Складання кошторису районної лікарні

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ФІНАНСІВ
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни: БЮДЖЕТНА СИСТЕМА
на тему: Складання кошторису районної лікарні
Виконав:
студент групи ФК
Перевірила:
доцент Горшунова І.В.
Чернігів 2009

Зміст
  1. Теоретичний розділ
1.1 Фактори, які впливають на формування і виконання державного бюджету
1.2 Бюджетний устрій та принципи його побудови
1.3 Сутність і зміст бюджетного процесу
1.4 Склад доходів держбюджету україни
1.5 Економічний зміст і принципи організації видатків бюджету
1.6 Порядок планування бюджетних витрат на охорону здоров’я
2. Розрахунково-аналітичний розділ
Висновок
Перелік використаної літератури

1. Теоретичний розділ

1.1 Фактори, які впливають на формування і виконання державного бюджету

Основу фінансової політики становить бюджетна політика, яка пов'язана насамперед із формуванням і виконанням бюджетів усіх рівнів, цільових загальнодержавних фондів. Державний бюджет України - це головний фінансовий план країни, який віддзеркалює суспільно-економічний стан у державі. Економічна нестабільність і спад виробництва негативно впливають на формування доходів та фінансування видатків бюджету. Бюджет, його дохідна частина прямо пов'язані із Державною програмою соціально-економічного розвитку України на поточний фінансовим рік. І навпаки, виконання зазначеної програми залежить від її фінансового забезпечення. У ньому напрямку Державний бюджет виступає основою фінансування загальнодержавних програм та сприяє їх виконанню.
Практика розвитку фінансових відносин ще раз підтверджує це і вимагає:
по-перше, формувати Державний бюджет України і Державну програму соціально-економічного розвитку України на основі єдиної концепції суспільно-економічного розвитку й у контексті загальнодержавної фінансово-економічної політики;
по-друге, досконалого аналізу та оцінки соціально-економічного стану регіонів і держави та розробки реальних макроекономічних показників розвитку на плановий рік і перспективу;
по-третє, виконання Державного бюджету і Державної програми соціально-економічного розвитку має проходити ж руслі єдиних підходів, цілісного механізму, ефективних норм і методів організації фінансово-економічних відносин;
по-четверте, підтримки загальних принципів економічного розвитку і, насамперед, принципу формування і виконання доходів бюджету за рахунок платежів, які активно й ефективно впливають на виробництва, виконання показників економічного розвитку, а не шляхом розширення кількості податків та зборів, як сьогодні відбувається, та використання емісійних джерел поповнення бюджету;
по-п'яте, проведення належного, своєчасного контролю та піднесення рівня відповідальності за стан виконання доходів бюджету та показників соціально-економічного розвитку регіонів, міністерств (відомств), держави ж цілому.
Бюджет є головним фінансовим документом країни. Виходячи з нього можна зробити висновок, що вивчення бюджету (процесу його формування) є однією з першорядних задачею економічної науки.
Пояснення цьому лежить у зв'язках бюджетної політики з усіма сторонами економіки країни. Так процес формування бюджету тісно пов'язаний із податковим законодавством, а також із процесом виробництва: або стимулює його, або натискає. З іншого боку, розподіл бюджетних засобів також тісно пов'язаний з виробництвом: фінансові вкладення направляються у виробництво. Також із бюджету фінансуються соціально-необхідні програми і служби такі як: армія, міліція, охорона здоров'я і т.п.
Як очевидно з усього вищевикладеного бюджет широко пов'язаний із добробутом країни і це в свою чергу ще раз підкреслює всю актуальність проблеми бюджету і процесу його формування.
При формуванні Державного бюджету основною задачею є його збалансованість або говорячи іншими словами як найближче наблизитися до ідеального варіанта - це повне покриття витрат прибутками й утворення залишку, тобто перевищення прибутків над витратами.
Цього стану, на перший погляд, можна досягти декількома способами:
1. зменшення розміру витрат та 2. збільшення розміру прибутків.

1.2 Бюджетний устрій та принципи його побудови

Бюджетний устрій ґрунтується на таких засадах:
1. Виокремлення видів бюджетів, що створюються в даній країні.
2. Встановлення принципів побудови бюджетної системи.
3. Розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи.
4. Визначення характеру і форм взаємовідносин між бюджетами.
Теоретично можливі три варіанти виокремлення видів бюджетів:
а) створення єдиного бюджету для всієї країни;
б) створення окремих регіональних бюджетів.
в) створення на кожному рівні адміністративного поділу централізованих і децентралізованих видів бюджетів.
У відповідності з таким підходом у бюджетній системі виділяються:
центральні бюджети;
місцеві бюджети.
До центральних належать централізований бюджет країни (в Україні - Державний бюджет) і центральні бюджети федеративних утворень (наприклад, Республіканський бюджет Автономної Республіки Крим).
Місцеві бюджети розрізняються за рівнями адміністративного поділу і поділяються на:
централізовані відповідно до певної адміністративної одиниці (обласні, районні, міські);
децентралізовані (міст, сіл, селищ і районів у містах).
Принципи побудови бюджетної системи характеризують взаємозв’язок і підпорядкованість бюджетів. Можливі два альтернативних варіанти:
а) принцип єдності;
б) принцип автономності.
Перший - принцип єдності - означає, що всі бюджети, які створюються у даній країні, являють собою одне ціле. Цей принцип забезпечується:
1) затвердженням на кожному рівні сукупного (зведеного, консолідованого) бюджету (наприклад, бюджету України, бюджету області і т. ін);
2) єдиною системою доходів і видатків;
3) управлінням бюджетом з єдиного центру - Міністерства фінансів.
Принцип єдності дає можливість здійснювати централізоване управління бюджетом, однак не створює заінтересованості у місцевих органів влади.
Другий - принцип автономності - означає, що кожний бюджет, який створюється в країні, є відносно відокремленим і формується незалежно від інших бюджетів. Автономність досягається за рахунок:
1) затвердження і виконання кожного бюджету окремо;
2) чіткого розмежування доходів і видатків між бюджетами;
3) необмежених прав місцевих органів влади і управління у затвердженні й виконанні власних бюджетів.
За умов додержання принципу автономності втручання згори неможливо.
В Україні чинний Закон "Про бюджетну систему" передбачає принципи єдності і самостійності. Це два взаємовиключні поняття. Водночас обидва принципи суттєво обмежені: з одного боку, єдиний бюджет не створюється на жодному рівні; з іншого, - реальної самостійності у місцевих органів влади немає.
Більшість країн будують бюджетні системи за принципом автономності.

