Соціально економічний розвиток муніципального утворення на прикладі Добровського району

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення
Глава 1. Роль і повноваження місцевого самоврядування у соціально - економічному розвитку муніципального освіти
1.1 Структура органів місцевого самоврядування
1.2 Повноваження органів місцевого самоврядування у соціально - економічному розвитку району
1.3 Поняття і цілі соціально - економічної політики місцевого самоврядування
Глава 2. Аналіз соціально - економічного розвитку Добровського району
2.1 Сучасний стан соціально - економічного розвитку Добровського району
2.2 Особливості управління Добровського району
2.3 Формування і аналіз витрат і витрат Добровського району
Глава 3. Перспективи та шляхи вдосконалення соціально - економічного розвитку та управління муніципальним утворенням на прикладі Добровського району
3.1 Перспективи соціально - економічного розвитку та управління Добровського району
3.2 Удосконалення засад управління муніципальним освітою Добровського району
3.3 Прогноз соціально - економічного розвитку Добровського району
Висновок
Список літератури

Введення
У сучасних умовах триваючого переходу Росії до ринкових відносин відбувається переосмислення сутності управління соціально-економічним розвитком. При визначенні стратегічних пріоритетів розвитку країни в цілому та окремих територій приходить розуміння необхідності орієнтуватися на потреби людини, її інтереси й думки. У зв'язку з цим зростає роль органів місцевого самоврядування у процесі соціально-економічного розвитку. Потрібно їх активну участь в управлінні цим процесом як рівноправних партнерів з органами державної влади.
Практична реалізація нових підходів до управління на місцевому рівні ускладнюється рядом обставин. У більшості муніципальних утворень не в повній мірі використовується організаційно-управлінський потенціал, існують значні резерви підвищення ефективності управління місцевим розвитком. Багато муніципальні освіти не володіють технологіями стратегічного планування. В існуючих планах і програмах розвитку цільові орієнтири часто не відповідають реальним потребам місцевого населення. Окремі плани і програми розвитку, розроблені місцевими організаціями, не містять опрацьованого механізму реалізації, що призводить до виникнення протиріч в системі цілей і недостатньої забезпеченості ресурсами процесу управління розвитком. В умовах істотного збільшення числа муніципальних утворень, скорочення місцевих податків і зборів та зменшення дохідної частини місцевих бюджетів, проблема ефективного використання власного потенціалу розвитку стає особливо актуальною. У зв'язку з цим, органи місцевого самоврядування потребують інструментарії самоконтролю ефективності управлінської діяльності, які забезпечують розвиток муніципального освіти.
Соціально-економічний розвиток муніципального освіти є керованим процесом якісної зміни соціальної та економічної сфер, що не погіршує стан навколишнього середовища і що призводить до поліпшення умов життя населення. В якості інтегрального показника і головної мети соціально-економічного розвитку розглядається підвищення якості життя населення, при цьому перетворення в економічній сфері виступають як засоби досягнення цієї мети.
Для вирішення зазначених проблем та вдосконалення системи та процесу управління місцевим розвитком необхідна комплексна діагностика основних напрямів і результатів управлінської діяльності, що обумовлює актуальність розробки інструментарію оцінки якості та результативності управління соціально-економічним розвитком муніципальних утворень.
Проблеми розвитку муніципальних утворень стали привертати увагу дослідників порівняно недавно. Однак актуальність цього напряму зумовила формування досить широкої палітри підходів до розуміння сутності розвитку та інструментів його організації.
Мета ВКР - розробити шляхи вдосконалення соціально - економічного розвитку та управління муніципальним утворенням на прикладі Добровського району.
Об'єкт - адміністрація Добровського району.
Предмет - соціально - економічний розвиток і управління муніципальним освітою Добровського району.
Завдання:
- Проаналізувати роль і повноваження місцевого самоврядування у соціально - економічному розвитку муніципального освіти;
- Проаналізувати соціально - економічний розвиток муніципального освіти;
- Розробити пропозиції щодо удосконалення соціально - економічного розвитку та управління муніципальним утворенням на прикладі Добровського району.
Теоретичну та методологічну основу дослідження склали положення теорій вітчизняних та зарубіжних авторів у галузі соціально-економічного та сталого розвитку.
Методологічною основою послужили історичний і системний підхід, порівняльний аналіз, методи експертних оцінок, анкетування, інтерв'ю, методика безпосередньої кількісної оцінки, метод ранжування.
Наукова новизна полягає у розробці та обгрунтуванні рекомендацій щодо вдосконалення управління соціально - економічним розвитком муніципального освіти.
Практична значимість роботи полягає у дослідженні методологічних аспектів управління соціально - економічним розвитком муніципальних утворень і розробці інструментарію оцінки цього процесу.

Глава 1. Роль і повноваження місцевого самоврядування у соціально - економічному розвитку муніципального освіти
1.1 Структура органів місцевого самоврядування
Місцеве самоврядування в Російській Федерації забезпечує самостійного вирішення населенням питань місцевого значення, володіння, користування і розпорядження муніципальної власністю. Воно здійснюється громадянами шляхом референдуму, виборів, інших форм прямого волевиявлення, через виборні інші органи місцевого самоврядування міських, сільських поселеннях та на інших територіях з урахуванням історичних та інших місцевих традицій. Структура органів місцевого самоврядування визначається населенням самостійно. Зміна меж територій, в яких здійснюється місцеве самоврядування, допускається з урахуванням думки населення відповідних територій.
Органи місцевого самоврядування самостійно управляють муніципальної власністю, формують, затверджують і виконують місцевий бюджет, встановлюють місцеві податки і збори, здійснюють охорону громадського порядку, а також вирішують інші питання місцевого значення. Місцеве самоврядування в Російській Федерації гарантується правом на судовий захист, на компенсацію додаткових витрат, що виникли внаслідок рішень, прийнятих органами державної влади, забороною на обмеження прав місцевого самоврядування, встановлених Конституцією Російської Федерації і федеральними законами. [4, 589]
Структуру органів місцевого самоврядування складають представницького органу муніципального утворення, голова муніципального освіти, місцева адміністрація (виконавчо-розпорядчий орган муніципального освіти), контрольний орган муніципального освіти, інші органи та виборні посадові особи місцевого самоврядування, передбачені статутом муніципального освіти і володіють власними повноваженнями у вирішенні питань місцевого значення.
Статутом муніципального освіти, що має статус сільського поселення, може бути передбачено формування виконавчо-розпорядчого органу, очолюваного главою муніципального освіти, виконуючим повноваження голови представницького органу муніципального утворення.
Порядок формування, повноваження, строк повноважень, підзвітність, підконтрольність органів місцевого самоврядування, а також інші питання організації і діяльності зазначених органів визначаються статутом муніципального освіти. Найменування представницького органу муніципального утворення, глави муніципального освіти, місцевої адміністрації (виконавчо-розпорядчого органу муніципального утворення) встановлюються законом суб'єкта Російської Федерації з урахуванням історичних та інших місцевих традицій. Органи місцевого самоврядування не входять до системи органів державної влади.
Структура органів місцевого самоврядування у разі утворення на межселенних територіях новоствореного муніципального освіти або в разі перетворення існуючого муніципального освіти визначається населенням на місцевому референдумі (в муніципальному освіту з чисельністю жителів, що володіють виборчим правом, не більше 100 осіб - на сході громадян) або представницьким органом муніципального освіти і закріплюється в статуті муніципального освіти. [8, 139]
Проведення місцевого референдуму або сходу громадян з питання визначення структури органів місцевого самоврядування новоутвореної муніципального освіти забезпечують органи державної влади суб'єкта Російської Федерації за наявності відповідної ініціативи жителів новоствореного муніципального освіти.
Повноваження виборчої комісії муніципального освіти можуть покладатися на територіальну виборчу комісію відповідно до Федерального закону від 12 червня 2002 року N 67-ФЗ "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації". Повноваження місцевої адміністрації з матеріально-технічного забезпечення проведення місцевого референдуму здійснює виконавчий орган державної влади відповідного суб'єкта Російської Федерації. При відсутності ініціативи громадян про проведення місцевого референдуму структура органів місцевого самоврядування визначається представницьким органом новоутвореної муніципального освіти після його обрання.
У рішенні про структуру органів місцевого самоврядування муніципального освіти, прийнятому на місцевому референдумі (сході громадян), встановлюються:
- Структура (перелік) і найменування органів місцевого самоврядування;
- Порядок обрання та повноваження глави муніципального освіти.
Зміна структури органів місцевого самоврядування здійснюється не інакше як шляхом внесення змін до статуту муніципального освіти. Рішення представницького органу муніципального утворення про зміну структури органів місцевого самоврядування вступає в силу не раніше, ніж після закінчення терміну повноважень представницького органу муніципального утворення, який прийняв зазначене рішення. [10, 220]
Статутом муніципального освіти визначається правомочність засідання представницького органу муніципального утворення. Засідання представницького органу муніципального утворення не може вважатися правомочним, якщо на ньому присутні менше 50 відсотків від числа обраних депутатів.
Засідання представницького органу муніципального утворення проводяться не рідше одного разу на три місяці.
Новообраний представницького органу муніципального утворення збирається на перше засідання у встановлений статутом муніципального освіти термін, який не може перевищувати 30 днів з дня обрання представницького органу муніципального утворення в правомочному складі.
Представницький орган поселення складається з депутатів, що обираються на муніципальних виборах. Представницький орган поселення не формується, якщо чисельність жителів поселення, що володіють виборчим правом, становить менше 100 чоловік. У цьому випадку повноваження представницького органу здійснюються сходом громадян. [18, 431]
Представницький орган муніципального району:
- Може складатися з голів поселень, що входять до складу муніципального району, і з депутатів представницьких органів вказаних поселень, що обираються представницькими органами поселень зі свого складу відповідно до рівної незалежно від чисельності населення поселення нормою представництва, визначається у порядку, встановленому цією статтею;
- Може обиратися на муніципальних виборах на основі загального рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні. При цьому число депутатів, обраних від одного поселення, не може перевищувати дві п'яті від встановленої чисельності представницького органу муніципального району.
Встановлений порядок формування представницького органу муніципального району закріплюється в статуті муніципального району протягом одного місяця з дня початку роботи відповідного представницького органу муніципального району, і може бути змінений не раніше ніж через два роки з дня початку роботи сформованого представницького органу муніципального району. [13, 328]
Чисельність депутатів представницького органу поселення, в тому числі міського округу, визначається статутом муніципального освіти і не може бути менше:
7 осіб - при чисельності населення менше 1000 чоловік;
10 осіб - при чисельності населення від 1000 до 10 000 чоловік;
15 осіб - при чисельності населення від 10 000 до 30 000 чоловік;
20 осіб - при чисельності населення від 30 000 до 100 000 чоловік;
25 осіб - при чисельності населення від 100 000 до 500 000 чоловік;
35 чоловік - при чисельності населення понад 500 000 чоловік.
