Система SWIFT

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Становлення цивілізованої фінансової системи в Росії неможливе без швидкого, точного, безпечного і контрольованого обміну фінансовими документами. Системи, що традиційно використовуються для обміну фінансовими документами, мають ряд недоліків і не можуть повною мірою задовольнити цим вимогам. У той же час зазначена завдання у світовому масштабі вирішена компанією SWIFT

Історія створення S. W. I. F. T.?

Ініціатива створення міжнародного проекту, який ставив би своєю метою забезпечення всім його учасникам можливості цілодобового високошвидкісного обміну банківською інформацією при високому ступені контролю і захисту від несанкціонованого доступу, відноситься до 1968 року. Трохи пізніше (у 1972 р.) ця ініціатива була оформлена в проект, що отримав назву MSP (Message Switching Project - проект комутації повідомлень). У представленому в тому ж році фірмою Logis звіті містилися розрахунки та рекомендації щодо створення рентабельної системи обміну банківською інформацією, що задовольняє сформульованим вище вимогам.

Вони зводилися до наступного:

1.Система повинна грунтуватися

- На створенні міжнародної мережі і мережної служби сервісу;

- На стандартизації процесів, а також стандартизації повідомлень;

- На стандартизації способів і устаткування підключення банків до мережі;

2. Для забезпечення рентабельності при вартості передачі одного повідомлення 0,15 доларів США, система повинна обробляти не менш 100 тис. повідомлень в день за участю приблизно 70 банків.

3. Система повинна містити два незалежних і пов'язаних один з одним розподільних центра і концентратори зв'язку в кожній з країн-учасниць системи.

Грунтуючись на цих рекомендаціях, 239 банків з 15 країн Європи та Північної Америки у травні 1973 року у відповідності з бельгійським законодавством створили компанію SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - Товариство всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій). Було визначено, що метою Товариства є проведення досліджень, створення та експлуатація засобів, необхідних для забезпечення віддаленого зв'язку, передачі і обробки конфіденційних і складових приватну власність фінансових повідомлень для загальної користі його членів.

Після введення системи в дослідну експлуатацію на початку 1976 р. і рішення ряду стартових проблем, 9 травня 1977 року відбулося офіційне відкриття мережі передачі фінансових повідомлень SWIFT На початку існування мережі, її використовували 513 банків з 15 країн, забезпечуючи щоденний трафік об'ємом близько 500 тис. повідомлень. Сьогодні SWIFT має вже близько 4800 користувачів з 128 країн (серед них понад 2700 банків), у яких нараховується більше 20 тис. терміналів. Всі вони, незалежно від їх географічного положення мають можливість взаємодіяти один з одним цілодобово 365 днів у році (доступність мережі SWIFT у 1994 році склала 99,95%). Загальний обсяг переданих по мережі SWIFT повідомлень 1994 році склав 518 млн. при річному прирості 13%, а піковий денний трафик досяг 2.553.513 повідомлень.

Організаційна структура і принципи діяльності компанії.

Кооперативне товариство з обмеженою відповідальністю SWIFT діє на підставі двох основних документів: Статуту й Основних Угод і Умов. Вищим органом SWIFT є Загальне зібрання членів, яке володіє всією повнотою законодавчої влади. Загальні збори, яке відповідно до Статуту проводиться щорічно в другу середу червня, обговорює та затверджує бюджет, розглядає та приймає стандарти, обговорює питання, що не змогла вирішити Рада директорів. Рішення з рутинним питань приймаються на зборах більшістю за принципом: одна акція - один голос з обліком часток (акцій) у капіталі компанії, розподілених серед членів суспільства. Прийняття рішень з найважливіших питань діяльності компанії вимагає кваліфікованої більшості в три чверті голосів, представлених на зборах. Загальні збори правомочні приймати рішення, якщо на ньому представлено не менше 50% часток у капіталі компанії. Можуть проводитися і Надзвичайні Загальні збори.

Рада директорів.

Виконавчим органом SWIFT є Рада директорів чисельністю до 25 чоловік, що обирається загальними зборами на 1 рік аж до проведення чергового щорічного Загальних зборів. Кожен з директорів має право бути переобраним необмежене число разів. Документом "Основні Угоди й Умови" передбачена наступна процедура висування кандидатур для обрання до Ради директорів.

