Статус Президента Російської Федерації

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Введення

1. Поняття і сутність глави держави

2. Основи конституційно-правового статусу Президента РФ

3. Відповідальність Президента Російської Федерації

3.1 Конституційна відповідальність голів зарубіжних країн

3.2 Відповідальність Президента Російської Федерації

Висновок

Список використаних джерел

Введення

Пост глави держави існує при всіх формах правління. У монархічних державах - це спадковий монарх, у республіках-виборний президент. Держава потребує існування посадової особи, що забезпечує конституційний порядок, стійкість і наступність механізму влади, а також вище представництво в міжнародних відносинах. Це і є глава держави, звичайно наділяється широкими повноваженнями у сфері взаємовідносин із законодавчою, виконавчою і судовою владою і виступаючий як своєрідний символ держави й офіційний представник народу. Глава держави покликаний зміцнювати державну владу, забезпечувати конституційним шляхом дозвіл усіх криз і конфліктів між органами державної влади.

При різних формах правління повноваження глави держави виглядають неоднаково. В одних країнах функції глави держави номінальні, в інших - вони уособлюють реальну владу. Але при всіх умовах глава держави зберігає власні повноваження, тобто вищі представницькі функції як усередині країни, так і поза нею, ці функції нікому не підконтрольні і не підзвітні. Представницька функція тягне за собою певні владні повноваження - наприклад, підписувати міжнародні договори, призначати своїх повноважних представників у регіонах країни ...

Конкретно становище глави держави і його фактична роль у житті країни визначається в кожній країні в залежності від політичних умов і історичних традицій. У державах парламентської монархії (Великобританія, Японія та ін) наприклад, глава держави царює, але не управляє, і його функції зовні виглядають тільки як представницькі. Настільки ж слабко вони виражені в республіках парламентського типу (ФРН, Італія). Але якщо держава обирає тип президентської (США) або напівпрезидентської (Франція) республіки, то вона свідомо йде на створення сильної влади президента республіки. Ця влада може прямо зливатися з виконавчою владою і очолювати її (CША) чи стояти як би поза основними влади.

Коли говорять про становище глави держави в системі органів державної влади, то мають на увазі співвідношення його функцій із законодавчою і виконавчою владою. У демократичній правовій державі завжди діє принцип поділу влади, який передбачає, що владні повноваження будь-якої посадової особи відноситься до однієї з трьох влад - законодавчої, виконавчої чи судової. Функції глави держави стикаються з усіма трьома владою (в області законодавства він, наприклад, має право вето, у відношенні судової влади глава держави вправі призначати суддів чи здійснювати помилування), але все ж таки його основні функції не можна віднести до законодавчої або судової.

Інша справа - взаємовідносини глави держави з виконавчою владою. Навіть у тих країнах, де він не входить ні в одну з трьох влад (ФРАНЦІЯ) або про її статус в Конституції взагалі не говориться (ФРН), юридична наука і практика визнають його главою виконавчої влади - бо ніякому посадовій особі не можна мати функції і владні повноваження поза будь - якої влади. У той же час при такому положенні, не отрицающем принцип поділу трьох влад, утворюється особливий статус глави держави, що випливає з його власних повноважень, обов'язку виступати гарантом Конституції і здійснювати вище представництво.

Президентська влада в республіках президентського типу - це завжди одноосібність влади. Глава держави не тільки не ділить свою владу з іншими особами, а й у силу принципу поділу влади діє незалежно від законодавчої і судової влади. Президент отримує свій мандат від народу і тому не може контролюватися з боку парламенту. Він має право сам комплектувати склад уряду (з певним участю парламенту).

Сильна президентська влада ніяк не підриває демократичний характер правової держави - ​​навпаки, вона за певних умов є єдино можливим інструментом збереження конституційного порядку.

1. Поняття і сутність глави держави

Згадка про главу держави як частини механізму державної влади з'явилося у таких древніх філософів, як Платон і Арістотель. У своїх працях про державу відомі мислителі розглядали проблеми різних форм правління, а також держави і взаємовідношення вищих його органів, однак, визначення глави держави залишалося ними без уваги.

На перший погляд поняття "глава держави" - є більш ніж зрозумілим, і не представляють грунту для дискусії. Здавалося б, що складного правильно сформулювати поняття глави держави? Однак спробуй будь-який дослідник дати єдино вірне визначення глави держави, як на нього впаде град критики, і, напевно, таке визначення буде невірним, а точніше не враховує всієї специфіки, глибини питання.

Проблема такого визначення полягає в тому, що поняття "глава держави" стосовно до конкретної національної системі асоціюється виключно з главою такої національної системи. Так, дореволюційні дослідження, присвячені чолі держави зв'язуються виключно з правовим становищем монархів, хоча інститут президентства вже відомий державі і праву того періоду.

У юридичній літературі вже давно відзначається, що необхідно чітке з'ясування змісту поняття "глава держави" та уніфікація його вживання. Тим часом, ні в теорії держави і права, ні в конституційному праві, ні в нормативно-правових актах, ні в державній практиці не склалося загальноприйнятого поняття глави держави.

Вживання цього поняття в різних джерелах відбувається в різних значеннях і смислах:

По-перше, "глава держави" часто визначається як найвища державна службова особа, яка вважається верховним представником держави ". При цьому" глава держави "ставиться над існуючою тріадою (законодавчої, виконавчої, судової) влади і, таким чином, виводиться із системи поділу влади , отримуючи особливий статус з додатковими повноваженнями.

По-друге, поняття "глава держави" вживається як синонім поняття "глава виконавчої влади".

По-третє, "глава держави" визначається як конституційний орган і одночасно як вища посадова особа держави, яка представляє державу зовні і всередині країни і, символ державності народу.

У вітчизняній навчальній літературі з державного права главою держави називається яку посадову особу, яка обіймає вище місце в ієрархії державних інститутів і здійснював верховне представництво країни у внутрішньополітичному житті та у відносинах з іншими державами. Так, на думку професора А. С. Автономова, глава держави - ​​це особа, яка займає формально вище місце в ієрархії державних посад і здійснює верховне представництво, як у внутрішньополітичному житті, так і на міжнародній арені. При цьому глава держави є носієм виконавчої влади, здійснюваної ним або одноосібно, або спільно з урядом.

Виходячи з даних вище визначень можна виділити наступні базисні ознаки поняття "глава держави. Це:

- Вище місце в ієрархії державних посад;

- Верховне представництво, як у внутрішньополітичному житті, так і на міжнародній арені;

- Носій, перш за все, виконавчої влади, здійснюваної ним одноосібно або спільно з урядом.

Нерідко відбувається одночасне вживання даного терміна відразу в декількох значеннях, ще частіше категорія "глава держави" просто асоціюється з главою виконавчої влади, або президентом (монархом) країни. Все це викликає не тільки понятійну невизначеність, а й на практиці веде до порушення розуміння розглянутого інституту. Більш того, слід враховувати, що існують різні моделі державного правління, які безпосередньо впливають на зміст феномену "глави держави" в окремій державі.

Перш ніж визначити поняття та сутність "глави держави" розглянемо погляди на даний інститут в різних правових системах, формах державного правління. Конституційно-правовий інститут глави держави в країнах сучасного світу зазвичай складається з норм, що визначають місце і роль глави держави в державному механізмі і його взаємини з іншими органами держави; закріплюють повноваження глави держави; встановлюють порядок заміщення посади глави держави і припинення його повноважень; передбачають можливу відповідальність глави держави за державну зраду і порушення конституції. Включені до конституції, вони, як правило, конкретизуються поточним законодавством.

У багатьох сучасних державах голова держави - ​​є або главою виконавчої влади, або її невід'ємним елементом. Так, наприклад, згідно з Конституцією США 1787р. (Розд. 1 ст. II) "виконавча влада здійснюється президентом Сполучених Штатів Америки", Конституція Греції 1975р. (Ст. 26, п.2), яка проголошує суб'єктами виконавчої влади президента і уряд. Таким чином, глава держави розглядається як елемент виконавчої влади.

Інакше інститут глави держави розглядався в доктрині соціалістичних держав. Оскільки не визнавався принцип поділу влади, а всі органи держави поділялися на органи державної влади, глава держави і уряд розглядалися не в рамках єдиного механізму виконавчої влади (як у більшості інших країн), а поділялися на дві різні групи державних органів. Уряд при цьому вважалося вищим виконавчим і розпорядчим органом державної влади, який очолює систему органів державного управління. "Глава держави" виступав додатковим елементом виконавчої влади.

