Статистичне вивчення трудових ресурсів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Контрольна робота
Предмет: «Статистика»
Барішева Олена Олександрівна
 
Київ-2005
Введення
1. Статистичне вивчення трудових ресурсів
2. Завдання і функції ТР
3. Статистичне вивчення складу працівників.
4. Категорії та система показників чисельності працівників.
5. Практична частина
Введення
Зростаючий інтерес до статистики викликаний сучасним етапом розвитку економіки в країні, формування ринкових відносин. Це вимагає глибоких економічних знань в області збору, обробки та аналізу економічної інформації.
Статистика у вузькому розумінні являє собою кількісну сукупність пов'язану з обробкою даних індивідуальних спостережень, властивих предметів. явищам, що становлять окремі параметри одиниці сукупності.
Статистична грамотність є невід'ємною складовою частиною професійної підготовки кожного економіста, фінансиста, соціолога, політолога, а також будь-якого фахівця, що має справу з аналізом масових явищ, будь то соціально-суспільні, економічні, технічні, наукові та інші. Робота цих груп фахівців неминуче пов'язана зі збором, розробкою і аналізом даних статистичного (масового) характеру. Нерідко їм самим доводиться проводити статистичний аналіз різних типів і спрямованості або знайомитися з результатами статанализа, виконаного іншими. В даний час від працівника, зайнятого в будь-якій галузі науки, техніки, виробництва, бізнесу та інше, пов'язаної з вивченням масових явищ, потрібно, щоб він був, принаймні, статистично грамотною людиною. У кінцевому рахунку, неможливо успішно спеціалізуватися по багатьом дисциплінам без засвоєння якого-небудь статистичного курсу. Тому велике значення має ознайомлення з загальними категоріями, принципами і методологією статистичного аналізу.
Необхідні відомості можуть збиратися з метою отримання узагальнених характеристик для маси випадків такого роду інформації.
Статистика як особливий вид діяльності із зазначеним вище змістом дозволяє на основі наукового дослідження виявити статистичні закономірності.
Основу статистичної грамотності в значній мірі дає предмет «Загальна теорія статистики».
Статистика праці (СП) вивчає масові явища і процеси у сфері трудової діяльності нерозривному зв'язку їх з кількісними та якісними характеристиками. Досліджувані масові явища і процеси є безліч окремих фактів і, що мають як індивідуальні, так і загальні ознаки.
Статичні дослідження трудових ресурсів (ТР), статистичні методи оцінки продуктивності праці й вивчення зп, статистичні показники зайнятості та безробіття - складові частини нашого курсу лекцій. До дослідження цих питань приймаються методи загальної статистики, засновані на аналізі абсолютних відносних величин, рядів динаміки, варіацій, вибіркових спостережень, вимірів, зв'язків.
Статистичне спостереження виступає як один з головних методів статистики і як одна з найважливіших стадій статистичного дослідження. Важливість цього етапу дослідження визначається тим, що використання тільки об'єктивною і достатньо повною інформації, отриманої в результаті статистичного спостереження, на подальших етапах дослідження в змозі забезпечити науково обгрунтовані висновки про характер і закономірності розвитку досліджуваного об'єкта.
Статистичне спостереження від початкової до завершальної стадії-отримання підсумкових матеріалів має бути ретельно продуманим і чітко організованим.
Статистичне вивчення трудових ресурсів
Статистичні дослідження ТР передбачає проведення статистичного спостереження, орг-цію збору статистичної інф-ції про ТР, її систематизації та класифікації. Це дозволяє за допомогою статистичних методів отримати узагальнюючі хар-ки і виявити закономірності сущ-щие в сфері трудової деят-ти в конкретних умовах місця і часу.
Для безлічі одиниць утворюють досліджувану статистичну сукупність хар-на масовість, однорідність, цілісність взаємозалежних станів наявність варіацій. При статистичному вивченні кваліфікаційного рівня робітників підприємства (П) одиницею сукупності виступає кожний робочий, а одиницею спостереження буде П. Визначення одиниці сукупності важливо при розробці програми спостереження, визначення одиниці спостереження важливо при організації питання збору відомостей. Якісна однорідність сукупності передбачає схожість одиниць за істотними ознаками.
Статистика ТР відображає кількісну сторону статистичних показників, які виражають як конкретну міру явищ, так схожість і відмінність окремих елементів.
