Середньовічна історія Казахстану

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Тести з середньовічної історії Казахстану

1. Де знаходиться друга ставка тюргешей?
а) Мінг-Булак
в) Кунгут
з) Тараз
д) Сайра
е) Ясси
2. Скільки років карлукскіх правителі панували в Семиріччі?
А) ок. 200 років
в) ок.250 л.
c) 100л.
д) 25 років
е) 80 років
3. У роки правління якого кагана в 715 - 738 рр.. відбулося зміцнення тюргешскіх каганату?
А) Джегуй
в) Муга
з) Сулук
д) Сакал
е) Чора
4. В 756 р. Тюргешский каганат упав під натиском:
А) карлуків
в) кипчаків
з) Огузо
д) кимаки
е) калмаков
5. Як прозвали араби Сулука?
А) Вільний
д) Значний
в) Войовничий
е) Мужній
з) битливій
6. Як у V ст. називалися племена карлуків?
А) огузи
в) Булак
з) тюркеші
д) ягма
е) чігіль
7. У якому році розпався Уйгурський каганат?
А) 766
в) 900
з) 840
д) 1030
е) 756
8. Де спочатку оформилося ядро огузской угруповання?
А) Сир-Дар'я
д) Західний Казахстан
в) Семиріччі
е) Північно-Східний Казахстан
с) Центр. Казахстан
9. Яку територію займали огузи?
а) Західний Казахстан
д) Мавераннахр
в) Центр. Казахстан
е) Східний Туркестан
з) Південний Казахстан
10. Столиця огузів 10в.
А) Тараз
в) Сигнак
з) Янгикент
д) Туркестан
е) Баласагун
11. Глава огузів в I Х-Х I ст. носив титул:
А) Кюль - Еркін
в) джабгу
з) шад
д) каган
е) ельтебер
12.Як в огузской державі називався рада знаті?
А) сюбаші
в) тудун
з) канкаш
д) хурал
е) диван
13 965 р. між огузи і київським князем Святославом був укладений військовий союз проти:
А) Китаю
д) держави ефталітів
в) Хазарського каганату
е) Ірану
з) Джунгарії
14. У 985г. огузи уклали військовий союз з київським князем проти:
А) Волзької Булгарії
д) кимаки
в) Хазарського каганату
е) половців
з) кипчаків
15. Держава огузів впала під натиском:
А) китайців
д) Сельджукидів
в) карлуків
е) ойратов
з) кипчаків
16. Які племена входили до огузский союз племен?
А) Халаджі, Чаруків, баюндури
В) роксолани, алани, сіраки
з) чігілі, ягма, тухсі
д) тюркеші, роксолани
е) ягма, Чаруків, Булак
17. Заступник джабгу у огузів:
А) Кюль-Еркін
в) беклербек
з) сюбаші
д) тудун
е) буюрук
18. У якому році розпався карлукскіх каганат?
А) 944
в) 940
з) 870
д) 756
е) 820
19. Що послужило ослаблення огузского держави і піднесенню народних повстань на рубежі Х-Х1 ст.?
А) часті набіги
д) відцентрові тенденції
в) міжусобиці
е) напади сусідніх племен
з) зростання податків
20. Коли тюрки стали господарями Великого Шовкового шляху?
А) після завоювання Середньої Азії
В) уклавши договір з Візантією
з) розбивши ефталітів
д) змусивши Іран платити данину
е) всі відповіді вірні
21. У якому році останній джабгу огузів Шах - Малик підкорив Хорезм?
А) тисячі двадцять п'ять
в) 985
з) 1041
д) 1030
е) 940
22.Государство огузів існувало в період:
а) IХ-поч. ХI ст.
В) VII-VIIIвв.
С) ХII-ХIIIвв.
Д) XIIIв
е) XI-XIVвв.
23. Кому належить перше повідомлення про писемність тюрків?
А) Марко Поло
д) Г. Рубруку
в) Менандр Протектор
е) Сима Цянєм
з) Томпсону

24. Які племена входили в Західно-Тюркський каганат?
А) огузи, кипчаки, сельджуки
В) гуни, уйсуні, калмаки
з) усуне, кангли, тюркеші
д) тюркеші, роксолани
е) ягма, Чаруків, Булак
25 Коли утворився Тюркський каганат?
А) 542г.
в) 552г.
з) 562г.
д) 756г.
е) 603г.
26. Як називався складальник податку в Західно-тюркського каганаті?
А) карабудун
в) іктадаров
з) тудун
д) тархан
е) шад
27. Засновник тюргешскіх каганату, який почав боротьбу з арабами:
А) Уч-Еліг каган
д) Сакал-каган
в) Бумин каган
е) Сулук-каган
з) Мукан каган
28. Літня резиденція Західно-Тюркського каганату:
А) Суяб
в) Мінг-Булаг
з) Шаш
д) Сайра
е) Баласагун
29. Найбільша тюркомовне плем'я, розселилося у V ст. від Східної Європи до Північної Монголії:
А) теле
в) тюркеші
з) Карлуков
д) Ашина
е) ашіде
30. При якому кагана Тюркський каганат став політичним гегемоном в Центральній Азії?