Чисельність депутатів представницького органу муніципального району визначається статутом муніципального району і не може бути менше 15 людей. Кількість депутатів представницького органу внутрішньоміської території міста федерального значення визначається статутом муніципального освіти і не може бути менше 10 людей. Представницький орган муніципального освіти володіє правами юридичної особи. У виключній компетенції представницького органу муніципального утворення знаходяться:
1) прийняття статуту муніципального освіти і внесення до нього змін і доповнень;
2) затвердження місцевого бюджету та звіту про його виконання;
3) встановлення, зміна та скасування місцевих податків і зборів відповідно до законодавства Російської Федерації про податки і збори;
4) прийняття планів і програм розвитку муніципального освіти, затвердження звітів про їх виконання;
5) визначення порядку управління та розпорядження майном, що перебуває в муніципальній власності та ін
Глава муніципального освіти є вищою посадовою особою муніципального освіти і наділяється статутом муніципального освіти відповідно до цієї статті власними повноваженнями у вирішенні питань місцевого значення. Глава муніципального освіти відповідно до статуту муніципального освіти:
1) обирається на муніципальних виборах або представницьким органом муніципального освіти зі свого складу;
2) у разі обрання на муніципальних виборах або входить до складу представницького органу муніципального утворення з правом вирішального голосу і виконує повноваження його голови, або очолює місцеву адміністрацію;
3) у разі обрання представницьким органом муніципального освіти виконує повноваження його голови;
4) не може одночасно виконувати повноваження голови представницького органу муніципального утворення і повноваження голови місцевої адміністрації. [21, 184]
Глава муніципального освіти в межах повноважень:
1) представляє муніципальне утворення у відносинах з органами місцевого самоврядування інших муніципальних утворень, органами державної влади, громадянами та організаціями, без довіреності діє від імені муніципального освіти;
2) підписує і оприлюднює в порядку, встановленому статутом муніципального освіти, нормативні правові акти, прийняті представницьким органом муніципального освіти;
3) видає в межах своїх повноважень правові акти;
4) має право вимагати скликання позачергового засідання представницького органу муніципального утворення.
Глава муніципального освіти підконтрольний і підзвітний населенню і представницькому органу муніципального освіти. Повноваження глави муніципального освіти припиняються достроково у разі:
1) смерті;
2) відставки за власним бажанням;
3) відмови від посади відповідно до статті 74 цього Закону;
4) визнання судом недієздатним або обмежено дієздатним;
5) визнання судом безвісно відсутнім або оголошення померлим;
6) набрання відношенню її в законну силу обвинувального вироку суду;
7) виїзду за межі Російської Федерації на постійне місце проживання та ін
Місцева адміністрація (виконавчо-розпорядчий орган муніципального освіти) наділяється статутом муніципального освіти повноваженнями у вирішенні питань місцевого значення та повноваженнями для здійснення окремих державних повноважень, переданих органам місцевого самоврядування федеральними законами і законами суб'єктів Російської Федерації. Місцевою адміністрацією керує голова місцевої адміністрації на засадах єдиноначальності. [26, 85]
Главою місцевої адміністрації є глава муніципального освіти або особа, яка призначається на посаду голови місцевої адміністрації за контрактом, що укладається за результатами конкурсу на заміщення зазначеної посади на строк повноважень, який визначається статутом муніципального освіти.
Структура місцевої адміністрації затверджується представницьким органом муніципального освіти за поданням голови місцевої адміністрації. До структури місцевої адміністрації можуть входити галузеві (функціональні) і територіальні органи місцевої адміністрації.
Голова місцевої адміністрації не має права займатися підприємницькою, а також іншою оплачуваною діяльністю, за винятком викладацької, наукової та іншої творчої діяльності. При цьому викладацька, наукова і інша творча діяльність не може фінансуватися виключно за рахунок коштів іноземних держав, міжнародних та іноземних організацій, іноземних громадян та осіб без громадянства, якщо інше не передбачено міжнародним договором Російської Федерації або законодавством Російської Федерації.
Контрольний орган муніципального освіти (контрольно-рахункова палата, ревізійна комісія та інші) утворюється з метою контролю за виконанням місцевого бюджету, дотриманням встановленого порядку підготовки та розгляду проекту місцевого бюджету, звіту про його виконання, а також з метою контролю за дотриманням встановленого порядку управління та розпорядження майном, що перебуває в муніципальній власності. Він формується на муніципальних виборах або представницьким органом муніципального освіти відповідно до статуту муніципального освіти.
Депутату, члену виборного органу місцевого самоврядування, виборного посадової особи місцевого самоврядування забезпечуються умови для безперешкодного здійснення своїх повноважень. Термін повноважень депутата, члена виборного органу місцевого самоврядування, виборного посадової особи місцевого самоврядування встановлюється статутом муніципального освіти і не може бути менше двох і більше п'яти років.
Повноваження депутата, члена виборного органу місцевого самоврядування починаються з дня його обрання та припиняються з дня початку роботи виборного органу місцевого самоврядування нового скликання. [27, 296]
1.2 Повноваження органів місцевого самоврядування у соціально - економічному розвитку району
Діяльність місцевої влади в сфері економіки, з огляду на обмеженість ресурсів, полягає у прискоренні потрібних процесів, а не в прямій участі в діяльності окремих підприємств. Процес формування конкретної місцевої економічної політики полягає у підготовці стратегії економічного розвитку міста та концепції місцевої економічної політики.
Найважливішими складовими частинами місцевої економічної політики є:
- Структурна;
- Інвестиційна;
- Підприємницька та фінансова політика.
Проведення місцевої структурної політик спирається на принципи цілеспрямованості, системності, ефективності та оптимальності.
До числа основних завдань органів місцевого самоврядування щодо розробки та реалізації структурної політики можна віднести:
- Визначення найбільш істотних сформованих і очікуваних у перспективі структурних диспропорцій в економіці міста;
- Формування стратегічних установок вдосконалення структури економіки міста;
- Вибір і обгрунтування ефективних напрямків структурних перетворень економіки міста;
- Створення і забезпечення функціонування організаційно-економічного механізму регулювання та підтримки процесів структурних перетворень в економіці міста.
Основні сфери діяльності місцевих органів влади при проведенні місцевої соціальної політики:
- Визначення та оцінка реальної якості життя всіх соціальних груп і прошарків населення;
- Прогноз можливих змін положення соціальних груп і прошарків під впливом економічних і соціально-психологічних факторів;
- Розробка основних принципів, цілей і завдань формування та реалізації соціальної політики;
- Виявлення загальних і специфічних проблем кожної з соціальних груп;
- Вишукування джерел фінансування заходів;
- Розробка проектів, програм та інших заходів з вирішення соціальних проблем;
- Дослідження ставлення населення до пропонованих проектів і програм;
- Коригування проектів і програм з урахуванням громадської думки;
- Реалізація проектів і програм, включаючи контроль за реалізацією.
Послідовність (технологія) розробки місцевої соціально-економічної політики включає:
- Визначається система показників, що характеризують якість життя населення, утворить місцеве співтовариство.
- Визначається фактичне значення показників якості життя місцевого співтовариства.
- Визначається рівень якості життя місцевого співтовариства диференціальним методом і відхилення фактичних значень від показників, прийнятих за базу (значення соціальних показників, досягнутих у попередньому періоді, місцеві, регіональні, державні, міжнародні стандарти).
- Виявляються причини негативних і позитивних відхилень фактичних значень показників якості життя місцевого співтовариства від показників, прийнятих за базу.
- Визначаються резерви (можливості) поліпшення показників якості життя населення за рахунок усунення виявлених негативних причин та використання позитивних факторів.
- Визначаються можливості поліпшення якості життя місцевого співтовариства за рахунок бюджетних коштів (місцевого, федерального, регіонального бюджетів).
- Визначаються можливості поліпшення якості життя місцевого співтовариства за рахунок позабюджетних коштів.
- Виявляються можливості поліпшення якості життя місцевого співтовариства за рахунок залучених, позикових коштів.
- Встановлюються цільові значення показників якості життя місцевого співтовариства з урахуванням усіх реальних можливостей і обмежень.
- Визначається загальний розмір фінансових і матеріальних коштів, необхідних для досягнення цільових значень показників якості життя місцевого співтовариства.
- Формуються умови, сприятливі для досягнення цільових значень показників якості життя місцевого співтовариства. Проводиться правове (законодавче), інформаційне, технічне, кадрове, соціально-економічне забезпечення, соціально-психологічна підготовка практичної реалізації розробленої соціально-економічної політики.
- Перевіряється готовність до реалізації розробленої місцевої соціально-економічної політики і приймається рішення про її практичному здійсненні. [24, 256]

1.3 Поняття і цілі соціально - економічної політики місцевого самоврядування
Муніципальна соціально-економічна політика - це найважливіша складова частина систем місцевого самоврядування. Місцева соціально-економічна політика - це сукупність взаємоузгоджених соціальних, економічних, екологічних цілей і установок (орієнтирів), а також способів їх досягнення, розробка та практична реалізація яких здійснюється самим місцевим співтовариством і органами самоврядування. При розробці та практичній реалізації місцевої соціально-економічної політики необхідно застосовувати програмно-цільовий підхід, який дає можливість досягти поставлених цілей, кінцевих результатів з найменшими витратами, подолати відомчу роз'єднаність, об'єднати інтереси.
Головна і кінцева мета муніципальної соціально-економічної політики - поліпшення якості життя населення, утворить місцеве співтовариство, і збільшення його внеску в розвиток всього суспільства.
Найважливіші складові місцевої соціально-економічної політики є соціальна, економічна, екологічна, науково-інноваційна та інші види місцевої політики.
У муніципальній соціальній політиці головний орієнтир - поліпшення якості життя населення, утворить місцеве співтовариство. Це перш за все рівень, образ і тривалість життя населення. Пріоритетом місцевої економічної політики є ефективність ведення місцевого господарства та збільшення на цій основі бюджетних і позабюджетних доходів, необхідних для вирішення місцевих завдань, пов'язаних з поліпшенням якості життя місцевого співтовариства. [4, 260]
Конкретний склад і зміст цілей соціально-економічної політики залежать від потреб у соціально-економічних перетвореннях, урахування об'єктивних економічних законів, що розвиваються закономірностей, реальних можливостей і способів досягнення цілей. При розробці і практичному здійсненні місцевої соціально-економічної політики необхідно також застосування принципів цілеспрямованості, ефективності, оптимальності та багатоваріантності, системності та комплексності.
В умовах ринкової економіки і децентралізації місцеві влади проводять самостійну економічну політику, спрямовану на підтримку малого бізнесу та залучення нових інвестицій. Муніципальну економічну політику можна розглядати як комплекс заходів, здійснюваних органами місцевої влади або за її участю, спрямованих на розширення економічного потенціалу території та підвищення ефективності його використання, посилення конкурентоспроможності місцевих підприємств. Кінцевою метою місцевої економічної політики є зростання якості життя - забезпечення ефективної зайнятості і створення надійної податкової бази для місцевого бюджету, що дозволяє реалізовувати необхідні соціальні програми. Основне завдання місцевої економічної політики - створення сприятливих умов для розвитку економіки.
Найважливішими складовими частинами місцевої економічної політики в західноєвропейських країнах є:
- Місцева податкова політика;
- Інвестиційна політика;
- Політика землекористування.
Процес формування місцевої політики полягає в підготовці варіантів-сценаріїв економічного розвитку. На кожному рівні реалізуються ті функції, які можуть бути на ньому виконані.
Основні напрямки економічної політики:
- Підтримка початківця малого бізнесу. Надання допомоги місцевому бізнесу передбачає проведення сучасної політики розміщення виробництва;
- Залучення фірм і зовнішніх інвестицій.;
- Підтримка внутрішніх інвестицій;
- Сприяння інновацій, поширення передових технологій і зростання якості;
- Маркетизація (становлення ринку та ринкової інфраструктури);
Існує кілька типів муніципальної економічної політики, які класифікуються по об'єкту впливу. Типи місцевої економічної політики представлені у таблиці 1.
Таблиця 1.
Типи місцевої економічної політики
Капітал
Мобілізація місцевого капіталу, спрямована на міжрегіональну переміщення капіталу, залучення інвестицій, роботу з інвесторами.
Робоча сила
Підтримка місцевого кваліфікаційного потенціалу в результаті навчання, освіти і підвищення кваліфікації, спрямована на підвищення якості трудових ресурсів, зменшення ризику імміграції високоосвічених кадрів.