Статистичні угруповання дозволяють виявити певні типи явищ.
Основні завдання СТ:
(1) визначення потенційних і реальних запасів праці або обсягу трудових запасів країни;
(2) встановлення чисельності працівників, зайнятих у народному госп-ві;
(3) вивчення складу зайнятого персоналу по ряду ознак;
(4) вивчення розподілу ТР країни за галузями праці і галузях народного госп-ва;
(5) вивчення динаміки чисельності працюючих;
(6) вивчення використання робочої сили і робочого часу;
(7) вивчення інших питань пов'язаних з використанням ТР.
Важливим джерелом розширення ТР є розширене відтворення населення.
При статистичному дослідженні використання ТР необхідно:
- Визначити, яка частина з потенційних ресурсів залишилася невикористаними;
- Визначити ступінь еф-ти исп-я ТР;
- Дослідити зміни в регіонах розподілу ТР;
- Вивчити вплив міграції населення на зміну реальних запасів праці та вивчити зміни структури;
- Дослідити зміну складу і використання ТР у зв'язку з переходом на ринкову економіку.
ТР - це наявне працездатне населення країни. До складу входить:
- Чоловіки у віці від 16 до 60 років;
- Жінки у віці від 16 до 55 років;
- Крім того працюють особи пенсійного віку і працюють підлітки, але не враховуючи деякі категорії населення у працездатному віці, наприклад, непрацюючі інваліди.
Обсяг ТР - визначається насамперед чисельністю населення і його вікової структурою. Важливу роль у визначенні обсягу ТР грає статистичні перепису населення.
Статистичними показниками, що характеризують розподіл у народному госп-ві зайнятого працездатного населення, є:
1. Чисельність працівників сфери матеріального виробництва та невиробничої сфери.
При визначенні чисельності населення, зайнятого у сфері матеріального виробництва до загального разом включається населення, зайняте у промисловості, с \ г, лісовому госп-ві, будівництві, вантажних, транспортних роботах, та інших галузях матеріального виробництва.
Крім працівників держ-них П, кооперативів і приватних П, і виробничих фірм до населення, зайнятого у сфері матеріального виробництва відносяться також члени сімей працюючих, службовців, працівників с \ г об'єднань, фермерів зайнятих особистим підсобним госп-вом.
До населення зайнятого в галузевій невиробничій сфері відноситься населення зайнята в освіті, охороні здоров'я, житлово-комунальному госп-ві, пасажирському транспортному госп-ві, зв'язку, по обслуговуванню населення невиробничих галузей.
2. Чисельність працівників, зайнятих у народному господарстві за галузями.
3. Показники розподілу населення на осіб зайнятих переважно фізичною та осіб зайнятих переважно розумовою працею.
4. Чисельність працівником, зайнятих у народному госп-ве ек-ким областям, регіонам.
5. Чисельність осіб, зайнятих підприємницькою деят-тью.
Еф-ное исп-ня ТР полягає:
Ø в правильній розстановці працівників відповідно до фаху та кваліфікації;
Ø в раціональному використанні робочого часу.
Статистичним виразом ТР, зайнятих у виробничій або невиробничій сфері служить спискова чисельність працівників, тобто працівників, які значаться на даному П, державному чи приватному в галузях національної економіки або займаються індивідуальною трудовою діяльністю
Завдання СТ - використання ТР на П, наступні:
(1) характеристика чисельності і складу працюючих;
(2) визначення ступеня відповідності фактичної чисельності працюючих планової;
(3) з'ясування ступеня відповідності професій і кваліфікацій працівників характеру і тяжкості виконуваних робіт;
(4) дослідження динаміки чисельності працюючих.
Раціоналізацію використання робочого часу ставить перед собою статистика робочого часу, завдання:
- Визначення наявного і фактично витраченого часу;
- Вивчення використання робочого часу.
Статистичне вивчення складу працівників.
Склад працівників вивчають у двох напрямках:
1. У залежності від ділянки, на якому зайняті працівники.
2. Відповідно до функцій, які виконують працівники зі стажем їх роботи та інших ознак
У залежності від ділянки роботи, працівники П поділяються на 2 підгрупи:
1) персонал основної діяльності, промислових виробників:
- Працівники, що займаються виробництвом продуктів (поділяються на основних, підсобних і допоміжних працівників).
- Працівники відділів, завгоспів, управління, складів.
