Соціальне забезпечення

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Введення

Глава 1. Поняття і предмет права соціального забезпечення

§ 1.Поняття соціального забезпечення

§ 2.Функції соціального забезпечення

§ 3. Соціальне забезпечення та соціальний захист

§ 4. Предмет права соціального забезпечення

Глава 2. Метод і система права соціального забезпечення

§ 1. Метод права соціального забезпечення

§ 2. Система права соціального забезпечення

Висновок

Бібліографія

Введення

Соціальне забезпечення завжди займало і займає одне з ключових, визначальних місць в житті держави і суспільства. Воно безпосередньо залежить від розвитку економіки і найтіснішим чином пов'язано з політикою і соціальним благополуччям людей праці та непрацюючих верств населення.

Зміст поняття соціального забезпечення, його параметри, формувалися поступово в міру розвитку самої системи соціального забезпечення в нашій державі.

В економічній та юридичній науці поняття соціального забезпечення трактується неоднозначно і до цих пір не є загальноприйнятим. У семантичному розумінні соціальне забезпечення означає «надання достатніх матеріальних засобів до життя будь-кому з боку суспільства». Іншими словами, різні форми допомоги суспільства своїм членам у цьому визначенні трактуються як соціальне забезпечення.

Між тим форми і види такої допомоги можуть бути найрізноманітнішими. Виходячи з цього, в науці склалися дві основні концепції змісту цього поняття - економічна і правова. Прихильники економічної концепції включали в соціальне забезпечення всі види допомоги членам суспільства за рахунок суспільних фондів споживання (у тому числі безкоштовну середню, середню спеціальну і вищу освіту, безкоштовне надання житла (або житлових субсидій), безкоштовні фізкультура і спорт, обслуговування закладами культури, всі види пенсій, допомог, соціальне обслуговування, медична допомога та лікування, а також різного роду пільги для окремих категорій громадян). Основу даної концепції становив спосіб розподілу благ через суспільні фонди споживання.

Представники правової концепції спочатку базували свою позицію одночасно на декількох часом мало сумісних критеріях, зокрема на економічному і суб'єктному. Вони вважали, що забезпечення має стосуватися не всіх членів суспільства, а лише певних громадян, які користуються особливим захистом з боку держави. До числа суб'єктів, Які користувалися особливою турботою суспільства на окремих етапах його розвитку, ставилися різні категорії громадян (в царській Росії - спочатку лише чиновники та військовослужбовці, потім - наймані працівники важкої промисловості та члени їх сімей).

Глава 1. Поняття і предмет права соціального забезпечення

§ 1. Поять соціального забезпечення

Представники правової концепції спочатку базували свою позицію одночасно на декількох часом мало сумісних критеріях, зокрема на економічному і суб'єктному. Вони вважали, що забезпечення має стосуватися не всіх членів суспільства, а лише певних громадян, які користуються особливим захистом з боку держави. До числа суб'єктів, Які користувалися особливою турботою суспільства на окремих етапах його розвитку, ставилися різні категорії громадян (в царській Росії - спочатку лише чиновники та військовослужбовці, потім - наймані працівники важкої промисловості та члени їх сімей).

За радянської влади соціальне забезпечення спочатку поширювалося на всіх осіб найманої праці (робочих і службовців), а потім на членів колгоспу, дітей, багатодітні сім'ї, одиноких матерів. Нарешті, нинішнє законодавство про соціальне забезпечення Росії поширюється вже і на безробітних, вимушених переселенців і біженців, осіб, які не мають права на трудову пенсію.

У перші роки радянської влади сформувалася теорія так званих соціальних ризиків, відповідно до якої соціальне забезпечення - це надання благ при перерозподілі колективного продукту членам суспільства, які перебувають у важкій життєвій ситуації, що визнається суспільством поважною. Представниками цієї теорії були В. М. Догадов Н. А. Вигдорчик, Н. А. Семашко. Проте її прихильники до числа соціальних ризиків відносили і забезпечення з коштів громадських організацій, з коштів кас (товариств) взаємодопомоги, соціально-культурне обслуговування. У зв'язку з цим соціальне забезпечення поширюється, на їхню думку, на все населення країни, а не тільки на непрацездатних.

В. Дурденевскій запропонував обмежити межі соціального забезпечення суворо цільовою спрямованістю. На його думку, такою метою повинна бути допомога суспільства в «розвитку і охороні людини».

Введення функціонального (цільового) критерію на додаток до економічного і суб'єктним стало надалі основоположним чинником у формуванні наукової думки але питання про поняття соціального забезпечення.

Розвиваючи позицію В. Дурдеіевского, В. С. Андрєєв вказував, що соціальне забезпечення - це «сукупність певних соціально-економічних заходів, пов'язаних із забезпеченням громадян у старості та нри непрацездатності, з турботою про матір і дітей, з медичним обслуговуванням та лікуванням як найважливішими засобами оздоровлення, профілактики і відновлення працездатності ».

Проте позиція BC Андрєєва не була однозначно прийнята вченими.

При формуванні поняття соціального забезпечення необхідно враховувати також, що воно є вираженням соціальної політики держави на даному етапі його розвитку. Зміна соціальних пріоритетів неминуче тягне за собою і зміни у змісті поняття соціального забезпечення.

Соціальна політика сучасної Російської держави повинна бути спрямована на соціальне забезпечення такого рівня, який закріплений у міжнародних актах, ратифікованих нашою країною. СРСР (правонаступницею якого є Росія) ратифікував Загальну декларацію прав і свобод людини і громадянина 1948 р., а також Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права людини і громадянина (18 вересня 1973 р.). Відповідно до цими актами кожен член суспільства має право на соціальне забезпечення і на здійснення необхідних для підтримання її гідності і для вільного розвитку її особи прав у економічній, соціальній і культурній галузях відповідно до структури і ресурсів кожної держави. Кожна людина має право на такий життєвий рівень (включаючи предмети першої необхідності, житло, медичний догляд та необхідне соціальне обслуговування), який необхідний для підтримки здоров'я і добробуту її самої та її сім'ї, а також право на забезпечення на випадок безробіття, хвороби, інвалідності, вдівства, старості чи інших обставин втрати засобів до існування через незалежні від нього причин.

