивільних правовідносин 8.

Суханов відзначає, що наше громадянське законодавство до прийняття ЦК РФ 1994 р. не містило норм, що регламентують відносини, пов'язані з іменем громадянина. Деякі норми містилися в Кодексі про шлюб та сім'ю РРФСР, який, зокрема, регламентував відносини у зв'язку зі зміною імені, по батькові та прізвища. В даний час закон (ст. 19 ЦК) визнає, що ім'я громадянина - це категорія в першу чергу цивільного законодавства. Таке рішення повністю відповідає об'єктивним вимогам, визначальним сферу дії цивільного права. Відповідно до закону громадянин набуває і здійснює цивільні права та обов'язки під своїм ім'ям. Придбання прав і обов'язків під ім'ям іншої особи не допускається (п. 4 ст. 19 ДК) 9.

У ст. 58 Сімейного Кодексу РФ (далі - СК) встановлено, що ім'я дитині дається за згодою батьків. Якщо батьківство дитини не встановлено у передбаченому законом порядку, то ім'я дитині дається за вказівкою матері, по батькові - за іменем особи, записаної у свідоцтві про народження дитини як його батька, а прізвище - за прізвищем матері.

Ім'я, по батькові та прізвище реєструються в органах РАЦСу у відповідності з правилами, встановленими Законом про акти громадянського стану.

У широкому сенсі поняттям «ім'я» у більшості народів Росії охоплюються прізвище, власне ім'я та по батькові. Однак Алексєєв, наприклад, зазначає, що національні звичаї деяких народів Росії не знають такого поняття, як батькові, і в офіційних особистих документах воно не вказується 10.

Суб'єкти Російської Федерації можуть встановити, що присвоєння по батькові на їх території не обов'язково і здійснюється за бажанням батьків дитини, якщо це відповідає їх національної традиції. Прізвище дитини визначається прізвищем батьків, а коли вони носять різні прізвища - за згодою між ними, якщо інше не передбачено законами суб'єктів Російської Федерації. Розбіжності між батьками з приводу імені чи прізвища дитини вирішуються органами опіки та піклування.

Згідно з ч. 2 ст. 19 ДК громадянин має право взяти інше ім'я в порядку, встановленому законом. СК передбачає можливість змінити прізвище при вступі в шлюб (п. 1 ст. 32), розірвання шлюбу (п. 3 ст. 32), визнання його недійсним (п. 5 ст. 30), усиновлення (ст. 134), встановлення батьківства (ст. 51). До досягнення дитиною віку 14 років органи опіки та піклування за спільною прохання батьків має право, виходячи з інтересів дитини, змінити його ім'я, а також прізвище на прізвище другого з батьків (ст. 59 СК). Таке прохання може бути викликана невдалим поєднанням імені та по батькові, труднощами вимови або іншими причинами. Після досягнення дитиною 10 років на це необхідна її згода.

При роздільному проживанні батьків той з них, з яким дитина проживає постійно, має право просити про присвоєння дитині свого прізвища (дошлюбної, по другому шлюбу). Питання вирішується органами опіки і піклування, виходячи з інтересів дитини та з його згоди, якщо вона досягла 10-річного віку.

В інших випадках ім'я може бути змінено на підставі ст. 58-63 Закону про акти громадянського стану.

На нове ім'я громадянину видається свідоцтво; відповідні зміни вносяться в актовий запис про народження й інші документи; підлягає заміні паспорт. Всі права та обов'язки, придбані громадянином під колишнім ім'ям, зберігають силу. Закон вимагає повідомити про новий імені органи внутрішніх справ за місцем проживання заявника і покладає на громадян обов'язок повідомити про це своїх кредиторів і боржників. В іншому випадку ризик негативних наслідків, зокрема, при несвоєчасному виконанні зобов'язання несе громадянин, змінив ім'я.

Зміна громадянином імені не є підставою для припинення або зміни його прав і обов'язків, придбаних під колишнім ім'ям. Наряду с этим предусмотрено, что гражданин обязан принимать необходимые меры для уведомления своих должников и кредиторов о перемене своего имени и несет риск последствий, вызванных отсутствием у этих лиц сведений о перемене его имени 11 .

Право на имя относится к личным неотчуждаемым правам граждан. Имя, отчество и фамилия индивидуализируют личность. В начале 90-х гг. в средствах массовой информации России стал усиленно насаждаться принятый в западных странах обычай указывать только имя и фамилию физического лица. По имени и фамилии у нас стали называть и Президента, и других государственных и общественных деятелей, и ученых, и других граждан. Представляется, что подобное желание воспринять западный образец не соответствует российской традиции и вряд ли сможет укорениться в наших условиях; возможно, она останется лишь как некоторая «вольность» употребляемая в определенной среде. В официальных же документах должно быть указано полное имя гражданина: фамилия, собственно имя и отчество (кроме случаев, когда национальные обычаи не знают понятия «отчество»).

Обстоятельство, которому закон придает важное значение при определении статуса гражданина, – это его возраст. Так, закон определяет возраст, с достижением которого наступает совершеннолетие, а также частичная дееспособность несовершеннолетних граждан (ст. 21,26,28 ГК). Вік має визначальне значення при вирішенні таких питань, як оголошення неповнолітнього громадянина повністю дієздатним (емансипація), при вступі громадян до членів кооперативних організацій, при визначенні кола спадкоємців, а також осіб, які мають право на відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю, і в багатьох інших випадках .

Основним документом, що підтверджує вік, є свідоцтво про народження громадянина, видане на підставі запису в книзі реєстрації народжень державного органу реєстрації актів цивільного стану. Дата народження вказується також у паспорті громадянина.

Местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает (ст. 20 ГК).

Відповідно до ст. 27 Конституции «каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства». Следовательно, закон разграничивает место пребывания гражданина и место его жительства 12 . В первом он находится временно – гостиница, санаторий и т.п. Вторым является место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, члена семьи, по договору найма (поднайма) либо на ином основании, предусмотренном законодательством Российской Федерации, – жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, общежитие, специальный дом для одиноких и престарелых граждан, дом-интернат для инвалидов, ветеранов и подобные жилые помещения (глава 18 ГК).

С целью обеспечения необходимых условий для реализации гражданами своих прав и свобод и исполнения ими своих обязанностей перед другими гражданами, обществом и государством установлена регистрация граждан Российской Федерации по месту жительства и по месту пребывания. Правила регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации утверждены Постановлением Правительства РФ от 17.07.95 № 713 13 . Для регистрации в органы внутренних дел необходимо предъявить документ, удостоверяющий право на вселение, – ордер, договор, заявление лица, предоставляющего жилое помещение, и др., а также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и заявление установленной формы 14 .

Нормативные акты о прописке утратили силу. Граждане, прописанные по месту постоянного жительства, считаются прошедшими регистрацию. Отказ в регистрации может быть обжалован в судебном порядке. Например, О. приобрела по договору купли-продажи в Москве однокомнатную квартиру. Паспортный отдел ГУВД Москвы отказал ей в регистрации, сославшись на то, что квартира не освобождена и О. не уплатила значительный по сумме городской сбор, установленный законом Москвы. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ признала отказ неправомерным, т.к. он не соответствует ст. 27 и 55 Конституции. В определении Судебной коллегии указывается, что О. как собственница квартиры должна быть зарегистрирована независимо от каких-либо условий. Требование уплаты сбора в таком большом размере является незаконным ограничением конституционного права человека на свободу передвижения, выбор места пребывания и места жительства 15 .

Местом жительства несовершеннолетних является место жительства их родителей. При их раздельном проживании родители определяют, с кем из них будет проживать ребенок, а в случае спора – суд, исходя из интересов и с учетом мнения детей (п. 3 ст. 65 СК). Местом жительства граждан, находящихся под опекой, признается место жительства опекуна, кроме случаев, когда подопечные находятся в воспитательном или лечебном учреждении.

Несовершеннолетние, достигшие 14 лет, и граждане, находящиеся под попечительством, могут выбрать место своего жительства с согласия родителей или иных попечителей. Проте ст. 36 ГК предусматривает возможность их раздельного проживания с подопечным только после достижения последним 16-летнего возраста и с разрешения органа опеки и попечительства, тогда как п. 2 ст. 20 ГК ограничивает этот возраст 14 годами, что свидетельствует о несогласованности этого вопроса в ГК. СК вообще не предусматривает возможности раздельного проживания несовершеннолетних с их законными представителями. Суханов Є.А. считает, что несовершеннолетние с 14 до 18 лет, обладающие частичной дееспособностью, могут выбирать место жительства с согласия законных представителей в соответствии с положениями ст. 26 ГК 16 .

Место жительства граждан имеет большое правовое значение. С ним связано признание гражданина безвестно отсутствующим (ст. 42 ГК) и объявление умершим (ст. 45 ГК). Место жительства определяет подсудность при разрешении споров в арбитражном суде (ст. 25, 26 АПК) и суде общей юрисдикции (ст. 117, 118 ГПК), по нему определяются место исполнения обязательств (ст. 316 ГК), место открытия наследства (ст. 1115 ГК) и другие права и обязанности граждан.

Конституционный Суд РФ признал несоответствующим Конституции и недействительным пп. 1 п. 3 ст. 9 Закона РФ от 19.02.93 № 4530-1 «О вынужденных переселенцах», согласно которому статус вынужденного переселенца утрачивается при осуждении гражданина за совершенное преступление (Постановление КС РФ от 21.11.2002 № 15-П 17 ). В том же Постановлении суда указано, что заявитель А. Мкртычан, имеющий статус вынужденного переселенца, который приобрел новое жилое помещение на денежную компенсацию за утраченное в г. Грозный жилье и имущество, утратил права на жилище в центре временного размещения переселенцев.

Правовий статус громадянина як учасника цивільних правовідносин нерідко залежить від його сімейного стану. Так, житлове законодавство важливе значення надає станом особи в шлюбі, його родинними зв'язками. Згідно зі ст. 53 Жилищного Кодекса РФ члены семьи нанимателя, проживающие совместно с ним, пользуются наравне с нанимателем всеми правами и несут все обязанности, вытекающие из договора найма жилого помещения. Большое значение семейным связям придает и наследственное право. Так, при спадкуванні за законом спадкоємцями першої черги є в рівних частках діти (в тому числі усиновлені), дружина і батьки (усиновителі) померлого, а також дитина померлого, яка народилася після його смерті. Ко второй очереди относятся братья и сестры умершего, его дед и бабка, как со стороны отца, так и со стороны матери (ст. 154 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик от 31.05.91, ст. 532 ГК РСФСР 1964 г.). Следовательно, правовое положение наследника лицо может приобрести лишь при наличии указанных семейно-правовых отношений с умершим.

Семейное положение гражданина влияет на его правовой статус и в ряде других случаев. Так, шкода, що виник у зв'язку зі смертю годувальника, відшкодовується непрацездатним особам, які перебували на утриманні померлого або мали до дня його смерті право на одержання від нього утримання (ст. 1088 ЦК). До їх числа належать переважно особи, з якими померлий перебував у сімейних правовідносинах (батьки, дружина, діти, брати, сестри та ін.) Згідно зі ст. 1073 ЦК за шкоду, заподіяну неповнолітнім, які досягли 14 років (малолітнім), відповідають його батьки (усиновителі) або опікуни. И в данном случае на правовой статус указанных лиц влияет их семейно-правовая связь с несовершеннолетним.

Под актами гражданского состояния понимаются действия граждан или события, влияющие на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей, а также характеризующие правовое состояние граждан. В частности, к актам гражданского состояния, подлежащим государственной регистрации, относятся:

 • народження;

 • укладення шлюбу;

 • розірвання шлюбу;

 • усыновление (удочерение);

 • встановлення батьківства;

 • зміна імені;

 • смерть.

Рассмотрим подробнее сущность института брака. СК также, как и ранее действовавший Кодекс о браке и семье РСФСР (КоБС РСФСР), не содержит определения брака. Вместе с тем в теории семейного права предпринимались попытки дать такое определение. Так, А.М. Белякова определяет брак как юридически оформленный, свободный и добровольный союз мужчины и женщины, направленный на создание семьи и порождающий для них взаимные личные и имущественные права и обязанности 18 . На думку О.А. Хазовой, брак – это моногамный добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, заключенный с соблюдением установленного законом порядка и порождающий между супругами взаимные личные и имущественные права и обязанности 19 . А.М. Нечаева определяет брак как союз мужчины и женщины, влекущий за собой правовые последствия, форму отношений между лицами разного пола и своеобразный символ как для вступающих в брак, так и для государства 20 . Таким образом, очевидно стремление авторов как можно полнее охватить все стороны исследования, что ведет к некоторой громоздкости определения, однако позволяет раскрыть сущность этого явления.

Згідно з п. 1 ст. 10 СК на территории России действительным признается только брак, зарегистрированный в органах записи актов гражданского состояния. Именно юридическое оформление брака имеет конститутивное значение. Лишь зарегистрированный в органах загса брак порождает предусмотренные семейным законодательством права и обязанности супругов и подлежит правовой защите со стороны государства. Религиозный обряд брака (венчание), брак, заключенный по местным или национальным обрядам, не имеют правового значения и не влекут возникновения взаимных прав и обязанностей супругов. Этот принцип был впервые закреплен в нашем государстве декретом ВЦИК и СНК 21 . Данная мера была направлена на исключение влияния церкви на семью.

Поскольку в настоящее время церковные венчания являются не единичными фактами, а представляют собой достаточно распространенное явление, ряд законоведов считают, что следует дать ему определенную правовую оценку 22 . Можно пойти по пути признания правовой силы за церковными браками наряду с зарегистрированными в органах загса и предоставить брачующимся право выбора одной из двух форм социального признания брака.

