Статистичні методи аналізу

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Завдання № 2
Населення на початок року (Н н) становило 85,2 тис. чол.; На кінець року (Н к) - 98,8 тис. чол. Протягом року народилося (Р) 1196 чол., Померло (У) 736 чол., В тому числі (У мл) 24 дитини у віці до 1 року.
Визначте:
1. середню чисельність населення (Н ср).
2. коефіцієнти народжуваності (К народж), загальної смертності (), дитячої смертності (До млсм), природного приросту (До еп), міграції м), загального приросту (ΔН заг).
Рішення:
Середня чисельність населення:
Н = (Н н + Н к) / 2 = (85,2 +98,8) / 2 = 92,0 тис.чол.
Коефіцієнт народжуваності:
До народж = (Р / Н) * 1000 = (1,196 / 92) * 1000 = 13,0 ‰
Коефіцієнт смертності:
До см = (В / Н) * 1000 = (0,736 / 92) * 1000 = 8,0 ‰
Коефіцієнт дитячої смертності:

До млсм = (У мл / Р) * 1000 = (24/1196) * 1000 = 20,1 ‰
Коефіцієнт природного приросту:
До еп = К народж - До см = 13,0-8,0 = 5,0 або
До еп = (Р-У) / Н * 1000 = (1196-736) / 92000 * 1000 = 5 ‰
Загальний приріст населення:
(ΔН заг) = Н к-Н н = 98,8-85,2 = 13,6 тис.чол. (Без урахування міграції)
Коефіцієнт міграції розрахувати неможливо через відсутність даних.

Завдання № 9
1 січня 1996р. введені фонди вартістю 1500 тис. дол (термін служби 10 років; застосовується метод постійного відсотка, що дорівнює 20%). 1 січня 1998р. введені фонди вартістю 20000 тис. дол. (Термін служби 10 років; застосовується кумулятивна система амортизації).
Визначити зведений коефіцієнт придатності фондів на 1 січня 2000р.
Рішення:
Коефіцієнт придатності на початок року дорівнює відношенню залишкової вартості на початок періоду до вартості основних фондів на початок періоду.
Залишкова вартість на початок періоду дорівнює різниці вартості основних фондів на початок періоду і суми зносу за всі роки експлуатації основних фондів на початок періоду.
1) Визначимо залишкову вартість основних фондів на 01.01.2000р.
При використанні методу постійного нарахування амортизації:
Річна сума амортизації = 1500тис.долл .* 20% = 300 тис.дол.
Рік
Первісна вартість
Річна сума амортизації
Накопичений знос
Залишкова вартість
1500
-
-
1500
1996
1500
300
300
1200
1997
1500
300
600
900
1998
1500
300
900
600
1999
1500
300
1200
300
Залишкова вартість на 01.01.2000р. - 300 тис. дол
При використанні кумулятивного (накопиченого) методу нарахування амортизації:
Кумулятивний метод визначається сумою років строку служби об'єкта, що є знаменником у розрахунковому коефіцієнті. У чисельнику цього коефіцієнта знаходяться числа років залишаються до кінця строку служби об'єкта (в зворотному порядку), в знаменнику - кумулятивне число.
Сума чисел років (кумулятивне число) = 55
1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 = 55
Рік
Первісна вартість
Річна сума амортизації
Накопичений знос
Залишкова вартість
20000
-
-
20000
1998
20000
10/55 * 20000 = 3636
3636
16364
1999
20000
9 / 55 * 20000 = 3273
6909
13091
Залишкова вартість на 01.01.2000р = 13091 тис. дол
Залишкова вартість на 01.01.2000р. за двома видами основних засобів:
300 +13091 = 13391 (тис.дол.)
Коефіцієнт придатності устаткування = 13391 / (1500 +20000) = 13391/21500 = 0,62 або 62%

Завдання № 14
Визначте валовий національний дохід і побудуйте «Рахунок розподілу первинних доходів» країни, за такими даними за рік (млрд.руб.):
1. Валовий прибуток економіки та валові змішані доходи - 630
2. Оплата праці найманих працівників - 600
3. Податки на виробництво та імпорт - 280
4. Субсидії на виробництво та імпорт - 60
5. Доходи від власності, отримані від «решти світу» - 20
6. Доходи від власності, передані «іншого світу» - 36.
Рішення:
«Рахунок розподілу первинних доходів»
Використання
Ресурси
Доходи від власності передані «іншого світу»
Валовий прибуток економіки та валові змішані доходи
+630
Оплата праці найманих працівників
+600
Податки на виробництво та імпорт
+280
Субсидії на виробництво та імпорт
-60
Доходи від власності, отримані від «решти світу»
+20
Разом
36
Разом
1470
Валовий національний дохід = 1470-36 = 1434 (млрд.руб).