Висування директорів для обрання відбувається такими способами:

а). Всі Члени з країни, що володіють усі разом, принаймні, 6% часток капіталу компанії, можуть колективно запропонувати Загальним зборам для обрання 2 кандидатури в Раду директорів.

б). Всі Члени з країни, що володіють усі разом від 1,5% до 6% часток капіталу компанії, можуть колективно запропонувати Загальним зборам для обрання 1 кандидатуру в Раду директорів.

в). Всі Члени з країни, що не володіють разом 1,5% часток капіталу компанії, можуть колективно, разом з усіма Членами з однієї або більшого числа інших країн, що знаходяться в такій же ситуації, запропонувати Загальним зборам для обрання 1 кандидатуру в Раду директорів, за умови , що всі ці Члени разом володіють 1,5% часток капіталу і кожна країна не може брати участь більш ніж в одному висуванні.

г). Висування будь-якої кандидатури повинне бути доведене до загального відома в письмовому вигляді, принаймні, за 14 днів до щорічних загальних зборів. У випадку, якщо це не зроблено в зазначений термін, директори, що входять до чинного складу Ради директорів, вважаються висунутими для переобрання за умови, що зацікавлені країни або групи країн усе ще мають право на висування.

д). У випадку, якщо загальна кількість висунутих для обрання в Раду директорів кандидатур перевищує 25, число пропонованих Загальним зборам кандидатур повинне бути скорочено Радою директорів шляхом виключення зайвих з них у відповідності з наступною послідовністю:

виключаються кандидатури з числа запропонованих членами, згаданими в (в);

виключаються, якщо необхідно, кандидатури з числа запропонованих членами, згаданими в (б);

виключаються, якщо необхідно, кандидатури з числа запропонованих членами, згаданими в (а).

При винятки в кожній з категорій Рада директорів виходить з кількості часток у капіталі компанії, «стоять» за кожній з кандидатур, виключаючи менш представницькі. У разі рівності часток, виняток проводиться за жеребом.

е). У разі відхилення Загальними зборами кандидатури, висунутої в Раду директорів, протягом 30 днів має бути скликане Надзвичайний Загальні збори. Нові кандидатури в Раду директорів повинні бути висунуті не пізніше, ніж за 14 днів до такого Надзвичайного Загальних зборів членами саме тих країн або груп країн, для обрання директорів від яких воно було скликано. При цьому всі Члени від країн, які не брали участь у висуванні кандидатур або чий вибір був виключений у відповідності з правилами, викладеними в п. (д), можуть підтримати пропозицію щодо обрання директора Членів від інших країн, і, тим самим, збільшити «вагомість »запропонованої кандидатури.

Рада директорів обирає зі своїх членів Голови і Заступника голови і може засновувати спеціальні комітети.

Відповідно до Статуту засідання Ради директорів проводяться, принаймні, чотири рази на рік (реально ці засідання проводяться в даний час щомісяця), а також у будь-який час на підставі письмового запиту Голові, підписаного, принаймні, трьома директорами. Кворум, необхідний для проведення засідання Ради директорів, повинен становити, принаймні, дві третини від числа його членів, з яких, принаймні 50% повинні бути представлені особисто. Будь-який директор, не має можливості бути присутнім на засіданні Ради директорів, може призначити представника для голосування від його імені, за умови інформування Голови засідання про таке призначення, причому один представник не може представляти на будь-якому засіданні більше 1 директора.

Рішення Ради директорів приймаються більшістю голосів. Кожен директор має 1 голос; при рівності голосів, рішення вважається не прийнятим.

Рада директорів має широкі права і повноваження в межах Статуту, Основних Угод і Умов і затвердженого бюджету, представляє інтереси компанії в зовнішньому світі, а також по відношенню до її Членам і приймає рішення з питань, що входять в його компетенцію, в тому числі прийом нових користувачів .

Рада директорів працює на громадських засадах, однак компанія оплачує директорам усі витрати на відрядження, пов'язані з участю в засіданнях Ради або будь-яких комітетів, які можуть бути організовані SWIFT, і Загальних зборів, а також інші витрати, пов'язані з діяльністю компанії.

Члени, Субчлени, учасники.