Іноді для цивільно-правового становища людини певне значення має стать. Наприклад, ст. 41 Жилищного Кодекса предусматривает, что при предоставлении жилых помещений по договору найма не допускается вселение в одну комнату лиц разного пола старше 9 лет, кроме супругов. Законом для чоловіків і жінок встановлений різний вік, з досягненням якого вони вважаються непрацездатними, що має важливе значення при визначенні права на відшкодування шкоди, при визначенні кола спадкоємців і в інших випадках. Так, при відшкодуванні шкоди особам, які зазнали збитків у результаті смерті годувальника, до числа непрацездатних, що мають право на відшкодування, належать жінки старше 55 років і чоловіки старші 60 років (п. 2 ст. 1088 ГК). Аналогично решается вопрос об отнесении к числу наследников нетрудоспособных лиц – женщин и мужчин.

До ознак, індивідуалізують громадянина (фізична особа) як учасника цивільно-правових відносин, відноситься також стан його здоров'я. У першу чергу закон враховує психічне здоров'я. Згідно з п. 1 ст. 29 ЦК громадянин, який внаслідок психічного розладу не може розуміти значення своїх дій або керувати ними, може бути визнаний судом недієздатним. В этом случае гражданско-правовой статус такого гражданина существенно меняется: он не может лично совершать юридические действия и индивидуализируется как субъект гражданского права именно по этому признаку. Згідно з п. 1 ст. 171 ЦК угода, укладена громадянином, визнаним недієздатним внаслідок психічного розладу, незначна.

Закону враховується також стан здоров'я громадянина, коли він у момент здійснення операції не був здатний розуміти значення своїх дій або керувати ними. В данном случае речь идет о дееспособном лице, но в момент совершения сделки его здоровье отклонилось по тем или иным причинам от нормы (в связи с нервным потрясением, физической травмой, сильным алкогольным опьянением и т. п.). Тому досконала їм угода може бути визнаний судом недійсним (п. 1 ст. 177 ЦК).

Для індивідуалізації громадянина як суб'єкта цивільного права важливе значення в деяких випадках має такий стан здоров'я, яке виражається у зниженні або втрати ним працездатності. Якщо ці обставини настали внаслідок заподіяння йому шкоди іншою особою, то при відшкодуванні шкоди враховується ступінь втрати потерпілим працездатності. У разі стійкої втрати працездатності потерпілий може бути визнаний інвалідом і набуває права, обумовлені цим статусом, наприклад, право на відшкодування шкоди у разі втрати годувальника (п. 2 ст. 1088 ГК).

Крім розглянутих, для індивідуалізації фізичної особи як суб'єкта цивільного права можуть мати значення й інші якості і ознаки, якщо для цього є підстави, передбачені законом. Першорядне значення мають якості правоздатності та дієздатності.

Подводя итоги первой главы можно сделать вывод, что определение личности в гражданско-правовом аспекте раскрывается, прежде всего, через определение «граждане» (физические лица). Для индивидуализации личности в правовом поле используются такие ее характеристики как имя, место жительства, пол, возраст, семейное положение.

2. Правоспособность

2.1 Понятие правоспособности. Условие ее возникновения и прекращения

Здатність мати права і нести обов'язки - є необхідною умовою виникнення прав кожної людини. Права і свободи громадянина становлять основу конституційного ладу нашої країни і роблять кожного з нас громадянином конкретної держави, який має право вимагати від своєї держави захисту та реалізації своїх прав (ст.2 Конституції). Следовательно, правоспособность означает способность быть субъектом этих прав и обязанностей, возможность иметь любое право или обязанность из предусмотренных или допускаемых законом. Цінність даної категорії полягає в тому, що тільки за наявності правоздатності можливе виникнення конкретних суб'єктивних прав і обов'язків. Вона - необхідна загальна передумова їх виникнення і тим самим їх реалізації.

Как уже отмечалось выше, ст. 17 ГК РФ имеет в виду не только граждан Российской Федерации, но и других физических лиц, включая иностранцев, лиц без гражданства 23 . В соответствии с Конституцией (ст. 7, 19) гражданская правоспособность основана на принципах равноправия и социальной справедливости. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. Определенные ограничения правоспособности иностранных граждан и лиц без гражданства устанавливаются законом или нормативными правовыми актами Правительства РФ в целях государственной безопасности или в качестве ответной меры для граждан тех государств, которые установили соответствующие ограничения для россиян.

Как правило, иностранным гражданам предоставляется национальный режим, т.е. они обладают равной правоспособностью с российскими гражданами. Правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства определяется Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 24 .

Регистрация иностранных граждан производится территориальным органом федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами внутренних дел, по месту пребывания иностранца. За исключением некоторых случаев, установленных законом, иностранный гражданин или лицо без гражданства получают вид на жительство. Вид на жительство не требуется для лиц, имеющих статус беженца на территории Российской Федерации.

Для того чтобы приобрести полную правоспособность граждан России, иностранец может вступить в российское гражданство. Это регулируется Федеральным законом от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» 25 . У ст. 11 ГК определено, что иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 18-летнего возраста и являющиеся дееспособными, вправе обратиться о приеме в гражданство России, если они непрерывно проживали на территории России со дня получения вида на жительства, обязуются соблюдать Конституцию Российской Федерации и другое законодательство России, имеют законный источник средств к существованию, владеют русским языком.

В Федеральном законе от 11.11.2003 № 151-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» 26 предусмотрен упрощенный порядок приема в гражданство Российской Федерации для многих категорий лиц, в т.ч. граждан, проживавших в государствах, входивших в состав СССР, детей, военнослужащих, лиц, имеющих особые заслуги перед Российской Федерацией. Подробно порядок рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации определен Указом Президента РФ от 14.11.2002 № 1325 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации» с изм. на 31.12.2003 27 .

Правительство РФ 30 декабря 2002 г. утвердило Положение о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на работу 28 .

Закон признает возможным приобретение гражданином России двойного гражданства. Однако правоспособность граждан России определяется в Российской Федерации по ее законодательству, за исключением случаев, предусмотренных международным соглашением или законами России.

Следует отметить проблему момента возникновения и прекращения правоспособности гражданина. Несмотря на кажущуюся ясность п.2 ст.17 ГК РФ, определяющей момент возникновения правоспособности моментом рождения, а прекращения – моментом смерти, ряд вопросов остаются дискуссионными. По мнению Л.Б. Максимович, исключением является случай, когда наследником по завещанию будет ребенок, зачатый к моменту смерти наследодателя и родившийся после его смерти (ст. 530 ГК РСФСР) 29 . Следовательно, по крайней мере, отдельные элементы правоспособности могут возникнуть до рождения человека. Ю.К. Толстой отверг эту точку зрения, указав, что интересы еще не родившегося закон охраняет лишь при условии, что он родится живым. В случае рождения мертвым правоспособности не возникает 30 . Такая позиция соответствует буквальному смыслу закона.

Нельзя, при всем вышесказанном, не учитывать практику ряда стран, где субъектом права признается не уже родившийся человек, а человеческий эмбрион (плод) с момента зачатия, и соответственно лицо признается правоспособным с момента оплодотворения, когда в силу законов генетики и формируется субстрат уникального и более неповторимого человеческого существа 31 .

Споры по этому вопросу не утихают и в наши дни. Так, 6 февраля 2003 г. депутатом Государственной Думы А.В. Чуевым был предложен проект федерального закона, который содержал предложение д ополнить часть первую статьи 17 ГК пунктом третьим следующего содержания:

«3. У випадках, передбачених цим Кодексом та прийнятих відповідно до нього інших федеральних законів, що регулюють відносини, зазначені в пунктах 1 і 2 статті 2 цього Кодексу правоздатність громадянина наступає в момент її зачаття і припиняється виконанням його заповіту, в тому числі заповідального відмови або заповідального покладання ».

Целью внесения такого дополнения его автор считает то, что оно «…более полно отражает содержание правоспособности граждан, а также устраняет внутренние противоречия с разделом пятым Гражданского кодекса «Наследственное право» 32 . Відповідно до пропонованого законопроектом правоздатність настає з моменту зачаття і припиняється виконанням заповіту, заповідального відмови або заповідального покладання громадянина. У статті 1116 Цивільного кодексу встановлено правило, за яким «до спадкоємства можуть призиватимуться громадяни, що перебувають в живих у день відкриття спадщини, а також зачаті за життя спадкодавця та народжені живими після відкриття спадщини».

Таким чином, правоздатність призиваються до спадщини громадян відповідно до цієї статті настає з моменту зачаття, що не узгоджується з нинішніми положеннями статті 17, за якою правоздатність громадян настає в момент народження. З іншого боку виконання заповіту померлого громадянина є ні що інше, як реалізація його права на свободу заповіту, що має на увазі наявність правоздатності померлого. Це ж відноситься до заповідальним відказом і заповідальним покладання.

Официальный отзыв правительства на рассмотренный здесь проект федерального закона был, в целом, отрицательным. Прежде всего, предлагаемое дополнение статьи 17 ГК противоречит нормам данной статьи, которые определяют правоспособность гражданина как способность иметь гражданские права и нести обязанности.

Особливе значення в розглянутому відкликання надавалося використовуваному в цивільному законодавстві поняття «громадянин» для позначення суб'єкта цивільних правовідносин. Підставами для виникнення, зміни, припинення правовідносин є юридичні факти, в тому числі факти народження та смерті громадянина, що засвідчуються в порядку, визначеному законодавством Російської Федерації. Разом з тим встановлення моменту зачаття не передбачено законодавством Російської Федерації. Враховуючи викладене, Уряд Російської Федерації не підтримало представлений проект федерального закону «Про внесення доповнення до статті 17 Цивільного кодексу Російської Федерації».

Висновок Правового управління Державної Думи з даного проекту також містило в собі серйозні заперечення проти прийняття проекту. Правовое управление отметило, что предлагаемое изменение в статью 17 ГК направлено на то, чтобы устранить внутреннее противоречие между положениями статей 17 и 1116 ГК, которое возникло, по мнению авторов законопроекта, при определении момента возникновения и прекращения правоспособности гражданина. Доповнення статті 17 положенням, згідно з яким правоздатність громадянина як можливого спадкоємця або спадкодавця буде наступати в момент її зачаття і припинятися виконанням його заповіту, Правове управління Державної Думи порахувало зайвим.

У висновку, зробленому за даним проектом Правовим управлінням, було відзначено, що, відповідно до положень статті 17 названого Кодексу, правоздатність громадянина виникає в момент його народження і припиняється смертю (пункт 2 цієї статті), що означає, що правоздатністю громадянин наділений з моменту народження і протягом усього життя до смерті. Вместе с тем, закон в некоторых случаях охраняет права и интересы и не родившегося ребенка, т.е. майбутнього суб'єкта права. Так, ГК, предусматривая охрану интересов возможного наследника, устанавливает, что к наследованию могут призываться граждане, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (пункт 1).

У даному випадку для здійснення прав спадкоємця необхідно дві умови: по-перше, спадкоємець повинен бути зачатий за життя спадкодавця і, по-друге, він повинен бути народжений живим після відкриття спадщини. При цьому ніяких прав на майно, або успадкування ще не народилася дитина мати не може. Захист його інтересів зводиться до охорони його прав за умови його народження живим. Якщо ж дитина народиться мертвим, то він і не буде покликаний до спадкоємства. Інакше кажучи, правоздатність громадянина, що є спадкоємцем, в ситуації, що розглядається виникає з моменту народження.

Хоча правоздатність і виникає в момент народження, вона купується не від природи, а в силу закону, тобто являє собою суспільно-юридична властивість, певну юридичну можливість. В історії були часи, коли великі групи людей в силу діяли тоді законів були повністю або майже повністю позбавлені правоздатності (наприклад, раби при рабовласницькому ладі).

Некоторые вопросы возникают и при определении прекращения правоспособности. Смерть человека, бесспорно, прекращает правоспособность как таковую, однако не снята проблема существования отдельных субъективных прав, ныне «оторванных» от личности их носителя. Со времен римского права идет спор о правовом статусе hereditas jacens «лежачего наследства», то есть, наследства, еще не принятого наследниками. Кому оно принадлежит на праве собственности до принятия наследниками, если смерть, прекратив правоспособность, прекратила и субъективное право собственности наследодателя.

Римское право выдвинуло фикцию, что лежачее наследство не есть бесхозяйное имущество, оно представляет собой личность умершего наследодателя, то есть, юридическая личность продолжает существование в наследственной массе. Эта позиция была закреплена в ряде современных национальных законодательств. Видимо, и российский законодатель не был чужд этой точке зрения. Такой вывод можно сделать из анализа ст.554 ГК РСФСР, указавшей, что кредиторы наследодателя вправе предъявить иск в суде к наследственному имуществу. Таким образом, hereditas jacens рассматривается как легальный представитель личности умершего. Аналогичные суждения вытекают из смысла ст.48, ч.3 ГПК РСФСР. Современная российская цивилистика достаточно единодушно отвергает такую позицию, справедливо указывая, что нельзя быть носителем субъективных прав и обязанностей, не будучи правоспособным субъектом. При этом допускается временное существование наследства как совокупности бессубъектных прав и обязанностей 33 .

Зинченко С.А. по этому поводу пишет: «Соглашаясь в целом с тем, что юридическая личность человека не продолжается за пределами его земной жизни, полагаем необходимым заметить, что этот вопрос требует дополнительного теоретического осмысления. Видимо, смерть прекращает правоспособность гражданина в целом, но отдельные права (правомочия) способны существовать бессубъектно; человек может оставить за собой определенный юридический «шлейф» бессубъектных (и бессрочных!) прав. Если в отношении защиты чести и достоинства умершего выдвигается аргумент, что таким образом защищаются не собственно его права (они погашены ввиду прекращения правоспособности), а «выполняется моральный долг перед памятью умершего». При этом истец защищает свой интерес, поскольку «доброе имя родителей, детей, других близких влияет на репутацию» Но тогда нелегко объяснить: почему закон защищает, например, личные неимущественные права автора (право авторства, право на авторское имя) даже после погашения авторских прав наследников. Более того, дается правовая защита даже анонимному автору. Полагаем, что и ныне закон охраняет права авторов Библии или «Слова о полку Игореве», и попытка плагиата будет пресечена. Поэтому, говоря о правоспособности физических лиц, можно предположить либо существование бессубъектных и бессрочных прав, либо допустить, что отдельные элементы правоспособности продолжают существовать и после смерти гражданина» 34 .

