Соціально-економічний та суспільно-політичний розвиток Росії в середині та другій половині

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


Реферат:

Соціально-економічний та суспільно-політичний розвиток Росії в середині та другій половині XVII ст.

З часу «Публічних читань про Петра Великого», з якими виступив видатний російський історик С.М. Соловйов у 1872 році, в історичній науці утвердилася характеристика 17 століття як століття перехідного. В кінці століття Росія перейшла з давньої історії в нову. Які ж явища соціально-економічного та політичного розвитку Росії в даний період підтверджують це?

1. Зміни відбулися в політичній сфері. Суть їх полягала в поступовій еволюції російської державності у бік формування абсолютної монархії. З другої половини 17 століття влада царя ставати менш деспотичною по формі, але більш сильної та необмеженої по суті. Посилення самодержавної влади крім загальноісторичних викликалося наступними конкретними фактами:

 • закріпаченням населення і загостренням соціальних протиріч;

 • -Завершенням формування служилого стану, що знаходився під контролем держави;

-Відновленням економіки, що дозволяв збільшувати податкові надходження;

-Ускладненням системи управління, зростанням апарату чиновництва;

-Появою нових зовнішньополітичних завдань.

Початок правління династії Романових стало розквітом станово-представницької монархії. Для зміцнення централізованої влади в державі потрібна постійна підтримка дворянства і верхівки міського посаду. Тому «виборні по всій землі люди» з числа учасників Земського Собору 1613 засідали в Москві практично безперервно, аж до 1622 р., своїм постійною присутністю в столиці підкріплюючи верховну владу самодержця нової царської династії. У міру зміцнення позицій Михайла Федоровича і особливо його сина Олексія Михайловича, починають чітко виявлятися абсолютистські тенденції, які виражалися:

 • у зміні титулу царя. Замість колишнього «государ, цар і великий князь всієї Русі» після приєднання України він став наступним: «Божою милістю великий государ, цар і великий князь всієї Великої і Малі і Білі Русси самодержавець». У титулі підкреслювалася ідея божественного походження царської влади та її самодержавний характер.

 • у зміцненні авторитету влади і престижу особистості царя. Соборним Укладенням злочин проти особистості монарха прирівнювалося до злочину проти держави, що було однією з ознак абсолютизму;

 • в прийнятті самого Соборної Уложення, систематизувати і кодифікувати закони.

 • в затуханні діяльності Земських Соборів. Після 1653 року, коли Земський Собор виніс рішення про прийняття Малоросії в Російське підданство, діяльність цього станово-представницької установи, по суті справи, припиняється. Уряд іноді скликало лише виборних від будь-якого одного стану, і ці комісії розглядали за його дорученням деякі питання,

 • у зміні складу і ролі Боярської Думи. Поступово роль Боярської Думи зменшувалася. Поряд з нею існувала так звана ближня або таємна Дума. У неї цар включав не всіх бояр, а лише деяких - по своєму особистому розсуду, іноді і не членів «Великої» Думи (Романов І.М., Черкаський І.Б., Шеїн Н.Б., Ликов Б.М.) .

- У розвитку наказовій системи. Розширення території Російської держави і подальша централізація державного правління сприяла значному зростанню бюрократичного апарату у вигляді наказів. Число наказів як постійно діючих, так і тимчасових протягом 17 століття безперервно збільшувалася. Так якщо в 1626 році загальне число наказів складало 44, то до кінця століття їх було вже 55. При цьому чисельність московської наказовій бюрократії за даний період зросла майже у п'ять разів: з 656 до 2762 чоловік. Наказова служба ставати потомственої, а дьяческой верхівка все більше замикається з боярством і дворянством, надаючи помітний вплив на державне правління і отримуючи за службу маєтки і вотчини. Місництво поступово відійти в минуле. Все частіше на важливі державні пости призначали «худородних людей».

Наказова система була дуже заплутаною. Тому поступово встановлюється практика підпорядкування декількох наказів одному найбільш впливовому державному діячеві - фактичному главі уряду, який іноземці називали «великим боярином». Найважливішим нововведенням у системі наказного управління було створення з ініціативи Олексія Михайловича Наказу таємних справ і Рахункового. Наказ таємних справ підкорявся особисто цареві і був поставлений над усіма державними установами та особами. На чолі його стояли наближені царя - Ф.М. Ртищев і Д.М. Башмаков.

 • у зміцненні позицій центральної влади на місцях у зв'язку з призначенням з центру воєвод, яким тепер підпорядковувалися земські та губні виборні старости.

 • на початку реорганізації армії. З'явилися полки «іноземного ладу», що витісняють дворянське ополчення і складалися з найманих російських солдатів під командою офіцерів - іноземних найманців;

 • в посиленні підпорядкування церкви державі в результаті установи (згідно з 13 чолі Укладення) Монастирського наказу, на який покладався суд над духовенством і залежать від нього, обмеження церковного землеволодіння (правда, під тиском церкви в 1677 році Монастирський наказ був скасований), а так само в результаті скинення патріарха Никона.

Таким чином, з середини 17 століття російська державність еволюціонує від станово-представницької монархії до абсолютної. Однак у 17 столітті існували фактор, що сповільнює становлення абсолютизму в Росії:

-Економічна відсталість,

-Соціальну незрілість дворянства,

-Збереження багатьох норм та органів традиційної системи;-місцева система управління також зберігала багато архаїчних рис. У деяких місцях склалося своєрідне двовладдя, що перешкоджали здійсненню управлінських функцій. Воєвода утримувався за рахунок місцевого населення, як і кормленщики до нього;

-Особистість Олексія Михайловича надавала суперечливий вплив на хід подій. Такі його якості, як споглядальність і пасивність, прагнення передоручити управління країною своїм найближчим наближеним, а головне - бажання зберегти і поліпшити традиційні порядки, зумовили непослідовність політичного курсу.

