Статистика цін і тарифів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Федеральне агентство по сільському господарству
ФГУВПО
Державний Університет із землеустрою
Кафедра економічної теорії та менеджменту

Курсова робота з Статистикою:

«Статистика цін і тарифів»
Виконав: ст. гр.
Перевірив:
                                      
Москва 2005
Зміст

Введення ................................................. ................................................ 3

1.1. Завдання статистики цін ............................................... .................... 5
1.2. Система показників статистики цін ........................................... 7
1.3. Принципи та методи реєстрації цін ......................................... 8
1.4. Методи розрахунку і аналізу індексів цін ..................................... 12
2. Розрахункова частина ................................................ ................................. 16
Висновок ................................................. ........................................... 21
Список використаної літератури ............................................... ... 22

Введення

Метою даної курсової роботи є детальне ознайомлення з матеріалами на тему «Статистика цін і тарифів», оволодіння теоретичними основами, вдосконалення своїх знання в цій області, і безпосередньої застосування цих знань на практиці. В основі розрахунків лежать оригінальні дані, що дозволить безпосередньо, на прикладі, ознайомиться з предметом статистики цін і тарифів.
І це особливо важливо при переході України до ринкової економіки багато підприємств зіткнулися з серйозними проблемами, так як раніше не замислювалися про витрати на виробництво, не думали про ринки збуту і не займалися ціноутворенням. Внаслідок цього багато вітчизняних товари виявилися неконкурентоспроможними і програли свої позиції іноземним аналогічним товарам, які були дешевше і якісніше, що відповідало споживчим вимогам. Ось чому сьогодні статистика є найважливішою ланкою у всій економіці, пред'являючи додаткові вимоги до управлінського персоналу. Оволодіння статистичної методології - одна з неодмінних умов пізнання кон'юнктури ринку, вивчення тенденцій і прогнозування попиту та пропозиції, прийняття оптимальних рішень на всіх рівнях комерційної діяльності на ринку товарів і послуг, у зв'язку з цим важливу роль набуває такий розділ статистики, як статистика цін.
Предметом статистики цін є всебічне вивчення цін та ціноутворення. Статистика цін вивчає рівні і структуру цін, співвідношення цін і динаміку цін, варіації цін і еластичність цін у різних аспектах, а також аналізує вплив цін на найважливіші вартісні соціально-економічні показники.
Багатоаспектний комплекс проблем, іменований статистикою цін, існує як самостійний блок показників і є складовою частиною соціально-економічної статистики та статистики фінансів.
Статистика цін завжди використовувалася для вирішення всіх державних програм економічного і соціального розвитку країни, для прийняття та аналізу виконання перспективних планів. Значення всебічного вивчення цін у даний час важко переоцінити. Воно зростає в зв'язку з аналізом здійснюваної в країні економічної реформи.
У сучасних умовах ціни є складною економічною категорією, основою ринкового механізму, а ціноутворення - інструментом маркетингу. Взаємозв'язок цін з системою народногосподарських, галузевих і регіональних економічних показників у більшості випадків характеризується тим, що ціна виступає як один з факторів, що впливають на закономірності соціально-економічних процесів і явищ. Ціни впливають на всі результативні вартісні показники: валовий випуск товарів і послуг, ВВП країни, кінцеве споживання і накопичення товарів і послуг і т.п. Від рівня цін залежать: проміжне споживання, витрати виробництва та обігу, величина валового прибутку економіки і прибутку окремих галузей і підприємств, показники рентабельності та ефективності виробництва. Ціна є регулятором співвідношення попиту і пропозиції; обсягу і структури розміщення виробництва по регіонах країни. Ціна суттєво впливає на швидкість обігу товарів, грошову емісію і формування бюджетів - федерального, регіонального і д.р. Ціни виступають як економічний чинник, що визначає купівельну спроможність грошових доходів населення, величину прожиткового мінімуму окремих груп населення. Динаміка цін робить прямий вплив на рівень і структуру споживання населення, на співвідношення у споживанні матеріальних та духовних благ, рівень і якість життя народу в цілому і його різних соціальних груп.
Всебічне вивчення цін передбачає використання всього арсеналу статистичних методів: вибіркові обстеження, абсолютні та відносні величини, групування, середні величини, індекси, ряди динаміки, показники варіації, кореляційний аналіз, графічний метод і буд. Практично державна статистика більш широко застосовує вибіркові обстеження, метод середніх величин, індексний і графічний методи. У наукових дослідженнях у галузі статистики цін використовуються також інші методи.
