Споживчий кредит

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

РЕФЕРАТ
Дипломна робота: 79 с., 10 рис., 8 табл., 1 дод.
КРЕДИТ, КРЕДИТУВАННЯ, ФІЗИЧНА ОСОБА, БАНК,
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК, Беларусбанк, СПОЖИВЧИЙ
КРЕДИТ, пластикові картки.
Об'єктом дослідження є ВАТ «АСБ Беларусбанк».
Предметом - кредитування банком фізичних осіб.
Мета роботи провести порівняльний аналіз видів та умов видачі кредитів фізичним особам ВАТ «АСБ Беларусбанк» та іншими банками Республіки Білорусь; дати загальну оцінку споживчого кредитування та перспективи розвитку.
При виконанні роботи використані методи: табличний, абстрактно-логічний, порівняння та інші.
У процесі роботи були вивчені теоретичні матеріали з організації діяльності комерційних банків, з розміщення банками грошових коштів у формі кредиту, про порядок надання та забезпечення повернення кредитів банками фізичним особам, а також розглянуто види та умови видачі кредитів населенню банками Республіки Білорусь.
Автор роботи підтверджує, що наведені в ній розрахунково-аналітичний матеріал правильно і об'єктивно відображає стан досліджуваного процесу, а всі запозичені з літератури та інших джерел теоретичні, методологічні положення і концепції супроводжуються посиланнями на їх авторів.
ЗМІСТ
ВСТУП. 3
1. Теоретичні основи організації кредитування фізичних осіб .. 5
1.1. Сутність і функції банківського кредиту. 5
1.2. Принципи банківського кредитування та його роль в умовах ринкової економіки 17
1.3. Види банківських кредитів та загальні умови кредитування населення. 21
2. кредитування фізичних осіб ват "АСБ Беларусбанк". 29
2.1. Загальна характеристика діяльності "АСБ Беларусбанк". 29
2.2. Порядок надання кредитів фізичним особам у «АСБ Беларусбанк» 35
2.3. Аналіз кредитування фізичних осіб «АСБ Беларусбанк». 49
3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ .. 58
3.1. Загальна оцінка споживчого кредитування та перспективи розвитку. 58
3.2. Кредитування фізичних осіб за допомогою пластикових карт. 66
ВИСНОВОК. 72
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .. 78
ДОДАТОК А.. 80

ВСТУП
Кредит походить від латинського "kreditum" (позика, борг). У той же час "kreditum" перекладається як "вірую", "довіряю". У широкому сенсі слова - і з юридичного, і з економічної точок зору - кредит - це угода, договір між юридичними або фізичними особами про позику. Один з партнерів (кредитор) надає іншому (позичальникові) гроші (іноді майно) на певний термін з умовою повернення еквівалентної вартості, як правило, з оплатою цієї послуги у вигляді відсотка. При кредиті з'являється договір позики.
Можливість виникнення і розвитку кредиту пов'язані з кругообігом і оборотом капіталу. У процесі руху основного і оборотного капіталу відбувається вивільнення ресурсів. Засоби праці використовуються в процесі виробництва тривалий час, їх вартість переноситься на вартість готової продукції частинами. Поступові відновлення вартості основного капіталу в грошовій формі приводить до того, що вивільняються грошові кошти осідають на рахунках підприємств. Разом з тим на іншому полюсі виникає потреба в заміні зношених засобів праці і досить великих одноразових витратах. Аналогічні за своїм характером процеси відбуваються і в русі оборотного капіталу. Більше того, тут коливання в кругообігу і обороті виявляють себе більш різноманітно. Так, в силу сезонності виробництва, нерівномірних поставок та іншого відбувається неспівпадання часу створення та обігу продукції. У одних суб'єктів з'являється тимчасовий надлишок коштів, в інших - їх нестача. Це створює можливість виникнення кредитних відносин, тобто кредит дозволяє відносну суперечність між тимчасовим осіданням коштів і необхідністю, їх використання в господарстві.
Кредит відноситься до числа найважливіших категорій економічної науки. Його вивченню присвячені твори класиків марксизму, численні роботи радянських і зарубіжних економістів. Однак ця тема актуальна, оскільки кредитні відносини в сучасних умовах досягли найбільшого розвитку. «В даний час мова вже йде не про постійне збільшення обсягів грошових капіталів, наданих у позичку, але і про розширення суб'єктів кредитних відносин, а також зростаючому різноманітті самих операцій».
Природно, кредит сам по собі не може звертатися в економічній системі. Для здійснення кредитних операцій створюються спеціальні інститути - банки.
Кредитні операції становлять основу активної діяльності комерційних банків, оскільки:
по-перше, їх успішне здійснення веде до отримання основних доходів, сприяє підвищенню надійності і стійкості банків, а невдач у кредитуванні супроводжує їх розорення і банкрутство;
по-друге, банки покликані акумулювати власні та залучені ресурси для кредитування інвестицій у розвиток економіки країни;
по-третє, ця діяльність при її успішному здійсненні приносить прибуток усім її учасникам: кредитним організаціям, позичальникам та суспільству в цілому. Виходячи з усього вищесказаного тема дипломної роботи є дуже актуальною.
Мета роботи - провести порівняльний аналіз видів та умов видачі кредитів фізичним особам ВАТ «АСБ Беларусбанк» та іншими банками Республіки Білорусь; дати загальну оцінку споживчого кредитування та перспективи розвитку. У процесі роботи були вивчені теоретичні матеріали з організації діяльності комерційних банків, з розміщення банками грошових коштів у формі кредиту, про порядок надання та забезпечення повернення кредитів банками фізичним особам, а також розглянуто види та умови видачі кредитів населенню банками Республіки Білорусь.