Відзначаючи нові явища в політичній сфері, слід зазначити, що формування абсолютизму в Росії мало свої особливості. Воно спиралося не на успіхи нових верств населення-буржуазії в першу чергу, а на специфічні для нашої країни фактори: самодержавно-деспотичні традиції, висхідні до часів монголо-татарського ярма і епохи боротьби за єдність руських земель; необхідність тримати в покорі величезну територію; суперництво боярської аристократії з дворянством і т.д.

2. У процесі формування централізованої Московської держави з початку 16 століття складається особлива, притаманна саме російської державності соціально-політична система військово-служилих станів, на які спиралася влада. У 17 столітті завершилося складання соціальної структури російського суспільства, а Соборний Покладання 1649 р. юридично закріпило його станову організацію.

До першої категорії належали служиві люди, які ділилися на служивих «по батьківщині» і «по приладу». Служиві «по батьківщині» отримували землю за службу. Розвиток служилого стану характеризувалося усиливавшейся консолідацією та більш чіткої організацією. Положення бояр і дворян все більш залежало не від знатності і багатств, а від займаної посади в структурі державних чинів. Крім того, служилої стан обгороджували державою від проникнення до її складу представників інших станів. Служиві «по приладу» - стрільці, пушкарі, городові козаки, казенні ремісники - отримували невелику грошову платню, часто нерегулярно, що змушувало їх займатися торгово-ремісничою діяльністю. Але в порівнянні з посадських людьми у них були привілеї - вони не платили податки. Привілейоване купецтво становило верхівку «кращих» городян, виділяючись серед багатих торговців своїм правовим становищем.

Основну масу податного населення становили селяни і посадські люди. Посадські люди (середні і дрібні торговці і ремісники - «середні» і «молодший» городяни) страждали від непомірного податкового тягаря фактично були закріпачені державою. Соборний Покладання на вимогу посаду ліквідувало в містах так звані «білі слободи», населення яких належало боярам і церкви і не платило податків. Приватним особам та монастирям надалі було заборонено мати у містах лавки і посадські двори. Включення «белопомесцев» в тягло дещо полегшило становище «чорних» слобожан, але тепер все посадські прикріплялися до своїх місць проживання, їм заборонялося «закладатися в холопи», переселятися в інші міста. Відповідно до закону 1658 за втечу з посаду слід було суворе покарання у вигляді смертної кари.

Селянство становило основну частину населення країни (9.6 млн. чоловік) і поділялося на 4 основних групи: приватновласницькі, що жили в вотчинах і маєтках (67%), палацові (9%), чорносошну або державні (11%), монастирські (13%) .

Соборний Покладання, відповідаючи вимогам служивих людей, скасував урочні роки »і тим самим закрепостило селян. Майно селянина визнавалося власністю поміщика, який поступово знайшов право розпоряджатися і його особистістю. Якщо по Соборному укладенню поміщик не міг продавати селянина без землі, то за законом 1675 року така продаж, практикувалася і раніше, стала узаконеною. Кріпосне стан передавалося у спадок, а держава все менш і менш втручалася у взаємини між селянином і землевласником, піклуючись тільки про надходження податків.

Чорносошну селяни були особисто вільними. Розташовуючись на державних землях, вони мали право вільно розпоряджатися землею за однієї обмеження-після продажу або передачі в спадщину, новий власник повинен був платити податки державі в тому ж обсязі. Однак у 17 столітті активно практикувалася передача чорносошну земель в руки служилого стану, тому до кінця століття вони збереглися тільки в Помор'я та Сибіру.

Деякі історики називають Росію цього часу «служивим державою»:

- Закріпачення селян ще більшою мірою прив'язало землевласників до держави, так як тільки він міг забезпечити збереження і слухняність цієї дармовий робочої сили, виконання селянською громадою панських і державних повинностей;

- Городяни так само виявилися закріпаченим державою, а не платили тягла верхи міста перебували на государевої службі.

3. Закрепостітельная політика російської держави, погіршення матеріального становища мас, зміцнення самодержавства призвели в 17 столітті до ряду народних виступів. Недарма це століття було прозвано «бунташним». Характерною особливістю соціальних рухів 17 століття була участь у них найрізноманітніших верств населення: посадських і служивих людей, дворян, козаків, селян, стрільців, а іноді і бояр.

Історію міських повстань відкриває Соляний бунт 1648 року в Москві. Участь у ньому взяли різні верстви населення: посадські люди, стрільці, дворяни, незадоволені політикою уряду Б. Морозова. Приводом послужив розгін стрільцями 1 червня делегації, яка намагалася подати скаргу цареві на свавілля чиновників. Почалися погроми дворів впливових сановників. Цар змушений був віддати на розправу народу думного дяка Чистого, начальника Земського наказу Плещеєва, окольничого Траханіотова. Царю вдалося врятувати лише свого «дядька» Морозова. Повстання в Москві одержало широкий резонанс - хвиля соціальних антиурядових виступів влітку 1648 р. охопила багато міст Центральної Росії. Обурення охопило навіть Сибір, де повстанці служиві і посадські в Томську, підтримані селянством, незадоволеним встановленням «государевої ріллі», заарештували місцевого воєводу. Однак найбільш тривалі і наполегливі повстання були відзначені в 1650 р. у Пскові й Новгороді. Вони були викликані різким підвищенням цін на хліб у результаті зобов'язання уряду поставити хліб до Швеції. Усі виступи були придушені, однак цими подіями скористалися дворяни і посадські верхи, які вручили царя вимога впорядкувати закони та судову систему, підготувати новий збірник законів.