В вопросе о правовом статусе физического лица в гражданском праве остается немало неясных моментов. Так, В.А. Белов высказывает весьма нетрадиционное суждение о том, что « субстратом всякого субъекта права является его волевая деятельность, имеющая юридическое значение, а вовсе не физическая природа, «организационное единство», «целевое имущество». « Далеко не всякий человек – субъект права, далеко не всякая организация – «юридическая личность». Субъект права – это лицо, которое «замечается» правом, имеет юридическое значение, а происходит это только тогда, когда это лицо осуществляет юридически значимую деятельность» 35 .

Несмотря на определенную парадоксальность суждения, следует признать, что соответствующая почва для подобных утверждений имеется. Так, гражданское законодательство и теория гражданского права обходят совершенным молчанием правовой статус лица, находящегося в состоянии комы, летаргического сна, вегетативного состояния. Формально такая личность правосубъектна: и правоспособна, и дееспособна (ибо по смыслу и букве ст.ст.29,30 ГК его нельзя признать ни ограниченно дееспособным, ни недееспособным за отсутствием законных оснований.) Возникает вопрос: кто же и в каком порядке будет выступать в обороте от имени такого лица? Если не считать паллиативного решения ( совершение отдельных сделок по модели действий в чужом интересе без поручения – глава 50 ГК РФ), не применимого к тому же в случае, когда закон требует легитимации личности (например, на общем собрании акционеров), следует констатировать, что в рамках действующего законодательства проблема представляется неразрешимой. Законоведы считают, что эти вопросы требуют дополнительного теоретического осмысления 36 .

2.2 Содержание правоспособности

Ряд юридичних проблем, пов'язаних з поняттям правоздатності широко розглядалося ще в радянській юриспруденції. Аналіз співвідношення правоздатності і основних прав громадян показує, що правоздатність є умовою здійснення основних прав. Однак С.С. Алексєєв у своїй рецензії монографії Б.В. Пхаладзе відзначає, що основні права та обов'язки також мають значення для визначення поняття правоздатності. В данном случае присутствует сложное взаимодействие основные права и обязанностей и собственно правоспособность, которая не является, по мнению С.С.Алексеева, «чисто» бланкетным правовым явлением, т. е. явлением, лишенным конкретного содержания 37 . Діалектика взаємодії правоздатності і основних прав в тому і полягає, що основні права громадян, здійснюючи на основі правоздатності, в той же час у площині «зустрічній» залежності є правовою категорією, що розкриває зміст правоздатності.

У своїй статті С.С. Алексєєв також критикує позицію Б.В. Пхаладзе і з питання про юридичну природу правоздатності. В книге приведен ряд новых аргументов в пользу того мнения, что правоспособность может быть квалифицирована в качестве «наиболее общего субъективного права» 38 . Але визнання правоздатності суб'єктивним правом неминуче передбачає постановку органічно пов'язаного з цим питання - питання про те, який характер тих правових зв'язків (правовідносин), в рамках яких дане суб'єктивне право існує. У своїй праці Б.В. Пхаладзе негативно ставиться до такої постановки питання. Так, он пишет: «Будучи урегулированы правом, отношения гражданина с государством становятся содержанием социалистического правопорядка в целом, а не содержанием каких-либо абстрактных (общих) правоотношений» 39 . Між тим, на думку С.С. Алексєєва правопорядок і складається з правовідносин (до того ж не можна ставити в один ряд «абстрактні» і «загальні» правовідносини, прирівнювати їх один до одного), тому правоздатність існує у нерозривній єдності з забезпечуваними нею правовими відносинами.

Говоря о содержании правоспособности граждан, необходимо отметить, что содержание правоспособности составляет в совокупности систему социальных, экономических, культурных и других прав, которые определены и гарантированы Конституцией (гл. 2). Зміст правоздатності громадян утворює ті майнові та особисті немайнові права та обов'язки, якими громадянин згідно з законом може володіти. Іншими словами, зміст цивільної правоздатності складають не самі права, а можливість їх мати.

При этом учитываются права, обеспеченные международными актами, в частности Всеобщей декларацией прав человека от 10 декабря 1948 г., Международным пактом о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г.

Перечень имущественных и личных неимущественных прав, которыми могут обладать российские граждане, дается в ст. 18 ГК. Громадяни можуть мати майно на праві власності; успадковувати і заповідати майно; займатися підприємницькою і будь-який інший, не забороненої законом діяльністю; створювати юридичні особи самостійно або спільно з іншими громадянами і юридичними особами; здійснювати будь-які не суперечать закону угоди та брати участь у зобов'язаннях; обирати місце проживання; мати права авторів творів науки, літератури і мистецтва, винаходів та інших охоронюваних законом результатів інтелектуальної діяльності; мати інші майнові та особисті немайнові права, мати право на ім'я. Рассмотрим некоторые из них поподробнее.

1) Здатність мати майно на праві власності, будучи однією з найважливіших у загальному комплексі правових можливостей, носить конституційний характер. Відповідно до ст. 35 Конституции РФ граждане могут иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться, распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами.

2) Здатність успадковувати і заповідати майно реалізується у відносинах, де громадянин виступає в ролі спадкоємця на майно, а також у відносинах, що виникають у зв'язку з розпорядженням особою своїм майном на випадок смерті.

3) Здатність займатися підприємницькою і будь-який інший не забороненої законом діяльністю.

Здатність створювати юридичні особи самостійно або спільно з іншими громадянами і юридичними особами - суттєві елементи правоздатності громадян. Їх сутність полягає в тому, що особа, виходячи зі своїх схильностей і прагнень, може саме вирішувати питання про те, в якій сфері вона буде здійснювати свою діяльність: індивідуального підприємництва або створення юридичної особи (ст. 23 ЦК).

4) Способность совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах.

Правовые возможности, обладателем которых может стать гражданин в результате совершения договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему, либо посредством участия в договорных и внедоговорных обязательствах, определяются соответствующими разделами ГК РФ.

5) Способность иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности.

Суб'єктом авторського права є особа, творчою працею якої створено твір. Такі права виникають не тільки у повністю дієздатних осіб, а й у малолітніх і неповнолітніх авторів. Все они наделены способностью иметь права на личные неимущественные, а также и на имущественные правомочия: избирать способ обозначения автора; выпускать произведения в свет; правомочия, связанные с неприкосновенностью произведения, и др.

6) Способность иметь иные имущественные и личные неимущественные права.

Під комплексом особистих немайнових прав прийнято розуміти суб'єктивні правомочності, тісно пов'язані з особистістю. Сюди відноситься здатність мати право на ім'я, честь, гідність та ін Крім названих, громадянин може бути носієм права автора, інших прав, не заборонених законом і не суперечать загальним засадам цивільного права.

ГК существенно расширил (по сравнению с ранее действовавшим законодательством) правоспособность граждан. При этом необходимо учитывать, что в ГК содержится перечень основных, самых значимых прав. Они не исчерпывают объем и содержание правоспособности граждан. Это сделать невозможно, т.к. граждане могут вступать в любые не запрещенные законом правоотношения, иметь любые права и обязанности, не запрещенные законом и не противоречащие общим началам и смыслу гражданского законодательства.

Из этого положения исходит и судебная практика. Так рассмотрев в порядке надзора требования нескольких бывших работниц предприятия по ремонту и пошиву меховых изделий «Северянка» к этому предприятию о восстановлении их в правах на получение квартир в доме, в строительство которого они вкладывали свои средства, Верховный Суд РФ удовлетворил их требования, т.к. признал наличие гражданско-правовых обязательств между сторонами. Эти обязательства хотя и не предусмотрены законом или иными правовыми актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают права и обязанности. Поэтому требования граждан были признаны обоснованными 40 .

Реализация правоспособности граждан имеет определенные пределы. Осуществляя принадлежащие ему гражданские права и свободы, гражданин не должен наносить ущерба окружающей среде, нарушать права и законные интересы иных лиц. В некоторых случаях подобные ограничения установлены законом (например, при аресте имущества ограничивается право собственника по распоряжению им).

Подводя итоги главы можно сделать выводы, что правоспособность не связана с возрастом гражданина, на правоспособность не влияет состояние здоровья физического лица, в целом, правоспособность относится к стабильным понятиям, не подлежащим изменению. Правоспособность не предопределяется законом, она свойственна природе человека.

3. Дееспособность

3.1 Понятие и основные аспекты дееспособности

Цивільна дієздатність визначається в законі як здатність громадянина своїми діями набувати і здійснювати цивільні права, створювати для себе цивільні обов'язки і виконувати їх (п. 1 ст. 21 ЦК).

Обладать дееспособностью – значит иметь способность лично совершать различные юридические действия: заключать договоры, выдавать доверенности и т. п., а также отвечать за причиненный имущественный вред (повреждение или уничтожение чужого имущества, повреждение здоровья и т. п.), за неисполнение договорных и иных обязанностей. Таким чином, дієздатність включає, перш за все, здатність до здійснення угод (сделкоспособность) і здатність нести відповідальність за неправомірні дії (деліктоздатність).

Але, крім того, дієздатність включає здатність громадянина своїми діями здійснювати наявні у нього цивільні права і виконувати обов'язки. Така здатність вперше в нашому законодавстві передбачена у Цивільному кодексі України (п. 1 ст. 21). В данном случае законодатель принял во внимание предложение, которое было обосновано в трудах ученых-цивилистов, доказавших, что если за гражданином признается способность приобретать права и создавать для себя обязанности, то за ним нельзя не признать способность своими действиями осуществлять права и исполнять обязанности 41 .

Зміст дієздатності громадян як суб'єктивного права включає наступні можливості, які можна розглядати як його складові частини:

здатність громадянина своїми діями набувати цивільних прав і створювати для себе цивільні обов'язки;

способность самостоятельно осуществлять гражданские права и исполнять обязанности;

здатність нести відповідальність за цивільні правопорушення.

Правоспособность и дееспособность неотчуждаемы. Згідно з ч. 3 ст. 55 Конституции ограничение гражданских прав возможно только на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Это положение воспроизведено в ст. 1 ГК.

Таким образом, лишение гражданской правоспособности в целом невозможно. В предусмотренных законом случаях и только по решению суда гражданин может быть ограничен в ряде своих прав (чаще всего на определенный срок). К таким ограничениям относятся меры уголовного наказания. Так, ст. 44 УК предусматривает арест, ограничение свободы, лишение свободы на определенный срок и пожизненно, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и др.

Семейный кодекс предусматривает возможность лишения (ст. 69-71) и ограничения (ст. 73) родительских прав, что автоматически влечет лишение родителей права на воспитание ребенка и возможности быть его законными представителями.

Ограничение отдельных прав, связанное с психическим расстройством, предусмотрено Законом РФ от 02.07.92 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» (в ред. от 22.08.2004). Статья 6 Закона говорит об ограничении отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности. Такие решения принимаются врачебной комиссией на основании оценки состояния психического здоровья гражданина в соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний и могут быть обжалованы в суд.

Перечень указанных противопоказаний утверждается Правительством РФ и пересматривается не реже одного раза в пять лет.

У ст. 8 Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» специально указано, что при реализации гражданином своих прав и свобод требование предоставить данные о состоянии его психического здоровья либо обследование его врачом-психиатром допускаются лишь в случаях, установленных законами Российской Федерации. Недопустим также неправомерный отказ в регистрации предпринимательской деятельности, приеме на работу и др. Такие акты, нарушающие право- и дееспособность граждан, признаются судом недействительными. В частности, в Постановлении Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 6/8 специально указано на необходимость признания судом недействительными актов, ограничивающих перемещения товаров, услуг и финансовых средств, имея в виду, что указанные ограничения могут вводиться только в соответствии с федеральными законами, если это необходимо для обеспечения условий, предусмотренных ст. 55 Конституции. При удовлетворении судом требований граждан они имеют право на возмещение материального и морального вреда. Основанием для признания ненормативного, а в случаях, предусмотренных законом, и нормативного акта государственного органа или органа местного самоуправления недействительным является как его незаконность, так и нарушение гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина, обратившегося в суд с соответствующим требованием 42 .

Граждане свободны в установлении и реализации своих прав и обязанностей. Однако они не могут отказаться от своей право- и дееспособности ни полностью, ни частично. Например, гражданин может не требовать уплаты долга по договору займа, но он не вправе заранее обещать не обращаться за защитой своих прав в суд по этому обязательству. Такая сделка ничтожна и не порождает правовых последствий.

3.2 Виды дееспособности

На відміну від правоздатності, яка рівною мірою визнається за всіма громадянами, дієздатність громадян не може бути однаковою. Для того щоб набувати прав і здійснювати їх власними діями, приймати на себе і виконувати обов'язки, треба розумно міркувати, розуміти зміст норм права, усвідомлювати наслідки своїх дій, мати життєвий досвід. Ці якості істотно різняться залежно від віку громадян, їх психічного здоров'я.

Враховуючи зазначені фактори, закон розрізняє кілька різновидів дієздатності:

1) полная дееспособность;

2) дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет,

3) дієздатність неповнолітніх у віці від 6 до 14 років.

Самостоятельно и в полном объеме осуществлять свои права и обязанности может только совершеннолетний гражданин. Конституция (ст. 60) определяет возраст совершеннолетия и дееспособности в 18 лет. Дієздатність на відміну від правоздатності передбачає здатність розуміти значення своїх дій, керувати ними і передбачати їх наслідки, що з'являється, як правило, при досягненні саме цього віку. З 18 років людина в галузі цивільного права може самостійно укладати договори, розпоряджатися своєю власністю, здійснювати інші юридичні дії і відповідати за них.

Из общего правила о наступлении гражданской дееспособности в ГК есть два исключения. Первое установлено для лица, которое вступило в брак. Единый брачный возраст, установленный для мужчин и женщин, – 18 лет (ст. 13 СК) может быть снижен по решению органов местного самоуправления до 16 лет при наличии причин, которые они сочтут уважительными. Перечня таких причин в законе нет, но к ним, безусловно, относятся: беременность невесты, рождение ребенка, фактически сложившиеся брачные отношения и др.

