Споживчі властивості і показники якості товарів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти і науки України
Придніпровська академія будівництва та архітектури
Економічний факультет ІЗіДО
Кафедра менеджменту, маркетингу та управління проектами
Контрольна робота
на уроках: Товарознавство
Варіант № 12
Тема: Споживчі властивості і показники якості товарів
Дніпропетровськ 2009 р

Зміст
Введення
I. Теоретична частина
1. Показники якості та їх класифікація
2. Методи визначення показників якості
3. Фактори формування і збереження якості товарів
4. Оцінка якості товарів
5. Номенклатура споживчих властивостей і показників якості товарів
II. Практична частина
1. Задача 1
2. Задача 2
3. Задача 3
4. Задача 4
5. Задача 5
Висновок
Список використаної літератури

Введення
Якість товару - це сукупність його властивостей і характеристик, які надають йому здатність задовольняти обумовлені або передбачувані потреби покупця. Якість містить у собі не всі властивості товару, а лише ті, які пов'язані із задоволенням конкретних потреб відповідно до призначення товару. Крім споживчих характеристик, якість включає й інші товару, що забезпечують відповідність вимогам проектувальників, виробників, працівників сфери обігу, які мають відношення до товару.
Важливе завдання товарознавства - виявити максимальний набір властивостей товару, які відповідають за його якість. Ці властивості можуть вивляться на всіх стадіях життєвого циклу товару. Якість товару не можна пояснити і виміряти в розріз з його споживною вартістю і користю. Не можна прирівнювати якість і споживчу вартість. Споживча вартість-це сам товар, що несе в собі певну користь і приходячи конкретним благом. Товар у ролі споживчої вартості є носієм своєї якості. Підвищення якості невід'ємно від науково-технічного прогресу, тому що, озброївшись передовими науковими досягненнями і розробками можна досить успішно конкурувати з іншими товарами на міжнародному ринку.

I. Теоретична частина
1. Показники якості та їх класифікація
Показник якості товару - це кількісна характеристика одного або декількох властивостей товару, що представляють собою його якість. Показник якості товару кількісно характеризує ступінь придатності товару задовольняти певні потреби. Номенклатура показників якості конкретного товару залежить від його призначення. У товарів, що виконують кілька функцій різного роду, номенклатура показників може бути широкою, у товару одноцелевой призначення вона буде набагато вужчі.
Залежно від характеру властивостей якості, показники поділяють на такі групи: показники призначення (функціональні); показники надійності, ергономічні показники, естетичні, показники технологічні, показники транспортабельності; показники стандартизації і уніфікації; патентні показники; екологічні показники, показники безпеки; економічні показники і показники однорідності. На стадії товарообігу на внутрішньому ринку показники технологічності, стандартизації та уніфікації і патентні, як правило не використовуються.
У залежності від кількості властивостей показників, які характеризуються, їх поділяють на одиничні і комплексні. Одиничний показник кількісно характеризує одну просту властивість. Комплексний показник характеризує одним числом одночасно декілька властивостей товару або складне властивість.
Розрізняють показники фактичні, базові і відносні. Фактичний показник-це конкретний одиничний або комплексний показник, встановлений для даного товару. Базовий показник-це показник прийнятий як вихідний при порівнянні з фактичним при оцінці якості. Відносний показник характеризує співвідношення фактичного і базового показників.
За способом вираження показники бувають розмірними, які виражаються в різних одиницях виміру, і безрозмірними, які виражаються в одиничних частинах або у відсотках. Особливий вид-інтегральний показник, що виражає співвідношення корисного ефекту і сумарних витрат на його розробку, виготовлення, оборот і споживання. Тобто, це співвідношення споживчої вартості і вартості.
Показник якості це кількісне і якісне вираження властивостей товару. Кожен показник має найменування і призначення, за якими товари поділяють на групи в залежності від властивостей, які характеризуються (одиничні або комплексні) або від призначення (базові та розрахункові). Класифікацію показників якості та їх значення я привела нижче на малюнку 1.