Державною статистикою передбачається перспективне вдосконалення статистики цін як найважливішого блоку соціально-економічної статистики та статистики фінансів. Першорядне вдосконалення російської статистики цін передбачає реалізацію двох генеральних напрямків її розвитку. По - перше, побудова системи показників, об'єктивно відображають специфіку і тенденції зміни цін в сучасних умовах. По - друге, розробку принципово нової системи збору статистичної інформації про ціни, прийнятої у світовій практиці.
У курсовій роботі велика увага приділяється саме розгляду методів розрахунку і аналізу індексів цін, на прикладі будівельної компанії «ЗАЕРС», яка успішно функціонує на московському ринку протягом 10 років.
1.1. Завдання статистики цін
В основу сучасної класифікації концептуальних завдань статистики цін, окрім аналізу динаміки цін, вивчення структури цін, регіональних відмінностей цін, їх коливання і сезонності, співвідношення цін на різні товари можуть бути так само покладено такі критерії: цілі, що досягаються рішенням завдання, і суб'єкти, зацікавлені у вирішенні задачі.
Перша класифікація включає три концептуальні завдання.
1. Характеристика стану (кон'юнктури) ринку. Вирішуючи цю загальну задачу в умовах ринку, статистика розглядає поведінку цін як опосередковану реакцію на зміну економічної ситуації (грошова емісія, збалансованість попиту і пропозиції, зростання і диференціація доходів населення, зміна цін на взаємозв'язані товари, зміна рівня якості товарів і вимог до нього і т . д.).
2. Характеристика ціни як інструменту управління ринком. З цієї позиції статистика вивчає можливості і ступінь впливу цін на виробництво (в тому числі і з допомогою податків, закладених в структуру ціни), звернення (від ціни залежать швидкість обороту і витрати обігу), попит. Загальновизнана зворотна залежність між ціною і попитом не завжди підтверджується на практиці, наприклад у випадку «престижної» ціни або ціни «показника якості». Статистика цін має можливість обгрунтувати економічні важелі для маркетингового регулювання ринку.
3. Аналіз цін з позиції маркетингового управління ціноутворенням і державного регулювання цін. Вирішення цієї задачі передбачає статистично виявити закономірності ціноутворення, поведінки цін і поведінки покупця, встановити вплив їх на рівень життя, змоделювати і здійснити прогноз зміни цін.
Друга класифікація - з позиції користувачів і замовників статистичної цінової інформації - виділяються такі загальні завдання статистики цін.
1. З позиції держави: вивчення ціни як знаряддя соціальної та економічної ефективності ринку, як чинника рівня життя, як головної складової інфляційних процесів; вивчення впливу цін на ринок праці, прогнозування наслідків зміни ціни; вивчення ціни в ролі дефлятора для перерахунку вартісних показників: як найважливішого чинника формування бюджету; статистичне вивчення цін, моделювання їх закономірностей для прийняття рішень щодо ціноутворення, для контролю над грошовим обігом у країні; аналіз цін з метою регулювання рівня цін на стратегічні і життєво важливі товари, для виявлення галузей, в які невигідно вкладати капітал, де неефективний приватний сектор, і т. д.
2. З позиції виробника, продавця: вивчення цін як інструменту маркетингу, аналіз внутрішньовидових, регіональних рівнів цін і їх диференціації, моделювання взаємозв'язку цін і якісних характеристик товару, структури цін у галузі, вивчення цін альтернативних товарів та інших субринков і т. д.
3. З позиції покупця: вивчення цін як фактора індексації доходів, формування споживчого кошика і прожиткового мінімуму; визначення цінового впливу на рівень життя різних соціальних груп населення; аналіз відповідності цін якості товарів і рівнем доходів, перевагам споживачів; виявлення асортиментної диференціації цін як фактора вибору (вимушеності ) покупки і т. д.
Перераховані вище концептуальні завдання статистики цін вирішуються за допомогою конкретних функціональних завдань, які включають:
- Реєстрацію цін, нагляд за їх зміною;
- Аналіз рівня цін, його диференціації;
- Характеристику структури цін;
- Вивчення співвідношень цін різних товарів, субринков і перехресної еластичності цін;
- Оцінку, аналіз та моделювання колеблемости, циклічності і сезонності цін;
- Регіональний аналіз цін;
- Аналіз та моделювання динаміки цін;
- Виявлення і моделювання факторів, що впливають на рівень, варіацію та динаміку цін;
- Прогнозування цін.
1.2. Система показників статистики цін
Ціни - складна система, складовий елемент ринкового механізму. Отже, статистичне вивчення цін вимагає розгорнутої системи показників, яка відповідає вимогам ринкової економіки. Система показників повинна відобразити різні види диференціації ринкових цін: асортиментний, територіальний, в часі, за соціально-дохідним групам, різним субринках.
Таблиця 1. - Система показників статистики цін
Блоки
показників
Показники
Субпоказателі
Рівень цін
Індивідуальний рівень
Моментная ціна товарного виду, сорту товару-представника

