Семантика префіксів англійського дієслова

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Федеральне агентство з освіти
Смоленський Державний Університет
Кафедра англійської мови
Курсова робота
Семантика префіксів англійського дієслова
студентки 3 курсу
фізико-математичного факультету
очного відділення
Савченкового Марії Володимирівни
Науковий керівник
проф. С.Н. Андрєєв
Смоленськ 2006

Зміст
Введення
Глава I. Аффіксація
1.1 Ознаки живих афіксів
1.2 Продуктивність і малопродуктивні, мертві афікси
1.3 Походження афіксів
1.4 Поняття "префікс"
1.5 Префікси в англійській мові
1.6 Дієслівна префіксації
1.7 Негативні префікси
Глава II. Семантика деяких префіксів
2.1 префікс dе-
2.2 префікс dis-
2.3 префікс mis-
2.4 префікс un-
2.5 префікс under-
2.6 префікс over-
2.7 префікс uр-
2.8 префікс rе-
2.9 префікс be-
Глава III. Дослідження продуктивності префіксів з негативним модусом
Висновок
Список використаної літератури

Введення

Мета моєї роботи полягала в тому, щоб дослідити продуктивність і семантику префіксальних похідних, і найбільшу увагу приділялося префіксам з негативним модусом.
Префіксація діє в якості способу утворення нових слів протягом всієї історії англійської мови і зберігає свою продуктивність і в сучасній англійській мові, про що свідчить величезна кількість слів, яке виникає на наших очах за допомогою словотворчих афіксів.
Перш ніж приступити до практичної частини роботи (аналізу вибірки), я вивчила поняття префіксації, і основні теоретичні аспекти: що таке живі префікси, поняття продуктивності та непродуктивності, особливості вживання префіксів різного походження, особливості дієслівної префіксації та відзнаки негативних префіксів від заперечення "not" .
З префіксальних похідних дієслів виділяють дев'ять префіксів, вживання яких в якості словообразующих елементів найбільш яскраво характеризує закономірності та лексико-семантичні особливості дієслівно-префіксального словопроізводства сучасної англійської мови. Це префікси: be-, de-, dis-, mis-, over-, re-, un-, under-, up-, їх значення і вживання були детально розглянуті в моїй роботі.

Глава I. Аффіксація

Аффіксація - це спосіб словопроізводства, за допомогою "якого нові слова створюються шляхом приєднання словообразующих афіксів, тобто, префіксів і суфіксів, до основ різних частин мови.
З точки зору морфологічної структури основи можуть бути похідними і непохідними. Відмінність похідної основи від непохідною полягає в тому, що похідна основа ділиться на морфеми, у той час як непохідне основа морфологічно не членімого. Крім того, похідна основа неодмінно передбачає наявність у мові, на даному етапі його розвитку, яка відповідає непохідною основи, з якою вона співвіднесена морфологічно і семантично.
Похідне слово (Derivative) завжди включає в себе два словообразующих елемента виробляє основу і афікс. Твірна основа це та частина слова, яка служить базою для утворення даного похідного слова.
Не всі афікси, що виділяються в похідних словах на певному етапі розвитку мови, є однаково живими і продуктивними. У сучасній англійській мові є афікси продуктивні, малопродуктивні і непродуктивні й мертві афікси,

1.1 Ознаки живих афіксів

Живим аффиксам притаманні такі характерні ознаки:
1) Приєднуючись до словопроізводящей основі, афікс виражає певне абстрактне значення.
б) Афікс легко виділяється як словотворчий елемент, і в свідомості мовця чітко усвідомлюється як частина слова, а коренева морфема при відділенні даного афікса повинна мати здатність вживатися в мові без афікса або виробляти нові слова за допомогою інших афіксів.
в) Афікс вживається для утворення нових слів не тільки від основ того походження, з якими він вперше з'явився в мові, але і від основ іншого походження. Якщо це запозичений афікс, то він повинен давати освіти на англійському грунті.
г) Афікс володіє певною частотою вживання. Чим більше утворень дає той чи інший афікс, тим продуктивніше він. Ця ознака необхідно враховувати тому, що багато афікси виникають із самостійних слів у процесі словоскладання. Один з компонентів складного слова починає вживатися все частіше і частіше в поєднанні з іншими основами, втрачаючи своє первинне значення і поступово набуваючи абстрактне значення, властиве вже цілого класу слів. Чим більше слів з даним елементом зустрічається в мові, тим, у більшою підставою ми можемо вважати його афіксом, а не компонентом складного слова.
д) Живий афікс повинен давати новоутворення. Відомо, що розвиток словникового складу мови процес досить тривалий і утворення нових слів відбувається порівняно повільно. Зважаючи на це той чи інший афікс, давши відоме кількість новоутворень на певному етапі свого розвитку, може деякий час не робити нових слів, поки у носіїв цієї мови не з'явиться потреба у слові для позначення нового поняття.
До новоутворенням слід відносити не тільки ті слова, які вже зареєстровані словниками неологізмів і списками нових слів, а й потенційні слова, тобто такі новоутворення, які говорять не відтворюються, а створюються в процесі мовлення з матеріалу, наявного у словниковому складі мови, за існуючими у мові зразками. Ці утворення зрозумілі всім користь мови, хоча вони ще не входять у словниковий склад як готові одиниці мови. Надалі, якщо такі слова створюються вдало і якщо існує суспільна потреба в таких словах, вони підхоплюються іншими говорять, відтворюються в численних актах звернення, і таким чином стають реальними мовними одиницями. (Потенційними словами можна вважати такі утворення, як out-of-the-wayness - від складного дод. Out-of-the-way "віддалений, далекий; незвичайний, дивний")

1.2 Продуктивність і малопродуктивні, мертві афікси

Природно, що всі продуктивні афікси є живими, але не всі живі - продуктивними.
Продуктивними називаються такі афікси, які беруть участь в утворенні нових слів на сучасному етапі розвитку мови. Похідні слова, утворені за допомогою продуктивних афіксів, представлені великою кількістю слів.
Продуктивність - то кількість слів, яке виникло за період існування в мові даного афікса в якості словообразующего елемента, і частота появи новоутворень з даними афіксом.
Абсолютна продуктивність - така здатність словопроізводства, при якій найменше обмежень у сфері свого застосування в словотворенні.
На відміну від продуктивних афіксів, малопродуктивні афікси обмежені в утворенні нових слів; похідні слова, утворені за допомогою малопродуктивних афіксів, часто належать до числа маловживаних слів або є результатом індивідуальної творчості окремих авторів.
Непродуктивними афіксами називаються такі, які не беруть участь в утворенні нових слів у сучасній англійській мові. У словниковому складі сучасної мови похідні слова з непродуктивними афіксами можуть бути представлені у великій кількості, але все це слова, успадковані від попередніх, іноді дуже віддалених періодів історії англійської мови. Мертвими афіксами називаються такі, які в ході історичного розвитку мови архаїзованою, внаслідок чого вони злилися з коренем і на сучасному етапі розвитку мови не виділяються як словотворчі морфеми, наприклад, for - в слові forbid "забороняти".
Число продуктивних афіксів у сучасній англійській мові невелика але, тим не менш, утворення нових слів шляхом аффиксации займає чільне місце серед інших продуктивних способів поповнення словникового складу сучасної англійської мови.