Показники якості
Одиничні
Значення показників
Дійсні
Певні
Базові
Комплексні
Оптимальні
Відносні
Регламентовані
Максимальні
Рівень якості
Технічний рівень
Граничні
Мінімальні
Допустимі відхилення
Діапазонні


Рис.1. Класифікація показників якості.
2. Методи визначення показників якості: органолептичний, розрахунковий, вимірювальний, експертний, соціологічний
Органолептичний метод грунтується на визначенні показників за допомогою органів почуттів людини: зору, запаху, слуху, смаку, дотику. Показники виражаються в балах. Цей метод найбільш затребуваний в торгівлі.
Реєстраційний метод грунтується на спостереженні і підрахунку числа певних предметів, подій, чуток, витрат, явищ. Його використовують при статистичному контролі якості або при досвідченому носінні.
Розрахунковий метод полягає у визначенні показників якості розрахунковим шляхом.
Вимірювальний метод найбільш об'єктивний, він дає найточніші результати. Перспективними напрямками цього методу є експрес-методи, які не порушують контролю.
3. Фактори формування і збереження якості товарів
Фактори, що впливають на якість товарів, можна розділити на фактори, що формують якість товару, і фактори, що впливають на збереження якості товарів. Якість товарів формується на стадіях їх розробки та виготовлення. На стадіях товарного обігу та споживання, зокрема при транспортуванні, збереженні, реалізації і споживанні, необхідний вплив на товар факторів, що забезпечують збереження сформованого якості.
До факторів, що формують якість товарів, відносяться вихідні матеріали та сировина, конструкція виробу та технологічна обробка. Матеріали поділяють на основні, допоміжні та комплектуючі. Головну роль відіграють основні матеріали, якість яких визначає якість виробу. Вони за походженням можуть бути природними і хімічними (штучні та синтетичні). За хімічним складом розрізняють органічні і неорганічні матеріали.
Сформований якість необхідно зберегти на стадіях розподілу і споживання.
До факторів, що сприяють збереженню якості, відносять фактори, що впливають ан товар при транспортуванні, зберіганні та споживанні товарів.
До упаковки належать тара і пакувальні матеріали.
Розрізняють внутрішню упаковку, або споживчу тару, і зовнішню транспортну тару. Споживча тара: коробки, пляшки, флакони, банки, тубуси, пакети. Вона повинна бути художньої, тому що формує товарний вигляд виробів. Зовнішню тару поділяють на жорстку (ящики, бочки, бідони); полужесткую (корзини, короби, картонні ящики) і м'яку (мішки, пакети, стоси).
Маркування товару - це обов'язкова інформація, нанесена на товар або упаковку у вигляді символів, знаків, позначок, малюнків, клейма.
Транспортування товарів здійснюється за допомогою автомобільного, залізничного, повітряного, водного та гужового транспорту. При транспортуванні спостерігаються найбільші витрати (до 50% всіх витрат і псування товару). На збереження якості під час транспортування товару впливають такі фактори: вибір відповідного виду транспорту, технічний стан транспортних засобів (вагона, авто, причепа, судна, літака), спосіб та умови вантажно-розвантажувальних робіт, спосіб укладання на транспортний засіб, умови транспортування, тривалість перевезення. При виборі транспортного засобу варто враховувати його специфічні характеристики: місткість, можливу швидкість руху, механічне та кліматичне вплив на товар.
