Соціально економічна сутність вдосконалення оподаткування страхування в Росії

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Введення
Страхування являє собою відносини по захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб при настанні певних подій (страхових випадків) за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати ними страхових внесків (страхових премій).
Платниками податку на доходи від страхової діяльності, що здійснюється на підставі ліцензії, є підприємства, установи та організації, включаючи підприємства з іноземними інвестиціями, які є юридичними особами за законодавством Російської Федерації.
Платниками податку на доходи від страхової діяльності є також компанії, фірми, будь-які інші організації, утворені відповідно до законодавства іноземних держав, які здійснюють у встановленому порядку страхову діяльність в Російській Федерації через постійні представництва. Під постійним представництвом іноземної юридичної особи для цілей оподаткування розуміється бюро, контора, агентство, будь-яке інше місце здійснення страхової діяльності, а також організації та громадяни, уповноважені іноземними юридичними особами здійснювати представницькі функції в Російській Федерації. Іноземна юридична особа підлягає обліку в податковому органі за місцем знаходження його постійного представництва. Підприємства, установи та організації, зазначені в цьому розділі, іменуються надалі "страхові організації".
Об'єктом оподаткування є дохід від страхової діяльності, зменшений на суму витрат, що включаються до собівартості страхових послуг. При цьому витрати на оплату праці при обчисленні оподатковуваного доходу в собівартість страхових послуг не включаються.
До доходів від страхової діяльності належать:
а) страхові платежі (страхові премії) за договорами страхування і перестрахування;
б) комісійні винагороди за перестрахування;
в) частка перестраховиків у виплачених страхових суми і страхові відшкодування;
г) суми повернення спеціальних страхових резервів попереднього періоду;
д) інші доходи, пов'язані зі страховою діяльністю, включаючи доходи від інвестування тимчасово вільних коштів і розміщення їх на рахунках у банках.
Доходи страхових організацій в іноземній валюті підлягають оподаткуванню за сукупністю з доходом від страхової діяльності в рублях. При цьому доходи, отримані в іноземній валюті, перераховуються на рублі за курсом Центрального банку Російської Федерації, що діяв на день надходження коштів на валютний рахунок або в касу страхової організації.
Дохід від акцій, облігацій та інших цінних паперів, що належать страхової організації, а також від пайової участі в інших підприємствах підлягає оподаткуванню у джерела цих доходів.
Прибуток, отриманий страховою організацією від інших видів діяльності, не пов'язаних зі страховою діяльністю, а також доходи посередників (брокерів) оподатковуються у порядку, передбаченому Законом Російської Федерації "Про податок на прибуток підприємств і організацій".

РОЗДІЛ 1. ПОДАТКИ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
1.1 Історичний питання
Структура податкової системи повинна відповідати рівню економічного розвитку суспільства і характеру сформованих у ньому економічних відносин. Між тим нинішня податкова система Росії в своїх основах запозичена з сучасного досвіду розвинених капіталістичних країн і лише в деталях пристосована до реальної ситуації в Росії.
Склалося глибоке протиріччя між характером податкової системи, створюваної за зразком західноєвропейських країн і властивостями російської економіки, зберегла основні недоліки соціалістичної системи господарювання і породжені нею структурні деформації, високу ресурсомісткість і низьку конкурентоспроможність продукції, паливно-сировинну орієнтацію і технологічну відсталість виробництва. Проте на Заході сучасна податкова система склалася в результаті багатовікового розвитку ринкової господарської системи та взаємодії з нею держави.
Довідково: особистий прибутковий податок діє в Японії з 1887 р., в Німеччині - з 1891 р., у Франції - з 1916 р. У США особистий прибутковий податок був введений в 1913 р. і спочатку охоплював лише 1% населення. Потрібно було ще близько 30 років, щоб поширити його на основну частину громадян.
Податок на прибуток корпорацій був введений на Заході перед Першою світовою війною. Податок на додану вартість вперше у світовій практиці введений в 1960 р. в республіці Кот-д'Івуар, а розвинені країни використовують його лише з 1967р. (Данія) - 1968р. (ФРН та Франція).
Традиційно вважається перспективним для Росії отримання державою доходів від використання природних ресурсів. У січні 1914 р ., Призначивши міністром фінансів П. Л. Барка, Микола II писав йому: «Не можна ставити в залежність добробут скарбниці від розорення духовних і господарських сил безлічі моїх вірнопідданих і тому необхідно направити фінансову політику до вишукування державних доходів, що добуваються від незліченних природних багатств країни» .
Однак і в той час технічні труднощі оподаткування природних ресурсів виявилися непереборними (замість цього Барк переконав царя ввести прибутковий податок, але виконати це рішення вже не встигли), і сьогодні це завдання залишається чи можливо розв'язати в повному обсязі. Не випадково в жодній з розвинених країн оподаткування природних ресурсів не грає провідної ролі в доходах бюджету, хоча вони мали значний час для опрацювання питання і розташовують, наприклад, земельними кадастрами, чого у нас до цих пір немає.
Оцінка природних ресурсів поки неминуче пов'язана з певним ступенем довільності, невизначеності, яка, безумовно, буде використана у власних інтересах впливовим сировинним лобі. Широкому застосуванню оподаткування природних ресурсів перешкоджає неврегульованість багатьох правових, інституційних і соціальних питань. Крім того, радикальний перенесення центру ваги податкової системи на видобувні галузі загрожує ризиком дестабілізації і державних фінансів, і цього найважливішого сектора російської економіки. Все це не дозволяє розділити оптимізм розробників подібних схем, широко пропагують сьогодні свої ідеї.
На відміну від техніки, у сфері оподаткування не можна говорити про лінійне прогрес, пов'язаному з «винаходом» нових механізмів. Нові податки вводяться не тому, що вони більш досконалі, ніж попередні, а тому, що в результаті розвитку суспільства та економіки дозрівають умови для зміни системи податків.
Приклад: у 1989-1991 рр.., В умовах товарного дефіциту і розлади грошового обігу, неодноразово робилися спроби, особливо на рівні регіонів, стягувати податки і платежі в натурі - товарами і, іноді, послугами. Саме такий підхід відповідав ситуації того часу.
Точно також і сьогоднішня ситуація в економіці висуває свої вимоги і накладає свої обмеження на можливості використання тих чи інших форм оподаткування.
При механічному запозиченні сучасного західного досвіду, придатного для високорозвиненої системи ринкових відносин і заснованого на тривалому еволюційному розвитку, ігнорується реальний стан справ у Росії, де ринкові відносини формуються форсовано, без передісторії, а структури ринку скоріше можна назвати перехідними, ніж склалися.
Тому вкрай важливим є питання про якнайшвидше і радикальній зміні податкової і бюджетної систем.
Причому мова повинна йти не про косметичні поліпшення, які пропонує проект Податкового кодексу, а про докорінну зміну типу податкової системи і про погоджений з цим зміну бюджетної системи РФ. Ці зміни повинні привести податкову систему у відповідність з реальними умовами російської економіки, потребами і можливостями Росії, суб'єктів Федерації, підприємств і громадян.
III. Основні напрямки реформування податкової системи
Реальна податкова реформа повинна задовольняти наступним вимогам:
1) граничне спрощення податкової системи та максимальне використання економічно нейтральних податків, які не покладають додатковий тягар на приріст прибутку, особистих доходів, зайнятості, створюючи тим самим стимули для праці, підприємницької активності та інвестицій;
2) істотне збільшення доходів держави за рахунок розширення бази оподаткування у бік тіньової економіки (за фактом наявності оподатковуваних майнових об'єктів, які неможливо приховати від візуального виявлення);
3) виведення питань соціальної та структурної політики за межі податкової системи. Їх рішення покладається на інші форми державного регулювання, для яких створюється надійна фінансова база;
4) надання суб'єктам Федерації самостійних податкових джерел, що відповідають обсягу їхніх конституційних функцій;
5) зведення до мінімуму необхідності в поточному податковому контролі за діяльністю підприємств, щоб зосередити ресурси контролюючих органів на ключових сферах.
Для вирішення цих завдань є такі резерви:
- Підвищення збирання податків;
- Рівномірний розподіл податкового тягаря;
- Оподаткування «тіньової економіки».
Як було показано вище, теоретичний резерв збільшення податкових надходжень становить 200-400%. На практиці, зрозуміло, таке збільшення реального податкового тягаря неможливо і було б убивче для економіки. Однак цілком можливим видається приблизно дворазове збільшення податкових надходжень при дворазовому ж зменшенні навантаження на сумлінних платників податків.
З точки зору інструментарію економічної політики головним напрямком податкової реформи є перенесення ваги з податків, що стягуються з власної звітності платників, на оподаткування об'єктів, які, по-перше, важко або неможливо приховати від контролю, а по-друге, що володіють власною цінністю, що служить свого роду забезпеченням правильної сплати податків.
Конкретно пропонується у середньостроковій перспективі скоротити або повністю скасувати такі податки і платежі, як особистий прибутковий, податки на прибуток, на додану вартість і з продажів, а також відрахування від офіційного фонду оплати праці в різні соціальні фонди. На зміну їм має прийти оподаткування великих і цінних об'єктів майна - автомобілів, житла підвищеної комфортності, торгових та офісних площ. Крім того, пропонується ввести оподаткування конкретних видів господарської діяльності (торгової, кредитної та ін), прав на розробку багатих родовищ природних копалин і т. д. У перспективі, у міру стабілізації економічного становища Росії в цілому і підприємств народного господарства, дані податки можуть бути поширені і на інші види діяльності, а також об'єкти рухомого і нерухомого майна.
Оподаткування конкретних об'єктів власності та видів діяльності забезпечує високу збирання податків (з досвіду регіонів, які впроваджують такі податки - практично 100%), причому для податкових органів не складає труднощів відстежити наявність оподатковуваних об'єктів або здійснення оподатковуваних видів діяльності. Таким чином, капітали і доходи, що нині знаходяться в «тіньовому» секторі повністю підпадають під оподаткування.
Надзвичайно важливо підкреслити, що заміна старих податків новими повинна супроводжуватися скороченням або відмовою від контролю за фінансовими показниками діяльності підприємств і за доходами громадян. Відсутність контролю та оподаткування фінансових результатів господарської діяльності усуває податкові перешкоди для здійснення інвестицій і для підвищення показників фінансової ефективності підприємств, що створює передумови для успішної реалізації інших заходів економічної політики, спрямованих на забезпечення економічного зростання.
