Системи управління якістю продукції на ВАТ Фармстандарт Лексредства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ
ВВЕДЕНІЕ_ 3
1. ОБ'ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ, СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 6
1.1.Качество продукції: основні поняття, терміни та визначення 6
1.2. Якість і конкурентоспроможність продукціі_ 8
1.3. Управління якістю продукції у фармацевтичній промисловості 10
2. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА харктеристики ВАТ «Фармстандарт-ЛЕКСРЕДСТВА», ЗМІСТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ПРЕДПРІЯТІІ_ 14
2.1. Оцінка якості продукції на ВАТ «Фармстандарт-Лексредства» _ 14
2.2. Політика підприємства в області якості продукціі_ 22
2.3. Нормативно-правове забезпечення системи якості продукціі_ 24
3. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЯКІСТЮ НА ВАТ «Фармстандарт-ЛЕКСРЕДСТВА» _ 33
ВИСНОВКИ І ПРЕДЛОЖЕНІЯ_ 37
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ_ 39
ДОДАТОК

ВСТУП

Актуальність обраної теми незаперечна тому, що в Росії зараз відбувається ринкова реформа, а одним з найважливіших чинників зростання ефективності виробництва є поліпшення якості продукції, що випускається.
Підвищення якості продукції, що випускається розцінюється в даний час, як вирішальна умова її конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках. Конкурентоспроможність продукції багато в чому визначає престиж країни і є вирішальним фактором збільшення її національного багатства.
У структурі експорту народного господарства нашої держави виробництво лікарських засобів становить порівняно невелику величину, тобто наш експорт до цих пір має сировинну спрямованість.
Основною причиною вкрай малих обсягів експорту продукції лікарських засобів є її недостатня конкурентоспроможність, а посилює цю причину ужесточающаяся на світових ринках конкуренція.
Найважливішим джерелом зростання ефективності виробництва є постійне підвищення технічного рівня і якості продукції, що випускається. Для технічних систем характерна жорстка функціональна інтеграція всіх елементів, тому в них немає другорядних елементів, які можуть бути неякісно спроектовані і виготовлені. Таким чином сучасний рівень розвитку НТП значно посилив вимоги до технічного рівня і якості виробів у цілому і їх окремих елементів. Системний підхід дозволяє об'єктивно вибирати масштаби і напрямки управління якістю, види продукції, форми і методи виробництва, які забезпечують найбільший ефект зусиль і коштів, витрачених на підвищення якості продукції. Системний підхід до поліпшення якості продукції дозволяє закласти наукові основи промислових підприємств, об'єднань, плануючих органів.
У промислово розвинених країнах в багатьох фірмах і компаніях функціонують системи якості, успішно забезпечують високу якість і конкурентоспроможність продукції, що випускається. У більшій частині ці системи аналогічні вітчизняним комплексним системам управління якістю продукції (КС УКП), але на відміну від них вони значно ефективніше.
Склад і сутність систем якості регламентується низкою міжнародних стандартів з управління якістю продукції. Для споживачів наявність таких систем у виробників продукції є гарантією того, що їм буде поставлена ​​продукція необхідної якості в повній відповідності з договорами (контрактами). Тому нерідко споживач при укладанні контрактів вимагає перевірки наявної у виробника системи забезпечення якості на відповідність її вимогам міжнародних стандартів. Таким чином, російським підприємствам без подібного роду систем забезпечення якості продукції не обійтися.
Мета роботи - дослідити систему управління якістю продукції на підприємстві ВАТ «Фармстандарт-Лексредства».
Для реалізації поставленої мети ми вважає за необхідне поставити і вирішити цілий комплекс завдань. Серед них доцільно виділити наступні:
- Дослідити сутність управління якістю продукції;
- Простежити еволюцію форм якістю продукції як усередині країни, так і за кордоном;
- Оцінити застосування набутого вітчизняного та міжнародного досвіду в системному підході до управління якістю продукції;
- Вивчити основні принципи сертифікації систем управління якістю продукції;
- Дати рекомендації щодо подальшого вдосконалення системи управління якістю продукції на досліджуваному підприємстві.
В якості об'єкта дослідження було обрано підприємство ВАТ «Фармстандарт-Лексредства», з успішно функціонує на ньому протягом 20 років комплексною системою управління якістю продукції.
Предмет дослідження - ВАТ «Фармстандарт-Лексредства»
ВАТ «Фармстандарт-Лексредства» розташовується за адресою: 1 Агрегатний пер., Будинок 1, корп. А, кв. 18, тел. 6-00-05, 6-00-17. Підприємство займається виробництвом та реалізацією лікарських засобів, закуповує лікарську сировину з ближнього зарубіжжя, з Білорусі та Україні, а так само з США.
Для вирішення поставлених завдань були використані наступні методи дослідження: порівняльний, історичний, угруповання, систематизація результатів.
Інформаційна база дослідження. При підготовці роботи використовувалися матеріали періодичної преси, представлені в основному статтями менеджерів, юристів і практичних розробників систем управління якістю продукції на виробництві. Для більш повного розкриття теми використали досить об'ємний матеріал спеціальної літератури, перелік якої наведено у заключній частині.

1. ОБ'ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ, СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

1.1.Качество продукції: основні поняття, терміни та

визначення

У сучасних умовах переходу до ринкової економіки серед безлічі проблем, пов'язаних із забезпеченням як виживання, так і наступного нормального розвитку підприємств і організацій, головною і вирішальною є проблема якості продукції, робіт і послуг. У найближчі роки в кращому становищі опиняться ті підприємства, які зможуть забезпечити не тільки найвищу продуктивність праці, але й високу якість, новизну і конкурентоспроможність продукції. - Поняття і терміни, що використовуються в області управління якістю, визначаються міжнародними і національними стандартами. Міжнародний стандарт ІСО 8402-94 встановлює терміни за якістю, пояснює їх суть і те, як вони застосовуються у стандартах ІСО серії 9000 «Системи якості».
Якість визначено як сукупність характеристик об'єкта, що відносяться до його здатності задовольняти встановлені і передбачувані потреби.
Об'єкт - це те, що може бути індивідуально описане і розглянуте, тобто це широке поняття, яке включає не тільки продукцію, але й діяльність або процес, організацію або особу.
Продукція розглядається як результат діяльності або процесу.
- Згідно з ГОСТ 15467-79 «Управління якістю продукції. Основні поняття, терміни та визначення "якість продукції - це сукупність властивостей, що обумовлюють її придатність задовольняти певні потреби відповідно до призначення.
Продукція тут розглядається як матеріалізований результат процесу трудової діяльності, у якого корисними властивостями і призначений для задоволення потреб громадського або особистого характеру. Результати праці можуть бути упредметненими (сировина, матеріали, технічні пристрої, харчові продукти і т.д.) і неовеществленной (енергія, інформація). Терміни і поняття, що розглядаються нижче, відносяться тільки до уречевлених результатами праці.
Враховуючи, що властивість продукції є вихідною характеристикою її якості, розглянемо пов'язані з ним поняття і терміни.
Властивість продукції - це об'єктивна особливість, яка проявляється при створенні, експлуатації або споживанні вироби. Термін «експлуатація» застосовується до такої продукції, яка в процесі використання витрачає свій ресурс, а «споживання» відноситься до такої, яка при її використанні витрачається сама. Властивості можна розділити на прості і складні, наприклад: надійність виробу є складним властивістю, що обумовлено відносно простими його властивостями - безвідмовністю, довговічністю, ремонтопридатністю і сохраняемостью.
Ознакою продукції є якісна чи кількісна характеристика будь-яких її властивостей або станів. До якісних ознак можна віднести колір матеріалу, форму виробу, наявність на поверхні деталі антикорозійного або декоративного покриття, спосіб скріплення деталей виробу (зварювання, клепка), спосіб налаштування або регулювання технічних пристроїв (ручний дистанційний, напівавтоматичний). Якісні ознаки можуть носити альтернативний характер і мають тільки два взаємовиключних варіанти, наприклад наявність або відсутність захисного покриття на деталях, наявність або відсутність дефектів. У швейних виробах використання взаємозамінних ниток: бавовняних, армованих, лавсанових або капронових - багатоваріантний якісної ознаки.
Кількісний ознака є параметром продукції може бути одним із показників її якості.
Показник якості продукції - кількісна характеристика однієї або кількох властивостей продукції, які складають її якість, то розглядається відповідно до певних умов її створення, експлуатації і споживання.
Багато показників якості продукції є функціями її параметрів. Так, показник довговічності свердла залежить від ширини направляючої стрічки (геометричного параметра) і від механічних характеристик матеріалу свердла (структурних параметрів).
Розглянуті поняття «ознака», «параметр», «показник якості продукції» дозволяють визначити взаємозв'язки між ними, що й показано на рис. 1.
Рис. 1. Взаємозв'язок ознак, параметрів та показників якості продукції
Номенклатура показників якості залежить від призначення продукції і визначається кількісними характеристиками її властивостей, які забезпечують можливість оцінки рівня її якості. Показники якості мають заголовок і чисельне значення.

