Світове господарство та міжнародна торгівля

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

1. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Міжнародний поділ праці, світовий ринок, світове господарство

Національні ринкові економіки розвиваються не ізольовано, а в тісній взаємодії один з одним. Жодна країна в світі, навіть США, не може зробити всю сучасну номенклатуру товарів, яких налічується десятки мільйонів, забезпечити себе сотнями різних послуг, інвестиційними та трудовими ресурсами, висококваліфікованими фахівцями. Країни задовольняють зростаючі потреби особистого й виробничого характеру за допомогою взаємного обміну і співпраці у виробництві, наукових дослідженнях, вирішенні екологічних та інших глобальних проблем, які вимагають об'єднання фінансових, технічних, професійних та інших ресурсів. У міру розвитку продуктивних сил взаємозалежність національних економік зростає, соціально-економічний розвиток країн все більше визначається масштабами, різноманітністю та ефективністю їх економічних відносин з рештою світу, які в сукупності утворюють систему міжнародних економічних відносин (МЕВ).

Міжнародних економічних відносин (МЕВ) - це відносини між резидентами даної країни та резидентами інших країн, які по відношенню до даної країні є нерезидентами.

Економічні відносини між країнами здійснюються і розвиваються на основі міжнародного поділу праці (МРТ), сутність якого полягає в спеціалізації країн у виробництві певних товарів, у виробництві яких вони мають певні переваги; спеціалізація робить можливим і необхідним міжнародний обмін і кооперацію.

Найважливішими передумовами розвитку міжнародного поділу праці є міжнародний поділ факторів виробництва, тобто різна наделенность країн ресурсами, необхідними для виробництва товарів.

Країни по-різному:

наділені природними ресурсів, які дає земля;

по різному забезпечені капіталом у продуктивній, товарній і грошовій формах;

різняться за рівнем розвитку науково-технічного прогресу, розташовують різної сумою науково-технічної інформації;

володіють різними за кількістю та кваліфікації трудовими ресурсами.

Міжнародний поділ праці є вищим ступенем розвитку територіального поділу праці, коли міжрегіональне національне розділення праці виходить за межі національних кордонів. Воно виступає як об'єктивна передумова обміну між країнами. У міру поглиблення міжнародного поділу праці все більший обсяг потреб задовольняється через обмін з іншими країнами. Відбувається розширення міжнародних економічних відносин, вони стають все більш різноманітними (диверсифікуються). Розрізняються три основних типи міжнародного поділу праці, що відображають етапи розвитку продуктивних сил, - загальне, приватне і одиничне.

Під загальним міжнародним поділом праці розуміється розподіл праці між країнами з великим сферам виробництва - видобувні галузі, обробна промисловість, сільське господарство. На цьому рівні МРТ одні країни виступають на світовому ринку як експортерів промислових товарів та імпортерів мінерального і сільськогосподарської сировини, інші - експортують сировину та імпортують готову продукцію. Загальне МРТ відповідає первісному суспільному поділу праці між містом і селом.

Спільним було також поділ праці між метрополіями і колоніями. І сьогодні багато що розвиваються країни постачають на світовий ринок в основному мінеральне та сільськогосподарську сировину і купують готову продукцію. При загальному типі міжнародного поділу праці економіки країн-партнерів доповнюють один одного, але їх можливості для подальшого розвитку обміну обмежені.

Приватне міжнародний поділ праці - це міжгалузеве поділ праці, при якому країни спеціалізуються у виробництві та обміні на світовому ринку продукції різних галузей і підгалузей промисловості чи сільського господарства, (наприклад, легка і важка промисловість; верстатобудування та автомобілебудування; скотарство і рослинництво). При приватному типі МРТ поряд з природними факторами все більшого значення набувають технологічні, кваліфікаційні фактори; складається міжнародна спеціалізація на певних галузях, підгалузях і видах виробництв.