Нововведення
Поліпшення локальної передачі знань, створення установ, що сприяють виникненню нововведень, стимулювання їх застосування в економіці
Технологія
Поліпшення внутрішньоміської передачі технологічних знань, створення установ, що займаються розробкою технологій, спрямована на створення сприятливого інноваційного клімату.
Комунікації
Розвиток, посилення і зміцнення внутрішньоміських міжгалузевих зв'язків, їх вдосконалення дасть імпульс економічному розвитку.
Економічне середовище
Використання місцевих передумов для створення місцевої економічного середовища, спрямована на створення сприятливого підприємницького клімату, надійної інфраструктури.
Підприємства певного розміру і фази розвитку
Створення умов для утворення нових, сприяння розвитку наявних дрібних і середніх підприємств. Створення супутніх виробництв для великих підприємств, що визначають структуру у місті.
Перераховані вище типи місцевої економічної політики не реалізуються в чистому вигляді. Для кожної території та періоду її економічного розвитку шукається раціональне поєднання тих чи інших типів, що представляє задачу формування конкретної місцевої економічної політики.
Інструменти муніципальної економічної політики розглянуті в таблиці 2.
Таблиця 2.
Інструменти муніципальної економічної політики
Фінансова допомога
Посібники, гранти, надання позик, видача гарантій по позиках
Податкова і тарифна політика
Зменшення місцевих податків і відстрочка їх виплати, звільнення від зборів і зменшення внесків, варіювання ставок податків, особливі угоди про податки
Політика в галузі інфраструктури
Розширення пов'язаної з економікою інфраструктури, підготовка території для промислових підприємств, очищення покинутих територій, розширення соціально-побутової інфраструктури
Політика в області нерухомого майна
Скупка земельних ділянок, продаж підприємствам муніципальних земельних ділянок, надання права на довгострокове користування, продаж земельних ділянок для будівництва житла працівникам підприємств
Планування організації будівельних робіт та видача дозволів на будівництво
Виділення виробничих зон у планах використання та забудови земельних ділянок, розгляд попередніх запитів та заяв на будівництво, прискорення офіційної процедури оформлення та видачі дозволів на будівництво
Залучення підприємств та консультації
Надання інформації про місця для розміщення, пряма реклама для окремих підприємств, консультування та курирування місцевих підприємств
Інші заходи
Розміщення замовлень на місцевих підприємствах
Сутність місцевої інвестиційної політики можна визначити як цілеспрямовану і науково обгрунтовану діяльність органів територіально самоврядування щодо залучення інвестиційних ресурсів для вирішення проблем соціально-економічного розвитку території. Зміст місцевої інвестиційної політики полягає у:
- Визначенні соціальних та економічних проблем, що мають пріоритет перед іншими сферами життєдіяльності території;
- Виборі та обгрунтуванні системи цілей інвестування, визначенні ефективних шляхів їх реалізації;
- Розробці комплексних заходів, спрямованих на залучення на територію коштів, достатніх для реалізації намічених цілей;
- Узгодження в необхідних випадках інвестиційної політики з вищестоящими органами управління;
- Створення системи контролю за ходом реалізації намічених заходів щодо залучення та ефективного використання інвестиційних ресурсів.
Муніципальна фінансова політика є складовою частиною соціально-економічної політики, що проводиться місцевим співтовариством і його органами самоврядування в інтересах населення муніципального освіти. Сутність муніципальної фінансової політики можна визначити як залучення та раціональне використання ресурсів, які складають фінансову основу місцевого самоврядування, в інтересах місцевого співтовариства.
Зміст фінансової політики забезпечення реалізації міських інвестиційних проектів полягає в наступному:
1. Визначення переліку міських проектів, реалізація яких має першорядне значення для місцевої громади;
2. Формування системи цілей фінансової політики;
3. Розробка системи заходів, спрямованої на створення фінансової основи місцевого самоврядування;
4. Створення механізму реалізації фінансової політики підтримки міських інвестиційних проектів.
Розвиток самоврядування передбачає формування відповідного соціального механізму, який поряд з господарським механізмом суспільства є регулятором соціальних процесів. Соціальна сфера суспільства має власні закони саморозвитку. Соціальні системи орієнтуються на свою специфіку, однак не можна створити систему економічної цілісності, орієнтуючись тільки на власні інтереси. [19, 52]
Муніципальна соціальна політика - широка сукупність специфічних факторів (цивілізаційні особливості, національні і культурні традиції, що панують релігійні та управлінські канони та ін.) Існує три основних рівня соціальної політики; розрізняються по цілях, функцій, суб'єктам та механізмів реалізації. На верхньому федеральному рівні розробляється нормативно-правова база, приймаються основні закони і формується система взаємовідносин між суб'єктами різного рівня. Затверджується бюджет, що містить у своїй видатковій частині статті централізованого фінансування напрямів соціального розвитку, визначаються переліки категорій населення, за соціальний захист і забезпечення яких несе відповідальність федеральний суб'єкт управління. На рівні регіональної соціальної політики вирішуються завдання забезпечення комплексного, збалансованого розвитку території, конкретизуються і наповнюються специфічним змістом ті чи інші положення федеральних рішень, виробляються механізми їх прив'язки а регіональним проблемам. Місцевий рівень покликаний в значно більшій мірі конкретизувати методи, способи і механізми досягнення цілей, які визначені в рамках федеральної та регіональної соціальної політики, прив'язати їх до особливостей тих чи інших муніципальних утворень, врахувати специфіку демографічних, екологічних, ресурсних та інших характеристик муніципального освіти. Місцева соціальна політика повинна являти собою комплексне, багатошарове утворення, стрижнем якого є вимоги федерального рівня. На них накладаються регіональні вимоги, і вся ця система на місцевому рівні доповнюється рішеннями і заходами, що пред'являють додаткові вимоги до системи соціального управління. [20, 422]
Сучасна соціальна політика повинна будуватися з урахуванням наступних обставин:
- Пріоритетність проблем соціальної захищеності населення в умовах входження в ринок;
- Підвищення ролі особистого трудового вкладу в задоволенні матеріальних, соціально-культурних і побутових потреб населення;
- Формування нового механізму обгрунтування та реалізації соціальної політики.
Структура місцевої соціальної політики повинна бути чітко визначена. Якщо врахувати необхідність спрямованості соціальної політики на вдосконалення якості життя населення відповідної території, то структура місцевої соціальної політики полягає в наступних напрямках:
- Політика підвищення рівня життя населення;
- Політика здоров'я і тривалості періоду активної життєдіяльності населення;
- Політика формування здорового способу життя населення. [22, 108]

Глава 2. Аналіз соціально - економічного розвитку Добровського району
2.1Современное стан соціально - економічного розвитку та управління Добровського району
Добровський район - адміністративна одиниця на сході Липецької області Росії. Адміністративний центр - село Добре. Площа - 1316 км? (За іншою оцінкою 1350 кмІ). Основні річки - Воронеж і його притоки.
На території Добровської району 17 сільських поселень:
· Большехомутецкое - село Великий Хомутець
· Борисовському - село Борисівка
· Волченское - село Вовче
· Добровськом - село Добре
· Катеринівське - село Катеринівка
· Замартиновское - село Замартинье
· Калікінское - село Калікина
· Кореневщінское - село Кореневщіна
· Кривецьке - село Кривець
· Крутовський - село Круте
· Махоновское - село Махоново
· Панінський - село Панін
· Поройское - село Часом
· Преображенське - село Преображенівка
· Путятинському - село Путятін
· Ратчінское - село Ратчіно
· Трубетчінское - село Трубетчіно
Система органів державної влади визначається Статутом Добровського району. Державну владу здійснює Добровський районна Рада депутатів, адміністрація Добровського району. [30, 1]
Добровський район - традиційно аграрний. Площа сільгоспугідь -76,6 тис.га. Кількість сільськогосподарських підприємств - 8, фермерських господарств -39. Сільськогосподарські підприємства спеціалізуються на виробництві зерна, цукрових буряків, молока, розведенні ВРХ, свиней. Промисловість району представлена ​​12 підприємствами, які займаються виробництвом товарів народного споживання і переробкою. У районі діють 2 будівельні організації, які виконують підрядні та субпідрядні роботи. На території району зареєстровано 59 малих підприємств, 378 індивідуальних підприємця. Район має досить розвиненим транспортним, комунікаційним потенціалом, розвиненою соціальною інфраструктурою. [7,2]
Адміністративним і культурним центром району є с. Добре, розташоване на березі ріки Воронеж за 40 кілометрів від г.Ліпецка. Тут знаходяться 2 середні школи і 1 вечірня школа, структурний підрозділ Чаплигінского ПТУ № 35, філія Липецького обласного краєзнавчого музею, районний Будинок культури, Центр додаткової освіти дітей та підлітків.
Найбільш великі населені пункти: с. Калікина - 3335 осіб, с. Трубетчіно - 2071 чоловік. На 1.01.2007 року в районі газифіковано 10891 квартир, 289 об'єкти соцкультпобуту, прокладено 882,63 км. газопроводу, з 43 сіл району в 40 селах проведено природний газ.
Забезпеченість телефонами становить 24,2 тел. апаратів на 100 жителів району. Всі населені пункти району повністю телефонізовані. 222 абонента користуються послугами мережі Інтернет. На території району є 708,38 км. доріг, з них 302,38 км. - Дороги обласного рівня, що знаходяться на балансі Управління автодоріг, у т.ч. з асфальтовим покриттям 252,78 км. Протяжність муніципальних доріг - 326 км., В т.ч. з асфальтовим покриттям 128,2 км. Крім того, 80 км. - Дороги між муніципальними поселеннями.
Район досяг стабільності і продовжує впевнено йти вперед. Зокрема, збудовано сучасний молочний комплекс на тисячу голів у ТОВ «Авангард», зведено понад 12 тисяч квадратних метрів житла, встановлено 670 світильників у селах, у тому числі і в тих, через які проходить дорога з Липецька на Чаплигін. До числа визначних подій минулого року з повним правом можна віднести відкриття офісів загальної лікарської практики в селах Круте і Вовче, школи в Катеринівки.
Продовжує удосконалюватися і місцеве самоврядування: голови сільських поселень, збройні 131-м федеральним законом, робиться все можливе для забезпечення спокійного, нормального життя на територіях своїх сільрад. В абсолютній більшості поселень місцева влада довела свою спроможність і самостійність у вирішенні питань благоустрою, комунального забезпечення, «підросли» і бюджети поселень.
Суть соціальної політики, як і повсюдно в області, зводиться до того, щоб на Добровської землі людина жила краще і довше. Наслідком же такого підходу стало і збільшення народжуваності: у 2007-му в районі з'явилися на світ 184 малюка, або трохи більше, ніж у попередньому. Збільшилася тривалість життя, зменшилася смертність.
Однак, незважаючи на безперечні зрушення в соціально-економічному розвитку, району, на жаль, не вдалося поки вийти в число лідерів і стати самодостатнім. Не маючи серйозного промислового виробництва, а значить, і можливостей поповнення власної скарбниці, зміни на Добровської землі відбуваються багато в чому завдяки бюджету регіональному. Самі ж добровци, за оцінкою заступника голови адміністрації області Миколи Тагінцева поки що слабо займаються пошуком інвесторів, поповненням свого муніципального бюджету. У районі, на жаль, висока безробіття, а зарплата, в тому числі і в сільгоспвиробництві, нижче обласного рівня. Соціально - економічні показники представлені в таблиці 3.
Таблиця 3.
