Собівартість продукції та шляхи її зниження

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міжнародний Слов'янський Інститут
Вишньоволоцький філія
Факультет: «Економіка і організація підприємництва»
Спеціальність: «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит»
Курсова робота
З дисципліни: «Комплексний економічний аналіз фінансової діяльності»
Тема: «Аналіз собівартості продукції та шляхів її зниження»
Виконала: студентка
3 курсу 30 групи
Заочного відділення
Губарєва Ю.С.
Перевірив:
г.Вишній Волочек
2008р.

Зміст
Розділ 1.
Аналіз собівартості продукції ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 3
Розділ 2.
Техніко-економічні фактори та резерви зниження собівартості .. 6
Розділ 3.
Собівартість товарної продукції та аналіз витрат на сировину та матеріали ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11
Розділ 4.
Аналіз витрат на оплату праці ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... 12
Розділ 5.
Резерви зниження комплексних витрат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... .. 13
Розділ 6.
Собівартість промислової продукції і її структура ... ... ... ... ... ... .. 16
Розділ 7.
Планування собівартості продукції ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20
Розділ 8.
Шляхи зниження собівартості продукції ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .23
Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 36

Розділ 1. Аналіз собівартості продукції
Одержання найбільшого ефекту з найменшими витратами, економія трудових, матеріальних і фінансових ресурсів залежать від того, як вирішує підприємство питання зниження собівартості продукції.
Безпосередньою завданням аналізу є: перевірка обгрунтованості плану по собівартості, прогресивності норм витрат; оцінка виконання плану і вивчення причин відхилень від нього, динамічних змін, виявлення резервів зниження собівартості; пошук шляхів їх мобілізації.
Виявлення резервів зниження собівартості має спиратися на комплексний техніко-економічний аналіз роботи підприємства: вивчення технічного і організаційного рівня виробництва, використання виробничих потужностей і основних фондів, сировини і матеріалів, робочої сили, господарських зв'язків.
Витрати живої та уречевленої праці в процесі виробництва становлять витрати виробництва. В умовах товарно-грошових відносин і господарської відособленості підприємства неминуче зберігаються відмінності між суспільними витратами виробництва і витратами підприємства. Громадські витрати виробництва - це сукупність живої і уречевленої праці, що знаходить вираз у вартості продукції. Витрати підприємства складаються з усієї суми витрат підприємства на виробництво продукції та її реалізацію. Ці витрати, виражені в грошовій формі, називаються собівартістю і є частиною вартості продукту. У неї включають вартість сировини, матеріалів, палива, електроенергії та інших предметів праці, амортизаційні відрахування, заробітна плата виробничого персоналу та інші грошові витрати. Зниження собівартості продукції означає економію уречевленої і живої праці і є найважливішим чинником підвищення ефективності виробництва, зростання накопичень.
Найбільша частка у витратах на виробництво промислової продукції припадає на сировину і основні матеріали, а потім на заробітну плату і амортизаційні відрахування. У легкій промисловості частка сировини й основних матеріалів становить 86%. Собівартість продукції знаходиться у взаємозв'язку з показниками ефективності виробництва. Вона відбиває велику частину вартості продукції і залежить від зміни умов виробництва і реалізації продукції. Істотний вплив на рівень витрат роблять техніко-економічні фактори виробництва. Цей вплив виявляється в залежності від змін у техніці, технології, організації виробництва, в структурі і якості продукції і від величини витрат на її виробництво. Аналіз витрат, як правило, проводиться систематично протягом року з метою виявлення внутрішньовиробничих резервів їх зниження.
Для аналізу динаміки зміни вартості продукції використовується ряд показників. До них відносяться: кошторис витрат на виробництво, собівартість товарної і реалізованої продукції, зниження собівартості порівнянної товарної продукції і витрати на один карбованець товарної (реалізованої) продукції.
Кошторис витрат на виробництво - найбільш загальний показник, який відображає всю суму витрат підприємства на його виробничої діяльності в розрізі економічних елементів. У ній відображені, по-перше, всі витрати основного і допоміжного виробництва, пов'язані з випуском товарної і валової продукції, по-друге, витрати на роботи та послуги непромислового характеру (будівельно-монтажні, транспортні, науково-дослідні і проектні та ін) , по-третє, витрати на освоєння виробництва нових виробів незалежно від джерела їх відшкодувань. Ці витрати обчислюють, як правило, без урахування внутрішньозаводського обороту.
У собівартість товарної продукції включають усі витрати підприємства на виробництво і збут товарної продукції в розрізі калькуляційних статей витрат. Собівартість реалізованої продукції дорівнює собівартості товарної з відрахуванням підвищених витрат першого року масового виробництва нових виробів, що відшкодовуються за рахунок фонду освоєння нової техніки, плюс виробнича собівартість продукції, реалізованої із залишків минулого року. Витрати, що відшкодовуються за рахунок фонду освоєння нової техніки, включаються до собівартості товарної, але не входять у собівартість реалізованої продукції. Вони визначаються як різниця між плановою собівартістю першого року масового виробництва виробів і собівартістю, прийнятої при затвердженні цін:
СР = СТ - ДТ + (СП2 - СП1),
де СР - собівартість реалізованої продукції
СТ - собівартість товарної продукції
ДТ - підвищені витрати першого року масового виробництва нових виробів, що відшкодовуються за рахунок фонду освоєння нової техніки
СП1, СП2 - виробнича собівартість залишків нереалізованої (на складах і відвантаженої) продукції відповідно на початок і кінець року.
Для аналізу рівня собівартості на різних підприємствах або її динаміки за різні періоди часу витрати на виробництво повинні приводитися до одного обсягу. Собівартість одиниці продукції (калькуляція) показує витрати підприємства на виробництво і реалізацію конкретного виду продукції в розрахунку на одну натуральну одиницю. Калькуляція собівартості широко використовується в ціноутворенні, господарському розрахунку, плануванні і порівняльному аналізі.
Показник зниження собівартості порівнянної товарної продукції застосовується для аналізу зміни собівартості в часі при порівнянному обсязі і структурі товарної продукції на тих підприємствах, які мають стійкий за часом асортимент виробів. Під порівнянної розуміють таку продукцію, яка вироблялася серійно або масово в попередньому році. До неї відноситься і частково модернізована продукція, якщо ці зміни не призвели до введення нових моделей, стандартів і технічних умов.
Витрати на один карбованець товарної (реалізованої) продукції - найбільш відомий на практиці узагальнюючий показник, який відображає собівартість одиниці продукції у вартісному вираженні знеособлено, без розмежування її по конкретних видах. Він широко використовується при аналізі зниження собівартості і дозволяє, зокрема, характеризувати рівень і динаміку витрат на виробництво продукції в цілому по промисловості.
Решта зустрічаються на практиці показники собівартості можна підрозділити за такими ознаками:
- За складом врахованих витрат - цехова, виробнича, повна собівартість;
- За тривалістю розрахункового періоду - місячна, квартальна, річна, за кілька років;
- За характером даних, що відображають розрахунковий період, - фактична (звітна), планова, нормативна, проектна (кошторисна), прогнозована;
- За масштабами охоплюваного об'єкта - цех, підприємство, група підприємств, галузь, промисловість і т.п.

Розділ 2. Техніко-економічні фактори та резерви зниження собівартості
В даний час при аналізі фактичної собівартості продукції, що випускається, виявленні резервів і економічного ефекту від її зниження використовується розрахунок по економічних факторах. Економічні чинники найповніше охоплюють всі елементи процесу виробництва - засоби, предмети праці і сама праця. Вони відображають основні напрями роботи колективів підприємств по зниженню собівартості: підвищення продуктивності праці, впровадження передової техніки і технології, краще використання устаткування, здешевлення заготівлі і краще використання предметів праці, скорочення адміністративно-управлінських і інших накладних витрат, скорочення браку і ліквідація непродуктивних витрат і втрат .
Економія, що обумовлює фактичне зниження собівартості, розраховується по наступному складу (типового переліку) факторів:
1. Підвищення технічного рівня виробництва. Це впровадження нової, прогресивної технології, механізація і автоматизація виробничих процесів; поліпшення використання та застосування нових видів сировини і матеріалів; зміна конструкції і технічних характеристик виробів; інші чинники, що підвищують технічний рівень виробництва.
