Собівартість промислової продукції

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Федеральне агентство з освіти
ФГТУ СПО Тульський економічний коледж
Курсова робота
за курсом: Економіка організації (підприємства)
на тему: Собівартість промислової продукції
Перевірив викладач:
____________О.Н. Агеєва
"___"____________ 2008
Виконала студентка
___________Е.А. Новікова
"___"___________ 2008
Щекино
2008

Федеральне агентство з освіти
ФГТУ СПО Тульський економічний коледж
Завдання на курсову роботу
по курсу Економіка організації (підприємства)
студентки 2-ого курсу групи 216 - "Ф"
денного відділення
Тульського економічного коледжу
Новікової Євгенії Олександрівни
Тема: Собівартість промислової продукції
Дата видачі завдання "___"____ 2008
Термін закінчення "___"________ 2008
Керівник КР ________О.Н. Агеєва

Зміст
Введення
1. Теоретична частина
1.1 Економічне значення і сутність собівартості
1.2 Класифікація витрат, що утворюють собівартість
1.3 Методика складання кошторисів непрямих витрат та їх включення до собівартості
1.4 Розрахунок зниження собівартості продукції
2 Розрахункова частина
На підставі вихідних даних розрахувати:
2.1 Амортизаційні відрахування по основних виробничих фондів
2.2 Матеріальні витрати на річний випуск вироби «С»
2.3 Розмір заробітної плати працівників і відрахування на соціальні потреби
2.4 Інші витрати на виробництво виробу «С»
2.5 Загальні витрати на виробництво виробу «С», складання кошторису витрат і визначення собівартості одиниці виробу «С»
2.6 Відпускну ціну підприємства з ПДВ, ціну промисловості та роздрібну ціну
2.7 Продуктивність праці на 1 робітника і на 1 працюючого
2.8 Величину виробничого запасу
2.9 Потреба в оборотних коштах на незавершене виробництво і запас готової продукції
2.10 Потреба в оборотних коштах на формування запасів
3. Графічна частина

Вихідні дані
1
Середньорічна вартість основних фондів на початок звітного року, руб.
7150000
2
Вартість введених основних фондів, руб.
24400
3
Дата введення основних фондів
7 серпня
4
Вартість вибулих основних фондів, руб.
15000
5
Дата вибуття основних фондів
8 січня
6
Питома вага основних виробничих фондів
88%
7
Середньорічна норма амортизаційних відрахувань по основних виробничих фондів
17%
8
Річна виробнича програма вироби «С», шт.
5600
9
Кількість деталей № 1, шт.
2
10
Кількість деталей № 2, шт.
2
11
Кількість деталей № 3, шт.
3
12
Норма витрати сталі на деталь № 1, кг
3,6
13
Норма витрати сталі на деталь № 2, кг
2,4
14
Норма витрати сталі на деталь № 3, кг
1,8
15
Ціна 1 кг стали, руб.
12
16
Витрата допоміжних матеріалів на 1 виріб «С», руб.
9
17
Витрата покупного інструменту на виробництво, руб.
28500
18
Витрата енергії на виробництво, руб.
67800
19
Середня годинна тарифна ставка, крб.
7,4
20
Середня трудомісткість, нормо-годину
11,8
21
Розмір премії основних робочих
18,5%
22
Основна заробітна плата допоміжних робітників від основної заробітної плати основних робітників
24,0%
23
Основна заробітна плата управлінського персоналу від основної заробітної плати робітників
12,5%
24
Додаткова заробітна плата від основної заробітної плати робітників
16,5%
25
Відрахування на соціальні потреби
26%
26
Витрати на сертифікацію, руб.
13500
27
Витрати на рекламу, руб.
6450
28
Витрати на відрядження, руб.
9000
29
Рівень рентабельності вироби «С»
20,0%
30
Оптова надбавка
14,5%
31
Торгова надбавка
16,0%
32
ПДВ
18%
33
Корисний річний фонд робочого часу одного робітника
1915 годин
34
Запланований коефіцієнт виконання норм виробітку
1,15
35
Чисельність робітників у загальній чисельності працівників
60%
36
Інтервал постачання матеріалів на підприємство
7 днів
37
Час на підготовку матеріалу до виробництва
3 дні
38
Страховий запас
45%
39
Тривалість виробничого циклу
6 днів
40
Коефіцієнт наростання витрат по незавершеному виробництву
0,40
41
Тривалість циклу збуту готової продукції
7 днів

Введення
Формування собівартості продукції, її облік мають важливе значення для підприємницької діяльності організацій. Так, дані про собівартість продукції є важливим засобом виявлення виробничих резервів, постійного контролю за використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів з метою підвищення рентабельності виробництва.
В умовах формування ринкових відносин зниження собівартості продукції набуває особливої ​​важливості. Поряд з підвищенням якості продукції, зменшення витрат на виробництво багато в чому визначає конкурентоспроможність підприємства, стійкість його фінансового стану, платоспроможність і кредитоспроможність клієнта банку.
Побудова обліку виробничих витрат, вибір методів калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) і шляхів її зниження в значній мірі залежать від особливості галузі, типу і виду виробництва, характеру його організації та технологічного процесу, розмаїття вироблюваної продукції, виконуваних робіт і послуг, що надаються, масовості випуску, об'єктів калькулювання, структури організації та інших умов.

1 Теоретична частина
1.1 Економічне значення і сутність собівартості
Випуск продукції або надання послуг, передбачає відповідне ресурсне забезпечення, величина якого має суттєвий вплив на рівень розвитку економіки підприємства. Тому кожне підприємство або виробниче ланка повинні знати, у що обходитися виробництво продукції (робіт, послуг). Даний фактор особливо важливий в умовах ринкових відносин, тому що рівень витрат на виробництво продукції впливає на конкурентоспроможність підприємства, його економіку.