А) Бумине
в) Сакале
з) Муканов
д) Уч-Еліге
е) Сулука
31. З якою державою в 561-563гг. тюрки уклали антіефталітскій союз?
А) Візантія
д) Волзька Булгарія
з) Китай
в) Іран
е) Саманидах
32. Як називалася давньотюркська писемність?
А) Согдійська
в) уйгурська
з) рунічна
д) фарсі
е) арабська
33. Хто в Західно-тюркського каганаті виконував судові функції?
А) буюрукі
в) ельтебер
з) шад
д) ельтебер
е) тудун
34. З якого століття тюрки відчувають сильний вплив буддизму?
А) IVв.
В) VIв.
С) Vв.
Д) IIIв.
Е) VIIст.
35. У роки правління якого кагана в 715-738гг. відбулося зміцнення тюргешскіх каганату?
А) Джегуй
в) Муга
з) Сулук
д) Уч-Елік
е) Сакал
36. Назвіть століття вторгнення арабів на територію Казахстану:
А) VIв.
В) IX - Хвв.
З) 1 пол. VIIIв.
Д) VIIст.
Е) XIв.
37.Кто потіснив огузів з берегів Сир - Дар'ї, Аральського й Каспійського морів?
А) кипчаки
в) тюргеші
з) росіяни
д) китайці
е) ойрати
38. На якій території компактно проживали уйгури?
А) Мавераннахр
в) Східний Туркестан
з) Південно-Східний Казахстан
д) Західний Казахстан
е) Центральний Казахстан

39 Що означає "джабгу" у огузів?
А) титул правителя огузів
В) виконавець судової влади
с) заступник верховного правителя
д) спадкоємець престолу
е) збирач податків
40 На якій території Казахстану постійно проживали кимаки?
А) північно-сході
д) півдні
в) заході
е) немає правильної відповіді
з) південно-сході
41 Де перебувала ставка кімакскіх каганів?
А) на Іртиші
в) на Сир - Дар'ї
з) на Уралі
д) на Яїку
е) на Тоболу
42.Терріторію яких племен захопили кимаки?
А) Огуз
в) кипчаків
з) уйгурів
д) калмаков
е) мангитів
43 В 656г. після падіння Західно-Тюркського каганату виникло ядро кімекского племінного союзу. Який титул носив глава кімеков?
А) каган
в) тархан
з) джабгу
д) шад-тутук
е) Тегін
44 С яким плем'ям пов'язаний ранній етап історії кимаки?
А) ягма
в) яньмо
з) Булак
д) чігіль
е) теле
45 Який перський історик Х I ст. писав про кимаки?
А) Гардез
в) Ал-Якуби
з) Баласагун
д) Ал-Омарі
е) Табарі
46 Наступником Уч-Еліка став його син:
А) Сакал
В) Більге
С) Мукан
д) Капаган
е) Кюльтегін
47 Найбільшим і сильним племенем, що перебували під впливом Кімакского каганату, були:
А) огузи
В) кипчаки
С) наймани
д) кереіти
е) караханіди
48 "Складалися з 24 племен і ділилися на бузуки і учуков"-говорить М. Кашгар про плем'я:
А) Огуз
В) карлуків
С) тюргешей
д) теле
е) тюрків
49 Одне з ранніх звісток про існування у огузів держави зустрічається у творі:
А) Кашгар
В) аль-Якуби
З) Ібн-Хаукаля
д) Ал-Омарі
е) Табарі
50 З кінця VIII - початку XI століть кипчаки були в складі держави:
А) караханидів
В) карлуків
С) кимаки
д) Найманов
е) Хорезмшахів
51. Серйозне поразка арабським військам в Мавераннахре (705-706гг.) Завдали:
А) об'єднані сили тюргешей і согдійців
В) об'єднані сили карлуків і кипчаків
С) наймани і кереіти
Д) монголи
Е) китайці
52 Посольство Тюркського каганату в Константинополі на чолі з Маніахом в 568 році уклало торговельну угоду проти:
А) ефталітів
В) Китаю
З) Ірану
д) Хорезмшахів
е) арабів
53.В якому році між еміром Тимуром і Ільяс-Ходжой відбулася битва, що увійшла в історію як «Грязьова битва»?
а) 1358г.
Д) 1338г.
Е) 1365г.
В) 1380г.
С) 1395г.
54 В чиїх руках була вища судова влада в Західно-Тюркського каганату:
А) джабгу
В) Тархана
С) ельтебер
д) Тегін
е) тудуна
55 Значна частина огузів під натиском кипчаків пішла:
А) на територію Волги і Уралу
В) у Південний Казахстан і басейн Сирдар'ї
З) у Східну Європу та Малу Азію
Д) у Західну Європу
Е) в Східний Туркестан
56 Перейдіть основну рису етногенезу тюрків:
А) саморозвиток Огуз, кипчаків, кимаки
В) вплив іранської культури
З) вплив арабської культури
Д) усунення тюркомовних народів зі Сходу на Захід і зародження тюркських ранньофеодальних держав
Е) всі відповіді вірні
57 У IX - X ст. оформився огузский союз племен, що включав племена:
А) Роксолани, Халаджі, ісседони
В) Халаджі, Чаруків, Карлуков, баюндури
С) Чаруків, алани, усуне
Д) Роксолани, алани
Е) Карлуков, кимаки, кипчаки
58. Який народ поклав кінець існуванню Уйгурського каганату:
А) енисейские Киргизи
д) кипчаки
В) китайці
е) калмаки
С) араби
59 Яка держава в джерелах називається "державою десяти стріл":
А) Західно-Тюркський каганат
д) ханство Абулхайра
В) Тюргешский каганат
е) Казахське ханство
С) Карлуцько держава
60 За відвід військ тюркам зобов'язувався виплачувати данину в розмірі 40 тис.золотих:
А) Іран
В) Візантія
З) Афганістан
д) Мавераннахр
е) Китай

61. Таласська битва відбулася в:
А) 760 г .
