Собівартість та шляхи її зниження

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ
ВСТУП
1 СУТНІСТЬ І ПОКАЗНИКИ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
1.1 Собівартість продукції як економічна категорія
1.1.1 Поняття вартості, собівартості, витрат, ціни
1.1.2 Класифікація собівартості продукції
1.1.3 Роль собівартості у підвищенні конкурентоспроможності продукції, збільшення обсягу продажів і прибутку
1.2 Показники собівартості продукції
1.2.1 Систематизація показників собівартості продукції
1.2.2 Показники собівартості продукції
1.2.3 Показники зниження собівартості продукції
1.2.4 Шляхи та резерви зниження собівартості продукції
2 АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА УП «ПАПЕРОВА ФАБРИКА» ГОЗНАК
2.1 Рівень, структура і динаміка собівартості продукції
2.1.1 Коротка характеристика підприємства, номенклатури та асортименту продукції
2.1.2 Укрупненная організаційна структура
2.1.3 Основні фінансово-економічні показники ВП «Паперова фабрика» Гознака
2.1.4 Рівень, структура і динаміка собівартості продукції
2.2. Аналіз витратоємкості продукції
3 ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ УП «ПАПЕРОВА ФАБРИКА» ГОЗНАК
3.1Техніческое і організаційний розвиток виробництва
3.2Матеріальное стимулювання персоналу за зниження собівартості продукції
ВИСНОВОК
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТОК 1
ДОДАТОК 2
ДОДАТОК 3

ВСТУП
У системі показників, що характеризують ефективність виробництва і реалізації, одне з провідних місць належить собівартості продукції. У собівартості продукції, як синтетичному показнику, відображаються всі сторони виробничої і фінансово-господарської діяльності підприємства: ступінь використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, якість роботи окремих працівників і керівництва в цілому.
В умовах формування ринкових відносин зниження витрат виробництва набуває особливої ​​важливості. Поряд з підвищенням якості продукції, зниження витрат на виробництво, багато в чому, визначає конкурентоспроможність підприємства, стійкість його фінансового стану, платоспроможність і кредитоспроможність клієнта банку. Між розмірами величини прибутку і собівартості існує зворотна функціональна залежність. Чим менша собівартість, тим більший прибуток, і навпаки. Собівартість є однією з основних частин господарської діяльності і, відповідно, одним з найважливіших елементів цього об'єкта управління. «Основними положеннями по складу витрат ...» визначено, що собівартість продукції (робіт, послуг) являє собою вартісну оцінку використовуваних у процесі виробництва природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних фондів, трудових ресурсів, а також інших витрат на її виробництво і реалізацію.
Народногосподарське значення зниження собівартості продукції:
при одних і тих самих ресурсах є можливість виробляти більше продукції;
прискорюється оборотність оборотних коштів;
при раціональному використанні матеріальних ресурсів з'являється можливість менше вкладати капітальні вкладення у видобувні галузі;
зниження витрат - найважливіший фактор інтенсифікації виробництва.
Метою дипломної роботи є розробка заходів, спрямованих на зниження собівартості продукції на ВП «Паперова фабрика» Гознака.
Об'єктом дослідження виступає УП "Паперова фабрика» Гознака, основний вид діяльності - випуск бланків суворої звітності, виробництво паперу, виготовлення конвертів, поліграфічні послуги.
Для досягнення поставленої мети в роботі поставлені наступні завдання:
Вивчити теоретичні аспекти формування собівартості продукції, що включають визначення її сутності, показників, складу витрат, ролі в підвищенні конкурентних переваг підприємства.
Зробити комплексний аналіз собівартості продукції на ВП «Паперова фабрика» Гознака.
Розробити заходи, спрямовані на зниження витрат виробництва.
Зробити розрахунок економічного ефекту від впровадження запропонованих заходів.
При написанні дипломної роботи вивчено і використано законодавчі, нормативні та методичні матеріали; монографії та статті вітчизняних і зарубіжних авторів з досліджуваної проблеми. Основним джерелом практичного матеріалу, що використовується при написанні дипломної роботи, є звітні дані, методичні розробки, планові розрахунки за собівартістю продукції УП "Паперова фабрика» Гознака.
Дипломна робота включає в себе вступ, три розділи, висновки і пропозиції, список літератури і додатки.

1 СУТНІСТЬ І ПОКАЗНИКИ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
1.1 Собівартість продукції як економічна категорія
1.1.1 Поняття вартості, собівартості, витрат, ціни
У ході виробничо-господарської діяльності підприємства витрачається живу і матеріалізовану працю: беруть участь працівники підприємства, витрачаються матеріали, паливо, енергія, використовуються основні фонди і нематеріальні активи. Оцінка використовуваних ресурсів в натуральній формі-це витрати, а у вартісній-це витрати виробництва продукції.
Економічне розуміння витрат базується на проблемі обмеженості ресурсів і можливості їхнього альтернативного використання. Застосування ресурсів у даному виробничому процесі виключає можливість їхнього використання за іншим призначенням. Вибір певних ресурсів для виробництва якого-небудь товару означає неможливість виробництва якогось альтернативного товару. По суті всі витрати являють собою альтернативні витрати, тобто альтернативну вартість (цінність) ресурсів при найкращому альтернативному варіанті їх використання. Завдання полягає в тому, щоб вибрати оптимальний варіант використання ресурсів. Тому економічні, або змінні витрати будь-якого ресурсу, обраного для застосування у виробничому процесі, рівні його цінності при найбільш оптимальному варіанті використання.
Підприємство повинне власними доходами не тільки покривати економічні витрати, а й забезпечувати економічний прибуток.
Економічні витрати-це витрати, які має нести підприємство на користь постачальника ресурсів, щоб відвернути їх від застосування в альтернативних виробництвах. Такі витрати можуть бути як зовнішніми, так і внутрішніми. Витрати в грошовій формі, які підприємство здійснює на користь постачальників трудових, транспортних та інших послуг, палива, сировини, допоміжних матеріалів, називаються зовнішніми, або явними, витратами. У цьому випадку постачальники ресурсів не є власниками даного підприємства.
Сума всіх явних витрат виступає як собівартість продукції, а різниця між ціною реалізації та собівартістю-як прибуток.
У той же час підприємство може використовувати і свої власні ресурси. У цьому випадку теж неминучі витрати. Витрати на власний і самостійно використовуваний ресурс є неоплачувані, або внутрішні (неявні) витрати.
Класифікація витрат - це об'єднання їх у групи за певними ознаками.
За економічним змістом і цільовим призначенням витрати діляться на:
витрати на виробництво і реалізацію продукції,
витрати на розширення і оновлення виробництва,
витрати на соціально-культурні, побутові та матеріальні потреби працівників підприємства.
За відтворювальному ознакою витрати поділяються на:
витрати, утворюють собівартість продукції-поточні витрати, що покриваються з виручки від реалізації продукції за допомогою кругообігу оборотного капіталу,
витрати, що проводяться за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства,
витрати, що покриваються за рахунок цільових коштів і коштів цільових фондів.
За сферою виникнення витрати діляться на:
1. виробничі,
2. комерційні,
3. непродуктивні.
Виходячи з економічного змісту незалежно від місця виникнення і цільового призначення витрати поділяються за елементами витрат на:
1. матеріальні витрати,
2. витрати на оплату праці,
3. відрахування на соціальні потреби,
4. амортизаційні відрахування,
5. інші витрати.
Виходячи з місця виникнення і цільового призначення витрати діляться по калькуляційних статтях:
сировину і матеріали,
покупні вироби і напівфабрикати,
поворотні відходи,
паливо і енергія на технологічні цілі,
основна і додаткова зарплата виробничих робітників,
відрахування до фонду соціального захисту,
витрати з освоєння виробництва нових видів продукції,
загальновиробничі витрати,
загальногосподарські витрати,
втрати від шлюбу,
інші витрати,
комерційні витрати.
Залежно від динаміки витрат зі зміною обсягу виробництва розрізняються витрати:
умовно-постійні,
змінні.
За методикою віднесення на собівартість конкретного виду продукції всі витрати поділяються на:
прямі,
непрямі.
Частина витрат виробничо-господарської діяльності підприємства, що має виробничий, некапітальний характер, здійснюваних систематично з метою виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг, гуртується і формується відповідно до чинного законодавства і утворює собівартість продукції.
Собівартість продукції, робіт, послуг являє собою вартісну оцінку використовуваних у процесі виробництва продукції, робіт, послуг природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних засобів, нематеріальних активів, трудових ресурсів, а також інших витрат на її виробництво і реалізацію.
Собівартість є основою простого відтворення, грошовою формою обліку витрат на спожиті елементи виробничого процесу, основою вибору раціонального способу виробництва і основою ціноутворення.
Економічне призначення собівартості-відшкодувати підприємству понесені витрати і забезпечити просте відтворення всіх елементів виробництва: виробничих фондів і робочої сили.
Як економічна категорія, собівартість продукції виконує ряд найважливіших функцій:
облік і контроль всіх витрат на випуск і реалізацію продукції,
база для формування оптової ціни на продукцію підприємства і визначення прибутку і рентабельності,
економічне обгрунтування доцільності реальних інвестицій на реконструкцію, технічне переозброєння і розширення діючого підприємства,
визначення оптимальних розмірів підприємства,
економічне обгрунтування для прийняття будь-яких управлінських рішень.
Особлива роль у створенні економічного механізму, адекватного сучасним вимогам, відводиться ціноутворення, оскільки саме в умовах ринкових перетворень ціни є індикатором стану економіки, інструментом розподілу ресурсів.
Ціна - грошове вираження вартості товару. Ціна визначає міру корисності товару для споживача. У ринковій економіці ціна є одним з основних показників конкурентоспроможності продукції.
У сучасних умовах принципово змінюються підходи до ціноутворення як на рівні державного управління, так і в господарській практиці підприємств. На рівні державного управління в перехідний період необхідно поєднання регулювання цін по відношенню до підприємств-монополістів, на окремі види соціально значущих товарів з наступною лібералізацією цін у міру формування ринків різних товарів і послуг.
При розробці цін в Республіці Білорусь всі суб'єкти господарювання повинні дотримуватися порядку ціноутворення, визначений положенням про порядок формування цін і тарифів, в якому визначено, що відпускні ціни на продукцію виробничо-технічного призначення, товари народного споживання і тарифи на послуги формуються на основі калькуляції собівартості продукції , всіх видів встановлених податків і неподаткових платежів, прибутку з урахуванням якості продукції та кон'юнктури ринку. Розрізняють оптові, відпускні та роздрібні ціни виробу. Оптова ціна включає в себе повну собівартість продукції (Сп) і плановану прибуток (Пр):
Цоп = Сп + Ін. (1.1)
Відпускна ціна формується з урахуванням оптової ціни і непрямих податків
Цопт = ЦОП + ЦС + ПДВ, (1.2)
де ЦС-цільовий збір в республіканський фонд підтримки виробників сільгосппродукції, продовольства і аграрної науки і дорожній фонд, ПДВ-податок на додану вартість.
Роздрібна ціна формується з урахуванням відпускної, оптової і торгових надбавок.
1.1.2 Класифікація собівартості продукції
Різнорідність витрат, що включаються до собівартості продукції, за складом, економічним призначенням, ролі у виготовленні та реалізації продукції викликає необхідність їх класифікації. Вона має важливе значення для удосконалення обліку, планування, виявлення шляхів і резервів зниження собівартості продукції.
Угрупування витрат за економічними елементами здійснюється виходячи з однорідності їх економічного змісту незалежно від місця виникнення і цільового призначення. Розрізняють такі економічні елементи витрат:
матеріальні витрати (за вирахуванням вартості зворотних відходів),
витрати на оплату праці,
відрахування на соціальні потреби,
амортизація основних засобів і нематеріальних активів,
інші витрати.
До елементу "Матеріальні витрати" відноситься вартість сировини і матеріалів, покупних комплектуючих виробів і напівфабрикатів, палива, енергії всіх видів, робіт і послуг виробничого характеру, виконуваних сторонніми підприємствами, платежі за видобуток природних ресурсів, викиди забруднюючих речовин в навколишнє середовище, а також плата за розміщення відходів.
З витрат на матеріальні ресурси, що включаються до собівартості продукції, виключається вартість поворотних відходів.
У елемент «Витрати на оплату праці» включаються виплати по заробітній платі промислово-виробничого персоналу, що встановлюються в залежності від результатів праці, його якості і кількості, що стимулюють і компенсують виплати, система преміювання робітників, керівників, спеціалістів та інших службовців за виробничі результати.
До елементу "Відрахування на соціальні потреби» відносяться відрахування до фонду соціального захисту від усіх видів оплати праці працівників, зайнятих у виробництві відповідної продукції, робіт, послуг.
У елемент «Амортизація основних засобів і нематеріальних активів» включається сума амортизаційних відрахувань по основних засобах і нематеріальних активів, використовуваних у підприємницькій діяльності.
До елементу "Інші витрати» у складі собівартості продукції (робіт, послуг) відносяться: податки, збори та інші платежі в бюджет і позабюджетні фонди, що відносяться на собівартість продукції відповідно до законодавства; відсотки за отриманими позиками, кредитами і позиками на поповнення оборотних коштів ; витрати на оплату послуг зв'язку; оплата послуг обчислювальних центрів, банків, пов'язаних з обслуговуванням організації; плата за підготовку і перепідготовку кадрів; витрати на рекламу, оплата робіт по сертифікації продукції; орендна плата; лізингові платежі; відрядження та представницькі витрати та ін [ 10, с.241-242]
Класифікація витрат за економічними елементами є єдиною для підприємств різних форм власності та напрямків діяльності. Вона дозволяє зробити звід витрат на виробництво, визначити їх структуру, здійснювати контроль за формуванням і динамікою витрат. Це необхідно для вивчення співвідношення живої і минулої праці, нормування та аналізу виробничих запасів, обчислення приватних показників оборотності окремих видів нормованих оборотних коштів. Аналіз поелементного складу і структури витрат на виробництво дає можливість намітити головні напрямки пошуку резервів зниження матеріаломісткості і трудомісткості продукції. [10, с.242-243]
Угруповання витрат по калькуляційних статтях дозволяє встановити напрямок витрат. Вона показує, як сформовані витрати на оплату праці, яке співвідношення заробітної плати робітників, керівних працівників і фахівців, дозволяє визначити собівартість окремого виду продукції в багатономенклатурному виробництві.
За калькуляційними статтями витрати групуються виходячи з місця виникнення і цільового призначення, незалежно від однорідності їх економічного змісту.
На підприємствах промисловості застосовується наступна типова номенклатура калькуляційних статей витрат:
сировину і основні матеріали (за вирахуванням зворотних відходів);
допоміжні матеріали на технологічні потреби;
покупні вироби;
напівфабрикати;
паливо технологічне;
енергія технологічна;
основна заробітна плата виробничих робітників;
додаткова заробітна плата виробничих робітників;
відрахування на соціальні потреби;
витрати на підготовку і освоєння виробництва;
витрати на утримання та експлуатацію устаткування;
загальноцехові витрати;
загальногосподарські витрати;
комерційні витрати. [6, с.259-260]
Класифікація витрат по калькуляційних статтях дозволяє визначити місце виникнення витрат і спрямування їх використання, собівартість конкретного виробу.
Види собівартості продукції відрізняються складом включаються статей. Сума перших дванадцяти статей утворюють цехову собівартість. Виробнича собівартість складається з цехової і загальногосподарських витрат. Повна собівартість включає в себе комерційні витрати.
У залежності від впливу обсягу виробництва витрати діляться на змінні і умовно-постійні. До змінних відносяться витрати, які змінюються в міру збільшення або зменшення обсягу випуску продукції (витрати на сировину і матеріали, основна заробітна плата основних виробничих робітників). Умовно-постійними називаються витрати, які не залежать від обсягу виробництва продукції (статті 10-14).
За способом віднесення на собівартість продукції всі витрати можна розділити на прямі і непрямі. Прямими вважаються витрати, безпосередньо пов'язані з виробництвом продукції, які можна прямо включати в собівартість виробу (основні матеріали, покупні вироби, заробітна плата основних робітників). Непрямими називаються витрати, які є загальними для всіх видів продукції, що випускається на підприємстві. Вони безпосередньо не пов'язані з конкретним виробом і тому підлягають включенню в його собівартість розрахунковим непрямим шляхом за допомогою прийнятих методів (пропорційно основній заробітній платі основних робітників). [10, с.244-245]