Для того, щоб знати, у що обходитися виготовлення продукту, підприємство повинно проводити його вартісну оцінку за речовинним і кількісним складом (засоби і предмети праці), а також за складом і кількістю витрат праці, необхідних для його виготовлення.
Прийнято вважати, що витрати (собівартість) - це грошове вираження витрат виробничих факторів, необхідних для здійснення підприємством виробничої і комерційної діяльності, пов'язаної з випуском і реалізацією продукції та наданням послуг, тобто все те, у що обходиться підприємству виробництво і реалізація продукту (продукції ). Відповідно до визначення витрат (собівартості) виробництва слід розрізняти собівартість виробництва і реалізації, випуску продукції і продажу. Собівартість випуску (виробництва) продукції характеризує в грошовому вимірі всі матеріальні витрати і витрати на оплату праці, які в тому чи іншому виробництві падають на одиницю і на весь обсяг продукції, що випускається.
Приступаючи до розгляду складних питань формування собівартості з виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг), необхідно розглянути основні положення собівартості як економіко-правової категорії.
Господарсько-виробнича діяльність будь-якому підприємстві пов'язана з споживанням сировини, матеріалів, палива, енергії, з виплатою заробітної плати, відрахуванням платежів на соціальне та пенсійне страхування працівників, нарахуванням амортизації, а також з низкою інших необхідних витрат. За допомогою процесу звернення ці витрати постійно відшкодовуються з виручки підприємства від реалізації продукції (робіт, послуг), що забезпечує безперервність виробничого процесу. Для підрахунку суми всіх витрат підприємства їх приводять до єдиного показника, представляючи для цього в грошовому вираженні. Таким показником і є собівартість.
Собівартість продукції (робіт, послуг) є одним з важливих узагальнюючих показників діяльності фірми (підприємства), що відображають ефективність використання ресурсів; результати впровадження нової техніки і прогресивної технології; вдосконалення організації праці, виробництва і управління. Якщо собівартість такого ж або аналогічного продукту конкурентів нижче, то це означає, що виробництво і збут на нашому підприємстві були організовані нераціонально. Отже, необхідно внести зміни. Вирішити, які потрібні зміни, допоможе знову ж собівартість, так як вона є одним з факторів формування асортименту.
Крім того, собівартість складає частину вартості продукції і показує, у що обходиться виробництво продукції для підприємства
(Фірми), тому собівартість є основним ціноутворюючим фактором. Чим більше собівартість, тим вищою буде ціна за інших рівних умовах. Різниця між ціною і собівартістю становить прибуток. Отже, для збільшення прибутку необхідно або підвищити ціну, або знизити собівартість. Знизити її можна шляхом скорочення включених до неї витрат.
Як економічна категорія собівартість продукції виконує ряд найважливіших функцій:
Ø облік і контроль всіх витрат на випуск і реалізацію продукції;
Ø база для формування оптової ціни на продукцію підприємства і визначення прибутку та рентабельності;
Ø економічне обгрунтування доцільності вкладення реальних інвестицій на реконструкцію, технічне переозброєння і розширення діючого підприємства;
Ø визначення оптимальних розмірів підприємства;
Ø економічне обгрунтування і прийняття будь-яких управлінських рішень та ін
Підприємство в процесі своєї діяльності здійснює матеріальні і грошові витрати на просте і розширене відтворення основних фондів і оборотних коштів, виробництво і реалізацію продукції, соціальний розвиток своїх колективів та ін
За обсягом врахованих витрат розрізняються три види собівартості: цехова собівартість, що включає в себе витрати на виробництво продукції в межах цеху, зокрема прямі матеріальні витрати на виробництво продукції, амортизація цехового устаткування, заробітна плата основних виробничих робітників цеху, соціальні відрахування, витрати на утримання і експлуатація цехового устаткування, загальноцехові витрати; виробнича собівартість (собівартість готової продукції), крім цехової собівартості, включає в себе загальнозаводські витрати (адміністративно-управлінські і загальногосподарські витрати) і витрати допоміжного виробництва; повна собівартість, або собівартість реалізованої (відвантаженої) продукції, - показник , що поєднує виробничу собівартість продукції (робіт, послуг) та витрати щодо її реалізації (комерційні витрати, позавиробничі витрати).
Крім того, розрізняють планову й фактичну собівартість. Планова собівартість визначається на початку планованого року виходячи з планових норм витрат та інших планових показників на цей період. Фактична собівартість визначається в кінці звітного періоду на підставі даних бухгалтерського обліку про фактичні витрати на виробництво. Планова собівартість і фактична собівартість визначаються за однією методикою і за одними і тими ж калькуляційних статтях, що необхідно для порівняння та аналізу показників собівартості.
1.2 Класифікація витрат, що утворюють собівартість
Для планування, обліку і аналізу виробничі витрати підприємства об'єднуються в однорідні групи за багатьма ознаками.
1. За видами витрат. Угрупування за видами витрат є в економіці загальноприйнятою і включає в себе дві класифікації: за економічними елементами витрат і за калькуляційними статтями витрат.
У першому випадку це відображає їх розподіл за економічним змістом, незалежно від форми використання у виробництві того чи іншого виду продукції та місця здійснення витрат, і застосовується при складанні кошторису витрат на виробництво всієї продукції, що випускається. Для підприємств усіх галузей промисловості встановлена ​​наступна обов'язкова номенклатура витрат на виробництво за економічними елементами:
· Матеріальні витрати;
· Витрати на оплату праці;
· Відрахування на соціальні потреби;
· Амортизація основних фондів;
· Інші витрати.
У складі матеріальних витрат утворюється вартість:
1) придбаних з боку сировини і матеріалів;
2) покупних матеріалів;
3) витрати на паливо і енергію всіх видів, що купуються з боку, що витрачаються як на технологічні цілі, так і на обслуговуючі виробництва;
4) покупних комплектуючих виробів та напівфабрикатів.