Як підкреслює А.І. Черкасов, у науковій літературі соціалістичних країн неодноразово висловлювалися сумніви в доцільності самого терміну "глава держави", оскільки відповідно до соціалістичної державно-правовою доктриною система органів держави очолювалася "вищим органом народного представництва". Зазначений термін проте був включений до конституції ряду соціалістичних країн (Куби, Румунії, КНДР) і використовувався в багатьох наукових роботах. Щоправда, за словами А.І. Черкасова, мова тут скоріше могла йти не стільки про інститут глави держави як такому, скільки про органи державної влади, що виконували функції глави держави.

Тим часом невірно ставити знак рівності між "главою держави" і "главою (елементом) виконавчої влади", оскільки в ряді держав глава держави є невід'ємною частиною парламенту, а значить, відноситься і до законодавчої гілки влади. Так, наприклад, по точному змісту британської конституції парламент - триєдине установа, що включає не тільки дві палати (Палати Лордів і Палати Представників), але і монарха. Головою ж виконавчої влади є глава уряду.

У той же час, у ряді країн "глава держави" не входить в яку-небудь гілка влади (Німеччина, Італія), або є виключно символом державності (Японія), владним арбітром по відношенню до інших інститутів держави (Франція), одноосібним володарем (Оман , Саудівська Аравія).

То чи є необхідність у формуванні єдиного поняття "глава держави", яке б охоплювало всю різноманітність форм державного устрою та правління, історичні та політичні традиції? На наш погляд дані умови не дозволяють виробити єдиний підхід до такого визначення.

Крім того, в юридичній літературі висловлена ​​точка зору, згідно з якою, в сучасній правовій державі поняття "глава держави" вносить плутанину в оптимальне взаємовідношення між законодавчою (представницької) і виконавчою гілками влади, невиправдано підносить роль і значення "голови" (по суті - виконавчої влади), ставлячи його чи ледве не вище законодавчої гілки влади. Тому багато західних держав, розвиваючись у бік правової держави, відмовилися від поняття "глава держави".

Сучасні конституції багатьох країн з республіканською формою правління поняття "глава держави" не містять. Погодимося з дослідниками, констатуючими, що поняття "глава держави" не може бути оптимально інтерпретовано і з позиції вимог принципу поділу влади. Так, стосовно до Російської Федерації: якщо ми говоримо про те, що державна влада здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову, і оголошуємо їх самостійними (ст.10 Конституції РФ), то це положення важко пояснити з точки зору положень ст .80 Конституції РФ, де Президенту надається право забезпечення узгодженого функціонування та взаємодії органів державної влади. Якщо одна гілка влади може забезпечувати узгоджене з його курсом функціонування діяльності іншої гілки влади, то про самостійність цих гілок влади говорити не доводиться.

Таким чином, поняття "глава держави" - більше підходить для авторитарних держав, де влада об'єднана в руках єдиного правителя, наприклад, монарха, тоді як для правових, демократичних держав більш правильним є використання поняття "глава виконавчої влади".

А що ж у Росії? Феномен російської президентської влади на справді унікальний. Вона не вписується ні в одну класичну модель, в той же час, володіючи рисами американської президентської республіки і французької напівпрезидентською. Детальніше особливості національного російського президентства будуть розглядатися нижче, в третьому розділі, тут же лише зазначимо, що Президент РФ постає як би в двох іпостасях:

- Глава держави поза гілок влади, але з певними повноваженнями від кожної;

- Керівник виконавчої гілки влади.

Президент РФ займає особливе становище в системі федеральних інститутів влади.

Не вдаючись у подробиці розгляду статусу президента і вимогам до особистості кандидата в президенти, зупинимося лише на найбільш загальних його повноваженнях, бо стосовно президента, так само як і монарха, не можна говорити "в загальному", безвідносно конкретної держави, конкретної республіки. Більше того, реальний обсяг повноважень на практиці залежить від таких факторів, як особливості функціонування державного механізму, партійної системи, конкретної політичної ситуації, яка визначається розстановкою сил всередині країни.

Отже, найбільш типовими повноваженнями президента є наступні:

В області представництва країни (зовні і всередині) президент уособлює її у відносинах з іншими державами та міжнародними органами і організаціями, підписує міжнародні договори, бере участь у вирішенні питань війни і миру, призначає і відкликає дипломатичних представників, приймає вірчі грамоти послів інших держав; може мати своїх представників у регіонах країни (в суб'єктах федерації), виступати в якості арбітра у взаєминах різних гілок влади, їх органами, суб'єктами федерації в інтересах забезпечення єдності і стабільності, звертатися до країни, її народу з найважливішим загальнодержавних проблем і т.д. Тобто президент є вищим представником країни на внутрішній і міжнародній арені. До речі, вираз "зустріч (переговори) на вищому рівні" як форма дипломатичних переговорів якраз передбачає зустрічі глав держав, зокрема - президентів (їх нерідко ще називають англійським словом "саміт" (summit-вершина).

У сфері здійснення виконавчої влади президент або самостійно, або за поданням лідера партії (блоку партій) парламентської більшості призначає прем'єр-міністра, приймає його відставку, призначає і зміщує міністрів за власною ініціативою або за пропозицією прем'єр-міністра, призначає ряд інших вищих посадових осіб. У деяких країнах він може сам очолювати уряд (США) або скликати його і головувати на його засіданнях. Саме президент є верховним головнокомандувачем збройними силами, головою ради національної безпеки, призначає вище військове керівництво, присвоює вищі військові звання. Йому належить право оголошення надзвичайного, воєнного або стану облоги з наступним затвердженням такого рішення парламентом, право введення президентського правління і здійснення федерального втручання. Президент нагороджує відзнаками, присвоює почесні звання, вирішує питання прийому до громадянства держави та виходу з нього, надання притулку іноземним особам, помилування та ін

В області законодавчої та іншої нормотворчої діяльності президент зазвичай володіє правом законодавчої ініціативи, підписує, промульгирует (Молдова, Індія, Португалія, Італія, Венесуела, Ірландія та ін) і публікує закони, може мати право відмови від підпису прийнятих парламентом законів (правом вето) і правом звернення до органу конституційного контролю з приводу конституційності законодавчих та інших правових актів. Що стосується парламенту президент зазвичай призначає дату виборів до парламенту, скликає її на сесії, має право дострокового розпуску парламенту або його нижньої палати, звертатися до парламенту з посланням про програму законодавчої діяльності в країні та інших питань. Президент може видавати власні нормативні акти (декрети, укази та ін), які найчастіше носять підзаконний характер і діють до прийняття відповідного закону парламенту, хоча іноді в суперпрезидентських республіках (Сирія, Судан, Танзанія, того, Уганда) вони можуть зводитися до рангу закону і навіть ставитися вище його. У парламентських республіках акти президента потребують контрасигнації з боку прем'єр-міністра або певних міністрів.

В області судової влади президент призначає або пропонує кандидатури суддів вищих судових інстанцій, а іноді й інших судів, володіє правом помилування і пом'якшення покарання, а за згодою парламенту нерідко може оголошувати і амністію. Це ж відноситься і до призначення та пропозицією кандидатур для призначення прокурорів.

2. Основи конституційно-правового статусу Президента РФ

"Присягаюся при здійсненні повноважень Президента Російської Федерації поважати і охороняти права і свободи людини і громадянина, дотримуватися і захищати Конституцію Російської Федерації, захищати суверенітет і незалежність, безпеку і цілісність держави, вірно служити народу".

Наведений епіграф - присяга Президента Росії - виголошена в урочистій формі, в присутності всіх, з ким Президенту доведеться щільно співпрацювати протягом усього терміну президентства (депутати Державної Думи, члени Ради Федерації, судді Конституційного Суду РФ, а також всі громадяни Росії, що спостерігають трансляцію присяги по телевізійним каналам) задає тон, в якому Президент повинен виконувати свої обов'язки. 33 слова, проголошують незмінні моральні та етичні цінності всієї країни, символізують перехід вантажу величезних державних повноважень фактично в руки однієї людини на чотири роки історії країни.

Установа посади президента в Росії, як наголошується в науковій літературі, визначалося рядом об'єктивних і суб'єктивних факторів: завданням посилення виконавчої влади, підвищення її мобільності, оперативності у прийнятті управлінських рішень, вдосконалення механізму реалізації законів, зміцнення державної дисципліни, законності та правопорядку. Введення цього поста дало можливість покінчити зі штучним з'єднанням в рамках статусу колишнього Голови Верховної Ради РРФСР фактично повноважень глави держави з правами спікера парламенту, що знаходилося в явному протиріччі з принципом поділу влади.