1.1.3 Роль собівартості у підвищенні конкурентоспроможності продукції, збільшення обсягу продажів і прибутку
У найзагальнішому вигляді під конкуренцією розуміється суперництво на якому-небудь поприщі між окремими особами (конкурентами), зацікавленими в досягненні однієї і тієї ж мети.
Економічна конкуренція - це ринкове суперництво економічно відокремлених товаровиробників, зіткнення їхніх інтересів, пов'язаних з реалізацією продукції одним і тим же покупцям з метою добитися прихильності до своєї продукції і отримання найбільшого прибутку або доходу. Як показує досвід, конкуренція змушує підприємців постійно шукати і знаходити нові види продуктів, послуг, які могли б сподобатися клієнтам, виробляти продукцію високої якості за розумними цінами з метою утримання споживача, стимулює ефективно використовувати ресурси, винагороджує тих, хто завзято й ефективно працює.
В умовах ринкових відносин успіх в конкурентній боротьбі і стійкий фінансовий стан підприємства значною мірою обумовлені можливістю забезпечення рівня витрат не вище середньогалузевого.
Зниження витрат, по-перше, є подальшим джерелом зростання прибутку підприємства, а отже, збільшення розміру коштів, що направляються на розширення, технічне переозброєння виробництва, розробку та впровадження нових видів продукції, на соціальне забезпечення членів трудового колективу та задоволення інтересів власника майна підприємства;
по-друге, забезпечує можливість зменшення цін на виріб. А це найважливіша умова успішної конкурентної боротьби на ринку. При наявності конкуренції перемагає той, хто може запропонувати на ринку товар кращої якості за нижчими цінами.
Зниження цін дозволяє підприємству залучити більше число покупців, зайняти більшу частку на ринку, потіснивши конкурентів, і збільшити загальну масу прибутку за рахунок зростання обсягу продажів;
по-третє, зменшує потребу в оборотних коштах, що дозволяє збільшити витрати на виробничі та соціальні потреби підприємства.
1.2 Показники собівартості продукції
1.2.1 Систематизація показників собівартості продукції
Показники собівартості класифікуються наступним чином:
-В залежності від предмета-собівартість одиниці продукції (робіт, послуг) або всього обсягу виробництва;
-Залежно від об'єкта-собівартість продукції цеху або підприємства;
-В залежності від натуральної одиниці виміру товару-собівартість 1 штуки, 1 кілограма, 1 метра;
-По виду виробничої програми-собівартість валової, товарної або реалізованої продукції;
-По повноті витрат, що включаються до собівартості продукції, - змінні та постійні витрати, виробнича і повна собівартість;
-За структурою витрат, що включаються до собівартості, - витрати на карбованець товарної продукції, матеріаломісткість, зарплатоемкость. [6, с.258]
1.2.2 Показники собівартості продукції
Цехова собівартість - це сума витрат на виготовлення продукції в даному цеху. Вона включає в себе витрати на виробництво продукції в межах цеху, зокрема, прямі матеріальні витрати на виробництво продукції, амортизація цехового устаткування, заробітна плата основних виробничих робітників цеху, соціальні відрахування, витрати по утриманню та експлуатації цехового устаткування, загальноцехові витрати.
Виробнича собівартість (собівартість готової продукції), крім цехової собівартості, включає в себе загальнозаводські витрати (адміністративно-управлінські і загальногосподарські витрати) і витрати допоміжного виробництва.
Повна собівартість включає виробничі і комерційні витрати, тобто витрати по збуту продукції.
Крім того розрізняють нормативну, планову і фактичну собівартість. Нормативна - це максимально допустимі витрати на виробництво і збут продукції при науково-обгрунтованих нормах витрат живої і матеріалізованої праці. Планова собівартість може бути вище або нижче нормативної, так як в плановому періоді, у зв'язку з досягнутим рівнем розвитку техніки, технології, норми витрат живої і уречевленої праці можуть бути вище або нижче тих, які передбачалися на стадії складання проекту. Фактична собівартість - та, яка склалася у звітному періоді.
На підприємствах планують і враховують такі показники собівартості:
собівартість одиниці продукції (послуг);
собівартість товарної, реалізованої продукції;
собівартість порівнянної товарної продукції (порівнянної продукцією вважають ту, яка вироблялася в базисному періоді);
витрати на один карбованець товарної продукції.
Показник собівартості одиниці продукції можна широко використовувати для порівняння рівня витрат однакових виробів на різних підприємствах, що робить позитивний вплив на пошук резервів зниження витрат. Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) відрізняється від собівартості товарного випуску на величину зміни собівартості перехідних залишків нереалізованої продукції. Для розрахунку використовується формула:
Ср = Він + Т - Ок, (1.3)
де Ср - собівартість реалізованої продукції, рублі; Він - залишки нереалізованої товарної продукції за виробничою собівартістю на початок планованого року, рублі; Т - випуск товарної продукції на запланований рік по повній собівартості, рублі; Ок - залишки нереалізованої товарної продукції по виробничій собівартості на кінець планованого року, рублі. [7, с.125-126]
Показник витрат на карбованець товарної продукції характеризує рівень собівартості одного рубля знеособленої продукції. Він обчислюється як частка від розподілу повної собівартості всієї товарної продукції на її вартість в оптових цінах підприємства. Це найбільш узагальнюючий показник собівартості продукції, що виражає її прямий зв'язок з прибутком. До переваг цього показника можна також віднести його динамічність і широку порівнянність. [10, с.240]

1.2.3 Показники зниження собівартості продукції
Виділяють такі показники зниження собівартості продукції: економія від зниження собівартості в гривнях або у відсотках до собівартості.
Існують три основні методи планування зниження собівартості продукції: укрупнений, уточнений і за техніко-економічними факторами.
Укрупнений розрахунок використовується в тому випадку, якщо відсутня портфель замовлень на плановий рік.
При укрупненому методі враховується вплив на собівартість продукції наступних факторів:
- Економії основних, допоміжних матеріалів, палива, енергії, отриманої в результаті зміни норм витрати і цін,
-Зростання продуктивності праці і середньої заробітної плати,
-Зростання обсягу виробництва, а в залежності від нього-відносного і абсолютного скорочення умовно-постійних витрат на одиницю продукції. Укрупнений розрахунок зниження собівартості продукції звітного періоду та очікуваної зміни витрат по окремих статтях витрат в плановому періоді в порівнянні із звітним. [6, с.269-270]
Уточнений розрахунок зниження собівартості товарної продукції підприємства проводиться шляхом зіставлення детально розроблених планових і фактичних калькуляцій на окремі вироби. Його можна застосовувати, коли відома річна виробнича програма і є чітка система нормування витрат. Звітні та планові калькуляції зводяться в загальну форму, яка і дає можливість встановити розмір зниження повної собівартості товарної продукції. [6, с.272]
Планування зниження собівартості продукції за техніко-економічними факторами необхідно для оцінки впливу інноваційної діяльності на зниження поточних витрат.
Для цього:
-Визначаються витрати на карбованець реалізованої продукції за даними звітного року (З ф):
З ф = фактична собівартість продукції за звітний рік / фактична виручка від реалізації, (1.4)
-Розраховується планова собівартість реалізованої продукції планового року за умовами звітного (С о п):
З п = плановий обсяг реалізації * З ф, (1.5)
-Планується зниження собівартості продукції за техніко-економічними факторами з урахуванням часу інновацій в межах планового року (Е с):
1.Повишеніе технічного рівня виробництва,
2.совершенствованіе організації виробництва і праці,
3.ізмененіе обсягу і структури продукції,
4.отраслевие та інші фактори,
-Визначається собівартість планового обсягу виробництва за умовами планового року (С п п):
З п п = С о п - Е с, (1.6)
-Розраховуються витрати на 1 карбованець товарної продукції за умовами планового року (З п):
З п = З п п / плановий обсяг продажів, (1.7)
-Визначається планове зниження собівартості у відсотках (СН п):
СН п = (З п / З ф) * 100-100. (1.8)
[6, с.273-274]
За необхідності можна вибрати такий метод, для якого є інформація або який забезпечує потребу в тій чи іншій мірі точності розрахунків.
1.2.4 Шляхи та резерви зниження собівартості продукції
Собівартість продукції-синтетичний, узагальнюючий показник, який відображає всі сторони діяльності підприємства. Це кількісний та якісний показник виробничо-господарської діяльності. Детальне знання сутності і структури собівартості дозволяє виявити шляхи зниження витрат, недоліки існуючої практики, труднощі і прорахунки персоналу. [6, с.274]
Успіх у конкурентній боротьбі і стійкий фінансовий стан підприємства значною мірою зумовлено можливістю забезпечення рівня витрат не вище середньогалузевого. Економічне значення зниження собівартості полягає в тому, що воно:
-Є найважливішим джерелом зростання прибутку, збільшення коштів, що направляються на розширення, технічне переозброєння виробництва, розробку та впровадження нових видів продукції, на соціальне забезпечення трудового колективу і задоволення інтересів власника підприємства;
-Забезпечує можливість зменшення ціни на виріб, що дозволяє зайняти більшу частку на ринку, збільшити загальну масу прибутку за рахунок зростання обсягу продажів;
-Зменшує потребу в оборотних коштах, що дозволяє збільшити витрати на інші потреби підприємства. [3, с.177]
Шляхи чи напрямки зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції розглядаються з точки зору способів досягнення оптимального поєднання зменшуються витрат і підвищує якості.
Є три шляхи зниження собівартості продукції:
-Технічні (створення нової і підвищення якості продукції, що випускається, оновлення техніки та технології виробництва, раціоналізація виробництва, механізація, автоматизація, комп'ютеризація виробництва);
-Організаційні (вдосконалення організації виробництва, праці та управління, стандартизація і сертифікація продукції, реінжиніринг бізнесу, вироблення стратегії розвитку підприємства);
-Економічні (вартісної підхід до управління, економічне стимулювання персоналу, збільшення обсягу виробництв, фінансування інвестицій). [6, с.275]
Технічні способи реалізуються в більш сучасних і продуктивних засобах праці, організаційні способи припускають найбільш вдале поєднання в часі і в просторі з'єднання засобів праці, предметів праці та робочої сили, економічні способи втілюються у створенні мотивованих механізмів, що забезпечують досягнення найкращих результатів при найменших витратах, в альтернативних варіантах вирішення виробничих завдань.
Резерви або джерела зниження собівартості є невикористані можливості. Вони діляться на дві групи-резерви, не залежні і залежні від підприємства. Не залежать від підприємства-це природні або погодні умови, територіальна віддаленість від джерел сировини і споживачів продукції, рівень цін на приобретаемое сировину та матеріали, тарифи на електроенергію і зв'язок, рівень мінімальної заробітної плати та прожитковий мінімум. Ці фактори є джерелом підвищення або зниження витрат, але не свідчать про погіршення або поліпшення роботи підприємства. У той же час стратегічний аналіз і стратегічне планування повинні враховувати можливість у перспективі використання таких резервів, які в даний час не піддаються реалізації. Внутрішньовиробничі резерви виявляються в процесі аудиту та аналізу, причинами їх існування можуть бути об'єктивні і суб'єктивні чинники.
Основні джерела зниження собівартості продукції: зниження витрат матеріалів, зростання продуктивності праці, зниження витрат з управління та обслуговування виробництва, ліквідації непродуктивних витрат і втрат. Зниження витрат може досягатися в результаті економії одночасно всіх витрат. Але економія живої праці (заробітної плати) зазвичай супроводжується збільшенням витрат минулої праці (амортизації), викликаних зростанням обсягу застосовуваних основних засобів. [3, с.178]

