Складові найменування в сучасній російській мові

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Введення

1. Поняття про складові найменуваннях

1.1 З історії вивчення складових найменувань

1.2 Складові найменування як особливий розряд стійких словосполучень

1.3 Компресія складових найменувань

2. Структурно - семантична характеристика складових найменувань, їх використання в публіцистиці

2.1 Двокомпонентні складові найменування

2.2 Трикомпонентні та багатокомпонентні складові найменування

Додаток

Висновок

Література

Введення

Тема нашого дослідження є проблема складових найменувань в російській мові на матеріалі сучасної публіцистики.

Сучасне життя відрізняється стрімким ритмом. Часто поняття науки, техніки, виробництва не вкладаються у семантичні рамки одного слова, і для визначення того чи іншого поняття необхідно вказати ще й додаткові, диференціальні ознаки, що виділяють даний термін з системи йому подібних. У процесі номінації такого поняття може виникати не тільки слово, а й словосполучення, яке утворюється шляхом поширення одного слова іншим, у результаті чого виходить складене найменування. Для позначення нових об'єктів реального світу зазвичай використовуються не стільки нові слова, скільки ускладнені форми лексики; в тій чи іншій сфері людського знання звичайно не збільшують кількість нових слів, а найчастіше спираються на наявні, - додають їм більш вузьке значення, включаючи в лексико- семантичні зв'язки і відносини, уточнюючі обсяг виражається поняття. Загальновживане слово у певному типі мовлення знаходить іншу предметну віднесеність, і це знаходить своє вираження в характері лексичної сполучуваності.

Продуктивність складових найменувань у різних сферах сучасної мови можна пояснити рядом причин: потребою суспільства в номінації маси нових відомих явищ (процесів нових об'єктів реального світу) одиницями гранично ясною вмотивованістю, чому задовольняють саме словосполучення, в яких, як правило, значення "цілого" складається з значення складових компонентів.

Актуальність нашого дослідження полягає в тому, що проблема виділення складових найменувань як специфічного розряду стійких словосполучень, що володіють своїм набором ознак і відрізняються від зовні схожих одиниць, до цих пір залишається спірною і маловивченою. Статус досліджуваних одиниць в сучасній лінгвістиці до кінця ще не визначений. Практична значимість нашої роботи полягає в тому, що розглянутий нами матеріал може бути використаний на факультативних заняттях з російської мови і при читанні курсів лексикології сучасної російської мови і словотворенні. Мета нашого дослідження полягає в тому, щоб розглянути складові найменування як одиниці особливого характеру в системі лексики російської мови і вивчити характер їх функціонування на матеріалі сучасних засобах масової інформації.

Для досягнення даної мети ставляться і вирішуються такі завдання:

 1. визначити складові найменування як окремий розряд стійких словосполучень і, вказавши відмітні ознаки, відмежувати від вільних словосполучень і фразеологічних одиниць;

 2. розглянути способи переходу складових найменувань в окремі цельнооформленние слова; простежити характер функціонування нових утворень в сучасній пресі;

 3. з матеріалів газет і журналів останніх років видань відібрати приклади досліджуваних одиниць, згрупувати й описати приклади за критеріями: семантична характеристика, кількість компонентів в складових найменуваннях, способи їх морфологічного вираження.

В якості матеріалу ми використовували видання "Аргументи і Факти", "Комсомольська правда", "Праця", "Ярмарок Новини Придністров'я", "Моя сім'я", "Підсумки тижня", "Російський кордон".

Об'єктом даного дослідження є складові найменування в мові сучасних засобах масової інформації.

Предмет дослідження - типи нових складових найменуваннях.

Методи, використовувані в нашій роботі - це метод статистичної вибірки, компаративістський метод, метод історико-етимологічного аналізу. Робота складається з вступу, двох розділів і висновку. Загальний обсяг роботи аркушів.

1. Поняття про складеному найменуванні

1.1 З історії вивчення складових найменувань

Назва предмета у вигляді його опису, тобто створення складових найменувань, заснованих на стійкому вживанні поєднань слів, - один із споконвічних способів номінації, тому виникнення подібних найменувань у наші дні не є саме по собі чимось принципово новим. Однак саме в наші дні у зв'язку зі стрімко зростаючими потребами номінацій роль такого роду найменувань визначено зросла.

Складові найменування представляють собою різні типи стійких словосполучень. Сучасна концепція словосполучень багато в чому грунтується на концепції академіка В.В. Виноградова, в якій словосполучення розуміються як граматичні єдності, утворені двома або кількома повнозначних слів і виражають єдині, хоча й розчленовані, значення. Сутність словосполучення полягає в його номінативної функції, в приналежності до номінативним засобам мови.

Поняття словосполучення зазнало з розвитком науки про мову певні перетворення і переосмислення. Відомо, що особливості і типи сполучень слів, так чи інакше, описувалися, відзначалися вже в перших російських граматиках. Одним з перших російських вчених XIX століття до цих проблем звернувся академік Ф.Ф. Фортунатов, який вказав на особливий тип словосполучень, "однорідних за значенням зі злитими словами", і назвав їх "злитими виразами". Академік писав: "Наприклад, в російській мові таке поєднання слів, як залізниця, однорідне за значенням з злитим словом, так як за значенням це поєднання слів не розкладається на слова залізна і дорога в їх поєднань без зміни значення.

Ця думка знайшла відображення в більш розгорнутому вигляді в його учнів, зокрема, у синтаксичній теорії академіка А.А. Шахматова. В.В. Виноградов називає "надзвичайно плідною ідею А. А. Шахматова про необхідність виділення нерозкладних словосполучень, які складаються з двох чи кількох слів і представляють" одне граматичне ціле ".

Академік В.В. Виноградов у своїх робіт підкреслював необхідність та актуальність вивчення словосполучень як "номінативних засобів мови, засобів позначення предметів, явищ процесів і т. п. тобто вивчення в плані загальної характеристики та співвідношення номінативних одиниць (як синтетичних, так і аналітичних). Особливу увагу було приділено Виноградовим типами "стійких словосполучень, які розташовуються поруч зі словом як семантичні одиниці більш складного порядку, еквівалентні слову". У його класифікації виділяється, як відомо, три типи фразеологічних одиниць (зрощення, єдності, поєднання), хоча відзначаються можливість і наявність перехідних , проміжних випадків. У цієї класифікаційної схемою все ж таки не отримали відображення такі стійкі одиниці, як "складові найменування". Характерно лише коротке зауваження щодо складових термінах - "цілісних словесних групах, які відносяться до розряду" фразеологічних єдностей "тобто семантично неподільних, які є вираженням єдиного цілісного значення.

Пізніше мовознавці неодноразово звертали увагу на факт більшою чи меншою структурно-семантичної спаяності, неподільності, на різну ступінь разложимости, стійкості словосполучень. Неідіоматічность складових найменувань не раз підкреслювали дослідники російської мови. Одні з них за традицією розглядали ці утворення як фразеологізми російської мови, інші вважали за можливе розглядати складні терміни або найменування в якості особливої ​​групи фразеологічних одиниць, яким властива нерозривність фразовой структури, обумовлена ​​ставленням означає і поняттю про клас предметів певної галузі знань.

Так, О.С. Ахманова розглядає всяке складене найменування, що є "складним ідіоматичним еквівалентом", як факт фразеологізаціі, як "явище лексичного контексту", як наслідок переростання змінного поєднання слів у поєднання фразеологічне. []

У книзі А.П. Мордвілко "Нариси з російської Фразеології" словосполучення атомна енергія, вищий навчальний заклад, масштаб цін, прямий кут, соціалістичне змагання, тупий кут, теплова енергія, трудова книжка та багато інших беззаперечні зараховуються до фразеологізмам. Однак у публікаціях останнього часу все сміливіше і рішучіше розвивається положення про те, що не всяке стійке поєднання слів може бути фразеологізмом, що складене найменування представляє особливий розряд стійких словосполучень, які не мають відношення до російської фразеології і не можуть включатися до складу фразеологічного словника.

Дослідники слов'янських мов, і російської зокрема, приходять до висновку про необхідність виділення складних або складових найменувань у самостійну групу стійких словосполучень, оскільки подібні поєднання слів висловлюють єдине поняття і служать засобом позначення предметів реального світу. Дані стійкі словосполучення відмежовуються від фразеологізмів та інших стереотипів розмовної мови (прислів'я, приказки, прислів'я і т.д.).

Самобутність складових найменувань підкреслював Б.А. Ларін: "Нові наукові складні терміни зовсім не відносяться до фразеологічним сполученням".