Певний вплив на появу інституту президента в Росії зробило і установа цієї посади у 1990 р. в СРСР. У період перебудови чітко простежувалася тенденція до практичного запровадження поста президента. На рівні Союзу РСР це питання було вирішене в березні 1990 р. III З'їзд народних депутатів СРСР приймає Закон "Про заснування поста Президента СРСР і внесення змін і доповнень до Конституції (основний закон) СРСР". Обирається перший Президент СРСР. Відповідно до ст. 127 Конституції СРСР він був главою Радянської держави. Фактично був узятий курс на зміну форми правління - перехід до президентської республіки. Пізніше інститут президента створюється в ряді колишніх союзних республік, наприклад у Казахстані, Молдові, Узбекистані.

Історія свідчить, що влада в Росії незалежно від зміни режимів традиційно носить авторитарний характер, що логічно приводить до висновку про те, що сильна влада (тут - президентська) традиційна для Росії і відповідає менталітету і політичній культурі російських народів. Все це вкупі зумовило становлення і характер усталеного інституту президентства.

Сьогодні ієрархію актів, що регулюють питання, пов'язані з організацією і діяльністю Президента Російської Федерації очолює Конституція Російської Федерації. За чинною Конституцією Президент як глава держави безпосередньо не входить ні в одну з гілок законодавчої, виконавчої та судової влади. На це вказує й саме місце глави про Президента. Однак не можна робити висновок про те, що Президент стоїть над цими гілками влади. Органи кожної з гілок влади самостійні; як і Президент діють в рамках своїх конституційних повноважень, мають правовими заходами впливу на Президента аж до усунення його від посади. При цьому, будучи юридично дистанційований від усіх гілок влади, Президент нормотворчості, управляє, вирішує спори, здійснює конституційний контроль.

Відповідно до Конституції Росії Президент є главою держави (п.1 ст.80), гарантом Конституції Росії, прав і свобод людини і громадянина. У порядку, встановленому Конституцією, він вживає заходів з охорони суверенітету Росії, її незалежності та державної цілісності, забезпечує узгоджене функціонування і взаємодію органів державної влади (п.2 ст.80). Він визначає основні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики держави відповідно до Конституції Росії і федеральними законами, представляє Росію усередині країни і в міжнародних угодах.

Наведена вище стаття 80 Конституції РФ в узагальненій формі визначає функції Президента. Його повноваження конкретизовані в наступних статтях гол. 4 Конституції, в інших розділах, а також у федеральних законах. Общерегулятівние норми ст.80, визначають основи правового становища Президента окремими дослідниками інтерпретувалися як якісь "загальні повноваження, які передбачають невизначена кількість конкретних повноважень" - "приховані повноваження". Ці статутні положення Конституції про главу держави, у ряді Постанов Конституційного Суду РФ, називаються достатніми підставами для прийняття т.зв. законозамещающіх указів. Так, у Постанові КС РФ від 30 квітня 1996 р. № 11-П сформульована позиція загального характеру про те, що, оскільки Президент є гарантом Конституції і забезпечує узгоджене функціонування і взаємодію органів державної влади, то, отже, видання ним указів, що заповнюють прогалини в законах, не суперечить Конституції РФ. При цьому введено обмежувальні рамки - укази не повинні суперечити Конституції і федеральним законам, а вони можуть діяти лише до прийняття з даного питання законодавчих актів.

Така позиція КС РФ викликала масу негативних відгуків, в тому числі в особі самих же суддів Конституційного Суду (В. О. Лучина, Б. С. Ебзеева, Н. В. Вітрука): "Президент, приймаючи укази з питань, що потребують законодавчого вирішення , фактично привласнює владні повноваження Федеральних Зборів, а це (як записано в частині 4 статті 3 Конституції Російської Федерації) переслідується по федеральному закону. Але, мабуть, ніхто не вірить в реальність такої загрози, інакше представник Президента Російської Федерації не заявив би в засіданні Конституційного Суду про те, що "нормотворчість з допомогою указів Президента об'єктивно буде продовжено з тих питань, які не врегульовані чинним законодавством". Можна висловити лише жаль, що Конституційний Суд своїм авторитетом виправдовує антиконституційну вказні практику, засновану на доцільності і так званих "прихованих" повноваженнях Президента Російської Федерації "

Інший приклад: мотивувальної частини ухвали Конституційного Суду у справі про перевірку конституційності ряду правових актів, прийнятих у зв'язку з так званим "врегулюванням" озброєного конфлікту в Чеченській Республіці, було легалізовано невідомий раніше вітчизняній правовій доктрині та практиці інститут "прихованих" (маються на увазі) повноважень Президента . Конституційний Суд офіційно визнав, що для глави держави "закон не писаний", і фактично надав йому карт-бланш у всіх його діях - на відміну від інших державних органів, для яких, на думку Суду, перелік конституційних повноважень є закритим. На підставі перевірки зазначених указів Президента, давши розширене тлумачення конституційного статусу Президента РФ, Конституційний Суд висунув концепцію прямого застосування Президентом конституційних норм. Відповідно до позиції КС РФ, у разі, коли законодавча база недосконала (пробільні, суперечливо, застаріло (в даному випадку КС РФ констатував недосконалість законодавства про забезпечення оборони і безпеки країни), відсутність у РФ належної законодавчої основи використання Збройних Сил РФ та інших військ для забезпечення гарантій конституційного ладу "істотно збільшується значимість прямого застосування конституційних норм", закріпленого у ст. 15 (ч.1) Конституції РФ.

На наш погляд, принцип прямої дії Конституції Російської Федерації відповідно до положень її статті 15 (ч.1) не означає довільного тлумачення положень Конституції, що призводять до порушення інших конституційних принципів і норм.

Продовжимо розгляд правового статусу Президента.

Як зазначає Л. А. Окуньков, статус і повноваження Президента сформульовані в Основному законі Росії так, що на перше місце висунуті цілі і завдання зміцнення держави, забезпечення конституційного правопорядку, узгодженої роботи всіх органів державної влади, а не лише виконавчої вертикалі влади. Це зумовлює особливе значення для Президента функцій глави держави, вони вагоміше і об'ємніший, ніж у федерального Уряду. Безумовно, одним з головних за значимістю повноважень Президента є формування політичного курсу держави. Тобто, Президент виступає активним провідником політичних реформ в рамках захисту конституційного ладу.

Президентом ініціюються федеральні закони, видаються укази, спрямовані на реформування державної влади, зміцнення федеративних відносин, захист прав і свобод громадян, розвиток інститутів громадянського суспільства.

Загальні положення про вибори Президента РФ викладені в ст.81 Конституції РФ. Президент РФ обирається на шість років громадянами Росії на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні. Президентом РФ може бути обраний громадянин Росії не молодше 35 років, постійно проживає в Росії не менше 10 років. Одне і те ж особа не може обіймати посаду Президента РФ більше двох термінів поспіль. Таке обмеження має на меті перешкодити формуванню незмінюваній клану керуючих осіб, встановлення особистої диктатури, закриття припливу в ешелони влади нових свіжих сил, політичних діячів нового покоління. У той же час, Конституція не закриває шлях здатному політику, виправдав себе на посаді Президента, до висування на інший термін, крім чергового. Колишній Президент цілком може знову брати участь у виборній гонці, аби цей новий термін був відділений від перших двох "іншим" президентством. Вибори Президента РФ в 2012 році можуть бути в цьому сенсі показовими.

Детально питання виборів Президента врегульовані ФЗ № 19-ФЗ "Про вибори Президента Російської Федерації".

Президент РФ приступає до виконання повноважень з моменту складення ним присяги російському народу та припиняє їх виконання з закінченням терміну його перебування на посаді з моменту складення присяги новообраним Президентом (ч.1 ст.92). Акт принесення присяги має важливе юридичне значення: по-перше, це момент відліку часу президентства, а по-друге, це публічна клятва, яка зобов'язує Президента вірно служити на благо народу і держави.

Повноваження П. РФ можуть бути припинені достроково у разі його відставки, стійкої нездатності за станом здоров'я здійснювати належні йому повноваження або відмови від посади. При цьому вибори нового Президента РФ повинні відбутися не пізніше трьох місяців з моменту дострокового припинення виконання повноважень. У всіх випадках, коли Президент не в змозі виконувати свої обов'язки, їх тимчасово виконує Голова Уряду Росії. Виконуючий обов'язки Президента, на відміну від Президента, не має права розпускати Державну Думу, призначати референдум, а також вносити пропозиції про поправки та перегляд положень Конституції України (ст. 92).