Для планування і спостереження за ходом виконання планів необхідні відомості про розподіл персоналу основної діяльності по ділянках роботи.
2) персонал непромислової діяльності:
поділяються по дільницях в відповідності з приналежністю цих ділянок до певних галузей національної економіки (транспортна, охорону здоров'я ...)
У залежності від виконуваних функцій у плануванні та обліку розрізняють такі категорії працівників основної діяльності:
- Учні - особи навчаються на пр-ве тієї чи іншої робітничої професії та отримують зп п.
- Робітники - найбільш численна і основна з т. зр. участі у виробництві. Це особи, що безпосередньо зайняті у виготовленні продукції, а також ті, хто виконують допоміжні функції в процесі виготовлення продукції: догляд за обладнанням, подача матеріалів до робочого місця, транспортування виробів напівфабрикатів, прибирання виробничих приміщень.
- Інженерно-технічні працівники (ІТП) - особи, зайняті підготовкою технологічного процесу, керівництвом процесу, а також ті, хто здійснює функції контролю, зв'язку, якщо їх робота вимагає спеціальних знань.
- Службовці - працівники, що виконують адміністративні функції, не вимагають спеціальних технологічних знань, а також функції обліку, діловодства, збуту, постачання, фінанси ...
- Молодший обслуговуючий персонал (МОП) - працівники, зайняті прибиранням, опаленням невиробничих приміщень, кур'єри, розсильні, гардеробники, шофери легкових автомобілів. Прибиральниця в цеху - робітник. Прибиральниця в офісі - МОП.
- Працівники охорони - особи, які виконують функції воєнізованої, збройної вахти, сторожової охорони, а також професійної пожежної охорони.
На промисловому П докладно вивчають склад робітників.
Залежно від ролі в процесі виготовлення продукції розрізняють робітників:
- Основних - відносять робітників, безпосередньо зайнятих виготовленням продукції і приводять в дію виробниче обладнання, керуючих їм і контролюючих його роботу;
- Допоміжних - всі інші.
Розподіляти робітників на основних і допоміжних доцільно не тільки в основному, але і в підсобних цехах.
Важливе значення має статистична угруповання робочих за ступенем мех-ції і автоматизації праці.
З урахуванням професійного складу працівників поділяють на 6 груп:
(1) Працівники ручної праці - які користуються ручним інструментів і найпростішими пристроями).
- Підгрупа працівників, зайнятих на виробничих операціях, безпосередньо піддаються мех-ції;
- Підгрупа працівників, зайнятих на виробничих операціях погано піддаються мех-ції.
(2) Працівники працюють з приводними інструментами.
(3) Працівники у машин без примусової зв'язку робочого органу з предметів праці.
(4) Працівники у машин з примусовою зв'язку робочого органу з предметів праці, але без автоматичної подачі матеріалів і без автоматичного відведення продукції, напівавтомати:
2 підгрупи:
- Працюючі безпосередньо у машин;
- Наладчики і установники.
(5) Працівники у машин з примусовою зв'язку робочого органу з предметів праці, з автоматичною подачею матеріалів і автоматичним відведенням продукції, автоматизм машин - неповний і ряд функцій, поточний контроль і регулювання виконує робітник.
2 підгрупи:
- Працюючі безпосередньо у машин;
- Наладчики і установники.
(6) працюють у автоматизованих блоків машин.
3 підгрупи:
- Працюючі у приладів дистанційного управління;
- Працюючі безпосередньо у блоків машин;
- Наладчики і установники.
Робітників, які обслуговують машини, подачі матеріалів, мастила, ... - відносять до робітників ручної праці, якщо у них немає функції управління.
Статистика вивчення складу робочих зводиться до розподілу їх за професіями і кваліфікації.
Під професією розуміють вид трудової деят-ти, вимагає певного комплекту знань і трудових навичок, під кваліфікацією - ступінь оволодіння робітничими знань і трудовими навичками.
Особливо виділяють працівників провідних професій. Важливо встановити питому вагу робітників тих професій, яких потрібно багато з-за невисокого рівня механізації праці або недостатнього рівня організації праці.
Проведення одноразового обліку дозволяє встановити професійний і кваліфікаційний склад працюючих.
Категорії та система показників чисельності працівників.