Такої ж точки зору дотримуються О.М. Кожин, Д.М. Шмельов, Ю. П. Солодуб, І. М. Кобозева, Ф.Б. Альбрехт, та інші мовознавці. Згідно з їх думку, необхідно враховувати те, що складові найменування мають свої особливості, що вони лише зовні зближуються з фразеологізмами (як поєднання слів, що володіють відтворюваністю), але в структурно-семантичному плані є стійкими словосполученнями іншого роду.

1.2 Складові найменування як особливий розряд стійких словосполучень. Їх специфіка

Грунтуючись на концепції О.М. Кожин і Д.М. Шмельова, до складових найменуванням ми будемо відносити поєднання слів, що використовується для позначення явищ дійсності і що представляє собою таке об'єднання слів, якому притаманне смислове та структурно-граматичне єдність, прирівнює його до слова.

Складові найменування - це дуже об'ємний клас одиниць, структурно і семантично організованих як словосполучення і службовців для номінації найрізноманітніших предметів і явищ: залізна дорога, атомний реактор, Міністерство закордонних справ, засоби масової інформації і т. п. Сенс складеного найменування обумовлений лексичним значенням слів -компонентів, а слова, у свою чергу, включені в системно-обумовлені співвідношення, що визначаються відносністю до поняття певної сфери знання.

Складові найменування висловлюють єдине поняття про клас предметів реального світу. За структурно-граматичним властивостями вони зближуються із змінними словосполученнями, за вживання - з фразеологізмами: будучи розчленованим позначенням явища дійсності, складові найменування, на відміну від фразеологізмів, виступають в якості засобу називання, виділення і класифікації позначуваного. Експресивно-образне, характеристичне, що є невід'ємною властивістю фразеологізму, не грає помітної ролі в структурі складеного найменування і виступає в якості засобу, що підсилює предметну спрямованість означає.

Всі компоненти фразеологічного словосполучення реалізують смислову єдність, що спирається на експресивно спрямовану зв'язок означає, - це свого роду друге семантичний план (як зазначає А. М. Бабкін у своїй статті "Фразеологія і лексикографія"), що не має безпосереднього відношення до означаемому; слова в структурі фразеологізму втрачають "номинативное" якість і перетворюються в семантично ущербні або семантично спустошені елементи лексико-фразеологічної одиниці, в межах якої вони набувають фразовий сенс. У фразеологічні зв'язки і відносини вступають слова з несоотносітельнимі лексичними значеннями (наприклад, червона дівиця), слова - евфемізми (наприклад, в чому мати народила - про голого). Слова у складі фразеологізму реалізують образно-характеристичне уявлення позначається і є засобом вираження афективно-вольового, емоційно-оцінного.

Складові найменування є стійкими словосполученнями іншого роду. Їх відособленість зумовлена ​​структурою їх змістового обсягу; їм не властива лексична неподільність слів-компонентів. Як зазначає О.М. Кожин, в складеному найменуванні знаходить відображення "цілісний, але лексично подільний сенс, що мотивується значенням об'єднуються слів". Тому, з точки зору семантичної концепції, дані одиниці не є фразеологічними одиницями. Складові найменування необхідні для деталізації і класифікації понять: саме в цьому криється причина їх виникнення.

Відносини поєднаних слів - це номинативно - спрямована зв'язок означає і означуваного. Члени складеного найменування характером своєї предметної віднесеності включені в системно обумовлену співвіднесеність з предметом або поняттям певної сфери знання; слова в структурі складеного найменування є покажчиками відмітних властивостей означуваного, і тому в кожному з них реалізується частка цілісного смислового єдності, відтворюваного семантичною структурою всіх членів словосполучення.

Будучи безпосередньо пов'язаними з пізнавальною діяльністю людини, складові найменування найбільш активно представлені в термінологічних системах самих різних сфер діяльності. Як зазначає Ю.П. Солодуб і Ф.Б. Альбрехт, "причини стійкості й відтворюваності раздельнооформленной структури таких поєднань слів, отже, знаходяться поза мовою: їх слід вбачати в підсвідомо - классіфікаторской діяльності людини".

Тому складові найменування не можуть виконувати функцію конотації, або ж вона віднесена на периферію, якщо один з компонентів має переносне значення (вогненний мішок, втома металу). І. М. Кобозева говорить про іконічної мотивованості (иконичность знака - фактичне подобу означає і означуваного) складених найменувань: "простому базового поняттю відповідає просте (однослівних) вираз, а більш складного, похідного поняття-більш складне (неоднословное)". Тут же І.М. Кобозева відзначає, що набір складових найменувань і сама їх наявність в чому залежить від словотворчої системи конкретної мови.

Граматичні зв'язки елементів складеного найменування нічим не відрізняються від граматичних відносин вільного поєднання слів. Компоненти аналізованих одиниць можуть висловлювати відносини залежності (приймати, наприклад, форму числа або певного відмінка).

У складених найменуваннях об'єктивуються складні поняття, істотні ознаки яких не можуть бути виражені одним словом. Складові найменування виділяються з маси лексичних засобів мови своєї системністю, соотнесенностью з системою понять певної галузі знань. Елементи лексико-граматичної структури лексіколізованного словосполучення є взаємопов'язаними; конкретизація позначається здійснюються засобами определительного компонента, який може бути представлений відмінковими формами іменника і прикметника. Взаємозаміна определительного компонента в структурі складеного найменування викликає порушення системності понятійних відносин, вона може призвести до розпаду лексікалізованного словосполучення слів, яке включається у сферу фразеологізаціі.

Компоненти складеного найменування не піддаються синонімічним замін, будучи елементами лексичного цілого, але все описову позначається так само, як і слово, можуть втягуватися в сферу синонімічних зв'язків і співвідношень.

Як зазначає О.М. Кожин, фразеологізірованние словосполучення повністю або частково можуть бути омонімічние вільному поєднанню (порівняйте: від льоду залишилося лише мокре місце; доля окупанта відома, від фашиста залишилося лише мокре місце); складові найменування не мають омонімічних зіткнень з членами вільних словосполучень, якщо не вважати побудов з компонентами, що вони бережуть сліди внутрішньої форми і вказують на зв'язок найменувань зі способом позначення: суха штукатурка (як будівельний матеріал) і суха штукатурка (як властивість оштукатуреної поверхні - сухою або сирої, вологою).

Поєднання слів як засіб позначення явищ дійсності уподібнюється слову; воно набуває ознак, властиві номинативной одиниці російської мови: статичність, відтворюваність, синонімічних валентність, антонимическую співвіднесеність, нерозривність фразовой структури. Подібні словосполучення являють собою ускладнені форми лексики, реалізують смисловий обсяг слова, включеного до сфери лексичного розповсюдження.

Складові найменування - важлива ланка номінативних засобів російської мови, у них мають самим безпосереднім чином підкреслюється ознака позначається; вони допомагають подолати "немов бар'єр" при закріпленні даних суспільної практики в процесі руху від незнання до знання.

Складений найменування - це лексично ділене поєднання слів, але значення слів у структурі лексікалізованного словосполучення не завжди тотожні значенням у вільному вживанні. Лексичне єдність складеного найменування може формуватися на базі слів, що мають номінативні вільні значення (панельний люк, панельний будинок; корковий коло, пробкова підошва, корковий пояс, коркове дерево), а також за участю слів, які в тій чи іншій мірі відокремлюються від значень тих ж слів у вільному поєднанні: біле вино, заяча капуста, земляний горіх, земляна груша, мильне дерево і т. п.

Складові найменування - засіб деталізації понять і спосіб позначення явищ, ознаки яких не можуть мати "немов" закріплення (льотно-тактичні дані літака). Описовість розглянутих найменувань має в своїй основі називние походження, викликається потребою комплексно позначити те, що не вкладається в рамки "немов" виділення позначуваного.

Складові найменування - це різні типи лексичної сполучуваності слів; у них знаходить своє вираження цілісний, але лексично подільний сенс, що мотивується значенням об'єднуються слів.

Таким чином, словосполучення, що виступає в ролі складеного найменування, лише зовні зближуються з фразеологізмами, але за лексическо - семантичним і граматичним властивостями вони помітно відрізняються від одиниць фразеологічного рівня, і, на думку О.М. Кожина, це знаходить своє відображення в наступному:

 1. Слово в структурі складеного найменування - засіб визначення поняття, засіб виділення предметів реального світу; слова у складі фразеологічного сполучення - елемент фразовой характеристики "шматочка дійсності", вони втрачають номінативну спрямованість і набувають при цьому інші осмислення - другий семантичний план, який є підгрунтям ідіоматізірованного висловлювання.

 2. У складеному найменуванні фіксуються суттєві ознаки відбиваного - означається включається в систему понять певної галузі знань. Фразеологічний поєднання виділяє яскраві приклади характеризується явища. Так, несумлінне ставлення до справи сприймається по-різному і має різні форми реалізації оцінного ставлення: бити байдики, валяти дурня, ремонт на гасі.