Процес формування сучасної російської державної системи соціального забезпечення відбувається на основі врахування зазначених основних положень міжнародних норм. У розвиток цього Конституція Російської Федерації 1993 р. проголосила Росію соціальною державою, політика якої спрямована на створення умов, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини. У зв'язку з цією політикою охороняються труди здоров'я людей, здійснюється державна підтримка сім'ї, материнства, батьківства і дитинства, інвалідів та громадян похилого віку, розвивається система соціальних служб, встановлюються державні пенсії, посібники та інші гарантії соціального захисту.

Таким чином, під соціальним забезпеченням в даний час слід розуміти форму вираження соціальної політики держави, спрямованої на матеріальне забезпечення певних категорій громадян з коштів державного бюджету та спеціальних позабюджетних державних фондів у випадку настання подій, визнаних державою на даному етапі свого розвитку соціально значущими, з метою вирівнювання соціального стану цих громадян в порівнянні з іншими членами суспільства.

Виходячи з цього визначення до системи соціального забезпечення сучасної Росії слід відносити всі види пенсій, допомог | компенсаційних виплат, соціальне обслуговування, медичну допомогу та лікування, а також різні пільги для окремих категорій громадян. У поняття соціального забезпечення не включається право на безкоштовну освіту та забезпечення житлом - через відсутність події як одного з необхідних чинників, з яким пов'язується соціальне забезпечення.

§ 2. Функції соціального забезпечення

Призначення системи соціального забезпечення проявляється в його функціях. У правовій літературі виділяються чотири основні функції соціального забезпечення: економічна, політична, демографічна, соціально-реабілітаційна.

Економічна функція виражається в наданні матеріальної підтримки громадянам у важкій життєвій ситуації, у сприянні розвитку суспільного виробництва в цілому та окремих галузей народного господарства, економічному підйому зон пріоритетного розвитку і т.д.

Політична функція спрямована на зближення соціального рівня різних верств населення, створення умов, що забезпечують гідне життя кожній людині. Вона покликана стабілізувати суспільні відносини у сфері соціального захисту населення.

Демографічна функція сприяє стимулюванню зростання народонаселення країни, відтворення здорового покоління, зростанню тривалості життя громадян і т.д.

Соціально-реабілітаційна функція соціального забезпечення (вперше виділена професором Р. І. Іванової) пов'язана з задоволенням специфічних потреб людей похилого віку та непрацездатних громадян. Вона виражається у створенні умов, що сприяють збереженню їх правового статусу та охорони здоров'я всіх громадян.

Нам видається, що соціальне забезпечення виконує ще одну дуже важливу функцію - захисну. Перш за все саме це завдання ставить перед собою суспільство, надаючи соціальне забезпечення своїм громадянам, бо захист їх у важкій життєвій ситуації, допомогу у вирішенні різних проблем (матеріальних, фізичних, психологічних, вікових і т.д.) є основним призначенням соціального забезпечення.

§ 3. Соціальне забезпечення та соціальний захист

У правовій літературі поняття соціальної держави справедливо пов'язується з поняттям соціального захисту, а також його співвідношення з соціальним забезпеченням.

Розробка поняття соціального захисту ведеться з позицій тих елементів і властивостей феномена, які входять в коло проблем, пов'язаних з предметом тієї чи іншої науки. У результаті невиправдано звужується поняття соціального захисту, спостерігається фрагментарний підхід до її організації. Це пов'язано ще і з тим, що на сьогодні термін «соціальний захист» не має чітко визначених рамок, меж та обсягу содержанія1.

Виділяючи місце «соціального» в системі суспільних процесів і відносин, слід підкреслити, що соціальні відносини відображають певний зріз у рамках «громадського». Причому соціальний захист особистості, соціальне забезпечення мають найтісніший зв'язок з такою категорією, як мораль. Саме за станом соціальної захищеності і соціальному забезпеченню особистості в суспільстві можна судити про його моральний бік. Тобто ці соціальні фактори виступають в деякому роді критерієм зрілості суспільства, рівнем його моральних та юридичних норм.

У широкому сенсі слова під соціальним захистом розуміється система соціальних відносин, при яких індивід здатний самостійно подбати про себе, створити умови для життєдіяльності та духовного розвитку. Він ніби «соціально-самообслуговуватися». У даному значенні соціальний захист практично збігається з розгалуженою системою гарантій прав людини. Що стосується соціального захисту у вузькому сенсі слова, то мається на увазі конкретна соціальна політика держави, яка прагне правовими заходами забезпечити задовільний або хоча б безбідне існування тим групам населення, які знаходяться в особливо складному матеріальному положенні і не здатні без зовнішньої підтримки поліпшити його.

Співвідношення соціального захисту і соціального забезпечення можна більш об'єктивно виявити на базі міжнародного досвіду правового регулювання обох цих суспільних категорій. Візьмемо, наприклад, конвенцію МОП № 102 «Про мінімальні норми соціального забезпечення», що вступила в силу для Росії в 1995 р., яка дає перелік дев'яти видів соціального захисту: медичне обслуговування, допомога по безробіттю, пенсії по старості, допомоги по виробничому травматизму , посібники але вагітності та пологах, допомоги по хвороби, сімейні допомоги. Тут МОП встановлює види соціального захисту в залежності від різновиду соціальних і несоціальних чинників. З цього можна зробити висновок, що, по-перше, соціальний захист та соціальне забезпечення - все ж різні категорії і, по-друге, соціальний захист може мати своїм об'єктом і суспільні відносини, не пов'язані з соціальним забезпеченням. Звичайно, Конвенція не охоплює всі соціальні та інші проблеми, що потребують соціального захисту громадян, однак вона розрахована на держави, що знаходяться на етапі позитивного (нормального) соціального розвитку. Росія ж поки до таких країн не належить. Нашій країні сьогодні потрібна більш широка і ефективна система органів соціального захисту.