Соціально - економічні показники Добровського району
Показник
Період
2004
2005
Темп росту,%
2006
Темп росту,%
Природний спад
-345
-306
88.70%
-310
101.31%
Міграційний приріст, спад
15
-86
-573.33%
8
-9.30%
На 1000 населення всього приріст, спад
-3.8
-9.9
260.53%
-7.8
78.79%
Всього народжених
364
374
102.75%
350
93.58%
Всього померлих
709
680
95.91%
701
103.09%
Всього шлюбів
191
169
88.48%
185
109.47%
Найбільше розлучень
133
145
109.02%
171
117.93%
Міське населення, тис. чол.
15.3
14.9
97.39%
15.1
101.34%
Сільське населення, тис. чол.
10
8.9
89.00%
9.5
106.74%
Балансова прибуток, збиток
-16222
4632
-28.55%
3790
81.82%
Підприємства, які одержували прибуток, до загальної кількості підприємств%
44.4
60.9
137.16%
55.1
90.48%
Підприємства, які одержували збиток, до загальної кількості підприємств%
55.6
39.1
70.32%
40.6
103.84%
Прострочена дебіторська заборгованість
12260
54539
444.85%
59230
108.60%
Чисельність зайнятих в економіці,%
68
53
77.94%
59
111.32%
Середньомісячна зарплата
4500
5789
128.64%
6703
115.78%
Капітальні вкладення
680
730
107.35%
690
94.52%
Виробництво товарів народного споживання
890
1067
119.89%
990
92.78%
За 2004 - 2006 рік розвитку галузі промисловості характеризується стабільним зростанням і позитивними змінами. [9, 245]
Промисловий потенціал району представлений дев'ятьма дрібними підприємствами, за 2004 - 2006 рр.. ними вироблено продукції на суму 167,1 млн. рублів. За підсумками 2данного періоду року майже всі підприємства спрацювали з прибутком більше в год4, 8 млн.рублей і сплатили податків до бюджетів всіх рівнів 15,3 млн. рублів. Середньомісячна зарплата склала 6703 рубля за 2006. р.
Існують інші проблеми, властиві суто сільськогосподарським районам області. Але на відміну від них у Добровського є і хороші перспективи, які пов'язуються з створенням особливої ​​економічної зони туристсько-рекреаційного типу. Роботи щодо втілення в життя цього проекту вже ведуться. З його розвитком знизиться безробіття, буде поповнюватися бюджет, а отже, з'являться і нові можливості для соціально-економічного зростання. Причому без шкоди природі. А це значить, що і в майбутньому район буде залишатися перлиною Липецької області, а його ліси, луки, річка Воронеж стануть місцем відпочинку не тільки місцевих жителів і ліпчан, але і тисяч громадян Росії. [8, 2]
З випереджаючими темпами розвитку спрацювали: Добровський лісгосп - 113%, ТОВ «Добровський хлібозавод» - 114,2%, ТОВ «Ліпецкмясопродукт» - 123,6%, ТОВ «торфопідприємство» - 114,4% і ТОВ «Аргумент» - 130% , які налагодили випуск нової продукції. (Дані з 2004 по 2005 рр..).
Обсяг виробленої продукції ВО «Добрий» нижче рівня 2003 р. року всього на 5%, це пояснюється зниженням виробництва хлібо-булочних виробів - 98,1% за цей же період. Слід зазначити, що спад випуску продукції на підприємствах пов'язаний з неповним завантаженням виробничих потужностей, зносом основних виробничих фондів, який в середньому на даний діапазон часу по району становить 54%, а коефіцієнт оновлення всього лише 6% по всім промисловим підприємствам. [29, 460]
За 2004 -2006 рр.. вироблено продукції сільського господарства на суму 1469,1 млн. руб. Застосування інтенсивних технологій дозволило отримати високий урожай. Урожайність зернових у первісному вазі склала 32,2 ц / га в середньому за три роки. У п'яти господарствах врожайність зернових перевищила среднерайонний рівень. Вирощуванням цукрових буряків займалися 4 господарства, в цілому по району отримано 150,8 тонн коренеплодів.
Хороший урожай отримано в ЗАТ АПП «Кіровське» - 490ц/га, відділенні «Замартинье» ЗАТ СХП «Мокра» - 446ц/га. У середньому по району врожайність склала 403 ц / га.
У галузі тваринництва реалізовано худоби на забій 1524 тонни. Вироблено молока - 21996 тонн. Найбільше збільшення молока забезпечили ТОВ «Авангард» -138% та ЗАТ АПП «Кіровське» - 104% в середньому за три роки. Середній надій молока від однієї корови по району в сільгосппідприємствах становить 3861 кг.
Розвиток тваринництва, підвищення його продуктивності немислимо без наявності кормової бази. У цілому по району на 1 умовну голову заготовлено 68,6 ц. кормових одиниць.
У будівельному комплексі за даний проміжок часу році були задіяні три районних і 8 залучених організацій різних форм власності.
В економіку району за рахунок усіх джерел фінансування інвестовано 2410 млн. карбованців капітальних вкладень із зростанням в порівнянних цінах на 31%. Безпосередньо роботи велися на 154 об'єктах. Введено в експлуатацію особливо значущі для жителів району соціальні об'єкти-загальноосвітня школа в с. Катеринівка. Введено в експлуатацію два будинки-офісу лікарів загальної практики в селах Круте і Вовче, побудована сучасна спортивна площадка в с. Добре, введена в експлуатацію автозаправна станція «Час» в с. Малий Хомутець. Велася робота з реконструкції і будівництва ліній електропередач. Реконструйовано низьковольтні мережі по вулицях с. Круте, с.Порой, підводиться другого харчування до хірургічного корпусу в с. Добре, прокладено 600 метрів мереж у житловому селищі в с. Добре (район АЗС). Виконані роботи з реконструкції водопровідних мереж на водозаборі, що постачає водою с. Доброго, в с. Замартинье. Велися роботи з водопостачання всіх ФАПів, всі медпункти забезпечені водою та каналізацією. Основним критерієм оцінки реалізації в районі Пріоритетного національного проекту «Доступне й комфортне житло - громадянам Росії» є збільшення обсягів житлового будівництва за даний проміжок часу на 50%.
Всього на систему охорони здоров'я за даний проміжок часу було витрачено 188 млн. 528 тис. руб. У рамках реалізації пріоритетного національного проекту «Охорона здоров'я» на підготовку 5 лікарів було витрачено 46,3 тис. рублів за 200 6 рік, з них 2 лікаря загальної практики.
На виплату додаткової заробленої плати 12 лікарям дільничної служби (терапевтам і педіатрам) було витрачено 1 млн. 510,5 тис. рублів. Отримали надбавки до зарплати 16 медичних сестер. Додаткові грошові виплати одержали 21 чоловік персоналу фельдшерсько-акушерських пунктів у розмірі 1 млн. 124 тис. 678 руб. і 20 чоловік персоналу швидкої медичної допомоги в сумі 944 тис. 949 руб. У районі відсутня материнська і дитяча смертність. Середня тривалість тимчасової непрацездатності знизилася з 19 до 14,5 днів.
Серед причин смертності на першому місці - захворювання системи кровообігу - 39,9%, на другому місці - цереброваскулярні захворювання - 19,3%; на третьому місці - старість - 17,9%, більше 7% причин - травми, отруєння алкоголем, дію зовнішніх причин. У районі намітилися позитивні тенденції в демографічній ситуації. Середня тривалість життя населення району за за даний проміжок часу наближена до 72 років.
Атестат про середню (повну) загальну освіту в середньому за даний проміжок часу одержали 258 учнів, з них нагороджені золотими медалями 9 осіб, срібними 24 людини. У 2007 році продовжили участь в експерименті щодо запровадження ЗНО. З метою виявлення та розвитку творчих здібностей учнів у середньому проведено 20 районних предметних олімпіад, в яких взяли участь 559 учнів.
Продовжилася реалізація пріоритетного національного проекту «Освіта». У його рамках пройшли конкурси загальноосвітніх установ, які впроваджують інноваційні освітні програми. Всього витрати на утримання системи освіти району в середньому за даний проміжок часу склали 170 млн.696 тис. рублів.
На реалізацію заходів щодо соціального захисту населення в середньому за даний проміжок часу витрачено 49297 тис. руб.
Обласна цільова програма «Молода сім'я» знайшла велику підтримку серед молоді. Одноразова допомога на народження дитини непрацюючим батькам отримало 55 осіб. Непрацюючі пенсіонери, які отримують пенсію нижче прожиткового мінімуму і не мають пільг, в кількості 694 чоловік щомісяця отримують доплату за 174 рубля. [11, 278]
У районі вживаються всі необхідні заходи з підтримки і розвитку усіх жанрів культури і мистецтва, підвищення їх ролі у вихованні молоді та організації вільного часу. Регулярно проводяться фольклорні експедиції, які були організовані в с. Вовче, Часом, Ратчіно. В обласному конкурсі «Льняні оглядини» Добровський район представив старовинні речі сіл Крутого і Калікина. У Махоновском ДЦК працює гурток «Глиняна іграшка», де діти з задоволенням ліплять з глини. Установами культури району надано платних послуг населенню на суму 1569,3 тис. рублів.
Розвиток споживчого ринку в районі характеризується стабільними темпами зростання роздрібної торгівлі в середньому за даний проміжок часу (118,9%), громадського харчування (113,1%), побутового обслуговування (116,3%) і високим рівнем насиченості товарів і послуг. Оборот роздрібної торгівлі склав 755,6 млн. руб., Громадського харчування - 28,3 млн. руб., Побутових послуг - 15,3 млн. руб. Продаж товарів на 1 жителя в 2007 році по району в цілому склала 31,4 тис. руб. Структура обороту роздрібної торгівлі району має тенденцію до зростання частки продажів непродовольчої групи товарів у середньому за даний проміжок часу вона склала 38,7% і зросла до рівня 2007 року на 1,3 процентних пункту.
Слід відзначити збереження динаміки зростання роздрібної торгової мережі. При зростанні торговельних площ у середньому за даний проміжок часу на 7%, роздрібний товарообіг зріс на 18,9%.
Відзначено позитивні зміни у роботі підприємств малого бізнесу. Збільшилася їх кількість. Середня чисельність працюючих у малих підприємствах зросла на 25 осіб до 2007 року. Оборот малих підприємств зріс майже в 1,3 рази в середньому за даний проміжок часу. Його частка в загальному обсязі досягла 54%. У цілому по району на 1000 чоловік населення припадає 5 об'єктів малого бізнесу.