У витрати на оплату праці включаються: витрати на основну та додаткову заробітну плату всього промислово-виробничого персоналу, включаючи премії, стимулюючі і компенсуючі виплати, а також витрати на оплату праці працівникам, які не перебувають у штаті. Відрахування на соціальні потреби відображають відрахування за встановленими нормами у пенсійний фонд, державний фонд зайнятості, на медичне та соціальне страхування. Амортизація основних фондів включає: суму амортизаційних відрахувань за встановленими нормами від повної початкової собівартості всіх основних виробничих фондів підприємства, включаючи прискорену амортизацію їх активної частини. «Інші витрати» - витрати, які не можуть бути віднесені до жодного з перерахованих елементів:
1) витрати на відрядження;
2) податки і збори;
3) оплата послуг зв'язку і т.д.
Детальніше зміст по кожному елементу витрат дається в «Положеннях про склад витрат, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг)». За економічними елементами ведеться бухгалтерський облік і складається грошовий звіт по загальній сумі витрат на виробництво продукції. Класифікація витрат за економічними елементами дає можливість знати структуру собівартості і дозволяє проводити цілеспрямовану політику по поліпшенню економіки підприємства.
Друга група витрат (за калькуляційними статтями) використовується при складанні калькуляцій (розрахунок собівартості одиниці продукції). Необхідність такої класифікації викликана тим, що розрахунок собівартості за економічними елементами витрат не дозволяє врахувати, де і в зв'язку з чим зроблено витрати, а також їх характер. У той же час визначення витрат по калькуляції як спосіб їх угруповання щодо конкретної одиниці продукції дозволяє відстежити кожну складову собівартості продукції (робіт, послуг) на будь-якому рівні. За статтями витрат витрати групуються в залежності від місця та мети (призначення) їх виникнення і відносяться на кожен вид вироби прямим або непрямим методом. Ця класифікація специфічна для кожної галузі промисловості, тому склад витрат в кожній галузі різний. Як правило, за статтями витрат виділяють:
· Сировина та матеріали;
· Поворотні відходи
· Покупні вироби, напівфабрикати і послуги виробничого характеру сторонніх організацій, підприємств;
· Паливо й енергія;
· Витрати на оплату праці виробничих робітників;
· Додаткова заробітна плата виробничих робітників;
· Відрахування на соціальне страхування;
· Витрати на утримання та експлуатацію устаткування;
· Загальновиробничі витрати;
· Загальногосподарські витрати;
· Втрати від браку;
· Інші виробничі витрати;
· Позавиробничі (комерційні) витрати.
2. За характером участі в створенні продукції (робіт, послуг) виділяють:
· Основні витрати, безпосередньо пов'язані з процесом виготовлення продукції, зокрема, витрати сировини, основних матеріалів і комплектуючих, палива і енергії, заробітну плату виробничих робітників і т.д.;
· Накладні витрати, тобто витрати з управління та обслуговування виробництвом - цехові, загальнозаводські, позавиробничі (комерційні), втрати від браку.
3. За змінності в залежності від обсягів виробництва. Витрати, які змінюються (збільшуються чи скорочуються) пропорційно до зміни обсягу продукції, називають умовно-змінними. Витрати, які залишаються незмінними, і величина їх не пов'язана із зростанням скорочення вироблення продукції, називають умовно-постійними. Дана класифікація витрат необхідна при плануванні виробництва, а також при аналізі фінансово-господарської діяльності підприємства.
4. За способом віднесення на виробництво. Дуже часто при калькулюванні собівартості продукції неможливо точно визначити, якою мірою ті чи інші витрати можуть бути віднесені на той чи інший вид продукції. У зв'язку з цим всі витрати підприємства поділяються на прямі, які можуть бути безпосередньо віднесені на даний вид продукції (робіт, послуг), і непрямі, які пов'язані з виробництвом багатьох виробів, як правило, це всі інші витрати підприємства.
1.3 Методика складання кошторисів непрямих витрат та їх включення до собівартості
При розрахунково-аналітичному методі визначення собівартості одиниці продукції, прямі витрати на одиницю продукції визначаються нормативним розрахунком, а непрямі - розподіляються пропорційно прийнятій базі.
Калькуляція складається на всі види продукції (робіт, послуг). При складанні калькуляції витрати діляться на прямі і непрямі. Прямі витрати бувають двох видів: прямі матеріальні і прямі трудові. Прямі матеріальні включаються до собівартості на основі встановлених норм витрат і цін на даний вид ресурсу.
Основна зарплата виробничих робітників визначається виходячи з діючих норм праці (виробітку, часу) і відрядних розцінок (при відрядній оплаті праці) або нормативних ставок оплати - годинної тарифної ставки (при погодинній оплаті праці). Нарахування на зарплату (відрахування у позабюджетні фонди) визначаються шляхом множення суми основної та додаткової зарплати на чинну у розрахунковому періоді норматив відрахувань у позабюджетні фонди, і діленням результату на 100%.
Після визначення і включення до собівартості прямих витрат визначаються непрямі витрати, які розподіляються між усіма видами продукції пропорційно обраній базі. Вибір способу розподілу непрямих витрат залежить від технологічних, організаційних та інших особливостей. Спосіб розподілу непрямих витрат має бути відображений в обліковій політиці.
Цехові, загальновиробничі витрати можуть бути розподілені або в співвідношенні прямих матеріальних або трудових витрат, або в частці витрат на утримання та експлуатацію устаткування.
Загальногосподарські витрати, як правило, розподіляють:
· У співвідношенні прямих трудових витрат;
· Пропорційно чисельності працюючих;
· Пропорційно вартості основних фондів;
· Пропорційно розміру виручки, отриманої від кожного виду діяльності.
Комерційні (позавиробничі) витрати розподіляються у співвідношенні їх виробничої собівартості.