Середній рівень

Середня ціна на дату і за період: по товарній групі (комплексу); по території, в тому числі місту і селу; по субринках; по групах покупців
Узагальнюючий рівень
Вартість споживчого кошика, відношення індивідуальної, середньої і узагальнюючої ціни до доходу
Структура ціни
Собівартість, націнки, знижки (оптові, роздрібні), податки
Питома вага кожного елементу в кінцевій (роздрібній) ціні товару; питома вага валового доходу (реалізованого накладення) у товарообігу; співвідношення оптових і роздрібних цін; співвідношення структурних елементів роздрібних цін
Співвідношення цін
Коефіцієнти співвідношення цін регіонів, субринков, товарів
Відношення цін товарів до базової ціни; ступінь відхилення співвідношень цін від базових; ступінь стійкості співвідношень в динаміці
Варіація цін
Показники варіації цін у просторі (соціально-економічному і географічному) і в часі
Розподіл цін у межах товарної групи (угруповання однойменних товарів за рівнем цін); рівень територіальної колеблімості цін; рівень стійкості цін у динаміці (коефіцієнт апроксимації трендової моделі); рівень сезонних та циклічних коливань цін; ступінь відмінностей цін покупок в соціальних групах населення (угруповання споживачів за рівнем цін купівлі)