Згідно ст.93 Конституції, Президент РФ може бути усунутий з посади Радою Федерації лише на підставі висунутого Державною Думою звинувачення у державній зраді або скоєння іншого тяжкого злочину, підтвердженого висновком Верховного Суду Росії про наявність у діях Президента РФ ознак злочину і висновком Конституційного Суду Росії про дотримання встановленого порядку висування обвинувачення. Рішення Державної думи про висунення звинувачення і рішення Ради Федерації про відмові Президента РФ з посади повинні бути прийняті двома третинами голосів від загального числа в кожній з палат за ініціативою не менше однієї третини депутатів Державної Думи і при наявності висновку спеціальної комісії, утвореної Державної Думою. Рішення Ради Федерації про відмові Президента РФ з посади має бути прийняте не пізніше ніж у тримісячний термін після висунення Державною Думою звинувачення проти Президента РФ. Якщо в зазначений термін рішення Ради Федерації не буде прийнято, обвинувачення проти Президента РФ вважається відхиленим. Таким чином, ст.ст. 92-93 припускають три законні способи дострокового припинення виконання повноважень Президента РФ: відставка, стійка нездатність за станом здоров'я здійснювати належні йому повноваження, відмова від посади.

У зв'язку з розглядом статусу Президента, не зайвим буде зауважити, що в 1991 році в Росії приймався спеціальний закон, присвячений інституту глави держави який був дуже короткий і недосконалий і фактично припинив свою дію з прийняттям Конституції РФ в 1993 році. Потім, у 2002 р. питання про можливість прийняття ФКЗ "Про президента Російської Федерації" обговорювалося в рамках Робочої групи Державної ради РФ при підготовці пропозицій про перетворення системи органів державної влади та управління в Російській Федерації. Проект ФКЗ "Про статус Президента Російської Федерації" був внесений у Державну Думу ще в 1997 році, розглянуто у першому читанні в 2003р. У Висновках за проектом федерального закону № 97012298-2 "Про статус Президента Російської Федерації", внесеному депутатом Державної Думи Ю. М. Нестеровим (до першого читання) сказано, зокрема те, що "Велика частина положень законопроекту дублює норми Конституції Російської Федерації ( глава 4), що фактично позбавляє його самостійного предмета законодавчого регулювання .... Крім того, законопроект зобов'язує Президента Російської Федерації в певних випадках реалізовувати право законодавчої ініціативи, що суперечить частині 1 статті 104 Конституції Російської Федерації, відповідно до якої внесення законопроектів - це право, а не обов'язок його ініціаторів ". На підставі цього Постановою Державної Думи Федеральних Зборів РФ від 10 квітня 2003 р. № 3860-III ГД, проект ФКЗ був відхилений.

Так що, очевидно, що в РФ найближчим часом не буде ФКЗ "Про Президента РФ": звичайним федеральним законом регламентувати діяльність такого важливого інституту державної ласощі не представляється грунтовним, в Конституції ж у переліку федеральних конституційних законів наявність такого закону не згадується.

3. Конституційна відповідальність Президента

  1. Конституційна відповідальність голів зарубіжних країн

Інститут глави держави незмінно привертає увагу як фахівців-державознавців, так і політиків, головним чином з метою вироблення моделі управління, встановлює оптимальні, з їхньої точки зору, межі втручання (або невтручання) глави держави в управління справами даної країни. Так, з вуст деяких російських політиків ні-ні, та й звучать заклики до скасування в Росії інституту президентства (вважаємо, через нерозуміння ними сутності даного інституту - відмова від нього не означає відмову від одноосібного глави держави, але мова ж ведуть не про установі монархії, а лише про ослаблення влади президента, тобто про зміну форми республіканського правління).

Правове становище глави держави, визначається встановленої в країні формою правління, багатоаспектне. Однак активізувалися останнім часом у Росії та США процеси по залученню до імпічменту президентів цих країн пожвавили інтерес до одного з елементів правового статусу - порядку і межах відповідальності глави держави, оскільки це питання перейшло з чисто теоретичної у практичну площину. Перш, ніж перейти до розгляду по суті, слід уточнити, що в принципі мова може йти про один з двох видів відповідальності глави держави - ​​політичної (відповідальності за його політику, не пов'язану з вчиненням будь-яких правопорушень) або юридичної (відповідальності за вчинення конкретних правопорушень).

Законодавство більшості країн, як з республіканської, так і з монархічною формою правління, закріплює загальний принцип невідповідальності глави держави, однак зміст цього принципу і межі невідповідальності стосовно до монарха чи президента мають суттєві відмінності.

Невідповідальність монарха практично безмежна, і тут більш правильно було б застосовувати термін "недоторканість". При оформленні правового статусу монарха в європейських країнах до цих пір використовується застосовувалася впродовж століть конституційна формула, відповідно до якої священна "особа монарха недоторканна, і він не підлягає відповідальності": "Особистість Короля недоторканна, і він не підлягає відповідальності" (ст. 56 Конституції Іспанії); "Особистість Короля недоторканна, його міністри відповідальні" (ст.63 Конституції Бельгії); "Король не може бути притягнутий до відповідальності за свої дії" (§ 7 "Форми правління" Швеції); і т.п. Іншими словами, монарх не несе ні політичної, ні юридичної відповідальності за свої дії. Відповідальність (політичну) за нього будуть нести міністри, які, відповідно до правила контрасигнатури, скріплюють своїм підписом будь-який акт, що видається монархом.

На відміну від монарха, невідповідальність президента має межі. І це цілком зрозуміло. Особа президента, яка не є священною, наділяється лише певним імунітетом в силу займаної посади. Загальний принцип невідповідальності президента стосується, головним чином, лише його політичної невідповідальності.

Принцип невідповідальності президента за його політику, за прийняті акти, як правило, забезпечується введенням інституту контрасигнатури, подібно до аналогічного інституту в монархіях. Так, відповідно до ст. 58 Конституції ФРН для "дієвості приписів та розпоряджень Федерального президента необхідна їх контрасигнація Федеральним канцлером або компетентним федеральним міністром". Більш того, вимога обов'язкової попередньої контрасигнації поширюється також і на будь-які закони, розпорядження, приписи тощо, що передаються Федеральному президенту для опублікування (§ 29 Регламенту Федерального уряду). Президент не несе відповідальності ні за прийняті, ні за що підписуються їм акти. Політична відповідальність покладена на уряд, який несе колективну відповідальність перед парламентом шляхом висловлення недовіри останнім Федеральному канцлеру, наслідком чого може з'явитися відставка уряду.

Політична невідповідальність президента ФРН в якійсь мірі зрозуміла незавидною роллю, яка відводиться главі держави в парламентарній республіці: якщо президент не наділений будь-якими важливими, дійсними повноваженнями, ні за що не відповідає, то йому й нема за що нести відповідальність. Але чи змінюється ситуація в країнах з іншими формами республіканського правління, де президент - одна з головних діючих політичних фігур?

Для Франції політична невідповідальність президента як глави держави є традиційним інститутом, чинним ще з часів III і IV республік. З прийняттям Конституції 1958 року правове становище президента Франції кардинальним чином змінилася - позбавлений будь-яких дійсних повноважень раніше, президент придбав владу, порівнянну хіба що з монархом у полуабсолютной монархії. Разом з тим, принцип політичної невідповідальності глави держави збережений, а дія інституту контрасігнатури істотно обмежена. Стаття 19 Конституції передбачає загальне правило, що акти Президента скріплюються підписом Прем'єр-міністра і в разі необхідності - відповідальними міністрами, проте ця ж стаття містить і ряд винятків - не піддаються контрасігнірованію акти президента по таких найважливіших питань, як призначення прем'єр-міністра, розпуск Національного зборів, винесення законопроекту на референдум, оминувши парламент, та ін Але в будь-якому випадку, вимагають чи ні акти глави держави контрасігнірованія, політичну відповідальність, як і в Німеччині, буде нести уряд, а не президент.

Принцип політичної невідповідальності глави держави не обов'язково припускає наявність інституту контрасигнатури. Так, у США контрасигнація актів, що видаються главою держави, взагалі не передбачена.

Світовій практиці відомі, хоч і вкрай рідко зустрічаються, виключення з загального правила політичної невідповідальності глави держави. Принаймні, стосовно двох президентів - австрійського та словацької - законодавством цих країн передбачена така форма їхньої політичної відповідальності, як відгук, причому приклад цих двох країн демонструє і два різні механізми дострокового усунення глави держави з посади з політичних мотивів - народним голосуванням (референдумом ) і парламентом.