Статья 13 СК предусматривает также возможность вступления в брак до достижения 16 лет, но лишь в виде исключения, с учетом особых обстоятельств, если условия и порядок заключения брака в таких случаях установлены законами субъектов Российской Федерации.

После регистрации брака граждане, не достигшие 18-летнего возраста, приобретают дееспособность в полном объеме. Это правило необходимо для обеспечения равноправия супругов в браке, что является принципом семейного законодательства. На снижение брачного возраста согласия родителей или других законных представителей не требуется, но их мнение, конечно, при этом учитывается. Регистрация брака лиц, которым был снижен брачный возраст, осуществляется в общем порядке. Несовершеннолетний может не воспользоваться полученным разрешением и отказаться от заключения брака. Тогда он не приобретает дееспособности в полном объеме. Однако при расторжении брака до наступления совершеннолетия дееспособность сохраняется.

Иначе решается вопрос о дееспособности несовершеннолетнего, если его брак признан недействительным. Поскольку условия для признания брака недействительным могут быть различными, вопрос о последствиях такого признания решает суд в зависимости от конкретных обстоятельств.

Вторым исключением является эмансипация, которая будет рассмотрена ниже.

По сравнению с ранее действовавшим законодательством (ст. 13 ГК 1964) в ГК понижен возраст, с которого возникает частичная дееспособность несовершеннолетних. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя:

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами;

2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности;

3) відповідно до закону вносити вклади у кредитні установи і розпоряджатися ними;

Указание на необходимость совершения таких сделок «в соответствии с законом» означает необходимость учета при этом специальных норм, регулирующих деятельность кредитных учреждений. Следует полагать, что в случаях, когда вклад внесен другим лицом на имя несовершеннолетнего, последний может распоряжаться им только с согласия законных представителей 43 .

4) здійснювати дрібні побутові правочини.

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки, за исключением названных выше с письменного согласия своих законных представителей – родителей, усыновителей или попечителя (ст. 26 ГК).

Согласно п. 2 ст. 56 Семейного кодекса при нарушении прав и законных интересов ребенка, в т.ч. при невыполнении или ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно обратиться за их защитой в органы опеки и попечительства, а по достижении возраста 14 лет – в суд. Согласно п. 11 Постановления Пленума ВС РФ от 27.05.98 № 10 «О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей» под злоупотреблением родительскими правами следует понимать использование этих прав в ущерб интересам детей, например создание препятствий к обучению, склонение к попрошайничеству, воровству, проституции, употреблению спиртных напитков или наркотиков 44 .

Згідно зі ст. 30 Федерального закона от 21.07.97 № 119-ФЗ «Об исполнительном производстве» с последними изменениями, внесенными Федеральным законом от 29.06.2004 № 58-ФЗ 45 несовершеннолетние в случаях, предусмотренных Законом, могут самостоятельно осуществлять свои права и обязанности по исполнительным документам, выданным на основании судебных актов и актов других органов по делам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, административных правоотношений и из сделок, связанных с распоряжением полученным заработком (доходом). В остальных случаях права несовершеннолетних осуществляются в исполнительном производстве законными представителями – их родителями, усыновителями, опекунами или попечителями (п. 2, 3 ст. 30 Закона).

Впервые в законодательстве четко установлено, что лица от 14 до 18 лет несут самостоятельную имущественную ответственность как по всем сделкам, заключенным ими как самостоятельно, так и с согласия законных представителей. Ответственность за причиненный ими внедоговорный вред определена в ст. 1074 ГК.

В ГК предусмотрена возможность судебного ограничения или лишения несовершеннолетнего права самостоятельно распоряжаться своими заработком, стипендией, иными доходами. Основанием обычно служит явно неразумное распоряжение средствами, использование их, например, на спиртные напитки, азартные игры. Истцом могут выступать законные представители, орган опеки и попечительства. Рассмотрение судом дел об ограничении дееспособности несовершеннолетнего осуществляется в соответствии со ст. 281-284 ГПК. При ограничении возможности самостоятельно распоряжаться доходами подросток может совершать такие сделки с согласия законных представителей, а при лишении его этого права доходами подростка распоряжаются законные представители. Указанный порядок неприменим в отношении несовершеннолетних, которые признаны полностью дееспособными вследствие вступления в брак (ст. 21 ГК) и эмансипации (ст. 27 ГК).

Сущность эмансипации (ст. 27 ГК РФ) состоит в том, что несовершеннолетний, достигший шестнадцатилетнего возраста, может быть объявлен полностью дееспособным, если работает по трудовому договору (контракту) либо с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным существенно изменяет гражданско-правовой режим его участия в торговом обороте. Отныне он вправе самостоятельно совершать любые сделки, согласие его родителей не имеет какого-либо правового значения. Законные представители не отвечают по обязательствам эмансипированного, в том числе и по обязательствам из причинения вреда. Он не может приобретать лишь те субъективные права и обязанности, для приобретения которых федеральным законом установлен возрастной ценз.

Процедура эмансипации, итогом которой являются столь существенные изменения статуса подростка, инициируются не иначе как по его прямому волеизъявлению, которое должно быть зафиксировано в его письменном заявлении в орган опеки и попечительства (орган местного самоуправления). В случае отказа органа местного самоуправления вынести постановление об объявлении несовершеннолетнего полностью дее- способным, подросток может обратиться в суд с соответствующим заявлением. Поскольку статус полностью дееспособного лица он приобретает по своей воле и в своих собственных интересах, трудно согласиться с предположениями С.Д. Могилевского о том, что законные представители могут обращаться в суд, если орган опеки и попечительства отказался эмансипировать их чадо, либо орган опеки и попечительства может обращаться в суд, если не может решить вопрос об эмансипации подростка без согласия обоих родителей, усыновителей, попечителя 46 . По мнению Суханова инициатива в любом случае должна исходить от несовершеннолетнего 47 .

При внесении решения об эмансипации орган опеки и попечительства (суд) должен руководствоваться одновременно субъектным (личностным, интеллектуальным) и объектным (имущественным) критериями. Правоприменитель должен убедиться в том, что психическое развитие ребёнка, уровень жизненного опыта позволяют ему участвовать в гражданских правоотношениях, не прибегая к помощи родителей при совершении сделок, выяснить мотивы эмансипации, определить является ли волеизъявление ребенка свободным, осознанным либо вынужденным (интеллектуальный, личностный критерий). Вполне вероятно, например, что родители, не желая нести субсидиарной ответственности по деликтным обязательствам своего отпрыска, «уговорили» его подать заявление об эмансипации. Может выясниться, что работодатель несовершеннолетнего является подлинным инициатором предстоящей эмансипации, полагая, что эмансипированному несовершеннолетнему легче зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, нежели подростку с неполной (частичной) дееспособностью, рассчитывает после легитимации ребёнка в качестве предпринимателя заключить с ним договор о совместной деятельности или подряда, «спрятав», таким образом, имеющиеся между ними трудовые отношения.

Постановлением № 6/8 от 1 июля 1996 г. Пленум Верховного Суда РФ и Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ не случайно специально акцентируют внимание судебных инстанций на том, что эмансипированный несовершеннолетний самостоятельно отвечает по обязательствам из причинения вреда. Родители (лица, их заменяющие) не отвечают по любым обязательствам такого подростка. Органы местного самоуправления или суды, объявляющие несовершеннолетних полностью дееспособными, должны принимать во внимание при вынесении соответствующих административных и судебных актов (постановлений, решений) правила ст. 27 ГК и учитывать, что к моменту эмансипации несовершеннолетний должен обладать не только необходимыми личностными, интеллектуальными качествами, но имущественной базой, позволяющей надеяться на то, что он способен удовлетворить претензии потерпевшего или кредитора (контрагента по неудачной сделке). Таков объектный (имущественный) критерий, которым должен руководствоваться правоприменитель при принятии решения по делу об эмансипации. Иными словами, правоприменитель должен обращать внимание как на личностные качества подростка, так и на круг его имущественных связей 48 .

ГК впервые установил разграничение дееспособности малолетних до 6 лет и от 6 до 14 лет. Первые полностью лишены дееспособности; вторые обладают возможностью совершать ряд сделок, к которым относятся:

1) мелкие бытовые сделки;

2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации;

3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения (ст. 28 ГК).

За исключением указанных выше случаев, все юридические действия за детей, не достигших 14 лет, совершают от их имени законные представители – родители, усыновители, опекуны. Последние ограничены в распоряжении имуществом, принадлежащем детям.

По сравнению с ранее действовавшим законодательством расширена возможность малолетних от 6 до 14 лет самостоятельно, т.е. без згоди законних представників, укладати угоди, спрямовані на безоплатне отримання вигоди. Малолетний вправе самостоятельно принимать имущество в дар или соглашаться на заключение другой сделки, направленной к его выгоде. Например, он может получить право пользоваться чужим имуществом, безвозмездно обучаться иностранному языку, профессии.

В п. 2 сохранено ранее действовавшее правило о возможности малолетних заключать мелкие бытовые сделки. Однако в отличие от ст. 14 ГК 1964 такие сделки могут заключать лишь дети, достигшие 6 лет. Под мелкими бытовыми понимают сделки, заключаемые на небольшую сумму за наличный расчет, исполняемые при их заключении и имеющие целью удовлетворить личные потребности (покупка продуктов, канцелярских товаров и т.п.). Такие сделки, заключаемые малолетними до 6 лет, являются ничтожными

Малолетний, достигший 6-летнего возраста, вправе самостоятельно распоряжаться средствами, предоставленными ему для определенной цели или свободного распоряжения законным представителем или, с согласия последнего, третьим лицом. Самостійне розпорядження малолітнім наданими йому засобами обмежено угодами, що не вимагають нотаріального посвідчення або державної реєстрації.

Все другие сделки, совершаемые малолетними до 14 лет, ничтожны (ст. 172 ГК) и не порождают для них правовых последствий. Проте відповідно до ст. 172 ГК заключенная малолетним сделка может быть в его интересах признана судом действительной, если она совершена к его выгоде. Признание сделки действительной возможно только по требованию его законного представителя.

Малолетние не несут гражданско-правовую ответственность за причиненный ими вред, в т.ч. и по заключенным сделкам. Это традиционное правило основано на том, что они не могут быть признаны виновными. Субъектами ответственности за действия малолетних являются их родители, усыновители, опекуны. Последние отвечают за собственную вину – неосуществление должного надзора за действиями малолетнего или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей и могут освободиться от ответственности, если докажут, что обязательство было нарушено или вред причинен не по их вине. Ответственность законных представителей за внедоговорный вред, причиненный малолетними, регулируется ст. 1073 ГК.

3.3 Ограничение дееспособности и частичная дееспособность

Гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается опека (ст. 29 ГК).

ГК признает основанием для лишения гражданина дееспособности не всякое психическое расстройство, а только такое, при котором он теряет возможность понимать значение своих действий и руководить ими. Оценку здоровья гражданина дает судебно-психиатрическая экспертиза. Ограничение прав и свобод лиц, страдающих психическими расстройствами, только на основании психиатрического диагноза, фактов нахождения под диспансерным наблюдением в психиатрическом стационаре либо в психоневрологическом учреждении для социального обеспечения или специального обучения не допускается. Должностные лица, виновные в подобных нарушениях, отвечают в соответствии с законодательством Российской Федерации и республик в составе Российской Федерации. Гражданин вправе обжаловать в суд поставленный ему диагноз. Такие случаи встречаются в судебной практике 49 . Тогда назначается повторная экспертиза.

В ГПК (ст. 281-286) подробно урегулирована процедура признания гражданина недееспособным. Дело может быть начато по заявлению членов его семьи, прокурора, органа опеки и попечительства, психиатрического или психоневрологического учреждения в суде по месту жительства гражданина или по месту, где находится лечебное учреждение, в котором он пребывает. Судья в порядке подготовки дела назначает судебно-психиатрическую экспертизу. В судебном заседании участвуют: сам гражданин, если это возможно по состоянию его здоровья, члены его семьи, прокурор, представитель органа опеки и попечительства. При явном уклонении гражданина, в отношении которого возбуждено дело, от прохождения экспертизы суд в судебном заседании с участием прокурора и психиатра может вынести определение о принудительном направлении гражданина на судебно-психиатрическую экспертизу.

Решение суда о недееспособности гражданина служит основанием для назначения ему опекуна. Последний является его законным представителем, защищает его права, совершает в его интересах юридические действия. Сделки самого недееспособного ничтожны (ст. 171 ГК).

Единственным основанием для ограничения дееспособности совершеннолетнего гражданина является злоупотребление им спиртными напитками или наркотическими средствами и, как следствие этого, тяжелое материальное положение членов его семьи. Иные пороки, например страсть к азартным играм, нерациональная трата денег (т.н. расточительство), не могут повлечь ограничения дееспособности. В Постановлении Пленума ВС РФ от 04.05.90 № 4 «О практике рассмотрения судами Российской Федерации дел об ограничении дееспособности граждан, злоупотребляющих спиртными напитками или наркотическими средствами» судам разъяснено, что злоупотреблением спиртными напитками или наркотическими средствами, дающим основание ограничить дееспособность гражданина, является такое чрезмерное или систематическое их употребление, которое находится в противоречии с интересами членов его семьи и влечет непосильные расходы денежных средств на их приобретение. Закон не ставит возможность ограничения дееспособности гражданина в зависимость от признания его хроническим алкоголиком или наркоманом. Пленум предложил судьям в целях обеспечения своевременного и правильного разбирательства в порядке ст. 148, 150 ГПК определять доказательства, которые каждая сторона должна представить в обоснование своих утверждений, и предлагать, если это необходимо, представить дополнительные доказательства.

