Статистика 13

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Задача 1

Задача 2

Задача 3

Задача 4

Задача 5

Задача 6

Задача 7

Задача 8

Задача 9

Список літератури


Задача 1

Сформуйте масив випадкових чисел і зробіть 30-процентну просту випадкову вибірку.
За вибірковими даними:
1. Побудуйте інтервальний ряд розподілу, утворивши п'ять груп з рівними інтервалами.
2. Перелічіть середній обсяг випуску товарів і послуг, що припадає на одне підприємство, а також частку підприємств з обсягом випуску товарів і послуг, більше 40 млн. руб.
3. З ймовірністю 0,954 визначте довірчі інтервали, в яких можна очікувати генеральні параметри: а) середній розмір випуску товарів і послуг одного підприємства, б) частку малих підприємств з обсягом випуску товарів і послуг малими підприємствами; г) число підприємств з обсягом випуску товарів і послуг більш 40 млн. крб.
Підтвердіть достовірність отриманих оцінок розрахунком генеральних характеристик. Зробіть висновки.
Рішення:
Виберемо 30 випадкових двозначних чисел:
77, 26, 33, 72, 95, 29, 03, 04, 19, 14, 22, 57, 08, 17, 69, 65, 68, 70, 02, 30, 23, 58, 52, 85, 73, 93, 34, 98, 62, 45,
Відповідно з цими числами здійснимо 30%-ву вибірку.
Сл. число (№ підприємства)
Випуск товарів та послуг, млн. руб.
77
6
26
30
33
3
72
5
95
7
29
19
3
5
4
3
19
24
14
11
22
41
57
25
08
10
17
5
69
5
65
8
68
4
70
10
2
7
30
17
23
35
58
55
52
35
85
34
73
39
93
8
34
2
98
8
62
20
45
40
Сума
521 713
Величина інтервалу
h = (x max - x min) / m = (55 - 2) / 5 = 10,6
Межі інтервалів:
2 + 10,6 = 12,6
12,6 + 10,6 = 23,2
23,2 + 10,6 = 33,8
33,8 +10,6 = 44,4
44,4 + 10,6 = 55
Інтервальний ряд розподілу:
Інтервал
Частота n i
(2; 12,6)
17
(12,6; 23,2)
3
(23,2; 33,8)
3
(33,8; 44,4)
6
(44,4; 55)
1
Середній обсяг товарів і послуг
= Σ x i / n = 521 / 30 = 17,4 млн. крб.
Число підприємств з обсягом товарів і послуг понад 40 млн. крб. одно n 0 = 2.
Частка підприємств з обсягом товарів і послуг понад 40 млн. крб.
n 0 / n = 2 / 30 = 0,06
Розрахункова таблиця:
x i
X i -
(X i -) 2
6
-11,4
129,2
30
12,6
159,6
3
-14,4
206,4
5
-12,4
152,9
7
-10,4
107,5
19
1,6
2,7
5
-12,4
152,9
3
-14,4
206,4
24
6,6
44,0
11
-6,4
40,5
41
23,6
558,5
25
7,6
58,3
10
-7,4
54,3
5
-12,4
152,9
5
-12,4
152,9
8
-9,4
87,7
4
-13,4
178,7
10
-7,4
54,3
7
-10,4
107,5
17
-0,4
0,1
35
17,6
310,9
55
37,6
1416,3
35
17,6
310,9
34
16,6
276,7
39
21,6
468,0
8
-9,4
87,7
2
-15,4
236,1
8
-9,4
87,7
20
2,6
6,9
40
22,6
512,3
521
6321,0
Середнє квадратичне відхилення


σ = = = 14,5 млн. крб.
Гранична помилка вибіркового середнього (при ймовірності 0,954 - t = 2):


Δ = t = 2 * = 1,2
Довірчий інтервал для середнього обсягу товарів та послуг
- Δ <a <+ Δ
17,4 -1,2 <a <17,4 + 1,2
16,2 <a <18,6

