Статистико економічний аналіз собівартості молока 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА РФ
ФГТУ ВПО ОРЛОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Економічний факультет
Кафедра статистики та економічного аналізу діяльності підприємств
Курсова робота
на тему: «Статистико-економічний аналіз собівартості молока» на прикладі господарств Орловського та Верховського районів Орловської області
Виконала студент (ка)
Групи Б-20X
XXXXX XXXXX
Перевірила Миронова Н.А.
Орел, 2005

Зміст:
Введення
1. Показники повних витрат виробництва і собівартості сільськогосподарської продукції
2. Динаміка і структура собівартості молока
3. Індексний аналіз собівартості
4. Побудова та аналіз варіаційного ряду за собівартістю молока
5. Застосування статистичних методів в аналізі факторів, що визначають рівень собівартості
5.1 Метод статистичних угруповань
5.2 Дисперсійний аналіз
5.3 Кореляційний аналіз
6. Джерела даних про витрати і собівартості сільськогосподарської продукції
Висновок
Список літератури

ВСТУП
Виробництво сільськогосподарської продукції (у тому числі молока) є головною метою діяльності сільськогосподарських підприємств. Але крім даних про розмір виробленої продукції дуже важливо знати, у що обійшлася ця продукція, тобто її собівартість.
Собівартість продукції сільського господарства являє собою витрати сільськогосподарських підприємств на виробництво і реалізацію одиниці продукції, виражені в грошовій формі. Для вивчення витрат підприємств на виробництво молока визначається його собівартість, як виробнича, так і собівартість 1ц молока.
Собівартість молока є частина його вартості. Вона включає витрати на спожиті засоби виробництва і оплату праці. Зниження собівартості молока та іншої сільськогосподарської продукції має найважливіше значення для збільшення прибутків і накопичень, зміцнення економіки сільськогосподарських підприємств та підвищення добробуту працівників.
При аналізі собівартості молока необхідно визначити розміри і склад витрат на виробництво, рівні собівартості по підприємствах і їх групах, вивчити фактори в тій чи іншій мірі вплинули на величину собівартості, виявити резерви подальшого зниження собівартості.
Метою даної курсової роботи є аналіз собівартості молока, визначення факторів, що впливають на розмір собівартості. При написанні роботи необхідно вирішити наступні завдання:
· Вивчити систему показників витрат виробництва і собівартості молока, методи обчислення собівартості
· Вивчити динаміку собівартості молока по групі господарств і зробити висновок про тенденцію її зміни, скласти прогноз на перспективу
· Проаналізувати склад і структуру витрат, встановити ступінь впливу окремих статей витрат на загальну зміну собівартості
· Визначити причини зміни середніх витрат на рубль виробленого молока та ін
Об'єктом дослідження даної курсової роботи є сільськогосподарські підприємства Орловського та Верховського районів Орловської області. Для проведення досліджень застосовуються такі методи: масове статистичне спостереження, зведення і групування статистичних даних, аналіз статистичних показників і рядів динаміки, табличний і графічний методи, дисперсійний аналіз, індексний і кореляційний методи.
Джерелами інформації для написання роботи є: річні звіти, періодичні видання, різні навчальні посібники, статистичні збірники.

1. ПОКАЗНИКИ ПОВНИХ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА І СОБІВАРТОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
Всі витрати на виробництво продукції в сільськогосподарських предпрітяіях формуються з витрат трьох видів: витрати різних матеріалів та продуктів як власного виробництва, так і куповані (насіння, корми, добрива, пальне і т. д.); грошові і натуральні витрати на оплату праці; амортизаційні відрахування на відшкодування основних виробничих фондів.
При вивченні продукції необхідно знати не тільки загальну суму витрат на неї, але і рівень витрат на одиницю продукції. Треба також знати, з яких елементів витрат складається собівартість. Це дає можливість визначити, за якими елементами витрат отримана економія і за якими елементам допущений перевитрата. Для цієї мети обчислюють структуру собівартості.
У сільськогосподарських підприємствах при обліку витрат і калькуляції собівартості продукції витрати групуються за статтями калькуляції:
· У землеробстві - заробітна плата з нарахуваннями; насіння, посадковий матеріал, добрива; пальне і мастильні матеріали, амортизація виробничих основних засобів, поточний ремонт основних засобів; інші основні витрати; загальновиробничі і загальногосподарські витрати;
· В тваринництві - заробітна плата з нарахуваннями; корми, амортизація основних засобів, поточний ремонт основних засобів; інші основні витрати; загальновиробничі і загальногосподарські витрати.
За способом віднесення на собівартість продукції всі витрати поділяються на прямі і непрямі. Прямими витратами називаються такі витрати, які можна прямо віднести на виробництво окремих культур, на утримання окремих груп худоби. До них відносяться витрати на оплату праці, вартість насіння, кормів, добрив, пального і т.п.
Загальновиробничі витрати пов'язані з організацією та управлінням окремими ланками виробництва (цехи, відділення, обрігади, ферми). Це-оплата праці керівників цехів, відділень, бригадирів, завідуючих фермами, зоотехніків, агрономів, амортизація основних засобів виробництва, що обслуговують певну галузь господарства, витрати по використанню транспорту для потреб бригади, ферми, відділення, галузі і пр.
Розрізняють планову і фактичну собівартість. Планова собівартість розраховується за плановими нормами витрат на виробництво продукції або робіт і показується у виробничо-фінансовому плані. Фактична собівартість відображає фактичні витрати і визначається за даними бухгалтерського обліку.
У сільськогосподарському виробництві у визначенні собівартості продукції є свої особливості. Повні дані про собівартість можуть бути розраховані тільки після остаточного визначення загальних витрат та обсягу продукції, тобто в кінці року.
У зв'язку з економічною важливістю і складністю формування собівартості цей показник визначають на кожному підприємстві в процесі бухгалтерського обліку в розрізі продуктів, культур, галузей і окремих виробництв. Спочатку одержують систему абсолютних показників витрат, а потім середніх і відносних - на одиницю продукції, робіт чи послуг, на 1 га площі, 1 голову тварин та ін Найбільш загальним показником собівартості по групі різнорідних продуктів є середні витрати на 1 карбованець валової або товарної продукції .
Класифікація і зміст витрат, що включаються до собівартості, суворо регламентуються стандартами бухгалтерського обліку та іншими нормативними документами як з метою забезпечення порівнянності показників, так і для правильного поділу поточних витрат і чистого доходу, за рахунок якого також проводяться витрати на підприємствах, наприклад, на утримання робочої сили, рішення соціальних питань і т.д.
Розрізняють декілька видів собівартості:
А) Технологічна, що включає витрати на технологічний процес у бригаді, цеху, на фермі;
Б) Виробнича, в яку входять всі затрати підприємства до франко-місце зберігання готової продукції, включаючи витрати з управління виробництвом (загальногосподарські та загальногалузеві);
В) Повна, або комерційна, що містить крім виробничої собівартості витрати підприємств з реалізації продукції (відповідно до прийнятої їх класифікацією).
У бухгалтерському обліку витрати групуються за окремими статтями відповідно до прийнятої класифікації. Статті можуть бути простими, що охоплюють окремий елемент, наприклад, насіння і посадковий матеріал, добрива, корми, нафтопродукти, засоби захисту рослин і тварин, а також комплексними, що включають в себе ряд елементів.
За функціями в процесі виробництва і способом включення до собівартості витрати бувають основні (прямі і непрямі), пов'язані безпосередньо з виробництвом даного виду продукції, а також накладні, що мають загальногалузевий або загальногосподарський характер.
Специфічна структура витрат по галузях. У тваринництві переважаючим елементом є корми, менше питома вага витрат на промислові засоби та оплату послуг.
Сільське господарство використовує продукцію і послуги багатьох галузей народного господарства, тому велике значення має вивчення витрат з їх галузевою походженням. Показники зв'язків сільського господарства вивчають при побудові та аналізі міжгалузевих балансів. Спочатку вибірковим методом по підприємствах визначають абсолютні показники, що характеризують суми витрат на кошти, що надійшли з галузей народного господарства: нафтохімічної промисловості, мінеральних добрив, металургійної та ін в поєднанні з прийнятою класифікацією.
В економічній теорії та практиці країн з розвиненою ринковою економікою виділяють постійні та змінні витрати залежно від характеру їх зв'язку з обсягами виробленої на даному підприємстві продукції. Сума постійних витрат пов'язана з використанням наявних виробничих потужностей (землі, приміщень, виробничих площ) і не залежить від зміни обсягу продукції господарства. Це витрати на оранку і посів, амортизацію основних засобів, освітлення, орендну плату, витрати з організації та управління виробництвом. При збільшенні загального обсягу продукції сума постійних витрат на одиницю продукції зменшується.
Змінні витрати пов'язані зі зміною обсягу продукції, їх збільшення в оптимальних межах викликає приріст обсягу продукції, що служить найважливішим чинником зниження витрат на одиницю продукції.
До змінних відносять витрати на добрива, корми, засоби захисту рослин і тварин від шкідників і хвороб, витрати з поліпшення догляду за посівами і тваринами і т. п. Важливо забезпечити на кожному підприємстві раціональне поєднання постійних і змінних витрат з метою забезпечення мінімальних витрат на одиницю продукції.

2. ДИНАМІКА І СТРУКТУРА СОБІВАРТОСТІ МОЛОКА.
Всі явища, процеси змінюються в часі. Процес розвитку явищ у часі називається динамікою. Основна мета статистичного вивчення динаміки собівартості молока полягає у виявленні і вимірюванні закономірностей її розвитку у часі. Це досягається за допомогою побудови і аналізу статистичних рядів динаміки.
Рядами динаміки називають статистичні дані, що відображають розвиток досліджуваного явища в часі. У кожному ряду динаміки вивчається два основні елементи: показник часу (t), рівень ряду динаміки (у).
Важливе значення в статистиці має графічне зображення інформації.
Для наочного відображення статистичних даних їх представляють у вигляді графіків і різних діаграм.
Вивчимо динаміку собівартості молока по Орловському району за 1996-2003 роки.
Таблиця 1 - Динаміка собівартості і виробництва молока в господарствах Орловського району
Роки
Валовий надій молока, ц
Собівартість виробленого молока, тис. руб.
Собівартість 1ц молока, руб.
1996
261165
30073
115
1997
228341
32382
142
1998
220125
29789
135
1999
234322
39324
168
2000
245603
53273
217
2001
281282
76730
273
2002
287075
82069
286

2003
268194
87307
326

Діаграма наочно зображує зміна валового надою молока в господарствах Орловської області: з 1996 по 1998р. валовий надій знижувався, а з 1999р. став помітно збільшуватися. Таким чином, до 2003 року валовий надій молока збільшився в порівнянні з 1996 роком на 7029 ц.
Абсолютний показник - це абсолютний приріст або зниження. Середній абсолютний приріст представляє собою узагальнену характеристику індивідуальних абсолютних приростів ряду динаміки.
Середньорічний абсолютний приріст (зниження) показує на скільки одиниць збільшуються або зменшуються рівні показників порівняно з базисним рівнем в середньому на одиницю часу.
Середньорічний абсолютний приріст (зниження) визначається за формулою:
, (1)
де Yn - кінцевий рівень ряду;
Yo - початковий рівень ряду;
n-число рівнів ряду.