По даній групі аналізується вплив на собівартість науково-технічних досягнень і передового досвіду. По кожному заходу розраховується економічний ефект, який виражається в зниженні витрат на виробництво. Економія від здійснення заходів визначається порівнянням величини витрат на одиницю продукції до і після впровадження заходів і множенням отриманої різниці на обсяг виробництва в планованому році:
Е = (СС - СН) * АН,
де Е - економія прямих поточних витрат
СС - прямі поточні витрати на одиницю продукції до впровадження заходу
СН - прямі поточні витрати після впровадження заходу
АН - обсяг продукції в натуральних одиницях від початку впровадження заходу до кінця планованого року.
Одночасно повинна враховуватися і перехідна економія по тим заходам, що здійснені в попередньому році. Її можна визначити як різницю між річний розрахункової економією і її частиною, врахованої в планових розрахунках попереднього року. За заходам, які плануються протягом ряду років, економія обчислюється виходячи з обсягу роботи, виконуваної за допомогою нової техніки, тільки в звітному році, без обліку масштабів упровадження до початку цього року.
Зниження собівартості може відбутися при створенні автоматизованих систем управління, використання ЕОМ, вдосконаленні і модернізації існуючої техніки і технології. Зменшуються витрати й у результаті комплексного використання сировини, застосування економічних замінників, повного використання відходів у виробництві. Великий резерв таїть у собі і вдосконалення продукції, зниження її матеріаломісткості і трудомісткості, зниження ваги машин і устаткування, зменшення габаритних розмірів та ін
2. Удосконалення організації виробництва і праці. Зниження собівартості може відбутися в результаті зміни в організації виробництва, формах і методах праці при розвитку спеціалізації виробництва; вдосконалення управління виробництвом і скорочення витрат на нього; поліпшення використання основних фондів; поліпшення матеріально-технічного постачання; скорочення транспортних витрат; інших факторів, що підвищують рівень організації виробництва.
При одночасному вдосконаленні техніки та організації виробництва необхідно встановити економію по кожному фактору окремо і включити у відповідні групи. Якщо такий поділ зробити важко, то економія може бути розрахована виходячи з цільового характеру заходів, або за групами факторів.
Зниження поточних витрат відбувається в результаті вдосконалення обслуговування основного виробництва (наприклад, розвитку потокового виробництва, підвищення коефіцієнта змінності, упорядкування підсобно-технологічних робіт, поліпшення інструментального господарства, вдосконалення організації контролю за якістю робіт та продукції). Значне зменшення витрат живої праці може відбутися при збільшенні норм і зон обслуговування, скороченні втрат робочого часу, зменшенні числа робітників, не виконують норм виробітку. Цю економію можна підрахувати, якщо помножити кількість вивільнених робітників на середню заробітну плату в попередньому році (з нарахуваннями на соціальне страхування і з урахуванням витрат на спецодяг, харчування тощо). Додаткова економія виникає при вдосконаленні структури управління підприємства в цілому. Вона виражається в скороченні витрат на управління і в економії заробітної плати і нарахувань на неї у зв'язку з вивільненням управлінського персоналу.
При поліпшенні використання основних фондів зниження собівартості відбувається в результаті підвищення надійності та довговічності обладнання; вдосконалення системи планово-попереджувального ремонту; централізації і впровадження індустріальних методів ремонту, утримання та експлуатації основних фондів. Економія обчислюється як твір абсолютного скорочення витрат (крім амортизації) на одиницю устаткування (чи інших основних фондів) на среднедействующее кількість обладнання (або інших основних фондів).
Удосконалення матеріально-технічного постачання і використання матеріальних ресурсів знаходить відображення у зменшенні норм витрати сировини і матеріалів, зниженні їх собівартості за рахунок зменшення заготівельно-складських витрат. Транспортні витрати скорочуються в результаті зменшення витрат на доставку сировини і матеріалів від постачальника до складів підприємства, від заводських складів до місць споживання; зменшення витрат на транспортування готової продукції.
Певні резерви зниження собівартості закладені в усуненні або скороченні витрат, які не є необхідними при нормальній організації виробничого процесу (наднормативний витрата сировини, матеріалів, палива, енергії, доплати робітникам за відступ від нормальних умов праці і понаднормові роботи, платежі за регресивним позовами і т. п.). Виявлення цих зайвих витрат вимагає особливих методів і уваги колективу підприємства. Їх можна виявити проведенням спеціальних обстежень і одночасного урахування, при аналізі даних нормативного обліку витрат на виробництві, ретельному аналізі планових і фактичних витрат на виробництво.
3. Зміна обсягу і структури продукції, які можуть призвести до відносного зменшення умовно-постійних витрат (крім амортизації), відносного зменшенню амортизаційних відрахувань, зміні номенклатури й асортименту продукції, яка підвищує якості. Умовно-постійні витрати не залежать безпосередньо від кількості продукції, що випускається. Зі збільшенням обсягу виробництва їх кількість на одиницю продукції зменшується, що призводить до зниження її собівартості. Відносна економія на умовно-постійних витратах визначається за формулою
ЕП = (Т * ПС) / 100,
де ЕП - економія умовно-постійних витрат
ПС - сума умовно-постійних витрат у базисному році
Т - темп приросту товарної продукції в порівнянні з базисним роком.
Відносне зміна амортизаційних відрахувань розраховується окремо. Частина амортизаційних відрахувань (як і інших витрат на виробництво) не включається до собівартості, а відшкодовується за рахунок інших джерел (спецфондів, оплати послуг на сторону, не включаються до складу товарної продукції, тощо), тому загальна сума амортизації може зменшитися. Зменшення визначається за фактичними даними за звітний період. Загальну економію на амортизаційних відрахуваннях розраховують за формулою
ЕА = (АОК / ДО - А1К / Д1) * Д1,
де ЕА - економія в зв'язку з відносним зниженням амортизаційних відрахувань
А0, А1 - сума амортизаційних відрахувань у базисному і звітному році
К - коефіцієнт, що враховує величину амортизаційних відрахувань, що відносяться на собівартість продукції в базисному році
Д0, Д1 - обсяг товарної продукції базисного і звітного року.
Щоб не було повторного рахунку, загальну суму економії зменшують (збільшують) на ту частину, яка врахована по інших факторів.
Зміна номенклатури та асортименту виробленої продукції є одним з важливих факторів, що впливають на рівень витрат на виробництво. При різної рентабельності окремих виробів (по відношенню до собівартості) зрушення в складі продукції, пов'язані з удосконаленням її структури і підвищенням ефективності виробництва, можуть приводити і до зменшення і до збільшення витрат на виробництво. Вплив змін структури продукції на собівартість аналізується по перемінних витрат за статтями калькуляції типової номенклатури. Розрахунок впливу структури виробленої продукції на собівартість необхідно пов'язати з показниками підвищення продуктивності праці.
4. Поліпшення використання природних ресурсів. Тут враховується: зміна складу і якості сировини; зміна продуктивності родовищ, обсягів підготовчих робіт при видобутку, способів видобутку природної сировини; зміна інших природних умов. Ці фактори відбивають вплив природних (природних) умов на величину змінних витрат. Аналіз їх впливу на зниження собівартості продукції проводиться на основі галузевих методик видобувних галузей промисловості.
5. Галузеві та інші фактори. До них відносяться: введення і освоєння нових цехів, виробничих одиниць і виробництв, підготовка й освоєння виробництва в діючих об'єднаннях і на підприємствах; інші фактори. Необхідно проаналізувати резерви зниження собівартості в результаті ліквідації застарілих і введення нових цехів і виробництв на більш високій технічній основі, із кращими економічними показниками.
Значні резерви закладені в зниженні витрат на підготовку і освоєння нових видів продукції і нових технологічних процесів, у зменшенні витрат пускового періоду по знову вводиться в дію цехах і об'єктах. Розрахунок суми зміни витрат здійснюється за формулою
ЕП = (С1/Д1 - С0/Д0) * Д1,
де ЕП - зміна витрат на підготовку і освоєння виробництва
С0, С1 - суми витрат базисного і звітного року
Д0, Д1 - обсяг товарної продукції базисного і звітного року.
Вплив на собівартість товарної продукції змін у розміщенні виробництва аналізується тоді, коли один і той же вид продукції виробляється на декількох підприємствах, що мають неоднакові витрати в результаті застосування різних технологічних процесів. При цьому доцільно провести розрахунок оптимального розміщення окремих видів продукції по підприємствах об'єднання з урахуванням використання існуючих потужностей, зниження витрат виробництва і на основі зіставлення оптимального варіанта з фактичним виявити резерви.