1. Теоретичні основи організації кредитування фізичних осіб

1.1. Сутність і функції банківського кредиту

Кредит виступає як передача в тимчасове користування матеріальних цінностей у грошовій або товарній формі. При цьому кредитні відносини проявляються у вигляді конкретних кредитних угод, форми та умови яких відрізняються значним різноманіттям. Сутність же кредиту завжди стійка і незмінна незалежно від специфіки прояву, завжди зберігає риси, властиві економічним відносинам, які лежать в основі кредиту.
Розкриваючи сутнісні властивості кредиту, його зазвичай визначають як економічні відносини між кредитором і позичальником з приводу поворотного руху вартості. Відокремлення кредитних відносин в окремий вид відбувається на основі особливостей суб'єктів і об'єкта цих відносин.
Суб'єктами кредитних відносин можуть бути в принципі будь-які юридично самостійні господарські суб'єкти і дієздатні фізичні особи, що вступають у відносини з приводу тимчасового запозичення вартості в грошовій або товарній формі. Проте дані суб'єкти у процесі відтворення одночасно є учасниками безлічі інших відносин, що виникають з приводу руху різного роду вартостей. Специфіка кредитних відносин полягає в тому, що його суб'єкти виступають кредиторами і позичальниками і в якості таких володіють характерними рисами. [14, стор 29]
Кредитор - це суб'єкт кредитних відносин, що надає вартість у тимчасове користування. Джерелом коштів для видачі позики можуть бути як власні кошти кредитора, так і позикові. Розвиток відносин обміну і відповідно кредитних відносин привело на певному етапі до зосередження кредиторських функцій у діяльності спеціальних фінансових інститутів - банків. Банкіри персоніфікують собою безліч кредиторів, чиї тимчасово вільні кошти акумулюються банками. Банки можуть надавати в позику поряд із власними та залученими також емітовані кошти. Однак володіння тимчасово вільними ресурсами не є обов'язковою ознакою кредитора. Він може позичити вартість, яка бере участь у відтворювальному процесі, як це має місце, наприклад, при комерційному кредиті. У цьому випадку ссужаются товари, призначені для реалізації.
Крім банків, що спеціалізуються на мобілізації тимчасово вільних коштів і надання їх у тимчасове користування, в якості кредиторів в даний час можуть виступати підприємства, акціонерні товариства, приватні фірми, страхові та інвестиційні компанії, пенсійні та інвестиційні фонди, фізичні особи, держава і т. д . Метою надання кредиту є головним чином отримання прибутку у вигляді позичкового відсотка. У зв'язку з цим кредитор зацікавлений в ефективному використанні позичати кошти. Крім того, продуктивне використання кредиту гарантує повернення запозичених ресурсів, які є або власністю кредитора, або залученими ним засобами, підлягають поверненню дійсним власникам. Таким чином, мобілізація ресурсів, що вивільняться кредитором в силу його економічних інтересів носить продуктивний характер. В умовах ринкового господарства це означає, що кредитування виступає у формі позики капіталу. У випадку, якщо взяті в кредит кошти будуть використані позичальником на непродуктивні цілі, кредитування набуває форми позички грошей.
Позичальник - суб'єкт кредитних відносин, який отримує позику. Позичальниками можуть бути юридичні та фізичні особи, які відчувають брак власних коштів - державні підприємства, акціонерні товариства, приватні фірми, банки, держава, громадяни і т. д. Разом з тим одного бажання отримати позику недостатньо для участі в кредитному плані в якості позичальника. Ссудополучатель повинен надати економічні та юридичні гарантії повернення позичених коштів після закінчення терміну кредиту. Такими гарантіями можуть бути, наприклад, надання застави в якості забезпечення позики, зобов'язання гаранта (як правило великого банку) погасити заборгованість по позичці у випадку неплатоспроможності позичальника тощо
Економічна роль і місце позичальника в кредитній угоді відрізняється від ролі і місця кредитора. Перш за все позичальник не є власником позичених йому коштів, він реалізує лише права тимчасового володіння ними. Як відомо, сучасні кредитори - банки - використовують для кредитування здебільшого залучені ресурси, тобто засоби, що знаходяться в їхньому тимчасовому користуванні. Разом з тим частина ресурсів для кредитування є їх власністю і, крім того, вони мають здатність до певної міри створювати кредитні ресурси.
Кредитор і позичальник розрізняються за місцем їх функціонування у відтворювальному процесі. Кредитор акумулює і розміщує в позички вільні ресурси в сфері обміну; позичальник використовує отримані кошти як в процесі обігу, так і виробництва товарів. [15, стор.301]
Позичальник зобов'язаний повернути взяті в кредит кошти, сплативши за їх використання позиковий відсоток. Для цього він повинен організувати відтворювальний процес таким чином, щоб забезпечити ефективне використання позики і вивільнення необхідних для її повернення коштів у встановлені кредитним договором строки.
Об'єктивна необхідність кредиту для забезпечення безперервності виробництва позичальника і збереження кредитором прав власності на позичати кошти зумовлюють економічну залежність позичальника від кредитора. На сучасному етапі розвитку економіки ця залежність носить стійкий, постійний характер і визначає необхідність безумовного виконання позичальником своїх зобов'язань щодо повернення позики та сплати відсотка. В іншому разі він стане небажаним партнером для кредитора і буде відчувати значні труднощі в одержанні позики. Зазначена залежність не означає в той же час, що місце позичальника в кредитній угоді менш значуще, ніж місце кредитора. Вони виступають як рівноправні сторони кредитної угоди, від збігу цілей та інтересів яких в однаковій мірі залежить виникнення кредитних відносин.
Об'єкт кредитної угоди, з приводу якого виникає кредитні відносини - позичає вартість. Їй притаманні специфічні риси, що характеризують її як об'єкт саме кредитних відносин:
1) поворотний характер руху: від кредитора до позичальника, а потім від позичальника до кредитора. Необхідність повернення позичає вартості позичальником визначається збереженням прав власності на неї кредитором, а забезпечення повернення досягається в процесі використання позиченої вартості в господарстві позичальника.
Поворотний характер руху позичає вартості передбачає її збереження на всіх етапах цього руху. Дійсно, кредитні відносини, будучи вартісним, обумовлює необхідність дотримання еквівалентності у взаємозв'язках між кредитором і позичальником. Це означає, що використавши позику у своєму відтворювальному процесі, позичальник повинен повернути кредитору вартість, рівноцінну отриманої в кредит. На практиці збереження вартості, що є характерною рисою кредиту, дотримується не завжди. Причини можуть бути як залежні від позичальника (використання позики на непродуктивні цілі, неплатоспроможність унаслідок безгосподарності і т. п.), так і загальноекономічні. До останніх, зокрема, належить інфляція, в результаті якої повернення позики в номінальному розмірі не забезпечує еквівалентності за вартістю, так як знизилася купівельна спроможність грошей. У даному випадку функцію збереження вартості повинен виконувати позичковий відсоток;
2) авансують характер. Авансування має місце у випадку, якщо використання позичає вартості увазі отримання доходу або будь-якого ефекту. Метою отримання позики є не тільки покриття нестачі власних коштів позичальника, але й одержання доходу в результаті використання позиченої вартості. Кредит передує утворенню доходів, які позичальник може отримати в результаті використання позичених коштів у своїй господарській діяльності. Авансування носить кредитний характер, тобто становить особливість саме позичає вартості, якщо дотримується поворотність коштів, виданих в позику. У той же час при компенсаційних кредитних угодах позичає вартість не носить авансує характеру і використовується на покриття вже вироблених за рахунок власних коштів позичальника витрат;
3) характеристика як припинила рух, тимчасово не функціонуючої, не реалізованої вартості, вивільнення яке поза кредитних відносин стало б причиною уповільнення відтворювального циклу і зниження ефективності суспільного виробництва. Ставши об'єктом передачі позичальнику, надану вартості продовжує рух у господарському процесі нового власника;
4) властивість забезпечувати безперервність виробництва і на цій основі прискорювати відтворювальний процес. Це якість обумовлена ​​тим, що використання кредиту дозволяє скоротити потребу в накопиченні власних ресурсів для розвитку виробництва і сприяє відновленню і продовження відтворювального циклу, безперервності обороту коштів. [17, стор 368]
Сутність кожного структурного елементу кредиту відрізняється значною своєрідністю і відображає специфіку кредитних відносин. Однак аналізу одного із суб'єктів або об'єкта кредиту ще недостатньо для визначення вмісту кредиту як цілісного явища. Сутність кредиту як економічної категорії може бути виражена тільки характеристикою всіх його елементів в єдності. Недооцінка цього положення може призвести до негативних наслідків на практиці. Абсолютизація одного з елементів кредиту тягне за собою спотворення цілей та обгрунтованості кредитної політики держави внаслідок неврахування всіх об'єктивних факторів і процесів в кредитній сфері.
Визначення складу та трактування функцій кредиту залежить від методологічних підходів до їх аналізу. Необхідно грунтуватися на наступних положеннях. Функція не рівнозначна сутності й відображає тільки певні сутнісні риси. Разом з тим вона являє собою специфічний прояв сутності як цілісного явища. Стосовно до кредиту це означає, що його функції повинні ставитися до кредитного відношенню в цілому, тобто стосуватися рівною мірою обох його суб'єктів "а не кого-небудь з них окремо. Крім того, функції кредиту повинні характеризувати специфіку прояву суті у всіх його формах і різновидах. З цих позицій зазвичай виділяють перераспределительную функцію кредиту і функцію заміщення готівкових грошей кредитними операціями. [12]
Призначення перераспределительной функції кредиту полягає в тому, що за допомогою кредиту за рахунок тимчасово вільних ресурсів одних юридичних і фізичних осіб задовольняються тимчасові потреби в коштах інших юридичних і фізичних осіб.
Як відомо, кредит виникає у сфері обміну, де кредитор і позичальник вступають у відносини з приводу зворотного руху позичає вартості. За допомогою кредиту відбувається перерозподіл цінностей. Разом з тим кредитні відносини опосередковують не всі перерозподільчі процеси в суспільстві. Значна частина грошових ресурсів перерозподіляється, наприклад, через фінансову систему і систему ціноутворення. Однак перераспределительной функції кредиту властиві риси, що відрізняють її від перерозподільних функцій інших економічних категорій та характеризують специфіку саме кредитного перерозподілу.
Отже, можна виділити наступні особливості, притаманні перерозподілу вартості на основі кредиту.
1. Особливістю кредитного перерозподілу є насамперед те, що воно охоплює тільки тимчасово вільні ресурси. Правда, при комерційному кредиті попереднього вивільнення ресурсів немає, але і в цьому випадку надання кредиту можливе тільки за умови наявності у кредитора вільних коштів, а за їх відсутності - можливості їх позаимствование на зворотних засадах. Отже, все одно має місце вторинне розподіл ресурсів, тобто реалізація перераспределительной функції кредиту. [16, стор 169]
Зазначена особливість обумовлює широкі масштаби перерозподілу коштів через кредитну сферу, так як воно охоплює практично всі тимчасово вільні кошти громадського господарства. Обсяг кредитних ресурсів за своїм потенціалом значно перевищує, наприклад, обсяг ресурсів, перерозподілених через бюджетну сферу. Крім того, зворотність кредитних ресурсів дозволяє надавати їх у позичку повторно протягом даного періоду часу, що розширює можливості кредитування. Все це забезпечує в цілому значно більшу доступність кредиту порівняно з бюджетними коштами. Перевагою перерозподілу за допомогою кредиту є також оперативність надання коштів, в той час як розподіл бюджетних ресурсів визначається на весь календарний термін при плануванні бюджету.
2. Крім характеру кредитних ресурсів особливістю кредитного перерозподілу є також задоволення тільки тимчасової потреби в додаткових коштах, коли перерозподіляється вартість надходить позичальнику у користування лише на певний термін.
3. Специфікою перерозподілу за допомогою кредиту є те, що воно зачіпає не тільки вартість валового національного продукту, виробленого в даному періоді, але і вартість «засобів виробництва і предметів споживання, створених у попередні періоди. Зокрема, в кредит можуть бути видані тимчасово вільні ресурси, акумульовані у амортизаційних фондах підприємств, поширене надання в тимчасове користування раніше виробленого обладнання на умовах лізингу і т.д. По суті справи в процес перерозподілу через кредитну сферу може включатися все національне багатство на відміну , наприклад, від перерозподілу через державний бюджет.
4. Характерною рисою перераспределительной функції кредиту. є те, що з її допомогою перерозподіляються не тільки грошові, а й товарні ресурси. У товарній формі виступають про комерційний і лізинговий кредит, частково споживчий кредит і містично міжнародний. Можливість надання кредиту в товарній формі значно розширює межі перерозподілу через кредитну сферу.
5. Перерозподіл за допомогою кредиту носить головним чином продуктивний характер, тобто перерозподіляється вартість включається в господарський оборот позичальника. Ця особливість обумовлена ​​такий сутнісною рисою кредиту, як зворотність. Для того, щоб мати можливість повернути позичені ресурси в строк і з сплатою позичкового відсотка, позичальник повинен використовувати отримані кошти ефективно, вкласти їх у відтворювальний процес зростання вартості.
6. Як особливості перераспределительной функції кредиту можна виділити в основному прямий характер перерозподілу. Кредитні угоди відбуваються в більшості випадків без посередників, кредитор і позичальник безпосередньо контактують один з одним. Однак опосередковане перерозподіл також має місце, зокрема, при непрямому банківському кредитуванні, акціонерній формі організації кредитних відносин і т. д.
7. Перерозподільна функція кредиту охоплює різні аспекти і рівні руху позичає вартості. Так, перерозподіл може відбуватися між окремими територіями. Відомо, що в кредитній угоді беруть участь господарюючі суб'єкти незалежно від їх місцезнаходження. У зв'язку з цим кредитні ресурси, мобілізовані в одному районі, області, можуть бути використані для кредитування в іншому районі, області. У цьому випадку має місце міжтериторіальне перерозподіл.
Якщо кредитні ресурси формуються за рахунок тимчасово вільних коштів підприємств одних галузей, а потім використовуються для кредитування підприємств в інших галузях, то має місце міжгалузевий перерозподіл. В умовах, коли банківський кредит є основною формою кредиту, міжгалузевий перерозподіл найбільш характерно для кредитної сфери. Комерційні банки, володіючи правом вільного вибору клієнтів, акумулюють тимчасово вільні кошти підприємств незалежно від їх відомчої приналежності, і ці кошти знеособлюються в сукупній масі кредитних ресурсів банку. Кредитування підприємств певної галузі здійснюється за рахунок таких знеособлених коштів, при цьому обсяг кредитних ресурсів, мобілізованих в даній галузі, і обсяг кредитних вкладень у неї, як правило, не збігаються. [16, стор 239]
Разом з тим кредитні відносини можуть служити базою і для внутрішньогалузевого перерозподілу. Зокрема, якщо банк спеціалізується на обслуговуванні підприємств однієї галузі (є галузевим банком), то перерозподіляються їм ресурси будуть переміщатися тільки в межах цієї галузі. Внутрішньогалузевої характер носить перерозподіл і в разі, якщо кредити, отримані галузевими об'єднаннями, розподіляються на засадах зворотності між їх госпрозрахунковими ланками, що не мають статусу юридичної особи на принципах поворотності всередині галузі можуть також перерозподілятися централізовані фонди міністерств і відомств.
Становлення ринкових відносин обумовлює зміну механізму реалізації перераспределительной функції кредиту. До останнього часу перерозподіл за допомогою кредиту носило головним чином централізований характер, тобто відбувалося на основі кредитного планування, яке представляло, собою процес планового визначення всього обсягу кредитних ресурсів країни, їх джерел, а також їх плановий розподіл. З реформою банківської системи, розвитком мережі комерційних банків зростаючу роль грає перерозподіл кредитних ресурсів через кредитний ринок, тобто ринковий механізм перерозподілу. У зв'язку з цим кредитна перерозподіл все в більшій мірі децентралізується. Відповідно змінюються пріоритети перерозподілу.
В умовах адміністративно-командної економіки воно було спрямоване на вирішення завдань, визначених планами соціально-економічного розвитку країни, які далеко не адекватно відображали дійсні потреби суспільства у розвитку тих чи інших виробництв. Ринкові відносини обумовлюють реалізацію інтересів банків в отриманні можливо більшого прибутку, що досягається головним чином у випадку, якщо банк позичає кошти високоефективним підприємствам, продукція яких користується стійким попитом на ринку. Таким чином, у міру просування до ринку кредитне перерозподіл стає все більш активним чинником формування ефективної структури економіки. Однак в умовах інфляції така позитивна переорієнтація перерозподілу значно ускладнена, оскільки наслідком інфляційних процесів в кредитній сфері є погіршення структури кредитних вкладень. [16, стор 335]
Перерозподільна функція кредиту є загальновизнаною в економічній літературі. Однак її змістовна сторона інтерпретується в залежності від того, яких поглядів на сутність кредиту дотримується той чи інший автор. Існує точка зору, що з допомогою кредиту перерозподіляється не вартість, а грошові кошти, тобто кредитор передає в позичку грошові знаки, є грошима тільки за формою та позбавлені вартості як такої. Відповідно перерозподільний процес реально наповнюється вартісним вмістом тільки на етапі використання позики в господарстві позичальника, коли на отримані в кредит гроші купується сировину, обладнання і т.д.
Деякі економісти вважають, що перерозподільні властивості кредиту точніше було б інтерпретувати як його ролі, а не функції. Вони розглядають перераспределительную функцію сфери обміну в цілому, яка складається, на їхню думку, з перерозподільних функцій категорій цієї сфери: грошей, кредиту та фінансів.
Функція заміщення готівкових грошей кредитними операціями пов'язана із специфікою сучасної організації грошового обороту, його функціонуванням в основному в безготівковій формі. Відомо, що основна чисть розрахунків і надання кредиту здійснюється через банки. Помістивши і зберігаючи гроші в банку, клієнт тим самим вступає в кредитні відносини з ним і, крім того, створює умови для заміни готівкових грошей в обороті кредитними операціями у вигляді записів за банківськими рахунками. Стає можливим представлення позики в безготівковому порядку і розвиток безготівкових розрахунків. Останні є кредитними операціями, тому що строки відвантаження продукції і її оплати, як правило, не збігаються. У залежності від того, що випереджає в часі - отримання товарів чи грошей - або постачальник кредитує одержувача, або одержувач постачальника.
Функцію заміщення визнає більшість економістів, але найбільш поширеною її трактонкоі є заміщення дійсних грошей кредитними знаряддями звернення та кредитними операціями. Тим самим, поряд з розвитком безготівкового обороту, виділяється така функціональне призначення кредиту, як заміщення в обігу золота кредитними грошима. Як відомо, в процесі руху кредиту створюються кредитні знаряддя обігу, що замінили в сучасних грошових системах дійсні гроші, тобто золото. До них відносяться знаки вартості у вигляді банкнот, векселів, чеків, депозитних сертифікатів, облігацій і т. п. Однак процес демонетизації золота, що складається у втраті їм властивостей грошового товару, загального еквівалента, завершився до сімдесятих років нашого століття. Взаємозв'язок сучасних кредитних грошей з золотом як основою їх вартісного змісту, навіть опосередкована, заперечується більшістю економістів. Функціонування кредитних знарядь звернення вже не носить характер тимчасового заміщення дійсних грошей, коли вступ в обіг перших призводило лише до відстрочення руху других. Відбулося абсолютне витіснення золота з обігу кредитними грошима, що узгоджується з загальним законом економії суспільної праці, який відносно сфери поводження знаходить вираження в економії суспільних витрат грошового обігу. Відповідно до цього закону нова форма грошей витісняє попередню, якщо вона більше економічна і може забезпечити більш раціональну організацію господарства. [19, стор 101]
Деякі економісти, виходячи з того, що золото пішло з обороту, і звертаються тільки кредитні гроші, обгрунтовують розвиток і переростання функції заміщення у функцію емісії грошей в сфері безготівкового грошового обороту. Ця точка зору грунтується на поданні, що розміщення позик у готівковій формі є перерозподілом попередньо акумульованих ресурсів, а розміщення позик в безготівковій формі означає одночасне створення кредитних ресурсів, тобто емісію.
Питання про функції кредиту є одним з найбільш дискусійних у теорії кредиту. Розбіжностей з приводу числа і змісту функцій обумовлені не тільки відмінністю в трактуванні сутності кредиту, але й відсутністю єдності у визначенні методологічних підходів до їх аналізу. Багато економістів дослідження функцій кредиту як економічної категорії підміняють аналізом функцій одного з його елементів, при цьому найбільш часто функції кредиту ототожнюються з функціями банків. Поширене також виділення функцій, виходячи з особливостей окремих форм кредитних відносин. Деякі автори розглядають функцію кредиту як конкретну форму його руху.
Зміст грошової функції на думку авторів, її визнають, полягає у випуску грошей в обіг. При цьому, грунтуючись на характері кредитних грошей, вони ототожнюють процес випуску грошей, їх емісії з кредитом. Як правило, це прихильники вже згадуваної точки зору, що в позику дається не вартість, а грошові знаки, позбавлені вартості. Ототожнюючи емісійний і кредитний процеси, дані автори в той же час схильні розрізняти кредит і гроші як самостійні економічні явища.
Економісти, які виділяють контрольну функцію кредиту, по суті справи змішують функцію кредиту з функцією одного з його суб'єктів - кредитора. Безумовно, кредитор здійснює контроль за діяльністю позичальника, оскільки він зацікавлений в поверненні позичених коштів. Однак контролююча функція кредитора характерна не для всіх форм кредиту. Зокрема, при державній формі кредиту населення не контролює діяльність позичальника. Точно також не контролюють роботу банку підприємства та організації, що зберігають на його рахунках свої кошти. З іншого боку, позичальник не може контролювати діяльність кредитора, він у кредитній угоді є залежною стороною. Таким чином, неправомірно контрольну функцію відносити до кредиту як цілісного явища.

1.2. Принципи банківського кредитування та його роль в умовах

ринкової економіки

Кредитні відносини в економіці базуються на певній методологічній основі, одним з елементів якої виступають принципи, строго дотримуються при практичній організації будь-якої операції на ринку позичкових капіталів [14 с.115]. Ці принципи наступні:
1. Повернення кредиту.
Цей принцип виражає необхідність своєчасного повернення отриманих від кредитора фінансових ресурсів після завершення їх використання позичальником. Він знаходить своє практичне вираження в погашенні конкретної позики шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів на рахунок її кредитної організації (або іншого кредитора), що забезпечує відновлюваність кредитних ресурсів банку як необхідної умови продовження його статутної діяльності.
2. Терміновість кредиту.
Він відображає необхідність його повернення не в будь-який прийнятний для позичальника час, а в точно певний термін, зафіксований в кредитному договорі або його замінює. Порушення вказаної умови є для кредитора достатньою підставою для застосування до позичальника економічних санкцій у формі збільшення процента, що стягується, а при подальшій відстрочці-пред'явлення фінансових вимог у судовому порядку. Частковим виключенням з цього правила є так звані онкольні позики, строк погашення яких в кредитному договорі спочатку не визначається.
3. Платність кредиту. Позичковий відсоток.
Цей принцип виражає необхідність не тільки прямого повернення позичальником отриманих від банку кредитних ресурсів, але й оплати права на їх використання. Економічна суть плати за кредит відбивається в фактичному розподілі додатково отриманої за рахунок його використання прибутку між позичальником і кредитором. Практичне вираження принцип знаходить в процесі встановлення величини банківського відсотка, що виконує три основні функції:
- Перерозподіл частки прибутку юридичних і доходу фізичних осіб;
- Регулювання виробництва і обігу шляхом розподілу позичкових капіталів на галузевому, міжгалузевому і міжнародному рівнях;
- На кризових етапах розвитку економіки - антиінфляційний захист грошових накопичень клієнтів банку.
Ставка позичкового процента, що визначається як відношення суми річного доходу, отриманого на позичковий капітал, до суми наданого кредиту виступає як ціна кредитних ресурсів [15 с.204].
Принципово відрізняючись від традиційного механізму ціноутворення на інші види товарів, визначальним елементом якого виступають суспільно необхідні витрати праці на їх виробництво, ціна кредиту відображає загальне співвідношення попиту і пропозиції на ринку позикових капіталів і залежить від цілого ряду чинників, у тому числі чисто кон'юнктурного характеру:
- Циклічності розвитку ринкової економіки (на стадії спаду позиковий процент, як правило, збільшується, на стадії швидкого підйому-знижується);
- Темпів інфляційного процесу (які на практиці навіть дещо відстають від темпів підвищення позикового відсотка);
- Ефективності державного кредитного регулювання, здійснюваного через облікову політику центрального банку в процесі кредитування їм комерційних банків;
- Ситуації на міжнародному кредитному ринку (наприклад, що проводилася США в 80-х рр.. Політика дорожчання кредиту обумовила залучення зарубіжного капіталу в американські банки, що відбилося на стані відповідних національних ринків);
- Динаміки грошових накопичень фізичних і юридичних осіб (при тенденції до їх скорочення позиковий процент, як правило, збільшується);
- Динаміки виробництва і звертання, визначальної потреби в кредитних ресурсах відповідних категорій потенційних позичальників;
- Сезонність виробництва (наприклад, в Росії ставки позикового процента традиційно підвищується в серпні-вересні, що пов'язано з необхідністю надання аграрних кредитів і кредитів для завезення товарів на Крайню Північ);
- Співвідношення між розмірами кредитів, що надаються державою, і його заборгованістю (позиковий відсоток стабільно зростає при збільшенні внутрішнього державного боргу).
4. Забезпеченість кредиту
Цей принцип виражає необхідність забезпечення захисту майнових інтересів кредитора при можливому порушенні позичальником прийнятих на себе зобов'язань і знаходить практичне вираження в таких формах кредитування, як позики під заставу або під фінансові гарантії. Особливо актуальний у період загальної економічної нестабільності, наприклад, у вітчизняних умовах [14 с.116].
5. Цільовий характер кредиту
Розповсюджується на більшість видів кредитних операцій, виражаючи необхідність цільового використання коштів, отриманих від кредитора. Знаходить практичне вираження у відповідному розділі кредитного договору, що встановлює конкретну мету позики, а також у процесі банківського контролю за дотриманням цієї умови позичальником. Порушення даного зобов'язання може стати підставою для дострокового відкликання кредиту або введення штрафного (підвищеного) позикового відсотка.
6. Диференційований характер кредиту
Цей принцип визначає диференційований підхід з боку кредитної організації до різних категорій потенційних позичальників. Практична реалізація його може залежати як від індивідуальних інтересів конкретного банку, так і від державою централізованої політики підтримки окремих галузей або сфер діяльності (наприклад, малого бізнесу та ін)
Слідом за грошима винахід кредиту є геніальним відкриттям людства. Завдяки кредиту скорочується час на задоволення господарських та особистих потреб. Підприємство-позичальник за рахунок додаткової вартості має можливість збільшити свої ресурси, розширити господарство, прискорити досягнення виробничих цілей. Громадяни, скориставшись кредитом, мають подвійний шанс: або застосувати здібності і отримані додаткові ресурси для розширення своєї справи, або прискорити досягнення споживчих цілей, отримати в своє розпорядження такі речі, предмети, цінності, якими вони могли б володіти лише в майбутньому [14 с. 115].
Кредит виступає опорою сучасної економіки, невід'ємним елементом економічного розвитку. Його використовують як великі підприємства та об'єднання, так і малі виробничі, сільськогосподарські і торгові структури; як держави, уряду, так і окремі громадяни.
Кредитори, що володіють вільними ресурсами, тільки завдяки їх передачі позичальнику мають можливість отримати від нього додаткові грошові кошти. Кредит, що надається в грошовій формі, являє собою нові платіжні кошти.