1.2. Якість і конкурентоспроможність продукції

Щоб продукція стала конкурентоспроможною, вона повинна виконувати свої функції краще, ніж аналогічна, володіти більшою надійністю або мати інші властивості, суттєві для споживача, ніж та, що пропонується іншими виробниками.
Однак конкурентоспроможної може виявитися також продукція рівного якості і навіть дещо поступається конкуруючої, оскільки до числа умов, які цікавлять споживача, відносяться також його звичка до певної продукції, марці, фірмі, будь-якої особливої ​​межі продукції, сімейна традиція чи інші подібні фактори. На конкурентоспроможність продукції в останні роки все більший вплив робить можливість виробника поставити споживачеві її раніше за своїх конкурентів і забезпечити краще обслуговування, кращий сервіс.
Продукція може виявитися конкурентоспроможною і випадково. Така ситуація трапляється за певних економічних та організаційних умов: найбільш часто при малому бізнесі і рідше - при середньому. Великі виробничі компанії вже давно не розраховують на випадкову конкурентоспроможність своєї продукції. Вони ретельно вивчають ринок, бажання і можливості споживачів, проводячи маркетингові дослідження.
Якщо виробнику пощастило і його продукція волею випадку виявилася конкурентоспроможною, то йому потрібно, по-перше, з'ясувати можливо точно причини, що зумовили цей випадок, а по-друге, встигнути вжити заходів щодо збереження свого виграшного положення.
Сучасний етап розвитку російської економіки визначається також посиленням взаємозалежності виробництва і споживання. Підвищується роль споживача в оцінка якості продукції і витрат на її виробництво і споживання. У зв'язку з цим з усієї сукупності потреб доцільно виділити систему кінцевих потреб та визначити їх вплив на ріст і зміна структури суспільного виробництва. Саме тут у найбільш повному вигляді виявляється інтеграція виробництва з кінцевим споживачем.
Економічна інтеграція виробника і споживача призвела до того, що стали встановлюватися так звані витрати виробника, зумовлені необхідністю підвищення якості продукції, що випускається їм продукції, і економія споживача, що досягається за рахунок використання ним продукції високої якості. Взаємна економічна зацікавленість і відповідальність між виробниками і споживачами є основою переходу від діючої ціни виробництва з усіма її негативними наслідками до ціни відтворення, в якій заздалегідь відображаються затрати праці і його економія.
Таким чином формується споживно-вартісний підхід до забезпечення якості продукції, що має своєю метою, по-перше, створення умов для зниження витрат виробництва на суму корисного ефекту споживної вартості, а по-друге, підвищення ступеня задоволення потреб людини за рахунок збільшення корисності і якості продукції . Він повинен органічно входити складовою частиною в механізм економічних відносин між виробництвом і споживанням, виробниками і споживачами.

1.3. Управління якістю продукції у фармацевтичній промисловості

Фармацевтичний ринок в Росії почав створюватися в 1991-1992 рр..
У 1991 р. урядом РФ було ухвалено рішення про лібералізацію оптових цін. Слідом за цим було рішення про лібералізацію роздрібних цін і був підписаний наказ міністра охорони здоров'я та медичної промисловості РФ про право юридичної особи для розподільчої мережі установам оптового і роздрібного ланки. Крім того, в тому ж 1992 р. постановою уряду РФ і наказом Міністерства охорони здоров'я РФ була створена структура дозвільної системи з видачею ліцензії на право виробництва лікарських засобів і фармацевтичної діяльності, а також сформована первісна система на отримання ліцензій на ввезення лікарських засобів. У ці два роки були сформовані умови для переходу до ринкової економіки фармацевтичної промисловості, системи оптового постачання та роздрібного продажу ліків [19, c.182].
На фармацевтичному ринку сьогодні є приблизно 9 тисяч препаратів, проте в асортименті їх налічується максимум одна тисяча.
Важко навіть уявити собі торгове підприємство, яке було б настільки ж чуже ринкових відносин, як були далеко від них аптеки напередодні реформ.
Майже всі медикаменти на початку 1992 р. надходили в аптеку з державних складів. Впливати на їх асортимент і кількість аптеки реально не могли: брали все, що привезуть. Надійшли ліки реалізовувалися теж далеко не ринковими методами, часто минаючи прилавок. Результат був приголомшливим: в аптеках можна було реально купити менше 30 відсотків самих ходових препаратів.
Асортиментна політика - система заходів щодо визначення набору товарних груп, найбільш бажаних дня успішної роботи на ринку і які забезпечують економічну ефективність діяльності підприємства в цілому. Відомо, що основною проблемою більшості фармацевтичних підприємств є брак фінансових коштів на закупівлю необхідного обладнання та реконструкцію приміщень для приведення виробництва лікарських засобів у відповідність зі стандартами GMP. До цих пір російські експерти не прийшли до обопільної згоди в питанні, якою кількістю фінансових коштів необхідно розташовувати середньому національному фармацевтичному підприємству, щоб здійснити перехід на виробництво лікарських засобів відповідно до стандартів GMP. Наприклад, радник апарату уряду Росії, професор В.В. Берегових оцінив потреби російських заводів у фінансових ресурсах в 500 млн доларів США, а директор ГУП «Московський ендокринний завод» Ю.Ф. Дощіцин назвав набагато більшу цифру - 3-4 млрд доларів США [19, c.146].
Незалежно від оцінок фінансові проблеми залишаються. І кожне підприємство вирішує їх самостійно, як правило, шляхом інвестування у виробництво власних коштів. Але власними силами з проблемою все ж таки не впоратися. Тому всі без винятку підприємства зацікавлені в припливі інвестицій ззовні або, принаймні, в існуванні ефективної системи надання кредитів. Уряд Російської Федерації прийняв рішення про надання низці комерційних банків гарантій під кредитні лінії Гермес, що трохи поліпшує позиції російських підприємств.
GMP (Good Manufacturing Practice) - звід стандартів та положень для виробництва медикаментів і деяких видів продуктів харчування, який знаходиться під контролем FDA (урядове агентство з контролю Харчових продуктів і лікарських препаратів США) [14, с.109]. GMP має силу закону і контролює як сам процес виробництва так і різні виробничі фактори. Дотримання вимог GMP гарантує випуск ефективних і безпечних продуктів найвищої якості. Правила GMP передбачають якісний підхід до виробництва продукції, щоб уникнути помилок і порушень, що, у свою чергу, захищає споживача від придбання малоефективних і навіть небезпечних продуктів. Недодержання стандартів GMP може викликати серйозні наслідки для виробника, включаючи штрафи, втрату ліцензії і навіть кримінальну відповідальність. В даний час переважна більшість фармацевтичних підприємств в усьому світі випускає свою продукцію з дотриманням стандартів GMP.
На сьогоднішній день мало хто з керівників фармацевтичних підприємств Росії заперечує проти необхідності переходу на стандарти GMP. Не підозрюють і уряд цієї країни в умисних «змови», націлених на підрив російської промисловості. Як зазначив директор ГНЦА А.М. Єгоров, перехід вітчизняних підприємств на виробництво лікарських засобів відповідно до стандартів GMP, створення конкурентоспроможної продукції - один з кроків Росії до вступу до Світової організації торгівлі (WTO).
Голова Громадської експертної ради з проблем медичної та фармацевтичної промисловості при Комітеті з питань промисловості, будівництва і наукомістких технологій Держдуми Росії Н.Б. Азарова зазначила, що фармацевтична галузь країни не є лідером промислового виробництва. Ймовірно, це стало причиною сприйняття медичної промисловості не як окремої галузі виробництва, а як ланки системи забезпечення лікарськими засобами. У зв'язку з вищевикладеним, вирішення проблем фармацевтичної індустрії до недавнього часу перебувало в компетенції Комітету з охорони здоров'я. Тим часом фармацевтична індустрія є однією з галузей промислового виробництва. В даний час в Росії намітилися позитивні зміни - проблемами виробництва лікарських засобів займається Комітет з питань промисловості, а Комітет з охорони здоров'я вирішує питання їх споживання і розподілу.
Основною проблемою, що гальмує перехід галузі на національний стандарт GMP, залишається брак фінансових коштів. Експерти вважають, що введення ПДВ у поточному році може підірвати в Росії всю систему забезпечення лікарськими засобами, і як наслідок постраждають усі без винятку ланки ланцюга: і виробник, і дистриб'ютор, і аптеки, а найбільше - споживач. І держава, яке, надавши громадянам право отримання безкоштовної медичної допомоги, несе на своїх плечах величезний фінансовий тягар оплати виробництва лікарських засобів. Схоже, скасовуючи існуючі пільги, держава виступає в ролі унтер-офіцерської вдови, яка сама себе висікла [16, c.67].

2. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА харктеристики ВАТ «Фармстандарт-ЛЕКСРЕДСТВА», ЗМІСТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

2.1. Оцінка якості продукції на ВАТ «Фармстандарт-Лексредства»

ВАТ "Фармстандарт - Лексредства", дочірня компанія ICN Pharmacenticals Inc. Розташоване за адресою: Росія, 305909, м. Курськ, вул. 2-я Агрегатна, 1а/18. Керівник підприємства - Прохода Євген Федорович.
Акціонерне товариство "Фармстандарт - Лексредства" - найбільший виробник готових лікарських засобів в Центрально-чорноземному регіоні і входить до десятки провідних виробників медикаментів в Росії.
Сьогодні потужне курський підприємство "Фармстандарт - Лексредства" виробляє 89 найменувань продукції з них 71 готова лікарська форма і 18 субстанцій. Це - найбільше і сучасне підприємство в складі "Фармстандарт - Росія. Велика частина випускаються препаратів внесена до" Переліку життєво важливих лікарських засобів ".
У 2001 році за програмою організації виробництва імпортозамінних препаратів освоєний випуск ще 9 нових препаратів, в тому числі таблеток, вкритих оболонкою. У перспективі - виробництво шипучих таблеток.
На ВАТ "Фармстандарт-Лексредства" взято курс на прискорене впровадження у виробництво вимог міжнародних стандартів GMP.
Розроблено і впроваджується програма переходу всіх вироблених таблеток у блістерну упаковку ПВХ і фольги з вкладенням в індивідуальну пачку.
Підприємство успішно реалізує програму оновлення портфеля продуктів.
Щорічно впроваджується до 10 нових продуктів. Планується випуск сиропу Лоратадину, сиропу Оліговіта Бебі, сиропу і таблеток Азитроміцину, таблеток аміодарону, пентоксифілін, диклофенак та ін
На Курському заводі виробляються також і субстанції. ВАТ "Фармстандарт-Лексредства" - єдине в Росії виробляє субстанцію парацетамолу відповідно до світових стандартів. У підприємства "Фармстандарт-Лексредства" основна мета - випуск якісних та необхідних для збереження здоров'я препаратів. По заслугах оцінені досягнення колективу підприємства: у 1995 році воно удостоєно міжнародної нагороди "Факел Бірмінгема", в 1997 році - в Парижі його продукція відзначена XXV Міжнародним Призом за якість.
Всього на підприємстві працює 1200 осіб.
На ВАТ «Фармстандарт - Лексредства» проводяться наступні препарати: Йоду продукти і препарати для фармацевтичних засобів, Таурин (2-аміноетансульфонова кислота) для фармацевтичних засобів, Сульфаніламіди, сульфатіазолу, Сульфонаміди (сульфаніламіди) і їхні препарати, Анестезуючі кошти місцеві, Анальгетики, Протизапальні препарати , Жарознижуючі кошти, антиастматичні препарати, Антикоагулянти крові, Антиаритмічні препарати, Коронарні вазоділятори (судинорозширювальні препарати), Седативні препарати і транквілізатори, М'язові релаксанти (спазмолітики) та їх антагоністи, Антагоністи кальцію (фармацевтичні препарати), Очні препарати, Антациди й препарати для виразки шлунка , Фармацевтичні препарати для обміну речовин не зазначені де-небудь в іншому місці, Антиалергічні препарати і антигістаміни, Респіраторні стимулятори, Антітріхомональние кошти, Антибактеріальні препарати, Антіпаразітіческіе кошти, Антисептики дерматологічні, Вугілля активоване.
У минулому 2004 році чистий прибуток підприємства склав 15 млн. руб. Може бути місячна заробітна плата дорівнювала 11 тис. руб.
На ВАТ «Фармстандарт-Лексредства» якість продукції в основному контролює відділ за якістю продукції.
Відділ з якості продукції створений і успішно функціонує на підприємстві з 2002 року, основною його метою є - покращення якості всієї продукції ВАТ «Фармстандарт - Лексредства». Він створений відповідно до Федерального закону РФ «Про стандартизацію».
У відділ за якістю входить 22 людини, з них 13 контролерів, 9 майстрів. На ВАТ «Фармстандарт-Лексредства» у відділ за якістю приймають тільки фахівців з вищою фармацевтичною або технічною освітою.
Відділ з якості здійснює два види контролю:
1) Вхідний у процес виробництва - плановий. Протягом двох місяців співробітники відділу по якості відповідно до встановленого розпорядком контролюють той чи інший цех, охоплюючи за звітний період все виробництво.
2) Контроль не входить у процес виробництво. Раз на місяць береться в довільному порядку готова продукція того чи іншого цеху і повністю перевіряється на відповідність складу і якості - встановленим стандартам.
Так само на підприємстві здійснюються такі методи контролю:
1) статистичний контроль;
2) внутрішній аудит (перевірка препаратів своїми працівниками);
3) аудит споживача;
4) аудит сертифікаційного органу (проводиться кожні пів року).
З 2001 р. на ВАТ «Фармстандарт - Лексредства» контролюючим органом стала бракованої продукції. У цьому ж році було вжито такі заходи по поліпшенню якості:
встановлений налагоджували канал для пластів крупноштучних вітамін;
реконструйована ділянка парацетамолу;
виготовлені штампи під глазирувальні вітаміни на лінії;
проведено ремонт глазировочной лінії на другому етапі цеху;
виготовлені напрямні для печі;
проведена сертифікація продукції, що випускається на 2002 р.;
розроблені барвисті коробки для ліків серії «Проходол»;
Для прикладу розглянемо результати одного з етапів контролю не входить у процес виробництва.
Відділом по якості продукції були обрані наступні препарати: «Пенталгін»; «Цитрамон П»; «андипал».
Відповідно до технології, «Пенталгін» має включати наступні речовини:
Анальгіну 0,3 р.
Парацетамол 0,3 р.
Кофеїну 0,05 г.
Фенобарбіталу 0,01 г.
Кодеїну фосфату 0,008 р.
У результаті перевірки були виявлені незначні відхилення, в порошку «Пенталгін» парацетамолу було на 0,010 р. більше норми, що дозволяється за ГОСТом 123476-03.
За результатами контролю «Цитрамон П» повністю відповідають встановленим ГОСТу. 1 таблетка містить кислота ацетилсаліцилова 0,24 г., парацетамол 0,18 г., кофеїну моногідрат 0,03 р., а також допоміжні речовини: крохмаль картопляний, кальцію фосфат. Таблетки білого кольору, без запаху або зі слабким запахом.
У «андипал» було виявлено відхилення від норми. Перевіряється препарат містив:
Анальгіну 0,245 р.
Фенобарбіталу 0,02 р.
Дибазолу 0,025 р.
Папаверину гідрохлорид 0,02 р.
Відповідно до Госту 012742/01-2001, він повинен містити:
Анальгіну 0,25 г.
Фенобарбіталу 0,02 р.
Дибазолу 0,02 р.
Папаверину гідрохлорид 0,02 р.
У результаті позапланового контролю недоліки в препараті «андипал» були усунені.
Зі створенням на ВАТ «Фармстандарт-Лексредства» відділу контролю загальну якість продукції зросло, її стали успішно експортувати в країни Східної Європи.
Кращою лабораторії за якістю в Росії немає не на одному фармацевтичному підприємстві, що й забезпечує попит на продукцію в ближньому зарубіжжі.
Для розширення асортименту, поліпшення якості продукції, що випускається за 9 міс. 2002 р. на ВАТ «Фармстандарт - Лексредства» освоєно 38 нових видів лікарської продукції, у тому числі 12 найменувань антибіотиків; антисептики - 6 найменувань; вітаміни - 5 видів; вітаміни - драже - 3 види.
Обсяг фасованої продукції за 9 міс. склав 309,1 т. Освоєно 2 нових ділянки - з виробництва сиропу «Дитячий Проходол» і «діазоліну».
Вся продукція сертифікована.
За високу якість продукції на ярмарках: «Росія єдина» у м. Н. Новгород, «Російська продукція харчування - гарантії якості, краща лікарська продукція - 2000».
Протягом ряду років набір препарат «Пентальгін-ICN» є дипломантом Всеросійського конкурсу 100 кращих медикаментів Росії.