Для визначення обсягу непрямих витрат попередньо розробляються кошторису витрат: за змістом і експлуатації устаткування, загальновиробничих, загальногосподарських, позавиробничих витрат. Потім визначається коефіцієнт розподілу витрат пропорційно прийнятій базі, який показує витрати на 1 карбованець зарплати, витрати по утриманню та експлуатації обладнання або собівартості і т.д.
Для того щоб визначити непрямі витрати на одиницю продукції (робіт, послуг), необхідно отриманий коефіцієнт розподілу помножити на прийняту базу на одиницю продукції (робіт, послуг).
Для того щоб визначити непрямі витрати на випуск в цілому, необхідно коефіцієнт розподілу помножити на прийняту базу на одиницю продукції (робіт, послуг) і кількість виготовлених за розрахунковий період робіт, послуг, продукції.
1.4 Розрахунок зниження собівартості продукції
Обсяг виробництва при незмінній вартості матеріальних і трудових ресурсів збільшується тільки в результаті зниження собівартості. Розробка плану організаційно-технічних заходів щодо використання внутрішньовиробничих резервів грунтується на результатах аналізу їхніх джерел і факторів, що впливають на техніко-економічні показники. До найбільш важливих джерел резервів слід віднести зниження матеріальних витрат і підвищення продуктивності праці. З усього різноманіття факторів, що впливають на техніко-економічні показники, до укрупнених груп можна віднести: підвищення технічного рівня виробництва, поліпшення організації виробництва і праці, зміна обсягу і структури номенклатури продукції, що випускається, підвищення частки кооперованих постачань і т.д.
Зниження матеріаломісткості, або матеріальних витрат, - один з найважливіших джерел розвитку економіки. Матеріал підвищеної якості, прокат, задовольняє вимогам розмірних характеристик, професійне зростання робітників-верстатників - всі ці фактори безпосередньо впливають на рівень використання металу, що сприяє зниженню собівартості продукції, що випускається і досягненню економії, величина якої може бути розрахована за наступною формулою:
Е м = (Н про Ц о / До мо - Н 1 Ц 1 / До М1) Q,
де Е м - економія поточних витрат виробництва на сировину, матеріали, паливо;
Н о, Н 1 - норми витрат матеріалу до і після проведення заходу;
Ц о, Ц 1 - ціна одиниці сировини, матеріалу, палива до і після проведення заходу;
До мо, К м1 - коефіцієнт використання матеріальних ресурсів до і після проведення заходу;
Q - річний обсяг виробництва.
Продуктивність праці, тобто його результативність і ефективність, виміряється трудомісткістю (часом, витраченим на виробництво одиниці продукції) і виробленням (кількістю продукції, виробленої за певний проміжок часу). У результаті зниження трудомісткості економія досягається за рахунок зменшення витрат на оплату праці з урахуванням додаткової заробітної плати та відрахувань на соціальне страхування у розрахунку на одиницю продукції, скоректованих на новий обсяг виробництва:
Е зн = (t про Ч о / До вносять - t 1 Ч 1 / До вн1) До д До стор Q 1,
де t о, t 1 - трудомісткість одиниці виробу до і після проведення заходу в нормо-годинах;
Ч о, Ч 1 - середньогодинна тарифна ставка до і після проведення заходу;
До д, До стр - коефіцієнти, що враховують додаткову заробітну плату і відрахування на соціальне страхування;
Q 1 - новий обсяг виробництва.
Економія на амортизаційних відрахуваннях в результаті поліпшення використання часу роботи обладнання може бути визначена за формулою:
Е ам = [ЦН а (Q н - Q ст)] / Q ст,
де Ц - первісна вартість обладнання;
Н а - норма амортизації;
Q н, Q ст - обсяг випуску продукції при новому та старому рівні використання часу роботи обладнання.
Економія на умовно-постійних витратах розраховується за формулою:
Е уп = З уп / Q ст (ΔQ тр + ΔQ ісп)
де З уп - умовно-постійні витрати;
Q ст - обсяг виробництва до проведення заходу по підвищенню продуктивності праці і поліпшення використання обладнання;
ΔQ тр - приріст обсягу виробництва в результаті зростання продуктивності праці;
ΔQ в - приріст обсягу виробництва в результаті підвищення рівня використання часу роботи обладнання.
При розробці перспективних планів зниження собівартості широко використовується індексний метод. У цьому випадку зниження собівартості в результаті використання внутрішньовиробничих джерел визначається як сума часток зниження собівартості продукції або витрат на 1 грн. товарної продукції, забезпечуваного кожним джерелом:
k
a cc = A 1 + a 2 + ... + a i = Sa i
де a i - Частка зниження собівартості продукції або витрат на 1 грн. товарної продукції i-го джерела;
k - кількість внутрішньовиробничих джерел, i = 1, 2, 3 ... k.
Наприклад, зниження собівартості або витрат на 1 грн. товарної продукції в результаті зростання продуктивності праці може бути розрахована за формулою:
a з = (1 - J з / J пр) q з,
де a з - частка зниження витрат на 1 грн. товарної продукції або собівартості;
J з, J пр - індекс зростання заробітної плати та продуктивності праці (відношення заробітної плати та продуктивності праці в наступному році до заробітної плати та продуктивності праці в попередньому);
q з - частка заробітної плати в собівартості (або витрат на 1 грн.) товарної продукції.
Економія в абсолютному вираженні дорівнює:
Е = З a cc або Е = З тп a c с,
де С - собівартість товарної продукції;
З тп - витрати на 1 крб. товарної продукції.
Приклад. Розглянемо індексний метод розрахунку зниження собівартості з внутрішньовиробничих джерел. За три роки випуск товарної продукції на підприємстві збільшився в 1,6 рази, питома вага порівнянної продукції склав 78,1%, продуктивність праці в середньому зросла на 40%, середня заробітна плата - на 30%, питома вага постійної частини цехових витрат b п . год - на 25%, загальнозаводських b п.З-на 80%, умовно-постійні витрати - на 20%, умовно-змінні - на 40%, втрати від шлюбу ліквідовані повністю.