1.3 Походження афіксів

Афікси, які оформляють похідні слова в сучасній англійській мові, неоднорідні з точки зору походження;
серед них є афікси німецького походження, афікси, запозичені в різний час з інших мов, в основному з романських (латинського та французького) і з грецької мови, а також афікси, що виникли на англійському грунті в результаті переосмислення морфологічної структури запозичених слів. Афікси німецького походження виявляють здатність оформляти основи як німецького, так і чужинецькі походження, в той час як для іншомовних афіксів характерна здатність оформляти переважно основи чужинецькі походження. Слід зауважити, що слова, утворені за допомогою німецьких афіксів, як правило, широко споживані; вони належать як до книжкового, так і до розмовного стилю мовлення, і багато хто з них входять в основний словниковий фонд сучасної англійської мови, між тим як слова, утворені за допомогою афіксів іншомовного походження, найчастіше належать до книжковому стилю.

1.4 Поняття "префікс"

Під префіксом ми розуміємо ту частину слова (морфему), яка в своєму розвитку набула відповідне абстрактне значення і яка ставиться перед словообразующей основою, змінюючи її значення.
Деякі лінгвісти відносять префіксації до синтаксичному способу словотвору, а не до деривації, так як префікси, на противагу суфіксам, в більшості випадків не відносять утворені слова до нової частини мови.
Префікси як словотворчі форманти зазвичай більш самостійні у фонетичному, морфологічному та семантичному відносинах у порівнянні з суфіксами. Це пояснюється рядом причин. По-перше, передуючи виробляє основі, префікс не зливається в єдиний фонетико-морфологічний комплекс з формоутворювальними суфіксами (флексіями), тоді як словообразующіе суфікси вступають в тісну взаємодію з формоутворювальними суфіксами. По-друге, префікси виникають, як правило, із самостійних слів (найчастіше зі службових частин мови), тому значення виробляє основи, з якою поєднується префікс, зазвичай в деякій мірі зберігається, тобто не зливається зі значенням самого префікса в цілому, як це має місце при суфіксація. Дуже істотним чинником, зближуючим префіксації з суфіксація, є подібність відносин производности між префіксальних і суфіксальних похідними і відповідними виробляють основами. При цьому спостерігається також і аналогія словотворчих значень префіксів і суфіксів, що також зближує їх як різновиду аффиксального словопроізводства.

1.5 Префікси в англійській мові

В англійській мові існують наступні продуктивні префікси:
1) un - префікс німецького походження; поєднується з іменними і дієслівними основами. З основами прикметників, прислівників і дієприкметників префікс un - додає утвореним з його допомогою словами значення заперечення; в російській мові відповідає заперечення не-: unhappy - нещасний, unnatural - неприродний, unpleasant - неприємний, unwell - нездоровий, unknown - невідомий, unlearned - невчений , неписьменний, undeservedly - незаслужено.
З дієслівними основами префікс un - додає дієслову значення дії, протилежної тій, яка виражена основою: undo - "руйнувати зроблене", unbind - "розв'язувати".
2) div - префікс романського походження; означає передування; іноді відповідає російському префікса перед-:
divdetermine - визначати, divdisposition - нахил, divhistoric - доісторичний, divwar - довоєнний, div-Raphaelite - прерафаелшпскій.
3) post - префікс романського походження; означає подальший (подія):
Postwar - післявоєнний, postmeridian - Післеполудневий.
4) re - префікс романського походження; означає повторність дії; в цьому значенні префікс re - завжди несе на собі наголос: rewrite - знову написати, reread перечитувати, reappear - знову з'являтися, repay - платити вдруге. У тих випадках, коли значення префікса затемнено або зовсім не відчувається, він стає неударних: пор. resign - підписати ще раз і resign - піти з будь-якого посту, подати у відставку; remark - відзначити знову і remark - помітити.
5) counter - префікс романського походження; в російській мові відповідає префіксам протидії, контр-: counteraction - протидія, counter-attack - контратака, контрнаступ, counterbalance - противага, counter-revolution - контрреволюція.
6) anti - префікс грецького походження; синонімічний префіксу counter-; в російській мові префіксу anti - відповідають префікси протидії, анти-: antitank - протитанковий, antiaircraft - протиповітряний, antifascist - антифашист, anti-Franco - антіфранкістскій.
Решта іншомовні префікси є продуктивними в основному в галузі термінології:
7) sub - префікс романського походження; в російській мові часто відповідає префіксу під-: subdivide - підрозділяти, subconscious - підсвідомий, subpolar - субполярні.
8) inter - префікс романського походження; в російській мові часто відповідає префіксам між-, між-, взаємо-:
international - міжнародний, interdepartmental - міжвідомчих, interaction - взаємодія, interchange - взаємний обмін.
9) extra - префікс романського походження; в російській мові відповідає префіксам понад-, поза-, особливо; екстра-:
extraordinary - екстраординарний, надзвичайний; extra-official - не входить в коло звичайних обов'язків, extra-territorial - екстериторіальний, тобто лежить за межами країни.
10) ultra - префікс романського походження; надає значення "по той бік, понад": ultramarine заморський, ultramontane розташований на південь від Альп, ultraviolet - ультрафіолетовий.
Малопродуктивні префікси:
11) be - префікс німецького походження; в сучасній англійській мові у поєднанні з дієслівними основами утворює перехідні дієслова від неперехідних: moan стогнати, скаржитися bemoan оплакувати; або має підсилювальне значення:
begrudge - "заздрити" утворене від основи дієслова grudge з тим же значенням; bedazzle - "засліплювати блиском, вражати" від основи дієслова dazzle з тим самим значенням.
У поєднанні з іменними основами префікс Ье - утворює дієслова: befriend - "ставитися дружньо, допомагати" з іменником friend - один; belittle - "применшувати, применшувати" з прикметником little - маленький.
12) mis - префікс німецького походження; вказує на неправильність дії, вираженої основою: misinform - неправильно інформувати, misname - невірно називати, mispronounce - неправильно вимовляти.
13) out - префікс німецького походження; надає оформленим їм дієслову значення "перевершити в чому-небудь":
outnumber - перевершити чисельністю, outdo - перевершити, викручуватись.
Префікс out - у поєднанні з дієслівними основами утворює іменники: output - продуктивність, потужність; outbreak - вибух; outcast - вигнанець, вигнання.
14) dis - префікс романського походження, оформляє дієслівні основи, рідше основи іменників; надає утвореним з його допомогою словами значення заперечення: disbelieve не вірити, dislike не любити, або значення зворотної дії: disunite роз'єднувати, розділяти; disagree розходитися в думках, не погоджуватися ; disorder безлад.
15) de - префікс романського походження (франц), оформляє дієслівні та іменні основи; надає значення зворотної дії: decode - розшифровувати; deform - деформувати; або значення руху назад, позбавлення чого-небудь: debar - позбавляти права адвокатської практики, decolour - знебарвлювати .
16) з - префікс романського походження, оформляє основи іменників; надає словам, утвореним з його допомогою, значення спільності; в російській мові часто відповідає приставці з-; coexistence - сосущестеосаніе, спільне існування, coauthor - співавтор, coaction - спільна дія, coeducation - спільне навчання осіб обох статей.
Непродуктивні префікси:
17) in - і його фонетичні варіанти im-, il-, ir-, що виникли в результаті регресивної асиміляції з початковим приголосним кореня. Префікс in - романського походження; зустрічається, в основному, у складі запозичених слів; надає значення заперечення: incorrect "неправильний, невірний" - correct "правильний"; improbable "неймовірний, неправдоподібний" - probable "ймовірний, правдоподібний"; illegal "незаконний" - legal "законний";
irregular "неправильний" - regular "правильний".
18) en - префікс романського походження; в поєднанні з основами іменників та прикметників утворює дієслова:
enlarge - збільшувати, enslave - поневолювати, enrich - збагачувати;
іноді надає їм значення включення в щось: enchain - саджати на ланцюг, заковувати, encircle - оточувати.
Мертві префікси:
До мертвим префіксам в сучасній англійській мові відносяться префікси for - і а - німецького походження. У давньо-англійською мовою префікси for - і а - мали значення: for - значення знищення, скасування, а - підсилювальне значення. У сучасній англійській мові префікси for - і а - втратили своє значення і злилися з коренем; наприклад, forgive - прощати, forbid - забороняти, arise - виникати, з'являтися, awake - будити, будити.
У деяких випадках вони навіть частково зберігають латинські форми словозміни (formula мн. Ч. formulae, memorandum мн. Ч. memoranda).

