Становлення і розвиток футболу на Ставропіллі в кінці XIX початку XXI століть шляху досвід проблеми

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО АГЕНСТВО ДО ОСВІТИ
Ставропольський ГОСУДАРТСВЕННИЙ УНІВЕРСИТЕТ
На правах рукопису

Назаров Владислав Олегович

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ФУТБОЛУ На Ставропіллі В КІНЦІ XIX-ПОЧАТКУ XXI ВВ.: ШЛЯХИ, ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ
Спеціальність 07.00.02 - Вітчизняна історія
Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Науковий керівник -
доктор історичних наук,
професор А. А. Кудрявцев
Ставрополь - 2007
ЗМІСТ
ВСТУП ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ......... 3
глава 1. основні тенденції та суперечності РОЗВИТКУ СТВРОПОЛЬСКОГО ФУТБОЛУ В КІНЦІ ХІХ-ХХ КІНЦІ В.В ... ... ... .. 23
1.1. Передумови виникнення футбольних об'єднань в Росії в кінці XIX - початку XX століть ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .......
23
1.2. Особливості становлення футболу на Ставропіллі в контексті соціально-економічних і політичних перетворень в СРСР в 20-30-ті роки XX століття ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....... ...........
47
1.3. Основні етапи розвитку ставропольського футболу у другій половині XX століття (1945 - 1991р.р.) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .....
74
глава 2. сучасний стан ставропольського
футболу: проблеми та перспективи ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 99
2.1. Історичні умови розвитку російського футболу на рубежі XX-XXI століття ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..............
99
2.2. Ставропольський футбол в умовах професіоналізації спорту в Росії ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ...
.
119
2.3. Трансформація аматорського футболу в Ставропольському краї в умовах реформування російського суспільства наприкінці XX - початку XXI століть ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ............. ...................
ВИСНОВОК ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ ... ....
142
167
172

ВСТУП
Актуальність теми дослідження.
Сучасні дослідження показують, що, крім інтересу до таких традиційних напрямах, як економічна, політична історія та інші сфери історичного знання, увагу вчених усе більш зосереджується на інших нових і перспективних напрямках, до яких відноситься «історія спорту» або «спортивна історія». З кінця XX ст. виходить спеціальне періодичне видання (вісім номерів на рік) - «Міжнародний журнал історії спорту». До редколегії журналу входять вчені та фахівці з Великобританії, Канади, Франції, США та інших країн [1]. Вивчення історії спорту сприяє встановленню всебічних соціальних і культурних комунікацій, як всередині країн, так і в інтернаціональному масштабі. У зазначеному виданні широко висвітлюються генеральні проблеми дійсності, що стосуються співвідношення і взаємовпливу таких сфер суспільного життя, як спорт і процеси промислової модернізації, урбанізації, розвитку техніки, медицини. Крім того, розглядаються і найважливіші соціокультурні аспекти тієї ролі, яку спорт відіграє в сучасному суспільстві, зокрема, істотно впливаючи на явища політики, освіти, релігії, жіночої емансипації, сільської культури. Особливою галуззю гуманітарного знання стають правові аспекти еволюції спорту: наприклад - спорт і захист прав людини.
У редакційній статті американського «Міжнародного журналу історії спорту» за 1992 р. відзначалася значущість спорту в сучасній історії і необхідність досліджень поля ментальних установок і соціокультурних стереотипів поведінки людей на різних рівнях спортивних структур, починаючи від «великого спорту» і закінчуючи спортивними секціями в різноманітних клубах [2]. Особливо актуалізувалася значення спорту в сучасних навчальних закладах різних профілів в країнах Європейського союзу, США, а тепер також і в Російській Федерації.
Спорт покликаний виконувати в сучасному постіндустріальному суспільстві особливу функцію, певною мірою протистоїть тиску техногенного прогресу на людську психіку непосильними фізичними та емоційними перевантаженнями, стресами, скорочують тривалість життя. Спорт може і повинен забезпечити «механізми перемикання» для кожної індивідуальності, надати своєрідні «віддушини», наповнивши їх позитивним змістом, яка рятує людей від пошуків «відходу від дійсності», в наркоманію, алкоголізм, «віртуальну реальність» або навіть суїцид.
Ця функція спорту ставить особливу проблему розвитку фізичної культури не стільки у вигляді основної професійної діяльності, скільки у формі хобі, організації дозвілля чи рекреаційної діяльності для кожної особистості. Створення непрофесійних, аматорських спортивних спілок і товариств виростає до проблеми реалізації насущних прав людини на захист фізичного і психічного здоров'я в техногенному суспільстві. Вітчизняний досвід і світова практика свідчать, що громадські організації мають значний вплив на розвиток фізкультурно-спортивного руху не тільки в межах однієї країни, але і в єдиному світовому співтоваристві, роблячи значний вплив не тільки на хід економічних і політичних подій, а й на оздоровлення міжнаціональних відносин і зміцнення культурних комунікацій [3].
Міжнародний спорт характеризується в даний час з точки зору гуманістичних ідеалів і цінностей, виступаючи важливим інтегруючим чинником у системі міжнародних відносин, граючи роль своєрідного «посла миру», який сприяє взаєморозумінню, співробітництву і проявам доброї волі у встановленні дружніх відносин між різними країнами і народами [4 ].
Слід відзначити зростаючу актуальність спорту як професійного виду діяльності не тільки для спортсменів, але і тих, хто здійснює організаторську діяльність у проведенні спортивних заходів.
Серед усіх видів спорту, безумовно, особливе місце займає футбол, який справедливо називають «королем спорту». Позитивний вплив систематичних занять спортивними іграми, зокрема, футболом, на організм людини науково доведено [5]. Демократичність, доступність, масовість і видовищність цього виду спорту перетворюють його на важливий суспільний чинник: іноді футбольні змагання стають глобальним явищем сучасної повсякденності, здатним змінити нормальний перебіг життя, призвести до призупинення роботи життєзабезпечуючих установ і державних структур під час трансляції міжнародних футбольних матчів. Зокрема, ознаки такого роду спостерігаються в Італії та Іспанії, де мали місце самогубства серед вболівальників у разі невдалого виступу їхнього футбольних команд. Разом з тим, у всьому світі зафіксовано, що в періоди проведення великих футбольних форумів значно знижувався рівень злочинності: у даному випадку проявляється соціально сплачивающая функція футболу в суспільстві. Футбол сприяє вихованню патріотичних почуттів, підвищуючи національну гордість і навіть сплески небувалого національного піднесення, що підсилює єдність суспільства.
Серед спортивних змагань 90-х рр.. фінали чемпіонатів світу з футболу збирали біля екранів телевізорів більше телеглядачів, ніж середнє число телеглядачів, які дивляться щодня протягом 16 днів літні Олімпійські ігри. Футбольні чемпіонати світу поступаються тільки Олімпійським іграм за кількістю країн, що транслюють ці спортивні заходи. Не тільки в Латинській Америці, але й у Великобританії, Німеччині, Італії та Франції, футбол розглядається як важливе соціальне явище, якщо судити по утвердженню державного міністра спорту Великобританії К. Хоса: «Футбол має розуміти свою соціальну відповідальність. На кого дивиться молодь? На партію? На уряд? Молодь дивиться на футболістів. І тому уряд все робить для футболу »[6]. Доречно навести й висловлювання голови комітету з молодіжної політики, фізичної культури і спорту Ради Федерації, Президента Російського футбольного союзу (РФС) В.Л. Мутко «Для Російської Федерації футбол більше ніж спорт. Футбол помітно впливає на настрій мас, національну самосвідомість. Значні досягнення у футболі зміцнюють престиж нації »[7]. Це доводить необхідність фундаментального вивчення історії вітчизняного футболу.
Об'єктом дослідження є еволюція футболу не тільки як виду спорту, але і як соціокультурного явища від його зародження до сучасного стану, а також комплекс спеціальних і суспільно-корисних функцій на матеріалах Ставропілля.
Предметом дослідження виступають специфіка становлення та розвитку вітчизняного футболу в різні періоди історії держави під впливом економічних і політичних змін, характер і динаміка розвитку футболу на Ставропіллі і його місце в повсякденному рекреаційної культурі сучасного суспільства.
Хронологічні рамки дослідження охоплюють період з кінця XIX ст. по сьогоднішній день. Нижня межа пов'язана з витоками формування футбольного руху на Ставропіллі у період кінця XIX - початку ХХ ст., Який став базовим для становлення і подальшого розвитку футболу. Верхня межа визначена періодом, коли в Ставропольському футболі почався якісно новий етап, пов'язаний з соціально-економічними і політичними подіями в країні.
Територіальні межі дослідження охоплюють Ставропольський край у його сучасних межах. Територія Ставропілля неодноразово змінювала як свою назву, так і кордони, проте ядро ​​цієї територіальної спільності - Центральне Передкавказзя, сільські райони, які тяжіли як економічно, так і культурно до м. Ставрополю. Вибір географії вивчення зазначеного об'єкта визначається відсутністю спеціальних наукових досліджень з історії ставропольського футболу, який є складовою частиною всієї системи фізичної культури і спорту Російської Федерації.
Здійснення дослідження вимагає звернення до передував історіографічному досвіду та визначення стану вивченості розглянутих проблем на колишніх етапах. Вивчення проблем розвитку сфери фізичної культури в цілому, і футболу зокрема, як окремої її складової, їх ролі в соціальному житті суспільства відзначено своїми особливостями і пройшло кілька стадій.
Значення фізичного розвитку людини як одного з різновидів вдосконалення індивіда було заявлено ще в працях мислителів давнини. Зокрема, Гіппократ звертав особливу увагу на необхідність занять бігом або боротьбою, мотивуючи цю діяльність метою підготовки міцного тілом бійця [8].
Древньокитайські джерела свідчили про те, що складовою частиною військової підготовки в армії була гра, схожа на сучасний футбол. Називалася вона «дзю-ню». У джерелах вказується, що гра застосовувалася з метою виховання волі і рішучості, а перемогу в ній присуджував особисто імператор [9].
Футбол протягом кількох століть не раз заборонявся в Європі, що не відбилося на його популярності. О.Л. Борсук і А.І. Кудрейко вважають, що першим футбольним посібником можна вважати книгу, що вийшла в 1352г. у Франції, яка називалася «Основи мистецтва гри у м'яч». Її автор - настоятель монастиря, абат Вюксер, намагаючись йти в ногу з часом, завів у своєму монастирі, як він сам писав, обов'язкові вправи у цій грі [10].
У XIX столітті футбол отримав широке поширення в Англії. У зв'язку з чим, у 1863р. член асоціації футболу Д. Фрінг видав брошуру, «Опис гри у футбол», в якій були викладені головні єдині правила [11]. Історії професійного університетського футболу присвятив свою книгу Робін Лестер, який визначив етапи його розвитку, і дав біографії знаменитих футболістів Чиказького університету [12].
Особливу увагу історії спорту - одному з нових історичних напрямків, яким раніше не займалася професійна історіографія, на думку американського історика Стівена Рісса, через інтелектуального снобізму, стали приділяти з кінця XX століття. Рисс переконаний в тому, що спорт представляє хорошу модель для дослідження складних історичних проблем, дозволяючи в новому ракурсі висвітлити зростання промислового капіталізму і процеси урбанізації, підвищення культурного рівня, а також такі явища, як расизм, і статева дискримінація. Рисс зазначав, що історії футболу в рамках професійної історіографії поки приділялося мало уваги [13].
У Великобританії історик Пітер Бек досліджував історію національного футболу в контексті європейської та світової історії 1900 - 1939 рр.., Показавши, що увага до історичних проблем одного з видів спорту дозволяє розкрити цілий ряд соціальних проблем, у тому числі висвітлити нові грані в історії міжнародних відносин [ 14].
Історичні відомості про фізичну культуру і спорт в Росії стали з'являтися в кінці XIX - початку XX ст. В основному ці питання порушувалися в роботах лікарів, військових діячів, теоретиків і практиків фізичного виховання. Загострена внутрішньополітична обстановка на початку XX ст. змусила царський уряд звернути увагу на процеси фізичної підготовки в армії. З цього часу з'являється велика кількість робіт з історії фізичної культури у зв'язку з військовою справою. Так, підкреслюючи особливе місце гімнастики в армійській підготовці, Ф. В. Ігнатьєв, доводив її значимість, звертаючись до досвіду європейських країн [15].
Важливе місце в ряду праць вітчизняних авторів, вперше торкаються питання історії фізичної культури в Росії, займають роботи Є.А. Покровського і Є.М. Дементьєва [16]. Саме Є.М. Дементьєв ще в 1891 році вперше в Росії описав правила гри у футбол і охарактеризував цю гру «як чудовий засіб розвитку здоров'я шкільного юнацтва» [17]. Ця книга без перебільшення є першим друкованим виданням, що познайомив росіян з вже добре відомої в Європі грою, невипадково вона витримала декілька видань.
Про проблеми історії футболу наприкінці XIX ст. писали і в інших виданнях, присвячених загальним темам розвитку спорту: у збірках «Рухливі ігри», що вийшли в 1897 і 1898 рр.. [18], у книзі А.П. Івашенцова «Полювання і спорт» [19], а також у журналі «Самокат» [20] за 1897 р. На початку XX ст. значно зросла кількість спортивних видань, в тому числі і присвячених футболу [21].
До кінця першого десятиліття XX ст., З'являються видання, що не обмежують свої публікації лише окремими характеристиками гри, хоча більшість видань найчастіше дублювали один одного. На цьому тлі вирізняється своєю змістовністю переклад на російську мову англійського футбольного посібника «Футбол Association», в якому викладалися правила гри і тренування, сучасні для того часу принципи теорії і тактики футбольної гри в Європі [22].
Досить об'ємний матеріал, що містить інформацію про користь занять рухливими іграми на відкритому повітрі, однією з яких є футбол, помістив в одному зі своїх численних видань відомий пропагандист спорту П. Лейтнер. Акцентуючи свою увагу на проблемах фізичного розвитку населення Російської імперії, він писав: «Наше суспільство позитивно глухо до всього, що стосується його фізичного добробуту; завдяки своїй недбалості, нехлюйству та якимось безглуздим традиціям. У цьому російська людина і особливо російський інтелігент позитивно незрівнянний »[23]. Вихід з цього становища він бачив у систематичних заняттях фізичними вправами на відкритому повітрі і дав такі пояснення: «Рухливі ігри чудово, благотворно діють на організм, розвиваючи всі м'язи тіла, сприяють посиленому кровообігу та дихання. Отже, на обличчя є все, що потрібно для придбання здоров'я »[24].
Незважаючи на те, що футбол в кінці першого десятиліття ХХ ст. без перебільшення був найпопулярнішим видом спорту, в суспільстві не вщухали суперечки про те, який вплив він чинив на організм тих, хто ним займався. Це знаходило своє підтвердження в численній літературі, що видавалася в той період, в першу чергу присвяченій впливу цієї спортивної гри на дітей та юнаків. Серед полярних позицій, які визнають цю гру кращим засобом для розвитку багатьох фізичних якостей, або вважають її шкідливою і небезпечною для здоров'я спортсменів-початківців, виділялася думка, що, якщо гра ведеться з дотриманням всіх правил, і враховуються вікові особливості, то «немає ні найменшого приводу говорити про футбол, як про шкідливий занятті »[25].
Надаючи важливого значення безпеки впливу занять футболом на дитячий організм, інший відомий фахівець у галузі фізичного виховання М. Волков у своїй книзі «Англійська гра у м'яч», виданій в 1914 р., писав: «Гра в англійський м'яч вимагає багатьох попередніх вправ; інакше вона небезпечна для гравців. ... З дітьми середнього віку рекомендується грати у спрощений вид футболу »[26]. З російських джерел дореволюційного періоду варто особливо відзначити Щорічник Всеросійського футбольного союзу, що вийшов в 1912 р., а також книгу Г.А. Дюпперону «Футбол і інші ігри такого ж типу». Звіти про матчі, коментарі гравців і суддів знайшли своє відображення у великій кількості спортивних журналів того часу [27].
У 1988 році в радянському футболі сталася знакова подія. Чемпіоном вдруге у своїй історії став дніпропетровський «Дніпро». Чималу роль в успіху команди, на думку фахівців (В. І. Колосков, В. Лобановський, Л. Яшин та ін), зіграв перехід на госпрозрахунок, який дозволив знайти нові форми стимулювання футболістів. [228]
Саме «Дніпро» першим з вітчизняних команд перейшов на цю форму фінансування, що явлось знаковою подією для розвитку професійного спорту в країні.
У результаті гострої внутрішньополітичної обстановки в 1990 році був скорочений склад учасників чемпіонату СРСР. Відмовилися грати в першості країни грузинські клуби - тбіліське «Динамо» і тільки що повернулася у вищу лігу «Гурія» (Ланчхуті). Після першого туру їх приклад наслідував вільнюський «Жальгіріс». Роздроблення футболу, слідом за роздроблення країни, призвело до появи самостійних національних чемпіонатах в усіх колишніх радянських республіках, входження нових незалежних держав у міжнародні футбольні організації, а також самостійне їх участі в Чемпіонатах світу та Європи. Саме в цей період у спорті економічний чинник став мати набагато більше значення, ніж раніше.
З'явилися тенденції професіоналізації та коммерціолізаціі світового футболу справили величезний вплив на подальший розвиток цього виду спорту в Росії і на Ставропіллі у частноті. Докладніше про це буде сказано в наступному розділі нашого дослідження.
****
У другій половині XIX століття в Росії відбулися великі зміни в багатьох сферах життя суспільства. Економічний підйом сприяв підняттю рівня духовності народу. Саме в цей період у Росії спостерігається бурхливий розвиток багатьох видів спорту, таких як: гімнастика, кінний спорт, теніс та ін
Проте найбільшою популярністю користувалися різні рухливі ігри, в числі яких особливе місце займав футбол. З кінця XIX - початку XX століття цей вид спорту отримав розвиток по всій території Російської імперії.
У той же час, на Північний Кавказ, на Ставропіллі, футбол прийшов дещо пізніше столичних міст. Фізична культура і спорт в цьому регіоні Росії більшою мірою носили військово-прикладний характер, що диктувалося особливостями воєнізованого побуту місцевого населення. До того ж головним «споживачем» спорту в країні був середній клас, який не відрізнявся численністю на Північному Кавказі.
Невдачі у війні призвели до революційного вибуху в Росії, ще більш серйозного в порівнянні з подіями 1905-1907 рр.. Подальший розвиток спортивного руху в принципово новій політичній системі, що прийшла на зміну самодержавства, загальмувалися багато традицій, культивовані родоначальниками вітчизняного футболу. Після приходу до влади нових політичних сил у жовтні 1917р. в Росії розгорнулася цілеспрямована робота зі створення органів, керівних народним освітою і фізкультурним рухом.
Протягом 1918 - 1920рр. у багатьох у багатьох районах Ставропілля утворилася велика кількість футбольних команд. Однак наслідки громадянської війни негативно позначилися на розвитку не тільки футболу, але і всієї системи фізичної культури і спорту. Слабка матеріально-технічна база, відсутність кваліфікованих фізкультурних працівників стримувало розвиток багатьох видів спорту, включаючи футбол. Перш за все, це явище зазначалося в сільських районах країни, так як селянство мало дещо інші уявлення про дозвільної культурі. Особливістю Ставропілля стала практично повна відсутність висококваліфікованих кадрів, здатних активно займатися відродженням спортивного руху в регіоні. Після революційних подій 1917 року в нашій країні намітилася тенденція політизації та ідеологізації системи фізичної культури і спорту, підпорядкування її діяльності для комуністичного виховання.
Футбол 20-х років відбив суперечливий і трагічний характер історії нашої держави. Після революції 1917 року були оголошено поза законом і закрито більшість спортивних клубів. Класовий підхід до фізичного виховання в цілому, і до футболу зокрема, привів до відмови від зустрічей з «буржуазними» спортсменами. У результаті, наша країна не була прийнята до ФІФА і пропустила два олімпійських турніри - в 1924 році в Парижі і в 1928 році в Амстердамі, що, в кінцевому рахунку, негативно позначилося на загальному рівні розвитку футболу.
Важливу роль у розвитку футболу і спорту взагалі зіграли проводилися в той час різного рівня союзні і російські спартакіади. Вони в значній мірі сприяли популяризації цього виду спорту в першу чергу в регіонах. На Ставропіллі, значно зросла кількість і, найголовніше, якість футбольних змагань. Вони стали проводитися не тільки в містах, а й у сільських районах краю.
Футбол в ці роки за порівняно короткий термін зробив величезний стрибок у плані загальної організації цього виду спорту. Проведений перший чемпіонат СРСР і прийнята постанова «Про заходи щодо поліпшення організації та підвищення класу радянського футболу», безумовно, додали стрункість організації проведення турнірів. Однак втіленню цих планів у життя перешкодила почалася 22 червня 1941 року Велика Вітчизняна війна, круто змінила розвиток Радянської країни і поклала початок самому важкої і небезпечної періоду в її історії.
З початком ВВВ значна частина фізкультурників і спортсменів краю встали до лав захисників Батьківщини, а інші вели активну роботу в тилу, всіляко допомагаючи фронту своєю роботою на виробництві і на пропагандистському фронті. Радянська система фізичної культури, як і весь радянський народ, з честю витримала випробування війною, але період окупації завдав величезних збитків футбольним організаціям: багато гравців загинуло, більшість стадіонів було зруйновано. Вже в перші дні на звільнених від німецьких загарбників територіях відновлювали роботу міськкоми і райкоми ВКП (б), міські та районні Ради депутатів трудящих. Після закінчення Великої Вітчизняної війни відновився Всесоюзний турнір за звання Чемпіона СРСР. Паралельно йому проводилася першість РРФСР. У зв'язку тим, що в головному турнірі країни в основному грали команди з союзних республік, цього змагання надавали великого значення. У 1949 р. ставропольське «Динамо» перший і в останній раз у своїй історії завоювало почесне звання чемпіона РРФСР з футболу.
Багато в чому ця перемога відобразила загальний рівень розвитку футболу на Ставропіллі. Футбольні матчі тут збирали тисячі глядачів. З 40 команд, що були в краї, 30 активно вели навчально-тренувальну роботу і проводили товариські зустрічі. На Ставропіллі спорт саме в ці роки став головною складовою частиною життя населення краю. Значне зростання футбольного руху стався в сільській місцевості.
Однак слід зазначити, в цей період в першості Росії було дуже незначне представництво ставропольських клубів, і наслідком цього стала відсутність вищих досягнень на цьому рівні. Правда, ставропольське «Динамо» досить успішно грало у першому дивізіоні чемпіонату СРСР. Тим не менш, в післявоєнний період ставропольський футбол досяг значних успіхів, що стало підтвердженням майстерності футболістів і професіоналізму тренерів краю.
На початку 90-х років в російському спорті сталися великі зміни. З'явилися тенденції професіоналізації та коммерціолізаціі світового футболу справили величезний вплив на подальший розвиток цього виду спорту в Росії і на Ставропіллі.

РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН Ставропольського ФУТБОЛУ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ
2.1. Історичні умови розвитку російського футболу
на рубежі ХХ-ХХ I століть
З рубежу 80-90-х рр.. XX століття в російській історії розпочався якісно новий період, названий пострадянським: країна стала на шлях великомасштабних змін принципового характеру, які призвели до зміни державного ладу, моделі суспільного розвитку і становища Росії у світовому співтоваристві.
Однак перші результати економічних реформ не принесли задоволення більшої частини населення країни. [229] У результаті цього вибухнула криза економічних, духовних і соціокультурних основ життя російського суспільства, який зумовив і криза загальноросійської системи фізичної культури.
Соціально-економічні перетворення, здійснювані в Російській Федерації в останнє десятиліття, зачепили всі сфери життєдіяльності суспільства. Серйозні випробування випали на долю фізкультури і спорту. Реорганізація федерального органу управління фізичною культурою і спортом здійснювалася 11 разів.
У середині 90-х років особливо гостро критичне становище відчувалося в питаннях фінансування фізичної культури і спорту і, перш за все, підготовки збірних команд країни. Нестача коштів негативно позначилася на якості підготовки вітчизняних спортсменів. Практично повне припинення фінансування з федерального бюджету на ремонт і реконструкцію спортивних споруд призвело до того, що стала неможливою організація навчально-тренувальних зборів на вітчизняних спортивних базах. Погане фінансування до 1999 року наших вузів і спортивної науки спричинило за собою зниження обсягу і
якості науково-методичного забезпечення. Федерації з видів спорту, отримавши повну самостійність, не змогли забезпечити розвиток видів спорту без державної підтримки. [230]
Осмислення причин даного положення призвели до необхідності докорінної зміни всієї системи фізичної культури і спорту. Стало цілком очевидним те, що існувала в радянські часи авторитарна система управління в даній сфері себе явно не виправдала. [231]
Проте динаміка і спрямованість цих змін багато в чому залежить і від тенденцій розвитку світового спорту. Зміни, що відбулися у спорті в цей період, носили координально характер. З цього приводу В.А. Васін пише: «Відбулася переоцінка його ролі і місця в сучасному суспільстві. Багато в чому цьому сприяла позиція МОК, що виступав за допуск професійних спортсменів до олімпійських ігор в таких видах спорту, як футбол, хокей, баскетбол та ін Тому в цей період настав час визначити роль і місце професійного спорту в міжнародному спортивному русі ». [232]
У ці роки великий спорт був структурно віддалений від масового фізичного виховання. Суперечливість і непослідовність реформ, що проводяться, призвели до ліквідації багатьох ДЗГ, а в останніх були серйозні проблеми, пов'язані з їх змістом. Різко скоротилося число колективів фізичної культури на підприємствах і в установах, а з їх штатного розкладу були виключені посади інструкторів фізичної культури та методистів виробничої гімнастики. [233]
Держава завжди відіграє велику роль у розвитку спорту. Концепція відносин між спортом і суспільством, державою і суспільством визначається тими завданнями, які перед ними ставляться. Аналіз цих відносин показує, що в кінці XX століття федеральна держава взяла на себе спільно з комерційними структурами відповідальність за розвиток спорту вищих досягнень та спортивної інфраструктури національного значення.
Стаття 1 Статуту ФІФА говорить: «У кожній країні визнається тільки одна федерація (Асоціація, Спілка) футболу, що відповідає за його розвиток». [234] У Російській Федерації такою організацією є Російський футбольний союз (РФС), утворена 8 лютого 1992 року. [235] Першим його президентом був обраний В.І. Колосков, до цього часу очолював федерацію футболу СРСР. У цьому ж році РФС відновлений у своїх правах як правонаступник попередніх футбольних організацій СРСР (1934 - 1959 год Всесоюзна Секція Футболу, 1959 - 1992 рік Федерація Футболу СРСР). Член ФІФА 1912 - 1917 року: 1946 (СРСР), 1992 рік (Росія). Член УЄФА 1954 (СРСР), 1992 (Росія). [236]
За досить короткий проміжок часу РФС стала найпотужнішою організації, що об'єднала тисячі футбольних організацій, більше сотні професійних клубів, кілька сотень аматорських футбольних клубів, 11 збірних команд Росії різних віків. РФС - організація з високорозвиненою інфраструктурою: 79 територіальних федерацій футболу, утворених в якості юридичних осіб, 9 - міжрегіональних об'єднань, 118 професійних футбольних клубів, 156 аматорських футбольних клубів, більше 1600 футбольних шкіл, близько 14000 футбольних полів, близько 8000 тренерів, 2100 стадіонів. РФС організовує роботу і фінансує 15 збірних команд, щороку проводить понад 20 семінарів з підвищення тренерської майстерності та адміністративних питань. Успішно працюють Асоціація жіночого футболу, Російська асоціація міні-футболу, Дитяча футбольна ліга, Любительська футбольна ліга, інвалідні футбольні організації, клуб «Шкіряний м'яч» та інші. [237] У Росії функціонує система занять та змагань з футболу, що охоплюють як аматорське (масове ), так і професійне спрямування. В даний час російський футбол - це що склалася, динамічно розвивається спортивна галузь, рівної якій немає в російському спортивному русі.
Сьогодні РФС по справжньому демократична організація, що має всі ознаки народовладдя. Перш за все, це виборність усіх органів управління, починаючи від місцевої та територіальної федерацій до міжрегіональних об'єднань (МРО). Усередині РФС існує конструктивна опозиція в особі клубів, ліг, асоціацій. В РФС чітко проглядається поділ повноважень між законодавчою (конференції), виконавчої (виконком), судової (КДК, Апеляційний комітет, Палата з вирішення суперечок) та адміністративної (апарат РФС) владою. РФС - відкрита організація. Вона єдина з спортивних федерацій, яка щорічно публікує свій бюджет, причому дуже докладно і по дохідній і по видатковій частині; після кожного виконкому проводяться прес-конференції; керівники РФС завжди доступні представникам засобів масової інформації. РФС - одна з небагатьох спортивних організацій, що знаходиться практично на повному самофінансуванні. Частка бюджетних коштів у загальному обсязі фінансування статутної діяльності РФС мізерно мала і складає всього трохи більше 10 відсотків від загальних витрат. При цьому на структуру доходів РФС припадають 70 відсотків - це власні кошти РФС, а решта 30 відсотків - це інші доходи. Завдяки довгостроковим контактам зі спонсорами РФС і партнерами (Ростелеком, Національний резервний банк, LG, Старий мірошник, NIKE, Аерофлот) фінансове становище РФС виглядає на найближчі роки стабільним і надійним. [238]
Проте свою роботу РФС починав у дуже важких економічних умовах і несприятливої ​​суспільної обстановці. У цих умовах, щоб врятувати російський футбол від повного розвалу і закласти основи його подальшого розвитку, необхідно було визначити стратегічні пріоритети, насамперед в організаційній і суспільній діяльності. В якості таких пріоритетів конференція РФС 1992 визначила: перше - зміцнення територіальних федерацій футболу як основної ланки, що відповідає за розвиток футболу на конкретних територіях.
З метою підвищення роботи на місцях РФС ще в 1995 році створив 10 МРО, які об'єднують від 8 до 11 республіканських, крайових, обласних, міських федерацій. РФС передав їм права на самостійну діяльність в питаннях проведення змагань з футболу.
В якості ще одного стратегічного пріоритету розвитку футболу, перша конференція РФС визначила необхідність створення професійної футбольної ліги, яка об'єднує професійні футбольні клуби і відповідає за їх розвиток.
Багато змін в російському футболі, їх динаміка, спрямованість залежать як від об'єктивних і суб'єктивних чинників, так і від тенденцій розвитку світового футболу. Загальновідомо, що в ряді провідних у футбольному відношенні країнах (Німеччина, Франція, Італія і т.д.) наявність професійних видів спорту зумовлює не тільки наявність спортсменів-професіоналів, а й відмінної системи проведення змагань.
У зв'язку з цим в 1992 році волевиявленням футбольних клубів, за підтримки РФС, була створена Асоціація «Професійна футбольна ліга» (ПФЛ), яка відразу ж посіла гідне місце у вітчизняному футболі. Вперше в російському спорті, саме у футболі, була створена система нелюбительського футбольних клубів - фундамент футбольної галузі - відповідає вимогам і правилам міжнародних футбольних організацій і російського законодавства. Асоціація ПФЛ - це внутрішня організація національної федерації РФС, один з підрозділів його великого і різноманітного футбольного господарства. Основним завданням ПФЛ стало максимально в короткий термін за конструктивну взаємодію з РФС сприяти адаптації та інтеграції в систему давно існуючих у світовому професійному футболі відносин. [239]
Завдяки спільній діяльності РФС і ПФЛ вдалося досягти деяких поліпшень матеріально-технічної бази, правильної організаційної роботи в більшості футбольних клубів. Варто підкреслити особливу роль у створенні та вдосконаленні інфраструктури футболу ПФЛ.
Наполеглива, планомірна й вимоглива політика президента ПФЛ Н.А. Толстих за короткий проміжок часу принесла результати. Футбольні клуби першого і другого дивізіонів у значній мірі відповідають вимогам сучасного професійного футболу. Порушення вимог Регламенту, зі створенням ПФЛ могло мати і більш серйозні, ніж раніше последствія.Яркім прикладом роботи асоціації може служити ситуація, що виникла в 2003 році в Ставрополі.
27 серпня 2003 Контрольно-дисциплінарний комітет (КДК) за порушення строків розрахунку з липецьким «Металургом» за трансферного контракту футболіста О. Маліна зняв шість очок з ставропольського клубу. Динамівське керівництво почало боротьбу за відновлення справедливості, тому що вважало, що порушень регламенту не було. 18 вересня КДК повторно розглянув питання про застосування штрафних санкцій до «Динамо» Ставрополь і не знайшов підстави для скасування свого колишнього вердикту. Аргументи адвокатів, які представляли на засіданні ставропольський клуб, члени КДК не вважали переконливими. [240]
29 жовтня керівництво клубу звернулося зі скаргою до апеляційного комітет (АП) РФС, вважаючи, цей орган єдиною інстанцією, здатної скасувати рішення КДК. 10 листопада, вивчивши всі матеріали справи, АП РФС скасував рішення КДК, визнавши правильність в доводах динамівців. По-перше, була домовленість між Ставрополем і Липецькому про відстрочку платежу до 1 вересня. По-друге, фінансові взаємовідносини клубів ніяк не можуть впливати на спортивні результати. По-третє, гроші були в Липецьк відправлені в термін, що підтверджують документи, і не провина «Динамо», що надійшли вони на рахунок «Металурга» на день пізніше. Головний тренер «Динамо» А. Пата в інтерв'ю програмі «Час спорту» тоді заявив, що клуб не має наміру йти назад, тому що потім не зможе дивитися в очі ні уболівальникам, ні тим людям, з Апеляційного комітету, які всю осінь боролися і в підсумку домоглися відновлення справедливості. [241]
Однак другого грудня 2003 року в Москві пройшла чергова конференція асоціації ПФЛ, на якій були затверджені спортивно-технічні результати змагань у першому і другому дивізіонах чемпіонатах країни з футболу. Серед інших було питання і про шість очок, знятих зі ставропольського «Динамо». У підсумку конференція підтвердила правомірність рішення КДК і Палати з вирішення спорів про штрафні санкції до команди.
Незважаючи на те, що багато хто вважає вимоги ПФЛ завищеними, важливо підкреслити, що підвищення їх з року в рік до інфраструктури клубного футболу відбувається демократичним шляхом, з ініціативи та за згодою учасників ліги. В даний час стадіони обладнані індивідуальними сидіннями, хорошим світлом, зручними роздягальнями, полями з підігрівом і штучним покриттям - є багато чого для того, щоб було зручно глядачам і можна було показувати хороший футбол.
Відповідно до «Закону про спорт» саме РФС здійснює організацію, проведення та контроль за проведенням російських змагань з футболу серед команд нелюбительського футбольних клубів. Безпосередню організацію, проведення та оперативне управління російськими змаганнями серед команд першого і другого дивізіонів здійснює Асоціація ПФЛ. Розмежування повноважень і сфери спільної діяльності між РФС і ПФЛ відображені в договорі «Про організацію та проведення російських змагань з футболу серед нелюбительського футбольних клубів». [242] У ньому РФС здійснює:
· Загальну організацію, проведення та контроль за проведенням змагань;
· Затвердження складу комітетів і комісій РФС, пов'язаних з проведенням змагань;
· Організацію суддівства та інспектування змагань, а також погоджує з ПФЛ кандидатури керівників суддівської організації та інспекторського комітету;
· Видання методичної та інформаційно-аналітичної літератури.
ПФЛ здійснює:
· Безпосередню організацію, проведення та оперативне управління російськими змаганнями з футболу серед команд нелюбительського футбольних клубів першого і другого дивізіонів;
· Процедуру заявки нелюбительського футбольних клубів першого і другого дивізіонів для участі у змаганнях;
· Визначення та затвердження розмірів заявочних внесків:
· Збір і напрям фінансових коштів для забезпечення суддівством і інспектуванням матчів російських змагань серед команд нелюбительського футбольних клубів - членів (учасників) Асоціації ПФЛ (за угодою сторін, відповідно до Регламенту) і т.д. [243]
У 1992 році вперше був розіграний турнір за звання кращої команди Росії. Старт у вищому дивізіоні першого російського чемпіонату взяли 20 клубів. Спочатку всі вони були розділені на пари, а потім відбулося жеребкування, яка і визначила склад двох груп. У групі «А» виступили: ЦСКА, «Динамо» Москва, «Локомотив» Москва, «Океан» Знахідка, «Динамо» Ставрополь, «Спартак» Владикавказ, «Текстильник» Камишин, «Факел» Воронеж, «Геолог» Тюмень, « Уралмаш »Єкатеринбург. Групу «Б» склали: «Спартак» Москва, «Торпедо» Москва, «Зеніт» Санкт-Петербург, «Асмарал» Москва, «Кубань» Краснодар, «Ростсільмаш» Ростов-на-Дону, «Ротор» Волгоград, «Крилья Совєтов »Самара,« Локомотив »Нижній Новгород. [244] Характерною рисою чемпіонату стало те, що вперше в ньому взяли участь команди, які до цього часу не виступали на такому високому рівні. Це команди Ставрополя, Знахідки, Тюмені, Єкатеринбурга. У попередні роки клуби з цих міст грали в першій лізі Радянського союзу. У зв'язку з цим рівень чемпіонату значно поступався рівню союзної вищої ліги. Невиправдано великим був і кількісний склад.
На першому етапі пройшли двохколовий турніри, які носили характер відбіркових. Потім, по 4 команди з кожної групи вийшли у фінальний турнір. Там також відбулися двохколовий розіграші, але суперники, які вже грали один з одним, більше не зустрічалися. У залік йшли результати їх зустрічей у відбіркових змаганнях. З «золотими» очками в свій фінал вийшли клуби, що зайняли в групах місця з 5-го по 10-е. Їм потрібно було визначити місця з 9-го по 20-е. Причому, ті, хто зайняв місця з 16-го по 20-е, покинули вищу лігу, а на їх місця прийшли найкращі клуби першої ліги. Що стосується інших ліг: першої і другої, то в них грали відповідно 52 і 108 клубів. [245] У наступні роки кількість ліг і склад команд, що беруть участь в них, неодноразово змінювався.
Першим чемпіоном Росії став найбільш збалансований як у фінансовому, так і в ігровому відношенні московський «Спартак». Його гру визначали гравців, котрі входили до складу ще збірної СРСР - А. Чернишов, С. Черчесов та ін
З 90-х років минулого століття, керівники клубів, окрилені можливістю здійснювати операції з купівлею-продажем гравців, кинулися на всі боки світу на пошуки зарубіжних гравців, нібито здатних значно посилити їх команди. Не купував закордонних гравців тільки або лінивий, або фінансово не спроможний клуб. «Хвороби росту» не забарилися позначитися дуже швидко - мабуть, тільки дуже великі шанувальники футболу пам'ятають сьогодні прізвища тих легіонерів, які з'явилися у вітчизняних клубах, хоча представляли вони країни за футбольними мірками досить солідні (ту ж Бразилію). Проте сьогодні ми пожинаємо плоди іншої крайності: дуже вже рухомий сфери переміщення гравців з клубу в клуб, причому як на внутрішньому, так і на зовнішньому футбольному ринку.
Перші легіонери з'явилися в Росії в 1994 році. На початку це були вихідці з колишніх радянських республік. Але минуло кілька років, і слідом за ними до Росії приїхали гравці з далекого зарубіжжя. Якщо в 1994 - 1996 рр.. їх було всього 7, то в 1997 році ця цифра збільшилася до 92, а в 2004 - вона вже становила 220 осіб. [246]
У цілому, перші іноземці мали досить невисоким рівнем майстерності. Лише після 2-3 сезонів кількість по відомому закону стало переходити в якість. У більшості вітчизняних клубів, особливо у провідних, а значить багатих, з'явилися легіонери, якщо не світового, то, принаймні, добротного європейського рівня. Такі як, Оліч, Ярошик, Вагнер (в ЦСКА), Ліма (в «Локомотиві»), Кавенагі і Пьяновіч (у «Спартаку»). Всі вони, безумовно, додали не тільки видовищності нашому чемпіонату, а й суттєво допомогли своїм клубам у вирішенні конкретних турнірних завдань.
Досить згадати перемогу ЦСКА у фіналі Кубка УЄФА в 2005 році. Поява таких гравців в багатьох російських клубах стало можливим завдяки збільшеним бюджетам команд. З іншого боку, на думку відомого футбольного агента ФІФА і РФС Костянтина Сарсанія, футбольний ринок у провідних європейських країнах подешевшав, що викликало приплив легіонерів в Росію. Фінансові можливості стали там набагато гірше, а хороших гравців, здатних підсилити будь-який клуб Європи достатньо, у зв'язку, з чим вони все частіше стали приймати пропозиції з Росії. [247]
Однак останні події, зокрема, від'їзд до «Челсі» Ярошика і бажання Вагнера повернутися в «Корінтіанс» у якійсь мірі перетворили російські клуби у своєрідні «перевалочні бази» для провідних європейських клубів. У цьому випадку, на думку фахівців, рівень вітчизняного футболу знову впаде, і досить істотно. У зв'язку з цим у січні 2005 року Виконком РФС прийняв рішення про введення ліміту на участь у матчах російських змагань іноземних гравців. Іноземним гравцям на сьогоднішній день, дозволяється брати участь тільки в матчах Прем'єр-Ліги та першого дивізіону. У другому дивізіоні можуть виступати тільки громадяни Російської Федерації. Тим не менше, ряд футболістів, спокушена високими гонорарами, одержуваними навіть у професійній нижчої ліги, намагалися обійти цей закон, використавши при цьому різні махінації з документами. У 2004 році російський футбол потряс скандал, пов'язаний з так званою «справою Джеладзе». Суть його полягала в тому, що цей гравець, будучи громадянином Грузії, взяв участь у більше половини матчів першості Росії в другому дивізіоні за ФК «Содовик». Обов'язки щодо встановлення дійсності і достовірності правового становища громадянина лежать на нелюбительського футбольних клубах. [248] Однак внаслідок більш ретельної перевірки документів з боку ПФЛ, відповідно до пункту 3.10. регламенту, до клубу були прийняті дисциплінарні санкції, і з нього було знято 47 очок. У результаті цього, «Содовик» позбувся можливості боротися за перше місце в своїй зоні.
Іншим прикладом того, що проблема надмірної кількості іноземців у різних змаганнях позначалася не тільки на клубах Прем'єр-Ліги і першого дивізіону, а й в нижчій професійній лізі, служить ситуація в Ставрополі. У 2004 році ставропольці за підсумками змагань вибороли перше місце в зоні «Південь». Однак після закінчення сезону виникли проблеми з громадянством їх гравця А. Шелег, колись було підданим Білорусії, і, як виявилося пізніше, отримав російський паспорт все-таки з порушенням законодавства. Ставропольці загрожувало зняття 75-ти очок, зароблених в матчах, участь в яких брав «іноземець». [249] Лише ціною великих зусиль керівництва «Динамо» вдалося уникнути таких жорстких санкцій, які були прийняті відносно «Содовик».
Наведені вище факти дані нами аж ніяк не з метою показати те, що приїзд іноземних футболістів, як вважають багато хто, сильно стримував зростання вітчизняного футболу, позбавляючи російських футболістів, можливості грати в кращих клубах країни. Ми лише хочемо підкреслити, що введення ліміту було необхідною мірою, а обмеження для закордонних футболістів були покликані вирішити не стільки кількісну, скільки якісну сторону проблеми. Таке рішення необхідно було ухвалити ще 5-6 років тому.