Ось вже кілька років ВАТ «Фармстандарт - Лексредства» на конкурентному ринку. Держава з метою чистої конкуренції диктує свої правила поведінки твердженням ГОСТів. Один з нових використовуваних на ВАТ «Фармстандарт - Лексредства» - ГОСТ 51074-97 P, який діє вже рік. Цей стандарт призначений для використання при виробництві, оптовій і роздрібній торгівлі, зберіганні та сертифікації (ідентифікації) медикаментів.
Відповідно до Закону РФ «Про захист прав споживачів» і Закону України «Про стандартизацію» вимоги даного стандарту є обов'язковими. Вимоги міждержавних і російських стандартів на маркування конкретних видів продуктів застосовуються в частині, що не суперечить вимогам цього стандарту.
Отже, виробник зобов'язаний своєчасно надавати споживачеві необхідну достовірну інформацію про лікарські продуктах забезпечують можливість їх правильного вибору. Інформація для споживача повинна бути представлена ​​безпосередньо з харчовим продуктом текстом і (або) маркуванням на упаковці, етикетці, контретикетці, ярлику, аркуші-вкладиші способом, прийнятим для окремих видів лікарських засобів.
Відповідно до вищевикладеного резюмуємо: продукція ВАТ «Фармстандарт - Лексредства» рухається до світового рівня, адміністрація заводу веде активну політику в області конкурсного виробництва і підприємство є важливим виробником в нашому регіоні.
Високий рівень освіти працівників та їх особиста зацікавленість також надає важливе вплив на якість продукції, що випускається.
Доходи фармацевтичної компанії «Фармстандарт-Лексредства» у першому півріччі 2003 р. збільшилися на 25% і склали 134,8 млн. руб. За поточний період чистий прибуток збільшився на 65,7% в порівнянні з 2002 р. і досягла 14,5 млн. крб. На думку експертів, значне зростання показників економічної діяльності компанії обумовлене підвищенням попиту на її лікарські засоби в країнах Центральної, Східної, Південно-Східної Росії та СНД.
«Фармстандарт-Лексредства», є дочірньою компанією ICN Pharmacenticals Inc у складі однойменної фармацевтичної групи. Загальний обсяг продажів фармацевтичної групи «ICN Pharmacenticals Inc» у перші 6 місяців поточного року збільшився на 33,2% до 37,9 млн. руб., А чистий прибуток - на 69,3% до 4,6 млн. крб.
Частка лікарських препаратів складає 79,6% від загальної суми продажів продукції материнської компанії. У першому півріччі 2003 р. обсяг продажів безрецептурних препаратів склав 7,9% від загального обсягу реалізації продукції материнської компанії. За цей період продажу безрецептурних лікарських засобів збільшилися на 56%, головним чином за рахунок підвищеного попиту на них в Росії. Частка активних субстанцій у структурі загального обсягу продажів материнської компанії склав 11%, а препаратів для ветеринарії, косметичних засобів та медичних приладів - 9,3%.
Основним ринком збуту продукції компанії «Фармстандарт-Лексредства» є Курська область. За перші 6 місяців поточного року обсяг продажів лікарських засобів на цьому ринку збільшився на 8% і перевищив 17 млн. руб. Іншим великим ринком є ​​Воронеж, де обсяг продажів лікарських засобів в першому півріччі 2003 р. збільшився на 43% в порівнянні з попереднім роком, наступний за значимістю - ринок країн СНД. Обсяг продажів лікарських засобів в країнах Співдружності за вказаний період збільшився на 40%.
У наукові дослідження і розробку нових лікарських засобів компанія «Фармстандарт-Лексредства» у першому півріччі 2003 р. інвестувала 14 млн. руб. (11,4% загального обсягу продажів), 13,3 млн. руб. виділено на будівництво нового науково-дослідного центру в Москві, яке має завершитися до кінця року. Планується, що персонал науково-дослідного центру буде налічувати 226 осіб.
Бестселером компанії «Фармстандарт-Лексредства» є Амоксиклав (амоксицилін + клавуланова кислота), на частку якого в 2002 р. довелося 20,9% загального обсягу продажів лікарських засобів материнської компанії, це на 34,8% більше в порівнянні з 2001 р. У першому півріччі 2003 р. обсяг продажів даного антибактеріального засобу перевищив усі очікування.
ВАТ «Фармстандарт-Лексредства» має мережу аптек по всьому Центрально-чорноземному району. В асортименті аптечної мережі фірми «Фармстандарт-Лексредства» переважають препарати рецептурної групи, так як 75% торговельних точок знаходяться на території лікувальних установ. Асортимент лікарських засобів в торгових точках не відрізняється великою різноманітністю, в той же час вартість однієї покупки в середньому більш висока, ніж у торгових точках, розташованих поза лікувальних установ. Для постачання аптек фірма «Фармстандарт-Лексредства» використовує радіальну схему - поставки здійснюються з центрального складу.
Перш ніж вибрати методику поповнення і формування складських запасів, були проаналізовані логістичні дані в цілому по фірмі. Згідно з результатами дослідження, 80% доходу забезпечують 408 найменувань препаратів, що становить 23% асортименту, інші 20% доходу надходять від продажів 1402 препаратів (станом на квітень 2002 р.). Крім того, було визначено, який дохід дають препарати в залежності від їх вартості, а також якою повнота асортименту в різних цінових категоріях. Як виявилося, 72% асортименту складають лікарські засоби, що належать до цінової категорії 1-20 руб., І ця ж цінова категорія забезпечує 67% доходу.
Цю тенденцію підтверджує розподіл кількості покупців залежно від цінової категорії товару. Дослідження проводилося протягом 2002 р. в аптеці № 3 фірми «Фармстандарт-Лексредства», яка розташована в центрі міста; було проаналізовано понад 35 тис. фактів здійснення покупки.
За 4 місяці було реалізовано 2239 найменувань лікарських засобів. З них постійно щомісяця продавали 1068 позицій (рухливий шар), 1 раз на 4 місяці - 539 (малорухливий), 3 рази - 287 позицій (помірний шар), 2 рази - 345 (слабоподвижних). Це свідчить про неоднаковою рухливості медикаментів: одні продаються швидше, інші - повільніше.
Виходячи з цього, був зроблений висновок про те, що немає необхідності забезпечувати наявність на складі повного асортименту медикаментів, а тільки «рухомого шару», так як придбання і зберігання додаткового товару (рідко продаються медикаментів) призводить до відволікання обігових коштів та збільшення витрат. Тому самі «ходові» препарати зберігаються на складі (в обсязі 7 денних запасів), а решта фірма набуває в міру необхідності. За даними за квітень 2002 р., на складі постійно забезпечувалося наявність тисячі сто сімдесят шість позицій (з 1810 найменувань), а 634 - закуповували у міру потреби. У квітні співвідношення залишок на складі / місячний оборот склало 1:4,7, а в середньому в 2002 р. склад «обертався» 3,97 рази на місяць.
У 1999 р. фахівці фірми «Фармстандарт-Лексредства» розробили програму, що дозволяє контролювати складські запаси та їх поповнення. Програмою передбачено відслідковування наявності товару на складі (у відсотковому та кількісному співвідношенні), темпу продажів (за поточний і попередній період), визначення оптимальної кількості товарних позицій при формуванні замовлення, а також час, кількість надходження товару і фірму-постачальника. Медикаменти замовляємо з розрахунку на 7 днів (у квітні 2002 р.).
Такий підхід до управління товарними запасами дозволяє замовляти в день в середньому по 290 найменувань лікарських препаратів. Максимальний замовлення, відпрацьований за день, склав 665 позицій (13.02.2002 р.).

