Спростування класичної теорії управління Затвердження концепції нерівноважних систем в інформаційному

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Академія управління при Президентові Республіки БілорусьРЕФЕРАТ

з дисципліни: Державне управління

на тему: Спростування класичної теорії управління. Затвердження концепції нерівноважних систем в інформаційному суспільствіМІНСЬК 2010

Інформаційне держава і перспективи розвитку теорії державного управління: зміна парадигм в умовах інформаційної революції відбувається переосмислення ролі і значення держави, покликаного вирішувати в сучасному суспільстві надскладні завдання з координації вельми різноспрямованих процесів - і стихійно-ринкових, і владно-адміністративні, що по-новому ставить багато традиційних проблеми теорії державного управління як науки про оптимальне досягненні національних цілей і завдань через державні організації. Інформація стає ключовим ресурсом державної влади, і від уміння її контролювати і направляти в потрібне русло багато в чому залежить ефективність державного адміністрування.

Виникнувши в кінці XIX ст. як міждисциплінарний напрям на перетині теорії політики, менеджменту, психології та соціології, у XXI ст. теорія державного управління розвивається в органічному взаємодії з цими суспільними дисциплінами. Не можна не визнати, що сьогодні державне управління досягло якоїсь точки біфуркації, чи кризи, на тлі стрімко наростаючої глобалізації та інформаційної революції. Вперше за останні кілька століть держава перестає справлятися з новими проблемами і втрачає свою владу. Одні дослідники бачать у цьому зростання впливу транснаціональних корпорацій і глобалізації, інші - втрату легітимності, яку раніше давали державам їх народи, які відчувають сьогодні недовіра до інституту державного регулювання.

Якась ворожість у відношенні до держави та державного управління входить у моду, і це дуже небезпечна тенденція.

Привілейовані фінансово-промислові групи намагаються створити систему нового типу - «сіру зону корпоративізму»: ці групи володіють величезними фінансовими й інтелектуальними ресурсами, але питання про те, яке державне управління необхідно в інформаційному суспільстві, вони, безсумнівно, вирішать на свою користь - і ця система управління не буде демократичною - вона буде суперелітарной.

Тому сьогодні, в умовах невизначеності перехідного періоду, так важливий новий науковий пошук: «Ми живемо в недосконалому світі, він завжди буде недосконалий, і тому в ньому завжди буде несправедливість. Але перед цією реальністю ми зовсім не безпорадні. Ми можемо зробити світ менш несправедливим, ми можемо зробити його більш прекрасним; ми можемо поглибити наше пізнання його. Нам потрібно всього лише будувати його, а для того, щоб його будувати, нам потрібно всього лише розмовляти один з одним і прагнути отримати один від одного те особливе знання, яке кожен зумів придбати.

Нова наукова картина світу, яка утвердилась в суспільствознавство під впливом інформаційної революції, стимулює в кожному з наукових напрямків пошуки нових наукових парадигм, націлених на вирішення сучасних проблем вдосконаленим науковим інструментарієм. Інформаційна парадигма в державному управлінні передбачає формування інформаційного держави як владної структури нового типу, де управління здійснюється через систему інформаційних технологій і комунікацій і нову систему функціонального представництва.

Криза теорії прогресу, з часів епохи Просвітництва оперувала критеріями раціональності, універсальності і висхідного розвитку, в новому світлі позначив проблемні вузли державного будівництва, в основі якого раніше лежали раціонально обгрунтовані структури, функції та інструкції. Ще вчора здавалося, що все суще підпорядковується універсальним законам управління і завданням науки є осягнення цих законів. Наука стверджувала, що єдиний надійний шлях підвищення ефективності управління лежить у сфері емпіричних досліджень і кожен вивід повинен підкріплюватися фактами, а інструменти для проведення вимірювань можуть бути винайдені та вдосконалені.

У XXI ст. затвердження в природознавстві теорії нерівноважних процесів призвело суспільствознавство до воістину революційних висновків, опровергшім всі колишні постулати класичної теорії управління. Як зазначає І. Пригожин, один з провідних теоретиків концепції нерівноважних систем: «Ми підійшли до кінця періоду визначеності. Але що це означає насправді?

