Середня собівартість виробу Загальний індекс товарообороту

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Білоруський державний університет
ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ
І СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра економіки та управління бізнесом
Контрольна робота
з дисципліни: «Статистика»
студентки III курсу
дистанційного навчання
Спеціальність «Менеджмент»
Варіант VI
Перевірив
викладач
Косенко З. Г.
МІНСЬК
2007

ЗМІСТ
Завдання 1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3
Завдання 2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .4
Завдання 3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .6
Завдання 4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .8
Завдання 5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ............. 9
Завдання 6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12
Завдання 7 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13
Завдання 8 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 14
Завдання 1.
По трьох підприємствах, що випускають однойменну продукцію, є такі дані про випуск продукції та її собівартості:
Номер підприємства
Базисний рік
Звітний рік
Кількість виробів, шт
Собівартість одиниці продукції, тис. грн
Собівартість одиниці продукції, тис. грн
Витрати на виробництво продукції, тис. руб
1
100
28,0
25,0
3000
2
120
25,0
23,2
2400
3
160
20,6
21,8
2223,6
Визначте середню собівартість виробу за трьома заводам у базисному році і в звітному. Обгрунтуйте вибір виду середньої для кожного року і запишіть їх формули.
Рішення:
Собівартість визначається діленням загальної суми витрат на кількість виробленої продукції.
Початкове співвідношення по 2-м періодам:


Відсутній показник для базисного року:

Замінимо в вихідному співвідношенні чисельник на отриманий добуток:

Значить, розрахунок будемо виконувати за формулою середньої арифметичної зваженої: =
= 3,9 тис. руб.
Середня собівартість для базисного року дорівнює 23,9 тис.руб.
Відсутній показник для звітного року:

Замінимо в вихідному співвідношенні знаменник на отримане приватне:

Значить, розрахунок середньої собівартості для звітного року будемо виконувати за формулою середньої гармонійної зваженої:
= 23,4 тис. руб.
Середня собівартість для звітного року дорівнює 23,4 тис. руб.
Завдання 2.
На підставі результатів проведеного на заводі 5%-ного вибіркового спостереження (відбір випадковий бесповторного) отримано наступний ряд розподілу робочих по заробітній платі:
Група робітників за розміром заробітної плати, тис.руб
До 300
300 -340
340 - 380
380 - 420
420 і вище
Разом
Число робочих
43
50
77
20
10
200
На підставі наведених даних визначте:
1) середню зарплату одного робітника (способом «моментів»);
2) дисперсію і середнє квадратичне відхилення;
3) коефіцієнт варіації;
4) з ймовірністю 0,954 (t = 2) можливі межі, в яких очікується середня зарплата робітника в цілому по заводу (по генеральної сукупності);
5) з ймовірністю 0,997 (t = 3) граничну помилку і межі частки робітників із зарплатою від 380 тис. крб і вище.
Рішення:
Формула середньої способом моментів:

Групи робітників за розміром зарплати, тис. руб
Число робочих
Середина інтервалу
xA
A = 360

i = 40


До 300
43
280
-80
-2
-86
172
300 - 340
50
320
-40
-1
-50
50
340 - 380
77
360
0
0
0
0
380 - 420
20
400
40
1
20
20
420 і вище
10
440
80
2
20
40
Разом
200
-
-
-
-96
282
Розрахуємо середню зарплату одного робочого способом «моментів»:
= 340,8 тис. руб
Дисперсію можемо розрахувати способом «моментів»:
= 1887,36 тис. руб.
Середнє квадратичне відхилення дорівнює:
= ± 43,44 тис.руб
Коефіцієнт варіації обчислюється за формулою:
= = 12,7%
Розрахуємо можливі межі, в яких очікується середня зарплата робітника в цілому по заводу (по генеральної сукупності). Імовірність 0,954, t = 2.
Для знаходження границь середньої величини:

де
- Гранична помилка вибіркової середньої
При p = 0,954 коефіцієнт довіри t = 2
n = 200 (чисельність вибіркової сукупності)
N - чисельність генеральної сукупності.
n / N = 0,05 тому вибірка зразків 5%-ва.
Тоді
Визначаємо межі середньої величини: = 340,8 ± 6 тис. руб.

Висновок: з ймовірністю 0,954 можна стверджувати, що можливі межі, в яких очікується середня заробітна плата в цілому по заводу, укладені в межах від 334,8 тис.руб. до 346,8 тис.руб.
Розрахуємо з імовірністю 0,997 граничну помилку і межі частки робітників із зарплатою від 380 тис.руб і вище.