З іншого боку, на прикладі Іспанії чи Англії можна переконатися в тому, наскільки виріс рівень національного чемпіонату з приїздом сильних гравців з-за кордону. Саме після масового приїзду іноземних гравців і тренерів стала відрізнятися різноманітністю стилів і тренерських ідей англійська Прем'єр-Ліга.
Безумовно, певний дефіцит хороших футболістів відчуває практично кожна футбольна країна. Разом з тим, добротних футболістів треба виховувати і ростити, оскільки вони самі по собі, з нізвідки, не з'являються. Для цього необхідний час, тренерський талант, а також бажання працювати в цьому напрямку. Саме цими якостями і мали тренери так званої «старої» школою. Але з різних причин більшість їх змушене було від активної роботи відійти. На зміну їм прийшли тренери - функціонери, які, не будучи професіоналами своєї справи, мало розбиралися в тактиці гри або тренувальному процесі. Дуже швидко такого роду фахівці зрозуміли, як, не маючи професійних навичок, домагатися локальних успіхів. Не випадково саме в командах, очолюваних цими фахівцями, і з'явилися перші легіонери. Але дане явище мало і позитивний ефект. Завдяки їм, в російський футбол став залучатися великий капітал. [250]
Сьогодні неможливо заперечувати тієї обставини, що головним критерієм оцінки рівня розвитку футболу в будь-якій країні є виступ національної збірної. Результати вітчизняних клубів і збірних загальновідомі: є якісь локальні успіхи, про які не варто забувати, але серйозних досягнень на міжнародній арені практично не було. У зв'язку з цим, все частіше чулися думки про те, що російському футболу необхідне залучення іноземних тренерів. Після відставки з поста тренера збірної Росії в 2005 році Г. Ярцева не виключав такої можливості і новообраний президент РФС В.Л. Мутко. ​​[251]
У 2006 році на цю посаду був офіційно призначений відомий голландський фахівець Гус Хіддінк, до цього не раз виводив збірні багатьох країн на різні великі турніри.
Слідом за іноземними гравцями в Росію потягнулися і тренери-іноземці. У 2004 році відразу п'ять клубів Прем'єр-Ліги очолили зарубіжні фахівці. Вже тоді багато хто висловлював думку про те, що, не знаючи специфіку, мова, уклад життя чужої країни, далеко не всі з них зможуть домогтися зі своїми командами поставлених перед ними завдань. Відомий російський тренер А. Корєшков в інтерв'ю кореспонденту газети «Футбол-Ревю» Є. Герасименко з цього приводу сказав наступне: «Дивіться, зараз п'ятеро іноземних фахівців взяли російські клуби, і кожен з них ставить завдання зайняти місце в трійці - п'ятірки. Зрозуміло, що хтось із варягів що називається, проколете ». [252] Побоювання більшості висловлювались цей же дусі, підтвердилися вже в ході самого чемпіонату. З п'ятьох запрошених до кінця сезону, вдалося доробити лише чеському тренеру «Зеніту» В. Петржела.
Разом з тим, необхідно відзначити що, фахівці з-за кордону працюють в Росії в самих різних областях, в різних проектах, і не тільки у футболі. Звичайно, не всі змогли тут прижитися, і, крім того, ми не стверджуємо, що іноземці - це панацея, універсальний засіб успіху. Але вони, тим не менш, відіграли позитивну роль у російському футболі на початку ХХI століття.
Це відзначає в розмові з кореспондентом тижневика «Футбол» М. Мельниковим генеральний директор групи компаній «Істок», яка була в 2004 році генеральним спонсором ФК «Аланія» Владикавказ, А. Шавров. У вказаному році Владикавказький клуб тренував французький фахівець Р. Курбіс. І з цього приводу А. Шавров сказав наступне: «Залучення саме іноземного тренера було пов'язано з тим, що необхідний був людина з іншою психологією, абстрагований від специфік російського футболу, а також здатний в порівняно короткі терміни вирішити завдання, що здається нездійсненним. Незважаючи на серію невдач, питання звільнення Р. Курбіса навіть не стоїть ». [253]
У 90-ті роки виявилися тісно переплетені політичні амбіції деяких лідерів республік і футбольні інтереси очолюваних ними регіонів. У зв'язку з цим, в багатьох суб'єктах Російської Федерації витрачалися величезні бюджетні кошти на утримання футбольних клубів, що значною мірою сприяло підняттю престижу керівника даного регіону в очах населення, а відповідно й успіху на виборах в різні рівні влади.
Кінець останнього десятиліття XX століття збігся з великими змінами у вітчизняному спорті й у футболі. Професійний спорт отримав в нашій країні офіційне визнання і утвердження прав у зв'язку з включенням до Закону РФ про фізичну культуру і спорт спеціальної статті. У ній говориться, що професійний спорт - комерційно-спортивна діяльність, що передбачає економічну ефективність і високу інформаційно-розважальну цінність спортивно-видовищних заходів. Громадянам Російської Федерації надається право займатися професійним спортом як спортсменом або судді з виду спорту, як на території Росії, так і в інших державах.
У розробці цього закону активну участь брали і працівники РФС. Після його прийняття в РФС була розроблена велика програма з його реалізації. На даний момент не припиняється робота над законом «Про професійному футболі». [254]
У 1999р. РФС провів комплексний аналіз стану футболу в багатьох регіонах Росії. Особливу занепокоєність керівників РФС викликало загальний розвиток в регіонах професійного та дитячо-юнацького футболу.
У цьому ж році була прийнята «Програма розвитку російського футболу в 1999-2005 рр.. ». У рамках виконання «Програми» основними напрямками були визначені програми структурно-правових, організаційно-технічних і фінансово-економічних перетворень.
Знакова подія, відбило основні тенденції розвитку вітчизняного футболу в цей період, відбулося в 2001 році. Підводячи підсумки 2000 - 2001 років, Виконком РФС висловив незадоволеність організацією і ходом проведення змагань серед нелюбительського клубів. У першу чергу, це стосувалося суддівства, оперативності прийнятих рішень і т.д., а також отримання низьких доходів від проведення самих матчів. Тому у 2002 році було знову створено некомерційне партнерство «Російська футбольна Прем'єр - Ліга» (РФПЛ). [255]
У вітчизняному футболі попит суддівських кадрів, не відповідає кваліфікованим пропозицією. У 2002 році була створена «Колегія Футбольних Арбітрів» (КФА), а її президентом став один з кращих російських суддів Н.В. Левніков. [256] Свою роботу колегія починала в дуже важких організаційних умовах. Тим не менш, за минулий час в російському суддівському корпусі була відновлена ​​система підготовки арбітрів, як на федеральному, так і на регіональному рівні. Досить згадати призначення російської бригади суддів на чолі з В. Івановим на півфінальні матчі Ліги Чемпіонів у 2003-2006 році, а також успішну роботу на Чемпіонаті Європи в Португалії в 2004 році і Чемпіонаті Світу-2006 у Німеччині. На цих змаганнях представники вітчизняної суддівської школи довели, що в цій сфері Росія знаходиться далеко не на «задвірках» футбольної Європи. [257] Однак, на думку Н.В. Левнікова, останнім часом щодо суддівської організації намітилися небезпечні тенденції. У зв'язку з цим він зазначає: «Складається враження, що комусь став невигідний догляд суддів з під впливу клубів, але ж прийнятої загальносвітової нормою є те, що суддівська організація повинна бути підпорядкована виключно національної асоціації». [258] У колишні роки суддівська організація мала різний статус і назви. Приміром, у 2001р. вона вважалася Суддівським Комітетом РФС. [259] Слід зазначити, що часто критика на адресу арбітрів не позбавлена ​​підстав. Тим не менше, ряд рішень керівників РФПЛ викликає суперечки футбольної громадськості. Однією з них є введення у 2005 році за ініціативою РФПЛ жеребкування арбітрів напередодні матчів. «Таке рішення свідомо ставить суддю в становище негласного підозрюваного у хабарництві», - вважає відомий у минулому радянський футболіст, а нині президент Всеросійської федерації футболу А. Кавазашвілі. [260]
Н. Левніков упевнений: «Незалежно від кандидатури керівника КФА, саме ця людина повинна призначати арбітрів на матчі, враховуючи їхній фізичний, морально-психологічний стан на даний момент, ряд безлічі інших спортивних чинників». [261]
Тим не менше, факти свідчать про те, що обраний напрямок роботи КФА правильне і відповідає всім нормам, прийнятим у світовому футболі. І якщо цьому будуть створені непереборні перешкоди, то це позначиться на якості суддівства і, як наслідок, на загальному рівні футболу. Не виключено, що і відношення до російських арбітрам на міжнародній арені зміниться не в кращу сторону, що спричинить за собою зміну відношення до всього російського футболу. Відомо, що створення чого-небудь - дуже тривалий і складний процес, зруйнувати ж створене можна дуже швидко. Як вийде врешті-решт, на цей раз покаже час.
Для того щоб упорядкувати і розробити нову цілеспрямовану систему організації турнірів серед футболістів - аматорів, привернути увагу громадськості та адміністрації на місцях до виступів народних команд, у 2003 році була створена Любительська футбольна Ліга Росії (ЛФЛ). [262] Основними цілями і завданнями цієї організації є розвиток і популяризація любительського футболу в РФ, надання допомоги у створенні аматорських клубів, участь у розробці та реалізації програм розвитку аматорського футболу і т.д.
Створення ЛФЛ стало важливим чинником у розвитку російського футболу. Саме ЛФЛ вибудував остаточно всю піраміду футбольного господарства. Об'єднавши в єдине ціле всі непрофесійні футбольні клуби країни, керівники ліги багато в чому полегшили можливість уболівальників орієнтуватися в російському футболі. На думку офіційних осіб, керівників вітчизняного футболу і спорту (В. Колоскова, В. Фетісова, М. Толстих) створення ЛФЛ великий крок вперед до впорядкування взаємовідносин між ПФЛ і ЛФЛ. [263]
Таким чином, соціально-економічні перетворення, здійснювані в Російській Федерації в останнє десятиліття двадцятого сторіччя, зачепили всі сфери життєдіяльності суспільства. Криза економічних, політичних, духовних і соціокультурних основ життя російського суспільства в першій половині 90-х років ХХ ст., Зумовив і криза загальноросійської системи фізичної культури.
Що почався з середини 80-х рр.. економічна і політична криза в СРСР не міг не позначитися негативно на розвитку вітчизняного спорту і футболу. Цей процес ще більш посилив розпад СРСР, що призвело до розвалу єдиного футбольного простору, з його різноманіттям різних республіканських шкіл та клубів.
Щоб врятувати російський футбол від повного розвалу і закласти основи його подальшого розвитку в нових соціально-економічних умовах, необхідно було визначити стратегічні пріоритети насамперед в організаційно-структурної та фінансової основи його функціонування. Це було зроблено завдяки активній і цілеспрямованій роботі РФС. Проведені ним заходи визначили вектор переходу вітчизняного футболу на новий, більш високий рівень його розвитку.

2.2. Ставропольський футбол в умовах професіоналізації спорту в Росії
Відомо, що спорт є особливою сферою виявлення та порівняння людських можливостей в умовах змагальної діяльності, спеціальною підготовкою до неї, специфічним міжлюдським ставленням. Так, наприклад, Г.М. Соловйов зазначає, що слід говорити про існування багатьох видів спорту, про класифікацію видів спорту, про класифікацію спорту в цілому відносно його функцій. Наприклад, спорт підрозділяється на масовий, невимушений, на організований, що включає спорт в школах, коледжах, університетах, а також аматорський, спорт вищих досягнень, і, нарешті, професійний спорт. [264]
Всіма цими видами змагальної діяльності повинні займатися різні організації, що мають до того ж і різні джерела фінансування. Наприклад, в США, за винятком студентського спорту, масовий і великий спорт ніяк не стикається. Не можна плутати поняття «професіоналізація спорту» і «культивування професійних видів спорту». Однак наявність оплачуваних спортсменів ще зовсім не означає існування професійного спорту. Для розвитку останнього потрібні певні умови: потужна ринкова економіка, ставлення населення до глядацького спорту як до розваги, високий життєвий рівень народу. Розвиток професійного спорту в країнах Заходу - це результат ринкової економіки. Ні в одній з цих країн професійний спорт не розвивається на державній основі. Розвиток професійного виду спорту означає не тільки наявність професійних спортсменів, а й наявність певної структури: професійних клубів, календаря змагань, контрактній системою відносини зі спортсменами. Тривалий час у нас йшов поступовий процес професіоналізації великого спорту.
На думку кандидата педагогічних наук А.В. Тукманова, протягом багатьох років був також генеральним директором РФС, те, що відбувалося в Росії в цей період, слід називати не процесом зближення аматорського та професійного спорту, а в якійсь мірі підміною одного поняття іншим. У зв'язку з цим, він пише: «До кінця XX-століття, ми підійшли в російському спорті до утвердження того, що практично всі види спорту вищих досягнень, включаючи олімпійські і не олімпійські, стали в Росії професійними. І сьогодні ми повинні констатувати, що, визнаючи їх такими, і в першу чергу, ігрові (футбол, хокей, баскетбол) ми не маємо чіткого поділу, скажімо навіть футбольних команд, на аматорські та професійні ». [265]
На першій установчій конференції РФС 1992 року було вирішено провести перший чемпіонат Росії з футболу, в якому взяли участь 180 команд. [266] Однак перед організаторами турніру постало питання - скільки ж команд має виступати у вищій російській лізі. Безумовно, після розпаду СРСР, охочих там опинитися (в обхід спортивного принципу) було досить багато. У зв'язку з цим, РФС прийняв рішення розподілити всі російські клуби зі спортивного і територіальною ознакою на три ліги: вищу, першу і другу.
Першим Чемпіоном Росії стали футболісти московського клубу «Спартак». У першу п'ятірку ввійшли ще три московські команди. У розподіл місць у верхній частині турнірної таблиці змогли втрутитися лише спартаківці з Владикавказа. [267] Інші провінційні клуби значно поступалися столичним, як в ігровому, так і в організаційному плані.
До них, на жаль можна віднести і ставропольське «Динамо». Як і багато інших клуби, «Динамо» механічно потрапило у вищий ешелон російського чемпіонату. По ходу чемпіонату стало ясно, що команда явно не готова до виступу на такому високому рівні. Постійно виникають проблеми з фінансуванням, негативно позначилися на загальному результаті команди. Динамівці змушені були грати за місця з 9-го по 20-е. Найбільш гостро в цей період стояла тренерська проблема. У той же час успішний виступ команди у вищій ліги залежить не тільки від тренера і комплектування команди, а й значною мірою від матеріальної бази та правильної організаційної роботи всередині клубу.
У нових економічних умов у кілька разів у порівнянні з минулими роками зросли витрати на утримання клубу. Перш за все, ці витрати пов'язані з комплектуванням команди, видачею заробітної плати за контрактами і преміальним, підготовкою команди та футболістів до сезону, витрати, пов'язані з участю в Чемпіонаті країни (транспортні витрати, оплата, розміщення та харчування гравців і т.д.), адміністративні та інші витрати. На думку президента клубу «Локомотив» В. Філатова, 15% бюджетних коштів команда витрачає на проведення навчально-тренувальних зборів. [268] Зрозуміло, що в цій ситуації без спонсорської допомоги було обійтися досить важко. Однак, таких спонсорів у «Динамо» в той момент не виявилося, у зв'язку, з чим клуб протягом всього чемпіонату знаходився в кінці турнірної таблиці.
Посилило турнірне становище клубу ще й помилка його керівництва, яка могла коштувати місця у вищому дивізіоні. Мова йде про те, що особи, які мали право підписувати протокол, не надали належної уваги запису, яку зробив арбітр матчу «Ротор» - «Динамо» в графі «видалення». У цій грі з поля у складі динамівців був видалений Е. Осіпян. Ставропольці порахували, що це відбулося в результаті показу йому двох жовтих карток. У цьому випадку Е. Осіпян повинен був пропустити лише одну гру. Проте суддя тієї зустрічі кваліфікував його видалення як «нецензурна лайка», що автоматично тягло пропуск п'яти матчів. У результаті цього з команди було знято два очки (саме стільки в той період нараховувалося за перемогу - прим. Авт.), А команді зараховано технічну поразку. [269] Безумовно, це ще більше ускладнило поставлену перед командою завдання зберегти місце у вищій лізі. Мабуть, немає необхідності показувати, як це позначилося на моральному стані футболістів і вболівальників клубу. Лише добре проведена кінцівка турніру врятувала динамівців від вильоту в першу лігу. Проте втрата цих двох очок призвела до того, що в останньому турі від ставропольці вже нічого не залежало. Тільки нічия Камишинському «Текстильника» з «Зенітом» дозволила «Динамо» зайняти п'ятнадцяте місце, яке гарантувало їй участь у вищій російській лізі в наступному році.
Говорячи про розвиток вітчизняного футболу в цей період, слід зазначити, що проблеми, які виникли у ставропольського «Динамо» були в більшості клубів всіх дивізіонів. І якщо у вищій та першій лігах можна було говорити про відносний добробут, то в нижчих часто складалася критична ситуація.
Саме в другому дивізіоні брали участь у російській першості більшість команд з невеликих міст і навіть сіл (наприклад «Кубань» х. Баранніковского Краснодарського краю) країни. Значна їх кількість, як і в радянські часи, існувала на дотації з місцевих бюджетів. Складна економічна ситуація в Росії в ці роки призвела до істотного скорочення виділяються на футбол коштів, що спричинило за собою розформування багатьох футбольних команд першого і другого дивізіонів. Тільки Ставропольський край з 1992 по 1995 роки втратив у цій лізі такі команди, як «шерстяник» Невинномиськ, «Іскра» Нєфтєкумськ, «Дружба» Будьонівськ, «Динамо - АПК» Ізобільний. У Кавмінводском регіоні в останні роки припинили існування такі клуби, як «Бештау» Лермонтов, «Олімп» та «Асмарал» Кисловодськ, «Локомотив» Мінеральні Води, «Торпедо» Георгієвськ та ін
Раніше ці команди мали стабільний бюджет і з цієї причини вважалися міцними «середнячками», що здатні завдати поразки будь-якому лідерові своєї зони. У нових економічних умовах багато хто з них змушені були шукати засоби до існування шляхом залучення до своєї діяльності підприємств та організацій, міст і районів країни. [270] Т аков знайти вдавалося не всім. У зв'язку з цим почастішали випадки коли, клуби опинилися не в змозі дограти поточне першість, не кажучи вже про стабільне виступі протягом декількох років.
Однак необхідно відзначити, що за перші три - чотири сезони футбольне життя в Росії змінилася на стільки круто, що про колишні часи багато футбольних діячі вже згадували з іронією. Практично не залишилося керівників великих підприємств і відомств, витрачали гроші з меншим або більшим задоволенням на утримання спорту. У російському футболі звичними стали слова «президент», «генеральний директор», «фінансовий директор», «менеджер клубу». Тому як кошти на існування команди майстрів знаходять саме ці люди, від їх комунікабельності, ділової хватки, моторності, нарешті, залежить благополуччя конкретного клубу.
Сказане вище якнайкраще підтверджують слова Батраз Бітарова, що був ген. директором став в 1995 році Чемпіоном Росії футбольного клубу «Спартак - Аланія». Говорячи про ті зміни, які відбулися у фінансування вітчизняного спорту і футболу він сказав: «Ми в РСО - Аланія аж ніяк не є бідними родичами, без підтримки республіки було б не можливо вирішувати наші проблеми. Але в той же час значну допомогу ми отримуємо від багатьох комерційних структур, підприємців Північної Осетії, які надають команді посильну допомогу. Завдяки цьому ми входимо якщо не в трійку, то в п'ятірку точно благополучних команд Росії ». [271] Але сьогоднішнє положення« Аланії »дозволяє говорити про непереборний труднощі, отбросивших команду в перший дивізіон.
Серед багатьох провідних країн фахівці особливо відзначають організацію футбольного бізнесу в Англії. Англійський футбол став на шлях акціонування футбольних клубів. [272] Крім англійської, існує ще дві схеми фінансування команд. Це іспанська й італійська ліги. В Іспанії футбольний клуб - це надбання певного регіону, фінансування якого є кращою рекламою для будь-якої фірми. Італійськими клубами володіють, як правило, сім'ї бізнесменів.
Проте в Росії, на думку голови ради директорів ФК «Торпедо» В. Альошина, футбол тримається на ентузіастах. Свою думку з цього приводу він висловив у газеті «Спорт - Експрес», сказавши наступне: «Вважається, що в Росії є професійний футбол. А я вважаю, що ні! Відмовиться Федун від «Спартака» - не буде такої команди. Перестануть платити Гінер і Абрамович - теж крах. А повинна бути система, яка незалежний б від окремих людей ». [273] Подібна ситуація, про яку говорив В. Альошин, складалася не тільки в командах Прем'єр-ліги, але і в інших дивізіонах, в яких переважно виступали регіональні команди.
Завоювавши у 2004 році право брати участь у наступному році в змаганнях рангом вище, ставропольське «Динамо» було виключено, за підсумками атестації, з числа членів Асоціації «Професійна футбольна ліга». Причиною тому був більш ніж двадцятимільйонним борг перед юридичними і фізичними особами. Відомий у Ставропольському краї спортивний журналіст В.Л. Попов у своїй статті «Страшний сон: До нас їде Карабудахкент» в газеті «Ставропольська правда» від 1 лютого 2005 року пише: «Такий жахливу ситуацію, як нині, у Ставропольському« Динамо »не складалася давно. Трясти клуб початок ще у 1999 році, коли він погодився на патронаж ставропольських міської влади і відразу втратив місце в першому дивізіоні. Але й у другому в команди не все складалося гладко, і з кожним роком вона котилася все нижче і нижче ». [274] Лише у 2004 році, коли у клубу з'явився спонсор в особі однієї із самих грошових структур краю ТОВ« Ставропольрегіонгаз », а президентом «Динамо» став її керівник Р.Т. Арашуков, вдалося виконати завдання останніх років - повернення команди в перший дивізіон. Але саме задолжности минулих років, до яких нове керівництво клубу не мало ніякого відношення, стали нездоланною перешкодою для проходження ліцензування в ПФЛ, і спричинило виключення з її членів.
Хоча в кінці 2004 року подібного повороту подій ніхто в Ставрополі не очікував. Футбольна команда «Динамо-Ставрополь», вигравши першість Росії з футболу другого дивізіону зони «Південь», зайняла перше місце в турнірі переможців першості Росії з футболу другого дивізіону і завоювала кубок ПФЛ.
22 листопада 2004 Губернатор Ставропольського краю Олександр Черногоров зустрівся з керівниками великих державних і комерційних підприємств, членами опікунської ради крайового фонду «Футбольний клуб« Динамо-Ставрополь ».
На зустрічі обговорювалися перспективи розвитку футболу в Ставропольському краї. Для цього планувалося побудувати цілісну систему управління крайовим футболом, зміцнити економічне становище і правовий статус суб'єктів футбольного господарства, створити розгалужену мережу підготовки резерву, удосконалювати матеріальну базу, побудувати струнку систему проведення крайових змагань. Однак бюджетних коштів для цього було недостатньо. [275]
Учасники зустрічі висловили готовність надати сприяння в даному питанні і внесли низку пропозицій, серед яких: залучення до заходів Крайової Ради Товариства «Динамо», поліпшення інфраструктури ФК «Динамо», можливість участі в якості його засновників провідних підприємств краю, зміна ставлення до клубу влади крайового центру. [276]
Спортивна громадськість краю запропонувала об'єднати зусилля для вирішення намічених завдань, зокрема їх фінансової складової в інтересах зміцнення матеріально-технічної і спортивної бази футболу в Ставропольському краї.
Після виключення ставропольського «Динамо» зі складу учасників першої ліги, губернатор ситуацію з «Динамо» прокоментував так: «Ми фінансували команду в розмірі від 18 до 20 мільйонів рублів щорічно. Все було нормально. А сьогодні треба 120 мільйонів рублів виділити на цей професійний вид спорту. Таких грошей у бюджеті немає ». [277]
Віце - президент клубу А. Ленденгольц на питання про спонсора команди, компанії «Ставропольрегіонгаз», чий генеральний директор Р. Арашуков став президентом клубу, сказав: «Він прийшов допомагати, а не повністю утримувати клуб. Якщо б не Арашуков, не зрозуміло як би існувала команда в минулому сезоні. Але утримання команди в першому дивізіоні Арашуков не потягнув би ». [278]
Та й сам президент «Динамо» ще в середині сезону 2004 року заявив, що він «обіцяв допомогти команді, але не брати її на повне утримання». [279] В інтерв'ю спортивного кореспонденту газети «Вечірній Ставрополь» В. Манін він заявив: « Ми фінансуємо «Динамо». Розрахувалися з футболістами за минулий сезон, зараз оплачуємо навчально-тренувальні збори, роботу на трансферному ринку. Інша справа, що я не хочу і не буду оплачувати чужі борги. Та це і не розумно з будь-якої точки зору. [280]
Президент «Динамо» виділив футболістам грошей майже вдвічі більше, ніж було закладено в крайовому бюджеті. Завдяки цьому клубу вдалося почати виплату заборгованості минулих років і запросити до Ставрополя відомих футболістів. Проте ще в серпні 2004 року, у динамівців почалися перебої з фінансуванням. По ходу чемпіонату футболісти не отримували грошей майже три місяці, а чекати зарплату, як, наприклад, вчителя чи медики, у футбольному світі вважається не прийнятим. Вже в кінці 2004 року тренери футбольної динамівської спортивної школи змушені були звернутися в Контрольно-дисциплінарний комітет РФС.
Багато ЗМІ неодноразово повідомляли про те, що гравці крайового футбольного клубу «Динамо» так і не отримали винагороди за підсумками минулого сезону, що є порушення їх прав. Трудовим законодавством передбачена матеріальна відповідальність роботодавця за затримку виплати зарплати.
У відношенні футбольного клубу «Динамо», склалася типова для багатьох клубів Росії ситуація.
У зв'язку з рішенням Професійної футбольної ліги про виключення футбольної команди «Динамо-Ставрополь» зі складу ПФЛ Мінфіном краю на фінансування команди у 2005 році після коригування було виділено всього лише 4,5 мільйона рублів. Виплата ж винагороди гравцям за підсумками 2004 року передбачена відповідним положенням і трудовими договорами, укладеними раніше, становила 2297940 рублів. Однак у зв'язку з ліквідацією футбольного клубу нікому стало виплачувати і борги. [281]
Крах ставропольського клубу викликав на сторінках місцевої преси ряд статей (Попов, Манін, Леонідов та ін), в яких рефреном проходить думка про вини влади, що не знайшли грошей (110 мільйонів рублів для першої ліги + близько 20 мільйонів для погашення боргів).
У зв'язку з цим цікава думка доктора економічних наук, професора, декана економічного факультету Ставропольського державного університету П.В. Акініна. У своїй статті «Фізична культура і спорт в умовах нової економіки» він пише: «У багатьох спортсменів і тренерів глибоко всередині« сидять »рецидиви переконань, що суспільство має їм за їх результати, травми, втрачене здоров'я. ... Не вдаючись в дискусію, хочу відзначити, що за великим рахунком, в сьогоднішній ситуації ніхто нікому не винен. Світ давно змінився, трансформувалися багато соціофілософскіе категорії у фізичній культурі і спорті. Якщо вже вести мову про державні субсидії, то ймовірно, це, перш за все студентський спорт ». [282] Приводом для написання цієї статті, стала саме проблема ФК« Динамо ».
Думка, що висловлюється автором у наші дні вже не настільки оригінально, але, тим не менш, варте уваги. Тим більше належить воно людині, яка право мати і висловлювати її безсумнівно заслужив. Хоча б тим, що як ніхто інший, в силу своєї діяльності знає справжню ситуацію в сучасній економіці. Цілком припускаємо і те, що з цим висловом, багато хто не погодиться. Але справа в кінці в кінців не в тому, правий він чи ні. Сам факт того, що дана проблема викликала такі бурхливі обговорення серед різних категорій фахівців, в черговий раз свідчить про те, що футбол на сучасному етапі, став набагато більше, ніж просто спорт. Сьогодні цю гру необхідно розглядати як важливе соціальне явище, яке помітно впливає на настрій суспільства.
У 2006 році отримала продовження історія, пов'язана з виступом «Динамо» у змаганнях, що проводяться під егідою ПФЛ. Домігшись за клопотанням губернатора і уряду краю позитивного вирішення питання у Професійній футбольній лізі про включення ФК «Динамо» Ставрополь до числа учасників чемпіонату країни серед клубів другого дивізіону, клуб зіткнувся з великими проблемами у себе в краї. Закладені в законі про бюджет Ставропольського краю на 2006 рік фінансові кошти у футбольний клуб практично не надходили, незважаючи на те, що гарантійний лист на оплату всіх передбачених Регламентом ПФЛ витрат команди підписав голова крайспрорткомітета. [283]
Кілька місяців ФК існував за рахунок спонсорських відрахувань, які не могли в повному обсязі забезпечити існування команди на рівні другого дивізіону. Незважаючи на досягнуту між клубом і спорткомітетом угоду про кошторис витрат, під різними приводами воно систематично порушувався головою комітету. Крайспорткомітет взявши на себе не допустимі регламентом ПФЛ функції, порушував цей, по суті справи, основною в російському футболі законодавчий документ (існує певна Регламентом ПФЛ чіткий поділ фінансування різних статей витрат між державними органами і інвесторами - прим. Авт.). З початку сезону головний спонсор «Динамо» - Ставропольрегіонгаз - свої зобов'язання з фінансування команди виконав в строк. А ті, які зобов'язаний був виконати Крайспорткомітет, неодноразово порушувалися. [284]
Навесні 2006 року голова цього відомства стверджував, що як тільки буде прийнята Цільова програма «Розвитку фізичної культури і спорту в Ставропольському краї», проблем щодо фінансування не виникне. Однак 27 березня 2006 така програма була затверджена, але з коштів крайового бюджету були сплачені тільки поїздки команди на дві виїзні гри. Членський внесок у ПФЛ у розмірі 467 тисяч рублів за нормативами також лягає на крайовий бюджет, але у зв'язку з тим, що в нього таких коштів не було, його оплатила група компаній «АРР», очолювана членом опікунської ради Х. Коновим. [285]
Зовсім протилежна ситуація складається в П'ятигорському футбольному клубі «Машук». Ставши в 2002 році переможцем третього дивізіону зони південного федерального округу, клуб домігся права грати у наступному у другій лізі. Останній раз спортсмени з цього міста у всеросійських змаганнях брали участь у 1997 році. На відміну від ставропольського «Динамо» пятігорчане з першого сезону своєї участі в професійної ліги, незмінно покращували свої показники. Якщо у 2003 році команда зайняла тільки десяте місце, то вже через рік «Машук», піднявшись на другу сходинку турнірної таблиці, вважався одним з лідерів зони «Південь». У 2005 у П'ятигорську святкували вихід у Першу лігу.
Цей успіх став можливий завдяки тому, що президенту клубу А. П. Сахтаріді вдалося залучити до фінансування «Машук» ряд комерційних і муніципальних структур міста. Даний результат команди - це підтвердження того, що футбол в П'ятигорську розвивається в правильному напрямку, незважаючи на економічні та політичні труднощі. Клуб обріс і необхідною інфраструктурою. Постійно реалізуються нові ідеї для фінансового оздоровлення положення команди, яка отримала в своє розпорядження стадіон і готель.
«Машук» знайшов підтримку і у місцевої влади. За участю мера П'ятигорська Ю. Васильєва ще в 2003 році було вирішено створити Кавмінводскій фонд «Машук-КМВ». Спонсорами виступили не тільки пятігорчане, але і представники всього регіону кавказьких мінеральних вод. Серед засновників команди значаться: МУП «Управління майнових відносин Адміністрації м. П'ятигорська, ВАТ« Пятігорсксельмаш »(А. А. Усов), ЗАТ« Горячеводск »(А. П. Сахтаріді), ТОВ« Рокада Кавмінводи », (Ю.В. Жіманов), ТОВ фірма «Опт - Торг» (В. В. Ісраелян), ТОВ «Лат і К» (В. М. Калашников), ТОВ «Босфорт» (С. Ф. Черноусов), ВАТ «М'ясокомбінат П'ятигорський» ( В. А. Марулас), ТОВ «Легенда» (О. М. Дорошенко), ТОВ Корпорація «АПБ» (Б. П. Айтов), ТОВ "Фінансово - виробнича компанія« Миг »(М. А. Афанасов). [286 ]
В іншому південному регіоні, Краснодарському краї, крайовий департамент займає активну позицію при налагодженні взаємовигідних відносин з комерційними організаціями. Ппредседателем опікунської ради футбольної команди «Кубань» є губернатор Краснодарського краю, заступником - віце-губернатор, президентом клубу - начальник крайового управління податкової поліції, до складу опікунської ради входить і генеральний директор крайового департаменту з фізичної культури і спорту. У зв'язку з цим А. М. Баником зазначає: «Всі спонсорські кошти строго контролюються. Для цього вони надходять у клуби через крайовий департамент з фізичної культури і спорту. Реальна значимість позабюджетних джерел фінансування в Краснодарському краї поки поступається бюджетним надходженням і тим більше, закордонним аналогам, але курс на збільшення парціонального вкладу позабюджетних надходжень у розвиток фізичної культури і спорту на Кубані чітко витримується ». [287] Багато в чому завдяки такому ставленню ФК« Кубань »після кількох років перебування в нижчих лігах російського футболу ще в 2003 році зуміла повернутися в Прем'єр - Лігу.
За таким принципом надається підтримка футбольним командам і в інших суб'єктах Російської Федерації.
Наприклад, футбольна команда «Крила Рад» м. Самара - бронзовий призер Прем'єр-Ліги чемпіонату Росії 2004 року, отримує з бюджету лише 15 млн. рублів. Всі інші засоби, а це близько 8-9 млн. доларів, залучені кошти за рахунок титульних спонсорів підприємств і організацій міста. Крім того, адміністрація міста передала команді в довгострокову оренду стадіон «Металург» на 35 тис. глядацьких місць, спортивну базу, з двома штучними полями і готель. [288]
Говорячи про зону «Південь» другого дивізіону, необхідно відзначити, що з причин припинення фінансування з держбюджетів (республіканського, міського і т.д.) у сезоні 2004 року був змушений знятися зі змагань ФК «Слов'янськ» з міста Слов'янськ-на-Кубані. Складне становище у майкопського клубу «Дружба». У 2005 році відмовилися від участі у змаганнях ФК «Перлина» Будьонівськ і «Витязь» Кримськ. За підсумками атестації виключений з числа учасників першого дивізіону ФК «Чорноморець». Про неучасть у змаганні і вихід із членів ПФЛ офіційно заявив ФК «Ротор». [289]
Вже в цьому, 2007 році, єдиний професійний клуб Інгушетії «Ангушт» м. Назрань не захотіли зберегти республіканська влада. Міністр спорту кілька разів мало не офіційно заявляв, що грошей на клуб немає і не буде. Чиновникам набридло вишукувати кошти для клубу, який з'їдає левову частку всіх витрат на спорт. [290]
Президент РФС В. Мутко, ситуацію, що склалася на території ЮФО прокоментував так: «20 професійних клубів на півдні Росії ми вже втратили. Не борються за команди. Колишньому керівництву нашого футболу, схоже, було все одно - пропали «Чорноморець» з Ставропольським «Динамо» ну і пропали. ... Чомусь до Ставрополя ні хто не злітав, не розібрався. ... За що виключили? За дрібниця якийсь ». [291] Відповідаючи на запитання кореспондента газети« Спорт - Експрес »про перспективи розвитку футболу в регіонах, В. Мутко сказав:« Ми вже створили робочу групу, яку очолив відомий менеджер В. Проценко, якому було доручено зробити повну ревізію футбольного господарства на півдні Росії. У перспективі наші команди повинні проходити передсезонні збори не в Туреччині і на Кіпрі, а вдома. Щоб мільйони доларів осідали в Росії, а не витікали за кордон ». [292]
Парадоксальних ситуацій у відносинах професійних футбольних клубів з державними структурами більш ніж достатньо. Наведені факти в черговий раз говорять про те, що далеко не всі керівники і працівники футбольних клубів належним чином сприйняли ті зміни, які намітилися у розвитку професійного російського футболу. Бездіяльність керівників і футбольних функціонерів у пошуку нових форм фінансування, безумовно, негативно позначилася на розвитку вітчизняного футболу в багатьох регіонах Росії, про що свідчить закриття багатьох самобутніх команд.
У той же час у Німеччині, що вважається у світі і в Європі однією з найсильніших футбольних держав, держава підтримки футболу не надає. Ось що з цього приводу сказав менеджер ФК «Борусія» (Дортмунд) М. Майєр: «У Німеччині немає жодних державних програм розвитку футболу, немає і державної підтримки клубів. Якщо останні мають статус професійних, то вони розглядаються як звичайне комерційне підприємство, і не мають потурань і пільг - ні податкових, ні інших. З іншого боку, німецький футбольний союз, куди клуби зобов'язані щорічно здавати футбольні звіти та фінансові плани на наступні два роки, може відкликати у клубу професійну ліцензію, якщо дійде висновку, що він економічно необгрунтований грати в Бундеслізі ». [293] А у Франції ще в 2001 році на порядок денний було поставлено питання: заборонити муніципалітетам виділяти дотації футбольним та іншим професійним клубам.
У контексті вищесказаного, слід зазначити, що професійний футбол в Росії сьогодні - це бізнес, а розвиток клубу можна сміливо назвати бізнес - проектом. Якщо визнавати його таким, то за законами економіки він повинен приносити прибуток. У цьому відношенні сильно залежить те, де базується клуб. У Москві, наприклад, фінансові можливості команд набагато вище, ніж у більшості провінційних, чому сприяє макроекономічна ситуація столиці. Але якщо говорити про Ставропіллі, то збільшувати бюджети крайових клубів навряд чи доцільно, тому що ці кошти краще направити на інші соціальні потреби. У Ставропольському краї дуже обмежена дохідна частина бюджету більшості команд. Не можна підвищувати ціни на квитки - рівень життя не дозволяє робити цього. Найважче знайти і спонсорів готових вкладати гроші в розвиток футбольних клубів. Набагато більше їх приваблюють такі ринки, як Москва чи Санкт-Петербург. Олігархи приходять туди, де у них є інтереси просувати свій товар, отримувати доступ до тих чи інших ресурсів. Тому останнім часом спостерігається тенденція, коли керівники великих підприємств відмовляються собі в збиток містити команди.
Наприклад, в місті Будьоновську у адміністрації, немає грошей на утримання ФК «Перлина», а у керівників великих підприємств, які знаходяться в місті і підпорядковуються (як і в багатьох інших містах і районах Ставропольського краю) Москві, немає бажання займатися футболом. І таких прикладів можна навести досить багато.
Але разом з тим необхідно, на наш погляд, підкреслити, що збитковість футболу багато хто на Ставропіллі сильно перебільшують. Сьогодні ряд футбольних команд Півдня Росії («Автодор», «Краснодар - 2000», «Олімпія» і д.р.) на відміну від ставропольських клубів, значні кошти у свій бюджет отримують від продажу молодих здібних гравців в багаті клуби. Дана обставина дозволяє скоротити одержувані дотації з державних бюджетів, які могли б піти на розвиток інших видів спорту. Проте відносно таких клубів слід, на нашу думку, змінити податкову політику.
У попередньому параграфі ми вже відзначали, що невдачі національної збірної та клубів на міжнародній арені призвели до того, що все частіше стали лунати розмови про необхідність залучення до роботи іноземних тренерів. Багато хто з тих, хто висловлювався на користь запрошення тренерів-іноземців, вважали, що вони будуть мати високий професійний авторитет, будуть незалежні у своїй творчості, їх думка буде вільно від будь-чиїх симпатій.
Сучасний вітчизняний футбол не залишається осторонь від законів ринку і намагається переймати кращі зразки зарубіжного досвіду організації футбольного господарства. Тому останнім часом повсюдним став інститут президентів футбольних клубів. Причому роль їх постійно зростає. По відношенню до футбольних тренерам вони виступають в ролі роботодавців. Отже, відносини між ними будуються за всіма законами взаємовідносин між роботодавцем і найманим працівником. Як відомо, відносини ці часто не обмежуються (причому не тільки у нас) положеннями контракту. Господар юридичної особи нерідко вважає себе вправі втручатися в діяльність найманого працівника «на правах господаря».
Відомий футбольний статистик А. Вартанян, кажучи про розвиток вітчизняного футболу в 30-і роки в газеті «Спорт-експрес», зауважує: «Нехай нинішні тренери усвідомлюють всю повноту щастя: ніхто їх від футбольних справ не відволікає, принизливої ​​ревізії не піддає, громадських судилищ не влаштовує ... ». [294] На наш погляд, А. Вартанян кілька ідеалізує сучасну ситуацію в питанні самостійності нинішніх спортивних тренерів, або видає бажане за дійсне.
Підтвердженням служить ситуація, що виникла в 2004 році в Ставрополі. Після того, як у 1990 році ставропольці не вистачило очка, щоб вийти у вищу лігу Радянського Союзу, в клубі почалася тренерська чехарда, яка тривала весь наступний період. По черзі клуб очолювали: Б. Стукалов, В. Носов, дует В. Кітін - С. Горб, С. Зіменков, А. Ірхін, Ф. Гоглоев, П. Шубін, І. Гілеб і д.р. Однак результати, що показуються динамівцями, з кожним роком було все нижче і нижче. У підсумку команда в 1994 році залишила вищу лігу, а в 1999 році і перший дивізіон. З 2000 року перед клубом стоїть завдання повернення на раніше втрачені в російському футболі позиції. Чергова спроба була зроблена в 2004 році. За місяць до початку чемпіонату в Ставрополь прилетів колишній гравець збірної країни, майстер спорту міжнародного класу Сергій Юран. У результаті переговорів з ним була досягнута попередня домовленість про роботу в команді. Однак повідомлення преси спростував тодішній президент клубу В. Лозової в інтерв'ю ставропольської телерадіокомпанії заявив: «Конкретних пропозицій і ясної програми Юран не повідомив. Він висунув високі вимоги з оплати праці та по преміальних. Я ж ніколи не вірив «чужим» людям ». [295] Ймовірно, у Лозового були побоювання, що повториться історія, що трапилася роком раніше, коли тренувати команду був запрошений інший відомий російський фахівець К. Шперлінг. Тим не менш, вже по ходу першого кола стало ясно, що завдання, поставлені керівництвом клубу і краю, виконати не вдасться. У зв'язку з цим, не чекаючи закінчення сезону, Шперлінг виїхав із Ставрополя.