Якщо зміни величини витрат у аналізований період не знайшли відображення в вищевикладених чинниках, то їх відносять до інших. До них можна віднести, наприклад, зміна розмірів або припинення різного роду обов'язкових платежів, зміна величини витрат, що включаються до собівартості продукції та ін
Виявлені в результаті аналізу фактори зниження собівартості і резерви необхідно підсумовувати в остаточних висновках, визначити сумарний вплив всіх факторів на зниження загальної величини витрат т витрат на одиницю продукції.

Розділ 3. Собівартість товарної продукції та аналіз витрат на сировину і матеріали
Промислові підприємства крім показника зниження собівартості одиниці продукції планують собівартість всієї товарної продукції в абсолютній сумі. При аналізі виконання плану по собівартості товарної продукції необхідно розглядати фактичні витрати, виявляти відхилення від плану і намічати заходи щодо усунення перевитрати і по подальшому зниженню витрат по кожній статті. Такий аналіз пов'язаний з впровадженням і зміцненням госпрозрахунку на підприємстві, тому що дозволяє встановити рівень зниження собівартості по окремих ланках виробництва і оцінити роботу окремих виконавців, які відповідають за зниження витрат на даній ділянці.
Оцінка виконання плану по собівартості всієї товарної продукції проводиться за даними про її фактичне обсязі та асортименті, обчисленим за плановою та фактичною собівартістю звітного року.
У цілому собівартість продукції складається з матеріальних витрат, витрат на виплату заробітної плати робітникам і комплексних статей витрат. Збільшення або зменшення витрат по кожному елементу викликає або подорожчання, або зниження собівартості продукції. Тому при аналізі треба перевірити витрати сировини, матеріалів, палива та електроенергії, витрати на заробітну плату, цехові, загальнозаводські та інші витрати.

Розділ 4. Аналіз витрат на оплату праці
Витрати на заробітну плату виробничих робітників відображаються безпосередньо в статтях витрат. Заробітна плата допоміжних робітників в основному відбивається на статтях витрат з утримання та експлуатації обладнання, заробітна плата службовців і ІТП входить до складу цехових і загальнозаводських витрат. Заробітна плата робітників, зайнятих у допоміжному виробництві, входить в собівартість пари, води, електроенергії і впливає на собівартість товарної продукції не прямо, а опосередковано, через ті комплексні статті, на які віднесено витрата пари, води і електроенергії.
Тому аналіз заробітної плати, насамперед, проводиться по загальному її фонду і фондів окремих категорій промислово-виробничого персоналу підприємства, незалежно від того, в яких статтях відображена ця заробітна плата. Після виявлення причин, які викликали зміна (відхилення) фонду заробітної плати окремих категорій працівників, можна визначити, якою мірою ці відхилення вплинули на різні статті собівартості продукції. Відхилення від плану фонду заробітної плати необхідно скоригувати на відсоток виконання плану випуску продукції, обчислити відносне відхилення від планового фонду заробітної плати. При цьому треба враховувати, що підвищення випуску продукції впливає на заробітну плату не всіх категорій працівників. Якщо ж враховувати і ті обставини, що фонд заробітної плати промислово-виробничого персоналу змінюється пропорційно обсягу продукції, що випускається тільки по робочим-відрядникам, то відносна економія не може бути обчислена по фонду заробітної плати ІТП, службовців, МОП, учнів та персоналу охорони.
Великий вплив на ефективність роботи підприємства і на витрати фонду заробітної плати чинить використання коштів на преміювання робітників. Аналіз ефективності положень про преміювання проводиться шляхом зіставлення додатково одержаного прибутку від реалізації продукції або економії від зниження її собівартості з витратами на преміювання.
Зниження собівартості продукції багато в чому визначається правильним співвідношенням темпів зростання продуктивності праці і зростання заробітної плати. Зростання продуктивності праці повинен випереджати зростання заробітної плати, забезпечуючи тим самим зниження собівартості продукції.

Розділ 5. Резерви зниження комплексних витрат
Аналіз комплексних витрат дозволяє виявити додаткові резерви зниження витрат на виробництво продукції, підвищення ефективності виробництва. До складу собівартості товарної продукції входять комплексні витрати, які являють собою витрати по обслуговуванню виробництва і управлінню, витрати на підготовку і освоєння виробництва нових видів продукції, втрати від браку; інші виробничі витрати; позавиробничі витрати. в кожну статтю комплексних витрат включаються витрати різного економічного характеру і призначення. При обліку вони деталізуються на більш дробові позиції, об'єднуючі витрати однакового цільового призначення, причому економія за одними з них не дає перевитрата за іншими. При аналізі відхилення від кошторису витрат визначаються не за статтею в цілому, а за окремими що входять до неї позиціях. Потім підраховуються роздільно суми перевищення кошторису за одними статтями витрат і економії по інших. Тому при аналізі не можна проводити взаємне погашення відхилень шляхом їх підсумовування.
До витрат на обслуговування виробництва та управління входить три статті: витрати на утримання та експлуатацію устаткування, цехові витрати і загальнозаводські витрати.
Витрати на утримання та експлуатацію устаткування займають значну питому вагу в загальній сумі комплексних витрат. До їх складу включаються витрати, пов'язані з роботою устаткування, тобто витрати на утримання, амортизацію, поточний ремонт виробничого та підйомно-транспортного устаткування, цехового транспорту, обслуговування робочих місць, а також на амортизацію і відшкодування зносу інструментів і пристосувань та ін Вони розподіляються між окремими видами виробів пропорційно до кошторисних (нормативним) ставками і зростають при перевиконання плану за обсягом виробництва. Однак це зростання непропорційний збільшення обсягу виробництва, і темпи його залежать від тих факторів, які зумовили надплановий приріст виробництва.
У цехові витрати включаються витрати з утримання цехового персоналу, амортизація та витрати з утримання будинків, споруд та інвентарю, на поточний ремонт будівель та споруд, витрати з випробувань, дослідів і досліджень, з раціоналізації і винахідництва цехового характеру, на заходи з охорони праці та т . д. До складу фактичних цехових витрат додатково включаються непродуктивні витрати: втрати від простоїв, від псування матеріальних цінностей та технологічної оснастки при зберіганні в цехах, недостачі матеріальних цінностей і незавершеного виробництва (за вирахуванням надлишків), інші непродуктивні витрати і надлишки.
Загальнозаводські витрати, які пов'язані з обслуговуванням та управлінням виробництва всього підприємства, поділяються на п'ять груп: витрати на утримання апарату управління; загальногосподарські витрати; податки, збори та інші обов'язкові відрахування і витрати; непродуктивні витрати; виключаються доходи (не плановані доходи підприємства, отримані ним у звітний період). Цехові і загальнозаводські витрати розподіляються між різними видами продукції пропорційно сумі основної заробітної плати виробничих робітників (без доплат по прогресивно-преміальних системах) і витратам на утримання та експлуатацію устаткування або пропорційно іншій базі.
При аналізі витрат на обслуговування виробництва та управлінню необхідно зробити оцінку загального рівня витрат; визначити виконання кошторисів зазначених витрат у цілому, по групах і окремих статтях; виявити резерви зниження витрат.
Вирішальну роль в цехових і загальнозаводських витратах грають витрати на утримання апарату управління, велике місце займають амортизація і поточний ремонт основних фондів, відшкодування зносу малоцінних і швидкозношуваних предметів.
При розгляді інших комплексних статей собівартості необхідно враховувати, що витрати на підготовку і освоєння виробництва, втрати від шлюбу, інші виробничі витрати являють собою виробничі втрати. Основна частина витрат на підготовку і освоєння виробництва пов'язана з розробкою нових видів виробів і нових технологічних процесів та підготовкою промислового виробництва цих виробів. Фактичні витрати на ці цілі спочатку обліковуються у складі витрат майбутніх періодів, а потім списуються поступово на собівартість продукції, виходячи з планованого терміну їх повного відшкодування (не більше двох років) і планованого обсягу випуску продукції в цей період.
Найбільш поширеними виробничими втратами є втрати від браку. Усунення цих втрат є істотним резервом зниження собівартості продукції. Для визначення втрат від браку, що відносяться на собівартість продукції, до собівартості остаточно забракованих виробів додають витрати на виправлення браку і з отриманої суми віднімають вартість шлюбу за ціною можливого їх використання, суми утримань з винуватців браку і суми відшкодування збитків, фактично стягнуті з постачальників за поставку недоброякісних матеріалів або напівфабрикатів. При цьому визначають не тільки абсолютна зміна суми втрат від браку у порівнянні з минулим звітним періодом, але й зміна питомої ваги їх у складі собівартості продукції.