4.Оценіваніе якості товарів. Сорт
Оцінювання якості - це вибір показників, визначення їх дійсного значення і їх порівняння з базовими показниками. Щодо споживчих властивостей важливо вибрати такі показники, які мають вирішальне значення. В якості базових показників прийняті регламентовані значення стандартів або інших нормативних документів (НД), а також стандартні зразки та еталони. Після зіставлення дійсних значень вимірюваного показника з базовим встановлюються певні градації, класи, товарні сорти, марки продукції.
Градація, клас, сорт-категорія або розряд, присвоєний об'єктів після зіставлення дійсних і базових показників.
Стандартний товар-товар, що відповідає встановленим вимогам по всім обраним показниками.
Нестандартний товар-товар, який не відповідає встановленим вимогам по одному чи комплексу показників, але ця невідповідність не є критичним (небезпечним).
Шлюб-товар з виявленими недоліками, які можуть бути виправлені або їх не можна виправити по одному чи комплексу показників.
Марки, номери-градації якості, які відрізняються за значенням одного або декількох показників.
Сорт-градація якості товару за одним або декількома показниками. Поділ на сорти здійснюється в залежності від в'ялених дефектів і відхилення за кількома показниками споживчих властивостей. Сорти позначаються порядковими номерами-1-й, 2-й, 3-й, іноді термінами-екстра, вищий, і т.д.
Мета оцінювання може бути такою: планування показників якості, аналіз динаміки якості в часі; контроль якості, сертифікація товарів, обгрунтування правил споживання та догляду за товарами.
Рівень може оцінюється трьома методами: диференційним, комплексним, змішаним.
Диференціальний - це зіставлення одиничних показників з базовими після визначення відносних показників. Якщо вони рівні одиниці або більше, то рівень якості не нижче від базового. Комплексний метод-рівень якості виражається одним числом, тобто одним узагальнюючим показником, який характеризує основне призначення товарів.
Змішаний метод поєднує в собі комплексний і диференціальний.
Контроль якості товарів
Контроль якості товарів - це перевірка відповідності показників якості встановленим вимогам, які є у стандартах, технічних умовах, договори поставки та інших документах, що регламентують вимоги до якості. Контроль якості найважливіша функція управління якістю.
Найважливіші завдання контролю:
· Убезпечити споживача від неякісних товарів;
· Знизити до мінімуму частина бракованих і низькосортних товарів;
· Забезпечити інформацією про якість вихідних матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючі вироби і готові вироби.
Контроль якості буває державний і суспільний.
Державний поділяється на позавідомчий і відомчий. Вневедомстний-це функції Держстандарту. Відомчий проводять міністерства, відомства, а на підприємствах-відділи технічного контролю (ВТК), заводські лабораторії, на невеликих підприємствах-окремі посадові особи із спеціальною підготовкою.
5. Номенклатура споживчих властивостей і показників якості товарів
Номенклатура споживчих властивостей і показників - сукупність властивостей і показників, які обумовлюють задоволення реальних або очікуваних потреб, по суті вона визначає якісні характеристики споживчих товарів. У межах номенклатури споживчі якості та показники поділяють на групи і підгрупи в залежності від їх особливостей і потреб, що задовольняються.