 3. Слова у структурі складеного найменування зберігають значення, властиві їм у вільному вживанні. Компоненти фразеологічних станів втрачають повноту лексичного значення, властивого їм при вільному вживанні; значення цілого (фразовий сенс) відтворюється словесним рядом його частин. Компоненти фразеологічного словосполучення виступають як слова, що втрачають повноту лексичного значення, властивого їм у вільному використанні; лексична неподільність, фразова зв'язаність семантики компонентів - неодмінна властивість одиниць фразеологічного рівня.

 4. Слова у складі складеного найменування не допускають свободи переміщення, стабільність безпосередньо складових - засіб формування і закріплення поняття як елемента певної системи знання. Лексичний склад фразеологічного поєднання може бути постійним або допускати елементи змінного плану, які в тій чи іншій мірі підсилюють експресивні якості відтворюваної одиниці мови.

 5. Зв'язки членів складеного найменування не суперечать нормам сучасної російської мови. Компоненти фразеологічного поєднання зберігають сліди неусвідомлених і скам'янілих відносин, які можуть бути архаїчні для сполучуваності слів сучасної російської мови.

 6. Складений найменування здатне до модифікації в слово; воно служить базою формування нового типу слів - збережених позначень (форми і способи утворення складноскорочених слів визначається структурою словосполучення) і є джерелом, що категорію імен іменників новими утвореннями, що виникають внаслідок субстантивації визначального слова в структурі складеного найменування ( тяглової - тяглової візник, ломова - ломова кінь, майстровий-майстровий чоловік, недалекий - недалека людина, нерухомість - нерухоме майно). Фразеологічний поєднання не редукується в "листкову" одиницю мовлення. На базі складових найменувань виникають нові слова, що формуються за участю словотворчих засобів російської мови; продуктивні освіти від основ прикметників за допомогою суфіксів-к-,-лк-,-ОВК-,-ик-,-Овік-,-евік-, иц- та інші (вітрянка - вітряна віспа, заліковка - залікова книжка, спецівка - спеціальний одяг, масовка - масова сцена, екскурсія прогулянка, сезонників - сезонний працівник). Нові слова на базі фразеологічного словосполучення виникають епізодично і представляють ряди нерегулярних утворень (божевільний, немогузнайка).

 7. Складений найменування є засобом повного визначення означуваного, і воно інертно до реалізації заряду експресії, до реалізації образності. Але елементи образності не чужі складеному назвою: вони в тій чи іншій мірі можуть посилювати понятійну основу сталого поєднання слів. Елементи образності і емоційно-оцінного можуть мати актуалізаційних призначення: при виборі найменування (а цьому надається велике значення у мові соціального колективу) нерідко використовуються слова, які посилюють відмітні ознаки позначуваного (кинджальний вогонь, що кочує знаряддя, самоуплотняется двері). Образність в структурі складеного найменування можна розуміти як елемент внутрішньої форми означає, вона носить тимчасовий характер: з часом можуть ослабнути зв'язку означає з актом номінації та все словосполучення стане термінологічним чи розмовною позначенням явища дійсності (антонов вогонь, лобова атака, спинна сухотка). Експресивність - невід'ємне властивість фразеологізму, це необхідний компонент фразового сенсу, емоційно-оцінне, образне засіб скріплення цілісного сенсу фразеологічного словосполучення, внутрішня замкнутість одиниць фразеологічного рівня нерідко створюється "спеціалізацією експресивного значення"

8) Складові найменування в окказиональном вживанні можуть набувати інше осмислення і виступати в якості засобу, що реалізує певні відтінки експресії ("Цех - це лінія вогню") вони - постійна база фразообразования, джерело поповнення та оновлення фразеологічної системи російської мови. Багато фразеологізми сучасної російської мови є фразеологізірованние форми складових найменувань: швидкий вогонь.

Багато слів, які мають у сучасній мові вільні номінативні значення, використовуються в складі найменувань у значеннях невільних, переносних. Одне з слів часто набуває значення уподібнення за формою або функції обозначаемому у вільних поєднаннях предмету або явищу: киснева подушка, повітряна подушка, повітряний порт, річковий трамвай, сонячні або повітряні ванни, житловий масив, літаюча фортеця, морський лев. Стійкість поєднання може бути заснована на переносно-образному вживанні одного з його членів: сліпа кишка, куряча сліпота, плач рослин (бот.: виділення соку), роза вітрів (метеорол.), крила носа, перисті хмари, слонова папір, вінок сонетів ( літ.), електронна свита, сонячна корона, трудові резерви. Тут виражається, хоча і переносно, певна риса самого явища. В інших випадках вжите в переносному значенні слово може виражати емоційне сприйняття явища, будучи при цьому невід'ємною частиною найменування: чорні списки, кривава неділя. Визначення тут є щось ніби постійного епітета. Найменування такого роду зустрічаються досить рідко, вони можуть виникнути як розмовний варіант емоційно нейтрального найменування (мертва петля - те ж, що петля Нестерова) або як "крилатий вираз", закріплене в ролі історичного найменування ("могутня купка" - група прогресивних російських композиторів другої половини XIX ст.),

В окремих спеціальних областях складові найменування можуть бути засновані на переносному вживанні поєднання в цілому: тигрове око-назва мінералу, левиний зів, зозулин льон, братки - народні назви рослин.

Стійкі поєднання в ролі найменувань часто є результатом еліпсис: запобіжний захід, знаки відмінності, артилерійська підготовка, камера схову, політика неприєднання, малі форми. У вільних поєднаннях ці слова вимагають доповнень до певних відмінках. В деякому відношенні подібні з випадками еліпсис такі поєднання, як персональний пенсіонер (пенсіонер, який одержує персональну пенсію), готівковий розрахунок (розрахунок, вироблений шляхом сплати готівкових грошей), міліметровий папір (папір з клітинами, рівними квадратному міліметру).

У більшості стійких сполучень розглянутого типу немає ніяких нововведень морфологічного характеру в порівнянні з сучасними вільними сполученнями. Проте іноді в них можна все-таки помітити деяке "застигання" форми. Іменники в складових найменуваннях в ряді випадків втрачають можливість вживатися одночасно і в єдиному, і в множині, пор.: Свобода совісті та демократичні свободи, територіальні води, домашня птиця, години пік, китовий вус, лавровий лист. У деяких найменуваннях абстрактні іменники, конкретизируясь, отримують можливість вживання у множині, наприклад: виробничі потужності, - А чи можна замовити у вашому інституті фотокопії вийшли стандартів і нормалей? - Ні, не можна, оскільки виробничі потужності у нас для цього не вистачає. У стійкому поєднанні, що складається з двох іменників, одне з яких стоїть у формі родового відмінка, застиглою формою числа частіше володіє тільки останнє (посвідчення особи, кандидат наук, коробка швидкостей).

1.3 Компресія складових найменувань

Як вже було зазначено вище, однією з характерних ознак складових найменувань є їх здатність до модифікації в слово. Дана особливість складових найменувань найбільш яскраво проявилася і отримала широке поширення в післяреволюційну епоху і є досить помітною в наші дні. Дане явище обумовлене, по-перше, активної тенденцією сучасного мови та підвищення смислової ємності тексту, по-друге, викликаним потребами комунікації "законом мовної економії", який діє як в усній, так і в письмовій мові. Прагнення назвати єдиним словом уже відоме поняття, яке колись позначалася описово, тобто за допомогою складеного найменування, більш короткий спосіб позначення поняття, ніж поєднання слів, більш економний засіб вираження, і в цьому полягає його велика перевага перед складовим найменуванням. "Мова за природою економний у засобах", - підкреслював відомий російський мовознавець О. М. Пєшковський. У наші дні це прагнення до економії мовних засіб особливо яскраво і різноманітно виявляється в утворенні нових слів на базі складових найменувань.

Таким чином, внаслідок частотності свого вживання складові найменування послужили джерелом для створення нових слів різних типів:

а) складноскорочених слів;

б) абревіатур;

в) суфіксальних універбатов;

г) субстантівірованних прикметників.

У лінгвістичній літературі дане явище іменується по-різному: включення, стягнення, конденсація, компресія, скорочення, стиснення, еліпсис і частіше за все, інтелектуальну (від латинського unum verbum - "одне слів").

Компрессівное словотвір використовується з метою "стиснення" (компресії) виробляє слова або цілого словосполучення до більш простого за формою похідного слова (заступник → заст; навчальна військова частина → учебка; кореспондентський пункт → корпункт). При реалізації компрессівной функції словотвірного кошти смислова структура дериватів і за складом номінативних це, що й за характером експресивних смислів тотожна смисловій структурі виробляє, проте виробляє і похідне при компресівном словотворенні не відрізняється один від одного за своїм синтаксичному функціонуванню. Потрібно мати на увазі, що в багатьох дериватів може бути реалізовано одночасно декілька функцій.