1.3. Види банківських кредитів та загальні умови кредитування

населення

Одним з напрямків кредитної діяльності банку є кредитування населення [24].
Кредитоотримувача можуть виступати повнолітні фізичні особи прописані, які постійно проживають в Республіці Білорусь і мають постійне джерело доходу.
Громадяни, які досягли пенсійного віку, можуть отримувати кредит тільки на споживчі потреби та за наявності поручителів фізичних осіб, вік яких на дату закінчення терміну дії кредитного договору не буде перевищувати пенсійного віку, встановленого законодавством.
Фізичним особам кредити надаються на такі цілі:
· Фінансування нерухомості:
* Будівництво (реконструкція) житлових будинків, квартир;
* придбання, міну житлового будинку, квартири;
* будівництво і придбання садових будиночків та індивідуальних житлових будинків для сезонного проживання;
* будівництво і придбання гаражів (автостоянок);
· Споживчі потреби:
* придбання товарів, призначених для особистого, сімейного і домашнього вжитку;
* придбання транспортних засобів з терміном експлуатації не більше 5 років;
* сервісні кредити (придбання путівок для відпочинку та лікування; витрати з навчання, лікування; на ритуальні послуги; на встановлення охоронної сигналізації, телефонізацію);
* інші споживчі потреби.
Термін користування кредитами встановлюються у таких межах:
· На фінансування нерухомості:
* на будівництво, придбання, міну житлового будинку, квартири, придбання квартири шляхом прийняття участі у місцевих житлових облігаційних позиках - до 15 років;
* на реконструкцію житлового будинку або квартири, на будівництво і придбання садових будиночків, індивідуальних житлових будинків для сезонного проживання, гаражів (автостоянок) - до 7 років;
· На споживчі потреби:
* на придбання транспортних засобів з терміном експлуатації не більше 5 років - до 5 років;
* на інші споживчі потреби - до 3 років.
Надання кредиту передує аналіз платоспроможності клієнта та наявності забезпечення виконання зобов'язань.
Кредити фізичним особам надаються в білоруських рублях і в іноземній валюті. Кредити на фінансування нерухомості надаються у безготівковому порядку, на споживчі потреби як у безготівковому порядку, так і готівкою грошовими коштами в розмірі не більше 200 базових величин і тільки за кредитами в білоруських рублях.
Розмір кредиту визначається Банком виходячи з:
· Вартості кредитованого проекту;
· Платоспроможності кредитоотримувача. При кредитуванні об'єктів нерухомості і транспортних засобів, у разі необхідності, в розрахунок приймається сукупний чистий дохід членів його сім'ї, а також чисті доходи інших поручителів (не більше двох) з їх згоди.
Розмір кредиту не може перевищувати 70% вартості проекту.
Кредитна документація.
Для отримання кредиту та оформлення кредитного договору кредитополучатель надає наступні документи [5]:
· Письмову заяву про виділення кредиту з пропозиціями щодо забезпечення виконання зобов'язань з повернення кредиту та сплати відсотків;
· Анкету;
· Паспорт або інший документ, що засвідчує його особу та прописку та копії сторінок паспорта;
· Копію трудової книжки, оформлену у встановленому порядку;
· Довідку з місця роботи про доходи та розмірах вироблених утримань за останні три місяці та / або документи, що підтверджують інші джерела доходу, при наявності останніх;
· У разі розрахунку платоспроможності з урахуванням сукупного чистого доходу родини - копію свідоцтва про шлюб, свідоцтва про народження або іншого документа, що підтверджує склад сім'ї;
· Інші документи в залежності від мети кредитування.
При наданні в якості забезпечення поручительств фізичних осіб додатково надаються:
· Письмову заяву поручителів з проханням про включення їх доходів в сукупний чистий дохід кредитоотримувача при розрахунку платоспроможності (при необхідності);
· Анкета поручителя;
· Паспорт або інший документ, що засвідчує особу поручителя та його прописку і копії сторінок паспорта;
· Копія трудової книжки поручителя (при необхідності), оформлена в установленому порядку;
· Довідка з місця роботи про доходи та розмірах вироблених утримань, як правило, за останні шість місяців та / або документи, що підтверджують інші джерела доходу, за наявності останніх.
Бланки анкети та довідки з місця роботи про доходи та розмірах зроблених утримань надаються банком.
Поручителем може виступати повнолітня фізична особа, що має постійну прописку в Республіці Білорусь і постійне джерело доходу.
Поруки та гарантії за зобов'язаннями кредитоотримувачів за кредитними договорами на суму понад 2000 базових величин повинні бути забезпечені заставою майна (прав), що належить поручителю (гаранту).
Забезпечення виконання зобов'язань:
Незважаючи на те, що зворотність - об'єктивна властивість кредиту як економічної категорії, на практиці це не означає автоматичної його реалізації. У сучасних умовах дана проблема носить не стільки теоретичний, скільки практичний характер. Масові неповернення кредитів найчастіше представляють одну з головних причин банкрутства банків [1].
Повне та своєчасне погашення кредиту є неодмінним зобов'язанням Позичальника, яке передбачається кредитним договором. Однак, як свідчить практика, наявність номінального зобов'язання не означає гарантії його виконання. Тому в нових умовах функціонування банків, коли зворотність виданих кредитів стає, по суті, питанням їх виживання, проблема підвищення надійності забезпечення повернення кредитів висувається на перший план.
Під формою забезпечення повернення кредиту в даний час слід розуміти юридичні та економічні зобов'язання Позичальника, що вказують на додаткові конкретні джерела погашення кредиту у випадках його неповернення за рахунок основних джерел. Вони підвищують гарантію повернення кредиту і тим самим служать інструментом мінімінізаціі кредитного ризику.
Виконання зобов'язань за кредитним договором може забезпечуватися:
- Порукою, гарантією;
- Гарантійним депозитом грошей;
- Заставою нерухомого та рухомого майна;
- Страхуванням кредитодавцем ризику неповернення кредиту;
- Іншими способами, передбаченими законодавством Республіки Білорусь або договором.
При цьому забезпеченням виконання зобов'язань за кредитним договором може бути один або кілька (одночасно) з перерахованих вище способів. Обраний варіант забезпечення фіксується в кредитному договорі, до якого, як правило, додається відповідний документ (договір застави, договір Поручительства, гарантійний лист і т.п.).
Однією з найпоширеніших форм забезпечення повернення виступає застава, що означає, що кредитор (банк) набуває право першочергового задоволення вимог погашення кредиту та отримання належної відсотків з вартості закладеного майна у випадку, якщо Позичальник не виконав своє зобов'язання в строк, передбачений кредитним договором. Інститут застави, як свідчить практика, є невід'ємним і ефективним інструментом ринкової економіки [7].
Підставою для вдавання до застави в банківській практиці виступає договір, який не носить самостійного характеру і не може бути укладений поза зв'язку з кредитним договором, виконання якого він забезпечує.
Договір застави повинен відповідати певним економічним та юридичним вимогам. До перших відносяться обгрунтований вибір предмета застави, правильна оцінка його вартості, визначення виду застави та організація контролю за збереженням предметів застави. Другі полягають у чіткому визначенні прав і обов'язків заставника і заставоутримувача, правильне оформлення заставних документів.
Відповідно до чинного законодавства предметом застави може бути будь-яке майно, а також майнові права.
В якості забезпечення кредитів банки можуть використовувати найрізноманітніші види майна: нерухомість, товари, цінні папери, грошові кошти та ін
Основними вимогами до предмета застави виступають:
- Наявність у заставодавця права власності на предмет застави або права повного господарського володіння;
- Достатність вартості застави для задоволення відповідного зобов'язання клієнта;
- Ліквідність цінностей і швидкість їх реалізації;
- Здатність до тривалого зберігання;
- Можливість страхування;
- Стабільність ціни і т.д.
Оцінка вартості застави - дуже важливий і в той же час один з найбільш складних етапів заставних відносин. У ряді випадків - при визначенні ринкової вартості нерухомості, антикваріату і т.п. - Банкам доцільно звертатися до незалежних експертів-оцінювачів. Оскільки існує ризик зниження ціни або не продаж окремих об'єктів застави, то вартість прийнятих в заставу цінностей повинна бути, як правило, вище, ніж величина кредиту та плата за нього.
Законодавством передбачено різноманітність видів застави, в тому числі з залишенням закладеного майна у заставодавця, а також застава з передачею закладеного майна заставодержателю (застава). На практиці частіше застосовується перший вид застави, що дозволяє боржникові продовжувати свою діяльність, використовуючи закладене майно.
При кредитуванні торговельних і постачальницько-збутових підприємств широко використовується заставу товарів в обороті. У цьому випадку заставодавець має право замінювати одні товари іншими, але таким чином, щоб маса їх вартості не була менша за вказану в договорі.
Важливим моментом є оцінка забезпечення належного виконання зобов'язань по кредиту і страхування застав.
При прийнятті Банком в забезпечення за Кредитним договором тільки порука фізичних осіб (без іншого забезпечення), включаючи Поручительства з часткового виконання зобов'язань, необхідно надання не менше 2-х поручительств. Поручителем може виступати юридична особа, а також дієздатна фізична особа, яка має постійну прописку в Республіці Білорусь і постійне джерело доходів. [6]
У разі якщо сума необхідного кредиту дорівнює розрахункової, повинні бути виконані одночасно такі умови:
- Сума платоспроможність поручителя повинна перевищувати платоспроможність позичальника;
- Сукупність зобов'язань, прийнятих на себе Поручителями, повинна покривати суму кредиту та належних за його користування відсотків за період не менше одного року (у разі, якщо кредит надається терміном до 1 року - відсотків за період, встановлений Кредитним договором).
У разі якщо витребовують кредит менше розрахункової суми, необхідне одночасне виконання таких умов:
- Сума платоспроможність поручителя повинна перевищувати платоспроможність, що дозволяє Позичальнику отримати кредит у якої просять сумі;
- Сукупність зобов'язань, прийнятих на себе Поручителями, повинна покривати суму кредиту та належних за його користування відсотків за період не менше одного року (у разі, якщо кредит надається терміном до 1 року - відсотків за період, встановлений Кредитним договором).
Порука і гарантія за кредитним договором на суму понад 2000 базових величин повинні забезпечуватися заставою майна поручителя та гаранта.
Не забезпечуються заставою майна поручителя та гаранта, незалежно від суми наданого кредиту, поручительства і гарантії за кредитними договорами відкритого акціонерного товариства "Ощадний банк" Беларусбанк "з фізичними особами [5].
Порядок погашення кредиту:
· При будівництві індивідуального житлового будинку - починаючи з наступного місяця після планового введення будинку в експлуатацію, але не пізніше, ніж через 2 роки після укладення кредитного договору;
· При будівництві квартири - починаючи з наступного місяця після планового введення будинку в експлуатацію, але не пізніше, ніж через 1 рік після укладення кредитного договору;
· Якщо квартира, житловий будинок побудовані без виконання у встановленому порядку в повному обсязі робіт по внутрішній обробці - починаючи через 6 місяців після планового введення будинку в експлуатацію, але не пізніше, ніж через рік після укладення кредитного договору;
· При купівлі, мене, реконструкції житлового будинку, квартири, а також при будівництві садових будиночків, гаражів (автостоянок) - не пізніше ніж через шість місяців після укладення кредитного договору;
По кредитах на придбання транспортних засобів та інші споживчі потреби платежі по основному боргу виробляються починаючи з наступного місяця після отримання кредиту.
Позичальник має право проводити дострокове погашення кредиту (частини кредиту) за згодою Банку з одночасною сплатою відсотків за фактичний час користування кредитом [11].

2. кредитування фізичних осіб ват "АСБ Беларусбанк"

2.1. Загальна характеристика діяльності "АСБ Беларусбанк"