У залежності від поставленої мети використовуються різні категорії чисельності:
ü спискова
ü явочное кількість працівників
ü кількість фактично працюючих
Ці величини звичайно встановлюються за категоріями робітників. По іншим категоріям основний деят-ти опред-т тільки списочное їх кількість.
Списочное кол-во - це всі постійні, сезонні і тимчасові раб-ки, на яких П веде трудові книжки. При цьому враховують працівників зарахованих на термін не менше п'яти днів. У спис-й склад входять раб-ки прийняті на тимчасову роботу на термін від 1 до 5 днів. Для вип-я робіт відносяться до основної деят-ти П на таких трудові книжки не заводяться. У обліковий склад входять не тільки фактич. з'явилися, але і мають вихідний, не вийшли на роботу через хворобу або у зв'язку з виконанням держ і громадських обов'язків у відпустці, що не з'явилися по ін причин, якщо П виплачує їм з \ п або надає відпустку за свій рахунок.
Явочное кол-во працівників показує, скільки лю-на зі списку з'явилися.
А кількість фактично з'явилися осіб показує, скільки чоловік з з'явилися приступили до роботи. Якщо раб-ки у відрядженні, то вони відносяться до з'явився. Якщо працівники з'явилися, але з не залежних від них причин не приступили до роботи, тоді виникає відмінність між явочним і фактично працюють.
Може бути списочное кол-во працівників знаходять так:
Складають дані про списочном кількості працівників за всі робочі і не робочі дні і отриману суму ділять на кількість календарних днів.
У неробочий день чисельність працівників вважається рівною чисельності за списком за попередній день. При двох вихідних поспіль списочное кол-во в кожний з цих днів приймається рівною обліковому кол-ву раб-ков за раб. день, що передував вихідним.
Якщо П починає деят-ть не з 1 дня місяця, то отриману суму раб-ков і в цьому випадку ділять на кількість календарних днів.
Среднеспіс-е кол-во раб-ков всієї пром-ти дорівнює сумі цих показників на окремих Пх.
З спискового кол-ва при знаходженні середньо облікової числ-ти виключають:
ü жінок у період додаткових відпусток без збереження з \ п після закінчення відпусток по вагітності та пологах до досягнення дитиною віку одного року;
ü шоферів, робітників з ремонту, механіків, трактористів, машиністів та інших механізаторів, відряджаються на с \ г роботи, вивезення зерна та інших с / г продуктів, якщо за ними зберігається 75% ср-місячного заробітку за місцем основної роботи замість добових і квартирних;
ü працівників навчаються на останніх курсах у вечірніх і заочних вищих і середніх навчальних спеціальних закладах які отримали додаткову відпустку без збереження з \ п, а також тих, хто вступає в ці навчальні заклади та отримав відпустку без збереження з \ п для здачі вступних іспитів.
Тобто, списочное кол-во р-ків на опред. дату охоплює всіх р-ков, що значаться на цьому П, а середньо списочное кол-во - тільки тих, хто отримує з \ п на даному П.
Середнє списочное кол-во р-ков за періоди, сост-е з неоднакового кол-ва місяців, розраховують як середню арифметичну зважену по кол-ву місяців. Для П-й, функц-х неповний рік (квартал), середнє списочное кол-во р-ков за рік (квартал) опред-т підсумовуванням середніх списочних кількостей за місяці функціонування і діленням цієї суми на повне к-ть місяців року, т . е. 12 (або кварталу, тобто три).
Застосування розглянутої методології усуває повторний розрахунок числ-ти одних і тих же р-ков.
Опред-т середнє явочное кол-во р-ків і середнє кількість фактично працювали осіб.
У цих двох випадках підсумовують відповідні показники числ-ти (кол-во що з'явилися на роботу в першому випадку і фактично працювали - у другому) і отриману суму ділять на кількість днів р-ти П.
Основними показником чисельності працівників при оцінці виконання плану на П, є їх середнє списочное кількість.
Середнє планове списочное кількість робочих встановлюють відповідно до виробничого завдання. Відхилення фактичної чисельності раб-х від планової можуть пояснюватися різними факторами. Перевіряти виконання плану по праці починають з встановлення відповідності або невідповідності фактич середнього спискового кол-ва р-ков кожної з шести категорій персоналу основної деят-ти їх плановому середньому обліковому кол-ву. При цьому по кожній категорії, крім робітників, безпосередньо зіставляють фактич числ-ть з плановою. Стосовно ж робочих таке зіставлення вип-т після передуватиме-й коригування планової числ-ти.