SWIFT створювався банками і для банком. Тому володіти частками в капіталі компанії і мати права рішення в рамках Загальних зборів, питань, що відносяться до діяльності SWIFT можуть лише банки, що мають генеральну ліцензію від Центрального банку своєї країни, в особі їх штаб-квартир або головних контор. Банки відносяться до категорії - Члени компанії. Кожен Член має число часток у капіталі компанії, пропорційно використовуваним їм послугам компанії по передачі повідомлень, але ніякої Член не може мати менше однієї частки.

Формула розподілу часток виробляється Загальними зборами. Число часток, що розподіляються кожному членові, відповідно до Статуту визначається Радою директорів не рідше одного разу на три роки підставі цієї формули, причому Члени повинні уступати або приймати число часток, визначене Радою директорів. Передача часток повинна виконуватися по вартості акцій, що випливає з опублікованого офіційного фінансового звіту компанії (розділ «передана вартість»). Податки, з розподілу часток, повинні вноситися зацікавленим Членом. Кожний член повинен бути повідомлений у письмовому вигляді про розподілених йому частках принаймні за 30 днів до щорічних Загальних зборів. Член, що повідомив про рішення відмовитися від членства в компанії, не може брати участь в будь-якому наступному розподілі часток.

Будь-який платіж, пов'язаний з членством, повинен здійснюватися через компанію. Рада директорів має всі повноваження щодо виконання від імені Члена всіх формальностей, що відносяться до реєстрації права власності у Реєстрі компанії.

Будь-яка інша предача часток, крім передачі, пов'язаної зі злиттям або придбанням Члена іншою компанією, визнається недійсною.

Членство в компанії втрачається, якщо, на думку Ради директорів, Член припинив виконувати умови членства, викладені у Статуті товариства і відповідному розділі Основних Угод і Умов, при складенні ним себе обов'язків Члена, припинення його діяльності, винесенні судового рішення про його банкрутство або вступ до період ліквідації, якщо тільки вона не пов'язана з реорганізацією.

Кожен член може вийти з компанії за умови подачі письмової заяви до Ради директорів у першій половині поточного фінансового року. При цьому вихід здійснюється по закінченні цього року.

Член може бути виключений з компанії при невиконанні Статуту компанії і / або Основних угод і Умов або будь-яких зобов'язань перед Компанією, або будь-яке злочинно недбале дія, якою може бути завдано шкоди інтересам компанії, за умови надання Радою директорів цьому Члену обгрунтувань, що лежать в основі його рішення, у письмовому вигляді. Таке рішення має бути затверджене Загальними зборами.

У випадку втрати членства вартість часток, власником яких є Член, йому повертається.

Крім Членів, використовувати послуги SWIFT можуть ще дві категорії користувачів: Субчлени та Учасники.

Субчлени-це самостійні юридичні особи, які здійснюють міжнародні фінансові операції і не менше, ніж на 90% належать Членам, або що є їхніми відділеннями або філіями.

Використання послуг компанії Субчленом розглядається як використання цих послуг Членом компанії. При цьому Член повинен бути зобов'язаний по всім зобов'язанням Субчлена.

Незважаючи на те, що SWIFT довго дотримувалася «чистоту рядів», опясаясь, що прийом небанківських фінансових організацій може нанести шкоду інтересам Членів компанії, у червні 1987 року вона допустила до використання своїх спеціальних послуг інші фінансові організації, до яких в даний час відносяться дилерські і брокерські компанії, біржі і т.п. Ці компанії відносяться до категорії - Учасники і також, як і Субчлени, не володіють частками у капіталі компанії з усіма наслідками, що випливають звідси наслідками.

Для кожної категорії компаній, що претендують на вступ до SWIFT у якості Учасника, Загальні збори встановлює спеціальні критерії, на відповідність яким розглядається кожна з компаній, що подали заяву на вступ. При цьому з кожної з компаній-учасників укладається окремий договір, що визначає, які послуги SWIFT поширюються на неї.

  S. W. I. F. T. як міжнародна система.

Стандартизація форм фінансових повідомлень.