Протягом всієї історії державного управління йшов постійний пошук якихось управлінських істин або правил: богослови пропонували закони, почерпнуті з уст пророків і священних текстів, філософи - раціонально обгрунтовані постулати, сучасні дослідники - емпірично верифіковані правила.

Сьогодні, з висоти теорії нерівноважних систем, яка постулює, що Всесвіту притаманне стан невизначеності, де «цілісні системи є винятком» (І. Пригожин), а в більшості систем задіяні як детерміністські (між біфуркації), так і імовірнісні процеси (при виборі відгалужень ), постулати структурно-функціонального підходу здаються безнадійно застарілими.

У Сучасній науці управління затверджуються в ролі ведучих принципи нелінійності, невизначеності, біфуркації, стохастичності, найважливіше значення надається таким новим для державного адміністрування поняттями, як стратегічна нестабільність, дискретність, реактивність, альтернативність.

Як зазначає І. Валлерстайн, «ми були б мудріші, якщо б формулювали наші цілі у світлі постійної невизначеності і розглядали цю невизначеність не як нашу біду і тимчасову сліпоту, не як нездоланну перешкоду до пізнання, а як приголомшливу можливість для уяви, творення, пошуку .

Доводиться визнати, що «жорстке мислення» у державному управлінні практично вичерпало свій евристичний потенціал. З часів М. Вебера в рамках цієї парадигми державне управління являло собою регламентовану зверху до низу ієрархічну організацію лінійно-функціонального типу з чітким визначенням функцій кожної посадової категорії. Управління при цьому розглядалося як механізм, що діє в результаті комбінування ряду факторів, за допомогою яких можна добиватися певних цілей з максимальною ефективністю при мінімальних витратах ресурсів. Така модель дійсно результативна в умовах стабільної соціального середовища і однотипних управлінських завдань і ситуацій. Однак сьогодні всі ці фактори принципово змінилися.

В умовах кризи прогресистської парадигми, коли перспектива майбутнього висхідного розвитку не гарантована, а стабільність проблематична, жорстке мислення втрачає свою ефективність. Необхідно розробляти нову парадигму державного управління, адекватну новим науковим проблемам і вимогам епохи.

Такий парадигмою в державному адмініструванні сьогодні стала інформаційна, що зажадала мережевого принципу організації управлінських структур і «м'якого мислення» як інструментарію аналізу управлінських проблем.

Що це означає? Перш за все відмова від жорстких перетворювальної-наступальних технологій, державних реформ в стилі «шокової терапії» і розвиток м'яких, деталізованих і тонких технологій організації державного управління.

Принцип «м'якого мислення» уособлює внутрішню самоорганізацію державних інститутів і структур, побудовану за моделлю живого організму на противагу застиглим конструкціям раціонально-бюрократичної машини. Відмова від жорстких адміністративних інструкцій, розгляд альтернативних шляхів розвитку, безперервне коригування і уточнення управлінських завдань у процесі державного управління - ось далеко не повний перелік принципів «м'якого мислення» в дії.

Цей новий підхід фахівці називають ще інтерпретаційних, на противагу системно-функціональному, визначав розвиток теорії державного управління у другій половині ХХ ст. Серед категорій управлінської науки поняття інтерпретації стає провідним, а поняття заданої функції і певної структури - другорядними. На зміну жорстко вивіреної системності в теорії державного управління приходить гнучкість і нелінійність.

Провідним напрямком в рамках парадигми «м'якого мислення» стала організаційна кібернетика. Її центральним поняттям, як зазначалося вище, виступає так звана балансує система. Система цього типу здатна гнучко реагувати на зміни навколишнього середовища і перебудовуватися у відповідності з новими умовами. При цьому балансує система повинна володіти необхідним різноманітністю елементів, щоб відповідати складності навколишнього середовища, з якою вона вступає в контакт. Для державного управління це означає розробку деталізованої структури адміністративних зв'язків по всьому позначеним завданням державного розвитку.

У цій парадигмі мета державної організації може бути визначена як компроміс між вимогами зовнішнього середовища і її внутрішніми функціями, а стратегія організації може бути позначена як стратегія балансу. Більшість експертів вважають, що балансують системи повинні мати п'ятьма функціями: організації, координації, контролю, збору і обробки інформації, розробки політики. Саме так можна визначити функції основних відділів. сучасної державної організації. В умовах слабоструктурованих проблемних управлінських ситуацій (а більшість сучасних державних проблем відносяться саме до таких) балансують структури здатні м'яко перебудовуватися.