Блоки

показників

Показники

Субпоказателі

Динаміка цін
Показники динаміки окремих товарів-представників, товарних груп, усіх товарів
Індивідуальні індекси цін; групові індекси цін; загальний (зведений) індекс цін; індекс середніх цін; тренд цін
Відповідність ціни якості товару і купівельним думок
Показники впливу якості на ціну, динаміку якості, динаміку цін
Параметри моделей; коефіцієнти еластичності; індекси; експертні оцінки
Еластичність
Показники залежності цін від соціально-економічних чинників, залежності цін одних товарів від цін інших
Емпіричний коефіцієнт еластичності, коефіцієнт перехресної еластичності; теоретичний коефіцієнт еластичності
Ринок робить ціни гнучкими, чутливо реагують на зміну різних чинників. Тому показники еластичності цін, їх співвідношень повинні знайти відображення в системі показників статистики цін. Можливість для населення вибору товарів з певним поєднанням якості і цін, що відповідають певному рівню доходу і споживчим вимогам, визначає необхідність використання в системі показників статистичних оцінок відповідності та відображення в ціні якості товару, споживчих переваг.
Найважливішими залишаються показники динаміки (особливо індекси) і прогнозні оцінки (з урахуванням прогнозу умов та факторів, що впливають на ціни). Особливого значення набувають показники динаміки цін, що враховують якісні зміни товарів. Система показників статистики цін відображає діалектичну єдність аналізу цін у статиці і динаміці, поєднання синтетичного і аналітичного підходу до вивчення зазначених проблем, включає показники державної статистики цін та статистики цін ринкових структур.
1.3. Принципи та методи реєстрації цін
Існують дві концепції реєстрації цін. В основі першої, що отримала назву прейскурантної методики, лежить строго документований і суцільний облік цін, який певною мірою був виправданий в умовах політики стабільних цін, порівняно вузького і малоізменяющегося асортименту товарів. Практично реєструвалися не самі ціни, а тільки зміни цін.
У міру розширення обсягу та асортименту товарів стали накопичуватися серйозні помилки: відбувалося невраховане (приховане) підвищення цін, обумовлене появою нібито «нових» видів товарів, і приховане наростання інфляційних процесів, тому що не вважалися зміною і не враховувалися в індексі нові ціни на раніше не випускалися різновиди товару, тимчасові ціни на товари поліпшеної якості, уцінка залежаних товарів і т. п.
Ця концепція вважалася основною в умовах централізованої планової економіки; в ринкових умовах вона застосовується на комерційних підприємствах з добре поставленим обліком.
Накопичений досвід спостереження за ринковими цінами дозволив у 1988-1989 рр.. державну статистику оперативно перейти на вибіркову систему реєстрації цін, засновану на наступних принципах:
- Відмова від масового документованого обліку, практично не можливого в умовах різних форм власності, і перехід до обмеженої використання документів;
- Відмова від суцільного обліку цін і перехід до використання вибіркового методу в часі, просторі і товарній масі;
- Формування споживчого кошика, тобто набору товарів-представників;
- Введення системи поправок на зміну якості товарів;
- Повне охоплення всіх форм і видів торгівлі (субринков). Ряд проблем, пов'язаних з реєстрацією цін залишився спірним і продовжує обговорюватися.
Формування вибіркової сукупності здійснюється за схемою.
1. Вибірка в часі. Оптимальною вважається щомісячна реєстрація цін. При необхідності на мінімум товарів може бути організовано щотижневе або щоденне спостереження за цінами. Так, наприклад, у 1992 р. Держкомстат РФ організував щотижневу реєстрацію цін на 22 непродовольчих товару в 132 містах Росії.
2. Відбір товарів-представників. ( Товар-представник - конкретна марка, артикул або мала товарна група, основа якої - спільність споживчого призначення.). Здійснюється вибір репрезентують всю сукупність товарів, що характеризують загальні закономірності, тенденції, рівні цін.
Відбір товарів-представників з генеральної сукупності, згрупованої за характером використання товарів, може здійснюватися за критеріями: частка даного товару в обсязі реалізації товарної групи, можливість регулярного одержання даних, варіація індивідуальних індексів в групі, ступінь кореляції у динаміці цін товарів групи. Як правило, перевага віддається першим двом критеріям як менш дорогим.
У нашій країні з 1989 р. статистичними органами велося спостереження за цінами на 700 товарів-представників (650 непродовольчих), а з 1 кварталу 1990 р. - вже на 1030. У 1992 р. за домовленістю між Держкомстатом РФ і Департаментом статистики Міжнародного валютного фонду (МВФ) це число скоротилося до 407 товарів. Для порівняння: споживчий кошик для розрахунку ІСЦ в США складається з 300 продуктів і послуг-представників, у Франції - 250, Англії - 350, Німеччині - 475.
