Соціальний педагог мети функції завдання діяльності

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Мета діяльності соціального педагога - створення сприятливих умов для особистісного розвитку людини (фізичного, соціального, духовно-морального, інтелектуального), надання йому комплексної соціально-псіхілого-педагогічної допомоги у саморозвитку та самореалізації в процесі соціалізації, а також захист людини (соціальна, психолого- педагогічна, моральна) у його життєвому просторі.

Завдання соціального педагога:

 • Забезпечення, збереження і зміцнення фізичного, психологічного, соціального, морального здоров'я особистості;

 • Формування моральної свідомості, моральних якостей, соціально значущих орієнтацій і установок у життєвому самовизначенні і моральної поведінки;

 • Створення сприятливих умов у мікросоціумі для розвитку здібностей та реалізації можливостей людини, його позитивного потенціалу в соціально корисних сферах життєдіяльності, попередження тупикових ситуацій в особистісному розвитку;

 • Надання комплексної соціально-психолого-педагогічної допомоги і підтримки;

 • Створення комфортного, гуманізувати виховного простору в мікросоціумі.

Основні напрями соціально-педагогічної діяльності:

 • Створення соціальних умов, що компенсують неблагополучний досвід соціалізації і несприятливі умови життя дітей і їх сімей;

 • Надання комплексної допомоги, спрямованої на створення сприятливих соціально-педагогічних умов у освітніх та інших установах системи соціального виховання та захисту;

 • Забезпечення діагностики, корекції та консультування з соціально-педагогічної проблематики для дітей і сімей групи ризику;

 • Соціально-педагогічна профілактика та реабілітація дезадаптованих і соціально депривовані дітей і підлітків;

 • Робота з дітьми-інвалідами;

 • Робота з обдарованими дітьми;

 • Організація спортивно-оздоровчої, дозвільної та інших видів діяльності дітей, підлітків, дорослих;

 • Консультування і спеціалізована допомога у професійному визначенні;

 • Культурно-просвітницька робота серед населення з пропаганди і роз'яснення здорового способу життя;

 • Здійснення системи превентивних заходів, попередження та усунення прямих і непрямих десоциализирующих впливів соціуму;

 • Попередження соціальної та педагогічної захищеності дітей;

 • Соціально-педагогічне дослідження з метою виявлення соціальних та особистісних проблем дітей різного віку, робота в класах педагогічної корекції;

 • Попередження негативного ставлення дорослих до дітей, допомога у вирішенні виниклих конфліктів між вчителями та учнями, батьками і дітьми та ін

Правильно організована соціально-педагогічна діяльність передбачає орієнтацію на особистість, індивідуальність, розкриття сутнісних сил дитини надання йому комплексної соціально-психолого-педагогічної допомоги у вирішенні особистісних проблем і, найголовніше, в усвідомленні себе суб'єктом власного життя.

Соціально-педагогічна діяльність завжди повинна бути адресною, спрямованої на конкретну дитину, на рішення його індивідуальних проблем, що виникають у процесі соціалізації, інтеграції в суспільство.

Соціальний педагог повинен вміти виявляти гідності особистості, «проблемне поле» дитини, прогнозувати і проектувати можливі варіанти його розвитку, впливати на мотиваційно-потребностную сферу, щоб викликати бажання до самовдосконалення, самовиховання, приводити в дію внутрішній регулятивний механізм.

Особливо важливо вміти визначати, які ціннісні орієнтації формує соціальна система, в яку включений дитина, які соціальні ролі він виконує і як переживає свої соціальні позиції - від цього багато в чому залежать його потреби і поведінку.

Соціально-педагогічна діяльність передбачає і так зване соціальне загартовування дітей, підлітків, тобто розвиток здібності у них вижити в складних ситуаціях, не зламатися, знайти способи подолання труднощів, залишаючись гідною людиною.

І, нарешті, соціально-педагогічна діяльність повинна бути спрямована на формування і розвиток моральних орієнтацій, моральної свідомості, моральних почуттів, соціально значимих установок у життєвому самовизначенні, а значить і моральної поведінки дитини.

Як відомо, людина живе в зовнішньому і внутрішньому світі. Завдання соціального педагога - вміти наповнювати змістом, духовним, моральним змістом внутрішній світ дитини, організовувати осмислення ним подій, що відбуваються, свого місця в цьому світі і часу. Інша важлива задача - вміти управляти зовнішнім світом, створювати моральну виховує середу в мікросоціумі.

У своїй діяльності соціальний педагог керується такими принципами: природо-та культуровідповідності; гуманізації; суб'єктності; прийняття дитини як даності; персоналізації; особистісного підходу; діяльнісного підходу; комплексного підходу; системного підходу; акмеологічного підходу; соціальної адекватності; ціннісних орієнтацій; компенсації; конфіденційності; захисту; діалогічність і ін

Педагогічна та соціально-педагогічна діяльність

Вид проф. діяльності

Мета діяльності

Характер діяльності

Об'єкт діяльності

Установи, де здійснюється діяльність

Пед. діяльність

Передача соціокультурного досвіду

Програмно-нормований, безперервний

Всі діти

Освітні установи

Соціально-педагогічна діяльність

Допомога у соціалізації дитини

Адресний, локальний

Дитина з проблемами соціалізації

Освітні установи, соціально-педагогічні установи, соц. служби

Сутність соціально-педагогічної діяльності

Соціально-педагогічна діяльність (СПД) починається з постановки мети і завдань, які необхідно вирішити фахівцеві, - сформувати у дитини навички спілкування, які з якої-небудь причини у нього відсутні, допомогти дитині адаптуватися в новому середовищі і т.д. Мета, у свою чергу, визначить зміст діяльності, методи її реалізації та форми організації, які взаємопов'язані між собою.