Таким чином, середньорічна абсолютне збільшення валового надою молока склало 1004,14 ц.
Відносний показник - це темп зростання або коефіцієнт зниження. Середній темп росту - узагальнююча характеристика індивідуальних темпів зростання низки динаміки. Для його визначення застосовується формула:
(2)

Отже, середньорічний коефіцієнт зростання змінився на 0,0038.

Це означає, що кожен рік показник валового надою молока в середньому мав динаміку незначного збільшення.
Собівартість виробленого молока має тенденцію збільшення (крім 1998 року, коли собівартість снізтлась), так до 2003 року в порівнянні з 1996 роком вона зросла на 57234 тис.руб.

Тобто середньорічне абсолютне збільшення собівартості молока склало 8176,29 тис.руб.


Отже, середньорічний коефіцієнт зростання змінився на 0,164.
Це означає, що кожен рік собівартість виробленого молока в середньому мала динаміку збільшення.
Собівартість 1ц молока збільшувалася по роках і до 2003 року вона зросла на 211 руб. / Ц в порівнянні з 1996 роком.

Тобто середньорічне абсолютне збільшення собівартості 1ц молока склало 30,14 руб.

Отже, середньорічний коефіцієнт зростання змінився на 0,161.
Це означає, що кожен рік собівартість 1ц молока в середньому мала динаміку збільшення.
Побудуємо динамічний ряд за собівартості 1 ц молока за останні п'ять років.
Для цієї мети розраховуються такі показники динаміки: абсолютний приріст, темп зростання і темп приросту, абсолютне значення 1% приросту.
Розрахунок показників динаміки грунтується на порівнянні рівня ряду, використовуються 2 способу розрахунку показників динаміки:
-Ланцюгової
-Базисний
Серед статистичних показників аналізу ряду динаміки виділяють наступні:
1. Абсолютний приріст:
а) ланцюговий
Aц = Yi - Yi-1 (3)
де Yi-порівнюваний рівень ряду
Yi-1-попередній рівень ряду
б) базисний
AБ = Yi - Y0 (4)
де Y0-рівень ряду, прийнятий за базу порівняння
Абсолютний приріст характеризує зміну рівня конкретного року в порівнянні з рівнем, прийнятим за базу порівняння.
Ланцюговий абсолютний приріст показує, на скільки поточний рівень ряду динаміки менше (більше) попереднього. Базисний абсолютний приріст показує, на скільки поточний рівень ряду динаміки менше (більше) початкового.
2. Темп зростання:
а) базисний
, (5)
де - Базисний темп зростання;
- Порівнюваний рівень;
- Рівень ряду, прийнятий за базу порівняння;
б) ланцюговий
, (6)
де - Ланцюговий темп росту;
- Порівнюваний рівень;
- Попередній рівень ряду;
Темп зростання або зниження показує у скільки разів збільшується або зменшується порівнюваний рівень порівняно з базисним. Ланцюговий темп зростання показує, у скільки поточний рівень ряду динаміки менше (більше) попереднього. Базисний темп зростання показує, у скільки поточний рівень ряду динаміки менше (більше) початкового.
3. Темп приросту:
а) базисний
, (7)
де - Базисний темп приросту;
- Базисний темп зростання;
б) ланцюговий
, (8)
де - Ланцюговий темп приросту;
- Ланцюговий темп росту;
Ланцюговий темп приросту показує на скільки% поточний рівень ряду динаміки відрізняється від попереднього. Базисний темп приросту показує на скільки% поточний рівень ряду динаміки відрізняється від базисного.
Абсолютне значення 1% приросту показує, скільки одиниць ознаки в абсолютному обчисленні припадає на 1% приросту.
Абсолютне значення 1% приросту визначається як відношення абсолютного приросту до темпу приросту, тільки ланцюговим способом і лише у разі приросту.
Для аналізу динаміки собівартості 1 ц молока в господарствах Орловського району за останні 5 років проведемо розрахунок ланцюгових і базисних показників абсолютного приросту, темпу зростання і темпу приросту, а так само абсолютне значення 1% приросту. Результати розрахунків оформимо таблицею.
Таблиця 2 - Показники аналізу ряду динаміки собівартості 1 ц молока в господарствах Орловського району
Роки
Себесттьцмолокаруб
Абсолютний приріст, руб.
Темп росту,%
Темп приросту,%
Абсолзначеніепріростаруб
ланцюгової
базисним.
ланцюгової
базисним.
ланцюгової
базисним.
1998
135
-
-
-
-
-
-
-
1999
168
33
33
124,44
124,44
24,44
24,44
1,35
2000
217
49
82
129,17
160,74
29,17
60,74
1,68
2001
273
56
105
125,81
202,22
25,81
102,22
2,17
2002
286
13
118
104,76
211,85
4,76
111,85
2,73
2003
326
40
158
113,99
241,48
13,99
141,48
2,86
Вивчивши динаміку собівартості 1ц молока в господарствах Орловського району можна сказати, що абсолютний ланцюгової приріст собівартості 1ц спостерігається з 1999 по 2003р на 33 руб., 49 руб., 56 крб., 13 руб. і 40 крб. відповідно. Базисний абсолютний приріст показує, що в 1999-2003 роках в порівнянні з 1998 роком собівартість 1ц зросла на 33, 82, 105, 118, 158 руб. відповідно по роках.
Ланцюговий темп зростання собівартості 1ц показує, що в 1999 році вона склала 124,44% від рівня 1998 року, в 2000 році 129,17% від рівня 1999 року і т.д. Базисний темп зростання собівартості 1ц свідчить про те, що вона в 2003 році склала 241,48% від рівня 1998 року, в 2002 році-211, 85% від рівня 1998 року і т.д.
Ланцюговий темп приросту показує, що собівартість 1ц в кожному році в порівнянні з попереднім, зростала на 24, 29, 26, 5 і 14% відповідно з 1999 по 2003р. Базисний темп приросту також показав збільшення собівартості 1ц молока по кожному року в порівнянні з 1998р. Т.ч. до 2003 року собівартість 1ц зросла на141, 48%, тобто в порівнянні з 1998 роком, вона зросла майже в 2,5 рази.
Аналіз рядів динаміки, встановлення тенденції і коливання.
У зв'язку з тим, що основна тенденція у розвитку деяких явищ затушовується періодичними коливаннями окремих факторів, важливе значення в аналізі динамічних рядів мають прийоми виявлення загальної тенденції. Тенденція в рядах динаміки - це закономірність, яка проявляється в зміні рівнів ряду динаміки. Виявлення основної тенденції у статистиці називається вирівнюванням тимчасового низки або вивченням тренда. Вирівнювання ряду динаміки полягає в заміні фактичних рівнів розрахунковими, які повинні показати напрямок зміни рівнів ряду динаміки. Існує кілька прийомів.
Перший прийом - укрупнення періодів. Рівні вихідного динамічного ряду об'єднуються за певні відрізки (квартали, триріччя, п'ятирічки). При цьому періоди укрупнення в кожному окремому випадку повинні бути економічно обгрунтовані. У цьому випадку будемо мати розрахункові рівні . Якщо спостерігається наступна залежність < <... < , То в цьому випадку спостерігається тенденція зростання. Якщо ж у нас > > ...> - Говорять про динаміку спаду. Якщо ... - Тенденція стабільна.
Другий прийом - згладжування ряду динаміки за допомогою ковзної середньої. Суть прийому полягає в тому, що при розрахунку середньої інтервал систематично зсувається на одну дату. Чим довше інтервал ковзання, тим більшою мірою вирівнюється ряд у результаті осереднення вихідних рівнів.
Третій прийом - вирівнювання ряду динаміки за середнім абсолютним приростом. Застосовується для вирівнювання рядів, які характеризуються порівняно рівними абсолютними змінами. При розрахунках використовуються тільки 2 крайніх значення.
Четвертий прийом - вирівнювання ряду динаміки способом найменших квадратів. Метод полягає у знаходженні аналітичної формули кривої, яка найбільш точно відображала б основну тенденцію зміни рівнів протягом періоду.
Метод ковзної середньої за укрупненими періодів, які включають однакове число рівнів ряду, обчислюється середня для першого періоду. Для обчислення середньої другого періоду перший рівень ряду відкидається і приєднується наступний рівень.
Перша змінна середня дорівнює:
(9)
де m-період згладжування.
Наступні ковзаючі середні розраховуються аналогічно.

Таблиця 3 - Динаміка собівартості 1ц молока в господарствах Орловського району за 1995-2003р.р.
Роки
Себестоімостьцмолокаруб
Средняязагода
Вира-е за трирічною ковзної середньої
Сума за 3 роки
Трирічна середня
1995
103
-
-
1996
115
120,0
360
120,0
1997
142
392
130,7
1998
135
445
148,3
1999
168
173,3
520
173,3
2000
217
658
219,3
2001
273
776
258,7
2002
286
295,0
885
295,0
2003
326
-
-
Провівши аналіз за методом укрупнення періодів ряду динаміки, встановили середню врожайність зернових культур по кожному триріччю:
 Y1 = 120,0 руб.  Y2 = 173,3 руб.;  Y3 = 295,0 руб.
Спостерігаємо закономірність  Y1   Y2   Y3, тобто спостерігається тенденція зростання собівартості 1ц молока.
Недоліки цього методу:
1) не дає можливості стежити за ходом зміни рівнів за рахунок кожного періоду;
2) знищення динамічного ряду;
3) для конкретних висновків необхідно побудувати довгий динамічний ряд, що незавжди можливо.
Проводячи аналіз за методом ковзної середньої, розрахували ковзаючі середні вище вказаній формулі m = 3. Порівнюючи ковзаючі середні встановили, що за період 1995 - 2003 р.р. врожайність зернових має тенденцію зростання, як було визначено за методом укрупнення періодів.
Ефект згладжування, що усуває коливання рівнів за рахунок випадкових причин, добре видно також при графічному зображенні фактичних і згладжених рівнів.