У 1662 році відбувся Мідний бунт, викликаний тривалою російсько-польською війною і фінансовою кризою. Грошова реформа (карбування знецінених мідних грошей) призвела до різкого падіння курсу рубля, що передусім вдарило по одержували грошову платню солдатів і стрільців, а також ремісників і торговців. Збуджений натовп рушила в село Коломенське, де перебував цар Олексій Михайлович. Поки цар умовляв натовп, а бояри відсиджувалися в далеких покоях царського палацу, до Коломенському підійшли вірні уряду війська. У результаті жорстокої розправи загинуло кілька сотень чоловік, а 18 було повішено. Тим не менш, ходіння мідних грошей було скасовано.

Кульмінацією народних виступів у 17 столітті стало повстання козаків і селян під проводом Степана Разіна. Цей рух зародився в станицях донського козацтва. Донська вольниця завжди приваблювала втікачів. Тут вони були захищені неписаним законом «з Дону видачі немає». Уряд, маючи потребу в послугах козаків по обороні південних кордонів, зрідка виплачувало їм платню і мирилося з існуючим там своєрідним правлінням.

Перший етап повстання: У травні 1667 Разін привів козаків на Волгу. Минувши Астрахань і пограбувавши по дорозі караван судів, разінці вийшли в Каспійське море. Потім, після зимівлі в Яїцькому містечку, козаки зробили вдалі набіги на володіння іранського шаха. Їх повернення на Дон у серпні 1669 з багатою здобиччю справила велике враження і зміцнила славу Разіна як щасливого отамана.

На другому етапі разінці взяли Царицин, Астрахань. До Разіну примикали різні швидкі люди, повстання охопило величезну територію Поволжя. Повсталі скрізь вводили козацьке пристрій, при цьому жорстоко розправляючись з боярами, дворянами, грабуючи навіть заможних селян.

Усвідомлюючи навислу загрозу, влада мобілізувала всі свої сили, У результаті царські війська завдали поразки 20-тисячний загін Разіна під Симбірськом в жовтні 1670 Сам отаман, отримавши серйозне поранення, біг на Дон. Але після поразки він вже не користувався колишнім впливом, а незабаром був схоплений домовитими козаками і видано уряду. У червні 1670 Разіна після жорстоких тортур страчено. А в листопаді урядові війська взяли останній оплот повсталих - Астрахань. Потім пішли розправи над різницями. В одному тільки Арзамасі було страчено до 11 тисяч осіб. Всього було вбито і закатовано до 100 тисяч повсталих. Таких розправ країна ще не знала. У 1671 році донське козацтво було вперше приведено до присяги на вірність царській службі, що стало початком його перетворення на надійну опору престолу в Росії. Основними причинами невдач повсталих були: слабка організація руху, недостатність озброєння, відсутність чітких цілей.

Криза соціальний супроводжувався кризою ідеологічним. Прикладом переростання ідеологічної боротьби в соціальну може служити Соловецкое повстання 1668-1676 р.р. Почалося воно з того, що братія Соловецького монастиря навідріз відмовилася прийняти виправлені богослужбові книги. Уряд вирішив приборкати непокірних ченців шляхом блокади монастиря і конфіскації його земельних володінь. Високі товсті стіни, багаті запаси продовольства розтягнули облогу монастиря на кілька років. До лав повсталих встали і разінці, заслані на Соловки. Тільки в результаті зради монастир був узятий, їх 500 його учасників в живих залишилося лише 60.

4. Що стосується економічного розвитку, то Росія як і раніше залишалася відсталою аграрною країною, в якій зберігалися умови панування панщинно - кріпосницької системи:

1) у 17 столітті в економіці Росії як і раніше переважало натуральне господарство;

2) натуральний характер виробництва селянського господарства не сприяв удосконаленню техніки землеробства, яка залишалася примітивною, а якщо і удосконалювалася, то вкрай повільно. Крім того, в Російській державі не бракувало землі, тому використовувалися лише екстенсивні методи ведення господарства (розвиток «вшир»), врожайність культур майже не росла, а земля за якістю залишалася такою, «який Бог дав»;

3) екстенсивний шлях розвитку господарства сприяв посилення експлуатації непродуктивного селянської праці. Під тиском дворянства, мала потреби в робочих руках, уряд продовжував проводити політику, спрямовану на зміцнення феодально-кріпосницьких порядків. Власницькі, монастирські, і палацові селяни Соборним укладенням були «навіки» прикріплені до панської землі. Селянам давалися невеликі ділянки землі, з яких вони мали годуватися. За це селяни повинні були зі своїм інвентарем та худобою обробляти панську оранку, а також платити оброк продуктами.

Однак 17 століття недарма називають початком нового часу. В економіці з'являються перші паростки нових капіталістичних відносин (у промисловості, торгівлі, почасти в сільському господарстві). Панщинне господарство продовжує еволюціонувати. Цей процес висловлювався в першу чергу в тому, що поміщики починають втягуватися в товарні відносини. Розмір панської оранки, яку селяни обробляли за допомогою свого реманенту і худоби, починає постійно збільшуватися, тому що в міру розвитку торгівлі поміщики намагалися продавати якомога більше хліба. Найчастіше замість натурального оброку селяни повинні були платити оброк грошовий, а це в свою чергу сприяло втягуванню в товарні відносини та селян.