3. Вибір конкретного різновиду товару-представника і виду реєстрованої ціни. Для реєстрації ціни товару-представника застосовується детальна специфікація товару - перелік його узагальнених споживчих ознак. Визначення специфікацій вимагає експертних знань. При цьому необхідні сталість зазначених параметрів товару, можливість стежити за їхньою зміною, значна частка товару в обсязі товарообігу, досягнута і прогнозована стійкість продажів.
Принципова відмінність набору товарів-представників, розробленого у співавторстві з експертами МВФ, від діяв у 1989-1992 рр.. - Відсутність єдиних і твердих специфікацій. У сучасних умовах конкретні параметри специфікації самостійно визначаються реєстратором і містять характеристики - назва торгової фірми, розмір, якісні ознаки і ін Передбачається надалі регулярно підвищувати професійну кваліфікацію реєстраторів, впроваджувати методи ймовірнісної вибірки, проводити відбір специфікацій за принципом: кожен товар (у тому числі з невеликим обсягом продажів) має право бути представленим у вибірці.
Можливі чотири варіанти реєстрованої ціни товару-представника:
- Модальна,
- Проста середня арифметична,
  - Зважена,
- Випадково відібрана.
За чинною нині методикою реєструється модальна ціна, тобто ціна товару з найбільшим обсягом реалізації в товарній групі. Якщо таких товарів декілька, обчислюється проста середня арифметична ціна цих товарів. Для оцінки рівня цін товару такий підхід є спрощеним - не враховується розподіл товарів за розмірами і ростам (так як береться найбільш розповсюджений товар), а також розподіл продажу за цінами різних видів товарів.
4. Вибірка по території (відбір населених пунктів, підприємств торгівлі). Можливі такі варіанти:
- Вибірка, в якій пропорційно представлені великі, малі міста і села (географічні, адміністративні регіони);
- Широко застосовується в міжнародній практиці вибірка пропорційно розмірам (ВВР) - у вибірку включаються всі міста з чисельністю населення більше заданої, а що залишилися відбираються з імовірністю, пропорційній їх розмірах;
- Вибірка з урахуванням дисперсії, сприяє зменшенню розкиду (дисперсія ціни чи доходу в регіоні не повинна перевищувати загальної величини дисперсії);
- Вибірка на основі інтервальної угруповання населених пунктів (одиниця з меншим обсягом ознаки, наприклад, чисельності населення має рівну ймовірність вибору з усіма одиницями групи);
- Гніздова вибірка (за допомогою кластерного аналізу виділення територій, однорідних за сукупністю цін на основні товари).
В умовах ринку кожне підприємство саме забезпечує себе необхідною для маркетингу статистичною інформацією: поряд з власною звітністю підрозділи або спеціалізовані маркетингові фірми формують панелі споживачів, займаються опитуванням та анкетуванням покупців, вивчають поведінку конкурентів і регіональні можливості збуту. Але приватним фірмам потрібна і цінова інформація на ринку в цілому.
Організувати отримання такої інформації може тільки державна статистика, яка виступає продавцем інформації, що має наукову школу, досвід, обгрунтовану за допомогою дорогих обстежень та наукових розробок методологію. Необхідні постійне спостереження за цінами (моніторинг), використання експертних оцінок, методів малої вибірки в найбільш представницьких точках, вивчення взаємозв'язку цін і попиту (на базі представницької панелі).
Крім того, система спостереження за цінами включає вибіркове обстеження контрактів-договорів, використання матеріалів фінансових і інших перевірок, даних податкових органів. Цінною стає будь-яка інформація: маркетингова, торгових кореспондентів, публікації великих компаній, економічних інститутів і т. д. Особливу важливість набуває розробка перспективних способів спостережень; покупець також може бути інформатором, у нього можна отримати додаткові відомості на вибірковій основі, близькі до реальних (наприклад , про ціну покупки, відповідність ціни товару його споживчими властивостями). Поєднання опитування покупців з експертними оцінками дозволить уникнути впливу суб'єктивності купівельних думок на аналіз.
1.4. Методи розрахунку і аналізу індексів цін
Провідна роль в статистичному вивченні динаміки цін належить індексному методу. Порівняння цін одного товару здійснюється за допомогою індивідуального (однотоварного) індексу цін:
(1)
де pi0, pi1 - ціни на товар в базисному і поточному періоді.
Індекс середніх цін застосовується при вивченні зміни цін товарних груп, цін одного товару по різних територіях і субринках:
(2)
де pi1, qi1 - ціна і кількість проданого i - го виду товару (товару на i - й території або i - м субринках) у звітному році, i = l, ..., n;
pi1, qi1 - ціна і кількість проданого i - го виду товару (товару на i - й території або i - м субринках) у базисному році, i = l, ..., n.