Гранична помилка вибіркової частки


Δ = t = 2 * = 0,07
Довірчий інтервал для вибіркової частки
0,06 - 0,07 <w <0,06 + 0,07
0 <w <0,13
Довірчий інтервал для загального випуску товарів і послуг
16,2 * 100 <a <18,6 * 100
1620 <a <1860 млн. руб.
Довірчий інтервал для числа підприємств з обсягом випуску понад 40 млн. крб.
0 * 100 <n 0 <0,13 * 100
0 <n 0 <13
Генеральна середня:
= 2312 / 100 = 23,12 млн. руб.
Число підприємств з обсягом випуску понад 40 млн. крб. у генеральній сукупності одно:
n 0 = 13.
Частка підприємств з обсягом випуску понад 40 млн. крб.
w = n 0 / N = 13 / 100 = 0,13
Висновок. Середній обсяг товарів і послуг з 30 підприємствам становить 17,4 млн. руб. Частка підприємств з обсягом товарів і послуг понад 40 млн. крб. 6%. Обсяг товарів і послуг в середньому відхиляється від свого середнього значення на 14,5 млн. руб. З ймовірністю 0,954 можна стверджувати, що середній обсяг товарів і послуг укладено між 16,2 і 18,6 млн. крб., А частка підприємств з обсягом товарів і послуг понад 40 млн. крб. - Між 0% і 13%.

Задача 2
На основі 5-процентної пропорційно розшарованої (типової) вибірки з випадковим відбором одиниць в шарі отримані відомості про вклади населення району області.
Результати вибіркового спостереження наведено в таблиці
Типи населення
Число вкладів, тис. од.
Середній розмір вкладу, тис. руб.
Коефіцієнт варіації вкладів,%
Міське
30
7
12
Сільське
20
5
21
Визначте:
1) тісноту зв'язку між типом населення і середнім розміром вкладу, визначивши емпіричне кореляційне відношення;
2) з ймовірністю 0,954 довірчі інтервали, в яких можна очікувати: а) середній розмір внеску всього населення району області; б) загальну суму вкладів населення району;
3) як зміниться точність середньої і граничної помилок вибірки, якщо припустити, що наведені дані отримані в результаті простий випадкової бесповторного вибірки. Зробіть висновки.
Рішення:
1. Розрахункова таблиця:
n i
x i
V i
σ i
Di
D i n i
X i n i
X i -
(X i -) 2
(X i -) 2 n i
30
7
12
0,84
0,7056
21,168
210
0,8
0,6
19,2
20
5
21
1,05
1,1025
22,05
100
-1,2
1,4
28,8
50
43,218
310
48
Коефіцієнт варіації


V = σ /

Звідси середнє квадратичне відхилення
σ = V
Внутригрупповая дисперсія
D вн = Σ D i n i / Σ n i = 43,218 / 50 = 0,864
Вибіркове середнє
= Σ x i n i / Σn i = 340 / 50 = 6,2
Міжгрупова дисперсія


D між = Σ (X i -) 2 n i / Σ n i = 48 / 50 = 0,96
Загальна дисперсія
D = D вн + D між = 0,864 + 0,96 = 1,824
Середнє квадратичне відхилення


σ = = = 1,35
Емпіричне кореляційне відношення


η = = = 0,725
2.Средняя помилка
μ = σ / = 1,35 / = 0,19
Гранична помилка
Δ = tμ = 2 * 0,19 = 0,38,
де t = 2 (при ймовірності 0,954).
Довірчий інтервал для середньої суми витрат
- Δ <a <+ Δ,
6,2 - 0,38 <a <6,2 + 0,38
5,82 <a <6,58
Довірчий інтервал для загальної суми витрат
5,82 * 500 <a <6,2 * 500 руб.
2910,0 <a <3100,0 руб.
1. Середня помилка для бесповторного вибірки


μ = = = 0,18
Гранична помилка для бесповторного вибірки
Δ = tμ = 2 * 0,18 = 0,36.
Висновки. Зв'язок між сумою витрат і фактом отримання каталогу пряма і тісний: кореляційне відношення (0,725) близьке до 1. З ймовірністю 0,954 можна стверджувати, що середня сума витрат укладена між 5,82 і 6,58 тис. руб., А загальна сума витрат всіх клієнтів - між 2910,0 і 3100,0 тис. тис. При бесповторного вибірці середня і гранична помилка зменшаться.