Деякі автори ототожнюють соціальний захист із загальним поняттям соціальної політики. Так, Я. І. Фельдман вважає, що соціальний захист у широкому сенсі означає коло заходів, спрямованих на створення сприятливих умов роботи і життя в умовах ринку, забезпечення підвищення життєвого рівня населення.

Висновок, на наш погляд, хоча і логічний (бо соціальна політика соціальної держави повинна бути спрямована насамперед на соціальний захист своїх громадян), однак зазначений коло заходів лише частково позначає належні напрями соціального захисту. За її межами залишилися такі заходи, як попередження і боротьба зі злочинністю, захист природи і навколишнього середовища, заходи, спрямовані на їх збереження.

Слід вважати, що створення ефективної системи соціального захисту є невід'ємною умовою розвитку будь-якого суспільства, особливо в умовах ринкових, відносин. Воно виступає необхідною платою суспільства та бізнесу за соціальний мир, стабільність соціальної системи та можливість нормальної господарської діяльності. Основне призначення соціальної політики держави - захист всього населення і кожної людини. При цьому агресія ринкових відносин примножує підстави Для соціального захисту і вимагає посилення уваги держави до соціальної сфери. Разом з тим у міру стабілізації ситуації та підвищення рівня життя населення ідеї соціального захисту звучать менш актуально. У соціальній політиці зростає інтерес до проблем соціального розвитку - вдосконалення соціальної структури суспільства, забезпечення його процвітання. Дуже характерно, що термін «соціальний захист» при цьому іноді сприймається як зневажливий по відношенню до економічно активного населення, що представляється невірним. Всі категорії населення, так чи інакше, потребують соціального захисту, заступництві держави, державного сприяння при отриманні професії, роботи, у створенні умов для підприємництва, придбання житла і т.д. Соціальна держава як раз і забезпечує таку соціальний захист.

Проте вирішити проблему соціальної захищеності в рамках однієї правової галузі неможливо, оскільки вона виходить одночасно на кілька галузей права, таких, як:

Трудове право - це проблеми безробіття, зайнятості та працевлаштування різних верств населення.

Цивільне право - державна підтримка, охорона і захист приватної власності, підтримка індивідуального приватного підприємництва і т. д.

Житлове право - питання, пов'язані із забезпеченням житлом, поліпшенням житлових умов.

Сімейне право - це питання державної підтримки інституту шлюбу і сім'ї, встановлення в законодавчому порядку прав та обов'язків батьків, дітей і подружжя і т.д.

Екологічне право - це проблеми, пов'язані зі створенням сприятливого екологічного середовища для нормальної життєдіяльності членів суспільства і т. д.

Разом з тим основні питання соціального захисту російських громадян належать до права соціального забезпечення. Всі інститути цієї правової галузі спрямовані на захист різних верств населення від соціальних ризиків.

Виходячи з викладеного зовсім очевидно, що підприємство «соціальний захист» значно ширше поняття «соціальне забезпечення», оскільки останнє входить в категорію першого.

§ 4. Предмет права соціального забезпечення

Як відомо, предмет кожної самостійної галузі права становлять відокремлені групи суспільних відносин, що характеризуються певним внутрішнім єдністю, які поряд зі спеціальними методами регулювання дозволяють відмежувати дану галузь права від інших галузей.

Право соціального забезпечення виділилося в самостійну галузь порівняно недавно (у середині 70-х років XX ст.). До цього часу відносини щодо соціального забезпечення розглядалися в рамках адміністративного, цивільного, трудового, а також фінансового права.

В період утворення СРСР (1922 р.) і пізніше (у 30-х роках) соціальне забезпечення вважалося складовою частиною права соціальної культури і входило в галузь адміністративного права.

У 50-х роках XX століття з появою нового пенсійного законодавства соціальне забезпечення робітників і службовців стало розглядатися в рамках предмета трудового права, а соціальне забезпечення колгоспників - у межах предмета колгоспного (аграрного) права.

Вперше питання про самостійність права соціального забезпечення був піднятий і обговорено на міжнародному симпозіумі в Празі в 1966 р. Чехословацькі вчені-юристи Я. Клоушек, К. Ппця, І. Томеш і В. Вергайнер у своїй доповіді звернули увагу на специфіку відносин по соціальному забезпеченню , на особливості прийомів і способів їх регулювання і прийшли до висновку про самостійність цієї галузі права. Позиція чеських юристів була підтримана В. С. Андрєєвим, В. В. Караваєвим і А. В. Левшин.

Основоположником радянського права соціального забезпечення як самостійної галузі права став заслужений діяч науки професор BC Андрєєв. Він вперше в нашій країні розробив вчення про предмет і метод цієї правової галузі, обгрунтував систему її норм, сформулював принципи соціального забезпечення. Большой вклад в развитие науки нрава социального обеспечения внесли также Е. Астрахан, В. Ачаркан, Е. Азарова, К. Батыгин, И. Гущин, А. Зайкин, М. Захаров, Т. Иванкипа, Р. Иванова, П. Mapгиев, В. Тарасова, Э. Тучкова, Я. Фогель, В. Шайхатдинов и др.