При міжгалузевому поділі праці виникає і розширюється база міжнародного обміну товарами, послугами, диверсифікується їх асортимент, прискорюється зростання торгівлі між країнами. Міжгалузеве поділ праці розширює можливості обміну між індустріальними країнами, що спеціалізуються на різних галузях виробництва.

Одиничне міжнародний поділ праці - це внутрішньогалузевий поділ праці, засноване на індивідуальній, подетальної або технологічної спеціалізації підприємств обробних галузей промисловості. Внутрішньогалузеве поділ праці передбачає, перш за все, спеціалізацію країн на виробництві однойменних товарів з різними споживчими властивостями, що значно розширює міжнародний обмін. Наприклад, США, виробляючи автомобілі марки "Форд", можуть їх обміняти на автомобілі марки "Мерседес" чи "Фіат". У цьому випадку країни конкурують на одному ринку.

Перехід до міжнародного внутриотраслевому поділу праці означає вихід поділу праці всередині підприємства на міжнародну арену, коли цеху одного підприємства стають спеціалізованими виробництвами, розташованими в різних країнах. Ці спеціалізовані підприємства виробляють окремі деталі, вузли, комплектуючі компоненти або здійснюють різні технологічні етапи виробництва. Подетальна і технологічна спеціалізація виробництва обов'язково супроводжується міжнародної кооперціей праці, встановленням стійких зв'язків з іншими підприємствами, які використовують ці деталі, вузли або продовжують і завершують технологічний цикл виробництва.

Відбувається об'єднання діяльності, розширюється обмін між країнами. На стадії внутрішньогалузевого МРТ темпи зростання міжнародної торгівлі випереджають темпи зростання виробництва і ВВП. Ініціаторами одиничного МРТ найчастіше є міжнародні компанії. Саме вони розподіляють свої спеціалізовані виробництва окремих деталей, вузлів або компонентів тих чи інших товарів у різних країнах і пов'язують їх коопераційними відносинами в рамках міжнародного поділу праці.

Міжнародний поділ праці обумовлює обмін товарами і послугами між країнами, його розширення та диверсифікацію, виникнення міжнародної торгівлі і світового ринку, який являє собою сукупне товарний обіг між країнами або сукупність всіх зовнішніх ринків. Світовий ринок виникає на базі великої фабрично-заводської промисловості, продукція якої вимагає всесвітнього збуту. Він є закономірним результатом розвитку внутрішніх національних ринків, які вийшли за державні кордони. Світовий ринок - це сфера стійких товарно-грошових відносин між країнами, заснованих на міжнародному поділі праці та інших факторів виробництва.

Світовий ринок проявляється через міжнародну торгівлю, яка представляє собою сукупність зовнішньої торгівлі всіх країн і складається з двох зустрічних потоків товарів - експорту (вивезення) та імпорту (ввезення).

Світовий ринок відрізняється від внутрішніх ринків, перш за все тим, що на цей ринок надходять не всі товари, які звертаються на національних ринках. Світовий ринок вибраковує з міжнародного обміну товари, які не відповідають міжнародним стандартам якості при світових цінах. Світовий ринок виступає сферою міждержавного обміну, він робить зворотний вплив на національне виробництво, показуючи що, скільки, за яких витратах і для кого потрібно виробляти.

Бурхливий розвиток продуктивних сил і зростання могутності фінансового капіталу на рубежі XIX-XX ст. призвели до виникнення світового господарства. Характерною рисою світового ринку є міждержавне переміщення товарів. Світове господарство формується на основі міжнародного переміщення не тільки товарів і супутніх послуг, але і факторів їх виробництва, перш за все капіталу і робочої сили. Таким чином, категорія світового господарства охоплює не тільки сферу обігу, а й сферу виробництва.