1.3 Сутність і зміст бюджетного процесу

Бюджетний процес - це регламентована нормами права діяльність, пов'язана зі складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що складають бюджетну систему України. Повний цикл бюджетного процесу, тобто період з початку складання проекту бюджету до затвердження звіту про його виконання триває понад два роки. Бюджет складається на рік. Цей термін має назву бюджетний період, який в Україні співпадає з календарним роком. Бюджетний процес в Україні визначається Конституцією України, Бюджетним кодексом та іншими законодавчими та нормативними актами. Бюджетний кодекс визначає чотири стадії бюджетного процесу:
1. Складання проектів бюджетів.
2. Розгляд та прийняття закону про Державний бюджет України, рішень про місцеві бюджети.
3. Виконання бюджету, в т. ч. у разі необхідності внесення змін до закону про Державний бюджет України, рішення про місцеві бюджети.
4. Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього.
На всіх стадіях бюджетного процесу здійснюються фінансовий контроль і аудит, проводиться економічний аналіз та оцінка ефективності використання бюджетних коштів.
Також слід зазначити, що на кожній стадії бюджетного процесу задіяні певні учасники бюджетного процесу, які наділені відповідними бюджетними повноваженнями.
Це: Президент України, Верховна Рада, Комітети Верховної Ради України, Верховна Рада АРК; Рада органів місцевого самоврядування; Національний банк України, Кабінет Міністрів України; Міністерство фінансів України, Державне казначейство України, Рада Міністрів АРК, Міністерство фінансів АРК, місцеві державні органи, органи Державного фінансового контролю, головні розпорядники бюджетних коштів.

1.4 Склад доходів держбюджету україни

Система доходів бюджету України відображає практично всі методи їх формування. Вона характеризується такими надходженнями:
1. Податкові надходження:
прямі податки: податок на прибуток підприємств; прибутковий податок з громадян; земельний податок (плата за землю); податок з власників транспортних засобів; податок на промисел;
непрямі податки: податок на додану вартість; акцизний збір; мито;
платежі за спеціальне використання природних ресурсів: лісовий дохід; плата за воду; плата за корисні копалини;
плата за державні послуги, рентні та компенсаційні доходи: державне мито; рентні платежі за нафту і газ, що видобуваються в Україні, та різниця в цінах на природний газ; відрахування на геолого-розвідувальні роботи; відрахування на дорожні роботи; інші надходження;
місцеві податки і збори.
2. Неподаткові надходження:
від приватизації майна державних підприємств;
від реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
від реалізації державних матеріальних резервів;
інші.
3. Внески до цільових фондів.
4. Державні позики.
Останнім часом податкові надходження становлять 55-60%, неподаткові - до 10%, внески у цільові фонди - 10-25%, державні позики на покриття бюджетного дефіциту - 15%. У складі податкової системи прямі податки дорівнюють 50-55%, непрямі - 40-45%, платежі за ресурси - близько 1%, плата за державні послуги і компенсаційні доходи - 2-5%, місцеві податки і збори - до 2%.

1.5 Економічний зміст і принципи організації видатків бюджету

Класифікація видатків бюджету здійснюється за такими ознаками:
1. За роллю у відтворенні виробництва
Поточні характеризують витрати на утримання підприємств, об’єктів, установ і закладів виробничої і соціальної інфраструктури.
Капітальні - це видатки на створення нових та розширення діяльності діючих підприємств, установ і закладів.
2. За суспільним призначенням видатки відображають функції:
економічну - видатки на економічну діяльність і науку;
соціальну - видатки на соцзахист і соціально-культурну сферу;
оборонну - видатки на оборону;
управлінську - видатки на органи державної влади і управління, правоохоронні органи, судову владу і прокуратуру, митну і податкову службу, зовнішню політичну діяльність.
У видатках бюджету також виокремлено видатки на обслуговування внутрішнього і зовнішнього державного боргу.
3. За галузями економіки і соціальної сфери видатки бюджету розрізняють відповідно до різних галузей: промисловість, будівництво, транспорт, сільське господарство, освіта, охорона здоров’я та ін.
4. За цільовим призначенням виокремлюють видатки: на капітальне будівництво, капітальний ремонт, оплату праці, комунальних послуг та ін.
5. За рівнем бюджетної системи розрізняються видатки: Державного бюджету, Республіканського бюджету Криму і відповідних місцевих бюджетів.
6. За формами бюджетного фінансування існують такі види видатків:
проектне фінансування - фінансування інвестиційних проектів;
бюджетні кредити - надання фінансової допомоги з бюджету суб’єктам підприємницької діяльності на поворотній основі;
кошторисне фінансування - виділення бюджетних асигнувань на підставі кошторису;
бюджетні трансферти - державні субсидії, субвенції, дотації.
До складу видатків бюджету України відповідно до прийнятої структури бюджетної класифікації відносяться:
1. Державне управління.
2. Міжнародна діяльність.
3. Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу.
4. Національна оборона.
5. Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави.
6. Освіта.
7. Охорона здоров’я.
8. Соціальний захист та соціальне забезпечення.
9. Житлово-комунальне господарство.
10. Культура і мистецтво.
11. Засоби масової інформації.
12. ФК і спорт.
13. Промисловість та енергетика.
14. Будівництво.
15. Сільське господарство, лісове господарство, рибальство, мисливство.
16. Транспорт, шляхове господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика.
17. Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю.
18. Заходи, пов’язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення.
19. Охорона навколишнього природного середовища і ядерна безпека.
20. Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.
21. Поповнення державних запасів і резервів.
22. Обслуговування державного боргу.
23. Державні цільові фонди (за винятком Фонду для здійснення заходів по ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення).
24. Видатки, не віднесені до основних груп.
За функціональною ознакою структура видатків бюджету України в останні роки характеризується такими показниками: видатки на економічну діяльність - 15-20%, науку - до 2%, соціальний захист населення - близько 15%, соціально-культурна сфера - близько 25%, національна оборона - до 5%, державне управління та правоохоронна діяльність і забезпечення безпеки держави - до 10%, видатки цільових фондів - 10-25%, обслуговування державного боргу - до 10%, інші видатки - до 5%.