Недоліки методу ковзної середньої є те, що згладжений ряд «коротшає» у порівнянні з фактичним з двох кінців при непарному m на (m-1) / 2 з кожного кінця, а при парному-на m / 2 з кожного кінця. Застосовуючи цей метод треба пам'ятати, що він згладжує лише випадкові коливання. Крім того, цей метод згладжування, як і укрупнення інтервалів, є механічним, емпіричним і не дозволяє висловити загальну тенденцію зміни рівнів у вигляді математичної моделі.
Аналітичне вирівнювання динамічних рядів полягає у визначенні математичного рівняння, що відображає тенденцію динамічного ряду. Аналітичне вирівнювання ряду дозволяє отримати аналітичну модель тренду.
Тренд - це математичне рівняння, що виражає основну тенденцію динаміки ряду. Аналітичне вирівнювання ряду проводиться за такими етапами:
1) На основі теоретичного аналізу сутності досліджуваного явища встановлюють однорідні етапи розвитку і характер динаміки в них.
2) На основі змістовного аналізу і спеціальних розрахунків встановлюється наявність тенденції динаміки.
3) Виходячи з характеру динаміки вибирається форма вираження аналітичного тренда.
Аналітичне вирівнювання за середньорічним абсолютного приросту (зниження). Цей метод заснований на припущенні, що кожний наступний рівень ряду динаміки відрізняється від попереднього на величину середнього абсолютного приросту. Тренд має вигляд:
, (10)
де - Розрахунковий вирівнювання рівнів ряду
- Початковий рівень ряду динаміки
- Середньорічний абсолютний приріст
- Порядковий номер ланцюгового відносного приросту.
 А = (326-103) / (9-1) = 27,88 руб.
Таким чином, 103, 27,88, тоді рівняння тренду має вигляд:
= 103 + 27,88 t
Підставивши в це рівняння значення t для кожного року, розрахуємо теоретичну собівартість 1ц молока. Вихідні розрахункові дані представимо в таблиці.
Таблиця 4 - Динаміка собівартості 1ц молока в господарствах Орловського району за 1995-2003 роки.
Роки
Собівартість 1ц молока, руб.
t
t

1995
103
0
0,00
103,0
1996
115
1
27,88
130,9
1997
142
2
55,76
158,8
1998
135
3
83,64
186,6
1999
168
4
111,52
214,5
2000
217
5
139,40
242,4
2001
273
6
167,28
270,3
2002
286
7
195,16
298,2
2003
326
8
223,04
326,0
Таким чином, провівши аналітичне вирівнювання за середньорічним приростом (зниження), встановили, що в досліджуваному періоді собівартість 1ц має тенденцію зростання щороку в середньому на 27,88 руб.

Недоліком методу вирівнювання за середньорічним абсолютного приросту є те, що результат залежить від двох крайніх значень, на формування яких можуть впливати випадкові фактори, тому цей спосіб застосовується рідко.
Найчастіше використовується аналітичне вирівнювання по рівнянню прямої лінії, тому що при ньому зберігається сума вихідного ряду.
Аналітичне вирівнювання по рівнянню прямої лінії.
При використанні цього способу необхідно підібрати математичне рівняння, рівні якого розглядаються як функція часу t. Висувається вимога:
min (11)
Рівняння прямої лінії має вигляд:
(12)
де - Вирівняне теоретичне рівняння
- Параметр рівняння, що характеризує середній рівень за досліджуваний період
- Параметр рівняння, що характеризує середньорічний абсолютний приріст
- Позначення часу
По таблиці необхідно провести вирівнювання ряду динаміки собівартості 1ц молока по рівнянню прямої лінії. Для визначення параметрів рівняння необхідно вирішити систему двох нормальних рівнянь:
(13)
Так як Σt = 0 система спрощується
(14)
(15)
Таблиця 5 - Динаміка собівартості 1ц молока і розрахунок величин
Роки
Себестоімостьцмолокаруб
Розрахункові величини
t
t2

1995
103
-4
16
-412
78,11
8669
24,89
619,5
1996
115
-3
9
-345
107,61
6579
7,39
54,6
1997
142
-2
4
-284
137,11
2928
4,89
23,9
1998
135
-1
1
-135
166,61
3734
-31,61
999,2
1999
168
0
0
0
196,11
790
-28,11
790,2
2000
217
1
1
217
225,61
436
-8,61
74,1
2001
273
2
4
546
255,11
5912
17,89
320,1
2002
286
3
9
858
284,61
8080
1,39
1,9
2003
326
4
16
1304
314,11
16871
11,89
141,4
Разом
1765
0
60
1749
1764,99
54001
0,01
3024,9
Вирішимо систему двох нормальних рівнянь:
(16)


Рівняння тренду буде мати вигляд: = 196,11 + 29,5 t
Коефіцієнт b = 29,5, показує на скільки в середньому щорічно змінюється рівень ряду динаміки.
З цього рівняння розраховують теоретичний рівень врожайності в таблиці, після чого можна сказати, що за період з 1995 року по 2003 рік у результаті коливань спостерігається тенденція збільшення собівартості 1ц молока щорічно в середньому за рік на 29,5 по Орловскомувскому району Орловської області. Середній багаторічний рівень собівартості за цей період склав 196,11 руб.
На підставах даних таблиці 5 покажемо на графіку фактичну і вирівняну собівартість 1ц молока за досліджуваний період.

Знайдемо основні показники коливання рівня собівартості 1ц молока:
Загальна дисперсія. Вона характеризує загальну коливання собівартості, під впливом всіх факторів, що обумовили варіацію:
, (17)
при (18)
 у2 = 54001: 9 = 6000,11 (крб.2)
Залишкова (випадкова) дисперсія характеризує відхилення фактичної собівартості 1ц молока від теоретичної за рахунок неісследуемих в даній моделі факторів:
(19)
 у2 = 3024,9 / 9 = 336,1 (крб.2)
Коефіцієнт випадкової дисперсії
(20)
а = 336,1 / 6000,11  100% = 5,6%
Отже 5,6% колеблемости собівартості 1ц молока обумовлені неісследуемих в даній моделі випадковими чинниками.
Фактична дисперсія
(21)
 2факт. = 6000,11 - 336,1 = 5664,07 (крб.2)
показує відхилення фактичної собівартості 1ц молока від розрахункової за рахунок основних чинників витрат.
Коефіцієнт кореляції
(22)
R =  1-0,056 = 0,97
Коефіцієнт детермінації
D = R2  100% (23)
D = 0,972  100% = 94,3%
показує, що 94,3% колеблемости собівартості 1ц молока обумовлені основними факторами витрат.
Сума коефіцієнтів детермінації і випадкової дисперсії повинна бути дорівнює 100%, так як розглядалися тільки випадкові і основні чинники, що впливають на собівартість 1ц молока.
Під колеблемостью рівня ряду розуміють відхилення фактичних рівнів від теоретично розрахованих за рівнянням тренду.
Коефіцієнт колеблемости
, (24)
де
(25)
  у = 77,46 (грн.)
V = 77,46: 196,11  100% = 39,5%
У даному випадку коливання висока, так як її значення знаходиться в межах від 20% до 40%.
Коливання - це зворотне властивість стійкості. Для вимірювання стійкості визначають коефіцієнти стійкості.
Коефіцієнт стійкості зниження (зростання) собівартості 1ц молока
(26)
S = 100% - 39,5% = 60,5%
Коефіцієнт колеблемости і коефіцієнт стійкості показують, що собівартість 1ц молока в період 1995-2003р.р. в середньому по району має тенденцію зростання.
Оцінка стійкості динаміки.
Стійкість динаміки - це стійкість розвитку досліджуваного явища з припустимо мінімальної колеблемостью і безперервністю зміни середньорічних рівнів у певному напрямку. Повної стійкістю спрямованої зміни рівнів динамічного ряду слід вважати таку зміну, в процесі якого кожний наступний рівень або вище всіх попередніх (стійке зростання), або нижче всіх попередніх (стійке зниження).
Як показник стійкості використовують коефіцієнт кореляції рангів Спірмена:
, (27)
де d - різниця рангів рівнів досліджуваного ряду і рангів номерів років
n - число параметрів спостережень (років).
Таблиця 6 - Розрахунок коефіцієнта кореляції рангів Спірмена
Роки
Собівартість 1ц молока, руб.
Ранги рівнів собівартості 1ц молока
Ранги номерів років
d
d  d
1995
103
1
1
0
0
1996
115
2
2
0
0
1997
142
4
3
1
1
1998
135
3
4
-1
1
1999
168
5
5
0
0
2000
217
6
6
0
0
2001
273
7
7
0
0
2002
286
8
8
0
0
2003
326
9
9
0
0
Разом:
-
-
-
-
2
Кс = 1 - 6  2: (93 - 9) = 0,983
Зростання рівнів собівартості 1ц молока по роках стійкий.
Складання прогнозу собівартості 1ц молока на перспективу.
Основою прогнозування рівнів ряду динаміки є припущення, що тенденція аналізованого ряду динаміки збережеться в майбутньому. При прогнозуванні проводять екстраполяцію рівнів ряду на період, який не повинен перевищувати однієї третьої періоду ряду динаміки. Екстраполяцією називається поширення залежностей даного ряду на майбутнє.
Точковий прогноз визначається за формулою:
, (28)
де - Це розрахункове значення останнього рівня ряду,
b - параметр рівняння тренду,
l - термін прогнозу
Приймемо l = 3 роки, що не перевищує 1 / 3 періоду ряду динаміки, тоді
Yпрогн.2006 = 314,11 +29,5  3 = 402,61 руб.
Отримуємо прогноз собівартості 1ц молока на 2006 рік 402,61 руб.
Інтервальний прогноз враховує рівень коливання собівартості 1ц молока. Інтервальний прогноз розраховується за формулою:
, (29)
де V - коефіцієнт коливання.
Yінт .= 402,61  402,61  0,39 = 402,61  157,02 (грн.)
Таким чином, прогноз собівартості 1ц молока на 2006 рік склав 402,61  157,02 руб., Тобто прогнозується помітне збільшення собівартості 1ц молока.
Проаналізуємо склад і структуру витрат на виробництво молока в ЗАТ «Троїцьке» Орловського району за 2002 і2003 роки.
Таблиця 7-Структура витрат на виробництво молока в ЗАТ «Троїцьке»
Статті витрат
2002
2003
Витрати, тис. грн.
Питома вага,%
Витрати, тис. грн.
Питома вага,%
Оплата праці з нарахуваннями на соц. потреби
276
13,36
301
16,54
Корми
1028
49,76
915
50,27
Витрати на утримання основн.средств
762
36,88
604
33,19
Всього витрат на вир-во молока
2066
100,00
1820
100,00
Витрати на виробництво молока в 2003 році знизилися в порівнянні з 2002 роком на 246 тис.руб, головним чином на це вплинуло зменшення витрат на корми та на утримання основних засобів. Найбільшу питому вагу в структурі витрат в ці роки займають витрати на корми, причому в 2003 році вони збільшилися на 0,52%. Питома вага витрат на утримання основних засобів в 2003 році в порівнянні з 2002 роком зменшився на 3,7%, а питома вага витрат на оплату праці з нарахуваннями на соціальні потреби збільшився на 3,18% у загальній структурі витрат на виробництво молока.

Відобразимо структуру витрат на виробництво молока графічно за допомогою столбиковой діаграми.