Таким чином, сучасне інформаційне держава повинна бути організовано за моделлю живого організму, де знання та інформація стають провідним фактором розвитку. Суспільне багатство все частіше асоціюється сьогодні з володінням інформацією, і вже зараз «знаніеемкіе» галузі управління (освіта, охорона здоров'я, дослідні розробки, фінанси, страхування і так далі) виявляють найвищі темпи зростання зайнятості і валового продукту.

У сфері управління відбувається стрімке витіснення матеріальних компонентів інформаційними складовими, а безперервне зниження собівартості і здешевлення інформаційних послуг робить інформаційну революцію в управлінні все більш демократичним процесом. Протягом останніх 10 років ціна одиниці пам'яті комп'ютерного жорсткого диска знизився в 2000 разів з 300 дол до 14 центів у 2000 р. Копіювання одного мегабайта даних по лінії модемного зв'язку коштує майже в 250 разів дешевше, ніж виробництво аналогічного обсягу інформації найсучаснішими фотокопіювальних пристроями . При цьому тиражування необхідного для комп'ютерних систем програмного забезпечення може здійснюватися практично безкоштовно.

Доступність інформаційних технологій може створити ілюзію надзвичайною демократичності майбутнього інформаційного суспільства та інформаційного держави. Але ще Д. Белл звернув увагу на двоїстість інформації як управлінського ресурсу: інформація є найбільш демократичний джерело влади і одночасно найменш демократичний фактор управління.

Справа в тому, що інформації притаманна вибірковість, яка наділяє власника інформацією справжньою владою. Освіта і коефіцієнт інтелекту, пам'ять, увагу, особистісні особливості людини - всі ці якості в певному сенсі обмежують індивідуальне прилучення до інформації. Тому в інформаційному суспільстві високопрофесійні, значимі знання зосереджені у вузькому колі інтелектуалів. Як справедливо підкреслював Іноземцев, вперше в історії в інформаційному суспільстві умовою приналежності до пануючого класу стає не право розпоряджатися благом, а здатність ним скористатися.

Все це приводить багатьох теоретиків інформаційного суспільства до висновку про новий класовому протистоянні в майбутньому інформаційному суспільстві: протистоянні «класу інтелектуалів-нижчого класу». Шведський економіст Г. Мюрдаль визначив «нижчий клас» як защемлений в своїх інтересах клас, що складається із безробітних, непрацездатних і зайнятих неповний робочий день осіб, які з більшою або меншою мірою безнадійності відокремлені від суспільства в цілому, не беруть участь в його житті і не розділяють його прагнень і успіхів ".

Сучасні економісти підкреслюють: в останні роки приналежність до «класу інтелектуалів» і «нижчого класу» стає значною мірою спадковою. Якщо освіта батьків дуже низька (початкова освіта), ймовірність дітей поповнити «нижчий клас» - близько 40%. Причина в тому, що вартість освіти безперервно зростає, пропорційно зростаючої складності технологій інформаційного суспільства, і оптимальні можливості для отримання сучасної освіти даються людині в дитячому віці, а не в зрілі роки, коли він вже сам усвідомлює себе недостатньо освіченим.

Чи вдасться інформаційного державі майбутнього впоратися з цим конфліктом?

Як дотепно зауважив І. Пригожин, «можливе багатшими реального». І ці слова стали інтелектуальним кредо постклассической теорії нерівноважних систем. Наука покликана обговорювати можливості - можливості інформаційного суспільства і держави - ​​в цьому її евристична сила, здатна, як ніколи, швидко стати матеріальною силою в інформаційну еру.

Одні дослідники пропонують традиційні рішення, у дусі концепції «соціального інформаційного держави», який повинен взяти на себе витрати на освіту для представників нижчих класів, організувати безкоштовні про грами перенавчання для безробітних, а всі інвестиції у сферу наукових досліджень і розробок звільнити від податків. Безсумнівно, все це надзвичайно важливо і здатне пом'якшити розвиток нового соціального протистояння. Але такі заходи все-таки є паліативними.