2 АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА УП «ПАПЕРОВА ФАБРИКА» ГОЗНАК
2.1 Рівень, структура і динаміка собівартості продукції
2.1.1 Коротка характеристика підприємства, номенклатури та асортименту продукції
УП «Паперова фабрика» Гознака входить до складу Департаменту Державних знаків Міністерства фінансів РБ. Фабрика-одне з найстаріших підприємств міста Борисова. У 2002 році вона відзначила своє 100-річчя і ці 100 років пройшла шлях від обгорткового паперу до документної.
У квітні 1992 року рішенням Ради Міністрів Республіки Білорусь паперова фабрика виділяється зі складу Борисівського паперово-лісохімічного заводу і передається у відомство Комітету Державних знаків при Раді Міністрів і отримує назву «Паперова фабрика» Гознака Білорусі.
Перед фабрикою було поставлено завдання - налагодити виробництво паперу документної. Колективом фабрики була проведена істотна модернізація папероробної машини й потоку приготування паперової маси. Спільно з УП «Кріптотех» та Інститутом загальної та неорганічної хімії Національної Академії Наук Республіки Білорусь розроблена технологія виробництва паперу документної з водяними знаками та іншими елементами захисту.
На папері, виробленої на фабриці, віддруковані приватизаційні чеки «Житло», «Майно», друкуються ряд бланків суворої звітності, цінних паперів і документів з певним ступенем захисту.
У 1998 році на фабриці вступила в дію лінія з виробництва конвертів, з 2000 року розпочато виробництво бланкової і етикеткової продукції. Після введення нового сучасного поліграфічного устаткування фабрика увійшла до лав найбільших поліграфічних підприємств республіки.
ПАСПОРТ ПІДПРИЄМСТВА:
Найменування підприємства: Виробниче унітарне підприємство «Паперова фабрика» Департаменту державних знаків Міністерства фінансів Республіки Білорусь.
Юридична адреса: 222120, г.Борісов, Мінська область, вул.Заводська, 55.
Форма власності: державна, дата реєстрації -31 травня 2002 року.
Розмір статутного фонду: за станом на 1 січня 2008 року 22 мільйони рублів.
Назва вищестоящої організації: Департамент державних знаків Міністерства фінансів Республіки Білорусь.
Розподіл статутного фонду в частках: держава 100%, суб'єктів господарювання недержавних форм власності-0%, іноземних учасників-0%, інших учасників-0%, суспільства, в яких підприємство є засновником, акціонером-ні.
Генеральний директор: Темрук Володимир Гнатович, стаж роботи на підприємстві 14 років.
Головний бухгалтер: Дятлова Лариса Степанівна, стаж роботи на підприємстві-15 років.
Основною діяльністю підприємства є:
-Виробництво рулонного паперу;
-Розробка та виробництво бланків цінних паперів і документів суворої звітності;
-Виробництво товарів народного споживання;
-Виробництво конвертів;
-Поліграфічні послуги.
Номенклатура і асортимент фабрикою виробів включає в себе папір документную з водяними знаками, папір документную марки Д-4, папір для багатоколірного друку, папір-основу світлочутливої ​​діазотіпной папери, папір діаграму, папір бланкової-пакувальну, папір для плотера, папір для пакування промислових товарів, папір для споживчих товарів, папір офісну, папір бланкової-етикетковий, папір для виготовлення конвертів, товарні та товарно-транспортні накладні, міжнародні товарно-транспортні накладні CMR, квитанції різного призначення, шляхові листи на всі види транспорту, квитки числової лотереї «Ваше лото », страхові поліси для підприємств, що здійснюють діяльність зі страхування, контрольні знаки для маркування товарів, папір писальний, стрічку для принтера, стрічку чекову, стрічку ламіновану, стрічку паперову з транспортними отворами, зошити для малювання і нот, зошити для нотаток, папір для записів, щоденник шкільний, блокноти, конверти, пакети, етикетки, гнучку упаковку, багатошарові нескінченні формуляри. Номенклатура, асортимент та обсяги реалізації продукції в 2007 році приведені в таблиці 2.1 Номенклатура, асортимент та обсяги реалізації продукції в 2007 році.
Табл. 2.1 Номенклатура, асортимент та обсяги реалізації продукції в 2007 році
Найменування продукції
Од.виміру.
Кількість
Сума млн. руб.
1
2
3
4
Папір рольова
тн
2521,904
4985,9
Папір документний
тн
1340,998
10019,6
Папір офісна кольорова
Папір офісна О1
пач
пач
17026
16780
88,0
896,4
Папір офісна О2
кг
15618
41,4
Папір писальний
Папір студентська
пач
пач
42077
52533
124,6
98,7
Стрічка для принтера
Стрічка чекова
біб
біб
113527
17523
422,5
9,5
Накладні
Контрольний знак
Подорожні листи
Лотерея «Ваше лото»
Квитки «Лото-5 з 35»
Квитки «Лото-6 з 45»
Пріх.кассовий ордер
Квитанція
CMR
Рахунок-фактура
Замовлення-наряд
Ваучер
Поліграфіч.продукція
комплект
комплект
комплект
комплект
комплект
комплект
комплект
комплект
комплект
комплект
комплект
комплект
комплект
55253659
972908452
33180997
39253295
104000
22900000
4600000
899000
3660000
1000000
480000
16984,7
17731,0
1552,8
3839,0
5,4
536,7
240,7
556,5
392,5
125,6
126,6
1208,9
Конверти
шт
143231672
6564,7
Інша поліграф.продукція
шт
248,4
Зошити
Зошити 40 л.
шт
шт
14542255
17433
1389,9
9,1
Бандеролі
шт
Етикетка
тн
163,101
494,1
Разом
68693,2
Область застосування продукції УП "Паперова фабрика» представлена ​​в таблиці 2.2.
Табл. 2.2 Область застосування продукції УП "Паперова фабрика»
Найменування продукції
Область застосування
1
2
Папір документний з водяним знаком
Для друку цінних паперів і документів зі ступенем захисту груп Б, В, Г
Папір документний марки Д-4
Для друку бланків суворої звітності зі ступенем захисту групи Г, Д, Е
Папір для багатоколірного друку
Для друку текстових, ілюстраційній-текстових завдань, образотворчої багатокольоровим продукції і шпалер глибоким, офсетним та іншими способами друку
Папір для друку офсетний
Для друку ілюстраційній-текстових видань, образотворчої продукції, багатобарвною продукції офсетним способом
Папір-основа для Діазобумага
Для виготовлення Діазобумага, паперово-білових виробів і масштабно-координаційної папери
Папір діаграмний
Для діаграмних стрічок і дисків, які використовуються в реєструючих приладах і пристроях введення, виведення і підготовки даних на ЕОМ, для нанесення технічної інформації чорнилом, пастою або тушшю.
Папір бланкової-пакувальна
Для пакування нехарчових промислових товарів, для друку текстових документів в одну фарбу
Папір для плотера
Для пристроїв виведення графічної інформації в галузях народного господарства
Папір для пакування промислових товарів
Для пакування медикаментів, промислових виробів, для виготовлення пакетів
Папір для споживчих товарів
Для виготовлення паперово-білових виробів, шкільних та загальних зошитів, поштового паперу, паперу споживчих форматів
Папір офісна
Для розмноження документації на копіювально-розмножувальної техніки, для діловодства.
Папір бланкової-етикеточний
Для друку етикеток та бланків, що не відносяться до бланків суворої звітності.
Папір для виготовлення конвертів
Для виготовлення конвертів і пакетів
Бланки товарних і товаро-транспортних накладних
Для використання в якості первинних облікових документів, які є підставою прийому та видачі матеріальних та інших цінностей, що підтверджують справжність товарів, продукції, послуг і виробництва та реалізації т.п. в різних галузях народного господарства Республіки Білорусь.
Подорожні листи
Призначені для автобусів, вантажних автомобілів, легкових автомобілів-таксі і службових автомобілів, які виконують перевезення на внутрішньореспубліканському і міжнародному сполученні
Контрольні (ідентифікаційні) знаки
Використовуються для маркування окремих товарів, вводяться в обіг на виконання Указу Президента Республіки Білорусь від 14 вересня 2004 року № 444 «Про введення маркування товарів контрольними (ідентифікаційними) знаками», введення в обіг контрольних знаків є додатковим захистом виробленого товару від підробки.
Конверти та пакети
Призначені для пересилання письмових повідомлень для внутрішніх поштових відправлень і для міжнародних поштових відправлень.
Папір писальний
Застосовується для письма, діловодства і машинописних робіт
Стрічка для принтера
Призначена для друку на телеграфних апаратах, використовується в рулонних машинах для розмноження документації в проектних організаціях і для друку на принтерах прірулонной зарядці.
Стрічка чекова
Використовується для отримання відбитків у контрольно-касових апаратах.
Стрічка ламінована
Призначена для Обан-деролірованія банкнот на машинах СОМ ID-240
Стрічка паперова з транспортними отворами
Використовується в друкуючих пристроях ЕОМ і систем обробки даних в якості носія інформації

Обсяг поліграфічного виробництва становить 60% від всієї продукції, що випускається підприємством продукції, у тому числі виробництво бланків суворої звітності складає 57,2%. Виробництво рольової паперу становить 18% від загального обсягу, конвертів-15%, паперово-білових товарів-7%. Структура виробництва продукції, що випускається показана на рис.2.1.

Рис. 2.1 Структура виробництва продукції, що випускається
В даний час фабрика працює в області наступних ліцензованих видів діяльності:
-Діяльність з розробки та виробництва бланків суворої звітності, а також спеціальних матеріалів для захисту від підробки;
-Поліграфічна діяльність;
-Видавнича діяльність;
-Роздрібна торгівля і громадське харчування;
-Діяльність у галузі промислової безпеки;
-Діяльність із забезпечення безпеки юридичних і фізичних осіб;
-Діяльність по забезпеченню пожежної безпеки;
-Медична діяльність;
-Проектування і будівництво будівель і споруд I і II рівня відповідальності та проведення інженерних вишукувань для цих цілей.
Продукція фабрики сертифікована відповідно до вимог СТБ ІСО 9001-2001.
2.1.2 Укрупненная організаційна структура
Схема взаємодії та координації між підрозділами і працівниками фабрики (структура управління) складається з рівнів управління, функціональних структурних підрозділів і окремих працівників із зазначенням їх чисельності та підпорядкованості.
Структура управління УП "Паперова фабрика» Держзнаку (див. додаток 1).
Загальне керівництво фабрики здійснює генеральний директор фабрики, в підпорядкування якого входять:
головний інженер,
перший заступник генерального директора,
заступник генерального директора з комерційних питань,
заступник генерального директора по режиму і ідеологічній роботі,
заступник генерального директора по сільському господарству.
Планування, прогнозування, аналіз господарської діяльності, організація праці та заробітної плати, бухгалтерський облік і фінансову діяльність, стандартизацію, сертифікацію, контроль якості і охорону праці забезпечують служби генерального директора:
планово-економічний відділ,
бухгалтерія,
бюро організації праці та заробітної плати,
відділ технічного контролю,
охорона праці,
секретар приймальні керівника,
відділ менеджменту якості,
водій легкового автомобіля.
Технічну підготовку виробництва, технічне переозброєння виробництва, впровадження нової техніки, забезпечення виробництва енергоресурсами, капітальний і поточний ремонт будівель та споруд, конструкторські розробки забезпечують служби головного інженера:
відділ головного механіка,
відділ головного енергетика,
відділ головного метролога,
відділ капітального будівництва,
конструкторське бюро,
ремонтно-механічний цех,
електроучасток,
ділянка з ремонту КВП,
ділянка водопостачання, каналізації та вентиляції,
котельня,
ремонтно-будівельна дільниця.
Технологічну підготовку виробництва, вдосконалення технологічних процесів, впровадження нових технологій, виконання виробничих планів по випуску продукції забезпечують служби першого заступника генерального директора:
виробничо-технологічний відділ,
технологічний відділ папери,
дослідна лабораторія,
ділянка додрукарських процесів,
інженер з НТІ,
поліграфічний цех № 1,
поліграфічний цех № 2,
паперовий цех.
Маркетингове, транспортне, матеріально-технічне забезпечення і реалізацію продукції забезпечують служби заступника генерального директора з комерційних питань:
відділ маркетингу,
відділ реалізації,
відділ матеріально-технічного постачання,
транспортний цех.
Управління персоналом, підготовку і перепідготовку кадрів, збереження майна фабрики, дотримання режимних вимог забезпечують служби заступника генерального директора по режиму і ідеологічній роботі:
відділ кадрів,
режимно-секретний відділ,
охорона,
юрисконсульт,
непромислова група.
Виконання планів по випуску тваринницької та рослинницької продукції забезпечує філія «Нивки», очолюваний заступником генерального директора по сільському господарству-начальник філії.
2.1.3 Основні фінансово-економічні показники ВП «Паперова фабрика» Гознака
Основні техніко-економічні показники діяльності УП "Паперова фабрика» Держзнаку за 2005-2007 роки представлені в таблиці 2.3.

Табл. 2.3 Основні техніко-економічні показники діяльності УП "Паперова фабрика» Держзнаку за 2005-2007 роки
Найменування показника
Єдін.
вимірювання
2005
рік
2006
рік
2007
рік
Темп зростання 2006 року до 2005%
Темп росту 2007 року до 2006%
1
2
3
4
5
6
7
Обсяг виробництва продукції в оптових цінах без податків:
-В сопост.ценах
-Факт.ценах
млн.руб.
млн.руб.
40970
38157
50010
50745
58333
57942
122,1
132,9
116,6
114,2
Виручка від реалізованої продукції без податків
млн.руб.
37365
51907
57942
138,9
111,6
Собівартість реалізованої продукції
млн.руб.
30194
47039
50878
155,8
108,2
Прибуток від реалізації продукції
млн.руб.
6638
4868
7064
73,3
145,1
Прибуток
млн.руб.
7168
4603
6197
64,2
134,6
1
2
3
4
5
6
7
Прибуток до розподілу
млн.руб.
4200
2651
3441
63,1
129,8
Витрати на карбованець реалізованої продукції
руб.
0,81
0,90
0,88
110,2
97,7
Рентабельність
У т.ч. від реалізації
%
%
23,7
22,0
9,8
10,3
12,2
13,9
41,8
47,7
124,5
135,0
Середньомісячна заробітна плата
тис.руб.
597,5
774,1
814,4
129,6
105,2
Виробіток на одного працюючого
млн.руб.
58,2
65,9
66,4
113,2
100,8
Експорт
млн.руб.
4426
5164
4642
116,7
89,9
Імпорт
млн.руб.
9962
14047
10188
141,0
72,5 ьл
Показники ділової активності підприємства представлені в таблиці 2.4.

Табл. 2.4 Показники ділової активності підприємства
Найменування показника
2006
2007
Відхилення
1
2
3
4
Період оборотності сукупного капіталу (активів), дні
243
257
+14
Коефіцієнт оборотності сукупного капіталу (активів)
1,48
1,4
-0,04
Коефіцієнт оборотності оборотних активів
4,3
4,1
-0,2
Період оборотності оборотних активів (дні)
84
99
+15
З таблиці 2.4 видно, що за аналізований період знизилася ділова активність підприємства, про що свідчить зниження оборотності сукупного і оборотного капіталу. Тривалість обороту оборотного капіталу збільшилася на 15 днів.
Показники фінансової стійкості підприємства представлені в таблиці 2.5.
Табл. 2.5 Показники фінансової стійкості підприємства
Найменування показника
На початок 2007
На кінець 2007
Відхилення
1
2
3
4
Коефіцієнт фінансової незалежності
80,5%
82,8%
+2,3
Коефіцієнт фінансової залежності
1,2
1,2
-
Коефіцієнт сталого фінансування
87,2%
87,2%
-
Коефіцієнт зростання власного капіталу
1,3
1,2
-0,1
Коефіцієнт фінансового ризику
0,2
0,2
-
Коефіцієнт стійкого фінансового зростання
0,26
0,06
-0,2

З таблиці 2.5 видно, що коефіцієнт фінансової незалежності на кінець року збільшився на 2,3%, а коефіцієнт стійкого фінансового зростання на кінець року знизився на 0,2 пункту.
Показники платоспроможності підприємства представлені в таблиці 2.6.

Табл. 2.6 Показники платоспроможності підприємства
Найменування показника
На початок 2007 року
На кінець 2007 року
Відхилення
Норматив
1
2
3
4
5
Коефіцієнт забезпеченості власними коштами
0,4
0,5
+0,1
Більше 0,3
Коефіцієнт забезпеченості фінансових зобов'язань активами
0,2
0,2
-
Не більше 0,85
Коефіцієнт поточної ліквідності
2,5
2,8
+0,3
Більше 1,7
Як видно з таблиці 2.6, всі представлені в ній коефіцієнти знаходяться в межах встановлених нормативів, що свідчить про те, що підприємство є платоспроможним, а його фінансовий стан-стійким. Аналіз фінансової діяльності проведено на підставі річного бухгалтерського балансу за 2007 рік та звіту про прибутки та збитки з 1 січня 2007 року по 31 грудня 2007 року (див. додаток 2, 3).
2.1.4 Рівень, структура і динаміка собівартості продукції
Собівартість продукції (робіт, послуг) - це виражені в грошовій формі поточні витрати на її виробництво і реалізацію. Собівартість виробленого товару, виконуваної роботи, наданої послуги розраховується двічі-за статтями та за елементами витрат. Елементи - це однойменні види витрат-матеріали, заробітна плата, відрахування на соціальні потреби, амортизація та інші (податки, що включаються до собівартості, відрядження).
Структура собівартості за елементами витрат за 2006 та 2007 роки представлена ​​в таблиці 2.7 Структура собівартості за елементами витрат за 2006 та 2007 роки.