Ініціатором питання про дострокове зняття з посади президента Австрійської Республіки виступає нижня палата парламенту - Національна рада, який більшістю у дві третини голосів депутатів приймає рішення про скликання Федеральних зборів (сумісних-ного засідання палат) для оголошення народного голосування з відкликання президента (рішення Національної ради є підставою для призупинення виконання президентом його обов'язків). Остаточне рішення по президенту приймається на референдумі. Якщо в результаті народного голосування пропозицію про зміщення Федерального президента з посади буде відхилено, президент буде вважатися переобраним на новий термін, а Національна рада - розпущеним.

У Словаччині вся процедура відкликання президента проходить у парламенті - пропозиція про відкликання вноситься абсолютною більшістю голосів усіх депутатів, а остаточне рішення щодо відкликання приймається більшістю у 3 / 5.

Приводом для порушення питання про політичну відповідальність президента може служити його діяльність, яка, з точки зору депутатів, спрямована на усунення демократичного конституційного ладу, на обмеження суверенітету або проти територіальної цілісності країни і т.п. (Слід, однак, ще раз застерегти - дії президента в даному випадку не пов'язані з порушенням конкретних норм конституції та інших законів).

Навряд чи можна однозначно, негативно або позитивно, оцінювати інститут відкликання президента як форми його політичної відповідальності. З одного боку, він дає можливість народу безпосередньо або через своїх представників у парламенті позбавлятися від правителів, в силу некомпетентності чи безвідповідальності проводять суперечить інтересам народу політику. З іншого боку, президент постійно знаходиться в стані загрози політичного шантажу відкликанням, а тому не може вільно, без оглядки на парламент, здійснювати свої повноваження, вважатиме за краще не вдаватися навіть до необхідних для країни, але не популярним у парламентських колах заходів. Політична невідповідальність, як прояв імунітету вищої посадової особи держави, служить певною гарантією його незалежності у здійсненні належних йому повноважень, захистом від тиску з боку будь-яких політичних сил.

Проте, як раніше вже зазначалося, невідповідальність президента як глави держави, на відміну від монарха, не безмежна і не має нічого спільного з недоторканністю. Президенту простимі політичні помилки, але не прощаються протиправні діяння - політична невідповідальність не виключає можливості притягнення його до юридичної відповідальності за конкретні правопорушення. Інститут залучення президента до відповідальності, іменований найчастіше "імпічмент", отримав широке поширення у світі.

Підстави та порядок притягнення президента до відповідальності передбачені конституціями та чинним законодавством конкретної країни і відрізняються своєрідністю, проте, незважаючи на наявні відмінності, в них витримано єдиний концептуальний підхід - президент, в силу особливого посадового становища, не може залучатися до відповідальності на загальних з іншими громадянами підставах. У зв'язку з цим, підрозділ відповідальності президента на політичну і юридичну представляється в значній мірі умовним - і підстави, і процедура, і наслідки залучення глави держави до відповідальності за скоєні правопорушення мають головним чином політичну, а не юридичну забарвлення.

I. Перш за все, слід мати на увазі, що коло правопорушень, за вчинення яких можливо притягнути президента до відповідальності, вкрай вузький і обмежується, як правило, особливо тяжкими злочинами:

А) одне з найбільш поширених підстав притягнення президента до відповідальності - державна зрада (Італія, США, Мексика), більше того, для багатьох країн це є і єдиною підставою (Чехія, Франція, Словаччина та ін.) Так, конституція Франції, проголошуючи принцип політичної невідповідальності президента, встановлює єдиний виняток: "Президент Республіки не несе відповідальності за акти, скоєні при виконанні його обов'язків, крім випадку державної зради" (ст.68).

Незважаючи на те, що поняття "державного-жавна зрада" у кожній країні має чітко визначений, конкретний зміст, що передбачає кримінальне покарання винного в її вчиненні особи, щодо президентів нерідко діє дещо інша, більш розпливчаста інтерпретація, що припускає скоріше політико-правову, ніж суто кримінально-правову відповідальність президента за державну зраду.

Так, щодо дій президента Франції органи, які вирішують питання про його відповідальність, не зобов'язані дотримуватися визначення складу даного злочину, що міститься в кримінальному законодавстві, і передбачених ним заходів покарання (із ч. 2 ст. 68 Конституції Франції слід, що відповідний судовий орган пов'язаний визначенням злочинів і проступків, також як мірою покарання, що містяться в кримінальних законах, тільки щодо діянь членів уряду, але не президента). Але які саме дії президента можна кваліфікувати як державну зраду, точно не визначено, діюча конституція не містить з цього приводу жодних пояснень. Якщо ж звернутися до тексту попередньої Конституції Франції 1848 року, то вона містила цілком чітке визначення: президент здійснить державну зраду, якщо розпустить Національні збори, відстрочить його засідання або створить перешкоду для її діяльності.

Іншими словами, державну зраду як підстава притягнення президента Франції до відповідальності слід розглядати саме в широкому політичному, а не кримінально-правовому аспекті, як вчинення дій, що суперечать найвищим інтересам країни (в тому числі, ймовірно, і розпуск нижньої палати парламенту без достатніх на те підстав). У всякому разі, відсутність чітких законодавчих формулювань залишає парламенту можливість давати саме політичну оцінку діям президента. Відсутність практики залучення президентів Франції до імпічменту, мабуть, є однією з причин невизначеності цього інституту і різноманітності його інтерпретацій.

На відміну від Франції, в США ознаки складу такого злочину, як державна зрада, що є однією з підстав притягнення президента до імпічменту, даються безпосередньо в тексті Конституції (єдність-ное злочин, ознаки складу якого сформульовано на конституційному рівні). Однак перелік діянь, що становлять державну зраду, дуже вузький і не підлягає розширеному тлумаченню. Відповідно до р.3 ст.3 Конституції, "державною зрадою Сполученим Штатам вважається лише ведення війни проти них або приєднання до їхніх ворогів, надання ворогам допомоги та підтримки" (шпигунство на користь іноземної держави є самостійним злочином і не утворює складу державної зради) .

"Ведення війни" має виражатися в конкретних активних діях (як на території країни, так і за її межами), спрямованих проти безпеки США (організація воєнізованих формувань з метою ведення збройної боротьби з урядом, захоплення державно важливих і військових об'єктів, збройний опір діям уряду , і т.п.). Однак ще раз варто підкреслити, що розширене тлумачення державної зради не допускається - змова з метою насильницького повалення уряду ще не є державною зрадою. Відповідно до роз'яснень Верховного Суду США змову з метою ведення війни і дійсне ведення війни являють собою різні злочини.

"Приєднання до ворогів" виражається також у вчиненні конкретних дій, спрямованих на надання ворогові допомоги або підтримки (шляхом ведення відповідної пропаганди, надання приміщення і транспорту, і т.п.), незалежно від того, чи завдано цими діями шкоду безпеці США чи ні .

Обмежувальне опис і тлумачення державної зради призвели до того, що відносно вищих цивільних посадових осіб практика порушення справ у цій підставі практично відсутня, а щодо звичайних громадян є лише поодинокі випадки.

Б) Досить поширеним підставою притягнення до відповідальності глави держави є умисне порушення ним (посягання) конституції країни (ФРН, Італія, Румунія, та ін.) У відносно президента ФРН це підстава розширено - йому може бути пред'явлене звинувачення в "умисному порушенні ним Основного або іншого федерального закону" (ст.61 Основного закону ФРН), причому обов'язковими в провину може як дію, так і бездіяльність президента.

В) Найменш поширеним підставою пред'явлення президентові звинувачення є вчинення ним інших тяжких злочинів (Мексика, США). Так, відповідно до р.4 ст.2 Конституції США президент і вищі цивільні посадові особи можуть бути усунені від посади з імпічменту за державну зраду, хабарництво або за інші важливі злочини і правопорушення (місдіміно-ри).

Якщо ознаки хабарництва досить чітко і однозначно визначені законом, то відносно інших "важливих злочинів і місдімінором" ясності немає. З одного боку, поняття "мисдиминор" у кримінальному праві визначено цілком конкретно - це менш тяжкий злочин, каране позбавленням волі на строк до одного року, з іншого боку, - зовсім не визначено поняття "важливі злочину". Причому, виходячи з тексту конституції, слово "важливі" застосовується як щодо злочинів, так і щодо місдімінором.