Порядок ограничения дееспособности определен в ГПК и во многом схож с порядком признания гражданина недееспособным. Дело в судебном заседании рассматривается с обязательным участием гражданина, прокурора и представителя органа опеки и попечительства. Ограниченно дееспособным лицам назначается попечитель. Без согласия попечителя гражданин не вправе: а) продавать, дарить, завещать, обменивать, покупать имущество, а также совершать другие сделки по распоряжению имуществом, за исключением мелких бытовых сделок; б) получать заработную плату, пенсию и другие виды доходов (авторский гонорар, вознаграждения за открытия, изобретения, суммы, причитающиеся за выполнение работ по договору подряда, и др.). Иные сделки заключаются без согласия попечителя. Гражданин сам отвечает по заключенным им сделкам и за причиненный им внедоговорный вред.

Отмена попечительства производится судом по заявлению самого гражданина, его попечителя, прокурора, если отпали основания для ограничения дееспособности, либо семья лица, признанного ограниченно дееспособным, перестала существовать (развод, смерть, разделение семьи) и, следовательно, отпала обязанность этого лица предоставлять средства на ее содержание 50 .

Опека и попечительство устанавливаются для защиты прав и интересов недееспособных или не полностью дееспособных граждан (ст. 31 ГК).

Ст. 31 ГК определяет основные цели института опеки и попечительства – защита прав и интересов граждан, которые по возрасту или состоянию здоровья не могут самостоятельно участвовать в гражданских отношениях и нуждаются в особых мерах правовой помощи и содействия, а также специальные цели – применительно к несовершеннолетним (гражданам, не достигшим 18 лет), которые остались без попечения родителей.

Законодатели отмечают, что опека и попечительство – это, во-первых, правовой институт, т.е. совокупность норм, регулирующих соответствующие отношения, во-вторых, деятельность соответствующих органов, опекунов и попечителей по защите прав и законных интересов подопечных (т.е. лиц, над которыми они установлены) 51 .

Институт опеки и попечительства (ст. 31-41 ГК) впервые введен в гражданское законодательство. Ранее эти нормы содержались в КоБС. Однако данный институт всегда считался комплексным, включающим нормы гражданского, семейного и административного права.

ГК регулирует общие вопросы: цели опеки и попечительства, права и обязанности опекунов (попечителей) (ст. 31-33), органы опеки и попечительства (ст. 34), назначение опекунов и попечителей, а также освобождение или отстранение их от своих обязанностей (ст. 35, 39), исполнение опекунами и попечителями своих обязанностей (ст. 35-37), доверительное управление имуществом подопечных (ст. 38), прекращение опеки и попечительства (ст. 40).

Представительство опекунов (попечителей) в защиту прав и интересов их подопечных вытекает из сущности данных отношений по опеке и попечительству и поэтому не требует выдачи доверенности или иного специального уполномочия. Опекуны и попечители являются законными представителями своих подопечных. Так, згідно зі ст. 37 ГПК права, свободы и законные интересы недееспособных граждан, граждан, не обладающих полной дееспособностью, и граждан, признанных ограниченно дееспособными, защищают в суде их родители, усыновители (естественные опекуны (попечители) несовершеннолетних), опекуны или попечители, которые представляют суду документы, удостоверяющие их полномочия. Таким документом для опекунов (попечителей) является опекунское удостоверение, а при его отсутствии – решение органа опеки и попечительства о назначении данного лица опекуном (попечителем).

Опека устанавливается над полностью недееспособными лицами: малолетними (т.е. несовершеннолетними в возрасте до 14 лет) и гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства. Попечительство устанавливается над гражданами, не обладающими (в силу закона или решения суда) полной дееспособностью: несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (частично дееспособными) и гражданами, ограниченными в дееспособности судом вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами.

Законодатели отмечают, что основное различие этих понятий состоит в объеме прав и обязанностей опекунов и попечителей, который определяется степенью дееспособности их подопечных 52 .

Опекун выступает представителем недееспособных в силу закона (т.н. законное представительство) и, восполняя отсутствующую общую гражданскую дееспособность своего подопечного, совершает от его имени и в его интересах все необходимые сделки и другие юридически значимые действия. Попечитель оказывает подопечному содействие (помощь – фактическую и правовую) при осуществлении им своих прав и выполнении обязанностей, а также охраняет его от злоупотреблений третьих лиц (эта обязанность в большей степени относится к попечителям несовершеннолетних). Попечитель дает согласие на совершение частично или ограниченно дееспособным лицом тех сделок, которые это лицо не вправе совершать самостоятельно.

Органами опеки и попечительства являются органы местного самоуправления (ст. 34 ГК). Полномочия органов опеки и попечительства по защите прав и интересов несовершеннолетних детей определены также в СК. Организация работы органов местного самоуправления в этой сфере определяется уставами муниципальных образований в соответствии с законами субъектов Российской Федерации (ст. 8 Федерального закона от 28.08.95 № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с последними изменениями, внесенными Федеральным законом от 08.12.2003 № 169-ФЗ). В ряде субъектов Российской Федерации приняты специальные законы об организации работы по опеке и попечительству (например, в Москве, Архангельской, Владимирской, Нижегородской, Костромской, Ленинградской, Мурманской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской областях, Красноярском крае, Республике Башкортостан, Республике Чувашия и ряде других).

Установление опеки и попечительства, выбор формы устройства нуждающихся в этом лиц относятся к исключительной компетенции органов опеки и попечительства. Последние осуществляют надзор за их деятельностью, который предполагает обязательное и систематическое наблюдение за условиями жизни подопечных, исполнением опекунами (попечителями) своих обязанностей, в т.ч. по управлению имуществом, а также оказание опекунам (попечителям) необходимой помощи и содействия. Порядок и формы надзора определяются с учетом особенностей каждого вида опеки или попечительства (над недееспособными, несовершеннолетними и т.д.).

Действия (бездействие) опекунов и попечителей могут быть обжалованы любым заинтересованным лицом (в т.ч. самим подопечным) в соответствующий орган опеки и попечительства. При выявлении любого неблагополучия в жизни подопечного, нарушения его интересов органы опеки и попечительства должны незамедлительно принять меры к охране его прав, а при необходимости – отстранить опекуна (попечителя).

Опекун или попечитель назначается соответствующим актом (постановлением, решением и т.п.) главы местной администрации с соблюдением условий, предусмотренных законом. Для максимального учета интересов подопечных опекун (попечитель) обычно назначается по месту жительства подопечного. В исключительных случаях, при наличии заслуживающих внимания обстоятельств (например, если подопечный уже проживает в семье лица, желающего стать его опекуном), опекун (попечитель) может быть назначен по своему месту жительства.

Опекунами (попечителями) могут быть назначены только граждане, которые обладают для этого необходимыми способностями и качествами (совершеннолетие, дееспособность). Лица, перечисленные в п. 2 ст. 35 ГК, ни при каких условиях не могут быть опекунами (попечителями). К ним закон относит: несовершеннолетних, т.е. лиц, не достигших 18 лет (в т.ч. и эмансипированных несовершеннолетних); лиц, признанных судом недееспособными, т.е. душевнобольных и слабоумных (ст. 29 ГК); лиц, ограниченных в дееспособности (ст. 30 ГК); лиц, лишенных родительских прав (ст. 69, 70 Семейного кодекса).

Ряд дополнительных ограничений предусмотрен Семейным кодексом (ст. 146). Опекунами (попечителями) несовершеннолетнего не могут быть лица, ограниченные судом в родительских правах (ст. 73 Семейного кодекса), опекуны (попечители), отстраненные от выполнения своих обязанностей (п. 2 ст. 39 ГК), бывшие усыновители при отмене усыновления по их вине (п. 1 ст. 141 Семейного кодекса), а также лица, больные хроническим алкоголизмом, наркоманией или другими хроническими заболеваниями, которые не позволяют им воспитывать ребенка или являются опасными для самого ребенка. Перечень таких заболеваний утвержден Постановлением Правительства РФ от 01.05.96 № 542 53 .

Способность и возможность лиц, выразивших свое добровольное желание быть опекуном (попечителем), подвергаются соответствующей проверке: обследуются условия жизни лица, нуждающегося в опеке (попечительстве), и будущего опекуна (попечителя), выясняются другие обстоятельства. Согласия самого подопечного на установление опеки (попечительства) и назначение конкретного лица опекуном (попечителем) не требуется, однако в случаях, если это возможно (исходя из возраста и состояния здоровья), его желание выявляется и учитывается, хотя и не является обязательным условием для назначения опекуна (попечителя).

До назначения опекуна или попечителя (или до помещения лица, нуждающегося в опеке либо попечительстве, в соответствующее учреждение), а в отношении несовершеннолетних – до устройства на воспитание в иных формах (усыновление, приемная семья) обязанности опекунов (попечителей) выполняют органы опеки и попечительства. Назначить опекуна (попечителя) возможно и после помещения лиц, нуждающихся в опеке (попечительстве), в лечебные, воспитательные учреждения, учреждения социальной защиты и др.

Цели опеки и попечительства исключают выплату опекуну (попечителю) вознаграждения за исполнение его обязанностей. Тем самым практически исключается использование этого института в корыстных целях. Оплата такой деятельности может быть установлена только законом.

Поскольку опека и попечительство над несовершеннолетними устанавливаются с целью обеспечить их право на воспитание в семье (п. 1 ст. 31 ГК, п. 2 ст. 54 Семейного кодекса), опекуны (попечители) обязаны проживать с детьми одной семьей. Местом жительства подопечного, не достигшего 14 лет, признается место жительства его опекуна.

Закон допускает раздельное проживание попечителя и подопечного (например, в связи с поступлением на работу или учебу), достигшего 16 лет, но только с разрешения органа опеки и попечительства и при условии, если это не отразится на воспитании несовершеннолетнего и защите его прав и интересов. Это, однако, не освобождает попечителя от выполнения возложенных на него законом обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, защите его прав и интересов.

Обязанности опекунов (попечителей) по защите личных интересов подопечных в общем виде закреплены в п. 3 ст. 36 ЦК.

Однако формы и методы их осуществления различны в зависимости от того, над кем конкретно опека (попечительство) установлена.

Опекун душевнобольного лица (недееспособного) обязан, прежде всего, заботиться о здоровье подопечного, обеспечивать ему необходимую врачебную помощь и регулярное медицинское наблюдение. Он обязан также осуществлять необходимый бытовой уход, защищать интересы подопечного и в то же время следить за тем, чтобы подопечный не нарушал прав и интересов других граждан. При выздоровлении подопечного опекун должен возбудить в суде дело о признании его дееспособным. Решение суда об этом служит основанием для прекращения опеки.

Иными являются обязанности опекунов (попечителей) несовершеннолетних, поскольку они, по существу, заменяют несовершеннолетним родителей. В зависимости от возраста детей, состояния здоровья им в семье опекуна (попечителя) должны быть созданы необходимые условия для полноценного развития (уход, питание, лечение, отдых и т.п.). Опекуны (попечители) должны заботиться о воспитании своих подопечных с той же тщательностью, с какой добросовестный родитель заботится о своих детях. Права и обязанности опекунов (попечителей) определены в СК (ст. 150). Они обязаны заботиться о здоровье ребенка, его физическом, психическом, духовном и нравственном развитии. Опекуны (попечители) вправе самостоятельно определять способы его воспитания, но с учетом рекомендаций органов опеки и попечительства. При этом должны быть исключены пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее достоинство обращение, оскорбление и эксплуатация детей (ст. 65 СК). За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей опекуны (попечители) могут быть отстранены органом опеки и попечительства (ст. 39 ГК), а если это связано с жестоким обращением – привлечены к уголовной ответственности (ст. 156 УК).

Дети, находящиеся под опекой (попечительством), сохраняют право на общение со своими родителями и другими родственниками, за исключением тех случаев, когда родители лишены родительских прав. В то же время опекуны (попечители) вправе требовать возврата подопечного ребенка от любого лица (включая его родителей и других близких родственников), которое удерживает его без законного основания. В удовлетворении иска о возврате ребенка опекуну (попечителю) может быть отказано, если это противоречит интересам ребенка. Как правило, такой отказ влечет последующее прекращение опеки (попечительства).

Опекуны (попечители) обязаны обеспечить подопечному получение основного общего образования (в пределах 9 классов общеобразовательного учреждения). Выбор конкретной формы образования определяется опекунами (попечителями) самостоятельно с учетом мнения ребенка (ст. 150 СК).

Обязанности попечителя гражданина, ограниченного судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами (ст. 30 ГК), сводятся лишь к контролю за распоряжением заработком и имуществом. Пункт 4 ст. 36 ГК не возлагает на такого попечителя обязанности заботиться о содержании своего подопечного, создавать ему необходимые бытовые условия, обеспечивать уход, защищать его права и интересы. Если образ жизни подопечного изменился в лучшую сторону, попечитель обязан обратиться в суд с заявлением об отмене ограничения его дееспособности (ст. 263 ГПК).

В п. 1 ст. 39 ГК определены основания, при наличии которых опекуны (попечители) освобождаются от своих обязанностей.

Основаниями для освобождения опекунов (попечителей) несовершеннолетних являются:

восстановление у родителей возможности самостоятельно их воспитывать, защищать их права и интересы (восстановление в родительских правах, отмена их ограничения, выздоровление родителей, освобождение из мест лишения свободы и т.д.);

усыновление (удочерение) несовершеннолетнего;

помещение несовершеннолетнего в воспитательное или другое учреждение на полное государственное обеспечение.

Основаниями для прекращения опеки являются:

решение суда, вступившее в законную силу, о признании подопечного дееспособным (п. 1 ст. 40, п. 3 ст. 29 ГК, ст. 263 ГПК);

достижение несовершеннолетним возраста 14 лет, при котором объем его дееспособности увеличивается.

Для прекращения опеки в отношении совершеннолетних лиц, признанных дееспособными, необходимо специальное решение органа опеки и попечительства (принятие акта главой местной администрации). По достижении малолетним 14 лет опека автоматически трансформируется в попечительство без какого-либо дополнительного решения (п. 2 ст. 40 ГК).

Основаниями для прекращения попечительства являются:

решение суда об отмене ограничения дееспособности подопечного (п. 1 ст. 40, п. 2 ст. 30 ГК, ст. 263 ГПК);

приобретение несовершеннолетним подопечным полной гражданской дееспособности по законным основаниям:

достижение 18 лет или вступление несовершеннолетнего в брак, а также его эмансипация. Условия и порядок, при которых возможно вступление в брак до наступления брачного возраста (18 лет), определены в СК (п. 2 ст. 13).