Товари повинні бути досить однорідними, щоб їх кількість піддавалася підсумовування.
Основною формою індексу цін для сукупності різнорідних товарів є агрегатний індекс. Ціни різних товарів (наприклад, кондитерських виробів і комп'ютерів) складати безглуздо. Несумміруемость елементів сукупності долається шляхом зважування кожної ціни по кількості проданих товарів. Сума добутків цін товарів на їх кількість складає товарооборот сукупності товарів. Щоб виявити безпосередньо зміну цін, необхідно зафіксувати показники кількості на одному з рівнів:
- Базисного періоду часу (формула Ласпейреса);
(3)
- Поточного періоду часу (формула Пааше)
. (4)
Чіткість інтерпретації, економічний зміст і зручність практичного розрахунку формули Ласпейреса зробили її самою популярною в світі для розрахунку індексу споживчих цін, який показує, у скільки разів змінилися б споживчі витрати в поточному періоді в порівнянні з базисним, якби при зміні цін рівень споживання залишався колишнім . Такий розрахунок коректний при відсутності значних кількісних і якісних змін в структурі споживання (у часі і по території, якщо індекс розраховується для декількох регіонів).
Вивчення динаміки роздрібних цін (наприклад, для отримання дефлятора, що дозволяє розрахувати вартісні показники звітного періоду в порівнянних цінах) повинне бути максимально наближене до сукупності товарів, вироблених в звітному періоді. Результат розрахунку по формулі Пааше показує, у скільки разів сума фактичних витрат населення на купівлю товарів більше (менше) суми грошей, яку населення повинне було б заплатити за ці ж товари, якби ціни залишалися на рівні базисного періоду.
Статистичним аналізом доведено, що в довготривалому аспекті формула Пааше занижує реальну зміну цін внаслідок суспільної негативної кореляції (відносна вага товару падає, якщо ціна його зростає).
Доведено, що найкращий лінійний індекс лежить між індексами, обчисленими за формулами Ласпейреса і Пааше. Зарубіжні статистики намагалися знайти компромісну формулу.
Формула Еджворта - Маршалла:
(5)
Формула (5) вловлює зсуви в структурі покупок, але прив'язана до умовної структурі товарообігу, не характерної ні для одного реального періоду, не має прямого економічного сенсу. Її розрахунок зустрічає перешкоди в зборі матеріалів.
Найбільш вдалим компромісом багато які економісти вважають «ідеальний» індекс Фішера:
(6)
який оцінює не тільки набір товарів базисного періоду по цінах поточного, але і набір товарів поточного періоду по цінах базисного. Застосовується у разі труднощів з вибором ваг або значної зміни структури ваг.
Різновидом роздрібних цін є ціни на продукти масового (суспільного) харчування. Вони утворюються на базі роздрібних або оптових цін на продукти, що купуються підприємствами масового живлення з доданням націнки, що відшкодовує витрати на переробку продуктів і що дає прибуток. Безпосередня реєстрація цін продукції масового живлення практично неможлива через велику різноманітність її складу і відсутність стабільної одиниці вимірювання. Тому для розрахунку індексу цін на продукцію масового живлення обчислюють індекс цін на витрачені продукти і товари, продані на підприємствах масового харчування, і індекс цінових чинників націнки (Inp). Останній, у свою чергу, складається з двох індексів: індексу норм націнок (тобто відсотка націнки до ціни продукту) і індексу зміни самих цін:
(7)
де n1, p1, q1 - норма націнки, ціна і кількість товарів у звітному році, n0, p0, q0 - норма націнки, ціна і кількість товарів у базисному році; k - число ix різновидів товарів;
Оскільки витрата продуктів у виробництві продукції масового харчування враховується у вартісних одиницях, то для розрахунку використовується формула середнього гармонічного індексу:
(8)
де i np = i n * i p = n 1 p 1 / n 0 p 0
Формула індексу цін масового харчування має вигляд:
(9)
Індекси при систематичному розрахунку з року в рік утворюють індексні ряди. Розрізняють базисні ряди (ціни кожного року порівнюються з цінами року, прийнятого за базу) і ланцюгові (що характеризують зміну цін в порівнянні з попереднім роком). Ваги індексів ряду можуть бути постійними (на рівні одного року), і тоді твір ланцюгових індексів дасть базисний індекс.
Застосування системи змінних ваг (по кількості товарів звітного року) в індексному ряду цін породжує помилку при переході від ланцюгових індексів до базисних і назад, так як позитивна кореляція між поточною зміною цін і минулою зміною кількості проданих товарів. Ця помилка мала, якщо кореляційний зв'язок між зміною цін і кількості проданого товару незначна. На практиці система ланцюгових індексів (достоїнство - скорочує період порівняння, обмежує коло непорівнянних товарів) використовується для коротких періодів, потім здійснюється поправка по формулі базисного періоду, оскільки за тривалий період помилка накопичується.