1.6 Дієслівна префіксації

Дієслівна префіксації сучасної англійської мови носить більш лексичний характер порівняно з іншими європейськими мовами, де префікси здатні виконувати також і певні граматичні функції. Дієслівним префіксам сучасної англійської мови граматичні значення не властиві. Основна їх функція словотворча: утворюючи нові дієслова, вони змінюють лексичне значення основ, з якими поєднуються.
З префіксальних похідних дієслів ми виділяємо дев'ять префіксів, вживання яких в якості словообразующих елементів найбільш яскраво характеризує закономірності та лексико-семантичні особливості дієслівно-префіксального словопроізводства сучасної англійської мови. Це префікси: be-, de-, dis-, mis-, over-, re-, un-, under-, up-.
Серед цих префіксів виділяється група синонімічних префіксів de-, dis-, mis, un-, які надають утвореним дієсловам значення дії, зворотного або протилежної значенням мотивуючої основи, а також префікси-антоніми over - і under-.
Що стосується синонімії, негативні префікси de-, dis-, mis, можуть зближуватися у значенні, перетворюючись на синоніми, які стають абсолютними (deforest - disforest), але як правило, афіксальних синоніми не абсолютні. (Discover - find out; get knowledge of smth. That existed before, but was unknown; uncover - 1. Remove a cover from smth., 2. Make known).
Афіксальні антоніми завжди однозначні і ясні; вони висловлюють противопоставленность повніше, ніж кореневі антоніми.
(To like - to dislike, to appear - to disappear, to understand - to misunderstand) Для афіксальних антонімів немає необхідності мати в даному контексті слово, значення якого своєю протиставлення створив антонимическую пару. Можливість протиставлення у афіксальних антонімів закладена в їх структурі (маркована форма вираження протиставлення значень).
Афіксальних антонімія це не просте протиставлення, яке може бути виражене додатком негативного афікса, а протиставлення, що передбачає наявність у слові-антонімів, оформленому даними негативним афіксом, додаткового значення, що характеризує цей негативний афікс. Вживання в текстах пар: префіксальних антонім - безаффіксальний антонім ("Who am I to approve or disapprove?") Є стилістичним прийомом, званим антитезою. Антитеза використовується автором для посилення значення висловлювання.
Отже, префікси de-, dis-, mis, un-, є активним засобом у словотворенні сучасної англійської мови. Ці морфеми цікаві не тільки з точки зору тієї ролі, яку вони грають в освіті слів, але й тому, що являють собою систему афіксів, які об'єднують негативна семантика і здатність брати участь в утворенні афіксальних антонімів.

1.7 Негативні префікси

Негативні афікси відрізняє від заперечення цілий ряд ознак:
1) фонетичних;
2) графічних,
3) семантичних,
4) граматичних.
1: Заперечення not вимовляється з наголосом. Наголос в словах, оформлених негативними префіксами un-, dis-, de-, mis-, як правило, падає на основу, тобто негативні префікси в таких словах промовляються з другорядним наголосом.
2: Заперечення not завжди пишеться окремо від слів, до яких воно відноситься. Негативні афікси пишуться разом з основами слів, які вони оформляють. Виключенням є деякі випадки, наприклад:
mis-, de - відділяються від основ дефісом в словах de-tail mis-taught;
За даними словника Вебстера префікс mis - пишеться через дефіс у тому випадку, коли він ставиться перед літерами с, h, s: mis-hit, mis-hold, mis-send, mis-seat.
3: Негативні афікси, на відміну від заперечення not, якісно модифікують основи, які вони оформляють, наділяючи їх цілим рядом відтінків протилежного значення Префікс dis-, наприклад, на відміну від заперечення not позначає не просто "не", "ні", а якісно модифікує основу, наділяючи її поряд відтінків протилежного значення.
Так, у різних контекстах дієслово to disappear може набувати таких значень: a) to go out of sight 6) to be seen no more, в) be lost, r) to vanish;
4: Здатність негативних афіксів відносити основи, з якими вони поєднуються, до інших частин мови в порівнянні з що роблять основами є їх граматичної характеристикою. Наприклад, префікси un-,
dis-, de - можуть утворювати дієслова від наступних засад:
coat - to uncoat, arm - to disarm, forest - to deforest.

Глава II. Семантика деяких префіксів

Існує дев'ять префіксів, вживання яких в якості словообразующих елементів найбільш яскраво характеризує закономірності та лексико-семантичні особливості дієслівно-префіксального словопроізводства сучасної англійської мови. Це префікси: be-, de-, dis-, mis-, over-, re-, un-, under-, up-.

2.1 префікс dе-

Префікс de - латинського походження. У сучасній англійській мові він зустрічається у іменників, прикметників і дієслів.
Іменники, що мають у своєму складі префікс de-, в абсолютній більшості випадків є слова, утворені від дієслів на de-. Тому немає ніяких підстав стверджувати, що в сучасній англійській мові de - вживається для утворення іменників. (А такі утворення, як deformation "деформація", deformity "потворність", decampment "виступ з табору", тощо, були утворені від відповідних дієслів на de - за допомогою суфікса іменників - ation, itу, - ment)
Етимологія похідних дієслів на de - показує, що майже всі їхні основи романські за походженням. Незважаючи на це, преффікс de - можна вважати живим і вживаною префіксом сучасної англійської мови.
У тих дієслів на de-, які були утворені на англійському грунті, преффікс de - висловлює такі значення:
1) Значення зворотної дії або знищення зробленого. Наприклад: to decode "розшифровувати" - to code "шифрувати", to defame "поносити, обмовляти" - to fame "прославити", to deforest "обезлесіть місцевість, вирубати ліс" - to forest "засаджувати лісом".
2) Значення позбавлення, позбавлення, звільнення від чого-небудь, видалення будь-чого. Наприклад: to devitalize "позбавляти життєвої сили",, to deplume "видаляти, обскубувати пір'я", to depauperize "позбавляти від убогості", to defoliate "позбавляти листя".
Велика частина дієслів на de - володіє саме цим значенням.
Особливістю дієслів, здатних поєднуватися з префіксом de-, є те, що це перехідні дієслова, які не мають самостійних антонімів. Наприклад:
to saturate "насичувати" - to desaturate "осушувати", to control "контролювати" - to decontrol "звільняти від контролю".
Майже всі основи дієслів на de-, утворених на англійському грунті, об'єднуються в один семантичний клас: це дієслова, які виражають різні наукові і технічні поняття, а також політичні терміни. За своєю структурою ці гла голи, як правило, багатоскладових.