Задача 3

По суб'єкту Російської Федерації є такі дані:
Показник
2002
2002 р. у% до 2000 р.
Експорт, млн USD - всього
2708,5
в тому числі:
в країни поза СНД
2306,3
120,3
до країн СНД
402,2
80,3
Імпорт, млн. USD - всього
1077,4
в тому числі:
з країн поза СНД
529,4
103,3
з країн СНД
548,0
102,6
Визначте:
1. Відсутні елементи таблиці.
2. Географічну структуру експорту та імпорту в 2000 і 2002 рр..
3. Для оцінки тісноти зв'язку між напрямком товаропотоку і географічним розподілом зовнішньоторговельного обороту за кожен рік коефіцієнти асоціації та контингенции. Зробіть висновки.
Рішення
1. Визначимо елементи таблиці
Показник
2000
2002
Експорт, млн. USD - всього
в тому числі:
в країни поза СНД
до країн СНД
Імпорт, млн. USD - всього
в тому числі:
з країн поза СНД
з країн СНД
2418,0
1917,1
500,9
1046,5
512,5
534,0
2708,5
2306,3
402,2
1077,4
529,4
548,0

2. Визначимо географічну структуру експорту та імпорту в 2000 і 2002 рр..
Показник
2000
Структура в 2000 р.,%
2002
Структура в 2002 р.,%
Експорт, млн. USD - всього
в тому числі:
в країни поза СНД
до країн СНД
Імпорт, млн. USD - всього
в тому числі:
з країн поза СНД
з країн СНД
2418,0
1917,1
500,9
1046,5
512,5
534,0
100
79
21
100
49
51
2708,5
2306,3
402,2
1077,4
529,4
548,0
100
85
15
100
49
51
3. Визначимо коефіцієнти асоціації та контингенции за кожен рік.
Коефіцієнт асоціації


До А =,
К А 2000 = (1917,1 * 512,5-500,9 * 534,0) / (1917,1 * 512,5-500,9 * 534,0) = (982565-267480,6) / (982565 +267480,6) = 715084,4 / 1250045,6 = 0,57
К А 2002 = (2306,3 * 529,4-402,2 * 548,0) / (2306,3 * 529,4 + 402,2 * 548,0) = (1220955,22 - 220405,6) / (1220955,22 + 220405,6) = 1000549,62 / 1441360,82 = 0,69
Коефіцієнт контингенции


До кон 2000 = (1917,1 * 512,5-500,9 * 534,0) / ((1917,1 +500,9) * (500,9 +512,5) * * (1917,1 + 534 , 0) * (534,0 +512,5)) 1 / 2 = 715084,4 / (2418 * 1019,4 * 2451,1 * 1046,5) 1 / 2 = 715084,4 / (1570,0 * 1601,6) = 715084,4 / 2514512 = 0,28
До кон 2002 = (2306,3 * 529,4-402,2 * 548,0) / ((2306,3 +402,2) * (402,2 +529,4) * * (2306,3 +548 , 0) * (548,0 +529,4)) 1 / 2 = 1000549,62 / (2708,5 * 931,6 * 2854,3 * * 1077,4) 1 / 2 = 1000549,62 / (1588 , 5 * 1753,6) = 1000549,62 / 2785593,6 = 0,36
Висновки: експорт у країни поза СНД зріс на 6%, до країн СНД скоротився на ці ж 6%. Частка імпорту без змін. Відбулося зростання коефіцієнта асоціації та контингенции. Всі динаміки свідчать про зростання зв'язку між показниками.

Задача 4

Є дані про експорт філе рибного:
Базисний період
Звітний період
Кількість, т.
Вартість, тис. USD
Кількість, т.
Вартість, тис. USD
Експорт - всього
497
1483
490
1567
в тому числі в країни:
А
18
77
53
265
Б
262
907
410
1186
У
178
419
8
30
Г
-
-
20
86
Д
39
80
-
-
Визначте:
I По групі порівнянних країн імпортерів:
1) для оцінки структурних змін, що відбулися в географічному розподілі товаропотоку, інтегральний коефіцієнт структурних зрушень К. Гатева;
2) динаміку середньої ціни 1т. поставленого на експорт філе рибного;
3) якою мірою ця динаміка була зумовлена:
а) зміна ціни 1т. експортованого філе рибного в кожну з країн;
б) зміною квот на експорт філе рибного в країни.
II За всім країнам імпортерам:
1) динаміку середньої ціни 1т. поставленого на експорт філе рибного господарства ".
Зробіть висновки.
Рішення:
1. Для оцінки структурних відмінностей у споживчих витратах можна використовувати інтегральний коефіцієнт структурних зрушень К. Гатева:


де і - частки окремих видів витрат домогосподарств у звітному і базисному періодах.
Цей показник буде дорівнює нулю, якщо порівнювані структури залишилися незмінними; він буде дорівнює одиниці, якщо порівнювані структури повністю змінилися, тобто.


До S =


=
2. Динаміка цін 1 т поставленого на експорт філе риби в базисному році:
Експорт всего3, 0 тис. руб / 1 т.
А4, 3 тис. руб. / 1 ​​т.
Б3, 5 тис. руб. / 1 ​​т.
В2, 4 тис. руб. / 1 ​​т.
Г-
Д2, 1 тис. руб. / 1 ​​т.
Динаміка цін 1 т поставленого на експорт філе риби у звітному році:
Експорт всего3, 2 тис. руб. / 1 ​​т.
А5 тис. руб. / 1 ​​т.
Б2, 9 тис. руб. / 1 ​​т.
В3, 8 тис. руб. / 1 ​​т.
Г4, 3 тис. руб. / 1 ​​т.
Д-
3. а) А, В, Г
б) Б, Д
II. 1. Динаміка цін
Країна
Ціна в базисний рік, тис. руб. / 1 ​​т.
Ціна у звітний рік
А
4,3
5
Б
3,5
2,9
У
2,4
3,8
Г
-
4,3
Д
2,1
-
Висновки: частково змінилася структура експорту (на 0,44). Динаміка цін свідчить про зростання продажів. Експорт в країни А, В, Г залежить від зміни цін, в країни Б, Д - не залежить.

Задача 5

Є такі дані про продаж сільськогосподарської продукції в січні звітного року на міському ринку обстеженого регіону:

Види продуктів
Продано
Середні ціни
тонн
у% до січня базисного року
у.о. за кг.
у% до січня базисного року
А
3,3
87,0
5,32
106,0
Б
0,4
88,0
4,84
104,0
У
2,1
113,0
4,07
96,0
Визначте:
1. Середній арифметичний індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі, загальні індекси цін Е. Ласпейреса і Г. Паші, а також їх аналоги з середньої арифметичної і гармонійної формі, загальний індекс обороту роздрібної торгівлі.
2. Загальна (абсолютна) зміна обороту роздрібної торгівлі - всього і в тому числі за рахунок змін: а) фізичного обсягу продажу товарів; б) цін на товари. Зробіть висновки.
Рішення:
Вартість продуктів у звітному році за цінами базисного
p 0 q 1 = p 1 q 1 / (p 1 / p 0 * 100) * 100 = 17556 / 106 * 100 = 16,1 тис. у.о. і т.д.
Вартість проданих продуктів у базисному році
p 0 q 0 = p 0 q 1 / (q 1 / q 0 * 100) * 100 = 16,1 / 100 * 100 = 16,1 тис. у.о і т.д.
Вид продуктів
p 1 q 1
p 1 / p 0 * 100
q 1 / q 0 * 100
p 0 q 0
p 0 q 1
А
17556
106
87
19037,1
16562,3
Б
1936
104
88
2115,4
1861,5
У
8547
96
113,0
7878,9
8903,1
Разом
28039
29031,3
27326,9
1. Індекс обороту роздрібної торгівлі

I pq = Σ p 1 q 1 / Σ p 0 q 0 = 28039 / 29031,3 = 1,035
Індекс цін
I p = Σ p 1 q 1 / Σ p 0 q 1 = 28039 / 27326,9 = 1,026
Індекс фізичного обсягу
I q = Σ p 0 q 1 / Σ p 0 q 0 = 27326,9 / 29031,1 = 0,941
2. Зміна обороту роздрібної торгівлі
Δpq = Σ p 1 q 1 - Σ p 0 q 0 = 28039 - 29031,3 = - 992,3 тис. ум. од.
Зміна обороту роздрібної торгівлі за рахунок зміни фізичного обсягу
Δpq (q) = Σ p 0 q 1 - Σ p 0 q 0 = 27326,9 - 29031,3 = -1704,4 тис. ум. од.
Зміна обороту роздрібної торгівлі за рахунок зміни цін
Δpq (p) = Σ p 1 q 1 - Σ p 0 q 1 = 49,7 - 48,3 = 712,1 тис. ум. од.
Висновки: оборот роздрібної торгівлі та індекс цін зріс, знизився індекс фізичного обсягу, через що зріс оборот роздрібної торгівлі.