Діючі нині електронні системи обробки банківських операцій можна розділити на системи фінансових повідомлень і системи розрахунків. У рамках перших здійснюється тільки оперативне пересилання та зберігання міжбанківських документів. Функції других пов'язані безпосередньо з виконанням взаємних вимог і зобов'язань. До першої групи належать SWIFT, Bank Wire (приватна мережа банків США), до другої - CHIPS (США), СHAPS (Англія) і ін

На рис.1 показано шляхи руху повідомлень та платежів з використанням SWIFT

Рис.1

Завдання створення системи обміну повідомленнями про комерційні та фінансові операції зажадала ретельної розробки стандартів, і створений в 1972 р. Міжнародний комітет зі стандартів (ISO), вже до 1980 р. розробив стандарти на друкарні повідомлення в таких областях:

- Рух платежів клієнтів;

- Міжбанківське рух платежів;

- Дані про торгівлю грошима;

- Виписки з поточних рахунків банків за день, включаючи записи по кредитним і дебетовим рахункам;

- Продаж і оформлення цінних паперів;

- Операції інкасування та акредитування;

- Балансовий звіт про управління готівковими коштами для клієнта;

- Чек-авізо/блокірованіе рахунку;

- Торгівля шляхетними металами;

- Гарантії;

та ін

Стандартизація форм фінансових повідомлень.

Незважаючи на те, що SWIFT використовує існуючі стандарти, значна частина стандартів текстових повідомлень розроблена спеціально для використання в системі SWIFT Окрім їхнього початкового призначення, стандарти на повідомлення SWIFT одержують все більше поширення поза цією системою і стають стандартами "де факто" для фінансових повідомлень і транзакцій , роблячи усе більший вплив на банківську справу різних країн. Наприклад, на базі стандартів SWIFT деякі країни розробили клірингові системи (CHAPS в Англії, Sagritter у Франції та інші). Причому, SWIFT не виконує клірингових функцій, а передані повідомлення враховуються на рахунках "лоро" і "ностро" точно так само, як при використанні традиційних платіжних документів.

Принципи побудови стандартизованих форм

Всі фінансові повідомлення повинні використовувати стандартизовані форми. Повідомлення всіх типів побудовані по загальному принципу. Вони складаються з початкової частини, до якої входять мітка початку повідомлення (Start of Message), заголовок (Header) і мітка початку тексту (Start of Text), тексту повідомлення (Text of Message) і закінчення повідомлення, у яке входить мітка кінця тексту ( End of Text), параметри (Trailer) та мітка кінця повідомлення (End of Message).

Початкова частина і закінчення утворять "конверт", у якому пересилаються повідомлення і який містить інформацію, важливу для управління рухом повідомлення в мережі.

Заголовок містить одіннадцатізначний код-ідентифікатор одержувача повідомлення, код терміналу відправника, поточний п'ятизначний номер, що виконує контрольну і захисну функції, і тризначний код повідомлення з двозначним кодом пріоритету. У параметрах вказуються код аутентифікації й інші повідомлення, наприклад, попередження банка-одержувача про затримку в передачі повідомлення, попередження про можливості подвійного платежу і т.п.

З метою забезпечення правильної доставки повідомлень, всі користувачі SWIFT забезпечуються кодами-ідентифікаторами (Bank Identifier Codes, BIC), що є адресами в мережі (BIC-коди можуть отримати не тільки користувачі мережі SWIFT).

Коди-ідентифікатори мають наступну структуру:

- Всесвітній чотирибуквений код фінансової організації;

- Двобуквений код країни відповідно до стандартів ISO;

- Двобуквений код місця розташування фінансової організації (можливо географічний розподіл усередині країни, тобто місто, область або тимчасова зона);

- Трилітерний допоміжний код (для фінансової організації, не є користувачем SWIFT проставляється буквений код BIC; для користувача SWIFT трилітерний код може бути використаний для ідентифікації його конкретного місця розташування в країні).

Текст повідомлення складається з полів, позначених двозначним цифровим кодом. Наприклад, код 57 означає банк, у якому ведеться рахунок, 69 - бенефіціара, у полі 71 вказується, за чий рахунок здійснюється платіж і сума комісії, а в поле 32 - сума платежу. У текст повідомлення інформація вноситься в строгій послідовності. при цьому заповнення частини полів є обов'язковим, а деякі поля можуть опускатися або заповнюватися довільним чином. Обов'язкові поля містять інформацію, необхідну для правильної обробки повідомлень.