Розглянемо кожен спосіб утворення нових слів на базі складових найменувань і його продукт докладніше.

Складноскорочені слова різних типів отримали особливо широке поширення після Великої Жовтневої соціалістичної революції і є одним з продуктивних способів збагачення суспільно - політичної лексики сучасної російської мови. Це такі слова як: лісгосп, повпред, МОЗ, хлібозавод, турагенство, медсестра і т. п. Як справедливо зазначав С. І. Ожегов:

"Сучасники вже в перші роки революції були вражені бурхливим зростанням мови, нестримно поповнювався словниковий склад. Виникали цілі серії нових слів, утворених за нормами російської словотворення: з'явився новий граматичний клас слів - складноскорочені слова".

На думку В.В. Лопатіна, освіта складноскорочених слів - найбільш "очевидний", наочний (але й найменш економний) спосіб заміни словосполучення словом. Одне таке слово передає те саме поняття, що й ціле словосполучення.

Можна назвати кілька причин, що зумовили поширення цього типу слів. Як було відзначено в роботах Л. В. Щерби, А.М. Сухотина, С. І. Ожегова та інших мовознавців, однією з найважливіших причин є сама Жовтнева революція, яка у відомому сенсі зробила революціонірующіе вплив на мову, повідомивши йому велику енергійність, різкість, прагнення і стислості. У результаті революції довго стримувана енергія, ініціатива людей в різних сферах життя країни вирвалися назовні, величезна кількість людей було залучено до участі у роботі та створенню різного типу комісії, комітетів, товариств, інститутів. Всі ці установи отримали назви описовим шляхом (через новизни їх з будівель та дій), потім ці складові найменування, підкоряючись загальною для того часу тенденції до стислості мови, стали приймати скорочений вигляд, перетворюючись на абревіатури різних типів або в складноскорочені слова складового типу.

Складноскорочені слова формуються на базі внутрішніх ресурсів мови. Дійсно, в їх утворенні беруть участь старі, характерні для російської мови похідні і непохідні основи, що входять між собою в нові для них поєднання. Вони виникають на базі різного типу складових найменувань шляхом конденсації останніх у єдину лексичну одиницю.

Таким чином, складові найменування володіють істотною ознакою - можливістю піддаватися в мові деяких трансформаціям в цілях "стиснення" найменувань. Прагнення до "економії зусиль" при частому вживанні викликає поява варіантів стійких поєднань у вигляді скорочених і складноскорочених слів. Деякі з них набувають більш широку вживаність, ніж відповідні стійкі поєднання (пластмаса, хімчистка, райком, госпрозрахунок, колгосп, агітпункт) інші використовуються більш обмежено.

Існує й інший шлях стиснення складових найменувань: семантично опорне слово сталого поєднання утворює суфіксальний слово, аналогічне поєднанню за значенням: позитивна філософія - позитивізм; нейтральна зона - нейтралка; кримінальний злочинець - карний злочинець; рогова оболонка - рогівка; протигазової маска - протигаз (випадок з " нульовим суфіксом "). Нарешті, один з членів складеного найменування може вживатися самостійно, вбраний і себе значення всього поєднання, наприклад: передова замість передова стаття, книжка замість ощадна книжка, супутник замість штучний супутник, самодіяльність замість художня самодіяльність. Всі ці процеси "семантичної конденсації" (термін А. В. Ісаченко) можуть призводити до створення омонімів, наприклад: передова (стаття і позиція), дівізіонка (газета та знаряддя).

Вживання деяких замінників складових найменувань в офіційному, діловому або спеціальних стилях мови не допускається тому, що в ряді випадків вони носять яскраво виражену стилістичне забарвлення розмовної мови - такі більшість утворень з суфіксом-ка, деякі абревіатури. Наприклад:

- Коронку з нержавійки поставили ... За залізці паровози мчать ... Перешкодою до втрати складових найменувань при наявності скороченого варіанту, що належить до того ж стилю мовлення, може бути відсутність подібних скорочених варіантів у інших найменувань того ж термінологічного ряду. Наприклад, в російській мові з, однорідних анатомічних позначень: райдужна, слизова, сполучна, сітчаста, рогова оболонка - лише два мають суфіксальні освіти, притому з різними суфіксами - сітківка, рогівка. У таких випадках зручність використання однорідних мотивованих позначень у термінологічній системі протистоїть тенденції "конденсації" складових найменувань.

Приклади показують, що складноскорочені слова можуть складатися з двох, трьох і навіть чотирьох компонентів. А компоненти ці відносяться до двох частин мови: імені іменника та імені прикметника.

Таким чином, складноскорочені слова можуть бути утворені:

 1. поєднанням усіченої основи прикметника з усіченою основою іменника: філфак, повпред, фізрук, продмаг, лісгосп і т. п.

 2. поєднанням усіченої основи іменника в називному відмінку з усіченою основою іменника в родовому відмінку: лікнеп (ліквідація безграмотності), Мін'юст (Міністерство Юстиції) та інші;

 3. поєднанням усіченої основи прикметника або двох-трьох прикметників з іменником у повній (неусеченной) формі: житлоплощу, домробітниця, зарплата, хімчистка, сантехніка і т. п.

  1. поєднанням усічених основ двох прикметників з усіченою основою іменника: Мосміськсуд, Державтоінспекція і т.п.

  2. поєднання усіченої основи прикметника (або двох прикметників) в називному відмінку з двома усіченими основами іменників, послідовно в називному і родовому відмінках: комсомол (комуністичний союз молоді) і т. п.

  З наведених прикладів видно, що для російської мови характерні складноскорочені слова, що складаються з двох усічених основ. Скорочення, утворені з трьох або чотирьох компонентів, менш стійкі й багато хто з них часто замінюються літерними абревіатурами: Наркомвнудела - НКВД і т. п.

  На думку Д.М. Шмельова, близькими до скорочених словами є освіти з компонентами авіа-, авто -, гідро-, макро-, мікро-, теле-, фото -, електро -, що володіють ще більшою мірою "розкутості". Д.М. Шмельов також відзначає показову можливість відриву цих компонентів: фото - і радіотовари, авіа - і авіатранспорт і інші, а також широкі можливості створення крім номинативно - стійких і окказіональних слів з ​​цими компонентами.

  Поява нових лексичних одиниць в результаті лексико-семантичного словопроізводства може відбуватися як на базі окремих слів, так і на базі складових найменувань. Нове слово за допомогою лексико-семантичного способу словотвору виникає завдяки "опущенню" граматично залежних слів і концентрації значення складеного найменування на опорному слові. Відбувається те, що можна охарактеризувати як стиснення складеного найменування в слово. Наприклад, опади (атмосферні опади), плитка (електрична плитка), пісок (цукровий пісок), божевільні (швидка психіатрична допомога), мінімалка (мінімальна оплата праці), мікрохвильовка (мікрохвильова піч), силовик (представник силових структур).

  Синтаксичний спосіб, що складається в приєднанні до виробничого слову (складеного найменуванню) не афікса, а іншого слова або інших слів, які звужують, уточнюючих або обмежують в якому то розумінні поняття, яке виражається першим; отримане словосполучення закріплюється за новим поняттям як складений найменування. Тлумачення цього найменування звичайно включає виробляє слово і різного роду розповсюджувачі, які звужують значення останнього. Звідси між виконує словом і утвореним від нього складовим найменуванням (або складовими найменуваннями) виникають родовидові відносини. Наприклад, ветерани - ветерани Великої Вітчизняної війни, ветерани бойових дій, ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани прокуратури, ветерани юстиції і т. д. акціонерне товариство і закрите акціонерне товариство, закрите акціонерне товариство. Виробляє слово з попереднім узгодженим визначенням (прикметником або дієприкметником). Наприклад, до терміну договір, що означає в цивільному праві угода двох або декількох осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків, додається узгоджене визначення (прикметник) безоплатний або відшкодувальний, в результаті утворюються терміни безоплатний договір, відшкодувальний договір.

  Поряд зі складноскорочені слова на базі складових найменувань утворюються абревіатури. Абревіація (ініціальна) - самий "модний" (як зазначає В. В. Лопатін) і максимально економний спосіб словотворення. Окремі одиничні абревіатури `явилися в російській мові ще до Жовтневої революції: есер (соціаліст - революціонер), ПТА (Петербурзьке Телеграфне Агентство). Але широке освіта абревіатур почалося вже після революції, і в сучасній російській мові вони є одним з найбільш поширених розвинених словотворчих засобів. Причина та ж: скоротити довгі, багатослівні і часто вживані складові найменування.