Проте сезон 2004 року став яскравою протилежністю попередньому. З цього приводу кореспондент газети «Ставропольський спорт» В. Хнигін зауважує: «Максималіст - Юран не любить підкилимну метушню, тому не став приховувати своїх цілей. Він одразу заявив, що прийняв запрошення попрацювати в Ставрополі лише потім, щоб вивести «Динамо» до першого дивізіону ... Потрібно сказати, що обіцянка Сергій Юран виконав «на всі сто». Йому вдалося створити класну команду, яка досить легко отримала заповітну путівку в клас вище ». [296] Проте тут же він додає:« Цей успіх був би неможливий, якби Юран не отримав повної довіри від очолюваного клуб генерального директора ТОВ «Ставропольрегіонгаз» Рауля Арашукова ». [297] Лише після отримання гарантій додаткового фінансування ФК« Динамо », С. Юран прийняв запрошення Губернатора Ставропольського краю.
Іншим прикладом цієї проблеми може служити витримка газети «Спорт-експрес», в якій порівнюються головні тренери двох футбольних клубів російської Прем'єр-Ліги: «Зеніт» (Санкт-Петербург) і «Кубань» (Краснодар), відповідно - В. Петржела і С . Ешугов. Автор замітки запитує: «... з кого з тренерів Прем'єр-Ліги немов скопійований образ Ешугова? Вірно, з Петржела. Імпозантний чех з лукавою усмішкою теж не визнає авторитетів - ні на тренерській лавці, ні за межами стадіону. Однак не буду в черговий раз мусолити тему публічного конфлікту воєводи «Зеніту» з одним із співробітників клубу (мова йде про конфлікт між В. Петржелою і президентом ФК «Зеніт» В. Мутко, що стався навесні 2003 року. До речі, В. Мутко в зазначеному році обіймав також і посаду президента Російської футбольної Прем'єр-Ліги) ». Тут автор замітки, спеціальний кореспондент газети «Спорт-Експрес» у м. Краснодарі, С. Ільєв висловлює своє захоплення С. Ешуговим: «Можна згадати хоча б його (С. Ешугова - Авт.) Розрив з« Кубанню »чотири роки тому, коли жовто-зелені з гігантським відривом лідирували в зональному турнірі другого дивізіону. Що стало тому причиною, здогадатися нескладно - у тренера виникли розбіжності з начальством. Втручання ж у свої справи уродженець гордої Адигеї ніколи не терпів ». [298] І тут же С. Ільєв із задоволенням відзначає, що в даний час С. Ешугов приймає рішення, які вважає потрібними, наводячи висловлювання самого тренера: «У мене будуть грати не імена і зарплати, а люди». [299] Проте при цьому З . Ільєв уточнює, що цю «самостійність» С. Ешугов може реалізовувати, оскільки як за «кам'яною стіною» відчуває себе за гендиректором і віце-президентом ФК «Кубань», відповідно, А. Молдованова і М. Ремчукова. [300]
Про непрості взаємини тренерів і керівників клубів вже сказано досить багато, зараз же уточнимо, що вищенаведені факти відмічені нами аж ніяк не з метою критики існуючої системи організації спорту - ця система є відображенням того укладу, в який вступило наше суспільство більш десяти років тому (в кінці - решт, саме російське суспільство вирішило йти по такому шляху). Ми тільки хочемо розвіяти поширений стереотип про те, що з крахом радянської системи і її характерних рис (у тому числі і в галузі спорту) в суспільстві панує повна ідилія, а громадяни і працівники стали абсолютно вільними і незалежними. В умовах нової системи цінностей свобода, так само, як і в колишній системі, залишається категорією досить умовною і відносною. Якщо раніше залежність обумовлювалася потребами величезного бюрократичного апарату (і почасти - ідеологією), то сьогодні - переважно комерційними інтересами (а якщо є інтереси та іншого характеру, то без відповідного економічного підгрунтя реалізувати їх буде дуже складно). На наш погляд, проблеми організаційного та фінансового порядку сьогодні набагато більше перешкоджають досягненню результатів, ніж кваліфікація тренерів.
Чітко визначені владні повноваження національних тренерів вкрай важливі також для їх раціонального взаємодії з клубними, особистими і регіональними тренерами в інтересах національних збірних команд. У зв'язку з цим кандидат педагогічних наук В. А. Шкляр вважає: «Впорядкування правового статусу національних тренерів сьогодні особливо актуально. Правові норми неодмінно повинні забезпечити соціальну захищеність тренера, а саме: пенсійні програми, професійну страховку, довгостроковість контракту, можливості підвищення професійної кваліфікації і т.д. ». [301]
Однією з найбільш тривожних тим, як для міжнародного футболу, так і вітчизняного, є різке зростання заробітної плати футболістів. Довгі роки у нас в країні було прийнято поширюватися про те, які преміальні отримували радянські, а пізніше російські футболісти. З переходом російського футболу на професійний статус, ця тема так і не стала більш відкритою. Лише після проголошення УЄФА принципу економічної прозорості для учасників всіх конкретних турнірів фінансова сторона нашого футболу стала потроху відкриватися. [302]
Однак, на думку керівників, як вітчизняного футболу, так і провідних клубів Росії, зарплата і премії в нашому професійному футболі явно завищені. Ось що з цього приводу говорить генеральний директор ФК «Динамо» (Москва), одночасно очолював у 2005 році РФПЛ, Ю. Заварзін: «Не відповідає якість гри таким грошам. Преміювати треба за результатом чемпіонату. ... У минулому році в «Динамо» підсумкова премія намічалася, тільки в тому випадку, якщо команда домагалося право виступати в Єврокубках ». [303]
У той же час зростання заробітної плати багато хто пов'язує з нефутбольні чинниками. Клуби ж - головна опора професійного футболу - у нашій країні розвиваються дуже повільно. Звідси й непрозорі бюджети, і небажання більшості з них відкривати суми своїх преміальних. [304] Останні події в європейському футболі, проголошення принципу економічної прозорості, безумовно, позначаться і на російському футболі.
Підводячи підсумки, слід підкреслити, що сильно змінилося у світі в останні десятиліття погляди на концепцію аматорства і професіоналізму справили величезний вплив на розвиток багатьох видів спорту, в тому числі і в Росії.
Разом з тим, професіоналізація російського спорту мала суперечливі наслідки. Безумовно, даний факт був ще одним значним кроком вперед, сприяє подальшого уливання нашого футболу в процес загальноєвропейської інтеграції у сфері спортивної індустрії. Але при цьому у російського професійного футболу проявилася і своя специфіка розвитку.
На прикладі ставропольських клубів стає цілком очевидним те, що орієнтованість наших керівників і функціонерів футбольних клубів на отримання коштів з державних бюджетів негативно позначилася на розвитку цієї гри в краї, про що і свідчить банкрутство багатьох самобутніх команд у середині 90-х - на початку ХХІ століття.
Але, незважаючи на це, у деяких районах і містах (наприклад, в П'ятигорську) вже є успіхи в удосконаленні матеріально-технічної бази, організаційно-правової форми клубу; про що красномовно говорять результати виступу цих команд у змаганнях проводяться під егідою. Ми вважаємо, що сьогодні в Росії необхідно, в першу чергу, побудова відповідної законодавчої, економічної і фінансової бази, при якій футбольні клуби не будуть залежати ні від розміру держбюджету, ні від бажання окремих людей фінансувати ту чи іншу команду.
2.3. Трансформація аматорського футболу в Ставропольському краї в умовах реформування російського суспільства в 90-і роки
ХХ - початку ХХ I ст.
У попередніх параграфах ми вже говорили про ті зміни, які відбулися в російському професійному футболі (у фінансуванні, у вдосконаленні матеріально-технічної бази та організаційно-правової форми клубу і т.д.). Однак слід зазначити, що соціально-економічні зміни мали не менший вплив і на розвиток аматорського (масового) футболу.
За роки переходу до ринкової економіки в Ставропольському краї 86% промислових підприємств було піддано перетворенням у недержавні форми власності, приватизовані. Але роздержавлення і визнання рівноправності всіх форм власності, в тому числі приватного підприємництва і бізнесу, не забезпечило досягнення поставлених цілей, заради яких було вжито реформи. Більше того, у розвитку промислового і сільського виробництва відбувся спад, якого країна ще не знала. [305]
Сьогодні в Ставропольському краї основною проблемою стримує розвиток футболу, є соціально-економічна нестабільність і, як наслідок, відсутність прямої державної підтримки розвитку футболу у краї. [306] Особливо негативно на розвитку футболу на Ставропіллі позначився крах великих сільгоспвиробників у вигляді колгоспів і радгоспів, які традиційно несли на собі левову частку фінансування крайових аматорських команд.
Складність економічної ситуації, недостатність інвестицій в будівництво нових і реконструкцію діючих спортивних об'єктів, утримання спортивних споруд та тренувальних баз спричинили за собою їх знос і моральне старіння. Незадовільний стан в краї ряду центральних стадіонів футбольних полів, на яких проходять крайові змагання, веде до падіння спортивного престижу ігор, зменшення кількості проведених змагань і, відповідно, до зниження професіоналізму футболістів. [307]
Недолік необхідної методичної літератури з організації тренувального процесу, за методикою підготовки команд і футболістів негативно позначився на рівні підготовки тренерських кадрів. Відсутність системи тестування не дозволяє визначити стан здоров'я і динаміку фізичного розвитку і росту результатів функціональної атлетичної і техніко-тактичної підготовки футболістів.
Відсутність в краї найпростіших футбольних полів, спортивного інвентарю, обладнання в дитячо-юнацьких, спортивних та загальноосвітніх школах, клубах, недостатня інформаційно-методична діяльність у цій сфері і погана організація спортивного дозвілля дітей та підлітків негативно впливають на стан здоров'я підростаючого покоління і способу життя, перешкоджають масового залучення дітей, підлітків, молоді до систематичних занять спортом і футболом. [308]
У 2002 році згідно з Указом Президента РФ про територіальних округах були перетворення з подальшої зміни назв у багатьох Міжрегіональних об'єднаннях (МРО). Зокрема МРО «Південь» було перетворено в Міжрегіональне Громадське Об'єднання «Союз Федерацій Футболу Південного Федерального Округа» (СФФ ЮФО). [309] Діяльність цієї організації не раз була оцінена як позитивна керівниками РФС. Саме на півдні Росії сприятливі кліматичні умови сприяють проведенню змагань практично в будь-який час року. Особливу увагу приділено аматорському (масового) футболу, що також було відзначено Президентом РФС Віталієм Мутко. Зокрема, він особливо виділив позитивні зрушення у розвитку аматорського футболу в Ставропольському краї.
Підтвердженням цього можуть служити перемоги аматорських ставропольських клубів у фінальних турнірах Першості Росії серед колективів фізичної культури (КФК). У сезоні 2000 року Мінераловодський «Локомотив-Тайм» виграв перше місце в зоні Південь, фінальний турнір найсильніших команд серед КФК. Гравці команди були представлені до отримання звання Майстрів спорту Росії. [310]
У 1992 році відповідно до вимогою Російського футбольного союзу була утворена громадська організація: «Ставропольська крайова федерація футболу» (СКФФ). [311] З моменту свого утворення і по теперішній час організація активно розвиває дитячо-юнацький футбол. І в цьому напрямку за перші роки своєї роботи були досягнуті певні успіхи.
У кожному районі, незважаючи на економічні труднощі, проводилися традиційні дитячо-юнацькі змагання, що збирають великий склад учасників. Прекрасні умови для організації дитячих та юнацьких футбольних турнірів створені у містах: П'ятигорську, Єсентуках, Невинномиську. Всі вони мають у своєму розпорядженні необхідної футбольної базою.
Проте в інших районах Ставропілля брак великих і якісних футбольних полів спонукала до створення інших змагальних форм. Однією з них є організація змагань з міні-футболу, які вирішують проблему зайнятості максимальної кількості дітей в короткі терміни. [312]
Важливо й те, що ці турніри можуть проводитися в будь-який час року. За весь час існування через них пройшла безліч команд, що представляють в основному, невеликі міста і селища. Свою роботу в цьому напрямку Федерація футболу Ставропольського краю будує в тісному співробітництві Комітетом з фізичної культури і спорту Ставропольського краю. Мала кількість учасників у кожній команді (по шість) дозволяє збирати велику кількість команд.
Таким чином, масові дитячі змагання міні - футбольних команд вже самі по собі активно пропагують футбол, формують здоровий спосіб життя у хлопців, всіляко сприяють виявленню найздібніших юних футболістів для їх подальшого навчання в спеціалізованих школах.
Ставропольської крайової федерацією футболу накопичено багатий досвід організації масових змагань за участю районних та міських федерацій, спорткомітетів, органів народної освіти, їй вдалося домогтися серйозного ставлення до аматорського футболу з боку уболівальників. Як наслідок, зріс інтерес до крайового футболу з боку уболівальників. Відвідуваність футбольних матчів у таких населених пунктах, як селах Сотніковском, Іпатово, Красногвардійському, в містах Кисловодську, Новоолександрівське, вдячні, становить понад 1000 чоловік. Це більше, ніж збирають на своїх іграх багато професійних команди другого дивізіону. Щорічно проводяться Чемпіонат, Першість, Кубок краю, Суперкубок, Кубок серед ветеранів. [313]
Найбільш динамічно футбол розвивається в Благодарненський районі в цілому, і в селі Сотніковском зокрема. Багато уваги приділяють цьому виду спорту в містах П'ятигорську, Невинномиську, Будьонівську, Нєфтєгорськ, в селах Красногвардійському, Російському. [314]
Постійно висвітлюється в засобах масової інформації діяльність федерації, хід чемпіонату та першості краю, дитячо-юнацькі змагання і т.д. Практично вся футбольна життя відбивається в газеті «Ставропольська правда», «Вечірній Ставрополь», «Ставропіллі спортивне», «Ставропольський спорт».
Певна робота з розвитку масового футболу ведеться в навчальних закладах системи професійної технічної освіти. У них футболом займається значна кількість учнів. Серед студентів вузів проводяться всередині - і міжвузівські змагання, як правило, з міні-футболу. Протягом семи років регулярно проводиться Кубок Ставропольської телекомпанії АТВ серед студентів очних відділень. Проте прийняті зусилля керівництвом Ставропольської федерації футболу в проведенні крайових змагань серед команд ВНЗ поки не знаходять підтримки у керівництва навчальних закладів. Тому головними і основними повинні бути завдання розвитку футболу в загальноосвітніх школах, у вузах і, особливо, в технікумах, де футбол фактично ліквідірован.Сегодня ряд ВНЗ краю виступив з пропозицією створити студентську футбольну лігу, при цьому витрати на проведення даних змагань вони хочуть взяти на себе.
Проходить та Першість краю серед ссузів. У порівнянні з вищими навчальними закладами ці змагання проводити дещо складніше, оскільки багато студентів технікумів та училищ вчаться всього два роки. Регулярно проходять зональні змагання з міні-футболу в п'яти зонах Ставропольського краю. Любителі міні-футболу щорічно беруть участь на галузевих Спартакіадах, змаганнях з пляжного футболу та багатьох інших стартах. [315] Це ще один напрям, за яким федерація проводить роботу спільно з Крайспорткомітетом та Міністерством освіти краю.
Не менш важливим аспектом сьогодні є поширення занять футболом на підприємствах та установах серед робітників і службовців, тому що організація занять футболом - це організація дозвілля працівників, популяризація здорового способу життя. Тут слід відзначити роботу, яка проводилася протягом довгого часу на заводі «Червоний Металіст». Проте кілька років тому з-за фінансових труднощів команда була ліквідована.
Завдяки діяльності Ставропольської крайової федерації футболу та її керівника Барабаша С.І. в краї були прийняті організаційно-практичні заходи, спрямовані на розвиток масового футболу в Ставропольському краї, залучення до заняття футболом дітей і юнаків, ветеранів, людей, що присвячують футболу своє дозвілля.
У краї розроблена чітка структура змагань. Проводяться Чемпіонат та Першість краю, змагання на Кубок краю серед аматорських команд, дитячо-юнацькі змагання серед різних вікових груп, а так само на приз клубу «Шкіряний м'яч», змагання серед школярів.
Зріс рівень спортивної майстерності учасників змагань і як наслідок - залучення до складу збірних юнацьких команд країни великої групи молодих талановитих футболістів.
Велику виховну роль має вшанування команд - переможців та призерів, кращих футболістів та суддів.
Однак на цьому тлі існує і маса проблем, які щодня доводиться вирішувати керівникам федерації футболу. Всі змагання в краї проводяться за рахунок власних внесків команд - учасниць тих чи інших турнірів. Серйозною проблемою залишається наявність обладнаних футбольних спорткомплексів. Майже всі виїжджають на ігри команди змушені для роздягалень використовувати власні автобуси, і не мріють вже про те, щоб після матчу прийняти душ. Ще одна проблема турніру: невиїзд клубів на календарні матчі. Більшість міст регіону Кавмінвод вже кілька років не грають у Першості.
У неприйнятних умовах працювала і сама Крайова федерація футболу, не має власного приміщення. Це спричиняє великі труднощі з доставкою оперативної інформації, технічного зв'язком СКФФ з містами і районами. [316]
Пильна увага Президія приділяє забезпеченню змагань будь-якого рівня якісним і об'єктивним суддівством. [317]
Російський футбол, як і багато інших видів спорту, не стоїть на місці. Безумовно, це відноситься до організації і суддівства матчів різних змагань. Розвиток суспільства та економіки не залишило осторонь і футбол, який став перетворюватися на індустрію спорту. Спортивна професія арбітра - це покликання. Однак сьогодні ця робота пов'язана з великим ризиком і не малими фізичними та психологічними випробуваннями. [318]   Один з кращих футбольних арбітрів світу П. Колліна у своїй книзі «Мої правила гри» пише: «Беручи важкі рішення, суддя потрапляє в умови, в яких він стає головною дійовою особою ... чесний і порядний той суддя, який має сміливість приймати такі рішення у будь-яких ситуаціях ». [319]
Сьогодні завдяки правильній і цілеспрямованій роботі КФА в Росії досить багато перспективних арбітрів, які вже закріпилися на самому високому рівні. Велику допомогу в цьому надає Загальноросійська Асоціація Громадських Організацій «Центр - Футбольний Арбітр». Ця організація протягом всього періоду своєї діяльності здійснює пошук, навчання і відбір молодих футбольних арбітрів для подальшого залучення до обслуговування змагань серед нелюбительського футбольних клубів. [320]
Однак на Ставропіллі на початку 90 - х. років кілька міст і районів не мали жодного судді, яких можна було б залучити до основних змагань. [321]
Судово-інспекторський комітет крайової федерації (голова С. Самедов) будує свою роботу відповідно до вимог КФА Росії. Суддівський корпус краю налічує близько 70 осіб, враховуючи змагання, що проводяться в містах і районах. З них 30 обслуговують чемпіонат та першість краю, юнацькі змагання. Вісім чоловік обслуговують матчі нелюбительського клубів Росії, сім чоловік МГО СФФ ЮФО.
За останній час в якості головного судді арбітри провели 544 матчі. У першості краю обслуговано 210 матчів, проведено 64 Кубкові зустрічі. У дитячо-юнацьких змаганнях суддями проведено більше 500 матчів, близько 300 матчів відомчої приналежності. У матчах, що підлягають інспектуванню, середній бал суддівства склав вісім. З 2003 року всі ігри Чемпіонату, Першості та Кубку краю обслуговуються трьома арбітрами. З метою підготовки кваліфікованих суддів та інспекторів у крайовій федерації відкритий і діє «Університет суддів та інспекторів», в якому один раз на місяць проводяться заняття, і ведеться розбір матчів і роботи арбітрів. Які не відвідують заняття не допускаються до обслуговування крайових та регіональних змагань. [322]
Крайова колегія тісно співпрацює з суддівськими комітетами міст і районів, надаючи їм практичну допомогу. Добре поставлена ​​робота з підготовки суддів в Ставропольської, Невинномиськ, Кисловодській організаціях. Арбітри крайової федерації регулярно беруть участь у семінарах УЄФА та освітніх курсах «Прогрес», які проводяться щорічно у всіх регіонах Росії. В кінці 2005 року було проведено щорічне підсумкова нарада арбітрів ПФО, на якому високу оцінку діяльності крайової колегії суддів дав президент СФФ ЮФО Е.П. Лакомов.
Інспекторський комітет активно сприяє розвитку масового футболу в краї. Практично всі ігри Чемпіонату краю інспектуються. Останнім часом комітет ретельно підходить до призначення, враховуючи важливість матчів і кваліфікацію інспекторів. Комітет проводить аналітичну та навчально-методичну роботу, двічі на рік проходить атестація інспекторів, надає допомогу суддівському комітету у кваліфікаційній роботі з відбору найбільш перспективних арбітрів.
Сьогодні гравці, тренери, вболівальники повинні розуміти, що футбол, як і будь-яка спортивна гра, за своєю природою конфліктним. Тим не менш, далеко не завжди виникають непорозуміння виходять від суддів. Джерелом цих конфліктів найчастіше стають різні тлумачення, а часом елементарне не розуміння багатьох тонкощів правил гри. [323] Ця напруженість присутній практично у всіх матчах російських змагань. І справа тут не в якійсь ідеології, притаманної, скажімо, радянського періоду, а в тому, що футбол в наші дні став найважливішою складовою великого бізнесу, а це часом набагато серйозніше будь-якої політики. [324]
Добре відомо, що розвиток футболу неможливо без спеціально створеної матеріальної бази у вигляді відповідних спортивних споруд, майданчиків і полів, спеціально обладнаних і раціонально використовуються. Основним видом сучасних спортивних споруд є стадіон, як велике спортивну споруду. [325] Основні спортивні споруди, де проходять футбольні змагання, повинні мати допоміжні споруди і приміщення: роздягальні, вбиральні, масажні, лікарські, суддівські і т. д.
Рада Асоціації ПФЛ розробив «Обов'язкові вимоги до нелюбительського футбольним клубам ПФЛ». У них особливі вимоги пред'являються до стадіонів, використовуваним для проведення офіційних матчів нелюбительського футбольних клубів ПФЛ. [326]
У результаті проведеного А.В. Тукмановим в 2002 році дослідження стану стадіонів на відповідність вимогам їм було зроблено наступні висновки: «У країні явно не вистачає стадіонів, місткість яких становила б понад 40 тисяч місць. Тільки 35 стадіонів обладнано індивідуальними пластиковими сидіннями, 37 полів мають підігрів ». [327]
У цьому відношенні благополучним можна вважати лише Московську область, де в даний час йде бум будівництва спортивних споруд. [328]
Створені органами державної влади фізкультурно-оздоровчі, спортивні та спортивно - технічні споруди та займані ними земельні ділянки згідно із законом не можуть бути приватизовані. Вони є державною власністю. Однак у складних економічних умовах початку 90-х років фінансування, і зміст більшості спортивних арен було утруднено.
На період 2003 року в Ставропольському краї налічувалося понад 50 стадіонів та понад 284 футбольних полів. Незважаючи на це в капітальному ремонті та реконструкції футбольних полів та стадіонів, які перебувають у державній власності, потребують такі великі райони, як Арзгірський, Апанасенковський, Ізобільненський, Красногвардійський, Курської, Степновський, Радянський, Левокумський, Шпаковський, Труновський, міста Вдячний, Невинномиськ.
Без цього не можливе зміцнення матеріально-технічної бази спортивних споруд краю. З метою створення умов для підготовки найближчого резерву команд майстрів краю потрібна термінова реконструкція полів державного загальноосвітнього закладу «Ставропольське училище олімпійського резерву». [329]
Слід зазначити, що подібна ситуація мала місце і в більшості інших регіонів РФ, що також не раз наголошувалося керівниками РФС. [330]
Відповідно до доручення Уряду Російської Федерації від 11 листопада 2004 року проводиться робота з розробки проекту Федеральної цільової програми «Розвиток фізичної культури та спорту Російської Федерації 2006 - 2012 роки». За погодженням з Федеральним агентством по фізичній культурі і спорту, в зазначену програму планується включення підпрограми розвитку футболу в Російській Федерації на 2006 - 2012 роки, яка реалізується на Федеральному, регіональному і муніципальному рівнях. Основу підпрограми складає проект «Подаруємо дітям стадіон», що передбачав масове будівництво футбольних полів і майданчиків з газонами зі штучної трави на всій території країни за рахунок залучення бюджетних і позабюджетних джерел. [331]
Іншим важливим проектом, що викликав зацікавленість у багатьох регіонах Росії, стала програма РФС, ЛФЛ, та Фонду «Національна академія футболу» по укладанню штучних футбольних полів. Дана програма реалізується на конкурсній основі при виконанні декількох умов:
1. Наявність у ДЮСШ інвесторів (бюджети різних рівнів, фінансові структури тощо), які беруть на себе підготовку основи (в т.ч. дренажної системи).
2. Гарантії зростання обсягів фінансування школи після введення об'єкта в експлуатацію з боку засновників ДЮСШ, органів державної влади, спонсорів.
3. Майданчик під будівництво повинна бути у власності (або довгостроковій оренді) ДЮСШ. Якщо футбольна школа муніципальна (міносвіти), то реконструйований стадіон повинен також бути на балансі муніципалітету (міносвіти).
4. Кількість учнів у ДЮСШ має бути не менше 300 чол.
Одним з перших регіонів, включених у даний проект як відповідальний всі необхідним вимогам, став Ставропольський край. [332] Інвестором, що гарантує виконання робіт підготовки підстави футбольного поля, виступив Уряд Ставропольського краю в особі Комітету Ставропольського краю з фізичної культури і спорту.
У зв'язку з цим, фінансування СДЮШОР «Динамо-Ставрополь» ще у 2005 році було збільшено з 2,7 до 4,5 мільйонів рублів. Майданчики, виділені під будівництво футбольних полів розташовані на території училища олімпійського резерву, і знаходяться також у веденні Комітету Ставропольського краю з фізичної культури і спорту. [333]
У самий найближчий час намічено будівництво футбольних полів в с. Іванівському Кочубєєвського району, с. Донському Труновський району, с. Костянтинівському Петровського району, с. Гірничозаводському Кіровського району, с. Грачевка Грачівського району, с. Новоселецький Новоселецький району, с. Літня Ставка Туркменського району.
У рамках програми «УЄФА-ГОЛ» та «хет-трик» у Ставропольському краї буде укладено перше штучне поле другого покоління. Дана програма реалізується за рахунок коштів РФС. За однією такою майданчику з'явиться в кожному суб'єкті ЮФО. [334]
Є надія, що дане увагу до потреб ставропольського футболу з боку керівників РФС протягом декількох років дозволить якісно змінити ситуацію в плані поліпшення матеріально-технічної бази, і, в кінцевому рахунку, сприятиме залученню значного числа дітей, підлітків, молоді в систематичні заняття футболом та формування здорового способу життя в їхньому середовищі.
У цьому сенсі може виявитися корисним досвід будівництва стадіонів у сусідньому Краснодарському краї, де відкрито кілька футбольних полів зі штучним покриттям. На Кубані з'явилися дві хороші футбольні бази в місті Кримське і в станиці Полтавській, з штучними і кількома трав'яними газонами, на яких проходять заняття як місцевих, так і численних периферійних нелюбительського клубів, збірних молодіжних і юнацьких команд Росії. Хорошого рівня футбольні арени побудовані в п. Охтирському, п. Вітязево та с. Красносільського. [335]
Відповідно до вимог Союзу Європейських Асоціацій-УЄФА Російський футбольний союз прийняв рішення про впровадження системи ліцензування футбольних клубів в Російській Федерації.
Запроваджувана система ліцензування передбачає виконання клубами - учасниками клубних змагань УЄФА мінімального набору обов'язкових вимог щодо технічних, адміністративних, юридичних і фінансових питань та отримання ними відповідних ліцензій для участі в міжнародних змаганнях. Ліцензійні вимоги повною мірою працюють на поліпшення якості всієї футбольної діяльності. Результати видно вже сьогодні: завершена реконструкція стадіонів «Центральний» в м. Казані, «Машук» в м. П'ятигорську. Триває реконструкція стадіону «Металург» у м. Самарі. Укладено сучасні синтетичні покриття на стадіоні «Зірка» в м. Пермі та на Малій спортивній арені стадіону «Динамо» в м. Москві. Підвищуються вимоги до кваліфікації тренерського складу, адміністрації клубів, наявності в них усіх категорій фахівців, обов'язкових для нормального функціонування футбольного господарства. [336]
Ми вже відзначали, що рівень аматорського, впритул наблизився до професійного спорту. Це виражається в методиці тренувань, графіку змагань і т.д. Найчастіше беруть участь в аматорських змаганнях спортсмени, заробляють більше грошей, ніж на своїй основній роботі.
З цього приводу відомий російський футболіст Сергій Юран зауважує: «Скажу, як колишній футболіст, приємно отримувати великі гроші. З іншого боку, у молоді в голові не футбол, а умовні одиниці. Він ще по м'ячу не вміє нормально бити, а в голові вже думки, як би більше отримувати. І це серйозна проблема в російському футболі ». [337]
У зв'язку з професіоналізацією російського футболу виникає гостра потреба в більш динамічною і ефективній підготовці кваліфікаційного спортивного резерву.
Особливої ​​гостроти проблема підвищення ефективності підготовки резерву придбала у футболі, що обумовлено нестабільними виступами збірних і клубних команд в офіційних міжнародних змаганнях. Це вимагає докорінного поліпшення якості підготовки юних футболістів, а також пошуку і впровадження в практику більш ефективних організаційних форм, засобів і методів тренування. Відомо, що прогрес у футболі пов'язаний, перш за все, з подальшим підвищенням ефективності системи спортивного тренування як основної складової підготовки в цілому. В даний час її розробка ведеться в різних напрямках. [338] Постійне прагнення до оволодіння майстерністю, щоденне його вдосконалення - в цьому сенс спорту. Футбол пред'являє різні функціональні вимоги до майстерності гравців. Це пов'язано з відмінностями їх амплуа в команді і специфічними завданнями. [339]
Після розпаду ДЗГ профспілок і під приводом економічної недоцільності змісту ДЮСШ відмовилися від їхнього фінансування багато підприємств Ставропольського краю. У результаті цього, безпритульними опинилися багато дитячо-юнацькі спортивні школи, а в інших були серйозні проблеми зі змістом. [340]
Навчально-тренувальна діяльність, як і практика спортивного вдосконалення юних і молодих спортсменів здійснюється на Ставропіллі в основному установами додаткової освіти спортивної спрямованості - дитячо-юнацькими школами (ДЮСШ), школами вищої спортивної майстерності (ШВСМ), училищем олімпійського резерву (УОР), спеціальними дитячо -юнацькими школами олімпійського резерву (СДЮШОР). Всього у краї нараховується 41 ДЮСШ, в яких займається близько восьми тисяч юних футболістів.
Професійний футбол вимагає і серйозних вкладень. На думку директора Будьонівсько ДЮСШ, віце-президента Федерації футболу Ставропольського краю В.А. Шевченка перспективний молодий футболіст сьогодні «стоїть» близько 500 тис. доларів, відповідно, підготовка 10 людина принесе прибуток 5 млн. доларів (приблизно стільки ж коштує будівництво спортивної бази зі штучним полем для підготовки молодих футболістів). [341]
На Ставропіллі спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву «Динамо» з футболу є провідною в краї з підготовки резерву для футбольних команд майстрів. У 1982 році група підготовки при команді майстрів «Динамо» Ставрополь була перетворена в ДЮСШ з футболу, а в 1989 році школа отримала статус СДЮШОР з футболу. З 1982 року по 1999 рік школа входила до складу Ставропольського крайового ради «Динамо», а потім була перетворена в підрозділ футбольного клубу «Динамо» Ставрополь.
З січня 2005 року на базі СДЮШОР «Динамо» з футболу буде створена Крайова СДЮШОР «Динамо» з футболу під юрисдикцією крайспорткомітета.
У школі займається 257 учнів, з них:
· У групах початкової підготовки - 40 осіб;
· У навчально-тренувальних групах - 181 чоловік;
· У групах СС - 30 осіб (в УОР).
Кращі досягнення в Чемпіонаті Росії 1-е місце серед регіонів у 1996 році, 4-е місце в 1997 - 1998 роках у Першості Росії серед нелюбительського клубів вищої та першої ліги.
За останні 5 років школою підготовлено більше 50 гравців другої, першої та вищої ліги. З найбільш відомих: Козко Сергій - «Рубін» Казань; Павлюченко Роман - «Спартак» Москва; Трифонов Олег і Олейников Микола - «Ротор» Волгоград; Самодін Сергій - «ЦСКА» Москва; Тлісов Артур - «Кубань» Краснодар; Степаненко Сергій - «Терек» Грозний. [342]
Іншим центром підготовки футбольного резерву в краї, є регіон Кавказьких мінеральних вод.
П'ятигорська школа юних футболістів бере свій початок з вересня 1969 року, коли в структурі команди майстрів класу «А» «ФК Машук» п'ятдесят юнаків стали займатися цим видом спорту під керівництвом всього двох тренерів.
У 1978 році при спортивному товаристві профспілок була організована ДЮСШ. Ще через п'ять років за якісну підготовку футболістів у команди майстрів і збірні команди СРСР і РРФСР школі був офіційно присвоєно новий статус спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву - СДЮШОР.
Серед її випускників такі відомі футболісти, як: Юрій Дроздов - бронзовий призер чемпіонату світу в Португалії у складі збірної СРСР - СНД 1992 року народження, член збірної Росії 1999-2000 років, Сейран Осипов, Олександр Іванов, Сергій Жемчугов - чемпіони СРСР у складі збірної Росії 1990 року.
До складу юнацьких збірних команд в 1994 році входили А. Сем'янів (до 19 років), А. Акопджанян (до 16 років), у 1994-1995 роках - В. Попов і М. Чайка (до 15 років). У молодіжній збірній команді країни у 1994 році грав Юрій Дроздов. У 2005 році в юнацькі збірні команди включені Л. Даніелян (до 16 років), кандидатами у збірну - А. Шацький та В. Щербаков (до 15 років).
Понад 30 вихованців школи виступали в командах майстрів всіх професійних ліг Росії та за її межами. У вищій лізі виступали: Ю. Дроздов («Локомотив», м. Москва), Г. Стрікалов («Крила Рад», м. Самара); в першій лізі: А. Марков («Торпедо-ЗІЛ», м. Москва) , З. Саная («Балтика», м. Калінінград), М. Пилипко («Томь», м. Томськ), А Смеянов («Тазгаз», м. Іжевськ) та ін.
З 11 тренерів, які в різні роки працювали в цій школі, два мають вищу кваліфікаційну категорію, вісім - першу і один - другу. Вихованці школи беруть участь у змаганнях на першість і Кубок Росії, виступають клубним заліком за футбольну команду «Сільмаш» на першість Ставропольського краю. Переможцями серед однолітків Півдня Росії ставали хлопці 1978-1979 років народження (тренер Є. П. Лисенко), 1977-1978 років народження (тренер С. М. Малахов), чемпіонами краю були хлопці 1983 року народження (тренер А. М. Хохлов) . Крім того, вихованці школи були переможцями Спартакіади школярів Кавмінвод і Ставропольського краю, а юнаки 1983-1984 років народження, під керівництвом тренерів А. Н. Хохлова і Н.М. Телкова, стали володарями Кубка Ставропольського краю 2001 року. [343]
Велика робота з розвитку дитячо-юнацького футболу ведеться і в Будьонівську. Юні футболісти місцевої ДЮСШ «Атлант» отримали хороше фінансове забезпечення з боку адміністрації м. Будьоннівська. Це дозволило виконати ряд футбольних завдань і планів, що стоять перед юнацькими командами школи. Головним календарним заходом року є чемпіонат краю серед клубів крайової вищої ліги. Протягом багатьох років дитячо-юнацькі команди (тренер Ю. Б. Сафарян, В. І. Худоковмов) неодноразово займали призові місця.
Серед кращих футболістів школи слід відзначити вихованця тренера Ю.Б. Сафаряна Мещерякова Романа, який є членом збірної команди Ставропольського краю і кандидатом до збірної Росії даного віку. Крім успішного виступу в першості краю, буденновские молоді футболісти в травні 2000р. стали чемпіонами крайової спартакіади школярів.
Завдяки спонсорській підтримці футболісти 1986-1987 рр.. р. (Тренер А. А. Сулейманов) змогли взяти участь у турнірі, що проводиться в м. Цимлянськ і російських змагань зони «Південь». На жаль, не всі юні футболісти мають подібні можливості. Як відомо, у спортшколі низькі статті витрат на навчальну роботу і на інвентар, що природно, не дозволяє проводити більш якісні заняття з молодшими групами. [344]
Серйозні проблеми, пов'язані з фінансуванням, є і інших школах Ставропольського краю. У 2004 році протягом 6-ти місяців тренери в СДЮСШОР - «Динамо» не отримували зарплату. При цьому не варто забувати, що діяльність тренера характеризується підвищеною стресогенність. З цього приводу Лозова Г.В. пише: «Відмінна особливість роботи тренера полягає у високому ступені професійного (можливості« напрасности »багаторічної роботи у зв'язку з хворобою, доглядом спортсменів) і фізичного (завжди існує можливість отримання травм) ризику». [345] У школі немає своїх полів, а орендовані футбольні поля в УОР знаходяться в незадовільному стані. Ні на відміну від інших команд південного регіону («Краснодар - 2000», «Олімпія») і свого штучного поля. [346]
У самий найближчий час у Ставропольському краї планується організація крайових турнірів серед дитячих та юнацьких команд. Прийнято рішення про проведення щорічного крайового футбольного турніру з різним віковим групам на призи Губернатора Ставропольського краю. З метою підвищення спортивної майстерності, підготовки резерву для команд майстрів необхідне формування і матеріально-технічне забезпечення збірних футбольних команд краю по 4-5 віковим категоріям на базі дитячо-юнацьких спортивних шкіл та клубів. Для цього необхідно відкриття та оснащення спортивним інвентарем та обладнанням Центру підготовки молодих футболістів у державному загальноосвітньому закладі Ставропольське училище олімпійського резерву. [347]
Заслуговує схвалення і поширення практика установи професійними клубами власних футбольних шкіл, а так само поширення на інші регіони досвіду Красноярського краю і Астраханської області щодо введення додаткового уроку футболу в школах. На думку заслуженого тренера Росії І.А. Швикова, в загальноосвітній школі введення уроку футболу дозволить протягом навчального року забезпечити не тільки необхідну рухову активність для фізичного розвитку школяра, а й зміцнить його здоров'я, підвищить інтелектуальний потенціал. [348]
Сьогодні в умовах гострої нестачі коштів, футбольні керівники в багатьох районах Ставропілля ставлять у приклад зарубіжні країни, в яких як вони вважають, тільки держава забезпечує розвиток футболу.
Безумовно, в багатьох регіонах зросла розуміння необхідності державної підтримки розвитку футболу, зміцнення матеріально-технічної бази і створення організаційно-методичних умов для залучення до занять футболом якомога більшого числа людей.
Так, адміністрація Ростовської області приймала постанову «Про основні заходи щодо розвитку дитячо-юнацького футболу в Ростовській області на 2003 рік». Відповідальними виконавцями заходів виступили Міністерство з фізичної культури, спорту і туризму, міські та районні спорткомітети, Федерація футболу Ростовської області. [349]
6 червня 2002 Президією Краснодарській крайовій федерацією футболу також була затверджена комплексна програма розвитку футболу в Краснодарському краї на період 2002-2005рр. [350]
З метою відродження в краї інтересу до футболу, підвищення ефективності державної підтримки розвитку футболу в Ставропольському краї та залучення підростаючого покоління до занять фізичною культурою і спортом, створення організаційно-методичних умов і зміцнення матеріально-технічної бази розвитку футболу у 2003 році була розроблена програма «Розвиток футболу в Ставропольському краї ». Після доопрацювання основних положень цього документа Постановою Губернатора Ставропольського краю від 5 червня 2003 року № 259 була остаточно затверджена Крайова цільова програма «Розвиток футболу в Ставропольському краї на 2003-2005 рр..».
Прогнозовані обсяги фінансування Програми - 116,7 млн. рублів. Дана Програма була покликана забезпечити створення ефективної системи державної підтримки розвиток футболу в краї. [351] Цей документ містить перелік заходів щодо розвитку дитячо-юнацького футболу в краї та обсяги його фінансування, положення про порядок використання коштів крайового бюджету, що виділяються на придбання спортивної форми, інвентарю і навчання, на стипендії та заохочувальні виплати спортсменам і тренерам з футболу, на проведення зональних та фінальних турнірів з футболу, ремонт стадіонів та футбольних полів.
Позитивні рішення для розвитку футболу в регіонах були вироблені на проведених у 2003 році нарадах спортивних активів, керівників комітетів фізичної культури і спорту адміністрацій міст, районів, селищ, керівників адміністрацій республіканських, обласних, крайових утворень з керівниками регіональних федерацій футболу та Російського футбольного союзу. [ 352] Тим не менш у низці провідних у футбольному відношенні країн (Німеччини, Франції тощо) держава такої підтримки не надає. Але, безумовно, увага з боку федерального центру до потреб футболу сприяє припливу ще більших інвестицій у цей вид спорту.
На початку ХХI століття в російському футболі відбулися великі зміни. Другого квітня 2005 року був обраний новий президент РФС. Ним став голова Комітету з молодіжної політики, фізичної культури і спорту Ради Федерацій В.Л. Мутко. Вміщені в його передвиборчій програмі основні положення: підйом масовості, зміцнення матеріально-технічної бази, розвиток дитячо-юнацького футболу і т.д. - повинні сприяти подальшій популяризації цієї гри у нас в країні. Важливою обставиною є заява Мутко про створення опікунської ради РФС до якого увійшли б представники бізнесу, політики, засобів масової інформації і т.д. Даний рада висловила готовність очолити спікер Державної Думи Росії Б. Гризлов. [353]
Є впевненість, що при такому ставленні російський футбол вже в самий найближчий час зробить значний крок вперед, органічно влившись в процеси загальноєвропейської інтеграції у сфері спортивної та футбольної індустрії, а російські команди (клуби і збірні) повернуть собі раніше втрачені провідні позиції у світовому футболі.
Таким чином, що почався з середини 80-х рр.. економічна і політична криза в СРСР самим негативним чином позначився на подальшому розвитку футбольного руху в 90-і рр.. ХХ ст. Після цього стало ясно, що традиційні, що склалися в 30-50 рр.. форми фізкультурно-спортивної роботи з населенням, не відповідали духу і вимогою часу. І якщо в радянський період ставка робилася на розвиток аматорського спорту як особливості соціалістичного ладу, то в кінці 80-х початку 90-х рр.. в Росії став активно розвиватися професійний спорт, з усіма притаманними йому функціями. З'явилися тенденції професіоналізації та комерціалізації світового футболу справили величезний вплив на його розвиток і у нас в країні. Перший Чемпіонат Росії показав, наскільки слабо футбольні функціонери адаптувалися до нових економічних умов. Далеко не всі керівники і працівники футбольних клубів на Ставропіллі, належним чином сприйняли ті зміни, які намітилися у розвитку вітчизняного футболу. Як і в радянські часи, вони як і раніше розраховували на дотації з муніципальних бюджетів. Бездіяльність такого роду керівників в пошуку нових форм фінансування, безумовно, негативно позначилося на розвитку, не тільки ставропольського футболу, але футбольного господарства в багатьох інших регіонах Росії, про що свідчить закриття багатьох самобутніх команд.
Звідси й різке скорочення коштів, що виділяються на утримання футбольних клубів, ДЮСШ, а так само на проведення змагань з цього виду спорту. Особливо дане явище зазначалося в регіонах.