Нарешті, реалізація в податковій системі принципів федералізму досягається шляхом послідовного розподілу податків між Федерацією та її суб'єктами, відмови від практики поділу одного і того ж податку між рівнями влади, передачі суб'єктам Федерації права встановлювати і стягувати ряд податків, суттєвих за обсягом надходжень і важливих для регулювання соціально-економічного розвитку регіонів. Зокрема, мова може йти про патентне збір за право займатися певними видами діяльності на території регіону (насамперед, торгівлею і фінансовими операціями), що, за оцінками, може дати для регіональних бюджетів до 300 млрд. деномінованих рублів. Представляє інтерес можливе введення, поряд з федеральними акцизами, регіональних акцизів на окремі види товарів.
Такий перерозподіл податкових повноважень між центром і регіонами забезпечує суб'єкти Федерації реальними фінансовими ресурсами і необхідною самостійністю в управлінні ними для реалізації регіональних програм соціально-економічного розвитку. У поєднанні з трансфертами з федерального бюджету, які є неодмінною рисою бюджетного устрою федеративної держави, власні податкові надходження повинні повністю забезпечити фінансові потреби регіонів, з надлишком компенсувати ліквідацію відрахувань на їх користь від федеральних податків і зняти з обговорення питання про «донорів» і «реципієнтах », який при повній його неконструктивності ще й руйнівний для російської державності.
1. Пропонується база доходів консолідованого бюджету, яка складається з таких основних елементів:
1) податок на додану вартість;
2) поставлений податок (патентний збір) для підприємств сфери торгівлі і послуг, у тому числі фінансових - у фіксованих сумах для кожного конкретного підприємства з урахуванням виду діяльності та її масштабу;
3) акцизи, включаючи на паливно-енергетичні ресурси;
4) імпортні мита;
5) податок на окремі види майна:
- На транспортні засоби;
- На майно організацій;
- На житло підвищеної комфортності;
- Після стабілізації та розвитку фінансового ринку - податок на фінансові активи: акції та інші цінні папери та вклади;
6) збори (необхідні, але не дають великих надходжень):
- Держреєстрація угод - за діючими ставками;
- Гербовий збір (див. нижче);
- Держмита (судові, нотаріальні тощо - але не митні) - за діючими ставками;
7) неподаткові доходи (приватизація, дивіденди, оренда, продаж боргів, прибуток казенних підприємств тощо)
До федеральних податків пропонується віднести:
1) податок на додану вартість,
2) акцизи,
3) імпортні мита,
4) податок на транспортні засоби
До регіональних податків:
1) поставлений податок (патентний збір),
2) податок на майно організацій,
3) податок на житло підвищеної комфортності.
Примітка: на першому етапі система місцевого самоврядування фінансується пропорційно чисельності населення, що проживає у відповідних населених пунктах, за рахунок відрахувань (20%) від зібраних у регіонах податків.
2. Розрахунки (мінімальних оцінок) податкових надходжень в цінах на 1 серпня 1998 року.
1. Зниження ставки ПДВ до 15% і виключення з оподаткування цим податком підприємств торгівлі та послуг (див. п. 2) дасть річний обсяг цього податку в сумі не менше 80 млрд. рублів з урахуванням рівня збирання (у федеральному бюджеті зараз закладено 140 млрд. - без урахування 25%, що залишаються на територіях).
2. Виходячи з наявних оцінок офіційного і неофіційного товарообігу обсяг поставленого податку може скласти 400 млрд. рублів на рік у разі прийняття в якості бази для розрахунку:
- 1 / 3 від офіційно врахованого обороту підприємств торгівлі та нефінансових послуг;
- До 30% від валового доходу підприємств фінансового сектора (банки, інвестиційні, страхові компанії, НПФ і пр);
- Прогнозу надходжень від недавно введеного податку на гральний бізнес.
Величина збору для кожного конкретного підприємства визначається шляхом розподілу планової суми в 400 млрд. рублів між регіонами і видами діяльності.
3. Річний обсяг акцизів близько 80 млрд. рублів (у федеральному бюджеті - 80 млрд., а недосбор компенсується урахуванням часток, що передаються в регіони: наприклад, 50% акцизів на спирт). Крім того, тут не враховується потенціал збільшення збирання акцизів (не менше 100 млрд. рублів), який можна буде задіяти за рахунок концентрації зусиль податкових органів і МВС на цьому напрямку замість практично повністю скасовується контролю за фінансовою звітністю платників податків.
Додатково вводиться акциз на паливно-енергетичні ресурси з розрахунку 100 рублів за 1 тонну поставленого умовного палива (з диференціацією за видами палива та енергії). При виробництві більш ніж в 1, 3 млрд. тонн умовного палива річний обсяг акцизу на ПЕР складе близько 130 млрд. рублів. Ця ставка акцизу відповідає, наприклад, 10 коп. / 1 літр бензину і 3 коп. / 1 КВт. ч. електроенергії, тобто є мінімальною.
4. Річний обсяг імпортних мит можна взяти рівним 20 млрд. рублів з урахуванням відмінною їх збирання (у федеральному бюджеті було закладено 27 млрд. рублів) і необхідності їх тимчасового зменшення з продовольства і медикаментів.
5. Податки на окремі види майна.
А. Річний обсяг податку на транспортні засоби приймається в розмірі 60 млрд. рублів, виходячи із середньої ставки 6000 рублів на рік з одного транспортного засобу. Ставка різко диференціюється в залежності:
- Від виду транспортного засобу (мотоцикл, легковий, вантажний автомобіль, судно, локомотив, літак і пр.);
- Від терміну експлуатації транспортного засобу;
- Від країни виробництва транспортного засобу;
- Від марки, типу двигуна (і, може бути, інших характеристик) транспортного засобу.
Б. Річний обсяг податку на майно організацій складе близько 40 млрд. рублів, виходячи їх ставки в 1, 5%, що відповідає нинішньому рівню збирання цього податку.
В. Річний обсяг податку на житло підвищеної комфортності складе близько 60 млрд. рублів, виходячи з обкладення 3% житлового фонду (частка дорогого комфортного житла) за середньою ставкою 600 рублів на рік з 1 квадратного метра загальної площі, включаючи недобудову. Слід зазначити, що справляння даного податку вимагає гранично ясною процедури визначення цього типу житла. Тому для розрахунку доходів приймається річний обсяг в 30 млрд. рублів.
6. Річні збори також приймаються на рівні урядових оцінок і не враховуються через округлення цифр.
7. Річний обсяг неподаткових доходів консолідованого бюджету прийнятий у розмірі 60 млрд. рублів (у федеральному бюджеті - 30 млрд. рублів + 30 оціночно по регіонах).
У сукупності доходи складуть:
- Федеральний бюджет - 80 +80 +130 +20 +60 +30 = 400 млрд. рублів;
- Регіональні бюджети - (400 +40 +30 +30) х 80% = 400 млрд. руб.;
- Місцеві бюджети - (400 +40 +30 +30) х 20% = 100 млрд. руб.
Разом: по консолідованому бюджету - 900 млрд. рублів.
Приблизний розрахунок показує, що навантаження на підприємства реального сектору (без торгівлі і послуг) знижується з 46% до 19-20%. Для торгових підприємств і сфери послуг - з 46% до 32-37%.
Одночасно виникає можливість переглянути трансферти (крім особливо депресивних регіонів), оскільки власні доходи суб'єктів Федерації різко збільшуються, а також перенести на рівень регіональних бюджетів фінансування системи державних позабюджетних фондів (особливо ФСС і ФОМС), збільшивши адресність відповідних виплат. Крім того, різко скоротиться чисельність управлінського персоналу цих фондів.
У даній системі залишається резерв збільшення ПДВ (хоча б до діючого рівня або вище з урахуванням скасування соціальних внесків, податку на прибуток і прибуткового податку) та акцизу на ПЕР.
1.2 Інституціональні проблеми страхової справи в Росії
Розвиток страхової справи має виключне значення для підйому економіки в сучасній російській ситуації. Але існуючі на сьогоднішній день правова база, форми організації та державного регулювання галузі, масштаби і динаміка її розвитку абсолютно не відповідають важливості тих завдань загальнодержавного значення, які можна було б вирішити в нашій країні при більш уважному ставленні з боку держави до потенціалу і проблем страхування.
Страхування, як метод управління ризиками особливо важливо для сучасної Росії, господарство якої, як відомо, характеризується саме підвищеним ступенем ризику практично всіх видів діяльності в порівнянні зі світовими нормами. При цьому цілий ряд завдань, які в зарубіжній практиці вирішуються іншими методами, в умовах Росії, з її нерозвиненими інституційної системою та інфраструктурою ринкових відносин, можливо і доцільно вирішувати сьогодні на основі страхових операцій. Таким чином, у Росії є значний потенціал розвитку страхового сектора за рахунок нетрадиційних на Заході, але вкрай актуальних у нас форм роботи.
Наприклад, шкода, яка завдається підприємствам і громадянам неплатежами, неналежним виконанням зобов'язань, довільними рішеннями представників влади і тому подібними обставинами в країнах з розвиненими правовими системами відшкодовується в судовому порядку. Однак російським підприємцям чудово відомо, наскільки важко домогтися в наших умовах навіть винесення відповідного судового рішення, не кажучи вже про фактичне його виконанні. Між тим страхування таких ризиків, якщо б воно набуло масового характеру, дозволило б звести до мінімуму дію подібних факторів. А їх питома вага в загальній оцінці господарського клімату Росії як високоризикованої надзвичайно великий.
До речі, в якості ілюстрації до цього прикладу можна нагадати, що ще до революції Росія відрізнялася від інших країн високим рівнем взаємних неплатежів і порівняно слабкими правовими механізмами вирішення цієї проблеми. Звичайно, те, що тоді здавалося недостатнім, не йде ні в яке порівняння з тим хаосом у цій сфері, який панує зараз - до революції хоча б зобов'язання держави були непорушні. І все ж проблема усвідомлювалася тогочасними підприємцями та шляхи вирішення її шукалися у сфері страхування. Досить широке поширення набуло страхування від неплатежів, питання широко обговорювалося і в публіцистиці, і в спеціальній літературі того періоду.
Так що використання страхових методів для усунення ділових ризиків має давню національну традицію.
Безумовно, і в інших, і в традиційних сферах страхової справи в Росії є не менші резерви розвитку, які могли б, при їх використанні, істотно вплинути на краще на всю економічну ситуацію, на підприємницький клімат у Росії.