ВАТ "АСБ Беларусбанк" - найбільше універсальна фінансово-кредитна установа країни, що пропонує своїм клієнтам понад 100 видів банківських послуг і продуктів, у тому числі з розрахунково-касового обслуговування, кредитування, депозитних операціях, лізингу, факторингу, інкасації, міжнародним і міжбанківськими розрахунками , валютно-обмінних і конверсійних операціях, операціях з банківськими картами, консалтингові і депозитарні послуги. [24]
У структурі банку 6 територіальних управлінь, 103 філії, 1825 відділень, 36 центрів банківських послуг. Основні показники діяльності Банку за період з початку року представлені у таблиці 2.1.
ВАТ "АСБ Беларусбанк" здійснює свою діяльність на підставі наступних ліцензій:
1. Ліцензія на здійснення банківської діяльності № 1 від 29.10.2007 р., видана Національним банком Республіки Білорусь.
2. Ліцензія на право здійснення професійної та біржової діяльності з цінних паперів № 02200/0247791 (зареєстрована в реєстрі ліцензій Міністерства фінансів Республіки Білорусь 15.11.2007р. № 5200-1246-954).
ВАТ "АСБ Беларусбанк" є найбільшим банком, що перебуває у державній власності Білорусі. Банк бере активну участь у держпрограмах кредитування з метою реалізації соціальної та економічної політики республіки. З урахуванням стратегічної значущості банку Уряд Республіки Білорусь заявило про намір зберегти контроль над ним, принаймні, до 2010 року.
Таблиця 2.1. Основні показники діяльності "АСБ Беларусбанк" за період з початку року
(Млн. крб.)
Показник
На 1.12.2007
1. Статутний фонд
- У білоруських рублях
- У млн. ЄВРО
1 438 787,9
453,2
2. Нормативний капітал
1 903 242,9
3. Прибуток
174 539,0
4. Активи
16 540 740,3
5. Кредитні вкладення (включаючи МБК)
13 262 049,1
У т.ч. кредити юр. Особам
7 534 857,3
кредити фіз. Особам
5 368 479,5
6. Залучені ресурси
14 493 626,6
7. Кошти клієнтів
11 832 672,0
в т.ч. кошти фізичних осіб
- У білоруських рублях
- У валюті, млн. $
6 167 913,6
4 481 564,5
783,3
П р и м і т а н і е. Джерело: www.belarusbank.by
Фінансова стійкість банку як окремо взятої організації відображає зміцнення клієнтської бази ВАТ «АСБ Беларусбанк», збереження протягом тривалого часу хорошої якості активів, а також подальшу диверсифікацію джерел фондування. Стабільна база фондування також є позитивним рейтинговим фактором для банку. У той же час рейтинги враховують складну операційну середу банку, включаючи високу ступінь фактичного і потенційного впливу держави на його діяльність, помірні рівні прибутковості і капіталізації і невисокі резерви на можливі втрати по кредитах.
Fitch Ratings відзначає, що ВАТ «АСБ Беларусбанк» займає домінуюче становище на ринку банківських послуг фізичним особам, отримуючи перевагу за рахунок розгалуженої загальнонаціональної мережі філій. Крім того, у банку достатньо диверсифіковане напрямок банківських послуг корпоративним клієнтам, у тому числі велика частка послуг підприємствам малого та середнього бізнесу.
Усі рейтинги банку мають стабільний прогноз. Довгостроковий рейтинг депозитів в іноземній валюті В2 відповідає рівню суверенного рейтингу Республіки Білорусь за валютними депозитами банків. [24]
Довгостроковий Ва1 і короткостроковий Not Prime рейтинги депозитів у національній валюті є, за оцінкою Moody's Investors Service, високою ймовірністю систематичної підтримки у разі стресової ситуації завдяки:
а) володіння Урядом Республіки Білорусь 77,26% акцій банку;
б) домінуючою позицією банку в банківській системі країни: на частку банку доводилося 41% всіх активів і 62% всіх депозитів фізичних осіб на кінець 2006 року. У результаті цей рейтинг відображає перевищення на 3 розподілу рейтингової шкали його базової оцінки кредитоспроможності, яка знаходиться на рівні B1.
Рейтинг фінансової надійності банку на рівні E +, який трансформується в базову оцінку кредитоспроможності на рівні B1, підтримується його провідним становищем на ринку як найбільшого банку за величиною активів, капіталу, депозитів фізичних осіб, а також гарною якістю активів і збільшується міжнародним присутністю.
ВАТ «АСБ Беларусбанк» з 2001 року отримує міжнародні кредитні рейтинги рейтингового агентства Fitch Ratings. Присвоєння банку другого міжнародного кредитного рейтингу агентства Moody's Investors Service дозволить іноземним інвесторам отримати більш повну і точну оцінку банку з декількох незалежних міжнародно-визнаних рейтингових агентств.
Розширення міжнародного співробітництва з іноземними фінансовими інститутами та інтеграція у світову банківське співтовариство - одне з найважливіших напрямків діяльності ВАТ «АСБ Беларусбанк».
Подальше зміцнення довіри до банку з боку іноземних інвесторів, підвищення іміджу та міжнародного рейтингу ВАТ «АСБ Беларусбанк» дозволить забезпечити приплив іноземного капіталу для кредитування пріоритетних галузей економіки республіки.
З 1996 року ВАТ «АСБ Беларусбанк» активно бере участь в організації фінансування інвестиційних проектів із залученням коштів зарубіжних кредитно-фінансових установ.
Географія міжнародного співробітництва ВАТ «АСБ Беларусбанк» дуже обширна. Активна робота щодо залучення фінансових ресурсів ведеться з банками таких країн, як Польща, Росія, Італія, Німеччина та ін На сьогоднішній день найбільший обсяг кредитних ресурсів ВАТ «АСБ Беларусбанк» наданий німецькими банками, взаємовигідна співпраця з якими ВАТ «АСБ Беларусбанк» розвиває вже протягом 7 років. Найбільшими партнерами ВАТ «АСБ Беларусбанк» є такі німецькі банки, як консорціум банків АКА Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH, Bayerisсhe Hypo-und Vereinsbank AG, Landesbank Berlin AG, Bayerische Landesbank, Dresdner Bank AG та ін
У 2006 році ВАТ «АСБ Беларусбанк» став повноправним членом Міжнародної форфейтинговой асоціації (the International Forfaiting Association), ставши першим представником фінансово-банківських установ Республіки Білорусь в даній асоціації. [24]
Членство ВАТ «АСБ Беларусбанк» у Міжнародній форфейтинговой асоціації стало черговим кроком у зміцненні позицій банку на міжнародних фінансових ринках. Для ВАТ «АСБ Беларусбанк» стало можливим отримання лімітів від найбільших форфейтингових компаній-членів асоціації для найбільш ефективного фінансування експортно-імпортних операцій клієнтів ВАТ «АСБ Беларусбанк». Також стало можливим збільшення термінів залучення ресурсів, зниження їх вартості.
З метою розширення джерел залучення коштів у 2006 році здійснено перша угода міжнародного форфейтингу за участю компанії NLB InterFinanz AG (Швейцарія).
В даний час ВАТ «АСБ Беларусбанк» фінансує більше 80 інвестиційних проектів із залученням іноземних кредитних коштів. Найбільші з них: організація субмікронного виробництва на РУП «Завод напівпровідникових приладів», організація виробництва гарячекатаний безшовних труб на РУП «Білоруський металургійний завод», закупівля технологічного обладнання для ВАТ «Скидельський цукровий завод», придбання рухомого складу Об'єднанням «Білоруська залізниця», закупівля ліній з виробництва твердих сичужних сирів для ВАТ «Копильський маслосирзавод» та ВАТ «Березовський сироробний комбінат», технічне переозброєння ВАТ «Воложинської маслосирзавод», фінансування поставок сільськогосподарської техніки для підприємств з виробничо-технічного забезпечення агропромислового комплексу.
Крім того, ВАТ «АСБ Беларусбанк» обслуговує китайські кредитні лінії, відкриті для фінансування проекту створення третього оператора мобільного зв'язку в Республіки Білорусь, що реалізується ЗАТ «Бест».
Значною подією 2007 року стало відкриття представництва ВАТ «АСБ Беларусбанк» в Китайській Народній Республіці, м. Пекіні. Основним завданням представництва ВАТ «АСБ Беларусбанк» в Пекіні є поглиблення контактів між фінансовими організаціями двох держав, нарощування двостороннього товарообігу між країнами, розширення фінансування взаємних поставок обладнання, техніки і т.д.
2007 рік для ВАТ «АСБ Беларусбанк» ознаменувався також реалізацією найбільшого в історії банку та Республіки Білорусь проекту в сфері міжнародного запозичення: серед іноземних інвесторів було розміщено дебютний випуск кредитних нот банку (Loan Participation Notes - LPN). Сума угоди склала $ 125 млн. Банками-організаторами запозичення виступили VTB Bank Europe plc (Великобританія) і Banco Finantia (Португалія). [24]
Реалізація такого масштабного проекту стала логічним продовженням нарощування міжнародної присутності ВАТ «АСБ Беларусбанк». У 2006 році банк дебютував на ринку міжнародного синдикованого запозичення, а в 2007 році вже успішно реалізовано черговий дебют з новим інструментом запозичення.
Відомий економічний журнал «The Banker», що входить в Financial Times Group, присудив ВАТ «АСБ Беларусбанк» нагороду «Банк року 2006» в Білорусі. 30 листопада 2006 нагорода була вручена заступнику Голови Правління ВАТ «АСБ Беларусбанк» на церемонії в м. Лондоні (Великобританія). У поточному році, за оцінкою «The Banker», ВАТ «АСБ Беларусбанк» займає за обсягом активів 261-е місце серед найбільших банків Європи та входить до 50 найбільших банків Східної та Центральної Європи.
З метою зміцнення довіри до банку, формування позитивного іміджу ВАТ «АСБ Беларусбанк» в міжнародному банківському співтоваристві банком намічені конкретні заходи щодо подальшого розвитку міжнародного співробітництва. Поставлено завдання щодо збільшення діючих і відкриття нових кредитних ліній зарубіжних банків, у тому числі під страхове покриття приватних страхових компаній, а також без страхового покриття.
Пріоритетна увага буде приділятися розширенню співробітництва з агентствами зі страхування експортних кредитів, форфейтинговими організаціями, фінансово-кредитними установами та нефінансовими організаціями країн Західної та Центральної Європи, СНД та інших

2.2. Порядок надання кредитів фізичним особам у «АСБ

Беларусбанк »