Приміром, на Ставропіллі основною проблемою стримує розвиток футболу, є соціально-економічна нестабільність і, як наслідок, відсутність прямої державної підтримки розвитку футболу у краї. Відсутність системи тестування не дозволяє визначити стан здоров'я і динаміку фізичного розвитку і росту результатів функціональної атлетичної і техніко-тактичної підготовки футболістів.
Проте завдяки діяльності Ставропольської крайової федерації футболу та її керівника Барабаша С.І. в краї були прийняті організаційно-практичні заходи, спрямовані на розвиток масового футболу в Ставропольському краї, залучення до заняття футболом дітей і юнаків, ветеранів, людей, що присвячують футболу своє дозвілля. Значно збільшилася кількість проведених спортивно-масових заходів, підвищився їх якість.
При крайової федерації відкрито і діє «Школа молодого арбітра». У 2005р. на щорічній нараді арбітрів ЮФО високу оцінку діяльності крайової колегії суддів дав президент МГО СФФЮ ФО Е. П. Лакомов.
Для того щоб у складних умовах врятувати російський футбол від повного розвалу в 1992 році конференцією РФС були визначені основні стратегічні напрями розвитку футболу. У першу чергу це зміцнення територіальних федерацій футболу як основної ланки, що відповідає за розвиток футболу в конкретних територіях. Створення Асоціації ПФЛ стало найважливішим кроком у напрямку інтеграції в систему давно існуючих у світовому футболі відносин. Внаслідок спільної діяльності РФС і ПФЛ у максимально короткий термін вдалося досягти деяких поліпшень матеріально-технічної бази, правильної організаційної роботи в російських клубах. Проте все ще залишався ряд невирішених проблем у розвитку масового і дитячо-юнацького футболу.
Великі зміни відбулися у розвитку вітчизняного футболу до кінця останнього десятиліття XX століття. Професійний спорт отримав в нашій країні офіційне визнання, у зв'язку з включенням до закону РФ спеціальної статті.
Незважаючи на економічні труднощі в останні роки значно збільшилися бюджети футбольних клубів, що спричинило за собою величезний приплив іноземних футболістів і тренерів у Росію. Дана обставина послужила причиною прийняття в 2005 році ліміту на їх участь в іграх Чемпіонату Росії.
На Ставропіллі зросла розуміння необхідності державної підтримки розвитку футболу, зміцнення матеріально-технічної бази і створення організаційно-методичних умов для залучення до занять футболом якомога більшого числа людей.
У цьому ж році в російському футболі відбулися великі зміни. 2 квітня 2005 були обрано нового президента РФС. Ним став В. Мутко, який відразу заявив про те, що протягом найближчого часу буде зроблено все, щоб вивести вітчизняний футбол з кризи. Для цього буде створено опікунську раду РФС, до якого увійдуть представники бізнесу, політики, засобів масової інформації і т.д. Без перебільшення, це рішення має стати знаменною віхою у розвитку російського футболу, і, в кінцевому рахунку, сприятиме ще великий популяризації цієї гри у нас в країні.
ВИСНОВОК
У процесі дослідження автором були зроблені наступні висновки:
1. У кінці XIX - початку XX століть футбол, як і всі фізкультурний рух, перебував у тісному взаємозв'язку з тими перетвореннями, які мали місце у сфері політики, економіки, культури, науки і т.д. Величезний вплив на розвиток цього виду спорту у нас в країні надали економічні досягнення в Західної Європи, що виразилося в запрошенні до Росії різного роду іноземних фахівців. Саме в їх середовищі, футбол отримав широке поширення. Футбольні клуби, які об'єднали англійців, протягом довгого часу займали лідируюче положення в російському футболі. Така картина спостерігалася практично у всіх регіонах, де футбол в цей період активно культивувався.
2. Разом з тим, важливим фактором розвитку фізичної культури і спорту були військові цілі держави. У кожному виді спорту існувало товариство, в тій чи іншій мірі, відображала запити і потреби армії. У разі війни досягнення в цих видах можна було негайно використовувати при відображенні військової агресії противника. Тому вони користувалися підтримкою осіб імператорської родини і військового відомства. Рухливі ігри, в числі яких був футбол, до таких не ставилися. У зв'язку з цим, перші футбольні суспільства не мали державної підтримки та повністю залежали від приватної ініціативи, в основному існуючи за рахунок членських внесків. В умовах повної відсутності субсидування російським урядом, футбол зміг одержати широке поширення завдяки ентузіастам і меценатам з числа його прихильників. Без їх підтримки ця гра, безумовно, розвивалася б менш ефективно.
3. Дореволюційний етап становлення футболу на Ставропіллі, при всіх проблемах його розвитку, досяг певних успіхів. У цілому ж діяльність футбольних клубів і гуртків на початку XX століть стала фундаментом для сучасного ставропольського футболу. Наукове осмислення підсумків даного етапу сприяє вирішенню організаційних проблем футбольного руху в наші дні.
4. Значно активізувалася футбольне рух після Жовтневої революції 1917 року. Цьому сприяло створення організаційних структур, відповідальних за управління фізичною культурою і спортом, а так само за розгортання системи підготовки спортивних кадрів. Однак ця проблема вирішувалася досить повільно, особливо в сільських районів Ставропілля.
5. Важливу роль у цей період у розвитку футбольного руху в СРСР зіграли добровільно-спортивні товариства. Завдяки футбольних змагань, що проводилися під їхньою егідою, сотні тисяч людей на Ставропіллі долучилися до заняття даним видом спорту. Саме в ці роки футбол в краї, як і вся вітчизняна система фізичної культури, піддався жорсткому ідеологічному контролю, не обійшли стороною радянський футбол політичні репресії.
6. Розпочата у 1941 році Велика Вітчизняна війна надала розвитку фізичної культури військову спрямованість. На перший план вийшли види спорту, перш за все орієнтуються на задоволення потреб Червоної Армії. У теж час футбольне рух на Ставропіллі навіть у ці роки не зупинило свого розвитку. Яскравим прикладом служить повоєнна історія ставропольського футболу. Зокрема, перемога в Першості РРФСР в 1949 році команди «Динамо» Ставрополь, а так само її успішний виступ у змаганнях майстрів класу «А» і «Б». Проявом інтересу до футболу на Ставропіллі стало різке збільшення кількості змагань та на внутрікраевой арені.
7. Характерною рисою розвитку футболу в радянський період стала його любительську спрямованість. Вітчизняні футболісти де-факто були професіоналами (оскільки віддавали футболу переважну частину свого часу, сил та енергії), проте такими вони радянським керівництвом не визнавалися. Специфіка соціалістичного ладу ігнорувала професійний спорт з політичних та ідеологічних мотивів, вважаючи його пережитком капіталістичного ладу. У 60 - 80 - ті рр.. ставропольський футбол досяг значних успіхів. Він став наймасовішим видом спорту в краї. У ці роки розвивається матеріально-технічна база футбольних клубів. Оформляється структура проведення футбольних змагань в краї. Ставропольське «Динамо» показало в першій лізі Чемпіонату СРСР у 80-ті рр.. хороший рівень гри.
8. У 90-ті роки XX ст. відбувається зближення аматорського та професійного спорту. Надмірна професіоналізація і комерціалізація вітчизняного футболу, перехід України до ринкової економіки призвели до трансформації системи і принципів фінансування футбольних команд, спортивних шкіл, проведення футбольних змагань. Далеко не всі футбольні функціонери в Ставропольському краї виявилися готові до діяльності в нових економічних умовах. Зменшення коштів, що виділяються з держбюджетів, призвело до закриття великої кількості футбольних команд у багатьох районах краю.
9. Істотне зростання бюджетів російських футбольних клубів на початку ХХI століття став причиною надмірного засилля іноземних гравців. Це явище спостерігається не лише у клубах Прем'єр - Ліги, але і в нижчих професійних лігах. У зв'язку з цим у 2005 році був встановлений ліміт на участь легіонерів у російських футбольних змаганнях. Зміни відбулися і в інших сферах організації футболу. На початку XXI ст. більш значну увагу урядом Ставропольського краю стало приділятися розвитку дитячо-юнацького футболу, матеріально-технічної бази, клубної інфраструктури і т.д. Показником досягнень ставропольського футболу стала гра його вихованців у 90-і рр.. ХХ - початку XXI ст. у провідних російських клубах, в тому числі у Прем'єр - Лізі і за збірну Росії. Однак у Ставропольському футболі все ще залишається великий спектр невирішених проблем, які вимагають невідкладного рішення.
Крім аналізу етапів становлення та розвитку вітчизняного футболу та зроблених на його основі висновків, доцільно, на наш погляд, висловити деякі практичні рекомендації, пов'язані з тематикою дослідження:
1. Неможливо заперечити тієї обставини, що стрижнем стратегічного напрямку розвитку футболу має стати забезпечення умов підйому масовості занять цим видом спорту. Для цього, в першу чергу, необхідне будівництво нових, реконструкція і технічне переозброєння вже наявних футбольних полів і стадіонів у Ставропольському краї. Важливе місце має відводитися, за прикладом розвинених європейських країн, будівництва полів зі штучним покриттям для футбольних шкіл та інших загальноосвітніх установ. Це дозволить проводити практично цілорічний навчально-тренувальний процес на якісних футбольних полях.
2. Найважливішим чинником успішного прогресуючого розвитку футболу є спеціалізована підготовка юних футболістів.
Спортивні школи, виховують юних футболістів, необхідно оснастити засобами діагностики фізичного розвитку і підготовленості спортсменів, медичного контролю і т.д. Для більш якісної роботи з юними футболістами можливе залучення в якості тренерів в спортивні школи колишніх професійних футболістів.
3. На нинішньому етапі розвитку вітчизняного футболу визначальний вплив на результат команди надає кваліфікація тренерів. У зв'язку з цим представляється важливим створення ефективної система навчання тренерів. Необхідно цінувати спадщину вітчизняної тренерської школи, дотримуватися і використовувати спадкоємність вітчизняного досвіду, теорії, технології і т.д.
4. Однією з найбільш актуальних проблем сьогоднішнього російського футболу є нестабільність ситуації в професійному футболі. Основною роботою в цьому напрямку має стати вдосконалення матеріально-технічної бази клубу. Кожен клуб у Ставропольському краї повинен мати тренувальну базу з комплектом полів, манеж, відновлювальний центр. Заслуговує схвалення і поширення практика установи футбольними клубами власних дитячо-юнацьких шкіл. У нових економічних умовах важливим є вдосконалення менеджменту.
5. Необхідно упорядкувати і систему проведення різних змагань з футболу у всіх районах Ставропілля. При розробці календаря дотримуватися принципу економічної доцільності та можливого скорочення адміністративних і транспортних витрат.
6. Одним з ключових питань будь-якої футбольної держави є проблема підготовки національних збірних команд. Багато що в цьому напрямку залежить не тільки від майстерності гравців, що входять до їх складу, а й від організації керівництва ними. У зв'язку з цим необхідна на наш погляд, активізація наявних резервів в організації, в економіці, комплектуванні тренерського складу і футболістів. Важливо зберігати взаємозв'язок всіх збірних команд.
7. На тлі невдач клубних команд зросла розуміння державної підтримки цього виду спорту всередині країни. Необхідно розробити програми розвитку футболу на середньострокову і довгострокову перспективи, які будуть передбачати прямі інвестиції в реальні та значущі проекти. Однак реалізація цих завдань повинна йти не тільки за рахунок розширення прямого державного участі, але і за рахунок залучення уваги до потреб масового футболу спортивної громадськості та бізнесу краю.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
Джерела
Архівні матеріали
Державний архів Ставропольського краю (ДАБК)
1. Ф.-Р. 164. Відділ народної освіти виконавчого комітету губернської Ради робочих, селянських і червоноармійських депутатів (ГУБОНО).
2. Ф.-Р. 3131. Рада з питань фізичної культури і спорту Виконавчого комітету Ставропольського окружної ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів.
3. Ф.-Р. 1853. Комітет у справах фізичної культури і спорту Виконавчого комітету Ставропольського крайового Ради депутатів трудящих.
4. Ф.-Р. 1852. Ставропольський крайвиконком.
5. Ф.-Р. 2092. Рада фізичної культури Виконавчого комітету Ессентукского міської Ради робочих, селянських і червоноармійських депутатів.
Державний архів новітньої історії Ставропольського краю
(ГАНІСК)
6. Ф.1. Ставропольський крайком КПРС
7. Ф.63. Ставропольський крайком ВЛКСМ
Російський державний історичний архів
(РГИА)
8. Ф.468. Канцелярія Його Імператорської Величності.
Опубліковані законодавчі документи
9. Нормативне правове та програмно-методичне забезпечення сфери фізичної культури і спорту: Документи і матеріали (1999-2004 рр.). / Авт. - Упоряд. П.А. Рожков, П.А. Виноградов, В.П. Моченов - М., 2004.
10. Основні постанови, накази та інструкції радянської фізичної культури і спорту 1917-1957 рр.. / Укл. І.Г. Чудінов - М., 1959.
11. Подаруємо дітям стадіон. Федеральна цільова програма (2005 -2008 р.). - М., 2005.
13. Стенограма засідання Державної Думи 07.12.2005 / / HTTP: / / WWW.RODINA.RU / STENOGRAMMA / MORE /? ID = 134 & ST_PART = 7
14. Збори узаконень і розпоряджень Робочого і селянського уряду. - М., 1948. № 3.
15. Бюлетень шкільно-санітарного відділу при Комісаріаті народної освіти. 1918, № 1.
16. Народна освіта в СРСР. Збірник документів. 1917-1973 рр.. М., 1974.
17. Положення про Державний комітет РФ з фізичної культури, спорту і туризмі. Затверджено Постановою уряду РФ від 10.01.01. - М., 2001. № 8.
18. Профспілки Ставропілля. 1905-1965 рр..: Зб. документів - Ставрополь, 1969.
19. Збірник матеріалів з питань фізкультурної роботи. - М.; 1943.
20. Ставропіллі за 50 років: Зб. статистич. матеріалів. Ставрополь, 1968.
21. Історія індустріалізації Північного Кавказу (1933-1941 рр.).. Документи і матеріали. Грозний, 1973.
22. Конституція Російської Федерації. М., 1996.
Матеріали та документи російських футбольних організацій і спілок
23. Договір про організацію та проведення російських змагань з футболу серед нелюбительського футбольних клубів на 2001-2002 роки .- М., 2001.
24. Договір про організацію та проведення російських змагань з футболу серед нелюбительського футбольних клубів на 2004 - 2005 р. - М., 2004.
25. Договір № 20 / 7 між Держкомспортом Росії і РФС, 21 березня 2001 року. - М.: Держкомспорт, 2001.
26. Договір про організацію та проведення Чемпіонату Росії з футболу серед нелюбительського клубів Прем'єр-Ліги на період 2002-2004 рр.. - М., РФС, 2001.
27. Щорічник Всеросійського футбольного союзу за 1912 рік. 1-й рік видання. М., 1913.
28. Крайова цільова програма «Розвиток футболу в Ставропольському краї на 2003 - 2005 роки». - Ставрополь, 2003.
29. Краснодарська Крайова Федерація Футболу. Збірник документів. - Краснодар, 2002.
30. Краснодарська Крайова Федерація Футболу. Звіт Президії з лютого 2001 - березень 2005 рр.., 23 березня 2005 р. - Краснодар, 2005.
31. Колосков В. Доповідь на звітно-виборній конференції РФС (17 грудня 2003 року) / / Індустрія футболу. 2004. № 1.
32. Матеріали конференції РФС - 2000., М., 2000.
33. Матеріали Позачерговий Конференції РФС. - М., 2005.
34. Міжнародна федерація футболу (ФІФА) Статут, Пер. з анг. - М., РФС, 1996.
35. Обов'язкові вимоги до нелюбительського футбольним клубам Асоціації ПФЛ., Матеріали конференції ПФЛ., М., 30 листопада 2000.
36. Некомерційне партнерство «Російська футбольна Прем'єр - Ліга», Збірник нормативних документів. - М., 2003.
37. Основні напрямки діяльності Асоціації ПФЛ на період 2002-2004 рр.. Матеріали конференції Асоціації ПФЛ 23 листопада 2001.
38. Основні положення передвиборчої програми кандидата в Президенти РФС В.Л. Мутко - М., 2005.
39. Звіт про роботу СФФ ЮФО за 2003 рік. - Ростов - на - Дону., 2003.
40. Відкритий лист Губернатору та Уряду краю від Опікунської ради ФК «Динамо» Ставрополь, 22.05.1996.
41. Офіційний лист виконавчого директора ЛФЛ В.В. Олексина Голові Комітету Ставропольського краю з фізичної культури і спорту Р.С. Койбаеву № 185 від 6 травня 2005р.
42.Офіціальное лист голови комітету Ставропольського краю з фізичної культури і спорту Р.С. Койбаева віце-президентові фонду «Національна академія футболу» А.А. Ейдельштейна № 516 від 11.05.05г.
43. Офіційний лист директора СДЮШОР «Динамо» з футболу В.М. Токарєва виконавчому директору ЛФЛ В.В. Олексин № 134 від 15.12.04г.
44. Офіційний лист президентові РФС В.Л. Мутко від губернатора Ставропольського краю А.Л. Черногорова № 01-23/002-1144 від 3.05.05г.
45. Офіційний лист Голови комісії Ради Федерації у справах молоді спорту В.Л. Мутко керівникам федерації футболу суб'єктів Російської Федерації від 11.02.2005 р., № 3.15-24/79.
46. Офіційний лист віце-президента Фонду «Національна академія футболу» А.А. Ейдельштейна директору футбольної школи СДЮСШОР - «Динамо» м. Ставрополь В.М. Токарєву № 163 від 16.03.05г.
47. Постанова зборів президії Ставропольської крайової колегії суддів від 14 лютого 1992 року.
48. Рішення Асоціації ПФЛ - М., ПФЛ 27 березня 2001.
49. Статут Автономної некомерційної організації розвитку футбольного суддівства «Колегія футбольних арбітрів». - М., 2002.
50. Статут громадської організації «Ставропольська крайова федерація футболу» .- Ставрополь, 1992.
51. Статут Санкт-Петербурзького яхт-клубу. - СПб, 1912.
52. Статут Асоціації ПФЛ. - М., ПФЛ, 1995р.
Газети
53. Комерсант. 2001.
54. Аматорський футбол. 2005-2006 рр..
55. Нова спортивна газета. 2004р.
56. До спорту.1913г.
57. Аргументи і Факти.2000-2001.
58. Більшовицька смена.1928.
59. Вести Колегії футбольних арбітрів Россіі.2003-2006.
60. Вечірній Ставрополь.2004-2006.
61. Влада рад. 1920-1924.
62. Горська беднота.1932.
63. Кисловодський коммунар.1932.
64. Коммуніст.1920.
65. Комсомольська правда.2001-2006.
66. Червоний спорт. 1939.
67. До спорту! 1915.
68. Орджонекідзевская правда.1937-1940.
69. Правда. 1936-1937.
70. Російський спорт. 1909.
Самокат. - М., 1897.
Рухливі ігри. - М., 1897, 1898.
71. Спорт. 1902.
72. Спорт і життя. 1922.
73. Спортивний журнал. 1923.
74. Ставропольський спорт. 2005.
75. Ставропіллі спортівное.2004.
76. Ставропольська правда.1947-1948., 1964, 1985, 2004-2006.
77. Спорт-Експрес. 2000-2006.
78. Радянський спорт. 2004-2006.
79. Труд.2002.
80. Ставропольські губернські ведомості.1895.
Журнали
81. 10 років Асоціація ПФЛ «Світовий спорт» - Гельсінкі, 2002.
82. Світовий футбол, за 2003 р.
83. Футбол-Ревю, за 2005 р.
84. Спартак - Аланія, за 1995 р.
85. Спортивний журнал, за 1923 р.
86. Футбол, за 2005-2006 рр..
87. Мій футбол за 2005-2006 рр..
88. Теорія і практика фізичної культури, за 2000-2004 рр..
89. Питання історії, за 1990 р.
90. Фізична культура в школі за 1990 р.
91. Радянське охорону здоров'я, за 1962
92. Спорт - Театр - Виставка. 6 липня 1913 - Київ, 1913.
93. Індустрія футболу. - М., 2004-2005 рр..
94. Світ футболу. - М., 2003 р.
95. Football-маркет. 2000. № 3.
Документи особистого характеру та інтерв'ю з ветеранами і функціонерами ставропольського футболу
96. З інтерв'ю з президентом Федерації футболу Ставропольського краю Барабашем С.І. 5.05.06г.
97. Бєсков К.І. Моє життя в футболі. - М., 1994.
98. Блохін О. екзаменує футбол. - Київ, 1986.
99. Колліна П. Мої правила гри: Пер. з італ. / П. Колліна, М., 2004.
100. Нартовского Б. До футбольних вершин. - Київ 1988.
101. Пахомов В. «Торпедо-ЗІЛ» .- М., 2001.
102. Рафалом М. Микола Латишев .- М., 1999.
103. Рафалом М. Розмова про футбольних правилах. - М., 1999.
104. З інтерв'ю з ветераном ставропольського футболу Рибаковим В.Б. 12.02.02.г.
105. З інтерв'ю з виконавчим директором Ставропольської крайової Федерації футболу Самедова С.С. 04.07.05.г.
106. Старостін А.П. Великий футбол. Спогади. - М., Молода гвардія, 1959р.
107. Старостін А.П. Флагман футболу .- М., 1988.
108. Старостін Н.П. Футбол крізь роки. - М., 1992.
109. З інтерв'ю з головою Ставропольської крайової федерації футболу з 1991-1999 рр.. Тірановим Г.І. 02.02.02. р.
110. З інтерв'ю з директором СДЮШОР «Динамо» Токарєвим В.М. 7.04.06г.
111. З інтерв'ю з віце - президентом Федерації футболу Ставропольського краю В.А. Шевченка від 12.03.2006г.
112. Філатов Л. Про все по порядку .- М., 1990.
113. Якушин М.І. Вічна таємниця футболу. - М., 1988.
Спеціальні дослідження (монографії, нариси, статті)
114. Агапов Ф.А. Фізична культура і спорт у гірських народів Північного Кавказу. - Махачкала, 1971.
115. Агапов Ф.А. Нариси розвитку фізичної культури в Дагестані. - Махачкала, 1966.
116. Акинин П.В. Фізична культура і спорт у системі вищої професійної освіти. Збірник наукових праць за матеріалами Всеросійської Науково-практичної конференції 21-22 квітня 2005 р. - Ставрополь, 2005.
117. Андрєєв А.В. Нариси буржуазного спорту - М.-Л., 1931.
118. Альошин В. Нам допомога не потрібна, нам потрібна робота / / Football - маркет 2000.
119. Альошин В. Професійного футболу в Росії немає. / / Спорт - Експрес. 16 грудня 2004.
120. Арашуков Р. Футбол в Ставрополі буде. / / Вечірній Ставрополь. 6 квітня 2005.
121. Барабаш С. Гра коштує свічок / Ставропольський спорт, 7 лютого 2005 р
122. Борсук О.Л., Кудрейко А.І. Сторінки футбольної літописі. - Мінськ, 1987.
123. Безуб Т., Кадетів А. Про правила гри у футбол. - СПб, 1995.
124. Бєліков Г.А. Ставрополь - брами Кавказу. - Ставрополь, 1977.
125. Будогосскій А. Парадокс: у Росії не готують суддів / / Аматорський футбол. № 5. 2004.
126. Бунчук М.Ф. Організація фізичної культури. - М., 1972.
127. Васильєв П.А. Вибачте, містер Кройф. - М., 2002.
128. Вайнштейн О. Час розкривати карти / / Football маркет. 2000. № 1.
129. Вартанян О. Як починався Радянський футбол / / Спорт-експрес. 2001. 19 березня.
130. Вартанян А. Суд над суддями / / Спорт-експрес. 2001. 26 лютого.
131. Виноградов П.А., Душанін А.П., Жолдак В.І. Основи фізичної культури і здорового способу життя. - М.: Радянський спорт, 1996.
132. Віт А.Я. Футбол за кордоном. - М., Фізкультура і спорт, 1959.
133. Воробйов А. Витяг трьох. / / Південний репортер. 12-18 лютого 2007
134. Волков М. Англійська гра у м'яч. - СПб., 1914.
135. Голощапов Б.Р. Історія фізичної культури і спорту .- М., 2002.
136. Горянов Л.Б. Колумби Московського футболу. - М., 1983.
137. Горянов Л.Б. Незабутній гол. - М., Фізкультура і спорт, 1968.
138. Гостєв Р.Г., Гуськов С.І. Фізична культура в Росії: стан і перспективи / / Фізична культура і спорт в Російській Федерації СБ статей ВНІІФК. - М.: Імпульс-Принт, 2000, - Вип.1.
139. Гуськов С.І. Держава і спорт. - М.: МЦНТІ, 1996.
140. Деметер Г.С. Фізична культура в соціалістичному суспільстві. - М., 1987.
141. Гуго Ліндеман Гра футбол. Пер. з ньому .- СПб., 1895.
142. Дементьєв Є.М. Англійські ігри на відкритому повітрі. Керівництво для вихователів. - М., 1891.
143. Дюпперону Г.А. Бібліографія спорту і фізичного розвитку. Систематична розпис усіх книг, брошур, журналів, що вийшли в Росії по 1913 рік включно. - СПб., 1915.
144. Обладунків А. Доходи англійського футболу зростають. / / Комерсант. № 16. 14 лютого 2001.
145. Жолдак В.І. Системний підхід в організації управління фізкультурно-спортивного руху / / Фізична культура і спорт в Російській федерації. СБ статей ВНІІФК. Вип. 1. - М.: Імпульс-Принт, 2000.
146. Єрофєєв П. Футбол-ватерполо. - СПб., 1914.
147. Гра асоціації. - Тифліс, 1910.
148. Історія Кубанського футболу. - Краснодар, 1998.
149. Історія фізичної культури. - М.: Фізична культура і спорт, 1964.
150. Ільєв С. Малафєєв вважає, що гола не було. / / Спорт-експрес. 2004. 12 липня.
151. Івашенцов А.П. Полювання і спорт. - М., 1898.
152. Ігнатьєв Ф.В. Гігієна та історія фізичних вправ. - СПб., 1899.
153. Кавазашвілі А. Аналіз шляхів розвитку футболу в РФ. («Квітневі тези»). Позачергова конференція РФС. - М., 2005.
154. Калинковичі В. Скільки коштує перемога. / / Футбол 21 - 28 січня 2005 р. № 3.
155. Кисельов М.Я. 70 футбольних років. Футбол в Петербурзі, Петрограді, Ленінграді. Довідник .- Л., 1970.
156. «Король футболу: любов і маркетинг»., Пер. з нім., Міжнародний і зарубіжний футбол: політика, менеджмент, маркетинг. Тематична добірка. - М., ВНІІФК.1999.
157. Коршак Ю.Ф. Старий, старий футбол. - М.: Фізкультура і спорт, 1975.
158. Кріунов В., Шишов С. XX століття в спортивній історії Ставропілля. - Ставрополь, 2001.
159. Крячко І.А. Внесок діячів медицини ив становлення і розвиток радянської фізичної культури (1917т-1927 рр..). / / Радянське охорону здоров'я. 1962. № 6.
160. Корєшков А. Я - Кримінальний авторитет. / / «Футбол-Ревю». № 14. 9-15 квітня 2004.
161. Корнієнко Ю. Ставропольська спроба № 5. / / Нова Спортивна Газета. 3-9 березня 2004.
162. Лабербіс Е.П. Футбол. - Владивосток, 1915.
163. Лагутіна М.Д. Розвиток фізичної культури і спорту в дореволюційному Омську / Наукові праці. Щорічник СІБГАФК. - Омськ, 1998.
164. Лагутіна М.Д. Організація фізичної культури сибірського козацтва в царській Росії / Проблеми вдосконалення олімпійського руху і спорту в Сибіру. Матеріали науково-практичної конференції .- Омськ: СІБГАФК, 1998.
165. Лейтнер П. Футбол - Англійська гра у м'яч. - СПб., 1915.
166. Ліпатов В.Г. Гра одна - богині різні. - М., 1998.
167. Ліпатов В.Г. Футбол - гра планети: 600 питань і відповідей. - М., 1998.
168. Ліпатов В.Г. Третя команда матчу. - М.; 2004.
169. Лукосяк Ю.П. Футбол: Перші кроки 1860-1923. - СПб., 1998.
170. ЛФЛ: плани, портрети, перспективи. - М., 2004.
171. Мансуров І.І. Фізична культура і спорт Ставропілля. - Ставрополь, 1990.
172. Міхельсон Є.Л. Футбол. - Ленінград, 1926.
173. Московський футбол. XX століття. -М., 2000.
174. Мутко В. За збірну несу особисту відповідальність. / / Спорт - Експрес. 21 квітня. 2005.
175. Нові правила гри у футбол. - М.-Л., 1926.
176. Паскаль І. 50 років перемоги «Динамо» Ставрополь в чемпіонаті РСФСР. - Ставрополь, 1999.
Пам'ятна книжка по головному управлінню державного коннозаводства по 1892р. - СПб, 1892, С. 48.
177. Перель А.С. Вітчизняному футболу 60 років (1898-1958). - М., 1958.
178. Перепечин Є. Суддя - диригент, менеджер, психолог. Інспектор 2000 - 2001. Інформаційно-методичний збірник. - М., 2002.
179. Покровський О.О. Дитячі ігри, переважно росіяни. М.; 1887
180. Попов В.Л. Страшний сон: до нас їде Карабудахкент. / / Ставропольська правда. 1 лютого 2005
181. Попов В.Л. Останній акорд сезону, що минає / Ставропольська правда, 24 грудня 2004 р
182. Попов В.Л. Динамо в офсайді / / Ставропольська правда, 24 травня 2006.
183. Попов В.Л. Ставропольський футбол в особах і таблицях .- Ставрополь, 2005.
184. Прохазка К. Спорт та світ. - М.: Фізкультура і спорт, 1986.
185. Рафалом М. Розмова про футбольних правилах. - М., 1999.
186. Рафалом М.М. Федотови. - М., 2000.
187. Ромм М.Д. Футбол. - М., 1924.
188. Рябоконь В. Супутник футболіста. - М.-Л., 1932.
189. Рябоконь В. Футбол. - М., 1927.
190. Рябоконь В.А. Футбол: історія, організація, техніка і тактика. - М., 1927.
191. Савін С.А. Радянська школа футболу. - М., 1952.
192. Семашко Н.А. Шляхи радянської фізкультури. - М., 1926.
193. Сарсанія К. / / Російський ринок багатшими західного. Футбол, 7-13 вересня.
194. Соколов Н.Є. Перший воротар збірної. - М., 1968.
195. Спартак - Аланія 1995 рік. - Владикавказ, 1995.
196. Сто років російському футболу. - М., 1997.
197. Тараскін В. Посібник для суддів з футболу. - М.-Л., 1925.
198. Тараскін В. Футбол. - Харків, 1925.
199. Тімошкін І. Ім'я їм - легіон. / / Футбол. 21-28 січня 2005.
200. Фізична культура і спорт в цифрах і фактах. - М., 1962.
201. Фізична культура і спорт в СРСР. - М., 1967.
202. Філатов В. Розраховувати на спонсорів - невдячна справа. / / Football-маркет. 2000. № 3.
203. Футбол Association - правила, історія, тренування, тактика. Пер. з англ. - М., 1912.
FIFA 100 років століття футболу. - М., 2005. С. 12.
204. Хеддерготт К.-Х. Нова футбольна школа., Пер. з ньому .- М., 1976.
205. Хнигін В. ДИНАМО уповільненої дії. / / Ставропольський спорт. 30 березня 2005.
206. Черепатов М.Ю. Зауральський футбол у ХХ столітті. - Курган. 1997.
207. Шавров А. Чи потрібні нам закордонні тренери. / / Футбол. 6 серпня 2004
208. Шифрін Б.М. Футбол. - Харків. 1923.
209. Шкловський Е.І. Завжди крайній ...., Футбольний арбітр Росії. - М., 2005.
210. Шустин Б.М. Сучасна система змагань / Матеріали VI Міжнародного наукового конгресу «Олімпійський спорт і спорт для всіх», 17 травня 2000 р. - Київ: Олімпійська література, 2000.
211. Шишигин М.В. Пропаганда фізичної культури і спорту. - М., 1975.
212. 800 питань і відповідей за правилами футболу. Довідник. Пер. з чеської. В. Гайдаковскій. - Тбілісі, 1987.
Довідники та енциклопедії
213. Дружба в чемпіонаті країни. Календар - довідник футболіста і вболівальника .- Будьонівськ, 1991.
214. Савін А.В. Гравці, тренери, судді: Довідково-біографічний словник. - М., 2002.
215. Футбол - 1989. Довідник - календар. - М., 1989.
216. Футбол - 92. Довідник-календар. - Ставрополь, 1992.
217. Футбол - 93. Довідник - календар. - Ставрополь, 1993.
218. Футбол - 2004. - Ставрополь, 2004.
219. Футбольний календар 2004 р - М.2005.
220. Футбольний календар 2004 р. - М., 2003.
221. Футбол - 2000. Календар-довідник .- П'ятигорськ, 2000.
222. Футбол - 88. Довідник - календар .- Л., 1988.
223. Ставропольський край: Довідник. Ставрополь, 1961.
224. Фізична культура і спорт в цифрах і фактах. - М., 1962.
225. Фізкультура і спорт: Мала енциклопедія. - М., 1982.
226. Нова Російська енциклопедія. - М., 2003.
227. Енциклопедичний Словник Ставропольського краю. Ставрополь, 2006.
Література загальнонаукового характеру
228. Актуальні проблеми історичної науки: Матеріали 44 науково-практичній конференції «Університетська наука - регіону». Ставрополь: Вид-во СГУ, 2001.
229. Афасіжев Т.І. Військово-організаторська робота КПРС напередодні і в роки Великої Вітчизняної війни. 1938-1945. Автореферат кандидатської дисертації, Краснодар, 1975.
230. Баранов О.С. Соціальне і політичний розвиток Північного Кавказу в умовах нової економічної політики 1921-1929рр. - СПб., 1996.
231. У суворі роки війни .- Ставрополь, 1978 / За редакцією Кочури Д.В.
232. Зав'ялов А.С., Калядін Т.В. Битва за Кавказ.1942-1943. - М., 1967.
233. Каменський Я.А. Велика дидактика. / / Каменський Я.А., Локк Дж., Руссо Ж.-Ж. Педагогічна спадщина. - М., 1989.
234. Кочура Д.В. Наш край в роки Великої Вітчизняної війни .- Ставрополь, 1995.
235. Краєзнавство на Північному Кавказі. - Ростов - на - Дону, 1928. № 1-4.
236. Край наш Ставропіллі. Нариси та історії. - Ставрополь, 1999.
237. Кулаєв Ч.С. Військово-організаторська і політична робота місцевих партійних організацій у роки Великої Вітчизняної війни на матеріалах Північного Кавказу. - Черкеськ, 1981.
Після приходу до влади нових політичних сил в 1917 році в Росії відзначено ситуація, пов'язана з новим підходом у справі вивчення фізичної культури. Фахівці різних областей - медичні працівники, авангардисти в дусі Пролеткульту пропонували свої підходи до розвитку фізичної культури і спорту. Однак при всьому різноманітті пропонованих напрямків розвитку даної сфери спостерігалася чітка лінія відмови від усього «буржуазного», пошуку нових наукових методик, придатних для нового політичного ладу, в яких футболу в цей період віддавалося особливе значення. Його стихійна розповсюджуваність відбилася на ставленні керівництва країни до цього виду спорту. У роботах найбільш відомих футбольних діячів того періоду (М. Д. Ромм [28], В. Рябоконь [29], Є. Л. Міхельсон [30], В. Тараскін [31] і т.д.) заняття футболом розглядалися як «знаряддя пролетаріату в боротьбі з капіталістичним світом» [32]. У зв'язку з цим у 20-ті роки значущих робіт не тільки з футболу, але і по інших видах спорту практично не було.
Лише на початку 30-х років з'являються перші теоретичні праці з фізичної культури і спорту, а також перші навчальні посібники по окремих видах спорту. Поштовхом до розвитку вітчизняної футбольної наукової літератури послужив підсумок зустрічей радянських команд з футболістами Басконії в середині 30-х років. Суть усіх заяв після цих зустрічей зводилася до того, що рівень радянського футболу значно відставав від провідних футбольних держав світу. Про необхідність запозичення прогресивного зарубіжного досвіду висловлювалися П.Я. Гальперін, Н.А. Бернштейн, М. Нікітін [33] та інші, які стали авторами перших навчальних посібників з окремих видів спорту, в тому числі і по футболу. Однак сюжети історії фізичної культури і спорту використовувалися ними як підсобне засіб при розробці тих чи інших теорій, головною з яких було положення про доступність і масовості фізичної культури, а основою всієї радянської педагогіки проголошується марксизм-ленінізм.
Після закінчення Великої Вітчизняної війни почалася інтенсивна розробка проблем історії фізичної культури і спорту. Футбол в радянський період, як і всі фізкультурно-спортивний рух, розглядався авторами як піраміда, в основі якої лежала масовість занять цим видом спорту, а на вершині - перемога в найбільших світових змаганнях. Точкою відліку в цьому відношенні стала перемога на Олімпійських іграх у Мельбурні в 1956 році. У роботах таких відомих авторів того періоду як С.А. Савіна [34], А.Я. Віт [35] описувалися перемоги наших футболістів на міжнародній арені, що повинно було свідчити про благополуччя спортивно-масової роботи в СРСР і очевидних перевагах радянської суспільної системи.
Спроба систематизувати всі історичні відомості про розвиток вітчизняного футболу була зроблена в 1958 році під загальною редакцією В.А. Гранаткіна А.С. Перель випустив книгу «Вітчизняному футболу 60 років» [36]. У ній автор вперше в історіографії радянського футболу, незважаючи на ідеологічний контекст в дусі свого часу, зібрав великий фактичний матеріал, і на основі систематизації статистичних даних узагальнив показники розвитку футболу до 1958 року.
Зміна підходу до розгляду питань фізичної культури та спорту другий післявоєнного десятиліття чітко простежується в роботах другої половини 60-х років, на що, безсумнівно, вплинули зміни у складі вищих керівних органів країни і вироблення нових напрямків соціально-економічної політики. З 60-70-х років настав новий етап у формуванні наукових шкіл з найважливіших напрямів у розвитку футболу: медико-біологічним, теоретичним, тактичним, а також з історії футболу.
Певний внесок у дослідження історичних фактів становлення вітчизняного футболу внесли Н.Є. Соколов [37], Н.П. Старостін [38], Л.Б. Горянов [39] та інші. У 1970 році вийшла книга, присвячена розвитку футболу під редакцією Н.Я. Кисельова [40], у якій докладно описувалися невідомі факти, пов'язані з історії футболу в Ленінграді за 70 років. Серед узагальнюючих праць з історії розвитку вітчизняного футболу слід також відзначити роботу Ю.Ф. Коршака «Старий, старий футбол» [41].
У цей період з'являється велика кількість праць, в яких розкриваються умови функціонування, основні принципи, цілі і завдання радянського футболу, чітко аргументується важливе місце цієї гри в житті соціуму. З кінця XX ст. російська історіографія також звернула увагу на історію спорту та фізичної культури. Саме в ці роки відбувається відродження інтересу до вивчення регіональної історії. Зокрема, в рамках локальних досліджень можна відзначити праці сибірських учених [42].
У другій половині 70 - початку 80-х рр.. ряд робіт з історії фізкультури, зокрема, з футболу носив характер явного соціального замовлення: головне увага акцентувалася на вивчення історії КПРС, окремих рішень та заходів партійно-державного керівництва, хоча деякі дослідження відрізнялися досить високим рівнем і серйозною тематикою [43].
Даючи загальну характеристику досліджень, які вийшли в період з 1950 до кінця 80-х рр.., І присвяченим розвитку фізичної культури і спорту в цілому, і футболу, зокрема, слід зазначити властиві їм основні відмінні риси. По-перше, всі вони були покликані теоретично і науково обгрунтовувати переваги радянської системи фізкультурного руху над капіталістичними країнами. По-друге, в різному ступені всі праці були ідеологізованими, нарешті, по-третє, в більшості праць в якості об'єкта дослідження брався, як правило, не процес в цілому протягом певного періоду, а окремі питання і проблеми.
Період офіційно оголошеної «гласності», свободи друку і публікацій (кінець 80-х рр..) Ознаменувався новим етапом у вітчизняній історіографії. З'явилася можливість вільного дослідження, не обтяженого існували раніше ідеологічними умовностями, в межах якого слід відзначити спробу авторів об'єктивно оцінити стан вітчизняного спорту, не приховуючи негативних фактів, але й не принижуючи досягнутого до 1917 р.
На цьому тлі істотно відрізняються від інших робіт дослідження А.Л. Чистякова [44] і Д.Г. Єфімова [45], в яких об'єктивно проаналізовані шляхи виникнення і становлення спортивних товариств та клубів у дореволюційній Росії. Вийшло велика кількість збірників статей, в яких містилися дослідження, не тільки окремих проблем футболу, але і процеси його розвитку протягом певних періодів. До 1997 р., коли російський футбол відзначив свій столітній ювілей, було приурочено видання цілого ряду робіт вітчизняних футбольних діячів. Чималий інтерес представляють роботи Ю.П. Лукосяка [46], М.М. Рафалова [47], В.Г. Ліпатова [48], А.В. Савіна [49], в яких автори розглядають історію вітчизняного футболу, в тому числі і на регіональному рівні (Черепатов М.Ю.) [50] як важливе соціальне явище.
В останні 10-15 років кількість робіт, присвячених цьому виду спорту значно зросла. Однак у першу чергу вони стосувалися основ сучасної системи підготовки футболістів, а також присвячувалися проблемам організації та управління футболом, освячення правових проблем спорту в цілому [51]. У значно меншому обсязі проводилися дослідження в галузі історії, соціології, філософії спорту, тому історія футбольного життя Росії до теперішнього часу носить переважно публіцистичний характер.
Слід відзначити значний дефіцит досліджень з історії спорту, зокрема, футболу, на регіональному рівні, в тому числі в Південному федеральному окрузі. Що стосується праць професійних істориків, то на Ставропіллі відсутні фундаментальні монографії з історії футболу. Варто заявити про те, що деякі відомості про розвиток футболу маються на науково-краєзнавчих працях з загальних проблем історії Ставропілля Г.А. Бєлікова і А.І. Кругова [52], крім того, в спеціальних дослідженнях А.В. Агеєва [53] присвячених питанням спорту, а також у науково-довідкової статті Г.М. Соловйова в Енциклопедичному Словнику Ставропольського краю [54]
Мета дослідження. Мета даного дослідження полягає у виявленні основних тенденцій та суперечностей розвитку футболу як виду спорту та засоби масової фізичної культури, а також визначенні його місця в рекреаційних процесах суспільства на прикладі Ставропольського краю.
Досягнення даної наукової мети дослідження передбачає вирішення наступних завдань:
1. Вивчити історичні умови виникнення та розвитку Ставропольського футболу.
2. Проаналізувати особливості становлення футбольного руху на Ставропіллі в контексті регіональних історичних умов.