1.6 Порядок планування бюджетних витрат на охорону здоров’я

Кошторисне фінансування медичних закладів ґрунтується на таких показниках: по стаціонару - кількість ліжок і ліжко-днів; по поліклініках - кількість лікарських відвідувань.
Кількість ліжок характеризує лікарняні місця. Кількість ліжко-днів - добуток від множення кількості ліжок на кількість днів функціонування одного ліжка на рік.
Кількість лікарських відвідувань визначається шляхом множення чисельності жителів у районі обслуговування на середню кількість відвідувань лікарні на рік (приблизно 30 разів).
Система заробітної плати медичних працівників встановлюється в розрізі категорій: лікарі, середній та молодший медичний персонал, адміністративно-управлінський та обслуговуючий персонал.
Система зарплати лікарів ґрунтується на встановленні ставки зарплати та системи підвищень і надбавок. Ставка зарплати залежить від посади (лікар-хірург, лікар-інтерн чи лікарі інших спеціальностей) та кваліфікаційної категорії. Крім того, ставка в частині надбавки може залежати від місцезнаходження лікарні - місто чи сільська місцевість. Надбавки до зарплати також встановлюються за шкідливі і небезпечні умови праці (інфекційні лікарні, рентген-кабінети), за роботу у вихідні і святкові дні та нічний час.
Ставки зарплати середнього медичного персоналу залежать від посади (медична сестра, акушерка, фельдшер, зубний лікар), категорії і стажу роботи. Для молодшого медичного персоналу ставки встановлені в залежності від посади (сестра - операційна, сестра - хазяйка, сестра - ванниця). На середній і молодший медперсонал поширюються надбавки за шкідливі умови праці та роботу у вихідні і святкові дні та нічний час.
Для медичних працівників зарплата розраховується, виходячи з обсягів роботи - 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5 ставки. Дозволяється поєднувати обов’язки медичної сестри та санітарки.
Для адміністративно-управлінського та обслуговуючого персоналу встановлені тверді ставки заробітної плати.
Фонд зарплати розраховується шляхом множення кількості посад на середню ставку зарплати. Середня ставка зарплати медперсоналу встановлюється на підставі тарифікаційного списку.
Крім бюджетних асигнувань, джерелом фінансування медичних закладів можуть бути доходи, які надходять від підприємств, організацій та установ за укладеними угодами на проведення медичного обслуговування їх працівників, доходи від надання платних послуг (видача довідок та ін), надходження від спонсорських і благодійних внесків.
У страховій медицині об’єктом медичного страхування виступає здоров’я громадян. На відміну від особистого страхування, де також об’єктом може бути здоров’я громадян, страхове відшкодування виплачується не безпосередньо застрахованому, а у вигляді плати за лікування в медичному закладі.
Існують дві форми медичного страхування: обов’язкове і добровільне. Як правило, мінімум медичних послуг забезпечується обов’язковим страхуванням, додаткові - добровільним.
Страховиком може бути як держава (обов’язкове страхування), так і недержавні страхові компанії, страхувальниками:
1) держава (за рахунок бюджету - бюджетно-страхова медицина);
2) роботодавці;
3) громадяни.

2. Розрахунково-аналітичний розділ

Завдання 1. Доходи і витрати місцевих бюджетів.
На основі бюджету місцевого самоврядування району виконати:
підрахувати суму доходів і видатків за рік;
визначити закріплені і регулюючі доходи бюджету;
визначити видатки бюджету;
розрахувати питому вагу кожної групи доходів і видатків бюджету;
зробити відповідні висновки про структуру місцевого бюджету.
Розрахунки зведемо в табл.1.1
Таблиця 1.1 - Бюджет місцевого самоврядування району
№ з/п
Назва показників
Сума тис. грн.
Питома вага,%
Доходи
1
Податок на прибуток підприємств і організацій усіх форм власності (за винятком комунальної)
11467
26,58521
2
Податок на прибуток підприємств і організацій комунальної власності
1290
2,99075
3
Податок на додану вартість
6455
14,96534
4
Акцизний збір
644
1,493056
5
Податок з доходів фізичних осіб
13367
30,99019
6
Збори і різні неподаткові доходи
1755
4,06881
7
плата за воду
6
0,01391
8
Плата за землю
4799
11,12605
9
Податок на промисел
3
0,006955
10
Державне мито
348
0,806807
11
Податок з власників транспортних засобів
969
2,24654
12
Місцеві податки і збори
78
0,180836
13
Надходження коштів від приватизації майна комунальної власності
1933
4,481487
14
Плата за сертифікати на право торгівлі алкогольними та тютюновими виробами
19
0,04405
Всього
43133
100,00
Видатки
1
Соціальний захист населення, всього
1433
1,863289
з них виплати населенню
825
1,072724
у тому числі: - державна допомога на дітей
306
0,397883
субсидії малозабезпеченим громадянам на оплату житлово - комунальних послуг
519
0,674841
2
Дотації підприємствам і організаціям, що надають послуги населенню
13528
17,59008
у тому числі: - житлово-комунальному господарству
12562
16,33401
пільги ветеранам та інвалідам війни
644
0,837375
шкільним їдальням
322
0,418688
3
фінансування житлово-комунального господарства
1997
2,596643
4
Фінансування соціально-культурних закладів і установ:
25768
33,5054
з них - освіти
15139
19,68481
культури
805
1,046719
охорони здоров’я
966
1,256063
фізкультури і спорту
161
0, 209344
5
Правоохоронні органи
48
0,062413
6
Утримання органів місцевого самоврядування
113
0,146931
7
фонд непередбачених видатків
483
0,628031
8
Інші видатки
1288
1,67475
Всього
76907
100,00
Отже, до закріплених доходів відноситься:
1. податок на прибуток підприємств і організацій усіх форм власності (за винятком комунальної);
2. податок на прибуток підприємств і організацій комунальної власності;
3. податок на додану вартість;
4. акцизний збір;
5. податок з доходів фізичних осіб;
6. плата за воду;
7. плата за землю;
8. податок на помисел;
9. державне мито;
10. податок з власників транспортних засобів;
11. місцеві податки і збори;
12. надходження коштів від приватизації майна комунальної власності; 13. плата за сертифікати на право торгівлі алкогольними та тютюновими виробами.
До регулюючих доходів відноситься:
1. податок з доходів фізичних осіб;
2. збори і різні неподаткові доходи;
3. плата за землю;
4. податок з власників транспортних засобів.