2.2. Політика підприємства в галузі якості продукції

Для випуску продукції високої якості на підприємстві сформульована політика в управлінні якістю.
На ВАТ «Фармстандарт - Лексредства» зараз здійснюється перехід з ІСО 9000 більш ранніх версій на ІСО 9000 - 2000 року. Цей стандарт базується на по процесному методі управління якістю. Все виробництво умовно ділиться на безліч процесів і підпроцесів. Політика підприємства грунтується на 8 принципах менеджменту за якістю, відповідно до ISO 9000 (2000 р.):
Ø орієнтованість організації на споживача;
Ø роль керівництва в об'єднанні цілей управління і внутрішнього середовища організації;
Ø залучення працівників для використання їх здібностей на благо організації;
Ø підхід до управління як до процесу;
Ø системний підхід до менеджменту;
Ø постійне поліпшення як мета організації;
Ø метод прийняття рішень, заснований на фактах;
Ø взаємовигідні відносини з постачальниками.
У зв'язку з несприятливими економічними умовами в країні, загостренням конкуренції на ринку лікарських препаратів, для пошуку та вивчення ринків збуту продукції, вирішення питань реклами в 2001 р. був створений відділ маркетингу. Проведений в кінці 2003р. аналіз його діяльності за два роки виявив недоліки у вирішенні завдань стратегічного планування, аналізу конкурентної продукції та діяльності підприємств-конкурентів. У зв'язку з цим у 2004 р. відділ маркетингу був реорганізований у службу маркетингу із збільшенням штату.
У ВАТ «Фармстандарт - Лексредства» повинна бути розроблена і з кожним роком вдосконалюватися система торгових стимулів, які надаються найбільш надійним партнерам і залежать від обсягу замовлення та форми розрахунків. Число стимулів з кожним роком повинно збільшуватися.
Поряд з удосконаленням кадрової політики, маркетингових досліджень по всіх напрямках діяльності, впровадженням нових і перспективних технологій, на підприємстві повинна вдосконалюватися політика закупівель. Комерційної службі необхідно проводити цілеспрямовану політику щодо забезпечення виробництва якісною сировиною і матеріалами за порівняно низькими цінами. Попередньо на підприємстві-постачальнику має проводитися обстеження якості запропонованої їм продукції, і тільки при позитивних результатах укладається контракт.
У період вдосконалення політики закупівель в умовах дефіциту грошових коштів кожні два роки повинна проводитися реорганізація комерційної служби.