Понятие предмета права социального обеспечения неразрывно связано с сущностью самого понятия социального обеспечения, его емким содержанием. Предмет права социального обеспечения составляют на сегодняшний день несколько групп общественных отношений:

отношения по социальному обеспечению граждан в денежной форме (пенсии, пособия, компенсационные выплаты);

отношения по предоставлению различных социальных услуг (социальное обслуживание престарелых, инвалидов, детей, семей с детьми, беженцев и вынужденных переселенцев, медицинское обслуживание, льготы для отдельных категорий граждан);

процедурные и процессуальные отношения, связанные с установлением юридических фактов, а также реализацией и защитой права на тот или иной вид социального обеспечения. Указанные отношения, как правило, предшествуют (процедурные), сопутствуют (процедурные и процессуальные) либо вытекают (процессуальные) из отношений, входящих в первые две группы.

Отношения по социальному обеспечению граждан в денежной форме и по предоставлению различных социальных услуг составляют «ядро» предмета права социального обеспечения. Процедурные и процессуальные отношения являются производными от них и самостоятельно существовать не могут.

В систему пенсионных отношений в настоящее время включаются следующие виды пенсий: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, за выслугу лет, пенсии отдельным категориям граждан, социальные пенсии.

В системе отношений по обеспечению пособиями выделяют пособия: по временной нетрудоспособности, по беременности и родам; женщинам, вставшим на учет» ранние сроки беременности; по случаю рождения ребенка; по уходу за ребенком до полутора лет; на детей до 16 лет; по безработице; на погребение; женам военнослужащих и т. д.

Система отношений по обеспечению компенсационными выплатами включает: компенсации лицам, осуществляющим уход за малолетним ребенком до достижения им возраста 3 лет; компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за лицом, достигшим 80-летнего возраста, инвалидом I группы, престарелым, нуждающимся по заключению врача в постоянном постороннем уходе; компенсационные выплаты неработающим женам (мужьям) военнослужащих, проживающим вместе с супругом (супругой) в местностях, где они могут трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства; компенсационные выплаты на питание детей; обучающихся в государственных, муниципальных общеобразовательных учреждениях, а также в учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования; компенсационные выплаты студентам и аспирантам, находящимся в академических отпусках по медицинским показаниям; компенсационные выплаты беженцам и вынужденным переселенцам; компенсационные выплаты лицам, находящимся в вынужденных отпусках без сохранения заработной платы; компенсационные выплаты на детей, находящихся под опекой и попечительством в приемной семье.

В систему отношений, связанных с предоставлением гражданам различных социальных услуг, входят: отношения по социальному обслуживанию престарелых и инвалидов (стационарное и полустационарное, срочное социальное обслуживание, обслуживание на дому, социально-консультативная помощь, реабилитационные услуги для инвалидов), отношения по социальному обслуживанию семей, имеющих детей, включает содержание детей-сирот и детей, остав-шихся без попечения родителей, в специальных детских учреждениях (детских домах, домах-интернатах и т. д.), обслуживание детей-инвалидов в домах-интернатах для детей-инвалидов, содержание детей в детских дошкольных учреждениях и т.д.

К отношениям по предоставлению социальных услуг следует отнести и систему льгот, предусмотренных для различных категорий граждан (Герои России, Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы, лица, подвергшиеся воздействию радиации, жертвы политических репрессий, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами, Герои соцтруда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы, ветераны различных категорий, граждане, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», знаком «Жителю блокадного Ленинграда», многодетные семьи, дети первых двух лет жизни).

Самостоятельной подгруппой отношений по социальному обеспечению являются медицинская помощь и лечение, включающая профилактическую, лечебно-диагностическую, реабилитационную, протезно-ортопедическую и зубопротезную помощь, а также меры социального характера по уходу за больными.

Отношения по санаторно-курортному обслуживанию и лечению являются подгруппой отшений по медицинской помощи. Они предполагают обеспечение граждан путевками для санаторно-курортного лечения бесплатно либо на льготных основаниях (со скидкой).

Наконец, в систему отношений по медицинской помощи включается также лекарственная помощь, предоставляемая бесплатно либо со скидкой для отдельных категорий граждан.

Процедурные отношения включают две самостоятельные подгруппы:

отношения по установлению юридических фактов, наличие которых необходимо для возникновения материальных отношений (в денежной форме либо по предоставлению услуг). К таковым от носятся: факт инвалидности, факт признания гражданина безвестно отсутствующим, факт участия в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и т. д.;

Отношения, связанные с представлением гражданина к какому-либо виду социального» обеспечения либо с принятием компетентным органом решения о применении правовой нормы (предоставлении протезно-ортопедических изделий, назначении пенсии, пособия и т. д.).

Процессуальные отношения возникают в связи с защитой гражданином своего права на тот или иной вид социального обеспечения (например, в случае отказа в назначении каких-либо пенсий, пособия, социальной услуги) путем обращения в вышестоящий орган социальной защиты или в суд.

Предмет науки права социального обеспечения (как и любой правовой науки) шире предмета отрасли, поскольку включает дополнительно знания о предмете, методе, принципах правового регулирования, о правоотношениях, истории развития отрасли, путях ее дальнейшего совершенствования и развития; изучает развитие права социального обеспечения в зарубежных странах и т. д.

Глава 2. Метод и система права социального обеспечения

§ 1. Метод права социального обеспечения

Метод правового регулирования является юридическим признаком самостоятельности отрасли права и всегда определяется характером общественных отношений, входящих в ее предмет.

Воздействуя на общественные отношения, право использует два способа регулирования: императивный и диспозитивиый. Для каждого из них характерно особое сочетание таких правовых приемов воздействия на волю участников общественных отношений, как запреты, веления, дозволения и материальные предоставления. Наиболее полно служебное назначение метода правового регулирования в аспекте юридической характеристики отрасли права определил Д. С. Явич. Он указывает, что метод дает возможность проанализировать и обнаружить специфику отрасли по следующим пяти параметрам: 1) порядку установления прав и обязанностей субъектов права; 2) степени определенности предоставленных прав и «автономности» действий субъектов; 3) взаимоотношениям субъектов правоотношений; 4) наличию или отсутствию конкретной юридической связи между субъектами прав и обязанностей; 5) путям и средствам обеспечения установленных субъективных прав и юридических обязанностей1. Не отрицая значения перечисленных черт метода, С. С. Алексеев считает, что «решающей чертой отраслевого метода правового регулирования является общее юридическое положение субъектов, их правовой статус»2. Представляется, что, выдвинув этот элемент в качестве основной черты метода, С. С. Алексеев нашел главную опорную точку, в которой концентрированно собраны, сфокусированы юридические особенности отрасли нрава.