Задача 6

Чисельність населення міста на кінець року склала 700 тис. чол. Відомо, що протягом року в місті народилося 10, а померло 12 тис. чол., У тому числі дітей у віці до 1 року - 200 чол. В аналізованому році виявлено позитивне сальдо міграції, рівне 12 тис. чол.
Довідково: Питома вага жінок у віці 15-49 років у загальній середньорічної чисельності населення міста склав 30%
Визначте: а) чисельність населення міста на початок року; б) середньорічну чисельність населення міста; в) загальний і спеціальний коефіцієнти народжуваності; г) загальний коефіцієнт смертності; д) коефіцієнти природного приросту та міграції населення; е) коефіцієнти життєвості, обігу та економічності відтворення населення. Зробіть висновки
Рішення:
А) Чисельність населення міста на початок року
ЧНнг = 700 + 10 + 12 - 12 = 710 тис. чол.
Б) Середньорічна чисельність населення
ЧН = (ЧН 0 + ЧН 1) / 2 = (700 + 710) / 2 = 705 тис. чол.
В) Загальний коефіцієнт народжуваності
До ро = Р ж / ЧН = 9,8 / 705 * 100% = 1,39%
Р ж - число народжених живими у віці до 1 року
Спеціальний коефіцієнт народжуваності
До рс = Р / Ж 0 * 100 = 10 / 118,4 * 100 = 8,4%
Ж 0 - Кількість жінок 15-49 років
Г) Загальний коефіцієнт смертності
До см = У * 100 / ЧН = 12 * 100 / 705 = 1,7%

Д) Коефіцієнт природного приросту
До єп = (Р - У) / ЧН * 100 = (10 - 12) * 100 = -0,3%,
Коефіцієнт міграції населення
До мн = (Пр - Вибрати) / ЧН = 12 / 705 = 1,7
Е) Коефіцієнт життєвості
До ж = Р / В * 100 = 10 / 12 * 100 = 83,3%
Коефіцієнт обороту населення
До об = (Р + У) / 1000 = 2,2%
Коефіцієнт економічності відтворення населення
До ЕВН = 0,3 * 100 / 2,2
Висновки: а) чисельність населення міста на початок року 710 тис. чол.; Б) середньорічну чисельність населення міста 705 тис. чол.; В) загальний і спеціальний коефіцієнти народжуваності 1,39% і 8,4% відповідно; г) загальний коефіцієнт смертності 1,7%; д) коефіцієнти природного приросту та міграції населення -0,3% і 1,7 відповідно; е) коефіцієнти життєвості, обігу та економічності відтворення населення 83,3%, 2,2% і 2,2% відповідно .