Категорії, групи і типи фінансових повідомлень

Вся специфіка SWIFT як міжнародної системи фінансових повідомлень віддзеркалюється у категоріях, групах і типах повідомлень, що пересилаються по мережі.

В даний час використовується 11 категорій (табл. 1) охоплюють більше 130 типів повідомлень, побудованих таким чином, щоб забезпечувати виконання фінансових операцій з великою точністю.

Категорії Групи повідомлень Опис
0 Системні повідомлення (System Messages)
1 Клієнтські перекази та чеки (Customer Transfer and Cheques)
0 Клієнтські перекази
1 Операції з чеками
2 Переклади фін. організацій (Financial Institution Transfers)
0 Переклади фінансових організацій
1 Повідомлення про прийняття
3 Фінансові угоди (Financial Trading)
0 Валютний дилінг та валютні опціони
2 Кред.-депозит. операції з фікс.ставкамі
3 Позики та депозити термінові і до запитання.
4 Форвардні угоди про відс. ставках
5 Виплати відс. за кредитами і депозитами
6 Операції своп по процентним ставкам
4 Інкасо та розпорядження про виплату готівки
0 Повідомлення про платежі
1 Повідомлення
2 Запити про проходження платежів
3 Поправки
5 Розпорядження про виплату готівки
5 Цінні папери (Securities)
0 Вимоги
1 Ізвещ. / підтвердження треб. та угод
2 Інструкції по отриманні / передачі цін-
них паперів і кредитів по цін. паперів
3 Підтвердження після отримання / передачі
5 Позови, повідомлення та претензії корпорацій
6 Корпоратівение. розпродажу за зниженими цінами
7 Баланси та управління портфелем
8 Спеціальні інструкції
6 Дорогоцінні метали та консорціуми (Precious Metals)
0 Дорогоцінні метали
1 Синдикати та консорціуми
7 Документарні акредитиви і гарантії
0 Видача, попереднє повідомлення
і поправка документарного акредитиву
1 Сповіщаючи. про документ. акредитивах. 3-х банків
2 Передача документального акредитива
3 Підтвердження та повідомлення
4 Покриття
5 Повідомлення та санкціонування
6 Гарантії
8 Дорожні чеки (Travellers Cheques)
0 Продажі та розрахунки
1 Відшкодування витрат
2 Управління запасом
9 Балансова звітність, зміни ставок, звіти "ностро"
та довідкові рахунки
0 Дебетні підтвердження
1 Кредитні підтвердження
2 Запити балансових звітів
3 Повідомлення про зміну ставок
4 Виписки по рахунках і балансам клієнтів
5 Виписки по рахунках "ностро"
7 Виписки за рахунками "нетто"
8 Запити про фінансове становище
n Загальна група (Common Group)
9 Витрати, відсотки, витрати і вивірки
Анульовані запити
Питання та відповіді
Повідомлення вільних форматів

Повідомлення, як правило, передаються від одного користувача SWIFT до іншого (або іншим), однак існує і категорія системних повідомлень, які дозволяють користувачеві взаємодіяти з мережею. Системні повідомлення використовуються для запиту певних дій і отримання спеціальних звітів, пошуку повідомлень у базі даних, для навчальних і тренувальних цілей. Користувач може одержувати від мережі запити або вона може інформувати його про свій поточний стан, оновлення, нові послуги і т.д. Системні повідомлення користуються найвищим пріоритетом, оскільки містять інформацію, що стосується функціонування мережі.

Всім іншим типам повідомлень, які належать до категорій 1-9 і n, привласнені тризначні цифрові коди, причому перша цифра відповідає категорії операції.

Кожне повідомлення з загальної групи можна використовувати в будь-який з описаних нижче категорій повідомлень. Коди повідомлень загальної групи виглядають як n9M, де n - замінюється номером тієї категорії, яка найкращим чином відповідає цілі повідомлення, 9 - вказує на особливий характер повідомлення в кожній категорії, а М визначає конкретний тип повідомлення (наприклад, 0 - повідомлення, 2 - вимоги про анулювання, 5 і 6 - відповідно, запити і відповіді).

Повідомлення категорії 1 пов'язані з платежами або інформацією про них, коли замовник чи бенефіціар або вони обидва не є фінансовими організаціями.