Кроме того, С. С. Алексеев более четко обозначил и признаки метода правового регулирования, сформулированные Л. С. Явичем, а именно: 1) характер способов формирования содержания прав и обязанностей субъектов; 2) характер оснований возникновения, изменения и прекращения правоотношений; 3) характер общего юридического положения субъектов; 4) характер юридических мер воздействия3.

Между тем в теории права есть и другой подход к понятию метода правового регулирования. Если первая позиция ученых-правоведов основана на том, что существует столько методов правового регулирования, сколько имеется самостоятельных отраслей права, то, в частности, В. Д. Сорокин утверждает, что существует лишь один метод правового регулирования разных общественных отношений, составляющих предметы правового регулирования самостоятельных отраслей права. При этом, с одной стороны, он полагает, что эта правовая категория может существовать реально только как объединение трех критериев регулирования: дозволений, предписаний и запретов, а с другой — «что пропорции между дозволением, предписанием и запретом неодинаковы в различных конкретных ситуациях, и прежде всего применительно к предметам регулирования отраслей права». Возникает закономерный вопрос: если пропорции классических правовых приемов воздействия зависят от типа общественных отношений и если они неодинаковы, то может ли это быть некий единый метод правового регулирования, пусть даже в предлагаемой автором триаде реального воплощения? Не получается ли, что из методологически правильных посылок автор делает неверный вывод? Думается, есть все основания для положительного ответа на поставленный вопрос. Кроме того, В. Д. Сорокин отождествляет метод правового регулирования с типом правового регулирования. Так, дозволение, предписание и запрет действительно составляют в их различных компоновках основу любого отраслевого метода правового регулирования, но метод лишь часть, хотя и существенная, типа правового регулирования.

Единый метод правового регулирования есть не что иное, как научная абстракция, позволяющая выделить лишь общие признаки для всех реально существующих разновидностей методов отраслей права.

Впервые к проблеме метода правового регулирования права социального обеспечения обратился его основатель В. С. Андреев, выделив три признака, которые в своей совокупности характеризуют специфику этого метода; во-первых, метод связывался им с той особенностью предмета регулирования, что все входящие в него отношения имеют алиментарный характер, причем предоставлять социальное обеспечение обязано государство в лице его органов управления или учреждений или по поручению государства профсоюзы или органы колхозов; во-вторых, одним из субъектов таких отношений выступает гражданин или семья, а другим — органы государства или по его поручению профсоюзы либо органы колхозов; в-третьих, посредством этих отношений осуществляется обеспечение за счет таких общественных фондов потребления, как фонды для нетрудоспособных, ассигнования на содержание детей в детских учреждениях, на медицинское обслуживание и лечение.

Исходя из социально-алиментарного характера общественных отношений, входящих в предмет права социального обеспечения, автор данного параграфа в 80-е годы прошлого века определял метод названной отрасли права как метод социалыю-алимептарпых притязаний и предоставлений, означающий особое сочетание юридических приемов и способов воздействия (запретов, велений, дозволений и материальных предоставлений) на социалыю-обеспечи-тельиые отношения, которое (сочетание) обеспечивает осуществление бесплатного, безэквивалентного распределения материальных благ и услуг из фондов социального обеспечения на справедливой основе, без применения договорных начал, на принципах всеобщности, единства и дифференциации условий обеспечения, всесторонности, высокого уровня жизнеобеспечения самими трудящимися через органы государственного управления и общественные организации.

В настоящее время в связи к коренными преобразованиями, произошедшими в российском обществе, принятием нового законодательства в области социального обеспечения, построенного на иных подходах, давно апробированных и применяемых в законодательстве развитых капиталистических стран, было бы неправильным отстаивать концепцию социальной алимеитариости, в том числе и применительно к методу права социального обеспечения.

Тем более что большинство ученых в области права социального обеспечения ее не разделяют. Однако данной концепции в модернизированном ею виде сегодня придерживается Е. Е. Мачульская. Так, по мнению Е. Е. Мачульской, социальную алимеитацию можно определить как способ предоставления материального обеспечения и услуг за счет централизованных внебюджетных фондов социального назначения или части бюджетных средств бесплатно для получателя, безэквивалентно, но нормирование с учетом трудового (страхового) стажа, или возмездно-неэквивалентно и, как правило, на недоговорной основе.

Позиция Е. Е. Мачульской в части определения метода права социального обеспечения как метода «социальной алимемтации», как верно отмечают М. Л. Захаров и Э. Г. Тучкова, не согласуется с четко обозначившейся на данном этапе тенденцией в развитии российской системы социального обеспечения, в основу которой положено усиление страховых начал в социальном обеспечении работника и его семьи. Данная черта правового регулирования в определенной степени может быть признана характерной для государственного социального обеспечения человека как члена общества, но это лишь часть отношений, входящих в предмет нрава социального обеспечения.

Нужно отметить, что на данном этапе развития науки права социального обеспечения единых подходов к определению метода правового регулирования этой отрасли права среди ученых нет. Так, С. И. Кобзева, ссылаясь на положения общей теории права, под методом правового регулирования понимает совокупность приемов и способов, используемых законодателем для наиболее эффективного регулирования определенного комплекса общественных отношений. С таким общим подходом к данной правовой категории нельзя не согласиться. Другое дело, что приведенное определение не раскрывает специфики метода правового регулирования права социального обеспечения.