Табл. 2.7 Структура собівартості за елементами витрат за 2006 та 2007 роки
Найменування
показника
Сума, млн. руб.
Структура витрат
2006
2007
відхилення
2006
2007
відхилення
1
2
3
4
5
6
7
Витрати на виробництво продукції
46034
51249
+5215
100
100
-
У тому числі
Матеріальні витрати
28600
33687
+5087
62,1
65,7
+3,6
У тому числі
Сировина і матеріали
25400
29544
+4144
88,1
87,7
-0,4
Паливно-енергетичні ресурси
2402
3416
+1014
8,4
10,1
+1,7
Витрати на оплату праці
6878
7550
+672
14,9
14,7
-0,2
Відрахування на соціальні потреби
2662
2863
+201
5,8
5,6
-0,2
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів
3431
3112
-319
7,5
6,1
-1,4
У тому числі
Амортизація основних засобів
3417
3097
-320
99,6
99,5
-0,1
Амортизація нематеріальних активів
14
15
+1
0,4
0,5
+0,1
Інші витрати
4463
4037
-426
9,7
7,9
-1,8
У тому числі
Змінні витрати
37538
41050
+3512
81,5
80,1
-1,4
Постійні витрати
8496
10199
+1703
18,5
19,9
+1,4
Обсяг виробництва продукції збільшився в 2007 році в порівнянні з 2006 роком на 114,2%, витрати на виробництво продукції збільшилися на 111,3% або на 5215 млн. рублів.
У структурі витрат на виробництво продукції в 2006 році найбільшу питому вагу займали матеріальні витрати-62, 1%, в 2007 році-65, 7%, витрати на оплату праці-відповідно 14,9% і 14,7%, відрахування на соціальні потреби- відповідно 5,8% і 5,6%, амортизація основних засобів і нематеріальних активів-відповідно 7,5% і 6,1%, інші витрати-відповідно-9, 7% і 7,9%.
Змінні витрати в 2006 році займали питома вага - 81,5%, постійні витрати-18,5%, в 2007 році відповідно -80,1% і 19,9%.
Загальна сума витрат (Зобщ) може змінюватися через:
-Обсягу випуску продукції в цілому по підприємству (VВПобщ),
-Її структури (Уdi),
-Рівня змінних витрат на одиницю продукції (bi),
-Суми постійних витрат на весь випуск продукції (А):
З заг = å (VВП ​​заг * Уdi * bi) + А. (2.1)
Дані для розрахунку впливу цих факторів приведені в таблиці № 2.10 Вихідні дані для факторного аналізу загальної суми витрат на виробництво і реалізацію продукції.
У зв'язку зі збільшенням випуску продукції в умовно-натуральному вираженні на 9,3% (IВП = 1,093) сума витрат зменшилася на 11685 млн. рублів (34349-46034),
За рахунок зміни структури випуску продукції сума витрат зросла на 5428 млн. рублів (39777-34349),
За рахунок підвищення рівня питомих змінних витрат загальна сума витрат збільшилася на 4767 млн. рублів (44544-39777),
Постійні витрати зросли на 6705 млн. рублів (51249-44544).
Перевірка 51249-46034 = +5215 = -11685 +5428 +4767 +6705.
Таким чином, загальна сума витрат на виробництво продукції збільшилася в 2007 році в порівнянні з 2006 роком на 5215 млн. рублів або на 11,3%, у тому числі за рахунок зміни обсягу виробництва продукції та її структури-на -6257 млн.рублей, а за рахунок зростання собівартості-на 11472 млн. рублів.
У свою чергу собівартість продукції залежить від рівня ресурсоємності виробництва (трудомісткості, матеріаломісткості, фондомісткості, енергоємності) і зміни цін на спожиті ресурси у зв'язку з інфляцією.
З метою більш об'єктивної оцінки діяльності підприємства та більш повного виявлення резервів при аналізі собівартості продукції необхідно враховувати вплив зовнішнього інфляційного чинника. Для цього фактична кількість спожитих ресурсів на виробництво продукції в 2007 році потрібно помножити на зміну середнього рівня ціни по кожному виду ресурсів і результати скласти:
ΔЗц = Σ (ΔЦi * Рi1). (2.2)
На УП "Паперова фабрика» Держзнаку за рахунок даного чинника сума витрат збільшилася на 9953 млн. рублів. Отже, за рахунок підвищення рівня ресурсоємності продукції витрати зросли на:
ΔЗр = Δ Зобщ-ΔЗц = 11742-9953 = +1789 млн.рублей.
Звідси частка зовнішніх факторів у собівартості продукції складає 84,8% (9953/11742 * 100), а частка внутрішніх чинників-15, 2%.
Динаміка собівартості реалізованої продукції та виручки від реалізації продукції за 2005-2007 роки показана в таблиці 2.8.
Табл. 2.8 Динаміка собівартості реалізованої продукції та виручки від реалізації продукції за 2004-2006 роки
показник
2005
2006
2007
Темп зростання 2006 року до 2005%
Темп росту 2007 року до 2006%
1
2
3
4
5
6
собівартість млн. руб.
30194
47039
50878
153,3
108,2
виручка від реалізації продукції млн. руб.
37365
51907
57942
138,9
111,6
питома вага собівартості у виручці від реалізації продукції%
80,8
89,2
87,8

Собівартість реалізованої продукції у 2006 році в порівнянні з 2005 роком зросла на 153,3%, в 2007 році в порівнянні з 2006 роком зросла на 108,2%.
Питома вага собівартості у виручці від реалізації продукції в 2005 році склав 80,8%, в 2006 році-89,2%, у 2007 році -87,8%.
Для більш глибокого вивчення причин зміни собівартості аналізуються звітні калькуляції по окремих виробах, порівнюють фактичний рівень витрат на одиницю продукції з плановим і даними минулих років у цілому і по статтях витрат.
Вплив факторів першого порядку на зміну рівня собівартості одиниці продукції вивчають за допомогою факторної моделі:
Сi = (Ai / VВП) + Вi, (2.3)
де Ci - собівартість одиниці i-го виду продукції;
Ai - сума постійних витрат, віднесена на i-й вид продукції;
Bi - сума змінних витрат на одиницю i-го виду продукції;
VBПi - обсяг випуску i-го виду продукції у фізичних одиницях;
Зробимо аналіз собівартості двох видів паперів, що випускаються на ВП «Паперова фабрика» Гознака.
Аналіз собівартості папери офісної
Для аналізу собівартості папери діаграмній використовуємо дані за травень 2007 рік (таблиця 2.9 Вихідні дані для факторного аналізу собівартості папери офісної).
Табл. 2.9 Вихідні дані для факторного аналізу собівартості папери офісної
Показник
За планом
Фактично
Відхилення від плану
1
2
3
4
Обсяг виробництва, т.пач.
0,400
0,384
-0,016
Сума постійних витрат, тис. грн.
644,466
618,687
-25,779
Сума змінних витрат на одиницю продукції, грн
11983917
14147905
+2163988
Собівартість т.пач., Руб
13595082
15759070
+2163988
Розрахунок впливу факторів на зміну собівартості папери офісної методом ланцюгової підстановки:
Спл = (Апл / ВПпл) + bпл = (644466 / 0,400) +11983917 = 13595082 рублів
Сусл1 = (Апл / ВПФ) + bпл = (644466 / 0,384) +11983917 = 13662214 рублів
Сусл2 = (Аф / ВПФ) + bпл = (618687 / 0,384) +11983917 = 13595081 рублів
Сф = (Аф / ВПФ) + Bф = (618687 / 0,384) +14147905 = 15759070 рублів
Загальна зміна собівартості 1 одиниці продукції становить:
ΔС заг = З ф - З пл = 15759070 - 13595082 = + 2163988 руб;
в т.ч. за рахунок зміни:
а) обсягу виробництва:
ΔС V ВП = З усл1 - З пл = 13662214 - 13595081 = + 67 133 руб;
б) суми постійних витрат:
ΔС а = З усл2 - З усл1 = 13595082 - 13662214 = -67132 руб;
в) суми питомих змінних витрат:
ΔС в = З ф - З усл2 = 15759070 -13595081 = +2164000 руб.
Результати аналізу зведемо в таблицю 2.10 Аналіз собівартості папери офісної.

Табл. 2.10 Аналіз собівартості папери офісної
Обсяг випуску продукції, т.пач.
Постійні витрати, тис. грн.
Змінні витрати на одиницю продукції, грн.
1
2
3
План
Факт
План
Факт
План
Факт
0,400
0,384
644,466
618,687
11983917
14147905
Собівартість одиниці продукції, грн
Зміна собівартості, руб
Загальне
в т.ч. за рахунок
План
Усл.1
Усл.2
Факт
VВП
А
Вi
13595082
13662214
13595081
15759070
+2163988
+ 67132
-67133
+2164000
Тепер більш детально вивчимо собівартість одиниці продукції по кожній статті витрат, для чого фактичні дані порівняємо з плановими в таблиці 2.11 Структура витрат на виробництво паперу офісної.
Табл. 2.11 Структура витрат на виробництво паперу офісної
Статті витрат
Витрати на т.пач., Руб
Структура витрат,%
План
Факт
Δ
План
Факт
Δ
1
2
3
4
5
6
7
Сировина і матеріали
10692411
12856399
+2163988
78,6
81,6
+3
Паливо і енергія
23425
23425
0
0,2
0,1
-0,1
Зарплата виробниц-дарських робітників
287465
287465
0
2,1
1,8
-0,3
Відрахування на соц. і медстрахування
101763
101763
0
0,7
0,6
-0,1
Загальновиробничі витрати
531810
531810
0
3,9
3,4
-0,5
Загальногосподарські витрати
918149
918149
0
6,7
5,8
-0,9
Інші произв. витрати
878852
878852
0
6,4
5,6
-0,8
Комерційні витрати
161207
161207
0
1,4
1,1
-0,3
РАЗОМ:
13595082
15759070
+ 2163988
100
100
-
Наведені дані показують, що фактичні витрати на виробництво т.пачек папери офісної в цілому збільшилися на 2163988 рублів, що відбулося за рахунок збільшення змінних витрат (підвищились ціни на папір-постачальник ЗАТ «Торговий Дім« БАХВА »Росія).
Аналіз собівартості папери дланочно-етикеткової
Для аналізу собівартості папери бланкової-етикеткової використовуємо дані за травень 2007 року (таблиця 2.12 Вихідні дані для факторного аналізу собівартості папери бланкової-етикеткової).
Табл. 2.12 Вихідні дані для факторного аналізу собівартості папери бланкової-етикеткової
Показник
За планом
Фактично
Відхилення від плану
1
2
3
4
Обсяг виробництва, т
6,0
6,178
+0,178
Сума постійних витрат, тис. грн.
2349,918
2333,307
-16,611
Сума змінних витрат на одиницю продукції, грн
968136
934570
-33566
Собівартість 1 тонни, руб
1359789
1312250
-47539
Розрахунок впливу факторів на зміну собівартості папери бланкової-етикеткової методом ланцюгової підстановки:
Спл = (Апл / ВПпл) + bпл = (2349918 / 6) +968136 = 1359789 рублів
Сусл1 = (Апл / ВПФ) + bпл = (2349918 / 6,178) +968136 = 1348505 рублів
Сусл2 = (Аф / ВПФ) + bпл = (2333307 / 6,178) +968136 = 1345816 рублів
Сф = (Аф / ВПФ) + Bф = (2333307 / 6,178) +934570 = 1312250 рублів
Загальна зміна собівартості 1 одиниці продукції становить:
ΔС заг = З ф - З пл = 1312250 - 1359789 = - 47539 руб;
в т.ч. за рахунок зміни:
а) обсягу виробництва:
ΔС ВП = З усл1 - З пл = 1348505 - 1359789 = -11284 руб;
б) суми постійних витрат:
ΔС а = З усл2 - З усл1 = 1345816 - 1348505 = -2689 руб;
в) суми питомих змінних витрат:
ΔС в = З ф - З усл2 = 1312250 - 1345816 = -33566 крб.
Результати аналізу зведемо в таблицю 2.13 Аналіз собівартості папери бланкової-етикеткової.
Табл. 2.13 Аналіз собівартості папери бланкової-етикеткової
Обсяг випуску продукції, т
Постійні витрати, тис. грн.
Змінні витрати на одиницю продукції, грн.
1
2
3
План
Факт
План
Факт
План
Факт
6,0
6,178
2349,918
2333,307
968136
934570
Собівартість одиниці продукції, грн
Зміна собівартості, руб
Загальне
в т.ч. за рахунок
План
Усл.1
Усл.2
Факт
VВП
А
Вi
1359789
1348505
1345816
1312250
- 47539
-11284
-2689
-33566
Тепер більш детально вивчимо собівартість одиниці продукції по кожній статті витрат, для чого фактичні дані порівняємо з плановими (таблиця 2.14 Структура витрат на виробництво паперу бланкової-етикеткової).
Табл. 2.14 Структура витрат на виробництво паперу бланкової-етикеткової
Статті витрат
Витрати на тн продукції, грн
Структура витрат,%
План
Факт
Δ
План
Факт
Δ
1
2
3
4
5
6
7
Сировина і матеріали
374239
348830
-25409
27,5
26,6
-0,9
Паливо і енергія
376631
376631
0
27,7
28,7
+1
Зарплата виробниц-дарських робітників
81404
81404
0
6,0
6,2
+0,2
Відрахування на соц. і медстрахування
28817
28817
0
2,1
2,2
+0,1
Загальновиробничі витрати
315880
293750
-22130
23,2
22,4
-0,8
Загальногосподарські витрати
92863
92863
0
6,8
7,1
+0,3
Інші произв. витрати
88888
88888
0
6,5
6,7
+0,2
Комерційні витрати
1067
1067
0
0,2
0,1
-0,1
РАЗОМ:
= SUM (ABOVE) 1359789
= SUM (ABOVE) 1312250
= SUM (ABOVE) -47539
100
100
З наведених даних видно, що фактичні витрати на 1 тону паперу в цілому знизились на 47539 рублів, у тому числі змінні витрати на 1 тн папери знизилися на 25409 рубля, постійні витрати знизилися на 22130 рублів. Все це свідчить про позитивну тенденцію зниження витрат при випуску паперу бланкової-етикеткової.
Зниження витрат за статтею «Сировина і матеріали» викликало зниження норм витрати макулатури і хімікатів і використання у виробництві низьких (більш дешевих) марок макулатури.
2.2. Аналіз витратоємкості проду кції
Важливий узагальнюючий показник собівартості продукції - витрати на карбованець продукції, який характеризує издержкоемкость продукції. Він вигідний тим, що, по-перше, дуже універсальний: може розраховуватися в будь-якій галузі і, по-друге, наочно показує прямий зв'язок між собівартістю і прибутком. Визначається він відношенням загальної суми витрат на виробництво і реалізацію продукції до вартості виробленої продукції в діючих цінах:
ИЕ = Зобщ / ВП. (2.4)
Динаміка витрат на карбованець продукції представлена ​​в таблиці 2.15 Динаміка витрат на карбованець продукції.