2.3. Нормативно-правове забезпечення системи якості

продукції

Для підвищення конкурентоспроможності продукції при необов'язковою сертифікації ліків, починаючи з 2001 р., ВАТ «Фармстандарт - Лексредства» займається питаннями добровільної сертифікації. Заявка на сертифікацію виробів була подана в Центральний орган із сертифікації при МОЗ РФ за моделлю «3, а». Ця модель, крім випробувань зразків, передбачає обстеження виробництва і найбільш надійно гарантує стабільність якості серійно випускається.
Обстеження виробництва проводили експерти-аудитори спільно з фахівцями різного профілю (технологами, механіками тощо) за такими чинниками:
- Забезпеченість технологічного процесу виробництва нормативною і технологічною документацією, сучасними методами операційного (технологічного) та приймального контролю;
- Стан основного технологічного та випробувального устаткування;
- Метрологічне забезпечення технологічного процесу та методів випробувань;
- Вхідний, операційний і приймальний контроль якості продукції;
- Сировинна база;
- Діюча на підприємстві система забезпечення якості;
- Кваліфікація кадрів.
Перевірці підлягає значна частина елементів системи якості, що оцінюються при сертифікації виробництва.
В даний час проводиться повторна сертифікація продукції, тому що строки дії отриманих сертифікатів закінчуються.
У Державному реєстрі серед інших систем обов'язкової сертифікації була зареєстрована і система сертифікації фармацевтичних препаратів.
При аналізі комплексу нормативно-технічної документації, яка регламентує управління в системі управління якістю продукції, було встановлено, що на відміну від комплексу стандартів підприємства, передбачених галузевими стандартами, стандарти ISO серії 9000, а разом з ними і російські стандарти серії ГОСТ 40 встановлюють як основного "Посібник з якості".
Крім того, вимагала коригування НТД не відповідає вимогам стандартів ISO серії 9000 в частині [10, с.131]:
- Встановлення відповідальності і повноважень керівництва підприємства і всього персоналу в УКП;
- Перевірок системи якості на підприємстві, а також участь керівництва підприємства в аналізі та оцінці системи УКП;
- Розробка та реалізація програм якості та поставок виробів;
- Орієнтації системи УКП на споживача;
- Налаштування системи УКП на усунення можливих причин отлоненій від технічних умов та якості виробів від заданого рівня та розробку профілактичних заходів (система УКП повинна попереджати випуск продукції незадовільної якості).
За результатами проведеної перевірки по самооцінці виробництва були складені організаційно-технічні заходи по доопрацюванню системи УКП.
Згідно з цими заходів у встановлені терміни необхідно було реалізувати наступне:
1. Доопрацювання та практичне впровадження доопрацьованій системи УКП.
2. Підготовка та аналіз звітних матеріалів за результатами перевірки функціонування доопрацьованій системи УКП.
3. Розробка керівництва з якості ВАТ «Фармстандарт-Лексредства».
Одним з найважливіших документів, який вимагав не доопрацювання, а розробки є Керівництво за якістю.
Незважаючи на те, що, на підприємстві відповідно до діючої галузевої НТД, в рамках комплексної системи УКП, застосовувалося близько 200 стандартів підприємства, єдиного документа з управління (або забезпечення) якістю продукції не було. Відповідно до рекомендацій стандартів ISO серії 9000 був розроблений і введений в дію основний організаційно-методичний документ КС УКП на підприємстві - "Керівництво з якості".
У першому розділі "Настанови з якості" викладена "Політика в області якості", затверджена Генеральним директором.
Метою функціонування системи якості є забезпечення:
- Виготовлення кожного елемента випускаються лікарських засобів у відповідності до типової інструкцією та вимогами безпечної експлуатації;
- Заданого рівня якості своєї продукції при мінімальних витратах;
- Відповідності препаратів заявленим вимогам типової інструкції та умовам на поставку.
Досягнення зазначеної мети здійснюється за допомогою:
- Виконання документованих ГОСТами, ОСТами і стандартами підприємства всіх необхідних процедур, правил і методів забезпечення якості;
- Підвищення якості та відповідальності керівництва ВАТ «Фармстандарт-Лексредства»;
- Підвищення технічного рівня виробництва в акціонерному товаристві (ВАТ);
- Залучення до роботи всіх співробітників підприємства;
- Вдосконалення системи мотивації персоналу підприємства на якісну роботу.
Політика в області якості зобов'язує:
1. Кожного працівника підприємства зобов'язаний:
- Знати положення політики в області якості і суворо дотримуватися їх у роботі;
- Виконувати всі вимоги технічних та нормативно-технічної документації;
- Дотримуватися виробничо-технологічну дисципліну, в термін і якісно виконувати всі вказівки керівників, які не суперечать чинним законам і документів, затвердженим у встановленому порядку;
- Постійно пам'ятати, що головна мета роботи кожного - повне задоволення вимог споживачів;
- Проявляти творчу ініціативу, подавати пропозиції і домагатися усунення будь-яких причин та обставин, що перешкоджають виготовленню продукції заданої якості.
2. Керівників усіх структурних підрозділів акціонерного товариства:
- Керуватися у своїй діяльності вимог цієї "Політики", забезпечувати її розуміння всіма працівниками підрозділу і практичну реалізацію;
- Забезпечувати повну відповідність діючих і розроблюваних підрозділом стандартів підприємства комплексної системи УКП положенням цієї "Політики ..." і "Настанови з якості";
- Забезпечувати пріоритетність у плануванні, фінансуванні робіт пов'язаних з реалізацією "Політики ...";
- Створювати необхідні умови для ефективної праці. Своєчасно забезпечувати виробництво необхідним обладнанням, документацією, оснащенням, інструментом, тарою, матеріалами, технологічну й екологічну безпеку праці, навчання та інструктаж виконавців, ділову і доброзичливу атмосферу в колективі;
- Створювати умови і стимули для постійного підвищення кваліфікації працівників підрозділу та їх службового зростання відповідно до діловими якостями, підготовкою та практичним досвідом; розробляти вимоги до рівня підготовки відповідних працівників товариства в частині функцій, покладених на дане виробництво.
У наступних розділах "Настанови з якості" викладено порядок функціонування системи УКП на всіх етапах "петлі якості".
У "Керівництві ..." визначена відповідальність і порядок функціонування системи УКП, а також воно містить:
- Структуру і опис функціональних взаємовідносин між службою контролю і забезпечення якості, адміністрацією та іншими структурними підрозділами;
- Структуру, яка описує ієрархію підпорядкованості та відповідальності в службі якості.
У "Керівництві ..." містяться всі розділи, передбачені стандартами ISO серії 9000. Вони встановлюють виконання наступних процедур:
- Внесення змін та їх виключення в системі забезпечення якості та затвердження повноважень осіб, які наділені цим правом;
- Виконання вхідного контролю компонентів і самих препаратів;
- Оцінка та контроль сировини, що закуповуються елементів і препаратів;
- Перевірка постачальників, виконують контроль виробів, які не можуть або не будуть у повному обсязі перевірятися виробником основного вироби;
- Ідентифікація та маркування при перевірці виробів впродовж циклу їх виготовлення, тобто зазначення номера лік. кошти, заводського номера, знака приймання, проведення контролю, ідентифікації процесу і матеріалу;
- Встановлення гарантованої послідовності виконання перевірок виробів і належним чином оформлених на тих стадіях виробництва, на яких можна виконати точні, якісні зміни;
- Правильне виконання контролю, записи та ідентифікації всіх процесів перевірки;
- Складання та затвердження звітів про перевірку. Перерахування до документації методів перевірки за допомогою інструментів та приладів за зняття відповідних характеристик або статистичними методами;
- Ідентифікація готових виробів за зміненою літерою (буквах) або за номером (номерами), кодуванням;
- Забезпечення гарантії виконання всіх необхідних перевірок та випробувань до остаточної приймання готових виробів;
- Забезпечення якості технологічних процесів і визначення дій, які необхідно виконати, а також - технологічних карт оброблення особливо відповідальних препаратів;
- Ідентифікація виробів (порядок розгляду);
- Забезпечення адекватного контролю та ідентифікації виробів, деталей;
- Інформування розробника про наступні зміни техпроцесів, специфікацій та системи якості;
- Контроль змін в інструкціях;
- Схема розташування ділянок служб контролю якості продукції за видами виробництва;
- Опис функцій представників замовника на підприємстві з перевірки та випробувань виробів;
- Надання всіх змін виробничих процесів Уповноваженому органу (змін у технології і у виготовленні) з метою їх оцінки та подальшого узгодження;
- Забезпечення інформацією зацікавлених органів про будь-яку зміну в системі забезпечення якості, яке може вплинути на перевірку, відповідність сертифікату типу, на льотну придатність або придатність до експлуатації виробу;
- Забезпечення затвердження в установленому порядку основних змін у документації до внесення їх у виріб;
-Забезпечення негайного внесення в документацію змін складу виробів, внесених відповідно до бюлетенів, до їх остаточної приймання;
- Опис функцій представника замовника в системі контролю і забезпечення якості, а також делегування йому частини повноважень Регістру з приймання на всіх етапах виробництва.
Кожна з вищенаведених процедур докладно розписана в одному із стандартів підприємства, про що зроблено відповідні посилання в кінці кожного розділу.
Перевірка системи управління якістю продукції проводилася в два етапи:
перший етап - попередня перевірка і оцінка системи управління якістю продукції;
другий етап - остаточна перевірка системи управління якістю продукції.
Як зазначалося вище, на ВАТ «Фармстандарт-Лексредства» зараз діє стандарт ІСО 9000 (2000 р.). Він в першу чергу передбачає процесний підхід. Процесний підхід - будь-яка діяльність, в якій використовуються ресурси для перетворення входів і виходом. Вся система виробництва ділиться на процеси. Завершення одного процесу (тобто вихід інформації), є початком для іншого процесу.
Розглянемо на конкретному прикладі дію процесного підходу. Візьмемо виробництво «Пентальгіна». Воно поділяється на такі процеси:
1) Фахівці з маркетингу з'ясовують, що хочуть отримати споживачі? У якій упаковці? З якими фармакологічними властивостями? Наскільки екологічно чистим і безпечним він повинен бути? Результат вони передають технологам.
2) Технологи розробляють відповідний склад «Пенталгіну». Результати свого процесу передають у відділ закупівель.
3) Відділ закупівель проводить оцінку постачальників. Де простіше і дешевше придбати компоненти? Де надійніше? Чи відповідають компоненти вимогам міжнародних стандартів? Чи застосовується на поставляє підприємстві ІСО 9000 (2000 р.), або ж за якістю там стежить тільки ВТК?
4) Потім вже виготовлення «Пенталгіну» займається виробничий відділ.
Подібно цій схемі і відбувається виробничий процес на ВАТ «Фармстандарт-Лексредства», у повній відповідності до стандарту ISO серії 9000 (2000 р.)
На ВАТ «Фармстандарт-Лексредства» з 2001 року здійснюється перехід на світовий стандарт GMP. За цей час встигли не мало, кілька цехів вже повністю відповідають даному стандарту. Було встановлено шість імпортних виробничих ліній (2 капсульні і 4 таблеткові) з проектною потужністю до 520 тис капсул та 2,8 млн пігулок в одну робочу зміну.
Продукція, що випускається заводом, вже в даний час відповідає світовим стандартом GMP (умови виробництва, сучасне обладнання, блістер).
Основне завдання колективу полягає в освоєнні проектних потужностей підприємства і встановлення партнерських відносин з дистриб'юторами. Сьогодні ВАТ «Фармстандарт-Лексредства» випускає 17 найменувань лікарських засобів, у тому числі 5 протитуберкульозних препаратів, антибіотики, протипаразитарні та противірусні засоби.
До речі, у планах підприємства стоїть освоєння випуску ще трьох протитуберкульозних препаратів - протіонамід, етіонаміду, ПАСК, а також ряду ліків, які використовуються при серцево-судинних захворюваннях і в гастроентерології.
Перехід підприємства на стандарт GMP не є трудноосуществіма завданням. Певна сума може знадобитися для отримання міжнародного сертифікату GMP та на проведення якихось реконструктивних робіт на вимогу міжнародної комісії. З цими питаннями підприємство може впоратися самостійно.
Проведений аналіз можливих наслідків переходу на GMP показує, що вартість продукції з отриманням сертифіката GMP не зміниться.
Відзначимо, що експорт продукції ВАТ «Фармстандарт-Лексредства» можливий вже в даний час.

3. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЯКІСТЮ НА ВАТ «Фармстандарт-ЛЕКСРЕДСТВА»

У сучасних умовах ринку стійка діяльність підприємства залежить від внутрішніх можливостей даного підприємства ефективно використовувати всі наявні в його розпорядженні ресурси.
Як свідчать дані за останнє десятиліття, одним з найважливіших резервів собівартості продукції та отримання прибутку є зниження невиробничих витрат і втрат. Невиробничі витрати і втрати ведуть до зниження ефективності суспільного виробництва.
Важливе значення має оцінка втрат від браку. В даний час втрати від браку у звітності не відображаються. Аналіз втрат від браку починається з визначення їх питомої ваги в собівартості продукції. У 2002 році питома вага втрат від браку у собівартості не змінився в порівнянні з минулим роком і склав 0,1%. основна причина шлюбу - це недобросовісне ставлення робітників і виконавців до своїх обов'язків, недотримання технології, невідповідність вживаного матеріалу, неякісне виконання роботи, неритмічність виробництва.
У цілому ж по підприємству втрати шлюбу невеликі. Це було досягнуто завдяки проведеним заходам, спрямованим на зниження втрат від браку. Зокрема на ВАТ «Фармстандарт-Лексредства» систематично здійснюється контроль за правильним обліком бездефектної здачі продукції ВТК. На складі готових виробів працівники ВТК ведуть вибірковий повторний огляд препаратів, застосовуються заходи впливу на винуватців шлюбу. Ці заходи необхідно посилить, вводить штрафи і позбавлення 13 заробітної плати.
Поряд з аналізом втрат від браку проводитися аналіз невиробничих витрат, які у складі цехових і загальнозаводських витрат, а також різного роду штрафів, пені, неустойок.
Невиробничі витрати - це витрати, викликані безгосподарністю, відсутністю ощадливості й економії. Невиробничі витрати повною мірою слід відносити до резервів зниження собівартості.
Об'єктивні процеси існування втрат - це порушення пропорційності і недовикористання продуктивних сил, невідповідності організаційно-господарських форм рівню розвитку і характеру продуктивних сил, природі та мірі зрілості невиробничих відносин суспільства. Суб'єктивні причини втрат пов'язані з невідповідністю професійного та культурного рівня працівників, досягнутому рівню НТП, несвоєчасність усунення або вирішення тих чи інших соціально-економічних протиріч, здійснення необхідних організаційно-технічних заходів.
Велика питома вага у складі невиробничих витрат і втрат займають витрати, пов'язані зі сплатою штрафів.
У вирішенні проблеми зниження і ліквідації невиробничих витрат і втрат поряд зі створенням безвідходних технологій і нової ресурсозберігаючої техніки, економічних способів обробки, сучасних лікарських засобів, утилізації вторинних матеріалів важливу роль відіграють економічні фактори, які безпосередньо впливають на результат використання всіх видів ресурсів, і серед них - облік, контроль і аналіз як функції управління ресурсами, покликані забезпечити повною і достовірною інформацією центри відповідальності про допущені втрати на всіх рівнях господарювання.
Таким чином, основними факторами скорочення і ліквідації невиробничих витрат і втрат на ВАТ «Фармстандарт-Лексредства» є:
1. Удосконалення організації обліку невиробничих витрат і втрат.
2. Введення нових систем оплати і преміювання (ввести показник рівня матеріальної відповідальності за шлюб К):
К = утримань із заробітної плати бракоробів / збитки від браку.
Мінімальний розмір штрафу за шлюб ми пропонуємо встановити в розмірі 1000 руб. Якщо коефіцієнт К за рік у працівника менше 1, то необхідно позбавляти його тринадцятим заробітної плати. Коефіцієнт К може бути менше одиниці тільки в тому випадку, якщо сумарна сума штрафів за рік не покрила фактичних збитків від браку.
Наприклад, за рік у працівника утримано із заробітної плати за шлюб 4000 руб., А в результаті його некомпетентності було забраковано кілька партій препаратів, на загальну суму 5000 крб.
Розрахуємо показник матеріальної відповідальності за шлюб:
К = (1)
де К - показник матеріальної відповідальності,
в чисельнику - утримання із заробітної плати бракороба,
в знаменнику - збитки від браку.
Отже, працівника необхідно позбавляти заробітної плати. Введення такої міри ефективно з двох точок зору:
1) Це додатковий мотиваційний стимул до якісної роботи. Боячись сумарного стягнення, працівники будуть більш старанно стежити за якістю своєї роботи. Застосовуючи дану мотиваційну політику важливо чітко визначити суму каральних штрафів. Штраф не повинен бути надмірно малим, тому що він не буде значущий для працівника. Не повинен бути надмірно великим (наприклад, вся заробітна плата), інакше подібні санкції приведуть до відходу працівників. Штраф за шлюб має бути співмірний з кількістю збитку.
2) Це правильно з економічної та правової точки зору. Працівник повинен компенсувати збиток, який був заподіяний підприємству його непрофесіоналізмом. При подібній політиці шкода від шлюбу прагне до нуля.
3. Підвищення організаційно-технічного рівня виробництва. Зниження та ліквідація невиробничих витрат і втрат у подальшому позитивно вплине на зниження собівартості продукції, збільшення попиту на нього і, відповідно, на підвищення прибутку.
Цілеспрямована та ефективна робота з економії всіх видів ресурсів можлива тільки при вміло налагодженого обліку і аналізі, що підтверджується всією практикою їх ведення.
Безгосподарність і марнотратність в багатьох випадках є наслідком слабкої обліку, контролю та аналізу. Недоліки в обліку породжують втрати ще тому, що при їх наявності найчастіше знімається відповідальність за раціональне використання ресурсів і виключається можливість ефективного контролю за їх використання. Отримана на основі достовірного обліку об'єктивна інформація дозволяє господарським керівникам вчасно встановити ділянки і втрат ресурсів, визначити найбільш результативні шляхи їх економії.
Дана політика передбачає різке скорочення невиробничих витрат і втрат, підвищення відповідальності посадових осіб за результати господарювання. Поки що на ВАТ «Фармстандарт-Лексредства» продовжують необгрунтовано відносити ряд невиробничих витрат на собівартість продукції. Для усунення таких негативних явищ обліковий і аналітичний апарат повинні поставити міцний заслін припискам, розкраданням і незаконних витрат. Необхідне вдосконалення організаційної структури бухгалтерської служби, методології обліку та аналізу, наявність висококваліфікованих кадрів, які були б здатні самостійно економічно мислити.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