3. Індексний аналіз собівартості.
Важливе значення у статистичних дослідженнях має індексний аналіз. За допомогою нього визначається не тільки зміна явища, а й зважується задача оцінки впливу факторів на зміну результативного показника у відносному й абсолютному вираженні.
Індекс - це показник порівняння двох станів одного й того ж явища. Індекс-це узагальнюючий показник, що характеризує середню зміна масових суспільних явищ, які складаються з безпосередньо-несумірних елементів. Індекс складається з двох елементів:
1. индексируемая величина-це величина, зміна якої характеризує індекс.
2. соизмеритель - це величина, яка проводить безпосередньо несумірні елементи до порівнянної увазі.
Індекси класифікуються за такими ознаками:
- За ступенем охоплення явищ (індивідуальні, групові, загальні)
- По базі порівняння - динамічні (ланцюгові і базисні), індекси виконання плану і територіальні.
- За видом ваг-з постійними вагами (ваги базисного періоду, звітного періоду і стандартні)
- За формою побудови - агрегатні та середні зважені.
- За складом явищ - постійного складу та змінного складу.
- За змістом індексованих величин, індекси бувають якісних показників та кількісних показників.
Індивідуальні індекси характеризують зміни окремих одиниць статистичної сукупності.
Загальні індекси висловлюють зведені (узагальнюючі) результати спільної зміни всіх одиниць, що утворюють статистичну сукупність. Із загальних індексів іноді виділяють групові індекси (субіндекси), що охоплюють лише частину (групу) одиниць у досліджуваній статистичної сукупності.
По одному господарству за допомогою системи індивідуальних індексів встановимо зміну собівартості 1ц молока за рахунок зміни витрат на 1голову і зміни продуктивності. При цьому витрати на 1 голову характеризують в заначітельной мірою інтенсивність ведення галузі, а рівень продуктивності - ступінь використання тварин.
Індивідуальні індекси знайдемо за формулами:
iсебестоімості = z1 / z0 (30)
iпродуктівності = y1 / y0
iзатрат на 1 гол. = Z1y1 / z0y0, де
z1, y1, z1y1 - рівні собівартості, продуктивності і витрат на 1 гол. відповідно за звітний рік (2003)
z0, y0, z0y0 - рівні собівартості, продуктивності і витрат на 1 гол. відповідно за базисний рік (2002)
Таблиця 8 - Дані господарства ЗАТ "Троїцьке" Орловського району по молоку для індексного аналізу собівартості
Продуктивність корів, ц / гол. У
Витрати на 1 голову корів, руб. ZУ
Собівартість 1ц молока, руб. Z
У0
У1
Z0У0
Z1У1
Z0
Z1
31,58
26,51
9158
8828
290
333
iсебестоімості = 333: 290 = 1,148
iпродуктівності = 8827: 9158 = 0,964
iзатрат на 1 гол. = 26,51: 31,58 = 0,839
Взаємозв'язок індивідуальних індексів:
iзатрат на 1 гол. = Iсебестоімості * iпродуктівності (31)
0,839 = 1,148 * 0,964 вірно
Таким чином, у ЗАТ «Троїцьке» Орловського району Орловської області в 2003 році порівняно з 2002 собівартість 1ц молока зросла на 14,8%, що в абсолютному вираженні складає 43 руб. На збільшення собівартості вплинуло 2 фактори: погіршення інтенсивності ведення галузі (зниження витрат на 1 гол. На 3,6%) та зниження ступеня використання тварин (зменшення продуктивності корів на 16,1%).
Встановимо зміна собівартості молока в господарствах Орловського району Орловської області, використовуючи систему загальних індексів.
Таблиця 8 - Вихідні дані для індексного аналізу собівартості молока
Господарства
Собівартість 1ц молока, руб.
Валовий надій, ц
Собівартість всього,
тис. руб.
2002
Z0
2003
Z1
2002
q0
2003
q1
2002
Z0q0
2003
Z1q1
Умовн. Z0q1
ЗАТ «Троїцьке»
290,0
332,8
6410
5381
1858,9
1790,8
1560,5
СПК «Птахівники»
263,7
298,7
5518
4827
1455,1
1441,8
1272,9
ФГУП ОПХ «Червона зірка»
280,0
310,0
15516
16719
4344,5
5182,9
4681,3
Разом
277,9
313,8
27444
26927
7626,7
8450,6
7483,0
Приймемо 2002 рік за базисний, а 2003 рік - за звітний.
Для вивчення зміни витрат на виробництво молока в цілому і за рахунок зміни окремих факторів, розрахуємо загальні індекси:
1. Загальний індекс витрат - характеризує зміну витрат у звітному році в порівнянні з базисним під впливом усього комплексу факторів.
(32)
 zq =  z1q1 -  z0q0, де (33)
z0 - собівартість 1 ц молока в базисному році (2002)
q0 - кількість виробленого молока в базисному році (2002)
z1 - собівартість 1 ц молока в звітному році (2003)
q1 - кількість виробленого молока в звітному році (2003)

 zq = 8450,6 - 7626,7 = 823,9
Витрати на виробництво молока в звітному році в порівнянні з базисним збільшилися на 10,8%, що склало 823,9 тис.руб.
2. Загальний індекс собівартості окремих видів продукції або собівартості постійного складу - характеризує зміну витрат у звітному році в порівнянні з базисним за рахунок зміни собівартості окремих видів продукції або окремих підприємств.
(34)

 z =  z1q1 -  z0q1 (35)
 z = 8450,6 - 7483,0 = 967,6
За рахунок зміни собівартості в окремих підприємствах, витрати у звітному році в порівнянні з базисним зросли на 12,9% або на 967,6 тис.руб.
3. Загальний індекс фізичного обсягу продукції характеризує зміну витрат у звітному періоді в порівнянні з базисним під впливом обсягу виробленої продукції.
(36)

 q =  z0q1 -  z0q0 (37)
 q = 7483,0 - 7626,7 = -143,7
Під вплив зміни обсягу виробленої продукції, витрати на її виробництво знизилися на 1,9% або на 143,7 тис.руб.
4. Загальний індекс структури витрат характеризує у відносному вираженні зміна середньої собівартості в звітному періоді в порівнянні з базисним за рахунок зміни структури витрат, а в абсолютному вираженні характеризує зміну витрат за рахунок зміни їх структури.
(38)

 стор = (39)
 стор = (0,2779 - 0,2779) * 26927 = 0
Зміна структури витрат ніяк не вплинуло на зміну середньої собівартості молока.
5. Загальний індекс середньої собівартості або собівартості пересенного складу - характеризує у відносному вираженні зміна середньої собівартості в звітному періоді в порівнянні з базисним, а в абсолютному вираженні характеризує зміну витрат за рахунок зміни середньої собівартості.
(40)

 z = (41)
 z = (0,314 - 0,2779) * 26927 = 927,06
Середня собівартість у звітному році в порівнянні з базисним збільшилася на 12,9%, за рахунок чого витрати збільшилися на 927,06 тис.руб.
Перевіримо взаємозв'язок індексів:
Izq = Iz * Iq (42)
1,108 = 1,129 * 0,981
1,108 = 1,108 вірно
(43)
1,129 = 1,129 * 1 вірно
Індексний аналіз собівартості молока в господарствах Орловського району Орловської області показав, що собівартість у 2003 році порівняно з 2002 роком збільшилася на 10,8%, що склало 823,9 тис. руб. На це вплинуло збільшення собівартості продукції в окремих підприємствах на 12,9% або на 967,6 тис. руб. Зміна обсягу виробленої продукції знизило собівартість молока на 1,9%, що склало 143,7 тис.руб. Якщо порівнювати зміна середньої собівартості молока в господарствах, то можна зробити висновок, що вона збільшилася на 12,9% або на 927,06 тис.руб., Причому на це не вплинуло на зміну структури витрат.
Розрахуємо індекс середніх витрат на 1 грн. валової продукції за формулою:
, Де (44)
p0 - ціна 1ц молока в базисному році (порівнянна ціна)
Це індекс змінного складу, і його величина залежить від зміни собівартості в господарствах, а також від структури витрат.
Таблиця 9 - Вихідні дані для розрахунку індексу середніх витрат.
Господарства
Валовий надій, ц
Ценацмолока
вгруб
Розрахункові величини
2002
q0
2003
q1
q1p0
q0p0
ЗАТ «Троїцьке»
6410
5381
343,12
1846,33
2199,40
СПК «Птахівники»
5518
4827
287,35
1387,04
1585,60
ФГУП ОПХ «Червона зірка»
15516
16719
353,97
5918,02
5492,20
Разом
27444
26927
x
9151,39
9277,20

Це говорить про те, що в 2003 році витрати на карбованець виробленого молока збільшилися в порівнянні з 2002 роком у середньому на 12,3%.
На показник зміни витрат на 1 грн. виробленого молока вплинула зміна загальних витрат та обсягу виробленої продукції. Вплив цих факторів можна визначити розрахувавши індекси загальних витрат і фізичного обсягу продукції:
Iобщ.затрат = 1,108, його ми знаходили раніше,
(45)
Середні витрати на карбованець виробленого молока зросли на 12,3%. Це відбулося в результаті збільшення загальних витрат на 10,8% при зниженні обсягу виробленої продукції на 0,014%.

4. ПОБУДОВА І АНАЛІЗ варіаційного ряду ПО СОБІВАРТОСТІ МОЛОКА.
Індивідуальні значення осередненою ознаки називають варіантами. Впорядковану статистичну сукупність, де значення варіант розташовані в порядку зростання або убування і вказані їх ваги (частоти), називають варіаційним рядом розподілу.
Таблиця 10 - Дані про собівартість 1ц молока в господарствах Орловського та Верховського районів.
Назва господарства
Собівартість 1ц молока, руб.
СПК «Корсунський»
369,4
КСП «Дружба»
649,4
СВК «Родина»
391,3
СВК «Зоря»
294,9
СПК «Прусиновскій»
290,5
СПК «Шатіловскій»
373,1
СПК «Теляженскій»
449,6
ТБ «пятин і К»
499,6
ЗАТ «Слов'янське»
280,1
ВАТ «АФ Російський Брід»
390,5
ВАТ АПО «Сабурово»
784,3
СВК «Авангард»
303,4
ВАТ «Звягінкі»
454,3
СПК «Пробудження»
386,1
ЗАТ «Троїцьке»
332,8
ФГУП ОПХ «Червона зірка»
310,0
СПК «Берізки»
261,1
СПК «Птахівники»
298,7
ФГУП ОПХ «Лаврівський ОДАУ»
399,9
ВАТ АПК «Орловські витоки»
340,9

Для групи господарств побудуємо інтервальний варіаційний ряд розподілу господарств за врожайністю зернових культур, визначивши спочатку величину інтервалу за формулою.
h = ; (46)
де h - величина інтервалу;
- Найбільше значення ознаки;
- Найменше значення ознаки.
Інтервал - це значення варьирующего ознаки, що лежить в певних межах.
= 784,3
= 261,1
h = (784,3 - 261,1) / 3 = 174,4 руб.
Встановимо інтервали груп за такою схемою:
1 група: від хmin до xmin + h
2 група: від xmin + h до xmin +2 h
3 група: від xmin +2 h до xmax
Отримаємо значення інтервалів:
261,1 - 435,5
435,5 - 609,9
609,9 - 784,3
Отримали, що в 1 гр. входить 15 підприємств, у другу 3 підприємства, а в третю 2 рпедпріятія. Подальше побудова угруповання за даними інтервалам не має сенсу, тому побудуємо угруповання за нерівним інтервалам, які визначимо за графіком огіви Гальтона, що будується по ранжированном ряду розподілу.
Таблиця 11 - ранжируваний ряд розподілу підприємств за собівартістю 1ц молока
Назва господарства
Собівартість 1ц молока, руб.
СПК «Берізки»
261,1
ЗАТ «Слов'янське»
280,1
СПК «Прусиновскій»
290,5
СВК «Зоря»
294,9
СПК «Птахівники»
298,7
СВК «Авангард»
303,4
ФГУП ОПХ «Червона зірка»
310,0
ЗАТ «Троїцьке»
332,8
ВАТ АПК «Орловські витоки»
340,9
СПК «Корсунський»
369,4
СПК «Шатіловскій»
373,1
СПК «Пробудження»
386,1
ВАТ «АФ Російський Брід»
390,5
СВК «Родина»
391,3
ФГУП ОПХ «Лаврівський ОДАУ»
399,9
СПК «Теляженскій»
449,6
ВАТ «Звягінкі»
454,3
ТБ «пятин і К»
499,6
КСП «Дружба»
649,4
ВАТ АПО «Сабурово»
784,3