Ст. 41 ГК вводит новый правовой институт – патронаж над дееспособными гражданами. По просьбе совершеннолетнего дееспособного гражданина, который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, над ним может быть установлено попечительство в форме патронажа.

Ранее по нормам брачно-семейного законодательства (КоБС) в случаях, указанных в п. 1 ст. 41, над дееспособными совершеннолетними гражданами устанавливалось попечительство (с определенными ограничениями). Такой подход не в полной мере соответствовал правовой природе попечительства и защите имущественных прав полностью дееспособных граждан, хотя и нуждающихся в помощи.

Под патронажем как особой формой попечительства в силу п. 1 ст. 41 следует понимать регулярное (постоянное) оказание помощи в осуществлении прав, их защите и исполнении обязанностей совершеннолетнему дееспособному гражданину, нуждающемуся в такой помощи по состоянию своего здоровья: тяжелая болезнь, физические недостатки, немощность по старости. Наличие у гражданина, нуждающегося в помощи, детей или других родственников, обязанных по закону оказывать ему поддержку и материальную помощь, не является препятствием для установления патронажа 54 .

Попечитель (помощник) назначается органом опеки и попечительства по личному заявлению дееспособных лиц, нуждающихся в помощи. Их согласие на установление патронажа и назначение конкретного лица их попечителем (помощником) является обязательным условием. Вместе с тем это лицо должно отвечать требованиям п. 2, 3 ст. 35 ГК.

Назначенный гражданам, указанным выше, попечитель выступает лишь в качестве их помощника, советчика, человека, оказывающего практическую помощь в быту. Подопечный, являясь полностью дееспособным, имеет право сам совершать любые сделки и иные юридически значимые действия. При этом он в согласии или разрешении попечителя (как это было ранее) не нуждается. Свою помощь попечитель может осуществлять не в силу решения органа опеки и попечительства, а на основании договора поручения (гл. 10 и 49 ГК) или договора о доверительном управлении имуществом (ст. 209 и гл. 53 ГК), который заключается с самим подопечным – собственником имущества.

Патронаж прекращается:

по требованию самого гражданина, находящегося под патронажем (независимо от мотивов этого требования);

при помещении подопечного в лечебное учреждение или учреждение социальной защиты;

по просьбе попечителя (помощника) при наличии уважительных причин, делающих невозможным дальнейшее осуществление его обязанностей;

при отстранении попечителя (помощника) от его обязанностей при ненадлежащем их выполнении, в т.ч. при использовании патронажа в корыстных целях, оставление подопечного без надзора и необходимой помощи.

Можно сделать вывод, что содержание дееспособности граждан тесно связано с содержанием их правоспособности. Якщо зміст правоздатності становлять права та обов'язки, яких фізична особа може мати, то зміст дієздатності характеризується здатністю особи ці права і обов'язки набувати і здійснювати власними діями. Поэтому можно сделать вывод, что дееспособность есть предоставленная гражданину законом возможность реализации своей правоспособности собственными действиями 55 .

4. Деликтоспособность

4.1 Понятие и основания возникновения деликтоспособности

Как уже отмечалось выше деликтоспособность – способность нести ответственность за свои действия. Гражданско-правовая ответственность – один из видов юридической ответственности, свойственный такой отрасли права, как гражданское.

Для юридической ответственности характерны четыре основных признака:

а) юридическая ответственность есть лишь одна из форм государственного принуждения к соблюдению норм права;

б) она применяется к лицам, совершившим правонарушение;

в) она может быть, применена к правонарушителю только уполномоченными на то государственными или общественными органами в пределах установленной для них законом компетенции;

г) она состоит в применении к правонарушителю предусмотренных законом санкций 56 .

Все отмеченные выше признаки юридической ответственности характерны для ответственности по гражданскому праву. Наряду с этим гражданско-правовая ответственность имеет специфические особенности.

Эти особенности определяются предметом, методом и принципами гражданско-правового регулирования определенной группы общественных отношений. Значение гражданско-правовой ответственности проявляется в выполняемых ею функциях 57 .

Так как основным элементом предмета гражданско-правового регулирования выступают имущественные отношения, то гражданско-правовая ответственность, во-первых, оказывает имущественное воздействие на правонарушителя. Меры уголовно-правовой ответственности оказывают воздействие непосредственно на личность правонарушителя.

Во-вторых, гражданско-правовая ответственность обеспечивает восстановление имущественной сферы управомоченного (потерпевшего) лица. Регулируемые гражданским правом имущественные отношения носят эквивалентно-возмездный характер, поэтому гражданско-правовой ответственности тоже присущ эквивалентно-возмездный характер. Отсюда следует, что лицо, не исполнившее или исполнившее ненадлежащим образом обязательство либо причинившее вред другому лицу, должно полностью возместить последнему причиненный вред.

В-третьих, с помощью ответственности ликвидируются те невыгодные имущественные последствия, которые наступили у управомоченного лица в результате нарушения обязанности контрагентом. Это обстоятельство в известной мере определяет и пределы гражданско-правовой ответственности, которые состоят в соответствии размера ответственности размеру причиненного вреда или убытков. Это общее правило знает и отдельные исключения, в силу которых размер ответственности может быть установлен законом выше определенного предела либо ниже его.

В-четвертых, гражданско-правовая ответственность имеет существенное предупредительное и воспитательное воздействие. Возлагая на неисправного контрагента меры гражданско-правовой ответственности, законодатель, таким образом, побуждает его к своевременному и добросовестному выполнению обязанностей. Равным образом, обязывая причинителя вреда полностью возместить (загладить) причиненный потерпевшему вред, законодатель предупреждает причинителя вреда о недопустимости причинения его. Указанное предупреждение выполняет и воспитательную роль.

Наконец, особенностью является юридическое равноправие сторон и, следовательно, равной ответственности, независимо от форм собственности, на которой она основана.

Из сказанного вытекает, что гражданско-правовая ответственность есть одна из форм государственного принуждения, связанного с применением компетентным государственным органом (судом и т.п.) к нарушителю гражданских прав и обязанностей санкций имущественного характера, влекущих для него неблагоприятные имущественные последствия 58 .

Как следует из определения, гражданско-правовая ответственность связана с применением санкций имущественного характера, которые подразделяются на 3 основных вида:

а) конфискационные санкции – связаны с безвозмездным изъятием в фонд государства имущества правонарушителя. Следует подчеркнуть, что подобные санкции применяются в гражданском праве очень редко, специально оговоренных законодательством случаях;

б) стимулирующие (штрафные) санкции применяются к правонарушителю независимо от тех убытков, от того имущественного ущерба, которые понес потерпевший вследствие правонарушения, допущенного другой стороной. От конфискационных эти санкции отличаются тем, что первые взыскиваются с правонарушителя в доход государства, тогда как стимулирующие взыскиваются в пользу потерпевшей стороны. Стимулирующими санкциями в гражданском праве являются неустойка, штраф и пеня;

в) компенсационные санкции имеют своим назначением возмещение потерпевшей стороне вреда или убытков, причиненных правонарушителем. Характерным примером компенсационных санкций является возмещение морального вреда гражданину причинителем при наличии его вины (ст. 161 ГК).

Гражданскому праву известны различные виды ответственности. Многообразие этих видов зависит от ряда обстоятельств: субъектного состава гражданского правоотношения, характера правонарушения и т.д.

Прежде всего, выделяют договорную и внедоговорную гражданско-правовую ответственность 59 . Под договорной ответственностью понимается возложение невыгодных имущественных последствий на должника перед кредитором по обязательству, возникшему из договора или иных правомерных оснований, наступивших в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Внедоговорной признается ответственность, наступившая в связи с совершением противоправных действий одним лицом (правонарушителем) по отношению к другому лицу (потерпевшему), в результате которых у потерпевшего возник вред.

Далее выделяют долевую и солидарную гражданско-правовую ответственность 60 . Правила о долевой ответственности применяются лишь тогда, когда имеется множественность лиц на стороне должника (причинителя вреда). Долевой признается такая ответственность, которая возлагается на каждого из должников в определенной доле, установленной законом или договором. Солидарной признается ответственность двух и более лиц (содолжников или сопричинителей вреда), каждое из которых отвечает перед кредитором в полном объеме.

Выделяется также основная и дополнительная (субсидиарная) ответственность 61 . Основной признается ответственность должника или причинителя вреда, возникающая на основе общих предписаний норм права. По общему правилу, лицо, причинившее вред, само обязано полностью возместить его. В некоторых строго установленных законом случаях в интересах наиболее полной защиты прав потерпевшего устанавливается наряду с основной также дополнительная ответственность. Она имеет место, когда речь идет об ответственности родителей (попечителей) за вред, причиненный несовершеннолетними детьми в возрасте от 14 до 18 лет.

Существует также регрессивная гражданско-правовая ответственность 62 . Ответственность в порядке регресса имеет место тогда, когда законом допускается ответственность одного лица за деятельность другого.

В современной юридической литературе существуют различные трактовки терминов «основания» и «условия» гражданско-правовой ответственности.

Правовые нормы, регулирующие основания применения ответственности, содержатся в ст. 401 ГК «Основания ответственности за нарушение обязательства». В силу п. 1 ст. 401 Кодекса лицо, не исполнившее обязательство либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Исходя из смысла приведенной нормы, можно сделать вывод, что вина является основанием ответственности, помимо вины могут применяться иные основания ответственности.

Между тем в отечественной цивилистике в настоящее время обосновывается несколько иной подход. В.В. Витрянский предлагает разграничивать такие понятия как основание гражданско-правовой ответственности и условия гражданской ответственности. Он полагает, что «единственным и общим основанием гражданско-правовой ответственности является нарушение субъективных гражданских прав... Нарушение права субъекта гражданских правоотношений влечет необходимость восстановления нарушенного права, в том числе и путем применения гражданско-правовой ответственности. Отсюда основанием такой ответственности и является само нарушение субъективного гражданского права» 63 .

Условиями же гражданско-правовой ответственности он называет вину нарушителя, противоправность нарушения гражданских прав, наличие убытков и причинную связь между нарушением субъективных гражданских прав и убытками. По мнению Б.И. Пугинского первоочередным условием наступления гражданско-правовой ответственности должно быть нарушение гражданских прав. Основанием же гражданско-правовой ответственности должно быть то, что устанавливает, определяет ответственность, – закон или договор. 64

В своей работе мы все же будем придерживаться концепции, принятой в отечественной цивилистике. Согласно этой концепции, основанием ответственности, например, в обязательствах из причинения вреда, выступает правонарушение, т.е. действие (или бездействие), нарушающее требование закона. Условия – признаки, которые характеризуют основание.

Гражданско-правовая ответственность возникает как реакция на правонарушение. В связи с этим фактическим основанием ее возложения является правонарушение, т. е., как правило, виновное действие или бездействие субъекта, противоречащее установленному правопорядку (противоправное) и (или) нарушающее субъективные права других участников гражданских правоотношений.

В гражданском законе правонарушение в качестве конкретного или обобщающего юридического факта фиксируется путем определения его вида (разновидности) и состава.

Вид правонарушения зависит от того, какие права и интересы им затрагиваются. В связи с этим выделяются следующие обобщающие виды гражданских правонарушений:

1) злоупотребление правом;

2) осуществление права с нарушением его пределов;

3) совершение сделок, не соответствующих требованиям закона;

4) неисполнение договорных обязательств;

5) ненадлежащее исполнение договорных обязательств;

6) причинение внедоговорного вреда;

7) неосновательное обогащение;

8) причинение морального вреда 65 .

В основании правонарушения лежит волевой акт поведения субъекта. Сюди відносяться:

действие – активная форма волеизъявления;

бездействие – пассивная форма волеизъявления 66 .

Правонарушителями по гражданскому праву признаются лица, обладающие деликтоспособностью. Граждане признаются деликтоспособными с 14 лет. Противоправные действия малолетних (до 14 лет) не относятся к категории самостоятельных юридических фактов для возникновения гражданско-правовой ответственности. Однако они учитываются, как уже отмечалось выше, в качестве элементов юридического состава при возложении ответственности на родителей, опекунов, усыновителей. Например, если гражданин в возрасте 13 лет причинит вред здоровью другого лица, его действия рассматриваются одним из фактов в юридическом составе, на основании которого возлагается ответственность на родителей. Основным в составе является поведение родителей, расцениваемое с позиции выполнения ими своих обязанностей по воспитанию и надзору за малолетним.

Полностью деликтоспособны граждане, ограниченные в дееспособности судом в связи со злоупотреблением спиртными напитками или наркотическими веществами.

Неделиктоспособны граждане, признанные судом недееспособными в связи с психическими расстройствами.

В особом правовом положении находятся деликтоспособные граждане, совершающие правонарушения в состоянии, когда они не могут понимать значения своих действий или руководить ими. Такое состояние может быть связано, например, с реактивным психозом на фоне тяжёлого инфекционного заболевания. По общему правилу, они освобождаются от гражданско-правовой ответственности.

4.2 Условия возникновения деликтоспособности

К условиям возникновения гражданско-правовой ответственности относятся:

а) противоправное поведение причинителя вреда;

б) наличие вреда или убытков;

в) причинная связь между противоправным поведением правонарушителя и наступившими вредоносными последствиями;

г) вина правонарушителя 67 .

Эти условия признаются общими (типичными). Они должны быть в наличии при любом гражданском правонарушении. Кроме общих (типичных условий) есть еще специальные условия ответственности, которые свойственны тому или иному конкретному правонарушению, предусмотрены особым законом и применяются лишь в случаях, им указанных. Таковы, например, случаи причинения вреда источником повышенной опасности, владелец которого отвечает и при отсутствии вины (ст. 1079 ГК).

Проведем анализ вышеперечисленных условий.

Противоправным признается поведение (действие или бездействие) субъекта, нарушающее нормы гражданского объективного и субъективного права управомоченного лица (кредитора, потерпевшего), а также поведение, хотя и не нарушающее норм гражданского права, но противоречащее правопорядку, общим началам и смыслу гражданского законодательства.