3. Показати специфіку організації спортивних футбольних товариств у різні періоди вітчизняної історії та розглянути особливості їх взаємовідносин з державними та громадськими структурами.
4. Дослідити роль футболу в рекреаційних формах культури, актуальних для Ставропольського краю.
5. Виявити основні проблеми і протиріччя в стані ставропольського футболу на сучасному етапі.
6. Виробити конкретні пропозиції щодо вдосконалення організації і розвитку футболу на Ставропіллі.
Джерельна база дослідження представлена документами, що зберігаються в трьох архівах. Великий інтерес представляють фонди: 1853, 1852, 3131, 2570, 164 - ДАБК (Державний архів Ставропольського краю), ф. 1. 465 - ГАНІСК (Державний архів новітньої історії Ставропольського краю), ф. 468 - РГИА (Російський державний історичний архів), де зосереджені документи та матеріали, що відображають діяльність спортивних організацій, і містять положення про змагання, плани та звітну документацію, представлену в партійні органи про стан фізкультурно-масової спортивної роботи в регіонах.
До опублікованими законодавчим документам належать нормативно-правові акти, що визначають діяльність як усього фізкультурно-спортивного руху в цілому, так і футбольних організацій і клубів зокрема [55]. Серед них особливе місце займають матеріали цільових федеральних програм і парламентські матеріали. Вони дозволяють розглянути ставлення владних структур до перспектив та проблем розвитку вітчизняного спорту, в тому числі футболу.
Вивчення матеріалів і документів російських футбольних організацій і союзів, що містять постанови, звіти та статути різних футбольних товариств дозволяє виявити їх організаційні основи - способи фінансування, соціальну базу, основні форми діяльності. Звіти футбольних федерацій і союзів, зокрема, Російського футбольного союзу (РФС) і Професійної футбольної ліги (ПФЛ) дозволяють показати досягнення і проблеми сучасного
вітчизняного футболу [56].
У періодичній пресі акумулюється інформація різноманітного характеру: промови і виступи діячів фізкультурного руху, статистичні матеріали, інтерв'ю, мемуари та спогади. Видання ж останнього десятиліття цінні тим, що містять власні думки та коментарі авторів статей та журналістів з різних проблем вітчизняного спорту [57].
У документах особистого характеру - мемуарах, спогадах, записах розмов із сучасниками досліджуваних подій розкриваються унікальні відомості, відфільтровані життєвим і професійним досвідом, які містять аналіз власних успіхів і помилок, рекомендації та поради авторів. У контексті цього матеріалу часто навіть статистика, що має сухий і схематичний характер, «оживає» у спогадах Старостіна А.П., Бескова К.І., Рафалова М., Старостіна Н.П., Якушина М. І., Філатова Л. [58]. Основні віхи розвитку ставропольського футболу вдалося реконструювати під час інтерв'ю з футбольними ветеранами і функціонерами керівних спортивних структур Ставропілля [59].
У процесі роботи над усіма групами джерел головною умовою було критичне осмислення, аналіз та всебічне їх вивчення, що дозволило довести, що наявна джерельна база дає можливість вирішити поставлені у дослідженні мета і завдання.
Методологічну основу дисертаційного дослідження склали принципи історизму, об'єктивності та системного наукового аналізу.
У процесі роботи над темою використовувалися історико-генетичний, історико-порівняльний та типологічний методи. Історико-генетичний метод дозволив виділити основні тенденції розвитку футбольного руху в Росії (СРСР) і на Ставропіллі, розглянути фактори, що визначали становлення футбольного руху в нашій країні та їх внутрішні конструкти. За допомогою історико-порівняльного методу показано загальне та особливе в розвитку футбольного руху в центрі і в провінції, перш за все, на Ставропіллі. Спираючись на цей метод, автор показує особливості історії футболу на різних етапах соціально-політичного розвитку Росії (СРСР). Одним із завдань представленого дисертаційного дослідження є аналіз соціальних факторів, обумовлених розвитком футбольного спорту та його ролі в становленні рекреаційної культури суспільства. Типологічний метод дав можливість визначити типи та види професійно-спортивних та соціальних структур організації російського футболу, а також виявити ступінь його впливу на повсякденне життя громадян Росії (СРСР).
Наукова новизна. Вперше у вітчизняній історіографії проводиться комплексне дослідження процесів виникнення, розвитку та функціонування футболу в різні історичні періоди на прикладі різних футбольних клубів і спортивних товариств. У дослідженні визначається специфіка впливу історичних умов на розвиток футбольного спорту в кожному з виділених етапів. Вперше на матеріалах Півдня Росії широко представлена ​​панорама соціально-культурних тенденцій, що складається в руслі швидко піднімається значення футболу в сучасному суспільстві. Дві основні складові даного виду спорту - вузькопрофесійна і масова, глибоко проникає в повсякденне життя, вивчаються в комплексному єдності. Увага автора зосереджується не тільки на функціях футболу в рекреаційній культурі, але і в повсякденній побутування різних вікових категорій на матеріалах Ставропілля. У науковий обіг вводиться ряд раніше не досліджуваних історичних джерел, що дозволяють визначити специфіку становлення футбольного руху в Ставропольському краї, зокрема, з фондів ДАБК Ради з питань фізичної культури та спорту Виконкому Ставропольського окружного Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, Комітету у справах фізкультури і спорту Виконкому Ставропольського крайового Ради депутатів трудящих, Ради фізкультури Виконкому Ессентукского міської Ради робочих, селянських і червоноармійських депутатів.
Практична значимість полягає в тому, що це дослідження може надати допомогу в процесі оптимізації розвитку футболу у краї не тільки в плані підвищення ефективності організаційних структур, а й актуалізації пропаганди і популярності футболу, як на професійному, так і на аматорському рівні. За допомогою матеріалів і висновків можна удосконалювати різні рівні координації футбольної діяльності, що дозволить поліпшити стан окремих футбольних клубів і всебічний розвиток дитячо-юнацького футболу і досягти більш високих спортивних показників ставропольських команд і клубів на федеральному і міжнародному рівні. Результати та матеріали дослідження застосовуються при підготовці спецкурсів з історії спортивного руху на Ставропіллі, на факультативах в середніх школах, присвячених історії спорту. При підготовці до видання фундаментального дослідження з історії спорту і спортивних організацій краю матеріали роботи увійдуть в якості окремих розділів.
Апробація роботи. Результати дослідження обговорювалися на ряді університетських науково-методичних конференцій «Університетська наука - регіону». Виносяться на захист положення знайшли своє відображення у шести публікаціях автора.
Структура дисертації. Дисертація складається з вступу, двох розділів, висновків, примітки, списку джерел та літератури.
РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОТИРІЧЧЯ РОЗВИТКУ Ставропольського ФУТБОЛУ В КІНЦІ ХІХ-ХХ КІНЦІ ВВ.
1.1. Передумови виникнення футбольних об'єднань у Росії наприкінці XIX-початку XX століть
Дослідження історії ставропольського футболу неможливе поза контекстом розвитку футбольного руху в Росії. Організаційна структура, принципи створення футбольних команд закладалися на загальноукраїнському рівні, набуваючи реальні обриси в кожному регіоні окремо з урахуванням місцевої специфіки. Незважаючи на існування єдиного футбольного простору Росії (СРСР) регіоналізація вітчизняного футболу проявлялася на всіх етапах розвитку футбольного руху в нашій країні. Проте ні в якому разі не можна гіпертрофувати регіоналізм у вітчизняному футболі. Російський (радянський) футбол є цілісним явищем в історії російського спорту, тому автор представленого дисертаційного дослідження вважає, що не можна розглядати історію ставропольського футболу, не показавши основні тенденції та суперечності розвитку російського (радянського) футболу в кінці XIX - XXI ст. Дана проблематика має і важливе методологічне значення. Спираючись на загальноросійської досвід, ми намагаємося визначити основні теоретико-методологічні принципи вивчення історії футболу на Ставропіллі.
238. Народний подвиг в битві за Кавказ. - М., 1981.
239. Наш край 1777 - 1917рр. - Ставрополь, 1977.
240. Руссо Ж. - Ж. Еміль або Про виховання / / Каменський Я.А., Локк Дж., Русо Ж. - Ж. Педагогічна спадщина. - М., 1989.
241. Ставропіллі в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945рр., Ставрополь, 1962.
242. Ставропіллі за 40 років радянської влади. - Ставрополь 1957.
243. Шацький П.А. Ставрополь. Історичний нарис. - Ставрополь, 1977.
244. Януш С.В. Історіографія битви за Кавказ. - Ставрополь, 1997.
Навчально-методичні видання
245. Анікеєв А.А. Проблеми методології історії: Курс лекцій. - Ставрополь, 1995.
246. Історія фізичної культури і спорту: Підручник для ин-тов фіз. культури. / За редакцією В.В. Столбова. - М., 1975.
247. Історія фізичної культури і спорту: Учеб. посібник для ін-тів фізкультури. / За редакцією В.В. Столбова. - М., 1984.
248. Історія фізичної культури і спорту: Навчальний посібник для інститутів фізкультури. / За редакцією В.В. Столбова. - М., 1964.
249. Історія фізичної культури. Навчальний посібник для ін-тів фізкультури. / За редакцією Самоукова Ф.І. - М., 1964.
250. Інспектор 2000 - 2001. Інформаційно-методичний збірник. - М., 2002 р.
251. Ковальченко І.Д. Методи історичного дослідження. - М., 1987.
252. Кіл А.І. Ставропольський край в історії Росії. - Ставрополь, 2001.
253. Кіл А.І. Ставропольський край в історії Росії. (1917-1941). - Ставрополь, 1996.
254. Матвєєв Л.П. Нариси з теорії фізичної культури. - М., 1984.
255. Ставропольський край в історії СРСР: Посібник з історичного краєзнавства. / За редакцією П.О. Шацького. Ставрополь, 1975.
256. Фізична культура: Програмно-методичне забезпечення: Навчально-методичний посібник. / За редакцією Г.М. Соловйова. - Ставрополь, 2004.
257. Футбольний арбітр Росії. Інформаційно-методичний збірник - М., 1989.
258. Футбольний Арбітр Росії. Інформаційно-методичний збірник. - М., 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
259. Швиков І.А. Спорт у школі - футбол .- М., 2002.
Года
259. Агеєв А.В. Розвиток фізичної культури і спорту на Ставропіллі у першій половині ХХ століття, Дисс. канд. іст. наук. - Ставрополь, 2005.
260. Альошин В.В. Економічний механізм у сфері фізичної культури і спорту в умовах переходу до ринку. Дисс. док. економ. наук. - М., 2000.
261.Баженов А.Є. Організаційно-педагогічні аспекти розвитку американського футболу в Росії. Дисс. канд. пед. наук. - Малаховка, 2001.
262.Баніков А.М. Управління системою фізичною культурою і спортом в суб'єкт Російської Федерації в сучасних соціально - економічних умовах (на прикладі Краснодарського краю). Дисс. канд. пед. наук. - Майкоп, 2002.
263.Васін В.А. Організаційні, соціально-економічні та правові аспекти діяльності спортивних організацій на сучасному етапі. Дисс. канд. пед. наук. - М., 2000.
264. Єфімов Д.Г. Становлення і розвиток фізичної культури і спорту в державних установах Росії в 1861-1917 рр.. Дисс. канд. пед. наук. - СПб., 2000.
265. Золотарьов А.П. Структура та зміст багаторічної підготовки спортивного резерву у футболі. Дисс. док. пед. наук. - Краснодар, 1997.
266. Лозова Г.В Задоволеність тренерів спортивних шкіл своєю професійною діяльністю. Дисс. канд. псих. наук .- СПб., 2002р. С. 42
267. Магомедов К.М. Історія становлення та розвитку фізкультурного руху в Дагестані в 20-50 рр.. ХХ століття: Дисс. канд. іст. наук. - Махачкала, 2003.
268. Кузнєцова З.М. Історія фізичної культури і спорту в республіці Татарстан. Дисс. док. пед. наук. - Набережні човни, 1999.
269.Мансуров І.І. Фізична культура поліетнічного суспільства: на прикладі Північного Кавказу. Дисс. д-ра пед. наук. - Карачаевск, 2001.
270. Миколаєва А.С. Фізична культура і спорт в Ленінграді до Великої Вітчизняної війни. Дисс. канд. пед. наук. -Л., 1973.
271. Рубан М.Л. Партійне керівництво розвитком масової фізичної культури в 1945-1970 рр.. (На матеріалах Краснодарського та Ставропольського країв). Дисс. канд. пед. наук. - Краснодар, 1985.
272. Семенов В.Г. Становлення і розвиток фізичної культури і спорту в східному Забайкаллі (1900-1941 рр.).. Дисс. іст. наук. - Улан-Уде, 1999.
273. Тукманов А.В. Організаційні та маркетингові передумови ефективного проведення змагань (на прикладі футболу). Дисс. ... Канд. пед. наук .- М., 2002.
274.Чегодаева Д.Л., Роль громадських організацій в розвитку курортів Кавказьких Мінеральних вод (1863-1917 рр.).. Автореф. канд. іст. наук. П'ятигорськ, 2002 р.
275. Чистяков А.Л. Виникнення та шляхи становлення спортивних товариств і клубів в російській імперії: (соціально-педагогічний аспект). Дисс. канд. пед. наук. Малаховка, 1999.
276. Шкляр В.А. Структура організації і керування спортом вищих досягнень на муніципальному рівні (на прикладі Єрусалима). Дисс. канд. пед. наук. - М., 2002.
277. Шушпанов А.В. Спортивно-гімнастичне рух у Росії в роки нового революційного підйому (1910 - 1914 рр..). Дисс. канд. пед. наук. - М., 1975.
278. Ширшиков А.Г. Історія становлення та розвитку фізичної культури і спорту в Пріангарье (1923-1941 рр..), Дисс. канд. іст. наук, - Іркутськ, 2002р.
Зарубіжна література
279. Beck P. Scoring for Britain: International Football and International politics. 1900-1939 .- London, 1999.
280. Borish, Linda J. The sporting past in American history (from the editor) / / Journal of History. Vol. 7. № 1. Summer. 1992. P.4-5.
281. International Journal of the History of Sport. 2006. Vol. 23. №. 1.
282. Lester, Robin "The Rise, Decline and Fall of Football at the University of Chicago, 1892-1940" (Ph.D diss., University of Chicago, 1974.
283. Riess, Steven A. The Historiography of American Sport / / / / Journal of History. Vol. 7. № 1. Summer. 1992.
284.Andreff V. Economie du Sport / / Revue EPS. - 1990.
285. Demmert HG The Economic of professional team Sport / - Lexington, 1973.
286.Gorman J., Calhoun K. The Name of the Game. The Business of Sports. - NY John Wiley and Sons, 1994.
287.International Herald Tribune, 2002.Klisinski J. Marketing w sportcie - Warshawa - ASW, 1994.
www.klisf.info/region/r026stav.htm 09.02.2005
www.mashuk-kmv.ru/istori 09.06.2006
http://chernomorets.chat.ru/istok.htm
www.referee.ru/divssa/articles/Pressa_Levnikov18.htm 22.07.2005.
www.infoot.ru 05.04.2006
www.dvnamost.ru 01.02.2005
www.sport.gazeta.ru / sport / lenta / index.shtml 01.02.2005
www.stavpravda.ru 05.06.2006
www.pfl.ru / повідомленням ЦГЗ ПФЛ від 31 січня 2005 року.


[1] Cм.: International Journal of the History of Sport. 2006. Vol. 23. № 1.
[2] Borish, Linda J. The sporting past in American history (from the editor) / / Journal of History. Vol. 7. № 1. Summer. 1992. P.4-5.
[3] Альошин В.В. Економічний механізм у сфері фізичної культури і спорту в умовах переходу до ринку. Дисс. ... док. економ. наук. - М., 2000. С.34-35.
[4] Баженов А.Є. Організаційно-педагогічні аспекти розвитку американського футболу в Росії. Дисс. ... Канд. пед. наук. - Малаховка, 2001. С.13.
[5] Золотарьов А.П. Структура та зміст багаторічної підготовки спортивного резерву у футболі. Дисс. ... Док. Пед. наук. - Краснодар, 1997. С.5.
[6] Тукманов А.В. Організаційні та маркетингові передумови ефективного проведення змагань (на прикладі футболу). Дисс. ... Канд. пед. наук .- М., 2002.С. 46.
[7] Основні положення передвиборчої програми кандидата в Президенти РФС В.Л. Мутко - М., 2005.
[8] Голощапов Б.Р. Історія фізичної культури і спорту .- М., 2002. C. 17-18.
[9] Борсук О.Л., Кудрейко А.І. Сторінки футбольної літописі. - Мінськ, 1987. C. 5.
[10] Там же C. 11.
[11] Там же С.17.
[12] Lester, Robin "The Rise, Decline and Fall of Football at the University of Chicago, 1892-1940" (Ph.D diss., University of Chicago, 1974.
[13] Riess, Steven A. The Historiography of American Sport / / / / Journal of History. Vol. 7. № 1. Summer. 1992.
[14] Beck, P. Scoring for Britain: International Football and International Politics, 1900-1939. London: Frank Cass, 1999.
[15] Ігнатьєв Ф.В. Гігієна та історія фізичних вправ. - СПб., 1899.
[16] Покровський О.О. Фізичне виховання в різних народів, переважно Росії. - М., 1884.
[17] Дементьєв Є.М. Англійські ігри на відкритому повітрі. Керівництво для вихователів. - М., 189. С.59.
[18] Рухливі ігри. - М., 1897, 1898.
[19] Івашенцов А.П. Полювання і спорт. - М., 1898.
[20] Самокат. - М., 1897.
[21] Чистяков А.Л. Виникнення та шляхи становлення спортивних товариств і клубів в Російській Імперії: (соціально-педагогічний аспект). Дисс. ... Канд. пед. наук. - Малаховка, 1999. С. 42.
[22] Футбол Association - правила, історія, тренування, тактика. Пер. з англ. - М., 1912.
[23] Лейтнер П. Футбол - Англійська гра у м'яч. - СПб., 1915. С.12.
[24] Лейтнер П. Футбол - Англійська гра у м'яч. - СПб., 1915. С.12.
[25] Єрофєєв П. Футбол-ватерполо. - СПб., 1914. С.3.
[26] Волков М. Англійська гра у м'яч. - СПб., 1914. С.7.
[27] Спорт та ігри - 1912 рік; Спорт та наука - 1908 р.; Російський спорт - 1906 р.; Ілюстрований журнал, присвячений усім видам спорту - 1913 р.; Щотижневий журнал, присвячений усім видам спорту - 1911 р.
[28] Ромм М.Д. Футбол. - М., 1924.
[29] Рябоконь В. Футбол. - М., 1927.
[30] Міхельсон Є.Л. Футбол. - Ленінград, 1926.
[31] Тараскін В. Футбол. - Харків, 1925.
[32] Шифрін Б.М. Футбол. - Харків, 1923.
[33] Вартанян О. Як починався радянський футбол. / / Спорт-експрес, 2001, 26 лютого.
[34] Савін С.А. Радянська школа футболу. - М., 1952.
[35] Віт А.Я. Футбол за кордоном. - М., 1959.
[36] Перель А.С. Вітчизняному футболу 60 років (1898-1958). - М., 1958.
[37] Соколов Н.Є. Перший воротар збірної. - М., 1968.
[38] Старостін Н.П. Зірки великого футболу .- М., 1969.
[39] Горянов Л.Б. Незабутній гол. - М., 1968.
[40] Кисельов Н.Я. 70 футбольних років. Футбол в Петербурзі, Петрограді, Ленінграді. Довідник, - Л., 1970.
[41] Коршак Ю.Ф. Старий, старий футбол. - М., 1975.
[42] Див, наприклад: Лагутіна М.Д. Розвиток фізичної культури і спорту в дореволюційному Омську / / Наукові праці. Щорічник СібГАФК. Омськ, 1998. С.13-18; її ж. Організація фізичної культури сибірського козацтва в царській Росії (за матеріалами ДАОО) / / Проблеми вдосконалення олімпійського руху, фізичної культури і спорту в Сибіру: Матеріали науково-практичної конференції. - Омськ, 1998. С. 21-22.
[43] Рубан М.Л. Партійне керівництво розвитком масової фізичної культури в 1945-1970 рр.. (На матеріалах Краснодарського та Ставропольського країв). - Дис. ... Канд.пед.наук - Краснодар, 1985.
[44] Чистяков А.Л. Виникнення та шляхи становлення спортивних товариств і клубів в російській імперії: (соціально-педагогічний аспект). Дисс. ... Канд. пед. наук .- Малаховка, 1999.
[45] Єфімов Д.Г. Становлення і розвиток фізичної культури і спорту в державних установах Росії в 1861-1917 рр.. Дис. ... Кан.пед.наук. - СПб., 2000.
[46] Лукосяк Ю.П. Футбол: Перші кроки 1860-1923. - СПб., 1998.
[47] Рафалом М.М. Федотови. - М., 2000.
[48] ​​Ліпатов В.Г. Футбол - гра планети: 600 питань і відповідей. - М., 1998.
[49] Савін А.В. Гравці, тренери, судді: Довідково-біографічний словник. - М., 2002.
[50] Черепатов М.Ю. Зауральський футбол у ХХ столітті. - Курга, 1997.
[51] Альошин В. Нам допомога не потрібна, нам потрібна робота / / Football-маркет. 2000. № 3.; Вайнштейн О. Час розкривати карти / / Football-маркет.2000. № 1.; Виноградов П.А., Душанін А.П., Жолдак В.І. Основи фізичної культури і здорового способу життя. - М., 1996.; Гостєв Р.Г., Гуськов С.І. Фізична культура в Росії: стан і перспективи / / Фізична культура і спорт в Російській Федерації СБ статей ВНІІФК. Вип.1. - М., 2000.; Гуськов С.І. Держава і спорт. - М., 1996.; Жолдак В.І. Системний підхід в організації управління фізкультурно-спортивного руху / / Фізична культура і спорт в Російській федерації. СБ статей ВНІІФК.
[52] Бєліков Г.А. Ставрополь - брами Кавказу. - Ставрополь, 1977; Кіл А.І. Ставропольський край в історії Росії (кінець XVIII - XX ст.). Ставрополь, 2001.
[53] Агєєв А.В. Розвиток фізичної культури і спорту на Ставропіллі у першій половині ХХ століття. Дисс. ... Канд. іст. наук. - Ставрополь, 2005.
[54] Енциклопедичний Словник Ставропольського краю. Ставрополь, 2006.
[55] Основні постанови, накази та інструкції радянської фізичної культури і спорту 1917-1957 рр.. / Укл. І.Г. Чудінов - М., 1959; Пам'ятна книжка по головному управлінню державного коннозаводства по 1892 р. - СПб, 1892; Подаруємо дітям стадіон. Федеральна цільова програма (2005-2008 рр.).. - М., 2005; Стенограма засідання Державної Думи 07.12.2005 / / HTTP: / / WWW.RODINA.RU / STENOGRAMMA / MORE /? ID = 134 & ST_PART = 7; Збори узаконень і розпоряджень Робочого і селянського уряду. - М., 1948. № 3.
[56] Договір про організацію та проведення російських змагань з футболу серед нелюбительського футбольних клубів на 2001-2002 роки .- М., 2001; Договір про організацію та проведення російських змагань з футболу серед нелюбительського футбольних клубів на 2004 - 2005 р. - М. , 2004; Щорічник Всеросійського футбольного союзу за 1912 рік. 1-й годи видання. М., 1913; Крайова цільова програма «Розвиток футболу в Ставропольському краї на 2003 - 2005 роки». - Ставрополь, 2003; Краснодарська крайова федерація футболу. Збірник документів. - Краснодар, 2002; Краснодарська Крайова Федерація Футболу. Звіт Президії з лютого 2001 - березень 2005 рр.., 23 березня 2005 р. - Краснодар, 2005; Колосков В. Доповідь на звітно-виборній конференції РФС (17 грудня 2003 року) / / Індустрія футболу. 2004. № 1; Матеріали конференції РФС - 2000., М., 2000; Матеріали Позачерговий Конференції РФС. - М., 2005; Міжнародна федерація футболу (ФІФА) Статут, Пер. з анг. - М., 1996; Мутко В. За збірну несу особисту відповідальність. / / Спорт - Експрес. 21 квітня. 2005; Основні положення передвиборчої програми кандидата в Президенти РФС В.Л. Мутко - М., 2005; Звіт про роботу СФФ ЮФО за 2003 рік. - Ростов - на - Дону., 2003; Російський футбольний союз Матеріали позачергової конференції РФС. - М., 2005; Статут Автономної некомерційної організації розвитку футбольного суддівства «Колегія футбольних арбітрів». - М., 2002; Статут Санкт-Петербурзького яхт-клубу. - СПб, 1912. Статут громадської організації «Ставропольська крайова федерація футболу»; Некомерційне партнерство «Російська футбольна Прем'єр - Ліга», Збірник нормативних документів. - М., 2003;
[57] Вести Колегії футбольних арбітрів Росії. 2003-2006 рр..; Влада рад. 1920-1924; Кисловодський комунар. 1932; Комуніст. 1920; Червоний спорт. 1939; петербурзька газета. 1897; Правда. 1936-1937; Російський спорт. 1909; Радянське охорону здоров'я. 1962; Спорт. 1902; Спорт і життя. 1922; Спортивний журнал. 1923; Ставропольський спорт. 2005; Футбол. 2005.
[58] Бєсков К.І. Моє життя в футболі. - М., 1994р., Блохін О. екзаменує футбол .- Київ., 1986р., Колліна П. Мої правила гри: пров. з італ. / П. Колліна, М., 2004р., нартовского Б.К футбольних вершин .- Київ 1988р., Рафалом М. Микола Латишев. - М., 1999.г., Старостін А.П. Великий футбол. Спогади. М., 1959р., Старостін Н.П. Футбол крізь роки .- М., 1992р., Філатов Л. Про все по порядку .- М., 1990р., Якушин М.І. Вічна таємниця футболу .- М., 1988р.
[59] Інтерв'ю з президентом Федерації футболу Ставропольського краю Барабашем С.І. 05.05.06г., Інтерв'ю з ветераном ставропольського футболу Рибаковим В.Б. 12.02.02г., Інтерв'ю з головою Ставропольської крайової федерації футболу 1991 - 1999р.р. Тірановим Г.І. 02.02.02г., Інтерв'ю з директором СДЮШОР - «Динамо» Токарєвим В.М. 07.04.05г., Інтерв'ю з виконавчим директором Ставропольської крайової федерації футболу Самедова С.С. 04.07.05г.; Інтерв'ю з віце - президентом Федерації футболу Ставропольського краю Шевченка В.А. 12.03.06г
[60] Пам'ятна книжка по головному управлінню державного коннозаводства по 1892р. - СПб, 1892, С. 48.
[61] FIFA 100 років століття футболу. - М., 2005. С. 12.
[62] Борсук О.Л., Кудрейко А.І. Сторінки футбольної літописі. - Мінськ, 1987, С. 29.
[63] Щорічник Всеросійського футбольного союзу за 1912 рік. 1-й годи видання. М., 1913, С. 4.
[64] Горянов Л.Б. Колумби Московського футболу. - М., 1983, С. 47-48.
[65] «Петербурзька газета». 21 жовтня - 1897 р. С. 3.
[66] Старостіна А.П. Флагман футболу. - М., 1988. - С.13.
[67] Миколаєва А.С. Фізична культура і спорт в Ленінграді до Великої Вітчизняної війни. Дисс. ... Канд. пед. наук .- Л., 1973, С. 7.
[68] «Спорт». - 1902. № 32. С. 2.
[69] Старостін А.П. Флагман футболу. - М., 1988. С.17.
[70] Московський футбол. XX століття. - М., 2000. С. 7.
[71] Єфімов Д.Г. Становлення і розвиток фізичної культури і спорту в державних установах Росії в 1861 - 1917 рр.. Дисс. ... Канд. пед. наук. - СПб., 2000. С. 202.
[72] «Футбол» / Під загальною редакцією Е.П. Лабербіса. - Владивосток, 1915. С. 28.
[73] Борсук О.Л., Кудрейко А.І. Сторінки футбольної літописі. - Мінськ, 1987. С. 74.
[74] Шушпанов А.В. Спортивно-гімнастичне рух у Росії в роки нового революційного підйому (1910 - 1914 рр..). Дисс .... канд. пед. наук. - М., 1975. С. 49.
[75] Дементьєв Є.М. Англійські ігри на відкритому повітрі .- М., 1897. С. 3.
[76] Дюпперону Г.А. Бібліографія спорту і фізичного розвитку. Систематична розпис усіх книг, брошур, журналів, що вийшли в Росії по 1913 рік включно. - СПб., 1915.
[77] Футбольний арбітр Росії. - М., 1989. С.75-76.
[78] Чистяков А.Л. Виникнення та шляхи становлення спортивних товариств і клубів в російській імперії: (соціально-педагогічний аспект). Дисс. ... Канд. пед. наук. - Малаховка, 1999. С. 116.
[79] 800 питань і відповідей за правилами футболу. Довідник. Пер. з чеської. В. Гайдаковскій. - Тбілісі. 1987. -С.9.
[80] Щорічник Всеросійського футбольного союзу за 1912 рік. 1-й рік видання. - М., 1913. С. 16.
[81] Дементьєв Є.М. Англійські ігри на відкритому повітрі. - М., 1897. С. 3.
[82] Щорічник Всеросійського футбольного союзу за 1912 р. - М., 1913., С.20.
[83] Лабербіс Е.П. Футбол. - Владивосток, 1915. С. 21.
[84] Безуб Т., Кадетів А. Про правила гри у футбол. - СПб., 1995. С.5.
[85] Лабербіс Е.П. Футбол. - Владивосток, 1915. С. 21.
[86] Футбольний арбітр Росії. - М., 1990, С. 98.
[87] Там же. С. 98.
[88] Російський спорт, 13 вересня 1915 року, С.2.
[89] До спорту!. 21 серпня 1915, С.2.
[90] До спорту! 23 серпня 1915, С. 2.
[91] Ліпатов В.Г. Гра одна - богині різні. - М., 1998. С. 6-7.
[92] Лабербіс Е.П. Футбол. - Владивосток, 1915. С. 21.
[93] Гра асоціації. - Тифліс, 1910. С.71.
[94] Гуго Ліндеман Гра футбол. - Пер. з нім., СПб., 1895. С. 4.
[95] Футбол Association .- Пер. з англ. М., 1912.С.120.
[96] Чистяков А.Л. Виникнення та шляхи становлення спортивних товариств і клубів в Російській імперії: (соціально-педагогічний аспект). Дисс. ... Канд. пед. наук. - Малаховка, 1999. С. 45.
[97] Єфімов Д.Г. Становлення і розвиток фізичної культури і спорту в державних установах Росії в 1861 - 1917 рр.. Дисс. ... Канд. пед. наук. - СПб., 2000. С. 202.
[98] Футбол - 88. Довідник - календар .- Л., 1988. С.79.
[99] Московський футбол XX століття. - М., 2000. С. 9.
[100] Васильєв П.А. Вибачте, містер Кройф. - М., 2002. С.118.
[101] Спорт - Театр - Виставка. 6 липня 1913 - Київ, С.3.
[102] РГИА. Ф. 468. Оп. 8. Д. 1162. Л. 5-7.
[103] Борсук О.Л., Кудрейко А.І. Сторінки футбольної літописі. - Мінськ, 1987.С. 88.
[104] Історія Кубанського футболу. - Краснодар, 1998, С. 12.
[105] Кіл А.І. Ставропольський край в історії Росії (кінець XVIII - XX ст.) .- Ставрополь, 2001. С. 232-233.
[106] Бєліков Г.А. Ставрополь - брами Кавказу. - Ставрополь, 1977. С.77.
[107] Щорічник Всеросійського футбольного союзу за 1912 рік. 1-й рік видання. - М., 1913, С. 30.
[108] Попов В.Л. Ставропольський футбол в особах і таблицях. - Ставрополь, 2005. С.4.
[109] Футбольний арбітр Росії .- М., 1989. С. 78.
[110] http://chernomorets.chat.ru/istok.htm
[111] Агєєв А.В. Розвиток фізичної культури і спорту на Ставропіллі у першій половині ХХ століття. Дисс. ... Канд. іст. наук. - Ставрополь, 2005. С141.
[112] Деметер. Фізична культура в соціалістичному суспільстві. - М., 1987. С.13.
[113] Мансуров І.І. Фізична культура поліетнічного суспільства: на прикладі Північного Кавказу: Дис. ... Д-ра пед. наук. - Карачаевск, 2001. С. 280.
[114] Магомедов К.М. Історія становлення та розвитку фізкультурного руху в Дагестані в 20-50 рр.. ХХ століття: Дис. ... Канд. іст. наук. - Махачкала, 2003. С. 27.
[115] Основні постанови, накази та інструкції радянської фізичної культури і спорту 1917-1957 рр.. Сост. І.Г. Чудінов. - М., 1959. С. 5-7.
[116] Збори узаконень і розпоряджень Робочого і селянського уряду. 1948. № 3. С. 420.
[117] Спорт і життя, 20 лютого 1922. № 1. С. 3.
[118] Магомедов К.М. Історія становлення та розвитку фізкультурного руху в Дагестані в 20-50 рр.. ХХ століття: Дис. ... Канд. іст. наук. - Махачкала, 2003. С. 27.
[119] Історія кубанського футболу. - Краснодар, 1997. С. 11.
[120] Крячко І.А. Внесок діячів медицини ив становлення і розвиток радянської фізичної культури (1917т-1927 рр..). / / Радянське охорону здоров'я. 1962. № 6. С. 20.
[121] Сто років Російському футболу. - М. 1997. С. 51.
[122] Основні постанови, накази та інструкції радянської фізичної культури і спорту 1917 - 1957 рр.. Сост. І.Г. Чудінов. - М., 1959. С. 9-11.
[123] Влада Рад. 1920.С.3.
[124] Влада Рад. 1925. С.3.
[125] Влада рад. 13 червня 1924. № 124. С. 3.
[126] Влада рад 11 липня 1924. № 155. С. 3.
[127] Влада Рад. 12 червня 1922.С. 3.
[128] Влада рад. 9 квітня 1920р. С. 3.
[129] Влада Рад. 12 вересня 1922, № 26, С. 3.
[130] Влада Рад. 9 квітня 1920. С. 3.
[131] Влада ради 12 вересня 1922 року, № 26, С. 3.
[132] Влада рад 15 квітня 1922года С. 3.
[133] Історія Кубанського футболу. - Краснодар, 1997. С.11.
[134] Комуніст. № 125. 1920г. С. 3.
[135] ДАБК. Ф.3131. ОП. 1. Д.1. Л.10.
[136] Ромм М.Д. Футбол. - М., 1925. С. 176.
[137] Магомедов К.М. Історія становлення та розвитку фізкультурного руху в Дагестані в 20-50 рр.. ХХ століття: Дис. ... Канд. іст. наук. - Махачкала, 2003. С. 70.
[138] Бунчук М.Ф. Організація фізичної культури. - М., 1972. С.123.
[139] Деметер Г.С. Фізична культура в соціалістичному суспільстві. - М., 1987.С.13-14.
[140] Семашко Н.А. Шляхи радянської фізкультури. - М., 1926. С. 14.
[141] Андрєєв А.В. Нариси буржуазного спорту - М.-Л., 1931. С.77.
[142] Тараскін В. Посібник для суддів з футболу. М.-Л., 1925. С.3.
[143] Футбольний календар 2004 р - М., 2004. С. 121-122.
[144] Рябоконь В.А. Футбол: історія, організація, техніка і тактика. - М., 1927. С.24.
[145] Там же. С. 24.
[146] ДАБК. Р.3131.ОП.1. Д.2.С.29.
[147] Там же С.19.
[148] ДАБК. Р.3131.ОП.1.Д.3.С.16.
[149] Там же С.46.
[150] ДАБК. Р.3131. Оп.1. Д.2. С.29.
[151] Там же.
[152] ДАБК. Р. 3131. Оп.1. Д. 2. С.36.
[153] ДАБК. Р.3131. Оп.1. Д.1. С.40.
[154] ДАБК. Р.3131.ОП.1. Д.5.С.22.
[155] Фізична культура і спорт в СРСР. - М., 1967. С. 67.
[156] ДАБК. Р.3131. Оп.1. Д. 2. С.10.
[157] ДАБК. Р.3131.ОП.1 Д. 10 C.1.
[158] ДАБК. Р.3131. ОП. 1. Д. 11. С.5.
[159] ДАБК. Р.3131. ОП. 1. Д. 10.С.10-11.
[160] ДАБК. Р. 3131.ОП. 1 Д. 1.С 40.
[161] ДАБК. Р.3131. ОП. 1. Д. 1 С. 17.
[162] Край наш - Ставропіллі. - Ставрополь, 1999.С. 401.
[163] Шифрін Б.М. Футбол. - Харків. 1923. С. 2.
[164] Рябоконь В. Супутник футболіста .- М.-Л. 1932.С. 6-7.
[165] Нові правила гри у футбол. - М.-Л. 1926. С. 3.
[166] Там же С.4.
[167] ДАБК. Р.3131. Оп. 1. Д. 10. С. 10-11.
[168] Ромм М.Д. Футбол. - М., 1924, С.11.
[169] Там же. С.11.
[170] ДАБК. Р.3131. ОП. 1. Буд.10. С.10-11.
[171] ДАБК. Р.3131.ОП. 1.Д.10. С.10-11.
[172] ДАБК. Р.3131.ОП. 4. Д.4.С.4.
[173] Край наш - Ставропіллі. - Ставрополь, 1999. С. 435.
[174] Основні постанови, накази та інструкції радянської фізичної культури і спорту 1917 - 1957 рр.. сост. І.Г. Чудінов. - М., 1959; С. 17.
[175] Мансуров І.І. Фізична культура і спорт Ставропілля. - Ставрополь, 1990.С.33.
[176] Вартанян О. Як починався Радянський футбол / / Спорт експрес, 2001. 26 лютого, С.7.
[177] «Правда», 1937, 5 серпня.
[178] Вартанян О. Як починався Радянський футбол / / Спорт експрес, 2001. 26 лютого, С.7.
[179] ДАБК. Р.3131.ОП. 1.Д.10. С.10-11.
[180] Кріунов В., Шишов С. XX століття в спортивній історії Ставропілля. - Ставрополь, 2001. С. 73.
[181] Кисловодський комунар. 9 липня. 1932. С. 2.
[182] ДАБК. Р.1853. Оп.1. Д.1. С.1.
[183] ​​ДАБК. Р.1853.ОП.1.Д.1.С.12.
[184] Край наш Ставропіллі. Нариси та історії. - Ставрополь, 1999. С.438.
[185] Кріунов В., Шишов С. XX століття в спортивній історії Ставропілля. - Ставрополь, 2001.С.124.
[186] Мансуров І.І. Фізична культура і спорт Ставропілля. - Ставрополь, 1990. С.61.
[187] нартовского Б.. До футбольних вершин. - Київ, 1988. С.27.
[188] Сто років Російському футболу. - М., 1997. З .97.
[189] Мансуров І.І. Фізична культура і спорт Ставропілля. - Ставрополь, 1990. С.75.
[190] Попов В.Л. Ставропольський футбол в особах і таблицях .- Ставрополь, 2005. С.12.
[191] Мансуров І.І. Фізична культура і спорт Ставропілля. - Ставрополь, 1990.С.61.
[192] Рубан М.Л. Партійне керівництво розвитком масової фізичної культури в 1945-1970 рр.. (На матеріалах Краснодарського та Ставропольського країв). Дис ... канд.пед.наук. - Краснодар, 1985. С.26-27.
[193] Мансуров І.І. Фізична культура поліетнічного суспільства: на прикладі Північного Кавказу. Дис. д-ра пед. наук. - Карачаевск, 2001.С.242.
[194] ДАБК. Р.1853. Оп.1. Д.21. С.9-10.
[195] Там же. С. 14-15.
[196] Попов В.Л. Ставропольський футбол в особах і таблицях .- Ставрополь, 2005С. 12-13.
[197] Вартанян О. Як починався Радянський футбол / / Спорт-експрес. 2001. 19 березня з. 7.
[198] Вартанян О. Як починався Радянський футбол / / Спорт-експрес. 2001. 19 березня з. 7.
[199] З інтерв'ю з головою Ставропольської крайової федерації футболу з 1991-1999 рр.. Тірановим Г.І. 02.02.02 р.
[200] Паскаль І. 50 років перемоги «Динамо» Ставрополь в чемпіонаті РСФСР. - Ставрополь, 1999.С. 2-3.
[201] ДАБК. Р. 1853. ОП. 1.Д.35. С. 16-20.
[202] Основні постанови, накази та інструкції радянської фізичної культури і спорту 1917-1957 рр.. / Укл. І.Г. Чудінов - М., 1959. С. 35.
[203] Прохазка К. Спорт та світ. - М.: Фізкультура і спорт, 1986. С. 47.
[204] Сто років російському футболу. - М., 1997. С. 107.
[205] Бєсков К.І. Моє життя в футболі. - М., 1994. С. 30.
[206] Блохін О. екзаменує футбол. - Київ, 1986. С. 24.
[207] З інтерв'ю з ветераном ставропольського футболу Рибаковим В.Б. 12.02.02г.
[208] Кріунов В., Шишов С. XX століття в спортивній історії Ставропілля. - Ставрополь, 2001. С. 24.
[209] Попов В.Л. Ставропольський футбол в особах і таблицях .- Ставрополь, 2005. С. 18.
[210] www.klisf.info/region/r026stav.htm 09.02.2005
[211] Попов В.Л. Ставропольський футбол в особах і таблицях .- Ставрополь, 2005. С. 24.
[212] Там же.
[213] Мансуров І.І. Фізична культура і спорт Ставропілля. - Ставрополь, 1990. С. 132.
[214] Кріунов В., Шишов С. XX століття в спортивній історії Ставропілля. - Ставрополь, 2001. С. 36.
[215] www.mashuk-kmv.ru/istori 09.06.2006
[216] Там же.
[217] Там же.
[218] www.klisf.info/region/r026stav.htm 09.02.2005
[219] www.mashuk-kmv.ru/istori 09.06.2006
[220] Сто років російському футболу. - М., 1997.С. 124.
[221] www.klisf.info/region/r026stav.htm 09.02.2005
[222] www.mashuk-kmv.ru/istori 09.06.2006
[223] Дружба в чемпіонаті країни. Календар - довідник футболіста і вболівальника .- Будьонівськ, 1991. С. 2-3.
[224] Шишигин М.В. Пропаганда фізичної культури і спорту. - М.: Фізкультура і спорт, 1975. С. 7.
[225] Кріунов В., Шишов С. XX століття в спортивній історії Ставропілля. - Ставрополь, 2001.С. 67.
[226] Попов В.Л. Ставропольський футбол в особах і таблицях .- Ставрополь, 2005.С. 59.
[227] Кріунов В., Шишов С. XX століття в спортивній історії Ставропілля. - Ставрополь, 2001.С. 67.
[228] Футбол-1989. Довідник - календар. - М., 1989. С.4.
[229] Край наш Ставропіллі. Нариси та історії. - Ставрополь, 1999.С.481-482.
[230] Нормативне правове та програмно-методичне забезпечення сфери фізичної культури і спорту: Документи і матеріали (1999-2004 рр.). / Авт. - Упоряд. П.А. Рожков, П.А. Виноградов, В.П. Моченов - М., 2004. С.3.