Висновок

Проаналізувавши структуру місцевого бюджету мною було визначено, що надходження до бюджету становлять 43133 тис. грн., але видатки перевищують доходи і становлять 76907 тис. грн. - даний бюджет є дефіцитним, оскільки видатки перевищують доходи (розмір дефіциту становить 33774 тис. грн).
Зокрема найбільшу долю в надходженнях становить податок з доходів фізичних осіб 30,99% (або 13367 тис. грн). Також значну частку складають Податок на прибуток підприємств і організацій усіх форм власності (за винятком комунальної 11467 тис. грн (26,58%), податок на додану вартість 6455 тис. грн. (14,96%) і плата за землю 4799 тис. грн. (11,13%). Найменшу долю в надходженнях займають податок на промисел 3 тис. грн. (0,0069%), плата за воду 6 тис. (0,014%), місцеві податки і збори 78 тис. грн (0,18%) і плата за сертифікати на право торгівлі алкогольними та тютюновими виробами 0,04% (19 тис. грн.) решта надходжень становлять від 1 до 5%.
Видаткова частина загального фонду бюджету району становить в загальній сумі 76907 тис. грн., основну їх частину складають видатки на фінансування соціально-культурних закладів і установ, що становлять 25768 тис. грн. (33,5%), зокрема на фінансування освіти 15139 тис. грн. (19,68%) всіх видатків.
Також значну частку становлять дотації підприємствам і організаціям, що надають послуги населенню (17,59% або 13528 тис. грн.), а зокрема житлово-комунальному господарству (16,35% або 12562 тис. грн)
Завдання 2. Аналіз доходів державного бюджету
На основі даних про доходи державного бюджету України за поточний та попередній роки, використовуючи додатки до законів "Про державний бюджет України":
1. проаналізувати доходи бюджету;
2. визначити їх структуру та джерела надходжень - податкових та неподаткових надходжень;
3. проаналізувати зміни структури надходжень, відобразити їх графічно;
4. підготувати доповідну записку про стан надходжень до бюджету.
Аналіз надходжень до державного бюджету зведемо в таблицю 2.1
Таблиця 2.1 - Аналіз надходжень до державного бюджету
Назва доходів бюджету
Бюджет (поточного) року порівняно з бюджетом (попереднього) року
% від загальної суми
бюджет попереднього року
бюджет поточного року
номінальна зміна
зміна,%
бюджет поточного року
бюджет попереднього року
Офіційні трансферти
3800379
7423199,1
3622820,1
1,02
3,45
2,43
кошти що надходять до Державного бюджету з інших бюджетів
3800379
7423199,1
3622820,1
1,02
3,45
2,43
Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів
152566773,2
207936193
55369420
-1,02
96,55
97,57
Податкові надходження
114446509,9
157709312
43262802,2
0,04
73,23
73, 19
податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості
28638600
42281815
13643215,4
1,32
19,63
18,31
Податок на прибуток підприємств
28638600
42281815
13643215,4
1,32
19,63
18,31
Збори за спеціальне використання природніх ресурсів
1908560,7
2815932
907371,3
0,09
1,31
1,22
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянках лісового фонду
100000
133223,3
33223,3
0,00
0,06
0,06
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення
100000
133223,3
33223,3
0,00
0,06
0,06
Збір за спеціальне водокористування
479185
562375,1
83190,1
-0,05
0,26
0,31
Платежі за користування надрами
501079,8
1216533,6
715453,8
0,24
0,56
0,32
Платежі за користування надрами загальнодержавного значення
501079,8
1216533,6
715453,8
0,24
0,56
0,32
Збір за геолого-розвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету
827095,9
902600
75504,1
-0,11
0,42
0,53
Плата за використання інших природніх ресурсів
1200
1200
0
0,00
0,00
0,00
Внутрішні податки на товари та послуги
75168859,9
99604025
24435164,8
-1,82
46,25
48,07
Податок на додану вартість
64221572,5
86069296
21847723,2
-1,11
39,97
41,07
Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)
41653386,3
52940296
11286909,4
-2,06
24,58
26,64
Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами
-18776900
-24525900
-5749000
0,62
-11,39
-12,01
Податок на додану вартість із ввезених на територію України товарів
41345086,2
57654900
16309813,8
0,33
26,77
26,44
Акцизний збір із вироблених в Україні товарів
8999852
11133120
2133268
-0,59
5,17
5,76
Акцизний збір із ввезених на територію України товарів
1319123
1817695
498572
0,00
0,84
0,84
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності
628312,4
583914
-44398,4
-0,13
0,27
0,40
Плата за видачу ліцензій та сертифікатів
78174
95894
17720
-0,01
0,04
0,05
Кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності
2000
2770
770
0,00
0,00
0,00
Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів
300
255
-45
0,00
0,00
0,00
Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового
2511
2535
24
0,00
0,00
0,00
Плата за ліцензію на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами
316
409
93
0,00
0,00
0,00
Плата за державну реєстрацію, крім плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності
3300
4400
1100
0,00
0,00
0,00
Плата за ліцензію на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами
130391
191135
60744
0,01
0,09
0,08
Грошовий (ліцензійний) збір за видачу ліцензій за кабельне мовлення, ретрансляцію, проводове (кабельне) мовлення і час мовлення
3836
19300
15464
0,01
0,01
0,00
Плата за видачу, переоформлення, продовження часу дії ліцензії на користування радіочастотними ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій
330387
198387
-132000
-0,12
0,09
0,21
Плата за ліцензії, видані національною комісією регулювання електроенергетики
22727,4
22731
3,6
0,00
0,01
0,01
Плата за видачу, переоформлення, продовження часу дії ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та видачу копій і дублікатів таких ліцензій
54370
46098
-8272
-0,01
0,02
0,03
Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції
8455489,3
12589540
4134050,7
0,44
5,85
5,41
Ввізне мито
8060000
12096000
4036000
0,46
5,62
5,15
Мито на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності
4945000
6780000
1835000
-0,01
3,15
3,16
Мито на товари, що ввозяться громадянами
363000
472000
109000
-0,01
0,22
0,23
Мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності
2752000
4844000
2092000
0,49
2,25
1,76
Вивізне мито
299044
364840
65796
-0,02
0,17
0, 19
Мито на товари, що вивозяться суб'єктами підприємницької діяльності
299044
364840
65796
-0,02
0,17
0, 19
Кошти, отримані за вчинення консульських дій
96445,3
1287000
1190554,7
0,54
0,60
0,06
Інші податки
275000
418000
143000
0,02
0, 19
0,18
Податки не віднесені до інших категорій
 
6000
6000
0,00
0,00
0,00
Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства
275000
412000
137000
0,02
0, 19
0,18
Неподаткові надходження
35637877,1
43961286
8323409,3
-2,38
20,41
22,79
Доходи від власності та підприємницької діяльності
14133000,3
17367625
3234624,2
-0,97
8,06
9,04
Частина прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету та дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності
1306200
1659207
353007
-0,06
0,77
0,84
Надходження від перевищення валових доходів над видатками НБУ
18757000
3813944
-14943056
-10,22
1,77
12,00
Надходження від грошово-речових лотерей
70000
72000
2000
-0,01
0,03
0,04
Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних коштів
8000
8000
0
0,00
0,00
0,01
Рентна плата
9924868,7
10599705
674836
-1,43
4,92
6,35
Рентна плата за нафту що видобувається в Україні
3705314
3747221,5
41907,5
-0,63
1,74
2,37
Рентна плата за природній газ, що видобувається в Україні
999210
1258382,5
259172,5
-0,05
0,58
0,64
рентна плата за транзитне транспортування природнього газу
3832346,6
3492439,5
-339907,1
-0,83
1,62
2,45
Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами
198810
219465
20655
-0,03
0,10
0,13
рентна плата за транзитне транспортування аміаку
67246,5
71072,2
3825,7
-0,01
0,03
0,04
Рентна плата за газовий конденсат, що видобувається в Україні
1121941,6
1811124
689182,4
0,12
0,84
0,72
Інші надходження
948231,6
1214768,8
266537,2
-0,04
0,56
0,61
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу
1434547,4
1988404,4
553857
0,01
0,92
0,92
Реєстраційний збір за проведення державних прав та їх обтяжень
15000
15000
0
0,00
0,01
0,01
Оплата витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справ у судах
3732
26314,4
22582,4
0,01
0,01
0,00
Плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ
3224,2
3650
425,8
0,00
0,00
0,00
Виконавчий збір
95000
100000
5000
-0,01
0,05
0,06
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна
310000
550000
240000
0,06
0,26
0, 20
Державне мито
304800
388240
83440
-0,01
0,18
0, 19
Митні збори
523000
660000
137000
-0,03
0,31
0,33
Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України
84700
128000
43300
0,01
0,06
0,05
Плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення
1091,2
1200
108,8
0,00
0,00
0,00
Плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів
94000
116000
22000
-0,01
0,05
0,06
Інші неподаткові надходження
10204840
12605043
2400202,5
-0,67
5,85
6,53
Надходження коштів від реалізації конфіскованого майна
24000
349008650
348984650
162,04
162,06
0,02
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності
4800
8650
3850
0,00
0,00
0,00
Надходження коштів від реалізації космічної техніки військового та подвійного призначення, що належить Національному космічному агенству України
50
50
0
0,00
0,00
0,00
Надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних сил України та інших утворених згідно з законодавством формувань правоохоронних органів
1165064
606384,6
-558679,4
-0,46
0,28
0,75
Інші надходження
481492
488657,2
7165,2
-0,08
0,23
0,31
Збори за послуги пов'язані з охороною прав на інтелектуальну власність
10700
10700
0
0,00
0,00
0,01
Інші надходження
178300
134670
-43630
-0,05
0,06
0,11
Надходження від видачі сертифікатів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами
3000
3000
0
0,00
0,00
0,00
Відрахування від суми витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв
4500
4500
0
0,00
0,00
0,00
Надходження від збору за проведення гастрольних заходів
1500
1500
0
0,00
0,00
0,00
Надходження коштів від продажу спеціальних дозволів на користування надрами та збору за видачу таких дозволів
150000
150000
0
-0,03
0,07
0,10
Плата за виділення номерного ресурсу
16000
19100
3100
0,00
0,01
0,01
плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні
 