На закінчення роботи підіб'ємо підсумки і зробимо відповідні висновки.
Аналіз розвитку форм і методів організації робіт з якості, виявлення можливості додатку до робіт з якості принципів загальної теорії управління, розробка схем механізму управління якістю, визначення характеру потреб, стан кон'юнктури ринку як вихідного елемента управління якістю продукції, критичний розгляд визначень основних термінів свідчать про наступне :
1.Современную організацію робіт з якості теоретично допустимо, а практично доцільно й ефективно будувати не на загальному глобальному контролі, а на принципах загальної теорії управління на основі схем механізмів управління якістю продукції;
2.Сучасні управління якістю продукції повинне прямо орієнтуватися на характер потреб, їхню структуру і динаміку; ємність і кон'юнктуру ринку; стимули, обумовлені економічною і технічною конкуренцією, характерні для ринкових відносин;
3.Современное управління якістю на підприємстві, незалежно від форми власності і масштабу виробничої діяльності, повинне оптимально поєднувати дії, методи і засоби, що забезпечують, з одного боку, виготовлення продукції, що задовольняє поточні запити і потреби ринку, а з іншого - розробку нової продукції, здатної задовольняти майбутні потреби і майбутні запити ринку;
4.Прінціпіальная схема механізму управління якістю органічно взаємодіє з маркетинговими дослідженнями і включає до свого складу блок розробки політики в області якості.
Все більше освоєння нової для нашої країни економічного середовища відтворення, тобто ринкових відносин, диктує необхідність постійного поліпшення якості з використанням для цього всіх можливостей, усіх досягнень прогресу в області техніки і організації виробництва.
Найбільш повне і всебічне оцінювання якості забезпечується, коли враховані всі властивості аналізованого об'єкта, які проявляються на всіх етапах його життєвого циклу: при виготовленні, транспортуванні, зберіганні, застосуванні, ремонті.
Сертифікація продукції і систем якості, відстеження я суворе виконання чинного законодавства в галузі якості є важливими напрямами робіт у процесі управління якістю продукції.
Продукція, що підлягає обов'язковій сертифікації, не може реалізовуватися без сертифіката відповідності обов'язковим вимогам стандартів. Продукцію, яка не має сертифіката, не можна рекламувати і ввозити на територію Росії.
Добровільна сертифікація продукції та систем якості підвищує конкурентоспроможність своєї продукції на ринках збуту.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Федеральний закон від 10 червня 1993 р. № 5154-1 «Про стандартизацію» (в ред. Федерального закону від 27.12.95 № 211-ФЗ).
2. Федеральний закон від 10 червня 1993 р. № 5151-1 «Про сертифікації продукції та послуг» (в ред. Федеральних законів від 27.12.95 № 211-ФЗ, від 02.03.98 № 30-ФЗ, від 31.07.98 № 154 - ФЗ).
3. Каталог ISO, 2000 р. - М.: Изд-во стандартів, 2000.
4. Мішин В.М. Проектування систем якості конкурентоспроможної продукції машинобудування. М., 2005.
5. Менк'ю Н.Г. Принципи економікс. 2-е вид., Сокращ. - СПб: Питер, 2001. - 496 с.
6. Ноулер Л., Хауелл Дж., Голд Б., Коулмен Е., Моун О., Ноулер В. Статистичні методи контролю якості продукції .- М.: Видавництво стандартів, 1999 .- 96с.
7. Ринкова економіка. Словник. / За редакцією Г.Я. Кіпермана.-М.: Республіка, 2000 .- 524с.
8. Санто Б. Інновація як засіб економічного розвитку. Пер. з угор. - М.: Прогрес. - 1990
9. Зведений статежегоднік Курської області. Статистичний збірник. Курський обласний комітет державної статистики. 2004.
10. Аверін М.В. Обов'язкова сертифікація в Росії за два роки. Що змінилося? / / Сертифікація .- 1994 .- № 3 .- с.6.
11. Версан В.Г. Інтеграція управління якістю, сертифікація. Нові можливості та шляхи розвитку. / / Сертифікація .- 1994 .- № 3.-с.3.
12. Воскобойніков В. Нові підходи до управління якістю продукції. / / Економіка і життя .- 1993 .- грудень. (№ 50) .- с.15.
13. Глічев А.В. Сучасне уявлення про механізм управління якістю продукції. / / Стандарти і якість .- 1995 .- № 3.
14. Симановський С. Напрямки інтенсифікації інноваційного процесу. / "Питання винахідництва", N 1-2, 1992 р.
15. Синяго А. НТП в умовах формування ринку: стратегія, тактика, показники. / "Економіст", N 4, 1992 р.
16. Система сертифікації ГОСТ Р. / / Стандарти і якість .- 1994 .- № 12.
17. Системи сертифікації, затверджені і введені в дію Держстандартом Росії. / / Сертифікація .- 1994 .- № 2 .- с.2.
18. Фатхутдінов Р.А. Система забезпечення конкурентоспроможності. / / Стандарти і якість .- 1995 .- № 1 .- с.48.
19. Чайка І.І. Як домогтися визнання за кордоном вітчизняних сертифікатів на системи якості. / / Сертифікація .- 1995 .- с.8.
20. Чайка І.І. Конкурентоспроможне якість вітчизняної продукції - ключова проблема виходу Росії з економічної кризи. / / Стандарти і якість .- 1994 .- № 8 .- с.15.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Курсова
126.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Еволюція підходів до управління якістю продукції Показники системи якості продукції
Управління якістю продукції на ВАТ Карамель
Управління якістю продукції на виробництві ВАТ Волзький Оргсинтез
Управління якістю продукції у сфері е виробництва на прикладі ВАТ Нижньотуринський електроапаратний
Розробка системи управління якістю виробництва світлотехнічної продукції
Сутність та основні моделі системи управління якістю продукції в Японії
Напрями вдосконалення системи управління якістю продукції і організації технічного контролю Планування
Напрями вдосконалення системи управління якістю продукції і організації технічного контролю Планування
Управління якістю продукції 4
© Усі права захищені
написати до нас