Світове господарство являє собою сукупність національних економік, пов'язаних між собою взаємним обміном товарами, послугами та мобільними факторами виробництва. Основою світового господарства, так само, як і світового ринку є міжнародний поділ праці і міжнародний поділ факторів виробництва. Відмінність світового господарства від світового ринку полягає в тому, що він проявляється не тільки через міжнародний рух товарів, але і через міжнародний рух факторів виробництва.

Світове господарство означає більш високий рівень взаємозв'язку і взаємозалежності національних економік, коли поряд з товарним обміном розвивається і стає визначальним переміщення всіх мобільних ресурсів. Економічні відносини між країнами (міжнародні економічні відносини) стають більш різноманітними, вони охоплюють не лише торгівлю, а й рух капіталу, трудових ресурсів, обмін науково-технічними знаннями, валютами.

У системі світового господарства світовий ринок виступає як невід'ємний фактор економічного розвитку і його складова. Світовий ринок отримує подальший розвиток за рахунок інших форм економічних відносин між країнами. Міграція товарів між країнами зростає на основі міжнародного виробничого та науково-технічного співробітництва, створення спільних підприємств, розвитку кредиту. Світове господарство включає всі основні параметри світового ринку і доповнює його новими суттєвими рисами.

Сучасне світове господарство являє собою складну багатоярусну систему, засновану на всіх типах міжнародного поділу праці і всьому різноманітті міжнародних економічних відносин. Світове господарство охоплює країни та їх об'єднання, що знаходяться на різних рівнях економічного розвитку, що просуваються по шляху науково-технічного прогресу з різною швидкістю, з різною ефективністю використовують міжнародний поділ праці і міжнародні економічні відносини, по різному впливають на розвиток світового господарства.

Характерні риси сучасного світового господарства полягають у наступному:

зростаюче розвиток міжнародного обміну товарами, деталями, компонентами і пр., різноманітними особистими і виробничими послугами;

розвиток міжнародного переміщення факторів виробництва у формах вивезення-ввезення капіталу, робочої сили і висококваліфікованих спеціалістів, технології;

зростання на цій основі міжнародних форм виробництва на підприємствах, розташованих в декількох країнах, в першу чергу в рамках транснаціональних корпорацій;

державна економічна політика, спрямована на підтримку міжнародного руху товарів, послуг, факторів виробництва на двосторонній і багатосторонній основі;

в рамках світового господарства економіка окремих країн стає все більш відкритою і залежною, орієнтованої на міжнародне економічне співробітництво;

виникають міждержавні об'єднання, посилюється багатостороннє регулювання економічних процесів.

Групи країн у світовому господарстві

Взаємодія країн у системі світового господарства і розвиток їх взаємних економічних відносин відбуваються в умовах співробітництва і гострої конкурентної боротьби. Результати цієї боротьби багато в чому залежать від їх положення і ролі у світовому господарстві і міжнародних економічних відносинах.

Країни-учасниці істотно різняться за такими показниками:

економічним потенціалом;

рівню розвитку продуктивних сил та ринкових механізмів;

структурі народного господарства;

виробництва основних видів продукції на душу населення;

рівню і якості життя;

розмірами ринку та платоспроможності;

за ступенем відкритості національних господарств.

Все це в кінцевому підсумку визначає ступінь їх участі в міжнародних економічних відносинах, їх вплив на мирохозяйственную систему і тенденції її розвитку, а також зворотний вплив зовнішньоекономічної сфери на національні економіки. Співвідношення сил між країнами-конкурентами і партнерами визначається всіма перераховані вище показники. Для простоти викладу можна обмежитися двома з них - зіставити країни і групи країн за їх питомою вагою (частці) у світовому валовому продукті і в світовому експорті товарів і послуг.