Задача 7

За однією з організацій регіону за звітний рік є наступні дані:
1. Організація зареєстрована і діє з 20 жовтня. Чисельність працівників її облікового складу в жовтні становила: 20 жовтня (понеділок) - 315 чол., 21 жовтня (вівторок) - 305 чол., 22 жовтня (середа) - 317 чол., 23 жовтня (четвер) - 320 чол., 24 жовтня (п'ятниця) - 335 чол., 25 і 26 жовтня - вихідні дні, 27 жовтня - 334 чол., 28 жовтня - 330 чол., 29 жовтня - 325 чол., 30 жовтня - 310 чол., 31 жовтня - 307чел.
Крім того, відомо, що кількість зовнішніх сумісників з 20 по 27 жовтня склала 70 чол., З 28 по 31 жовтня - 85чел., А кількість працюючих за договорами цивільно-правового характеру зареєстровано з 20 по 23 жовтня - 15 чол., А з 28 по 31 жовтня - 10 чол.
2. У листопаді кількість явок на роботу зареєстровано 5859 людино-днів, кількість неявок по всіх причин 3891 людино-днів.
3. Середньооблікова чисельність її працівників за грудень склала 320 чол.
Визначте:
1) за жовтень: а) середню кількість зовнішніх сумісників, б) середню чисельність працівників, які виконували роботу за договорами цивільно-правового характеру;
2) середньоспискову чисельність працівників організації за рік.
Рішення:
1. Середня кількість зовнішніх сумісників
ВС = (70 * 7 / 31) + (85 * 3 / 31) = 15,8 + 8,23 = 24,03,
де 70 і 85 - їхня щоденна чисельність, 7 і 3 - число днів роботи, 31 - число днів у жовтні.
Середня чисельність працівників, які виконували роботу за договорами цивільно-правового характеру
ДП = (15 * 3 / 31) + (10 * 3 / 31) = 1,45 + 0,97 = 2,42,
де 15 і 10 - їхня щоденна чисельність, 3 - число днів роботи, 31 - число днів у жовтні.
2. Середньооблікова чисельність за жовтень
СЧ 10 = (315 + 305 + 317 + 320 + 335 + 335 + 334 + 330 + 325 + 310 + 307) / 31 = 114 чол.
Чисельність працівників у вихідні дні приймається рівною їх чисельності в останній робочий день тижня.
Середньооблікова чисельність за листопад
СЧ 11 = (5859 + 3891) / 30 = 325 чол.
Середньооблікова чисельність за грудень
СЧ 12 = 320 чол.,
Середньооблікова чисельність за рік
СЧ = (31 * СЧ 10 + 30 * СЧ 11 + 31 * СЧ 12) / 365 = (31 * 114 + 30 * 325 + 31 * 320) / 365 = 63,6 чол.,
де 31, 30, 31 - число днів у жовтні, листопаді та грудні, 365 - число днів у році.
Висновки: основна частина персона - постійні працівники, перші місяці чисельність персоналу змінилася майже в 3 рази, потім скоротилася на 5 осіб.

Задача 8

По суб'єкту Федерації є такі дані, млрд. руб.:
Основні фонди за повною вартістю на початок року 300
Ступінь зносу основних фондів на початок року,% 30
Введено нових основних фондів за год50
Вибуло основних фондів по повній стоімості30
Залишкова вартість вибулих основних фондів,% 45
Сума нарахованого зносу за год25
Витрати на капітальний ремонт за год18
Визначте:
1) повну відновну вартість на кінець року;
2) відновну вартість за вирахуванням зносу на початок і кінець року;
3) коефіцієнти придатності основних фондів на початок і кінець року;
4) коефіцієнт зносу основних фондів на кінець року;
5) коефіцієнти оновлення і вибуття основних фондів.
6) Побудуйте баланси основних фондів по повній відновної вартості за вирахуванням зносу. Зробіть висновки.
Рішення
Повна відновна вартість на кінець року = 581 + 50 = 631 млн. крб.
Відновлювальна вартість основних фондів з урахуванням зносу на початок року
НД 0 = ОФ 0 * (1 - І / 100) = 830 * (1 - 30 / 100) = 581 млн. крб.,
де ОФ - повна відновна вартість основних фондів, З - знос.
Повна відновна вартість на кінець року
ОФ 1 = 830 - 24 - 35 + 60 + 120 = 951 млн. крб.
Відновлювальна вартість з урахуванням зносу на кінець року
НД 1 = 581 - 24 * 75 / 100 - 35 * 92 / 100 + 52 + 120 = 702,8 млн. руб.
Коефіцієнт оновлення основних фондів
К о = ОФ вв / ОФ 1 = (60 + 120) / 951 = 0,189,
де ОФ ст - вартість введених основних фондів.
Коефіцієнт вибуття

К в = ОФ виб / ОФ 0 = (24 + 35) / 830 = 0,071,
де ОФ виб - вартість вибулих основних фондів.
Середньорічна вартість основних фондів
ОФ = (830 * 2 + 890 * 1 + 866 * 2 + 986 * 3 + 951 * 4) / 12 = 920,3 млн. руб.
Фондоозброєність
ФВ = ОФ / ЧР = 920,3 / 900 = 1,023,
де ЧР - середньорічна чисельність робітників.
Фондовіддача
ФО = В / ОФ = 6 / 920,3 = 0,00652,
де В - випуск товарів і послуг.
Висновки. Відновлювальна вартість основних фондів (як повна, так і з урахуванням зносу) протягом року збільшилася. Основні фонди оновилися на 18,9%. Вибуло 7,1% основних фондів. Фондоозброєність склала 1,023, фондовіддача - 0,00652.