Чисельні значення індексів, розрахованих по різних формулах на основі одних і тих же даних, відрізняються і часом значно, особливо в роки різких змін рівня цін і пов'язаного з цим зміни структури попиту. Віддати перевагу одній формулі важко: різні цілі диктують застосування індексних форм, що мають різний економічний сенс. Відмова від концепції єдиного індексу цін на користь концепції системи індексів дозволить дати узагальнюючу характеристику і оцінку основних причин зміни роздрібних цін. Але оскільки все ж індексний метод не універсальний, а відображає лише тенденцію руху цін, то не можна вимагати більшої визначеності від розрахованих індексів. Крім того, на чистоту результатів величезний вплив надає достовірність початкових матеріалів, особливо помилка вибірки, ступінь показності товарів, включених в розрахунок.
2. Розрахункова частина
Всі підприємства в Російській Федерації ведуть облік своєї виробничо-господарської діяльності. Для здійснення розрахунків було прийнято рішення звернутися до відомостей будівельної фірми «ЗАЕРС» про ціни на придбані в них будівельні матеріали.
Найменування вироби
Ціна за одиницю в листопаді 2005 р. (звітний)
Кількість проданих матеріалів
Ціна за одиницю в січні 2005 р.
Кількість проданих матеріалів
Цегла будівельний одинарний М-100
4,7
268800
4,5
256000
Цегла будівельний полуторний
5,9
164000
5,67
144000
Цегла лицьова одинарний М-150
6,4
163680
6
126750
Плити перекриття серія 1.141 У 63
ПК 72-15-8АтVт-1
8290
48
8240
50
Сходові марші серія 1.151-1
ЛМ 27-11-4
4200
26
3900
23
Фундаментні блоки стін підвалів
ГОСТ 13579-78
ФБС 24-3-6
1230
32
1100
29
Фундаментні блоки стрічкові
ГОСТ 13580-85
ФЛ6-12
980
41
900
36
Перемички залізобетонні
ГОСТ 948-84
134
34
145
29
Палі з каркасним армуванням по серії
1.011.1-10.1
418
55
390
60
Кільця колодязів
серія 39001-14
КС 10-9
1620
25
1630
27
У графі 1 за зведеними рядками зазначаються найменування придбаних матеріалів.
У графі 2 вказується ціна на товар у звітний період (листопад 2005 року).
У графі 3 вказується кількість проданих матеріалів у звітному періоді.
У графі 4 - ціна в січні 2005 року.
У графі 5 вказується кількість проданих матеріалів у базисному періоді.
Вартість матеріалів зазначається в рублях.
Маючи вищенаведені дані, я можу провести індексний аналіз і розглянути діяльність підприємства в динаміці.
Необхідно створити допоміжну таблицю, яка згодом допоможе нам провести всі майбутні розрахунки.
Найменування
вироби
Цегла будівельний одинарний М-100
1152000
1263360
1209600
1203200
Цегла будівельний полуторний
816480
967600
929880
849600
Цегла лицьова одинарний М-150
760500
1047552
982080
811200
Плити перекриття серія 1.141 У 63
ПК 72-15-8АтVт-1
412000
397920
395520
414500
Сходові марші серія 1.151-1 ЛМ 27-11-4
89700
109200
101400
96600
Фундаментні блоки стін підвалів
ГОСТ 13579-78
ФБС 24-3-6
31900
39360
35200
35670
Фундаментні блоки стрічкові
ГОСТ 13580-85
ФЛ6-12
32400
40180
36900
35280
Перемички залізобетонні
ГОСТ 948-84
4205
4556
4930
3886
Палі з каркасним армуванням по серії
1.011.1-10.1
23400
22990
21450
25080
Кільця колодязів
серія 39001-14
КС 10-9
44010
40500
40750
43740
РАЗОМ:
3366595
3933218
3757710
3518756
У статистичному аналізі існує багато індексів. Розглянемо деякі з них, наприклад індивідуальний індекс, який розраховується за такою формулою
Застосовуючи її, ми бачимо, що ціна на фундаментні блоки стін підвалів у звітному місяці в порівнянні з базисним місяцем зросла на 11%, і дане найменування товару подорожчало більше за інших. Найменше подорожчали кільця колодязів - 1%. Впала ж ціна на перемички залізобетонні (-8%). В основному коливання ціни склало від 4% до 7%
Аналогічна формула застосовується і для зіставлення кол-ва придбаного матеріалу (замість ціни поставимо кол-во). Скориставшись їй легко визначити, що в поточному періоді в порівнянні з базисним кількість проданого цегли особового одинарного збільшилася на 29%, а в свою чергу кількість проданих паль з каркасним армуванням зменшилася на 9%.
Загальний індекс товарообороту обчислюється за формулою:
i = = + = = 1,16
Ми можемо зробити висновок, що товарообіг у листопаді підвищився на 16% в порівнянні з січнем.
Загальний індекс фізичного обсягу товарообігу (кількість проданих товарів) обчислюється за формулою:
i =
Підставивши дані, отримуємо:
= 1,11.
Це означає, що кількість проданого товару в листопаді було більше на 11%, ніж у січні.
Тепер скористаємося формулою Пааше і знайдемо загальний індекс цін .
Підставивши дані з таблиці:
i =
= 1, 04
Ми отримуємо 1,04 (4%) тобто ціни на всі представлені товари в середньому виросли на 4% в порівнянні з базисним періодом.
Також в індексному аналізі використовується індекс Ласпейреса, що показує наскільки змінилася виручка (витрати) при зміні обсягу продажів (покупки) при незмінній ціні.                                 
   