Кредитоотримувача можуть виступати повнолітні дієздатні громадяни, що мають постійну прописку в Республіці Білорусь і постійне джерело доходів [2].
Сума видаваного кредиту визначається виходячи з потреби кредитоотримувача і його платоспроможності.
При вирішенні питання про видачу кредиту враховується матеріальне становище кредитоотримувача, його здатність повністю і у встановлені терміни повернути отриманий кредит. При розрахунку платоспроможності кредитоотримувача може враховуватися сукупний дохід його родини. У цьому випадку із загальної суми чистих доходів членів сім'ї віднімаються мінімальні прожиткові бюджети для непрацездатних членів сім'ї.
Кредит не видається громадянам, у яких утримання за виконавчими документами та інші обов'язкові платежі (прибутковий податок, внески у фонд соціального захисту тощо) складають в сумі 50 і більше відсотків заробітної плати (доходу).
Видача кредиту особам, які досягли пенсійного віку, які не здійснюють трудову діяльність, провадиться в межах 10-кратного розміру пенсії. Сума кредиту, що видається працюючим пенсіонерам, визначається на загальних підставах виходячи з їх платоспроможності.
Кредити фізичним особам надаються як в білоруських рублях, так і в іноземній валюті.
При необхідності розрахунків кредитоотримувача у валюті, відмінній від валюти кредиту, допускається за рахунок кредитних коштів купівля-продаж іноземної валюти або білоруських рублів, а також конверсія іноземної валюти в іншу іноземну валюту відповідно до законодавства Республіки Білорусь з направленням грошових коштів на цілі, передбачені в кредитному договорі.
Виконання кредитоотримувача зобов'язань за кредитним договором може забезпечуватися:
· Гарантійним депозитом грошей;
· Заставою нерухомого та рухомого майна;
· Порукою, гарантією;
· Страхуванням кредитодавцем ризику неповернення кредиту та іншими способами, передбаченими законодавством Республіки Білорусь або договором (неустойка, утримання майна боржника та ін.)
Забезпеченням виконання кредитоотримувачем зобов'язань за кредитним договором може бути один або кілька (одночасно) з перерахованих вище способів.
Розмір і спосіб забезпечення виконання кредитоотримувачем зобов'язань за кредитним договором визначаються в кожному конкретному випадку виходячи з особливостей кредитної операції [24].
Для отримання кредиту та оформлення кредитного договору
Позичальник представляє до банку такі документи:
· Заяву на ім'я керівника філії;
· Анкету кредитоотримувача і його гаранта (поручителя);
· Паспорт (вид на проживання) кредитоотримувача і його гаранта (поручителя);
· Довідку з місця роботи кредитоотримувача і його гаранта (поручителя) або інший документ, що підтверджує доходи, отримані не менш ніж за три останні місяці, і вироблені з них утримання; копію свідоцтва про реєстрацію як індивідуального підприємця та копію річної (квартальної) декларації про доходи, що подаються до податкових органів (з відміткою ІП про те, що копія вірна), або інший документ, що підтверджує його платоспроможність, - для індивідуальних підприємців;
· Довідку про розмір пенсії - для непрацюючих пенсіонерів;
· У разі якщо гарантом (поручителем) є юридична особа - документи, що підтверджують його правоздатність і платоспроможність;
· Правовстановлюючі та інші документи на пропоноване в якості застави майно кредитоотримувача або його гаранта (поручителя), якщо право власності або господарського відання на нього має бути документально підтверджено;
· Інші документи на вимогу банку.
Фізичним особам надаються кредити на:
Споживчі цілі
Кредити фізичним особам на споживчі цілі надаються:
· На оплату навчання;
· На лікування;
· На ритуальні послуги;
· На придбання автомобіля (транспортних засобів);
· На придбання товарів вітчизняних виробників;
· На інші споживчі потреби.
Термін кредитування - до 5 років.
Кредити на оплату навчання
(У вищих і середніх спеціальних навчальних закладах) надаються шляхом безготівкового перерахування коштів на рахунок навчального закладу на підставі договору, укладеного з ним і (або) рахунки-фактури (іншого документа) [25].
За бажанням кредитоотримувача Банк може укласти кредитний договір на відкриття кредитної лінії і проводити оплату в строки, встановлені договором з навчальним закладом.
Кредит видається одному із близьких родичів того, хто навчається (ст. 60 Кодексу Республіки Білорусь "Про шлюб та сім'ю") або безпосередньо самому навчається, за умови наявності у нього постійного джерела доходу.
Кредити на лікування
як самого кредитоотримувача, так і членів його родини: батьків, чоловіка, дружини, дітей надаються шляхом безготівкового перерахування коштів:
· На оплату лікування і платних медичних послуг,
· На придбання санаторно-курортних путівок,
· На оплату придбаних ліків.
Кредити надаються на підставі наданого рахунку-фактури або договору з медичним закладом на надання платних медичних послуг.
Кредити на ритуальні послуги
надаються шляхом безготівкового перерахування коштів на рахунки підприємств (індивідуальних підприємців), що займаються виготовленням та встановленням пам'ятників (огорож), наданням інших ритуальних послуг, на підставі рахунку-фактури і (або) договору.
Кредит на придбання автомобіля
надається шляхом безготівкового перерахування коштів на рахунок продавця на підставі:
· Рахунки-фактури і (або) договору купівлі-продажу,
· Нотаріально завіреного договору купівлі-продажу або довідки-рахунки комісійного магазину у разі придбання автомобіля у фізичної особи.
При оформленні автомобіля, що купується в якості заставного забезпечення кредит надається в розмірі до 70% вартості автомобіля.
Кредити на придбання товарів вітчизняних виробників
надаються шляхом безготівкового перерахування коштів на рахунки організацій-продавців по поданих рахунків-фактур.
Кредит на інші споживчі потреби
видається на оплату придбаних товарів та послуг, що надаються на підставі рахунку-фактури або договору, а також шляхом оплати розрахункового чека або чекової книжки.
Допускається видача кредиту готівкою в межах 200 базових величин. Зняття готівкових грошових коштів здійснюється на платній основі відповідно до затверджених тарифів банку.
У разі, коли придбаний за рахунок кредиту товар тривалого користування оформлюється в якості заставного забезпечення, видача кредиту здійснюється в розмірі до 70% вартості товару з терміном кредитування не більше двох років.
Фінансування нерухомості
Частка участі кредитоотримувача власними коштами у фінансуванні кредитованого заходу не повинна бути менше 20%.
При будівництві житлового будинку або квартири частка участі кредитоотримувача власними коштами на день видачі кредиту може становити 10%. У цьому випадку решта 10% від вартості житла вносяться кредитоотримувачем протягом терміну кредитування. Терміни і розміри внесків кредитоотримувача обумовлюються кредитним договором.
Кредити на придбання за договорами міни житлового будинку, квартири, кімнати, садового будиночка, гаража надаються у розмірі до 100% від вартості доплати, визначеної договором міни [24].
Для розгляду питання про можливості кредитування крім основного пакету документів додатково надаються:
· При будівництві квартир (будинків) відповідно до договорів, які передбачають акумулювання коштів фізичних осіб для будівництва квартир (будинків) і подальший перехід квартири (будинку) у власність фізичної особи, в тому числі згідно з договором про пайове будівництво квартир (будинків):
o договір, укладений кредитоотримувачем з організацією, що здійснює будівництво (виконання функцій забудовника (замовника, субінвестора)), із зазначенням розміру коштів, що залучаються кредитоотримувача і переданого в його власність житла, за відсутності - попередній договір на укладення в майбутньому вищевказаного договору;
o документи, що підтверджують участь кредитоотримувача власними коштами у фінансуванні кредитованого об'єкта. Дані документи можуть надаватися після укладення кредитного договору, але до моменту видачі кредиту;
o довідку про склад сім'ї (витяг з особового рахунку), що надається уповноваженим органом (ЖЕС, Товариство власників та ін) для визначення потреби кредитоотримувача поліпшення житлових умов у частині забезпеченості загальною площею житлового приміщення; для розрахунку платоспроможності з урахуванням сукупного доходу сім'ї - документ , що засвідчує склад сім'ї (свідоцтво про шлюб тощо);
o у разі постановки на облік потребуючих за місцем постійного проживання - документ (виписка з рішення) місцевого виконавчого і розпорядчого органу, що підтверджує постановку на облік потребуючих поліпшення житлових умов, у випадку постановки на облік потребуючих за місцем роботи - документ організації, що підтверджує постановку і підстави прийняття на облік потребуючих поліпшення житлових умов. Термін дії документа не може перевищувати 30 календарних днів з дня його видачі.
Підстави постановки фізичних осіб на облік потребуючих поліпшення житлових умов за місцем роботи повинні відповідати підстав, встановлених законодавством (п. 4 Постанови Ради Міністрів Республіки Білорусь від 22.09.1999. № 1468).
o інші документи на вимогу банку.
· При будівництві квартири у складі ЖБК, МЖК, інших організаціях громадян-забудовників:
o рішення загальних зборів членів ЖБК, МЖК, інших організацій громадян-забудовників про вступ кредитоотримувача до кооперативу;
o витяг з рішення місцевого виконавчого і розпорядчого органу про включення кредитоотримувача до складу ЖБК, МЖК, інших організацій громадян-забудовників;
o довідку про повну проектної вартості будівництва житлового приміщення;
o документи, що підтверджують участь кредитоотримувача власними коштами у фінансуванні кредитованого об'єкта. Дані документи можуть надаватися після укладення кредитного договору, але до моменту видачі кредиту;
o довідку про склад сім'ї (витяг з особового рахунку), що надається уповноваженим органом (ЖЕС, Товариство власників та ін) для визначення потреби кредитоотримувача поліпшення житлових умов у частині забезпеченості загальною площею житлового приміщення; для розрахунку платоспроможності з урахуванням сукупного доходу сім'ї - документ , що засвідчує склад сім'ї (свідоцтво про шлюб тощо);
o у разі постановки на облік потребуючих за місцем постійного проживання - документ (виписка з рішення) місцевого виконавчого і розпорядчого органу, що підтверджує постановку на облік потребуючих поліпшення житлових умов, у випадку постановки на облік потребуючих за місцем роботи - документ організації, що підтверджує постановку і підстави прийняття на облік потребуючих поліпшення житлових умов. Термін дії документа не може перевищувати 30 календарних днів з дня його видачі.
Підстави постановки фізичних осіб на облік потребуючих поліпшення житлових умов за місцем роботи повинні відповідати підстав, встановлених законодавством (п. 4 Постанови Ради Міністрів Республіки Білорусь від 22.09.1999. № 1468).
o інші документи на вимогу банку.
при індивідуальному будівництві житлового будинку:
o документ, що засвідчує право користування, право довічного наслідуваного володіння земельною ділянкою або право приватної власності на земельну ділянку;
o рішення місцевого виконавчого і розпорядчого органу про дозвіл будівництва на земельній ділянці;
o проектно-кошторисна документація, погоджена органами державного управління архітектурної та містобудівної діяльністю місцевого територіального рівня (районних, міських, районних у містах Рад депутатів). При веденні будівництва власними силами - проектна документація;
o дозвіл органу державного будівельного нагляду на право проведення будівельних робіт. Даний документ не потрібно у випадку, якщо висота індивідуального житлового будинку не більше двох поверхів (до 10 метрів) включно і будівництво здійснюється власними силами забудовника;
o договір будівельного підряду з додатком графіка виконання етапів (комплексів) робіт у разі, якщо кредитополучатель приваблює підрядчика або попередній договір з підрядником, у якому наводяться предмет договору підряду, строки його укладення, обов'язки сторін з підготовки до будівництва;
o перелік будівельних матеріалів, підписаний кредитоотримувачем які документи на придбання будівельних матеріалів, якщо кредитополучатель за договором підряду зобов'язався забезпечити підрядника даними матеріалами або веде будівництво власними силами. Документи для оплати будівельних матеріалів (договори, рахунки-фактури, накладні) можуть надаватися кредитоотримувачем в ході кредитування;
o документи, що підтверджують участь кредитоотримувача власними коштами у фінансуванні кредитованого об'єкта. Дані документи можуть надаватися після укладення кредитного договору, але до моменту видачі кредиту;
o довідку про склад сім'ї (витяг з особового рахунку), що надається уповноваженим органом (ЖЕС, Товариство власників та ін) для визначення потреби кредитоотримувача поліпшення житлових умов у частині забезпеченості загальною площею житлового приміщення; для розрахунку платоспроможності з урахуванням сукупного доходу сім'ї - документ , що засвідчує склад сім'ї (свідоцтво про шлюб тощо);
o у разі постановки на облік потребуючих за місцем постійного проживання - документ (виписка з рішення) місцевого виконавчого і розпорядчого органу, що підтверджує постановку на облік потребуючих поліпшення житлових умов, у випадку постановки на облік потребуючих за місцем роботи - документ організації, що підтверджує постановку і підстави прийняття на облік потребуючих поліпшення житлових умов. Термін дії документа не може перевищувати 30 календарних днів з дня його видачі.
Підстави постановки фізичних осіб на облік потребуючих поліпшення житлових умов за місцем роботи повинні відповідати підстав, встановлених законодавством (п. 4 Постанови Ради Міністрів Республіки Білорусь від 22.09.1999. № 1468).
o інші документи на вимогу банку.
· При купівлі квартири, житлового будинку:
o договір купівлі-продажу з власником квартири (житлового будинку) (громадянином або юридичною особою), засвідчений у відповідності до чинного законодавства і зареєстрований республіканської або територіальною організацією щодо державної реєстрації нерухомого майна, прав на нього та угод з ним або попередній договір між продавцем і покупцем на стадії розгляду питання про доцільність кредитування;
o документи, що підтверджують участь кредитоотримувача власними коштами у фінансуванні кредитованого об'єкта. Дані документи можуть надаватися після укладення кредитного договору, але до моменту видачі кредиту;
o довідку про склад сім'ї (витяг з особового рахунку), що надається уповноваженим органом (ЖЕС, Товариство власників та ін) для визначення потреби кредитоотримувача поліпшення житлових умов у частині забезпеченості загальною площею житлового приміщення; для розрахунку платоспроможності з урахуванням сукупного доходу сім'ї - документ , що засвідчує склад сім'ї (свідоцтво про шлюб тощо);
o у разі постановки на облік потребуючих за місцем постійного проживання - документ (виписка з рішення) місцевого виконавчого і розпорядчого органу, що підтверджує постановку на облік потребуючих поліпшення житлових умов, у випадку постановки на облік потребуючих за місцем роботи - документ організації, що підтверджує постановку і підстави прийняття на облік потребуючих поліпшення житлових умов. Термін дії документа не може перевищувати 30 календарних днів з дня його видачі. Підстави постановки фізичних осіб на облік потребуючих поліпшення житлових умов за місцем роботи повинні відповідати підстав, встановлених законодавством (п. 4 Постанови Ради Міністрів Республіки Білорусь від 22.09.1999. № 1468).
o інші документи на вимогу банку.
· При придбанні квартири шляхом участі в місцевих облігаційних житлових позиках з частковою оплатою вартості квартири на ранній стадії її будівництва:
o договір про участь у житловому позику з подальшим наданням договору купівлі-продажу, посвідченого відповідно до чинного законодавства та зареєстрованого республіканської або територіальною організацією щодо державної реєстрації нерухомого майна, прав на нього та угод з ним;
o документи, що підтверджують участь кредитоотримувача власними коштами у фінансуванні кредитованого об'єкта. Дані документи можуть надаватися після укладення кредитного договору, але до моменту видачі кредиту;
o довідку про склад сім'ї (витяг з особового рахунку), що надається уповноваженим органом (ЖЕС, Товариство власників та ін) для визначення потреби кредитоотримувача поліпшення житлових умов у частині забезпеченості загальною площею житлового приміщення; для розрахунку платоспроможності з урахуванням сукупного доходу сім'ї - документ , що засвідчує склад сім'ї (свідоцтво про шлюб тощо);
o у разі постановки на облік потребуючих за місцем постійного проживання - документ (виписка з рішення) місцевого виконавчого і розпорядчого органу, що підтверджує постановку на облік потребуючих поліпшення житлових умов, у випадку постановки на облік потребуючих за місцем роботи - документ організації, що підтверджує постановку і підстави прийняття на облік потребуючих поліпшення житлових умов. Термін дії документа не може перевищувати 30 календарних днів з дня його видачі.
Підстави постановки фізичних осіб на облік потребуючих поліпшення житлових умов за місцем роботи повинні відповідати підстав, встановлених законодавством (п. 4 Постанови Ради Міністрів Республіки Білорусь від 22.09.1999. № 1468).
o інші документи на вимогу банку.
· При придбанні квартири, житлового будинку за договором міни:
o договір міни, засвідчений у відповідності до чинного законодавства і зареєстрований республіканської або територіальною організацією щодо державної реєстрації нерухомого майна, прав на нього та угод з ним або попередній договір між продавцем і покупцем на стадії розгляду питання про доцільність кредитування;
o довідку про склад сім'ї (витяг з особового рахунку), що надається уповноваженим органом (ЖЕС, Товариство власників та ін) для визначення потреби кредитоотримувача поліпшення житлових умов у частині забезпеченості загальною площею житлового приміщення; для розрахунку платоспроможності з урахуванням сукупного доходу сім'ї - документ , що засвідчує склад сім'ї (свідоцтво про шлюб тощо);
o у разі постановки на облік потребуючих за місцем постійного проживання - документ (виписка з рішення) місцевого виконавчого і розпорядчого органу, що підтверджує постановку на облік потребуючих поліпшення житлових умов, у випадку постановки на облік потребуючих за місцем роботи - документ організації, що підтверджує постановку і підстави прийняття на облік потребуючих поліпшення житлових умов. Термін дії документа не може перевищувати 30 календарних днів з дня його видачі. Підстави постановки фізичних осіб на облік потребуючих поліпшення житлових умов за місцем роботи повинні відповідати підстав, встановлених законодавством (п. 4 Постанови Ради Міністрів Республіки Білорусь від 22.09.1999. № 1468).
o інші документи на вимогу банку.
· При будівництві садових будиночків:
o документ, що засвідчує право користування, право довічного наслідуваного володіння земельною ділянкою або право приватної власності на земельну ділянку; у разі, якщо право власності на земельну ділянку належить дачному кооперативу, садового товариства - довідку уповноваженого органу (особи), яка підтверджує, що кредитополучатель є членом товариства (кооперативу);
o проектно-кошторисна документація, складена проектної чи ремонтно-будівельною організацією. При веденні будівництва власними силами - проектна документація;
o якщо кредитоотримувача ділянку для будівництва дачі надано індивідуально - рішення виконкому про надання земельної ділянки і дозвіл на будівництво дачі;
o якщо для будівництва залучається підрядник - договори будівельного підряду з додатком графіка виконання етапів (комплексів) робіт або попередній договір з підрядником;
o перелік будівельних матеріалів, підписаний кредитоотримувачем, які документи на придбання будівельних матеріалів, якщо кредитополучатель за договором підряду зобов'язався забезпечити підрядника даними матеріалами або веде будівництво власними силами;
o документи, що підтверджують участь кредитоотримувача власними коштами у фінансуванні кредитованого об'єкта. Дані документи можуть надаватися після укладення кредитного договору, але до моменту видачі кредиту;
o інші документи на вимогу банку.
· При покупці садового будиночка:
o засвідчений у відповідності до чинного законодавства договір купівлі-продажу, зареєстрований республіканської або територіальною організацією щодо державної реєстрації нерухомого майна, прав на нього та угод з ним або попередній договір між продавцем і покупцем на стадії розгляду питання про доцільність кредитування;
o документи, що підтверджують участь кредитоотримувача власними коштами у фінансуванні кредитованого об'єкта. Дані документи можуть надаватися після укладення кредитного договору, але до моменту видачі кредиту;
o інші документи на вимогу банку.
· При будівництві гаража:
o рішення виконкому про включення кредитоотримувача в члени гаражно-будівельного кооперативу;
o довідка Правління гаражно-будівельного кооперативу про вартість будівництва гаража, при будівництві індивідуального гаража - дозвіл адміністрації району на його будівництво і довідку від архітектора про вартість будівництва;
o при будівництві гаража в порядку пайової участі - договір з організацією, що здійснює будівництво чи попередній договір на стадії розгляду питання про доцільність кредитування;
o документи, що підтверджують участь кредитоотримувача власними коштами у фінансуванні кредитованого об'єкта. Дані документи можуть надаватися після укладення кредитного договору, але до моменту видачі кредиту;
o інші документи на вимогу банку.
· При купівлі гаража:
o засвідчений у відповідності до чинного законодавства і зареєстрований республіканської або територіальною організацією щодо державної реєстрації нерухомого майна, прав на нього та угод з ним договір на відчуження капітально зведених гаражів в гаражних, гаражно-будівельних кооперативах, масивах гаражів індивідуальної забудови і на внутрішньоквартальних територіях житлових масивів , що належать громадянам на праві власності або попередній договір на стадії розгляду питання про доцільність кредитування;
o документи, що підтверджують участь кредитоотримувача власними коштами у фінансуванні кредитованого об'єкта. Дані документи можуть надаватися після укладення кредитного договору, але до моменту видачі кредиту;
o інші документи на вимогу банку.
Видача кредиту здійснюється у безготівковій формі суворо у відповідності з кредитним договором шляхом оплати платіжних доручень кредитоотримувача. У випадку, якщо кредитополучатель надав попередній договір, видача кредиту здійснюється після надання основного договору. [24]
При видачі кредитів на будівництво, купівлю, міну квартири (житлового будинку), садового будиночка, автомобільного гаража у заставу можуть оформлятися права за договорами купівлі-продажу, на будівництво. При цьому в кредитному договорі (при відсутності іншого достатнього забезпечення) повинно бути передбачено зобов'язання кредитоотримувача після закінчення будівництва та оформлення права власності передати квартиру (житловий будинок), садовий будиночок, автомобільний гараж в заставу банку [4].
При придбанні квартири шляхом прийняття участі у місцевих облігаційних житлових позиках з частковою оплатою квартири на ранній стадії її будівництва в якості застави можуть бути оформлені права кредитоотримувача за договором про участь у житловому позику.

2.3. Аналіз кредитування фізичних осіб «АСБ Беларусбанк»

Безперечним лідером у галузі надання банківських послуг населенню є Беларусбанк. Це добре видно з малюнків 2.1. і 2.2. На його частку доводиться близько 97,8% всієї кредитної заборгованості населення республіки. Причому на 95% це заборгованість за пільговими кредитами на будівництво і придбання житла в рамках реалізації державних програм. Частка споживчих кредитів, що видаються за рахунок власних ресурсів, порівняно невелика. У цій області і намагаються розгорнути свій бізнес інші білоруські банки.
Частка кредитів наданих «Беларусбанк» в загальному обсязі виданих кредитів населенню банками Республіки Білорусь складає 81,6%.

Малюнок 2 .1. Співвідношення м / д банками Республіки Білорусь з видачі кредитів фізичним особам.
Серед системоутворюючих банків на першому місці з кредитування фізичних осіб перебуває «Беларусбанк», далі йде «Пріорбанк» (Малюнок 2.2) приблизно на одному рівні знаходяться «Белинвестбанка» і «Белпромстройбанк», найнижчий відсоток у «Білагропромбанку» і «Зовнішекономбанку». З усього вищевикладеного видно, що «Беларусбанк» є неперевершеним лідером в сфері кредитування фізичних осіб.