2.2 префікс dis-

Префікс dis - походить від латинського dis-. Наявність в англійській мові парних форм дієслів на de - і dis - пояснюється тим, що слова на de - є більш ранніми запозиченнями (як правило, це французькі дієслова), а слова на dis - проникли з латини пізніше. Крім того, частина дієслів на dis - була утворена вже на англійському грунті від тих же основ, які вживалися з префіксом de. Наприклад: to depose to dispose, to debar - to disbar, to decompose to discompose. Проте значення цих парних дієслів в даний час розійшлися настільки, що навряд чи можна рас сматривать їх як синонімічні. Порівняємо, наприклад, значення наступних пар дієслів на de - і dis-:
to debar "не допускати, перешкоджати, відмовляти, забороняти, позбавляти права";
to disbar "виключати барристера з корпорації".
В англійських словниках зустрічається кілька пар дієслів на de - і dis-, значення яких повністю збігаються. Наприклад: to deplume і to displume "видаляти, обскубувати пір'я", to deforest і to disforest "вирубувати ліс", to defrock і to disfrock "позбавляти духовного сану". Однак у тих же словниках зазначається, що слова на de - в даний час майже не вживаються, тобто є застарілими, їх витіснили слова на dis-. Звідси можна зробити висновок, що префікс dis - набагато продуктивніше префікса de-.
У сучасній англійській мові префікс dis - зустрічається у іменників, прикметників і дієслів. Однак іменники і прикметники є вторинними віддієслівними утвореннями, тобто вони утворені від дієслів на dis - за допомогою суфіксів іменників і прикметників - ity, - ion, - ment, - апсе, - al - er, - ure, - able, - ive, - ous, - ible, - ate, - ant , - ent, - ing, - ed.
Ці суфікси, як правило, можуть чи могли в свій час виробляти нові слова від дієслівних основ.
А такі прикметники, як distrustful, disdainful і їм подібні, можна розглядати як третинні освіти. Спочатку, очевидно, за допомогою dis - були утворені дієслова від дієслів (to disdain, to distrust), потім від цих дієслів з конверсії були утворені іменники (disdain "презирство", to disdain "зневажати", distrust "недовіра", to distrust " не довіряти "). У подальшому від з'явилися в результаті конверсії іменників distrust, disdain, і т.д. за допомогою - ful та інших суфіксів стали виробляти прикметники.
З'єднуючись з основами дієслів, він надає їм такі значення:
1) Значення дії, протилежної тій, яка виражена дієслівної основою без префікса. Наприклад: to please "подобатися" - to displease "не подобатися", to like "любити, подобатися" - to dislike "не любити, відчувати неприязнь", to agree "збігатися, відповідати" - to disagree "не збігатися, не відповідати" , to prove "доводити" - to disprove "відкидати".
2) Значення поділу, розпаду на складові частини. Це значення близьке до першого. Наприклад: to connect "з'єднувати, зв'язувати" - to disconnect "роз'єднувати, розділяти, роз'єднати", to embody "формувати (ся) (воєн)" to disembody "розформовувати, розпускати (війська)".
3) Значення позбавлення чого-л. (Права, майна тощо). Наприклад: to disclaim "відмовлятися (від своїх прав), відрікатися, не визнавати", to disgrace "позбавляти милості, розташування", to dishouse "позбавляти даху над головою", to disinherit "позбавляти спадщини".
Це значення також майже нічим не відрізняється від першого, так як тут префікс dis - виражає значення, протилежне значенню слово твірної дієслівної основи.
Отже, префікс dis - виражає одне основне значення дії, протилежної тій, яка виражена беспрефіксной основою.
У сучасній англійській мові зустрічається дуже багато дієслів на dis-, які проникли в англійський з романських мов. Деякі з них в ході свого розвитку переосмислили, придбавши нові значення. В даний час префікс dis - у таких дієслів настільки злився з виробляє основою, що при його відділенні ми не отримуємо значущої основи. Наприклад;
to distinguish (L. distinguere, Fr. dis + stinguere) "розрізняти".
Так само, як і префікс de-, dis - може виробляти нові дієслова лише від перехідних дієслів, що не мають самостійних антонімів.
Перехідні дієслова, здатні сполучатися з префіксом dis-, поділяються на два великих семантичних класу:
1) Дієслова, які виражають дію, що виходить із внутрішніх (розумових або душевних) спонукань тих, хто його робить. Наприклад: to allow "дозволяти, дозволяти" - to disallow "відмовляти, відкидати", to approve "схвалювати, санкціонувати" - to disapprove "не схвалювати, несхвально ставитися до чого-л", to believe "вірити, довіряти" - to disbelieve "не вірити, не довіряти", to courage "підбадьорювати, надихати" - to discourage "бентежити, відбивати бажання, відмовляти".
2) Дієслова, що виражають значення дії, виконання якого пов'язане з практичною (фізичної) діяльністю людини чи механізму. Наприклад: to arm "озброювати, братися за зброю" - to disarm "обеззброювати, роззброюватися", to arrange "влаштовувати, приводити в порядок" - to disarrange "засмучувати, приводити в безлад", close "закривати" - to disclose "виявляти" .

2.3 префікс mis-

Даний префікс зустрічається у всіх германських мовах. У давньоанглійській мові він вживався головним чином для утворення дієслів зі значенням, відсутності, втрати, нестачі того, що висловлює основа, або поганого вчинку. Наприклад: misbeodan - "пошкоджувати, робити зло", misdon - "робити неправильно або погано".
Як вказує О. Есперсен, в англосаксонський період mis - був малопродуктивним префіксом, але з кінця XVI ст. його продуктивність зросла. У XVII ст. mis - дав найбільше число утворень за весь період свого існування.
До ранненовоанглийского періоду mis - виробляв нові слова тільки від споконвічно англійських основ, а з ранненовоанглийского починає давати похідні і від запозичених слів. Наприклад: to misapdivhend - "зрозуміти помилково, перекручено", to misbehave - "погано поводитися", to misconduct - "погано або неправильно вести себе".
В даний час префікс mis - є живим і продуктивним префіксом дієслів. Іменники і прикметники, що містять цей суфікс, утворені, за рідкісним винятком, від дієслівних основ на mis-. Прикладів, що вказують на здатність mis - виробляти іменники в сучасній англійській мові, майже нет.О. Есперсен у роботі наводить лише два випадки, коли mis - вживається з іменними основами (misqualities і misfortune).
Проте щодо останнього слова слід зауважити, що воно вживається не лише як іменник, але й як дієслово, освічений, цілком ймовірно, від іменника misfortune шляхом конверсії. Що ж стосується іменників mistrust "недовіра", misdeal "неправильна здача", misconduct "погана поведінка", mishap "невдача" і т.п., то вони виникли, очевидно, в процесі конверсії від відповідних дієслів. Від подібних іменників вироблялися суфіксальним шляхом прикметники. Наприклад: mistrustful "недовірливий".
Таким чином, в сучасній англійській мові mis - дієслівний префікс, що позначає неправильне, помилкове або погане виконання тієї дії, на яке вказує словотвірна основа. Наприклад: to misname "невірно називати", to mislead "вводити в оману, вести по хибному шляху", to misread "читати неправильно", to mistake "помилятися", to misapply "неправильно вживати, зловживати", to miscalculate "прорахуватися, помилятися у розрахунку ", to miscall" називати не тим ім'ям ", to misconceive" мати неправильне уявлення, перекручено зрозуміти ", to misdeal" неправильно поступити, не правильно здавати (карти) ", to misdirect" невірно на правити, давати неправильні вказівки, відправити не за адресою ", to misguide" вводити в оману ", to mishandle" погано поводитися ", to misunderstand" неправильно зрозуміти ".
Дещо інше значення префікс mis - має в дієсловах to mislike "не любити, ненавидіти", to mistrust "не довіряти, підозрювати", to misbelieve "не вірити, не довіряти", to misaffect "не любити, плекати огиду до чого-небудь" , to misarray "приводити в безлад", to miscomfort "спричиняти незручності, турбувати". У цих дієслів префікс mis - виражає значення заперечення беспрефіксальной основи. Однак у сучасній англійській мові ці дієслова вживаються рідко і, як правило, замінюються утвореннями на dis-. Таке явище закономірно, оскільки існування двох префіксів, що виражають одне і те ж значення і з'єднуються з одними і тими ж семантичними класами основ, нетерпимо. Значення заперечення або протиставлення, яке mis - висловлював в англосаксонський період, взяв на себе запозичений префікс dis-.
Подібно префіксам de-, dis-, mis - також приєднується тільки до основ перехідних дієслів. За своєю семантикою ці дієслова об'єднуються в один великий клас, а саме: дієслова, які виражають дію, виконання якого залежить від здібностей людини (розумових або фізичних). Наприклад: to advise "радити, давати пораду" - to misadvise "давати поганий або неправильний рада"), to apply "використовувати, при міняти" - to misapply "неправильно використовувати, зло вживати", to apdivhend "розуміти, осягати" - to misapdivhend "зрозуміти помилково, перекручено" - to behave "вести себе, надходити" - to misbehave "погано поводитися", to calculate "розраховувати, підраховувати" - to miscalculate "помилитися у розрахунку, прорахуватися"), to con duct "вести себе "- to misconduct" погано або неправильною але вести себе "), to hear" чути "- to mishear" недочути ", to inform" інформувати "- to misinform -" не правильно інформувати ", to interdivt" тлумачити "(to misinterdivt" невірно тлумачити ").