Табл. 2.15 Динаміка витрат на карбованець продукції
Роки
Рівень показника Коп.
Темп росту,%
1
2
3
1998
82,5
100
1999
84,9
102,9
2000
91,1
110,4
2001
98,1
118,9
2002
82,5
100
2003
82,35
99,8
2004
79,7
96,8
2005
82,2
103,1
2006
90,7
110,3
2007
88,4
97,5
За період 1999-2001 роки рівень витрат на карбованець товарної продукції збільшився на 18,9%, а в 2002-2003 роках знизився до рівня 1998 року. У 2004 році рівень витрат знизився на 3,2% в порівнянні з 1998 роком, а потім у 2005-2006 роках збільшився на 10,3%, в 2007 році в порівнянні з 2006 роком зменшилися на 2,5%.
Издержкоемкость продукції безпосередньо залежить від зміни загальної суми витрат на виробництво і реалізацію продукції та від зміни вартості виробленої продукції.
На загальну суму витрат впливають обсяг виробництва продукції, її структура, зміна рівня питомих змінних та суми постійних витрат, які в свою чергу можуть збільшуватися або зменшуватися за рахунок рівня ресурсоємності продукції і цін на спожиті ресурси. Вартість виробленої продукції залежить від обсягу випуску, його структури і цін на продукцію.
Факторна модель витратоємкості продукції (ИЕ):
ИЕ = З заг / ВП = (å (VВП ​​заг * Уdi * Вi) + А) / å (VВП ​​заг * Уdi * Цi), (2.5)
де З заг - загальна сума витрат на виробництво і реалізацію продукції;
ВП - вартість виробленої продукції в діючих цінах;
VВП заг - обсяг випуску продукції в цілому по підприємству;
Уdi - структура витрат;
Вi - рівень змінних витрат на одиницю продукції;
А - сума постійних витрат на весь випуск продукції;
Цi - ціна одиниці продукції.
Вплив цих факторів на зміну витратоємкості продукції розраховується способом ланцюгової підстановки за даними таблиці № Вихідні дані для факторного аналізу загальної суми витрат на виробництво і реалізацію продукції і за даними про випуск продукції, які представлені в таблиці 2.16, випуск продукції в 2005-2006 роках в таблиці 2.17.
Табл. 2.16 Вихідні дані для факторного аналізу загальної суми витрат на виробництво і реалізацію продукції
витрати
Сума, млн. руб.
Фактори зміни витрат
Обсяг випуску продукції
Структура продукції
Змінні витрати
Постійні
витрати
1
2
3
4
5
6
Базового періоду:
Σ (VВПi0 х bi0) + А0
46034
t0
t0
t0
t0
Базового періоду, перерахованого на фактичний обсяг виробництва продукції звітного періоду при збереженні її базової структури:
Σ (VВПi0 х bi0) x xIВП + А0
34349
t1
t0
t0
t0
За базовим рівнем на фактичний випуск продукції при фактичній її структурі в звітному періоді:
Σ (VВПi1 х bi0) + А0
39777
t1
t1
t0
t0
Звітного періоду при базовому рівні постійних витрат:
Σ (VВПi1 х bi1) + А1
44544
t1
t1
t1
t1
Звітного періоду:
Σ (VВПi1 х bi1) + А1
51249
Табл. 2.17 Випуск продукції в 2006-2007 роках в млн.руб.
Випуск продукції
Сума
1
2
Базового періоду 2006 рік:
Σ (VВПi0 х Цi0)
50745
Звітного періоду при базовій структурі і базових цінах:
Σ (VВПi1 х Цi0) ± ΔВПстр
57114
Звітного періоду за базовими цінами:
Σ (VВПi1 х Цi0)
56666
Звітного періоду за поточними цінами 2007 рік:
Σ (VВПi1 х Цi1)
57942
Розрахунок впливу факторів на зміну витратоємкості продукції наведено в таблиці 2.18 Розрахунок впливу факторів на зміну витратоємкості продукції.
Табл. 2.18 Розрахунок впливу факторів на зміну витратоємкості продукції
Витрати на рубль продукції
фактор
Обсяг
виробництва
Структура
виробництва
Рівень питомих змінних витрат
Сума постійних витрат
Відпускні ціни на
продукцію
ІЕ0 = 46034/50745 = 90,72
t0
t0
t0
t0
t0
ІЕусл.1 = 34349/57114 = 60,14
t1
t0
t0
t0
t0
ІЕусл.2 = 39777/56666 = 70,20
t1
t1
t0
t0
t0
ІЕусл.3 = 44544/56666 = 78,60
t1
t1
t1
t0
t0
ІЕусл.4 = 51249/56666 = 90,44
t1
t1
t1
t1
t0
ІЕ1 = 51249/57942 = 88,45
t1
t1
t1
t1
t1
Δ ІЕ0бщ = 88,45-90,72 =- 2,27
-30,58
+10,06
+8,40
+11,84
-1,99

Аналітичні розрахунки показують, що розмір витрат на карбованець продукції змінився за рахунок наступних чинників:
Зміна обсягу виробництва продукції 60,14-90,72 = -30,58
Зміни структури виробництва 70,20-60,14 = +10,06
Рівня змінних витрат 78,60-70,20 = +8,40
Розміру постійних витрат 90,44-78,60 = +11,84
Підвищення цін на продукцію 88,45-90,44 = -1,99
Зростання рівня постійних і змінних витрат обумовлено:
підвищенням ресурсоємності виробництва,
збільшенням вартості спожитих ресурсів.
За рахунок підвищення ресурсоємності виробництва издержкоемкость продукції збільшилися на 3,16 коп. (1789/56666 * 100),
За рахунок збільшення вартості спожитих ресурсів - на 17,56 коп. (9953/56666 * 100).
Зараз можна встановити вплив досліджуваних факторів на зміну суми прибутку.
Для цього необхідно абсолютні прирости витрат на карбованець продукції за рахунок кожного фактора помножити на виручку за фактичний обсяг реалізації продукції за плановими цінами:
DПхi = DУзхi * å (VРПiф * Цiпл) (2.6)
З таблиці 2.19 Розрахунок впливу факторів на зміну суми прибутку видно, що зменшення прибутку сприяли зміна структури виробництва, зростання змінних і постійних витрат. Причому, найбільший вплив на зменшення прибутку мало збільшення суми постійних витрат і зміна структури виробництва. Негативний вплив на прибуток надали такі чинники, як зростання цін на спожиті ресурси (зовнішній фактор) і підвищення рівня ресурсоємності продукції (внутрішній фактор).

Табл. 2.19 Розрахунок впливу факторів на зміну суми прибутку
Фактор
Розрахунок впливу
Зміна суми прибутку, тис. грн.
1
2
3
Обсяг випуску продукції
-30,58 * 57942 / 100
+17719
Структура продукції
+10,06 * 57942 / 100
-5829
Рівень змінних витрат на одиницю продукції
+8,40 * 57942 / 100
-4867
Збільшення суми постійних витрат на виробництво і реалізацію продукції
+11,84 * 57942 / 100
-6860
Зміна рівня відпускних цін на продукцію
-1,99 * 57942 / 100
+1153
Разом
+1316
У тому числі за рахунок зміни:
Ресурсоємності
+3,16 * 57942 / 100
-1831
Вартості ресурсів
+17,56 * 57942 / 100
-10175