У районі функціонує 47 спортивних споруд, з них 13 спортивних майданчиків (у т.ч. один спортивний майданчик з синтетичним покриттям у с. Доброго), 7 футбольних полів, 22 спортивних зали (загальною пропускною здатністю 735 чоловік), 5 тирів. Базовим центром для занять спортом та проведенням змагань є ЦДООД. Діє стадіон у с. Добре з трибуною на 400 місць. У районі діють 32 секції. У ЦДОД займаються 442 учнів, з них 159 осіб - дівчат і 283 юнаків. [10, 301]
Проаналізувавши соціально - економічний розвиток району можна виділити основні проблемами Добровського району, які вимагають якнайшвидшого розв'язання, є:
- Структурна криза економіки, що посилюється, низькою ефективністю виробництва і неконкурентоспроможністю багатьох видів виробленої продукції, відсутністю інвестицій;
- Слабкий розвиток ринкової інфраструктури;
- Зниження державного впливу на діяльність підприємств і розвиток галузей економіки, відсутність комплексної системи їх підтримки;
- Низький рівень державного регулювання найважливіших соціально-економічних процесів;
- Важке фінансове становище промислових суб'єктів;
- Зростання взаємних неплатежів, заборгованості до бюджетів всіх рівнів та позабюджетні фонди, з виплати заробітної плати, пенсій, допомог;
- Погіршуються умови для експлуатації основного природного ресурсу - ліси у зв'язку з екстенсивним, істощітельним користуванням;
- Переважно малоефективне сільськогосподарське виробництво, що вимагає значної фінансової державної підтримки;
- Відсутність системи розвитку і підтримки середнього та малого бізнесу;
- Зростання загального безробіття і збільшення витрат ринку праці. [28, 201]
2.2 Особливості управління Добровського району
Добровський район - частина території Липецької області Російської Федерації. Муніципальне утворення Добровський район наділене статусом муніципального району відповідно до Закону Липецької області від 02.07.2004 р. № 114-ОЗ «Про наділення муніципальних утворень в Липецькій області статусом міського округу, муніципального району, міського та сільського поселення». Територію району, в межах якої здійснюється місцеве самоврядування, визначає кордон муніципального освіти - кордон Добровського району. [3, 4]
До питань місцевого значення муніципального району належать: формування, затвердження, виконання місцевого бюджету муніципального району, контроль за виконанням даного бюджету; встановлення, зміну та скасування місцевих податків і зборів муніципального району; володіння, користування і розпорядження майном, що перебуває в муніципальній власності муніципального району; організація в межах муніципального району електро - та газопостачання поселень; утримання і будівництво автомобільних доріг загального користування між населеними пунктами, мостів та інших транспортних інженерних споруд поза межами населених пунктів у межах муніципального району, за винятком автомобільних доріг загального користування, мостів та інших транспортних інженерних споруд федерального і регіонального значення; створення умов для надання транспортних послуг населенню та організація транспортного обслуговування населення між поселеннями в межах муніципального району та ін [1, 4]
З метою вирішення питань місцевого значення органи місцевого самоврядування муніципального району мають такими повноваженнями: прийняття статуту муніципального освіти і внесення до нього змін і доповнень, видання муніципальних правових актів; встановлення офіційних символів муніципального освіти; створення муніципальних підприємств та установ, фінансування муніципальних установ, формування і розміщення муніципального замовлення; встановлення тарифів на послуги, що надаються муніципальними підприємствами і установами, якщо інше не передбачено федеральними законами; організаційне та матеріально-технічне забезпечення підготовки та проведення муніципальних виборів, місцевого референдуму, голосування з відкликання депутата, члена виборного органу місцевого самоврядування, виборного посадової особи місцевого самоврядування, голосування з питань зміни кордонів муніципального освіти, перетворення муніципального освіти та ін [1, 5]
Структуру органів адміністрації Добровського району складають:
1. Рада депутатів Добровського району;
2. голова Добровського району;
3. адміністрація Добровського району;
4. контрольно-рахункова комісія;
5. виборча комісія Добровського району;
6. відділ фінансів і казначейського виконання бюджету адміністрації району;
7. відділ освіти адміністрації району;
8. відділ культури адміністрації району.
Відділ фінансів і казначейського виконання бюджету адміністрації району, відділ освіти адміністрації району, відділ культури адміністрації району є юридичними особами. Районна Рада депутатів складається з 30 депутатів, що обираються населенням району на муніципальних виборах на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні у відповідності з федеральними законами і законами Липецької області строком на 5 років. [2, 19]
У виключній компетенції районної Ради знаходяться: прийняття Статуту Добровського району та внесення до нього змін і доповнень; затвердження районного бюджету та звіту про його виконання; встановлення, зміну та скасування місцевих податків і зборів відповідно до законодавства Російської Федерації про податки і збори; прийняття планів і програм розвитку району, затвердження звітів про їх виконання; визначення порядку управління та розпорядження майном, що перебуває в муніципальній власності, визначення порядку прийняття рішень про створення, реорганізації та ліквідації муніципальних підприємств і установ, а також про встановлення тарифів на послуги муніципальних підприємств і установ та ін Районна Рада самостійно визначає свою структуру. [2, 16]
Глава району є вищою посадовою особою району, наділяється цим Статутом власними повноваженнями у вирішенні питань місцевого значення та очолює адміністрацію району. Голова району обирається на муніципальних виборах строком на п'ять років. Голова району в межах своїх повноважень, встановлених федеральними законами, законами області, цим Статутом, нормативно-правовими актами районної Ради, видає постанови з питань місцевого значення та питань, пов'язаних із здійсненням окремих державних повноважень, переданих органам місцевого самоврядування федеральними законами і законами Липецької області, а також розпорядження з питань організації роботи адміністрації. [4, 156]
Голова району має наступні повноваження: представляє район у відносинах з органами місцевого самоврядування інших муніципальних утворень, органами державної влади, громадянами та організаціями, без довіреності діє від імені району; підписує і оприлюднює в порядку встановленому цим Статутом, нормативні правові акти, прийняті районним Радою; видає в межах своїх повноважень правові акти; вправі вимагати скликання позачергового засідання районної Ради.
Голова району як Глава адміністрації має наступні повноваження: організовує виконання нормативних правових актів районної Ради в рамках своїх повноважень; володіє правом внесення до районного Рада проектів муніципальних правових актів; подає на затвердження районної Ради проект районного бюджету та звіт про його виконання; представляє на розгляд районної Ради проекти нормативних актів про введення або скасування місцевих податків і зборів, а також інші правові акти, що передбачають витрати, що покриваються за рахунок районного бюджету; формує адміністрацію району і керує її діяльністю відповідно до цього Статуту й т.д.
Адміністрація району - виконавчо-розпорядчий орган Добровського району, наділений цим Статутом повноваженнями у вирішенні питань місцевого значення та повноваженнями для здійснення окремих державних повноважень, переданих органам місцевого самоврядування федеральними законами і законами суб'єкта Російської Федерації. Адміністрацією району керує глава району на правах єдиноначальності. [6, 167]
Структура адміністрації району затверджується районною Радою депутатів за поданням голови району. Заступники голови адміністрації призначається на посаду головою району. До компетенції адміністрації належать: формування та виконання бюджету району; володіння, користування і розпорядження майном, що перебуває в муніципальній власності відповідно до порядку, затвердженого районною Радою; ведення реєстру муніципальної власності; організація в межах району електро - газопостачання населення; утримання і будівництво автомобільних доріг загального користування, мостів та інших транспортних інженерних споруд у межах району, за виключення автомобільних доріг загального користування, мостів та інших транспортних інженерних споруд федерального і регіонального значення; створення умов для надання транспортних послуг населенню та організація транспортного обслуговування населення в межах району; участь у попередженні та організації заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в межах району і т. д. [5, 158]
2.3 Формування і аналіз доходів і витрат Добровського району
Відділ фінансів і казначейського виконання бюджету має такими бюджетними повноваженнями:
- Складає проект районного бюджету і подає його до адміністрації району;
- Здійснює методичне керівництво в галузі складання проекту районного бюджету та виконання районного бюджету;
- Складає бюджетний розпис районного бюджету;
- Розробляє прогноз консолідованого бюджету району;
- Забезпечує надання бюджетних позик та бюджетних кредитів в межах ліміту коштів затверджених рішенням районної Ради про районний бюджет на черговий фінансовий рік;
- Проводить перевірки фінансового стану одержувачів бюджетних коштів, у тому числі одержувача бюджетних позичок, бюджетних кредитів та державних гарантій;
- Проводить перевірки одержувачів бюджетних інвестицій щодо дотримання ними умов отримання та ефективності використання зазначених коштів;
- Організовує виконання районного бюджету;
- Встановлює правила складання, розгляду, затвердження виконання кошторисів витрат, що здійснюються із районного бюджету;
- Забезпечує перевірку правильності складання і затвердження кошторисів з утримання бюджетних установ, а також перевірку правильності тарифікації працівників установ, що фінансуються з районного бюджету;
- Вносить пропозиції про внесення змін у фінансові плани та зведені кошториси відділів, комітетів адміністрації району, адміністрацій сільрад та інших організацій, що фінансуються з районного бюджету;
- Виконує районний бюджет у порядку, встановленому чинним законодавством;
- Інформує адміністрацію району про виявлені в ході ревізій і перевірок порушення і ставить питання про вжиття заходів щодо усунення цих порушень і покарання винних осіб відповідно до існуючого законодавства. У випадках виявлення порушення законодавства, фактів розкрадання грошових коштів і матеріальних цінностей, а також зловживань ставить питання про відсторонення від роботи посадових осіб, винних у цих порушеннях, передає матеріали ревізій, перевірок до правоохоронних органів;
- Здійснює попередній та поточний контроль за виконанням районного бюджету;
- Здійснює операції з коштами районного бюджету;
- Складає звіт про виконання консолідованого бюджету району;
- Представляє звіт про виконання районного бюджету до адміністрації району;
- Володіє правом вимагати від головних розпорядників, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів подання звітів про використання коштів районного бюджету та інших відомостей, пов'язаних з отриманням, перерахуванням, зарахуванням та використанням коштів районного бюджету;
- Отримує від кредитних організацій відомості про операції з бюджетними коштами. [3, 5]
Структура і штати затверджуються головою адміністрації району. Голова відділу призначається і звільняється з посади головою адміністрації району. Уявімо дані видаткової частини бюджету у відсотках до загальної суми витрат. (Таблиця 4.)
Таблиця 4.
Структура видатків бюджету за період 2004 - 2006 рр..
Розподіл видатків обласного бюджету по розділах і підрозділах функціональної класифікації, у% до підсумку
2004
2005
2006
Державне управління та місцеве самоврядування
4,409
5,419
6,096
Національна оборона
-
0,001
0,005
Судова влада
0,323
0,304
0,352
Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави
4,144
5,084
5,256
Національна економіка
11,709
15,939
12,418
Сільське господарство і рибальство
6,674
7,519
5,143
Охорона навколишнього середовища та природних ресурсів, гідрометеорологія, картографія та геодезія
0,404
0,622
0,473
Транспорт, зв'язок та інформатика
1,462
8,140
5,904
Розвиток ринкової інфраструктури
0,055
-
-
Житлово - комунальне господарство
0,561
4,928
2,414
Попередження та ліквідація наслідків надзвичайних ситуація та стихійних лих
1,430
0,217
0,209
Освіта
5,149
6,927
8,503
Культура, мистецтво та кінематографія, засоби масової інформації
2,588
2,042
1,809
Охорона здоров'я і фізична культура
15,812
17,379
18,982
Соціальна політика
9,451
6,482
8,961
Міжбюджетні трансферти
-
35,177
35,082
Дорожнє господарство
7,277
-
-
Інші витрати
2,930
-
-
Цільові бюджетні фонди
0,299
-
-
Всього
100,000
100,000
100,000
Дані табл. 2. показують, що у видатках бюджету велику частку становлять витрати на міжбюджетні трансферти. (35, 177% у 2005 р.), що пов'язано в першу чергу з необхідністю забезпечення певних соціальних проблем, а також розподілом фінансових потоків між федеральним, регіональним і місцевим рівнем. Проте намітилася тенденція до скорочення цих витрат, що пов'язано зі зменшенням рівня податків. Звертає на себе увагу зниження частки витрат на фінансування господарства, що ускладнює технічне переоснащення, перешкоджає виходу економіки з перехідного стану. Частка витрат на соціальні потреби поступово збільшується в 2004 - 2006 рр.. Зросла питома вага видатків на утримання органів державного управління, правоохоронну діяльність та забезпечення безпеки, федеральну судову систему.
Динаміку доходів бюджету можна простежити за даними про виконання бюджету за 2004 - 2006 рр.. (Табл. 5.)
Таблиця 5.
Структура доходів бюджету за 2004 - 2006 рр..