В) 745 г .
С) 751 г .
д) 840г.
е) 756г.
62. Назва кіданского держави на початку Х століття:
А) держава каракітаев
д) імперія Цин
в) імперія Ляо
е) кіданскій улус
з) імперія Тан
63. У XI - XIII ст. тюркомовні племена, усвідомлюючи свою приналежність до єдиного етносу, брали етнонім:
А) КІМАК
в) Кипчак
з) казах
д) стократ
е) узбек
64 Родоначальник династії караханидів:
а) Сулук
в) Сатук Богра-хан
з) Муга
д) Саси Бука
е) Арслан хан

65 Столицею східного ханства караханидів був:
А) Туркестан
в) Янгикент
з) Баласагун
д) Отрар
е) Кашгар
66 Що таке "ікта"
А) питома земля
д) адміністративний орган
в) право на збір податку
е) земельне дарування
з) виконавчий орган
67.Что таке вакф?
А) землі мусульманського духовенства
В) форма експлуатації общинників
З) вид податку
Д) громадська робота
Е) вид повинностей
68.Когда держава караханидів розділилося на 2 частини?
А) кінець 30-х рр.. ХI ст.
В) 998г.
з) 20-ті рр.. ХI ст.
Д) 60-ті рр.. XII
е) 1041г.
69.В 942-1210 рр.. існувала держава:
А) караханидів
в) Огуз
з) кипчаків
д) кимаки
е) Найманов
70.Племя, що поклала початок державі Караханідов:
А) тухсі
в) баюндури
з) ягма
д) чігіль
е) манга
71.На якою мовою розмовляли каракітаі?
А) іранському
в) монгольському
з) тюркській
д) китайському
е) ногайском
72.До переселення в Семиріччі як називалися карахитаі?
А) Кидані
в) яньмо
з) Булак
д) китайці
е) Ашина
73.Глава карахитайского держави носив титул:
А) кагана
в) гурхана
з) хана
д) хакана
е) Тархана
74.В поч. Х III в. які племена витіснили каракитаев із Семиріччя?
А) караханіди
в) монголи
з) наймани
д) кипчаки
е) кимаки
75. Епоха правління каракитаев:
А) істотно змінила підвалини держави
В) сприяла розвитку в Семиріччі осіло-землеробського господарства
С) не внесла істотних змін в економіку і культуру Казахстану
Д) сприяла розвитку в Семиріччі китайського впливу
Е) немає правильної відповіді
76.Сколько племен входили до найманскій конфедерацію?
А) 8
в) 7
з) 10
д) 5
е) 12
77.Государство кереитов було розгромлено в:
А) 1200г.
в) 1203г.
з) 1210г.
д) 1213г.
е) 1219г.
78.В утворенні держави Караханідов головну роль зіграли племена:
А) карлукско конфедерації
В) савроматских конфедерації
з) кімакской конфедерації
д) кипчакской конфедерації
е) тюркської конфедерації
79.В Х I ст. межа між Західним і Східним ханствами караханидів проходила по:
А) Сирдар'ї
в) Іртишу
з) Уралу
д) Таласу
е) Тоболу

80. Час існування кипчакского ханства:
а) Х-ХІІ ст.
в) поч. ХI-1219гг.
З) 940 - к. ХI ст.
Д) XIVв.
Е) XIIв.
81.Какой рід вважався дінастійний у кипчаків:
А) ялина-борілі
в) чігілі
з) тухсі
д) ягма
е) Ашина
82.Как називали кипчаків в російських літописах:
А) половці
в) кумани
з) печеніги
д) мамлюки
е) казахи
83.В поч. Х I ст. кипчаки витіснили з нижньої і середньої течії Сирдар'ї, приаральську степів:
А) уйгурів
в) Огуз
з) кимаки
д) ногаїв
е) китайців
84.Історіко-географічна область Дешт і-Кипчак займала територію:
А) від р.. Іртиш до р.. Дністер
В) від р.. Орхон до р.. Єнісей
з) від р. Сирдар'я до р.. Урал
д) від Каратау до Сирдар'ї
е) від Орхона до Іртиша
85.Граніцей між Західно-кипчацьких і Східно-Кипчацькі ханствами була:
А) р. Урал
в) р. Дон
з) р. Волга
д) р.Буг
е) р.Дністер
86.На якій території розселялися племена кипчаків, що сповідують у Х II ст. язичницьку релігію:
А) між Амудар'ї і Сирдар'ї
В) між Іртиш і Уралом
з) між Дженд і Фарабі
д) між Баласагун і Кашгаром
е) між Волгою і Дністром
87.Удельние правителі в Караханидський державі мали настільки великими правами, що:
А) карбували власну монету
В) не були на родової рада
С) не підкорялися вимогам верховного правителя
Д) вели свої війни
Е) немає правильної відповіді
88.Кітайци вважали тюрків нащадками:
а) хуннов
в) саків
з) усуне
д) кангюев
е) андроновцев
89.Арабскій географ ал-Марвазі відзначає в складі карлукско конфедерації племен:
а) 5
в) 7
з) 9
д) 10
е) 24
90.Время існування Уйгурського каганату:
а) 744-840 рр..