У 17 столітті відбувається активне освоєння нових чорноземних районів (на південь від річки Оки, у Поволжі та Приураллі, в Сибір), тому намітилося зростання сільськогосподарської продукції.

Однак набагато швидше сільського господарства розвивалося промислове виробництво. Саме широке розповсюдження отримує домашня промисловість. Усюди селяни виробляли полотна і сірячинної сукно, мотузки і канати, різноманітний одяг, посуд, сани, рогожі, сало, щетину і багато іншого. Через скупників ці вироби потрапляли на ринок. Поступово селянська промисловість переростала рамки домашнього і перетворювалася на дрібнотоварне виробництво. Цим шляхом йдуть майстри з виготовлення ярославських полотен, важського сукон, Вяземський саней і т.д.

Ремісниче виробництво в місті поступово переорієнтувалося із замовлення на продаж тобто стало дрібнотоварним. Зростання виробництва, розрахованого на ринок, був викликаний поглибленням господарської спеціалізації окремих районів. Наприклад, виготовлення лляного полотна в 17 столітті сконцентрувалося в Новгороді, Пскові, Смоленську, Ярославлі, Костромі, Вологді. Найбільшими центрами з обробки шкіри стали Ярославль, Вологда, Калуга. Першокласними теслями мало Помор'я. Центрами залізоробних промислів стали повіти на південь від Москви: Серпуховський, Каширський, Тульський, Алексинский. По всій країні розходилося тульську залізо і серпуховский уклад, місцеві майстри, які працювали на казну, в той же час давали багато виробів для продажу на ринку. Другим центром виробництва металу стали землі на північний захід від Москви: Устюжна Железопольская, Тихвін, Заонежье. Устюженський сошники сковороди, цвяхи, і інші предмети домашнього ужитку розходилися не тільки в довколишніх селищах, а й віддалених. Основним районом солевидобутку було Помор'я. Райони Поволжя були головними постачальниками хліба. Помітне зростання російського ремесла, перетворення значної його частини в дрібнотоварне виробництво, укрупнення, використання найманої праці, спеціалізація окремих районів країни, поява ринку робочої сили створили умови для розвитку мануфактурного виробництва.

У 20-30 роки 17 століття в Росії з'явилися перші мануфактури-відносно великі виробництва, на яких застосовувався ручна праця кваліфікованих майстрів і приписних селян. Це свідчило про початок переходу до раннекапиталистическим виробництва, сильно ще оплутаним кріпосницькими відносинами. Перші мануфактури виникли в металургії. Потреба держави в озброєнні, яку не могло повністю задовольнити ремісниче виробництво і що ввозиться з-за кордону продукція, зумовили виробництво металу. Засновниками перших у Росії металургійного стали голландці А. Вініус, Ф. Акема і данець П. Марселіс. У 1636 році Вініус в Тульській - Каширському районі пустив вододействующіе завод, на якому виливали гармати і ядра, а так само сковороди, цвяхи. Такі ж підприємства для задоволення потреб своїх вотчин побудували І. Милославський, Б. Морозов у Оболенським, Нижегородському і Звенигородському повітах. З'явилися і перші міделиварний заводи. У 30 - ті роки швед Є. Койєтом заснував Духанинський скляний завод під Москвою. У самій Москві діяла належала казні текстильна мануфактура - Хамовний двір у Кадашевской слободі, що налічувала до 100 прядильних верстатів, а в Архангельську з'явився перший канатний завод.

Значна частина мануфактур були казенними або палацовими. На них застосовувалася примусова праця. Зв'язків з ринком вони не мали. Інша група мануфактур належала купцям, боярам і іноземцям. Останні отримували від влади концесію на відкриття заводу, потім протягом ряду років продавали продукцію державі за пільговими цінами. Це були відносно великі підприємства, де трудилися вільнонаймані робітники. Мануфактурам належала провідна роль у виробництві зброї. У виготовленні ж сільськогосподарських знарядь, предметів побутового вжитку з ними успішно конкурували дрібні селянські промисли та міські ремісники.

У 17 столітті починає складатися всеросійський ринок. Місцева торгівля зосереджувалася в містах і розвивалася досить успішно. Селяни продавали надлишки продуктів, що б заплатити поміщику грошовий оброк і купити вироблений в місті товар. Ремісники торгували своїми виробами, набували продукти харчування. Робітні люди мануфактур йшли на ринок за їжею, одягом, взуттям. Поміщики, як встановиться зимовий шлях, везли продавати до міста зерно, льон, сало, шкіри та інший надлишок оброчних товарів. Були на торг промисловики з хутром, камінням. Найбільшими торговельними містами були Москва, Ярославль, Нижній Новгород, Вологда, в Сибіру - Тобольськ і Якутськ.

У 17 столітті торгівля набуває загальросіянин характер: купці оптом скуповували товари ремісників і мануфактур, розвозили їх по ярмарках і базарах всієї країни. Основним видом великого оптового торгу всередині країни були ярмарки. Серед найбільших ярмарків виділялися: Макарьевская поблизу Нижнього Новгорода, Свенська під Брянськом, Ирбитская на Уралі. Постійним загальноросійським торговим центром була Москва. Тут у Червоній площі розташовувалося близько 120 торгових рядів. Самі за себе говорять назви їх рядів: хлібний, шинковий, калачний, Шубний, суконний і т.д. Мала місце спеціалізація не тільки в області виробництва товарів, але і їх продажу. Так, визнаними центрами торгівлі хлібом виступали Вологда, Вятка, Орел, Вороніж, Нижній Новгород. Головними ринками солі були Вологда і сіль Камська. Відбірна хутро продавалася в Солі Вичегодской - на шляху з Сибіру до Москви.