  Всередині даного типу стяженіе найменувань доцільно виділити два підтипи: перший підтип - звуковий: утворюється шляхом поєднання початкових звуків всіх компонентів, що входять до складу відповідного повного найменування: ВНЗ, ЗАГС, НДІ, ЗМІ, ДАІ, НЕП, ТЕЦ і т. п.

  Другий підтип - літерний: утворюється шляхом поєднання початкових букв усіх компонентів, що входять до складу відповідного повного найменування: КПРФ, ЛДПР, РСР, СНД, ФРН, ФСБ, ООН, ПМР, ПГУ і т. п.

  Т.А. Туліна у своїй статті "Способи творення слів на базі словосполучень" звертає увагу на особливий вид инициального скорочення, ще не знайшов достатньо чіткого опису, і називає його вибірково-ініциальним, так як букву отримує не кожний доданок, а лише деякі, семантично найбільш вагомі, наприклад, ДНК - дезоксирибонуклеїнова кислота, РНК - рибонуклеїнова.

  Також слід відзначити те, що у сфері двочленних поєднань абревіатури застосовуються не дуже часто. Можливо, це пов'язано з відносно невеликою кількістю зручних для вимови двоелементний ініціальних складань і. з іншого боку, з легко виникає омонімією, наприклад, СП - "спільне підприємство" та "Північний полюс", ГС (у мовознавців) - "панівне (головне) слово" і "глибинна структура"; ЧП - "надзвичайна подія" і " Приватне підприємство ".

  Іменники типу анонімка, маршрутка, таксі, залікова книжка. Даний спосіб утворення нових слів на базі складових найменувань іменується найчастіше суфіксальної інтелектуальну, а що виникли таким шляхом слова називаються суфіксальним універбатамі.

  Інтелектуальну складових найменувань обумовлена ​​тенденцією до економії мовних засобів, прагненню до нерозчленованому висловом поняття. Суфіксальні універбати виступають як вторинні найменування і, отже, саме явище економії виявляється тісно пов'язаним зі своєю протилежністю - явищем так званої надмірності (перифрази, співіснування варіантів фонетичних, словотворчих, морфологічних і т. д.)

  У російській мові поширені випадки бессуфіксальной інтелектуальну складових найменувань із включенням семантично визначального слова (опади - атмосферні опади, смак - гарний смак) і з включенням визначається слова, що призводить до субстантивації (передова - передова стаття). Подібні слова слід обмежувати від субстантіватов, утворених у сучасній російській мові за словотворчої моделі (диспетчерська, шашлична).

  Як показують спостереження, найбільш продуктивним і масовим явищем у сучасній мові стала суфіксальна інтелектуальну атрибутивного словосполучення з використанням суфікса-к (а), що підтверджується статистичними даними, взяті зі словників 60-80 (XX ст.) Років. Так, у тлумачних словниках сучасної російської мови зафіксовано 130 іменників жіночого роду з суфіксом-к (а) з 140 іменників універбатов в словнику "Нові слова і значення" (1971 р.) відповідно 50 з 80, в такому ж словнику 1984 року - 57 з 87, в словниках "Нове в російській лексиці" (1980, 1981, 1982,1984) -96 з 120.

  Універбати чоловічого роду утворюються зазвичай за допомогою суфіксів-ик, (- нік), - щіп, рідше - ак, (-як), - ок,: разменнік (автомат для розміну грошей), черствяк (черствий хліб), вантажівка (вантажний автомобіль ).

  Невелику групу універбатов у формі множини утворюють назви різних видів взуття: вельветкі, в'єтнамки, кросівки, шиповки.

  Зупинимося докладніше на численній групі універбатов жіночого роду з суфіксом - к (а), Атрибутивні словосполучення, на базі яких варіант дані освіти можуть включати до свого складу іменники всіх трьох родів, переважно з конкретним предметним значенням: атомці - атомна електростанція, загранки - закордонне подорож. Останнім часом зростає кількість суфіксальних універбатов з абстрактним значенням: безнарядка - робота, виконана без наряду і т. п.

  У складі аналізованих утворень можна виділити певні тематичні групи:

  - Назва різних харчових продуктів: шипучка, газована вода, тушонка, згущене молоко, манка, гречка, пшенкой та інші;

  - Назви видів одягу: шкірянка, вітровка, брезентовка;

  - Назви машин: аварійка, бензовозка, водовозка, хлібовозка, малолітражка;

  -Назва дорого: бетонка, грунтовка, канатка, узколейка;

  - Назва газет: багатотиражка, четирехполоска, "Комсомолка", "Літературка";

  - Назва різних приміщень: підсобка, учебка, пожарка, вартівня;

  - Назви вулиць, площ: Маяківка, Пирогівка;

  -Назви установ: морехідка, художку;

  -Назви навчальних закладів: Гнесинку, Жуковка, Тімірязєвка;

  -Назва бібліотек, музеїв: Салтиковка, Некрасівка, історичка;

  Як пише Т. А. Туліна, найбільше число утворень з суфіксом-к (а) виникає у мовленні різних соціальних груп, об'єднаних спільними інтересами.

  Наведемо приклади з промови студентів: діпломка, зарубежку, антічка, заліковка: з промови медиків: вітрянка, щитовидка; з юридичного жаргону: предварілка, уголовка та інші.

  Багато хто з подібних утворень перестали вживатися зі зникненням відповідних явищ (чавунця), інші, навпаки, стали єдиним позначеннями відповідних реалій: листівка, гвинтівка.

  Суфіксальні універбати як розмовні еквіваленти складових найменувань використовуються не тільки в розмовно-професійного мовлення, в мові художньої прози, а й в офіційному стилі, в мові преси. Від неоднословних номінацій вони відрізняються не лише розмовним характером, стислістю форми і сконденсованої семантикою, а й певними семантико-стилістичними відтінками, особливої ​​тимчасової забарвленням, емоційно - виразними можливостями.

  Якщо при утворенні складноскорочених слів, абревіатур і суфіксальних універбатов складене найменування згортається в єдину цілісну одиницю, то субстантивація прикметників (або дієприкметників) полягає в тому, що замість складеного найменування вживається лише один з його компонентів - прикметник або дієприкметник.

  При субстантивації функції прикметника і причастя ускладнюється у зв'язку з тим, що в мові, а іноді тільки у мовленні ці функції прикметника та прислівника ускладнюються у зв'язку з тим, що в мові, а іноді тільки у мовленні ці визначальні слова включають в себе і значення своїх визначаються: людей (підлеглий), тварин (хребетні, теплокровні), рослин (озімовие), назви приміщень (прохідна, дитяча), вулиць (Садова, втішна), станцій (Узлова, Роздільна),

  Продуктивність даного способу настільки велика, що дозволяє створювати іменники у формі прикметника, минаючи стадію словосполучення і подальшої субстантивації, наприклад, агрегатна, диспетчерська,

  Субстантивації протистоїть назад спрямований процес, при якому іменник приймає на себе оцінне значення одного з прикметників (зазвичай позитивних) і перестає ним супроводжуватися.

  Знак {відмінного, високого} якості → знак якості.

  Таким чином, внаслідок зокрема свого вживання складові найменування служать базою для створення нових утворень різного типу - складноскорочених слів, абревіатур, суфіксальних універбатов, субстантівірованних прикметників.

  Абревіація - (або складноскорочені спосіб словотворення) - це освіта іменника на базі поєднання слів, основи яких входять до складу похідної основи в усіченому вигляді. (Держкомітет-державний комітет). Деривати, отримані зазначеним способом, називаються абревіатурами, або складноскорочені слова. Абревіатура зазвичай синонімічна вихідного словосполученню. Розрізняють такі типи абревіатур:

  • літерні - додавання назв початкових букв в похідних основах (МПГУ) Московський Державний Педагогічний Університет.

  • фонемний складання початкових фонем виробляють основ (РАН) Російська Академія наук;

  • Літерно - фонемний наприклад, в абревіатурі ЦСК - Центральний спортивний клуб Армії.

  • складові - результат об'єднання початкових частин виробляють основ (профком → профспілковий комітет);

  • фонемно - складові (ІМЛІ → Інститут світової літератури);

  • слого - немов - об'єднання початкового елемента одного слова з іншим словом, представленим в повному вигляді (Держдума - Державна дума)

  • слого - словоформние - об'єднання початкового елемента одного слова з відмінкової формою іншого слова (завбазой - завідувач базою);

  • складові "телескопічні", так звані початково-кінцеві (мопед → мотоцикл + велосипед);

  Всі зазначені способи номінації здавна і широко використовувалися говорять російською мовою. Вони продовжують діяти і в даний час, коли в нашій країні виникли нові форми соціально - політичної, господарської і культурного життя, що зажадали свого найменування, коли розвиток суспільства, науково технічний прогрес, що обумовлює появу нових предметів і виникнення нових понять, активно впливають на словниковий склад мови. Такі основні словотворчі нововведення в сучасній російській мові на базі складових найменувань.