Відповідно до загальноприйнятої класифікації, країни світу поділяються на:

розвинені країни в кількості 23 держав;

країни, що розвиваються, до числа яких входить 133 держави. У групі країн, що розвиваються особливе місце займають нові індустріальні країни Південно-Східної Азії (НІС ПСА) Гонконг, Сінгапур, Тайвань, Південна Корея та Ізраїль, яких МВФ відносить до просунутим країнам;

країни з перехідною економікою, загальним числом 28 держав, до яких відносяться всі постсоціалістичні держави Східної і Центральної Європи, а також колишні республіки Радянського Союзу.

Країни, що розвиваються та країни з перехідною економікою - це країни наздоганяючого розвитку, економічна стратегія яких спрямована на подолання розриву в рівнях соціально-економічного розвитку у порівнянні з лідируючими (розвиненими) країнами.

Таблиця 1. Частка країн у світовому ВВП та експорті товарів і послуг (1999 р.,%)

Країни

Число країн

ВВП

Експорт товарів і послуг

Населення

Світ

184

100

100

100

Розвинені

23

53,9

67,9

14,1

Велика сімка

7

45,8

48,9

11,6

США

-

21,9

14,0

4,6

Японія

-

7,6

6,7

2,1

Німеччина

-

4,7

9,0

1,4

Франція

-

3,3

5,5

1,0

Італія

-

3,2

4,4

1,0

Великобританія

-

3,2

5,4

1,0

Канада

-

2,0

4,0

0,5

Європейський союз

15

20,3

39,3

6,3

Єврозона

11

15,8

31,2

4,9

Країни, що розвиваються

133

40,3

27,7

79,0

Африка

51

3,2

1,8

12,0

Азія

31

24,4

17,8

53,4

Китай

-

11,2

3,1

21,1

Індія

-

4,6

0,6

16,6

НІС ПСА

4

3,3

9,5

1,3

Середній Схід і Європа

18

4,0

3,4

5,0

Західне півкуля

33

8,4

4,5

8,5

З перехідною економікою

28

5,8

4,4

6,8

Центральна та Східна Європа

16

2,3

2,5

2,0

Білорусь і Україну

2

0,6

0,4

1,1

Закавказзі та Центральна Азія

9

0,5

0,3

1,3

Росія

-

2,4

1,3

2,5

Розвинені країни. У 1999 р. частка 23 промислово розвинених країн з населенням 14,1% від населення світу склала 53,4% у світовому валовому продукті і 67,6% в світовому експорті товарів і послуг (див. таблиця 1).

У групі розвинених країн можна виділити "велику сімку" (G7) країн, що займають провідні позиції у світовій економіці, спільні рішення яких значною мірою впливають на її розвиток. Частка "великої сімки" провідних країн світу у складі США, Японії, Німеччини, Франції, Італії, Великобританії і Канади в світовому валовому продукті та світовому експорті товарів і послуг відповідно склала в 1999 р. 45,8% і 48,9%. США володіють найбільшим питомою вагою у світовому ВВП - 21,9% і у світовому експорті товарів і послуг - 14,0%.

Питома вага Європейського союзу (ЄС) у складі 15 держав декілька нижче частки США - 20,3% світового ВВП, у світовому експорті товарів і послуг частка ЄС перевершувала частку США в 2,8 рази і дорівнювала 39,3% у тому ж році.

Зіставлення часткою країн у світовому валовому продукті та світовому експорті дозволяє визначити рівень їхньої участі в міжнародному поділі праці та роль зовнішнього ринку в національній економіці. Якщо країна має частку у світовому ВВП вище, ніж у світовому експорті, то це вказує на переважання внутрішнього ринку в її економічному розвитку, як, наприклад, в США і Японії. Що стосується інших країн "Великої сімки", то вони більш втягнуті в міжнародний поділ праці і більш залежні від зовнішнього ринку.

Країни, що розвиваються. Група країн, що розвиваються об'єднує 133 держави, в яких проживає 79% населення світу. У 1999 частка країн, що розвиваються склала 40,1% у світовому ВВП і 27,5,0% в світовому експорті товарів і послуг (див. таблицю 1.). Країни, що розвиваються дуже різняться по регіонах, джерел експортних доходів, за джерелами зовнішнього фінансування, за рівнем розвитку, що робить істотний вплив на їх положення в світовому господарстві і міжнародних економічних відносинах.