Панівне становище в торгівлі займали посадські люди, перш за все гості та члени Вітальні і Полотняною сотень. Проте торгова спеціалізація була розвинена слабо, капітал звертався повільно, вільні кошти і кредит були відсутні, лихварство ще не стало професійним заняттям, розкиданість торгівлі вимагала наявності багатьох агентів і посередників, що зменшувало її прибутковість. Товарне виробництво і грошовий обіг стосувалося в основному міського населення. У селі продовжувало панувати натуральне господарство.

Активно розвивалася зовнішня торгівля, як і раніше йшла через Архангельськ (до 75%) у західному напрямку і через Астрахань - у східному. Структура експорту залишалася традиційною, що відображала характер і рівень розвитку економіки. Вивозилися хутра, зерно, льон, пенька, шкіри, сало. Імпортувала Росія промислові вироби, метал, сукно, предмети розкоші, чай. Перевезення продукції сільського господарства була вигідна тільки великими партіями, що було можливо здійснити тільки морським транспортом. Морська торгівля з Європою здійснювалася через Архангельськ, що діяв лише кілька місяців у році. Що не могло задовольнити потреби країни, перед якою стояла гостра необхідність виходу до незамерзаючих морях. До того ж Росія не мала свого флоту, а її і так обмежена зовнішня торгівля майже повністю перебувала в руках іноземних купців.

Уряд, з огляду на інтереси власної економіки і російського купецтва, почав проводити політику протекціонізму. У 1653 році був прийнятий Торговий статут, який встановив 5 -% мито з ціни товару, що ввозиться. У 1667 році був прийнятий Новоторговий статут, згідно з яким вводилася 10 -% мито на ввезені товари, ряд товарів зовсім заборонили ввозити в країну. Іноземні купці не мали права вести на російських ринках роздрібну торгівлю. Товари свої вони повинні були оптом продавати російським купцям. Потреби економічного, політичного і культурного розвитку Росії визначали та її основні зовнішньополітичні завдання: - повернення територій, втрачених в роки Смути, а в перспективі-приєднання українських та інших земель, що входили до складу давньоруської держави;

-Боротьба за вихід до Балтійського і Чорного морів обумовлювалася, з одного боку, прагненням Росії встановити економічні зв'язки з Європою, без яких не можна було подолати її відсталість, а з іншого - потребою забезпечити безпеку південних кордонів, захистити їх від розбійних набігів васала Османської імперії - кримського хана.

-Подальше просування на Схід з метою експлуатації природних багатств Сибіру (руські люди прагнули збагатитися за рахунок видобутку соболя, який був уже знищений в Європейській частині, але продовжував залишатися головною частиною експорту) та встановлення «природного кордону» на Тихому океані.

У зовнішній політиці Росії в 17 столітті можна виділити ряд основних напрямів, а саме:

1. Західний напрямок:

- Ставлення з Річчю Посполитою. Загострення відносин з цією державою призвело до Російсько-польській війні 1654-1667 р.р. У 1648 році на Україну спалахнуло чергове повстання, викликане соціальним гнітом, політичних, релігійних безправ'ям, яке зазнавало на собі українське і білоруське населення, перебуваючи у складі католицької Польщі. Призвідниками виступи стали запорозькі козаки. Повстання очолив обраний гетьманом Богдан Хмельницький. Війська повсталих у ряді битв здобули перемогу, були підписані договори, за якими польський уряд пішов на деякі поступки. Б. Хмельницький, усвідомлюючи неміцність досягнутих угод і слабкість повстанців, неодноразово звертався за допомогою до російського уряду, висловлюючи готовність Україні увійти до складу Росії. Однак Росія, не готова ще вести війну з Польщею, не вирішувалася задовольнити прохання гетьмана. Лише коли восени 1653 р. нависнула загроза повного розгрому сил повсталих, а цього Росія не могла допустити, на Земському соборі в 1653 р. було прийнято рішення про прийняття України «під високу руку» російського царя. У січні 1654 р. на Переяславській раді було прийнято рішення про приєднання України до Росії.

Рішення Земського собору 1653 р. викликало війну з Польщею. Спочатку вона протікала успішно. Вже в 1654 р. російські війська оволоділи Смоленськом і рядом міст Білорусії, зустрівши при цьому підтримку місцевого населення. Однак невдачею вирішила скористатися Швеція, прагнула до гегемонії в даному регіоні. Крім того, шведи не бажали посилення Росії, і в 1655 р. шведські війська зайняли Варшаву. Сильна Швеція представляла для Росії велику загрозу, ніж слабка Польща. Тому, уклавши з поляками перемир'я, Росія вступила у війну проти Швеції. Але суперництво з найсильнішою армією в Європі виявилося не під силу Росії. У 1661 р. був підписаний Кардисский світ, по якому росіяни знову позбавлялися виходу до моря. Польща, отримавши перепочинок, знову почала війну проти Росії. Військові дії набули затяжного характеру, успіхи змінювалися поразками. Але в підсумку в 1667 р. було підписано Андрусівське перемир'я, за яким Росія отримувала Смоленськ, землі Лівобережної України, Київ, розташований на правобережжі віддавався на 2 роки, але так і не був тому повернуто Польщі. Умови цього перемир'я були закріплені «Вічним миром» 1686 р. Ця подія була найбільшої військово-дипломатичною перемогою Росії.