6588,1
6588,1
0,00
0,00
0,00
Збір за користування радіочастотним ресурсом
70000
90000
20000
0,00
0,04
0,04
Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях
33000
55500
22500
0,00
0,03
0,02
Плата за оформлення посвідчення закордонного українця
100
100
0
0,00
0,00
0,00
Надходження до страхового фонду безпеки авіації
10
 
-10
0,00
0,00
0,00
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища в результаті господарської та іншої діяльності
14382
12999,1
-1382,9
0,00
0,01
0,01
Портовий (адміністративний) збір
24700
26000
1300
0,00
0,01
0,02
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій
83744,3
88694,6
4950,3
-0,01
0,04
0,05
Плата за надання гарантій та позик отриманих за рахунок коштів, залучених державою та/або під державні гарантії
17373,9
22524,7
5150,8
0,00
0,01
0,01
Плата за користування позиками, наданими за рахунок коштів, залучених державою
46015
39583,6
-6431,4
-0,01
0,02
0,03
Відсотки за користування пільговим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла
355,4
600
244,6
0,00
0,00
0,00
Відсотки за користування бюджетними позичками
20000
25986,3
5986,3
0,00
0,01
0,01
Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію
2800000
3607403,3
807403,3
-0,12
1,68
1,79
Надходження коштів від погашення заборгованості ДП"НАЕК"Енергоатом" перед цільовим галузевим фондом створення ядерно - паливного циклу в Україні за придбаний концентрат природного урану та поставлене йому на компенсаційній основі протягом 1994-1999 років ядерне паливо
165687
229860,4
64173,4
0,00
0,11
0,11
Додаткові збори на виплату пенсій
4754202,7
6086962,4
1332759,7
-0,21
2,83
3,04
Сплата збору з купівлі-продажу валюти
2123946,2
1623141,6
-500804,6
-0,60
0,75
1,36
Сплата збору з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім каблучок) платини і дорогоцінного каміння
23842,1
34997,4
11155,3
0,00
0,02
0,02
Сплата збору при відчуженні легкових автомобілів
1125432,3
1871039
745606,7
0,15
0,87
0,72
Сплата збору з операцій купівлі-продажу майна
427352,4
893702,5
466350,1
0,14
0,41
0,27
Сплата збору з послуг стільникового рухомого зв'язку
1053629,7
1664081,9
610452,2
0,10
0,77
0,67
Збір у вигляді надбавки до діючого тарифу на природній газ для споживачів усіх форм власності
701100
1427480
726380
0,21
0,66
0,45
Власні надходження бюджетних установ
9865489,4
12000215
2134725,6
-0,74
5,57
6,31
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами
9534650,3
11526765
1992114,6
-0,75
5,35
6,10
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ
330839,1
473450,1
142611
0,01
0,22
0,21
Доходи від операцій з капіталом
1659679,3
5396744,4
3737065,1
1,44
2,51
1,06
Надходження від продажу основного капіталу
40500
47500
7000
0,00
0,02
0,03
Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, майна, що за правом перейшло у власність держави, та скарбів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі
24000
26000
2000
0,00
0,01
0,02
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
16500
21500
5000
0,00
0,01
0,01
Надходження від реалізації державних запасів товарі
409179,3
1023000
613820,7
0,21
0,48
0,26
Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву
259179,3
873000
613820,7
0,24
0,41
0,17
Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву
150000
150000
0
-0,03
0,07
0,10
Надходження від продажу землі і нематеріальних активів
1210000
4326244,4
3116244,4
1,24
2,01
0,77
Офіційні трансферти
97613,9
95343,7
-2270,2
-0,02
0,04
0,06
Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій
97613,9
95343,7
-2270,2
-0,02
0,04
0,06
Надходження від секретаріату ООН, ОБСЄ або іншої регіональної організації за участь українського контингенту у миротворчих операціях
97613,9
95343,7
-2270,2
-0,02
0,04
0,06
Цільові фонди
725093
773506,6
48413,6
-0,10
0,36
0,46
Платежі до фонду соціального захисту інвалідів
150000
167800
17800
-0,02
0,08
0,10
Збір за забруднення навколишнього природнього середовища
575093
605706,6
30613,6
-0,09
0,28
0,37
Всього доходи бюджету
156367152,2
215359392
58992240,1
 
100,00
100,00
До податкових надходжень відносяться:
Платежі за використані природні ресурси;
Внутрішні податки на товари та послуги;
Податок на міжнародну торгівлю та зовнішні операції;
Податок на прибуток, дохід, збільшення ринкової вартості;
Інші податкові надходження.
Структуру та джерела податкових надходжень наведено в таблиці 2.2