Задача 9

За звітний період є дані про розподіл домогосподарств регіону за розміром середньодушових грошових доходів:
Середньодушовий грошовий дохід, руб.
Число домогосподарств,%
Чисельність населення,%
До 800
6,5
7,5
800-1200
29,3
23,4
1200-1600
21,6
21,7
1600-2000
11,4
13,5
2000-2400
9,1
8,4
2400-2800
8,3
7,3
2800-3200
7,0
6,7
3200-3600
3,1
2,5
3600 і більше
3,7
9,0
Разом
100,00
100,0
Довідково: Загальна кількість домогосподарств у регіоні становить 806,5 тис. Одне домогосподарство в середньому складається з 3,2 особи.
Визначте:
1) середньодушовий місячний дохід населення регіону;
2) модальні та медіанні розміри середньодушових місячних доходів населення регіону;
3) показники диференціації і концентрації доходів населення регіону: а) децільний коефіцієнт; б) коефіцієнт К. Джіні; в) коефіцієнт Херфіндаля-Хіршмана.
4) чисельність населення регіону, що має дохід нижче прожиткового мінімуму, встановленого в звітному періоді у розмірі 1530 руб.
5) рівень бідності в регіоні. Побудуйте криву М. Лоренса.
6) Зробіть висновки про рівень доходів населення регіону та їх концентрації.
Рішення:
Знайдемо середини інтервалів грошових доходів:
800 - (1200 - 800) / 2 = 600 руб.
(800 + 1200) / 2 = 1000 руб. і т.д.
3600 + (3600-3200) / 2 = 3800

Інтервали
Середини інтервалів x i
Чисельність населення m i
Число домогосподарств n i
x i m i
x i n i
Частка насел.
Частка домогосподарств
Частка доходів населення
Частка доходів домогосподарств
До 800
600
194
52,4
116160
31440
0,08
0,06
0,025
0,023
800 - 1200
1000
604
236,3
603900
236300
0,23
0,29
0,128
0,171
1200 - 1600
1400
560
174,2
784000
243880
0,22
0,22
0,166
0,177
1600 - 2000
1800
348
91,9
627120
165420
0,13
0,11
0,133
0,120
2000 - 2400
2200
217
73,4
476960
161480
0,08
0,09
0,101
0,117
2400 - 2800
2600
188
66,9
489840
173940
0,07
0,08
0,104
0,126
2800 - 3200
3000
173
56,5
518700
169500
0,07
0,07
0,110
0,123
3200 - 3600
3400
65
25,0
219300
85000
0,02
0,03
0,046
0,062
3600 і більше
3800
232
29,8
882740
113240
0,09
0,04
0,187
0,082
Разом
-
2581
806,5
4718720
1380200
1) Середньоподушний грошовий дохід населення регіону:
* = Σ x i m i / Σm i = 4718734,7 / 2581 = 1828,4 руб.
2) Модальний інтервал для чисельності населення (800; 1200), так як
max (194; 604; 560; 348; 217; 188; 173; 65; 232) = 604
Мода
Мо 0 = x o + h (n mo - n mo - 1) / (2n mo - n mo - 1 - n mo + 1) = 800 + 400 * (604 - 194) / (2 * 604 - 194 - 560 ) = 1161,2 руб.,