Слід визначити загальний відсоток зниження собівартості порівнянної товарної продукції в t + 3-му році за нормами t-го і t + третього років.
Складемо допоміжну таблицю 1.

Таблиця 1
Розрахунок зниження собівартості порівнянної продукції
Статті витрат
Собівартість товарної продукції за цінами t-го року, тис. руб.
Структура собівартості в t-му році,%
Порівнянна товарна продукція в t +3- му році за нормами і цінами, тис. руб.
Економія, тис. руб.
Зниження собівартості порівнянної товарної продукції,%
t
t +3
Основні матеріали
100,0
33,3
125,0
125,0
-
-
Допоміжні матеріали
8,0
2,6
10,0
10,0
-
-
Паливо технологічне
2,0
0,7
2,5
2,5
-
-
Енергія технологічна
4,0
1,4
5,0
5,0
-
-
Основна і додаткова заробітна плата виробничих робітників
30,0
10,0
37,5
34,8
2,7
0,7
Цехові витрати
100,0
33,3
125,0
109,4
15,6
4,2
Загальнозаводські витрати
40,0
13,3
50,0
41,0
9,0
2,4
Втрати від браку
16,0
5,4
20,0
-
2,0
5,3
Разом
300,0
100,0
375,0
327,3
47,3
12,6
Порівнянна товарна продукція (графа 4) у t-му році розраховується шляхом множення собівартості товарної продукції за цінами t-го року (графа 2) на обсяг випуску і питома вага порівнянної товарної продукції. Наприклад, за основними матеріалами їх вартість у t-му році за цінами t + 3-го року складе:
З м t = (З м t tpПТ а ср) / 100 = (100 * 1 * 6 * 78,1) / 100 = 125 тис. руб.
Аналогічно розраховується інші статті витрат. Зниження собівартості та економія по заробітній платі визначаються за формулою:
a з = (1 - J з / J пр) q = (1 - 1,3 / 1,4) 0,1 = 0,714%,
Е з = 37,5 * 0,00714 = 2,7 тис. руб.
Цехові витрати: умовно-постійні - З ц.пс = З цех b п.ч = 100 * 0,25 = 25 тис. руб.; Умовно-змінні - З ц.пр = З цех (1 - b п.ч) = 100 - (1 - 0,25) = 75 тис. руб.
Загальнозаводські витрати: умовно-постійні - З з.пс = З з b пз = 40 * 0,8 = 32 тис. руб.; Умовно-змінні - З з.пр = З з (1 - b пз) = 40 (1 - 0,8) = 8 тис.
Зниження собівартості постійної частини цехових і загальнозаводських витрат складе:
a ц.з = 1 - J у / J о = 1 - 1,2 / 16 = 0,25%
де J у - індекс зростання витрат на управління цехом або заводом;
J о - індекс зростання обсягу виробництва.
Зниження собівартості змінної частини цехових і загальнозаводських витрат дорівнює:
a з = 1 - 14 / 16 = 0,25 = 12,5%
Тоді сума економії цехових витрат за постійною частини:
Е ц.пс = (З ц.пс a ц) / 100 = (25 * 25) / 100 = 6,25 тис. руб.
А сума економії цехових витрат по перемінної частини:
Е ц.пр = (З ц.пр a з) / 100 = (7,5 * 1,25) / 100 = 9,375 тис. руб.
  Загальна економія:
Е ц = Е ц.пс + Е ц.пр = 6,25 + 9,375 = 15,625 тис. руб.
Сума економії загальнозаводських витрат:
за постійною частини:
Е з.пс = (З з.пс a з) / 100 = (32 * 25) / 100 = 8,0 тис. руб.
по перемінної частини:
Е з.пр = (З з.пр a з) / 100 = (8 * 12,5) / 100 = 1,0 тис. руб.
Загальна економія:
Е о.з = Е з.пс + Е з.пр = 8,0 + 1,0 = 9,0 тис. руб.
Гр. 5 + гр.6 = гр. 4; гр.4 * гр. 7 / 100 = гр. 6.
Фактори, що впливають на техніко-економічні показники, можна об'єднати в наступні укрупнені групи.
1. Підвищення технічного рівня - процес удосконалення технічної бази, зростання рівня якої досягається в результаті:
· Вдосконалення засобів праці (впровадження прогресивної техніки, підвищення частки удосконаленого обладнання), предметів праці (застосування прогресивних видів сировини, матеріалів, енергоносіїв);
· Раціонального використання сировини, матеріалів;
· Механізації та автоматизації виробничих процесів.
Використання більш продуктивного устаткування дозволяє заощаджувати заробітну плату (жива праця) при збільшенні амортизаційних відрахувань (минулого праці).
Економію при впровадженні продуктивного устаткування можна розрахувати за наступною формулою:
Е пр = [(З т.с / П ст - З т.с / П н)н] - [Ц н А н / П н - Ц ст А ст / П ст) П н],
де З т.с - заробітна плата робітника-верстатника за рік;
П ст, П н - продуктивність старого і нового обладнання;
Ц ст, Ц н - первісна вартість старого і нового обладнання;
А ст, А н - норма амортизаційних відрахувань при використанні старого та нового обладнання.
2. Удосконалення організації виробництва і праці. Ця група факторів впливає на зниження собівартості в результаті спеціалізації виробництва, вдосконалення організації праці та управління виробництвом, поліпшення матеріально-технічного постачання і побуту, ефективного використання часу робітників-верстатників, скорочення зайвих витрат. Зростання обсягу виробництва дозволяє скоротити умовно-постійні витрати. Собівартість знижується за рахунок скорочення поточних витрат виробництва на одиницю продукції до і після проведення організаційно-технічних заходів.