2.4 префікс un-

Префікс un -, приєднуючись до дієслів, виражає значення протилежної або зворотної дії. Наприклад: to cover "покривати" - to uncover "розкривати"; to bend "згинати" - to unbend "розгинати"; to shoe "підковувати, взувати" - to unshoe "розковує, роззувати"; to fasten "прив'язувати, прикріплювати" - to unfasten "розв'язувати, звільняти".
У сучасній англійській мові un - може поєднуватися лише з тими перехідними дієсловами, які в мові не мають самостійних антонімів. Наприклад:
to do "робити" - to undo "знищувати зроблене"; to fit "пристосовувати, прилаштовувати, приганяти" - to unfit "робити не (при) придатним, псувати"; to furl "згортати, скачувати" - to unfurl "розгортати"; to fold "складати, загортати" - to unfold "розкривати, розгортати"; to lock "замикати" - to unlock "відмикати"; to pack "упаковувати" - to unpack "розпаковувати"; to ravel "заплутувати" - to unravel "розплутувати "; to screw" прикручувати, загвинчувати "- to unscrew" відгвинчувати, розгвинчувати ".
Дієслова, що сполучаються з un-, є, як правило, односкладовими або (рідше) двоскладовою. Наприклад: to unreel "розмотувати", to unrip "розпорювати, розривати", to unroll "розгортати", to unwind "розмотувати", to unbosom "відкривати (таємницю)", to unburden "знімати тягар", to unbutton "розстібати".
За своїм значенням дієслова, які поєднуються з un-, поділяються на два семантичних класу:
1) Дієслова, які виражають дії, здійсненні за допомогою рук людини або пристосувань, які їх замінюють. Ці дієслова, як правило, мають таке значення:
а) "з'єднувати", скріплювати, пов'язувати: to bind "зв'язувати", to buckle "застібати (пряжку)", to brace "зв'язувати, скріплювати", to button "застібати (на гудзики)", to chain "скріплювати (ланцюгом) , сковувати, прив'язувати на ланцюг ", to clasp" застібати ", to couple" з'єднувати, зв'язувати ", to fold" складати ", to join" з'єднувати ", to link" з'єднувати, зв'язувати ", to pin" сколювати, приколювати ", to tie "зв'язувати, зав'язувати", to stitch "зшивати";
б) "вити, звивати, скручувати": to coil "згортати, намотувати", to curl "завивати, вити, крутити", to furl "згортати, складати", to reel "намотувати", to roll "згортати", to screw "загвинчувати, прикручувати", to twine "вити, плести, сплітати", to twist "крутити, сукати, віть", to wind "намотувати, закручувати", to lay "звивати, віть", to round "округляти" та багато ін. ін;
в) "покривати, закривати, укладати будь-що-л.": to cap "покривати, крити", to case "класти в ящик", to close "закривати", to cork "затикати", to cover "по вають, закривати ", to dress" одягати ", to earth" закопувати ", to mask" надягати маску ", to veil" закривати ", to cage" садити в клітину ", to cloak" покривати плащем ".
2) Дієслова, які позначають душевні або розумові поняття. Цей семантичний клас малочисельний. Сюди відносяться такі дієслова, як to deceive "вводити в оману", to bosom "зберігати в таємниці", to balance "зберігати рівновагу (душевне)", to nerve "надавати силу, хоробрість, бадьорість", to puzzle "спантеличити, поста вити в безвихідь ".
Дієслова, що сполучаються з преффіксом un - відносяться до розмовної лексики і широко споживані в сучасній мові.

2.5 префікс under-

Цей префікс виник в результаті словосложения ще в англосаксонський період з прийменника-прислівники under зі значенням "вниз, внизу, під". Вже в той час under починає виступати як словотворчий елемент. Наприклад: under-beginnan - "робити, мати на меті", underfon - "отримувати, добиватися", undergytan - "розуміти, сприймати, охоплювати", understandan - "розуміти, помічати, отримувати", underlutan - "підкоряти".
Протягом усіх періодів розвитку мови under - вживався, головним чином, для утворення дієслів; у прикметників та іменників він зустрічається дуже рідко.
Функція елемента under - і його значення у похідних дієслів, іменників і прикметників значно відрізняються один від одного. У дієслів under - утворює порівняно багаті семантичні ряди, в яких він виступає з певним абстрактним значенням.
По-перше, поєднуючись з дієсловами, що позначають рух або дія, префікс under - вносить у ці дієслова значення напряму дії під предмет або руху знизу вгору, відповідаючи, таким чином, російській префікса під-, наприклад: undercut "підрізати", underlay "підкладати , підпирати ", underline" підкреслювати ", undergo" піддаватися чого-небудь ", undermine" підкопуватися, підривати ", undersign" підписувати (ся) ", underlie" лежати під чим-л. ", underrun" підтікати ".
По-друге, приєднуючись до дієслів дії, префікс under - привносить в них значення неповноти, недостатності дії, відповідаючи, таким чином, російській префікса недо-. Наприклад: underact "недоігривать, виконувати роль слабо", underdo "недоделивать, недожарівать", underdose "давати недостатню дозу", underestimate "недооцінювати", underpay "оплачувати низько, недооплачівать", underproduce "випускати продукцію в недостатньому ко-кість", underrate "недооцінювати", understate "применшити (цифри)", undervalue "недооцінювати", underwork "працювати недостатньо".
Таким чином, тут явно виділяються два самостійних словообразующих елемента, що мають всі ознаки префіксів: under-1, що виражає значення напряму дії під предмет або зверху вниз, і under-2, що виражає значення неповноти, недостатності дії. Ці два префікса можна розглядати як омоніми, з яких under-2 можна з великою підставою вважати префіксом в порівнянні з under-1 так як він більшою мірою відійшов від самостійного значення слова under.
У іменників елемент under - виступає і веде себе або як перший компонент складних слів, повністю зберігає своє самостійне значення (наприклад: under clothes "нижня білизна", undercoat "сукню, переносна під іншим", underskirt "нижня спідниця"), або є префіксом дієслів, від яких виникли дані іменники, за допомогою суфіксації або конверсії. Наприклад: underaction "побічна інтрига (в п'єсі)"; епізод (від гол. To underact шляхом аффиксации); undercharge "занадто низька ціна; недостатній заряд" (від гол. To undercharge шляхом конверсії) У словнику Вебстера їх налічується понад 70 прикметників з префіксом under-, наприклад: underage, underarm, underbearing, underborn, underbraced, under-breathing, underclass, underdrawn, underexcited, under-occupied, undermatched, underprivileged, undercarved.
Переважна більшість цих прикметників представляють собою причастя від зі ответствующих дієслів на under-.