3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ УП «ПАПЕРОВА ФАБРИКА» ГОЗНАК
3.1 Технічне і організаційне розвиток виробництва
Кожне підприємство повинно розвиватися і вдосконалювати свою продукцію, роботи, послуги. В іншому випадку воно не буде мати конкретним перевагою, що призведе до втрати ринків збуту. Нововведення або інновації, поширюються на нові продукти, способи їх виробництва, нововведення в організаційній і фінансовій сфері. Інновація - це удосконалення діяльності суб'єкта господарювання, що приносить позитивний економічний, соціальний чи екологічний результат. Інновація являє собою використання наукових досягнень в комерційних цілях.
На сучасному етапі розвитку розрізняють технічні, управлінські, інформаційні та соціальні інновації, які тісно взаємопов'язані між собою. Технічні інновації знаходять прояв у виробництві виробів, продуктів з новими або покращеними властивостями, в нових технологіях, що сприяють впровадженню нових способів виготовлення продукції.
Управлінські інновації покликані сприяти оптимальної організації виробництва і збуту продукції. Інформаційні інновації вирішують завдання оптимізації інформаційних потоків у різних сферах наукової та виробничої діяльності. Соціальні інновації спрямовані на вирішення проблем охорони здоров'я, освіти, поліпшення умов праці.
Інноваційна діяльність включає стратегічний аналіз ретроспективи та перспективи інновацій, розробку інноваційної політики, складання плану інновацій, матеріальне стимулювання творчості персоналу.
Робота персоналу підприємства, спрямована на використання результатів наукових досліджень для розширення і відновлення номенклатури та поліпшення якості продукції, що випускається, вдосконалення техніки, технології та організації, також відноситься до інноваційної діяльності. Вихідною позицією в інноваційній діяльності є маркетингові дослідження ринків збуту і пошук нових споживачів; інформаційне забезпечення конкуруючих фірм; пошуки новаторських ідей і партнерів для фінансування інноваційних проектів.
Інноваційна діяльність підприємства невіддільна від господарської діяльності і є його конкурентною перевагою. Тому економічну ефективність інновацій на підприємстві за певний період можна ототожнювати з економічною ефективністю підприємства.
Джерелами фінансування інновацій на підприємстві є власні (нова емісія акцій, прибуток, амортизація і собівартість продукції) і позикові кошти (кредити, лізинг, інші ресурси, залучені на поворотній та безповоротній основі).
Підвищення технічного рівня виробництва - це один з важливих факторів зниження собівартості. Воно складається з впровадження нової, прогресивної технології, механізації та автоматизації виробничих процесів; поліпшення використання і застосування нових видів сировини і матеріалів; зміна конструкції і технічних характеристик виробів; інші чинники, що підвищують технічний рівень виробництва.
За деякими інновацій, що дає відносне зниження витрат підприємства і реальне збільшення поточних і капітальних витрат, розраховується тільки вартість інновацій (за планом і фактично). Відносне зниження собівартості, що не зачіпає зменшення норм витрати і не відбивається в бухгалтерському обліку, не супроводжується реальним приростом прибутку або зниженням собівартості. Ті інновації, які приносять реальне зниження норм поточних витрат, потребують економічному обгрунтуванні їх доцільності.
Зниження собівартості може відбутися при створенні автоматизованих систем управління, використання ЕОМ, вдосконаленні і модернізації існуючої техніки і технології. Зменшуються витрати й у результаті комплексного використання сировини, застосування економічних замінників, повного використання відходів у виробництві. Великий резерв таїть у собі і вдосконалення продукції, зниження її матеріало-, енерго-, трудомісткості, зниження ваги машин і устаткування, зменшення габаритних розмірів.
На УП "Паперова фабрика» впроваджуються інноваційні проекти за наступними напрямками: освоєння нових видів продукції, модернізація існуючого обладнання та придбання нового, зниження матеріало-та енергоємності продукції.
Фабрикою взято напрямок глибоку переробку паперу і, у зв'язку з цим, освоюються такі нові види продукції:
- Накладні з використанням засобів захисту;
- Дорожні листи з використанням засобів захисту та персоналізацією;
- Рахунок-фактури з використанням засобів захисту;
- Нові види конвертів і поштових наборів;
- Зошити.
У 2003-2007 роках на фабриці були реалізовані наступні інноваційні проекти:
придбання і запуск в роботу лістотетрадного агрегату ЛТА-2 для виготовлення 12-ти і 24-х листного шкільних зошитів. Річний обсяг випуску - 19 млн. штук 12-ти листного шкільних зошитів;
запуск в роботу флотоловушкі «MEGACELL MCH-12» для очищення надлишкової оборотної води від завислих речовин;
придбання і запуск в роботу 6-ти барвистою ролевої друкарської машини «Giebeler-520»;
придбання і запуск в роботу 3-х барвистою ролевої друкарської машини «Goebel»;
придбання і запуск в роботу пробопечатном верстата «Korrex-03»;
придбання і запуск в роботу секції самоклейки, вбудованої в існуючу конвертоделательную машину SBG.
На УП "Паперова фабрика» Гознака в 2005-2007 роках був здійснений інноваційний проект:
Державна науково-технічна програма «Ідентифікація» «Розробити технології, освоїти дослідно-промислове виробництво документної паперу з використанням спеціальних волокон і покриттів».
В даний час здійснюється наступний інноваційний проект:
Програма «Розробити та впровадити ресурсозберігаючу технологію виробництва паперу для друку» ДНТП «Ресурсозбереження -2010».
Програма «Розробити технології, освоїти дослідно-промислове виробництво документної паперу з використанням спеціальних волокон і покриттів» відповідає нагальним потребам виробництва паперу документної на ВП «Паперова фабрика» Держзнаку, який є єдиним виробником захищеного спецматеріала в Білорусі. Реалізація даного проекту дозволила значно підвищити якісні показники паперу по білизні, непрозорості, лінійної деформації, машинної гладкості, міцності поверхні до вищипування і стирання, стабілізувати вологість і знизити здатність накопичення статичної електрики. Крім того, використання високоефективного складу для поверхневої проклейки паперового полотна має ряд переваг у порівнянні з массних введенням компонентів, оскільки знижуються витрати з очищення стічних вод, стабілізується робота папероробної машини і утворюється менше поворотного шлюбу, знижується питома витрата целюлозного волокна в середньому на 30 - 50 кг. Окупність витрат вдалося досягти шляхом впровадження розробок у річний випуск папери документної 1500 тонн і паперу для багатокольоровим папери-2400 тонн. Економічний ефект склав:
0,05 тонн целюлози * 3900 тонн * 1161000 карбованців = 226395000 рублів.
Джерело фінансування - власні кошти фабрики.
Метою програми «Розробити та впровадити ресурсозберігаючу технологію виробництва паперу для друку» ДНТП «Ресурсозбереження -2010» є створення та впровадження ресурсозберігаючої технології виробництва паперу для друку. Економічний ефект від впровадження розробки досягається внаслідок зниження собівартості продукції за рахунок:
скорочення питомої витрати целюлози за рахунок збільшення частки наповнювача в композиції паперу для друку,
заміни основного компонента складу для поверхневої проклейки-імпортного окисленого крохмалю, вітчизняним крохмалем.
Джерела фінансування-республіканський бюджет-120 млн.рублей і капвкладення УП "Паперова фабрика» Гознака-125 млн.рублей.
В даний час норма витрати целюлози на виробництво паперу для друку складає: сульфітної целюлози 820 кг / т, сульфатної-205 кг / т. Збільшення частки наповнювача в композиції паперу дозволить скоротити витрату сульфітної та сульфатної целюлози на 40 та 5 кг соответственно.Прі середній ціні сульфітної хвойної біленої целюлози 700 доларів США за тонну і сульфатної хвойної біленої целюлози 800 доларів США, зниження собівартості складе 40 * 1505 +5 * 1720 = 10145 руб. / т.
Питома вага окисленого крохмалю LAB становить 36 кг на 1 тонну паперу. При ціні 1841 рублів за 1 кг частка цього крохмалю в собівартості продукції складає 66276 рублів. Ціна 1 кг картопляного крохмалю технічного становить 1111 рублів, вартість ферменту, необхідного для модифікації крохмалю становить 37600 рублів. Загальна вартість продуктів у собівартості 1 тонни паперу становить 40128 рублів. Таким чином, зниження собівартості за рахунок заміни імпортного крохмалю вітчизняним становить: 66276-40128 = 26148 рублів.
Розмір витрат на управління та обслуговування виробництва на одиницю продукції залежить не тільки від обсягу випуску продукції, але і від їх абсолютної суми. Чим менше сума цехових і загальнозаводських витрат у цілому по підприємству, тим за інших рівних умов нижче собівартість кожного виробу.
Резерви скорочення цехових і загальнозаводських витрат полягають насамперед у спрощення та здешевлення апарату управління, в економії на управлінських витратах. До складу цехових і загальнозаводських витрат у значній мірі включається також заробітна плата допоміжних і підсобних робітників. Проведення заходів щодо механізації допоміжних і підсобних робіт призводить до скорочення чисельності робочих, зайнятих на цих роботах, а отже, і до економії цехових і загальнозаводських витрат. Найважливіше значення при цьому мають автоматизація та механізація виробничих процесів, скорочення питомої ваги витрат ручної праці у виробництві. Автоматизація та механізація виробничих процесів дають можливість скоротити чисельність допоміжних і підсобних робітників у промисловому виробництві.
Скороченню цехових і загальнозаводських витрат сприяє також економне витрачання допоміжних матеріалів, використовуваних при експлуатації устаткування і на інші господарські потреби.
До удосконалення управління виробництвом ставитися управлінський облік. У 2006 році ВП «Паперова фабрика» Гознака почала впроваджувати систему управлінського обліку.
Управлінський облік справедливо називають системою управління по досягненню цілей підприємства, а також системою управління прибутком. Там, де сьогодні немає потенціалу, завтра не буде прибутку, і, навпаки, там, де сьогодні потенціал збільшується, завтра будуть поліпшуватися всі показники господарської діяльності.
Основне завдання управлінського обліку-забезпечення виживання підприємства, «відстеження» його руху до наміченої мети.
Відповідно до цього були визначені завдання по деяких сфер діяльності, які можна сформулювати коротко наступним чином:
аналіз собівартості продукції та її динаміки;
аналіз конкурентоспроможності продукції на ринках, сприяння формуванню політики цін, проведення аналізу на беззбитковість;
фінансовий контроль за рівнем виробничих запасів і їх раціональним використанням;
дослідження впливу інвестицій на конкурентоспроможність продукції, зниження її собівартості і т.д.
До числа функцій управлінського обліку входить також внутрішній контроль (перевірка) економічності роботи підрозділів підприємства.
Таким чином, управлінський облік дозволяє визначити наступне:
необхідний обсяг продажів, що забезпечує покриття витрат і отримання необхідного прибутку;
залежність прибутку підприємства від зміни торговельної ціни, змінних і постійних витрат;
значення кожного продукту в частці покриття загальних витрат.
Тому, при застосуванні управлінського обліку на підприємстві на сьогоднішній день керівництво може застосовувати більш точні і зважені рішення.
Зниження собівартості продукції забезпечується насамперед за рахунок підвищення продуктивності праці. З ростом продуктивності праці скорочуються витрати праці в розрахунку на одиницю продукції, а отже, зменшується і питома вага заробітної плати в структурі собівартості.
Успіх боротьби за зниження собівартості вирішує перш за все зростання продуктивності праці робітників, що забезпечують в певних умовах економію на заробітній платі. За яких же умовах при зростанні продуктивності праці на підприємствах знижуються витрати на заробітну плату робітників? Збільшення вироблення продукції на одного робітника може бути досягнуте за рахунок здійснення організаційно-технічних заходів, завдяки чому змінюються, як правило, норми виробітку і відповідно їм розцінки за виконувані роботи.
В даний час друк бланків суворої звітності з персоніфікацією виробляється на друкарській машині «Vision», нанесення штрих-коду на них-на обладнанні «Nipson», а сортування і контроль після друку, комплектування та упаковка блокнотів здійснюється брошурувальника 3 розряду вручну. Установка коллатора, який обслуговуватимуть 2 працівники, дозволить автоматизувати процеси комплектування та упаковки бланків суворої звітності, при цьому відбудеться вивільнення 10 брошурувальників 3 розряду.
У першому випадку, коли змінюються норми виробітку і розцінки, підприємство отримує економію на заробітній платі робітників. Пояснюється це тим, що у зв'язку зі зниженням розцінок частка заробітної плати в собівартості одиниці продукції зменшується. Однак це не призводить до зниження середньої заробітної плати робітників, так як наведені організаційно-технічні заходи дають можливість робітникам з тими ж витратами виробляти більше продукції. Таким чином, проведення організаційно-технічних заходів з відповідним переглядом норм виробітку дозволяє знижувати собівартість продукції за рахунок зменшення частки заробітної плати в одиниці продукції одночасно зі зростанням середньої заробітної плати робітників.
При вдосконаленні технології виробництва та удосконалення організації праці проводиться перегляд норм виробітку. Так, на друкарській машині «Гебеллер» з моменту освоєння до виходу на проектну потужність норми виробітку на друкарські процеси збільшилися вдвічі, у зв'язку з установкою друкованої графічної системи «Print ProES». При цьому було вирішено завдання з персоналізації кожного бланка суворої звітності шляхом нанесення штрих-коду із зашифрованою інформацією, що дозволило скоротити трудовитрати з відрахуваннями від заробітної плати на 0,62 руб. на 1 номері бланка суворої звітності.
При освоєнні виробництва зошитів шкільних була встановлена ​​норма виробітку в зміну-15000 шт., А через півроку норма збільшилася до 40000 шт. за зміну.
Збільшення вироблення може відбутися і за рахунок перевиконання встановлених норм виробітку без проведення організаційно-технічних заходів. Норми виробітку і розцінки в цих умовах, як правило, не змінюються.
У поліграфічному цеху № 1 на ділянці комплектування бланків суворої звітності виконання норм виробітку складає 135,7%.
У другому випадку, коли встановлені норми виробітку і розцінки не змінюються, величина витрат на заробітну плату робітників у собівартості одиниці продукції не зменшуються. Але із зростанням продуктивності праці збільшується обсяг виробництва, що призводить до економії по інших статтях видатків, зокрема скорочуються витрати по обслуговуванню виробництва і управлінню. Відбувається це тому, що в цехових витратах значна частина витрат (а в загальнозаводських майже повністю) - умовно-постійні витрати (амортизація обладнання, утримання будівель, зміст цехового і загальнозаводського апарату та інші витрати), які не залежать від ступеня виконання плану виробництва. Це означає, що їх загальна сума не змінюється або майже не змінюється в залежності від виконання плану виробництва. Звідси випливає висновок, що, чим більше випуск продукції, тим менше частка цехових і загальногосподарських витрат в собівартості.
Підприємство має можливість впливати на величину витрат матеріальних ресурсів, починаючи з їх заготівлі. Сировина і матеріали входять собівартість за ціною їх придбання з урахуванням витрат на перевезення, тому правильний вибір постачальників матеріалів впливає на собівартість продукції. Важливо забезпечити надходження матеріалів від таких постачальників, які знаходяться на невеликій відстані від підприємства, а також перевозити вантажі найбільш дешевим видом транспорту. При укладанні договорів на постачання матеріальних ресурсів необхідно замовляти такі матеріали, які за своїми розмірами та якістю точно відповідають планової специфікації на матеріали, прагнути використовувати більш дешеві матеріали, не знижуючи в той же час якості продукції.
З метою оптимізації вартості сировини і матеріалів на фабриці проводиться робота в наступних напрямках:
закупівля основних видів сировини і матеріалів проводиться на тендерній основі. Договори укладаються з постачальниками, які запропонували найбільш вигідні умови поставок:
-Мінімальна ціна при однаковому рівні якості;
-Мінімальний термін від заявки до отримання матеріалу;
-Надання відстрочки платежу.
доставка сировини і матеріалів проводиться оптимальними партіями, розрахованими таким чином, щоб максимально використовувати корисну вантажопідйомність і обсяг транспортного засобу. При цьому залежно від відстані і партії вибирається спосіб доставки, що дозволяє мінімізувати транспортні витрати на доставку одиниці вантажу.
Матеріальні витрати в більшості галузей промисловості займають велику питому вагу в структурі собівартості продукції, тому навіть незначне заощадження сировини, матеріалів, палива і енергії при виробництві кожної одиниці продукції в цілому по підприємству дає великий ефект.
Основною умовою зниження витрат сировини і матеріалів на виробництво одиниці продукції є поліпшення конструкцій виробів і вдосконалення технології виробництва, використання прогресивних видів матеріалів, впровадження технічно обгрунтованих норм і витрат матеріальних цінностей.
Великі резерви зниження собівартості продукції знаходяться у зменшенні споживання електроенергії та теплоенергії. Щомісячне споживання електроенергії фабрикою складає 950 тис.кВт / год, споживання теплової енергії -1290 Гкал (на 2008 рік планується споживання електроенергії -11375 тис.кВтч, теплоенергії-15509 Гкал.). Зниження споживання електроенергії навіть на кілька відсотків дає суттєву економію. На 2008 рік при темпі зростання обсягів виробництва рівному 108%, показник з енергозбереження 12,5% повинен бути досягнутий за рахунок виконання технічних заходів з енергозбереження, зниження на 5% питомих норм витрат ПЕР від фактичних, зниження щомісячного енергоспоживання електричної енергії на 161 тис. кВтг, теплової енергії на 229 Гкал. Економія в рік складе: по електроенергії 161 тис.кВтч * 12 місяців * 187780 крб .= 362790960 рублів, по теплоенергії-229 Гкал * 12 місяців * 49 966 = 137 306 568 рублів.
Після виходу в світ Директиви Президента РБ № 3 від 14.06.2007 року «Економія і ощадливість - головні фактори економічної безпеки держави» на фабриці був прийнятий «План заходів з енергозбереження на 2008 рік» (таблиця 3.1):