в) 658-750 рр..
з) 860 - 990 рр..
д) 800-955г.
е) 756-984гг.

91.О походження кимаки пише перський історик Х I ст.:
а) ал-Макдісі
в) Гардез
з) ібн-Батута
д) ібн-Хаукаль
е) Кашгар
92.Главная ставка кереитов розміщувалася в:
а) Янгикент
в) Хатун-Балик
з) Отраре
д) Баласагун
е) Яси
93.Століцей Західного ханства Караханідов було місто:
а) Бухара
в) Шаш
з) Самарканд
д) Баласагун
е) Яси
94.Прі Сулук-кагана ставка тюргешей з Суяб була перенесена в:
а) Тараз
в) Іспіджаб
з) Сайра
д) Баласагун
е) Яси
95.Государство Найманов в Х-Х II ст. знаходилось:
а) між Іртиш і Орхон
в) у Центральному Казахстані
з) між Уралом і Тоболів
д) в Східному Туркестані
е) у Мавераннахре
96. За легендою, записаною Гардез, кимаки відбуваються:
А) від хунну
в) від тюрків
) Від татар
д) від китайців
е) від саків
97.Когда Темучин був проголошений верховним правителем - Чингіз-ханом?
А) 1218г.
в) 1205г.
з) 1221г.
д) 1219г.
е) 1200г.
98.Незавоеванние землі на захід від Іртиша, Аральського моря та Амудар'ї Чингіз-хан віддав:
а) Бату
в) Джебе
з) Джучі
д) Есугей
е) Тулую
99.В похід на Семиріччя Чингіз-хан відправив війська на чолі з:
а) Джебе
в) Джучі
з) Тулу
д) Чагатаем
е) Мунке
100.В Мавераннахр монголи йшли:
а) з Іртиша через Семиріччі
в) з Орхона через долину Чу
с) з Єнісею через Семиріччі
д) через Центральний Казахстан
е) через Східний Туркестан
101.Когда монголами була завойована територія Середньої Азії?
А) 1218-1223гг.
в) 1219-1221гг.
с) 1221-1223гг.
д) 1218-1219гг.
е) 1222г.
102.Казахстан увійшов до складу монгольської імперії з:
а) 1218-1222гг.
в) 1221-1223гг.
с) 1219-1224гг.
д) 1218-1222г.
е) 1217-1221
103.Какое народне повстання проти монгольського ярма ви знаєте?
А) повстання Ширака в Согде
в) повстання Тараба в Бухарі
з) повстання Жанхожі в Отраре
д) повстання Жанхожі в Баласагун
е) немає правильної відповіді
104.На території якого улусу утворилася Золота Орда?
А) Джучі
в) Угедея
з) Чагатая
д) Бату
е) Мунке
105.Европейскіе походи Батия тривали:
а) 1238-1240гг.
в) 1236-1238гг.
с) 1236-1242гг.
д) 1230-1239гг.
е) 1240-1245гг.
106.После встановлення монгольського панування містам не дозволялося:
а) чеканити власну монету
в) мати власного правителя
с) мати стіни і ворота
д) проводити вільну торгівлю
е) всі відповіді вірні
107.Какіе племена становили в Золотій Орді меншість:
а) кипчаки
в) монголи
з) татари
д) Меркіти
е) тюрки
108.Століца Золотої Орди:
а) Каракорум
в) Отрар
з) Сарай
д) Хатун-Балик
е) Кашгар
109.Государство, що виникло на території Казахстану в період розпаду Золотої Орди в Х IV ст.:
а) Ногайська Орда
в) Ак-Орда
з) ханство Абулхайра
д) Астраханське ханство
е) Казахське ханство
110.Чем в Золотій Орді займався беклербек?
А) торгівлею
д) збиранням податків
в) армією і дипломатією
е) виконанням вироків
з) судом
111.Даругі і баскаки здійснювали в Золотій Орді:
а) судочинство
д) торгові функції
в) збір податків, данини
е) функції правителя
з) іригацію
112.Феодальние тримання в Золотій Орді стали носити характер:
а) беніфіція
в) ікти
з) сойургала
д) вакф
е) інжу
113.Наібольшего могутності Золота Орда досягла при:
а) Джанібека і гирєє
е) немає правильної відповіді
в) Узбек-хана і Джанибек
з) Джанибек і Орда-Еджене
д) нога
114.Узбек-хан оголосив іслам державною релігією Золотої Орди в:
а) 1300г.