Застосувавши цю формулу, отримаємо наступне: ціни збільшилися на 4%.
В індексу Пааше і Ласпейреса є свої недоліки і для їх вирішення був придуманий індекс Фішера, який враховує обидва ці показники. Але все ж таки ставлення до індексу Фішера неоднозначно, деякі вчені дотримуються такої думки, що даний індекс не має економічного сенсу.

Підставивши дані, отримаємо, що індекс Фішера дорівнює 4%.
Приріст товарообороту обчислюється як різниця між чисельником і знаменником індексу товарообороту:

3933218 - 3366595 = 566623 рублів.
Цей приріст зумовлений зміною цін на товари і зміною кількості проданих товарів.
Приріст за рахунок зміни цін склав:

Підставимо значення і отримаємо
3933218 - 3757710 = 175508 рублів.
Зниження за рахунок зміни кількості проданих товарів:

3757710 - 3366595 = 391115 рублів
Отже, збільшення товарообігу на 566623 крб. відбулося за рахунок скорочення кількості проданих товарів на 391115 крб. і за рахунок зростання цін на 175508 крб. (391115 + 175508 = 566623 рублів)
    Для оцінки зміни середніх рівнів якісних показників використовуються такі різновиди індексів:
Індекс змінного складу
i п. с. = /
Підставляючи відповідні дані , Ми отримуємо I п.с. = 1,03. Індекс змінного складу характеризує збільшення витрат на 3% через зміни обсяг закупівель та рівня цін.  
Індекс структурних зрушень
i с. с. = /
Користуючись даною формулою і даними з таблиці отримуємо, що індекс структурних зрушень дорівнює 0,99. I с.с. показує, що середній рівень витрат зменшився б на 1,5%, за рахунок зміни структури при незмінному значенні рівня придбаних матеріалів.
Індекс фіксованого складу
  i ф. с. = /
З даних таблиці отримуємо, що індекс постійного складу дорівнює 1,04. I ф. с. показує як змінився б рівень витрат при зміні індивідуальних рівнів при незмінній структурі. Знаючи формулу I пс = I фс * I сс, можемо перевірити наші розрахунки: дійсно 1,03 = 1,04 * 0,99, отже, всі розрахунки проведені правильно.

ВИСНОВОК
Поставлені цілі і завдання можна вважати досягнутими. У курсовій роботі був висвітлений теоретичний матеріал, відображені всі аспекти статистики цін і тарифів. Всі отримані знання та методика використання індексного методу були успішно застосовані на практиці, що дозволило на прикладі оригінальних даних зрозуміти всю важливість і значущість даної тематики в сучасній економіці.
Безпосередньо з курсової роботі можна визначити головні аспекти даної теми, а саме те що: статистика цін утворює самостійний блок в статистиці ринку. Її показники допомагають дослідити дію ринкового механізму і разом з тим органічно входять в систему показників рівня життя, фінансової діяльності, служать як дефляторов будь-яких вартісних показників. Аналіз цін - важлива умова статистичного забезпечення ціноутворення в маркетингу.
Основне завдання статистики цін - відобразити і проаналізувати стан і поведінку цін, т. е. їх рівень, коливання і динаміку. Цій меті відповідає і система показників статистики цін.
Сучасна методологія реєстрації цін відповідає міжнародній статистичній практиці і базується на використанні вибіркового методу. Реєструються ціни товарів-представників, що входять в стандартизований набір - споживчий кошик. Ціни реєструються у відібраних поселеннях, а в їх межах - за вибірковою мережі підприємств.
Розкривається методологія вивчення рівня і структури цін. Поряд з розрахунком середніх цін вводиться показник відношення ціни до середнього доходу споживача як найбільш узагальнюючий і об'єктивний показник рівня цін, що дозволяє до того ж диференціювати поняття «рівень цін» по соціальних групах населення.
Центральним моментом в аналізі цін, а також в даній курсовій роботі, залишається використання індексного методу. Проводиться вивчення різних концепцій індексів цін, розкривається сучасна методологія побудови індексів цін, відповідна міжнародній практиці, пояснюються індекси Пааше і Ласпейреса, відображаються потенційні можливості інших індексних систем.
Список використаної літератури
1. Статистика ринку товарів і послуг. Підручник. - 2-е вид. перераб. і додат. І. К. Біляївський. - М. Фінанси і статистика. 2003. - 456 с.
2. Г.Л. Громико. Статистика. М., Вид-во Моск. Ун-ту, 1981,408 с.
3. Збірник завдань з загальної теорії статистики. Навчальний посібник. Вид. 2-е. Під ред. к.е.н., доцента Серга Л.К. - М.: Інформаційно-видавничий дім «Філін», Рілант, 2001. - 360 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Курсова
126.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Статистика цін
Статистика цін
Статистика цін та інфляції
Види цін принципи інформування про ціни особливості застосування цін
Побудова міжнародних тарифів
Побудова тарифів по страхуванню життя
Електроенергетика проблематика і роль тарифів
Розрахунки та методи побудови тарифів
Розр т витрат і тарифів на послуги
© Усі права захищені
написати до нас