Табл. 3.1 План заходів з енергозбереження на 2008 рік
№ п / п
Найменування устаткування
Мета заходів
Орієнтовна економія, т.у.п. / рік
1
2
3
4
1
Впровадження автоматизованої системи технічного обліку електоенергіі
Пристрій технічного обліку електроенергії по підрозділах
8,7
2
Установка частотних електроприводів на допоміжному обладнанні БДМ 1 і БДМ 2
Регулювання оборотів технологічного обладнання
44,52
3
Впровадження енергозберігаючих освітлювальних пристроїв
Економічне освітлення
7,65
4
Установка вакуумного вимикача ВВ / Теl
Оперативне включення-виключення високовольтної млини
1,4
5
Заміна вікон паперового цеху, дільниці конвертів, друкованого ділянки, ТПО
Поліпшення теплоізоляційних властивостей будівель, зменшення втрат тепла через віконні прорізи
49,0
6
Установка завіс в паперовому цеху і СГП
Зменшення втрат тепла через відкриті двері
20,5
Разом у 2008 році
131,77
В даний час на фабриці взято напрямок на впровадження регульованих електроприводів, що є пріоритетним для нашої роботи з енергозбереження. Враховуючи той фактор, що технологія виробництва паперу має безліч насосного обладнання для технологічних цілей, установка частотних електроприводів для асинхронних електродвигунів потужністю 11-200 кВт дозволило в 2007 році заощадити 153 ткВтч електроенергії. У 2008 році планується встановити частотні електроприводу на допоміжне технологічне обладнання БДМ 1 і БДМ 2, що дає додаткову економію електроенергію в розмірі 159 ткВтч, або 159 ткВтч * 187780 рублів = 29857020 рублів.
Впровадження енергоефективних освітлювальних пристроїв та енергозберігаючих ламп з більш ефективною світловіддачею є теж важливим напрямком робіт з енергозбереження. За 2006-2007 роки було встановлено енергозберігаючі світильники «ЖКУ-16-250» з ефективним освітлювальним пристроєм в кількості 64 штуки, виконана заміна застарілих світильників в поліграфічному цеху № 1 на енергозберігаючі з електронною пускорегулюючої апаратурою в кількості 79 штук. На 2008 рік намічено продовжити цю роботу в цьому напрямку, з реалізацією на ці цілі 7,5 млн. рублів, що дасть додаткову економію електроенергії у розмірі 162 ткВтч або 162 ткВтч * 187780 рублів = 30420360 рублів.
Напрямок термореновації огороджувальних конструкцій будівель (заміна воріт, установка повітряно-теплових завіс) для фабрики нове і активно почало використовуватися в 2007 році. У результаті робіт, проведених у 2007 році встановлені пристрої (36 штук) про зниження втрат тепла через будівельні конструкції будівель (вікна, двері), а також повітряно-теплові завіси (6 штук) у місцях технологічних потоків вантажів між виробничими приміщеннями. У 2008 році роботи в цьому напрямку будуть розширені і торкнуться паперовий цех, ділянка конвертів та інші виробничі приміщення. Економія по цьому напрямку складе 69,5 т.у.п.
Одним з найважливіших напрямків економії ПЕР є використання вторинних енергоресурсів. Для фабрики це використання вторинної пари: після проходження сушильних барабанів папероробної обладнання тепло, повертається з конденсатом в котельню, можна використовувати повторно. Економія складе в середньому 5,8 т.у.п. на місяць або 5,8 т.у.п. * 12 місяців = 69,6 т.у.п.
Кілька років тому на фабриці для виробництва паперу почалася впроваджуватися нейтральна проклейка. Проклейка папери в нейтральному середовищі має ряд переваг, пов'язаних з технологією виготовлення паперу і з властивостями самого паперу. Нейтральне середовище при виготовленні паперу підвищує її фізико-механічні властивості і довговічність паперу. У нейтральній середовищі можливо використовувати в якості наповнювача дешевий крейда, що підвищує показники білизни, непрозорості, гладкості, поліпшує друковані властивості паперу, здешевлює папір, внаслідок часткової заміни дорогого целюлозного волокна більш дешевим крейдою. В даний час розширюється кількість видів паперу, в процесі виготовлення яких застосовується нейтральна проклейка.
Для підвищення ефективності виробництва, отримання економічної вигоди і запобігання банкрутства застосовується диверсифікація виробництва. Диверсифікація-це одночасний розвиток багатьох не пов'язаних один з одним видів виробництва, розширення асортименту вироблених виробів у рамках одного підприємства. Загальновідомо, що якщо підприємство випускає тільки однотипну продукцію, то воно схильне до економічного ризику через змінюється кон'юктури ринку.
Стратегія розвитку УП "Паперова фабрика" - це стратегія диверсифікованого зростання. Вона передбачає зростання на існуючому ринку за рахунок освоєння нової продукції, що вимагає технології, відмінної від використовуваної. Мова йде про освоєння таких технологічно не пов'язаних продуктів, які б використовували вже мають можливості підприємства. При цьому новий продукт повинен бути орієнтований на споживача основного продукту. На даному етапі модернізація конвертоделательной машини SBG з встановленою секцією дозволила освоїти нову технологію виробництва конвертів з самоклеючим клапаном, установка нової конвертоделательной машини «Класик» дозволила випускати конверти з вікном, а також конверти різних типорозмірів, що забезпечує розширення асортименту продукції, що випускається, збільшення обсягів продажу, утримання завойованих позицій на ринках.
Встановлена ​​на початку 2006 року друкована машина «Домінант-856» дозволить збільшити обсяг виробництва художніх конвертів і розширити асортимент конвертової продукції.
Планована покупка рольової конвертоделательной машини і заміна машини «Геліос-26» на машину «Класик» також дозволять збільшити обсяг виробництва і розширити асортимент конвертів.
Установка додаткового устаткування для виробництва контрольних знаків: контрольно-лічильної машини «Ротофлекс» і машини для гарячої припрессовки фольги «Бета-250» дозволить мати потужності з виробництва контрольного знака до 200 млн.шт. в місяць.
Установка БДМ-2 дозволила частково звільнити потужності для виробництва масових видів паперу на БДМ-1, збільшивши її потужність до 7200 і більше тонн на рік.
Купівля ролевої друкарської машини дозволить освоїти новий напрямок-виробництво гнучкої упаковки з полімерних матеріалів.
3.2 Матеріальне стимулювання персоналу за зниження собівартості продукції
На УП "Паперова фабрика» Гознака розроблено Положення про преміювання працівників за економію конкретних видів матеріальних ресурсів з метою забезпечення матеріальної зацікавленості працівників фабрики в економії матеріальних ресурсів, зниження (дотримання) норм витрат сировини і матеріалів.
Преміювання працівників за економію конкретних видів матеріальних ресурсів здійснюється в залежності від економії, досягнутої на конкретній ділянці виробництва. При відсутності контрольно-вимірювальних приладів або інших технічних засобів обліку використання матеріальних ресурсів у даному підрозділі, ділянці преміювання здійснюється за результатами роботи цеху.
Економія матеріальних ресурсів у порівнянні з нормами, затвердженими в певному порядку, розраховується за підсумком звітного кварталу.
Вартість зекономлених ресурсів визначається виходячи з фактичної вартості ресурсів у звітному кварталі.
Джерелом преміювання працівників фабрики за економію конкретних видів матеріальних ресурсів є фактична їх економія, підтверджена даними бухгалтерського обліку і показаннями приладів.
За економію і раціональне використання матеріальних ресурсів, зниження норм витрат сировини і матеріалів стимулюються працівники, безпосередньо забезпечили економію цих ресурсів.
Преміювання за економію ресурсів поширюється на працівників, зайнятих розробкою, впровадженням заходів, спрямованих на зниження витрат.
Премія за економію сировини і матеріалів виплачується при забезпеченні якості продукції, що випускається.
Загальна сума премії за економію конкретних видів матеріальних ресурсів визначається в кожному конкретному випадку і не повинна перевищувати 50% суми грошових коштів, отриманих від економії.
Сума премії, що виплачується одному працівнику за економію конкретних видів матеріальних ресурсів або за зниження норм витрат сировини і матеріалів, граничними розмірами не обмежується.
Сума економії, отримана у звітному періоді по конкретному підрозділу зменшується на суму допущеної перевитрати з того ж виду ресурсів, допущеного у попередньому періоді календарного періоду.
Також розроблено і діє Положення про преміювання працівників за економію одягу машини з метою посилення матеріальної зацікавленості робітників у подовженні терміну служби та зниження витрат на одяг машин.
Преміювання здійснюється за загальну економія витрат по одягу машин у звітному періоді, розрахованих на основі питомих норм витрат і термінів служби одягу машин. Премія виплачується за умови дотримання якісних характеристик продукції, передбачених нормативно-технічною документацією, затвердженою в установленому порядку, відсутності позапланових простоїв обладнання у зв'язку з ремонтом або дострокової заміною одягу машин з-за неправильної експлуатації одягу машин.
У перелік професій робітників, премійованих за економію одягу машини, включаються машиністи, сушильники, Пресувальники папероробної машини, накатчікі.
Преміювання працівників за економію проводиться щоквартально, виходячи з терміну певного виду одягу машини. Термін служби машини в днях встановлюється відповідно до затверджених питомою нормам витрати сукон і сіток та терміну їх служби.
На преміювання працівників за економію одягу машин відраховується 25% зекономленої суми витрат. Сума, виділена на преміювання працівників, розподіляється між ними відповідно до встановленого коефіцієнтом внеску кожного працівника в економію одягу машини з урахуванням кваліфікації і відпрацьованого часу.
Підставою для преміювання є дані бухгалтерського обліку фактичної витрати сіток, сукон.
Розрахунок зниження проводиться по кожному виду одягу з урахуванням кількості виробленої продукції, терміну служби одягу і її вартості.
Перевитрата по одягу машини, непокритий в поточному періоді, повинен бути погашений в подальшому. При цьому сума економії, отримана у звітному періоді, зменшується на суму допущеного у попередньому періоді календарного року перевитрати.
Не виплачується премія частково або повністю працівникам, які допустили виробничі упущення: порушення технологічного режиму, режиму експлуатації одягу машини, псування її, допущення аварій, порушення правил техніки безпеки.
Працівникам, які допустили прогули, поява на робочому місці в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння, вчинили розкрадання державного майна, премія не виплачується.
Позбавлення премії оформляється наказом по фабриці з зазначенням причин.
За підсумками роботи за 1 квартал 2008 року премія за економію конкретних видів матеріальних ресурсів, а також за економію одягу машин не виплачувалася.
Згідно Директиви № 3 від 14.06.2007 «Економія і ощадливість - головні чинники безпеки держави» та Постановою Ради міністрів РБ № 1124 від 31.08.2007 «Про стимулювання працівників за економію і раціональне використання паливно-енергетичних і матеріальних ресурсів» Положення про преміювання працівників за економію конкретних видів матеріальних ресурсів прийнято у новій редакції Положення про моральне і матеріальне стимулювання працівників ВП «Паперова фабрика» Держзнаку за економію і раціональне використання паливно-енергетичних і матеріальних ресурсів.
У новій редакції Положення передбачено, що загальна сума коштів, що спрямовуються на преміювання за економію паливно-енергетичних і матеріальних ресурсів не повинна перевищувати 80% від суми грошових коштів, отриманих від економії за умови перегляду в установленому порядку норм витрат відповідних видів паливно-енергетичних і матеріальних ресурсів.
Із внесенням змін до Положення керівництво фабрики вважає, що матеріальна зацікавленість працівників буде вище і економія паливно-енергетичних і матеріальних ресурсів вплине на зниження собівартості продукції.

ВИСНОВОК
З ебестоімость продукції - один з основних узагальнюючих показників, в якому відображаються ступінь використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, технічний рівень виробництва, якість продукції. Тому вирішення проблеми її зниження безпосередньо пов'язане з підвищенням ефективності роботи всього підприємства.
В умовах ринкових відносин успіх в конкурентній боротьбі і стійкий фінансовий стан підприємства значною мірою обумовлені можливістю забезпечення рівня витрат не вище середньогалузевого. Зниження витрат необхідно:
- Для подальшого зростання прибутку підприємства, а отже, збільшення розміру коштів, що направляються на розширення, технічне переозброєння виробництва, розробку та впровадження нових видів продукції, на соціальне забезпечення членів трудового колективу та задоволення інтересів власника майна підприємства;
- Для забезпечення можливості зменшення цін на виріб, що є найважливішою умовою успішної конкурентної боротьби на ринку.
- Для зменшення потреби в оборотних коштах, що дозволяє збільшити витрати на виробничі та соціальні потреби підприємства.
Особливо ця проблема актуальна для УП «Паперова фабрика» Гознака, яка є одним з найстаріших підприємств міста Борисова. За 100 років існування фабрика пройшла шлях від виробництва обгорткового паперу до документної.
Обсяг поліграфічного виробництва на фабриці становить 60% від всієї продукції, що випускається підприємством продукції, у тому числі виробництво бланків суворої звітності складає 57,2% від. Виробництво рольової паперу становить 18% від загального обсягу, конвертів - 15%, паперово-білових товарів - 7%.
Чисельність працівників підприємства станом на 1 січня 2008р. становила 872 людини. За 2007 рік УП "Паперова фабрика» Гознака має такі показники фінансової діяльності: обсяг виробництва продукції у фактичних цінах - 57942 млн. крб.; Прибуток звітного періоду - 3441 млн. руб.; Рентабельність реалізованої продукції - 13,9%; середньомісячну заробітну плату -814,4 тис.руб. , Вироблення на одного працюючого-66,4 млн.руб.Предпріятіе має хороше фінансове становище, про що свідчать такі показники як коефіцієнт поточної ліквідності, який на кінець 2007 року становив 2,8 (при нормативі більше 1,7) і коефіцієнт забезпеченості власними засобами, який на кінець 2007 значення 0,5 (при нормативі ≥ 0,3).
Важливим узагальнюючим показником собівартості продукції є витрати на карбованець товарної продукції. З аналізу динаміки витрат на карбованець продукції за УП "Паперова фабрика» Держзнаку за 1998-2007 роки видно, що за період 1999-2001 рівень витрат на карбованець товарної продукції збільшився на 18,9%, а в 2002 і 2003 роках знизився до рівня 1998 року і склав 82,35 коп.
У 2004 році рівень витрат знизився на 3,2% в порівнянні з 1998 роком, а потім у 2005-2006 роках збільшився на 10,3%, У 2007 році в порівнянні з 2006 роком зменшився на 2,5%. Зростання рівня постійних і змінних витрат обумовлено підвищенням ресурсоємності виробництва і збільшенням вартості спожитих ресурсів.
У 2007 році загальна сума витрат змінилася таким чином:
- У зв'язку з перевиконанням плану по випуску продукції в умовно-натуральному вираженні на 9,3% сума витрат зменшилася на 11685 млн. руб.;
- За рахунок зміни структури випуску продукції сума витрат зросла на 5428 млн. руб.;
- Через підвищення рівня питомих змінних витрат загальна сума витрат збільшилася на 4767 млн. руб.;
- Постійні витрати зросли на 6705 млн. крб ..
Таким чином, загальна сума витрат на виробництво продукції збільшилася в 2007 році в порівнянні з 2006 роком на 5215 млн. руб. або на 11,3%, в т.ч. :
- За рахунок зміни обсягу виробництва продукції і її структури на -6257 млн. руб., А за рахунок зростання собівартості-на 11472 млн. руб.
Частка зовнішніх чинників у зростанні собівартості продукції УП БФГ склала 84,8%, а внутрішніх - 15,2%.
Аналіз собівартості папери офісної показав, що фактичні витрати на виробництво т.пачек в цілому збільшилися на 2163988 рублів, що відбулося за рахунок збільшення змінних витрат (підвищились ціни на папір-постачальник-ЗАТ «Торговий Дім« БАХВА »Росія.
Аналіз паперу бланкової-етикеткової показав, що фактичні витрати на 1 тонну паперу в цілому знизились на 47539 рублів, у тому числі змінні витрати на 1 тонну папери знизилися на 25409 рубля, постійні витрати знизилися на 22130 рублів. Все це свідчить про позитивну тенденцію зниження витрат при випуску паперу бланкової-етикеткової. Зниження витрат за статтею «Сировина і матеріали« викликало зниження норм витрати макулатури і хімікатів і використання у виробництві низьких (більш дешевих) марок целюлози.
З метою подальшого зниження собівартості продукції в 2008 році пропонується до реалізації наступні інвестиційні проекти:
-Програма «Розробити та впровадити ресурсозберігаючу технологію виробництва паперу для друку» ДНТП «Ресурсозбереження -2010»,
-Купівля рольової конвертоделательной машини,
-Заміна конвертоделательной машини «Геліос-26» на машину «Класик»,
-Установка додаткового устаткування для виробництва контрольних знаків: контрольно-лічильної машини «Ротофлекс» і машини для гарячої припрессовки фольги «Бета-250»,
-Купівля ролевої друкарської машини,
-Установка коллатора.
Одним із напрямків зниження витрат на фабриці є впровадження управлінського обліку, який справедливо називають системою управління по досягненню цілей підприємства, а також системою управління прибутком.
Основне завдання управлінського обліку - забезпечення виживання підприємства, «відстеження» його руху до наміченої мети. Управлінський облік дозволяє визначити наступне:
- Необхідний обсяг продажів, що забезпечує покриття витрат і отримання необхідного прибутку;
- Залежність прибутку підприємства від зміни торговельної ціни, змінних і постійних витрат;
- Значення кожного продукту в частці покриття загальних витрат.
При застосуванні управлінського обліку на підприємстві на керівництво може приймати більш точні і зважені рішення.
Зниження собівартості продукції на фабриці здійснюється, також, і за рахунок підвищення продуктивності праці. Продуктивність праці підвищується як за рахунок удосконалення організації праці, так і за рахунок організаційно-технічних заходів. У 2008 році планується встановити коллатор, який обслуговуватимуть 2 працівники. Установка коллатора дозволить автоматизувати процеси комплектування та упаковки бланків суворої звітності і при цьому відбудеться вивільнення 10 брошурувальників 3 розряду.
Удосконалення технології виробництва і організації праці дозволило забезпечити економію заробітної плати з відрахуваннями на 0,62 руб. на 1 номер бланка суворої звітності. При цьому норма вироблення збільшилася в зміну на 25000 штук. У паперовому цеху відбулося вивільнення 2 машиністів пакувальної машини.
З метою оптимізації вартості сировини і матеріалів необхідно:
а) закупівлю основних видів сировини і матеріалів виробляти на тендерній основі. Договору укладати з постачальниками, які запропонували найбільш вигідні умови постачань.
б) доставку сировини і матеріалів виробляти оптимальними партіями, розрахованими таким чином, щоб максимально використовувати корисну вантажопідйомність і обсяг транспортного засобу.
Великі резерви зниження собівартості продукції полягають у зменшенні споживання електроенергії та теплоенергії. Щомісячне споживання електроенергії складає в даний час 950 тис. кВт.год, теплоенергії-1290 Гкал. Зниження споживання електроенергії навіть на кілька відсотків дає суттєву економію. На 2008 рік при темпі зростання обсягів виробництва рівному 108%, показник з енергозбереження 12,5%% повинен бути досягнутий за рахунок виконання технічних заходів з енергозбереження, зниження на 5% питомих норм витрат ПЕР від фактичних, зниження щомісячного енергоспоживання електричної енергії на 161 тис . кВтг, теплової енергії на 229 Гкал. Економія в рік складе: по електроенергії 161 тис.кВтч * 12 місяців * 187780 крб .= 362790960 рублів, по теплоенергії-229 Гкал * 12 місяців * 49 966 = 137 306 568 рублів.
В даний час на фабриці взято напрямок на впровадження регульованих електроприводів, що є пріоритетним для нашої роботи з енергозбереження. У 2008 році планується встановити частотні електроприводу на допоміжне технологічне обладнання БДМ 1 і БДМ 2, що дає додаткову економію електроенергію в розмірі 159 ткВтч, або 159 ткВтч * 187780 рублів = 29857020 рублів.
Впровадження енергоефективних освітлювальних пристроїв та енергозберігаючих ламп з більш ефективною світловіддачею є також важливим напрямком робіт з енергозбереження. На 2008 рік намічено продовжити цю роботу в цьому напрямку, з реалізацією на ці цілі 7,5 млн. рублів, що дасть додаткову економію електроенергії у розмірі 162 ткВтч або 162 ткВтч * 187780 рублів = 30420360 рублів.
Одним з напрямів збільшення обсягу продажів є диверсифікація виробництва. 12 років тому фабрика випускала тільки один вид продукції - папір. У рамках диверсифікації УП "Паперова фабрика» розвинуло виробництво конвертів та виробництво поліграфічної продукції, на які припадає 60% обсягу продукції, що випускається фабрикою. В даний час проводяться роботи з розширення виробництва конвертів, створена ділянка з випуску шкільних зошитів і полуобщіх зошитів зі спіраллю, придбана спеціалізована папероробна машина, призначеної для випуску високоякісної документної паперу.
На фабриці змінюється структура продукції в бік збільшення випуску поліграфічної продукції, як більш рентабельною. Планується довести питому вагу поліграфічної продукції в загальному обсязі виробництва фабрики до 70%.
Значні резерви зниження собівартості укладені в скороченні втрат від браку й інших непродуктивних витрат. Для зниження шлюбу намічені наступні основні заходи:
- Стабілізувати процес сушіння паперу;
- При дозуванні хімікатів суворо керуватися технологічним регламентом, здійснювати постійний контроль за процесом дозування, придбати дозувальні насоси з більш точним регулюванням;
- Не купувати низькосортну сировину;
- Здійснювати правильний підбір розмелювальною гарнітури;
- Автоматизувати перехід з одного виду паперу на інший за масою м 2
- Виробляти більш ретельне редагування оригінал-макетів;
- Застосовувати фарби рекомендовані для роботи на відповідному обладнанні;
- Перед печаткою виробляти кондиціювання папери;
Для підвищення конкурентоспроможності продукції, підвищення якості, стабілізації технологічних режимів на фабриці проведена сертифікація процесів виробництва паперу, виробів з паперу та поліграфічного виробництва по СТБ ІСО 9001 - 2001.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1.Основні положення по складу витрат, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг): Постанова Міністерства економіки, Міністерства фінансів, Міністерства статистики та аналізу, Міністерства праці від 30 січня 1998 р. № 01-21/8 30 січня 1998 № 03-02-07/300 (зі змінами та доповненнями). - [Електрон. Ресурс]. - Режим доступу: file: / / C: \ Gbinfo_u \ gl_buh \ Temp \ 25316.htm
2.Про внесення змін та доповнень до Інструкції з аналізу та контролю за фінансовим станом і платоспроможністю суб'єктів підприємницької діяльності: Постанова Міністерства фінансів Республіки Білорусь, Міністерства економіки Республіки Білорусь, Міністерства статистики та аналізу Республіки Білорусь 27.04.2007 № 69/76/52. - [Електрон. Ресурс]. - Режим доступу: file: / / C: \ Gbinfo_u \ gl_buh \ Temp \ 97991.htm
3.Головачев А.С. Економіка підприємства: учеб.-метод.комплекс / А.С. Головачев і ін; під ред. В.І.Кудашева.-Мн.: Вид-во МІУ, 2007.-340 с.
4.ГоловачевА.С. Економіка підприємства. У 2 кн. Кн. 1.-Мн.: Вид-во МІУ, 2006.-364 с.
5.Савіцкая Г.В. Економічний аналіз: навч. / 13-е изд., Испр.-М.: Нове знання, 2007.-679 с.
6.Суша Г.З. Економіка підприємства: Учеб.пособие / 3-е изд., Испр. і доп.-М.: Нове знання, 2006.-512 с.
7.Фінанси підприємств: Підручник / Л. Г. Колпина, Т. М. Кондратьєва, О. О. Лапко; Під ред.Л.Г.Колпіной.-Мн.: Виш.шк., 2003.-336 с.
8.Хорнгрен Ч., Фостер Дж., Датар Ш. Управлінський облік, 10-те вид. / Пер.с англ.-СПб.: Пітер, 2007.-1008 с.: Іл .- (серія «Бізнес-Клас» )
9.Економіка підприємства / В. Я. Хріпач, Г. З. Суша, Г. К. Онопрієнко; Під ред.В.Я.Хріпача .- 2-е ізд.стереотіпное.-Мн.: Економпресс, 2001.-464 с.
10.Економіческій механізм розвитку підприємства: Учеб.пособие: у 2-х ч. Частина 1. Економічні методи, важелі і стимули / С. А. Пелих, Є. С. Русак, Р. І. внучки і ін; під общ.ред. С. А. Пелиха, Е.С.Русак.-Мн.: Акад.упр.прі Президентові Респ.Беларусь, 2006.-311 с.
11.Акуліч В. В. Економічний аналіз собівартості продукції, робіт, послуг / / Планово-економічний відділ.-2007-№ 10-с.70-74.
12.Огородніков А., Сульжіц І. Як знизити матеріальні витрати / / Фінансовий діректор.-2007-№ 4-с.56-58.