1.3 Сучасний стан оподаткування страхових операцій
В даний час в Україні відбуваються позитивні процеси зміни нормативної бази, що стосується оподаткування страхових операцій. Поступово оподаткування страхових внесків і виплат починає відповідати міжнародним стандартам. Оподаткування страховиків і їх потенційних клієнтів є чинником, що стимулює розвиток страхового ринку. У даному розділі розглянуті основні податки і пільги, що стосуються страхових операцій.
У Росії всі юридичні і фізичні особи звільнені від сплати ПДВ на суми страхового відшкодування. Згідно Методичними рекомендаціями щодо застосування глави 21 «Податок на додану вартість» Податкового кодексу РФ (із змінами від 22 травня 2001 р.), До бази для оподаткування страхувальника не включаються: суми страхового відшкодування, отримані страхувальником при настанні страхового випадку, передбаченого договором страхування, за винятком страхового відшкодування при страхуванні підприємницького ризику (ризику несвоєчасної оплати товарів (робіт, послуг), несвоєчасного відвантаження товарів, виконання робіт, надання послуг);
кошти, отримані страхувальником з резерву запобіжних заходів, на основі договору, укладеного між страховиком і страхувальником, якщо їх отримання не пов'язане з розрахунками по оплаті товарів, робіт, послуг.
Починаючи з 2000 року операції зі страхування і перестрахування, пов'язані з отриманням страхових виплат за договорами страхування ризику невиконання договірних зобов'язань, обкладаються ПДВ за ставкою 20%. Слід зазначити, що даний порядок діє лише стосовно страхуються договірних зобов'язань, які передбачають поставку страхувальником товарів (робіт, послуг), оподатковуваних ПДВ.
Відносини держави та фізичної особи з питань прибуткового податку регулюють Глава 23 «Податок на доходи фізичних осіб» частини другої Податкового кодексу РФ і рекомендації з її застосування. При визначенні податкової бази не враховуються доходи, отримані фізичними особами у вигляді страхових виплат у наступних випадках:
виплати страхувальникам, застрахованим особам, вигодонабувачам або іншим третім особам (у разі страхування відповідальності) по обов'язковому страхуванню, що здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством;
виплати страхувальникам або застрахованим особам за договорами добровільного довгострокового (на термін не менше 5 років) страхування життя;
відшкодування страхувальникам або застрахованим особам шкоди життю, здоров'ю та медичних витрат (за винятком оплати санаторно - курортних путівок) за договорами особистого страхування;
виплати за договорами добровільного пенсійного страхування, укладеними із страховиками на будь-який термін, якщо такі виплати здійснюються при настанні пенсійних підстав 8 відповідно до законодавства РФ. При цьому підставами для пенсійного забезпечення є досягнення відповідного пенсійного віку, настання інвалідності, а для непрацездатних членів сім'ї годувальника - його смерть; для окремих категорій працівників - тривале виконання певної професійної діяльності
При укладанні договору добровільного страхування життя на строк менше 5 років сума страхової виплати при визначенні податкової бази не враховується, якщо вона не перевищує суми, внесених страхувальником внесків, збільшеної на суму, розраховану з урахуванням ставки рефінансування Банку Росії. В іншому випадку різниця між зазначеними сумами підлягає оподаткуванню за ставкою 35%.
При деяких умовах суми, отримані фізичними особами від страхової компанії, все ж підлягають оподаткуванню. Це відбувається в тих випадках, коли достроково розривається договір добровільного довгострокового страхування життя або договір з недержавного пенсійного забезпечення. Причому для договору страхування враховується, через який період він був розірваний. Якщо з моменту його укладення пройшло більше п'яти років, то сума повернення податком не обкладається. Якщо ж розірвання договору відбулося до закінчення цього терміну, то стягується 13% від суми.
Для пенсійного договору терміни ще більш жорсткі. На повертаються суми сплата прибуткового податку передбачено аж до настання пенсійних підстав, іншими словами - в будь-якому випадку.
Ці обмеження цілком розумні. Якщо їх не передбачити, то страхування життя і пенсійне страхування прямо можна було б використовувати для відходу від оподаткування при виплаті заробітної плати підприємствами. Відзначимо також, що форс-мажорні обставини, коли розірвання договору відбувається по не залежним від сторін обставин непереборної сили, тобто надзвичайними і невідворотними обставинами, передбачені законодавчо.
Відносини держави та юридичних осіб щодо сплати податку на прибуток регулюються Главою 25 «Податок на прибуток організацій» Податкового кодексу РФ. Об'єктом оподаткування є прибуток, отриманий платником податку. Прибуток визначається як різниця між отриманим платником податку доходом і величиною зроблених витрат. До доходів належать доходи від реалізації товарів (робіт, послуг) та майнових прав, а також позареалізаційні доходи. Витратами визнаються обгрунтовані і документально підтверджені витрати (у деяких випадках, передбачених Податковим кодексом РФ, збитки), здійснені платником податків. У не обкладаються податком витрати включаються внески на добровільне страхування, а саме:
Витрати на обов'язкове і добровільне страхування майна, що включають страхові внески за всіма видами обов'язкового страхування, а також за наступними видами добровільного страхування майна: добровільне страхування засобів транспорту (водного, повітряного, наземного, трубопровідного), у тому числі орендованого, витрати на утримання якого включаються у витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією; добровільне страхування вантажів;
добровільне страхування основних засобів виробничого призначення (у тому числі орендованих), нематеріальних активів, об'єктів незавершеного капітального будівництва (в тому числі орендованих);
добровільне страхування ризиків, пов'язаних з виконанням будівельно - монтажних робіт;
добровільне страхування товарно - матеріальних запасів;
добровільне страхування врожаю сільськогосподарських культур і тварин;
добровільне страхування іншого майна, використовуваного платником податку при здійсненні діяльності, спрямованої на отримання доходу;
добровільне страхування відповідальності за заподіяння шкоди, якщо таке страхування передбачено законодавством Російської Федерації або є умовою здійснення платником податку діяльності відповідно до міжнародних зобов'язань Російської Федерації або загальноприйнятими міжнародними вимогами.
Витрати з обов'язкових видів страхування (встановлені законодавством Російської Федерації), що включаються до складу інших витрат у межах страхових тарифів, затверджених згідно із законодавством Російської Федерації і вимог міжнародних конвенцій. У випадку, якщо дані тарифи не затверджені, витрати по обов'язковому страхуванню включаються до складу інших витрат у розмірі фактичних витрат.
Страхові внески роботодавців за договорами обов'язкового страхування, а також страхові внески роботодавців за договорами добровільного страхування (договорами недержавного пенсійного забезпечення), укладеними на користь працівників зі страховими організаціями (недержавними пенсійними фондами).
У випадках добровільного страхування (недержавного пенсійного забезпечення) зазначені суми відносяться до витрат на оплату праці за договорами: довгострокового страхування життя, якщо такі договори укладаються на строк не менше п'яти років і протягом цих п'яти років не передбачають страхових виплат, у тому числі у вигляді рент і (або) ануїтетів (за винятком страхової виплати, передбаченої у разі настання смерті застрахованої особи), на користь застрахованої особи;
пенсійного страхування та (або) недержавного пенсійного забезпечення. При цьому договори пенсійного страхування та (або) недержавного пенсійного забезпечення повинні передбачати виплату пенсій (довічно) тільки при досягненні застрахованою особою пенсійних підстав, передбачених законодавством Російської Федерації і дають право на встановлення державної пенсії;
добровільного особистого страхування працівників, що укладається на термін не менше одного року і передбачає оплату страховиками медичних витрат застрахованих працівників;
добровільного особистого страхування, що укладаються виключно на випадок настання смерті застрахованої особи або втрати застрахованою особою працездатності у зв'язку з виконанням ним трудових обов'язків.
Сукупні страхові внески роботодавців, які виплачуються за договорами довгострокового страхування життя працівників, а також за договорами державного та недержавного пенсійного забезпечення працівників, обкладаються податком, не перевищує 12% від суми витрат на оплату праці.
Однак у деяких випадках страхові внески роботодавців за договорами довгострокового страхування життя працівників, а також за договорами державного та недержавного пенсійного забезпечення все-таки підлягають оподаткуванню, наприклад, з моменту внесення істотних змін до договорів, скорочення терміну їх дії або дострокового розірвання. Виняток становлять випадки дострокового розірвання договору у зв'язку з форс-мажорними обставинами.
Внески за договорами добровільного особистого страхування, які передбачають оплату страховиками медичних витрат застрахованих працівників, включаються до складу витрат у розмірі, що не перевищує 3% від суми витрат на оплату праці.
Внески за договорами добровільного особистого страхування, які укладаються виключно на випадок настання смерті застрахованого працівника або втрати застрахованим працівником працездатності у зв'язку з виконанням ним трудових обов'язків, включаються до складу витрат у розмірі, що не перевищує десяти тисяч рублів на рік на одного застрахованого працівника.

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1 Оподатковуваний база
З метою оподаткування дохід зменшується на суму таких витрат:
а) виплачених страхових сум і страхових відшкодувань;
б) комісійних винагород, виплачених посередникам (страховим агентам, страховим брокерам) за операціями страхування і перестрахування;
в) страхових платежів (премій), переданих у перестрахування;
г) повернення перестрахувальникам їх частки спеціальних страхових резервів попереднього року;
д) відрахувань від страхових платежів (премій) у спеціальні страхові фонди і резерви, утворені відповідно до законодавчих актів;
е) сум, що вносяться до Пенсійного фонду Російської Федерації, Фонд соціального страхування Російської Федерації, Державний фонд зайнятості населення Російської Федерації, Фонд обов'язкового медичного страхування Російської Федерації, а також інших обов'язкових платежів;
ж) сум, належних до сплати в бюджетну систему Російської Федерації у вигляді податку на майно підприємства, земельного податку та цільових надходжень в дорожні фонди Російської Федерації у вигляді податку на користувачів автомобільних доріг, податку з власників транспортних засобів та податку на придбання автотранспортних засобів;
з) витрат, що включаються до собівартості страхових послуг (крім витрат на оплату праці) на підставі Положення про склад витрат по виробництву і реалізації продукції (робіт, послуг), що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг), та про порядок формування фінансових результатів, враховуються при оподаткуванні прибутку, що затверджується Урядом Російської Федерації за погодженням з Верховною Радою Російської Федерації.