Невизначеність формулювань неминуче призводить до неоднозначності їх інтерпретацій. Поширеним серед американських юристів є думка, що підставою для звинувачення президента можуть служити не тільки кримінально карані діяння, а й будь-які інші вчинки президента, які не містять у собі складу злочину, але не сумісні з високою посадою голови держави, завдають значної шкоди державним інтересам, підривають довіру до уряду і т.п. (У тому числі і серйозні упущення, шляхом дії або бездіяльності, у виконанні посадових обов'язків і некомпетентність). Фактично ж визначальну роль у трактуванні дій президента як що підпадають або не підпадають під підстави імпічменту відіграє співвідношення партійних сил у Палаті представників на відповідний момент і загальний ступінь лояльності конгресменів по відношенню до президента.

Американській практиці відомі лише три випадки порушення питання про імпічмент щодо президентів - Е. Джонсона (1868 р.), Р. Ніксона (1974), Б. Клінтона (1998).

Е. Джонсон був звинувачений у спробі звільнення військового міністра в порушення чинного закону. Для його засудження не вистачило одного голосу.

Р. Ніксон звинувачувався в "перешкоді відправленню правосуддя" - в тому, що особисто та через своїх підлеглих і агентів заважав проведенню слідства, чинив тиск на свідків; в порушенні обов'язки "піклуватися про сумлінному виконанні законів" - втручався в діяльність відповідних установ в особистих політичних цілях, відмовлявся надавати Конгресу і слідчим органам необхідну ними інформацію та матеріали; в тому, що "робив помилкові і що вводять в оману заяви з метою обдурити народ Сполучених Штатів". Добровільно подав у відставку, не чекаючи ухвалення рішення палатою представників про імпічмент.

Передумовою порушення питання про притягнення до відповідальності президента Б. Клінтона з'явилися скандальні викриття його любовних пригод з всесвітньо відомими тепер П. Джонс і М. Левінські. Однак невірним було б вважати, що саме аморальну поведінку послужило підставою для початку процесу з імпічменту (незважаючи на те, що серед американських юристів досить поширеним є судження про серйозні аморальних проступки як підставу для імпічменту - в практиці США навіть відомий випадок залучення до імпічменту федерального судді за систематичне пияцтво). Президенту Клінтону ставиться вчинення (в спробах вивернутися з делікатної ситуації) конкретних кримінально караних діянь, які з повною підставою можуть бути віднесені до "важливим злочинів", оскільки можуть тягти за собою покарання аж до довічного ув'язнення. З чотирьох пунктів звинувачення, висунутих проти президента і поставлених на голосування в Палаті представників, прийняті лише два, по яким президентові остаточно і пред'явлено звинувачення і за якими його буде судити Сенат:

1.Лжесвідетельствованіе перед Великим журі;

2.Препятствіе відправленню правосуддя (не пройшли голосуванням у Палаті представників обвинувачення в неправдивим свідченням за цивільним позовом Поли Джонс і в перевищенні службових повноважень).

II. Аргументом на користь твердження про те, що відповідальність глави держави за скоєні протиправні дії можна вважати скоріше політико-правової, ніж в чистому вигляді кримінально-правової, служить також і той факт, що президент, на відміну від простих громадян, не підсудний звичайному суду. Залучення президента до відповідальності - це перш за все парламентська процедура, яка зводиться або до остаточного осуду президента, або до позбавлення його імунітету. Парламентська підсудність президента, таким чином, може бути повною або частковою, що залежить від ступеня залученості парламенту в процедуру імпічменту - вирішує він питання про винність президента чи тільки про наявність підстав для притягнення його до відповідальності, а судить президента інший орган.

А) Повна парламентська процедура притягнення до відповідальності глави держави. Весь процес залучення президента до імпічменту проходить у парламенті: одна палата виступає в ролі обвинувача, інша - у ролі суду.

Подібна процедура застосовується в США для залучення до відповідальності президента, віце-президента, федеральних суддів та інших вищих цивільних посадових осіб. Виключним правом порушення імпічменту наділена нижня палата Конгресу - Палата представників. Починається процедура з внесення яких-небудь конгресменом резолюції про притягнення до відповідальності президента, яка передається в юридичний комітет для розгляду пред'явлених звинувачень з точки зору їх обгрунтованості. Юридичний комітет формулює "статті імпічменту" (осудиш-вування висновок), які обговорюються на засіданні палати і ставляться на голосування. У разі затвердження обвинувального висновку (рішення приймається простою більшістю голосів), Палата представників передає його в Сенат, який володіє винятковим правом вирішувати справу по суті.

Оскільки у справі про імпічмент сенатори виступають у ролі суддів, відповідно до конституції вони приводяться до присяги або роблять урочисте заяву (зобов'язуються говорити тільки правду і чинити по совісті при виконанні посадових обов'язків). При розгляді імпічменту президента головує на засіданні сенату не віце-президент (за посадою він є головою сенату, але в даному справі вважається особою зацікавленою), а Головний суддя (голова Верховного суду). Процедура розгляду справи по імпічменту нагадує звичайну судову - заслуховування свідків і сторін, дослідження доказів і т.п. Рішення Сенатом приймається таємним голосуванням. Для засудження президента потрібно одержання по кожному пункту звинувачення 2 / 3 голосів присутніх сенаторів.

Таким чином, парламент США вирішує питання не лише про притягнення до відповідальності глави держави, але і про його винність.

Б) напівпарламентськи процедура притягнення до відповідальності глави держави. Парламент, виступаючи в ролі обвинувача, вирішує лише питання про притягнення президента до відповідальності, а питання про винність президента вирішує спеціальний судовий орган, створюваний парламентом.

У Франції обидві палати парламенту, після кожного повного або часткового їх оновлення, обирають зі свого складу (на паритетних засадах) Високий суд правосуддя, який є спеціальним судовим органом, утвореним для розгляду єдиної категорії справ - про державну зраду президента.

Таким чином, обидві палати парламенту Франції вирішують питання про притягнення президента до відповідальності шляхом пред'явлення йому обвинувачення, а питання про винність президента вирішує спеціальний судовий орган, обраний парламентом зі складу своїх депутатів.

В) Неповна парламентська процедура притягнення до відповідальності глави держави. Парламент звинувачує, а судить президента орган конституційної юстиції, який не є органом парламенту і до складу якого не можуть входити депутати парламенту, або Верховний суд країни.

У ФРН правом збудження звинувачення проти Федерального президента в умисному порушенні ним Основного або іншого федерального закону володіють і Бундестаг, і Бундесрат (звинувачення може бути порушена тільки протягом трьох місяців з того моменту, коли обставини, що лежать в його основі, стали їм відомі). Пропозиція про порушення обвинувачення має бути підтримана не менш ніж 1 / 4 голосів членів Бундестагу або 1 / 4 голосів членів Бундесрату. Для прийняття рішення про порушення звинувачення необхідна більшість у 2 / 3 голосів членів Бундестагу або Бундесрату. Висунула звинувачення палата складає обвинувальний висновок і в місячний термін направляє його Федеральному Конституційному суду.

На підставі порушеної звинувачення Конституційний суд може винести спеціальне тимчасове розпорядження про звільнення Федерального президента від виконання ним своїх службових обов'язків, а також може провести попереднє розслідування. Розглядає справу і приймає рішення Конституційний суд в порядку, передбаченому Законом про Федеральний конституційний суд.

У деяких країнах (Фінляндія, Португалія та ін) збуджений парламентом питання про притягнення до відповідальності глави держави розглядається по суті Верховним судом.

III. Загальним наслідком визнання президента винним у скоєнні осудних йому протиправних діянь, незалежно від того, хто приймає рішення - парламент або відповідний судовий орган, - є відмова президента від посади. Відмова президента від посади за скоєний злочин, як правило, не означає втрату ним імунітету. Так, наприклад, відповідно до законодавства Чехії кримінальне переслідування за злочини, вчинені президентом під час виконання ним посадових обов'язків, виключається назавжди. Не передбачено притягнення до кримінальної відповідальності за злочини, які були підставою для відмови від посади, також президентів Франції та ФРН.

Відмова президента від посади в порядку імпічменту тягне за собою, як правило, і законодавча заборона на заняття їм у подальшому відповідальній посаді на службі країни. Так, покаранням чеського президента за державну зраду "може бути втрата президентської посади і здібності заняття її знову" (ст.65 Конституції); засудження американського президента в порядку імпічменту крім відсторонення від посади означає і "позбавлення права займати і виконувати яку-небудь почесну, відповідальну або приносить дохід посаду на службі Сполучених Штатів "(р.1 ст.3 Конституції).