Найбільшою питомою вагою в світі, що розвивається має азіатський регіон у складі 32 держав, що її частка у світовому ВВП та експорті становить відповідно - 24,4% і 17,8,%, в тому числі Китаю - 11,2% і 3,1%, чотирьох нових індустріальних країн Азії з 1,3% від світового населення - 3,3% і 9,5% відповідно. Африканський регіон, до якого входить 51 держава, має найменший питома вага у світовому ВВП та експорті - 3,2% і 1,8% відповідно.

Країни, що розвиваються Західної півкулі, до яких відносяться 33 держави Латинської Америки і Карибського басейну, мали в тому ж році 8,4% в світовому ВВП і 4,5% в світовому експорті товарів і послуг. По групі країн, що розвиваються в цілому і по всіх регіонах спостерігається перевищення їх частки у світовому ВВП над їх часток у світовому експорті товарів і послуг, що свідчить про недостатнє використання міжнародного поділу праці з метою розвитку.

За джерелами основних (більше 50%) доходів від експорту країни, що розвиваються поділяються

на експортерів палива, яких налічувалося в 1999 р. 18 держав з часткою у світовому експорті 3,3%,

экспортеров другого первичного сырья - 42 государства с долей в мировом экспорте 1,2%.

24 государства имели доходы от диверсифицированного экспорта, их доля в мировом экспорте равнялась 3,6%.

35 государств развивающегося мира с доле 0,7% мирового экспорта имели валютные доходы в основном от услуг и частных переводов (трансфертов).

И, наконец, в экспорте только 15 государств преобладает готовая промышленная продукция, среди которых 11 азиатских, в том числе новые индустриальные страны Юго-Восточной Азии (Гонконг, Сингапур, Тайвань, Южная Корея), а также Бангладеш, Китай, Индия, Малайзия, Пакистан, Таиланд, Филиппины; Бразилия, Мексика и Турция, их совокупная доля в мировом экспорте составила 19% в 1999 г. (см. таблицу 2.).

Таблиця 2. Положение развивающихся стран в мировой экономике

1. По основному экспортному товару

найменування товару

количество стран

доля в мировом ВВП (%)

доля в мировом экспорте (%)

паливо

18

3,3

3,2

сырье (без топлива)

42

2,4

1,2

промышленные изделия

14

27,0

18,9

услуги, частные трансферты и др.

35

1,2

0,7

смешанный товарных экспорт

24

6,1

3,6

2. По внешнему заимствованию

чистые кредиторы

9

1,1

2,0

чистые должники

124

39,1

25,7

в том числестраны-должники с трудностямив обслуживании долга

55

9,1

4,2

3. По внешнему финансированию

официальное

45

2,1

0,9

частное

51

33,1

22,6

смешанное

28

2,8

1,7

4. Другие группы

бедные страны с чрезмернойзадолженностью

40

1,9

0,8

Наименее развитые страны

46

1,6

0,5

По источникам внешнего финансирования абсолютное большинство развивающихся стран является чистым импортером капитала, и только 9 нефтедобывающих государств относятся к чистым экспортерам и кредиторам. 45 стран-заемщиков получают финансирование в основном из официальных источников, т.е. от иностранных государств и международных организаций. Преобладание официальных ресурсов в финансировании свидетельствует о серьезных затруднениях этих стран в получении средств от частных кредиторов. 51 развивающееся государство финансируется в основном из частных источников, остальные - из смешанных источников.