[231] Шустин Б.М. Сучасна система змагань / Матеріали VI Міжнародного наукового конгресу «Олімпійський спорт і спорт для всіх», 17 травня 2000 р. - Київ: Олімпійська література.2000. С.151.
[232] Васін В.А. Організаційні, соціально-економічні та правові аспекти діяльності спортивних організацій на сучасному етапі. Дисс .... Канд. пед. наук. - М., 2000.С.67.
[233] Баженов А.Є. Організаційно-педагогічні аспекти розвитку американського футболу в Росії. Дисс ... канд. пед. наук. - Малаховка, 2001.С.150.
[234] Міжнародна федерація футболу (ФІФА) Статут, Пер. з англ. - М., 1996.
[235] Договір про організацію та проведення російських змагань з футболу серед нелюбительського футбольних клубів на 2001-2002 роки .- М., 2001.С.4.
[236] 10 років Асоціація ПФЛ. - Гельсінкі, 2002. С.3.
[237] Російський футбольний союз. Матеріали позачергової конференції РФС. - М., 2005. С. 17.
[238] Російський футбольний союз. Матеріали позачергової конференції РФС. - М., 2005. С. 17.
[239] 10 років Асоціації ПФЛ. - Гельсінкі, 2002. С.3.
[240] Футбол - 2004. - Календар-довідник .- Ставрополь, 2004.С.38.
[241] Там же.
[242] Договір про організацію та проведення російських змагань з футболу серед нелюбительського футбольних клубів на 2004 - 2005рр. - М., 2004. С. 4-7.
[243] Договір про організацію та проведення російських змагань з футболу серед нелюбительського футбольних клубів на 2004 - 2005рр. - М., 2004.С. 4-7.
[244] Футбол - 92. - Календар-довідник .- Ставрополь, 1992. С.9.
[245] Там же.
[246] Тімошкін І. Ім'я їм - легіон. / / Футбол. 21-28 січня 2005.С. 9-10.
[247] Сарсанія К. / / Російський ринок багатшими західного. Футбол, 7-13 вересня. С. 8.
[248] Договір про організацію та проведення російських змагань з футболу серед нелюбительського футбольних клубів на 2004 - 2005 р. - М., 2004. С. 11.
[249] Попов В.Л. Страшний сон: до нас їде Карабудахкент. / / Ставропольська правда. 1 лютого 2005р. С. 1.
[250] Тімошкін І. Ім'я їм - легіон. / / Футбол. 21-28 січня 2005.С. 9-10.
[251] Спорт-Експрес. 5 квітня 2005. С. 1.
[252] Корєшков А.Я. - Кримінальний авторитет. / / «Футбол-Ревю». № 14. 9-15 квітня 2004.С. 14.
[253] Шавров А. Чи потрібні нам закордонні тренери. / / Футбол. 6 серпня 2004.С.12-13.
[254] Російський футбольний союз Матеріали чергової конференції РФС. - М., 2000. С. 4.
[255] Некомерційне партнерство «Російська футбольна Прем'єр - Ліга», Збірник нормативних документів. - М., 2003. С.5.
[256] Статут Автономної некомерційної організації розвитку футбольного суддівства «Колегія футбольних арбітрів». - М., 2002. С. 3.
[257] Вести Колегії футбольних арбітрів Росії. Серпень 2004. № 6. С. 1.
[258] www.referee.ru/divssa/articles/Pressa_Levnikov18.htm 22.07.2005.
[259] Футбольний Арбітр Росії. Інформаційно-методичний збірник. - М., 2002. С. 5.
[260] Кавазашвілі А. Аналіз шляхів розвитку футболу в РФ. («Квітневі тези»). Позачергова конференція РФС. - М., 2005.С. 33.
[261] www.referee.ru/divssa/articles/Pressa_Levnikov18.htm 22.07.2005.
[262] ЛФЛ: плани, портрети, перспективи. - М., 2004. С. 1.
[263] Там же.
[264] Фізична культура: Програмно-методичне забезпечення: Навчально-методичний посібник. / За редакцією Г.М. Соловйова. - Ставрополь, 2004. С. 8-9.
[265] Тукманов А.В. Організаційні та маркетингові передумови ефективного проведення змагань (на прикладі футболу). Дис. ... Канд.пед. наук .- М., 2002.С. 26.
[266] Футбол - 92. - Календар-довідник .- Ставрополь, С.9.
[267] Сто років Російському футболу .- М., 1997. С. 40.
[268] Філатов В. Розраховувати на спонсорів - невдячна справа. / / Football-маркет. 2000. № 3.
[269] Футбол - 93. - Календар-довідник .- Ставрополь, 1993.С.3.
[270] Дружба в чемпіонаті країни. Календар - довідник футболіста і вболівальника .- Будьонівськ, 1991. С. 3.
[271] Спартак - Аланія - 95 .- Владикавказ, 1995. С. 6-7.
[272] Обладунків А. Доходи англійського футболу зростають. / / Комерсант. № 16. 14 лютого 2001. С. 17.
[273] Альошин В. Професійного футболу в Росії немає. / / Спорт - Експрес. 16 грудня 2004. С.4.
[274] Попов В.Л. Страшний сон: до нас їде Карабудахкент. / / Ставропольська правда. 1 лютого 2005 С. 1.
[275] www.infoot.ru 05.04.2006
[276] Там же.
[277] www.dvnamost.ru 01.02.2005
[278] www.sport.gazeta.ru / sport / lenta / index.shtml 01.02.2005
[279] Попов В.Л. Страшний сон: до нас їде Карабудахкент. / / Ставропольська правда. 1 лютого 2005 Г.С. 1.
[280] Арашуков Р. Футбол в Ставрополі буде. / / Вечірній Ставрополь. 6 квітня 2005. С. 6.
[281] www.stavpravda.ru 05.06.2006
[282] Акинин П.В. Фізична культура і спорт у системі вищої професійної освіти. Збірник наукових праць за матеріалами Всеросійської Науково-практичної конференції 21-22 квітня 2005 р. - Ставрополь, 2005.С. 192-193.
[283] Попов В.Л. Динамо в офсайді / / Ставропольська правда, 24 травня 2006.С. 6.
[284] Відкритий лист Губернатору та Уряду краю від Опікунської ради ФК «Динамо» Ставрополь, 22.05.2006.
[285] Попов В.Л. Динамо в офсайді / / Ставропольська правда, 24 травня 2006. С. 6.
[286] www.mashuk-kmv.ru/istori 09.06.2006
[287] Баником А.М. Управління системою фізичною культурою і спортом в суб'єкт Російської Федерації в сучасних соціально - економічних умовах (на прикладі Краснодарського краю). Дисс .... канд.пед. наук. - Майкоп, 2002. С. 53.
[288] www.infoot.ru 05.04.2006
[289] www.pfl.ru / повідомленням ЦГЗ ПФЛ від 31 січня 2005 року.
[290] Воробйов А. Витяг трьох. / / Південний репортер. 12-18 лютого 2007. С. 15.
[291] Мутко В. За збірну несу особисту відповідальність. / / Спорт - Експрес. 21 квітня. 2005. С. 2-3.
[292] Там же.
[293] «Король футболу: любов і маркетинг». Пер. з нім., Міжнародний і зарубіжний футбол: політика, менеджмент, маркетинг. Тематична добірка. - М., ВНІІФК.1999. С. 3-13.
[294] Вартанян О. Як починався Радянський футбол / / Спорт-експрес. 2001. 19 березня. С. 11.
[295] Корнієнко Ю. Ставропольська спроба № 5. / / Нова Спортивна Газета. 3-9 березня 2004. С. 4.
[296] Хнигін В. ДИНАМО уповільненої дії. / / Ставропольський спорт. 30 березня 2005. С.11.
[297] Там же.
[298] Ільєв С. Малафєєв вважає, що гола не було. / / Спорт-експрес. 2004. 12 липня. С. 10.
[299] Там же.
[300] Там же.
[301] Шкляр В.А. Структура організації і керування спортом вищих досягнень на муніципальному рівні (на прикладі Єрусалима). Дисс .... Канд. пед. наук. - М., 2002.С. 17-18.
[302] Футбол 21-28 січня 2005 р., № 3, С.6.
[303] Там же.
[304] Калинковичі В., Скільки коштує перемога. / / Футбол 21 - 28 січня 2005 р. № 3. С. 8.
[305] Край наш Ставропіллі. Нариси та історії. - Ставрополь, 1999. С.435.
[306] Крайова цільова програма «Розвиток футболу в Ставропольському краї на 2003 - 2005 роки». - Ставрополь, 2003. С. 3.
[307] З інтерв'ю з виконавчим директором Ставропольської крайової Федерації футболу Самедова С.С. 04.07.05.г
[308] Крайова цільова програма «Розвиток футболу в Ставропольському краї на 2003 - 2005 роки». - Ставрополь, 2003.С. 3.
[309] Звіт про роботу СФФ ЮФО за 2003 рік. - Ростов - на - Дону., 2003. С. 3.
[310] Футбол - 2000. Календар-довідник .- П'ятигорськ, 2000. С.30.
[311] Статут громадської організації «Ставропольська крайова федерація футболу» .- Ставрополь, 1992. С. 2.
[312] Звіт про роботу СФФ ЮФО за 2003 рік. - Ростов - на - Дону., 2003. С. 4.
[313] Барабаш С. Гра коштує свічок / Ставропольський спорт. 7 лютого 2005.С. 7.
[314] З інтерв'ю з виконавчим директором Ставропольської крайової Федерації футболу Самедова С.С.04.07.05.
[315] Барабаш С. Гра коштує свічок / Ставропольський спорт, 7 лютого 2005 р., С. 7.
[316] Попов В.Л. Останній акорд сезону, що минає / Ставропольська правда, 24 грудня 2004 р., С. 8.
[317] З інтерв'ю з президентом Федерації футболу Ставропольського краю Барабашем С.І. 5.05.06г.
[318] Перепечин Є. Суддя - диригент, менеджер, психолог. Інспектор 2000 - 2001. Інформаційно-методичний збірник. - М., 2002.С. 35.
[319] Колліна П. Мої правила гри: Пер. з італ. / П. Колліна, - М., 2004. С. 48.
[320] Будогосскій А. Парадокс: у Росії не готують суддів / / Аматорський футбол. № 5. 2004. С. 32.
[321] Постанова зборів президії Ставропольської крайової колегії суддів від 14 лютого 1992 року.
[322] З інтерв'ю з виконавчим директором Ставропольської крайової Федерації футболу Самедова С.С. 04.07.05 р
[323] Рафалом М. Розмова про футбольних правилах. - М., 1999.С. 4.
[324] Шкловський Е.І. Завжди крайній ...., Футбольний арбітр Росії. - М., 2005.С. 17.
[325] Альошин В.В. Економічний механізм у сфері фізичної культури і спорту в умовах переходу до ринку. Дисс. ... Док. економ. наук. - М., 2000. С. 48.
[326] Обов'язкові вимоги до нелюбительського футбольним клубам Асоціації ПФЛ. М., ПФЛ, матеріали конференції ПФЛ, 30 листопада 2000 Г.С. 12.
[327] Тукманов А.В. Організаційні та маркетингові передумови ефективного проведення змагань (на прикладі футболу), Дисс. ... Канд. пед. наук .- М., 2002.С. 73.
[328] Світовий футбол - М., 2003. С. 14.
[329] Крайова цільова програма «Розвиток футболу в Ставропольському краї на 2003 - 2005 роки». - Ставрополь, 2003. С. 4.
[330] Матеріали Позачерговий Конференції РФС. - М., 2005.С. 19.
[331] Офіційний лист Голови комісії Ради Федерації у справах молоді та спорту В.Л. Мутко керівникам федерації футболу суб'єктів Російської Федерації від 11.02.2005 р., № 3.15-24/79.
[332] Офіційний лист виконавчого директора ЛФЛ В.В. Олексина Голові Комітету Ставропольського краю з фізичної культури і спорту Р.С. Койбаеву № 185 від 6 травня 2005р.
[333] Офіційний лист голови комітету Ставропольського краю з фізичної культури і спорту Р.С. Койбаева віце-президентові фонду «Національна академія футболу» А.А. Ейдельштейна № 516 від 11.05.05г.
[334] Барабаш С. Гра коштує свічок / Ставропольський спорт, 7 лютого 2005 р., С. 7.
[335] Краснодарська Крайова Федерація Футболу. Звіт Президії з лютого 2001 - березень 2005 рр.., 23 березня 2005 р. - Краснодар, 2005. З 12.
[336] Російський футбольний союз. Інформаційний бюлетень. Липень 2005. С. 13.
[337] Футбол-2004 .- Ставрополь, 2004. С.17.
[338] Золотарьов А.П. Структура та зміст багаторічної підготовки спортивного резерву у футболі. Дисс. док. пед. наук. - Краснодар, 1997. С. 5 - 13.
[339] Хеддерготт К.-Х. Нова футбольна школа. Пер. з нім., - М., 1976. С. 9.
[340] Баженов А.Є. Організаційно-педагогічні аспекти розвитку американського футболу в Росії. Дисс. ... Канд. пед. наук. - Малаховка, 2001. С. 35.
[341] З інтерв'ю з віце - президентом Федерації футболу Ставропольського краю В.А. Шевченка від 12.03.2006г.
[342] Офіційний лист директора СДЮШОР «Динамо» з футболу В.М. Токарєва виконавчому директору ЛФЛ В.В. Олексин № 134 від 15.12.04г.
[343] www.mashuk-kmv.ru/istori 09.06.2006
[344] З інтерв'ю з віце - президентом Федерації футболу Ставропольського краю В.А. Шевченка від 12.03.2006г.
[345] Лозова Г.В. Задоволеність тренерів спортивних шкіл своєю професійною діяльністю. Дисс .... Канд. псих. наук .- СПб., 2002р. С. 42.
[346] З інтерв'ю з директором СДЮШОР - «Динамо» Токарєвим В.М. 07.04.05г.
[347] Крайова цільова програма «Розвиток футболу в Ставропольському краї на 2003 - 2005 роки». - Ставрополь, 2003. С. 4.
[348] Швиков І.А. Спорт у школі - Футбол .- М., 2002. С. 8.
[349] Колосков В. Доповідь на звітно-виборній конференції РФС (17 грудня 2003 року) / / Індустрія футболу. 2004. № 1. С. 14.
[350] Краснодарська крайова федерація футболу. Звіт Президії з лютого 2001 - березень 2005 рр.., 23 березня 2005 р. - Краснодар, 2005. С. 2-3.
[351] Крайова цільова програма «Розвиток футболу в Ставропольському краї на 2003 - 2005 роки». - Ставрополь, 2003. С. 4-6.
[352] Колосков В. Доповідь на звітно-виборній конференції РФС (17 грудня 2003 року) / / Індустрія футболу. 2004. № 1. С. 14.
[353] Мутко В. За збірну несу особисту відповідальність. / / Спорт - Експрес. 21 квітня. 2005. С. 2-3.
Ставропольський футбол в даний час переживає не найкращі часи у своїй історії. Фінансові проблеми, організаційна плутанина привели до кризи багатьох команд на Ставропіллі. Дослідження російського досвіду дозволяє визначити можливий вектор розвитку футболу в Ставропольському краї й показати шляхи відродження футбольного руху на Ставропіллі. Це в черговий раз актуалізує необхідність вивчення історії футболу на Ставропіллі в загальноукраїнському контексті.
Буржуазні реформи другої половини XIX століття, проведені слідом за скасуванням кріпосного права, сприяли якісних зрушень у багатьох культурних сферах життя суспільства: літературі, науці, мистецтві, спорті і т.д.
Одними з перших поширення набули кінний спорт і лаун-теніс. Не випадково перші скакові товариство було засноване ще в 1855 році в П'ятигорську. [60] Наприкінці століття найбільш інтенсивно розвивалися гімнастика та легка атлетика.
Проте найбільшою популярністю користувалися різні рухливі ігри, в числі яких був і футбол. Вважається, що ця гра вперше зародилася в Англії. Тим не менше, ряд країн світу, посилаючись на різні історичні документи, намагаються оскаржити це право у англійців. Зокрема, ігри з предметом, що нагадує м'яч, були відомі народам Стародавнього Єгипту, Стародавнього Китаю, Японії, Італії і т.д. Спочатку ця гра в Китаї носила військово-прикладний характер, але з часом вона перетворилася в розвагу для імператорського двору. У Японії - вона містила ознаки релігійного образу, будучи елементом палацових церемоній. Вперше вона названа була «футболом» за часів правління англійського короля Генріха II. У середині XIX століття футбол перетворився на один з елементів виховання вірності своєму колективу, готовності жертвувати заради нього особистими інтересами - загалом, того духу внутрішньої єдності, яким і були славні приватні навчальні заклади Великобританії. У цей період в освічених прошарках суспільства утвердився якийсь культ фізичної тренованості, а футбол став предметом поклоніння не тільки в приватних школах, а й в університетах Оксфорда та Кембриджа. [61]
Перше офіційне міжнародне турне відбулося в листопаді 1899 року. Футбольна асоціація Англії відправила змішану команду аматорів і професіоналів до Німеччини, де вона обіграла суперників, збірну Німеччини, і один раз - об'єднану австро-німецьку команду. У 1906 - 1907 році англійські аматорські команди не раз зустрічалися в товариських іграх з клубами з Франції та Голландії. Проте англійська асоціація не докладала особливих зусиль, щоб поширювати футбол в Європі або в самій Британській імперії. Поширенню футболу в Європі сприяли пересічні британці. Добре відомо, що британські моряки під час стоянок у портах європейських держав грали у футбол. Так що спочатку і за межами Великобританії йому присвячували дозвілля все ті ж англійці - банківські клерки, службовці торговельних або транспортних компаній, викладачі та учні британських шкіл і т.д.
У Росію футбол привезли англійці - службовці Сампсонієвской і Невської ниткової мануфактур. Поблизу цих фабрик вже з 1879 року грали футбольні команди, складені з англійців та шотландців. [62] «Футбол мало - помальскі робиться російським національним видом спорту. ... Не тільки великі міста, для яких спорт взагалі не новина, відчувають футбольну гарячку, футбол проникає в такі глушини, куди не були здатні проникнути ні легка атлетика, схожа за доступності з футболом, ні велосипедний спорт, такий же захоплюючий »- говориться в першому офіційному виданні Всеросійського футбольного союзу (ВФС). [63]
Офіційною датою народження вітчизняного футболу прийнято вважати 13 вересня 1898. У цей день на Кадетському лінії Василівського острова відбувся матч двох перших російських футбольних клубів. На плац Кадетського корпусу, перетворений на футбольне поле, вийшли команди Санкт-Петербурзького Кружка Любителів Спорту, більш відомої під назвою «Спорт», і Санкт-Петербурзького Кружка Футболістів [64].
Повідомляючи про нього, газети писали про футбол як про «модною» в той час грі - і це не випадково. Ще за кілька років до цієї події в Росії неодноразово проходили товариські матчі між різними клубами та гуртками. Приміром, в 1897 році Василеостровский гурток планував проведення матчів з метою виявити кращу команду Росії того часу. 21 жовтня 1897 «Петербурзька газета» на своїх сторінках помістила звіт про зустрічі Кружка Любителів Спорту і Аматорів Футболу. [65] Особливо багатий матеріал про футбол містився в періодичних виданнях за 1897 рік.
Наведені вище факти свідчать про те, що матч 13 вересня 1897 був далеко не першим у Росії. Однак найбільший розвиток футбол отримав в Петербурзі та Москві. [66] На думку А.С. Ніколаєвої, у дожовтневий період саме Петербург був головним центром спорту, які займали чільне місце з окремих видів спорту. [67] У цьому місті лише через кілька років дізналися, що «виявляється, і в Москві відбуваються матчі футболу. Очевидно, однак, що це спорт не дуже то й поширений. Грають у Москві у двох місцях - у Сокільниках і на станції Биково Рязанської дороги ... ». [68]
У Москві знайшлася група однодумців, яку очолив Роман Федорович Фульда, створив при Московському гігієнічному суспільстві в 1896 році «Комісію по влаштуванню рухливих ігор». Варто відзначити, що завдяки зусиллям цієї людини російський футбол в період свого становлення і розвитку з простої забави, привезеної з-за кордону, перетворився на один з найпопулярніших і наймасовіших видів спорту.
Московські клуби намагалися не відставати від Петербурга. Завдяки зусиллям все того ж Р.Ф. Фульда і А.П. Муссі в місті було побудовано перше спеціалізоване футбольне поле та організовано перший футбольний клуб. У цей же період завершилася організація футбольних команд «Биково» і «Данилівці». Завдяки зростанню числа команд значно збільшилася кількість матчів, особливо це, стосується сезону 1907 року. Внаслідок цього футбол в найбільшому місті Росії з дачного все більше ставав міським. [69]
Такий розмах розвитку футболу вимагав негайного організаційного оформлення клубів. За рішенням Установчих зборів спортивні клуби, яких ставало все більше, були зобов'язані зареєструватися в офіційному порядку.
Проте існували в досліджуваний нами період вимоги значно ускладнювали зростання мережі спортивних організацій в цілому, і футбольних зокрема. Так, статут одного з найстарших клубів Москви, Гурток футболістів «Сокільники» (КФС), був затверджений лише навесні 1907 року. [70] Нагадаємо, що мова йде про клуб одного з найбільших міст Росії. Тому немає нічого дивного в тому, що на вітчизняній футбольній карті довгий час практично не з'являлися команди віддалених від столиці регіонів. Причому, це явище стосувалося не лише футболу. Ряд видів спорту, недостатньо пов'язаних з інтересами армії (легка атлетика, рухливі ігри, велосипедний спорт і т.д.), як і в попередні роки залишався за гранню уваги держави. Що стосується таких видів спорту, як авіаційний, автомобільний, кінний, водний, то в їхньому розвитку уряд проявляв особливу зацікавленість. Так, наприклад, статут Імператорського Яхт-клубу був затверджений особисто Миколою II.
Утім, незважаючи на труднощі, пов'язані як з юридичним оформленням футбольного клубу або ліги, так і на проблеми економічного характеру, адже спорт і футбол вимагали значних фінансових витрат: команд ставало все більше. У 1906 році Микола II затвердив «Тимчасові правила про товариства і спілки», які вводили спрощену систему реєстрації статутів. Очевидним і незаперечним є той факт, що закон від 4 березня 1906 року, спростивши процедуру установи товариств, тим не менш, мав безліч недоліків. Найголовнішим з них стосовно до спортивних, на думку кандидата педагогічних наук Д. Г. Єфімова, було недопущення в їх ряди неповнолітніх та учнів початкових і середніх навчальних закладів. [71]
У порівнянні з іншими видами спорту, це явище більшою мірою торкнулося футболу. Вийшло так, що російські команди, в основному складалися з гімназистів і робітників, залишилися в стороні від тих процесів, які відбувалися в розвитку вітчизняного футболу. Факти свідчать про те, що популярність футболу серед учнів була досить висока. Відомий пропагандист спорту і організатор багатьох футбольних команд у Владивостоці на початку XX століття Е.П. Лабербіс в альманасі, присвяченому футболу, писав: «Найбільше, як показує статистика, молодь захоплюється рухливими спортивними іграми на свіжому повітрі. Футбол займає в цих іграх, безперечно, домінуюче положення. Налагодити за останні два-три роки регулярні футбольні змагання, які залучають все більше і більше беруть участь і глядачів, ясне тому доказ. Таке захоплення юнацтва не минуло безслідно і для школи: учні всіх шкіл, як нижчих, так і середніх, надають увагу футболу не менше, ніж затяті спортсмени. Ледве чи ні з першого класу кожен школяр уже не тільки безслідно мріє, але і всіма силами прагнути стати завзятим футболістом ». [72]
Іншою характерною особливістю спортивного руху в цей період став швидкий розвиток футболу в середовищі робітників. У 1912 році при редакції журналу «До спорту!» Була утворена Ліга Самодіяльних Кружков, що об'єднала так звані «дикі» команди. Більшість створених робітниками клубів знаходилося при великих заводах і фабриках у найбільших промислових містах Росії. Це рух, незважаючи на всі труднощі, розвивалося все впевненіше. Велика заслуга в організації змагань внелігових команд належить особисто Б.М. Чеснокову. У січні 1912 року журнал «До спорту!» Повідомляв: «Головний елемент складу« диких »гуртків - дрібні службовці та учнівська молодь. Це не московські патриції - гравці ліги, які приїжджають на ігри на авто. Це - демос, пристрасно захоплюється здоровим і цікавим спортом, подібно до того, як раніше він захоплювався боротьбою. ... Нехай ліга приділить йому хоч крихти своєї уваги і простягне дослідну руку допомоги ». [73]
Про те, що рівень футболу в матчах між командами внеліговимі був досить високий, свідчить факт, що згодом багато гравців цих гуртків зміцнили лігові команди. Саме з «дикого» футболу прийшли у великий спорт такі відомі гравці як Ісаков, Блінков, Канунников, Троїцький та багато інших.
Наведені вище факти становлення і розвитку футболу в різних регіонах Росії ще раз показують, що разом з певними досягненнями закон «Тимчасових правил» мав і чимало недоліків. Зокрема, недопущення учнів середніх навчальних закладів до створення товариств було невиправданим і багато в чому штучним. Так чи інакше, футбол найбільший розвиток отримав саме в середовищі учнівської молоді. Але згодом, у зв'язку із затвердженням у футболі твердої центральної влади в особі ліг і спілок, брати участь у змаганнях під їхньою егідою могли тільки зареєстровані в них же клуби. І якщо існували в спілках вимоги все ж не могли повністю виключити можливість участі неповнолітніх та учнів середніх навчальних закладів у своїх змаганнях, то значно ускладнювали цей процес, змушуючи їх шукати нові організаційні форми.
Але, безумовно, у виграші від цього закону виявилися спортивні товариства, що знаходилися в провінції. На думку А.В. Шушпанова, реєстрація спілок та ліг в центрі стала не обов'язкова. [74]
З ростом популярності футболу відзначена поява багатьох спеціалізованих видань присвячених даній тематиці. По початку в них в основному наводилися короткі описи правил та історія появи цієї гри. Вважається, що вперше правила російською мовою були опубліковані ще в 1891 році. Автором книги під назвою «Англійські ігри на відкритому повітрі» став доктор медицини Є.М. Дементьєв. Це було керівництво для вихователів та юнацтва з 18 малюнками. У ній автор по-мимо теоретичних основ гри характеризує її як «чудовий засіб розвитку багатьох фізичних якостей». [75]
У 1900 році в Санкт-Петербурзі став видаватися журнал «Спорт». Головним редактором цього найбільшого спортивного видання Росії був Георгій Олександрович Дюпперону. Звісно ж необхідним відзначити роль цієї людини в справі розвитку футбольного руху в країні окремо. Г.А. Дюпперону народився в 1877 році в Петербурзі. Тут же в 1901 році він закінчив юридичний факультет університету. Діяльність цього талановитого організатора сприяла широкому розвитку футболу, як у Росії, так і за кордоном. Він був відмінним спортсменом, займався футболом, хокеєм та іншими видами спорту, протягом довгого часу був беззмінним членом і секретарем Петербурзької футбольної ліги. Він автор понад 200 друкованих праць. Йому належить авторство бібліографії робіт з фізичної культури і спорту, виданих російською мовою з 1700 по 1913 року. [76] Дюпперону часто називали «Нестором російського спорту» за його любов до збирання всього, що стосувалося не тільки футболу, але й інших видів спорту , популярних у той час. [77] Завдяки його зусиллям було утворено велику кількість спортивних об'єднань: Санкт-Петербурзький гурток любителів спорту, Санкт-Петербурзьке атлетичне товариство і багато інших.
Окремий інтерес для Г.А. Дюпперону являло розвиток дитячого і юнацького спорту. Величезну роль у розвитку «Товариства сприяння фізичному розвитку Учнівської Молоді» зіграло присутність у його рядах цієї людини. У зв'язку з організацією ліг і спілок Дюпперону став найбільш активним організатором їх більшості. Значний вплив він справив на розвиток олімпійського руху. За особистою рекомендацією А.Д. Бутовського він був обраний членом Міжнародного олімпійського комітету від Росії. [78]
Ще в студентські роки Дюпперону часто виступав у ролі тренера, судді та організатора футбольних змагань. У його Санкт-Петербурзької квартирі на Олександрівському проспекті, 21 перебувала Санкт-Петербурзька футбольна ліга і зберігалася рідкісна колекція книг і журналів, як російських, так і закордонних. Саме на цю адресу його квартири не раз приходила міжнародна кореспонденція з багатьох країн світу. Протягом довгого часу він був секретарем ВФС, а пізніше був обраний його головою. Після Жовтневої революції Дюпперону працював в Ленінградському інституті фізичної культури. Він помер в 1934 році в Ленінграді. З його смертю перервався ціла епоха становлення та розвитку вітчизняного футболу.
Між тим, розмах спортивного руху в Росії до кінця першого десятиліття XX століття, створення спортивної інфраструктури вимагав та організаційного зміцнення системи спортивних організацій. У цей період в Росії намітилася нова тенденція - створення ліг і спілок з видів спорту, а також органу, що призвів до їх об'єднання.
У той же час Росія вже не могла дистанціюватися від тих процесів, які відбувалися у світовому футболі. Поширення футболу по усім світі привело до створення в 1904 році Міжнародного футбольного союзу - ФІФА. [79] Саме ця організація стала управляти всіма футбольними справами в світі. Природно, щоб отримати право брати участь у змаганнях під егідою ФІФА, необхідно було бути її постійним членом. Вся ця многосложность обставин зробила абсолютно необхідним наявність твердої центральної влади, що спричинило установа Всеросійського футбольного союзу (ВФС).
Юридично союз був оформлений 8 серпня 1911. У цей день Ухвалою Московського Особливої ​​Міського у справах про товариства Присутності статут Всеросійського футбольного союзу було затверджено і внесений до реєстру за № 45 Московським градоначальником генерал-майором Андріанова. [80] Це означало, що статут відповідав вимогам, які пред'являлися суспільством з боку особливих присутностей . З іншого боку, наявність цього системоутворюючого установчого документа (статуту) було необхідно і для формування основних умов інноваційного розвитку цього виду спорту. Тому, як здійснювалося управління і контроль між структурами ВФС, залежала цілісність, ефективність і життєздатність цієї організації. Вивчення постанов, звітів та статуту союзу дозволяє нам визначити його організаційні основи - способи фінансування, соціальну базу, основні форми діяльності.
Головою ВФС був обраний А.Д. Макферсон, його заступниками або як тоді говорили товаришами Р.Ф. Фульда і Г.В. Гартлі, секретарями Г.А. Дюпперону і К.Г. Бертрам.
Тим часом об'єднання набирав все більших обертів. До січня 1912 року, коли було зібрано перші загальні збори, союз об'єднував дев'ять ліг. У загальній складності вийшло 52 клубу. У зв'язку з цим було вирішено провести Всеросійське першість. Це і стало однією з причин створення союзу.
Найважливішим завданням організації була вироблення єдиних правил гри в футбол. В якості офіційних в той період були прийняті правила, видані Санкт-Петербурзької футбольною лігою. Треба сказати, що це рішення було значним кроком вперед у порівнянні з минулими роками. І справа тут ось в чому. Раніше ми відзначали, що одними з перших правил, опублікованих російською мовою, були ті, які навів у своїй книзі доктор медицини Є.М. Дементьєв.
Там же наводяться роз'яснення до них. На деяких ми зупинимося окремо. Зокрема, Є.М. Дементьєв пише: «Не дивлячись на безліч правил сковували, мабуть, особисту волю гравців, насправді ця гра представляє тисячі найрізноманітніших комбінацій, які ніякі правила передбачити не можуть. Вони лише дисциплінують гравців, і не можна не визнати, що немає іншої такої гри, яка могла в такій же мірі служити дисциплінуючим засобом ». [81] Тут дозволимо собі не погодитися з висловом Дементьєва, щодо того, що правила не можуть передбачити всіх ситуацій, які виникають під час гри. Незважаючи на всю многосложность ситуацій, що виникають і труднощі в судженні найбільш спірних моментів, саме в правилах містяться повні роз'яснення до них.
Видані Санкт-Петербурзької футбольною лігою правила містили роз'яснення і примітки за найбільш спірним моментам. Причому їх легко можна було виписати у секретаря союзу за ціною 20 копійок, а для клубів і ліг робилася 30%-а знижка, при виписці більше 25 екземплярів. [82]
Як видно з наведених вище фактів, союз робив усе, щоб кількість примірників відповідало попиту, а ціна була прийнятною, що також не маловажно для того часу.
В умовах швидкого розвитку футболу в Росії, у нього з'явилася нова проблема, пов'язана із суддівством: всі повноваження, щодо дотримання правил гри належать призначеному на неї арбітру. Ця проблема стосувалося не тільки тих міст, де футбол в цей період тільки починав своє становлення і розвиток, але і де його рівень був досить високий - Санкт-Петербург, Москва і т.д. Так, у спортивному альманасі, присвяченому футболу, Е.П. Лабербіс пише: «У нас у Владивостоці, питання про суддів слід назвати хворим. ... Це пояснюється тим, що більшість з них не користуються авторитетом серед гравців, які помічають їх мимовільні помилки. Це звичайно неприпустиме явище ». [83] Проблема суддівства - це одне з найболючіших питань футбольного життя, як досліджуваного нами періоду, так і сьогоднішнього дня.
До 1891 року суддя перебував поза футбольним полем. А до його послуг вдавалися в міру необхідності - при виникненні спору - для примирення протиборчих сторін. З 1891 року суддя став перебувати в якості єдиного спостерігача на полі. [84]
У перший час футбол в Росії мав або випадкових суддів, коли обираються самими гравцями або представниками команд на нараді попередньому грі. [85] В останньому розділі Статуту МФЛ, який називався «Постанова, що стосується панів суддів», говорилося: «Судді запрошуються лігою. Якщо будь-яка команда не поставила до початку гри на межі суддю, клуб штрафується в розмірі 5 рублів ». [86] Мова йшла про помічників арбітра або, як тоді говорили, суддів на лінії. Вони, як правило, виділялися приймаючою стороною. У зв'язку з цим, можна припустити яке взаємодія була у головного арбітра з його місцевими помічниками. Швидше за все, без проблем не обходилося. Однак лише головний суддя міг робити висновки за окремим моментам і епізодами гри, які є остаточними і юридично закріпленими правилами гри. [87]
Тим часом, все гостріше назрівала необхідність об'єднання і систематизації суддівського досвіду, щоб дозволяти наболілі питання і кваліфікувати суддівський корпус. Однією з перших форм спеціалізованої суддівської організації були створені при футбольних лігах комісії суддів. У цьому відношенні величезний вплив на розвиток вітчизняного суддівського справи зробило знайомство з організацією футболу в Європі, а так само візити зарубіжних команд до Росії. За європейською аналогії в нашій країні все частіше робилися спроби зі створення цього окремого, авторитетного суддівського апарату.
Наскільки важлива була правильна постановка футбольного арбітражу видно з численних видань того часу. 13 вересня 1915 журнал «Російський спорт» помістив замітку під рубрикою «У Московській футбольної ліги». У ній повідомляється: «На який, днями зборах колегії суддів МФЛ, між іншим, розбирався питання про падіння престижу суддів в очах гравців і публіки. Головуючий І.І. Савостьянов запропонував виробити заходи для підтримки цього престижу на належній висоті ». [88] Роль цієї людини у справі становлення і розвитку футболу в цей період необхідно відзначити окремо. У футбольних колах І.І. Савостьянов, чудово розумів гру, мав незаперечний авторитет. Його суддівство ніколи не викликало непорозумінь. Почавши практику арбітра в 1912 році, він став засновником Московської колегії суддів і довголітнім її головою. Після встановлення в Росії Радянської влади був одним з організаторів Всесоюзної колегії суддів.
Відмова суддів від гри або їх неявки на ігри без поважної причини викликали бурхливі обговорення в пресі. Так, в іншому спортивному журналі «До спорту!» В № 34 за 1915 рік зазначається: «Тільки з суддями справа йшла далеко не благополучно. Багато з них з тих чи інших причин відмовлялися судити і змушували на поспіх на їхні місця підшукувати інших ... Неявки суддів, мабуть, найбільший мінус цього сезону ». [89] І це при тому, що сезон 1915 року був знаменний для МФЛ на увазі того, що при ній утворилася Московська міська колегія суддів. Подія це сталося 14 серпня 1915. Під час чергового засідання ліги «І.І. Савостьянова був прочитаний проект Положення про колегію суддів, ініціаторами якої, крім нього, були С.І. Буличов, К.А. Пустовалов, М.А. Аленом. Комітет ліги висловив цим особам вдячність за проведену організаційну роботу ». [90]
У контексті всього вищесказаного про проблеми, які були в суддівстві у досліджуваний період, представляється необхідним зробити одне зауваження. Безумовно, наведені вище факти суддівських помилок, відмови, або їх неявок, природно, не сприяли підняттю престижу суддівського справи взагалі. Тим не менш, не варто забувати про те, що кожен арбітр схильний до дії тих же законів природи, що і звичайний чоловік: він теж має низку постійних і мінливих індивідуальних психологічний факторів. Футбол - це справді атлетичний вид спорту, який вимагає від усіх учасників гри, в тому числі і від арбітра, великий рухової активності. Доповнює всі перераховані вище складності реакція тієї численної аудиторії, яка неминуче присутній на футбольних матчах. Проблема психологічної підготовки в грі важлива не менше ніж знання футбольних правил. Різноманіття несподівано виникаючих ситуацій серйозно впливає на психіку арбітра, що природно позначається на всі свої рішення. [91]
Слід визнати, що судді помилялися, в тому числі і у вирішальні моменти, що визначають рахунок і підсумок матчу. Однак суддівська влада не може ставитися під сумнів, оскільки в іншому випадку втрачається сенс присутності арбітра на полі.
Однією з причин такого складного становища в суддівському корпусі на початку XX століття, безумовно, є те, що арбітри в більшості матчів виявилися не готові до тих вимог, які висував сучасний їм футбол. У той же час, практика відбору суддів з числа гравців, не достатньо володіють досвідом і авторитетом в обслуговуванні ігор різного рівня, себе явно не виправдовувала. Розуміючи це, керівники спілок та ліг все частіше виступали ініціаторами створення спеціальних комітетів, яким доручалося «стежити за суддівським справою і проводити випробування осіб, які висловили бажання судити». [92]
Між тим, відповідальність за благополуччя гри і створення умов для того, щоб вона відповідала всім принципам чесної боротьби, несуть не тільки судді, а й гравці. Особливий аспект проблеми - дотримання етичних норм поведінки футболістів по відношенню до суддів, гравцям протилежної команди, глядачам, а так само взаємин всередині свого колективу, як показують факти, стояв досить серйозно.
У цьому питанні російська футбольна громадськість мала однозначна думка: «Намагання нашої молоді імітувати професіоналів, повна відсутність прихильності до свого прапора, переоцінюючи власні сили, даючи зрозуміти, що надають велику послугу клубу тим, що виступають за нього, виражається постійними перебіжками з клубу в клуб , а це становить одну з найбільших зол нашого спорту ». [93] Як свідчать факти, далеко не ідеальними були взаємини у таких гравців і з капітаном команди. Відомо, що в той час обов'язки тренера виконував найбільш досвідчений і здатний гравець цієї команди. Як правило, їм був капітан. У всіх країнах це була сама відповідальна і почесна роль. У Росії, проте, практика показувала зовсім протилежне. Часом ця посада нічого крім неприємностей капітану не приносила.
Іноземні гравці в Англії або Німеччини, собі подібних вільностей дозволити не могли. Про це побічно свідчить витяг з одного зарубіжного видання, перекладеного на російську мову ще в 1895 році. З цього приводу там сказано: «Якщо хтось бажає стати зразковим гравцем, то повинен брати участь в хороших змаганнях і добре їх вивчити ... Слухатися ватажка (капітана - прим. Автора) і не сперечатися з суперником ». [94] В іншому футбольному посібнику під назвою« Футбол Association », перекладеному з англійської мови, міститься наступне застереження молодим футболістам:« Ведіть себе на полі так, щоб у ворогів цієї гри не було слушної нагоди підняти шум. ... Беріть приклад з кращих гравців, які грають «чисто» ». [95]
Ще одним пріоритетним напрямком своєї діяльності ВФС вважав вихід Росії на міжнародну арену, а також налагодження контактів з іншими національними федераціями. Для цього необхідно було вступ до ФІФА.
У цей час у Росії активно розвивалися й інші види спорту. З кожним роком спортивних товариств ставало все більше. Популярний у той час журнал «Російський спорт» писав: «Близько 40 спортивних організацій налічується тільки в Москві і кожна живе своїми вузькими інтересами, келійно вирішуючи всі питання внутрішнього життя і мало цікавлячись тим, що відбувається в інших». [96] Подібна роз'єднаність, безумовно, надавала негативний вплив на розвиток спорту.
Наближалися Олімпійські ігри в Стокгольмі, в яких Росія вперше намеривались прийняти участь, були поштовхом до об'єднання всіх вже існуючих спортивних товариств і клубів. Ідея створення цього об'єднуючого органу належить Санкт-Петербурзькому річковому яхт-клубу. У лютому 1911 року представниками 34 спортивних установ був створений Російський олімпійський комітет (РОК).
Стокгольмський ігри стали першим офіційним виступом вітчизняної збірної на міжнародній арені.
Необхідно відзначити, що увага до Олімпійських ігор було приділено на самому високому рівні. Ще в 1911 році імператор Микола II дав дозвіл взяти участь в іграх офіцерам. [97]
О 10 годині ранку 17 червня 1912 на полі «Палацу Північного спорту» футбольна збірна Росії вийшла на свій перший офіційний матч проти збірної Фінляндії. Проте, пропустивши в кожному таймі по одному м'ячу, росіяни змогли забити у ворота фінів лише один. [98] Наступного дня їй належало зіграти в «втішному» турнірі, організованому господарями змагань. [99] Жереб звів їх із збірною Німеччини. Практично повністю змінивши склад, російські спортсмени зазнали досить велика поразка з рахунком 0: 16. [100] У ще одному матчі, який носив статус «товариського», вони програли іншому невдасі Олімпійських ігор збірної Норвегії і повернулися до Росії.
У 1914 році пройшла вже друга Російська Олімпіада. Одне з найпопулярніших видань того часу писало: «День і число, коли почнуться Олімпійські ігри, які влаштовуються у Києві, потрібно відзначити на почесній дошці». [101] Серед заохочувальних заходів державних інститутів особливу роль грала і призова політика. Багато організацій без державних призів не могли б просто проводити змагання. Установи дорогих призів Миколою II на початку ХХ століття стало традицією. Так, в 1911 році він призначив призи на міжнародні кінські змагання в Римі і Турині у вигляді срібної братини і ковша роботи К. П. Фаберже. [102]
Паралельно зустрічам із зарубіжними командами почався другий Чемпіонат Росії. Всеросійський союз прийняв рішення провести його за олімпійською системою у двох зонах - «південної» і «північної». Сильніше вважалася «північна» зона, яка була розбита на дві підгрупи - московську і петербурзьку. Без особливих зусиль, обігравши всіх своїх конкурентів, ці ліги зустрілися у фіналі «північної» зони. Матч відбувся 6 жовтня 1913 року і зібрав практично всіх найсильніших гравців Росії. З рахунком 3:0 перемогу здобули петербуржці. У фінальному матчі вони зустрілися з переможцем «південної» зони.