Таким чином, за загальним правилом засудження президента за вчинення злочину тягне за собою не кримінальне покарання, а міру чисто політичного характеру - відсторонення від посади.

Досить рідко відмова президента від посади в порядку імпічменту тягне за собою втрату ним імунітету, і, відповідно, дає можливість залучення до кримінальної відповідальності за скоєні злочини на загальних підставах (зокрема, США, Мексика). Спостерігається свого роду форма подвійної відповідальності за одне і те саме діяння, що, в принципі, не допускається законодавством більшості країн. Однак, як вже було сказано раніше, з імпічменту настає лише політико-правова, а не кримінально-правова відповідальність.

Все вищесказане дозволяє робити висновок про те, що законодавство зарубіжних країн, незважаючи на різноманітність підходів до питання про межі невідповідальності та порядку притягнення до відповідальності голів держави, в цілому слід єдиної концепції - глава держави повинен мати імунітет, який дозволяє йому вільно і повною мірою здійснювати належні йому повноваження і протистояти тиску різних політичних груп, керуючись у своїй діяльності загальнодержавними інтересами. Однак імунітет не означає безмежної невідповідальності президента - за свої дії він несе державно-правову відповідальність, в окремих випадках пов'язану з кримінально-правовий.

3.2 Відповідальність Президента Російської Федерації

Президент Росії володіє особливим статусом - у цьому одноголосно більшість дослідників. Інша справа - визначення цього особливого статусу, що в теорії державної науки представляє чимало варіантів.

Недоторканність означає захищеність від будь-яких посягань з боку кого б то не було, а особа, яка користується недоторканністю, захищається державою від протиправних посягань.

Надання Президенту Російської Федерації конституційної гарантії недоторканності обумовлено, перш за все, надзвичайною важливістю і відповідальністю його повноважень як глави держави і гаранта Конституції, а також тим, що він обраний всенародним голосуванням.

Повнота поняття "недоторканність" має для Президента особливе значення, оскільки йому доводиться приймати великі політичні рішення, які можуть викликати не тільки підтримку, але і невдоволення окремих громадян і організацій. Президент, який користується гарантією недоторканності, вільний приймати рішення, виходячи тільки зі свого уявлення про інтереси держави.

Гарантія недоторканності, встановлена ​​ст.91 Конституції, означає, що Президент не може бути притягнутий до будь-якої встановленої федеральним законом відповідальності, в тому числі кримінальної, адміністративної та цивільної, підданий насильницькому огляду, обшуку, арешту, затримання або іншому обмеженню власної свободи. Гарантія недоторканності діє тільки в період перебування на посаді.

Президент Російської Федерації має недоторканність, яка пов'язана з тим, щоб створити йому всі гарантії протягом строку його повноважень, тобто в період своїх повноважень Президент не може бути затриманий, заарештований і підданий обшуку і особистому огляду. Недоторканність також поширюється на житло і службові приміщення, які Президент займає, на використовувані особисті та службові транспортні засоби, речі.

Президент не може піддаватися кримінальної, адміністративної та цивільної відповідальності за правопорушення. Таким чином Конституція надає Президенту абсолютну необмежену недоторканність. Недоторканність жодним чином не пов'язується з безвідповідальністю і вседозволеністю. Конституція покладає на Президента Російської Федерації обов'язки, які передбачають його високу відповідальність за свої дії. Ця обставина підкреслюється в Конституції тим, що вона передбачає можливість відмови Президента від посади на підставі складної процедури, наступної за звинуваченням його у державній зраді або скоєння іншого тяжкого злочину. Конституція Російської Федерації передбачає також можливість звернення із запитами про визнання нормативних актів Президента не відповідають Конституції (див. п. "а" ч.2 ст.125).

Положення російської Конституції про недоторканність глави держави відповідає світовій практиці конституціоналізму. У тій чи іншій формі практично всі конституції іноземних держав передбачають недоторканність глави держави. Так, в ст.68 Конституції Франції 1958р. встановлено, що Президент Республіки не несе відповідальності за дії, скоєні при виконанні своїх обов'язків, крім випадків державної зради. Відповідно до однієї з найстаріших республіканських конституцій - Конституцією США 1787р. - Президент може бути усунений з посади, якщо при засудженні в порядку імпічменту він буде визнаний винним у зраді, хабарництві або інших тяжких злочини і правопорушення (розділ 4 ст.11).

Однак незважаючи на конституційно закріплену недоторканність, існує відповідальність Президента РФ як представника держави і відповідальність в особистій якості як посадової особи. Президент за свої дії може нести відповідальність. Він виступає в якості відповідача у Конституційному Суді РФ у зв'язку з клопотанням про визнання його акта неконституційним (це мало місце, наприклад, при розгляді указів Президента РФ Б. М. Єльцина про заборону комуністичної партії). Ненормативний акт президента може бути оскаржений у Вищому Арбітражному Суді, якщо цим актом порушені законні економічні інтереси і права фізичної або юридичної особи - підприємця. Президент може виявитися відповідачем за цивільним позовом у Верховному Суді РФ чи іншому суді загальної юрисдикції (куди спочатку подається позов, який доходить потім до верховного Суду). Так було, наприклад, в 1996р. у зв'язку з позовом мера м. Владивостока В.І. Черепкова, звільненого з посади Президентом РФ Указом 1994р. Хамовнічеський міжмуніципальний суд визнав незаконним указ Президента РФ (Президент, виконуючи рішення суду, відновив В. І. Черепкова новим указом на колишній посаді). Можливі також позови майнового характеру, якщо укази Президента РФ порушують законні майнові інтереси і права фізичних або юридичних осіб. Проте в цьому випадку Президент може виступати тільки як представник держави, до якого по суті звернений позов. Він не присутній особисто в суді (така практика держав світу), його представляють уповноважені ним посадові особи (члени Уряду, керівники Адміністрації Президента тощо), призначені ним адвокати, інші особи.

Разом з тим, Президент РФ може нести відповідальність не тільки як представники держави, але і відповідальність в особистій якості як посадова особа. У зв'язку з цим можливо лише дострокове звільнення Президента РФ з посади, подальші санкції підуть потім, коли глава держави стане звичайним громадянином. Нарешті, він може бути звільнений з посади не у зв'язку з відповідальністю, а по об'єктивно сформованими обставинами.

Дострокове припинення повноважень Президента РФ можливо: 1) в результаті відставки за його бажанням; 2) при стійкої нездатності за станом здоров'я здійснювати належні йому повноваження; 3) у разі відмови від посади (імпічменту). Відставка Президента РФ мала місце 31 грудня 1999р. (Б. М. Єльцин). Тимчасове виконання обов'язків Президента РФ відповідно до Конституції РФ (п. 3 ст. 92) перейшло до Голови Уряду РФ (В.В. путін). Виконуючий обов'язки Президента не має права розпускати Державну Думу, призначати референдум, а також вносити пропозиції про поправки та перегляд положень Конституції РФ. В інших відношеннях він користується обсягом повноважень Президента РФ (наприклад, в.о. Президента В. В. Путін в 2000 р. накладав вето на закони, прийняті парламентом). 12 лютого 2001р. прийнято Закон про гарантії Президенту РФ, що припинив виконання своїх обов'язків у випадках закінчення терміну перебування на посаді, відставки і припинення виконання повноважень у зв'язку зі стійкою нездатністю їх здійснювати (не в результаті імпічменту), а також членам його семьі16. Закон передбачає, що президент, який припинив виконання своїх повноважень із зазначених вище підстав (але не в результаті імпічменту), не може бути притягнутий до кримінальної або адміністративної відповідальності, затриманий, заарештований, підданий обшуку, допиту, особистому огляду. Це поширюється на займані ним житлові та службові приміщення, транспортні засоби, засоби зв'язку, що належать йому документи і багаж, на його листування. Передбачені довічне грошове винагороду в розмірі 75% колишнього окладу, державна охорона, державна дача, безкоштовна урядовий зв'язок, апарат помічників, медичне обслуговування йому та членам сім'ї і т.д.

У зв'язку з відставкою Президента РФ Рада Федерації 5 січня 2000р. відповідно до Конституції РФ призначив дострокові вибори на 26 березня 2000р.