де h = 1200 - 800 = 400 - довжина модального інтервалу, n mo, n mo - 1, n mo + 1 - частоти модального, предмодального і послемодального інтервалів.
Номер медіани для чисельності населення
(N + 1) / 2 = (2581 + 1) / 2 = 1291
Медіанний інтервал (1200; 1600), так як
194 + 604 = 798 <1291
194 + 604 + 560 = 1358> 1291
Медіана
Ме 0 = x e + h ((N + 1) / 2 - S me - 1) / n me = 1200 + 400 * (1297 - 798) / 560 = 1556,4 руб.,
де x e - початок медіанного інтервалу, S me - 1 - накопичена частота предмедіанних інтервалів, n me - частота медіанного інтервалу.
1) А) Доцільний коефіцієнт
194 <2581 * 0,1 = 258,1
194 + 604 = 798> 258,1
Нижній децільний інтервал (800, 1200).
Нижня дециль
Д н = 800 + 400 * (258,1 - 194) / 604 = 842,5 руб.
2581 - 232 = 2349> 2581 * 0,9 = 2323
2581 - 232 - 65 = 2284 <2323
Верхній децільний інтервал (3200, 3600)
Верхня дециль
Д в = 3600 - 400 * (2349 - 2323) / 65 = 3760 руб.
Доцільний коефіцієнт
До д0 = Д в / Д н = 3760 / 842,5 = 4,463

Б) Коефіцієнт Джині:


G =,
де cum у i - кумулятивна частка доходу.
Інтервали
Частка насел. x i
Частка доходів y i
Кумул. частка доходів cum y i
До 800
0,08
0,025
0,025
800 - 1200
0,23
0,128
0,153
1200 - 1600
0,22
0,166
0,319
1600 - 2000
0,13
0,133
0,452
2000 - 2400
0,08
0,101
0,553
2400 - 2800
0,07
0,104
0,657
2800 - 3200
0,07
0,110
0,766
3200 - 3600
0,02
0,046
0,813
3600 - 4000
0,09
0,187
1,000
Населення:
G 0 = 1 - 2 * (0,08 * 0,025 + 0,23 * 0,153 + 0,22 * 0,319 + 0,13 * 0,452 + 0,08 * 0,553 + 0,07 * 0,657 + 0,07 * 0,766 + 0,02 * 0,813 + 0,09 * 1,000) + 0,08 * 0,025 + 0,23 * 0,128 + 0,22 * 0,166 + 0,13 * 0,133 + 0,08 * 0,101 + 0,07 * 0,104 + 0 , 07 * 0,110 + 0,02 * 0,046 + 0,09 * 0,187 = 0,280
в) коефіцієнт Херфіндаля-Хіршмана
К = 0,08 * 0,08 +0,23 * 0,23 +0,22 * 0,22 +0,13 * 0,13 +0,08 * 0,08 +0,07 * 0,07 + 0,07 * 0,07 +0,02 * 0,02 +0,09 * 0,09 = 1
2) Чисельність населення, що має дохід нижче прожиткового мінімуму (1530 крб):
Б 0 = 194 + 604 + 560 * (1530 - 1200) / 400 = 1260 тис. чол.
3) Рівень бідності
УБ = Б / ЧН * 100

УБ 0 = 1260 / 2581 * 100 = 48,8%
Крива Лоренца:
\ S

Висновки. Доцільний коефіцієнт збільшився. Коефіцієнт Джині збільшився, тобто диференціація населення за рівнем доходів зросла. Рівень бідності збільшився в 2 рази.

Список літератури

1) Громико Г.Л. Статистика. - М.: МГУ, 2001.
2) Гусарєв В.М. Теорія статистики. - М.: ЮНИТИ, 2002.
3) Єлісєєва І.І., Юзбашев М.М. Загальна теорія статистики / За ред. чл.-кор. РАН І.І. Єлисєєвій. - М., 1998.
4) Єфімова М.Р. та ін Загальна теорія статистики: Підручник. - М.: ИНФРА-М, 2003.
5) Єфімова М.Р., Кіперман Г.Я. Збірник завдань з теорії статистики. - М.: Фінанси і статистика, 2002.
6) Єфімова М.Р., Петрова О.В., Румянцев В.М. Загальна теорія статистики. М, 2000.
7) Економічна статистика: Підручник / За ред. Е.Н. Фреймундт, М.Р. Ейдельмана. - М.: Статистика, 2003.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Завдання
223.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Статистика 14
Статистика 9
Статистика 3
Статистика 12
Статистика 15
Статистика 7
Статистика 2
Статистика 11
Статистика 8
© Усі права захищені
написати до нас