в) 1340г.
з) 1312г.
д) 1355г.
е) 1380г.
115.Какіе роки в Золотій Орді називають "Великої Смути"?
а) 1359-1379гг
д) 1306-1345гг.
в) 1300-1321гг.
е) 1405-1415гг.
с) 1361-1365гг.
116.Прі якому хані Золота Орда стала самостійною державою?
А) Орда-Еджене
в) Берке
з) Угедея
д) Узбек
е) Бату
117. Вирішальна битва між Тамерланом і Тохтамишем відбулася:
а) 1395г.
в) 1389г.
з) 1393г.
д) 1380г.
е) 1385г.
118. Для вирішення важливих державних справ у Золотій Орді скликався:
а) мажиліс
в) курултай
з) канкаш
д) віче
е) хурал
119.Золотая Орда при Менгу-хана стала:
а) незалежною державою
в) підпорядкована російським князям
з) чеканити власну монету
д) залежатиме від Китаю
е) немає правильної відповіді
120.Когда був ліквідований улус Угедея?
А) 1251г.
в) 1268 р .
с) 1300
д) 1236г.
е) 1280г.
121.В сер. Х V ст. від держави Хайду відокремився:
а) Китай
д) Іран
в) Могулістан
е) Мангитскій юрт
з) Ногайський улус
122.После монгольської навали правління на місцях було в руках місцевих феодалів, яких контролювали монгольські чиновники:
а) сюбаші
в) тамгачі
з) даруги
д) тудуни
е) іктадаров
123.Во часи правління якого хана Ак-Орда була оголошена незалежною ханством від Золотої Орди?
А) Узбек-хана
д) Нураддін
в) Ерзен-ханові і Мубараке
е) Тохтамиш
з) Урус-хана
124.Основатель держави Могулістан:
а) емір Тимур
в) Едигей
з) Тоглук-Тимур
з) емір Пуладчі
е) Хулагу
125.Прі якому хані Могулістан став незалежним від Тимуридів?
А) Мухаммад-хані
в) Урус-хана
з) Узбек-хана
д) Нураддін
е) Мамая

126. У роботі будь середньовічного автора міститься безліч відомостей про Могулістане?
А) "Кутадгу Біліг" Юсуфа Баласагун
в) "Таріха Рашиді" Мухаммад Хайдара
з) "Диван лугат ат-тюрк" Махмуда Кашгар
д) «Діуані Хікмет» Ахмеда Яссауї
е) «Жамі-ат ​​таварріх» Кадиргалі Жалаірі
127.В Ак-Орді і Могулістане існували форми землеволодіння: Інджил, мульк, вакф. Інджил-це:
а) ханські землі
д) приватновласницькі землі
в) спадкові землі
е) землі мусульманського духовенства
з) общинні землі
128.Мульк (Мілько):
а) право на збір податку
в) землі мусульманського духовенства
з) приватновласницькі мусульманські землі
д) общинні землі
е) спадкові землі
129.Вакф-це:
а) землі мусульманського духовенства
в) форма експлуатації
з) грошова одиниця
д) земельне спадкове дарування
е) вид покарання
130.В якому році Абулхайр зазнав поразки від ойратов, уклавши з ними принизливий договір?
А) 1428
в) +1460
с) 1457
д) 1459
е) 1468
131.Назовіте першого хана Ак Орди?
А) Ерзен-хан
в) Урус-хан
з) Есень-Бугу
д) Саси-Бука
е) Арслан-хан
132. У 1423-1428 рр.. правил останній хан Ак-Орди:
А) Мухаммад
в) Барак
з) Абулхайр
д) Едигей
) Есень-Бугу
133.Во чолі Ак-Орди стояв хан з роду:
а) Орда Еджена
в) Барака
з) Узбека
д) Бату
е) Тулу
134.В управлінні державою хану Могулістана допомагав улусбеками, який був з емірів племені:
а) конират
в) дуглат
з) узбек
д) манга
е) Барлас
135.Кто з могулістанскіх ханів надавав рішучий опір ойратам?
А) Мухаммад
в) Еджен
з) Вайс
д) Есень-Бугу
е) Малик
136.Ногайская Орда складалася з декількох улусів, кожен з яких об'єднував безліч родоплемінних груп. Хто стояв на чолі улусів?
А) мурза
в) князь
з) темник
д) хан
е) хакан
137.Когда Тамерлан правил в Середній Азії?
А) 1370-1390гг.
в) 1370-1405гг.
с) 1370-1380гг.
д) 1375-1389гг.
е) 1381-1391гг
138.Что припускав тарханні дарунок у середньовічних феодальних державах Казахстану в Х1У-ХУ ст.
а) звільнялися від сплати податків на користь держави
в) звільнялися від сплати податків на користь султана
з) звільнялися від сплати податків на користь хана
д) платили податок тільки на утримання армії
е) все перераховане вірно
139.Терріторія ханства Абулхайра:
а) від Яїка до Балхаша
в) від Уралу до Амудар'ї
з) від Волги до Дунаю
д) від Орхона до Єнісею
е) від Іртиша до Дністра
140.Какого казахського хана називають «збирачем казахських земель»?