При визначенні бази оподаткування страхових організацій, які отримують прибуток (дохід) від іншої діяльності, віднесення витрат (за винятком передбачених підпунктами "а" - "д) на страхову та іншу діяльність провадиться виходячи з частки доходу від страхової діяльності і виручки від реалізації продукції (робіт , послуг) від іншої діяльності в загальній сумі доходу
Оподатковуваний база обкладається податком за ставкою 25 відсотків.
Ставка податку може змінюватися при затвердженні федерального бюджету на майбутній фінансовий рік.
При обчисленні податку оподатковуваний дохід зменшується на суми:
а) витрат, вироблених відповідно до нормативів, які затверджуються місцевими органами державної влади, на утримання перебувають на балансі страхової організації об'єктів і закладів охорони здоров'я, освіти, культури, спорту, а також дитячих дошкільних установ, дитячих таборів відпочинку, будинків престарілих та інвалідів, житлового фонду та витрат на ці цілі при пайовій участі страхової організації в утриманні зазначених об'єктів та установ. Витрати страхової організації при дольовій участі приймаються в межах норм, затверджуваних місцевими органами державної влади, на територіях яких знаходяться зазначені об'єкти та установи;
б) внесків на благодійні цілі, в екологічні, оздоровчі, освітні та інші фонди (громадські об'єднання), громадським організаціям інвалідів, релігійним організаціям (об'єднанням), зареєстрованим в установленому порядку, а також сум, перерахованих підприємствам, установам та організаціям культури, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, але не більше 1 відсотка оподатковуваного доходу.
Зазначені фонди, підприємства, установи та організації, що отримали такі кошти, після закінчення звітного року подають до податкового органу за місцем свого знаходження звіт про надійшли суми і їх витрачання. У разі використання коштів не за призначенням, у дохід федерального бюджету в установленому порядку стягується сума у ​​розмірі цих коштів.
в) витрат на технічне переозброєння, а також на будівництво і реконструкцію об'єктів соціальної інфраструктури.
За страховим організаціям, які мають прибуток (дохід) від інших видів діяльності, віднесення пільг на страхову або іншу діяльність провадиться виходячи з питомої ваги доходу від страхової діяльності і виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) від іншої діяльності в загальній сумі доходу.
Ставки податку на дохід страхової організації знижуються на 50 відсотків, якщо від загальної кількості її працівників інваліди складають не менше 50 відсотків або інваліди та (або) пенсіонери - не менше 70 відсотків.
При визначенні права на пільгу в середньоспискову чисельність включаються працівники, які перебувають в штаті страхової організації, в тому числі які працюють за сумісництвом, а також особи, які не перебувають у штаті страхової організації (виконують роботи за договором підряду та іншими договорами цивільно-правового характеру).
Для страхових організацій, що отримали в попередньому році збиток (за даними річного бухгалтерського звіту), частина доходів, спрямованих на його покриття, звільняється від сплати податку протягом наступних п'яти років (за умови повного використання на ці цілі коштів резервного та інших аналогічних за призначенням фондів , створення яких передбачено законодавством).
Податкові пільги не повинні зменшувати фактичну суму податку, нараховану без урахування пільг більш ніж на 50 відсотків.
Доходи, отримані страховою організацією від інвестування тимчасово вільних коштів по довгостроковому страхуванню (що включаються в оподатковуваний дохід відповідно до підпункту "д"), зменшуються на суму, обчислену на весь обсяг резерву, що знаходиться в розпорядженні страхової організації, за відсотком, передбаченому в структурі тарифної ставки.
Дані страхові організації, що мають відповідно до міжнародних договорів право на пільгове обкладання податком доходів від джерел в Російській Федерації, протягом року з дня отримання доходу подають заяву про зниження або скасування податку в порядку, встановленому Державною податковою службою Російської Федерації. Заяви, подані після закінчення зазначеного терміну, розгляду не підлягають.
Податкові пільги можуть змінюватися при затвердженні федерального бюджету на майбутній фінансовий рік.
2.2 Зарахування податкових платежів до бюджету
Зарахування податкових платежів страховими організаціями здійснюється в повній сумі до федерального бюджету відповідно до Закону Російської Федерації "Про основи податкової системи в Російській Федерації", іншими законодавчими актами, а також класифікацією доходів і видатків бюджетів, що видається Міністерством фінансів Російської Федерації.
Сума податку визначається страховими організаціями самостійно на підставі даних бухгалтерського обліку та звітності виходячи з величини бази оподаткування з урахуванням наданих пільг з податку і встановлених ставок податку. Протягом кварталу всі страхові організації провадять авансові внески податку до бюджету виходячи з передбачуваної суми доходу за оподатковуваний період та ставки податку.
Для контролю за правильністю визначення і повнотою перерахування до бюджету авансових сум податку на дохід страхові організації подають податковим органам за місцем свого знаходження довідки про передбачувану суму доходу на поточний квартал.
Авансові внески проводяться не пізніше 10 і 25 числа кожного місяця рівними частками в розмірі однієї шостої квартальної суми податку.
За клопотанням страхової організації, що має (сплачує) незначну суму податку, фінансовий орган за місцем знаходження страхової організації може встановити один строк сплати до бюджету - 20 числа кожного місяця, у розмірі однієї третини квартальної суми податку.
Страхові організації з іноземними інвестиціями протягом року вносять квартальні авансові платежі в розмірі однієї чверті річної суми платежів не пізніше 15 березня, 15 червня, 15 вересня і 15 грудня.
Після закінчення першого кварталу, півріччя, дев'яти місяців і року страхові організації обчислюють суму податку наростаючим підсумком з початку року виходячи з фактично отриманого доходу, що підлягає оподаткуванню, з урахуванням наданих пільг і ставки податку. Сума податку, що підлягає сплаті до бюджету, визначається з урахуванням раніше нарахованих платежів.
Страхові організації подають податковим органам за місцем свого знаходження бухгалтерські звіти та баланси в порядку і строки, встановлені Міністерством фінансів Російської Федерації, а також розрахунки сум податку.
У випадках, передбачених законодавством, страхові організації зобов'язані крім бухгалтерських звітів і балансів подавати податковим органам висновку аудиторів про їх достовірності. Неподання до податкових органів аудиторського висновку або договору про надання аудиторських послуг є підставою для притягнення в установленому порядку зазначених платників до відповідальності.
Страхові організації, які отримують прибуток від нестрахових видів діяльності, представляють окремі розрахунки з податку на прибуток у порядку, передбаченому Інструкцією Державної податкової служби Російської Федерації від 6 березня 1992 р . N 4 "Про порядок обчислення і сплати до бюджету податку на прибуток підприємств і організацій".
Суми податку, обчислені виходячи з фактично отриманого доходу, страхові організації вносять до бюджету, не очікуючи повідомлення податкового органу, за квартальними розрахунками у п'ятиденний термін з дня подання бухгалтерського звіту (балансу), а за річними розрахунками - у десятиденний строк з дня, встановленого для подання бухгалтерського звіту (балансу) за рік.
Страхові організації не пізніше 15 квітня року, наступного за звітним, подають до податкового органу за місцем знаходження постійного представництва звіт про діяльність в Російській Федерації, а також декларацію про доходи. При припиненні діяльності до закінчення календарного року зазначені документи повинні бути представлені протягом місяця з дня її припинення.
Податок на доходи зазначених страхових організацій обчислюється в рублях щорічно податковим органом за місцем знаходження постійного представництва. На суму обчисленого податку організації видається платіжне повідомлення.
Податок сплачується в безготівковому порядку в терміни, зазначені в платіжному повідомленні.
Податок на дохід зазначених страхових організацій від джерел в Російській Федерації утримується підприємствами, установами та організаціями, які виплачують їм доходи, з повної суми доходу при кожному перерахуванні платежу.
Сплата податку на дохід страховими організаціями з іноземними інвестиціями та іноземними юридичними особами здійснюється в безготівковому порядку в гривнях або в іноземній валюті, перерахованої в рублі за ринковим курсом Центрального банку Російської Федерації, що діє на день сплати податку.
Страхові організації зобов'язані до настання терміну платежу здати у відповідні установи банку платіжні доручення на перерахування податку до бюджету, які виконуються в першочерговому порядку.
Якщо податковим органом у результаті перевірки розрахунків буде встановлено, що податок на дохід підлягає внеску до бюджету в більшій сумі, ніж показано в розрахунку страхової організації, доплата до бюджету допрічісленних сум податку за результатами перерахунків проводиться в п'ятиденний строк з дня повідомлення податковим органом про суму доплати , а пеня обчислюється після закінчення п'ятиденного терміну з дня, встановленого для подання бухгалтерського звіту та балансу.
Зайве внесені суми податку зараховуються в рахунок чергових платежів або повертаються платнику в десятиденний строк з дня одержання його письмової заяви.
2.3 Державний нагляд за страховою діяльністю в РФ
1. Державний нагляд за страховою діяльністю здійснюється з метою дотримання вимог законодавства Російської Федерації про страхування, ефективного розвитку страхових послуг, захисту прав та інтересів страхувальників, страховиків, інших зацікавлених осіб і держави.
2. Державний нагляд за страховою діяльністю на території Російської Федерації здійснюється Федеральною службою Росії з нагляду за страховою діяльністю, що діє на підставі Положення, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
3. Основними функціями Федеральної служби Росії з нагляду за страховою діяльністю є:
а) видача страховикам ліцензій на здійснення страхової діяльності;
б) ведення єдиного Державного реєстру страховиків і об'єднань страховиків, а також реєстру страхових брокерів;
в) контроль за обгрунтованістю страхових тарифів і забезпеченням платоспроможності страховиків;
г) встановлення правил формування і розміщення страхових резервів, показників і форм обліку страхових операцій та звітності про страхову діяльність;
д) розробка нормативних та методичних документів з питань страхової діяльності, віднесених цим Законом до компетенції Федеральної служби Росії з нагляду за страховою діяльністю;
е) узагальнення практики страхової діяльності, розробка і подання в установленому порядку пропозицій щодо розвитку і вдосконалення законодавства Російської Федерації про страхування.