2.6 префікс over-

У словнику Вебстера серед слів на over - тільки 28 сходять до давньоанглійської періоду. З них 25 дієслів і 3 прислівники. Наприклад: to overcome "перевершити, подолати; побороти, перемогти; виснажувати"; to overdo "пересмажувати; пере втомлювати; заходити надто далеко"; overall "всюди, скрізь"; overboard (AS ofer bord) "за борт"; overhead "нагорі , над головою, на верхньому поверсі ". Ці приклади показують, що over-в похідних дієсловах сходить до прислівнику. Що стосується діалектів, то вони виникли з прийменникових груп, у складі яких був привід over-, шляхом їх стягування у одне слово; ці утворення повинні з цього розглядатися як різновид складного слова з елементом over - в якості другого компонента.
У сучасній англійській мові префікс over - придбав порівняно широке вживання як словообразующего елемента дієслів. У прикметників оvеr - зустрічається порівняно рідко. Деякі прикметники c over - представляють собою причастя відповідних дієслів, наприклад overdone "перебільшений, перебільшений, пережарений", overgrown "переріс, зарослий, зростаючий без догляду", overladen "перевантажений" і т.п. Тут over - є безперечним дієслівним префіксом.
У складі дієслів у помітною мірою втрачає своє самостійне лексичне значення, і з'являється значення більш загальне, властивого over - в цілих групах дієслів, що складають семантичні ряди. У сучасній англійській мові досить багато дієслів на over-. Однак ці дієслова за характером сполучуваності з over-, яка цілком залежить від значення over - і від семантики основ, поділяються на два класи, в яких префікс over - висловлює абсолютно різні значення.
Так, поєднуючись з основами дієслів, що позначають рух, який може мати на правління, префікс over - надає їм значення переміщення (через предмет або простір). Наприклад: to overarch "покривати склепінням", overbuild "надбудовувати", overcloud "застилати хмарами, затьмарювати", to overlay "покривати (фарбою)", to overleap "перестрибувати", to overlie "лежати на чому-л., Вище чого- л. ", to overpass" переходити, перетинати, проходити ", to override" переїхати, задавити конем чи машиною ", to overrun" переливатися через край, переходити дозволені межі ", to oversee" наглядати за чим-небудь ", to oversew" зшивати через край ". У цих прикладах префікс over - за своїм значенням є антонімом префіксу under-.
Приєднуючись до дієслів дії, що не має напряму, префікс over - вносить у зміст цих дієслів значення надмірності або надлишку того дії, на яке вказує словотвірна основа. Наприклад: to overact "перегравати (роль)"; to overcharge "перевантажувати", to overcrowd "переповнювати", to overdo "пересмажувати, перевтомлювати", to overdrink "перепис, занадто багато випити", to overeat "переїдати", to overheat " перегрівати (ся) ".
Тут префікс over - відповідає російському пере - і є антонімом другого значення префікса under-. У сучасній англійській мові таких дієслів на over - набагато більше.
Over - входить також до складу іменників; багато освіти на over - вживаються і як дієслова, і як іменники. Наприклад: overflow "витікання через край, розлив, надлишок" і to overflow "переливатися через край, заливати, затоплювати"; overload "перевантаження" і to overload "перевантажувати, навантажувати зайве"; overstrain "перенапруження" і to overstrain "перенапружуватися".
Подібні іменники безперечно є похідними від дієслів за допомогою конверсії.
Однак у сучасній англійській мові зустрічаються і такі іменники на over-, які не вживаються як дієслова. Наприклад: overshoe "калоша, бот", oversleeve "нарукавник" і т.п. У таких іменників over - повністю зберігає своє самостійне значення і представляє собою перший компонент складних іменників.

2.7 префікс uр-

Словообразующій елемент up - за характером свого виникнення і вживання майже нічим не відрізняється від префіксів under - і over - Освіти з елементом up - також зустрічаються ще в давньоанглійській. Найчастіше ці слова належать до іменників, рідше - до дієслів і тільки в одиничних випадках до прикметників і прислівників, наприклад: upbregdan "лаяти, докоряти", upriht "вертикальний, прямий, стрімкий", uрlandisc "з гористій частині, сільський".
Приєднуючись до дієслівних основ, up - утворює досить стрункий семантичний ряд, у якому виступає зі значенням спрямованості дії знизу вгору, наприклад: to uphold "підтримувати", to uplift "піднімати, піднімати", to upraise "піднімати, піднімати, віддавати", to uprise "повставати, піднімати", to uproot "виривати з коренем, викорінювати". Префікс up - приєднується тільки до тих дієсловам, які виражають значення руху або дії, що вимагають вказівки напряму. Зі сказаного випливає, що up - тільки у дієслів виступає як словотворчий елемент і може рас розглядатися як живий і продуктивний префікс.