  2. Структурно - семантична характеристика складових найменувань, їх використання в публіцистиці

  2.1 Двокомпонентні складові найменування

  Складові найменування бувають двох видів - власні імена і загальні. Власні складові найменування, як і прості, позначають одиничні явища, предмети, особи, наприклад: Чорне море, Велика Ведмедиця, Малий театр, "Комсомольська правда", Микола Островський.

  Загальні складові найменування позначають, як і прості лексеми, поняття про предмети і явища природи, суспільства і самого мислення, наприклад, сліпий дощ (дощ, що йде при світлі сонця), білі ночі, головний убір, залізниця, білий вірш, сумісні поняття ( поняття з співпадаючими обсягами). Складові найменування характерні для самих різних термінологій - математичної, біологічної, фізичної, лінгвістичної і т. п. Так, зі словом мову в лінгвістиці є терміни - складові найменування: аналітичний мова, англійська мова, допоміжний мова, індоєвропейські мови, штучні мови, літературна мова , мертва мова, світова мова, національна мова, рідна мова, споріднені мови, російську мову, і т. п.

  Граматичні зв'язки елементів складеного найменування нічим не відрізняються від граматичних відносин вільного поєднання слів. Компоненти складеного найменування можуть висловлювати відносини залежності (приймати, наприклад, форму числа або певного відмінка). У складених найменуваннях об'єктивуються складні поняття, істотні ознаки яких не можуть бути виражені одним словом. Елементи лексико-граматичної структури лексікалізованного словосполучення є взаємопов'язаними; конкретизація позначається здійснюються засобами определительного компонента, який може бути представлений відмінковими формами іменника чи прикметника.

  Найбільш часті двусловние складові найменування Серед них найпоширенішими є поєднання прикметника з іменником. Сполучення іменника із залежним прикметником мають у російській мові активністю чинності відчутності зв'язку ознаки з виробляють ім'ям; вони утворюють стійкі форми номінації, що володіють стислістю і семантичним єдністю. У структурі складеного найменування прикметник виділяє або підкреслює одне яке-небудь властивість-якість, яке приписується слову з предметним значенням. Цим, мабуть, пояснюється те, що прикметники дуже активні в сфері складових найменувань.

  При величезному їх розмаїтті серед складових найменуваннях цього типу досить виразно виділяються дві основні групи або різновиди, які можна позначити як 1) "обмежують", тобто, такі, де визначення обмежує, звужує значення визначається (сюди відноситься більшість складених термінів: під "терміном "тут розуміємо не тільки спеціальне словосполучення, що відноситься до тієї чи іншої області знання і передбачає можливість його визначення засобами повсякденного мови, а й взагалі будь-яке складене назва), і 2)" описові ", тобто, такі, де визначення не обмежує обумовлений, а повідомляє про нього щось додаткове. Так, наприклад, складене найменування сірчана кислота називає або позначає такий же по суті предмет, що й окремо взяте слово кислота, але можливості застосування цього слова для позначення відповідного предмету з'єднанням його з прикметником сірчаний звужуються, обмежуються лише певним різновидом того, що взагалі позначається як кислота. На відміну від сірчана кислота, наприклад, заплакані очі або зяюча безодня - не різновид очей або безодні, не звуження або обмеження того значення, яке мають окремо слова очі або безодня, а, навпаки, внесення деякого додаткового елемента, в результаті чого в цілому виходить описову позначення предмета, повідомлення про нього додаткових відомостей, додаткова його характеристика. Різновидом описових складових найменувань є образні позначення з переносним, метафоричним вживанням слів, що входять в дане найменування. Наприклад, канцелярська щур - не щур, а людина, як і тертий калач; ахіллесова п'ята - не п'ята, а вразливе місце. Складові назви цього останнього роду вкрай нечисленні. Вони характеризуються тим, що при їх вживанні мовець цілком чітко усвідомлює їх переносний метафоричний характер, властивий їм елемент словесної гри, жарти. Подібні складові найменування вживаються тільки у певних ситуаціях спілкування, що допускають відому фамільярність, невимушеність. Слід зауважити, однак, що ступінь метафоричності і стилістичної своєрідності подібних складових найменувань може бути різною. Такі метафоричні описові поєднання, як водні артерії; повітряні замки; криве дзеркало; порожній звук; остання крапля; здоровий глузд і інші, не є однорідними за своїми стильовими особливостями.

  До того, що було вище сказано про "обмежують" складових найменуваннях по протиставлення "описовим", треба додати наступне.

  1) Хоча в більшості випадків "обмежують" складові найменування не характеризуються семантичним розщепленням визначається слова, тобто, наприклад, сірчана, оцтова, мурашина і т.п. кислота у всіх подібних з'єднаннях залишається семантично незмінною, в них можуть відтворюватися різні значення визначається слова. Так, наприклад, в такому ряді, як труба - водостічна, димова, каналізаційна, фаллопієві, евстахиева, поєднання з двома останніми визначеннями відтворює особливу порівняно з іншими значення "каналів в організмі для сполучення між органами".

  2) Випадки, коли "обмежують" складові найменування різних прикметників з одним іменником представляють собою досить довгі ряди, не є єдиним типом "обмежує" складеного найменування. "Обмежуватися" дане "подвійне" (або "здвоєне") найменування може і по відношенню до відсутності обмеження, наприклад, плакуча верба все одно належала б до даної категорії, навіть якщо б ні які інші "особливі" верби в порівнянні з плакучою вербою взагалі не виділялися. Тому до обмежувальних слід віднести і такі випадки, як: загальна амністія, циркова арена, інфекційне захворювання, позовну заяви тощо.

  Як вже було сказано вище, "описові" складові найменування типу прикметник плюс іменник відрізняються від "обмежують" тим, що вони як би доповнюють значення іменника, вносять до нього деякий додатковий елемент. Здається, що з неминучою їх неоднорідності нижченаведені складові найменування можна об'єднати, як приклади саме цього різновиду складових найменувань: незаперечний авторитет; бурхливі оплески; вагомий аргумент; ігристе вино, легка закуска; заклятий ворог; легкий заробіток; наукове дослідження.

  Описові складові найменування можуть теж давати ряди, наприклад: допитливий, шукає погляд, каверзне, кардинальний, наболіле, пряме запитання; основна, чергове завдання та інші.

  Здатність прикметника до злиття в одне смислове ціле з визначеним іменником - вираз системно обумовленого в російській мові, і це властивість слів з ​​найдавніших часів використовується для позначення населених пунктів, міст, вулиць, площ, провулків, для назви річок, озер, лісових угідь (Південна Корея, Близький Схід, Саудівська Аравія, Біла Церква, Чисті ставки, Червона гірка). Прикметник є семантично опорним словом поєднання (несе в собі ознака, специфічний для даного складеного найменування): контрольні цифри, навчальний рік, робочий день, народний університет, хатня робітниця, широкий екран, генеральна лінія, червоний куточок, головне підприємство і т. п. У складі словосполучення прикметник підкреслює виробниче призначення позначуваного (гірський комбайн, зернозбиральний комбайн), визначає характер діяльності (поштове відправлення, поштове відділення), диференціює вироби промислового виробництва (шовкове полотно, лляне полотно), визначає специфікацію харчових продуктів (пшеничне борошно, гречана мука) , уточнює породи дерев, чагарників і рослин (чорноплідна горобина, моравська горобина). Структурно-граматичні властивості прикметників впливають на формування стійкої сполучуваності; вони реалізують і закріплюють семантичні відтінки, закладені в виробляє основі. Що стосується співвідношення значень компонентів складених найменувань моделі "прикметник + іменник", то воно може бути різним:

  1) іменник і прикметник семантично рівноправні і обидва є сенсоутворювальним компонентами: золотий фонд, Новий рік, цілу годину, гнітюче враження, біла ніч.

  2) сенсоутворювальним компонентом виступає іменник, прикметник таки вживається як незначний член, що має чістоекспрессівний характер: голова - голова садова, блазень - блазень гороховий, стовпотворіння - вавилонське стовпотворіння, туга - туга зелена. У даних складових найменуваннях порядок розташування компонентів, за рідкісним винятком, закріплений. Прикметник, як правило, стоїть перед іменником (іменник постпозитивно). У деяких випадках спостерігається зворотний порядок слів, коли іменник передує імені прикметника (іменник препозитивне). Переважна більшість складових найменувань даної моделі відомо у вихідній формі називного відмінка: бабине літо, нерухоме майно, ахіллесова п'ята, кухонна сіль, білий гриб, високосний рік, військові дії, собачий холод. Такого роду складові найменування діляться на дві групи в залежності від наявності або відсутності у них парадигми відмінювання. Одні мають всі можливі відмінкові форми: пісний цукор, блудний син. Інші відомі лише в одній вихідній формі: биту годину, слуга покірний. Що стосується форм числа, то їх можуть мати лише ті субстантивні складові найменування, вихідною формою яких є називний відмінок однини: дійова особа, новорічна ялинка, повний дурень. Складові найменування, вихідною формою яких виступає називний відмінок множини, форм однини не мають: арабські казки, крокодилячі сльози. Наявність або відсутність форм множини у складових найменувань типу жива вода; ощадна книжка; слабка стать, вихідний день, золотий дощ залежить або від значення іменника, або від ступеня семантичної неподільності складеного найменування.