4. Федеральна служба Росії з нагляду за страховою діяльністю має право:
а) одержувати від страховиків встановлену звітність про страхову діяльність, інформацію про їх фінансове становище, отримувати необхідну для виконання покладених на неї функцій інформацію від підприємств, установ і організацій, у тому числі банків, а також від громадян;
б) проводити перевірки дотримання страховиками законодавства Російської Федерації про страхування і достовірності представленої ними звітності;
в) при виявленні порушень страховиками вимог цього Закону давати їм приписи щодо їх усунення, а у разі невиконання приписів зупиняти або обмежувати дію ліцензій цих страховиків надалі до усунення виявлених порушень або приймати рішення про відкликання ліцензій;
г) звертатися до арбітражного суду з позовом про ліквідацію страховика у разі неодноразового порушення останнім законодавства Російської Федерації, а також про ліквідацію підприємств і організацій, що здійснюють страхування без ліцензій.
Припинення монополістичної діяльності та недобросовісної конкуренції на страховому ринку
Попередження, обмеження і припинення монополістичної діяльності та недобросовісної конкуренції на страховому ринку забезпечується Державним комітетом Російської Федерації з антимонопольної політики і підтримці нових економічних структур відповідно до антимонопольного законодавства Російської Федерації.

РОЗДІЛ 3. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ СТРАХУВАННЯ В РФ
3.1 Проблеми податкової реформи: вдосконалення оподаткування в страховій сфері
I. Основні недоліки діючої системи оподаткування
1. Хронічне недонадходження податків до бюджетної системи не дозволяє фінансувати виконання необхідних функцій держави не тільки у задовільних розмірах, але навіть на тому кризовому рівні, який був закладений Урядом до закону про бюджет. Вже у квітні було оголошено про скорочення фактичних витрат у 1998 році на 63, 9 млрд. руб. в порівнянні із запланованими сумами.
Фінансова криза, розгорнувся 17 серпня, ще більше загострив проблему фінансування державних витрат: щомісячні податкові надходження знизилися вдвічі. Так, при середньомісячному обсязі фінансування трансфертів за перше півріччя більш 2 млрд. руб., Протягом вересня на ці ж цілі було виділено лише 940 млн. крб. Незважаючи на деяке збільшення збору податків у жовтні до 11-12 млрд. рублів, реальний збір податків не покращився, тому що значна частка в податкових доходах в даний час належить інфляційної складової.
2. Недостатні доходи бюджету з'явилися головною причиною фінансову кризу. Вони призвели до розростання державного боргу, як внутрішнього, так і зовнішнього, до неможливості подальшого його обслуговування з-за швидкого наростання відповідних витрат, які, врешті-решт, перевищили величину податкових доходів бюджету. Рішення про реструктуризацію внутрішнього боргу призвели до колапсу банківської системи, що в свою чергу призвело до блокування руху грошових коштів в економіці, в тому числі і перерахувань податкових зборів до бюджету.
3. Структура податкової системи не відповідає вимогам федеративного устрою Росії. Доходи бюджетів суб'єктів Федерації формуються в основному за рахунок відрахувань від федеральних податків і, в меншій мірі, трансфертів з федерального бюджету, а не власних податків. Крім шкоди для соціально-економічного розвитку регіонів таке положення справ робить украй негативний вплив і на політичну ситуацію в Росії - провокуються різні прояви податкового сепаратизму, фактом суспільної свідомості стала деструктивна ідея, що нібито існують регіони - «донори» і регіони - «реципієнти», хоча платниками федеральних податків є зовсім не суб'єкти Федерації, а громадяни і підприємства.
4. На розвиток російської економіки, особливо виробничого її інституцій, податкова система чинить переважна вплив. За умови сумлінної сплати всіх податків, середнє підприємство має перерахувати до бюджету 46% знову створеної вартості. Згідно з критеріями, виробленими світовою досвідом, такий рівень оподаткування означає наявність у країні «несприятливого податкового режиму». Навіть у розвинених країнах зі стабільною соціально-економічною обстановкою настільки високі ставки податків є рідкістю і, як правило, ведуть до низьких темпів економічного зростання. Російським підприємствам, на відміну від західних, доводиться вирішувати завдання налагодження нових механізмів управління та відносин власності, адаптації до умов ринку і конкуренції, модернізації виробництва і т. п. В умовах «несприятливого податкового режиму» вирішення цих завдань представляється мало реальним, що підтверджується і практикою.
5. В умовах податкового придушення виробництва держава намагається вирішити завдання підтримки підприємств шляхом широкого поширення пільгового режиму оподаткування. На ділі масове надання пільг не дозволяє досягти поставлених цілей, і навіть погіршує економічну ситуацію. По-перше, пільги часто представляються поза системою державних пріоритетів, окремим підприємствам і організаціям. Це спотворює мотивацію господарських керівників, орієнтує їх не на підвищення ефективності роботи підприємств, а на встановлення «особливих» відносин з органами влади. По-друге, нинішня система пільг сприяє розвитку тіньової і відверто кримінальної економіки - створює підгрунтя для корупції, дозволяє пільговикам у свою чергу надавати послуги з виведення з-під оподаткування всіх бажаючих шляхом укладання фіктивних угод і т. д. Втрати доходів бюджетної системи через за надання податкових пільг, в тому числі - індивідуальних і групових, за різними оцінками, становить від 100 до 180 млрд. руб. на рік.
6. Ще одним чинником, що сприяє розвитку тіньової економіки, є побудова податкової системи на основі власної звітності платників податків про їхні доходи. Фактично податкові служби перевіряють сьогодні не більше 1, 5 - 2% платників податків на рік. Така низька ймовірність потрапити під перевірку, в поєднанні з дуже помірними санкціями за виявлені порушення, прямо провокує громадян і підприємства спотворювати звітність, приховуючи доходи. Результати перевірок стійко показують, що число виявлених порушень перевищує число підприємств, що перевіряються. Таким чином, податкові порушення є всюди і стали вже не порушенням норми, а нормою економічної поведінки. Між тим капіталам, укритим від оподаткування, навіть при бажанні власників, вкрай складно повернутися у виробничу сферу - інвестиції стали настільки незвичним явищем, що, безсумнівно, привернуть увагу податкових органів до джерела коштів.
Згідно з наявними оцінками, у ФРН ховається від оподаткування до 25% доходів. Однак ця країна має розвинену правову систему, потужну і що володіє досвідом багатьох десятиліть податкову службу, стабільну соціально-економічну та політичну ситуацію. У Росії, де все це відсутнє, неможливо навіть достовірно оцінити ті, безсумнівно, величезні кошти, які виштовхуються податковою системою з продуктивного обороту і навіть взагалі з країни. Дуже приблизну оцінку можна отримати зі співвідношення між теоретичними ставками податків (в середньому 46% знову створеної вартості) і фактичним надходженням податків до бюджету (у федеральний - 9, 1% офіційно врахованого ВВП в 1997 році, до консолідованого - 13-17% ВВП) . Різниця в кілька разів між цими величинами утворюється не тільки за рахунок важкого економічного становища підприємств, але також в результаті використання пільг та ухилення від податків, що практикується повсюдно.
Наявність всіх цих проблем дозволяє говорити, по-перше, про кризу російської податкової системи, по-друге, про те, що сучасна податкова політика є одним з головних чинників розвитку соціально-економічної та політичної кризи в країні, нарешті, по-третє, що реформа податкової системи повинна розглядатися державою як першочергове завдання.
3.2 Про стан та перспективи вдосконалення системи оподаткування в страховій сфері
На сьогоднішній день одним з найважливіших чинників, що перешкоджають розвитку національного страхування, є недосконалість системи оподаткування в страховій сфері, так як саме поняття «страхова сфера» охоплює всіх суб'єктів національного страхового ринку: страхувальників, страховиків-перестрахувальників, а також взаємини між ними.
Історія світового розвитку страхування наочно демонструє: для розвитку страхового ринку необхідні як правові, так і економічні стимули для всіх учасників страхового процесу.
Сучасні проблеми оподаткування в страховій сфері.
Корпоративні страхувальники.
Відповідно до Постанови Уряду РФ № 552 від 5 серпня 1992 року «Про затвердження Положення про склад витрат по виробництву і реалізації продукції (робіт, послуг), що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг), та про порядок формування фінансових результатів, що враховуються при оподаткування прибутку »на собівартість в розмірі 1% від обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) відносяться платежі (страхові внески) по добровільному страхуванню засобів транспорту (водного, повітряного, наземного), майна, цивільної відповідальності організацій - джерел підвищеної небезпеки, цивільної відповідальності перевізників , професійної відповідальності, а також платежі за укладеними на користь своїх працівників договорами страхування від нещасних випадків і хвороб, медичного страхування та договорами з недержавними пенсійними фондами, що мають державну ліцензію.
Однак для подальшого розвитку страхового ринку необхідно встановлення 3% ставки включення до складу собівартості витрат на проведення страхування. Як показує досвід інших країн (не тільки розвинених, але і розвиваються), там прийняті ставки 3% - 5%, а в деяких включення до собівартості витрат на страхування взагалі не обмежуються.
Згідно з Постановою Уряду РФ від 7 травня 1997 року № 546 «Про перелік виплат, на які не нараховуються страхові внески до Пенсійного фонду Російської Федерації» від внесків до Фонду звільняються суми страхових платежів (внесків) роботодавців, які не перевищують у рік 240 кратного мінімального розміру оплати праці, встановленого Федеральним законом, що виплачуються за договорами недержавного пенсійного забезпечення та договорами недержавного пенсійного страхування, укладеними з недержавними пенсійними фондами та страховими організаціями на термін не менше п'яти років, і яка передбачає виплати сум у випадках встановлення застрахованому інвалідності і (або) досягнення ним пенсійного віку , що дає право на встановлення державної пенсії, за відсутності у роботодавця заборгованості по платежах до Пенсійного Фонду РФ, а також за договорами страхування від нещасних випадків і медичного страхування.
Таким чином, фактично внески по багатьох, дійсно необхідним господарюючим суб'єктам, видами страхування виробляються з прибутку (ясно, що 1% обмеження в більшості випадків просто не вистачає), при цьому з довгострокового страхування життя (основі «довгих» і дешевих інвестиційних грошей для економіки всіх провідних країн) внески обкладаються ще і 28% в Пенсійний фонд. Немає економічних стимулів для розвитку страхування господарюючих суб'єктів: ніхто не буде страхуватися, сплачуючи внески з чистого прибутку.
Страхувальники - фізичні особи.