а) Хакко - Назара
в) Касима
з) Тауке
д) Тахіра
е) Керея
141.В якому році Мухаммед Шайбані знову намагався захопити Сигнак, але зазнав поразки від військ Касима, узбеки бігли в Самарканд?
а) 1580
в) 1510
с) 1535
д) 1 521
е) 1512
142.Какой хан правил казахським ханством в 1538-1580 рр..?
а) Хакко-Назар
в) Касим
з) Тауке
д) Шига
е) Бурундук
143.Прі якому хані казахів Іван Грозний відправив в 1573. свого посла в казахське ханство, а в 1574р. Іван Строганов вручив своїм послам грамоту про безмитну торгівлю з казахами?
а) Хакко-Назаре
в) Тауке
з) Тахіра
д) Буйдаше
е) Єсимов

144. У 1594г. представник Тауекель-хана Кул-Мухаммед приїжджає до Москви. Які питання він повинен був вирішити?
а) укладення договору про торгівлю
в) прохання про підданство
з) звільнення аманатах Ораз-Мухаммеда і встановлення дружніх відносин з Росією
д) укладення військового союзу проти Сибірського ханства
е) немає правильної відповіді
145.С ким уклав союз проти сибірського хана Кучума Хакко-Назар хан?
а) могульскім ханом Султан Саїдом
в) узбецьким ханом Абдаллахом
з) Іваном Грозним
д) ногайськими мурзами
е) з китайським богдихану
146.Кто вів переговори в 1595г. з Тауекель-ханом?
а) Степанов
в) Неплюєв
з) Батеньков
д) Чебуков
е) Тевкелев
147.Кто став наступником Тауекеля і правил з 1598 по 1628гг.?
а) Тауке
в) Єсимов
з) Шига
д) Жангір
е) Хакназар
148.В якому році утворилося Джунгарське ханство?
а) +1635
в) 1648
с) одна тисяча шістсот шістьдесят-п'ять
д) 1735
е) 1771
149.Какой правитель джунгар виявляв особливу жорстокість на казахських землях?
а) Цева Рабтан
в) Батур
з) Есугей
д) Галдан Бошокту
е) Амурсана
150.Чем закінчилося вторгнення джунгарських військ на чолі з Батурою на казахські землі в 40-і рр.. Х VII ст.?
а) казахи втратили столицю ханства - Туркестан
в) був убитий Тауке-хан
з) Батур відступив із захопленими полоненими
д) настали роки Великого лиха
е) були вбиті 37 казахських султанів

151.Годи правління хана Тауке?
а) 1710-1716
в) 1680-1718
с) 1695-1702
д) 1685-1815
е) 1690-1717
152.Кто очолив казахське військо в казахсько-джунгарской битві 1643г.?
а) Жангір-хан
д) Жалантос-батир
в) Тауке хан
е) Шига-хан
з) Єсимов-хан
153.Казахское ханство в перший час займало територію:
а) Сирдар'ї та Амудар'ї
д) Східного Дешт-і Кипчак
в) Іртиша і Уралу
е) Південного Казахстану
з) Чу і Таласа
154.Прі Касим-хана кордону казахського ханства на заході розширилися до:
а) басейну р.. Ітіль
д) до р.. Дністер
в) басейну р.. Яїк
е) до р.. Тобол
з) басейну р.. Іртиш
155.С початком правління хана Касима владу в степу переходить до нащадків:
а) Жанібека
в) Гірея
з) Узбека
д) Шайбана
е) Толі
156.Длітельную боротьбу казахських ханів за осіло-землеробські райони Південного Казахстану і прісирдарьінскіе міста завершив:
а) Тауке
в) Єсимов
з) Жангір
д) Хакназар
е) Касим
157. У якому році Касим-хан завоював Сайрам?
а) 1520
в) 1513
с) 1510
д) 1515
е) 1520
158.Что робили, якщо відповідач не міг заплатити штраф за законами хана Тауке?
а) штраф платила вся громада
в) робили більш важке покарання
з) позбавляли свободи
д) конфіскували майно
е) піддавали публічному покаранню
159.Когда завершився багатовіковий процес формування казахської народності та її етнічної території?
а) ХV-ХVIвв.
в) ХVIIв.
з) поч. ХIV ст.
д) XVIIIст.
е) 2 пол. XVв.
160.Тауекель називав себе ханом:
а) казахів і башкирів
д) казахів і мангитів
в) казахів і калмиків
е) всі відповіді вірні
з) казахів і ногаїв
161.Во 2 / 3 Х VI ст. казахські хани в союзі з киргизами активізували боротьбу з могулом і ойратамі, а також вступив у складні відносини з ногайцями, башкирами, татарами. Очолив цю боротьбу:
а) Касим
в) Хакко-Назар
з) Тауекель
д) Тауке
е) Тахіра
162.Как називалося історичний твір Кадиргалі Жалаірі?
а) Таріха Абулхайрхані
д) Діуані Хікмет
в) Шайбані нама
е) Бабур нама
з) Джамі ат-Таваре
163.Представітелі якої соціальної групи збирали податок ушур?
а) баї
в) біі
з) туленгути
д) мулли
е) султани
164.Что таке мардікар?