2. Південний напрямок-відношення з Кримським ханством і Османською імперією. З початку 70-х р.р. і до кінця 17 століття головним у зовнішній політиці Росії стало питання про відносини з Кримом і Туреччиною. Після загарбницьких дій в Польщі Османська імперія заявила про свої претензії на Лівобережну Україну, тому сприяв зрадницький договір гетьмана Івана Брюховецького з султаном про перехід Україні у підпорядкування Туреччини. Російсько-українським військам в 1667 р. вдалося відстояти стратегічно важливу фортецю Чигирин. 13 січня 1681 в Бахчисараї було підписано 20-річне перемир'я. Туреччина і Крим визнавали перехід до Росії Лівобережної України. І Києва. Південна Київщина, Брацлавль, Поділля залишалися у владі турецького султана. І його васала - українського гетьмана Правобережної України.

Австрія і Польща, відмовившись свого часу допомагати Росії в боротьбі проти кримсько-турецької агресії, тепер самі опинилися перед реальною загрозою. У 1684 році була створена для боротьби з Портою «Священна ліга» у складі Австрії, Польщі, Венеції під патронатом Папи Римського. Учасники Ліги вважали за необхідне залучити до неї всі християнські народи, особливо Росію, враховуючи її успішні дії проти турків. Згода на вступ Росії у Священну Лігу дозволило главі московського уряду В.В. Голіцину прискорити підписання в 1686 р. «вічного миру» з Польщею і домогтися значних територіальних поступок з її боку. Такий кардинальний поворот у зовнішній політиці Росії відповідав її національним інтересам.

Взявши на себе зобов'язання перед «Священною лігою», московський уряд розірвало перемир'я і в 1686 році оголосив війну Туреччині. У 1687 і 1689 р.р. російськими військами під командуванням В.В. Голіцина були зроблені спроби оволодіти Кримом, які закінчилися невдачею. Безрезультатні Кримські походи не принесли Росії не великих військових успіхів, ні нових територій. Тим не менш, основне завдання «Священної ліги» була виконана - російські війська блокували війська кримського хана, який не зміг надати допомогу турецьким військам, який зазнав поразки в Європі від австрійців і венеціанців. Крім того, включення Росії до складу європейського військового союзу значно підняло її міжнародний авторитет і змусило з нею рахуватися.

3. Ще одним напрямком у зовнішній політиці Росії в 17 століття було східне тобто колонізація Сибіру і Далекого Сходу. Затвердження росіян на Олені і Прибайкалля відкривало можливість руху першопрохідців і переселенців далі на схід і південний схід.

Відсутність на території Східного Сибіру і Далекого Сходу державних об'єднань (більшість місцевих племен жили в умовах родового ладу) полегшувало мирне освоєння цих безкрайніх просторів. Експедиції Дежнєва, Пояркова, Атласова сприяли освоєнню цих земель. Тут з'являються міста і укріплені поселення: Албазінський, Іркутське зимовище, Кумарскій, Нерчинський і т.д. З місцевого населення, яке увійшло до складу Росії, збирали ясак - податок хутром.

До кінця століття російські володіння в Азії сягали вже до узбережжя Тихого і Північного Льодовитого океанів. На півдні вони були обмежені зоною впливу Китайської імперії, яка була незадоволена просуванням російських. З метою врегулювання російсько-китайських протиріч на Далекому Сході між двома країнами був укладений у 1689 р. Нерчинський договір, який розмежовував володіння країн на Амурі і його притоках.

Таким чином, протягом 17 століття Росія непослідовно, періодично відступаючи і накопичуючи сили, але все ж вирішувала посильні для неї завдання. Територія країни значно збільшила свої розміри за рахунок приєднання величезних східних володінь в Сибіру і на Далекому Сході, а також Лівобережної України. Але загальний підсумок зовнішньої політики був невеликий. Придбання давалися з максимальним напруженням сил величезними фінансовими витратами. Основні ж стратегічні завдання-отримання виходу до морів і возз'єднання російських земель - залишилися невирішеними.

Основними причинами, що перешкоджали вирішенню внешнепол-тичні завдань були:

-Економічна і військова відсталість Росії,

-Залежність від імпорту зброї,

-Дипломатична і культурна ізоляція.

6. До середини 17 століття, корінні зміни, що відбуваються в російській суспільстві і державі, зажадали проведення та реформи російської православної церкви. Потреба у проведенні такої реформи виникла не відразу, а лише в результаті визрівання відповідних передумов:

а) Соціальна криза середини 17 століття, важке економічне становище країни в тій чи іншій мірі торкалися відносини між державою і церквою.

б) Кризові явища, які вразили саму церкву. Низький рівень професійної підготовки духовенства, його вади (пияцтво, розпуста, користолюбство і т.д.). До середини 17 століття з'ясувалося, що в російських богослужбових книгах, які переписувалися із сторіччя в сторіччя, накопичилося багато помилок, виправлень, перекручень. Це не дивно: переписувачі, використовуючи тексти старих рукописів, не всі могли читати, дещо дописували по пам'яті, домислювати, поправляли, тим самим часто спотворюючи первинний сенс. Те ж відбувалося і в церковних обрядах. Багато знають літургію люди засуджували Багатоголосий під час церковних служб. Ці служби йшли довго і виснажливо, і священики пішли за наступним шляхом: читали самі свою молитву, в той же час дяк читав свою, а хор співав псалми. Парафіяни не могли нічого розібрати не могли. Звичай хреститися двома перстами, відповідно до твердження багатьох теж був помилковим і гріховним. Всі ці явища підривали авторитет церкви. Для відновлення її впливу в суспільстві потрібно навести порядок, уніфікувати обряди і священні книги за єдиним зразком.