Згідно Закону РФ «Про прибутковий податок з фізичних осіб» до сукупного оподатковуваного прибутковим податком річний дохід не включаються суми страхових виплат фізичним особам:
по обов'язковому страхуванню;
за договорами добровільного довгострокового (на термін не менше п'яти років) страхування життя (у тому числі добровільного пенсійного страхування);
по договору добровільного майнового страхування і страхування відповідальності у зв'язку з настанням страхового випадку;
у відшкодування шкоди життю, здоров'ю та медичних витрат страхувальників або застрахованих осіб.
У всіх випадках суми страхових внесків підлягають оподаткуванню у складі сукупного річного доходу, якщо вони вносяться за фізичних осіб з коштів підприємств, установ, організацій чи інших роботодавців, за винятком випадків, коли страхування своїх працівників проводиться роботодавцями в обов'язковому порядку відповідно до чинного законодавства, і за договорами добровільного медичного страхування при відсутності виплат застрахованим фізичним особам.
Таке включення в оподатковуваний дохід страхових внесків за корпоративними договорами довгострокового страхування життя не зовсім правильно, і йде в розріз із загальносвітовою практикою.
Страховики.
Про оподаткування прибутку.
Страховики сплачують податок на прибуток відповідно до Закону «Про податок на прибуток підприємств і організацій». При цьому вони керуються Постановою Уряду РФ № 491 від 16 травня 1994 року «Про особливості визначення оподатковуваної бази для сплати податку на прибуток страховиками», в якому дано визначення виручки як дохідної складової, за винятком виплат і відрахувань у резерви. Потім йде визначення витрат. Такий підхід породжує безліч проблем.
Логічніше було б зовсім інша структура:
1 розділ - доходи, 2 розділ - витрати, 3 розділ - виручка (прибуток).
Прикладів по різночитання виручки можна привести масу. Так, в Інструкції ДПС № 30 від 15 травня 1995 року «Про порядок обчислення і сплати податків, що у дорожні фонди» податок сплачувався відповідно до п. 1 розділу 1. Однак зміна № 6 до Інструкції № 30 від 27 березня 1997 мимовільно скасував Постанова Уряду РФ № 491, включивши до суми виручки пункт 2 розділу 1 (інші доходи).
А Закон РФ від 26 лютого 1997 року № 29-ФЗ «Про федеральному бюджеті на 1997 рік» скасував дію Закону РФ «Про дорожніх фондах», встановивши розмір відрахувань до 2, 5% замість 0, 4% від виручки.
А що стосується визначення виручки для визначення норм на представницькі витрати і рекламу (Лист Міністерства фінансів РФ № 94 від 2 жовтня 1992 року), то тут виникає взагалі плутанина: у відповідності з цим листом виручка - це різниця між страховими внесками, страховими виплатами та страховими резервами. Проте для інших господарюючих суб'єктів для визначення норм витрат на рекламу і представницькі витрати - це обсяг виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) або інший показник, який використовується для визначення фінансового результату.
Є лист Департаменту страхового нагляду від 8 червня 1994 року № 03/2-7, в якому зазначено, що для визначення витрат на рекламу і представницьких витрат використовується показник суми страхових внесків. Лист було погоджено із заступником міністра фінансів, проте податкові інспекції на місцях говорять, що він не зареєстрований в Міністерстві юстиції, і вважають виручку у відповідності до Постанови № 491.
Таким чином, єдиного поняття виручки немає. Звідси випливають всі проблеми з податковими органами. Всеросійським союзом страховиків спільно з Госналогслужбой і Департаментом страхового нагляду Міністерства фінансів був підготовлений проект нового 491-го Постанови, де були чітко визначені всі ці поняття для страхових компаній, однак воно не було до цих пір прийнято.
Про податок на додану вартість і відрахування до фондів пожежної безпеки.
Відповідно до Закону РФ «Про податок на додану вартість» звільнено від сплати ПДВ операції із страхування і перестрахування. Проте їх переліку ніде немає. Тому у страховиків та перестраховиків виникають проблеми з податковими органами. Необхідно цей перелік внести до Закону РФ «Про організацію страхової справи в Російській Федерації».
Згідно з Постановою Уряду РФ від 12 липня 1996 року № 789 «Про фонди пожежної безпеки та протипожежному страхування» страховики відраховують 5% до Фонду протипожежної безпеки за рахунок собівартості. Однак податкові органи не завжди визнають правомірність цих дій, тому що дане питання не знайшов вчасно свого відображення в Постанові Уряду РФ № 491. Відповідні зміни внесені в даний постанову 7 липня 1998 року. Однак вони вступають в силу тільки з 1 січня 1999.
Про проект Податкового кодексу.
Проект Податкового кодексу перспективний, дає реальні стимули до розвитку страхового ринку. Робоча група Комітету Держдуми з бюджету і фінансів тричі обговорювала розділ кодексу, пов'язаний з оподаткуванням прибутку підприємств. У ході роботи спільними зусиллями представників ВСР, Департаменту страхового нагляду, Державної податкової служби, депутатів Державної Думи були знайдені оптимальні шляхи рішення щодо:
- Складові витрат і доходів страхових організацій;
- Віднесенню на витрати виробництва сплачених підприємствами сум страхових внесків;
- Оподаткуванню прибутку іноземних юридичних осіб.
Проте прийняття Податкового кодексу відкладається на невизначений термін.
Є цілий ряд невирішених питань по прибутковому податку, по соціальному податку і дорожньому податку. Питання про соціальний податок повинен розглядатися комплексно, в нерозривному зв'язку з проведенням пенсійної реформи. Якщо суми страхових внесків зі страхування життя включаються в іменний пенсійний особовий рахунок, то необхідно брати соціальний податок. А якщо не включаються - то не можна.
З прибуткового податку проект Податкового кодексу істотно погіршує становище страхувальників у порівнянні з чинним законодавством.
Отже, висновок з усього вищесказаного напрошується один: немає системного підходу і стимулів до розвитку страхового ринку, відсутня методологічна база з розробки законодавчих і нормативних документів, що стосуються питань страхування. Скрізь присутній галузевий підхід. Це губить страховий ринок Росії, а адже світова практика показує, що страхування - інвестиційний «локомотив», що забезпечує до 40% інвестицій в економіку розвинених країн.
Шляхи вирішення податкових проблем у страховій сфері.
4.1. Необхідно вирішити методологічні проблеми оподаткування в страховій сфері. Для цього необхідно розробити принципи побудови системи оподаткування:
- Необхідно підходити до страхування системно як галузі економіки, а не відомчо (дорожній фонд - дорожній податок, пенсійний фонд - пенсійний податок і т. д.) - принцип системності,
- Система оподаткування повинна сприяти не стагнації, а розвитку страхового ринку - принцип розвитку,
- Система оподаткування повинна бути преемственной, тобто прийняті закони не повинні погіршувати положення страхувальників та страховиків у порівнянні з чинним законодавством - принцип наступності,
- Система повинна створювати стимули для розвитку соціально-значимих видів страхування: довгострокового страхування життя, пенсій, від нещасного випадку, медичного страхування - принцип соціального захисту,
- Система повинна враховувати рівень соціально-економічного розвитку країни. Не можна сліпо копіювати досвід інших країн - принцип адекватності.
4. 2. Для координації зусиль по розробці страхового податкового законодавства та вироблення єдиних методологічних підходів слід завершити формування робочої групи з представників ВСР та ДПС в найкоротші терміни. Відпрацювати такий механізм розробки і прийняття нормативних актів по страховому податкового законодавства, при якому жоден проект закону чи нормативного акту, що стосується податків в страховій сфері, не проходив би без розгляду цієї робочої групою.
4. 3. Для реалізації концепції розвитку податкової системи страхування відновити при Уряді РФ Експертна рада (Комісію) із страхування. А для здійснення експертизи розроблених податкових документів сформувати у складі Ради (Комісії) експертну групу.
4. 4. Особливу увагу приділити підготовці та прийняттю Податкового кодексу РФ як базового документа, що регламентує оподаткування в страховій сфері.
4. 5. Прийняти Постанову Уряду РФ щодо віднесення на собівартість суми страхових внесків у розмірі 3%.
4. 6. Внести ряд змін та поправок до проекту закону «Про внески до державних соціальних позабюджетних фондів".
4. 7. Особливу увагу звернути на розвиток довгострокового страхування життя як джерела інвестиційних ресурсів в російську економіку і елемента системи соціального захисту населення Росії. Для цього необхідно прийняти Постанову Уряду РФ «Про розвиток довгострокового страхування життя в Росії», внести зміни до Закону РФ «Про прибутковий податок з фізичних осіб» в частині звільнення від прибуткового податку суми внесків, які сплачуються за договорами довгострокового страхування життя, припинити законодавче протиставлення недержавних пенсійних фондів і страхових компаній, що займаються пенсійним страхуванням, в частині віднесення страхових внесків на собівартість, розглянути питання про можливість проведення довгострокового страхування життя у валюті.
Прийняття зазначених заходів дозволить розвинути російський страховий ринок як стратегічно важливий сектор національної економіки. І тим самим сприяти становленню соціально-орієнтованої ринкової економіки в Росії.
Ніколенко Н. М., кандидат економічних наук,
Макаров Р. І., Всеросійський Союз страховиків
Про проект федерального закону «Про внески до державних позабюджетних фондів»
Аналіз пропозицій щодо зміни податкового законодавства, представлених Урядом у Державну Думу, викликає побоювання, що головний упор пропонованих нововведень зроблений не на виведення з «тіні» переховуваних від оподаткування капіталів (на наш погляд головним резервом збільшення податкових надходжень), а на посилення податкового навантаження на споживання населення. Не виключенням є й проект федерального закону «Про внески до державних соціальних позабюджетних фондів".
1. Основна відмінність порядку справляння страхових внесків до позабюджетних фондів, що вводиться цим законопроектом, від діючого порядку відрахувань у ці фонди, полягає, по-перше, у розширенні переліку платників внесків шляхом включення туди, крім роботодавців, усіх інших фізичних осіб, і, по-друге , у розширенні об'єкта обкладення внесками. Причому фізичні особи (які є роботодавцями або індивідуальними підприємцями) представлені в якості платників внесків лише до Пенсійного фонду і фонду зайнятості.
При цьому пропонується робити відрахування в позабюджетні фонди в розмірі:
27, 7% - з сум страхових внесків, сплачених роботодавцями за договорами страхування, укладеними на користь своїх працівників;
5% - з усіх страхових виплат фізичних осіб, за винятком договорів обов'язкового державного страхування.