Витрати, пов'язані з реалізацією продукції, відносяться до позавиробничих витрат. До їх складу входять витрати на тару, упаковку продукції, доставку її на станцію призначення, а також завантаження в залізничні вагони та інші транспортні засоби. У складі собівартості вони показані загальними сумами без розшифровки, на основі яких визначається загальне відхилення фактичних позавиробничих витрат від планових. Слід мати на увазі, що ці витрати залежать від обсягу відвантаженої продукції і є змінними.
До комплексних статей відносяться і інші виробничі витрати, до складу яких у різних галузях промисловості включаються різні види витрат, наприклад відрахування на науково-дослідні і дослідні роботи, на гарантійне обслуговування та ремонт продукції, а також витрати, які не можуть бути віднесені на собівартість складі інших статей.

Розділ 6. Собівартість промислової продукції і її структура
Собівартість продукції - один з найважливіших економічних показників діяльності промислових підприємств і об'єднань, що виражає в грошовій формі всі витрати підприємства, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції. Собівартість показує, у що обходиться підприємству виходить їм продукція. У собівартість включаються перенесені на продукцію витрати минулої праці (амортизація основних фондів, вартість сировини, матеріалів, палива та інших матеріальних ресурсів) і витрати на оплату праці працівників підприємства (заробітна плата).
Розрізняють чотири види собівартості промислової продукції. Цехова собівартість включає витрати даного цеху на виробництво продукції. Загальнозаводська (общефабрічние) собівартість показує всі витрати підприємства на виробництво продукції. Повна собівартість характеризує витрати підприємства не тільки на виробництво, а й на реалізацію продукції. Галузева собівартість залежить як від результатів роботи окремих підприємств, так і від організації виробництва по галузі в цілому.
Систематичне зниження собівартості продукції дає державі додаткові кошти, як для подальшого розвитку суспільного виробництва, так і для підвищення матеріального добробуту трудящих. Зниження собівартості продукції - найважливіший джерело зростання прибутку підприємств.
Витрати на виробництво промислової продукції плануються і враховуються по первинних економічних елементах і статтям витрат.
Угруповання по первинних економічних елементах дозволяє розробити кошторис витрат на виробництво, в якій визначаються загальна потреба підприємства в матеріальних ресурсах, сума амортизації основних фондів, витрати на оплату праці та інші грошові витрати підприємства. Це угрупування використовується також для узгодження плану по собівартості з іншими розділами техпромфінплану, для планування оборотних коштів і контролю за їх використанням. У промисловості прийнята наступна угруповання витрат з їх економічними елементами:
- Сировина і основні матеріали,
- Допоміжні матеріали,
- Паливо (з боку),
- Енергія (з боку),
- Амортизація основних фондів,
- Заробітна плата,
- Відрахування на соціальне страхування,
- Інші витрати, не розподілені по елементах.
Співвідношення окремих економічних елементів у загальних витратах визначає структуру витрат на виробництво. У різних галузях промисловості структура витрат на виробництво неоднакова; вона залежить від специфічних умов кожної галузі.
Угруповання витрат по економічних елементах показує матеріальні і грошові витрати підприємства без розподілу їх на окремі види продукції та інші господарські потреби. За економічними елементами не можна, як правило, визначити собівартість одиниці продукції. Тому поряд з угрупованням витрат по економічних елементах витрати на виробництво плануються і враховуються по статтях витрат (статтям калькуляції).
Угрупування витрат за статтями витрат дає можливість побачити витрати з їх місцем і призначенням, знати, у що обходиться підприємству виробництво і реалізація окремих видів продукції. Планування і облік собівартості за статтями витрат необхідні для того, щоб визначити, під впливом яких чинників сформувався даний рівень собівартості, в яких напрямках потрібно вести боротьбу за її зниження.
Табл. Структура витрат на виробництво промислової продукції до загальної суми витрат,%
Економічні елементи витрат
Легка промисловість
Сировина і основні матеріали
85,5
Допоміжні матеріали
2,6
Паливо
0,3
Енергія
0,6
Амортизація
1,6
Заробітна плата і відрахування на соціальне страхування
8,6
Інші витрати, не розподілені по елементах
0,8
Всього
100
У промисловості застосовується наступна номенклатура основних калькуляційних статей:
1) сировину та матеріали
2) паливо і енергія на технологічні потреби
3) основна заробітна плата виробничих робітників
4) витрати на утримання та експлуатацію обладнання
5) цехові витрати
6) загальнозаводські витрати
7) втрати від браку
8) невиробничі витрати.
Перші сім статей витрат утворюють фабрично-заводську собівартість. Повна собівартість складається з фабрично-заводської собівартості і позавиробничих витрат.
Витрати підприємств, що включаються до собівартості продукції, поділяються на прямі і непрямі. До прямих витрат належать витрати, безпосередньо пов'язані з виготовленням продукції і враховуються прямим шляхом по її окремих видів: вартість основних матеріалів, палива і енергії на технологічні потреби, заробітна плата основних виробничих витрат та ін До непрямих витрат належать витрати, які неможливо чи недоцільно прямо відносити на собівартість конкретних видів продукції: витрати цехові, загальнозаводські (общефабрічние), за змістом і експлуатації устаткування.
Цехові і загальнозаводські витрати в більшості галузей промисловості включаються до собівартості окремих видів продукції шляхом розподілу їх пропорційно сумі заробітної плати виробничих витрат (без доплат по прогресивно-преміальній системі) і витратам на утримання та експлуатацію устаткування.
За статтею "Позавиробничі витрати" враховуються головним чином витрати по збуту готової продукції (витрати на тару, упаковку продукції і т.д.) і витрати на стандартизацію та науково-дослідні роботи, централізовані витрати з підготовки кадрів і т.п. Як правило, позавиробничі витрати включаються до собівартості окремих видів продукції пропорційно їх фабрично-заводської собівартості.
Собівартість окремих видів продукції визначається шляхом складання калькуляцій, в яких показується величина витрат на виробництво і реалізацію одиниці продукції. Калькуляції складаються за статтями витрат, прийнятим у даній галузі промисловості. Розрізняють три види калькуляцій: планову, нормативну і звітну. У плановій калькуляції собівартість визначається шляхом розрахунку витрат за окремими статтями, а нормативної - за діючими на даному підприємстві нормами, і тому вона на відміну від планової калькуляції в зв'язку зі зниженням нормативів у результаті проведення організаційно-технічних заходів переглядається, як правило, щомісяця. Звітна калькуляція складається на основі даних бухгалтерського обліку і показує фактичну собівартість виробу, завдяки чому стають можливими перевірка виконання плану по собівартості виробів і виявлення відхилень від плану на окремих ділянках виробництва.
Правильне обчислення собівартості продукції має важливе значення: чим краще організований облік, чим здійснено методи калькулювання, тим легше виявити за допомогою аналізу резерви зниження собівартості продукції. На промислових підприємствах застосовуються три основних методи калькулювання собівартості й обліку витрат на виробництво: позамовний, попередільний і нормативний.
Позамовний метод застосовується найчастіше в індивідуальному і дрібносерійному виробництві, а також для калькулювання собівартості робіт ремонтного й експериментального характеру. Метод цей полягає в тому, що витрати на виробництво враховуються по замовленнях на виріб чи на групу виробів. Фактична собівартість замовлення визначається по закінченні виготовлення виробів чи робіт, що відносяться до цього замовлення, шляхом підсумовування усіх витрат по даному замовленню. Для обчислення собівартості одиниці продукції загальна сума витрат за замовленням поділяється на кількість випущених виробів.
Попередільний метод калькулювання собівартості знаходить застосування в масовому виробництві з коротким, але закінченим технологічним циклом, коли випускається підприємством продукція однорідна по вихідному матеріалу і характеру обробки. Облік витрат при цьому методі здійснюється по стадіях (фазам) виробничого процесу. Наприклад, на текстильних комбінатах - за трьома стадіями: прядильне, ткацьке, оздоблювальне виробництво.