Споживчі властивості і показники якості
Групи
Надійність
Призначення
Ергономічність
Екологічність
Естетичність
Універсальне
Класифікаційні
Соціальне
Функціональне
Довговічність
Ремонтопридатності
Безвідмовність
Сберіганіе
Психо-фізичні
Антропометрії
Протипожежна
Електро-магнітна
Магнітна
Електрична
Радіаційна
Механічна
Хімічна


Рис.2. Номенклатура споживчих властивостей і показників якості товарів.

Призначення-здатність товару задовольняти фізіологічні і соціальні потреби. У залежності від задоволення потреб властивості товару поділяють на підгрупи: функціонального призначення (виконання основних і додаткових функцій: догляд та захист від зовнішнього впливу - для групи одягу та взуття тощо).
Кожне з цих властивостей має свої показники: якщо у продовольчих товарів енергетична цінність виражається в Ккал (Дж), а біологічна цінність оцінюється за кількістю незамінних кислот, вітамінів і мінеральних речовин, то є чимала група непродовольчих товарів, функціональні властивості яких задовольняють тільки соціальні потреби , наприклад ювелірні прикраси, антикварні предмети, музичні товари.
Класифікаційне призначення-здатність ряду властивостей і показників виступати в якості класифікаційних прийме. Так різні моделі автомобілів можуть бути класифіковані за потужністю двигуна, витрат палива, вантажопідйомністю, функціональним призначенням (вантажні, легкові, спеціальні і т.д.).
Універсальне призначення-здатність властивостей і показників задовольняти одночасно кілька купівельних вимог. Наприклад, пропагування в останні роки здорового способу життя спонукало до використання менш жирних продуктів, запобігати вплив токсичних речовин (небезпеки), тобто вони стали грати соціальну роль, а в непродовольчій групі з'явилося поняття спеціального призначення допоміжних предметів і косметичних засобів (креми, гелі, пудри) при проведенні оздоровчих процедур для різних видів спорту і т.д.
Надійність-здатність товару зберігати функціональне призначення в процесі збереження або експлуатації протягом встановленого терміну. Залежно від критерію надійності розрізняють такі групи: довговічність, безвідмовність, ремонтопридатність, і збереження.
Довговічність-здатність товарів зберігати працездатність до наступного стану або встановленого терміну технічного обслуговування і ремонту. Це властивість непродовольчих товарів тривалого використання. Це характерно для товарів продовольства, і непродовольчих товарів, призначених для безпосереднього використання, по ходу якого вони частково або безповоротно витрачаються (наприклад, продукція парфумерної промисловості). Але потрібно пам'ятати, що деякі товари, що володіють значною довговічністю, входять у суперечність з соціальним призначенням, оскільки достроково виходять з моди, морально застарівають. Це стосується одягу, взуття, головних уборів, окремих складно-технічних товарів. Показниками довговічності можуть бути термін експлуатації виробів, ресурс і т.д.
Безвідмовність-здатність товарів виконувати функціональне призначення без появи дефектів, які заважають подальшої експлуатації. Безвідмовність характеризується термінами, протягом яких товари перебувають в експлуатації безвідмовно з нормою передбачених дефектів. Показниками безвідмовності можуть бути - середнє напрацювання до першої поломки, інтенсивність поломок.
Ремонтопридатність-здатність товарів відновлювати свої початкові властивості, в першу чергу функціонального значення, після усунення виявлених дефектів, ремонтопридатність характерна для багатьох непродовольчих товарів, особливо складно-технічних, які по цій властивості поділяють на ремонтнопригодность і ремонтнонепрігодние.
Ремонтопридатність тісно пов'язана з довговічністю, завдяки чому збільшується термін експлуатації товару. Це споживче властивість разом з довговічністю може бути покладена в основу формування переваг для того сегменту споживачів, які ощадливі або не мають у своєму розпорядженні матеріальними засобами для частого повтору покупок товару аналогічного призначення. Показниками ремонтопридатності є параметр потоку несправностей, гарантійні напрацювання, напрацювання на відмову, терміни ремонту.
Збереження - здатність товару підтримувати вихідні кількісні та якісні характеристики без значних витрат протягом певного терміну, якщо ж вони відбуваються, то це має бути економічно виправданим. Сберіганіе починається з моменту виготовлення товару і продовжується до його утилізації. Етап сберіганія поділяють на два періоди: складське зберігання у виробника, оптової і роздрібної торгівлі та домашнє сберіганіе у споживача. Показниками збереження споживчих властивостей є витрати, вихід товарної (стандартною) продукції, терміни зберігання. Зберігання тісно пов'язане з безпекою багатьох товарів, особливо тих, які швидко псуються.
Ергономічні властивості - здатність товару створювати відчуття комфорту, Найбільшого задоволення потреб відповідно до антропометричних, психологічним і психофізичним характеристикам споживача.
Антропологічні властивості - здатність товару при експлуатації відповідати вимірювальним потребам споживача. У різних регіонах земної кулі антропометричні характеристики людей (зріст, вага, об'єм талії, довжина, ширина ступні і т.д.) різні. Тому розміри одягу, взуття, що виготовляються в різних країнах, не відповідають один одному. Так італійська, китайська, в'єтнамська взуття менше від вітчизняного при однаковій маркуванні. Товарознавці і продавці повинні враховувати це і інформувати покупця. Для усунення цих бар'єрів в міжнародній торгівлі промисловість багатьох розвинених країн прагне до уніфікації розмірів шляхом скорочення їх кількості. Так для одягу, в багатьох азіатських і деяких європейських країнах застосовують всього 5 розмірів: S, M, L, XL, і XXL.
Психологічні властивості - здатність товарів забезпечувати при експлуатації душевний комфорт споживачеві. Психологічні вимоги можуть виражатися через прийняття смаку, кольору, гучності і тембру звучання, яскравості зображення. Так у різних областях України склалися свої, властиві тільки їм, сприйняття кольорів, тому наприклад, в Одеській області влітку користується попитом одяг білого кольору, а в Закарпатті на смак - червоний, в Донецькій - більш насичені кольори.
Безпека - стан при якому ризик шкоди чи втрати обмежений допустимим рівнем. У залежності від природи впливу на безпеку розрізняють види, підвиди, елементи, які досить детально показані на малюнку 3.