Обсяг надходжень доходів обласного бюджету, у% до підсумку
2004
2005
2006
Податкові доходи
93,733
92,227
93,713
Податки на прибуток
80,623
78,746
77,045
Податки на товари і послуги, ліцензійні та реєстраційні збори
4,724
4,737
5,177
Податки на сукупний дохід
0,655
-
0,957
Податки на майно
4,845
6,279
7,482
Платежі за користування природними ресурсами
2,130
0,337
0,084
Неподаткові доходи
2,487
1,584
0,884
Адміністративні платежі і збори
0,021
0,023
0,014
Штрафні санкції, відшкодування збитку
0,088
0,005
-
Інші неподаткові доходи
0,273
0,000
-
Безоплатні перерахування
3,546
7,773
6,287
Від інших бюджетів бюджетної системи
3,546
7,718
6,238
Дотації
0,562
2,222
-
Субвенції
1,719
1,692
3,721
Субсидії
1,047
2,481
2,170
Кошти федерального бюджету на реалізацію федеральної адресної інвестиційної програми
0,314
1,221
0,403
Доходи цільових бюджетних фондів
0,221
-
-
Усього доходів
100,000
100,000
100,000
Дані табл. 3. показують, що в складі доходів бюджету переважають податки - 93,7% у 2004 р., причому частка податків у загальній сумі доходів бюджету поступово зменшується за 2004 - 2006 рр.. з 93,73 до 93, 71%. Частка неподаткових доходів за той же період знизилася з 2,48 до 0,88%. Частка безоплатних надходжень досить велика і спостерігається тенденція до її збільшення. Зменшення частки податків пов'язано зі зменшенням податкового ставки. Стаття 26.17. БК встановлює, що до бюджету суб'єкта РФ зараховуються доходи від федеральних податків і зборів за єдиними для суб'єктів РФ нормативам, встановленим БК РФ, і (або) за податковими ставками, які встановлюються відповідно до законодавства РФ про податки і збори. Доходи від федеральних податків і зборів зараховуються до бюджету області за нормативами, встановленими БК РФ.
У складі податкових доходів також відбулися зміни. Визначальна роль у формуванні доходної частини бюджету належить чотирьом податків: податки на прибуток, податки на товари та послуги, ліцензійні та реєстраційні збори, податки на майно і платежі за користування природними ресурсами. Спостерігається збільшення частки податку на прибуток в 1,1 рази.
У 2006 р. з метою розвитку економіки та підвищення рівня життя населення свідомо пішли на збільшення дефіциту до 14, 98%, тобто до межі 15%, що допускається бюджетним законодавством.
Процентне співвідношення і динаміка зміни витрат і доходів показано в табл. 6.
Таблиця 6.
Розподіл доходів і витрат у відсотковому відношенні за 2004 -
2006 рр..
Профіцит і дефіцит бюджету
2004
2005
2006
Доходи
93,94%
106,45%
112,67%
Витрати
62,49%
160,04%
104,87%
Дані табл. 4. показують, що в 2004 р. спостерігався профіцит бюджету, а з 2005 р. простежувалася тенденція зростання дефіциту бюджету як в абсолютному, так і у відносному вираженні.
З таблиці видно, що в 2005 р. збільшилися на 12,51% в порівнянні з попереднім, а в 2006 р. на 6,22% в порівнянні з 2005 р. Це свідчить про збільшення податкової бази, а також надходжень з федерального бюджету, так як Липецька область бере участь у конкурсі на «Особливу економічну зону», що залучить іноземних інвесторів в область. Видатки бюджету в свою чергу в 2005 р. збільшилися в 2,56 разів у порівнянні з 2004 р. і знизилися на 55,17% в порівнянні з 2006 р. Такий нерівномірний розподіл пов'язаний з підвищенням рівня життя населення та доведення дефіциту в 2005 р. практично до крайньої точки. При цьому покриття дефіциту здійснюється за рахунок випуску облігаційної позики і допомоги інвесторів.
На діаграмі 1. представлено співвідношення витрат і витрат. Діаграма показує, наскільки витрати перевищують доходи. По лінії тренду видно, що зростання витрат відбувається більш інтенсивними темпами, ніж зростають доходи.
\ S
Малюнок 1. Співвідношення витрат і доходів за 2004 - 2006 рр..
Основною проблемою економіки є скорочення дефіциту бюджету. Класичними шляхами для досягнення цієї мети є зростання доходів та скорочення видатків бюджету, але в даний час здійснюється вже перерахованими способами.
Таким чином, видно, що бюджет області має позитивну динаміку. Насичення доходної частини відбувається за рахунок податку на прибуток, ПДВ. Створення туристичної зони дозволить області найближчим часом сконцентрувати у себе великомасштабні виробництво, розвивати соціальну інфраструктуру і дасть збільшення доходів бюджету в кілька разів. Бюджет області також має соціальну спрямованість, головними пріоритетами є фінансування регіональних програм, виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери, створення інфраструктури туристичної зони та забезпечення стабільності регіональних і місцевих бюджетів.

Глава 3. Перспективи та шляхи вдосконалення соціально - економічного розвитку та управління муніципальним утворенням на прикладі Добровського району
3.1 Перспективи соціально - економічного розвитку та управління Добровського району
З метою забезпечення ефективного управління соціально-економічними процесами муніципального освіти Добровський район, для вирішення стратегічних завдань необхідна розробка плану дій, що погоджує різні елементи муніципальної економічної і соціальної політики з ресурсними і фінансовими можливостями території.
У зв'язку з цим основні напрямки стратегії соціально-економічного розвитку муніципального освіти Добровський район на 2007 - 2011 роки та на період до 2015 року визначають систему цілей і пріоритетів соціально-економічного розвитку району на середньо-та довгострокову перспективу, засновану на ресурсному потенціалі території і рівні його використання в сучасних умовах.
Головною метою стратегії є визначення основних напрямків розвитку муніципального освіти Добровський район, що забезпечують економічне зростання і рівень життя населення муніципального освіти.
Значна природно-сировинна база в поєднанні з трудовими ресурсами території, основу яких становить підприємств виробничої сфери, організацій малого бізнесу, охорони здоров'я, освіти, соціального захисту - ті ресурси, які повинні бути використані для досягнення поставлених цілей і подальшого соціально-економічного розвитку території.
Метою соціально-економічної політики є підвищення рівня життя населення на основі виробничого зростання суб'єктів економіки, забезпечення нормального функціонування галузей соціальної сфери, максимально можливої ​​зайнятості населення.
Для досягнення поставленої мети органам муніципальної влади в період до 2015 року має вирішити такі основні завдання:
- Створення ефективної системи муніципального управління;
- Визначення точки зростання, здатної створити імпульс для розвитку економіки території;
- Підвищення і стимулювання інвестиційної привабливості з метою залучення в економіку району інвестицій;
- Формування умов і стимулів для подальшого розвитку малого підприємництва;
- Раціональне використання і стійке відтворення природних ресурсів, оздоровлення та поліпшення якості навколишнього природного середовища;
- Створення нових робочих місць, сприяння вирішенню проблеми зайнятості.
Мета політики у сфері природокористування, охорони навколишнього середовища та екології - підвищення ефективності та екологічної безпеки використання природно-ресурсного потенціалу території.
Як раніше було сказано, район займає одне з провідних місць в агропромисловому комплексі, тому особливу увагу слід приділити саме підвищенню обсягів сільськогосподарської продукції та тваринництва. З метою підняття стимулу у веденні особистого подвір'я і поліпшення генетичного потенціалу сільгосптварин, реалізується цільова програма «Розвиток агропромислового комплексу в муніципальній освіті Добровський район на період 2006-2010 роки», в плані заходів якої купуються телята м'ясомолочного і м'ясного напрямку з метою підняття стимулу у веденні особистого подвір'я і поліпшення генетичного потенціалу сільгосптварин.
Головним завданням у сфері природокористування та екології є раціональне використання і стійке відтворення природних ресурсів, оздоровлення та поліпшення якості навколишнього природного середовища.
Для цього необхідно:
- Зміст і очищення місць зберігання твердих побутових відходів на території району (включаючи території поселень);
- Будівництво та благоустрій 2-ої черги полігону твердих побутових відходів;
- Виконання заходів щодо приведення в безпечний стан гідротехнічних споруд;
- Організація екологічного виховання в шкільних і дошкільних установах;
- Здійснення заходів, спрямованих на оздоровлення навколишнього середовища;
- Проведення лісовідновлювальних і лісоохоронні заходів.
Цілі політики у сфері праці та зайнятості:
- Формування умов для зайнятості населення, підвищення якості та конкурентоспроможності робочої сили;
- Узгодження інтересів працівників і роботодавців, попередження колективних трудових спорів.
Основні завдання:
- Скорочення рівня безробіття в умовах обмежених економічних і фінансових можливостей, проведення активної політики запобігання масових вивільнень;
- Створення умов для працевлаштування безробітних громадян;
- Пом'якшення наслідків безробіття;
- Забезпечення зайнятості громадян, особливо потребують соціального захисту і що зазнають труднощі в пошуку підходящої роботи;
- Орієнтація економічно активного населення на нові форми зайнятості та трудових відносин;
- Створення в позабюджетному секторі економіки системи гарантій мінімального рівня заробітної плати не нижче прожиткового мінімуму на основі колективних договорів та угод на всіх рівнях соціального партнерства;
- Створення ефективної системи управління умовами та охороною праці;
- Розвиток системи соціального партнерства.
Для реалізації поставлених завдань необхідно здійснити:
- Розробку та реалізацію муніципальних, програм сприяння зайнятості населення з урахуванням ринку праці, вживання заходів з виведення муніципального освіти з критичної ситуації на ринку праці;
- Розробку і реалізацію програми громадських робіт;
- Вдосконалення профорієнтаційних послуг, у тому числі для випускників загальноосвітніх шкіл, розширення обсягів і видів професійного навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації відповідно до вимог ринку праці;
- Підтримку приватного підприємництва та індивідуальної трудової діяльності, розвиток фермерства, самозайнятості;
- Забезпечення узгодженості дій служби зайнятості з органами муніципальної влади, а також роботодавцями у вирішенні проблеми зайнятості населення;
- Підвищення ефективності колективно-договірного регулювання трудових відносин, процедур переговорного процесу.
Основна мета в сфері освіти - створення умов для реалізації соціальних гарантій людини на освіту, забезпечення його високої якості відповідно до потреб особистості і держави.
Завданнями муніципальної політики в сфері освіти є підвищення якості освітніх послуг, забезпечення рівного доступу до якісної освіти.
Основні зусилля з реалізації політики в галузі загальної освіти повинні бути спрямовані на:
- Оновлення змісту та структури загальної освіти;
- Введення нових освітніх стандартів загальної середньої освіти, які забезпечують принцип безперервності освіти;
- Розширення варіативності освітніх програм;
- Вдосконалення системи виявлення та підтримки учнів, які виявили видатні здібності з окремих предметів;
- Розвиток матеріальної бази та технічне переоснащення об'єктів освіти з використанням сучасних підручників, наочних посібників та інформаційних технологій і підвищення на цій основі якості освіти;
- Активізацію здійснюваних установами освіти наукових досліджень шляхом розвитку системи грантів;
- Розширення практики програмно-цільового планування бюджетних, спрямовуються на розвиток освіти, включаючи інформатизацію галузі, розвиток навчально-лабораторної бази.
Метою у сфері охорони здоров'я є поліпшення стану здоров'я населення на основі забезпечення доступності якісної медичної допомоги.
Основними завданнями охорони здоров'я є:
- Забезпечення гарантій на надання медичної допомоги і створення сприятливих санітарно-епідеміологічних умов життєдіяльності населення;
- Приведення інфраструктури охорони здоров'я у відповідність до сучасних потреб населення в медичній допомозі;
- Вдосконалення системи захисту прав громадян на отримання своєчасної якісної медичної допомоги, включаючи медикаментозне забезпечення;
- Вирішення найбільш гострих соціально-медичних проблем (венеричні захворювання, туберкульоз, інфекційні хвороби та інші);
- Підвищення економічної ефективності використання фінансових, матеріальних і кадрових ресурсів охорони здоров'я.