У цьому матчі явним фаворитом вважалися футболісти Санкт-Петербурга. Але несподівано для всіх чемпіонами стали жителі півдня. Однак Петербурзька футбольна ліга після закінчення матчу подала протест на те, що в складі суперників виступало чотири іноземці замість належних за регламентом трьох. У зв'язку з цим був скликаний позачерговий з'їзд представників усіх ліг. На ньому було прийнято рішення анулювати результат фінального матчу. Таким чином, Першість Росії 1913 року було визнано не розіграним. Варто відзначити, що подібні порушення регламенту не раз мали місце в інших матчах, але на них звернули увагу лише тоді, коли були порушені інтереси столичного клубу.
Ще одним фактом, що свідчить про практику подвійних стандартів з боку керівництва ВФС по відношенню до провінційним клубам, став конфлікт у процесі створення Південно-Російського футбольного союзу. Лише після довгих переговорів південних клубів з ВФС, представники яких по початку угледіли в цьому реченні «сепаратизм», ті отримали право реалізувати свою ідею. [103]
До цього часу, футбол на Півдні Росії вже мав досить широке поширення. Практично у всіх районах регулярно проводилися змагання з цього виду спорту.
У Катеринодарі (нині Краснодар) серед ентузіастів футболу виділялися учні Московського комерційного інституту брати Воскресенські, що освоїли футбольні ази у «Замоськворецком клубі спорту». Їм намагалися наслідувати, у них навчалися перші Єкатеринодарським любителі футболу, часто збиралися на околиці міста, пограти у вже добре відому у великих містах Росії гру. Саме із гімназистів складалася збірна цього міста, яка зіграла перший в його історії міжміський матч з другої збірної новоросійського клубу «Олімпія». [104]
В іншому південному регіоні Росії - Ставропольської губернії одними з перших футболістів були учні перших Ставропольської чоловічої гімназії. У її стінах вчитель фізичної культури Карл Францевич Гавелко створив одну з кращих команд, протягом двох років поспіль займала найвищі місця в місті. [105] Необхідно підкреслити роль цієї людини у справі становлення в цьому регіоні та інших видів спорту, таких як легка атлетика , гімнастика, містечка. Він був одним з найстаріших і досвідчених фахівців фізичної культури, до думки, якого, прислухалися навіть чиновники найвищого рангу. У 1916 році він брав участь у роботі військово-спортивного комітету і отримав подяку за добре підготовлених гімназистів. Однак, як зазначено раніше, питань розвитку фізкультурного та спортивно-масового руху держава приділяла недостатньо уваги. За оцінять діяльність цієї людини так і не оцінили. За час своєї роботи в гімназії, з 1897 року і виховавши в її стінах велику кількість спортсменів, з кожним роком його платню зменшувалася, про що свідчить його регулярні з'яви про підвищення.
Інший сильною командою, міста, вважався колектив Військово-командного училища Ставрополя. У дворі цього будинку було спеціалізоване полі, де учні проводили тренування, і було зіграно велику кількість ігор - товариських і офіційних. [106]
У 1913 році футбольний союз був утворений в Ставрополі. З його установою будь-які матчі можна було проводити лише з дозволу правління організації. Для цього клубам необхідно було подати заяви до комітету своєї ліги. Ті, у свою чергу, пересилали цю заяву секретарю союзу зі своїм ув'язненням. Якщо висновок обох ліг було позитивним, то дозвіл на проведення гри давалося негайно. У той же час провідні матч організації були зобов'язані передавати секретарю повні звіти як спортивної (результат, склади команд, поведінка гравців і т.д.), так і фінансового боку. Такі дозволи потрібні для проведення наступних матчів: а) союзного клубу проти іноземної команди, б) ліги проти ліги, в) ліги проти союзного клубу; г) ліги проти клубу, який не перебуває в союзі; д) союзного клубу проти клубу, який не перебуває в ньому. [107]
До цього часу в місті налічувалося велика кількість гарних команд. У цьому ж році вперше було розіграно першість міста.
Пізніше в Ставрополі стали організовуватися футбольні команди з гучними назвами на кшталт зарубіжних - «Рапід», «Штурм» та інші. Однак у місті довгий час не було рівних «Рапіду», кістяк якого складали колишні полонені австрійці, угорці, німці, італійці, румуни, вихідці з інших країн, що потрапили до Ставрополя в результаті Першої світової та громадянської війни. Поступово в їх ряди стали вливатися і робітники місцевих заводів, артілей і фабрик. [108]
Капітаном «Рапіда» був Василь Жаров, який потім довго грав за один з клубів Орєхово-Зуєва. Багато неприємностей будь-якому супернику доставляли Микола Поляков, Віктор Кувшінскій, Володимир Міхновський, Петро Нікульцев, Петро Пятігін. Саме цих молодих спортсменів пізніше запросили із Ставрополя грати за збірну Південно-Сходу, до якої увійшли футболісти Катеринодара, Новоросійська, П'ятигорська. Саме з цього міста в цю збірну взяли Михайла Бутусова, що став згодом одним з найпомітніших гравців Росії.
Цією збірної довелося грати в Ростові з чемпіоном Москви тих років командою «Трехгорка», у складі якої виступали стали знаменитими брати Старостіна - Андрій, Петро і Микола. Одну зустріч, команда Південно-Сходу у москвичів виграла, а в другій - поступилася.
Приїжджали футбольні команди інших міст в ті роки і в сам Ставрополь, що мав два стадіони. Один був на місці нинішнього динамівського, другий - на території, яка нині належить військовому училищу зв'язку.
У 1914 році, на правах відділу ВФС все ж таки був оформлений Південно-Російський футбольний союз, який втім, в умовах розпочатої Першої світової війни активно проявити себе не встиг. [109]
28 червня 1915 спортивний клуб «Футбол» проводить першу на Північному Кавказі олімпіаду, де в програмі крім атлетичних змагань, передбачалися гри у футбол. У ній брали участь чотири команди: «Олімпія» (Новоросійськ), «Спорт» і «Вікторія» (Катеринодар), «Футбол» (Ставрополь). Олімпіада проходила в Новоросійську на площі привізного базару - нині на цьому місці міської культурний центр. Перемігши у двох зустрічах і третю звівши внічию, «Олімпія» стала переможницею. [110]
Однак фізична культура і спорт в цьому регіоні Росії більшою мірою носили військово-прикладний характер, що диктувалося особливостями воєнізованого побуту місцевого населення.
Приміром, на Ставропіллі особливе місце відводилося конярству. Ця галузь господарства балу нерозривно пов'язана з усім укладом життя гірського населення, кочових народів, козацтва, російських і українських переселенців з числа державних селян. Абсолютно неможливо уявити горця, козака, кочівника-калмика, ногайці або туркмена без коня.
Початок розвитку фізичної культури і спорту на Ставропіллі переважно відноситься до середини XIX століття. Вже на початку нового століття при Дворянському зібранні виникла спортивний клуб гирьовиків і штангістів «Геркулес».
Культивувалася в цей період на Ставропіллі і гра в гилки, яка користувалася великою популярністю і по праву іменувалася народною. Поява її зв'язується з першими переселенцями. У лапту гралися діти і дорослі. Грали скрізь - у міському саду, гаях, лісових галявинах і на запорошених слобідських вулицях. До цього часу відноситься і відкриття в Ставрополі Сокольського гімнастичного клубу. Однак місцева громадськість і друк шоковані «пляжної» формою учасників, висловлювалися навіть за закриття клубу. Різні верстви населення виходячи з свого становища, а іноді через забобони, породжених традиційним вихованням, сприймали фізичну культуру, як щось необхідне для військових потреб або розважального та престижного проведення часу. [111]
Кінні змагання, впровадження в школи гімнастики, організовані дитячі ігри, народні гуляння, з елементами змагань, початок розвитку гірського туризму, військова муштра в школах, футбол - ось, ті деякі напрямки, які визначали шлях розвитку фізичної культури на Ставропіллі аж до Великої Жовтневої революції .
В умовах розпочатої в липні 1914р. Першої світової війни в усі регіони Росії були розіслані вказівки про негайну мобілізації, і багато футболістів пішли на фронт. Обірвалися багато традицій культивовані родоначальниками вітчизняного футболу. Активний етап становлення і розвитку цього виду спорту у нас в країні закінчився, щоб по закінченні декількох років розпочатися знову.
Таким чином загальний рівень розвитку фізичної культури в Росії, залишався досить низьким. Основними причинами такої ситуації були загальна економічна відсталість країни, зневажливе ставлення уряду до здоров'я народних мас, а також відсутністю чітко розробленої державної системи фізичного виховання.
Тим не менш, на початку XX століття створюються передумови для становлення її теоретичних, природничонаукових, методичних основ. У зв'язку з вищесказаним, можна зробити висновок: вся дореволюційна історія фізичної культури була епохою одинаків, і спорт як суспільне явище займав більш ніж скромне місце. Фізичне виховання і спорт практично були позбавлені державної підтримки, існували й удосконалювалися вони лише завдяки меценатству та ентузіазму прогресивних верств російської інтелігенції, яка зробила дуже багато корисного для їх розвитку.
1.2.Особенности становлення футболу на Ставропіллі в контексті соціально-економічних і політичних перетворень в СРСР в 20-ті-30-ті роки ХХ століття
Суспільно-політична та економічна криза в Росії, що загострилася у другій половині 1916 року, отримав своє логічне завершення на початку 1917 року, коли населення відкрито виступило проти політики царського уряду. У результаті падіння самодержавства в країні відбулися глибокі зміни в її політичному ладі.
25 жовтня 1917 владу в столиці перейшла в руки Військово-революційного комітету. Що відкрився в цей день II Всеросійський з'їзд Рад сповістив про перемогу робітничо-селянської революції, перехід влади до Рад, створив перший радянський уряд і прийняв перші декрети - про мир і землю.
У перші дні після революції приймається ряд істотних заходів щодо створення нової системи фізичної культури. Незважаючи на складну обстановку влада приступила до організації органів, керівних народним освітою і фізкультурним розвитком. Відділу шкільної медицини та гігієни Головною комісії по освіті була доручена охорона здоров'я школярів. Очолювала даний відділ Віра Михайлівна Величкіна (Бонч-Бруєвич). [112] Для здійснення нових ідей слід було долати значні труднощі, які виражалися у відсутності фахівців, матеріальної бази, досвіду роботи в нових соціально-економічних і політичних умовах, особливо в перші дні встановлення радянської влади. [113]
Розбіжності в таборі революції призвели до локальних виступів проти радянської влади і переросли у громадянську війну. У зв'язку з цим втілення програми політичних, господарсько-культурних завдань, в числі яких був розвиток системи фізичної культури відійшло на другий план. Головним завданням нової влади стала підготовка до військової служби в лавах Червоної армії фізично міцного бійця. Тому складовою частиною військової підготовки була фізична культура, в програму якої входили гімнастика, легка атлетика, спортивні ігри, плавання, стрільба, веслування і т.д. При цьому враховувалася місцева специфіка і наявність умов для занять тим чи іншим видом спорту. [114]
22 квітня 1918 Всеросійський Центральний Виконавчий Комітет Ради робітничих, солдатських і селянських депутатів приймає Декрет «Про обов'язкове навчання військовому мистецтву». [115] Засновується Головне управління загального військового навчання і формування частин Червоної армії (Всеобуч). У цей орган був включений відділ фізичного розвитку та спорту. Декрет покладав на всеобуч підготовку резервів для Червоної Армії шляхом військової освіти громадян у віці від 16 до 40 років. Підготовка до військової служби школярів старших класів була доручена Наркомпросу в школах. [116] Відділи Всеобучу при військових комісаріатах ​​і військово-навчальних пунктах стали створюватися по всій країні. Серед інших видів спорту, включених до його програми, був представлений і футбол.
У перші роки після революції команди футболістів створювалися як на залізничних станціях, селищах, на фабриках, так і в лавах Червоної армії і навчальних закладах. Протягом 1919-1920 років на Ставропіллі утворилася велика кількість команд. Проводилися змагання на першість міст і районів. Підводячи підсумки футбольного сезону 1921 журнал «Спорт і життя» писав: «У минулий 1921 футбол настільки став розвиватися і поширюватися, став настільки великий, що недалеко той час, коли розвиток футболу дійде до кульмінаційної точки. Та це й зрозуміло: не один спорт не може так захопити глядача, дати стільки цікавих і різноманітних моментів, як футбол ». [117] Нова влада, природно, не могли не оцінити по достоїнству цей вид спорту.
У 1920 році Всеобуч вирішив організувати в Москві Всеросійську олімпіаду. Проте в умовах крайньої недостачі коштів Центральний відділ не зумів розвернути відчутну роботу. Лише на початку 20-х років під час переходу країни до мирного господарського будівництва радянської влади вдалося посилити увагу до соціально-духовній сфері, в тому числі і фізичної культури та спорту. [118] Один за одним почали організовуватися самодіяльні спортивні клуби. Головною їхньою метою було: «... бути місцем культурного відпочинку і класового виховання». [119]
Деякий час після революції ще існували роз'єднані футбольні об'єднання, зберегли назви колишніх дореволюційних товариств. У Ставрополі це були «Шторм», «Рапід», «Уніон». Але поступово в назвах спортивних організацій стало вимальовуватися їх політична сутність: приміром, з'являються клуби, які іменують себе «Червоний атлет», «Шлях до комунізму», «Червона Пресня», «Пролетарська кузня» і т.д. У нових умовах створюються самостійні органи керівництва фізичного виховання.
Ще на першому Всеросійському з'їзді з шкільної санітарії, що проходив у Москві 20-26 березня 1919 року, висувається пропозиція про створення єдиного міжвідомчого органу для координації і керівництва роботою з фізичної культури по всій країні. [120] У квітні 1919 року проходить перший Всеросійський з'їзд по фізичної культури, спорту і допризовної підготовки. Його головами стають футбольні керівники Г. Дюпперону і Д. Ребрик. [121] Знаменною датою для радянського фізкультурного руху став 1923 рік. За ініціативою ЦК РКСМ Всеросійський центральний виконавчий комітет прийняв декрет «Про Вищу і Місцевих Рад фізичної культури РРФСР». [122]
Так 15 грудня 1920 при Ставропольському полковому Територіальному окрузі утворився Рада фізичної культури. Йому було доручено створення на Ставропіллі міцної спортивної бази. При ньому створюється ряд секцій, в числі яких особливе місце займав футбол. [123]
До 1921 року в Ставрополі існувала ціла низка різних гуртків фізичної культури, якими проводилися набори бажаючих займатися у різних секціях. При Ставропольському спортклубі організовані з різних видів спорту, такі секції: велосипедного скаутизму, футболістів, лаун-тенісистів, гімнастики. Щоб об'єднати всі виниклі в Ставрополі спортивні організації Губернським відділом спорту був організований спортклуб. При клубі секції: легкої атлетики, рухливих ігор (футбол, крокет і ін), гімнастики і т.д. [124]
До цього часу вже існували футбольні команди майже у всіх районах губернії. В одному тільки Ставрополі змагалися більше трьох десятків команд - перший, другий, третій склади збірних спортивних клубів і гуртків: «Металіст», «радторгслужбовців», «Совработнікі», команда військового гарнізону і т.д.
Найсильнішою командою того часу вважався клуб під назвою «Рапід». Завдяки тому, що в його складі виступали такі сильні гравці, і улюбленці ставропольської публіки того часу, як брати Пятігіни, що славилися своїми сильними і дальніми ударами, Бабаянц, Шаталов та інші, ця команда протягом трьох років поспіль була лідером міського першості.
Безумовно, в цей період саме ця гра була найпопулярнішою на Ставропіллі. Періодичні видання того часу буквально рясніли повідомленнями, що стосуються футболу. Про це свідчить витяг одного з номерів газети «Влада Рад»: «У селі Михайлівському комсомол і сільська рада відпустив 25 пудів пшениці. Крім літератури і прапора молодь придбала ще й футбольний м'яч. Тепер вся молодь у селі зацікавилася цією грою. Навіть підбирається жіноча команда, незважаючи на спротив батьків ». [125] Надаючи значення організації дозвілля молоді, ця газета виступила з гаслом -« Даєш футбол! »Та у зв'язку з цим повідомила:« У селі Казінском Московського району члени РКСМ задумали придбати футбол, та не було грошей. Пустили в хід підписний лист, миттю зібрали 17 рублів і купили 2 м'ячі. Тепер на дозвіллі молодим весело і людям похилого віку задоволення ». [126]
Сприяв розвитку футболу в регіоні і створений за ініціативи Ростовської футбольної ліги в 1921 році Північно-Кавказький футбольний союз, який, втім, розвинути значимої діяльності не зумів.
Незважаючи на названі труднощі, можна сказати, що саме в ці роки футбол придбав всенародне визнання і долучив до спорту величезна кількість людей. Велику роль при цьому зіграли проводилися в той період різного рівня олімпіади та спартакіади. Першим в історії радянського фізкультурного руху великим змаганням за основними культивуються видів спорту стала Всеросійська предолімпіада. Підготовка до цих змагань проводилася ретельно і була продумана у всіх відносинах.
Проведення спортивних свят в Ставрополі також не було великою рідкістю. 18 липня 1922 в день відкриття мисливського сезону, відбувся спортивно-мисливський свято. На парад запрошені представники: комсомолу, всіх спортивних гуртків і секцій фізичного розвитку Культпросвет. Парад приймав Губвоенком. [127]
У 1920 році на Ставропіллі відбулося святкування Дня спорту. 30 травня того ж року газета «День спорту Всеобучу», яка виходила на Північному Кавказі, закликала населення краю гаслами: «У здоровому тілі - здоровий дух», «Жінці до спорту - дорогу». [128] Подібні змагання були популярними в багатьох регіонах країни. Так, 11 червня 1922 року в Ставрополі пройшло відкриття другої Північно-Кавказької футбольної олімпіади. Повідомляючи про цю подію, одна з місцевих газет писала: «Велика спортивна площадка спортивного клубу суцільно залита густий натовпом глядачів. Гримить музика. Спортсмени та глядачі з нетерпінням чекають початку. Всі 4 команди: Ставрополь, Ростов, Новоросійськ і Горська республіка під головуванням капітана Ставропольської футбольної ліги т. Гофмана - виходять на майданчик. ... Починаються вітальні промови. Першим говорить голова Північно-Кавказького футбольного союзу т. Кукушкін. Він вітає учасників і роз'яснює порядок Олімпіади ». [129]
У першому матчі зустрілися команди Ставрополя і збірної Новоросійська. Примітним у цій грі було те, що команда господарів початок матч у складі семи осіб. Це особливо дивує, якщо врахувати ту обставину, що олімпіаді віддавалося величезне значення в плані залучення широких мас до занять фізичною культурою і спортом. Природно, ставропольці не змогли чинити серйозного опору новоросійським футболістам. Більш зіграний чорноморський колектив здобув перемогу з рахунком 6:1. Практично всі газети відзначали злагодженість у грі новороссійцев. Саме ця команда заслужено перемогла, обігравши всіх своїх суперників. За друге місце боротьбу вели збірна Ставрополя і збірна Ростова. Матч між ними пройшов у дуже напруженій боротьбі. Будучи слабкіше господарів у техніці, ростовці, тим не менш, зуміли нав'язати незвично швидкий для ставропольці темп гри. І все ж кращий гравець господарів Гофман забив єдиний і переможний для своєї команди гол у цьому матчі. Останній день Олімпіади залучив на стадіон людей, які в звичайні дні мало цікавилися спортом. У зв'язку з цим вільних місць на трибуні практично не було. Перед заключним футбольним матчем відбулася гандбольна зустріч жіночих команд Ставрополя. Завершилася Олімпіада 14 червня 1922. Незважаючи на те, що турнір пройшов протягом кількох днів, він дав значний поштовх розвитку футболу в регіоні. Обговорюючи його підсумки, Ставропольська футбольна ліга прийняла рішення більш діяльно готуватися до наступних ігор. Для цього футбольної колегії суддів було запропоновано розробити план заходів з організації футбольних матчів. Однак в умовах гострої нестачі кваліфікованих фізкультурних працівників зробити це було дуже складно.
Спочатку своєї діяльності новоутворені поради фізичної культури змушені були набирати в свої ряди спортивних інструкторів буквально за оголошенням. [130] Багато в чому завдяки ентузіазму невеликого числа людей футбол в перші післяреволюційні роки зумів отримати широкий розвиток. Керівникам перших спортивних клубів довелося зіткнутися з серйозними труднощами у своїй організаційній роботі.
Так в Ставрополі досягнутий рівень розвитку спортивно-масового руху, визначався зусиллями Гофмана. У дні Північно-Кавказької Олімпіади його вітали з 20-річчям спортивної діяльності. Однак у вересні 1922 року він змушений був покинути Ставрополь. Коментуючи його від'їзд, газета Влада Рад писала: «Спортивне справу, яка досягла великого розвитку в Ставрополі, зобов'язана цим, головним чином т. Гофману два з половиною роки працював не покладаючи рук, щоб згуртувати всіх спортсменів міста в одну сім'ю. Його стараннями вдалося утворити спортивний майданчик у дворі колишньої першої чоловічої гімназії. Вона стала кращим полем на Північному Кавказі. Олімпіада показала наскільки високо стоїть в Ставрополі справа спорту і зокрема футболу ». [131]
Іншим піонером футбольного спорту в Ставрополі був Бабаянц. Вшанування з нагоди 10-річчя його спортивної діяльності пройшло в Ставрополі 16 квітня 1922. Він брав найактивнішу участь у розвиток футболу на Ставропіллі. Їм була організована команда «Комета», а в 1920 році «СКФ» - одна з найсильніших у місті. [132]
Наявність кваліфікованих спортивних працівників було однією з найбільших проблем післяжовтневого періоду не тільки на Ставропіллі, але і в інших регіонах. На Кубані, один їх організаторів футболу в даному регіоні Іван Тихонович Санжаров згадував: «Приступивши до роботи голови правління спортклубу« Шторм », я стикнувся з дуже складними проблемами. Запущене, маленьке приміщення клубу, який дістався від дореволюційного спортивного товариства, явно не придатне для масової фізичної культури, гостро відчувається нестача тренерів ». [133]
В кінці 1920 року газета «Комуніст» у № 125 у статті «Про організацію допризовної військової підготовки» писала: «При проведенні в життя допризовної підготовки у нас на Кавказі ми зіткнулися з важким завданням - це дати в міста, станиці, спортивні клуби інструкторів - фахівців, які можуть правильно вести навчання допризовників, зацікавити їх, захопити. Інструкторів потрібна велика кількість, але їх майже немає ». [134]
Неосвіченість значного числа тренерів, безумовно, стримувала зростання спортивної майстерності займаються. У проведенні навчально-тренувального процесу був присутній примітивізм. Особливо дане явище стосувалося сільських районів. Це не раз наголошувалося керівниками СФК. Так, в резолюції пленуму Окружного комітету РЛКСМ у доповіді В. Андрєєва йдеться «про неприпустимість збочених форм роботи, зокрема, однобоких захоплень футболом». [135] На цій проблемі акцентував свою увагу відомий футбольний діяч М.Д. Ромм: «Тренерів у наших клубах майже немає, роль капітана команди у нас незначна». [136]
Проблема підготовки фахівців з фізичної культури і спорту у розглянутий нами період з'явилася зовсім незнайомою справою для нової влади. У дореволюційній Росії вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, де готувалися б фахівці з фізичної культури, не було. Лише на базі деяких спортивних товариств та клубів, в основному у великих містах, працювали короткострокові курси підготовки викладачів гімнастики, фехтування і т.д. Однак одержуваних там знань було явно недостатньо. [137] Відкриті П.Ф. Лесгафтом короткострокові курси в 1895 році не змогли зіграти велику роль у забезпеченні навчальних закладів кваліфікованими викладачами, і в силу обставин були закриті в 1905р. [138]
Після перемоги Жовтневої революції в країні розгорнулася цілеспрямована робота з підготовки фахівців у різних галузях, включаючи і соціально-культурну сферу. У 1920 році був відкритий інститут підготовки викладачів для армії і військово-навчальних закладів - Головна військова школа фізичної освіти трудящих. Роком раніше на базі Вищих курсів П.Ф. Лесгафта виник Петроградський інститут. [139] Саме ці навчальні заклади заклали основу підготовки кваліфікованих фахівців у цій галузі.
Однак нові державні влади на перше місце висунули вимоги негайного поліпшення фізкультурної роботи. Народний комісар охорони здоров'я та голова ВСФК Н.А. Семашка в своїй книзі, опублікованій в 1926 році, «Шляхи радянської фізкультури» писав: «Коли ми взялися за завдання зміцнення трудових ресурсів країни, ми знали, що це основне завдання нашого радянського уряду, основна умова успішності соціалістичного будівництва». [140] Установка на маси, гіпертрофований, класовий підхід, зумовивши прагнення створити нову, особливу, «пролетарську», фізичну культуру, призвели до заборони в ряді регіонів деяких видів спорту. Найважливішим фактором розвитку, чинним протягом історії, є наступність. Кожен новий етап історичного розвитку неодмінно повинен включати позитивний досвід минулого. Після революційних подій 1917 року в нашій країні намітилася тенденція політизації та ідеологізації системи фізкультурного руху, підпорядкування її діяльності для комуністичного виховання, при ігноруванні загальнолюдських моральних цінностей. На переконання багатьох спортивних працівників, «від минулого необхідно було відмежуватися, зруйнувати старе і побудувати нове». [141] У цей період пріоритет віддавався не індивідуальним, а колективним видам спорту. Радянська фізична культура ставила завдання виховати у свідомості кожного громадянина своєї країни відчуття відповідальності і колективізму. Яскравим підтвердженням вищесказаного служить зміст більшості спортивних видань того часу. В одному з них відомий футбольний діяч досліджуваного нами періоду В. Тараскін пише: «Успіх колективу будується на підготовленості одиниці, що входить до складу колективу. ... Підходячи з цим мірилом до фізичних вправ, зокрема, до спортивних ігор, ми кожній з них прищеплюємо нашу цілеспрямованість, очищаємо від нальоту крайнього індивідуалізму, від голого азарту і направляємо у потрібне русло. Якщо який-небудь вид спорту з тих чи інших причин суперечить вищесказаним принципам, ми не посоромиться засудити його на припинення ». [142] Ця точка зору, як ми вже відзначали, призвела до заборони в деяких регіонах змагань з гімнастики, боксу, боротьби і т.д.
Незважаючи на досить широкий розвиток футболу, деякі кола, що мають відношення до керівництва фізкультурної життям, ставилися до нього недоброзичливо, вважаючи, що згадані негативні ознаки робили цю гру неприйнятною як фізичного розвитку. У той час ще не було наукових досліджень, що стосуються впливів футболу на організм. Тому аргументи його супротивників були звернені не до самої сутності гри, а до наслідків, що випливають з його погану організацію. Тим не менше, футбол все частіше став використовуватися як засіб залучення мас у фізичну культуру і як метод виховного впливу на неї.
Приблизно до цього ж часу відносяться і перші контакти з іноземними командами. У 1923 році на запрошення газети «Фольк Догблайт Політек» росіяни відправилися до Швеції, де провели низку товариських матчів з кращими клубами цієї країни. У Швеції з нетерпінням чекали приїзду російських футболістів. На першому ж матчі зібралася значна на той час аудиторія в кількості 15000 осіб. [143]
Таким чином, на початку 20-х років ХХ століття російський футбол переступив межі власної держави. Багато європейських країн переконалися в силі вітчизняного футболу. Проте тривала блокада радянських спортивних організацій з боку МОК. Відсутність наших футболістів на олімпійських іграх в 1924 році в Парижі, безумовно, негативно позначилося на загальному рівні національного футболу.
Наявні в той час міжнародні контакти розглядалися керівниками держави як фундамент розвитку міжнародного робочого спортивного руху. Комінтернівський спортивні форми, можливо, не дали великого спортивного успіху, але поза всяким сумнівом дали великий політичний ефект і в кінцевому рахунку сприяли згодом визнанням радянських спортивних організацій, як повноправних членів міжнародного спортивного співтовариства.
Керівництво футболом в РРФСР було побудовано на таких підставах: верховним органом, керуючим і регулюючим футбольне життя, як і всі фізкультурний рух, був ВСФК. [144] Цей орган входив на правах російської секції в комуністичний спортивний інтернаціонал, що об'єднував робочі спортивні спілки окремих країн; таким чином, радянські спортсмени через ВСФК і КСІ були пов'язані з усіма закордонними спортивними організаціями. Своє керівництво ВСФК проводив через місцеві органи - губернські та обласні ради фізичної культури. Ті, у свою чергу, здійснювали свою програмно-методичну роботу через технічні комітети, в які входили секції, або повністю займалися питаннями футболу, або об'єднували футбол з іншими видами спорту. Технічні комітети рад складалися з представників окремих відомств, секції ж у більшості випадків - з персонально підібраних громадських працівників, фахівців з певної спортивної дисципліни. [145]
Так, наприклад, в Ставропольської губернії керівництво з футболу будувалося відповідно з даною структурою. В утвореному в 1923 році окружному раді фізичної культури серед інших була створена секція спортивних ігор. [146] Затвердження цієї секції, можна вважати першим паростком системного підходу в справі розвитку на Ставропіллі футболу. До цього часу заняття цьому вид спорту велися фактично безконтрольно, про що йшлося у звіті ставропольського СФК за 1924-1925 роки. [147] Крім того, у ньому вказувалося на недоліки у плані загальної організації спортивної роботи. Навчально-тренувальні заняття проводилися на низькому теоретичному рівні. Найчастіше все зводилося до того, щоб серед присутніх на тренуванні провести футбольний матч. Ні про яку технічної і тактичної підготовки не було й мови. В основному це стосувалося сільських районів Ставропілля. Але й у містечках було також не все гаразд у цьому відношенні. З перших же днів свого існування секція спортивних ігор розгорнула планомірну роботу з організаційного становленню футбольних команд в губернії. Всім районним радам ФК був розісланий запит про наявність команд і загальної чисельності, які займаються цим видом спорту. [148] Проте їх працівники належним чином не сприйняли намітилися зміни у розвитку футболу. Зокрема, у ряді районів дане розпорядження секції спортивних ігор було проігноровано їх фізкультурними керівниками. Лише після того, як вдруге, але вже в ультимативній формі був зроблений ще один запит, нарешті, вдалося отримати точні відомості про кількість команд і гравців у районах. Так було до прикладу з командою Олександрівського району. Після того, як вони отримали попередження про те, що «про даній ситуації будуть поставлені до відома відповідних органів і команда не буде допущена до змагань», ті вислали повний список футболістів. [149]
Організація секції зі спортивних ігор була доручена В. Андрєєву. Це був один з пунктів плану роботи Ставропольського ОСФК на 1925-1926 рр.. і один з підпунктів плану фізкультурної роботи з п'ятирічки 1925-1930 рр.. [150] Основними завданнями даної секції були: розробка програмно-методичних вказівок по роботі гуртків, організація і безпосереднє керівництво за проведенням першостей з футболу; виїзд та прийом іногородніх команд; складання збірної для ігор з ними. [151] Про це свідчить змісту протоколів засідань Навчально-технічного комітету СФК. За пропозицією Т. Жовтневого був намічений виклик команди Таганрога відповідно до календаря Північно-Кавказького крайового ради фізичної культури на 27 липня 1925 року. Ігровий секції було доручено скласти збірну і дати можливість зіграти тренувальний матч. [152] Про планомірності роботи даної секції говорить і той факт, що на засіданнях СФК регулярно слухався звіт про її діяльність.
До цього часу футбол отримав ще більш широкий розвиток в даному регіоні. Він був представлений практично у всіх спортивних заходах що проводяться в Ставропольської губернії. Так в програмі параду 1-3 травня в числі інших видів спорту було проведено і футбольний матч. Великою популярністю він продовжував користуватися і в лавах Червоної Армії. Практично кожна військова частина мала футбольну команду.
У 1925 році у військовому гарнізоні ОСФК була створена військова секція. Незважаючи на значні фінансові труднощі, військовослужбовці зуміли придбати 11 пар бутс і футбольний м'яч. [153] Команда військового гарнізону протягом довгого часу представляла досить сильного суперника навіть для найкращих клубів міста Ставрополя. Матчі за її участю завжди проходили у гострій, безкомпромісній боротьбі. Особливо популярними вважалися змагання на «Приз відкриття», в яких крім футболу був представлений баскетбол, гандбол та інші види спорту, що в черговий раз свідчить про планомірність роботи в секції спортивних ігор.
Надаючи значення розвитку футболу в середовищі молоді, секція не раз влаштовувала показові матчі за участю різних гуртків міста Ставрополя. Такі зустрічі входили до календарного плану УТК. [154] Говорячи про подібних матчах, слід підкреслити, що вони проводилися практично круглий рік, а відповідальність за їх проведення покладалася на районні СФК і дані рішення фіксувалися в протоколах засідань. Про те значенні, яке надавалося таким зустрічам, говорить і той факт, що на них призначалися кращі судді тих років - Беспальченко, Поляков, Андрєєв і т.д.
У вересні 1925 року відбулося І Всесоюзна нарада професійних спілок з фізичної культури. У прийнятому на ньому рішенні говорилося: «З метою залучення в фізкультуру дорослих працівниць і працівників та різнобічного розвитку фізичної культури і спорту слід визнати необхідним побудова гуртків за принципом різних секцій: секції легкої атлетики, спортивних ігор, велосипедистів, стрільців і т.д. Всі ці секції повинні бути об'єднані в єдиний фізкультурний гурток під загальним керівництвом управління клубу ». [155]
У Ставрополі в цей рік було утворено 44 колективи фізичної культури, в які було спрямовано по одному інструктору для організації фізкультурної роботи. [156] Практично при кожному підприємстві був такий гурток. Протягом 1925 розігрувалося велика кількість внутрікружкових змагань з футболу. Для цього був затверджений спеціальний турнір. Найбільш сильними командами в таких змаганнях вважалися: «Харчовик», «залізниці», «Металіст», «Совработнікі» і т.д. [157] Важливе значення надавалося чемпіонату округу з футболу. У цей період сильні команди були не тільки в містах, а й у різних сільських районах. Досить завзята боротьба розгорнулася в 1927 році в іграх між командами сіл: Александовского-Дівенского, Московського-Медвеженского, Петровського-Виноробного, Курсавкі-Благодарненський. Попередні ігри проходили на полях команд, вказаних першими. Півфінали та фінал пройшли в місті Ставрополі. [158]
Не менш напружено проходили матчі і на першість м. Ставрополя. Ці змагання проводилися по двох класах. У першому брали участь найсильніші команди. Відповідальність за розробку календарного плану і безпосереднє проведення змагань покладається на одного з найактивніших учасників спортивно-масового руху на Ставропіллі в той період Дзедзюлю - Доріана. Першість розігрувалося два рази на рік - навесні та восени. Про напруженість боротьби в цих матчах свідчить факт постійно виникали конфліктних ситуацій, з подальшим їх розглядом в СФК. До них відносяться конфлікти у матчах «Совработнікі» - «Військовий гарнізон», «перший дев'ятирічки» - «Військовий гарнізон». Найчастіше такі матчі не догравати і команди йшли з поля. Були випадки і просто хуліганських витівок. У протоколі № 4 засідання суддівської колегії від 7 липня 1926 сказано про грубу грі Кузьменко. У зв'язку з цим було поставлено питання про його дискваліфікації. Після закінчення матчу «першого дев'ятирічки» - «Військовий гарнізон» командою господарів був поданий протест з вимогою анулювати результат. Однак суддівська колегія не знайшла для цього достатніх підстав, а через капітана військових суворо попередила Кузьменко. Не дивлячись на це, вже в наступному матчі виник конфлікт з його участю, внаслідок чого він все ж був усунений від участі в іграх. Не вплинуло на рішення суддівської колегії та заяву капітана команди Військового гарнізону Єлісєєва. Визнаючи грубість своєї команди, він пояснював це нестриманістю. [159]
З найбільш сильних гравців була складена збірна міста, яка взяла участь у Чемпіонаті Північно-Кавказького краю. Заняття команда проводила два рази на тиждень, а план тренувань розроблявся навчально-технічним комітетом.
У 1926 році секцію футболу очолили Петрошін і Поляков. Призначення цих людей було багато в чому вимушеним заходом, так як вони були гравцями різних клубів. Даний факт був наслідком гострої нестачі фахівців як з фізичної культури в цілому, так і по футболу зокрема. Таке становище було практично у всіх спортивних клубах та гуртках країни. Проте їхні керівники могли брати участь у відкритих змаганнях лише з дозволу СФК. Приміром, у що відбулося 5 вересня 1925 міжміському матчі збірних міст Ставрополя і Кропоткіна у складі господарів на поле вийшов один з керівників СФК та ​​інструктор фізичної культури у спортивних гуртках «радторгслужбовців» і «залізниці» Дзедзюля-Доріан. За даним фактом у протоколі СФК зареєстрована наступна інформація: «т. Дзедзюля-Доріан взяв участь у матчі, не рахуючись з думкою СФК. Причому у присутності великої кількості сторонніх ». [160]
У цілому ж діяльність фізкультурних організацій, включаючи і футбольні команди Ставропілля, перебувала під контролем Північно-Кавказького крайового СФК. Про роботу ставропольського окружкому була зроблена інформація в крайовому СФК і дано такий висновок: «Основна риса роботи ставропольського СФК - не розгорнення її, що виражається в наступному: а) недостатність зв'язку з відомствами, в силу інертності останніх і майже повна відсутність роботи по їх лінії; б) відсутність належної організації апарату ради фізичної культури, необхідної кількості кваліфікованих працівників і повна відсутність їх в апаратах районів, в) позитивними рисами в роботі була підготовка інструкторського складу ». [161] Президія крайового СФК провів глибокий аналіз роботи ставропольського СФК і звернув увагу на необхідність посилення її у районах. Багато в чому це стосувалося і футболу.
У середині 20-х років під впливом змін, що вживали центром для вдосконалення радянської державності, а також перших успіхів у відродженні господарства, суспільно-політичне життя в країні розвивалася по висхідній, хоча і не рівно, суперечливо, оскільки на її формах, спрямованості, всі більше позначався вплив затверджуваного в політичному керівництві жорсткого централізму. [162] Спортивне життя, як і багато інших сфер, саме в цей період зазнала жорсткої ідеологічної спрямованості. Заняття фізичною культурою і спортом стали розглядатися, як «знаряддя пролетаріату в боротьбі з капіталістичним світом». [163]
До футболу пред'являлися завдання не тільки спортивного плану, але завдання, пов'язані з політичними інтересами влади. [164] У цьому відношенні особлива роль відводилася суддям. Змінився погляд на них, як на людей керівних змаганнями, відповідно до затверджених правил гри. У нових умовах необхідний був суддя-вихователь, суддя-провідник нових ідей у ​​фізкультурі, на практиці кладе лінію СФК, і не тільки у футболі, але і в інших видах спорту. Від нього вимагалося вже не лише знання методики суддівства, але й значний ідеологічний багаж. Питання суддівства придбав у цей період один з пріоритетних напрямків діяльності для керівників фізичної культури. [165] До цього часу футбольні колегії суддів існували практично у всіх регіонах країни.
У 1924 році не раз робилися спроби створити Всесоюзну колегію суддів (ВКС). Проте лише в 1928 році під час проведення Всесоюзної спартакіади було сформовано бюро ВКС з футболу. Але і це починання не отримало подальшого розвитку.
До 1923 року змагання проводилися за правилами, затвердженими ВФС ще в 1912 році, і містили 17 параграфів. Нові правила були прийняті Секцією ігор ВСФК 12 лютого 1926 та узгоджені з представниками регіонів 6 березня 1926 року. [166]
Футбольне життя тим часом прогресувала, постійно висуваючи нові вимоги організації суддівського господарства, яке було ще розрізненим, хоча і склався фундамент створення централізованого управління суддями. Поки ж місцеві колегії розрізнялися за своєю структурою, по-різному трактували деякі питання кваліфікації суддів та методики ведення гри. У зв'язку з цим неодноразово і повсюдно виникали конфліктні ситуації в матчах, викликані діями арбітрів.
У Ставрополі відразу кілька матчів були не дограли через некваліфікованого арбітражу. Наприклад, матч команд «Військового гарнізону» і «Совработнікі» був перерваний і інцидент був детально викладено на засіданні СФК. Дії арбітра в цьому матчі докладно описані в протоколі засідання суддівської колегії. У ньому, зокрема, міститься наступне: «Молодий суддя не мав яскравого, вираженого пристрастья. Непорозуміння, що виникли в грі мали місце з причин: а) труднощі судження даного матчу; б) недосвідченість судді. За заявою самого арбітра випливає, що його увага щодо грубості було сконцентровано на гравцях: т. Доріану, центрфорвард команди «Совработнікі», т. Баулове, правом крайньому команди «Совработнікі», а також т. Колбаснікове, центрфорвард команди гарнізону ». [ 167] Даний конфлікт став причиною серйозного розгляду в суддівській колегії, так як ситуацію посилювало участь в інциденті працівників СФК - Доріана і Колбаснікова. До того ж всі три зазначених гравця входили в першу збірну міста. Природно, що подібні дії дискредитували весь керівний склад СФК, а також наносили шкоду популярності футболу, як засобу розвитку фізичної культури.
Ми вже не раз відзначали, що в період свого становлення у футболу було досить багато супротивників з числа педагогів і лікарів. Вони вважали, що ця гра шкідлива і небезпечна. Лікарі вказували на шкідливий вплив занять футболом для серця, а також на велику ймовірність отримання травм під час гри. Педагоги говорили про те, що футбол народжував в середовищі спортсменів грубість і непотрібний азарт. [168] В інтересах усіх керівників фізкультурних організацій було створення сприятливих умов для розвитку футболу. З цього приводу відомий радянський і російський футболіст, тренер і кінорежисер М.Д. Ромм писав: «Слід вдуматися в те, як потрібно ставити футбол, щоб він приносив найбільш позитивні результати і не давав зброю в руки його супротивникам. ... Чи не вирішальним моментом правильної постановки гри є організація суддівства. Характер гри значною мірою залежить від уміння судді керувати нею ... Систематична і наполеглива боротьба повинна вестися в клубах, в підсекціях і у вищих об'єднаннях проти порушень правил і грубої гри. Кожна груба витівка, кожен випадок небезпечної та некоректної гри повинен бути всебічно освітлений і за наявності дійсного порушення з боку гравців, останні повинні бути відповідним чином покарані ». [169]
Саме така лінія виховної роботи в середовищі спортсменів проводилася в Ставропольському ОСФК. У зв'язку з цим його суддівська колегія, розбираючи скандальний епізод матчу «Військовий гарнізон» - «Совработнікі» постановила: «Вихід з поля команди гарнізону суддівська колегія вважає необгрунтованим. Крайова колегія суддів вважає, що повторення подібних явищ не повинно бути місце в змаганнях, що мають величезне значення з метою виховання і пропаганди фізичної культури. Тому постановляє: даний вчинок повинен мати запобіжний захід: дискваліфікацію команди на поточний сезон, але, враховуючи важливість участі у змагання військових організацій і з метою зміцнення дружніх зв'язків цивільних гуртків з Червоною Армією і воєнізацією фізичної культури, суддівська колегія вважає перенести питання на розгляд ». [170]
У результаті Колбаснікову і Доріану було оголошено догану. Далі в четвертому пункті протоколу засідання суддівської колегії сказано: «Усім суддям-футболістам (якими в той період були зазначені гравці - прим. Авт.) Бути під час гри не тільки футболістами, але і суддями, що подають приклад гравцям щодо гри і поведінки на полі ». [171]
Таким чином, керівники фізкультурно-спортивних організацій досить жорстко боролися з тими негативними тенденціями, які мали місце в розвитку футболу в досліджуваний період. І це слід віднести і розвиток професіоналізму, викликав серйозну стурбованість працівників спортивної сфери. У розпорядженні секретаря Північно-Кавказького СФК Венкіна для керівників всіх обласних Рад ФК від 20 червня 1929 говориться: «Щоб уникнути професіоналізму і гастролерства, що є майже неминучим супутником їздять футбольних команд, ВСФК УРСР віддав розпорядження всім Обласним ФК Україні приймати тільки ті команди, які мають дозвіл відповідних ВСФК. Зі свого боку ВСФК УРСР віддав розпорядження про прийом приїжджих команд виключно на таких умовах: «Приймаюча організація оплачує проїзд в обидва кінці, харчування та приміщення на місці, добові за весь час поїздки за погодженням. Всякого роду відсоткові відрахування заборонені ». [172]
Дане рішення було обов'язковим для всіх клубів і гуртків, які бажали провести і товариські матчі з приїжджими командами.