Завдання № 27
Ставка податку на прибуток організацій у звітному періоді в порівнянні з базисним збільшилася на 5%, а розмір оподатковуваного прибутку збільшився на 30%.
Оподатковуваний прибуток організацій у звітному періоді склала 2300 тис. руб. Ставка податку на прибуток у базисному періоді склала 30%.
За наведеними даними розрахуйте:
1. розмір податку з прибутку організації в звітному періоді;
2. додатковий обсяг відрахувань до бюджету за рахунок збільшення ставки податку на прибуток;
3. додатковий обсяг відрахувань до бюджету за рахунок збільшення ставки податкової бази;
4. загальний абсолютний приріст надходжень до бюджету за рахунок збільшення ставки податку на прибуток і збільшення розміру оподатковуваного прибутку даної організації.
Рішення:
Розмір відрахувань (О) = оподатковуваний прибуток (НП) * ставка податку (%)
Розмір відрахувань у звітному періоді (Про ф) = НП ф *% ф =
2300 * 35% = 805 (тис. грн.)
Розмір відрахувань у базисному періоді (Про о) = НП о *% о =
(2300 * 0,7) * 30% = 483 (тис. грн.)
Додатковий обсяг відрахувань визначимо, використовуючи метод ланцюгових підстановок:
Про о = НП о *% о = 1630 * 30% = 483
Про умовні = НП ф *% о = 2300 * 30% = 690
Про ф = НП ф *% ф = 2300 * 35% = 805
Додатковий обсяг відрахувань за рахунок зміни оподатковуваного прибутку:
690-483 = 207 (тис. грн.)
Додатковий обсяг відрахувань за рахунок зміни ставки податку:
805-690 = 115 (тис. грн.)
Загальний приріст відрахувань:
207 +115 = 322 (тис. грн.) Або 805-483 = 322 (тис. грн.)

Варіант 4
1). Предметом дослідження статистичної науки є:
а) показники, що відображають стан національної економіки;
б) статистичні сукупності;
в) масові явища соціально-економічного життя.
2). Формами статистичного спостереження не є:
а) звітність;
б) спеціально організоване статистичне спостереження;
в) вибіркове спостереження.
3). Ряди розподілу називають варіаційними:
а) побудовані за кількісною ознакою;
б) побудовані за якісним ознакою;
в) побудовані в порядку убування.
4). Є вибіркові дані про вартість споживчого кошика з 19 основних продуктів по містах Ростовської області (на початок квітня 1996 р .).
Вартість споживчого кошика, тис. руб.
196
208
216
222
227
240
Число міст області
2
3
4
4
5
7
Знайдіть середню вартість споживчого кошика у вибірці.
а) 230,58;
б) 223,32;
в) 215,95.
5). Медіаною в статистиці називають:
а) варіанту, ділить ранжируваний ряд навпіл;
б) варіанту, ділить ранжируваний ряд на чотири рівні частини;
в) варіанту, ділить ранжируваний ряд на десять рівних частин.
6). Відносні статистичні показники виражаються:
а) в абстрактних числах або в%;
б) в іменованих числах;
в) у люд.-днях.
7). Довірчий інтервал для генеральної частки розраховується за наступною формулою:
а)
б) ;
в) .
8). Парний коефіцієнт кореляції дорівнює 0, це говорить про те, що зв'язок між ознаками:
а) функціональна;
б) кореляційно-регресійна;
в) відсутня.
9). До основних показників аналізу динамічних рядів не відносяться:
а) абсолютний приріст;
б) темп зростання;
в) коефіцієнт еластичності.
10). У загальному індексі фізичного обсягу товарообігу вагами є:
а) кількість базисного періоду;
б) ціна базисного періоду;
в) кількість товарів поточного періоду.
11). Виберіть правильне визначення маятникової міграції:
а) періодичне переміщення населення з одного населеного пункту в інший і назад, пов'язане з роботою або навчанням;
б) переміщення населення по території країни до місць відпочинку і назад;
в) переміщення населення по території країни зі зміною постійного місця проживання.
12). Нехай середньорічна чисельність населення міста А становить 300 тис. чол. За 2000 р . народилося 3,8 тис. дітей. Знайдіть загальний коефіцієнт народжуваності.
а) 12,67;
б) 11,55;
в) 14,25.
13). Для характеристики інтенсивності зміни чисельності трудових ресурсів та проведення порівняльного аналізу не використовуються наступні відносні показники:
а) коефіцієнт природного поповнення трудових ресурсів;
б) коефіцієнт природного приросту трудових ресурсів;
в) коефіцієнт природного приросту населення.
14). Виберіть показники диференціації населення за доходами:
а) сукупні доходи;
б) медіанний дохід;
в) реальні доходи.
15). Якими показниками характеризується рух кадрів:
а) коефіцієнт змінності;
б) коефіцієнт обороту по прийому;
в) середній тарифний розряд.
16). У яких цінах у СНР враховується валовий випуск:
а) у факторних;
б) в основних;
в) у ринкових.
17). Банк видав позику 200 Д.Є. (PV = 200) на чотири роки (n = 4) під 20% річних (i = 0,2). Визначте підлягає поверненню суму (FV), якщо нараховуються прості відсотки в кінці кожного року, а борг гаситься одноразовим платежем у кінці четвертого року.
а) 360;
б) 320;
в) 380.
18). Для оцінки фінансової стійкості підприємства застосовується:
а) коефіцієнт використання робочого періоду;
б) коефіцієнт змінності;
в) коефіцієнт автономії.
19). Вкажіть показники, використовувані для оцінки та аналізу інфляції:
а) фондомісткість;
б) дефлятор ВВП;
в) фондовіддача.
20). Під «прямими податками» маються на увазі:
а) податки, що нараховуються з конкретного оподатковуваного мінімуму і зростаючі в міру збільшення розміру оподатковуваної бази;
б) податки, що встановлюються на товари і послуги у вигляді надбавок до ціни чи тарифу;
в) податки, які безпосередньо стягуються з доходів або майна платника податків.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Контрольна робота
47.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Статистичні методи аналізу якості
Статистичні методи аналізу фінансових результатів діяльності 2
Статистичні методи аналізу фінансових результатів діяльності
Статистичні методи аналізу динаміки чисельності працівників
Статистичні методи аналізу фінансових результатів діяльності підприємств
Статистичні методи аналізу фінансового стану підприємства в умовах ринку
Статистичні ігри Статистичні моделі та методи
Статистичні методи в економіці
Статистичні методи обробки
© Усі права захищені
написати до нас