2.8 префікс rе-

Слова з латинським префіксом re - стали проникати в англійську мову з французької мови починаючи з 1200 р. Цей процес тривав аж до 1500 р. Проте слово твірну роль префікс re - придбав лише в XV ст., Коли в англійській мові з'явилися однокореневі парні дієслова з префіксом re - і без нього. Наприклад: to dress - to redress, to form - to reform, to figure - to refigure, to charge - to recharge, to enter - to reenter, to comfort - to recomfort. Такі пари дієслів послужили надалі моделлю для освіти за допомогою re - нових слів від тих дієслів, які не мали ще відповідних утворень на re-.
Перший час префікс re - приєднувався тільки до романським основам, але починаючи з XVI ст. він став виробляти дієслова і від споконвічних основ: to greet - to re-greet ("to greet again or in return"), to kindle - to rekindle ("to kindle again"), to live to re-live ("to live again; to recall to life ").
Найбільше число похідних префікс re - дав у XVII ст. До цього періоду належать дієслова: to re-act, to re-admit, to re-adjust, to re-draw, to re-fill, to re-set.
У XVIII ст. з'явилися дієслова: to re-absorb, to re-capture, to re-cede, to re-construct, to re-load, to re-open.
Дієслова to re-arm, to re-attach, to re-bite, to re-book, to re-line, to re-play, to re-awake та інші були зроблені вже в XIX ст.
Префікс re - не втрачає свою словотворчу силу і в даний час.
У XX ст. в англійській мові з'явилося багато новоутворень на re-: to re-educate "перевиховувати", to re-militarize "ремілітаризувати", to resurface "покривати заново" та ін
У сучасній англійській мові префікс re - може поєднуватися майже з будь-яким перехідним дієсловом. До неперехідних дієслів re-, як правило, не приєднується.
Утворюючи дієслова від основ перехідних дієслів, префікс re - виражає значення повторення дії, вираженої основою. Наприклад: to re-establish "відновлювати", to refill "наповнювати знову", to refit "споряджати заново, ремонтувати", to re-edify "знову будувати, відбудовувати, відновлювати", to re-do "робити знову, переробляти".
Префікс re - використовується для утворення нових дієслів у двох випадках. По-перше, коли дія, що позначається дієсловом, виконується неякісно, ​​погано, з дефектом. У цьому випадку префікс re - вживається з метою зміни чи поліпшення цієї дії. Наприклад: to re-elect "переобирати, обирати знову", to re-educate "перевиховувати", to replay "перегравати (матч), to re-read" перечитувати ", to re-set" знову встановлювати, виправляти "; to rewrite "переписати, переробити, переробити".
По-друге, якщо дія, що позначається дієсловом, з яких-небудь причин залишається незробленим, невиконаним або в колишньому стані, то за допомогою префікса re - відновлюється початковий результат чи стан: to recapture "взяти назад" (to capture "захопити, зацікавити; захопити силою; брати в полон "); to reinstate" відновлювати в колишньому положенні, в правах "(to instate" вводити на посаду, присвоювати звання "); to reinvest" знову поміщати, вкладати гроші, капітал "(to invest" поміщати, вкладати гроші, капітал "); to recurve" загинати тому, у зворотному напрямку "(to curve" гнути, згинати, згинати "); to regain" отримувати назад, знову придбати "(to gain" отримувати, купувати ").
Існує група дієслів на re - з основами, висхідними до іменників, тобто у цих дієслів вихідні засади спочатку були іменниками які з конверсії перейшли в категорію дієслова і вже від дієслів за допомогою re - проводилися і проводяться нові слова. У цьому випадку префікс re - виражає значення "забезпечити, забезпечити тим чи знову перетворити в те, на що вказує основа". Наприклад: to recpal "брати, вантажити свіжий запас вугілля", to recolour "додати нове забарвлення, фарбувати в новий колір", to re-engine "забезпечити новим мотором", to rehouse "переселити в но-ні дому", to relabel " наклеїти новий ярлик ", to re-mast" заново ставити щоглу ", to repaper" заново оклеі вать шпалерами, папером ", to resole" ставити нові підметки ", to restock" поповнювати запаси ", to refuel" заправляти пальним або паливом ", to rename "дати нове ім'я, перейменовувати", to recap "відновити протектор, на ложить новий протектор", to reshape "набувати але вий вигляд, надавати новий вид".
З даним значенням префікс re - часто поєднується з дієсловами на - ize і ate-: to rehabilitate "реабілітувати, відновлювати в правах", to rebarbarize "знову валити в стан вар варства", to rehumanize "знову стати гуманним", to rein-vigorate "знову давати сили", to repaganize "знову про звертати в язичництво", to repopulate "знову заселяти", to reincarnate "перевтілювати, втілювати знову".
Як правило, префікс re - виражає значення "назад, до первісного або попереднього стану або зі стояння" у тих випадках, коли він приєднується до латинських основ. Наприклад: to recline "відкидатися назад", to retrace "відновлювати в пам'яті, повертатися з пройденого шляху", to recall "закликати назад, відкликати, воскрешати (у пам'яті)".
У вимові префікса re - існують певні особливості. Якщо слово на re - є романським запозиченням і префікс знаходиться під наголосом (повним або другорядним), то він вимовляється [re], але якщо в таких словах наголос падає на основу, то він вимовляється [ri].
У словах, утворених на англійському грунті, префікс re-, як правило, знаходиться під наголосом і вимовляється [ri:].
У сучасній англійській мові часто з допомогу re - утворюються дієслова від основ, які вже існують у мові з цим префіксом, але в яких він не має значення "знову або заново зробити те, на що вказує основа". Зазвичай це запозичені дієслова або більш ранні англійські освіти на re-. Що б відрізнити нові похідні від ранніх утворень або запозичень, префікс re-, поєднуючись з дієслівними основами, пишеться з ними через дефіс. Наприклад: to recede "відступати, віддалятися" і to re-cede "повертати захоплене"; to reclaim "виправляти, відновлювати" і to re-claim "вимагати назад"; to recollect "допом нать, пригадувати" і to re-collect " знову зібрати, об'єднати "; to recount" розповідати, викладати докладно "і to re-count" перераховувати "; to recover" знаходити сно ва, повертати собі, отримувати назад; видужувати "і to re-cover" знову покривати, перекривати "; to recreate "відновлювати сили, освіжити" і to re-create "знову створювати"; to redouble "підсилювати (ся), збільшувати (ся), зростатиме" і to re-double "вдруге подвоювати, скласти ще раз"; to reform " покращувати, реформувати "і to re form" знову формувати, переробляти, перебудовувати "; to rejoin" повертатися до, приєднуватися "і to re-join" знову з'єднувати (ся), возз'єднати (ся) "; to relay" (ре) - транслювати "і to re-lay" знову класти, переклади ти "; to repay" віддавати борг, відплачувати "і to re-pay" платити вдруге "та багато ін. ін
Префікс re - також пишеться через дефіс у наступних випадках:
по-перше, якщо основа дієслова починається з голосної е або ж (часто) з іншого гласною: to re-echo "віддаватися відлунням", to re-edify "знову будувати, отстраі вать, відновлювати", to re-arm "переозброювати, збройних жати заново ", to re-organize" реорганізовувати, перетворювати ", to re-iterate" повторювати, робити знову і знову ".
по-друге, в неологизмах і утвореннях для даного випадку. Наприклад: to re-group "перегруповувати", to re-label "наклеювати новий ярлик" та ін По-третє, де фис часто вживається в тому випадку, якщо похідний протиставляється простому, бессуфіксному речі: to do to re-do, to discuss to re-discuss та ін