На рубежі 20-30-х років радянська країна вступила в період модернізації економіки, створення основ соціалістичного суспільства. У той час були здійснені радикальні перетворення в багатьох сферах суспільного життя, покінчено з техніко-економічної та культурної відсталістю. І в той же час складався в суспільстві авторитарний режим, командно-адміністративна система управління сковували творчу ініціативу мас, надавали негативний вплив на суспільно-політичне життя країни, стримували соціально-економічний прогрес. [173]
Дані перетворення природно позначилися і на розвитку фізичної культури і спорту. У 1929 році ЦК ВКП (б) приймає постанову «Про фізкультурному русі», яке націлює на організованість і плановість фізкультурної роботи. [174] У 1930 році Президія ЦВК СРСР приймає постанову «Про заснування Всесоюзного ради фізичної культури». Фізичне виховання вводиться як обов'язковий предмет у вищі навчальні заклади. Таким чином, забезпечується певне зростання масовості фізкультурного руху. [175]
У середині березня 1936 Голова Всесоюзного ради фізичної культури (ВСФК) В. Манцев запропонував розіграти союзну першість з футболу серед 15-20 колективів у два кола. 26 березня 1936 пропозицію глави фізкультурного відомства, з деякими змінами, отримало силу закону. [176] Без перебільшення, даний документ поклав початок новій ері розвитку вітчизняного футболу.
5 серпня 1937 газета «Правда» помістила статтю: «Радянські футболісти повинні стати непереможними». У ній стверджувалося, що футболісти СРСР повинні перемагати у всіх зустрічах тільки тому, що вони представляють велику країну з самим досконалим - соціалістичним ладом. [177] В кінці цього ж місяця Є. Кнопова, в.о. голови Комітету фізкультури, відреагувала на нагадування «Правди» постановою «Про заходи щодо поліпшення організації та підвищення класу радянського футболу». Містилося в ньому 16 пунктів і безліч підпунктів. Не мало місце приділено тренерам, всесоюзним турнірів серед школярів і команд сільській місцевості. Ідея цього зрозуміла: якщо у великих містах організація і управління футболом мала більш-менш виражену структуру, то на периферії з цим були проблеми. Не завжди і скрізь проводились чемпіонати та першості республік і областей, а кваліфікованих тренерів не вистачало навіть для провідних команд союзу, не кажучи вже про тих, які знаходилися в провінції. Поняття «дитячий» тренер взагалі не існувало.
Приміром, Ставропілля поряд з іншими суб'єктами Радянського Союзу, мало як схожі проблеми, так і спільні шляхи розвитку футболу. З 16 пунктів постанови, найбільш значимими для краю були 6 і 7.
Пункт 6 свідчив: «Вважаючи роботу з дітьми та юнаками запорукою подальшого зростання футболу, зобов'язати комітети і ДЗГ забезпечити педагогічно правильну навчально-тренувальну роботу в дитячих і юнацьких командах, запропонувати ДЗГ в якості керівників і тренерів, дитячих та юнацьких команд використовувати футболістів старших команд» . Не випадково в цьому пункті зазначається на правильність ведення навчально-тренувального процесу. Найчастіше все тренування в дитячих командах зводилися лише до того, щоб серед присутніх провести футбольний матч. Відсутність у тренувальному процесі вправ на розвиток фізичних якостей, а також техніко-тактичних дій на полі не сприяло зростанню майстерності юних футболістів - найближчого резерву дорослих команд і збірних краю з футболу. Недостатня кількість змагань серед дітей шкільного віку, особливо в дні літніх канікул, негативно впливало на організованість команд. [178]
У пункті 7 постанови ВСФК говорилося: «Зобов'язати всі республіканські і обласні комітети у справах фізичної культури та спорту організувати щорічне проведення першостей колгоспних і радгоспних команд».
Для Ставропольського краю, на території якого в цей період налічувалося близько півтори тисячі колгоспів, цей пункт постанови було вкрай важливий. Як вже зазначалося нами раніше ще в середині 20-х років керівники Крайової ради фізичної культури (КСФК) не раз виявляли стурбованість рівнем розвитку на селі спорту в цілому, і футболу зокрема. Так, у звіті Окружному Раді фізичної культури з жовтня 1924 року по березень 1925 говорилося про «наявність в краї сільських футбольних команд, але стрункої організації гуртків не було; заняття велися безсистемно, безконтрольно». [179] Більш ніж за 10 років ситуація не змінилася. Між тим, як випливає з протоколів засідань КСФК, чемпіонати проводилися регулярно.
У той же час ситуацію з розвитком фізичної культури на Ставропіллі у ці роки не можна було назвати критичною. Важливою подією для міста П'ятигорська і для Ставропольського округу було відкриття 22 серпня 1934 стадіону «Динамо». Завдяки чому сотні фізкультурників отримали можливість для оволодіння спортивною майстерністю. [180] Газета «Кисловодський комунар» писала, що в місті будується стадіон, який буде сприяти залученню до фізкультурний рух жителів курорту і здачі ними комплексу ГПО. [181]
Цей рік був ознаменований ще однією подією для П'ятигорська. Тут відбулася перша сільська спартакіада. У постанові комітету ВКП (б) говорилося: «Прийняти пропозицію оргбюро ЦК ВЛКСМ і крайової ради фізичної культури про проведення з 1 по 6 жовтня 1934 року в П'ятигорську крайової радгоспно-колгоспної спартакіади з кількістю 600 чоловік».
У ході виконання постанови ВСФК в крайовому спортивному календарі відбулися істотні зміни. Різко зросла кількість змагань з футболу серед колгоспних і радгоспних команд, а їх участь у чемпіонаті і кубку краю стало обов'язковим. Сільські команди були представлені навіть у першості м. Ворошиловська (нині м. Ставрополь). [182]
Ще більшу увагу було приділено розвитку дитячо-юнацького футболу. Для цих вікових груп змагання стали проводитися цілий рік. У першу чергу, це крайові, районні, міські першості, в яких брали участь перші і другі склади збірних міст і сіл краю. Під час канікул діти могли брати участь у шкільних спартакіадах, причому відповідальність за їх проведення покладалося не тільки на КСФК, але і на Край ВОНО, що говорило про те, яке значення надавалося цих змагань. Навчально-тренувальній комісії КСФК було запропоновано розробити програмно-методичні вказівки по роботі гуртків футболу. [183]
У цілому, підбиваючи деякі підсумки, слід зазначити, що футбол на Ставропіллі у 20-ті роки не міг розвиватися швидкими темпами. Не останню роль у цьому відігравав низький рівень фінансування зароджується системи фізичного виховання. Невеликий позитивний досвід, накопичений в царській Росії, не тільки не використовувався, але навпаки його використання розцінювалося як форма «шкідництва».
До початку 1926 року основною формою організації футбольної і, в цілому, спортивної роботи були фізкультурні гуртки, створені за територіальним, а іноді і за галузевою ознакою.
Сприятливі умови переходу країни до мирного господарського будівництва до середини 30-х років ХХ століття, без сумніву позитивно позначилися на всіх сферах життя радянського суспільства. Футбол в ці роки за порівняно короткий термін зробив величезний стрибок у плані загальної організації цього виду спорту. Був проведений перший чемпіонат СРСР, планомірно велася робота з налагодження міжнародних контактів. У цей період приймається постанова «Про заходи щодо поліпшення організації та підвищення класу радянського футболу" і т.д. Проте реалізації цих планів у життя перешкодила почалася 22 червня 1941 року Велика Вітчизняна війна, грунтовно змінила розвиток Радянської країни і поклала початок самому важкої і небезпечної періоду в її історії.
1.3. Основні етапи розвитку ставропольського футболу
у другій половині ХХ століття (1945-1991 рр.).
Віроломний напад гітлерівської Німеччини на Радянський Союз 22 червня 1941р. поставило в надзвичайний стан весь радянський народ. Гасло «Все для фронту, все для перемоги» став незаперечним законом життя всіх людей країни, всіх фізкультурно-спортивних організацій.
Уряд СРСР і ЦК партії в Директиві партійним і радянським органам від 29 червня 1941 року закликали радянський народ піднятися на священну визвольну війну: дати відсіч агресору, підпорядкувати міць держави цілям ведення війни, надати самовіддану підтримку Червоної Армії. [184]
До цієї роботи фізкультурні організації Ставропілля приступили у перші ж місяці військових дій. Інструктори фізичної культури, тренери і фізкультурний актив здійснювали фізичну підготовку призовників, контингенту запасу, що проходив військове навчання в підрозділах Осовіахіма, Червоного хреста і в частинах народного ополчення. [185]
З перших днів війни державні та громадські інститути Північно-Кавказького регіону функціонували в режимі максимальної напруженості. Відповідно до указу Президії Верховної Ради СРСР вже 23 червня 1941р. в Північно-Кавказькому військовому окрузі було введено військовий стан. Це означало, що військовій владі надавалося право залучати громадян до трудової повинності для виконання оборонних робіт, регулювати час роботи установ і підприємств.
З початком ВВВ значна частина фізкультурників і спортсменів стала до лав захисників Батьківщини, а інша вела активну роботу в тилу, всіляко допомагаючи фронту своєю роботою на полях, фабриках, заводах. У період війни фізкультурники не раз виявляли мужність і героїзм. [186] Досить згадати футбольні поєдинки в окупованому Києві в 1942 році. Місцеві футболісти провели ряд матчів з гітлерівцями і перемогли їх, показавши всьому світу, що дух радянського народу не зламаний. [187] Також можна відзначити і гру під час блокади в Ленінграді, радіотрансляція якої велася російською та німецькою мовами. [188]
Чималий внесок у загальнонародну справу внесли фізкультурники Ставропілля. Коли почалася війна і на плечі народу лягли пов'язані з нею тяготи, тисячі спортсменів пішли добровольцями на фронт, у партизанські загони. За неповними даними більше трьох тисяч ставропольці нагороджені урядом орденами і медалями за мужність і відвагу на фронтах Великої Вітчизняної війни. По-різному склалися долі бойові спортсменів, що стали в годину суворих випробувань солдатами. Їх незмінними супутниками у битвах за честь і незалежність Батьківщини були спорт, висока фізичне загартування. [189]
У їх числі:
- Один з кращих футболістів краю робочий п'ятигорського моторемзавода Александров, який виконував виробничі завдання на 250-300%;
- Коронний Борис Захарович - кадровий військовий, заст. політрука школи молодших командирів. Він вніс великий внесок у звільнення Франції від німецько-фашистських загарбників, за що був нагороджений високими нагородами Радянського союзу та Франції. Суддя республіканської категорії з футболу після повернення на батьківщину обслуговував матчі на першість Ставропольського краю, Росії та СРСР;
- Шишов Степан Олександрович, народився 14 серпня 1924 р. у Ростовській області. Учасник Великої Вітчизняної війни. 35 років очолював Крайову раду товариства «Спартак», 25 років на громадських засадах крайову федерацію футболу. [190]
На фронтах Великої Вітчизняної війни загинули відомі футболісти Л. Васюков, Г. Власьян, В. Желєв, Н. Пучков та інші.
Радянська система фізичної культури, як і весь радянський народ, з честю витримала випробування війною. Ставропіллі було повністю звільнено 22 січня 1943.
Вже в першому місяці після звільнення території краю від німецько-фашистських загарбників волею і мужністю ставропольці стало налагоджуватися, здавалося б, на порожньому місці, виробництво всього, чого потребував фронт. Зусилля міського і сільського населення були спрямовані на якнайшвидше відродження заводів, фабрик, колгоспів і радгоспів, на включення їх в роботу на потреби фронту.
Незабаром відновлювали роботу міськкоми і райкоми ВКП (б), міські та районні Ради депутатів трудящих.
Відразу після цієї події був відновлений Крайовий комітет у справах фізичної культури і спорту. [191] Війна завдала величезної шкоди фізкультурним організаціям Ставропілля: багато фахівців фізичного виховання загинули, більшість спортивних баз було знищено. [192] Тому своїм головним завданням комітет у цей період бачив виконання постанови РНК СРСР «Про військово-фізичною, початкової допризовної підготовки учнів». З цією метою Ставропольським крайовим комітетом у справах фізичної культури і спорту від 23 лютого 1943 року видав наказ № 1. [193]
Організаційно-спортивна робота в цей період було підпорядкована розвитку оборонних видів спорту: стрільбі, метання гранати, подоланні перешкод і т.д. Тим не менше, футбол продовжив свій розвиток. Як і в перші роки після революції, цей вид спорту розвивався досить хаотично. Багато в чому це було наслідком слабкого фінансування. Наприклад, в акті про стан військово-фізкультурної роботи в місті П'ятигорську говориться: «У липні місяці намічено організувати роботу секції футболу. Затримка в роботі секції пов'язана з тим, що немає інвентарю ». [194]
З січня по липень 1943 року в краї було організовано 12 футбольних команд. Відбулося 16 зустрічей, з яких 2 були міжміськими: «Динамо» Ставрополь - «Динамо» Махачкала і «Динамо» Ставрополь - «Динамо» Баку. Були відновлені два стадіони: в Ставрополі - «Динамо» у П'ятигорську - «Медик». Вперше після початку ВВВ у крайовому центрі пройшли два міських першості, весняне й осіннє; в них взяли участь, як дорослі, так і юнацькі команди. [195]
У повоєнні роки футбол набуває широкого поширення в багатьох містах і селах Ставропілля. Повсюдно проводяться розіграші першостей клубів міст і районів. Наймасовішими стають крайові змагання з футболу. Щорічно розігрується кубок «Ставропольської правди», який до цих пір є одним з найпопулярніших турнірів в краї. Пізніше до нього додався і зимовий розіграш кубка цієї газети серед клубів крайового центру, теж став традиційним.
Футбол посів одне з центральних місць на спартакіадах Північного Кавказу в 1944-1945 роках. Першість на них оскаржували команди Ростовської області, Краснодарського, Ставропольського країв, Кабардино-Балкарської, Дагестанської, Північно-Осетинської, Чечено-Інгуської АРСР. Найсильнішими на спартакіадах були ростовці, ставропольці і Краснодарці.
Демобілізірование з лав Радянської Армії В. Вартанян, А. Лазаріді, С. Пілікян, А. Сизов, М. Стефанида і В. Тімков склали ядро, навколо якого відтворювали ставропольські «Динамо», «Спартак», «Харчовик» і інші команди. Проведений після війни розіграш кубка краю приніс перемогу спартаківцям Ставрополя. А вже в 1946 році непогано зарекомендували себе і спартаківці Черкеська, які дійшли до фіналу, де програли більш досвідченим динамівцям крайового центру, які успішно виступали тоді і в першості РРФСР. Тільки поразка від футболістів Таганрога не дозволило їм потрапити до числа найсильніших. [196]
У цей час на Ставропіллі, відразу після легендарної поїздки до Англії прилетіло столичне «Динамо».
Після закінчення Великої Вітчизняної Війни відновився Всесоюзний турнір за звання Чемпіона Радянського союзу. У післявоєнний період значно була розширена група «А» - в 1948 році старт у чемпіонаті взяли 30 команд, які представили 15 союзних республік з 16-ти. Потім, склад групи знову був скорочений до 14 команд, і в 1949 році союзну першість представляли 7 республік (РРФСР, України, Білорусь, Вірменія, Грузія, Азербайджан, Латвія). [197]
Після завершення Чемпіонату СРСР 1950 року з елітного дивізіону були виведені команди міст Мінська, Баку і Єревана. Якщо представники Білорусії поставилися до цього спокійно, то представники Азербайджану та Вірменії намагалися протестувати проти такого стану речей. Після інформації про виключення цих команд з групи «А», яка прозвучала з вуст начальника Управління футболу і хокею Спорткомітету СРСР С. Савіна представники двох закавказьких республік стали звертатися в різні інстанції, починаючи від газети «Правда» і закінчуючи такими високопоставленими діячами, як К. Є. Ворошилов і Л.П. Берія. Аргументи, що приводилися представниками Закавказзя в обгрунтування своєї позиції, з нашої точки зору були цілком обгрунтованими. Основна їх зміст зводився до того, що, зберігаючи назву чемпіонату СРСР, союзна першість, з урахуванням виключення з нього команд окремих союзних республік, по суті, перетворилася на якийсь «міжсобойчик» кращих команд СРСР. Позицію двох вище названих представників розділив і представник Молдавської РСР. [198] Заступник голови Секції футболу СРСР В. Харламов у відповідь на їхні заяви послався на те, що Положення про розіграш першості СРСР з футболу в тому змісті, в якому воно виключало команди вищеназваних республік з чемпіонату, було затверджено Радою Міністрів СРСР, в який , до речі, входили і Берія з Ворошиловим.
Проте зерна, кинуті представниками Закавказзя ще наприкінці 40-х рр.. принесли свої плоди в 60-і рр.. - У чемпіонатах 1960 - 1962 рр.. в класі «А» були представлені 12 союзних республік з 15 (Карело-Фінська РСР була перетворена в Карело-Фінську АРСР).
У 1948 році ставропольці успішно виступають у першості Російської Федерації. Вони займають друге місце, поступившись перемогою одноклубникам Краснодара. Ще великий успіх приходить до динамівців на наступний рік. Вони стають чемпіонами Російської Федерації.
Паралельно чемпіонату Радянського Союзу проводилося і першість РРФСР. У зв'язку з тим, що в головному турнірі країни були представлені в основному команди з союзних республік, цього змагання віддавалося велике значення. [199]
У 1949 році за територіальним принципом у дев'яти зонах республіки було розподілено 110 команд, які захищали спортивну честь 88 міст Росії. Деякі зони були розбиті на дві підгрупи. Ігри проводилися в два кола і носили дуже завзятий характер, так як кожна з команд прагнула отримати заповітну путівку у фінал. У п'ятій зоні більш вдалим всіх виступили ставропольські футболісти, з 18-ти ігор вони перемогли в 12-ти. У чотирьох матчах динамівці зіграли в нічию і лише у двох програли, забивши у ворота суперника більше 50 м'ячів. Кращими гравцями в команді стали В. Бурикін, В. Васильєв.
Слід також відзначити успішний виступ ставропольських спартаківців. У двох підгрупах, з 6 по 16 жовтня, одночасно в Ставрополі і П'ятигорську проходив фінальний турнір, переможці якого повинні були в особистій зустрічі визначити найсильнішого, а команди, що зайняли другі місця в підгрупах визначити третього призера. Ставропольці були включені в Ставропольському підгрупу. Матч за звання чемпіона РРФР їм належало розіграти з динамівцями Горького. Вигравши вирішальну зустріч з рахунком 1:0, команда ставропольського «Динамо» здобула почесне звання чемпіона РРФСР з футболу в 1949 році. [200]
Багато в чому ця перемога відобразила загальний рівень розвитку футболу в цьому регіоні. Футбольні матчі тут збирали тисячі глядачів. З 40 команд, що є в краї, 30 вели навчально-тренувальну роботу і проводили товариські зустрічі. [201]
У 1949 році динамівці Ставрополя пробилися у фінал Кубка РРФСР і в напруженій боротьбі програли команді Новосибірська - 1:2. Вже тоді футболісти крайового центру отримали право грати в чемпіонаті Радянського Союзу, але тільки відсутність відповідного стадіону відсунуло вихід до класу «Б».
У 1950 році і динамівці, і спартаківці Ставрополя з рівними шансами на перемогу в зональному першості РРФСР набрали однакову кількість очок. Для виявлення переможця між ними була проведена додаткова гра, що закінчилася внічию - 2:2, і лише в другій зустрічі побілив динамівці.
Одними з головних завдань цього періоду були визначені: «... розгортання масового фізкультурного руху в країні, підвищення рівня спортивної майстерності і на цій основі завоювання радянськими спортсменами світової першості з найважливіших видах спорту». [202] Це було наслідком політичних подій в Центральній та Східній Європі в 1944 - 1948 рр.., які призвели до створення в цих регіонах народно-демократичних держав. Світ почав розділятися на два табори. Наростала антирадянська пропаганда, що відбилося і на міжнародному спортивному русі. [203]
У 50-х роках після 38-річної перерви збірна нашої країни знову отримала можливість брати участь у міжнародних змаганнях. Проте ця подія була не тільки радісним, але і носило драматичний характер. Мова йде про олімпійському турнірі 1952 року в Фінляндії. У фінальному матчі збірної СРСР належало зіграти з югославськими футболістами. Значення цієї гри мало не тільки спортивний, але і політичний характер. Про це, зокрема, згадував гравець югославів Степан Бобек: «Це був політичний матч, в усякому разі, не багато більше, ніж звичайне спортивне змагання і тон цього задавали ЗМІ. Не було напевно у нас газети, де не писали б Тіто - Сталін 3: 1 ». [204]
Основний склад збірної СРСР представляли гравці ЦДСА. Після повернення до Москви футболістам було оголошено, що Наказом Всесоюзного комітету у справах фізичної культури і спорту при Раді міністрів СРСР за № 793 від 18 серпня цього ж року «За провал на Олімпійських іграх, команду розформувати і зняти з першості СРСР». Пізніше, були позбавлені звання Майстрів спорту А. Башашкін, К. Крижевський, О. Петров, а К. Бесков і В. Ніколаєв звання Заслужених Майстрів спорту. [205] Лише після смерті Сталіна були реабілітовані всі гравці і тренер команди.
Тут дозволимо собі відступ з метою показати, з одного боку, суперечливість багатьох положень того часу, а з іншого - політику подвійних стандартів держави. Справа в тому, що у розглянутий період (як і протягом всього радянського часу), мало місце тенденція, про яку більш докладно буде сказано нижче. Суть її полягала в тому, що в СРСР не могло бути поняття «спортсмен-професіонал», а люди, реально займалися спортом і брали участь у змаганнях, формально значилися особами інших «офіційних» професій, частіше за все тих структур, до яких відносилися відповідні команди. Наші спортсмени, де-факто будучи професіоналами (оскільки віддавали спорту переважну частину свого часу, сил та енергії), де-юре не визнавалися радянським керівництвом професійними спортсменами. Можновладці однозначно трактували спорт як, нехай важливе, але - хобі; спорт міг мати тільки аматорський статус. Професійний спорт зізнавався рисою буржуазної (отже - антагоністичної) системи, але тільки не радянською. Виходячи з цього, радянські спортсмени в якості основної повинні були мати професію, безпосередньо не пов'язану зі спортом. Цілком зрозумілим було те, що за своєю «основний» спеціальності спортсмен реально не працював, але, формально числився на номінальному робочому місці. Однією з форм прояву цієї особливості і, одночасно її генератором був принцип відомчої приналежності спортивних команд, у тому числі і футбольних. Так, наприклад, команди ЦДКА, ЦДСА, ЦСКА, як відомо, були клубами збройних сил; «Динамо» - органів внутрішніх справ, «Локомотив» - відомства шляхів сполучення і т.д. Футболісти, які виступали за команди двох перших товариств, отримували військові або міліцейські звання, а виступ за ці команди для футболіста призовного віку йшло в залік строкової військової служби. Заробітну плату спортсмени отримували, природно, так само як, працівники цих організацій. Але чомусь при винесенні дисциплінарних санкцій про даний порядок забувалося, і спортсмени піддавалися стягненню саме зі спортивної лінії, як спортсмени-професіонали. У розглянутий період вищевказана тенденція проявлялася з усією наочністю і з особливим своєрідністю.
У 1956 році збірна СРСР вперше у своїй історії завоювала золоті медалі Олімпійський ігор з футболу. Через 4 роки їх суперниками по фіналу знову стали югослави. На цей раз гра носила чисто спортивний характер, і ні про яке політичне протистояння не могло бути й мови. Через 2 роки радянські футболісти взяли участь у Чемпіонаті світу 1958 у Швеції. [206]
Перемоги на міжнародній арені, поза всяким сумнівом, благотворно вплинули на подальший розвиток цієї гри у нас в країні.
Багато в чому це було наслідком поліпшення всієї системи фізичної культури. Говорячи про даній сфері і, в цілому соціальної політики партійно-державного керівництва в 50-60-ті роки, необхідно підкреслити, що в цей час відбувалося не тільки підвищення матеріального добробуту населення (хоча і з відомими труднощами), а й позитивні зміни в духовному стані і культурному рівні радянських людей. «Відлига» в духовній сфері була викликана, головним чином, розкриттям правди про «культ особи» і пов'язаним з нею деяких моральних оздоровленням суспільства.
Приміром, на Ставропіллі спорт саме в ці роки став головною складовою частиною життя населення краю. Значне зростання футбольного руху стався в сільській місцевості. Для футбольних колективів із сіл Ставропольського краю був організований турнір на Кубок телебачення. У цих змаганнях могли брати участь і багато інші команди з усього Ставропілля. Під егідою ДСТ "Урожай» щорічно проводилася першість і всілякі кубки серед різних вікових груп.
Ветеран ставропольського футболу В.Б. Рибаков згадує: «Тільки в 1959р. у змаганнях серед сільських команд взяли участь більше 120 колективів фізичної культури, що свідчило про підйом рівня розвитку футболу у краї. Про те, що клас цих соревнованіяй був досить високий, говорить той факт, що дані матчі обслуговували самі кваліфіковані судді Ставропольського краю. У їх числі були арбітри Всесоюзної категорії Ю.М. Шевяков та Н.І. Васілегін ». [207]
У наступні роки велику роботу з розвитку футболу проводили також у ДЗГ «Буревісник», «Локомотив», «Харчовик», «Будівельник», «Праця», «Трудові резерви» і «Урожай».
У 1955 році ставропольський «Урожай» посів четверте місце у союзному першості суспільства, а «Спартак» став чемпіоном республіканської ради ДЗГ. У своїй підгрупі ставропольці здобули перемоги над командами міст Кімри, Костроми, Омська, Свердловська і зіграли внічию з футболістами Курська. У фіналі вони встретелісь з переможцями другої підгрупи - ростовчанами. У складі команди виступали В. Пасютенко, С. Шишов, Г. Швирьова, Б. Хапіев, І. Куцевалов, Г. Тиранів, С. Хутічін, М. Ясоніді, С. Стрільців, О. Волков, Ю. Котов, В. Дорошенко, О. Мешняков, В. Козлітін. [208] Цей розмах футбольного руху на селі був досягнутий багато в чому завдяки діяльності багаторічного голови ради ДСТ «Урожай» В. Г. Демченко.
У цьому ж році команда Ставрополя, складена з футболістів «Динамо» і «Спартака», зайняла в південній зоні першості РРФСР третє місце.
У цей період на Ставропіллі вже були сотні футбольних працівників. Збільшилася і кількість суддів всесоюзної категорії. З 1959р. регулярно став проводитися і чемпіонат краю. У 1957 році на Ставропіллі створюється футбольна команда майстрів класу «Б» при крайовому раді ДСТ "Трудові резерви», яким керував Борис Захарович Коронний. З його ім'ям пов'язані видатні досягнення цього спортивного товариства. Це він стояв біля витоків будівництва спортивного комплексу в Кисловодську - Олімпійської бази. [209]
У п'ятдесятих роках ставропольські футболісти регулярно брали участь у першості РРФСР. У 1954 р. «Динамо» Ставрополь зайняло 2-е місце в Південній зоні першості РРФСР. Такого ж успіху добилися в 1955 р. футболісти «Спартака».
Варто відзначити, що цей рік для футболістів «Спартака» ознаменувався перемогою серед команд республіканської ради ДСТ «Спартак», що слід вважати значним досягненням після 1949 р.
Неодноразово другі місця в Південній зоні першості РРФСР займали футбольні колективи Кисловодська («Нарзан», «Спартак»), а так само команда «Зірка» із Ставрополя. [210]
Змагання з футболу в краї проводилися практично цілий рік, серед самих різних вікових груп. У чемпіонаті на довго лідерство захопили представники Кавмінводского регіону. З 1959р. по 1969р. шість разів вигравали турнір футболісти команди «Труд» з Лермонтова, двічі Мінераловодський «Локомотив» і по одному разу представники Георгієвська і Єсентуки. [211]
З 1957 р. Ставрополь стабільно представлений в першості країни. Однак у перші роки спортивні кольори крайового центру захищали «Трудові резерви» і «Спартак».
Наприкінці спортивного сезону 1957 футбольна команда «Трудові резерви» у Ставрополі була передана рішенням крайвиконкому Крайовому раді товариства «Спартак», яка успішно провела першу міжнародну зустріч у Ставрополі з командою ТПС м. Турку і здобула впевнену перемогу з рахунком 3:0. [212] Ще з міжнародних контактів ставропольських команд цього періоду варто виділити ігри з командами м. Хяменлінна (Фінляндія), «Рейпас» Лахті (Фінляндія), ІФК Хельсінкі (Фінляндія). У 1962р. вже ставропольське «Динамо" зустрілося з фінським клубом «Рейпас» і здобуло впевнену перемогу з рахунком 3:0. [213]
Слід зазначити, що на вирішення проблем фізичної культури і спорту впливали і зміни, що відбувалися в економічній сфері. Добре відомий один з головних гасел радянського часу: «все для людини, все для блага людини». Велика Вітчизняна війна зажадала граничної мобілізації і концентрації людських сил, що на час змусив забути про підвищення рівня добробуту. Відбудова народного господарства вимагало не меншої напруги сил, і знову вирішення конкретних соціальних проблем відкладалося на наступний час.
Не випадково, тому що країна, оговтавшись після війни, вступила в мирне життя з масою невирішених проблем у соціальній сфері. Але щоб їх вирішити, з боку керівництва було потрібно не тільки проведення конкретних заходів, але й певна зміна пріоритетів, яке, образно кажучи, полягало в тому, щоб, нарешті, повернутися «обличчям до людини» тобто орієнтувати економіку більшою мірою не на підвищення загального потенціалу держави, а на задоволення поточних потреб людей.
У шістдесятих роках в фізкультурної та спортивної діяльності Ставропольського краю все більше стали застосовуватися наукові основи організаторського та педагогічного процесу. З'явилися такі нові поняття, як перспективний план тренувань, розвиток фізичних якостей і т. д. Глибокому аналізу фізкультурно-спортивна робота в краї була піддана на III Ставропольської крайової конференції спілки спортивних товариств і організацій, на який було затверджено план роботи на 1964-1965 роки . [214]
Зміцнилася і матеріальна база фізичної культури і спорту, з'явилися криті спортивні споруди.
У 1968 р. в краї працювали 53 стадіону, 400 спортивних залів, 900 футбольних полів і понад 2000 найпростіших спортивних споруд. [215]
У 1966 році в П'ятигорську закінчилося будівництво нового стадіону, що теж сприяло подальшому розвитку футболу в місті. До цього пятигорские вболівальники розташовувалися на земляних насипах і на оточували полі деревах. [216]
Чемпіонати міста завжди проходили напружено, у безкомпромісній боротьбі, особливо поєдинки головних претендентів на перемогу - футболістів м'ясокомбінату і машинобудівного заводу (майбутнього головного заводу імені С. М. Кірова виробничого об'єднання «Пятігорсксельмаш»). Футболісти цих команд Олександр Смоляков, Юрій Удунян, Костянтин Цимбалюк, Веніамін Капієва, Олександр Жуков, Георгій Орєхов і інші спортсмени виходили на ігри після робочої зміни. Багато відомих згодом спортсмени починали грати в П'ятигорську [217]. Тридцятий чемпіонат країни приніс п'ятигорської команді «Машук» (так З травня 1968 року вона стала іменуватися) одне з найбільших досягнень. Впевнено пройшовши зональні поєдинки, пятігорчане отримали право грати в одному з півфінальних турнірів. Перемігши на своєму полі Майкопський «Урожай» і мурманський «Північ» з однаковим рахунком 1:0 і завдавши поразки 2:0 «Олімпіку» з підмосковного міста Фрязіно, «Машук» завоював право грати у фіналі шести кращих команд класу «Б».
Фінальні ігри чемпіонату Росії проходили в П'ятигорську. «Машук» переміг з однаковим рахунком 1:0 «Динамо» (Брянськ) і «Ка-лінінец» (Свердловськ), здолав «Шахтар» з Прокоп'євська 4:1, зіграв внічию з бєлгородським «Спартаком» 2:2 і Кисловодська «Нарзаном »0:0, набравши 8 очок при різниці м'ячів 8-3. Посівши перше місце, «Машук» завершив сезон з почесним званням чемпіона РРФСР і домігся права грати у наступному році в класі «А». Всі футболісти команди стали майстрами спорту. [218]
На початку 1969 р. на базі Крайової ради союзу спортивних товариств і організацій була утворена Комітет з фізичної культури і спорту при Ставропольському крайвиконкоми. Саме спорткомітет став керувати всіма футбольними справами в краї, хоча логіка вимагала того, щоб управління здійснювала Секція футболу.
У 1962р. успішно виступили у першості майстрів класу «Б» ставропольські динамівці. У складі команди виступали такі сильні гравці як Бікмаєв, Емаев, Чуносов, Смирнов, Рибаков і т.д. Тренували футболістів відомі далеко за межами краю фахівці Д. Чихрадзе та Ю. Котов. [219] Завдяки їхнім зусиллям «Динамо» посіло 4 місце в своїй групі. У той же час найбільш масовими спортивними змаганнями на Ставропіллі продовжували залишатися Крайові спартакіади. Футбол незмінно був присутній на них. Особливу увагу у ці роки було приділено дитячо-юнацького спорту. Виступи футболістів-школярів на першостях РРФСР і СРСР дає право говорити, що значно зросла спортивна майстерність юної зміни, чому сприяли й заново відкриті дитячо-юнацькі спортивні школи краю.
Розвитку футболу в Радянському Союзі значною мірою сприяли і успіхи національної збірної на міжнародних змаганнях. Ні в одне десятиліття вітчизняний футбол не досягав таких успіхів, як у 60-і роки. Уже їх початок ознаменувався перемогою збірної СРСР в першому розіграші Кубка Європи. Через чотири роки радянська збірна знову вийшла у фінал Кубка континенту, завоювавши срібні медалі, а ще через два роки в Англії стала бронзовим призером чемпіонату світу, зайнявши 4 місце. Досягнуті тоді вершини в двох найбільших турнірах для національних збірних залишаються недосяжними і, до цього дня. [220]
На початку 70-х років на Ставропіллі велика увага була приділена будівництву спортивних споруд. У 1974 р. у краї функціонувало 60 стадіону, 581 спортивний зал, 1000 майданчиків. У 1975 р. футбольні змагання проходили вже на 59 сучасних, на той час стадіонах. Завдяки цьому футбол отримав розвиток не тільки в Ставрополі, а й в інших районах краю.
Як і в попередні роки, регулярно проводився Чемпіонат та Кубок Ставропольського краю. Ці змагання стали ще більш популярними і масовими серед населення. З кожним роком кількість команд значно збільшувалася. Однак незмінним чемпіоном ставали футбольні колективи міст Кавмінводской групи. Лише одного разу в їх боротьбу зумів втрутитися клуб з крайового центру. У змаганнях на кубок краю з футболу не раз переможцями ставали футболісти Невинномиського «Хіміка». [221] Слід відзначити, що в попередні періоди футбол у цьому місті розвивався менш інтенсивно.
Перші виступи «Машук» в чемпіонаті країни виявилися невдалими. Але надалі команда не опускалася нижче восьмого місця. Справжнім тріумфом пятігорчан став 1976 рік. У першому колі «Машук» пропустив вперед тільки ставропольське «Динамо» і ростовський "Ростсільмаш», а в другому одержав 16 перемог у 20 зустрічах, три гри звів внічию і лише один раз програв, у підсумку посів перше місце в зоні. Кращими гравцями цього сезону стали Михайло Колісник, який забив 14 м'ячів, Віктор Москаленко - 9 і Василь Іщак - 8 забитих м'ячів.
Добре провів «Машук» і сезон 1978 року. Протягом всього чемпіонату команда боролася за перемогу. Тільки дві поразки від переможця зони, нальчикського «Спартака», не дозволили «Машук» посісти друге місце в турнірній таблиці. У цьому ж році команда представляла Ставропольський край у фінальних іграх Спартакіади народів РРФСР і стала срібним призером. [222]
З часом з'явилися хороші команди і в Будьонівську. З 1975р. протягом тривалого часу це місто на крайовий арені в першій групі представляли команди: «Меліоратор», «Пластик», «Будівельник». Різко зросла і кількість міських змагань серед різних вікових груп. [223]
У 1976 р. футбол у краї культивували вісім крайових рад ДЗГ та відомств. Сільські команди брали участь у змаганнях проводяться ДСТ «Урожай».
Слід зазначити, що в ці роки футбольне рух добре освітлювало в ЗМІ. Значно збільшилася кількість газет, журналів, що випускають футбольну літературу, що сприяло збільшенню популярності футболу в широких верствах населення країни. [224]
У 1978 р. в Ставрополі проведено крайове нарада партійних, радянських, профспілкових та комсомольських працівників з порядком «Про подальший розвиток фізичної культури і спорту та завдання з підготовки до XXII Олімпійських ігор у Москві». З цього часу в містах і районах краю розробляються і доводяться плани розвитку фізичної культури і спорту на 1979-1985рр. [225] Дані перетворення торкнулися в тому числі, і футбольних організацій краю.
Однак слід зазначити, що поряд з добре організованим масовим футболом, на Ставропіллі були серйозні проблеми з представництвом крайових команд у Першості Росії. Внаслідок цього, серйозних успіхів ставропольські футбольні клуби в сімдесяті роки не домоглися.
Незважаючи на це, необхідно відзначити, що саме в цей період на Ставропіллі з'явилася ціла плеяда футболістів, які протягом довгого часу захищали кольори багатьох футбольних клубів вищої та першої ліг. Серед них слід виділити деяких: В. Малахов - у першій лізі провів 168 ігор. Призер двох Спартакіад народів Росії; Ю. Бобришев - виступав за команди «Уралан», «Ротор». Сезону 1979 року провів в Нижегородському «Локомотиві», вигравши кубок міжнародного союзу залізничників, за що отримав звання «Майстер спорту СРСР»; С. Грунич - є кандидатом у майстри спорту, призер Спартакіади народів Росії, володар кубка першої ліги і РРФСР, неодноразово притягувався в різні збірні Росії. Вагомий внесок у перемоги ставропольських команд 70-80 років внесли Л. Леонідов, В. заздоровних, Н. Персук, С. Ушаков, С. Шестаков, Г. Гусейнов, С. Лепський, С. Горб та інші. З іменами цих людей асоціюються всі самі великі перемоги ставропольського клубного футболу. [226]
У сезоні 1979 року «Динамо» Ставрополь стала переможцем в третій зоні Першості Радянського Союзу серед команд другої ліги. У складі ставропольці було багато хороших футболістів таких як: С. Зіменков, А. Рибкін, С. Шестаков, С. Горб, В. Андрєєв і д.р. Надалі багато з них перейшли на тренерську діяльність і до цього дня, очолюють багато російських клуби.
Крім першого виходу в першу лігу було ще два значимих успіху.
Підводячи підсумки виступу футбольних команд, Спорткомітет Росії серед кращих тренерів 1983 назвав старшого тренера «Динамо» О.В. Долматова. [227] Даний визнання він заслужив тим, що під його керівництвом ставропольський клуб переміг у розіграші Кубка РРФСР. Згодом Олег Васильович тренував такі відомі клуби, як «Шинник», ЦСКА, з яким у сезоні 2000 року посів друге місце в чемпіонаті Росії.
Подальшому розвитку футболу в краю сприяло відкриття в Ставрополі в листопаді 1983 року спортивного інтернату (нині училище Олімпійського резерву). У цьому навчальному закладі отримали необхідні професійні знання такі футболісти, як: Д. Кириченко - чемпіон Росії 2003 року в складі ЦСКА, кращий бомбардир Росії 2003 року, учасник Чемпіонату Європи 2004 року в Португалії; А. Студзінський, Н. Олейников, Ю. Дроздов , З. Саная, А. Горбачов, А. Копилов і багато інших.
У 1990р. у важкій боротьбі, перемігши всіх суперників, ставропольці вперше стали володарями Кубка Першої ліги. У цей же рік їм не вистачило одного очка до виходу у вищу лігу Радянського Союзу.
Проте після кількох благополучних років кращий клуб Ставропольського краю в 1991р. знову опинився на межі вильоту з першого дивізіону.
Тим не менше, саме в 60-80-ті роки ставропольський футбол досяг значних успіхів, що стало підтвердженням майстерності футболістів і тренерів краю і правильності вибраної стратегії розвитку футболу в цей період.
В кінці 80-х років головна роль у створенні передумов для оновлення радянського суспільства відводилася координальному реформування економіки, переходу до економіки вищої організації й ефективності, з всебічно розвиненими продуктивними силами, налагодженим господарським механізмом. Вживалися заходи для використання економічних важелів впливу на виробництво. Було взято курс переведення підприємств на госпрозрахунок і самофінансування. Природно, фізична культура і спорт не могли не відчути на собі вплив економічної ситуації в країні.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Спорт і туризм | Дисертація
635кб. | скачати


Схожі роботи:
Становлення і розвиток футболу на Ставропіллі в кінці XIX - початку XXI століть шляху досвід проблеми
Становлення і розвиток футболу на Ставропіллі в кінці ХІХ - на початку ХХІ ст шляху досвід проблеми
Становлення і розвиток футболу на Ставропіллі в кінці ХІХ початку ХХІ ст шляху досвід проблеми
Історія розвитку конфліктології в кінці XIX початку XX століть
Зовнішня політика Франції в кінці XIX початку XX століть
Загально кримінальна поліція в кінці XIX - початку ХХ століть
Жіночий рух у Великобританії в кінці XIX - початку XX століть
Історія розвитку конфліктології в кінці XIX-початку XX століть
Націоналізм у Росії наприкінці XX початку XXI століть
© Усі права захищені
написати до нас