Визначимо інтервали груп за графіком:
261,1 - 303,4 - 6 господарств
303,4 - 391,3 - 8 господарств
391,3 - 784,3 - 6 господарств
Розподілимо підприємства за інтервалами собівартості 1ц молока. Результати розрахунків оформимо у вигляді статистичної таблиці.
Таблиця 12 - Розподіл сільськогосподарських підприємств за рівнем собівартості 1ц молока.
Угруповання господарств за собівартістю 1ц молока, руб.
Чіслохозяйств
Среднеезначениесебестоимостицруб
Розрахункові величини
xi f261,1 - 303,4
6
282,25
1693,5
-110,75
664,5
73593,38
303,4 - 391,3
8
347,35
2778,8
-45,65
365,2
16671,38
391,3 - 784,3
6
587,8
3526,8
194,8
1168,8
227682,2
Разом:
20
х
7999,1
38,4
2198,5
317947
Хср .=  ​​xi f /  f = 7999,1 / 20 = 393,0 руб. (46)
Мода - це варіанта, яка має найбільшу частоту і що знаходиться в середині ряду. Вона визначається за формулою:
Mo = , (47)
де - Нижня межа модального інтервалу;
h - величина модального інтервалу;
- Частота модального інтервалу;
- Частота попереднього інтервалу;
- Частота інтервалу наступного за модальним.

Найбільш часто зустрічається собівартість 1ц молока - 475,2 руб.
Медіана - це варіанта, яка ділить ряд на дві рівні частини. Вона визначається в інтервальному ряду за формулою.
Me = , (48)
де - Нижня межа медіанного інтервалу;
h - величина медіанного інтервалу;
- Полусумма накопичених частот;
- Накопичена частота попереднього інтервалу;
- Частота медіанного інтервалу.

У половині господарств собівартість 1ц молока до 281,43 руб., А в половині - вище 281,43 руб.
Розмах варіації визначаємо за формулою:
, (49)
де - Найбільше значення ознаки в варіаційному ряді;
- Найменше значення ознаки в варіаційному ряду.
R = 784,3 - 261,1 = 532,2 руб.
Розмах варіації характеризує міру варіації варіант і враховує варіацію двох крайніх значень варіації.
Абсолютні показники варіації вимірюють абсолютну міру варіації в різних одиницях сукупності в порівнянні із середньою величиною.
Дисперсія - це середньоквадратичне відхилення індивідуальних значень ознаки від середньої величини, вона розраховується на одиницю сукупності за формулою:
(50)
 2 = 317947 / 20 = 15897,35 (грн2)
Середньоквадратичне відхилення використовується при вивченні соціально-економічний статистики і знаходить велике застосування, так як узагальнює всі відхилення і не залежить від обсягу сукупності, виражається в натуральних одиницях виміру. Обчислюється за формулою:
(51)
 = 126,08 руб.
Це говорить про те, що відхилення середньої собівартості 1ц молока в досліджуваних господарствах, складає в середньому 126,08 руб.
Среднелінейное відхилення - середня арифметична з абсолютних значень відхилень варіант від середнього рівня. Виважена среднелінейное відхилення знаходимо за формулою:
(52)
руб.
У досліджуваних господарствах собівартість 1ц молока відхиляється в середньому на 109,93 руб. від її середнього рівня.
Відносні показники варіації дозволяють визначити силу варіації ознаки і являють собою співвідношення абсолютних показників варіації. Найбільш поширеним є коефіцієнт варіації, який знаходиться через середньоквадратичне відхилення за формулою:
, (53)
V = 126,08 / 393,0 х 100 = 32%
Так як коефіцієнт варіації 35%  V  25%, то можна зробити висновок, що сукупність однорідна і варіація собівартості 1ц молока сильна.
Відносне лінійне відхилення знайдемо за формулою:
(54)
Kl = 109,93 / 393 * 100 = 28%
Отже, частка усередненого значення абсолютних відхилень від середньої собівартості 1ц молока склала 28%.

5. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ У АНАЛІЗІ ФАКТОРІВ, визначає рівень собівартості.
5.1. Метод статистичних угруповань.
Угруповання - це зведення статистичних даних в однорідні групи за ознаками єдності чи розчленування досліджуваної сукупності по групах за ознаками відмінності. Ознаки, за якими проводяться угруповання, називають групувальні (підставою угруповання).
Угруповання лежить в основі всієї подальшої роботи із зібраною інформацією. На основі угруповання розраховуються зведені показники по групах, з'являється можливість їх порівняння, аналізу причин відмінностей між групами, вивчення взаємозв'язків між ознаками.
До вибору группировочного ознаки висувають такі вимоги:
1) Ознака повинен бути істотним, тобто відображати суть досліджуваного явища;
2) Ознака вибирають з урахуванням історичного розвитку явища, конкретного місця і часу;
3) При вивченні складних явищ слід використовувати два і більше группіровочних ознаки в комбінації, такі угруповання називають комбінаційними.
Залежно від розв'язуваних завдань виділяють такі види угруповань:
1. Типологічна - дозволяє виділити соціально-економічні типи явищ. Етапи її побудови:
· Попередня намітка типів
· Вибір группировочного ознаки
· Виділення груп і підгруп за групувальні ознаками
· Безпосередня угруповання матеріалу, розрахунок групових і загальних показників.
2. Структурна - застосовується для розчленування одиниць сукупності в межах одного типу явищ. Вона дозволяє дати характеристику будови сукупності і її структури. Вона проводиться в 3 етапи:
· Вибір группировочного ознаки
· Виділення груп і інтервалів
· Безпосередня угруповання матеріалу
3. Аналітична - дозволяє встановити взаємозв'язок між окремими факторами в межах однорідної сукупності. При її проведенні встановлюють факторний і результативний ознаки. Етапи проведення:
· Вибір группировочного ознаки виходячи з цілей і завдань дослідження
· Відбір показників для характеристики груп і підгруп
· Визначення числа груп
· Визначення величини інтервалів та встановлення меж інтервалів
· Побудова рангового ряду одиниць сукупності за группировочного ознакою і розподіл результативних показників відповідно до цього
· Розробка макета статистичної таблиці
· Розрахунок групових і загальних середніх, оформлення результатів таблицею, їх аналіз.
Вивчимо вплив продуктивності тварин на собівартість молока в підприємствах Орловського та Верховського районів Орловської області, використовуючи метод простий аналітичної угруповання з рівними інтервалами.

Таблиця 13 - Вихідні дані для проведення угруповання.
Найменування господарства
Продуктивність корів, ц / гол.
Валовий надій, ц
Поголів'я корів, гол.
Собівартість молока, все, тис.ру.
Витрати праці на пр-во молока, тис.чел.-год.
СПК «Корсунський»
32,26
3871
120
1430
40
КСП «Дружба»
20,24
1700
84
1104
20
СВК «Родина»
22,39
5172
231
2024
49
СВК «Зоря»
30,66
8493
277
2505
42
СПК «Прусиновскій»
23,76
2138
90
621
30
СПК «Шатіловскій»
26,81
4825
180
1800
43
СПК «Теляженскій»
17,61
1479
84
665
25
ТБ «пятин і К»
19,16
1341
70
670
24
ЗАТ «Слов'янське»
56,04
10984
196
3077
21
ВАТ «АФ Російський Брід»
22,39
10726
479
4189
113
ВАТ АПО «Сабурово»
10,98
7498
983
5881
98
СВК «Авангард»
34,62
10387
300
3151
50
ВАТ «Звягінкі»
31,82
25453
800
11564
135
СПК «Пробудження»
31,97
11604
363
4480
91
ЗАТ «Троїцьке»
26,51
5381
203
1791
79
ФГУП ОПХ «Червона зірка»
50,51
16719
331
5183
79
СПК «Берізки»
54,43
10015
184
2615
34
СПК «Птахівники»
28,90
4827
167
1442
31
ФГУП ОПХ «Лаврівський ОДАУ»
30,11
10567
351
4226
86
ВАТ АПК «Орловські витоки»
25,58
12176
476
4151
97
На підставі вихідних даних побудуємо ранжируваний ряд розподілу господарств за продуктивністю корів.

Таблиця 14 - ранжируваний ряд розподілу господарств за продуктивністю корів.
Найменування господарства
Продуктивність корів, ц / гол.
Валовий надій, ц
Поголів'я корів, гол.
Собівартість молока, всього, тис.руб.
Витрати праці на пр-во молока, тис.чел.-год.
ВАТ АПО «Сабурово»
10,98
7498
983
5881
98
СПК «Теляженскій»
17,61
1479
84
665
25
ТБ «пятин і К»
19,16
1341
70
670
24
КСП «Дружба»
20,24
1700
84
1104
20
СВК «Родина»
22,39
5172
231
2024
49
ВАТ «АФ Російський Брід»
22,39
10726
479
4189
113
СПК «Прусиновскій»
23,76
2138
90
621
30
ВАТ АПК «Орловські витоки»
25,58
12176
476
4151
97
ЗАТ «Троїцьке»
26,51
5381
203
1791
79
СПК «Шатіловскій»
26,81
4825
180
1800
43
СПК «Птахівники»
28,90
4827
167
1442
31
ФГУП ОПХ «Лаврівський ОДАУ»
30,11
10567
351
4226
86
СВК «Зоря»
30,66
8493
277
2505
42
ВАТ «Звягінкі»
31,82
25453
800
11564
135
СПК «Пробудження»
31,97
11604
363
4480
91
СПК «Корсунський»
32,26
3871
120
1430
40
СВК «Авангард»
34,62
10387
300
3151
50
ФГУП ОПХ «Червона зірка»
50,51
16719
331
5183
79
СПК «Берізки»
54,43
10015
184
2615
34
ЗАТ «Слов'янське»
56,04
10984
196
3077
21
Визначимо величини інтервалу за формулою:
(55)
h = (56,04-10,98) / 3 = 15,02 (ц / гол.)
Таким чином отримаємо інтервали:
10,98 - 26,00
26,00 - 41,02
41,02 - 56,04
Якщо розподілити підприємства по групах, то отримаємо, що в 1 групу входить 8 підприємств, в другу - 9, а в третю лише 3 підприємства. Вийшло, що основна маса господарств зосереджена в 1 і 2 групах, подальша угруповання за даними інтервалам не має сенсу.
Визначимо межі інтервалів за допомогою огіви Гальтона.