Из приведенного определения следует, что: во-первых, поскольку гражданское право содержит диспозитивные нормы, то нарушение прав и обязанностей, согласованных сторонами в договоре, тоже, с точки зрения гражданского права, противоправно; во-вторых, так как в условиях рыночной экономики появляются отношения, законом не урегулированные, то оценка правомерности или неправомерности поведения субъектов по отношению к ним зависит от их соответствия правопорядку, общим началам и смыслу гражданского законодательства.

Необходимо также иметь в виду, что при определенных обстоятельствах сам закон управомочивает лицо нарушить те или иные предписания, исключая тем самым противоправность такого нарушения. К числу обстоятельств, исключающих противоправность, в гражданском праве могут быть отнесены: причинение вреда в состоянии необходимой обороны (ст. 1076 ГК), крайней необходимости (ст. 1077 ГК), а также управомоченность на причинение вреда в силу основанного на законе права распоряжения компетентного органа или согласия самого потерпевшего.

Под вредом в гражданском праве понимается всякое умаление личного неимущественного или имущественного блага. Гражданское законодательство различает вред имущественный и моральный. Имущественный вред потому и называется таковым, что он всегда связан с имущественными потерями для потерпевшего и проявляется в виде уменьшения стоимости поврежденной вещи, утраты или повреждения имущества или заработка и т.п. Моральный вред может, как повлечь за собой материальные утраты, так и не повлечь таковых. Моральный вред вызывают физические или нравственные страдания потерпевшего. Он может быть возмещен в должной форме, если причинен гражданину действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в иных случаях, предусмотренных законом. Размер компенсации морального вреда зависит от:

а) степени вины нарушителя;

б) физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред;

в) иных заслуживающих внимания обстоятельств.

Згідно з п. 2 ст. 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено (кредитор), произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Существенным признаком расходов как вида убытков является их вынужденность. Так, расходы покупателя по устранению недостатков купленной вещи, по хранению продукции, которая вследствие недоброкачественности подлежит возвращению продавцу, расходы, произведенные для предотвращения еще большего ущерба, носят вынужденный характер. Представляется, что возмещению подлежат не всякие, а лишь нормально необходимые в данных конкретных условиях расходы 68 . Таковыми их признают юрисдикционные органы исходя из конкретных обстоятельств дела.

Утрата принадлежащего кредитору имущества означает как физическую гибель вещей, так и выбытие их из его хозяйственной сферы. В последнем случае вещь продолжает существовать, но лицо лишается возможности вновь получить ее в свое обладание. Повреждение имущества предполагает возникновение дефектов, в связи с которыми уменьшается его ценность. Например, уменьшение ценности багажа, испорченного при транспортировке или хранении груза, и т.п.

При определении убытков, если иное не предусмотрено законом, другими правовыми актами или договором, принимаются во внимание цены, существовавшие в том месте, где обязательство должно быть исполнено, в день добровольного удовлетворения должником требования кредитора, а если оно добровольно удовлетворено не было, – в день предъявления иска. Исходя из обстоятельств, суд может удовлетворить требование о возмещении убытков, принимая во внимание цены, существующие в день вынесения решения.

В гражданском праве принято различать прямые и косвенные причинные связи 69 . Прямой считается такая связь, в которой причина и результат связаны непосредственно, т.е. вслед за причиняющим фактором наступает и данный результат. Прямая причина чаще всего и юридически значима. Она может быть и единственной, но замыкающей цепь причин и поэтому приобретающей, при прочих равнодействующих причинах, дополнительную силу непосредственно действующей.

Косвенной считается такая связь, которая потенциально в скрытом виде уже имеется, но в момент наступления вредоносных последствий проявляется не непосредственно, а опосредованно. Косвенная причина юридически значима, когда она имеет преобладающее значение среди других причин. Конкретную меру воздействия разных причин, их значимость помогают выявить практика, опыт, познания, экспертиза, проведение эксперимента и т.п.

Вина есть психическое отношение лица к своему противоправному поведению (т.е. действию или бездействию) и к его результату, основанное на возможности предвидения и предотвращения последствий этого поведения 70 .

Гражданский закон не дает определение понятия вины, а лишь указывает на ее наличие. Так, п. 1 ст. 401 ГК содержит правило, согласно которому лицо, не исполнившее обязательство либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Из сказанного следует, что вина есть субъективное условие ответственности, так как она выражает отношение правонарушителя к своему противоправному поведению и его последствиям. Противоправность поведения причинителя вреда, вред и причиненная связь между противоправным поведением правонарушителя и наступившими вредоносными последствиями – объективные условия гражданско-правовой ответственности.

В гражданском праве различают две формы вины: умысел и неосторожность 71 . Умысел имеет место тогда, когда лицо предвидит противоправный характер своего поведения и возможность наступления отрицательных последствий, но желает или сознательно допускает и не предотвращает их наступления. Если в уголовном законодательстве совершение преступления с прямым или косвенным умыслом может влиять на меру уголовного наказания, то в гражданском законодательстве подобное разграничение не оказывает воздействия на объем возмещаемого вреда, так как гражданское законодательство исходит из принципа полного возмещения вреда безотносительно к тому, с каким умыслом он причинен.

Неосторожность имеет место тогда, когда лицо хотя и не предвидело неблагоприятных последствий своего противоправного поведения, но по обстоятельствам дела могло и должно было их предвидеть и предотвратить. Неосторожность в гражданском праве подразделяется на два вида: грубую и простую. Грубую неосторожность допускает тот, кто не предпринимает элементарных мер по обеспечению возможности исполнения обязательства, предотвращению убытков либо не предвидит наступления результата, вероятность возникновения которого очевидна. Простую неосторожность допускает тот, кто не проявляет достаточной внимательности.

Учет различия в формах вины, а также в видах неосторожности имеет большое значение в гражданском праве. Гражданский закон в отдельных случаях связывает наступление определенных правовых последствий с наличием тех или иных форм вины противоправно действующего лица. Так, применение, например, правил ст. 179 ГК РФ предполагает наличие умышленной вины контрагента, добившегося заключения сделки под влиянием обмана, путем применения насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств. Ясно, что совершить указанные действия по неосторожности нельзя.

Установление умысла имеет существенное значение при определении последствий признания сделки недействительной, совершенной с целью, противной основам правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК). В отдельных случаях умысел потерпевшего освобождает причинителя вреда от обязанности возместить его. Лишь грубая, но не простая неосторожность потерпевшего может стать основанием для уменьшения размера ответственности или вовсе освобождения от нее причинителя вреда (ст. 1079 ГК). Учет форм вины сторон имеет существенное значение и при установлении так называемой двойной (смешанной) ответственности при нарушении договорных обязательств (ст. 1083 ГК).

Висновок

Оскільки правове регулювання передбачає наявність певних якостей у суб'єктів тієї чи іншої галузі права, в теорії права виробилася така категорія, як правосуб'єктність.

Правосуб'єктність тісно пов'язана з ознаками, індивідуалізують конкретного суб'єкта права. Індивідуалізація суб'єктів може здійснюватися різними ознаками, тісно пов'язаними з тим, чи йде мова про громадян, юридичних осіб чи інших суб'єктів. Такими признаками для граждан являются имя, место жительства и акты гражданского состояния.

Невозможно представить нормальное осуществление гражданских прав и обязанностей без четкого представления о том, с кем именно происходит вступление в гражданские отношения. Индивидуализация каждого отдельного гражданина осуществляется, прежде всего, по его имени. Имя гражданин получает при рождении. Как правило, если иное не предусмотрено законом или национальным обычаем, имя состоит из фамилии, собственно имени и отчества. Все гражданские права гражданин вправе приобретать только под своим собственным именем.

В соответствии с законом, гражданин имеет право переменить свое имя. Все права и обязанности при этом за ним сохраняются, однако, на такое лицо, в соответствии со статьей 19 ГК, возлагается обязанность сообщить об изменении своего имени его кредиторам и должникам.

Еще одним индивидуализирующим гражданина признаком является его место жительства. Наряду с именем, место жительства позволяет более точно конкретизировать субъекта гражданского права. Довольно часто встречаются случаи полного совпадения имен граждан, включая фамилии и отчества. Однако полное совпадение места жительства при этом встречается крайне редко. Местом жительства гражданина признается место, где он постоянно или преимущественно проживает.

Также положение гражданина как субъекта гражданского права удостоверяется актами гражданского состояния. Акты гражданского состояния отнесены законом к фактам, определяющим гражданско-правовой статус гражданина (рождение, заключение и расторжение брака, усыновление, смерть и другие).

В связи с особой важностью данных фактов законом установлен специальный порядок их регистрации в специальном государственном органе – органе записи актов гражданского состояния (ЗАГСе). На основании произведенных записей гражданам выдается специальный документ – свидетельство, которым гражданин удостоверяет свое состояние в повседневной жизни. Например, свидетельство о рождении является для несовершеннолетнего документом, удостоверяющим его личность до получения им по достижении им определенного возраста (на данный момент таким возрастом является шестнадцатилетний, однако, в ближайшее время возможно снижение законодателем такого возраста до четырнадцати лет) паспорта, а для подтверждения факта состояния в браке необходимо предъявить свидетельство о браке.

Правосубъектность слагается из совокупности таких качеств лиц, как правоспособность и дееспособность.

Первая – правоспособность – означает способность иметь гражданские права и нести обязанности, и признается в равной степени за всеми гражданами с момента рождения и до смерти.

Правоспособности свойственны абстрактность и неотчуждаемость, так как содержание правоспособности граждан раскрывается через весь комплекс прав и обязанностей, которыми может обладать гражданин в соответствии с гражданским законодательством. Статья 18 ГК перечисляет, пожалуй, только основные, наиболее значимые гражданские права, к которым относится возможность иметь имущество на праве собственности, наследовать и завещать имущество, совершать сделки и много других. Кроме этих прав гражданин вправе иметь и иные личные имущественные и личные неимущественные права, в число которых можно включить и такие, которые прямо законом не предусмотрены, но не противоречат общим началам и смыслу гражданского законодательства.

Гражданской правоспособностью обладают в равной мере все граждане. Она возникает с момента рождения ребенка и прекращается смертью гражданина.

Второе слагаемое правосубъектности – дееспособность – означает способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. В связи с тем, что для правового регулирования экономического оборота необходимо придать отношениям достаточно устойчивый характер, для того, чтобы они складывались из осознанных волевых действий сторон, дееспособность участников гражданских правоотношений возникает, как правило, с момента достижения определенного возраста, а в полном объеме – с восемнадцати лет, т.е. совершеннолетия.

Наиболее существенными элементами содержания дееспособности граждан является возможность самостоятельного заключения сделок (сделкоспособность граждан) и возможность нести самостоятельную имущественную ответственность (деликтоспособность). В качестве элемента деликтоспособности ГК выделяет возможность гражданина заниматься предпринимательской деятельностью, для чего гражданин должен пройти государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя.

Так как в отличие от правоспособности дееспособность связана с совершением гражданином волевых действий, что предполагает достижение определенного уровня психической зрелости, законом в качестве одного из критериев дееспособности предусмотрен возраст гражданина. Полная дееспособность признается за совершеннолетними гражданами, то есть достигшими восемнадцатилетнего возраста. Из указанного правила допускаются два исключения: полная дееспособность может возникнуть у гражданина и до достижения им восемнадцатилетнего возраста в случаях, во-первых, вступления в брак таким лицом, если ему в установленном законом порядке был снижен брачный возраст, во-вторых, объявление несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, если он работает по трудовому договору либо с согласия родителей (опекунов) занимается предпринимательской деятельностью, полностью дееспособным (эмансипация).

В виду того, что человек с возрастом приобретает необходимые знания и навыки, гражданское законодательство предусматривает постепенный переход граждан к полной дееспособности. Скажем, в возрасте от 6 до 14 лет у граждан (малолетних) появляется право самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки; сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие государственной регистрации и некоторые другие сделки. С достижением четырнадцатилетнего возраста несовершеннолетний наделяется правом совершать самостоятельно любые сделки, при условии письменного согласия его законных представителей, причем согласие может быть получено как до совершения сделки, так и быть письменным одобрением уже состоявшейся сделки. В возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно и без согласия законных представителей, помимо сделок совершаемых малолетними, распоряжаться собственным заработком, осуществлять авторские права, в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими, а по достижении шестнадцатилетнего возраста быть членами кооперативов. Данный статус граждан является уже частичной дееспособностью. Однако, например, в случае неразумного расходования несовершеннолетним своих средств законные представители, либо орган опеки и попечительства данного лица может ходатайствовать перед судом об ограничении или лишении несовершеннолетнего права распоряжаться заработком.

Хотя по достижении гражданином восемнадцатилетнего возраста он получает дееспособность в полном объеме, возможны ситуации, когда способности гражданина к волевым осознанным действиям могут быть нарушены вследствие заболевания либо злоупотребления алкогольными или наркотическими веществами. В данном случае может иметь место признание гражданина недееспособным и ограничение дееспособности такого лица. В случае если вследствие психического расстройства гражданин не может понимать значения своих действий или руководить ими, он признается судом недееспособным и лишается права на совершение любых сделок, даже мелких бытовых. От лица такого гражданина все сделки совершает его опекун (статья 29 ГК). Если же, например, происходит улучшение психического состояния гражданина до такой степени, при которой он становится в состоянии руководить своими действиями и нести ответственность, суд вправе вынести решение о признании гражданина дееспособным или об отмене ограничения его дееспособности, а так же отменить опеку и попечительство над таким гражданином.

Отрыв правоспособности от дееспособности может иметь место в отношении граждан, поскольку именно они обладают способностью взросления и постепенного приобретения определенных волевых и психических качеств.

Считается, что обладания одной лишь правоспособностью достаточно для признания, скажем, недееспособного ребенка для того, чтобы он смог быть признаваемым законом участником гражданских правоотношений. При этом имеется в виду восполнение его недееспособности дееспособностью его законных представителей, скажем родителей.