2.9 префікс be-

Дієслівний префікс Bе - перегукується з давньоанглійській приводу-наречию bi (сучасне англ. By) словообразующую роль префікс Bе - придбав ще в давньоанглійській. За час свого існування в мові він справив велике кількість дієслів і розвинув ряд значень, частина яких була втрачена ним ще в давнину. До наших днів дійшов ряд дієслів, у яких Bе - семантично не виділяється і основа як самостійна лексична одиниця в мові не вживається. Наприклад: to begin "починати", to believe "вірити, думати, думати", to behave "надходити, вести себе", to betray "зраджувати, змінювати".
Семантичний аналіз похідних дієслів на Bе-, вживаються в сучасній англійській мові, дозволяє визначити такі значення цього префікса:
1) Просторове значення "кругом, навколо, біля, близько, з усіх сторін, у всіх напрямках і т.п.": to beset "оточувати осаджувати; займати, перегороджувати", to bestir "здригнутися, енергійно взятися"; to besmear " забруднити; засалені "; to beprank" розряджатися "(" to prank out or over "); to bespatter" забризкувати брудом; чорнити (кого-л) "; to besdivad" встеляти, покривати ".
Утворюючи такі дієслова, префікс Bе - приєднувався до основ дієслів, що виражають рух, напрямок, переміщення або положення в просторі. Наприклад: to draggle "бруднити" (to bedraggle "запач кати"), to gird "оперізуватися" (to begird "оперізувати, оточувати"), to lay "класти, покласти" (to belay "про носити, закріплювати"), to smirch "бруднити, плямувати" (to besmirch "забруднити, заплямувати, очорнити"), to slobber "слинити, пускати слину" (to beslobber "слинити, пускати слину, замусолена") З таким значенням префікс Bе - вживався ще в англосаксонський період. Зараз подібні дієслова не утворюються, оскільки префікс втратив просторове значення.
2) Значення позбавлення того, на що вказує основа. У цьому випадку префікс Bе - приєднувався до основ конкретних іменників. Наприклад: to behead "обезголовлювати, відрубувати голову", to bereave "позбавляти, віднімати, грабувати", to besleeve "знімати пальто", to bebar "позбавляти права, виключати", to beland "позбавляти землі".
З даним значенням префікс Bе - також не вживається для утворення нових дієслів.
3) Значення перехідності. Префікс Bе - також вживався для того, щоб виробляти перехідні дієслова від неперехідних. Збереглося це значення і в сучасній англійській мові. Значення подібних утворень при розгортанні можуть бути легко розкриті за допомогою тих прийменників, яких вимагають після себе відповідні неперехідні дієслова. Цими приводами, як правило, бувають about, at, against, for, over, to, on, upon, round, with. Наприклад: to bespeak - to speak about (or for, to); to bemoan - to moan about (over, for); to bechatter - to environ with chattering; to becrawl - to crawl over; to becroak - to croak round or at ; to bedin - to fill with din or noise; to bedribble - to dribble upon; to begaze - to gaze at; to begroan - to groan at; to behoot - to hoot at; to bemurmur - to murmur at or against.
4) Значення посилення, інтенсивності, повноти, надлишку дії, вираженого дієслівної основою. Наприклад: to bebait - to bait or worry persistently, to be-breech - to breech soundly, to becrowd - to overcrowd, to becrush - to crush thoroughly, to beshiver - to shiver to pieces, to beslap - to slap soundly, to bestock - to stock thoroughly.
З даним значенням префікс Bе - також вживається в сучасній англійській мові для утворення нових дієслів.
5) Значення "зробити таким, як на те вказує основа" або "надати ознака чи якість, виражене основою". У цьому випадку префікс Bе - поєднується з основами прикметників та іменників.
Даний тип утворень дієслів є живим і продуктивним.
Наприклад: to bedim - to make dim "затемнювати, затуманювати", to befoul - to make foul "бруднити, оскверняти", to belittle - to make little "применшувати, применшувати", to besot - to make sot "одурманювати", to befool - to make a fool "обдурювати, обманювати".
Відтінком даного значення є "назвати так, як вказує основа" ("to name, to style, to dub"): to berascal, to be-brother, to beknave, to be-David, to be-rogue, to be-madam , to be-coward.
6) Значення "покривати, оточувати, наповнювати, постачати, прикрашати об'єкт тим, на що вказує основа" ("to cover, to provide, to surround with ..."): to becloud" to put clouds about ", to bebutter, to becap, to becarpet, to bechalk, to becloak, to becobweb, to becolour, to bemat, to bemeal, to bemuck, to bepowder, to betowel.
Як різновид даного значення префікс be - може означати "піддаватися впливу, дії або віз дії того, на що вказує іменна основа" ("to affect with in any way"). У цьому випадку be - приєднується до основ конкретних іменників: to be-bog to entangle in a bog, to embog; to bebutterfly - to engross with butterflies.
Префікс be - вживається також для утворення причетних прикметників, яким він надає значення "покритий, забезпечений тим, на що вказує основа". Зазвичай такі утворення вживаються з гумористичним, зневажливим або перебільшеним відтінком. Наприклад: bedressed, bepathed, bedizened, bedevilled.
У подібних утвореннях вираз глузування, іронії чи сарказму досягається повторенням кількох причетних прикметників на Bе-.
Аналіз похідних дієслів з префіксом Bе - показує, що майже всі вони утворені від односкладових і, значно рідше, двоскладових основ.
За походженням переважна більшість основ споконвічно англійські.
Наявність парних слів (похідних на Bе - і беспрефіксних слів) пояснюється не тільки тим, що беспрефіксние слова служили або служать базою для утворення нових дієслів. В даний час основною причиною такого факту є конверсія як спосіб словотворення, саме з конверсії дуже легко утворюються дієслова від односкладових і двоскладових прикметників, іменників і інших частин мови.
Тому з розвитком конверсії як способу утворення нових слів, роль префікса Bе - значно зменшилася Про це свідчить етимологія і історія похідних на Bе-, переважна більшість з них було утворено в давньо - і среднеанглийский періоди.
Однак, поступаючись конверсії в продуктивності, префікс Bе - продовжує вживатися авторами художніх творів для утворення дієслів, які використовуються ними як стилістичний прийом.
Прикладами похідних на Bе-, що відносяться до XIX і XX ст., Є: to begirdle ("to encompass or bind like a girdle or belt"), to bemouth ("to mouth the praises of a person, to talk grandiloquently, to declaim "), to besplash (" to splash all over, to wet by splashing "), to begloom (" to render gloomy, to overshow with gloom "), to bemuddle (" to confuse or muddle completely "), to be-puff ("to puff or blow out, to smell; to puff up, praise greatly"), to betail ("to deprive of the tail").

Глава III. Дослідження продуктивності префіксів з негативним модусом

Самостійно я досліджувала продуктивність чотирьох префіксів з негативним модусом:
Un-. dis, mis-, de-.
Матеріал мого дослідження - твір Дж.Р.Р. Толкіна. "Сильмариліон". Метод - суцільна вибірка, загальний обсяг слововживань 104 310 слів.
У результаті отримані наступні дані:
найбільшою кількістю похідних слів у тексті був представлений
префікс un - 70% від суми всіх негативних префіксів,
близько 20% - префікс dis-,
близько 10% - префікс de-,
а з префіксом mis - зустрілося тільки три слова.
(Mistrusted, misgive, misshapen)
Приклади з вибірки:
Un-: unavail, untamed, unsailed, unroof, unfold, untouched, unharvested, unforeseen, undo, unseen, unknown.
Dis-: discourage, disguised, discover, disclose, dispersed, dissuaded.
De-: destroy, depart.
У цій вибірці негативні префікси найчастіше вживалися з participle II, іноді - з participle I, а з дієсловами - тільки в 11% випадків.

Висновок

Таким чином, негативні префікси займають значне місце в системі словопроізводства сучасної англійської мови, так як всі вони є продуктивними словотвірними морфемами і дають новоутворення.
Негативні префікси de-, dis-, mis, un - в основному надають утвореним дієсловам значення дії, зворотного або протилежної значенням мотивуючої основи, і найбільш продуктивним з них в даний час є префікс un. Але всі вони є активним засобом у словотворенні сучасної англійської мови. Ці морфеми цікаві не тільки з точки зору тієї ролі, яку вони грають в освіті слів, але й тому, що являють собою систему афіксів, які об'єднують негативна семантика і здатність брати участь в утворенні афіксальних антонімів.

Список використаної літератури

1) Каращук П.М. Аффиксальной словотвір. М.: Вища Школа, 1965.
2) Каращук П.М. Словотвір англійської мови. М.: Вища школа, 1987.
3) Ворнов Є.Ф. Лексикологія англійської мови. Спб.: Ленінград, 1953.
4) Хідекель С.С., Гінзбург Р.З. Англійська лексикологія у витягах і висловах. М.: Просвещение, 1975.
5) Леонтьєва С.Ф. Негативні афікси в сучасній англійській мові. Москва.: Вища школа, 1974.
6) Біляївський Є.Г. Семантика слова. М.: Вища школа, 1987.
7) Антрушина Г.Б. Лексикологія англійської мови. М.: Вища школа, 1985.
8) Longman Dictionary Of Contemporary English: в 2 т. М.: З 48 Укр. яз., 1982.
9) Мюллер В.К. Англо-Російський Словник. М.: Радянська енциклопедія, 1970.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Іноземні мови і мовознавство | Курсова
108.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Семантика англійського дієслова в творі Агати Крісті Десять негренят
Вивчення часів англійського дієслова
Граматичні категорії англійського дієслова
Валентність дієслова і структура англійського пропозиції
Реалізація запозичених афіксів у системі англійського дієслова
Функціонування англійського дієслова GET в плані його полісемії
Категорія часу в системі неособистої форм англійського дієслова
Функціонування дієслова to do
Лінгвістична семантика
© Усі права захищені
написати до нас