М. Л. Захаров и Э. Г. Тучкова полагают, что «метод права социального обеспечения — это совокупность приемов и способов правового регулирования общественных отношений по социальному обеспечению, специфика которых обусловлена распределительным характером этих отношений. Данная совокупность охватывает как общеправовые и межотраслевые приемы регулирования, так и приемы, специфичные для данной отрасли».

Приведенное определение само по себе особых возражений не вызывает, хотя, с нашей точки зрения, и нуждается в уточнении. Однако с чем нельзя согласиться, так это с утверждением названных ученых, что в правовом регулировании общественных отношений по социальному обеспечению граждан применяется императивно-диспозитивный метод, выражающийся в сочетании предписания с дозволением. Такой метод применяется при формировании прав и обязанностей субъектов права социального обеспечения в централизованном порядке на федеральном уровне.

По сути подобную позицию занимает в этом вопросе и Д. И. Рогачев.

Своеобразие метода правового регулирования права специального обеспечения может быть раскрыто при анализе основных его черт. В данном параграфе раскроем его главные особенности на примере правового положения субъектов социально-обеспечительных правоотношений. Исходные правовые позиции участников социально-обеспечительных отношений обусловлены прежде всего характером норм права социального обеспечения. Подавляющее большинство норм этой отрасли носят управомочивающий характер. Все они создают реальные предпосылки для реализации жизненно необходимых потребностей граждан в старости при нетрудоспособности (временной или постоянной), потере кормильца, безработице, бедности и т. д. посредством предоставления социального обеспечения или совершения действий, направленных па его осуществление. При этом законодателем используется разрешительное (на фоне диспозитивного приема) регулирование: сторонам правоотношений дозволяется только то, что прямо разрешено нормативными предписаниями в сфере социального обеспечения. Что касается запретов, то они не сформулированы в виде самостоятельных предписаний. Так, например, запрет нецелевого и нерационального использования средств на социальное обеспечение, запрет применения договора в качестве основания возникновения социально-обеспечительных правоотношений по общему правилу не обособлены, а «растворены», логически вытекают из содержания норм этой отрасли права.

В зависимости от того, какой интерес гражданина удовлетворяется в социально-обеспечительных правоотношениях, право — требование о назначении вида обеспечения, установление юридических фактов, рассмотрение споров и т. п. или право на получение пенсии, пособия, иного содержания, эти правоотношения подразделяются на две группы: процедурные и материальные. Каждая из них включает видовые правоотношения (пенсионные, по обеспечению пособиями, по назначению пенсий и т. д.).

Все материальные правоотношения права социального обеспечения, являющиеся прежде всего имущественными, могут быть отнесены к особому виду обязательственных правоотношений — социально-обязательственным правоотношениям недоговорного характера.

Следовательно, в праве социального обеспечения отсутствует автоматическое исполнение социальных обязательств, как это может происходить с обязательствами в других отраслях права. Социальные обязательства, основанные на законе, возникают, как правило, из сложных юридических фактических составов с трехзвенной структурой: правовые основания получения социального обеспечения, указанные в законе; волеизъявление лица, ими обладающего, решение соответствующего органа о назначении конкретного вида социального обеспечения.

Социально-обеспечительные правоотношения отличает четкая правовая формализовашюсть поведения сторон, поскольку все права и обязанности субъектов правоотношений установлены законом и не могут быть распределены соглашением сторон. Даже в правоотношения, в которых присутствует усмотрение органа материального обеспечения (например, в правоотношениях по оплате проезда в санаторий и обратно к месту жительства), рамки дозволенной меры усмотрения очерчены законом или вытекают из смысла закона. В указанных правоотношениях субъекты равны в реализации предоставленных им прав и обязанностей, поскольку между ними не устанавливаются отношения власти и подчинения. Физические лица в анализируемых правоотношениях всегда выступают право-притязающей стороной; органы материального обеспечения обязаны «отвечать» положительными действиями на притязание лица, обладающего правовыми основаниями получения конкретного вида социального обеспечения.

Отмечая это положение, некоторые ученые связывают с дозволением внутреннюю сущность метода права социального обеспечения как метода предоставителыюго, сформировавшегося на фоне дозволительного регулирования. Однако это не так. Метод права социального обеспечения не может быть сведен только к какому-либо одному юридическому приему. Дозволение — важный, но не единственный прием правового регулирования общественных отношений в социальном обеспечении. Таким образом, поведение обязанной стороны в социально-обеспечительных правоотношениях предопределено характером и содержанием притязания управомочешюго лица. Объем и пределы притязания последнего установлены законом. Необходимо также отметить, что, поскольку органы материального обеспечения осуществляют по поручению государства функцию персонифицированного распределения средств социального обеспечения, их правомерные действия урегулированы правом с использованием абсолютного обязы-вания. Для регулирования поведения физических лиц право использует такой прием, как дозволение. Гражданам предоставлена возможность по своему усмотрению притязать или нет на тот или иной вид социального обеспечения, обслуживания на условиях, установленных законом.

Следовательно, именно гражданину закон предоставляет свободу выбора вида социального обеспечения, на который он может притязать. У органов материального обеспечения такое право отсутствует.

Как правильно отмечает В. Ш. Шайхатдинов, «правомочия органа государственного управления настолько регламентированы государством, что он по существу в большинстве случаев не властен принимать какое-либо решение по своему усмотрению, даже избирать варианты решения». Свобода выбора варианта поведения гражданином в праве социального обеспечения установлена и в нормах о сроках реализации права на конкретный вид социального обеспечения и обслуживания. По характеру такие сроки делятся на относительно-неопределенные и абсолютно-определенные. Так, например, по общему правилу в пенсионном обеспечении закон не устанавливает срок для обращения за назначением пенсии тем гражданам, которые приобрели право на ее назначение.