На П м.б. надлишок числ-ти р-ков незалежно від виконання плану випуску продукції. Перевиконання плану випуску продукції на опред-е кол-во% дозволяє настільки ж збільшити кількість раб-х і опред-ть таким шляхом середньо списочное кол-во раб-х по скоригованого плану.
Зіставляючи це середньо списочное кол-во раб-х з фактич-м опред-м наявність економії або надлишку раб-х. Підсумовуючи ці величини для сукупності П-й регіону, отримуємо сумарні підсумки економії або надлишку трудових ресурсів за досліджуваний період.
При виконанні обстежень з'ясовують відповідність або невідповідність отриманої р-ками спеціальної підготовки хар-ру їх р-ти. Рез-ти таких обстежень можна привести в таблиці:
Посада
Кількість працівників за штатним розкладом
Фактична кількість працівників
З вищою освітою
З незакінченою вищою та середньою спеціальною освітою
Без спеціальної освіти
Всього
За даною спеціальністю
Не по даній спеціальності
За даною спеціальністю
Не по даній спеціальності
1
2
3
4
5
6
7
8
Раціональне використання р-х місць передбачає відповідність робітників не тільки професіями і хар-ру виконуваної ними роботи, але і кваліфікації, що складаються в тому, щоб присвоєний кожному робочому розряд був найбільш близький до розряду виконуваної ним роботи. У кач-ве зведеної хар-ки кваліфікації раб-х обчислюють середній тарифний розряд R t, який отримують як середню арифметичну зважену з порядкових номерів розрядів R t, причому в кач-ве ваги исп-т к-ть раб-х r pi ( абсолютне і відносить-е), що мають даний розряд:

Цей показник хар-т середній ур-нь кваліф-ии раб-х. Тарифний розряд робітників хар-т її складність і відповідає на питання, якою має бути кваліфікація раб-го, необх-я для вип-я даної р-ти. Середній тарифний розряд робіт устан-т як середню арифметичну зважену з розрядів робіт, причому в кач-ве ваги використовують кількість робітників, зайнятих на цій роботі.
Для зіставлення середніх тарифних розрядів робітників і робіт проводять одноразове обстеження.
Представляючи дані статистичного спостереження у вигляді таблиці опред-т СР тарифний розряд робітників і робіт і знаходять питома вага робіт, який робітники виконують вище і нижче їх кваліфікації.
Динаміку чисельності працівників на підприємстві можна розглядати в двох напрямках: як зовнішній оборот (прийом нових працівників на П і вибуття р-ков з П), так і внутрішній оборот (перехід працівників з однієї категорії в іншу, в рез-ті чого змінюється числ- ть р-ков у кожній категорії, але не змінюється їх загальна числ-ть).
Найбільш повне уявлення про рух числ-ти р-ков дає баланс числ-ти.
У балансі є:
ü числ-ть раб-х на початок періоду;
ü кол-во раб-х прийнятих з боку, переведених з одних категорій до інших, які вибули з П;
ü числ-ть працюючих на кінець періоду.
У звіті з праці наводять дані про прийнятих раб-х за півріччя та за рік, про динаміку числ-ти цієї категорії за звітний період: дані про прийом та вибуття за звітний період в абсолютних і відносних числах - зовнішній оборот хар-т з допомогою коефіцієнтів обороту з прийому та вибуття.
Коефіцієнт обороту по прийому доцільніше обчислювати по відношенню до обліковому кол-ву раб-ков на кінець періоду, а коефіцієнт обороту з вибуття - по відношенню до обліковому кол-ву раб-ков на початок періоду.
Можна обчислювати коефіцієнти обороту по прийому і з вибуття за тривалий період часу по відношенню до загального кол-ву побували в списках, який представляє собою суму спискового кол-ва раб-ков на початок звітного періоду і кол-ва прийнятих протягом цього періоду.
Причини вибуття:
ü загальнодерж-ного порядку - переклад на ін П, будови, орг-ції, призов до армії, вступ до вищого або середнього спеціального учбового закладу з відривом від пр-ва, тощо;
ü виробничого порядку - закінчення терміну договору та робіт, скорочення штатів, і т.п.;
ü пов'язані з віком чи станом здоров'я робітників - вихід на пенсію за віком, по інвалідності, а також у разі смерті;
ü особистого хар-ра.