При p = 0,997 t = 3 число робочих із заробітною платою від 380 тис.руб. і вище складають: m = 20 +10 = 30 чол.
Питома вага (частка) робітників з заробітною платою від 380 тис. руб. і вище складає:
W = m / n = 30/200 = 0,15 або 15%, тобто, вибіркова частка становить 15%.
або 7,4%
Для знаходження границь питомої ваги числа робочих із заробітною платою від 380 тис. руб. і вище:
= 15% ± 7,4%
7,6% <p <22,4%
Висновок: з імовірністю p = 0,997 можна стверджувати, що можливі межі частки робітників із заробітною платою від 380 тис. руб. і вище знаходяться в межах від 7,6% до 22,4%.
Завдання 3.
Динаміка роздрібного товарообігу по району (по магазинах всіх форм власності) характеризується такими даними:
Рік
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Роздрібний товарообіг, млн. руб
500
540
520
560
600
650
Визначте:
1) аналітичні показники динамічного ряду:
· Абсолютні прирости, темпи росту і приросту за роками і до 1998 р.;
· Абсолютна утримання 1% приросту;
2) середній річний розмір товарообігу;
3) середньорічний абсолютний приріст, середньорічний темп зростання і приросту;
4) динаміку роздрібного товарообігу уявіть графічно.
Результати подайте у таблиці.
Рішення:
1) Розрахуємо аналітичні показники динамічного ряду:
Роки
Роздрібний товарообіг, млн. руб
Абсолютний приріст, млн. руб
Темп росту,%
Темп приросту,%
Абсолютна утримання 1% приросту
Ланцюг
Баз.
Ланцюг
Баз.
Ланцюг
Баз.
1998
500
-
-
100
100
-
-
-
1999
540
40
40
108
108
8
8
5
2000
520
-20
20
96,2
104
-3,7
4
5,4
2001
560
40
60
107,4
112
7,7
12
5,2
2002
600
40
100
107,1
120
7,1
20
5,6
2003
650
50
150
108,3
130
8,3
30
6,0
Разом
3370
-
-
-
-
-
-
-
Абсолютний приріст ланцюговий:

Абсолютний приріст базисний:

Темп зростання ланцюгової:

Темп зростання базисний:

Темп приросту ланцюгової:

Темп приросту базисний:

Абсолютне значення одного відсотка приросту:

2) Визначимо середній річний розмір товарообігу:
= 561,6 млн.руб
3) Визначимо середньорічний абсолютний приріст:
30 млн.руб
Середньорічний темп зростання:
1,008 або 100,8%
Середньорічний темп приросту:
= 100,8% - 100% = 0,8%
4) Динаміка роздрібного товарообігу:
\ S
Завдання 4:
Динаміка собівартості і обсягу продукції по двом заводам характеризується такими даними:
Заводи
Вироблено продукції, тис. од.
Собівартість одиниці продукції, тис. руб
у базисному періоді
у звітному періоді
у базисному періоді
у звітному періоді
1
26
28
40
44
2
30
35
52
56
Визначте індекси змінного складу, постійного складу і структурних зрушень. Поясніть відмінності між ними.
Рішення:
Індекс собівартості змінного складу представляє собою відношення двох
зважених середніх величин зі змінними вагами, що характеризують зміну індексуємого (осередненою) показника:
= 1,093 або 109,3%
Індекс собівартості постійного складу представляє собою відношення двох зважених середніх величин з одними і тими ж вагами:
= 1,086 або 108,6%.
Індекс структурних зрушень дорівнює:
= 1,006 або 100,6%.
Перевіримо правильність рішення за допомогою формули взаємозв'язку індексів:

1,093 = 1,086 * 1,006
Співвідношення вірно.
Відмінності: індекси змінного складу характеризують зміни середнього рівня в часі з урахуванням змінної структури. Індекс постійного складу розраховується для усунення впливу структурних зрушень. Він характеризує зміну середнього рівня в часі з урахуванням незмінною структури. Індекс структурних зрушень розраховується для виявлення структурних зрушень.
Завдання 5:
Є дані про товарообіг та про зміну кількості проданих товарів у магазині міста:
Найменування товару
Товарообіг у фактичних цінах, млн. крб
Зміна кількості проданих товарів у% до базисного періоду
у базисному періоді
у звітному періоді
Тканини
180,0
220,3
+10
Взуття
180,0
270
+30
Плащі жіночі
200,0
208
Без змін
Визначте:
1) індивідуальні та загальні індекси фізичного обсягу товарообігу;
2) загальний індекс товарообігу;
3) загальний індекс цін двома способами.
Поясніть отримані результати.
Рішення:
1. Індивідуальний індекс фізичного обсягу:

Розраховується по зміні кількості проданих товарів:
Для тканини (100 +10 = 110%)
Для взуття (100 +30 = 130%)
Для плащів жіночих (Без зміни)
Загальний індекс фізичного обсягу товарообігу
або 112,9% (+12,9%)
2. Загальний індекс товарообігу:
або 124,7% (+24,7%)
3. Загальний індекс цін, використовуючи взаємозв'язок індексів:
або 110,5% (+10,5%)
або
Висновки: Товарообіг у звітному періоді в порівнянні з базисним збільшився на 24,7%. Фізичний обсяг товарообігу зріс на 12,9%, а ціни на товари зросли на 10,5%.
Завдання 6.
Є такі дані:
Показники
Млн. руб
Валовий національний дохід
17900
Поточні трансферти, отримані від «решти світу»
380
Поточні трансферти, передані «іншого світу»
220
Витрати на кінцеве споживання домашніх господарств
12320
Витрати на кінцеве споживання державних установ
2640
Витрати на кінцеве споживання некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства
270
Визначити валове заощадження, побудувати відповідний рахунок.
Рішення:
1. З рахунку вторинного розподілу доходу визначимо маємо дохід:
Використання
Млн. руб
Ресурси
Млн. руб.
Поточні трансферти, передані «іншого світу»
220
1. Валовий національний дохід
2. Поточні трансферти, отримані від «решти світу»
17990
380
Валовий дохід
18060
ВРД = ВНД + Сальдо ТТ = 17990 +380-220 = 18060 млн. крб.
Тепер складаємо рахунок використання наявного доходу:
використання
Млн. руб.
ресурси
Млн. руб
2. Витрати на кінцеве споживання
15230
1. Валовий дохід
18060
Валове заощадження
2830
Витрати на кінцеве споживання складаються з РКП домашніх господарств, державних установ і некомерційних організацій:
РКП = 12320 +2640 +270 = 15230.
Тоді балансуюча стаття цього рахунку - валове заощадження:
ВС = ВРД-РКП = 18060-15230 = 2830 млн. руб.
Висновок: Валове заощадження склало 2830 млн. руб.
Завдання 7.
Є дані про споживання непродовольчих товарів:
Товарна група
Вартість придбаних товарів у базисному періоді, млн.руб
Зростання вартості придбаних товарів (разів)
Індекс цін,%
Трикотажні вироби
240
1,2
134
Одяг
180
1,3
118
На підставі даних, наведених у таблиці визначити індекс фізичного обсягу споживання:
1) по кожній товарній групі;
2) по всіх товарах разом.
Рішення:
1) Динаміку фізичного обсягу потреблений по кожній групі товарів відображає індивідуальний індекс фізичного обсягу. Він розраховується за наступною формулою:
,
де - Індекс фізичного обсягу товарів і послуг.
- Індекс вартості товарів і послуг
- Індекс цін по товарах.
За трикотажним виробам або 89,6% (-10,4%)
По одягу або 110,2% (+10,2%)
Т.ч., фізичний обсяг споживання за трикотажним виробам знизився на 10,4% а по одягу виріс на 10,2%.
2) Динаміку фізичного обсягу споживання по всіх товарах відображає среднегармоніческій індекс (тому що, вартість придбаних товарів дана тільки у базисному періоді):
або 98,4% (-1,6%).
Висновок: фізичний обсяг споживання за всіма видами товарів знизився на 1,6%.
Завдання 8.
Є такі дані, млн. руб:
Валовий випуск товарів і послуг у цінах виробників
180000
Проміжне споживання товарів і послуг у цінах покупців
100000
Споживання основних фондів
11900
Оплата праці працівників
38150
Чистий прибуток економіки
15000
Податки на виробництво та імпорт
34950
Субсидії на виробництво та імпорт
20000
Витрати на кінцеве споживання
42870
Валове накопичення основних фондів
23280
Запаси матеріальних оборотних коштів
11800
Експорт товарів і послуг
6050
Імпорт товарів і послуг
4000
Визначити валовий внутрішній продукт трьома методами.
Рішення:
1. Розрахунок ВВП виробничим методом:
ВВП обчислюється як сума валової доданої вартості (ВДВ) усіх галузей і секторів економіки в ринкових цінах (включаючи податки на продукти та імпорт без ПДВ).
ВВП = ВДВ
ВДС = Валовий випуск - Проміжне споживання.
Т.ч., ВВП = 180000-100000 = 80000.
2. Розрахунок ВВП розподільчим методом.
ВВП = Оплата праці + Податки на виробництво та імпорт + Інші податки на виробництво - Субсидії на виробництво та імпорт + Валовий прибуток економіки.
Відсутній показник - валовий прибуток економіки. Її можна розрахувати наступним чином: Чистий прибуток економіки + Споживання основного капіталу.
ВПЕ = 15000 +11900 = 26900
ВВП = 38150 +34950-20000 +26900 = 80000
3. Розрахунок ВВП методом використання.
ВВП = Кінцеве споживання товарів і послуг + Валове накопичення + Чистий експорт товарів і послуг.
Чистий експорт - це різниця між експортом та імпортом товарів і послуг: ЧЕ = Е-І = 6050-4000 = 2050
Валове накопичення (ВН) = Валове нагромадження основного капіталу + Зміна запасів матеріальних оборотних коштів.
ВН = 23280 +11800 = 35080
ВВП = 42870 +35080 +2050 = 80000
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Контрольна робота
125.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Планування показників оптового товарообороту
Економічний аналіз оптового товарообороту
Загальна середня освіта в СРСР
Середня Сибір природа і географія
Середня школа в останні десятиліття Російської імперії
Аналіз педагогічного процесу в МОУ Середня загальноосвітня школа 175 г Зеленогірська
Розрахунок малого виробнцтва виробу
Визначення собівартості і ціни виробу
Розрахунок собівартості одиниці виробу
© Усі права захищені
написати до нас