Нормативний метод обліку і калькулювання є найбільш прогресивним, бо дозволяє вести повсякденний контроль за ходом виробничого процесу, за виконанням завдань по зниженню собівартості продукції. У цьому випадку витрати на виробництво поділяються на дві частини: витрати в межах норм і відхилення від норм витрати. Усі витрати в межах норм враховуються без угруповання, за окремими замовленнями. Відхилення від встановлених норм враховуються по їх причин і винуватців, що дає можливість оперативно аналізувати причини відхилень, попереджати їх у процесі роботи. При цьому фактична собівартість виробів при нормативному методі обліку визначається шляхом підсумовування витрат по нормах і витрат у результаті відхилень і змін поточних нормативів.

Розділ 7. Планування собівартості продукції
Основною метою планування собівартості є виявлення і використання наявних резервів зниження витрат виробництва і збільшення внутрішньогосподарських нагромаджень. Знижуючи витрати виробництва в результаті заощадження минулого і живої праці, промисловість домагається поряд з ростом нагромаджень збільшення обсягу випуску продукції. Плани по собівартості повинні виходити з прогресивних норм витрат праці, використання устаткування, витрат сировини, матеріалів, палива й енергії з урахуванням передового досвіду інших підприємств. Тільки при науково організованому нормуванні витрат можна виявити і використовувати резерви подальшого зниження собівартості продукції.
Планова собівартість визначається шляхом техніко-економічних розрахунків величини витрат на виробництво і реалізацію всієї товарної продукції і кожного виду виробів. У залежності від характеру виробництва застосовується ряд показників, що характеризують собівартість продукції.
При випуску одного виду продукції собівартість одиниці цієї продукції є показником рівня і динаміки витрат на її виробництво. Для характеристики собівартості різнорідної продукції в планах і звітах використовуються показники зниження собівартості порівнянної товарної продукції і витрат на 1 грн. товарної продукції. План підприємства містить також зведений кошторис витрат на виробництво і планові калькуляції собівартості окремих виробів.
Показник витрат на 1 карбованець товарної продукції визначається виходячи з рівня витрат на виробництво товарної продукції по відношенню до вартості продукції в оптових цінах підприємства.
Припустимо, що з державного планового завдання з обсягу реалізованої продукції становить 4,35 млрд. руб., А вартість цієї продукції в оптових цінах - 5 млрд. руб. Отже, завдання за рівнем витрат на 1 грн. товарної продукції складе 87 коп. (4,35 / 5).
Показник витрат на 1 грн. товарної продукції не тільки характеризує планований рівень зниження собівартості, але і визначає також рівень рентабельності товарної продукції. Його величина залежить як від зниження собівартості продукції, так і від зміни оптових цін, асортименту та якості продукції.
У плані витрати розраховуються на плановий об'єм і асортимент продукції, але фактичний її асортимент може відрізнятися від планового. Тому планове завдання по витратах на 1 руб. продукції перераховується на фактичний асортимент і потім вже зіставляється з даними про витрати на 1 крб. продукції.
План по собівартості промислової продукції складається за єдиними для всіх підприємств правилам, встановленим в інструкціях з планування, обліку і калькулювання собівартості промислової продукції. У цих інструкціях міститься перелік витрат, що включаються до собівартості продукції, і визначаються способи калькулювання собівартості.
Встановлення загальних, єдиних для всіх підприємств правил має важливе значення для правильного планування й обліку собівартості продукції. Зокрема, загальним для всіх галузей промисловості є порядок включення в собівартість продукції тільки тих витрат, які прямо чи опосередковано пов'язані з виробництвом продукції. Тому не можна включати в планову собівартість продукції витрати, не відносяться до виробництва продукції, наприклад витрати, пов'язані з обслуговуванням побутових потреб підприємства (утримання житлово-комунальних господарств, витрати інших непромислових господарств і т.д.), по капітальному ремонті і будівельно-монтажних робіт , а також витрати культурно-побутового призначення.
Деякі витрати хоча і враховуються у фактичних витратах на виробництво, однак у силу їхнього особливого характеру також не можуть включатися в планову собівартість продукції. До таких витрат відносяться різного роду непродуктивні витрати і втрати, наприклад обумовлений відступами від встановленого технологічного процесу виробничий брак (втрати від браку плануються тільки лише в ливарних, термічних, вакуумних, скляних, оптичних, керамічних і консервних виробництвах, а також в особливо складних виробництвах новітньої техніки в мінімальних розмірах по нормах, установлюваним вищестоящою організацією).
Планова собівартість продукції визначається шляхом відповідних розрахунків техніко-економічних факторів. Методичними вказівками з розробки одинадцятий п'ятирічного плану визначено такий типовий перелік техніко-економічних факторів, що обумовлюють зниження собівартості продукції:
1) підвищення технічного рівня виробництва;
2) поліпшення організації виробництва і праці;
3) зміна обсягу, структури і розміщення виробництва;
4) поліпшення використання природних ресурсів;
5) розвиток виробництва.
У плані по собівартості продукції на підприємстві поряд з витратами на 1 руб. товарної продукції є наступні показники: собівартість окремих видів продукції, собівартість товарної продукції, зниження собівартості порівнянної продукції.
Визначення планової собівартості окремих видів прдукції є основою планування витрат на виробництво. Планова собівартість усієї товарної продукції розраховується на основі даних про обсяг випуску товарної продукції і планової собівартості окремих видів виробів.
Оцінка виконання плану по собівартості всієї товарної продукції здійснюється з урахуванням що відбулися протягом звітного року змін цін на матеріали і тарифів на перевезення й енергію.
Вся товарна продукція при плануванні та обліку собівартості на підприємствах підрозділяється на порівнянну і незрівняну. Порівнянної вважається продукція, що випускалася в попередньому (по відношенню до планового) року, а також вироби з тривалим циклом виробництва, які випускалися в минулому році в одиничних екземплярах. До складу порівнянної продукції не включаються роботи з замовленням на сторону, послуги, надані своєму капітальному будівництву, роботи з капітального ремонту і продукція, що виготовлявся в дослідному порядку. До непорівнянної належить продукція, освоєна виробництвом у поточному році.
У плані підприємства визначається завдання по зниженню собівартості порівнянної продукції. Воно виражається відсотком зниження собівартості продукції по відношенню до минулого року. Поряд з цим може бути зазначена і сума планованої економії в результаті зниження собівартості порівнянної продукції.
Для визначення завдання по зниженню собівартості порівнянної товарної продукції складається розрахунок собівартості по всій номенклатурі виробів виходячи з передбаченого планом підприємства обсягу продукції і з урахуванням планового показника за рівнем витрат на 1 грн. товарної продукції в оптових цінах.

Розділ 8. Шляхи зниження собівартості продукції
Вирішальною умовою зниження собівартості служить безперервний технічний прогрес. Впровадження нової техніки, комплексна механізація і автоматизація виробничих процесів, вдосконалення технології, впровадження прогресивних видів матеріалів дозволяють значно знизити собівартість продукції.
Серйозним резервом зниження собівартості продукції є розширення спеціалізації і кооперування. На спеціалізованих підприємствах з масово-потоковим виробництвом собівартість продукції значно нижче, ніж на підприємствах, що виробляють цю ж продукцію в невеликих кількостях. Розвиток спеціалізації вимагає встановлення й найбільш раціональних кооперованих зв'язків між підприємствами.
Зниження собівартості продукції забезпечується насамперед за рахунок підвищення продуктивності праці. З ростом продуктивності праці скорочуються витрати праці в розрахунку на одиницю продукції, а отже, зменшується і питома вага заробітної плати в структурі собівартості.
Успіх боротьби за зниження собівартості вирішує, перш за все зростання продуктивності праці робітників, що забезпечує в певних умовах економію на заробітній платі. Розглянемо, в яких умовах при зростанні продуктивності праці на підприємствах знижуються витрати на заробітну плату робітників. Збільшення вироблення продукції на одного робітника може бути досягнуте за рахунок здійснення організаційно-технічних заходів, завдяки чому змінюються, як правило, норми виробітку і відповідно їм розцінки за виконувані роботи. Збільшення вироблення може відбутися і за рахунок перевиконання встановлених норм виробітку без проведення організаційно-технічних заходів. Норми виробітку і розцінки в цих умовах, як правило, не змінюються.
У першому випадку, коли змінюються норми виробітку і розцінки, підприємство отримує економію на заробітній платі робітників. Пояснюється це тим, що у зв'язку зі зниженням розцінок частка заробітної плати в собівартості одиниці продукції зменшується. Однак це не призводить до зниження середньої заробітної плати робітників, так як наведені організаційно-технічні заходи дають можливість робітникам з тими ж витратами праці виробити більше продукції. Таким чином, проведення організаційно-технічних заходів з відповідним переглядом норм виробітку дозволяє знижувати собівартість продукції за рахунок зменшення частки заробітної плати в одиниці продукції одночасно зі зростанням середньої заробітної плати робітників.