в) Духовна криза, переживав російським суспільством, загострював проблему відповідності церкви вимогам часу.

г) Зовнішньополітичні інтереси країни так само вимагали реформи. Росія намагалася об'єднати під своєю егідою всі православні церкви і народи. Російський цар мріяв стати спадкоємцем візантійських імператорів, як у справах віри, так і в їх територіальних володіннях. Тут позначився вплив теорії «Москва-третій Рим». Для здійснення даної теорії необхідно було приведення обрядів у єдність з грецькими зразками, прийнятими в українській, сербській та інших православних церквах, які перебували в країнах, на які претендувала Росія.

Одним із спірних питань у реформуванні церкви було питання про те, за якими зразкам виправляти книги і обряди. Одні стверджували, що за основу необхідно взяти рішення Стоглавого Собору 1551 р., що проголосив непорушність давньоруських обрядів. Інші пропонували використовувати тільки грецькі оригінали, з яких колись і робилися російські переклади богослужбових книг. На думку останніх, в тому числі правщики Московського Друкованого двору, ця робота могла бути доручена тільки високопрофесійним перекладачам-богословам. У зв'язку з цим за рішенням царя Олексія Михайловича і патріарха Йосипа до Москви були запрошені вчені ченці Київської Могилянської гімназії - Єпіфаній Славинецький, Арсеній Сатановський і Дамаскин Птіцкій.

Поштовхом для проведення реформи стала так само діяльність, що склався в 40-х роках у придворній середовищі гуртка «ревнителів стародавнього благочестя». На чолі цього гуртка стояв протопоп Благовіщенського собору, духівник царя Олексія Михайловича, Стефан Воніфатія.

У нього також входили протопоп Казанського московського собору Іван Неронов, царський улюбленець окольничий Федір Ртищев, диякон Благовіщенського собору Федір, Архімандрит московського Новоспаського монастиря Никон і його майбутній противник протопоп Аввакум, а так само ряд інших місцевих протопопов. Головним завданням цього гуртка стала розробка програми церковної реформи, в основу якої відповідно до царським рішенням були все-таки покладено грецькі зразки. Дане рішення і стало згодом причиною розколу в середовищі духовенства.

Всю роботу з реалізації нововведень, що вводяться у відповідності з церковною реформою, очолив вибраний на патріарший престол в 1652 році талановитий адміністратор, але владний і честолюбний Никон, який зробив за підтримки царя Олексія Михайловича стрімку кар'єру. Ставши патріархом, Никон незабаром порвав зі своїми недавніми соратниками по кружку «ревнителів благочестя», зберігали прихильність «старине», і став рішуче впроваджувати нові церковні обряди за київським і грецькому зразкам.

У 1653 році Никон розіслав указ, велевшему хреститися «пучкою», а так само уточнюється, скільки земних поклонів треба класти перед читанням молитви св. Єфрема Сиріна. Потім патріарх обрушився на іконописців, що почали використовувати західноєвропейські прийоми живопису. За прикладом східного духовенства в церквах почали читати проповіді власного твору.

Росіяни богослужбові книги наказано було везти на перегляд до Москви. Якщо там знаходили розбіжності з грецькими, то книги знищували, натомість друкували і розсилали нові. Церковний собор 1654 р. за участю царя і членів Боярської Думи схвалив виправлення книг за грецькими зразками.

У 1654 р., за відсутності царя, що був у військовому поході проти Польщі, люди патріарха насильно вдиралися в будинки московських жителів-посадських, купців, дворян і навіть бояр. Вони забирали з «червоних кутів» ікони «єретичного листа», виколювали образам очі, носили знівечені лики по вулицях, читаючи указ, який погрожував відлученням від церкви всіх, хто пише і зберігає подібні ікони. «Несправні» ікони знищували.

Крім виправлення богослужбових книг та ікон основним змістом реформи були наступні: хреститися було наказано не двома пальцями як раніше, а трьома; іншим було прочитання символу віри; ім'я Христа стало писатися «Ісус», а не «Ісус», як вимагала традиція; був введений чотирикутний хрест, який вважався після Стоглавого собору «латинським», Сталася реформа церковно-слов'янської мови, змінилася лексика, граматика, наголосу. Слово "алілуя" під час молитви потрібно було вимовляти не двічі, а тричі; рухатися навколо аналоя слід було тепер не по сонцю, а проти нього. Внесено були зміни в облачення духовенства у вигляді архієрейського палиці, клобуки і мантії.

Реформа, проведена Никоном, не зачіпала основ православ'я і в основному стосувалася обрядовості. Тим не менш, проти неї виступили в першу чергу колишні соратники і друзі по кухоль «ревнителів». Очолив їх протопоп Аввакум, в усьому схожий на Никона, людина пристрасний і гарячий, фанатичний і нетерпимий. «Ревнителі» писали цареві, але той не відгукувався. Тоді свої проповіді і заклики зберегти «древле благочестя» вони стали звертати до широких верств віруючих столиці, а потім і інших міст і повітів. У 1656 р. на черговому соборі, скликаному з ініціативи патріарха за участю антіохійського патріарха і сербського митрополита, всіх прихильників старих російських обрядів відлучили від церкви. Сторону ревнителів прийняли деякі знатні й багаті бояри, церковні ієрархи, селяни і посадські люди. У Москві відбувалися виступи противників реформ. Церковна реформа не пройшла безслідно і мала ряд досить серйозних наслідків, а саме:

- Діяльність Никона послабили російську православну церкву, стала прологом ліквідації патріаршества, підготувавши її повного підпорядкування державі;

 • одним їх духовних наслідків була деформація теорії «Москва-третій Рим»;

 • призвела до розколу суспільства на прихильників реформи - «ніконіанцев» і противників-старообрядців.