За характером кривої виділимо наступні інтервали:
10,98 - 23,76
23,76 - 31,82
31,82 - 56,04
На практиці також застосовують метод рівнонаповнена груп.
По кожній групі розрахуємо наступні показники:
- Собівартість 1 ц молока, грн.
С / с = собівартість всього / валовий надій
· Витрати на 1 голову, руб. = Витрати всього / поголів'я корів
· Прямі витрати праці на 1 ц, люд.-год = прямі витрати праці /
валовий надій
· Прямі витрати праці на 1 гол. = Прямі витрати праці / поголів'я корів
Таблиця 15 - Вплив продуктивності корів на собівартість 1ц молока
Групи господарств за продуктивністю цгол
Число господарств у групі
Собівартість цмолокаруб
Витрати на гол корів тис руб
Прямі витрати праці, чол.-год.
на 1 голову
на 1 ц
10,98 - 23,76
6
520,6
7,53
170,38
11,79
23,76 - 31,82
7
353,8
9,48
149,66
5,39
31,82 - 56,04
7
341,6
13,73
145,16
3,74
У середньому
-
405,3
10,25
155,07
6,97
Результати угруповання показали, що зі збільшенням продуктивності корів, собівартість 1ц молока знижується. У групі господарств із продуктивністю 10,98 - 23,76 ц / гол, собівартість 1 ц молока на 52,4% вище, ніж в 3 групі, де продуктивність найвища, і на 47% вище, ніж у 2 групі.
Зі збільшенням продуктивності збільшуються витрати на 1 голову. У 3 групі господарств витрати склали 13,73 тис.руб, що вище середнього рівня на 34%.
З пониженням продутівності збільшуються прямі витрати праці на 1 гол. продуктивної худоби. Так, 30% господарств з низькою продуктивністю мають витрати праці на 10% вище середніх.
Вивчимо вплив витрат на корми на собівартість молока в підприємствах Орловського та Верховського районів Орловської області, використовуючи метод простий аналітичної угруповання з рівними інтервалами.

Таблиця 16 - Вихідні дані для проведення угруповання.
Найменування господарства
Витрати на корми, тис. руб.
Валовий надій, ц
Поголів'я корів, гол.
Собівартість молока, все, тис.ру.
Витрати праці на пр-во молока, тис.чел.-год.
СПК «Корсунський»
661
3871
120
1430
40
КСП «Дружба»
264
1700
84
1104
20
СВК «Родина»
750
5172
231
2024
49
СВК «Зоря»
1955
8493
277
2505
42
СПК «Прусиновскій»
175
2138
90
621
30
СПК «Шатіловскій»
1110
4825
180
1800
43
СПК «Теляженскій»
320
1479
84
665
25
ТБ «пятин і К»
332
1341
70
670
24
ЗАТ «Слов'янське»
1332
10984
196
3077
21
ВАТ «АФ Російський Брід»
2253
10726
479
4189
113
ВАТ АПО «Сабурово»
2057
7498
983
5881
98
СВК «Авангард»
1349
10387
300
3151
50
ВАТ «Звягінкі»
6004
25453
800
11564
135
СПК «Пробудження»
1605
11604
363
4480
91
ЗАТ «Троїцьке»
915
5381
203
1791
79
ФГУП ОПХ «Червона зірка»
1736
16719
331
5183
79
СПК «Берізки»
1333
10015
184
2615
34
СПК «Птахівники»
938
4827
167
1442
31
ФГУП ОПХ «Лаврівський ОДАУ»
2450
10567
351
4226
86
ВАТ АПК «Орловські витоки»
2407
12176
476
4151
97
На підставі вихідних даних побудуємо ранжируваний ряд розподілу господарств за витратами на корми.

Таблиця 17 - ранжируваний ряд розподілу господарств за витратами на корми.
Найменування господарства
Витрати на корми, тис. руб.
Валовий надій, ц
Поголів'я корів, гол.
Собівартість молока, все, тис.ру.
Витрати праці на пр-во молока, тис.чел.-год.
СПК «Прусиновскій»
175
2138
90
621
30
КСП «Дружба»
264
1700
84
1104
20
СПК «Теляженскій»
320
1479
84
665
25
ТБ «пятин і К»
332
1341
70
670
24
СПК «Корсунський»
661
3871
120
1430
40
СВК «Родина»
750
5172
231
2024
49
ЗАТ «Троїцьке»
915
5381
203
1791
79
СПК «Птахівники»
938
4827
167
1442
31
СПК «Шатіловскій»
1110
4825
180
1800
43
ЗАТ «Слов'янське»
1332
10984
196
3077
21
СПК «Берізки»
1333
10015
184
2615
34
СВК «Авангард»
1349
10387
300
3151
50
СПК «Пробудження»
1605
11604
363
4480
91
ФГУП ОПХ «Червона зірка»
1736
16719
331
5183
79
СВК «Зоря»
1955
8493
277
2505
42
ВАТ АПО «Сабурово»
2057
7498
983
5881
98
ВАТ «АФ Російський Брід»
2253
10726
479
4189
113
ВАТ АПК «Орловські витоки»
2407
12176
476
4151
97
ФГУП ОПХ «Лаврівський ОДАУ»
2450
10567
351
4226
86
ВАТ «Звягінкі»
6004
25453
800
11564
135
Визначимо величини інтервалу за формулою:

h = (6004-175) / 3 = 1943 (тис. грн.)
Таким чином отримаємо інтервали:
175 - 2118
2118 - 4061
4061 - 6004
Оскільки в 1 групу входить 80% підприємств, то продовжувати угруповання поданим інтервалам не має сенсу. Скористаємося огівой Гальтона.

Отримаємо інтервали:
175 - 915
915 - 1605
1605 - 6004
По кожній групі розрахуємо наступні показники:
- Собівартість 1 ц молока, грн.
С / с = собівартість всього / валовий надій
· Витрати на 1 голову, руб. = Витрати всього / поголів'я корів
· Прямі витрати праці на 1 ц, люд.-год = прямі витрати праці /
валовий надій
· Прямі витрати праці на 1 гол. = Прямі витрати праці / поголів'я корів

Таблиця 18 - Вплив витрат на корми на собівартість 1ц молока
Групи господарств за витратами на корми тис руб
Число господарств у групі
Собівартість ц молока руб
Загальні витрати припадають на гол корів тис руб
Прямі витрати праці, чол.-год.
на 1 голову
на 1 ц
175 - 915
6
441,64
9,7
292,9
13,4
915 - 1605
6
308,21
11,3
212,0
6,7
1605 - 6004
8
420,14
10,9
199,3
7,8
У середньому
-
390,00
10,6
234,7
9,3
Результати угруповання показали, що із збільшенням витрат на корми, собівартість 1ц молока змінюється по різному. У групі господарств із середніми витратами на корми, собівартість найнижча - 308,21 руб., Із збільшенням витрат на корми, собівартість збільшилася в порівнянні з другою групою на 36%. У групі з найнижчими витратами на корми, собівартість в порівнянні з 2 групою також вище на 43%, це пов'язано зі збільшенням інших видів витрат, не вивчаються в даній угрупованню.
Зі збільшенням витрат на корми, загальні витрати, що припадають на 1 голову, також в середньому збільшуються. Прямі витрати праці, що припадають на 1 гол. зі збільшенням витрат на корми, знижуються. Так, в 1 групі господарств, де витрати на корми найнижчі, витрати праці на 1 гол. вище, ніж в 3 групі, де витрати на корми найвищі, на 47%.
Найнижчі витрати праці на 1ц продукції припадають на 2 групу з середніми витратами на корми. 30% господарств 1 групи мають витрати праці на 1ц молока вище середніх.
За допомогою комбінаційної угруповання встановимо вплив факторів на собівартість 1ц молока.

Таблиця 19 - Вихідні дані для побудови комбінаційної угруповання
Найменування господарства
Прямі витрати праці на пр-во молока, тис. люд.-год.
Витрати на корми, тис. руб.
Валовий надій, ц
Витрати на виробництво молока, тис.руб.
СПК «Корсунський»
40
661
3871
1430
КСП «Дружба»
20
264
1700
1104
СВК «Родина»
49
750
5172
2024
СВК «Зоря»
42
1955
8493
2505
СПК «Прусиновскій»
30
175
2138
621
СПК «Шатіловскій»
43
1110
4825
1800
СПК «Теляженскій»
25
320
1479
665
ТБ «пятин і К»
24
332
1341
670
ЗАТ «Слов'янське»
21
1332
10984
3077
ВАТ «АФ Російський Брід»
113
2253
10726
4189
ВАТ АПО «Сабурово»
98
2057
7498
5881
СВК «Авангард»
50
1349
10387
3151
ВАТ «Звягінкі»
135
6004
25453
11564
СПК «Пробудження»
91
1605
11604
4480
ЗАТ «Троїцьке»
79
915
5381
1791
ФГУП ОПХ «Червона зірка»
79
1736
16719
5183
СПК «Берізки»
34
1333
10015
2615
СПК «Птахівники»
31
938
4827
1442
ФГУП ОПХ «Лаврівський ОДАУ»
86
2450
10567
4226
ВАТ АПК «Орловські витоки»
97
2407
12176
4151
Застосування комбінаційних угруповань необхідно для всебічного вивчення ознаки. Але збільшення числа группіровочних ознак обмежується зменшенням наочності, що знижує ефективність використання статистичної інформації.
За допомогою комбінаційної угруповання вивчимо ступінь впливу окремих факторів на собівартість 1ц молока. В якості окремих факторів візьмемо прямі витрати праці на виробництво молока і витрати на корми.
Таблиця 20 - ранжируваний ряд по прямих витратах праці на виробництво молока.
Найменування господарства
Прямі витрати праці на пр-во молока, тис.чол-год.
Витрати на корми, тис. руб.
Валовий надій, ц
Витрати на виробництво молока, тис.руб.
КСП «Дружба»
20
264
1700
1104
ЗАТ «Слов'янське»
21
1332
10984
3077
ТБ «пятин і К»
24
332
1341
670
СПК «Теляженскій»
25
320
1479
665
СПК «Прусиновскій»
30
175
2138
621
СПК «Птахівники»
31
938
4827
1442
СПК «Берізки»
34
1333
10015
2615
СПК «Корсунський»
40
661
3871
1430
СВК «Зоря»
42
1955
8493
2505
СПК «Шатіловскій»
43
1110
4825
1800
СВК «Родина»
49
750
5172
2024
СВК «Авангард»
50
1349
10387
3151
ЗАТ «Троїцьке»
79
915
5381
1791
ФГУП ОПХ «Червона зірка»
79
1736
16719
5183
ФГУП ОПХ «Лаврівський ОДАУ»
86
2450
10567
4226
СПК «Пробудження»
91
1605
11604
4480
ВАТ АПК «Орловські витоки»
97
2407
12176
4151
ВАТ АПО «Сабурово»
98
2057
7498
5881
ВАТ «АФ Російський Брід»
113
2253
10726
4189
ВАТ «Звягінкі»
135
6004
25453
11564
Визначимо кількість груп по 1 группировочного ознакою - прямим затратам праці на виробництво молока.
h = (135 - 20) / 3 = 38,3 (тис. чол-год.)
Таким чином одержаному групи:
20,0 - 58,3
58,3 - 96,6
96,6 - 135,0

У першу групу входить 60% всіх господарств або 12, в другу і третю - по 4 господарства. Отримуємо, що господарства розподілені по групах нерівномірно. Складемо групи за допомогою огіви Гальтона.
Отримаємо інтервали:
20 - 34 1 група
34 - 79 2 група
79 - 135 3 група
За другим группировочного ознакою - витрати на корми - виділимо 2 підгрупи:
1 підгрупа - до 1312,5 тис.руб.
2 підгрупа - більш 1312,5 тис.руб.
Об'єднаймо всі дані по групах і підгрупах в комбінаційну таблицю.