Обкладати страхові виплати абсурдно. Чи можна говорити про дохід або матеріальної вигоди випадку, коли фізична особа отримує компенсацію збитків (найчастіше неповну), що наступили в результаті загибелі належного йому майна, або відшкодування медичних витрат, викликаних ушкодженням його здоров'я? А адже саме такою компенсацією збитків (відшкодуванням витрат) і виступає страхова виплата.
Незрозуміло в чому полягає логіка авторів проекту, згідно з яким матеріальна допомога, що надається фізичній особі у зв'язку зі стихійним лихом на підставі рішень органів державної влади, до об'єкта оподаткування внесками до позабюджетних фондів не включається (пункт 3 статті 4 проекту), а страхове відшкодування шкоди, заподіяної фізичній особі цим же стихійним лихом підлягає обкладенню внесками. Чому виплати по обов'язковому державному страхуванню не обкладаються внесками (підпункт 2 пункту 3 статті 3 проекти), а виплати з добровільного страхування або обов'язковому страхуванню, яка не є державним, обкладаються?
У разі прийняття положення про введення відрахувань у позабюджетні фонди з сум страхових внесків, сплачених роботодавцями за договорами страхування, укладеними на користь своїх працівників, не залишиться корпоративного страхування на підприємствах - довгострокового страхування життя, страхування від нещасних випадків, медичного страхування, оскільки підприємство повинно буде заплатити страхові внески з прибутку, та ще заплатити 28% у позабюджетні фонди.
2. Не зрозуміло також, що саме мають на увазі автори проекту, включаючи до об'єкта оподаткування внесками матеріальну вигоду, матеріальні та соціальні блага, інші вигоди і пільги. Адже сюди можна віднести все, що завгодно, навіть такі блага, які не можуть бути оцінені або взагалі трактуватися як якась вигода. Мабуть в цьому і полягає сенс дій авторів проекту - необмежене розширення об'єкта обкладення внесками. Однак федеральний закон не може оперувати поняттями невизначеними, не розкриваючи їх, тим більше, що ці поняття у більшій частині не є правовими. В іншому випадку такий законопроект відкриває прямий шлях до зловживань, суперечок і судових позовів.
Автори, наприклад, геть-чисто забувають, що пільги в тому і називаються пільгами, що передбачають для законодавчо визначеного кола осіб звільнення від виконання (виконання не в повному обсязі) якихось дій, обов'язкових для всіх інших, наприклад, від сплати будь-яких платежів .
3. Види виплат, з яких працюють громадяни сплачують страхові внески до Пенсійного фонду, визначені чинним законодавством, а саме, статтею 100 Закону Російської Федерації «Про державні пенсії в Російській Федерації» та пункту 3 Порядку сплати страхових внесків роботодавцями і громадянами до Пенсійного фонду Російської Федерації ( Росії), затвердженого Постановою Верховної Ради Російської Федерації від 27. 12. 91 г . № 2122-1. Згідно з цими документами страхові внески нараховуються на всі види оплати праці, з яких відповідно до Закону Російської Федерації «Про державні пенсії» обчислюється пенсія, у тому числі на винагороду за виконання роботи за договорами підряду і доручення. Іншими словами, мова йде саме про доходи фізичних осіб за місцем роботи у вигляді оплати їх праці.
Таким чином, представлений законопроект ламає склалася роками, економічно обгрунтовану і закріплену в законі систему стягнення страхових внесків у державні позабюджетні фонди, необмежено і некоректно розширюючи об'єкт оподаткування внесками шляхом включення до нього будь-яких доходів, благ, пільг та вигод, одержуваних фізичною особою. Тим самим законопроект суперечить статті 55 Конституції РФ, що забороняє видавати закони, що скасовують або применшують права і свободи людини і громадянина.
4. Оскільки справляння обов'язкових платежів у позабюджетні фонди відповідно до Закону РФ «Про основи податкової системи в Російській Федерації» (стаття 2) поряд із податками, зборами та митом виступає складовою частиною податкової системи Російської Федерації, не можна не звернути уваги і на суперечності цього законопроекту податковому законодавству.
Так, відповідно до статті 6 вищезгаданого закону один і той самий об'єкт може обкладатися податком одного виду тільки один раз за визначений законом період оподаткування. Законопроект же (статті 3 і 5) передбачає оподаткування одного і того ж об'єкта - сукупності доходів, вигод, благ, що виплачуються фізичній особі, саме двічі: спочатку стягуються внески з роботодавця, а потім з фізичної особи, яка отримала ці доходи.
До числа подібних протиріч слід віднести також зазначені вище відмінності в трактуваннях в податковому законодавстві і в даному законопроекті таких понять, як доходи та пільги.
4. Говорячи про оподаткування доходів, податкове законодавство все ж передбачає виключення з них тих витрат, які були зроблені для отримання доходів. Нічого подібного даний законопроект не передбачає. Адже логічним і відповідним загальним податковим законодавством було б це передбачити, кажучи, наприклад, про тих самих страхових виплатах. Чомусь не враховується авторами, що для отримання послуги у вигляді страхової виплати при настанні страхового випадку за договором добровільного страхування фізична особа сплачує страховий внесок, на відміну від обов'язкового державного страхування, виплати за яким від обкладення внесками законопроектом звільнені.
5. З точки зору логіки внутрішньої будови та дотримання юридичної техніки законопроект також має істотні недоліки.
Так, ознайомлення з даним проектом приводить до висновку, що обкладення внесками до позабюджетних фондів доходів фізичних осіб притягнуто в ньому штучно і виглядає як чужорідне тіло. На користь цього можна навести такі аргументи. Закон називається «Про внески до державних позабюджетних фондів», весь його текст і кожна стаття побудовані таким чином, ніби мова йде про сплату всіма перерахованими платниками внесків в усі державні позабюджетні фонди. І тільки з аналізу статті 5 («Ставки внесків»), що є, в общем-то, технічної, стає видно, що фізичні особи є платниками лише Пенсійного фонду та Державного фонду зайнятості, оскільки нараховані на їхні доходи внески цілком у них зараховуються (в Пенсійний фонд - 4, 5%, до Фонду зайнятості - 0, 5%).
Якщо для платників податків - роботодавців законопроект (стаття 6) передбачає порядок і конкретні строки сплати внесків, то стосовно до фізичних осіб нічого цього немає. Навпаки, ситуація з ними заплутана зовсім. При тому, що відповідно до пункту 3 статті 3 об'єктом оподаткування у фізичних осіб є їх сукупний дохід у звітному місяці (тобто загальний дохід, отриманий від усіх джерел), пункт 6 статті 6 встановлює, що внески з фізичних осіб утримуються у джерела виплати (треба розуміти, що у кожного джерела).
У результаті розгляду перерахованих вище питань напрошуються наступні висновки:
1. У законопроекті мають місце як суттєві невідповідності чинному законодавству, так і серйозні внутрішні логічні протиріччя.
2. З точки зору соціальної значущості документ являє собою нову спробу втілення в життя пропозицій попереднього уряду неконституційного перекладання всієї ваги наповнення Пенсійного фонду на фізичні особи. При цьому суми сплачених до Пенсійного фонду РФ внесків не будуть акумулюватися на іменних пенсійних особових рахунках громадян.
3. Введення відрахувань у позабюджетні фонди зі страхових внесків та страхових виплат за договорами добровільного страхування істотно погіршує становище громадян у порівнянні з нині чинним законодавством.
Прийняття зазначеного закону сприятиме швидкій стагнації російського страхового ринку та його загибелі напередодні допуску іноземних страховиків, оскільки різко звужується потенційне страхове поле.
Пропоновані зміни будуть сприяти падінню платоспроможного попиту населення, (у нинішніх умовах головного чинника, що стримує розвиток вітчизняного виробництва); подальшого відтоку коштів населення з страхового сектора - традиційного джерела довгих грошей для розвитку реального виробництва.
Самаріна Т. П., радник відділу економічного аналізу Інформаційно-аналітичного управління
Інформаційне повідомлення про засідання Громадської експертної ради з страхового законодавства
11 грудня в Раді Федерації пройшло чергове засідання Громадської експертної ради з страхового законодавства, присвячене проблемам оподаткування в страховій сфері, організоване Інформаційно-аналітичним управлінням Апарату Ради Федерації і Всеросійським союзом страховиків (ВСС). У роботі наради взяли участь депутати Державної Думи, працівники Апарату Ради Федерації, представники Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Державної податкової служби, представники наукової громадськості та керівники страхових організацій.
Відкрив засідання заступник начальника Інформаційно-аналітичного управління апарату Ради Федерації Кривов В. Д. У своєму виступі він охарактеризував ситуацію, що склалася в економіці Росії, показав, наскільки важлива реальна податкова реформа для виходу з економічної кризи. До уваги учасників засідання він представив пропозиції щодо реформування оподаткування, розроблені в Інформаційно-аналітичному управлінні, які лише частково були враховані Податковою службою в новому пакеті податкових законів. (Матеріал про ці пропозиції опублікований в даному випуску аналітичного вісника).
Пропозиції щодо реформування оподаткування стосуються, в тому числі і ринку страхових і фінансових послуг. В. Д. Кривов підкреслив, що У Раді Федерації приділяється серйозна увага з надання підтримки страховому сектору, як на рівні регіонів, так і на федеральному рівні.
У виступі заступника голови Всеросійського союзу страховиків Б. І. Пастухова, було присвячено больовим точкам в галузі страхової діяльності, нерозуміння з боку влади економічної природи страхування, як джерела «довгих» грошей в економіці. Так, у всіх країнах, де існує нормальна економічна ситуація, розвиток страхування всіляко стимулюється - у собівартість продукції включаються витрати в розмірі 3% від обсягу реалізованої продукції від різних страхових платежів, у тому числі платежів за укладеними на користь своїх працівників договорами страхування від нещасних випадків і хвороб, медстрахування і за договорами з недержавними пенсійними фондами. У нас в країні до цих пір дозволено тільки 1% відносити на собівартість.
У виступі також було відзначено, що не стимулює розвиток страхування і подані урядом до Державної Думи податкові законопроекти, зокрема, в проекті федерального закону «Про внески до державних позабюджетних фондів» передбачається здійснювати відрахування до цих фондів із сум страхових внесків, сплачених роботодавцями за договорами страхування на користь своїх працівників у розмірі 28%, а також з усіх страхових виплат, за винятком договорів обов'язкового державного страхування. Такий податок підриває саму соціальну сутність страхування, як засобу захисту людей, постраждалих у випадку тих чи інших стихійних лих або нещасних випадків.