Для цього необхідно:
- Розвинути систему профілактичних заходів у сфері охорони здоров'я громадян, удосконалювати лікувально-профілактичну допомогу матерям і дітям;
- Визначити пріоритетність профілактичних і реабілітаційних заходів в установах муніципальної системи охорони здоров'я для зниження захворюваності та смертності населення, охорони здоров'я матері і дитини, поширення здорового способу життя.
3.2 Удосконалення засад управління муніципальним освітою Добровського району
Мета вдосконалення і розвитку основ місцевого самоврядування-підвищення ефективності вирішення питань місцевого значення, віднесених до компетенції органів місцевого самоврядування.
Пріоритетні завдання політики в галузі розвитку місцевого самоврядування:
- Формування фінансово-економічної бази місцевого самоврядування,
- Вироблення принципів взаємодії органів муніципальної влади та органів місцевого самоврядування, в тому числі забезпечення реалізації окремих повноважень;
- Формування муніципальної власності як найважливішої складової фінансово-економічної бази місцевого самоврядування;
- Розмежування повноважень та відповідних матеріальних і фінансових ресурсів між органами муніципальної влади та органами місцевого самоврядування;
- Забезпечення бюджетів поселень для покриття мінімально необхідних бюджетних витрат, що встановлюються на основі нормативів мінімальної бюджетної забезпеченості, з урахуванням специфіки поселень;
- Забезпечення передачі органам місцевого самоврядування матеріальних і фінансових коштів, необхідних для здійснення цими органами окремих повноважень, якими вони наділяються.
Для цього необхідно здійснити:
- Правове регулювання забезпечення гарантій фінансової самостійності місцевого самоврядування;
- Розробку і реалізацію програм соціально-економічного розвитку муніципальних утворень;
- Бюджетне і податкове регулювання, що дозволяє забезпечити збалансовані мінімальні місцеві бюджети, створити умови для оптимізації податкової бази муніципальних утворень;
- Підготовку та підвищення кваліфікації кадрів для місцевого самоврядування;
- Інформаційну підтримку місцевого самоврядування. [5, 208]
Основною метою є підвищення ефективності управління муніципальним майном.
Завдання:
- Використання всіх муніципальних активів як інструмента для залучення інвестицій в реальний сектор економіки;
- Збільшення доходів бюджету на основі ефективного управління муніципальною власністю і розвитку ринку нерухомості, в першу чергу, ринку землі.
Для виконання поставлених завдань необхідно здійснити:
- Прийняття програми приватизації з визначенням переліку об'єктів, що приватизуються;
- Визначення критеріїв оцінки ефективності управління муніципальним майном (активами);
- Формування механізму оприлюднення інформації про приватизованому майні, про майно, яке може бути передано в оренду, довірче управління, включаючи майно, що перебуває у віданні муніципальних підприємств та установ;
- Підвищення ефективності діяльності комунальних унітарних підприємств та забезпечення перерахування до бюджету частини їх прибутку.
Важливе місце займають муніципальні правові акти, які можуть бути скасовані, або дію може бути припинено органами місцевого самоврядування та посадовими особами місцевого самоврядування, які прийняли (здалеку) відповідний муніципальний правовий акт, судом, а в частині, що регулює окремих державних повноважень, переданих їм федеральними законами та законами області, - уповноваженим органом державної влади Російської Федерації, уповноваженим органом державної влади області. [11, 56]
Проте спостерігається невідповідність прийнятих нормативних актів федеральних законів. Муніципальний законодавець в умовах явної недостатності норм регулювання, закладеної у федеральному законі, встановив досить широкий правовий межа регулювання територіальної організації самоврядування.
У процесі аналізу юридичних властивостей статуту робиться висновок про те, що норми ст. 57 Федерального закону «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації» (далі Закон), що допускають можливість заповнити прогалину в праві при відсутності законодавства суб'єкта РФ правовими нормами статуту муніципального освіти, не дозволяють забезпечити дотримання принципу законності, відповідність статуту законодавству суб'єкта РФ. Тимчасове правове регулювання відносин, передбачених ст. 57 Федерального закону, доцільно здійснювати в перехідних положеннях статуту.
Значний обсяг регулювання здійснюється в статуті. На основі законодавства суб'єкта РФ при цьому співвідношення обсягу регулювання між статутом муніципального освіти та законами суб'єкта РФ у Федеральному законі точно не визначено. У різних суб'єктах РФ не однаково підходять до проблеми співвідношення правового регулювання основних питань місцевого самоврядування.
Нормотворчість на рівні району області в питаннях врегулювання правового становища призвело до безлічі суперечностей по відношенню до Федеральним нормам. В окремих районах не враховувалося думки населення місцевого самоврядування, в інших обмежувалися права. За період з моменту прийняття закону «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування ...» до початку 2003 року у Верховному суді України та Конституційному суді РФ розглядалися десятки справ про суперечність місцевого законодавства федеральному і про їх конституційності.
Слабкість законодавства у сфері місцевого самоврядування обумовлена ​​низкою причин серед яких головне - відсутність цілісної системи державного територіального управління відсутність чіткого розмежування повноважень між органами державної влади та органами місцевого самоврядування внутрішня неузгодженість та несистемність федерального і регіонального законодавства про місцеве самоврядування.
Для ефективної роботи кожен з рівнів влади повинен мати чітке уявлення про коло своїх повноважень і відповідних їм обов'язки відповідальності за стан справ в тій чи іншій галузі. Тим самим забезпечується розмежування повноважень між усіма рівнями територіального управління в державі. Разом з тим жорстко закріплювати за органами місцевого самоврядування певний фіксований обсяг повноважень недоцільно. Муніципальне утворення має істотні відмінності за економічним потенціалом інфраструктурі кадрам тому обсяг повноважень щодо вирішення питань місцевого значення який можуть взяти на себе ті чи інші органи місцевого самоврядування завжди буде різним. При визначенні компетенції муніципального освіти необхідно обов'язково враховувати місцеві умови.
При розподілі повноважень важливо знайти оптимальне рішення того яку функцію слід передавати на принципі виключного виконання а для якої встановлювати спільну відповідальність різних рівнів управління. З точки зору підвищення ефективності управління необхідно прагнути до того щоб у всіх областях відносин у яких неминуча спільна відповідальність між різними рівнями управління визначався учасник координує зусилля органів влади різного рівня за рішенням спільної задачі.
Закон про загальні принципи організації місцевого самоврядування не містить спеціальних норм про розподіл завдань віднесених до компетенції місцевого самоврядування між районами і знаходяться на їхній території населеними пунктами. Згідно з Конституційним правом Росії населені пункти як муніципальні освіти є самостійними суб'єктами місцевого самоврядування по відношенню до районів. Однак через відсутність необхідних адміністративних і фінансових ресурсів знаходяться на території районів муніципальні освіти часто не в змозі виконувати всі завдання віднесені до їх відання. Тому виникає об'єктивна необхідність такого розподілу повноважень між районами і муніципальними утвореннями яке дозволило б забезпечити стабільне здійснення завдань. Це можливо якщо на муніципальні освіти знаходяться на території районів покладаються тільки ті функції які органи місцевого самоврядування в змозі ефективно вирішувати виходячи зі свого організаційно-управлінського та фінансового потенціалу. За суб'єктами Російської Федерації в законодавстві закріплюється право прийняття законодавчого акту про розподіл компетенції між районами і знаходяться на їхній території населеними пунктами відповідно до організаційно-управлінськими та фінансовими ресурсами відповідних утворень.
Делегування повноважень здійснюється з урахуванням завдань соціально-економічного розвитку муніципального освіти Добровського району. Передані повноваження не повинні створювати перешкоди для вирішення муніципальними органами влади питань місцевого значення або погіршувати соціально-економічне становище муніципального освіти. Повноваження можуть передаватися тільки за наявності реальних можливостей для їх здійснення органами місцевого самоврядування. [17, 39]
При делегуванні державних повноважень органам місцевого самоврядування Добровського району проект закону має завчасно направлятися представницьким органам відповідних муніципальних утворень для узгодження та мотивованого висновку. Заперечення органів місцевого самоврядування щодо характеру обсягу делегованих повноважень та порядку їх фінансування підлягають розгляду в комісіях представницьких органів державної влади.
Поступово повинні складатися і нові форми взаємодії муніципальних органів Добровського району: створення спільних тимчасових і постійних робочих органів; спільна розробка і реалізація планів і програм. З метою координації зусиль по захисту прав органів місцевого самоврядування та підвищення ефективності взаємодії з органами державної влади муніципальні освіти об'єднуються в союзи і асоціації. За останні роки в Росії створені загальноросійські міжрегіональні та регіональні спеціалізовані об'єднання муніципальних утворень. Багато позитивні результати досягнуті в ході муніципальної реформи в чималому ступені були наслідком спільної роботи таких об'єднань.
При визначенні складу Добровського району необхідно враховувати територіальний демографічний економічний історичний та адміністративний фактори. Серед можливих повноважень Добровського району можна відзначити соціальну підтримку та зайнятість населення управління надзвичайними ситуаціями охорону навколишнього середовища протипожежну безпеку регулювання земельних відносин і т.п. Тобто повноваження передаються на рівень Добровського району пов'язані з реалізацією конституційних прав населення або із здійсненням державної соціальної політики і в той же час віднесені до питань місцевого значення. Серед переваг такої системи спеціалістами відзначається зміцнення вертикалі виконавчої влади наближення державної влади до населення більш комплексний розвиток територій складаються з декількох муніципальних утворень.
Також необхідно:
- Створити правові можливості для формування малими муніципальними утвореннями об'єднаних адміністрацій з метою економії витрат на управління;
- Створити умови для міжмуніципальний кооперації у вирішенні спільних завдань;
- Підвищити ефективність механізмів державного контролю та нагляду за діяльністю органів місцевого самоврядування на предмет дотримання ними законодавства і виконання державних повноважень;
- Посилити публічний контроль за діяльністю місцевого самоврядування підвищивши роль представницьких органів та розробивши конкретні механізми реалізації відповідальності місцевої влади перед населенням;
- Створити можливість формування бюджетів більш високих територіальних рівнів управління (районів; адміністративно-територіальних утворень) за рахунок цільових відрахувань з бюджетів нижчого рівня на вирішення спільних завдань муніципалітетів а також за рахунок цільових коштів, що виділяються з федерального і регіональних бюджетів на виконання державних повноважень.
Зазначені заходи добре зарекомендували себе в зарубіжній практиці. Окремі елементи вже використовуються в Росії але на думку фахівців тільки їх комплексне і широке поширення може дати помітний ефект. Реалізація повинна грунтуватися на федеральному правовому регулюванні тому що пов'язана з вирішенням завдань зміцнення державності створення умов для довгострокового економічного зростання.
3.3 Прогноз соціально - економічного розвитку Добровського району
Прогноз соціально-економічного розвитку Добровського району передбачає відповідність вимогам федерального і обласного законодавства на основі прогнозних матеріалів підприємств, установ і організацій, що знаходяться на території району.
В якості основних положень прогнозу можна відзначити збереження високих темпів зростання економіки і інвестицій, і на базі цього підтримання високих темпів зростання доходів громадян.
При розробці прогнозу були враховані зовнішньоекономічні та внутрішньоросійські фактори.
До позитивних зовнішньоекономічних чинників віднесено стабілізація темпів зростання світової економіки, збереження достатньо високого рівня попиту на нафту і газ, поліпшення інвестиційного клімату, підвищення інвестиційного рейтингу Росії, до негативних - залежність економіки країни від експорту вуглеводневої сировини, розвиток власного виробництва в країнах-імпортерах російських металів , зниження в середньостроковій перспективі світових цін на чорні і кольорові метали.