ДОДАТОК 1


ДОДАТОК 2
Приложение1
до постанови Міністерства фінансів Республіки Білорусь від 07.03.2007 № 41
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС
на
01 січня 2008р.
Коди
форма № 1 по ОКУД
0502070
дата (рік, місяць, число)
Організація
УП "Паперова фабрика" Гознака
по ОКЮЛП
600017868
Обліковий номер платника
УНП
600017868
Вид діяльності
поліграфічна, виробництво паперу
по ОКЕД
222202,21120,21230
Організаційно-правова форма
Республіканське унітарне підприємство
по ОКОПФ
6404
112
Орган управління
Департамент державних знаків Міністерства фінансів
по СООУ
2204
Одиниця виміру
млн. руб.
0 000
по ОКЕІ
408
Адреса
222120, м. Борисов вул. Заводська, 55
Контрольна сума
Дата затвердження
Дата відправлення
Дата прийняття
А К Т І В
Код рядка
На початок року
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
I. Необоротні активи
Основні засоби
110
28 131
31816
Нематеріальні активи
120
115
100
Прибуткові вкладення в матеріальні цінності
130
Вкладення у необоротні активи
140
2167
2 546
в тому числі:
незавершене будівництво
141
1 588
1 723
Інші необоротні активи
150
-
-
РАЗОМ по розділу I
190
30 413
34 462
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Запаси і витрати
210
12 184
15 857
У тому числі:
сировину, матеріали та інші активи
211
5 695
6 938
тварини на вирощуванні та відгодівлі
212
1 111
1 327
незавершене виробництво та напівфабрикати
213
2 588
3 342
витрати на реалізацію
214
22
23
готова продукція і товари для реалізації
215
1 351
2 240
товари відвантажені
216
1 309
1 683
виконані етапи по незавершених роботах
217
витрати майбутніх періодів
218
108
304
інші запаси і витрати
219
Податки по придбаних активів
220
679
1 117
Дебіторська заборгованість
230
1 346
1 305
У тому числі:
покупців та замовників
231
21
103
постачальників і підрядників
232
910
919
різних дебіторів
233
116
66
інша дебіторська заборгованість
234
299
217
Розрахунки з засновниками
240
20
5
У тому числі:
за вкладами до статутного фонду
241
-
-
інші
242
20
5
Грошові кошти
250
271
823
У тому числі:
грошові кошти на депозитних рахунках
251
26
1
Фінансові вкладення
260
Інші оборотні активи
270
РАЗОМ по підрозділу II
290
14 500
19 107
БАЛАНС
300
44 913
53 569
П А С І В
Код рядка
На початок року
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
III. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ
Статутний фонд
410
22
22
Власні акції (частки), що викуплені в акціонерів (засновників)
411
Резервний фонд
420
350
782
У тому числі:
резерви, створені відповідно до законодатльством
421
резерви, створені відповідно до учрдітельнимі документами
422
350
782
Додатковий фонд
430
27 981
33 291
Прибуток (збиток) звітного періоду
440
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
450
7 142
10 105
Цільове фінансування
460
578
171
Доходи майбутніх періодів
470
100
РАЗОМ по розділу III
490
36 173
44 371
IV. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Довгострокові кредити і позики
510
3 003
2 351
Короткострокові кредити і позики
520
540
909
Кредиторська заборгованість:
530
5 195
5 972
У тому числі:
перед постачальниками і підрядниками
531
2 565
2 739
перед покупцями і замовниками
532
403
497
з оплати праці
533
385
381
за розрахунками з персоналом
534
19
24
з податків і зборів
535
591
696
по соціальному страхуванню і забезпеченню
536
115
141
різних кредиторів
537
1 117
1 494
інша кредиторська заборгованість
538
Заборгованість перед засновниками
540
-
У тому числі:
з виплати доходів, дивідендів
541
-
інша
542
-
Резерви майбутніх витрат
550
2
2
Інші види зобов'язання
560
-
-
РАЗОМ за розділом IV
590
8 740
9 234
БАЛАНС
600
44 913
53 605
Активи та зобов'язання, що обліковуються за балансом
Код рядка
На початок року
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
Орендовані (у тому числі отримані в користування, лізинг) основні засоби
001
Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання
002
508
Матеріали, прийняті в переробку
003
Товари, прийняті на комісію
004
Устаткування, прийняте для монтажу
005
Бланки суворої звітності
006
Списана у збиток заборгованість неплатоспроможних дебіторів
007
36
43
Забезпечення зобов'язань і платежів отримані
008
Забезпечення зобов'язань і платежів видані
009
Амортизаційний фонд відтворення основних засобів
010
1 037
2 251
Основні кошти, здані в оренду (лізинг)
011
Нематеріальні активи, отримані в користування
012
Амортизаційний фонд відтворення нематеріальних активів
013
29
45
Втрата вартості основних засобів
014
74
83
Керівник
Головний бухгалтер
(Підпис)
(Підпис)
26 березня 2008р.

ДОДАТОК 3
Додаток 2
до постанови Міністерства фінансів Республіки Білорусь від 07.03.2007 № 41
ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ
з
01 січня 2007р.
по
31 грудня 2007р.
Коди
форма № 2 по ОКУД
05025501
дата (рік, місяць, число)
Організація
УП "Паперова фабрика" Гознака
по ОКЮЛП
600017868
Обліковий номер платника
УНП
600017868
Вид діяльності
поліграфічна, виробництво паперу
по ОКЕД
222202,21120,21230
Організаційно-правова форма
Республіканське унітарне підприємство
по ОКОПФ
6404
112
Орган управління
Департамент державних знаків Міністерства фінансів
по СООУ
2204
Одиниця виміру
млн. руб.
по ОКЕІ
408
Адреса
222120 м. Борисов, вул. Заводська, 55
Найменування показників
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період минулого року
1
2
3
4
I. ДОХОДИ І ВИТРАТИ ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ
Виручка від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг
010
69 529
62 080
Податки і збори, що включаються до виручки від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг
011
11 587
10 173
Виручка від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг (за вирахуванням податків і зборів, що включаються до виручки) (010 - 011)
020
57 942
51 907
Довідково:
з рядка 010 сума державної допомоги на покриття різниці в цінах і тарифах
021
51
Собівартість реалізованих товарів, продукції, робіт, послуг
030
50 135
46 298
Управлінські витрати
040
Витрати на реалізацію
050
743
741
Прибуток (збиток) від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг (020-030-040-050)
060
7 064
4 868
II. ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ І ВИТРАТИ
Операційні доходи
070
1 865
6 277
Податки і збори, що включаються в операційні доходи
071
Операційні доходи (за вирахуванням податків податків та зборів, що включаються в операційні доходи) (070 - 071)
080
1 865
6 277
У тому числі:
від здачі активів в оренду, лізинг, тимчасове користування
081
від вибуття основних засобів і нематеріальних активів
082
інші операційні доходи
083
1 865
6 277
Операційні витрати
090
1 869
6 381
У тому числі:
від здачі активів в оренду, лізинг, тимчасове користування
091
від вибуття основних засобів і нематеріальних активів
092
5
125
інші операційні витрати
093
1 864
6 256
Прибуток (збиток) від спільної діяльності
100
Доходи (втрати) від участі у статутних фондах інших організацій
110
Прибуток (збиток) від операційних доходів і витрат (080-090 ± 100 ± 110)
120
-4
-104
III. Позареалізаційні доходи і витрати
Позареалізаційні доходи
130
402
300
Податки і збори, що включаються у позареалізаційні доходи
131
5
Позареалізаційні доходи (за вирахуванням податків і зборів, що включаються у позареалізаційні доходи) (130 - 131)
140
402
295
У тому числі:
від списання кредиторської заборгованості
141
41
14
курсові й сумові різниці
142
57
49
безоплатно отримані активи (включаючи грошові кошти та суми державної допомоги)
143
127
18
інші позареалізаційні доходи
144
177
214
Позареалізаційні витрати
150
1 265
456
У тому числі:
від списання дебіторської заборгованості
151
7
36
курсові й сумові різниці
152
185
110
безоплатно передані активи (включаючи грошові кошти)
153
26
38
інші позареалізаційні витрати
154
1 047
272
Прибуток (збиток) від позареалізаційних доходів і витрат (140-150)
160
-863
-161
ПРИБУТОК (ЗБИТОК) (060 ± 120 ± 160)
200
6 197
4 603
Податки, збори та платежі з прибутку
210
2 507
1 797
Інші витрати та платежі з прибутку
220
249
155
ЧИСТИЙ ПРИБУТОК (ЗБИТОК) (200-210-220)
240
3 441
2 651
Довідково (з рядка 240):
Сума наданої пільги з податку на прибуток
-
-
Керівник
Головний бухгалтер
(Підпис)
(Підпис)
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Диплом
684.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Собівартість продукції та шляхи її зниження
Собівартість продукції та шляхи її зниження 2
Собівартість продукції та шляхи е зниження
Собівартість продукції та шляхи її зниження 3
Собівартість продукції напрями та шляхи її зниження
Собівартість виробництва продукції рослинництва та шляхи її зниження
Собівартість виробництва молока та шляхи е зниження На прикладі ВАТ П
Собівартість виробництва молока та шляхи її зниження На прикладі ВАТ Племзавод Кримський Сакського
Собівартість продукції та шляхи її зменшення
© Усі права захищені
написати до нас