У виступі Ніколенко М. П. (матеріали виступу опубліковані в даному випуску аналітичного вісника) було порушено два питання: сучасний стан оподаткування в страховій галузі та шляхи створення оптимальної податкової системи у сфері страхування.
Депутат Державної Думи, голова підкомітету медичного страхування Комітету з охорони здоров'я Є. В. Горюнов присвятив свій виступ проблемам формування законодавчої бази страхової діяльності. Зокрема, він повідомив про високий ступінь готовності законопроекту щодо оподаткування у страхових організаціях. У розробці закону беруть участь Департамент страхового нагляду Міністерства фінансів, Державна податкова служба, депутати Державної Думи, представники страхового бізнесу. Передбачається, що вже в першій половині 1999 року законопроект буде внесений на розгляд Державної Думи.
У виступі Н. Н. Соніной, генерального директора АСК «Аріадна», основну увагу було приділено доведенню необхідності зняття 1% обмеження на включення витрат на деякі види страхування (це страхування транспорту, майна, професійної відповідальності перевізника, нещасного випадку та добровільного медичного страхування) в собівартість продукції. Витрати на такі найважливіші види соціального захисту населення, як пенсійне страхування, страхування життя, страхування цивільної відповідальності та інші зараз відносяться на прибуток, що, безумовно, заважає розвитку страхового ринку.
Заступник керівника Департаменту страхового нагляду Міністерства фінансів О. В. Федосєєва підтримала необхідність у законодавчому порядку чітко визначити такі поняття як дохід у страховій діяльності та страхування взагалі. Дії уряду щодо зміни податкового законодавства в який вже раз показують, що сутність страхування розуміється неправильно: податками намагаються обкласти страхові виплати, які є не доходом, як таким, а компенсацією збитку. Крім того, у виступі була піднята важлива проблема - перехід на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, впровадження яких має змінити всю ідеологію відображення результатів страхової діяльності. Застосування міжнародних принципів, наприклад, при формуванні страхових резервів вже зараз наштовхується на опір податкових органів, які підходять до проблеми відображення страхової діяльності з суто фіскальних позицій.
Основна тема, порушена у виступі і. о. начальника Управління оподаткування фінансово-кредитних інститутів Державної податкової служби Російської Федерації В. В. Щербакова, стосувалася протиріч нормативної бази з оподаткування страхових організацій. Це пов'язано з тим, що не існує федерального органу, що займається питаннями страхування, формуванням його нормативної бази, в тому числі з питань оподаткування. Без такого зацікавленого органу по суті відсутній механізм прийняття змін і доповнень до існуючих нормативних документів у цій сфері. Необхідне створення робочої групи з питань вдосконалення оподаткування в страховій сфері, в яку входили б представники Мінфіну, Державної податкової служби, ВСР. Крім того, самі страховики повинні віддавати собі звіт в тому, що коли вони займаються псевдострахування, застосують різні схеми по укриттю доходів страхувальників від оподаткування, вони підривають довіру до страхових організацій, завдають величезної шкоди бюджету країни. ВСР повинен подбати про чистоту в своїх рядах.
Начальник відділу аналізу та розвитку страхового ринку Департаменту кредитної політики Міністерства економіки Д. С. Коншин зупинився на проблемі оподаткування позитивних чи негативних курсових різниць за валютними операціями, що виникла у зв'язку з серпневим кризою і різкою девальвацією рубля, вирішення якої потребує внесення змін до Закону про податок на прибуток підприємств і організацій. Друга проблема, порушена у виступі - операція оплати міжнародних перестрахувальних контрактів, яку в діючих умовах неможливо виконати мобільно і на належному рівні без внесення змін до положення про порядок проведення торгів по доларах США за рублі, затверджене Банком Росії 28 вересня 1998 р . Принципова позиція Міністерства економіки - всебічна підтримка страхового ринку, розуміння того, що розвиток довгострокових видів страхування і страхування життя становить основу для розвитку інвестиційного потенціалу економіки країни.
Керівник представництва Мюнхенського перестрахувального товариства Пітер Мюллер поділився досвідом підходу до проблеми оподаткування страхових компаній в Німеччині - одному з найбільш розвинених страхових ринків Європи. Він зазначив, що не менш важливою, ніж фіскальна функція оподаткування страхових організацій, є регулююча і стимулююча функції. Так, в Німеччині не обкладається податком страхування життя, низьким податком 10% обкладається страхування від вогню.

ВИСНОВОК
В умовах розвитку в Росії економічної кризи, що зумовило істотний спад виробництва і значне зниження рівня життя широких мас населення, прискорений розвиток страхування стало б, з одного боку, джерелом внутрішніх інвестиційних ресурсів, так необхідних російській економіці, а з іншого боку, важливим інструментом соціального захисту громадян і забезпечення майнових інтересів підприємств. В даний час стає очевидним, що одним з факторів, що гальмують розвиток страхування в Росії, є недосконалість податкового законодавства.
Виходячи з викладеного, учасники засідання пропонують в найкоротші терміни вжити таких заходів:
1. Враховуючи приймалися в останні два роки спроби реформування вітчизняної податкової системи, а також нещодавні ініціативи Уряду Росії, пов'язані з внесенням змін і доповнень до чинного податкового законодавства, сформувати робочу групу з представників Міністерства з податків і зборів (Державної податкової служби), Міністерства фінансів і Всеросійського союзу страховиків, націливши її на вироблення єдиного комплексного підходу до питань справляння податків, зборів та сплати інших обов'язкових платежів в страховій сфері. Такий орган дозволив би закласти під державне регулювання оподаткування страхових організацій науково-обгрунтовану методичну базу, яка в даний час відсутня, підготувати і озброїти податкові органи відповідним інструментарієм, необхідним для вироблення єдиної практики застосування податкового законодавства на всій території Російської Федерації.
2. З метою координації заходів державного регулювання страхової діяльності з боку органів виконавчої влади, в тому числі і з питань оподаткування, знову утворити Експертна Рада з питань страхування при Уряді Російської Федерації. Слід визнати помилкою ліквідацію даного органу, що збіглася за часом з ліквідацією Росстрахнадзора, оскільки ці дії явно не сприяли посиленню уваги Уряду до проблем становлення і розвитку національного страхового ринку.
3. Беручи до уваги величезні можливості, які закладені в довгостроковому страхуванні життя як потенційного стратегічному джерелі внутрішніх інвестиційних ресурсів в російську економіку, видати постанову Уряду Російської Федерації «Про заходи щодо розвитку довгострокового страхування життя», передбачивши в ньому конкретні заходи, спрямовані на стимулювання у роботодавців економічної зацікавленості у проведенні даного виду страхування стосовно своїх працівників.
4. При підготовці та прийнятті змін та доповнень до законодавчих та підзаконні акти про оподаткування передбачити податкові стимули для платників податків-страхувальників у вигляді:
- Збільшення для підприємств і організацій розміру віднесення на собівартість продукції (робіт, послуг) витрат на добровільне страхування з 1 до 3% обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг);
- Дозволу підприємствам та організаціям відносити на собівартість продукції (робіт, послуг) витрати на добровільне довгострокове (не термін не менше 5 років) страхування життя в розмірі 3% обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг);
- Виключення з сукупного річного доходу платників податків-громадян сплачуваних ними сум страхових внесків по добровільному страхуванню і, перш за все, з довгострокового страхування життя.
5. Забезпечити рівні з точки зору оподаткування умови для діяльності страхових компаній і недержавних пенсійних фондів з розвитку недержавного пенсійного забезпечення (страхування), маючи на увазі як прийняття заходів законодавчого характеру, так і включення представників страхового співтовариства до Програми реформи системи пенсійного забезпечення в Російській Федерації.
6. При вирішенні питання про законодавче врегулювання сплати страхових внесків у позабюджетні фонди не допускати необмеженого і некоректного розширення об'єкта оподаткування внесками, якими б мотивами це не диктувалося, і не відкидати при цьому досвід діючої системи, що має не тільки багаторічну практику, а й економічну обгрунтованість і підстави на законі.

Список літератури
1. Цивільний кодекс РФ ч. II.
2. Закон РФ «Про організацію страхової справи до».
3. Гвозденко О.А. Основи страхування: Підручник. - М.: Фінанси і статистика, 2008 - 304 с.
4. Петров А.А. Страхове право: Навчальний посібник. - СПб.: Знання, СПбВЕСЕП, 2008. - 139 с.
5. Фольгенсон Ю.Б. Коментар до страхового законодавства. М.: МАУП, 2008. - 284 с.
6. Шахов В.В. Страхування. Підручник для вузів. - М.: Страховий поліс, ЮНИТИ, 2008. - 311 с.
7. Коментар до цивільного кодексу РФ частини другий (постатейний). Під редакцією проф. О.Н. Садикова, - М.: Юридична фірма КОНТРАКТ, видавнича група ИНФРА-М - НОРМА, 2008. - 800 с.
8. Юргенс І. внутрисистемное регулювання страхування в РФ. «Страхова справа», № 10, 2008.
9. Юргенс І. Про проблему регулювання страхування в РФ. «Страхова справа», № 9, 2008.
10. Юргенс І. Системний підхід до визначення поняття «національна система страхування». «Страхова справа», № 8, 2008.
11. Бірючому О.І. Страхування: Шляхи розвитку. «Фінанси», № 12, 2008.
12. Сплетухов Ю.А. Місце і роль держави в організації страхування в сучасних умовах. «Фінанси», № 9, 2008.
13. Виступ Президента Всеросійського Союзу страховиків, Депутата Держдуми ФС РФ, Олександра Коваля 26 червня 2008, Цюріх, Швейцарія, конференція "Insurance in Russia & CIS"
14. Домніна О. Л. Економіка страхових компаній. 2008
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Курсова
178.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Соціально-економічна сутність вдосконалення оподаткування страхування в Росії
Оподаткування фізичних осіб 2 Соціально-економічна сутність
Економічна сутність страхування
Економічна сутність та правове забезпечення страхування на прикладі компанії Ренесанс
Соціально економічна сутність маркетингу
Соціально економічна сутність податків
Соціально-економічна сутність податків
Соціально-економічна сутність маркетингу
Соціально економічна сутність податків 2
© Усі права захищені
написати до нас