Позитивними внутрішньоросійськими факторами є такі чинники, як зростання підприємницької активності російських компаній в умовах підсилилася конкуренції, зростання інвестиційної активності та підвищення якості інвестицій, модернізація сектора природних монополій, диверсифікація економіки, впровадження енергозберігаючих технологій, підвищення внутрішнього платоспроможного попиту населення, реалізація національних проектів у галузі освіти , охорони здоров'я, будівництва доступного житла.
Негативні: погіршення ситуації для галузей, орієнтованих на внутрішній попит, за рахунок зростання конкуруючого імпорту, перевищення темпів зростання на енергоносії в порівнянні з цільовим рівнем інфляції, фізичне і моральне старіння основних фондів окремих галузей, що продовжується природне зменшення населення, старіння населення і збільшення видатків бюджету на пенсійне і соціальне забезпечення.
Основні пріоритети в діяльності органів міського самоврядування Добровського району:
1) забезпечення сталого функціонування найбільш важливих систем життєзабезпечення населення;
2) модернізація соціальної сфери, передусім шляхом реалізації національних проектів у сфері охорони здоров'я, освіти та забезпечення населення доступним і комфортним житлом;
3) будівництво, реконструкція та капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі, поліпшення благоустрою та озеленення міста;
4) підвищення ефективності використання муніципальної власності, землі та нерухомості;
5) створення умов для розвитку ефективних виробництв, підтримка підприємницької та інвестиційної діяльності;
6) збереження високої динаміки зростання реальних доходів працюючих та всього населення, збільшення платоспроможного попиту і зниження бідності;
7) забезпечення екологічної та громадської безпеки життя городян.
Середньорічна чисельність постійного населення міста в 2008 році складе 1 млн. 89 тис. чол. Прогнозується збільшення народжуваності, яка складе 10,7 чол. на 1000 чол. населення проти 10,1 чол. у 2005 році.
Основні параметри прогнозу соціально-економічного розвитку району:
- Обсяг відвантаження товарів власного виробництва, виконаних робіт і послуг власними силами по «чистим» видів діяльності;
- Прогнозується зростання промислового виробництва. У структурі видів виробництв будуть домінувати сільське господарство;
- Обсяг інвестицій, що спрямовуються на розвиток сільського господарства, складе близько 50% загальних обсягів інвестицій, вони дозволять ввести нові виробничі площі і впровадити нові технології.
Завдання органів міського самоврядування, використовуючи накопичений потенціал, грамотно вибудувати свою роботу з тим, щоб підвищити рівень надання населенню послуг у всіх сферах життєдіяльності, забезпечити подальший динамічний соціально-економічний розвиток на території міста і реалізацію пріоритетних національних проектів в охороні здоров'я, освіті, житловому будівництві, активізувати всі фактори, що забезпечують умови росту валового муніципального продукту, збалансованого вирішення вузлових проблем міста. Досягнення прогнозних показників соціально-економічного розвитку буде забезпечено узгодженими діями всіх ланок міської системи управління відповідно до встановлених пріоритетів.

Висновок
Форми управління та самоврядування багато в чому визначаються державними формами, політичними режимами та політичними системами. Форми, зміст і принципи управління і самоврядування у федеративних державах і конфедеративних республіках істотно відрізняються від таких в унітарних державах.
Управління та самоврядування в Росії повинні будуватися з урахуванням усієї специфіки російського суспільства і держави. При формуванні інститутів влади і управління необхідно поєднувати інтереси як усіх народів Росії, так і народів історично сформованих територіальних утворень. Місцеві органи влади також слід формувати з обов'язковим урахуванням багатонаціонального складу населення кожної республіки, області, краю та округу.
В даний час Росія знаходиться в стані глибокої економічної кризи і однією з головних проблем, від вирішення якої залежить подолання цієї кризи є організація ефективного місцевого самоврядування. Це обумовлено наступними причинами:
- Неминучість перетворення всієї системи управління, доцільність розосередження державної влади між усіма рівнями управління;
- Необхідність забезпечення активного, рівноправного, реальної участі населення Росії в управлінні розвитком її соціально-економічної сфери;
- Необхідність посилення орієнтації місцевих співтовариств на самодопомога, на посилення ділової активності всього дієздатного населення відповідної території;
- Необхідність подолання економічної кризи в Росії шляхом використання наявних резервів територіальних утворень.
Всі перераховані проблеми знаходять відображення і на місцевому рівні, що посилюється і наявністю в органах місцевого самоврядування власних проблем.
Поставлена ​​мета роботи досягнута. За допомогою рішення задач виявлені недоліки та розроблені пропозиції щодо їх усунення. Для цього проаналізовано роль і повноваження місцевого самоврядування у соціально - економічному розвитку муніципального освіти, в тому числі структура органів місцевого самоврядування, повноваження органів місцевого самоврядування у соціально - економічному розвитку району і саме поняття і цілі соціально - економічної політики місцевого самоврядування. Дослідження соціально - економічного розвитку муніципального освіти показало, що існує низка проблем.
Запропоновано наступні розробки:
- Створення туристичної зони дозволить області найближчим часом сконцентрувати у себе великомасштабні виробництво, розвивати соціальну інфраструктуру і дасть збільшення доходів бюджету в кілька разів.
- Бюджет області також має соціальну спрямованість, головними пріоритетами є фінансування регіональних програм, виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери, створення інфраструктури туристичної зони та забезпечення стабільності регіональних і місцевих бюджетів.
Також необхідно:
- Створити правові можливості для формування малими муніципальними утвореннями об'єднаних адміністрацій з метою економії витрат на управління;
- Створити умови для міжмуніципальний кооперації у вирішенні спільних завдань;
- Підвищити ефективність механізмів державного контролю та нагляду за діяльністю органів місцевого самоврядування на предмет дотримання ними законодавства і виконання державних повноважень;
- Посилити публічний контроль за діяльністю місцевого самоврядування підвищивши роль представницьких органів та розробивши конкретні механізми реалізації відповідальності місцевої влади перед населенням;
- Створити можливість формування бюджетів більш високих територіальних рівнів управління (районів; адміністративно-територіальних утворень) за рахунок цільових відрахувань з бюджетів нижчого рівня на вирішення спільних завдань муніципалітетів а також за рахунок цільових коштів, що виділяються з федерального і регіональних бюджетів на виконання державних повноважень.
Результати даної роботи дають можливість оцінити різні аспекти управління соціально - економічним розвитком муніципального освіти Добровського району, дозволяють не тільки дослідити динаміку рівня соціально-економічного розвитку, але і виявити ключові проблеми територій і приймати адекватні їм управлінські рішення. Пропонований інструментарій забезпечує вдосконалення процесу управління розвитком за рахунок виявлення у діяльності інших муніципальних утворень позитивного досвіду, який може бути використаний при розробці та реалізації власної політики.

Список літератури
1. Закон РФ «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування РФ» № 131-ФЗ від 6.10.2003 р.
2. Закон РФ № 8-ФЗ від 08.01.1998 р «Про основи муніципальної служби Російській Федерації (із змінами на 25 липня 2002 року)». Російська газета № 8 від 16.01. 1998
3. Атаманчук Г.В. Державне управління. М.: Економіка, 2000. - 689 с.
4. Бочкарьова Т.В. Стратегія розвитку муніципального освіти: технологічні основи програмування. - М.: МОНФ, 2003. - 360 с.
5. В.М. Меpкулов. Куpс лекцій з куpсу: "госудаpственного і муніципальне упpавление". Севеpо-Західна академія госудаpственной служби 1994-1995. - 359 с.
6. Вавенков І.В. Соціально - економічний розвиток району. Добровський известия. - 2006, № 1, с. 6
7. Васильєв А.А. Муніципальне управління. Конспект лекцій. - М.М., 2000. - 530 с.
8. Виханский О.С, Наумов А.І. Менеджмент: Підручник для екон. спец. вузів. - М.: Вища школа, 2004. - 249 с.
9. Гільяров О.Ю. Добровський район. Добровський известия. - 2007, № 2, с. 6
10. Державне та муніципальне управління. Довідник. / Под ред. Глазунової Н.І., Забродіна Ю.М., Поршнева А.Г. - М., 2003. - 320 с.
11. Дорш Д.А. Управління соціальними процесами на селі: діагностика та шляхи оптимізації. М.: ИНФРА - М 2000. - 143 с.
12. Дронов В.П., Максаковский В.М., Ром В.Я. Економічна та соціальна географія. М: Освіта, 2002. - 349 с.
13. Кутафін О.Є., Фадєєв В.І. Муніципальне право РФ. - М.: Юрист, 2000. - 428 с.
14. Липецький статистичний щорічник: збірник. Ліпецкстат. 2005. - 410 с.
15. Липецький статистичний щорічник: збірник. Ліпецкстат. 2006. - 320 с.
16. Липецький статистичний щорічник: збірник. Ліпецкстат. 2007. - 380 с.
17. Марков М. Технології та ефективність соціального управління. М.: Думка, 2002. - 247 с.
18. Мескон Л.Х., Альберт М., Хедоурі Ф. Основи менеджменту. М.: Справа, 2002. - 531 с.
19. Методичні рекомендації з формування концепції соціально-економічного розвитку муніципального освіти / Под ред. В.Є. Рохчіна. - М.: РІЦ Муніципальна влада, 2000. - 152 с.
20. Мішин В.М. Дослідження систем управління: Учеб. для вузів. - М.: ЮНИТИ. 2003. - (Проф. підручник). - 527с.
21. Основи муніципального управління. М.: РАГС, 2000. - 284 с.
22. Основи наукового управління соціально-економічними процесами: Учеб. - М.: Думка, 2000. - 208 с.
23. Регіонознавство: Підручник для вузів / Т.Г. Морозова, М.П. Победин, С.С. Шишов, Р.А. Ісляев; - Під ред. Проф. Т.Г. Морозової. - М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 2005. - 250 с.
24. Рой О. М. Система державного і муніципального управління: Учеб. посібник. - СПб.: Пітер, 2003. - 356 с.
25. Статут адміністрації Добровського району від 12.05. 1995.
26. Фатхутдінов Р.А. Система менеджменту: Навчально-практичний посібник. - М.: Бізнес-школа Інтел-Синтез, 2006. - 185 с.
27. Шугріна Є.С. Муніципальне право. 2-е МЗД., Доп. і Перабо. - М.: Справа, 2000. - 496 с.
28. Економічний аналіз фінансово - господарської діяльності. Підручник для СР проф. освіти / За заг. ред. М.В. Мельник; Фінансова Академія при Уряді РФ. - М.: Економіст, 2004. - 320 с.
29. Економічний аналіз господарської діяльності: Підручник Е.А, Маркар'ян, Г.П. Герасименко, С.Е. Маркар'ян. - Вид. 2-е, справність. і доп. - Ростов н / Д: Фенікс, 2005. - 560 с.
30. www.admlr.lipetsk.ru офіційний сайт адміністрації Липецької області.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Диплом
300.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Соціально-економічний розвиток і управління міського району
Механізм витрачання коштів бюджету муніципального утворення на соціально-культурну сферу
Проблеми розробки і реалізації фінансової політики муніципального утворення на прикладі м Пенза
Проблеми розробки і реалізації фінансової політики муніципального утворення на прикладі гПенза
Стратегічне планування в адміністрації муніципального утворення на прикладі адміністрації Приміського
Економічний і культурний розвиток Давлекановском району Республіки Башкортостан
Соціально-економічний розвиток США
Соціально-економічний розвиток Анголи
Соціально-економічний розвиток Ботсвани
© Усі права захищені
написати до нас