а) громадські роботи
д) вид покарання
в) вид податку
е) подати
з) титул радника бія
165.Как називалося право звернення за допомогою. до своїх родичів, членам роду в зв'язку з відмінком худоби під час джуту або інших стихійних лих?
а) асар
в) саун
з) мардікар
д) жилу
е) аменгерство
166.В Х V - Х VII ст. у кримінальному праві казахів закон про помсту стояв на першому місці. Помста відбувалася під девізом «кров за кров» за рішенням суду. Вирок приводив у виконання:
а) весь рід
в) спеціальна людина
з) бій
д) батир
е) хан
167.Кража худоби і майна за законами хана Тауке ставилася до тяжких злочинів. Як карали злодія?
а) закидали камінням
з) виганяли з аулу
е) вішали
в) саджали в яму
д) карали батогами
168.Кто платив податки: ушур, Баджо, харадж?
а) скотарі
д) жителі міст Мавераннахра
в) ремісники і хлібороби
е) батири
з) купці
169.Под терміном «саун» слід розуміти:
а) масовий падіж худоби
в) право звернення по допомогу до членів роду
з) віддача худоби на випас рядовим кочівникам
д) публічне покарання
е) конфіскацію майна
170.Что таке жилу?
а) надання багатим скотарем допомоги збіднілому сородичу, переважно худобою
в) майнове покарання за «Жети Жарги»
з) надмірне володіння землею
д) збір палива на зиму
е) немає правильної відповіді
171.По свідченням Ібн Рузбехан Ісфахані на поч. Х VI ст. в казахському ханстві налічувалося улусів поряд:
а) 9
в) 10
з) 15
д) 20
е) 5
172.В якому регіоні Казахстану розгортаються події к. Х V ст.?
а) Сирдар'я і Каратау
д) Центральний Казахстан
в) Іртиш і Тобол
е) Східний Казахстан
з) Яїк і Волга
173.Мухаммад Хайдар відносить освіта казахського ханства до:
а) 1460-1463гг
в) 1468г
с) 1465-1466гг.
д) 1471г
е) 1468г.
174.Правітель, що перешкоджав Касим-хану у встановленні панування над прісирдарьінскімі містами:
а) Абулхайр-хан
д) Бурундук-хан
в) Абдаллах-хан
е) Кучум-хан
з) Мухаммед Шайбані
175.В 20 рр.. Х VI ст. після смерті Касим-хана проти казахів склався союз:
а) узбецьких і могульскіх правителів
в) джунгар і ногайців
з) узбеків і ногайців
д) узбеків і російських правителів
е) всі відповіді вірні
176.Касим-хан правил:
а) 1518-1520
д) 1509-1525
в) 1512-1521
е) немає правильної відповіді
с) 1510 - 1517
177. Коли казахське ханство було практично єдиним політичним організмом, що вирізнялося більшою чи меншою стабільністю?
а) ХV ст.
д) XVIIIст.
в) сер ХV - поч ХVIIв
е) 2 пол.XVIIв.
з) н. ХVI-ХVIIв.
178.Казахскій хан, учасник походу узбецького хана Абдаллаха через Туркестан:
а) Єсимов
в) Хакко-Назар
з) Шига
д) Касим
е) Тауке
179. У Х V ст. жив і творив "кочовий філософ", який мріяв про "землі обітованої":
а) Асан Кайга
в) Доспамбет
з) Ахтамберди
д) Шерніязов
е) Бухар
180.Какое кількість голів худоби належало за вбивство чоловіка по "Жети Жарги"?
а) 500
в) 800
з) 1000
д) 900
е) 1500
181.Назовіте ім'я узбецького правителя, який уклав з Хакко-Назаром «клятву союз», за яким обидві сторони зобов'язалися підтримувати один з одним мирні відносини:
а) Абулхайр-хан
д) Кучум-хан
в) Мухаммад Шайбані
е) Саїд-хан
з) Абдаллах-хан
182.После смерті Тахир-хана, правителем Казахського ханства стає:
а) Хакназар-хан
д) Буйдаш-хан
в) Бурундук-хан
е) Шига-хан
з) Єсимов-хан
183. У якому році відбулася битва, в якому разом з ханом Тугумом, братом Тахіра, загинули 37 казахських султанів?
А) 1537
в) 1575
с) 1601
д) 1580
е) 1568
184. Першим офіційним представником Московської держави в середньоазіатських ханствах був:
а) С. Мальцев
д) А. Дженкинсон
в) Т. Чебуков
е) Г. Васильчиков
с) В. Степанов
185. Коли Казахське ханство було відтиснуто від лінії осіло-землеробських районів у Туркестані і виявилося обмеженим у своїх кочів'ях степами і горами Жетису?
А) к.XVIв.
в) 2 пол.XVIв.
з) нач.XVIIв.
д) к.XVв.
е) нач.XVIIIв.
186. В результаті військових подій 1598-1599гг. якими містами опанував Тауекель-хан?