Что касается соответствующих органов, то закон не только предоставляет им право решать, какой вид социального обеспечения назначить конкретному лицу, но и устанавливает абсолютные сроки для принятия решения о назначении (отказе в назначении) вида обеспечения, на который он притязает.

Поэтому если равенство сторон анализируемых правоотношений на стадии их возникновения сводить лишь к свободе выбора вариантов поведения субъектов, то в этом смысле равенство между субъектами социально-обеспечительных правоотношений отсутствует. Однако, обратившись к характеру возникающих прав и обязанностей сторон этих Правоотношений, и прежде всего материальных, мы увидим, что законодатель предопределил не только порядок назначения, но и порядок предоставления всех видов социального обеспечения и обслуживания (условия, размеры, правила выплаты, предоставления и т.д.) и тем самым исключил усмотрение (по общему правилу) в этих вопросах как со стороны органа материального обеспечения, так и со стороны трудящегося. Обе стороны обязаны выполнять указание закона. Равенство здесь проявляется в исполнении воли законодателя. Каждая из сторон социально-обеспечительных правоотношений сообразует свое поведение с предоставленной компетенцией (органы в сфере социального обеспечения) или содержанием видовой (иногда подвидовой) отраслевой правоспособности (гражданина).

Для характеристики такого равенства сторон скорее всего применим термин «автономное равенство, основанное на законе».

Юридическое равенство сторон социально-обеспечительных правоотношений не предполагает совпадения содержания прав и обязанностей. Во всех видах правоотношений стороны имеют различные права и обязанности, поскольку по отношению прежде всего к основным правам и обязанностям одна из сторон (орган материального обеспечения) выступает в качестве обязанной, а другая (как правило, гражданин) — управомочеиной. Подобная расстановка субъектов правоотношений характерна и подавляющему большинству гражданско-правовых отношений. Однако юридическое равенство сторон в гражданско-правовых отношениях основано на дозволительном регулировании, при котором стороны «в одинаковой мере наделены правовой инициативой и диспозитивпостыо и располагают в принципе равной возможностью усмотрения относительно вступления или невступления в правовую связь, поднорма-тивного регулирования отношений, распоряжения принадлежащими им субъективными правами». Кроме того, юридическое равенство субъектов гражданского права предопределено экономическим равенством отношений собственности, «которое состоит в наличии у обеих или всех сторон имущественно-распорядительной самостоятельности и в эквивалентно возмездном содержании этих отношений».

Юридическое равенство субъектов правоотношений в социальном обеспечении обусловлено разрешительным регулированием, при котором притязания гражданина и предоставления органа материального обеспечения детально регламентированы законом, что исключает усмотренческую позицию сторон как при назначении, так и выплате пенсий, пособий, предоставлении подавляющего большинства иных видов обеспечения.

В этом первое отличие юридического равенства сторон социально-обеспечительных правоотношений от равенства участников гражданско-правовых отношений. Второе существенное отличие коренится в разной экономической природе регулируемых общественных отношений этих отраслей права. Гражданское право регулирует прежде всего отношения собственности, которые в правоотношениях трансформируются в отношения имущественные и эквивалентно-возмездные. Нормы права социального обеспечения регулируют распределительные и перераспределительные отношения в связи с осуществлением социальной заботы (заботы всего общества) по обеспечению жизненно важных интересов: лиц, находящихся в послерабочем возрастном периоде, временно или постоянно нетрудоспособных; матери и ребенка; всех граждан страны.

§ 2. Система права социального обеспечения

Право социального обеспечения представляет собой самостоятельное, относительно обособленное и цельное правовое образование, регулирующее указанный круг специфических общественных отношений на основе определенных принципов и своеобразным методом правового регулирования.

Совокупность норм, институтов и пединститутов, входящих в такое правовое образование, составляет систему отрасли права социальною обеспечения. В структуре нормативных актов, регулирующих общественные отношения по социальному обеспечению, различаются:

правовые нормы, определяющие содержание указанных отношений в составе всех их элементов (Общая часть);

регламентирующие отдельные виды (элементы) этих отношений (Особенная часть).

Внутренней структурной дифференциацией каждой правовой отрасли российского права является деление этой отрасли на ряд правовых институтов.

В науке «правовой институт» определяется как законодательно обособленный комплекс юридических норм, обеспечивающий цельное регулирование данной разновидности общественных отношений или ее сторон. И если отрасль права регулирует при помощи особого метода всю совокупность качественно однородных общественных отношений путем специфических приемов и способов их юридического опосредования, то правовой институт призван детально урегулировать при помощи тех же приемов и способов лишь конкретное общественное отношение, входящее во всю совокупность указанных качественно однородных общественных отношений права социального обеспечения. Именно потому правовой институт однороден по своему фактическому содержанию. Для него характерно, что нормы нрава, образующие его, выступают как единый комплекс, цельная система, точнее — относительно обособленный «блок», в совокупности с другими институтами, составляющими нормативный механизм отрасли.

В соответствии с положениями теории права Общая часть охватывает положения и нормы, относящиеся ко всем отношениям по социальному обеспечению, и состоит из общих правовых институтов, нормы которых в концентрированном виде отражают специфику данной отрасли и являются основополагающими для всех общественных отношений, входящих в предмет отрасли.

Общая часть права социального обеспечения находится сегодня в стадии формирования. В современной литературе нет однозначного подхода к определению ее структуры и содержания.

Происходящие изменения в законодательстве о социальном обеспечении отражаются на методе регулирования общественных отношений, входящих в предмет права социального, обеспечения. Меняются и руководящие начала, определяющие основные черты права социального обеспечения (принципы правового регулирования), расширяется круг субъектов социального обеспечения и т.д. Указанные факторы замедляют темпы формирования Общей части этой отрасли права.