Мета СПД та її кінцеві результати залежать від того, наскільки правильно визначено зміст, які обрані методи для її досягнення та форми її організації цієї діяльності. Зрозуміло, що зміст, методи і форми можуть існувати незалежно один від одного, їх взаємозв'язок визначається тим, що зміст впливає на форми і методи, ті в свою чергу можуть коригувати зміст і форми; крім того, форми і методи також взаємопов'язані (схема1).

Соціально-педагогічна технологія є інтегративної різновидом соціальної та педагогічної технологій. Можливість розробки соціально-педагогічних технологій зумовлена ​​тим, що СПД, як і всяка інша різновид соціальної діяльності, має свою структуру, завдяки якій вона може поетапно расчленяться і послідовно реалізовуватись. Основними компонентами діяльності виступають цілепокладання, вибір способів дії і його інструментарію, оцінка результатів діяльності.

Застосування технологій в роботі соціального педагога дозволяє поетапно реалізовувати виділені структурні компоненти його діяльності (схема 2).

Схема 1. Соціально-педагогічна діяльність


Схема 2. Соціально-педагогічна технологія

Рішення будь-якої проблеми дитини, що вимагає втручання соціального педагога, починається з діагностування проблеми, яке включає в себе обов'язковий етап збору аналізу та систематизації інформації, на підставі якої може бути зроблено те ​​чи інше ув'язнення. Особливістю діяльності соціального педагога є те, що дитина не завжди може сформулювати проблему, яка у нього виникає, і пояснити, чим вона викликана (конфліктом з батьками, конфліктом з вчителями, конфліктом з групою дітей та ін), тому завдання соціального педагога полягає в тому, щоб самому виявити всі значимі обставини ситуації дитини і поставити діагноз.

Наступний етап - пошук шляхів вирішення цієї проблеми. Для цього на підставі діагнозу ставиться мета і відповідно до неї виділяються конкретні завдання діяльності. Виконання поставлених завдань може здійснюватися двома шляхами. Перший - таку проблему можна вирішити відомим способом, із застосуванням вже розроблених технологій, тому завдання соціального педагога полягає у виборі саме тієї технології, яка забезпечить успішне вирішення проблеми. Для цього соціальний педагог повинен бути озброєний знаннями про всіх існуючих соціально-педагогічних технологіях, а також вміннями вибирати ту, яка необхідна в даному конкретному випадку.

Якщо йому це не вдається (випадок винятковий), тоді соціальний педагог повинен вміти скласти свою власну програму вирішення проблеми, тобто самостійно розробити технологію своєї діяльності в даному випадку. Для цього соціальному педагогу необхідно знати, що таке індивідуальна програма, як вона складається, як при цьому враховуються особливості дитини та особливості його проблеми й багато чого іншого.

У будь-якому випадку ці дві гілки, позначені на схемі, ведуть до вирішення проблеми. Для цього соціальний педагог, в залежності від того, яку технологію він застосовує, вибирає відповідні методи (переконання, вправа тощо) і форми організації (індивідуальна, групова) звий діяльності, певні кошти, які він використовує в роботі і які йому дозволяють вирішити проблему дитини.

Після закінчення роботи соціальний педагог повинен оцінити, наскільки правильно вирішена проблема дитини. При цьому можливі, принаймні два випадки: соціальний педагог позитивно вирішує проблему дитини, і на цьому його діяльність з дитиною закінчується; другий випадок - соціальний педагог не зміг або тільки частково вирішив проблему дитини, тоді необхідно з'ясувати, на якому етапі були допущені помилки : етапі діагностування, вибору рішення або визначення методів і засобів. У цьому випадку необхідна коригування його діяльності на кожному етапі і повторення вирішення проблеми.

Впровадження технологій в діяльність соціального педагога забезпечує економію сил і засобів, дозволяє науково будувати СПД, сприяє ефективності у вирішенні завдань, що стоять перед соціальним педагогом. Соціально-педагогічні технології дозволяють вирішити весь широкий спектр завдань соціальної педагогіки - діагностики, соціальної профілактики, соціальної адаптації та соціальної реабілітації.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Реферат
26.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Поняття предмет мети завдання функції кримінології
Поняття сутність мети завдання та основні функції менеджменту
Завдання та функції діяльності прокуратури
Аптеки завдання функції класифікація вимоги до діяльності
Маркетинг мети призначення і завдання
Анімаційні програми завдання мети перспективи
Характеристика мети і завдання музичної освіти
Принципи і методи соціальної роботи мети завдання
Роль мети завдання і принципи маркетингових досліджень
© Усі права захищені
написати до нас