2 Розрахункова частина
2.1 Розрахунок амортизаційних відрахувань по основних виробничих фондів
2.1.1 Розрахунок середньорічної вартості основних фондів
Ф ср.год. = Ф п.р. + (Ф ст. * T ст.) / 12 - (Ф виб. * T виб.) / 12,
де Ф ср.год. - середньорічна вартість основних фондів, руб.;
Ф п.р. - середньорічна вартість основних фондів на початок року, крб.
Ф ст. - Вартість впроваджуються основних фондів, руб.;
t ст. - число повних місяців експлуатації з моменту введення основних фондів до кінця року;
Ф виб. - Вартість вибулих основних фондів, руб.;
t виб. - число повних місяців з моменту вибуття основних фондів до кінця року.
Ф ср.год. = 7150000 + (24 400 * 4) / 12 - (15000 * 11) / 12 = 7144383,33 (грн.)
2.1.2 Розрахунок середньорічної вартості основних виробничих фондів
Ф ср.год.пр. = (Ф ср.год. * У пр.) / 100%,
де Ф ср.год.пр - середньорічна вартість основних виробничих фондів, руб.;
У пр. - питома вага основних виробничих фондів,%.
Ф ср.год.пр = (7144383,33 * 88) / 100 = 6287057,33 (грн.)
2.1.3 Розрахунок амортизаційних відрахувань по основних виробничих фондів
З а = (Ф ср.год.пр * А) / 100%,
де С а - сума амортизаційних відрахувань по основних виробничих фондів, руб.;
А - норма амортизаційних відрахувань по основних виробничих фондів,%.
З а = (6287057,33 * 17) / 100% = 1068799,75 (грн.)
Відповідь: амортизаційні відрахування по основних виробничих фондів складають 1068799,75 рублів.
2.2 Розрахунок матеріальних витрат на річний випуск вироби «С»
2.2.1 Розрахунок витрат на сталь на виготовлення річної програми вироби «С»
З = Н а * П д * Ц * П рік.,
де З - витрати на матеріали, руб.;
Н а - норма витрати матеріалу на одну деталь, кг;
П д - деталі, що входять до складу виробу «С», шт.;
Ц - ціна одного кг матеріалу, грн.;
П рік. - Річна виробнича програма, шт.
З = (3,6 * 2 * 12 * 5600) + (2,4 * 2 * 12 * 5600) + (1,8 * 3 * 12 * 5600) =
= 483840 +322560 +362880 = 1169280 (грн.)
2.2.2 Розрахунок витрат на допоміжні матеріали для виготовлення річної програми вироби «С»
Р доп. = П рік. * Р,
де Р доп - допоміжні витрати, крб.
Р - витрати на допоміжні матеріали на 1 виріб «С», руб.
Р доп. = 5600 * 9 = 50 400 (грн.)
2.2.3 Розрахунок загальних матеріальних витрат на виготовлення річної програми вироби «С»
З общ.мат. = З + Р доп. + Р П.І. + Р Ен.,
де З общ.мат. - загальні матеріальні витрати, крб.
Р П.І. - витрати на придбання інструментів, руб.;
Р Ен. - Витрати на енергію, руб.
З общ.мат. = 1169280 +50400 +28500 +67800 = 1315980 (грн.)
Відповідь: матеріальні витрати на річний випуск вироби "С" складає 1315980 рублів.
2.3 Розрахунок розміру заробітної плати працівників і відрахувань на соціальні потреби
2.3.1 Розрахунок відрядної розцінки
R з = С з * H вр.,
де R с - відрядна розцінка, руб.;
З с - середня годинна тарифна ставка виготовлення виробу «С», руб.;
H вр. - Середня трудомісткість виготовлення виробу «С», нормо-год.
R з = 7,4 * 11,8 = 87,32 (грн.)
2.3.2 Розрахунок основної заробітної плати основних робітників
З з = R з * П рік. * (1 + П / 100%),
де З с - основна заробітна плата основних робітників, руб.;
П - премія основних робітників,%.
З з = 87,32 * 5600 * (1 +18,5 / 100%) = 579455,52 (грн.)
2.3.3 Розрахунок основної заробітної плати допоміжних робітників
З всп.р. = (З с * Р всп.р.) / 100%,
де З всп.р. - заробітна плата допоміжних робітників, руб.;
Р всп.р. - розмір основної заробітної плати допоміжних робітників від основної заробітної плати основних робітників,%.
З всп.р. = (579455,52 * 24) / 100% = 139069,32 (грн.)

2.3.4 Розрахунок основної заробітної плати управлінського персоналу
З уп.п. = (З з + З всп.р.) * Р уп.п. / 100%,
де З уп.п. - заробітна плата управлінського персоналу, руб.;
Р уп.п. - розмір основної заробітної плати управлінського персоналу від основної заробітної плати робітників,%.
З уп.п. = (579455,52 + 139069,32) * 12,5 / 100% = 89815,61 (грн.)
2.3.5 Розрахунок основної заробітної плати працівників
З осн. = З з + З всп.р. + З уп.п.,
де З осн. - основна заробітна плата працівників, грн.
З осн. = 579455,52 +139069,32 +89815,61 = 808340,45 (грн.)
2.3.6 Розрахунок додаткової заробітної плати працівників
З доп. = (З осн. * Р доп.раб.) / 100%,
де З доп. - додаткова заробітна плата працівників, грн.;
Р доп.раб. - Розмір додаткової заробітної плати від основної заробітної плати працівників,%.
З доп. = (808340,45 * 16,5) / 100% = 133376,17 (грн.)
2.3.7 Розрахунок витрат на оплату праці працівників
З оп.тр.раб. = З осн. + З доп.,
де З оп.тр.раб. - витрати на оплату праці працівників, руб.
З оп.тр.раб. = 808340,45 +133376,17 = 941716,62 (грн.)
2.3.8 Розрахунок відрахувань на соціальні потреби
ЕСН = (З оп.тр.раб. * 26%) / 100%,
де ЄСП - відрахування на соціальні потреби, руб.