Інші пропонують принципово нові рішення в дусі теорії нерівноважних систем: оголосити неспроможним традиційний поділ держава-ринок-громадянське суспільство і створити нову симбіотичну цілісність, де всі проблеми зниження класового протистояння і досягнення консенсусу держава, громадянське суспільство і корпорації будуть вирішувати спільно.

На думку І. Валлерстайна, поділ на державу, ринок і громадянське суспільство в інформаційному суспільстві просто неспроможні. Ринок створюється і контролюється громадянським суспільством і державою. Держава є відображення як ринку, так і громадянського суспільства. І громадянське суспільство визначається як державою, так і ринком. Тому неможливо в інформаційному суспільстві розділити ці три способи вираження інтересів, уподобань та ідентичності, інформаційне держава не зможе виконувати свою регулюючу функцію без допомоги громадянського суспільства. Вже сьогодні екологічна криза, проблеми техногенних катастроф, боротьби з тероризмом та іншими глобальними катаклізмами, пред'являючи винятково високі вимоги до державних інститутів, поставили сучасні уряду на межу фінансової кризи. Якщо вони почнуть скорочувати витрати заради збалансованого бюджету, тим самим державне управління обмежить свої можливості.

З цього порочного кола важко вийти: невдачі державного регулювання підривають довіру до нього з боку громадянського суспільства, що посилює прагнення не платити податки. Це, у свою чергу, знижує кредитоспроможність держави і його здатність виконувати регулюючі функції. Саме тому в рамках громадянського суспільства все частіше виникають руху «цивільних ініціатив», які беруть на себе вирішення місцевих проблем та турботу про добробут місцевого населення. Однак повністю впоратися з проблемами управління в інформаційному суспільстві зможуть тільки об'єднані зусилля держави, громадянського суспільства та бізнесу (корпорацій). Лідируюча роль інформаційного держави в організації цих трьох управлінських факторів повинна забезпечити його майбутній розвиток в умовах інформаційної революції.

Іншими словами, інформаційне держава повинна взяти на себе ініціативу в об'єднанні і консолідації громадянського суспільства і корпорацій (державне регулювання в дусі «м'якого мислення») - без цього нове класове протистояння здатне призвести до громадянської війни. Саме інформаційне держава - центр прийняття рішень - має являти собою систему консолідації політичної влади, функціонального представництва та громадських організацій.

Ще одна проблемна зона майбутнього інформаційного держави-забезпечення безпеки суспільства в умовах постійно зростаючої небезпеки техногенних катастроф, якими загрожує неконтрольований розвиток інформаційної революції. Складається парадоксальна ситуація: вже сьогодні держава відповідає за наслідки того, що не контролює, - стрімкого розвитку інформаційних технологій. Вперше в історії людства головне джерело небезпеки та ризиків корениться не в невігластві, а в самому знанні, у системі прийняття рішень. Безперервне самозростання ризиків техногенних, екологічних, економічних, соціальних - зворотна сторона інформаційної революції.

Сьогодні назріло розуміння того, що необхідна науково обгрунтована державна політика в галузі розвитку високих технологій, страхування техногенних ризиків.

Як справедливо відзначив У. Бек, ризики в інформаційному суспільстві - це великий бізнес. Вони є наслідком всезростаючих запитів споживачів, які неможливо задовольнити. Коло замкнулося: споживче товариство за допомогою інформаційних технологій роздуває потреби, потреби перетворюються в «бездонну бочку», генеруючи нестримне зростання виробництва, що призводить до непередбачуваних економічних, екологічних, соціальних та політичних наслідків.

Сучасні ризики, як правило, не піддаються чуттєвого сприйняття і виражаються у фізичних і хімічних формулах - у змісті отрут в їжі, радіоактивної небезпеки, токсинах, зараженні води і повітря. У цілому всі ці ризики є побічними продуктами високих технологій та з їх подальшим удосконаленням будуть тільки посилюватися. В результаті соціально визнані ризики, як це стало, наприклад, з екологічною проблематикою, несуть в собі своєрідний політичний детонатор: на перший погляд зовсім аполітичні проблеми (наприклад, вмирання лісів, потепління клімату) стають актуальною політикою.