Таблиця 2.2 - Податкові надходження
Податкові надходження (всього)
114446509,9
157709312
43262802,2
0,00
100,00
100,00
податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості
28638600
42281815
13643215,4
1,79
26,81
25,02
Податок на прибуток підприємств
28638600
42281815
13643215,4
1,79
26,81
25,02
Збори за спеціальне використання природніх ресурсів
1908560,7
2815932
907371,3
0,12
1,79
1,67
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянках лісового фонду
100000
133223,3
33223,3
0,00
0,08
0,09
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення
100000
133223,3
33223,3
0,00
0,08
0,09
Збір за спеціальне водокористування
479185
562375,1
83190,1
-0,06
0,36
0,42
Платежі за користування надрами
501079,8
1216533,6
715453,8
0,33
0,77
0,44
Платежі за користування надрами загальнодержавного значення
501079,8
1216533,6
715453,8
0,33
0,77
0,44
Збір за геолого-розвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету
827095,9
902600
75504,1
-0,15
0,57
0,72
Плата за використання інших природніх ресурсів
1200
1200
0
0,00
0,00
0,00
Внутрішні податки на товари та послуги
75168859,9
99604025
24435164,8
-2,52
63,16
65,68
Податок на додану вартість
64221572,5
86069296
21847723,2
-1,54
54,57
56,11
Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)
41653386,3
52940296
11286909,4
-2,83
33,57
36,40
Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами
-18776900
-24525900
-5749000
0,86
-15,55
-16,41
Податок на додану вартість із ввезених на територію України товарів
41345086,2
57654900
16309813,8
0,43
36,56
36,13
Акцизний збір із вироблених в Україні товарів
8999852
11133120
2133268
-0,80
7,06
7,86
Акцизний збір із ввезених на територію України товарів
1319123
1817695
498572
0,00
1,15
1,15
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності
628312,4
583914
-44398,4
-0,18
0,37
0,55
Плата за видачу ліцензій та сертифікатів
78174
95894
17720
-0,01
0,06
0,07
Кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності
2000
2770
770
0,00
0,00
0,00
Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів
300
255
-45
0,00
0,00
0,00
Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового
2511
2535
24
0,00
0,00
0,00
Плата за ліцензію на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами
316
409
93
0,00
0,00
0,00
Плата за державну реєстрацію, крім плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності
3300
4400
1100
0,00
0,00
0,00
Плата за ліцензію на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами
130391
191135
60744
0,01
0,12
0,11
Грошовий (ліцензійний) збір за видачу ліцензій за кабельне мовлення, ретрансляцію, проводове (кабельне) мовлення і час мовлення
3836
19300
15464
0,01
0,01
0,00
Плата за видачу, переоформлення, продовження часу дії ліцензії на користування радіочастотними ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій
330387
198387
-132000
-0,16
0,13
0,29
Плата за ліцензії, видані національною комісією регулювання електроенергетики
22727,4
22731
3,6
-0,01
0,01
0,02
Плата за видачу, переоформлення, продовження часу дії ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та видачу копій і дублікатів таких ліцензій
54370
46098
-8272
-0,02
0,03
0,05
Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції
8455489,3
12589540
4134050,7
0,59
7,98
7,39
Ввізне мито
8060000
12096000
4036000
0,63
7,67
7,04
Мито на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності
4945000
6780000
1835000
-0,02
4,30
4,32
Мито на товари, що ввозяться громадянами
363000
472000
109000
-0,02
0,30
0,32
Мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності
2752000
4844000
2092000
0,67
3,07
2,40
Вивізне мито
299044
364840
65796
-0,03
0,23
0,26
Мито на товари, що вивозяться суб'єктами підприємницької діяльності
299044
364840
65796
-0,03
0,23
0,26
Кошти, отримані за вчинення консульських дій
96445,3
1287000
1190554,7
0,73
0,82
0,08
Інші податки
275000
418000
143000
0,02
0,27
0,24
Податки не віднесені до інших категорій
 
6000
6000
0,00
0,00
0,00
Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства
275000
412000
137000
0,02
0,26
0,24
Неподаткові надходження включають усі безповоротні надходження, крім доходів від продажу капіталу, всі надходження по штрафах і санкціях, крім штрафів за порушення податкового законодавства, а також добровільні, невідплатні поточні надходження з недержавних джерел. Таким чином, неподатковими надходженнями визнаються:
1) доходи від власності та підприємницької діяльності;
2) адміністративні збори і платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу;
3) надходження від штрафів та фінансових санкцій;
4) інші неподаткові надходження.
Структура та джерела неподаткових надходжень наведена в таблиці 2.3
Таблиця 2.3 - Неподаткові надходження
Неподаткові надходження
35637877,1
43961286
8323409,3
0,00
100,00
100,00
Доходи від власності та підприємницької діяльності
14133000,3
17367625
3234624,2
-0,15
39,51
39,66
Частина прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету та дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності
1306200
1659207
353007
0,11
3,77
3,67
Надходження від перевищення валових доходів над видатками НБУ
18757000
3813944
-14943056
-43,96
8,68
52,63
Надходження від грошово-речових лотерей
70000
72000
2000
-0,03
0,16
0, 20
Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних коштів
8000
8000
0
0,00
0,02
0,02
Рентна плата
9924868,7
10599705
674836
-3,74
24,11
27,85
Рентна плата за нафту що видобувається в Україні
3705314
3747221,5
41907,5
-1,87
8,52
10,40
Рентна плата за природній газ, що видобувається в Україні
999210
1258382,5
259172,5
0,06
2,86
2,80
рентна плата за транзитне транспортування пироднього газу
3832346,6
3492439,5
-339907,1
-2,81
7,94
10,75
Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами
198810
219465
20655
-0,06
0,50
0,56
рентна плата за транзитне транспортування аміаку
67246,5
71072,2
3825,7
-0,03
0,16
0, 19
Рентна плата за газовий конденсат, що видобувається в Україні
1121941,6
1811124
689182,4
0,97
4,12
3,15
Інші надходження
948231,6
1214768,8
266537,2
0,10
2,76
2,66
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу
1434547,4
1988404,4
553857
0,50
4,52
4,03
Реєстраційний збір за проведення державних прав та їх обтяжень
15000
15000
0
-0,01
0,03
0,04
Оплата витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справ у судах
3732
26314,4
22582,4
0,05
0,06
0,01
Плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ
3224,2
3650
425,8
0,00
0,01
0,01
Виконавчий збір
95000
100000
5000
-0,04
0,23
0,27
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна
310000
550000
240000
0,38
1,25
0,87
Державне мито
304800
388240
83440
0,03
0,88
0,86
Митні збори
523000
660000
137000
0,03
1,50
1,47
Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України
84700
128000
43300
0,05
0,29
0,24
Плата за надані в оренду ставки, що знаходятmся в басейнах річок загальнодержавного значення
1091,2
1200
108,8
0,00
0,00
0,00
Плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів
94000
116000
22000
0,00
0,26
0,26
Інші неподаткові надходження
10204840
12605043
2400202,5
0,04
28,67
28,63
Надходження коштів від реалізації конфіскованого майна
24000
349008650
348984650
793,83
793,90
0,07
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності
4800
8650
3850
0,01
0,02
0,01
Надходження коштів від реалізації космічної техніки військового та подвійного призначення, що належить Національному космічному агентству України
50
50
0
0,00
0,00
0,00
Надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних сил України та інших утворених згідно з законодавством формувань правоохоронних органів
1165064
606384,6
-558679,4
-1,89
1,38
3,27
Інші надходження
481492
488657,2
7165,2
-0,24
1,11
1,35
Збори за послуги пов'язані з охороною прав на інтелектуальну власність
10700
10700
0
-0,01
0,02
0,03
Інші надходження
178300
134670
-43630
-0, 19
0,31
0,50
Надходження від видачі сертифікатів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами
3000
3000
0
0,00
0,01
0,01
Відрахування від суми витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв
4500
4500
0
0,00
0,01
0,01
Надходження від збору за проведення гастрольних заходів
1500
1500
0
0,00
0,00
0,00
Надходження коштів від продажу спеціальних дозволів на користування надрами та збору за видачу таких дозволів
150000
150000
0
-0,08
0,34
0,42
Плата за виділення номерного ресурсу
16000
19100
3100
0,00
0,04
0,04
плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні
 