Інші
Безпека споживчих товарів
Хімічна
Радіаційна
Механічна
Електрична
Магнітна
Електромагнітна
Термічна
Санітарно-гігієнічна
Протипожежна
Гормональні препарати
Антиби
отікі
Мікротоксіни
Токсичні елементи
Мікро
токсини
Мікротоксіни
Удари, тертя, проколи, деформація
Поля: електричні, магнітні, електромагнітні
Високі температури
Биоповреждения
Займання, самозаймання
Мікробіологічні
Комахами
Гризунами
Зооповрежденія
Підпис: ХімічнаПідпис: РадіаційнаПідпис: МеханічнаПідпис: ЕлектричнаПідпис: МагнітнаПідпис: ЕлектромагнітнаПідпис: ТермічнаПідпис: Санітарно-гігієнічнаПідпис: ПротипожежнаПідпис: Гормональні препаратиПідпис: Антиби отікіПідпис: МікротоксіниПідпис: Токсичні елементиПідпис: Мікро токсиниПідпис: МікротоксіниПідпис: Удари, тертя, проколи, деформаціяПідпис: Високі температуриПідпис: биоповрежденияПідпис: Займання, самозаймання
Підпис: ІншіII. Практична частина
Завдання 1. Варіант 12
Умови
Необхідно виконати арифметичними діями перевірку контрольної цифри штрих-коду для впевненого «зчитування» коду сканером: 9781901058070.
Також, необхідно визначити кожну складову групу цифр штрихового коду, що складається з 13 цифр.
Рішення
Структура штрих-коду. Перші дві або три цифри означають країну; наступна група цифр (4 або 5) відноситься до виробника або власника товару, наступні цифри - банк даних про товар (закодовують відомості, які включають найменування, сорт, артикул, колір, масу, розмір і т. д.). Остання цифра - контрольне число.
Для перевірки штрих-коду необхідно виконати такі розрахунки:
1. скласти цифри, що стоять на парних позиціях:
7 +1 +0 +0 +8 +7 = 23;
2. суму, отриману в пункті 1, помножити на 3 (постійне);
23 * 3 = 69;
3. скласти цифри, що стоять на непарних позиціях (крім останньої контрольної цифри):
9 +8 +9 +1 +5 +0 = 32;
4. скласти суми, отримані в пунктах 2 і 3:
69 +23 = 101;
5. визначити контрольне число, як різницю між отриманою сумою і найближчим до нього числом, кратним 10 (у велику сторону):
110-101 = 9.
Якщо цифра після розрахунку не сходиться з контрольною, це означає, що товар виготовлено поза законом.
У даному випадку, розрахункове число (9) не сходиться з контрольною цифрою (0), це означає, що товар вироблений поза законом.
Задача 2
Умова
Необхідно визначити новизну (оновлення) асортименту в салоні-магазині, якщо відомо загальна кількість продукції (150 моделей), а надходження нових моделей становить 66.
Рішення
Новизна (оновлення) асортименту - здатність набору товару задовольняти потреби які змінилися за рахунок нових товарів.
Новизна товару характеризується дійсним оновленням - кількістю нових товарів в загальному переліку (Н) і ступені оновлення (Кн.), яке виражається через відношення кількості нових товарів до загальної кількості найменувань товарів (або дійсної широти ШД).
(1),
Таким чином, для мого завдання, новизна оновлення асортименту дорівнює: (66/150) * 100% = 44%.
Задача 3
Умова
Необхідно визначити коефіцієнт стійкості спортивних товарів, якщо відомо, що всього спортивних товарів є 92 найменування, а після маркетингових досліджень встановлено, що стійким попитом користується лише 20 найменувань.
Рішення
Коефіцієнт стійкості - відношення кількості видів, різновидів і найменувань товарів, які користуються стійким попитом у споживачів (У), до загальної кількості видів, різновидів і найменувань товарів тих же однорідних груп (Шу).
(2),
Таким чином, коефіцієнт стійкості для мого завдання становить 22% = ((20/92) * 100%).
Задача 4
Умова
Необхідно визначити коефіцієнт оптимального асортименту, якщо відомо, що витрати на проектування, розробку, виробництво, доведення асортименту до споживача становлять 318 тис.. грн .., а корисний ефект за призначенням - 157 тис. грн.
Рішення
Критерієм для відносини товарів до оптимального може бути коефіцієнт оптимальності (коп.), який розраховується для конкретного товару за формулою:
(3),
де: Еп - корисний ефект від споживання товару при його використанні споживачем за призначенням, грн.
З - витрати на проектування, розробку, виробництво, доведення асортименту до споживача, грн.
Корисний ефект являє собою (Еп) вигоду, яку може отримати споживач при правильному використанні товару за вирахуванням витрат на його придбання, експлуатацію, зберігання, ремонт та утилізацію.
У моїй задачі, коефіцієнт оптимального асортименту становить: (157 тис. / 318 тис.) * 100% = 49%.
Задача 5
Умова
Необхідно визначити широту асортименту купальних костюмів, якщо відомо, що весь товар купальників в наявності становить 86 найменувань, а по каталогу повинно бути 89.
Рішення
Коефіцієнт широти (Кш) виражається як відношення дійсного кількості видів, різновидів і найменувань товарів однорідних і різнорідних груп до базового.
(4),
де: Ш д - широта дійсна;
Ш б - широта базова (за стандартом, прейскурантом, каталогу).
Таким чином, коефіцієнт широти для мого завдання становить
96,6% = ((86/89) * 100%).