Без будь-якої частки перебільшення можна стверджувати: усі насуваються неполітичні катастрофи в сучасному суспільстві мають яскраво виражений політичний потенціал. З цієї точки зору найважливішим політичним центром влади в інформаційному державі стане МНС - Міністерство з надзвичайних ситуацій.

Вже сьогодні С. Шойгу - глава МНС - одна з найвідоміших постатей «партії влади» в сучасній Росії. Техногенні ризики - ось що здатне по-справжньому розворушити сучасного обивателя і привести його знову на стежку політики. Для подолання проблемних зон свого життя люди змушені об'єднуватися в громадські і політичні коаліції. Сьогодні вони вже не несуть ніякого класового характеру: коаліції виникають і розпадаються з ситуаційним і тематичними ознаками. Боротьба з шумом жителів кварталу поблизу аеродрому або боротьба споживачів за якість певних товарів на ринку (протест проти ввезення «ніжок Буша») може об'єднати представників різних спеціальностей, соціальних верств та політичних партій. Нові конфлікти інформаційного суспільства підривають старі політичні схеми конфліктологів і змушують шукати нетрадиційні політичні рішення у сфері державного управління.

Це ще один аргумент на користь консолідації держави, громадянського суспільства і корпорацій в рамках нового розуміння формування державної політики та державного регулювання. Названо цей процес «розмиванням кордонів політики» в сучасному суспільстві: від того, яку роль займе держава у цьому процесі, залежить його існування в майбутньому як центру прийняття рішень.

Знецінення і відчуження екології в суспільстві ризиків, де проблема екологічного захисту вступає в протиріччя з інтересами збагачення та прибутку, вимагає втручання держави і громадянського суспільства, обмежуючи апетити корпорацій. З іншого боку, перед лицем глобальної переміщення отруйних речовин в атмосфері, «коли життя травинки в баварському лісі» залежить від укладення та виконання міжнародних угод », інтерес громадянського суспільства і корпорацій покликане захистити сучасну державу.

На жаль, сьогодні державне регулювання практично не втручається в ці складні проблеми. Глобалізація сучасних екологічних і політичних ризиків зумовлює глобалізацію громадських рухів екологістів і антиглобалістів, які спочатку розвиваються як транснаціональні. Разом з тим існує цілий ряд стійких конфліктних ліній, які мають цивілізаційну специфіку: це проблеми раси, кольору шкіри, етнічної належності (іноземні робітники), конфесійні конфлікти. Всі ці рухи стають центрами субполітікі, і тим самим політика втрачає центральне місце в суспільстві, де приймаються рішення і формуються контури майбутнього розвитку.

З великою часткою іронії У. Бек зауважив: екологія, економіка, наука не можуть більше прикидатися, що не втручаються в політичне життя - вони своїми коштами вершать політику. І в цьому немає нічого непристойного, нічого такого, що варто було б приховувати, ховати. Настав час визнати, що політика і державне управління ніколи вже не зможуть повернути собі монопольний статус у вирішенні всіх суспільних проблем. Але при цьому існує найважливіша відмінність державної політики та центрів субполітіческого впливу: в той час як екологісти, економісти, релігійні діячі, експерти у приватних науках можуть сперечатися і відстоювати окремі інтереси, державна політика зобов'язана говорити про суспільний консенсус, виховувати толерантність і виступати верховним арбітром нації . Якщо інформаційне держава не візьме на себе цю роль і тягар захисту суспільства від техногенних ризиків інформаційної революції, воно повністю втратить свою роль у майбутньому.

Перед нами так звана «Гоббсова проблема» інформаційного суспільства: сучасне інформаційне суспільство утворене безліччю ізольованих індивідів, лютих страхом і невпевненістю в завтрашньому дні. Виникає закономірне питання: яким чином можливі порядок та стабільність в такому гранично індивідуалізованому соціумі, де розвиваються ринкові відносини і кожен переслідує лише особисту вигоду?