6588,1
6588,1
0,01
0,01
0,00
Збір за користування радіочастотним ресурсом
70000
90000
20000
0,01
0, 20
0, 20
Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях
33000
55500
22500
0,03
0,13
0,09
Плата за оформлення посвідчення закордонного українця
100
100
0
0,00
0,00
0,00
Надходження до страхового фонду безпеки авіації
10
 
-10
0,00
0,00
0,00
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища в результаті господарської та іншої діяльності
14382
12999,1
-1382,9
-0,01
0,03
0,04
Портовий (адміністративний) збір
24700
26000
1300
-0,01
0,06
0,07
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій
83744,3
88694,6
4950,3
-0,03
0, 20
0,23
Плата за надання гарантій та позик отриманих за рахунок коштів, залучених державою та/або під державні гарантії
17373,9
22524,7
5150,8
0,00
0,05
0,05
Плата за користування позиками, наданими за рахунок коштів, залучених державою
46015
39583,6
-6431,4
-0,04
0,09
0,13
Відсотки за користування пільговим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла
355,4
600
244,6
0,00
0,00
0,00
Відсотки за користування бюджетними позичками
20000
25986,3
5986,3
0,00
0,06
0,06
Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію
2800000
3607403,3
807403,3
0,35
8,21
7,86
Надходження коштів від погашення заборгованості ДП"НАЕК"Енергоатом" перед цільовим галузевим фондом створення ядерно - паливного циклу в Україні за придбаний концентрат природного урану та поставлене йому на компенсаційній основі протягом 1994-1999 років ядерне паливо
165687
229860,4
64173,4
0,06
0,52
0,46
Додаткові збори на виплату пенсій
4754202,7
6086962,4
1332759,7
0,51
13,85
13,34
Сплата збору з купівлі-продажу валюти
2123946,2
1623141,6
-500804,6
-2,27
3,69
5,96
Сплата збору з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім каблучок) платини і дорогоцінного каміння
23842,1
34997,4
11155,3
0,01
0,08
0,07
Сплата збору при відчуженні легкових автомобілів
1125432,3
1871039
745606,7
1,10
4,26
3,16
Сплата збору з операцій купівлі-продажу майна
427352,4
893702,5
466350,1
0,83
2,03
1, 20
Сплата збору з послуг стільникового рухомого зв'язку
1053629,7
1664081,9
610452,2
0,83
3,79
2,96
Збір у вигляді надбавки до діючого тарифу на природній газ для споживачів усіх форм власності
701100
1427480
726380
1,28
3,25
1,97
Власні надходження бюджетних установ
9865489,4
12000215
2134725,6
-0,39
27,30
27,68
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами
9534650,3
11526765
1992114,6
-0,53
26,22
26,75
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ
330839,1
473450,1
142611
0,15
1,08
0,93
На основі даних про доходи державного бюджету України за 2008 - 2009 роки проаналізуємо доходи бюджету, визначимо їх структуру та джерела надходжень. Результати аналізу зведемо в таблицю 2.1
Для наглядності аналізу зобразимо на рисунку 2.1 динаміку зміни доходів державного бюджету України за 2008 - 2009 роки у вигляді стовпчикових діаграм.
Значення показників, тис.грн.
Подпись: Значення показників, тис.грн. SHAPE  \* MERGEFORMAT
0,00
20000000,00
40000000,00
60000000,00
80000000,00
100000000,00
120000000,00
140000000,00
160000000,00
180000000,00
Кошти з інших
бюджетів
Податкові
надходження
Неподаткові
надходження
Доходи від
капіталом
Офіційні
трансферти
Цільові фонди
2008 рік
2009 рік

Рис.2.1 - Динаміка зміни доходів державного бюджету України за 2008 - 2009 роки
Структуру надходжень державного бюджету зображено графічно на рисунку 2.2

Рис.2.2 - Структура надходжень державного бюджету
В 2009 році загальна сума доходів державного бюджету становить 215359392,3 тис. грн., що на 58992240,1 тис. грн. або на 38% більше ніж в 2008 році. Причому, зросли всі доходи бюджету, крім офіційних трансфертів (рис.2.1, табл.2.1). Найбільшим чином на таке зростання вплинуло збільшення в 2009 році на 43262802,2 тис. грн. податкових надходжень. Також слід відмітити, що податкові надходження займають основну частку.
На зростання податкових надходжень в свою чергу вплинуло:
збільшення в 2009 році майже на 50% податків на доходи (прибутки), зборів за спеціальне використання природних ресурсів та податків на міжнародну торгівлю та зовнішні операції;
збільшення на 33% внутрішніх податків на товари та послуги і на 52% інших податків.
Основну частку податкових надходжень як в 2008, так і в 2009 році займають внутрішні податки на товари та послуги (66% і 63% відповідно), які здебільшого сформовані за рахунок податку на додану вартість. Найменшу питому вагу в структурі податкових надходжень займають збори за спеціальне використання природних ресурсів (близько 2%) та інші податки (0,2%).
Неподаткові надходження збільшили доходи державного бюджету на 8323409,3 тис. грн. в 2009 році порівняно з попереднім. Їх частка в структурі загальних доходів в 2008 році становила 23%, а в 2009 - 20%. На зростання неподаткових надходжень вплинуло збільшення на 553857 тис. грн. (40%) адміністративних зборів та платежів, а також збільшення приблизно на 23% доходів від власності, власних надходжень бюджетних установ та інших неподаткових надходжень. Причому, найбільшим чином зросли доходи від оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справ у судах та надходження від перевищення валових доходів над видатками НБУ. В звітному році порівняно з 2008 роком ці доходи збільшилися в 7 та в 2 рази відповідно.
Завдання 3. Скласти кошторис районної лікарні на основі таких показників
норма витрат на харчування на 1 ліжко-день - 3.85 грн.;
норма витрат на придбання медикаментів і перев’язувальних засобів на 1 ліжко-день - 2,60 грн.;
нарахування на зарплату - 38%
Вихідні дані
Таблиця 3.1-показники для складання кошторису районної лікарні