Конституція РФ, федеральне законодавство не регулюють процедуру припинення повноважень Президента РФ в разі стійкої нездатності за станом здоров'я здійснювати свої повноваження, і на практиці це не мало місця. У зарубіжних країнах, там де це в одиничних випадках здійснювалося, створювалася спеціальна медична комісія, у вирішенні питання брав участь орган конституційного контролю. Процедура імпічменту врегульована у статті 93 Конституції РФ. Вона застосовувалася на практиці в 1999р., Процедура імпічменту є достатньо складною, що обумовлено необхідністю забезпечення стабільності в державі, захисту вищої посадової особи від внутрішньопартійної боротьби в парламенті або популістських гасел. У процедурі відмови Президента від посади задіяні кілька вищих органів держави: обидві палати парламенту, Верховний Суд і Конституційний Суд. Цей процес може розпочатися лише за ініціативою однієї третини членів Державної Думи (150 осіб), які підписуються під зверненням про імпічмент. Дума створює Комісію на основі пропорційного представництва фракцій, яка готує проект обвинувального висновку. Воно приймається Думою 2 / 3 голосів від загального числа і голови до Верховного Суду для висновку про наявність в діях Президента ознак складу злочину. Потім Конституційний Суд дає висновок щодо додержання встановленого порядку висування обвинувачення. Після цього документи надходять до Ради Федерації, який приймає рішення про відмову Президента РФ більшістю у 2 / 3 голосів. На будь-якій стадії ця процедура може бути припинена (у тому числі з-за недостатньої кількості голосів). Процедура імпічменту щодо Б.М. Єльцина в 1999р. не була завершена. Комісія склала проект обвинувального висновку, але дума не затвердила жоден з п'яти пунктів запропонованого звинувачення, пред'явленого за шістьма статтями КК (державна зрада, насильницьке захоплення або утримання влади, послаблення оборони і безпеки РФ та ін.)

Висновок

Підводячи підсумок роботи, зазначу, що на мій погляд, перша з основних функцій Президента РФ - бути гарантом Конституції РФ, прав і свобод людини і громадянина. У силу цього він, насамперед, повинен забезпечити становище, при якому всі органи держави виконують свої конституційні обов'язки, не виходячи за межі своєї компетенції. Президент має перебувати в органічному зв'язку з усіма структурами публічної влади, а не підніматися над ними. Цей простий висновок можна зробити, почитавши Конституцію Російської Федерації, яка виходить з того, що ніякої державний орган не може претендувати на суверенне здійснення всієї повноти державної влади в країні. Сама державна влада не ділиться між органами - вона єдина. Можна говорити лише про практичну необхідність розмежування функцій між органами, які здійснюють відповідно законодавчу, виконавчу і судову владу.

Президент Російської Федерації займає в системі федеральних державних органів особливе положення. Конституція покладає на нього завдання забезпечення єдності державної влади, здійснюваної законодавчими, виконавчими та судовими органами. Саме Президент забезпечує узгоджене функціонування і взаємодію органів державної влади, хоча сам він безпосередньо не належить ні до однієї з трьох гілок влади. У цьому, зокрема, зміст міститься в Конституції РФ. Правове становище Президента характеризується, перш за все, тим, що він є главою держави, з чого випливає, що він - перший серед державних посадових осіб, єдиний, хто обирається всім виборчим корпусом Російської Федерації. Він представляє Російську Федерацію всередині країни і в міжнародних зв'язках.

Найважливіші функції Президента пов'язані з виконавчою владою. Так, Президент має вирішальний вплив на формування і відставку Уряду, має право головувати на засіданнях Уряду. За сукупністю і значимості функцій і повноважень, закріплених за Президентом Конституцією, він, безперечно, займає провідне місце в системі органів Російської Федерації, які здійснюють державну владу. Цими органами відповідно до ст. 11 Конституції є Президент Російської Федерації, Федеральне Збори (Раду Федерації, Державна Дума), Уряд Російської Федерації, суди Російської Федерації.

Такий стан Президента не обмежує самостійність діяльності основних державних органів Російської Федерації, оскільки повноваження Президента спрямовані, перш за все, на забезпечення узгодженої взаємодії всіх гілок влади Російської Федерації, суворе дотримання Конституції Російської Федерації, захист прав і свобод людини і громадянина, охорону державного суверенітету.

Список використаних джерел літературний

 1. Конституція Російської Федерації 1993 р. / / Російська газета - 25 грудня 1993

 2. Федеральний конституційний закон від 31 грудня 1996 р. N 1-ФКЗ "Про судову систему Російської Федерації" / / Відомості Верховної Ради України від 6 січня 1997 р. - № 1 - Ст. 1.

 3. Федеральний закон від 10 січня 2003 р. № 19-ФЗ "Про вибори Президента Російської Федерації" / / Відомості Верховної Ради України - 13 січня 2003 р. - № 2 - Ст. 171.

 4. Указ Президента РФ від 13 квітня 1996 р. № 549 "Про затвердження Положення про порядок взаємодії Президента Російської Федерації з палатами Федеральних Зборів Російської Федерації в законотворчому процесі" / / Відомості Верховної Ради України - 15 квітня 1996 р. - № 16 - Ст. 1842

 5. Указ Президента РФ від 20 травня 2004 р. № 649 "Питання структури федеральних органів виконавчої влади" / / Відомості Верховної Ради України - 24 травня 2004р. - № 21 - Ст. 2023.

 6. Авакьян С.А. Конституція Росії: природа, еволюція, сучасність: 2-е вид. - М.: РЮІД, "Сашко", 2000

 7. Баглай М.В. Конституційне право Російської Федерації: підручник для вузів. - М.: Норма, 2005.

 8. Горенберг М.Б. Глава держави / / Конституційне держава: збірник статей. - Громадська користь. Спб., 1905р.

 9. Державне право Російської Федерації / Під ред. О.Е. Кутафіна. М., 1996. - С. 357.

 10. Дьогтєв Г.В. Становлення і розвиток інституту президентства в Росії. Теоретико-правові і конституційні основи - М.: Юрист. - 2005.

 11. Енгибарян Р.В. Порівняльне конституційне право: навчальний посібник. - М.: МАУП, 2005.

 12. Козлова Є.І., Кутафін О.Е. Конституційне право Росії: 3-е вид. М., 2003.

 13. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: Підручник / За ред. А.С. Автономова - М.: Юриспруденція. - 2001.

 14. Конституційне право: Енциклопедичний словник / Відп. ред. С.А. Авакьян. М., 2001. - С. 477-479.

 15. Краснов М.А. Росія як напівпрезидентська республіка: проблеми балансу повноважень / / Держава і право. 2003. № 10.

 16. Лук'янова О.А. Конституція в судовому палітурці / / Законодавство - № 12, 2000р.

 17. Лук'янова Л.Б. Становлення президентури Російської Федерації: історико-теоретичне дослідження. Автореферат дисертації. - Уфа. Інститут права Башкирського державного університету. - 2000.

 18. Маклаков В.В. Конституції зарубіжних держав. - М.: Юрайт. - 1999.

 19. Окуньков Л.А. Перспективи перерозподілу повноважень між Президентом, Урядом і Федеральними Зборами / / Законодавство-№ 9 - 2000 р.

 20. Окуньков Л.А. Президент і Уряд (в механізмі державної влади) / / "Журнал російського права" - № 2 - 2001 р.

 21. Перечині С.Г. Інститут президентства: історія і сучасність / За заг. ред.Е.В. Матусевича. - Мн.: ІСПІ, 2003.

 22. Постатейний науково-практичний коментар до Конституції Російської Федерації колективу вчених-правознавців під керівництвом О. Є. Кутафіна. - ЗАТ Бібліотечка "Російської газети", 2003 р.

 23. Хаманева Н.Ю. Виконавча влада в Росії. Історія та сучасність, проблеми та перспективи розвитку - Нова Правова культура, 2004 р.

 24. Чиркин В.Є. Президент і виконавча влада в системі поділу влади: реалії сучасної Росії / / Збірник "Історія становлення та сучасний стан виконавчої влади в Росії". - М.: Нова Правова культура, 2003

 25. Юридичний словник / За ред. А. Ю. Нікітіна. - М.: Юрист. - 2006.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
189.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Компетенція Президента Російської Федерації
Повноваження Президента Російської Федерації
Інститут Президента Російської Федерації
Компетенція Президента Російської Федерації 2
Порядок виборів Президента Російської Федерації
Статус депутата Державної Думи члена Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації
Компетенція Президента Російської Федерації 2 Компетенція Президента
Відмова Президента Російської Федерації від влади правова база підстави і порядок
Конституційно-правовий статус Російської Федерації
© Усі права захищені
написати до нас