У другому випадку, коли встановлені норми виробітку і розцінки не змінюються, величина витрат на заробітну плату робітників у собівартості одиниці продукції не зменшується. Але із зростанням продуктивності праці збільшується обсяг виробництва, що призводить до економії по інших статтях видатків, зокрема скорочуються витрати по обслуговуванню виробництва і управлінню. Відбувається це тому, що в цехових витратах значна частина витрат (а в загальнозаводських майже повністю) - умовно-постійні витрати (амортизація обладнання, утримання будівель, зміст цехового і загальнозаводського апарату та інші витрати), які не залежать від ступеня виконання плану виробництва. Це означає, що їх загальна сума не змінюється або майже не змінюється в залежності від виконання плану виробництва. Звідси випливає, що, чим більше випуск продукції, тим менше частка цехових і загальнозаводських витрат у її собівартості.
Зі збільшенням обсягу випуску продукції прибуток підприємства збільшується не тільки за рахунок зниження собівартості, але і внаслідок збільшення кількості продукції, що випускається. Таким чином, чим більший обсяг виробництва, тим за інших рівних умов більше сума одержуваної підприємством прибутку.
Найважливіше значення в боротьбі за зниження собівартості продукції має дотримання найсуворішого режиму економії на всіх ділянках виробничо-господарської діяльності підприємства. Послідовне здійснення на підприємствах режиму економії виявляється насамперед у зменшенні витрат матеріальних ресурсів на одиницю продукції, скорочення витрат на обслуговування виробництва та управління, у ліквідації втрат від браку й інших непродуктивних витрат.
Матеріальні витрати, як відомо, в більшості галузей промисловості займають велику питому вагу в структурі собівартості продукції, тому навіть незначне заощадження сировини, матеріалів, палива і енергії при виробництві кожної одиниці продукції в цілому по підприємству дає великий ефект.
Підприємство має можливість впливати на величину витрат матеріальних ресурсів, починаючи з їх заготівлі. Сировина і матеріали входять у собівартість за ціною їх придбання з урахуванням витрат на перевезення, тому правильний вибір постачальників матеріалів впливає на собівартість продукції. Важливо забезпечити надходження матеріалів від таких постачальників, які знаходяться на невеликій відстані від підприємства, а також перевозити вантажі найбільш дешевим видом транспорту. При укладанні договорів на постачання матеріальних ресурсів необхідно замовляти такі матеріали, які за своїми розмірами та якістю точно відповідають планової специфікації на матеріали, прагнути використовувати більш дешеві матеріали, не знижуючи в той же час якості продукції.
Основною умовою зниження витрат сировини і матеріалів на виробництво одиниці продукції є поліпшення конструкцій виробів і вдосконалення технології виробництва, використання прогресивних видів матеріалів, впровадження технічно обгрунтованих норм витрат матеріальних цінностей.
Скорочення витрат на обслуговування виробництва і керування також знижує собівартість продукції. Розмір цих витрат на одиницю продукції залежить не тільки від обсягу випуску продукції, але і від їх абсолютної суми. Чим менше сума цехових і загальнозаводських витрат у цілому по підприємству, тим за інших рівних умов нижче собівартість кожного виробу.
Резерви скорочення цехових і загальнозаводських витрат полягають насамперед у спрощення та здешевлення апарату управління, в економії на управлінських витратах. До складу цехових і загальнозаводських витрат у значній мірі включається також заробітна плата допоміжних і підсобних робітників. Проведення заходів щодо механізації допоміжних і підсобних робіт призводить до скорочення чисельності робочих, зайнятих на цих роботах, а отже, і до економії цехових і загальнозаводських витрат. Найважливіше значення при цьому мають автоматизація та механізація виробничих процесів, скорочення питомої ваги витрат ручної праці у виробництві. Автоматизація та механізація виробничих процесів дають можливість скоротити і чисельність допоміжних і підсобних робітників у промисловому виробництві.
Скороченню цехових і загальнозаводських витрат сприяє також економне витрачання допоміжних матеріалів, використовуваних при експлуатації устаткування і на інші господарські потреби.
Значні резерви зниження собівартості укладені в скороченні втрат від браку й інших непродуктивних витрат. Вивчення причин браку, виявлення його винуватця дають можливість здійснити заходи щодо ліквідації втрат від браку, скороченню і найбільш раціональному використанню відходів виробництва.
Масштаби виявлення і використання резервів зниження собівартості продукції багато в чому залежать від того, як поставлена ​​робота з вивчення та впровадження досвіду, наявного на інших підприємствах.
Таблиця: Класифікація витрат за економічними елементами і калькуляційними статтями
Угруповання витрат на виробництво за економічними елементами
Угруповання витрат на виробництво по калькуляційних статтях витрат
1. Сировина і основні матеріали (за вирахуванням зворотних відходів)
1. Сировина і матеріали
2. Покупні комплектуючі вироби і матеріали
2. Покупні комплектуючі вироби, напівфабрикати і послуги кооперованих підприємств
3. Допоміжні матеріали
3. Зворотні відходи (віднімаються)
4. Паливо з боку
4. Паливо для технологічних цілей
5. Електроенергія з боку
5. Енергія для технологічних цілей
6. Заробітна плата основна і додаткова
6. Основна заробітна плата виробничих робітників
7. Відрахування на соціальне страхування
7. Додаткова заробітна плата виробничих робітників
8. Амортизація основних фондів
8. Відрахування на соціальне страхування
9. Інші грошові витрати
9. Витрати на підготовку і освоєння виробництва
10. Витрати з утримання та експлуатації обладнання
11. Цехові витрати
12. Загальнозаводські витрати
13. Втрати від браку (тільки виробництва, де втрати дозволені у межах встановлених норм)
14. Інші виробничі витрати
15. Разом виробнича собівартість
16. Позавиробничі витрати
17. Разом повна собівартість
За ступенем однорідності всі витрати поділяються на прості (одноелементні) і комплексні. Прості витрати мають однорідний зміст: сировина і матеріали, паливо, енергія, амортизація, заробітна плата. Комплексні витрати включають різнорідні елементи. До них відносяться, наприклад, витрати по утриманню та експлуатації обладнання, загальноцехові витрати та ін
За ознакою залежності від зміни обсягу виробництва витрати поділяються на змінні і умовно-постійні. До змінних (пропорційним) відносяться витрати, розмір яких змінюється пропорційно зміні обсягу виробництва. Ці витрати включають: витрати на основні матеріали, різальний інструмент, основну заробітну плату, паливо й енергію для технологічних цілей і ін Умовно-постійними (непропорційними) є витрати, розмір яких не залежить від зміни обсягу виробництва. До них відносяться: заробітна плата адміністративно-управлінського персоналу, витрати на опалення, освітлення, амортизація тощо
Собівартість продукції характеризується показниками, що виражають: а) загальний обсяг витрат на всю вироблену продукцію і виконані роботи підприємства за плановий (звітний) період - собівартість товарної продукції, порівнянної товарної продукції, реалізованої продукції; б) витрати на одиницю об'єму виконаних робіт - собівартість одиниці окремих видів товарної продукції, напівфабрикатів і виробничих послуг (продукції допоміжних цехів), витрати на 1 крб. товарної продукції, витрати на 1 крб. нормативної чистої продукції.
Собівартість продукції є якісним показником, що характеризує виробничо-господарську діяльність виробничого об'єднання, підприємства. Собівартість продукції - це витрати підприємства в грошовому вираженні на її виробництво і збут. У собівартості як в узагальнюючому економічному показнику знаходять своє відображення всі сторони діяльності підприємства: ступінь технологічного оснащення виробництва і освоєння технологічних процесів; рівень організації виробництва і праці, ступінь використання виробничих потужностей; економічність використання матеріальних і трудових ресурсів та інші умови і чинники, що характеризують виробничо- господарську діяльність.
У залежності від обсягу включаються витрат розрізняють цехову, виробничу і повну собівартість. У цехову собівартість входять витрати окремих цехів на виготовлення продукції. Вона є вихідною базою для визначення проміжних внутрішньозаводських планово-розрахункових цін при організації внутрішньозаводського господарського розрахунку. Виробнича собівартість охоплює витрати підприємства на виробництво продукції. Крім цехової собівартості в неї входять загальнозаводські витрати. Повна собівартість продукції включає всі витрати, пов'язані з її виробництвом і реалізацією. Вона відрізняється від виробничої собівартості на величину позавиробничих витрат і обчислюється тільки по товарній продукції.