Однако обладания гражданской правосубъектностью для субъекта недостаточно для того, чтобы иметь конкретные субъективные гражданские права и нести обязанности. Правосубъектность является лишь необходимой предпосылкой обладания субъективными правами. Для возникновения конкретных субъективных прав необходимо возникновение юридического факта. Иными словами, наделенный правосубъектностью гражданин имеет абстрактную возможность приобретения определенных прав в результате каких-либо действий или событий – юридических фактов.

Гражданская правосубъектность – это признаваемая в равной мере за всеми лицами максимально полная, суммарно выраженная возможность правообладания, выраженная абстрактно. Так, например, при реализации субъектом такого элемента правосубъектности, как возможность заключения сделок, собственно возможность их совершения не претерпевает никаких изменений, но в то же время происходит приобретение, изменение или утрата каких-либо прав и обязанностей субъекта.

Ограничения же правоспособности или дееспособности могут иметь место и осуществляются в случаях и порядке, установленных законом и только таким образом. Как правило, такие ограничения правосубъектности связаны либо с заболеванием гражданина, в результате которого он утрачивает возможность адекватно оценивать собственные действия, либо в возможны в качестве санкции за совершенное правонарушение. Например, возможно лишение гражданина права на определенный срок заниматься предпринимательской деятельностью в наказание за совершенное преступление.

Итак, деликтоспособность – один из видов юридической ответственности, свойственный такой отрасли права, как гражданское. Гражданско-правовая ответственность носит компенсационный, восстановительный, воспитательный и стимулирующий характер.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (БИБЛИОГРАФИЯ)

 1. Конституция РФ.// Российская газета. 26.12.1993.

 2. Цивільний Кодекс РФ. Частина I. 30.11.94 № 51-ФЗ.

 3. Цивільний Кодекс РФ. Частина II. 26.01.96 № 14-ФЗ.

 4. Цивільний Кодекс РФ. Частина III. 26.11.01 № 146-ФЗ.

 5. Жилищный Кодекс РФ. 29.12.04 №188-ФЗ.

 6. Семейный Кодекс РФ от 29.12.95 с последними изменениями, внесенными Федеральным законом от 02.01.2000 № 32-ФЗ.

 7. Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2031.

 8. Федеральный закон от 11.11.2003 № 151-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации»// СЗ РФ. 2003. № 46 (ч. II). Ст. 4447.

 9. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». / / Відомості Верховної. 2002. № 30. Ст. 3032.

 10. Федеральный закон от 21.07.97 № 119-ФЗ «Об исполнительном производстве» с изменениями, внесенными Федеральным законом от 29.06.2004 № 58-ФЗ.// СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3591; 2004. № 27. Ст. 2711.

 11. Федеральный закон от 28.08.95 № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с последними изменениями, внесенными Федеральным законом от 08.12.2003 № 169-ФЗ.// СЗ РФ. 199 5 . № 3 4 . Ст. 2 59 9 ; 200 3 . № 15 . Ст. 2 640 .

 12. Закон РФ от 25.06.93 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации». // Ведомости РФ. 1993. № 32. Ст. 1227.

 13. Закон РФ от 02.07.92 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» (в ред. от 22.08.2004). / / Відомості Верховної. 2004. №55. Ст. 3401.

 14. Постановление КС РФ от 21.11.2002 № 15-П //СЗ РФ. 2002. № 48. Ст. 4829.

 15. Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 6/8. / / Відомості Верховної. 2003. № 45. Ст. 3026.

 16. Постановление Пленума ВС РФ от 04.05.90 № 4 «О практике рассмотрения судами Российской Федерации дел об ограничении дееспособности граждан, злоупотребляющих спиртными напитками или наркотическими средствами». / / Відомості Верховної. 1991. № 23. Ст. 2302.

 17. Постановление Пленума ВС РФ от 27.05.98 № 10 «О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей».// Бюллетень ВС РФ.1998. № 7.

 18. Постановление Правительства РФ от 17.07.95 № 713.// СЗ РФ. 1995. № 30. Ст. 2939.

 19. Постановление Правительства РФ от 01.05.96 № 542.// СЗ РФ. 1996. № 19. Ст. 304.

 20. Указ Президента РФ от 14.11.2002 № 1325 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации» с изм. на 31.12.2003 // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4571. 2004. № 1. Ст. 16.

 21. Положение Правительства РФ от 30 декабря 2002 г. о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на работу.// СЗ РФ. 2003. № 1. Ст. 134.

 22. Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 18 декабря 1917г. «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов гражданского состояния».

 23. Бюлетень Верховного Суду РФ. 1995. № 6. 201 с.

 24. Бюлетень Верховного Суду РФ. 1996. № 3. 178 с.

 25. Бюлетень Верховного Суду РФ. 1996. № 5. 207 с.

 26. Алексєєв С.С. Загальна теорія права. Т.2. - М., 1992. - 398 с.

 27. Алексєєв С.С. Право. Опыт комплексного исследования. – М.: Статут,1999. – 370 с.

 28. Бєлов В.А. «Неразгаданный Нерсесов» // В кн. Нерсесов Н.О. Избранные труды по представительству и ценным бумагам в гражданском праве. - М.: Статут, 1998. - 134 с.

 29. Белякова А.М. Семейное право. М.: Юристъ, 1996. 330 с.

 30. Витрянский В.В. Гражданское право и ответственность. М.: 1998. 228 с.

 31. Цивільний кодекс РФ. Частина 1. Науково-практичний коментар. / Відп. ред. Т.Є. Абова, О.Ю. Кабалкин, В.П.Мозолин. М.: БЕК, 1996. 980 с.

 32. Цивільне право. Частина 1. / Под ред. А. П. Сергєєва, Ю. К. Толстого. - М.: Проспект, 1998. – 550 с.

 33. Грибанов В.П. Основні проблеми здійснення та захисту цивільних прав. Автореф. дисс, д-ра юрид. наук, М , 1999. 35 с.

 34. Зинченко С.А. Проблемы правоспособности. // Государство и право. 2000. №2. С. 15-19.

 35. Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої (постатейний). Відп. ред. О.Н. Садиков. М.: Юридическая фирма КОНТРАКТ; ИНФРА-М, 2004. 1050 с.

 36. Лазарєв В.В. Основы права. М.: 2001. 450 с.

 37. Лаптєв В.В. Предпринимательское право: понятие и субъекты. - М., 2003. - 601 с.

 38. Малеина М.М. О праве на жизнь // Советское государство и право. 1993. №3. С. 33-35.

 39. Мартемьянов В.С. Хозяйственное право. Курс лекцій. В 2-х томах. Том 1. – М.:2002. - 378 с.

 40. Мейєр Д.І. Російське громадянське право. Часть 1. М.: Статут, 1997. 348 с.

 41. Могилевский С.Д. Акционерные общества: Учеб.-практ. посібник. 3-тє вид. - М., 2000. - 357 с.

 42. Нечаєва А.М. Семейное право. М.: Юристъ, 1999. 290 с.

 43. Пугинский Б.И. Гражданско-правовая ответственность. М.: 1992. 250 с.

 44. Пхаладзе Б.В. Юридичні форми положення особистості в радянському суспільстві. – Тбилиси, 1968. 195 с.

 45. Суханов Є.А. Цивільне право. Т. 1. М., 2003. 690 с.

 46. Толстой Ю.К. Спадкове право. – М.: Проспект, 1999. – 477 с.

 47. Фархтдинов Я.Ф. Источники гражданского процессуального права. М., 1996. 390 с.

 48. Хазова О.А. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации. М.: Бек, 1996. 415 с.

 49. Чуєв А.В. Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении дополнения в статью 17 Гражданского кодекса Российской Федерации». М., 2003. 56 с.

Примечания

1 Суханов Є.А. Цивільне право. Т. 1. М., 2003. С. 11.

2 Фархтдинов Я.Ф. Джерела цивільного процесуального права. М., 1996. С. 136-154.

3 Фархтдинов Я.Ф. Указ. соч .. С. 199.

4 Суханов Е.А. Указ. соч .. С. 11.

5 Советское гражданское право. Суб'єкти цивільного права / Под ред. С.Н. Братуся. М., 1989. С. 16.

6 Суханов Є.А. Указ. соч. С. 14.

7 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный). Відп. ред. О.Н. Садиков. М.: Юридическая фирма КОНТРАКТ; ИНФРА-М, 2004. С. 62.

8 Гражданский кодекс РФ. Частина 1. Науково-практичний коментар. / Відп. ред. Т.Е.Абова, А.Ю.Кабалкин, В.П.Мозолин. М.: БЕК, 1996. С. 66.

9 Суханов Є.А. Указ. соч. С. 134.

10 Алексеев С.С. Право. Опыт комплексного исследования. М.: Статут, 1999. С. 66.

11 Гражданское право. Частина 1. / Под ред. А. П. Сергєєва, Ю. К. Толстого. М.: Проспект, 1998. С. 144.

12 Комментарий к ГК РФ под ред. Абовой и Кабалкина. С. 57.

13 СЗ РФ. 1995. № 30. Ст. 2939.

14 Ведомости РФ. 1993. № 32. Ст. 1227.

15 Бюлетень Верховного Суду РФ. 1996. № 3. С. 4

16 Суханов Е.А. Указ. соч. С. 149.

17 СЗ РФ. 2002. № 48. Ст. 4829.

18 Белякова А.М. Сімейне право. М.: МАУП, 1996. С. 109

19 Хазова О.А. Коментар до Сімейного кодексу Російської Федерації. М.: Бек, 1996. С. 3

20 Нечаева А.М. Сімейне право. М.: Юристъ, 1999. С. 11

21 Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 18 декабря 1917г. «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов гражданского состояния».

22 Хазова О.А. Указ. соч. С. 10.

23 Комментарий к ГК РФ под ред. Садикова С. 57.

24 СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3032.

25 СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2031

26 СЗ РФ. 2003. № 46 (ч. II). Ст. 4447.

27 СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4571; 2004. № 1. Ст. 16

28 СЗ РФ. 2003. № 1. Ст. 134.

29 Комментарий к ГК РФ под ред. Абовой и Кабалкина. С. 41.

30 Толстой Ю.К. Спадкове право. М.: Проспект, 1999. С. 28.

31 Малеина М.Н. О праве на жизнь // Советское государство и право. 1993. № 3

32 Чуев А.В. Пояснювальна записка до проекту федерального закону «Про внесення доповнення до статті 17 Цивільного кодексу Російської Федерації». М., 2003. С. 11.

33 Мейер Д.И. Російське громадянське право. Частина 1. М.: Статут,1997. С. 86.

34 Зинченко С.А. Проблемы правоспособности. / / Держава і право. 2000.№2.

35 Белов В.А. «Неразгаданный Нерсесов» // В кн. Нерсесов Н.О. Избранные труды по представительству и ценным бумагам в гражданском праве. М.: Статут, 1998. С. 17-18.

36 Суханов Е.А. Указ. соч. С. 166.

37 Алексеев С. С. Общая теория права. Т. 2. М., 1992. С. 20.

38 Пхаладзе Б.В. Юридичні форми положення особистості в радянському суспільстві. – Тбилиси, 1968. С. 35-37.

39 Пхаладзе Б.В. Указ. соч. С. 20.

40 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. № 5. С. 3.

41 Грибанов В. П. Основные проблемы осуществления и защиты гражданских прав. Автореф. дисс, д-ра юрид. наук, М , 1999. С. 11

42 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 6/8, п. 6.

43 Комментарий к ГК РФ под ред. Садикова. М., 2004. С. 78.

44 Бюллетень ВС РФ.1998. № 7.

45 СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3591; 2004. № 27. Ст. 2711.

46 Могилевский С. Д. Акционерные общества: Учеб.-практ. посібник. 3-тє вид. М., 2000. С. 46.

47 Суханов Е.А. Указ. соч. С. 29.

48 Суханов Е.А. Указ. соч. С. 39.

49 См., например, Бюллетень Верховного Суда РФ. 1995. № 6. С. 2

50 Постановления Пленума ВС РФ от 04.05.90 № 4 п. 11.

51 Комментарий к ГК РФ под ред. Садикова. М., 2004. С. 102.

52 Комментарий к ГК РФ под ред. Садикова. М., 2004. С. 103.

53 СЗ РФ. 1996. № 19. Ст. 304.

54 Комментарий к ГК РФ под ред. Абовой и Кабалкина. С. 178.

55 Суханов Е.А. Указ. соч. С. 109.

56 Лазарев В.В. Основи права. М.: 2001. С. 70.

57 Лазарев В.В. Указ. соч. С. 74.

58 Суханов Є.А. Указ. соч. С. 90.

59 Витрянский В.В. Цивільне право і відповідальність. М.: 1998. С. 34.

60 Витрянский В.В. Указ. соч. М.: 1998. С. 36.

61 Брагинский М., Ярошенко К. Граждане (физические лица). Юридические лица ( Комментарий ГК РФ) // Хозяйство и право. 1995. №.2

62 Витрянский В.В. Указ. соч. М.: 1998. С. 73.

63 Витрянский В.В. Указ. соч. М.: 1998. С. 343.

64 Пугинский Б.И. Цивільно-правова відповідальність. М.: 1992. С. 5.

65 Мартемьянов В.С. Господарське право. Курс лекцій. В 2-х томах. Том 1. М.:2002. С. 55.

66 Лазарев В.В. Указ. соч. С. 17.

67 Суханов Е.А. Указ. соч. С. 77.

68 Лаптев В.В. Предпринимательское право: понятие и субъекты. М., 2003. С. 357.

69 Суханов Е.А. Указ. соч. С. 159.

70 Суханов Е.А. Указ. соч. С. 202.

71 Гражданское право. Частина 1. / Под ред. А. П. Сергєєва, Ю. К. Толстого. С. 101

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Диплом
341.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Правовий статус особистості 4
Правовий статус особистості 3
Правовий статус особистості 2
Правовий статус особистості
Соціальний статус особистості
Держава та правовий статус особистості
Конституційно-правовий статус особистості
Конституційно-правовий статус особистості
Цивільно-правовий статус особистості
© Усі права захищені
написати до нас