ЕСН = (941716,62 * 26%) / 100% = 244846,32 (грн.)
Відповідь: заробітна плата працівників становить 941716,62 рублів, а відрахування на соціальні потреби - 244846,32 рублів.
2.4 Розрахунок інших витрат на виробництво виробу «С»
З ін. = З сер. + З рекл. + Р кім.,
де З інш. - інші витрати на виробництво виробу «С», руб.;
З сер. - Витрати на сертифікацію, руб.;
З рекл. - Витрати на рекламу, руб.;
Р кім. - Витрати на відрядження, руб.
З ін. = 13500 + 6450 + 9000 = 28950 (грн.)
Відповідь: інші витрати на виробництво виробу «С» становлять 28950 рублів.
2.5 Розрахунок загальних витрат на виробництво виробу «С», складання кошторису витрат і визначення собівартості одиниці виробу «С»
2.5.1 Розрахунок загальних витрат на виробництво річної програми вироби «С»
З заг. = С а + З общ.мат. + З оп.тр.раб. + ЕСН + З тощо.,
де З заг. - загальні витрати на виробництво виробу «С», руб.
З заг. = 1068799,75 +1315980 +941716,62 +244846,32 +28950 =
= 3600292,69 (грн.)
2.5.2 Складання кошторису витрат на виробництво виробу «С»
Кошторис витрат на виробництво виробу «С»
№ п / п
Елементи витрат
Сума, руб.
1.
Матеріальні витрати
1315980
2.
Витрати на оплату праці
941716,62
3.
Відрахування на соціальні потреби
244846,32
4.
Амортизаційні відрахування
1068799,75
5.
Інші витрати
28950
Разом:
3600292,69
2.5.3 Розрахунок собівартості виготовлення одиниці виробу «С»
С / ст од. = З заг. / П рік.,
де С / ст од. - собівартість виготовлення одиниці виробу «С», руб.
С / ст од. = 3600292,69 / 5600 = 642,91 (грн.)
Відповідь: загальні витрати на виробництво виробу «С» становлять 3600292,69 рублів, а собівартість виготовлення одиниці виробу «С» - 642,91 рублів.
2.6 Розрахунок відпускної ціни підприємства з ПДВ, ціни промисловості та роздрібної ціни
2.6.1 Розрахунок прибутку від реалізації виробу «С»
П = С / С * (1 + У р / 100%),
де П - прибуток від реалізації виробу «С», руб.;
С / С - собівартість продукції, руб.;
У р - рівень рентабельності продукції,%.
П = 642,91 * (1 + 20,0% / 100%) = 771,49 (грн.)
2.6.2 Розрахунок податку на додану вартість
ПДВ = 0,18 * (С / С + П),
де ПДВ - податок на додану вартість, руб.
ПДВ = 0,18 * (642,91 + 771,49) = 254,59 (грн.)
2.6.3 Розрахунок відпускної вартості підприємства
Ц отп. = С / С + П + ПДВ,
де Ц отп. - відпускна ціна підприємства, грн.
Ц отп. = 642,91 + 771,49 + 254,59 = 1668,99 (грн.)
2.6.4 Розрахунок оптової надбавки
Н опт. = Ц отп. * Н опт. (%) / 100%,
де Н опт. - оптова надбавка, руб.;
Н опт. (%) - Оптова надбавка,%.
Н опт. = 1668,99 * 14,0 / 100% = 233,66 (грн.)
2.6.5 Розрахунок ціни промисловості
Ц пром. = Ц отп. + Н опт.,
де Ц пром. - ціна промисловості, руб.
Ц пром. = 1668,99 + 233,66 = 1902,65 (грн.)
2.6.6 Розрахунок торговельної надбавки
Н торг. = Ц пром. * Н торг. (%) / 100%,
де Н торг. - торгова надбавка, руб.;
Н торг. (%) - Торгова надбавка,%.
Н торг. = 1902,65 * 16,0 / 100% = 304,42 (грн.)
2.6.7 Розрахунок роздрібної ціни
Ц розн. = Ц пром. + Н торг.,
де Ц розн. - роздрібна ціна, крб.
Ц розн. = 1902,65 + 304,42 = 2207,07 (грн.)
Відповідь: відпускна ціна підприємства вироби «С» з ПДВ становить 1668,99 рублів, ціна промисловості - 1902,65 рублів, роздрібна ціна - 2201,07 рублів.
2.7 Розрахунок продуктивності праці на 1 робітника і на 1 працюючого
2.7.1 Розрахунок чисельності робітників
Ч робочих = (Н вр * П рік.) / (Ф * К вн),
де Ч робітників - чисельність робітників, чол.;
Н вр - трудомісткість виготовлення одиниці продукції, нормо-год;
Ф - корисний річний фонд робочого часу 1 робітника, год;
До вн - запланований коефіцієнт виконання норм.
Ч робочих = (11,8 * 5600) / (1915 * 1,20) = 29 (чол.)
2.7.2 Розрахунок чисельності працюючих
Ч працюючих = (Ч робочих * 100%) / Р (%),
де Ч працюючих - чисельність працюючих, чол.;
Р (%) - чисельність робітників у загальній чисельності працюючих,%.
Ч працюючих = (29 * 100%) / 60 = 48 (чол.)
2.7.3 Розрахунок обсягу товарної продукції
Q = П рік. * Ц отп.,
де Q - обсяг продукції у вартісному вираженні, руб.
Q = 5600 * 1668,99 = 9346344 (грн.)
2.7.4 Розрахунок продуктивності праці на 1 робітника і на 1 працюючого
ПТ в = Q / Ч,
де ПВ на - продуктивність праці на 1 робітника і на 1 працюючого, руб.
ПТ у (робочого) = 9346344 / 29 = 322287,72 (руб / чол)
ПТ у (працюючого) = 9346344 / 48 = 194715,5 (руб / чол)
Відповідь: продуктивність праці на 1 робітника становить 322287,72 рублів, а на 1 працюючого - 194715,5 рублів.