Некоторые авторы полагают, что Общая часть правовой отрасли не может иметь самостоятельных институтов, так как представляет собой лишь совокупность соответствующих норм без их организации внутри этой части. Другие считают, что Общая часть права социального обеспечения состоит из самостоятельных правовых институтов: главный; правосубъектности; социальных рисков. При этом главный (основной) институт понимается как комплекс нормативных предписаний, посвященных определению предмета отрасли, ее задачам, отраслевым принципам.

В структуре Особенной части права социального обеспечения сформировался сегодня достаточно устойчивый комплекс самостоятельных институтов: трудового стажа; пенсионного обеспечения; пособий и компенсационных выплат; обеспечения по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; социального обслуживания; медицинской помощи и лечения; по установлению юридических фактов; по разрешению жалоб и споров; институт юридической ответственности.

При этом институт пенсионного обеспечения, институт пособий и компенсационных выплат, институт социального обслуживания, а также институт медицинской помощи и лечения считаются комплексными, состоящими из нескольких пединститутов.

Следует заметить, что в правовой литературе до сих пор продолжается полемика по поводу соотношения системы права и системы законодательства.

Законодательство — это всего лишь одна из форм установления и выражения норм позитивного права. Поэтому вряд ли можно настолько оторвать форму права как явления от его содержания — правовых норм. Объективность присуща развитию как права, так и законодательства. Но состоит она не в том, что природа норм определяет, какова должна быть структура законов.

По моему мнению, общие черты системы отрасли права и системы соответствующего законодательства должны находиться в единстве и соответствии как форма (система законодательства) и содержание (система права). С другой стороны, система права социального обеспечения и система его институтов должна служить исходной базой для системы законодательства о социальном обеспечении.

Висновок

Учитывая имеющиеся точки зрения по вопросу о понятии социального обеспечения, следует вместе с тем выявить основные современные его критерии (признаки), в соответствии с которыми тот или иной вид обеспечения следует называть социальным. Такими, на наш погляд, є:

1.источники финансирования.

Практично всі вчені одностайні в тому, що соціальне забезпечення має надаватися за рахунок спеціальних фондів, утворених державою. У період існування СРСР такими були громадські фонди споживання (фонди забезпечення для непрацездатних). В настоящее время финансирование социального обеспечения происходит за счет специальных государственных внебюджетных фондов: пенсионного фонда, фонда социального страхования, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, а также средств государственного бюджета, республиканского и территориальных фондов социальной поддержки населения.

Круг лиц, подлежащих обеспечению.

С юридических позиций общепринято, что обеспечение за счет общества должно осуществляться не для всех граждан, а лишь для определенных их категорий, установленных в законе. На сегодняшний день таковыми являются: нетрудоспособные (в том числе по старости, инвалидности, выслуге лет); лица, потерявшие кормильца; беременные женщины; дети; семьи, имеющие детей; безработные; лица, имеющие статус беженцев и вынужденных переселенцев; ветераны войны и труда; лица, пострадавшие от воздействия радиации; лица, награжденные орденами боевой и трудовой славы; Герои Советского Союза и России; жители блокадного Ленинграда; лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда»; бывшие узники концлагерей, гетто; лица, подвергшиеся репрессиям и впоследствии реабилитированные, и т.д. Круг этих лиц устанавливается применительно, к конкретным видам обеспечения;

Условия предоставления обеспечения.

Право на той чи інший вид забезпечення встановлюється для певних груп з перерахованих вище громадян тільки при настанні відповідних обставин, зазначених у законі. К таковым преимущественно относятся события (достижение определенного возраста, инвалидность, смерть, рождение гражданина и т.д.). Указанные обстоятельства в большинстве случаев связываются с наступлением для человека трудной жизненной ситуации, в которой он оказался по не зависящим от него причинам и когда помощь общества является ему крайне необходимой;

Цель предоставления обеспечения.

Надаючи громадянам той чи інший вид забезпечення, держава переслідує певні цілі.

Бібліографія

1. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: Учебник. - М.: Издательство БЕК, 2004.

3. Соловьев А.А. Оформление пенсий: Методические указания. - М.: Издательство «Приор», 2003.

4. Пенсионная реформа/ Под редакцией М.Ю. Зурабова. - М.: Издательство «Современная экономика и право», 2002.

5. Пенсионная реформа в Российской Федерации/Под редакцией М.Ю. Зурабова. - М.: Издание Пенсионного фонда Российской Федерации, 2003.

6.Захаров М.Ж, Севастьянова В.Б., Тучкова Э.Г. Коментар до нового пенсійного законодавства. М. 2002.

7.Захаров МЛ., Тучкова Э.Г. Право соціального забезпечення. М. 2001.

8.Захаров М.Л., Тучкова Э.Г, Практический и научный комментарий к закону Российской Федерации: «О государственных пенсиях в Российской Федерации». М., 2003.

9.Лепихов М.И. Право и социальная защита населения (социальное право). М. 2000.

10.Мачульская Е.Е. Круг лиц, подлежащих государственному (обязательному) социальному страхованию //Вестник Московского университета. Серия П. Право2002. № 6.

11.Мачульская Е.Е. Право на соціальне забезпечення - природне і невід'ємне право людини / / Вісник Московського університету. Серия 12. Право.2004.№5.

13.Мачульская Е.Е Право социального обеспечения. Перспективи розвитку. М. 2005.14.Мачульская Е.Е. Реформа соціального забезпечення та необхідність кодифікації законодавства / / Вісник Московського університету. Серия Право.2004.№2

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Соціологія і суспільствознавство | Курсова
106.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Соціальне забезпечення 2
Соціальне забезпечення в РФ
Соціальне забезпечення Поняття і
Соціальне забезпечення в СРСР
Недержавне соціальне забезпечення
Соціальне забезпечення в Швеції
Соціальне забезпечення інвалідів
Соціальне страхування та забезпечення Основні розрахунки
Соціальне забезпечення сімей червоноармійців жертв контрреволюції та біженців в Україні 1919-1922
© Усі права захищені
написати до нас