Таблиця 21 - Вплив величини прямих витрат на виробництво молока на собівартість 1ц молока
Групи по прямих витратах праці на виробництва молока, тис. чол-год
Підгрупи за витратами на корми, тис. руб.
Число господарств
Собівартість 1ц молока, руб.
1.20 - 34
до 1312,5
5
391,99
1312,5 і більше
1
280,13
У середньому по групі
6
337,31
2. 34 - 79
до 1312,5
3
378,86
1312,5 і більше
3
286,24
У середньому по групі
6
316,28
Березень 1979 - 135
до 1312,5
1
332,84
1312,5 і більше
7
418,75
У середньому по групі
8
414,14
У середньому по підгрупі
до 1312,5
3
367,90
1312,5 і більше
4
328,37
У середньому по сукупності
7
355,91
За результатами угруповання можна зробити висновок, що зі збільшенням прямих витрат праці на виробництво молока собівартість 1 ц молока також збільшується. Однак найнижча собівартість спостерігається у 2 групі із середніми прямими витратами праці, зі збільшенням витрат праці в 3 групі, собівартість збільшилася в порівнянні з другою групою господарств, на 97,86 руб. / Ц. Але низькі затрати праці на виробництво молока також призвели до невеликого збільшення його собівартості, таким чином, в 1 групі собівартість 1ц молока вища на 21,03 руб. ніж у другій групі. Розглянемо зміну собівартості по підгрупах: в середньому по 1 підгрупі, де витрати на корми состаляет до 1312,5 тис. крб собівартість вище на 39,53 руб вище, ніж у другій підгрупі, де витрати на корми становлять понад 1312,5 тис. руб . Т. е. Витрати на корми надають зворотний вплив на собівартість 1ц молока.
Середня собівартість 1ц молока склала 355,91 руб. У господарствах з низькими прямими витратами праці собівартість нижча за середню, а в господарствах з високим рівнем витрат праці, собівартість вище середньої, тобто фактор витрат праці на виробництво молока робить прямий вплив на зміну його собівартості.
5.2 Дисперсійний аналіз.
Дисперсійний аналіз - це метод статистичної оцінки надійності прояви залежності результативної ознаки від одного або декількох факторів. На основі дисперсійного аналізу вирішуються завдання:
1) загальна оцінка достовірності відмінності середніх при угрупованню одиниць по одному фактичному ознакою або декільком;
2) оцінка достовірності взаємодії між 2-ма чи більшою кількістю чинників;
3) оцінка приватних відмінностей між парами середніх.
Статистична оцінка достовірності показників здійснюється за вибірковими даними. Отже, дисперсійний аналіз є методом оцінки вибіркових характеристик зв'язку між факторами.
Етапи дисперсійного аналізу:
1) формулювання статистичної завдання: дисперсійний аналіз передбачає наявність аналітичної угруповання по одному чи більше фактичних ознак. Результати дисперсійного аналізу залежать від правильності проведення угруповання: кількість інтервалів; межі інтервалів; рельєфність відмінності середніх групових величин;
2) теоретичний аналіз: застосування дисперсійного аналізу передує широкий теоретичний аналіз сутності досліджуваного явища і процесу, можливості наявності зв'язків між чинниками з точки зору здорового глузду і досліджуваної науки;
3) вираз досліджуваної взаємозв'язку у вигляді моделі: на основі поставленої задачі проводиться відбір найбільш значущих чинників і формується гіпотеза щодо їх взаємодії, а потім починається математична обробка даних, тобто будується математична модель, яку можна представити у вигляді математичного рівняння або у вигляді суворої схеми взаємодії факторів;
4) аналіз та інтерпретація розраховуються характеристик зв'язків та остаточні висновки щодо висунутої нульової гіпотези.
Таблиця 22 - Залежність між продуктивністю корів і собівартістю 1ц молока в господарствах Орловського та Верховського районів.
Групи господарств за продуктивністю корів, ц / гол.
Число господарств у групі
Собівартість 1ц молока, руб.
Хi
Сума собівартостей 1ц
 xi
 Середня собівартість 1ц молока в групі,
 xгруп.
10,98 - 26,00
8
10,98; 17,61; 19,16; 20,24; 22,39; 22,39; 23,76; 25,58;
162,11
20,26
26,00 - 41,02
9
26,51; 26,81; 28,9; 30,11; 30,66; 31,82; 31,97; 32,26;
34,62;
273,66
30,41
41,02 - 56,04
3
50,51; 54,43; 56,04;
160,98
53,66
Разом
20
-
596,75
-
(56)
За нульову гіпотезу приймемо те, що відмінності в рівнях собівартості пов'язані не зі змінами продуктивності корів, а з іншими випадковими факторами.
· Загальна дисперсія характеризує варіацію собівартості під впливом усього комплексу факторів, і розраховується за формулою:
 2общ. =  (хi -  xобщ.) 2 (57)
 2общ = 2655,03 (крб.2)
- Міжгрупова дисперсія характеризує міру варіації собівартості 1ц молока під впливом продуктивності і розраховується за формулою:
 2межгр. =  ( хгр. -  хобщ.) 2 * f (58)
 2межгр .= 2438,70 грн2
- Внутригрупповая дисперсія характеризує міру варіації врожайності під впливом інших випадкових факторів і розраховується за формулою:
 2вн. = (  2вн. I - fi) /  fi =  (xi -  хгр.) 2 (59)
де  вн. -Внутригрупповая дисперсія
 2вн1 = 143,98 грн2
 2вн2 = 56,17 грн2
 2вн3 = 16,18 крб.2
 2вн.общ. = 216,33 грн2
Повіримо правильність розрахунків, за правилом додавання дисперсій:
(60)
2655,03 = 2438,70 + 216,33 вірно
· Під числом варіації розуміють число незалежних відхилень індивідуальних значень ознаки від його середнього значення, і розраховується для кожної дисперсії за формулою:
(61)

(62)

(63)

Дисперсія на одну ступінь свободи розраховується за формулою:
(64)
dмежгр = 1219,35
dост = 12,73
dобщ. = 139,73
· Фактичне значення критерію Фішера розраховується за формулою:
(65)
Fфакт .= 1219,35: 12,73 = 95,79
Табличне значення критерію Фішера визначається за спеціальною таблицею «Таблиця 5% рівня розподілу F» чи «Критерій Фішера» при певному рівні значущості.
Таблиця 23 - Аналіз дисперсії
Істочніківаріацій
Суммарнаядісперсія
Чіслостепенейсвободи
Дисперсиянаоднустепеньсвободы
Fкрітерій
Факт.
Табл.
Систематична
2438,70
2
1219,35
95,79
3,63
Випадкова
216,33
17
12,73
-
-
Загальна
2655,03
19
139,73
-
-
Фактичне значення критерію Фішера більше табличного значення. Можна зробити висновок про те, що продуктивність корів впливає на варіацію собівартості 1ц молока, тобто нульова гіпотеза відкидається.
5.3 Кореляційний аналіз.
Найбільш розробленою в теорії статистики є методологія парної кореляції, яка розглядає вплив варіації факторної ознаки х на результативну ознаку в і являє собою багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз.
Виділяються такі основні види зв'язку:
1. за напрямком:
- Пряма
- Зворотна
2. за кількістю ознак, між якими полягає зв'язок:
- Парна зв'язок
- Множинна
3. по тісноті зв'язку:
- Функціональні
- Кореляційні
Кореляційний аналіз дозволяє визначити зміни залежної змінного під впливом одного або комплексу чинників; характеризує міру залежності між результативним ознакою і факторингу; показує міру тісноти зв'язку між ознаками.
Застосування методу кореляції для аналізу зв'язку складається з наступних послідовно вирішуваних питань:
- Встановлення причин зв'язку;
- Відбір найбільш істотних ознак для аналізу;
- Визначення форми зв'язку і підбір математичного рівняння для вираження істотних зв'язків;
- Розрахунок числових характеристик кореляційного зв'язку.
Кореляційний зв'язок розрізняється за формою, спрямування та змісту. Форма зв'язку - характер відмінності середнього значення результативної ознаки з відмінностями факторного ознаки . Розрізняють такі форми зв'язку:
1) лінійна
Y = a + bt (66)
Так розбіжностям фактора відповідають рівні відмінності результативної ознаки.
2) криволінійна залежність
Так розбіжностям х відповідає рівномірно змінюються відмінності результативної ознаки - це параболічна форма зв'язку.
(67)
Так розбіжностям х відповідає зменшуване зміна результативної ознаки у. Це гіперболічна залежність.
(68)
Так розбіжностям х відповідають поступово зменшуються зміни у, причому у не має меж. Це логарифмічна зв'язок.
Y = a + b * log x (69)
Багато форм зв'язку між соціальними економічними явищами можуть бути представлені степеневою функцією
(70)
Зміст зв'язку - матеріальне відношення між х і у, або його відсутність. Розрізняють наступні залежності між х і у:
1) причинний залежність, при якій один фактор виступає як причина х, а інший як наслідок цієї причини у;
2) взаємозв'язок х и в у системі взаємозв'язків рівна;
3) випадкова кореляція - це у випадку, коли між х і у немає залежності, хоча коефіцієнт кореляції відмінний від нуля;
4) множинність причин і зв'язків, тобто переплетення видів і форм зв'язків.
Рівняння, за допомогою якого виражається аналітична зв'язок називається рівнянням регресії.
При проведенні кореляційно - регресійного аналізу потрібно дотримуватися етапи його проведення:
1. Якісний аналіз сутності досліджуваного явища
2. Постановка завдань і вибір факторних і результативних ознак
3. Збір статистичного матеріалу, його контроль
4. Встановлення аналітичної форми зв'язку, розрахунок параметрів рівняння зв'язку та інших кількісних характеристик
5. Визначення тісноти зв'язку
6. Оцінка статистичної надійності вибіркових показників зв'язку
7. Інтерпритація отриманих характеристик, оформлення результатів у вигляді таблиць і графіків.
Таблиця 24 - Вихідні дані дла кореляційного аналізу та розрахункові величини
Найменування господарства
Витрати праці на прво ц молока чол годину
Собівартість ц молока
Розрахункові величини
x2
y2
ХY
СПК «Корсунський»
10,33
369,4
106,7
136456,4
3815,9
КСП «Дружба»
11,76
649,4
138,3
421720,4
7636,9
СВК «Родина»
9,47
391,3
89,7
153115,7
3705,6
СВК «Зоря»
4,95
294,9
24,5
86966,0
1459,8
СПК «Прусиновскій»
14,03
290,5
196,8
84390,3
4075,7
СПК «Шатіловскій»
8,91
373,1
79,4
139203,6
3324,3
СПК «Теляженскій»
16,90
449,6
285,6
202140,2
7598,2
ТБ «пятин і К»
17,90
499,6
320,4
249600,2
8942,8
ЗАТ «Слов'янське»
1,91
280,1
3,6
78456,0
535,0
ВАТ «АФ Російський Брід»
10,54
390,5
111,1
152490,3
4115,9
ВАТ АПО «Сабурово»
13,07
784,3
170,8
615126,5
10250,8
СВК «Авангард»
4,81
303,4
23,1
92051,6
1459,4
ВАТ «Звягінкі»
5,30
454,3
28,1
206388,5
2407,8
СПК «Пробудження»
7,84
386,1
61,5
149073,2
3027,0
ЗАТ «Троїцьке»
14,68
332,8
215,5
110755,8
4885,5
ФГУП ОПХ «Червона зірка»
4,73
310,0
22,4
96100,0
1466,3
СПК «Берізки»
3,39
261,1
11,5
68173,2
885,1
СПК «Птахівники»
6,42
298,7
41,2
89221,7
1917,7
ФГУП ОПХ «Лаврівський ОДАУ»
8,14
399,9
66,3
159920,0
3255,2
ВАТ АПК «Орловські витоки»
7,97
340,9
63,5
116212,8
2717,0
Разом
183,07
393,0
2060,1
3407562,2
77481,9
Для встановлення напрямку аналітичної форми зв'язку побудуємо графік залежності між досліджуваними чинниками - кореляційне поле, на якому вісь Х - фактичний ознака, вісь У - результативний ознака.