Старообрядництво стало одним з найбільш складних і суперечливих наслідків реформи. За деякими даними більше третини православного населення залишилися в старій вірі. Старообрядництво являло собою релігійно-психологічне явище. Стара віра ототожнювалася з ідеєю Старої Русі, з надією знайти «правду» - соціальну справедливість, врятувати безсмертну душу і потрапити в Царство Небесне. Ідейні вожді старообрядництва Неронов і Авакум закликали до відмови від нововведень, до боротьби за православні традиції, і «істинну віру». При цьому релігійний зміст виявлялося і в соціально - політичних протестах. Ревнителі старої віри йшли до Разіну, підняли повстання в Соловецькому монастирі. Багато хто бігли зі світу, «захопленого антихристом». Втеча приймало різні форми - від самоти в лісових скитах і участі в освоєнні Сибіру до самоспалень цілими громадами (в гарі за даними кінця 17 століття загинуло не менше 20-тисяч чоловік) часто під загрозою урядових репресій.

Але мова йшла не тільки про збереження старого. Напередодні Нового часу, в обстановці духовної кризи російського суспільства старообрядництво мало деякі соціально-психологічні риси, не характерні для традиційного православ'я. Оскільки цар і церква виявилися дискредитованими, відбулася «втрата» зовнішнього авторитету, образу заступника перед Богом. Підвищилася роль моральності кожного з віруючих як носія внутрішньої віри. Старообрядці гостро відчули особисту відповідальність не тільки за особисте спасіння, а й за долю церкви і суспільства. Їх віросповідання стало більш діяльним. Старообрядці стали розраховувати на свою внутрішню віру, що позитивно впливало на їх вигляд, сприяло помірності в матеріальних потребах, виникнення нової трудової етики, нового ставлення до власності. Активізувалася соціальна, в тому числі господарська діяльність старовірів, які прагнули врятувати свої громади, для цього зміцнюючи їх матеріальну базу. Не випадково саме старообрядництво в кінці 18 - першій половині 19 століття зробило виключно багато для розвитку російського підприємництва. Засновниками найбільших династій російських промисловців і купців-Гучкових, Коновалова, Морозових, Рябушинських, Третьякових, належали до старообрядцям.

Отже, як перетворення і в інших сферах життя, церковна реформа відрізнялася непослідовністю, непродуманістю і привела до несподіваних і суперечливих результатів.

Доля самого Никона була трагічною. Непомірні владолюбство і гордість патріарха зіштовхнули його не тільки зі світськими і духовними вельможами, якими він зневажав, але і з царем. Значно змужнілий, подорослішав Олексій Михайлович більше не міг зносити патріарші претензії, витівки «другого» государя, що претендував на політичну першість. Невдоволення царя наростало. Він перестав відвідувати служби, які вів патріарх, запрошувати його на прийоми до палацу. Никон не витримав. На богослужінні в Успенському соборі Кремля він відмовився від патріаршества, покинув столицю і поїхав у побудований їм Воскресенський Новоіерусалімскій монастир. Никон чекав, що цар буде благати його повернутися в Кремль. Але той став підшукувати нового патріарха. У 1666 році на церковному суді Никона звели з патріаршества і заслали в Ферапонтов монастир, потім перевели в Кирило - Білозерський обитель.

Отже, середина і друга половина 17 століття була ознаменована початком масованого західного впливу на Русь. У цей час країна розширює свої межі далеко на Схід, не тільки вийшовши до Тихого океану, але і впритул наблизившись до берегів Америки. Цей період підготував ті корінні зміни, які прийнято пов'язувати з ім'ям Петра Великого.

Список використаної літератури

 1. В.О. Ключевський «Російська історія» Москва ЕКСМО 2005

 2. М.М. Зуєв «Вітчизняна історія» Москва ОНІКС 2005

 3. О.В. Волобуєв «Росія і світ« Москва Дрофа 2006

 4. І.А. Ісаєв «Історія держави і права України» Москва БЕК 1993

 5. В.І. Буганов «Світ історії. Росія в 17 столітті »Москва 1989

 6. СВ. Бушуєв «Історія держави Російської» Москва Книжкова палата 1994

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Історія та історичні особистості | Реферат
122.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Соціально-економічний та політичний розвиток УРСР у другій половині 50-х в 80-ті рр. ХХ
Соціально економічний та суспільно політичний розвиток Росії
Соціально економічний розвиток Росії в другій половині XVIII ст
Соціально-економічний розвиток Росії в другій половині XVIII ст
Соціально-економічний розвиток і суспільно-політичний устрій Чечні в XVIII столітті
Соціально економічний розвиток Казахстану у другій половині XIX ст
Економічний розвиток Росії в другій половині XIX століття
Економічний розвиток Росії в другій половині 40-х - 50-х рр. новації і догми
Суспільно-політичний розвиток СРСР у середині 1950-1960-х рр.
© Усі права захищені
написати до нас