  У ад'єктивних вживанні використовуються причетні форми з ослабленими властивостями глагольности. Так, дійсні дієприкметники теперішнього часу можуть приписувати визначається імені ознака - "володіє властивістю, що позначається дієслівної основою".

  Пасивні дієприкметники минулого часу приписують визначається імені ознака, пов'язаний з проявом дії, - "характеризується яким-небудь дією відповідно до виробляє основою".

  Складові найменування формуються і за участю складних прикметників. Виділяються словосполучення з визначальним словом, вираженим:

  1 Поєднанням дійсного дієприкметники теперішнього часу з основою іменника (бронепрожигающие снаряд);

  2 Поєднанням дієприкметники теперішнього часу з прислівникових словом (низколетящих мета). В якості визначального слова використовуються прикметники, утворені на базі синтаксично незалежних основ: повітряно-десантна операція. Віддієслівні іменники є опорними ланками складових найменувань, що визначають що називається процес, не пов'язаний з діячем, його виробником (бойове забезпечення). У складених найменуваннях можливо також вживання отпрічастних утворень у ролі визначення: мічені атоми, неподільний фонд (колгоспу), самозмащувальних підшипників, поточний рахунок, друкарська машинка, вирішальний голос, крокуючий екскаватор

  Намічається тенденція до активізації складових найменувань у позначеннях сировини та виробів; при цьому в якості опорного слова використовуються іменники, що виражають поняття про множинність однорідних предметів (вироби, товари, деталі, конструкції, приладдя, матеріали), а прикметник класифікують позначуване, вказуючи виробниче призначення, технічні властивості та вид продукції: трикотажні вироби, шовкові вироби, кондитерські вироби, столові прибори і т. п. Складові найменування цієї моделі також є субстантивним, так як вони за значенням і синтаксичною функцій еквівалентні імені іменника: яблуко розбрату, точка зору, корінь зла , дар слова. Серед складових найменувань цього типу виділяються такі, у яких друге (що б) іменник є віддієслівним, тобто ім'ям дії і чи ім'ям действователя. Наприклад: анархія виробництва; арена діяльності; зал засідання; шукач пригод; камера зберігання; наказ виборців та інші.

  Однак число складових найменувань цієї підгрупи, тобто таких, в яких другий елемент ставився б до певної лексичної категорії, що виділяється своїми структурно-семантичними властивостями, порівняно не велике. У більшості це поєднання з самими різноманітними словами, не піддаються структурно-семантичному об'єднання. Такі, наприклад, аварія судна; аналіз крові, артист драми; ательє мод, знаки зодіаку, корінь зла; точка зору та інші.

  Як варіант цього типу виділяються нечисленні складові найменування: 1) з визначальним словом у множині: академія наук, анатомія рослин, вимірювання кутів, кандидат наук, підбір кадрів, звід законів тощо.

  2) з визначальним словом в орудному відмінку: завідувач канцелярій, заправка пальним, спекуляція акціями тощо.

  Семантично опорним словом такого типу складових найменувань частіше є іменник у родовому відмінку: ательє мод, режим економії, каса взаємодопомоги, відділ кадрів, техніка безпеки. У ряді випадків велику семантичне навантаження несе управляє іменник, вказуючи на певне властивість того, що виражено іменником у родовому відмінку: сумісність крові, закупорка вен, щільність населення, продуктивність праці.

  За структурою вони є об'єднанням стрижневого компонента складеного найменування - імені іменника (воно завжди препозитивне) з незалежних від нього компонентом - іменником у формі родового відмінка (воно завжди постпозитивно). Слова у складених найменуваннях цієї моделі семантично рівноправні. Граматичні форми спостерігаються лише у опорного компонента і залежать як від імені іменника у вихідній числовій формі, так і від специфіки складеного найменування в цілому. Якщо вихідної є форма множини іменника, то воно форми однини не має: квіти життя, борошна слова. Якщо вихідної є форма однини іменника (війна нервів, голуб миру, тюрма народів), то наявність або відсутність форми множини буде визначатися або лексико-граматичними властивостями цього іменника, або ступенем семантичної неподільності складеного найменування: будинок відпочинку - будинки відпочинку, точка зору точки зору, але тільки: влада темряви, яблуко розбрату. Розглянута нами модель є регулярною і продуктивною. За цією моделлю постійно утворюються нові складові найменування: атестат зрілості, працівник прилавка, флексія основи, хвороба росту, сигнал лиха.

  Менш часті найменування, що складаються з поєднанні іменника, що визначається іншим іменником з прийменником: кандидат у депутати, міністр без портфелі, відрахування від прибутків, пещь, а собі, положення поза грою. Семантичним центром у таких найменуваннях є прийменникові сполучення. Складові найменування можуть бути і стійкими поєднаннями відмінкових форм іменника. Двочленні словосполучення з родовим означальних - найважливіший засіб деталізації позначуваного. Поєднання залежить від понятійної ємності опорного імені. Двочленні словосполучення можуть переростати в тричленні в міру підключення уточнітеля, кваліфікуючої ті чи інші сторони позначуваного

  2.2 Трикомпонентні та багатокомпонентні складові найменування

  Парне поєднання прикметника з іменником може ускладняться додатковими визначниками і виступати у вигляді тричленних, рідше - чотиричленний найменувань. Різні типи тричленних найменувань. У ролі третього члена зазвичай виступає іменник або прикметник. Найчастіше виступає прикметник - воно реалізує загальний ознака, яка нашаровується на лексичне значення

  Парного об'єднання слів, що є фразообразовательной базою тричленного найменування. Положення прикметника в структурі тричленного словосполучення є фіксованим; воно замикає ланцюг визначальних слів, безпосередньо передуючи визначається імені іменника.

  Прикметник, що поширює парне об'єднання слів у тричленне словосполучення, може уточнювати положення позначуваного в ряду інших предметів, може підкреслювати властивості позначуваного (їх видові ознаки). Залежна частина тричленного словосполучення може бути представлена ​​об'єднанням відмінкової форми іменника з узгоджуються прикметником, і все парне об'єднання слугує засобом класифікації того, на що вказує опорне ім'я в трислівні найменуванні: оборона укріпленого району, підвезення матеріальних засобів, витрата річного ресурсу. Як легко помітити, подібні найменування виникають найчастіше при вказівці на різновид поняття, яке саме позначено словосполученням (пор.: нервова система, заробітна плата і т. д.). Сполучення, що складаються з двох прикметників та іменника: центральна нервова система, реальна заробітна плата, індивідуальний перев'язувальний пакет, абсолютна додаткова вартість. Сполучення з прислівники, прикметника та іменника: нескінченно малі величини, хімічно агресивні середовища. Сполучення, що складаються з іменника плюс прикметник з іменником у родовому відмінку: місця загального користування, лампа денного світла, оборотність оборотних коштів, коефіцієнт корисної дії, двигун внутрішнього згоряння. Сполучення, що складаються з прикметника з іменником плюс іменник у родовому відмінку: загальна криза капіталізму, чисті витрати обігу, контрольний пакет акцій, метрична система заходів, теплотворна здатність палива. Останні два види найменувань також можуть містити у своєму складі стійкі поєднання: система заходів, витрати обігу, оборотні кошти. Опорний компонент тричленного поєднання може бути виражений не словом, а поєднанням іменника і залежною від нього форми прикметника; залежне іменник у структурі такого словосполучення виступає в якості класифікуючого слова. Тричленної словосполучення може переростати в чотирьохчленні шляхом підключення до опорного імені як залежної частини словосполучення ускладненою структури: розрахунки чергових вогневих засобів. Найменування, що складаються з п'яти і більше членів, в синтаксичному відношенні також відповідають сучасним вільним словосполученням.

  Висновок

  Словосполучення, що виступають в ролі складеного найменування, лише зовні зближуються з фразеологізмами, але за лексико-семантичним і граматичним властивостями вони помітно відрізняються від одиниць фразеологічного рівня, і це знаходить своє вираження в наступним:

  1.Слово у структурі складеного найменування - засіб визначення поняття, засіб виділення предметів реального світу; слова у складі фразеологічного сполучення - елемент фразовой характеристики "шматочка дійсності", вони втрачають номінативну спрямованість і набувають при цьому інші осмислення - другий семантичний план, який є підгрунтям ідіоматізірованного висловлювання.