У 1999р. 55 государств развивающегося мира оставались несостоятельными должниками, т.е. они испытывали серьезные трудности в обслуживании своих долговых обязательств. Это выражалось в нарушении этими странами графиков платежей или их внешние долги в течение последних 5 лет реструктурировались, т.е. продлевались сроки погашения их долгов в течение 1994-1998 г.г. 40 государств с низким уровнем развития (до 900 долл. ВВП на душу населения) имели чрезмерную задолженность, т.е. их количественные показатели по долговой нагрузке были выше предельно допустимых. 46 государств были отнесены к наименее развитым странам.

Страны с переходной экономикой. В группу стран с переходной экономикой входит 28 государств, из которых 16 относятся к Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ), включая бывшие прибалтийские республики. В 1999 г. на долю 28 стран приходились 5,8% мирового ВВП и 4,4% мирового экспорта товаров и услуг; в том числе 16 стран ЦВЕ - 2,3% и 2,5%. Доля стран СНГ составила соответственно 3,5% и 1,9%, в том числе России - 2,4% и 1,3%. Приведенные данные свидетельствуют об отставании бывших советских республик от стран ЦВЕ в использовании международного разделения труда.

5 стран ЦВЕ (Венгрия, Польша, Словения, Чехия и Эстония) входят в первую группу вступающих в Европейский союз (ЕС). По всем экономическим показателям эта группа значительно уступает странам-членам ЕС. ВВП на душу населения ЦВЕ-5 в 1999 г. составил 4524 долл., в ЕС-15 - 22672 долл., в ВВП доля промышленности равнялась 34% (в ЕС - 29%), доля сельского хозяйства - 5% (в ЕС- 2%), услуг - 60% (в ЕС- 69%). Показатели второй пятерки, вступающей в ЕС, в составе Болгарии, Латвии, Литвы, Румынии и Словацкой Республики значительно ниже - 1958 долл., 35%, 13% и 52% соответственно.

Формы и участники международных экономических отношений

Взаимодействие стран в системе мирового хозяйства осуществляется посредством их взаимных экономических связей, которые в совокупности образуют международные экономические отношения.

Международные экономические отношения представляют собой систему экономических отношений между странами по поводу взаимного обмена, сотрудничества и помощи в соответствии с разделением труда на основе их международной специализации.

Страны обмениваются между собой товарами, услугами, капиталом, трудовыми ресурсами, научно-техническими знаниями; а также валютами, кредитами, ценными бумагами (облигациями, акциями), финансовыми производными (деривативами), осуществляют взаимные расчеты.

Основными формами международных экономических отношений являются

международная торговля товарами и услугами;

международное движение капитала;

международное движение трудовых ресурсов;

международная передача технологий.

Составной частью международных экономических отношений являются и международные валютно-кредитные и финансовые отношения, или, коротко, международные финансовые отношения, которые охватывают всё многообразие отношений между странами по поводу купли-продажи валюты, акций и облигаций, получения и предоставления кредитов, взаимных расчетов, и организации их осуществляющие. Эти отношения включают также согласованные действия стран по поводу создания и функционирования международной валютной системы.

Страны осуществляют производственное и научно-техническое сотрудничество на двусторонней и многосторонней основе, создают интеграционные объединения и формируют совместные хозяйственные комплексы. Они оказывают финансовую и иную помощь друг другу, и прежде всего странам развивающимся и странам с переходной экономикой. Страны мирового сообщества объединяют свои усилия в решении глобальных проблем, среди которых важнейшее место занимают экология, разоружение, преодоление экономической отсталости и бедности, создание и развитие всемирной компьютерной системы информации, борьба с международным терроризмом, освоение космоса и другие.

Непосредственными участниками (субъектами) международных экономических отношений являются

государственные структуры, включая центральные и местные органы власти;

фонды и другие общественные институты;

частные юридические и физические лица, в том числе банки, фирмы, фонды и другие;

международные и региональные организации.

Особое и принципиально важное место в системе мирового хозяйства и международных экономических отношений занимают транснациональные корпорации (ТНК).