До категорії 2 віднесені повідомлення, якими фінансові організації обмінюються у своїх інтересах. До них відносяться перерахування, що містять вимоги про рух грошових коштів, отриманих фінансовими організаціями у свою користь або користь інших фінансових організацій, а також повідомлення про майбутні доручення, що сповіщають фінансові організації про засоби, які повинні надійти на рахунки відправників.

Повідомлення категорії 3 підтверджують інформацію, вже відому обом сторонам (подробиці контрактів до цього часу зазвичай вже погоджені), повідомляючи відомості про підтвердження та врегулювання угод до них відноситься інформація про валютно-обмінні контракти, вкладення грошових коштів у зв'язку з операціями по позичці / депозиту та угоди про дострокові процентні ставки.

Повідомлення, що відносяться до категорії 4, не припускають суворого дотримання єдиних правил, установлених для інкасових платежів, проте повинні оброблятися з урахуванням того, що ведення інкасових платежів на основі різних видів валюти в жодному повідомленні не передбачається.

Повідомлення категорії 5 містять інструкції з продажу та оплати цінних паперів та відповідні підтвердження, інформацію про спільні дії, повідомлення про капітал і прибуток, звітність та інформацію, пов'язану регулюванням портфеля і кредитуванням цінних паперів.

Повідомлення категорії 6 можуть нести інформацію, що відноситься безпосередньо до операцій з дорогоцінними металами (торговельні підтвердження, повідомлення / інструкції по угодам, звітна інформація), а також різного роду повідомлення, якими обмінюються фінансові організації, що входять в синдикат з дорогоцінними металами (повідомлення про припинення / поновлення послуг, про встановлені процентних ставках, оплату капіталу чи відсотків з нього і платах на користь синдикату).

Повідомлень, що відносяться до категорії 7, містять інформацію про випуск позик, інструкції і звіти, пов'язані з кредитними операціями і наданням гарантій. На повідомлення, які стосуються цієї категорії, не накладається жорстких обмежень у вигляді вимог неодмінного використання саме англійської мови.

До повідомлень категорії 8 відносяться повідомлення про продаж і оплату дорожніх чеків, рефінансуванні і керуванні запасами, а також повідомлення, якими обмінюються емітенти чеків та відправники грошових переказів (ремітенти), торгові агенти та агенти по рефінансуванню, залучені в операції з дорожніми чеками.

До категорії 9 відносяться повідомлення про балансову звітність (інформація про регулювання грошових операцій, деталях балансу й операцій), запити про клієнтів і організаціях.

Розвиток і стандартизація інших послуг

Система SWIFT спочатку була задумана для автоматизації виконання фінансових операцій шляхом обміну структурованими повідомленнями обмеженої довжини, що і досі забезпечує фінансові (FIN) послуги. По суті, ці послуги включають передачу повідомлень від одного користувача до іншого, включаючи перевірку формату повідомлення, підтвердження його прийому мережею у випадку відповідності формату, запам'ятовування копії повідомлення для можливих ревізій і наступної його гарантованої доставки.

Проте обмін структурованими повідомленнями обмеженої довжини - це далеко не все, що потрібно для комунікаційного обміну. Існує велика кількість менш значимих даних, які не критичні в часі, але тим не менш потрібні для обміну та ефективних дій фінансових організацій. Тому SWIFT була розроблена послуга, особливо підходить для передачі даних великого обсягу - міжбанківський обмін файлами (Interbank File Transfer, IFT). Ці дані можуть включати адміністративну і поточну звітну інформацію між головними офісами банків та їхніми філіями, інформацію покупця, дані для управління кредитами й економічну і статистичну інформацію. IFT може також виконувати операції з діловими звітами і загальною кореспонденцією, даними по керуванню ризиками та обміну чеків, а також іншими документами, що традиційно відправляються по факсу. Як і у фінансових застосуваннях, таємність при цьому гарантується. Послуги IFT цілком інтегровані в архітектуру мережі SWIFT і володіють тими ж привілеями.