Малюнок 2.2. Співвідношення м / д системоутворюючими банками з видачі кредитів фізичним особам.
В даний час типовими процентними ставками на фінансування нерухомості варто вважати 14% у валюті і 17% у рублях. Це добре видно з таблиці 2.2, 2.3 та діаграм (рисунок 2.3, 2.4). Ці ставки в два - три рази перевищують ставки у країнах з розвиненою системою іпотечного кредитування. Для порівняння: у США середня ставка 15-річного іпотечного кредиту дорівнює 2-4%, у країнах Балтії - 3,3-3,5%. У Російській Федерації процентні ставки істотно залежать від виду нерухомого майна, на придбання якого беруть кредит. Так на новобудови процентні ставки, як правило, вище.
У Республіці Білорусь, на сьогоднішній день тільки у ВАТ «Пріорбанк» процентні ставки за кредитами залежать від того на первинному або вторинному ринку буде купуватися житлове нерухоме майно.


Таблиця 2.2. Порівняльний аналіз умов видачі кредитів на фінансування нерухомості в білоруських рублях.
Найменування банку
% - Ная ставка
Термін користування
Розмір кредиту
Громадянам, які потребують поліпшення житлових умов
Громадянам, що не потребують поліпшення житлових умов
Беларусбанк
14
17
До 15 років
До 75%
Белинвестбанка
Базова ставка рефінансування НБРБ
Базова ставка рефінансування НБРБ + 5%
До 15 років
До 80%
Белагропромбанк
15
17
До 15 років
До 75%
Белпромстройбанк
Базова ставка рефінансування НБРБ + 4-5%
Базова ставка рефінансування НБРБ + 4-5%
10-15 років
До 75%
П р и м і т а н і е. Джерело: власна розробка.
Більш детальна інформація про види та умови видачі кредитів на фінансування нерухомості «АСБ Беларусбанк» представлена ​​в Додатку А.

Малюнок 2.3. Річний відсоток за користування кредитом на фінансування нерухомості в білоруських рублях.
Таблиця 2.3. . Порівняльний аналіз умов видачі кредитів на фінансування нерухомості в іноземній валюті.
Найменування банку
% - Ная ставка
Термін користування
Розмір кредиту
Громадянам, які потребують поліпшення житлових умов
Громадянам, що не потребують поліпшення житлових умов
Беларусбанк
13
15
До 10 років
До 90%
Белинвестбанка
12
14
До 15 років
До 90%
Белагропромбанк
12
14
До 15 років
До 75%
Белпромстройбанк
12
14
10-15 років
До 75%
П р и м і т а н і е. Джерело: власна розробка.
Більш детальна інформація про види та умови видачі кредитів на фінансування нерухомості представлена ​​в Додатку А.

Малюнок 2.4. Річний відсоток за користування кредитом на фінансування нерухомості в іноземній валюті.
Стандартним терміном погашення кредиту у валюті є 15 років. Виняток становить тільки ВАТ «Беларусбанк» - термін погашення кредиту у валюті становить 10 років.
Початковий внесок (власні кошти позичальника)
Середній розмір власних коштів, що приймається до розгляду банком, - 10-30% від вартості житла залежно від конкретних характеристик кредиту (Таблиця 2.3). Так ВАТ «Ощадний банк« Беларусбанк »кредитує до 90% у валюті, під 15% річних, строком на 10 років.
Мінімальний розмір кредиту на сьогоднішній день встановлено у розмірі 5000 євро тільки одним банком в Республіці Білорусь - ВАТ «Пріорбанк». На мій погляд дана практика буде отримувати все велике поширення. Обмеження щодо мінімального розміру позики пов'язані з обсягом операційних витрат банку на його видачу та обслуговування. Існують банки, у яких чітко обмежена і максимальна сума кредиту. Так у ВАТ «Бєлвнєшекономбанк» (виділенням кредитів займається відділення «Центральне») сума кредиту обмежена 25 тис. доларів США.
З метою виправдання власних витрат з видачі кредитів ВАТ «Пріорбанк» встановив комісію за дострокове погашення кредитів. Логіка тут проста: це необхідно для того, щоб компенсувати за рахунок клієнта упущену вигоду, яку банк повинен був отримувати у вигляді процентних платежів протягом усього терміну кредиту. Комісія за дострокове погашення кредиту передбачається тільки по одному виду кредиту -15% у валюті. Основними формами забезпечення виконання зобов'язань з повернення кредиту та сплати відсотків є застава придбаного житла, а так само поруки фізичних осіб. Заставу житла, як спосіб забезпечення зобов'язань за кредитним договором широко використовує ВАТ "Приорбанк".
Найбільш затребуваною послугою для населення в доступному для огляду майбутньому може стати споживче кредитування. Сьогодні цей ринок ще тільки формується - на нього поступово виходять великі та середні банки. Зростаюча конкуренція між ними призводить до поступового зниження процентних ставок, що робить споживчі послуги більш доступними [20]. У першому півріччі обсяг заборгованості населення за кредитами, виданими на споживчі цілі, збільшився на 31,3 відсотка і склав 854,8 млрд. рублів. Значна частина кредитів видається на придбання автомобілів, відпочинок і туризм, медичні послуги, навчання та інші споживчі потреби, молодим сім'ям, молодим фахівцям [20]. Крім цього, при реалізації зарплатних "карткових" проектів банків серед населення популяризують таку послугу, як надання овердрафтного кредиту. У Нацбанку відзначають, що розширення спектру послуг при кредитуванні населення здійснюється банками не тільки за рахунок пропозиції нових видів кредитів залежно від цілей (наприклад, кредити на покупку товарів вітчизняних виробників) (Таблиця 2.4), але і удосконаленням способів їх надання та спрощенням самої процедури кредитування.
Таблиця 2.4. Порівняльний аналіз умов видачі кредитів на споживчі потреби.
Найменування банку
% - Ная ставка
Термін користування
Розмір кредиту
У білоруських рублях
В іноземній валюті
Беларусбанк
15
13
До 3 років
У межах платоспроможності
Белинвестбанка
Базова ставка рефінансування НБРБ + 5%
17
До 3 років
У межах 200 базових величин
Белагропромбанк
16
14
До 3 років
У межах платоспроможності
Белпромстройбанк
Базова ставка рефінансування НБРБ + 5%
14
До 3 років
У межах платоспроможності
П р и м і т а н і е. Джерело: власна розробка.
Більш детальна інформація про види та умови видачі кредитів на споживчі потреби «АСБ Беларусбанк» представлена ​​в Додатку А.
Порівняльний аналіз по відсотку (річного) за користування кредитом на споживчі потреби представлений на малюнку 2.5.
Безперечним лідером у галузі надання банківських послуг населенню залишається «Беларусбанк», це видно з малюнка 2.5, в нього найнижчі процентні ставки - 15% річних при наданні кредиту в білоруських рублях і 12% в іноземній валюті. Розрахунок (приблизний) щомісячних платежів за користування кредитів в іноземній валюті наведено в таблиці 2.5.

Малюнок 2.5. Річний відсоток за користування кредитом на споживчі потреби.
Таблиця 2.5. Приблизний розрахунок щомісячних платежів по кредиту (З урахуванням належних відсотків)
Зразкові варіанти сум кредиту
(У доларах США)
Необхідний мінімальний дохід кредитоотримувача (за мінусом податків та інших утримань) для позитивного рішення про видачу кредиту (доларів США)
Розмір щомісячного платежу по кредиту (основний борг та нараховані відсотки) *
(Доларів США)
Термін кредиту (в залежності від мети)
Термін кредиту (в залежності від мети)
3 роки
5 років
10 років
3 роки
5 років
10 років
Значення наведені в доларах США з розрахунку відсотка за кредитом - 14% річних
1 000
39,5
28,3
20,0
39,5
28,3
20,0
Продовження таблиці 5
1
2
3
4
5
6
7
3 000
118,3
85,0
60,0
118,3
85,0
60,0
5 000
197,2
141,6
100,0
197,2
141,6
100,0
7 500
295,8
212,5
150,0
295,8
212,5
150,0
10 000
394,5
283,4
200,0
394,5
283,4
200,0
12 500
493,0
354,1
250,0
493,0
354,1
250,0
15 000
591,7
425,0
300,0
591,7
425,0
300,0
17 500
690,3
495,8
350,0
690,3
495,8
350,0
20 000
788,9
566,6
400,0
788,9
566,6
400,0
П р и м і т а н і е. Джерело: www.belarusbank.by
* - У міру погашення кредиту суми виплачуваних відсотків, а, отже, і щомісячних платежів зменшуються.
Розгляд пакету документів на видачу кредиту, видача готівки кредитоотримувача та ін операції кредитного характеру виробляються на платній основі відповідно до затверджених тарифів Банку.

3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ

3.1. Загальна оцінка споживчого кредитування та перспективи

розвитку

В останні два-три роки між білоруськими банками і населенням намітився істотний прогрес у співробітництві. Причому, на відміну від 90-х рр.., Коли в умовах гіперінфляції та відсоткових ставок, що вимірюються десятками і сотнями відсотків, фізичні особи розглядалися банками в основному як другорядні донори ресурсної бази і несерйозні клієнти за іншими операціями, а громадяни ставилися до банків з відомою підозрілістю і не ризикували надовго довіряти їм свої гроші, сьогодні їхні стосунки стали значно різноманітніше [20].
Банки почали проявляти живий інтерес не тільки до залучення заощаджень громадян, які, по суті, стали основним джерелом поповнення ресурсної бази усередині країни, але і до надання їм кредитів. Зі свого боку багато білоруські громадяни в умовах стабільно зростаючих доходів почали все частіше купувати більш дорогі товари, на купівлю яких раніше не вирішувалися. У тому числі користуючись кредитами банків.
За даними банківської статистики, за 11 місяців 2007 р. при загальному прирості грошових коштів на рахунках у банках на 34% загальний обсяг наданих їм кредитів виріс на 62,5%, а безпосередньо споживчого кредитування - майже на 80% [20].
З іншого боку, незважаючи на те, що споживче кредитування фізичних осіб є досить прибутковим і практично безризиковими (як показала банківська практика останніх років, білоруські громадяни показали себе виключно порядними платниками за кредитами), далеко не всі білоруські банки виявилися готові до такого розвитку подій ( це добре видно з малюнків 3.1, 3.2).

Малюнок 3.1. Обсяги виданих населенню кредитів станом на 1 грудня
2007р.

Малюнок 3.2. Обсяги виданих населенню кредитів станом на 1 грудня 2007р.
Станом на 1 грудня тільки 15 з 30 діючих банків залучали вклади населення, вони ж в основному займаються і наданням споживчих кредитів. Виняток становить РРБ-банк, який не маючи ліцензії на залучення вкладів, активно займався кредитуванням фізичних осіб за рахунок власних коштів. Аналогічним чином, але в значно менших обсягах, кредитування фізичних осіб здійснювали також Абсолютбанк і СОМБелбанк. [21]
Причини пасивності майже половини банків цілком зрозумілі. По-перше, дрібні банки не мають ліцензії на залучення грошових коштів громадян та їх ресурсна база дуже обмежена. По-друге, заощадження громадян - це досить дорогий ресурс для банків, оскільки, відповідно до вказівок Національного банку, вони не мають права залучати їх за ставками нижче ставки рефінансування, а, отже, кредити з цих ресурсів теж досить дорогі. Не всякий банк здатний їх ефективно розмістити. Особливо якщо він має в своєму розпорядженні невеликий клієнтурою.
Безумовними лідерами в процесі залучення грошових заощаджень громадян та надання їм кредитів є великі банки, які мають широку мережу філій, відділень та розрахунково-касових центрів. Далі йдуть три міцних "середняка", які відрізняються високим динамізмом у сфері кредитування і певною спеціалізацією по видах наданих споживчих кредитів. Белгазпромбанк, наприклад, в якості такої спеціалізації воліє сьогодні автокредитування. І, нарешті, група ще з 6 банків, які дуже активні в залученні вкладів від населення, але досить скромні у його кредитуванні. Втім, це характерно і для великих банків з першої шістки. Наприклад, кредити фізичним особам у Білагропромбанку (Малюнок 3.3) становлять усього лише 5,4% від суми залучених ним коштів населення. У Зовнішекономбанку цей показник становить 13,8%, у Белпромстройбанка - 17,4%. Виділяється в цьому плані Приорбанк, який не тільки прокредитував фізичних осіб на всі залучені ним від них кошти, а й додав свої кошти.

Малюнок 3.3. Співвідношення залучених вкладів населення та видачі кредитів фізичним особам.
У цілому ж лише 5 з 15 банків - Беларусбанк, Приорбанк, Белгазпромбанк, Міжторгбанк і Парітетбанк - мають питома вага виданих кредитів фізичним особам по відношенню до залучених від них коштів вище середнього (59,9%) по банківській системі. Тому, констатуючи цілком відчутний приріст обсягів споживчого кредитування в останні роки і, особливо у поточному році (дані за обсягом виданих населенню кредитів і питомою вагою у них кредитів на споживчі потреби представлені на малюнку 3.4, 3.5), слід зазначити, що кредитування фізичних осіб могло б бути більш значним. Для цього необхідно, в о-перше, більш широку участь усіх білоруських банків у цьому процесі, перш за все тих, які мають розвинену філіальну мережу. Наприклад, Белагропромбанк або Белпромстройбанк. Зрозуміло, що вони спеціалізуються на кредитуванні певного кола юридичних осіб, але, враховуючи обсяг залучення ними коштів від населення, вони могли б активніше розвивати і споживче кредитування. По-друге, розвиток цього сегменту ринку банківських послуг у певній мірі стримують і поки ще високі рівні процентних ставок на білоруському фінансовому ринку. Все-таки 16-18% річних у білоруських рублях при стабільному обмінному курсі - це забагато. Тому, враховуючи темп зниження інфляції, Національному банку все ж варто було б більш сміливо йти на зниження ставки рефінансування.
І, по-третє, самим банкам не завадило б дещо урізноманітнити форми і способи споживчого кредитування, а також максимально спростити процедуру їх отримання. Наприклад, Ощадбанк Росії пропонує сьогодні росіянам 15 різних видів споживчих кредитів. Наші банки - в кращому випадку 4-5 видів [22].
Тенденція до економічної стабільності останніх років теж грає в цьому процесі важливу роль. Тому є надія, що процес ділового співробітництва між громадянами та банками Білорусі буде розвиватися хорошими темпами і до взаємної вигоди.

Малюнок 3.4. Питома вага кредитів на споживчі потреби в загальному обсязі виданих населенню кредитів.