Колись на зорі Нового часу цю проблему в філософії політики поставив Томас Гоббс. Його концепція «суспільного договору» виходить з того, що ізольовані індивіди, кожен із яких вів «війну всіх проти всіх», змушені були під страхом самознищення укласти договір і створити державу. Основою їх солідарності став страх за своє життя: саме страх виступив джерелом договору про громадський світі. Так народилося політичне рішення проблеми - страх був перенесений всередину державної конструкції: відтепер тільки держава стало володіти правом на легітимне насильство проти тих, хто порушує громадський порядок.

Інформаційне держава повинна створити новий «суспільний договір», об'єднавши громадянське суспільство і корпорації перед проблемою захисту від техногенних ризиків в інформаційному суспільстві. Такий «суспільний договір» стане джерел його легітимності в інформаційному суспільстві, де сьогодні відбувається стрімке перерозподіл владних повноважень.

Ми присутні сьогодні при почалася нової управлінської революції, яка вимагає в державні структури новий тип адміністраторів, яких не знала колишня раціонально-бюрократична система. На зміну нудного веберовскому чиновнику - сухому педант, уникають ризику, виконував тільки те, що задано, висуває на перший план безпеку, побоювався адміністративних стягнень (ініціатива наказуєма!), - Приходить принципово новий тип управлінця: ініціативного, мобільного, орієнтованого на інновації, можливості і перспективи, що не боїться робити помилки (не помиляється той, хто нічого не робить). І завдання теорії державного управління - підготувати таких фахівців: дати їм необхідні знання, озброїти їх новими м'якими методами вирішення управлінських завдань.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Public administration / / Encyclopedia Americana. 1996. № 22.

 2. Gregoire R. The French Civil Service. Brussels, 1974.

 3. Greenwood J., Wilson D. Public Administration of Britain. Winchester, 1984.

 4. Nigro F., Nigro L. Modern Public Administration. NY, 1970.

 5. Василенко, І.А. Державне та муніципальне управління: підручник. - 2-е вид. испр. і доп. - М.: Гардаріки, 2010. - 317 с.

 6. Бек У. Суспільство ризику на шляху до іншого модерну. М., 20 09.

 7. Prigogine I. The end of Centainty. N. Y., 1997.

 8. Bell D. Sociological Journeys. Essays 1960 - 1980. L., 1980.

 9. Myrdal G. Challenge to Afflyence. N. Y., 1963.

 10. Атаманчук Г.В. Державне управління. Організаційно-функціональні питання. М., 20 08.

 11. Авер'янов В.Б. Апарат державного управління: зміст діяльності та організаційні структури. Київ, 1996.

 12. Ардан Ф. Франція: Державна система. М., 2009.

 13. Актуальні проблеми державного будівництва, управління: Зб. наук. праць / під ред. М. І. Глазунової. - М.. 200 9.

 14. Гуторова А.Л. Система державного управління: У 5 кн. Кн. 2. Держава і політика. М., 2000.

 15. Ємельянова Т.С. Інституціоналізація державної служби в умовах політичного розвитку сучасної Росії: особливості, тенденції, пріоритети. М., 1999.

 16. Крамник О.М. Адміністративне право та державне управління в Республіці Білорусь. Мн., 200 9.

 17. Кунцевич К.Н. Конституційне право Республіки Білорусь, Мн., 2001.

 18. Пронкін С.В., Петруніна О.Е. Державне управління зарубіжних країн. М., 200 8.

 19. Хілл В. Базисні концепції досліджень у менеджменті / / Проблеми теорії і практики управління. 2009.

 20. Чиркин В.Є. Державне управління. М., 200 7

 21. Шамхалов Ф. Основи теорії державного управління. М., 200 5.

 22. Щетинін В. Підготовка менеджерів: морально-етичні проблеми / / Проблеми теорії і практики управління. 2009

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Реферат
78.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Моделювання поведінки економічних систем в інформаційному суспільстві
Основні концепції класичної фізики XIX століття
Поняття спростування і способи спростування
Витоки виникнення класичної економічної теорії
Борис Годунов у світлі класичної теорії драми
Еволюція класичної політичної економії в першій половині ХІХ ст Завершення класичної традиції
Концепції загальної теорії інформації
Використання корпоративних інформаційних систем систем класу MRPIIERP для управління виробництвом
Соціальна економіка в концепції еволюції соціально економічних систем
© Усі права захищені
написати до нас