По розташуванню точок на кореляційному полі можна зробити висновок, що залежність між витратами праці на проізводстао 1ц молока і його собівартістю пряма, лінійна. Дану залежність математично можна виразити рівнянням прямої лінії:
(71)
де a - параметр рівняння, який не має економічного сенсу,
b - коефіцієнт регресії.
Для визначення параметрів рівняння необхідно вирішити систему двох рівнянь, яка називається у статистиці системою нормальних рівнянь:
 y = an + b  x (72)
 yx = a  x + b  x2
7860 = 20a + 183,07 b
77481,9 = 183,07 a + 2060,1 b
Вирішивши систему рівнянь отримаємо:
a = 261,423
b = 14,38
Таким чином, рівняння буде мати вигляд:
(73)
Коефіцієнт b  0, це підтверджує, що залежність між витратами праці та себестоісотью 1ц молока пряма. При збільшенні витрат праці на виробництво 1ц молока на 1 люд.-год, собівартість 1ц молока збільшиться на 14,38 руб.
Для визначення тісноти зв'язку між досліджуваними ознаками застосовують коефіцієнт кореляції. Це показник тісноти зв'язку, який показує, на яку частину дисперсії змінюється в середньому результативна ознака при зміні факторного на одне середньоквадратичне відхилення.
(74)
r = (3874,1 - 9,15 * 393) /  (103-83,77) * (170378-154445) = 0,5
Коефіцієнт кореляції показав, що між досліджуваними факторами існує пряма залежність. Причому, оскільки 0,7  r  0,3, то зв'язок між чинниками середня.
Розрахуємо коефіцієта детермінації за формулою:
D = r2 * 100% (75)
D = 0,52 * 100% = 25%
Це означає, що варіація собівартості на 25% зумовлена ​​варіацією прямих витрат таруда на 1ц молока, інші 75% варіації викликані неврахованими в моделі чинниками.
Коефіцієнт еластичності:
(76)
Е = 14,38 * 9,15 / 393 = 0,33%
Коефіцієнт еластичності показує на скільки відсотків у середньому змінюється результативна ознака при зміні факторного на 1%. Зі зміною рівня прямих витрат на виробництво 1ц молока на 1% себестоісоть 1ц молока в середньому зміниться на 0,33%.

6. ДЖЕРЕЛА ДАНИХ ПРО витрат і собівартості СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ.
Статистична звітність - це основна форма статистичного спостереження, за допомогою якої статистичні органи у визначені терміни отримують від підприємств, установ і організацій необхідні дані у вигляді встановлених у певному порядку звітних документів, скріплюються підписами осіб, відповідальних за їх надання та достовірність зібраних відомостей. Таким чином, звітність - це офіційний документ, що містить статистичні відомості про роботу сільськогосподарських підприємств.
Звітність як форма статистичного спостереження заснована на первинному обліку і є її узагальненням. Первинний облік являє собою реєстрацію всіх фактів, подій, вироблену в міру їх здійснення на особливому документі, званому первинним обліковим документом.
Для звітності характерно те, що вона затверджується органами державної статистики, має обов'язковий характер і юридичну силу, так як підписується керівником підприємства, а також має документальну відособленість, тому що всі дані базуються на документах первинного обліку.
У сільськогосподарських підприємствах затрати праці та матеріальних засобів на виробництво продукції відображаються на рахунках бухгалтерського обліку. Причому в рослинництві окремо враховують витрати під урожай поточного року і врожай наступного року. Витрати під урожай поточного року враховують по окремих культурах або групах культур.
У тваринництві облік витрат ведуть за видами і обліково-виробничим групам тварин. На кожну групу худоби відкривають аналітичний рахунок, за допомогою якого можна визначити витрати на одну голову худоби, на один кормо - день і т.д.
У річних звітах підприємств наводяться повні дані про розмір виробництва і собівартості окремих видів продукції рослинництва і тваринництва. Дані річних звітів підприємств дають можливість зробити глибокий аналіз їх господарської діяльності та визначити шляхи подальшого зниження собівартості сільськогосподарської продукції.

ВИСНОВОК
Аналіз даних по сільськогосподарських підприємствах Орловського та Верховського районів Орловської області показав, що в період з 1996 по 2003 рік спостерігається: збільшення валового надою молока в середньому за рік на 0,4%, що в абсолютному вираженні становить 1004,14 ц; загальна собівартість виробленого молока також мала тенденцію збільшення, абсолютна середньорічне збільшення собівартості склало 16,4% або 8176,29 руб.; собівартість 1ц молока зростала в середньому на 16,1% або 30,14 руб. / ц на рік. У цілому собівартість 1ц молока до 2003 року в порівнянні з 1998 роком збільшилася на 141,48%, тобто майже в 2,5 рази.
Оцінка стійкості динаміки показала, що зростання рівнів собівартості 1ц молока по роках стійкий. Також у курсовій роботі був складений прогноз собівартості 1ц молока: станом на 2006 рік вона склав 402,61 руб.  157,02 руб. Аналіз складу і структури витрат на виробництво молока показав, що найбільша питома вага припадає на корми, на другому місці витрати на утримання основних засобів. У 2003 році в порівнянні з 2002 роком, витрати на виробництво молока в середньому по групі підприємств Орловського району збільшилися на 10,8%, що склало 823,9 тис.руб., Причому за рахунок зміни собівартості по підприємствах витрати зросли на 12,9 % або на 967,6 тис.руб., а за рахунок зміни обсягу виробленої продукції, витрати знизилися на 1,9% або на 143,7 тис.руб., зміна структури витрат ніяк не вплинуло на зміну середньої собівартості молока. У 2003 році витрати на карбованець виробленого молока збільшилися в порівнянні з 2002 роком у середньому на 12,3%, це відбулося в результаті збільшення загальних витрат на 10,8% і зниження обсягу виробленої продукції на 0,014%.
Аналіз варіаційного ряду показав, що найбільш часто зустрічається в ряду собівартість 1ц молока 475,2 руб. Половина господарств має собівартість 1ц молока до 281,43 руб, а половина - вище 281,43 руб. У досліджуваних господарствах собівартість 1ц молока відхиляється в середньому на 109,93 руб. від середнього її рівня, причому варіація собівартості 1ц молока сильна. Угруповання показала, що зі збільшенням продуктивності сільськогосподарських тварин (корів), собівартість 1ц молока знижується, при збільшенні витрат на 1 голову продуктивного худоби, також знижуються прямі витрати праці на 1 голову і 1ц виробленого молока. Витрати на корми однозначного впливу на собівартість 1 ц молока не надають. Результати комбінаційної угруповання показали, що зі збільшенням прямих витрат праці на виробництво молока собівартість 1ц молока також збільшується. Зі зміною рівня прямих витрат на виробництво 1ц молока на 1% собівартість 1ц молока в середньому зміниться на 0,33%.
Основним напрямком у роботі господарства щодо зниження собівартості 1ц молока, зерна повинні стати заходи зі зниження витрат на виробництво продукції, впровадження нових технологій виробництва молока.
Чимале значення в зниженні собівартості молока слід приділяти вибору каналів реалізації, а також зростанню матеріальної зацікавленості працівників в отриманні більшої кількості більш якісної продукції, раціоналізації структури витрат.

Список використаної літератури:
1. Бідій А.І., Степаненко Н.В. Сільськогосподарська статистика з основами загальної теорії статистики. М.: Фінанси і статистика, 1984.
2. Громико Г.А. Теорія статистики. М.: ИНФРА-М, 2000.
3. Замосковскій О.П. Статистика сільського господарства. М.: Фінанси і статистика, 1998.
4. Зінченко О.П. Сільськогосподарська статистика. М.: МСХА, 1998.
5. Коваленко Н.В. Економіка сільського господарства. Курс лекцій. М.: ЕКМОС, 1998.
6. Луценко А.І. Основи статистики сільського господарства. М: Фінанси і статистика, 1998.
7. Назаров М.Г. Курс соціально-економічної статистики. М.: Финстатинформ, 2002.
8. Мінаков І.А. Економіка сільського господарства. М.: Колос С, 2002.
9. Політов Н.П. Практикум з сільськогосподарської статистики. М.: Статистика, 1978.
10. Політов І.Д., Сергєєв С.С., Зінченко О.П. та ін Практикум з загальної теорії статистики та сільськогосподарської статистики. М.: Статистика, 1980.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Економіко-математичне моделювання | Курсова
654.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Статистико економічний аналіз ефективності виробництва молока за сукупністю районів Калузької
Статистико економічний аналіз собівартості продукції ТОВ Маруся
Статистико-економічний аналіз у тваринництві
Статистико економічний аналіз у тваринництві
Статистико економічний аналіз виробництва зерна
Статистико-економічний аналіз виробництва зерна
Статистико економічний аналіз продуктивності праці в рослинництві
Статистико економічний аналіз соціальної захищеності населення
Статистико економічний аналіз соціальної захищеності населення 2
© Усі права захищені
написати до нас