Зниження собівартості планується по двох показниках: по порівнянній товарній продукції; за витратами на 1 руб. товарної продукції, якщо в загальному обсязі випуску питома вага порівнянної з попереднім роком продукції невеликий. До порівнянної товарної продукції відносять усі її види, вироблені на даному підприємстві в попередньому періоді в масовому або серійному порядку.
Планований розмір зниження собівартості визначається на основі наступних розрахунків.
За показником можна товарної продукції. Спочатку визначається абсолютний розмір економії по формулі
Еабс.ср.т.п = NniCbi - NniCni.
Визначивши розмір абсолютної економії в планованому періоді, розраховують шуканий відсоток зниження собівартості в плановому періоді (Sср.т.п):
Sср.т.п = Еабс.ср.т.п. 100,
NniCbi
де Еабс.ср.т.п - абсолютна економія від зниження собівартості порівнянної товарної продукції, тис. крб.;
NniCbi - плановий випуск порівнянної товарної продукції по собівартості звітного періоду;
NniCni - те ж, за собівартістю планового періоду;
n - число видів порівнянної товарної продукції.
За показником витрат на 1 грн. товарної продукції. Абсолютна економія від зниження собівартості товарної продукції в планованому періоді розраховується за формулою:
Еабс.т.п = Зтнб - ЗтппТП.
100
Виходячи з тих же даних визначають відсоток зниження витрат на 1 грн. товарної продукції в планованому періоді в порівнянні зі звітним періодом (S'т. п):
S'т. П = Зтпб - ЗТПП. 100,
Зтпб
де Зтпб - витрати на 1 крб. товарної продукції в звітному періоді, коп;
ЗТПП - те ж, у плановому періоді; ТП - вартість товарної продукції в плановому періоді, тис. руб.

Таблиця. Розрахунок впливу техніко-економічних чинників на зниження собівартості продукції:
Фактори
Способи обчислення
Умовні позначення
1.Повишеніе технічного рівня
Зниження собівартості продукції за рахунок економії сировини, матеріалів та інших предметів праці
1. Методом прямого розрахунку
Ем - сума економії від зниження собівартості за цим фактором;
Н0 і Нп - норми витрат предметів праці на одиницю продукції до і після впровадження відповідного заходу (за звітом і плану);
Ц0 і Цп - ціна за звітом і за планом;
N - кількість одиниць продукції, що випускаються з моменту проведення заходів до кінця планованого періоду
2. Методом використання показників матеріаломісткості товарної продукції
d0 і dп - відношення вартості основних і допоміжних матеріалів до випуску товарної продукції до і після впровадження заходів;
ТП - обсяг товарної продукції планового періоду;
3. Індексним методом
Емi - економія від зниження собівартості на елементі матеріальних витрат;
Iмi - індекс зміни норм витрати на даний вид матеріальних витрат;; Iцi - індекс зміни оптових цін на даний вид сировини, матеріалів т палива;
IN - індекс зростання випуску товарної продукції;
d0 - питомий вид витрат даного виду предметів праці у звітному році у вартості товарної продукції
Зниження собівартості продукції за рахунок зростання продуктивності праці в результаті впровадження нової техніки і прогресивної технології
1. Індексним методом
Ем - сума економії від зниження собівартості по даному факторі;
Iз - індекс росту середньої заробітної плати виробничих робітників у планованому періоді;
Iпр.т - індекс росту продуктивності праці виробничих робітників у планованому періоді;
IN - індекс росту обсягу товарної продукції;
Dз - питома вага заробітної плати з нарахуваннями виробничих робітників у собівартості товарної продукції у звітному році
2. Методи визначення зниження трудомісткості одиниці продукції
toi, tni - трудомісткість одиниці продукції в нормочасах до і після впровадження заходів;
чoi, чni - середньогодинна тарифна ставка робітника до і після впровадження заходів;
Нд - середній відсоток додаткової заробітної плати для даної категорії робітників;
Г - установлений відсоток відрахувань на соціальне страхування
Nп - кількість виробів, що виготовляються в плановому періоді;
Ез - сума економії від зниження собівартості за цим фактором
3. Методом обчислення исвобожденія працівників, що знаходяться на погодинній оплаті праці
Р - число вивільнених робітників;
Зср - середньомісячна заробітна плата даної категорії робітників;
Г - установлений відсоток відрахувань на соціальне страхування;
m - число місяців з моменту впровадження заходів до кінця року
2. Зміна обсягу продукції
1. Методом обчислення відносної економії на умовно-постійних витратах
Еусп - економія на умовно-постійних витратах;
Пусп - сума умовно-постійних витрат;
Тв - відсоток збільшення обсягу виробництва в планованому році в порівнянні зі звітним роком
Слід мати на увазі, що на рівень витрат впливає цілий ряд факторів, у тому числі зміна норм витрат і цін на матеріали, зростання продуктивності праці, зміна обсягу виробництва та ін У зв'язку з цим при розрахунку необхідно визначити вплив кожного з них у загальному ефекті (див. табл.).
У практиці бухгалтерського обліку на переважній більшості підприємств і фірм замість категорії "витрати" використовується категорія "собівартість", яка за своїм змістом суттєво відрізняється від категорії "витрати". В даний час почався перехід вітчизняної бухгалтерії на західну систему. Собівартість являє собою сумарні витрати на виробництво і реалізацію продукції. Їх можна вважати як за фактичними витратами, так і за нормативними. У фірмах також є нормативи на витрати, але вони розраховуються в рамках кожної окремої фірми і представляють комерційну таємницю. У Росії на підприємствах нормативи носять галузевий характер і ніякої комерційної таємниці не представляють. На жаль, у багатьох випадках нормативи не грають роль стимулу в зниженні витрат підприємств на виробництво продукції. Практика дозволяє стверджувати, що вони найчастіше є середньогалузевими. Підприємства завжди мають можливість довести, що вони працюють в особливих умовах і галузеві нормативи для них неприйнятні.
Головний мотив діяльності будь-якої фірми ринкових умовах - максимізація прибутку. Реальні можливості реалізації цієї стратегічної мети у всіх випадках обмежені витратами виробництва та попитом на продукцію, що випускається. Оскільки витрати це основний обмежувач прибутку і одночасно головний фактор, що впливає на обсяг пропозиції, то ухвалення рішень керівництвом фірми неможливо без аналізу вже наявних витрат виробництва і їхньої величини на перспективу.
З позицій трудової теорії вартості К. Маркс У "Капіталі" розглядав витрати як витрати на заробітну плату, матеріали, паливо, амортизацію засобів праці, тобто на виробництво товару. До них він додавав витрати на заробітну плату працівникам торгівлі (оптової і роздрібної), утримання торгових приміщень, транспорт і т.п. Перші витрати Маркс називав витратами виробництва, другі - витратами обігу. При цьому він не враховував ринкової ситуації і ряду інших обставин. Маркс виходив з того, що вартість товару утворюють витрати виробництва і ті витрати звернення, які представляють собою продовження процесу виробництва в сфері обігу, наприклад упаковка, фасовка і т.п.
Сучасна економічна теорія зовсім по іншому підходить до трактування витрат. Вона виходить з рідкості використовуваних ресурсів і можливості їхнього альтернативного використання. Під альтернативним використанням розуміється, наприклад, можливість виробництва з дерева будівельних матеріалів, меблів, паперу, ряду хімічних продуктів. Тому коли фірма вирішує виробляти якийсь певний товар, наприклад меблі з дерева, то вона тим самим відмовляється від виробництва з дерева блоків для дачних будиночків. Звідси робиться висновок, що економічні, або змінні, витрати певного ресурсу, використовуваного в даному виробництві рівні його вартості (цінності) при найбільш оптимальному способі його використання для виробництва товарів. Таким чином, економічні витрати - це плата постачальнику, здійснювана фірмою, чи доходи постачальника ресурсів, забезпечувані фірмою, а також внутрішні витрати на те, щоб ресурси були застосовані саме даною фірмою і для певного варіанту виробництва.