Назва показника
сума
1
Норма витрат на харчування на 1 ліжко-день, грн.
3,85
2
норма витрат на придбання медикаментів і перевязувальних засобів на 1 ліжко-день, грн.
2,6
3
нарахування на зарплату,%
38
4
середньорічна кількість ліжок, од.
210
5
Число днів функціонування одного ліжка протягом року, днів
314
6
Витрати за окремими кодами економічної класифікації видатків на рік, в тис. грн:
 
 (1131) канцелярське приладдя, матеріали і предмети для господарських потреб
15
 (2110) придбання обладнання
16
 (2130) капітальний ремонт будинків і споруд
30
 (1160) оплата комунальних послуг та електроенергії, з них
 (1161) оплата теплопостачання
(1162) оплата водопостачання та водовідведення (1163) оплата електроенергії
(1162) оплата природнього газу
 15 11
 13
4
7
середньорічне число посад:
 
лікарі
48
середній медперсонал
92
молодший медперсонал
44
адм. - госп., обслуг. та ін. персонал
37
8
Середня ставка на 1 посаду в місяць
 
лікарі
653
середній медперсонал
425
молодший медперсонал
350
адм. Госп, обслуг. Та ін. персонал
390
Завдання:
Визначити загальну кількість ліжок-днів у році по лікарні;
Розрахувати витрати лікарні за такими напрямами:
(1110) заробітна плата;
(1133) видатки на харчування;
(1132) придбання медикаментів і перев’язувальних засобів;
3) скласти кошторис видатків районної лікарні
Для складання кошторису районної лікарні розраховуємо такі показники:
Середньорічна кількість ліжок у лакувальних закладах:
К = середньорічна кількість ліжок * число днів
Отже, надалі розраховуємо
К = 210*314= 65940 (шт)
2. Розрахуємо норму витрат на харчування, вона розраховується, як добуток середньорічної кількості ліжок на норму витрат на харчування (3,85):
Н=65940*3,85=17127 (грн)
3. Визначимо норму витрат на придбання медикаментів і перев’язувальних засобів на 1 ліжко - день:
Н = 65940*2,6 = 171444 (грн)
4. Річний фонд заробітної плати працівників медичного закладу розраховується за формулою:
, де
Зсі - середньомісячна ставка заробітної плати для і - ї групи медичного персоналу за тарифним списком; Ссі - середньорічна кількість посад по і - й групі працівників; n - 4и групи персоналу: лікарі, середній медичний персонал, молодший медичний персонал, адміністративно - господарський та іншй персонал.
Ф рік = (48*653+92*425+44*350+37*390) *12 = 100274 (ум. од)
Нарахування на заробітну плату становлять 38% розраховуються, як:
100274*0,38 = 38104,12 (ум. од)
Отже, можна скласти кошторис, який буде мати такий вигляд.
Кошторис доходів і видатків на 2009 рік
________________________________________________
(код та назва бюджетної установи, організації)
_______________________________________________ ,
(найменування міста, району, області)
вид бюджету____________________________________ ,
код та назва відомчої класифікації головного розпорядника коштів
_______________________________________________ ,
код та назва функціональної класифікації _______ (грн.)
Показники
Код
загальний фонд
Доходи - усього
Ч
Надходження коштів із загального фонду бюджету
Ч
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету
Ч
у т. ч. - спеціальні кошти
24120100
 - інші власні надходження
24120300
 - інші доходи (розписати за видами)
Видатки - усього
Ч
I. Поточні видатки
1000
Оплата праці працівників бюджетних установ
1110
100274,0
Заробітна плата
1111
Грошове утримання військовослужбовців
1112
Нарахування на заробітну плату
1120
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки
1130
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
1131
15,0
Медикаменти та перев’язувальні матеріали
1132
171444,0
Продукти харчування
1133
17127,0
М’який інвентар та обмундирування
1134
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів
1135
Оренда та експлуатаційні послуги
1136
Поточний ремонт обладнання, інвентарю, будівель і технічне обслуговування обладнання
1137
Послуги зв’язку
1138
Оплата інших послуг та інші видатки
1139
Видатки на відрядження
1140
Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення
1150
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
1160
Оплата теплопостачання
1161
15,0
Оплата водопостачання і водовідведення
1162
11,0
Оплата електроенергії
1163
13,0
Оплата природного газу
1164
4,0
Оплата інших комунальних послуг
1165
Оплата інших енергоносіїв
1166
Дослідження і розробки, державні програми
1170
Виплата процентів (доходу) за зобов’язаннями
1200
Субсидії і поточні трансферти
1300
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
1310
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів
1320
Поточні трансферти населенню
1340
Виплата пенсій і допомоги
1341
Стипендії
1342
Інші поточні трансферти населенню
1343
Поточні трансферти за кордон
1350
IІ. Капітальні видатки
2000
Придбання основного капіталу
2100
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
2110
16,0
Капітальне будівництво (придбання)
2120
Будівництво (придбання) житла
2121
Будівництво (придбання) адміністративних об’єктів
2122
Інше будівництво (придбання)
2123
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація
2130
30,0
Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду
2131
Капітальний ремонт та реконструкція адміністративних об’єктів
2132
Капітальний ремонт та реконструкція інших об’єктів
2133
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури
2134
Створення державних запасів і резервів
2200
Придбання землі і нематеріальних активів
2300
Капітальні трансферти
2400
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2410
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів
2420
Капітальні трансферти населенню
2430
Капітальні трансферти за кордон
2440
ІІІ. Нерозподілені видатки
3000
ІV. Кредитування з вирахуванням погашення*
4000

Перелік використаної літератури

1. Закон України "Про державний бюджет України на 2008 рік". ВВР, 2008, № 7-8, ст. .66.
2. Закон України "Про державний бюджет України на 2009 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України". ВВР, 2009,№ 5-6, № 7-8, ст. .78.
3. Опарін В.М., Малько В.І., Кондратюк С.Я. Бюджетна система: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2000. - 208 с.
4. Пасічник Ю.В. Бюджетна система: Навч. посібник. - Черкаси: Відлуння, 1999. - 376 с.
5. Юрій С.І., Бескид Й.М. Бюджетна система: Навчально-методичний посібник. Тернопіль: ТАНГ, 2001. - 150 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Контрольна робота
782.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Складання кошторису витрат
Базове складання будівельної кошторису
Складання кошторису витрат на виробництво і ціноутворення
Методика складання кошторису видатків бюджетних установ та аналіз його виконання
Розрахунок кошторису запроектованого обєкта
Розрахунок кошторису запроектованого об єкта
Розрахунок кошторису запроектованого об єкта
Зміст і методика обчислення кошторису виробництва
© Усі права захищені
написати до нас