Крім IFT SWIFT приділяє пильну увагу новітнім технологіям, зокрема електронного обміну даними (Electronic Data Interchange, EDI). EDI, по суті, не нова для SWIFT концепція, оскільки забезпечує засоби для електронного обміну інформацією для закритих груп користувачів, якими є, наприклад, банки. Головне в EDI - це забезпечення електронних банківських телекомунікацій з торговельними даними. Забезпечення SWIFT таких можливостей допоможе користувачам мережі обмінюватися фінансовими та комерційними даними, що стосуються їхніх корпоративних клієнтів.

Успіх EDI може бути забезпечений тільки при міжнародному схваленні відповідних стандартів і забезпеченні таємності. Тому SWIFT взяла активну участь у діяльності комітету MD4 OOH, який сфокусував свою діяльність на розробці нових стандартів фінансово-комерційних повідомлень, і зіграла важливу роль у розробці нових стандартів безпаперових платежів комерційної торгівлі EDIFAST. Робота над стандартами повідомлень базувалася на принципу, запропонованих групою EDIFAST (Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport), організованої ООН і охоплює представників корпорацій, фінансових організацій та фахівців у галузі телекомунікацій.

Як вже зазначалося, SWIFT не виконує клірингових функцій, однак ставши згодом глобальною структурою, що об'єднує банки та інші фінансові організації, вона стала базою для інтеграції систем, що здійснюють повний цикл фінансових операцій.

Так, починаючи з 1986 року, група європейських банків використовує мережу SWIFT для виконання взаємних платежів у загальній валютній одиниці, що отримала назву ЕКЮ (European Currency Units, ECU). Користувачем цієї системи є Ecu Banking Association (ECUBA), а роль SWIFT полягає в управлінні мережею й освоєнні банківських стандартів. Система, розроблена SWIFT, виконує безліч додаткових функцій для забезпечення виконання розрахунків, обліку позиції кожного учасника і передачі офіційного і балансового звітів у банки. В кінці дня заключний балансовий звіт надсилається банкам-учасникам асоціації та в Банк міжнародних розрахунків (Bank for International Settlement, BIS), що розташовується в Базелі, Швейцарія, що діє як агент по розрахунках.

Ще одним кроком до використання технічної структури SWIFT для виконання міжбанківських розрахунків стало створення SWIFT універсальної системи міжбанківських розрахунків ACCORD. Ця централізована система використовується банками та брокерами для детальної вивірки повідомлень, якими вони обмінюються постійно при укладанні угод на валютному ринку і ринку наявних засобів. Баланси по кожному виду валюти, що обчислюються автоматично системою (що скорочує пошук помилок персоналу фінансової організації), є основою для взаємних розрахунків пар клієнтів, що складаються в договірних відносинах. Автоматизація процесів при укладенні угод значно підвищує ефективність роботи і, що, можливо, навіть більш важливо, представляє швидку і точну картину розрахункового статусу портфеля угод фінансової організації, автоматично генеруючи звіти про позиції її чистого доходу по грошовому обігу і по вартісним даним для угод, а також дозволяючи ефективно керувати ризиками.

Тенденцією в банківській справі сьогодні є раціоналізація операцій у такий галузі, як ефективне управління інвестиціями. SWIFT надає послугу, що оперує копіюванням певних повідомлень для центрів, що сприяють обробці операцій, зроблених на користь відправника, одержувача повідомлень чи їх обох, і підготовляють звіти по них. Процес надання подібних послуг названий PREMIUM "Т-копіювання". Він також обраний Банком Франції як механізм для її працюючої в реальному режимі часу національної розрахункової системи, Tranferts Banque de France (TBF).

SWIFT також активно співпрацює з розробниками автоматизованих банківських систем, маючи кінцевою метою задоволення зростаючих потреб користувачів у підвищенні рівня автоматизації обробки фінансової інформації.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Програмування, комп'ютери, інформатика і кібернетика | Реферат
84.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Система міжбанківських розрахунків SWIFT
Інформаційна банківська система SWIFT
Функції системи SWIFT
SWIFT в системі міжнародних міжбанківських розрахунків
SWIFT в системі міжнародних міжбанківських розрахунків
Історія створення и основні характеристики системи SWIFT
Навчальний модуль рейтингова система оцінювання кредитно-модульна система
Система ведення господарства Система тваринництва
Податкова система Іспанії 2 Система оподаткування
© Усі права захищені
написати до нас