Перш за все виділяються зовнішні та внутрішні витрати. Зовнішні - фірма оплачує працівників, паливо, комплектуючі вироби, тобто все те, що вона не виробляє сама для створення даного вироби. Внутрішні - власник даної фірми отримує так звану нормальний прибуток. В іншому випадку він не буде займатися цією справою. Отримана їм прибуток (нормальна) становить елемент витрат. Прийнято виділяти ще чисту (економічну) прибуток, що дорівнює загальній виручці за вирахуванням зовнішніх і внутрішніх витрат, включаючи і нормальний прибуток. Бухгалтерський прибуток дорівнює загальній виручці мінус зовнішні витрати.
Практика свідчить, що величина витрат залежить від обсягу продукції, що випускається. У зв'язку з цим існує розподіл витрат на залежні і не залежні від величини виробництва. Постійні витрати не залежать від обсягу виробництва продукції. Вони визначаються тим, що вартість устаткування фірми повинна бути оплачена навіть у випадку зупинки підприємства. До постійних витрат відносяться плата за облігаційними позиками, рентні платежі, частина відрахувань на амортизацію будівель і споруд, страхові внески, частина яких обов'язкова, а також заробітна плата вищому управлінському персоналу і фахівцям фірми, оплата охорони тощо Змінні витрати безпосередньо залежать від кількості виробленої продукції. Вони складаються з витрат на сировину, матеріали, енергію, заробітна плата працівникам, транспорт. Сума постійних і змінних витрат становить валові витрати. Для управління виробництвом важливо знати величину витрат у розрахунку на одиниць продукції. У зв'язку з цим розраховуються середні витрати як частка від ділення величини витрат на кількість одиниць продукції, виробленої фірмою. Таким же чином розраховуються середні постійні та змінні витрати. Оскільки метою функціонування фірми є максимізація прибутку, то предметом розрахунків виступає обсяг виробництва, що, у свою чергу, викликає необхідність використання категорії граничних витрат. Граничні витрати - це витрати на виробництво кожної додаткової одиниці продукції щодо фактичного або розрахункового обсягу виробництва.
Таблиця Співвідношення між різними видами витрат
Обсяг виробництва
Абсолютні величини
витрат
Граничні
Середні величини витрат
Постійних
Змінних
валових
витрати
Постійних
Перемі
нних
Валів
их
TFC
TVC
TC = TFC + TVC
MC = = TD +1 - TN
AFC = = TFC / Q
AVC = = TVC / Q
ATC = = TC / Q
0
200
0
200
80
1
200
80
280
70
200
80
280
2
200
150
350
60
100
75
175
3
200
210
410
50
66,6
70
137
4
200
260
460
40
50
65
115
5
200
300
500
30
40
60
100
6
200
330
530
33,3
55
88,3
При розгляді таблиці необхідно звернути увагу на співвідношення постійних і змінних витрат при зміні обсягу виробництва. Змінні витрати залежать від обсягу виробництва, і залежність ця неоднозначна. На першому етапі збільшення виробництва перемінні витрати зменшуються, така як позначається процес зростання масштабів виробництва. Але починаючи з певного моменту послідовне додавання одиниць змінного ресурсу (наприклад, праці) до фіксованого ресурсу (землі, капіталу) приносить зменшуваний додатковий або граничний, продукт у розрахунку на кожну наступну додаткову одиницю змінюється ресурсу. Це економічне явище отримало назву "законно спадної віддачі". Цей закон справедливий лише за умови, що виробничі здібності ресурсів залишаються незмінними.
Мінімізація витрат: вибір факторів виробництва.
На довгостроковому етапі, якщо здійснюється збільшення виробничих потужностей, перед кожною фірмою постає проблема нового співвідношення факторів виробництва. Суть цієї проблеми полягає в тому, щоб забезпечити заздалегідь заданий обсяг виробництва продукції з мінімальними витратами. Для дослідження цієї процедури приймемо, що є лише два фактори виробництва: капітал K і праця L. неважко засвоїти, що ціна праці, яка визначається на конкурентних ринках, дорівнює ставці заробітної плати w. Ціна капіталу дорівнює орендній платі за обладнання r. Для простоти дослідження припустимо, що все обладнання (капітал) не набувається фірмою, а орендується, наприклад, за лізинговою системі, і що ціни на капітал і працю в рамках даного ринку залишаються незмінними.
Витрати виробництва можуть бути представлені у вигляді так званих ізокости. Під ними розуміються всі можливі поєднання праці і капіталу, які мають однакову загальну вартість, або, що те ж саме, поєднання чинників виробництва з рівними валовими витратами. Валові витрати визначаються за формулою:
TC = w + rK
Це рівняння може бути виражено изокосте
Кількість продукції, що випускається у функції мінімальних витрат виробництва
Фірма не може обрати изокосте С0, тому що немає такого поєднання факторів, яке забезпечило б випуск продукції Q при їх вартості, що дорівнює С0. Заданий обсяг виробництва може бути забезпечений при витратах, рівних С2, коли витрати праці і капіталу відповідно рівні L2 і К2 або L3 і К3. Але в цьому випадку витрати не будуть мінімальними, що не відповідає поставленої мети. Значно ефективніше буде рішення в точці N, тому що при цьому набір факторів виробництва забезпечить мінімізацію витрат виробництва. Все це вірно лише за умови, що ціни на фактори виробництва незмінні. На практиці так не буває. Припустимо, що ціна капіталу збільшиться. Тоді кут нахилу ізокости, рівний (w / r), зменшиться, а крива С1 стане більш пологою. Мінімізація витрат у даному випадку буде мати місце в точці М із значеннями L4 і К4. У зв'язку зі збільшенням ціни на капітал фірма замінює капітал працею.
Гранична норма технологічного заміщення - це та кількість, на яке за рахунок використання додаткової одиниці праці можуть бути скорочені витрати капіталу при незмінному обсязі виробництва. Норма технологічного заміщення позначається MPTS. В економічній теорії доведено, що вона дорівнює кутовому коефіцієнту ізокванти з протилежним знаком. Тоді
MPTS = K / L = MPL / MPK
Шляхом перетворення виходить:
MPL / w = MPK / r,
де МР - граничний продукт капіталу або праці.
З останнього рівняння випливає, що при мінімальних витратах кожен додатковий рубль, витрачений на виробничі фактори, дає рівну кількість виробленої продукції. Звідси випливає, що при вищевказаних умовах фірма може вибирати між факторами виробництва і купувати більш дешевий фактор, чому буде відповідати певна структура факторів виробництва.

Список використаної літератури
1. «Аналіз господарської діяльності підприємства» Г.В. Савицька, вид. ТОВ «Нове знання», Мінськ, 2002р.
2. «Теорія економічного аналізу» М.І. Баканов, А.Д. Шеремет, вид. Фінанси і статистика, Москва, 2002р.
3. «Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства» Т.Є. Бердникова, вид. ИНФРА-М, Москва, 2001р.
4. «Аналіз господарської діяльності підприємства» В.В. Ковальов, вид. Проспект, Москва, 2002р.
5. «Аналіз фінансового стану підприємства» А.І. Ковальов, В.П. Привалов, вид. Центр економіки і маркетингу, Москва, 2001р.
6. «Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства» Н.П. Любушин, вид. ЮНИТИ, Москва, 2002р.
7. «Управлінський аналіз» С.А. Бороненкова, вид. Фінанси і статистика, Москва, 2001р.
8. «Комплексний аналіз і контроль інвестиційної діяльності» Д.А. Ендовицкий, під ред. Л.Т. Гіляровський, вид. Фінанси і статистика, Москва, 2001р.
9. «Практикум з інвестиційного аналізу» під ред. Д.А. Ендовицкий, вид. Фінанси і статистика, Москва, 2001р.
10. «Основи економічного аналізу господарюючого суб'єкта» О.М. Богатко, вид. «Фінанси та статистика», Москва, 2001р.
11. «Теорія бухгалтерського обліку» Л.І. Вороніна, вид. ЕКСМО, Москва, 2007р.
12. «Бухгалтерський облік. Теорія і практика »А.А. Бєлов, О.М. Бєлов, вид. ЕКСМО, Москва, 2005р.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
188.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Собівартість продукції та шляхи її зниження 3
Собівартість продукції та шляхи е зниження
Собівартість продукції та шляхи її зниження 2
Собівартість продукції напрями та шляхи її зниження
Собівартість виробництва продукції рослинництва та шляхи її зниження
Собівартість та шляхи її зниження
Собівартість виробництва молока та шляхи е зниження На прикладі ВАТ П
Собівартість виробництва молока та шляхи її зниження На прикладі ВАТ Племзавод Кримський Сакського
Собівартість продукції та шляхи її зменшення
© Усі права захищені
написати до нас