А) Туркестан
д) Самарканд
В) Ташкент
е) всі відповіді вірні
С) Фергана
187. Тауекель-хану довелося довго і завзято боротися за верховну владу з синами:
а) Шига-хана
д) Тахіра-хана
в) Хакназар-хана
е) Бурундук-хана
з) Єсимов-хана
188. На зміну династії Шайбанідамі в Мавераннахре в к. XVI ст. приходить династія:
а) Саманідів
д) Аштарханідов
в) Хулагуїдів
е) Чагатаідов
з) Сельджукидів
189. Про казахських бияху XVII - XVIII ст. писав:
а) С. Асфендіяров д) И. Ібрай
в) Ш. Кудайбердіев е) Ш. Валіханов
с) А. Кунанбаев
190. Кому належать слова: «Цей золотий вік, про який згадують вони, зітхнувши, є царювання знаменитого хана їх Тявкі, який, якщо вірити переказам, був дійсно в своєму роді геній, і в літописах козацьких должен6 стояти на ряду з Соломона та Лікурга. Вгамувавши волновавшимися довго пологи і покоління, він не тільки ввів у них пристрій, порядок, але і дав їм багато законів »?
А) Вельямінов-Зернов
д) Ш. Валіханов
В) В. Бартольді
е) Тевкелев
З) А. Левшин
191. За "Жети Жарги" який вид покарання застосовувався по відношенню до людей за недотримання синівської пієтету (образа чи побиття батьків).
А) конфіскація майна
д) смертна кара
В) остракізм
е) виплата куна
С) переказ публічного ганьби.
192. У битві проти джунгар 1643г. на допомогу казахському хану Жангіру приходить батир, правитель Самарканда:
а) Жіембет
в) Кобланди
з) Жалантос
д) Карасай
е) Коксерек
193. У Орбулакской битві у султана Жангіра було воїнів:
а) 700
в) 1200
з) 750
д) 600
е) 1000
194. Який правитель казахів отримав прізвисько «Салком (Значний)»?
а) Жангір
в) Тауке
з) Єсимов
д) Шига
е) Тауекель
195. Яку частину відшкодування (бійлік) за «Жети Жарги» належало віддавати суддям і посередникам за вирішення справи?
А) 1 / 10
в) 1 / 5
з) 1 / 3
д) 1 / 20
е) 1 / 15
196. Як називається принцип, заснований на пріоритетності особистих переваг індивіда при висуванні його у владу?
А) аристократії
д) авторитарності
В) маргінальності
е) меритократії
С) авторитетності
197. У Могулістане при правлінні Тоглук-Тимура, за повідомленням Мірзи Хайдара, тільки за один день було звернено в іслам:
А) 100 тис. чол.
В) 160тис.
з) 200 тис.
д) 280 тис.
е) 300 тис.
198. Перший курултай 3-х казахських жузов з метою створення єдиного ополчення проти джунгар відбувся влітку:
А) 1712р
в) 1716р
з) 1710р
д) 1715
е) 1706
199.Назовіте династію, що правила в Мавераннахре в Х V - Х VI ст.:
А) Аштарханідов
в) Чагатаідов
з) Джучидами
д) Шайбанідамі
е) Тимуриди
200. Що зробив захопив владу в Мавераннахре Мухаммад Шайбані-хан, щоб не допустити посилення Казахського ханства?
А) розв'язав війну
В) вбив Касим-хана
З) уклав дінастійний шлюб
Д) вирізав всі навколишнє населення
Е) заборонив торгівлю з казахами
Ключі
1 в
2 а10с
11в
12с
13в
14а
15с
16а
17а
18в
19с
20а
21с
22а
23в
24с
25в
26с
27а
28в
29а
30с
31в
32с
33а
34в
35с
36с
37а
38в
39В
40а
41а
42а
43д
44в
45а
46а
47в
48а
49В
50с
51а
52с
53В
54В
55с
56д
57в
58а
59а
60а
61с
62в
63в
64в
65е
66В
67а
68а
69а
70С
71В
72а
73В
74с
75С
76а
77В
78а
79а
80в
81а
82а
83В
84а
85С
86с
87а
88а
89с
90а
91В
92В
93с
94а
95а
96с
97в
98с
99а
100а
101В
102с
103в
104а
105с
106с
107В
108с
109В
110В
111в
112с
113В
114е
115а
116В
117а
118В
119с
120а
121в
122В
123в
124с
125а
126В
127А
128с
129а
130с
131д
132В
133а
134В
135с
136а
137в
138е
139а
140в
141В
142а
143а
144с
145в
146А
147В
148А
149а
150с
151В
152а
153с
154в
155а
156В
157В
158А
159А
160в
161В
162с
163д
164А
165д
166а
167д
168в
169с
170А
171в
172а
173с
174с
175А
176в
177в
178с
179а
180с
181с
182д
183а
184д
185-А
186е
187в
188д
189е
190с
191е
192с
193д
194А
195А
196е
197в
198с
199е
200е
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Історія та історичні особистості | Тести
81кб. | скачати


Схожі роботи:
Нова історія Казахстану
Історія Казахстану життя найдавніших людей
Середньовічна теодіцея
Середньовічна Японія
Середньовічна Іспанія
Середньовічна Європа
Середньовічна філософія
Середньовічна Франція
Середньовічна цивілізація арабів
© Усі права захищені
написати до нас