Малюнок 3.5. Питома вага кредитів на споживчі потреби в загальному обсязі виданих населенню кредитів.
В даний час в перерахунку на одного жителя республіки припадає близько 253 тис. рублів кредитної заборгованості, що еквівалентно 118 доларам США.
Найшвидшими темпами в республіці розвивається споживче кредитування. Так, у першому півріччі обсяг заборгованості населення за кредитами, виданими на споживчі цілі, збільшився на 31,3 відсотка і склав 854,8 млрд. рублів, на фінансування нерухомості - на 26,6 відсотка і досяг 1 трлн. 615,9 млрд. рублів. Значна частина кредитів видається на придбання автомобілів, відпочинок і туризм, медичні послуги, навчання та інші споживчі потреби, молодим сім'ям, молодим фахівцям. Крім цього, при реалізації зарплатних "карткових" проектів банків серед населення популяризують таку послугу, як надання овердрафтного кредиту. Овердрафт - це форма короткострокового кредитування, яка дає право клієнту здійснювати платежі з його поточного (розрахункового) рахунку або карт-рахунку понад залишку коштів на цьому рахунку, в результаті чого утворюється дебетове сальдо по поточному (розрахунковому) або карт-рахунку клієнта, яке щодня закривається банком з відображенням у бухгалтерському обліку на відповідному рахунку з обліку кредитної заборгованості кредитоотримувача.
Овердрафтне кредитування здійснюється з встановленням максимального розміру дебетового сальдо - ліміту овердрафту, і терміну овердрафту. Умови овердафтного кредитування можуть бути передбачені в окремому кредитному договорі, або договорі банківського рахунку, що містить всі істотні умови кредитного договору.
Овердрафт, як і інший вид кредиту, не надається для здійснення заборонених платежів. Овердрафт може бути наданий громадянам як у безготівковому порядку, так і шляхом зняття готівкових грошових коштів з карт-рахунку фізичної особи.
Найбільшого поширення овердрафт отримав як додаткова послуга банку при реалізації зарплатних проектів з використанням пластикових карток. Вартість овердрафтного кредиту, як правило, становить ставка рефінансування плюс 5-6% ".
Про пріоритетність розвитку кредитування фізичних осіб як одного з основних сегментів ринку роздрібних банківських послуг свідчить зростання частки кредитної заборгованості населення в кредитних портфелях банків. Так, питома вага кредитів, виданих білоруськими банками населенню, у загальному обсязі їх кредитних портфелів збільшився з 21,2 відсотка на початок року до 24,1 відсотка на кінець.
У Нацбанку відзначають, що розширення спектру послуг при кредитуванні населення здійснюється банками не тільки за рахунок пропозиції нових видів кредитів залежно від цілей (наприклад, кредити на покупку товарів вітчизняних виробників), але і удосконаленням способів їх надання та спрощенням самої процедури кредитування. На думку працівників білоруських банків, подальшому розвитку кредитування фізичних осіб заважає складна процедура оформлення договору позики. Згідно з Указом Президента Республіки Білорусь від 24 травня 1996 року № 209 «Про заходи з регулювання банківської діяльності в РБ», поручительство і гарантія за кредитними договорами повинні забезпечуватися заставою майна гаранта або поручителя. Останні зобов'язані запевнити заставне майно нотаріально, що, власне, і гальмує оформлення договору. (Більше половини операцій з оформлення споживчого кредиту зривається через бюрократичну тяганину.)
З урахуванням цього банки проводять роботу по створенню власної єдиної бази кредитоотримувачів та поручителів, впроваджують у практику обслуговування клієнтів за принципом "одного вікна".
АСБ "Беларусбанк" організував видачу пільгових кредитів за принципом "одного вікна" [22], що дозволило зробити процес оформлення кредитів більш доступним і скоротити кількість документів, що подаються при видачі кредитів.
Як повідомляє прес-служба "Беларусбанка", для впровадження у практику елементів заявного принципу "одне вікно" в 2005 році банк уклав договори з територіальними організаціями, що входять до складу ГУП "Національне кадастрове агентство", на надання відомостей з Єдиного державного реєстру нерухомого майна, прав на нього та угод з ним. Крім цього, банком укладено договори з організаціями системи Міністерства житлово-комунального господарства на отримання відомостей про житлові умови та склад сім'ї громадян для надання кредиту. Одночасно укладено додаткові угоди з установами, що входять до системи Міністерства житлово-комунального господарства, відповідно до яких стало можливим отримання відомостей про житлові умови фізичних осіб за всіма кредитами, у тому числі пільговими кредитами на споживчі потреби.
Крім того, укладено додаткову угоду з ГУП "Національне кадастрове агентство" з метою отримання відомостей про житлові умови та склад сім'ї громадян для надання будь-яких кредитів на фінансування нерухомості. Елементи заявного принципу "одне вікно" організовані через єдину комп'ютерну систему і впроваджені в практику усіма підвідомчими філіями АСБ "Беларусбанк" [22]. Всього у 2007 році банком спрямовано понад 13,6 тисячі запитів до установ ГУП "Національне кадастрове агентство" і 935 - в організації ЖКГ. Зростанню кредитування сприяли і підвищення заробітної плати, зниження рівня інфляції і, відповідно, ставок за кредитами, а також вдосконалення законодавства, інтенсивна рекламна кампанія кредитних продуктів банків. Окремі банки спростили процедуру оформлення кредитного договору, виключивши необхідність укладення договорів поруки або застави. Способом забезпечення виконання зобов'язання за кредитом на споживчі цілі прийнята неустойка. Завдяки цьому розгляд пакету документів здійснюється банком протягом одного дня.

3.2. Кредитування фізичних осіб за допомогою пластикових карт

Фізичним особам можуть бути надані кредити на споживчі потреби у вигляді відновлюваної кредитної лінії в білоруських рублях з використанням кредитної банківської пластикової картки.
При кредитуванні в білоруських рублях кредитна картка надається на період відновлення кредитної лінії і потім здається до установи Банку. Відновлення кредитної лінії провадиться з першого по шостий календарний місяць користування кредитом (період відновлення). Починаючи з сьомого місяця після укладення кредитного договору здійснюється тільки погашення наданого кредиту (період погашення).
Розмір кредиту визначається виходячи з платоспроможності кредитоотримувача і його поручителів, визначеної з розрахунку кількості платіжних місяців в період погашення. [24]
Фізичним особам можуть видаватися кредити на споживчі потреби в іноземній валюті з використанням кредитних банківських пластикових карток з подальшим продажем іноземної валюти та перерахуванням отриманих від продажу іноземної валюти білоруських рублів безпосередньо на цілі, передбачені кредитним договором, а також шляхом видачі готівкових білоруських рублів. Кредитна картка видається на термін 6 місяців з дати її виготовлення. Відновлення кредитних ліній за кредитами на споживчі потреби в іноземній валюті не здійснюється.
Сума кредиту встановлюється в кредитному договорі визначенням ліміту видачі та ліміту заборгованості по кредиту.
Кредити надаються для оплати товарів, робіт (послуг) у безготівковому порядку в підприємствах торгівлі та сервісу на території Республіки Білорусь, а також отримання готівкових грошових коштів у пунктах видачі готівкових коштів і банкоматах Банку.
Видача готівкових грошових коштів по кредитних картках не обмежена і здійснюється протягом 6 календарних місяців з моменту виготовлення кредитної банківської пластикової картки.
Для вирішення питання про оформлення кредиту з використанням кредитної картки Позичальник звертається в службу кредитування населення установи Банку та надає паспорт або інший документ, що засвідчує або підтверджує особистість.
Додатково, працівник служби кредитування населення:
1) надає Позичальник для ознайомлення і заповнення пакет документів:
- Заяву-анкету на отримання кредиту у вигляді відновлюваної кредитної лінії з використанням кредитної картки;
- Правила користування кредитною карткою;
2) роз'яснює Позичальник умови кредитного договору, порядок застосування та умови використання кредитної картки, тарифи за операціями, які будуть проводитися за допомогою кредитної картки, права і обов'язки клієнта, порядок анулювання та вилучення кредитної картки, порядок вирішення взаємних претензій, відповідальність Банку та кредитоотримувача;
3) визначає коефіцієнт платоспроможності кредитоотримувача та поручителя (ів) і розраховує ліміт видачі і ліміт заборгованості.
Після підписання обома сторонами кредитного договору працівником служби кредитування населення Позичальник видається один примірник кредитного договору, в АРМ «Кредити фізичних осіб» кожному Позичальник відкривається особовий рахунок.
При видачі кредиту на споживчі потреби в білоруських рублях до рахунку кредитоотримувача з виплати заробітної плати оформляється постійно діюче платіжне доручення на списання сум платежів по кредиту та відсотків за користування ним. У постійно діючому платіжному дорученні вказується, що списання грошових коштів буде здійснюватися у разі виникнення простроченої заборгованості за укладеним кредитним договором на підставі розпорядження служби кредитування населення. При виникненні простроченої заборгованості в розпорядженні служби кредитування населення вказуються номери балансових рахунків і суми прострочених платежів. Відповідно до розпорядження проводиться списання сум платежів по кредиту та відсотків за користування ним. За відсутності коштів на рахунку кредитоотримувача списання сум платежів по кредиту за постійно діючому платіжним дорученням провадиться в день надходження грошових коштів на рахунок.
Керівник установи Банку покладає на працівника служби кредитування населення обов'язки з відкриття та супроводження карт-рахунків, формування заявок на видачу кредитних карток, отримання, обліку, зберігання кредитних карток, видачі кредитних карток кредитоотримувача, чи передачі у відділення для видачі кредитних карток кредитоотримувача. Зазначені повноваження вносяться в посадову інструкцію відповідального виконавця.
Після оплати кредитоотримувачем вартості послуг з виготовлення кредитної картки, згідно з встановленими тарифами, відповідальний виконавець відкриває Позичальник карт-рахунок у порядку, встановленому.
Дані про кредитоотримувача і відкритих рахунках передаються щодня в електронному вигляді в РЦПК.
Виготовлення (персоніфікація) кредитних карток і передача кредитних карток в установи Банку здійснюється РЦПК в установленому порядку.
Після проведення кредитоотримувачем операції з використанням кредитної картки РЦПК направляє до філії Банку електронний реєстр для відображення цієї інформації на карт-рахунках кредитоотримувачів. На підставі отриманого електронного реєстру відповідальний виконавець оформляє меморіальний ордер, на підставі якого службою бухгалтерського обліку провадиться відображення фактично наданого кредиту на балансовому рахунку 2411 «Кредити фізичним особам під банківські пластикові картки».
Датою видачі кредиту (частини кредиту) вважається дата проведеної кредитоотримувачем операції (здійснення транзакції) з використанням кредитної картки.
У разі видачі кредиту на споживчі потреби в іноземній валюті з використанням кредитної банківської пластикової картки відображення операцій по особовому рахунку з обліку кредитної заборгованості кредитоотримувача здійснюється в іноземній валюті.
Купівля Банком іноземної валюти здійснюється за офіційним курсом, установленим Національним банком Республіки Білорусь на день проведення операції (здійснення транзакції) з використанням кредитної картки. Одночасно сума фактично наданого кредиту в іноземній валюті списується з позабалансового рахунку 99159. При видачі кредиту в іноземній валюті з використанням кредитної банківської пластикової картки в кредитному договорі має бути передбачена умова про скоєння Банком купівлі іноземної валюти і перерахування отриманих від продажу іноземної валюти білоруських рублів безпосередньо на цілі, передбачені кредитним договором, або видачі готівкових білоруських рублів. Кредитоотримувача надається можливість зробити операцію довідкового перегляду в пристроях самообслуговування (банкомат, інфокіоск) Банку розміру суми невикористаного кредиту, визначеної у білоруських рублях за офіційним курсом, установленим Національним банком Республіки Білорусь на день здійснення операції.
Погашення кредиту в білоруських рублях і сплата відсотків по ньому можуть проводитися шляхом безготівкового перерахування грошових коштів з рахунків з обліку грошових коштів фізичної особи-кредитоотримувача на підставі його платіжних інструкцій або шляхом внесення готівкових грошових коштів.
Позичальник зобов'язаний щомісячно, починаючи з наступного місяця після укладення кредитного договору, по 20 число (включно) сплачувати до погашення залишку заборгованості за кредитом платіж відповідно до встановленого графіка погашення платежів (є невід'ємною частиною кредитного договору і оформляється додатком до нього). Платіж по кредиту розраховується за сумами виданого кредиту та сплачується до 20 числа місяця, наступного за місяцем операції видачі кредиту.
Відновлення кредитної лінії в білоруських рублях проводиться при погашенні платежу за кредитом у встановлений період відновлення кредиту. Щомісячні платежі за відсотками за користування кредитом сплачуються одночасно зі сплатою платежу по кредиту, починаючи з наступного місяця після отримання кредиту по 20 число (включно), за фактичний час користування кредитом. При першому платежі сплачуються відсотки, нараховані на суму виданого кредиту з дня видачі кредиту включно по день, що передує дню погашення першого платежу. При наступних платежах проценти нараховуються на залишок заборгованості за кредитом за час від попереднього платежу.
Якщо кредитна картка загублена або Позичальник не виконує умови повернення кредиту та сплати відсотків за користування ним, а також у разі смерті кредитоотримувача кредитна картка на підставі розпорядження служби кредитування населення заноситься в стоп-лист для блокування операцій.
Пролонгація строку повернення кредитів, наданих з використанням кредитних карток, не допускається.