2.8 Розрахунок величини виробничого запасу
2.8.1 Розрахунок річної потреби в матеріалах на виготовлення деталей № 1,2,3 та допоміжних матеріалів
Р рік. = З + Р доп.,
де Р рік. - річна потреба в матеріалах на виготовлення деталей № 1, 2, 3 та допоміжні матеріали, руб.
Р рік. = 1169280 + 50400 = 1219680 (грн.)
2.8.2 Розрахунок середньодобової потреби в матеріалах
Р добу. = Р рік. / 360,
де Р добу. - середньодобова потреба в матеріалах, руб.
Р добу. = 1219680 / 360 = 3388 (грн.)
2.8.3 Розрахунок поточного запасу
З тек. = Р добу. * T,
де З тек. - поточний запас, руб.;
t - інтервал поставки, дні.
З тек. = 3388 * 7 = 23716 (грн.)
2.8.4 Розрахунок підготовчого запасу
З підго. = Р добу. * Д,
де З підго. - підготовчий запас, руб.;
Д - час, необхідний для підготовки матеріалу до процесу виробництва, дні.
З підго. = 3388 * 3 = 10164 (грн.)
2.8.5 Розрахунок страхового запасу
З стор = (З тек. * З стор (%)) / 100%,
де З стор - страховий запас, руб.;
З стор (%) - страховий запас,%.
З стор = (23716 * 45) / 100% = 10672,2 (грн.)
2.8.6 Розрахунок загального виробничого запасу
З общ.проіз. = З тек. + З підго. + З стор,
де З общ.проіз. - загальний виробничий запас, руб.
З общ.проіз. = 23716 +10164 +10672,2 = 44552,2 (грн.)
Відповідь: величина загального виробничого запасу становить 44552,2 рублів.
2.9 Розрахунок потреби в оборотних коштах на незавершене виробництво і запасу готової продукції
2.9.1 Розрахунок середньодобового випуску продукції на виробництво за собівартістю
П добу. = З заг. / 360,
де П добу. - середньодобовий випуск продукції з виробництва по собівартості, руб.
П добу. = 3600292,69 / 360 = 10000,81 (грн.)
2.9.2 Розрахунок потреби в оборотних коштах на незавершене виробництво
З н.п. = П добу. * Т ц * К в,
  де З н.п. - потреба в оборотних коштах на незавершене виробництво, руб.;
Т ц - тривалість виробничого циклу, дні;
К в - коефіцієнт наростання витрат по незавершеному виробництву.
З н.п. = 10000,81 * 6 * 0,40 = 24001,94 (грн.)

2.9.3 Розрахунок запасу готової продукції
З г.п. = П добу. * Т збут.,
де З г.п. - запас готової продукції, руб.;
Т збут. - Тривалість циклу збуту готової продукції, дні.
З г.п. = 10000,81 * 7 = 70005,67 (грн.)
Відповідь: потреба в оборотних коштах на незавершене виробництво складає 24001,94 рублів, а запас готової продукції - 70005,67 рублів.
2.10 Розрахунок потреби в оборотних коштах на формування запасів
П об.ср. = З общ.проіз. + З н.п. + З г.п.,
де П об.ср. - потреба в оборотних коштах на формування запасів, руб.
П об.ср. = 44552,2 +24001,94 +70005,67 = 138559,81 (грн.)
Відповідь: потреба в оборотних коштах на формування запасів становить 138559,81 рублів.

3. Графічна частина
Класифікація витрат, що утворюють собівартість
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Витрати
За видами витрат
За характером участі в створенні продукції
За змінності в залежності від обсягів виробництва
Основні витрати
Умовно-змінні
Економічні елементи
За способом віднесення на виробництво
Прямі
Непрямі
Статті витрат
(У різних галузях розрізняються)
Накладні витрати
Умовно-постійні
Матеріальні витрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні потреби
Амортизація основних фондів
Інші витрати
Організаційна діаграма

Висновок
Таким чином, вивчення собівартості продукції дозволяє дати більш правильну оцінку рівню показників прибутку і рентабельності, досягнутому на підприємствах. Але для правильної оцінки й аналізу собівартості продукції недостатньо знати лише визначення цього показника. Дуже важливою стороною в цьому питанні є розгляд і вивчення статей витрат підприємства, що включаються до собівартості. Звісно, ​​в рамках курсової роботи неможливо висвітлити всі статті витрат промислового підприємства, тому необхідно виділити найбільш основні. Цьому присвячений відповідний розділ курсової роботи.

Список використаної літератури
1. Волков О.І. та ін Економіка підприємства: Підручник. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 520 с.
2. Грузинів В.П. та ін Економіка підприємства: Підручник для вузів. - М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1998. - 535 с.
3. Зайцев М.О. Економіка промислового підприємства: Підручник. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 358 с.
4. Сафронов Н.А. та ін Економіка підприємства: Підручник. - М.: МАУП, 2003. - 608 с.
5. Чечевіцина Л.М. Мікроекономіка. Економіка підприємства (фірми). - Ростов-на / Д: вид-во «Фенікс», 2003. - 448 с.
6. Шепеленко Г.І. Економіка, організація і планування виробництва на підприємстві: Навчальний посібник для студентів економічних факультетів і вузів. - М.: ІКЦ «МарТ»; Ростов-на / Д: Видавничий центр «МарТ», 2004 - 608 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
158.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Класифікація промислової продукції і показників якості Рівні якості продукції та методи їх
Собівартість продукції 2
Собівартість продукції 3
Собівартість продукції
Собівартість продукції 4
Собівартість продукції 13
Собівартість сільськогосподарської продукції
Собівартість продукції та її калькуляція
Кошторис та собівартість продукції
© Усі права захищені
написати до нас