Плинність кадрів складається з вибуття з таких причин:
1) звільнення за прогул та інші порушення трудової дисципліни;
2) у зв'язку з невідповідністю кваліфікації;
3) звільнення з підприємства за власним бажанням;
4) звільнення у зв'язку з рішенням судових органів.
Для вивчення використання трудових ресурсів необхідний облік вкладеного в пр-во праці і праця-х втрат.
Кількість праці вимірюється часом (у людино-днях і людино-годинах).
Облік відпрацьованого і невідпрацьованого часу в людино-годинах ведуть за основною і найбільш численної категорії трудящих - робочим. Облік у людино-днях ведуть табельщики, які щодня відзначають явку або неявку кожного раб-ка на роботу.
Відпрацьованим людино-днем для працівника вважається такий день, коли він вився на роботу і приступив до виконання своїх обов'язків незалежно від тривалості роботи; відпрацьованим вважається також дні, проведені в службових відрядженнях за завданням П; працювали за нарядами від підприємства.
Відпрацьованим людино-годиною слід вважати 1:00 фактичної роботи одного робітника, годину простою не включається до людино-години.
Усі фактично відпрацьовані робочими людино-години (ч \ год), включаючи їх понаднормові години усередині змінного простою і ін всередині змінних перерв у роботі є невикористане робочий час і в число ч \ год не включаються.
Використане робочий час:
1) календарне;
2) табельну;
3) максимально можливе;
4) явочное;
5) фактично можливе.
1) сума явок і не явок на роботу і міг бути отриманий як добуток середньо облікової чисельності працівників на число календарних днів у період.
Явки діляться на:
- Фактично відпрацьовані людино-дні (ч \ д);
- Ціле денні простої.
Неявки - передбачені трудовим зак-вом, чергові відпустки, відпустки по навчанню, відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, святкові дні та вихідні, інші неявки, дозволені законодавчих-м, а також нез'явлення з хвороби та ін причин.
2) табельний фонд робочого часу = календарному фонду за вирахуванням числа вихідних т святкових днів в усіх працівників;
3) максимально можливий час - час роботи відповідно до працю зак-вом. Для його опред-я з табельного фонду робочого часу слід відняти загальна кількість днів чергових відпусток у всіх раб-ков;
4) явочний фонд раб. часу = максимально можливе мінус неявки;
5) для визначення фактично відпрацьованого часу необхідно з явочного фонду відняти ціле денні простої чи ціле змінні простої. Зіставлення величину фактично відпрацьованого часу з календарним, табельною, максимально можливим і явочним фондом може визначити ступінь використання кожного з них.
Найважливіший з статистичних показників, що характеризують використання раб. часу:
1) показ-ли стр-ри календарного і максимально возм-го фондів раб-го часу;
2) середня тривалість робочого місяця;
3) середня тривалість робочого дня;
1) до показ-м стр-ри календарного і максимально возм-го фондів раб-го часу відносяться показ-ли характеризують питому вагу фактично відпрацьованого часу в максимально можливому фонді робочого часу.
Список літератури
1. Ткач Б.П - Статистика праці та зайнятості - Київ 2000р.
2. Башет К.В. <<Статистика комерційної діяльності>> М: Фінанси і статистика. 1996
3. Харченко Л.П. <<Статистика>> М: ИНФРА - М 1997
4. Горохів Н.Ю., Малев В.В. Бізнес-планування та інвестиційний аналіз. - М.: Інформаційно-видавничий дім Філін, 1998 - 208 с.
5. Сухова Л.Ф. та ін аналіз фінансового стану споживчої кооперації. Навчально-практичний посібник. - Ставрополь: БУПК СКІ, 1997. -33с.
6. Винокуров В.А. Організація стратегічного управління на підприємстві. - М.: Центр економіки і маркетингу, 1996 -160 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Контрольна робота
58.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Статистичне вивчення рослинництва
Статистичне вивчення інвестиційної діяльності
Статистичне вивчення взаємозв`язків
Статистичне вивчення зовнішньоекономічної діяльності
Статистичне вивчення основних фондів
Статистичне вивчення урожайності зернових
Статистичне вивчення складу населення
Статистичне вивчення міграції населення
Статистичне вивчення інвестиційної діяльності
© Усі права захищені
написати до нас