ВИСНОВОК

У даній роботі було проведено порівняльний аналіз видів та умов видачі кредитів фізичним особам на фінансування нерухомості та споживчі потреби банками Республіки Білорусь. Також проведено аналіз статистичних даних по кількості виданих кредитів, обсягом кредитної заборгованості населення перед банками, часткою кредитів фізичним особам у загальному обсязі залучених коштів від населення.
Розкриваючи сутнісні властивості кредиту, його зазвичай визначають як економічні відносини між кредитором і позичальником з приводу поворотного руху вартості. Відокремлення кредитних відносин в окремий вид відбувається на основі особливостей суб'єктів і об'єкта цих відносин.
Суб'єктами кредитних відносин можуть бути будь-які юридично самостійні господарські суб'єкти і дієздатні фізичні особи, що вступають у відносини з приводу тимчасового запозичення вартості в грошовій або товарній формі.
Принципи кредитних відносин такі:
1. Повернення кредиту.
2. Терміновість кредиту.
3. Платність кредиту. Позичковий відсоток.
4. Забезпеченість кредиту
5. Цільовий характер кредиту
6. Диференційований характер кредиту
Кредит виступає опорою сучасної економіки, невід'ємним елементом економічного розвитку. Його використовують як великі підприємства та об'єднання, так і малі виробничі, сільськогосподарські і торгові структури; як держави, уряду, так і окремі громадяни.
Кредитори, що володіють вільними ресурсами, тільки завдяки їх передачі позичальнику мають можливість отримати від нього додаткові грошові кошти. Кредит, що надається в грошовій формі, являє собою нові платіжні кошти.
Фізичним особам кредити надаються на такі цілі:
· Фінансування нерухомості:
* Будівництво (реконструкція) житлових будинків, квартир;
* придбання, міну житлового будинку, квартири;
* будівництво і придбання садових будиночків та індивідуальних житлових будинків для сезонного проживання;
* будівництво і придбання гаражів (автостоянок);
· Споживчі потреби:
* придбання товарів, призначених для особистого, сімейного і домашнього вжитку;
* придбання транспортних засобів з терміном експлуатації не більше 5 років;
* сервісні кредити (придбання путівок для відпочинку та лікування; витрати з навчання, лікування; на ритуальні послуги; на встановлення охоронної сигналізації, телефонізацію);
* інші споживчі потреби.
ВАТ "АСБ Беларусбанк" - найбільше універсальна фінансово-кредитна установа Республіки Білорусь, який пропонує своїм клієнтам понад 100 видів банківських послуг і продуктів, у тому числі з розрахунково-касового обслуговування, кредитування, депозитних операціях, лізингу, факторингу, інкасації, міжнародним і міжбанківським розрахунками, валютно-обмінних і конверсійних операціях, операціях з банківськими картами, консалтингові і депозитарні послуги. У структурі банку 6 територіальних управлінь, 103 філії, 1825 відділень, 36 центрів банківських послуг. Безперечним лідером у галузі надання банківських послуг населенню є Беларусбанк. На його частку доводиться близько 97,8% всієї кредитної заборгованості населення республіки. Причому на 95% це заборгованість за пільговими кредитами на будівництво і придбання житла в рамках реалізації державних програм. Частка споживчих кредитів, що видаються за рахунок власних ресурсів, порівняно невелика. У цій області і намагаються розгорнути свій бізнес інші білоруські банки.
Частка кредитів наданих «Беларусбанк» в загальному обсязі виданих кредитів населенню банками Республіки Білорусь складає 81,6%. В даний час типовими процентними ставками на фінансування нерухомості варто вважати 14% у валюті і 17% у рублях. Ці ставки в два - три рази перевищують ставки у країнах з розвиненою системою іпотечного кредитування. Для порівняння: у США середня ставка 15-річного іпотечного кредиту дорівнює 2-4%, у країнах Балтії - 3,3-3,5%. У Російській Федерації процентні ставки істотно залежать від виду нерухомого майна, на придбання якого беруть кредит. Так на новобудови процентні ставки, як правило, вище. Найбільш затребуваною послугою для населення в доступному для огляду майбутньому може стати споживче кредитування. Сьогодні цей ринок ще тільки формується - на нього поступово виходять великі та середні банки. Зростаюча конкуренція між ними призводить до поступового зниження процентних ставок, що робить споживчі послуги більш доступними. За даними банківської статистики, за 11 місяців 2007 р. при загальному прирості грошових коштів на рахунках у банках на 34% загальний обсяг наданих їм кредитів виріс на 62,5%, а безпосередньо споживчого кредитування - майже на 80%. Тому, констатуючи цілком відчутний приріст обсягів споживчого кредитування в останні роки і, особливо в поточному році, слід зазначити, що кредитування фізичних осіб могло б бути більш значним. Для цього необхідно:
в про-перше, більш широку участь усіх білоруських банків у цьому процесі, перш за все тих, які мають розвинену філіальну мережу;
по-друге, розвиток цього сегменту ринку банківських послуг у певній мірі стримують і поки ще високі рівні процентних ставок на білоруському фінансовому ринку;
по-третє, самим банкам не завадило б дещо урізноманітнити форми і способи споживчого кредитування, а також максимально спростити процедуру їх отримання.
Найшвидшими темпами в республіці розвивається споживче кредитування. Так, у першому півріччі обсяг заборгованості населення за кредитами, виданими на споживчі цілі, збільшився на 31,3 відсотка і склав 854,8 млрд. рублів, на фінансування нерухомості - на 26,6 відсотка і досяг 1 трлн. 615,9 млрд. рублів. Значна частина кредитів видається на придбання автомобілів, відпочинок і туризм, медичні послуги, навчання та інші споживчі потреби, молодим сім'ям, молодим фахівцям. Крім цього, при реалізації зарплатних "карткових" проектів банків серед населення популяризують таку послугу, як надання овердрафтного кредиту. Овердрафт - це форма короткострокового кредитування, яка дає право клієнту здійснювати платежі з його поточного (розрахункового) рахунку або карт-рахунку понад залишку коштів на цьому рахунку, в результаті чого утворюється дебетове сальдо по поточному (розрахунковому) або карт-рахунку клієнта, яке щодня закривається банком з відображенням у бухгалтерському обліку на відповідному рахунку з обліку кредитної заборгованості кредитоотримувача. Овердрафтне кредитування здійснюється з встановленням максимального розміру дебетового сальдо - ліміту овердрафту, і терміну овердрафту. Умови овердафтного кредитування можуть бути передбачені в окремому кредитному договорі, або договорі банківського рахунку, що містить всі істотні умови кредитного договору. Овердрафт, як і інший вид кредиту, не надається для здійснення заборонених платежів. Овердрафт може бути наданий громадянам як у безготівковому порядку, так і шляхом зняття готівкових грошових коштів з карт-рахунку фізичної особи.
Найбільшого поширення овердрафт отримав як додаткова послуга банку при реалізації зарплатних проектів з використанням пластикових карток. Вартість овердрафтного кредиту, як правило, становить ставка рефінансування плюс 5-6% ". Про пріоритетність розвитку кредитування фізичних осіб як одного з основних сегментів ринку роздрібних банківських послуг свідчить зростання частки кредитної заборгованості населення в кредитних портфелях банків. Так, питома вага кредитів, виданих білоруськими банками населенню, у загальному обсязі їх кредитних портфелів збільшився з 21,2 відсотка на початок року до 24,1 відсотка на кінець. АСБ "Беларусбанк" організував видачу пільгових кредитів за принципом "одного вікна", що дозволило зробити процес оформлення кредитів більш доступним і скоротити кількість документів, що подаються при видачі кредитів. Елементи заявного принципу "одне вікно" організовані через єдину комп'ютерну систему і впроваджені в практику усіма підвідомчими філіями АСБ "Беларусбанк".
Зростанню кредитування сприяло підвищення заробітної плати, зниження рівня інфляції і, відповідно, ставок за кредитами, а також вдосконалення законодавства, інтенсивна рекламна кампанія кредитних продуктів банків. Так само фізичним особам можуть бути надані кредити на споживчі потреби у вигляді відновлюваної кредитної лінії в білоруських рублях з використанням кредитної банківської пластикової картки. При кредитуванні в білоруських рублях кредитна картка надається на період відновлення кредитної лінії і потім здається до установи Банку. Відновлення кредитної лінії провадиться з першого по шостий календарний місяць користування кредитом (період відновлення). Починаючи з сьомого місяця після укладення кредитного договору здійснюється тільки погашення наданого кредиту (період погашення). Розмір кредиту визначається виходячи з платоспроможності кредитоотримувача і його поручителів, визначеної з розрахунку кількості платіжних місяців в період погашення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Цивільний кодекс Республіки Білорусь.
2. Банківський кодекс Республіки Білорусь.
3. Про додаткові заходи щодо підвищення заробітної плати та надання пільгових кредитів окремим категоріям громадян: Указ Президента Республіки Білорусь від 27. 11. 2000 року № 631.
4. Інструкція про порядок надання (розміщення) банками грошових коштів у формі кредиту та їх повернення: Постанова Правління Національного Банку республіки Білорусь від 30.12.2003 № 226.
5. Правила розміщення банками грошових коштів у формі кредиту: Постанова Правління Національного Банку республіки Білорусь від 24.05.2001 № 116.
6. Правила розміщення банками грошових коштів у формі кредиту: Постанова Правління Національного Банку республіки Білорусь від 06.03.2003 № 39.
7. Про внесення доповнень до Інструкції про порядок надання (розміщення) банками грошових коштів у формі кредиту і їх повернення: Постанова Правління Національного Банку республіки Білорусь від 28.07.2004 № 117.
8. Про порядок надання (розміщення) банками коштів в іноземній валюті у формі кредиту і їх повернення: Постанова Правління Національного Банку республіки Білорусь від 17.05.2004 № 79.
9. Правила вдосконалення валютно-обмінних операцій банками, юридичними особами та індивідуальними підприємцями на внутрішньому валютному ринку Республіки Білорусь: Постанова Правління Національного Банку республіки Білорусь від 31.01.2002 № 16.
10. Правила здійснення валютно-обмінних операцій за участю фізичних осіб: Постанова Правління Національного Банку республіки Білорусь від 28.06.2001 № 170.
11. Правила організації бухгалтерського обліку та звітності в банках Республіки Білорусь: Постанова Правління Національного Банку республіки Білорусь від 31.10.2001 № 228.
12. Правила відкриття банками рахунків клієнтам у Республіці Білорусь: Постанова Правління Національного Банку республіки Білорусь від 28.09.2000 № 24.12.
13. Про особливості кредитування організацій системи Білоруського республіканського союзу споживчих товариств: Постанова Правління Національного Банку республіки Білорусь від 28.06.2004 № 102.
14. Тарасов В.І.. Гроші, кредит, банки: Навчальний посібник. - Мн.: Місанта, 2005 - 512 с.
15. Гроші, кредит, банки / За заг. ред. проф. Г.І. Кравцової. - Мн.: Місанта, 2006 - 482 с.
16. Гроші, кредит, банки / За заг. ред. проф. О.Н. Лаврушина, М.: Фінанси і статистика, 2005 - 446 с.
17. Загальна теорія грошей і кредиту / Под ред. Є.Ф. Жукова - М.: Юніті, 2000 - 387 с.
18. Парамонова Т.В.. Принципи регулювання кредитних відносин. / / Гроші і кредит. 2007 - № 6 - с. 10.
19. Сухов П.А.. Деякі аспекти розвитку кредитних відносин. / / Гроші і кредит. 2003 - № 1 - с. 19.
20. В. Дашкевич. Банківська статистика за 2007р. На шляху до взаємної вигоди / білорускою ринок, № 49 (684), 19-26 грудня 2007.
21. Кредитування населення / Вечірній Мінськ. Рубрика: різне, 26 серпня 2005р.
22. Економіка і бізнес. 14 січня 2006р.
23. www.nbrb.by
24. www.belarusbank.by
25. www.belinvestbank.by

ДОДАТОК А

Види і умови видачі кредитів населенню установами
АСБ «Беларусбанк»
№ п / п
Вид кредиту
Розмір кредиту
Порядок сплати відсотків за користування кредитом
Термін корис
вання
Відсоток (річний) за користування-ня кредитом
1
2
3
4
5
6
1. Кредити на фінансування нерухомості
1.
На будівництво, реконструкцію житлових приміщень, в тому числі на завершення будівництва квартир у житлових будинках, прийнятих в експлуатацію без виконання у повному обсязі робіт по внутрішній обробці житлових приміщень, придбання індивідуальних житлових будинків і квартир:

1.1
- У білоруських рублях:
а) громадянам, які потребують поліпшення житлових умов;
до 75% вартості будівництва (реконструкції) або придбання загальної площі житлового приміщення
шляхом внесення рівномірних внесків в період погашення
до 15 років
14%
б) громадянам, які не потребують поліпшення житлових умов;
загальної площі житлового приміщення
за фактичний час користування кредитом
до 15 років
17%
в) громадянам, які постійно проживають і працюють, будують (реконструйованого) або купують житлові приміщення в сільських населених пунктах, які потребують поліпшення житлових умов
до 75% вартості будівництва (реконструкції) або придбання загальної площі житлового приміщення
шляхом внесення рівномірних внесків в період погашення
до 15 років
13%
г) багатодітним сім'ям, у яких 3-х і більше дітей, які потребують поліпшення житлових умов.
до 95% вартості будівництва (реконструкції) або придбання загальної площі житлового приміщення
шляхом внесення рівномірних внесків в період погашення
до 15 років
ставка рефінансування НБРБ *
1.2
- В іноземній валюті:
а) громадянам, які потребують поліпшення житлових умов;
до 90% вартості будівництва (реконструкції) або придбання загальної площі житлового приміщення
шляхом внесення рівномірних внесків в період погашення
до 10 років
13%
2.
На ремонт житлових приміщень,
- У білоруських рублях:
а) громадянам, які постійно проживають і працюють, ремонтують житлові приміщення в сільських населених пунктах
до 75% вартості
за фактичний час користування кредитом
до 5 років
14%
б) іншим категоріям громадян
до 5 років
15%
- В іноземній валюті:
до 90% вартості
до 5 років
12%
3
На будівництво (реконструкцію, ремонт) та придбання садових будиночків, індивідуальних житлових будинків для сезонного проживання
за фактичний час користування кредитом
- У білоруських рублях:
до 75% вартості
до 5 років
15%
- В іноземній валюті:
до 90% вартості
до 5 років
12%
4
На будівництво і придбання гаражів
за фактичний час користування кредитом
- У білоруських рублях:
а) громадянам, які постійно прожи
вающих і працюючим, що будують або купують гаражі с.н.п.
до 75% вартості
до 3 років
14%
б) іншим категоріям громадян
до 3 років
15%
- В іноземній валюті:
до 90% вартості
до 5 років
12%
5
На обладнання індивідуальних житлових будинків (квартир) інженерними системами, з приєднанням до існуючих магістральних мереж
а) громадянам, які постійно проживають і працюють, обладнуються житлові приміщення інженерними системами в сільських населених пунктах
до 75% вартості
шляхом внесення рівномірних внесків в період погашення
до 3 років
14%
б) іншим категоріям громадян
до 3 років
15%
II Кредити на споживчі потреби
6.
На спожива-льський потреби, телефонізацію (придбання моб. Телефонів, телефонних апаратів та підключення до місцевих телефонних мереж).
6.1
- У білоруських рублях:
а) на строк до 3 років
в межах платоспромож-ності кредітополуча-теля і його поручителів
за фактичний час користування кредитом
до 3 років
15%
б) в порядку комплексного обслуговування з організаціями (підприємствами)
до 3 років
14%
в) громадянам, які постійно проживають і працюють у сільських населених пунктах
до 3 років
14%
6.2
- В іноземній валюті
до 3 років
12%
7.
На споживчі потреби з використанням кредитної банківської пластикової картки
в межах платоспромож-ності кредітополуча-теля
за фактичний час користування кредитом
у білоруських рублях у вигляді відновлюваної кредитної лінії
а) громадянам, які постійно проживають і працюють у сільських населених пунктах
до 3 років
14%
б) іншим категоріям громадян
до 3 років
15%
в іноземній валюті
до 3 років
12%
8.
На оплату медичної допомоги та послуг, придбання медикаментів, медичної техніки та приладів:
в межах платоспроможності кредитоотримувача і його поручителів
8.1.
у білоруських рублях
- Для громадян, які перебувають на диспансерному обліку
шляхом внесення рівномірних внесків в період погашення
до 3 років
12%
- Для громадян, які не перебувають на диспансерному обліку
до 3 років
15%
8.2.
в іноземній валюті
за фактичний час користування кредитом
до 3 років
12%
9
На санаторно-курортне лікування, відпочинок і туризм в білоруських рублях
в межах платоспроможності кредитоотримувача і його поручителів
за фактичний час користування кредитом
9.1
а) громадянам, які постійно проживають і працюють у сільських населених пунктах
до 3 років
14%
б) іншим категоріям громадян
до 3 років
15%
9.2
в іноземній валюті
до 3 років
12%
10
На навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах:
у білоруських рублях:
при отриманні першої освіти
в межах платоспромож-ності кредітополуча-теля і його поручителів
Сплата відсотків за користування кредитом проводиться з наступного місяця після отримання кредиту за фактичний час користування кредитом
***
12%
10.1
при отриманні другого і наступних утворень
15%
10.2
в іноземній валюті
12%
11.
На ритуальні послуги з поховання та встановлення пам'ятника
в межах платоспромож-ності кредітополуча-теля і його поручителів
за фактичний час користування кредитом
до 3 років
12%
11.1
- У білоруських рублях
11.2
- В іноземній валюті
до 3 років
12%
12
На придбання транспортних засобів:
12.1
придбання мотоциклів, мопедів, велося педов, автопром причепів та ін:
- У білоруських рублях
а) громадянам, які постійно проживають і працюють у сільських населених пунктах
в межах платоспромож-ності кредітополуча-теля і його поручителів
за фактичний час користування кредитом
до 3 років
14%
б) іншим категоріям громадян
до 3 років
15%
- В іноземній валюті
до 3 років
12%
12.2
автомобілів терміном випуску не більше 10 років:
- У білоруських рублях
а) громадянам, які постійно проживають і працюють у сільських населених пунктах
до 5 років
15%
б) іншим категоріям громадян
до 5 років
16%
- В іноземній валюті
до 5 років
14%
13.
На придбання автоматичних пральних машин виробництва ЗАТ «Атлант» за поданих рахунків-фактур
в межах платоспроможності кредитоотримувача і його поручителів
за фактичний час користування кредитом
до 3 років
ставка рефінансування НБ РБ **
13.1
у білоруських рублях
13.2
в іноземній валюті
до 3 років
12%
14.
На придбання телевізорів виробництва ВАТ «Горизонт» за поданих рахунків-фактур
в межах платоспроможності кредитоотримувача і його поручителів
за фактичний час користування кредитом
до 3 років
13%
14.1
у білоруських рублях
а) громадянам, які постійно проживають і працюють у сільських населених пунктах
б) іншим категоріям громадян
до 3 років
14%
14.2
в іноземній валюті
до 3 років
12%
15
На придбання килимів та килимових виробів ВАТ "Килими Бреста" по поданих рахунків-фактур
в межах платоспроможності кредитоотримувача і його поручителів
за фактичний час користування кредитом
до 1 року
ставка рефінансування НБ РБ **
П р и м і т а н і е. Джерело: http://www.belarusbank.by
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Диплом
424.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Споживчий кредит 2
Споживчий кредит 2 березня
Споживчий кредит 2 квітня
Споживчий кредит у Республіці Білорусь
Споживчий кредит та перспективи його розвитку в Україні
Споживчий кредит та перспективи його розвитку в Україні
Споживчий кредит та його розвиток в Республіці Казахстан
Споживчий кредит та його роль у розвитку національної економіки підвищення життєвого рівня населення
Споживчий кошик
© Усі права захищені
написати до нас