  2. У складеному найменуванні фіксуються суттєві ознаки відбиваного - означається включається в систему понять певної галузі знань. Фразеологічний поєднання виділяє яскраві приклади характеризується явища. Так, несумлінне ставлення до справи сприймається по-різному і має різні форми реалізації оцінного ставлення: бити байдики, валяти дурня, ремонт на гасі.

  3. Слова у структурі складеного найменування зберігають значення, властиві їм у вільному вживанні. Компоненти фразеологічних станів втрачають повноту лексичного значення, властивого їм при вільному вживанні; значення цілого (фразовий сенс) відтворюється словесним рядом його частин. Компоненти фразеологічного словосполучення виступають як слова, що втрачають повноту лексичного значення, властивого їм у вільному використанні; лексична неподільність, фразова зв'язаність семантики компонентів - неодмінна властивість одиниць фразеологічного рівня.

  4. Слова у складі складеного найменування не допускають свободи переміщення, стабільність безпосередньо складових - засіб формування і закріплення поняття як елемента певної системи знання. Лексичний склад фразеологічного поєднання може бути постійним або допускати елементи змінного плану, які в тій чи іншій мірі підсилюють експресивні якості відтворюваної одиниці мови.

  5. Зв'язки членів складеного найменування не суперечать нормам сучасної російської мови. Компоненти фразеологічного поєднання зберігають сліди неусвідомлених і скам'янілих відносин, які можуть бути архаїчні для сполучуваності слів сучасної російської мови.

  6. Складений найменування здатне до модифікації в слово; воно служить базою формування нового типу слів - збережених позначень (форми і способи утворення складноскорочених слів визначається структурою словосполучення) і є джерелом, що категорію імен іменників новими утвореннями, що виникають внаслідок субстантивації визначального слова в структурі складеного найменування ( тяглової - тяглової візник, ломова - ломова кінь, майстровий-майстровий чоловік, недалекий - недалека людина, нерухомість - нерухоме майно).

  7. Складений найменування є засобом повного визначення означуваного, і воно інертно до реалізації заряду експресії, до реалізації образності. Але елементи образності не чужі складеному назвою: вони в тій чи іншій мірі можуть посилювати понятійну основу сталого поєднання слів. Елементи образності і емоційно-оцінного можуть мати актуалізаційних призначення: при виборі найменування (а цьому надається велике значення у мові соціального колективу) нерідко використовуються слова, які посилюють відмітні ознаки позначуваного (кинджальний вогонь, що кочує знаряддя, самоуплотняется двері). Образність в структурі складеного найменування можна розуміти як елемент внутрішньої форми означає, вона носить тимчасовий характер: з часом можуть ослабнути зв'язку означає з актом номінації та все словосполучення стане термінологічним чи розмовною позначенням явища дійсності (антонов вогонь, лобова атака, спинна сухотка). Експресивність - невід'ємне властивість фразеологізму, це необхідний компонент фразового сенсу, емоційно-оцінне, образне засіб скріплення цілісного сенсу фразеологічного словосполучення, внутрішня замкнутість одиниць фразеологічного рівня нерідко створюється "спеціалізацією експресивного значення"

  8. Складові найменування в окказиональном вживанні можуть набувати інше осмислення і виступати в якості засобу, що реалізує певні відтінки експресії ("Цех - це лінія вогню") вони - постійна база фразообразования, джерело поповнення та оновлення фразеологічної системи російської мови. Багато фразеологізми сучасної російської мови є фразеологізірованние форми складових найменувань.

  Спираючись на аналізування складових найменувань, можна зробити висновок, що полягає в тому, що в сучасній публіцмстіке найбільш продуктивними є двочленні складові найменування, рідше зустрічаються тричленні, а ще рідше - міногочленние.

  Література

  Ахманова О.С. Нариси з загальної та російської лексикології. Москва, 1957.

  Бабкін А. М. Російська фразеологія, її розвиток і джерела. Москва, "Наука" 1970.

  Бабкін А.М. Лексикографічна розробка російської фразеології Москва 1964.

  Вахітов С.В. Функціонування складових найменувань зі значенням особи в російській мові XI - XVII ст. Матеріали по російсько-слов'янської мови Воронеж, 1994 р.

  Виноградов В.В. Основні поняття російської фразеології як лінгвістичної дисципліни. Ленінград, 1946.

  Виноградов В.В. Основні типи фразеологічних одиниць у російській мові / / Виноградов В.В. Російська мова: Граматичне вчення про слово 2-е видання Москва, "Вища школа" 1972.

  Вінокукр Г.О. Граматика російської мови. Москва, 1952. Том I.

  Винокур Г.О. Замітки по російському словообразованию / / Вибрані праці з російської мови. Москва, 1959.

  Гаврін С.Г. Фразеологія сучасної російської мови Перм, 1974.

  Гвоздарев Ю.А. Фразеологічні сполучення сучасної російської мови Ростов-на-Дону, 1973.

  Даниленко В.П. Російська термінологія: Досвід лінгвістичного опису. Москва, "Наука" 1977.

  Жуков В.П. Семантика фразеологічних зворотів. Москва "Освіта" 1978.

  Земська Е.А. Як робляться слова. Москва, 1963.

  Земська Е.А. Сучасна російська мова: Словотвір. Москва, 1973.

  Кобозева І.М. Лінгвістична семантика

  Кожин О.М. Думка про СРЯ збірник статей Москва, 1969 р.

  Ларін Б. О. Нариси з фразеології / / Навчальні запису ЛДУ. 1956 Випуск 24

  Ларіонова, Крисін Л.П. Внутрішня форма образних складових найменувань в СРЯ

  Лопатин В.В. Російська словотворча морфеміка. Москва, 1970.

  Милославський І.Г. Питання словотвірного синтезу. Москва, 1980.

  Молотков А.І. Основи фразеології російської мови. Ленінград, "Наука" 1977.

  Нікітевіч В.М. Питання фразеології Самарканд 1961 випуск 106.

  Ожегов С.І. Лексикологія. Лексикографія. Культура мовлення. Москва, "Вища школа" 1974.

  Ожегов С.І. Про структуру фразеології. Лексикографічний збірник. 1957, випуск 2.

  Потіха З. А. Сучасне російське словотвір. Москва, 1970.

  Потіха З.А. Будова російського слова. Москва, 1981.

  Потіха З.А. Російська граматика Москва, 1980. Том I.

  Попов Р.Н. Фразеологізми сучасної російської мови з архаїчними значеннями і формами слів. Москва, "Вища школа" 1976.

  Прокопович М.М. Словосполучення в сучасній російській літературній мові Москва, "Просвіта", 1966.

  Прокопович М.М. Сучасна російська літературна мова під редакцією П.О. Лекант Москва "Вища школа" 1988.

  Російська мова в школі № 3 за 1957 рік.

  Російська мова в школі. № 3 за 1966 рік.

  Сухотін В.П. Проблема словосполучення в сучасній російській мові Москва, 1950.

  Телія В.М. Що таке фразеологія. Москва, "Наука" 1966.

  Тихонов О.М. Основні поняття російської словотвору / / Словотворчий словник російської мови у двох томах. Москва, 1981 Том I.

  Туліна Т.А. Способи творення слів на базі складних словосполучень

  Туліна Т.А. Функціональна Типологія словосполучень Київ, 1976

  Улуханов І.С. Словотвірна семантика в російській мові і принципи її опису. Москва, 1977.

  Шанський М.М. У світі слів - 3-е видання Москва 1985.

  Шанський М.М. Лексика і фразеологія сучасної російської мови. Москва. 1957.

  Шанський М.М. Основи словотвірного аналізу Москва, 1953.

  Шанський М.М. Нариси з російської словообразованию Москва, 1968 рік.

  Шанський М.М. Тихонов О.М. Сучасна російська мова Москва, "Просвіта" 1987. Частини I - II.

  Шанський М.М. Фразеологія сучасної російської мови. 3-е видання Москва, "Вища школа" 1985.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Іноземні мови і мовознавство | Диплом
195.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Поняття норми в сучасній російській мові
Мовний етикет у сучасній російській мові
Англомовні запозичення в сучасній російській мові на прикладі З
Проблеми надлишкового слововживання в сучасній російській мові
Предикати зі значенням сприйняття в сучасній російській мові
Абревіатури в сучасній російській мові на матеріалі ЗМІ
Поняття про сучасній російській літературній мові
Фразеологічні одиниці характеризують людину в сучасній російській мові
Структурно-семантична характеристика універбатов в сучасній російській мові
© Усі права захищені
написати до нас