Висновок
У ході написання і виконання даної контрольної роботи я отримала практичні навички розрахунків показників товарознавчої діяльності різних підприємств, серед них - визначення контрольної цифри штрих-коду, визначення новизни (оновлення) асортименту, коефіцієнта стійкості, коефіцієнта оптимального асортименту, знаходження показника широти асортименту. А також теоретичні пізнання щодо споживчих властивостей і показників якості, розглянула їх класифікацію, назвала основні складові, привела їх коротку характеристику. Описала структуру основних показників. Привела поєднання споживчих властивостей і якостей для різних груп товарів: продовольчих і непродовольчих.
Виконання даної контрольної надало мені можливість отримати теоретичні і практичні основи з даного предмета, що забезпечує мені основні передумови для подальшої роботи за спеціальністю «Менеджер», в галузі торгівлі та товарознавства.

Список використаної літератури
1. Агбаш В.М. Товарознавство непродовольчих товарів: Підручник для екон. фак.торг. вузів. - М.: Економіка, 1989.
2. Бобровников Г.М. та ін Якість продукції та науково-технічний прогрес. - М.: Видавництво стандартів, 1988.
3. Іваннікова Л.І. Сучасні форми кодування товарів. Учеб. посібник для студентів торговельно-економічних вузів з курсу «Теоретичні основи товарознавства непродовольчих товарів."
4. Дурнєв В.Д. Товарознавство промислових матеріалів. Підручник. / Дурнєв В.Д., Сапунов С.В., Федюкін В. К. М.: Інформаційно - видавничий дім «Філін», 2002. - 536с.
5. Миколаєва М.А. Товарознавство споживчих товарів. Теоретичні основи: Підручник для вузів. - М.: Видавництво НОРМА, 2003. - 283с.
6. Шишкін І.Ф. Метрологія, стандартизація та управління якістю: Учеб. для Вузів / Під ред. Акад. Н.С. Соломенко. - М.: видавництво стандартів, 1990. - 342 с.
7. Теоретичні основи товарознавства непродовольчих товарів: Учеб. для студ. вузів, що навч. по спец. 1732 «Тов. і орг. торгівлі непрод. тов. «/ Алексєєв Н.С., Ганцов Ш.К., Кутянін Г.І., - М.: Економіка, 1988. - 295с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Контрольна робота
64.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Споживчі властивості товарів аптечного асортименту Фактори що впливають на якість товарів
Споживчі властивості товарів
Споживчі властивості товарів 2
Споживчі властивості продовольчих товарів та їх хімічний склад
Властивості послуги показники якості сервісу
Споживні властивості кисломолочних сирів показники їх якості
Показники якості плодоовочевих товарів та методи їх визначення як можливість виявлення їх фальсифікації
Споживчі властивості мастил
Споживчі властивості туристського продукту
© Усі права захищені
написати до нас