Транснациональные корпорации (ТНК) - это крупнейшие компании, действующие в международном масштабе и контролирующие существенную долю мирового промышленного производства и торговли. Подавляющее большинство ТНК принадлежит или контролируется капиталом какой-то одной страны, то есть однонационально по составу ядра акционерного капитала головной (материнской) компании и характеру контроля над деятельностью всей корпорации.

О масштабах международной деятельности ТНК свидетельствуют следующие данные. Например, отношение зарубежных активов ТНК к мировому ВВП возросло до 57% во второй половине 1990-х гг. В 1999 г. общее число ТНК приблизилось к 60 тыс., их зарубежных аффилированных предприятий насчитывалось 600 тыс.. Накопленные ТНК зарубежные инвестиции составили 4,8 трлн. долл., глобальные активы - 17,7 трлн. дол

ТНК контролируют от 1/3 до ? мирового промышленного производства, 2/3 международной торговли, внутрифирменные поставки в рамках ТНК обеспечивают 2/5 мировых потоков товаров и услуг, 4/5 мирового банка патентов и лицензий. В 1999 г. объем экспорта и импорта прямых, портфельных и других инвестиций достиг 22,6% мирового ВВП. Под контролем ТНК находится 90% мирового рынка кофе, пшеницы, кукурузы, лесоматериалов, табака, джута, железной руд, 85% рынка меди и бокситов, 80% - чая и олова, 75% - бананов, натурального каучука и сырой нефти.

В США половину экспорта осуществляют американские и иностранные ТНК, их доля в трансфертах технологий составляет 80%. ТНК формируют международные производственные и научно-технические связи и сотрудничество. Они оказывают воздействие на разделение труда между странами, втягивая национальное производство стран приложения капитала в международную промышленную кооперацию.

2. ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ

Основной формой международных экономических отношений является международная торговля. Сущность и роль внешней торговли объясняют многочисленные экономические теории. Их цель состоит в определении наиболее эффективных путей расширения внешней торговли и превращения ее в действенный фактор социально-экономического развития. Теоретические выводы и рекомендации учитываются правительственными органами и частными компаниями при разработке внешнеторговой тактики и стратегии. Основополагающие теории международной торговли были разработаны в эпоху становления мирового рынка и мирового хозяйства. Но они не утратили своей значимости и в современных условиях, ибо в них даются ответы на вечные вопросы, связанные с внешней торговлей: что и где продавать и покупать.

Прежде всего надо иметь в виду, что существует два способа осуществления торговых отношений между странами: в условиях свободного перемещения товаров (свободной торговли) и в условиях ограничений, вводимых правительственными органами для защиты прежде своего национального производителя и экспортера от иностранной конкуренции, т.е. протекционизма. Это важно иметь ввиду, потому что теории внешней торговли в разной степени обосновывают необходимость свободной торговли или протекционизма.

Меркантилізм

Долгие столетия основным содержанием государственной политики во внешней торговле был протекционизм. В период становления капитализма, когда внешняя торговля стала играть большую роль в обогащении государств, возникли учения, объясняющие необходимость протекционизма во внешней торговле и получившие название меркантилизма.

Меркантилизм - это государственная политика, направленная на зарабатывание денег (валюты) посредством развития внешней торговли.

По мнению меркантилистов, богатство состоит в деньгах из золота и серебра. И, если в стране нет серебряных рудников и золотых россыпей, серебряные и золотые деньги можно заработать, расширяя экспорт отечественных товаров в другие страны.

В эпоху меркантилизма широко практиковался и теоретически поддерживался и реэкспорт, т.е. перепродажа товаров, закупленных по дешевке в других странах, особенно в колониальных или в тех странах, которые не имели собственного торгового флота. Голландия в XVII в., например, зарабатывала прежде всего на перевозках и перепродаже товаров иностранного производства.

В условиях политики меркантилизма использовались два главных средства обогащения страны - ограничение ввоза товаров и поощрение их вывоза. Политика меркантилизма сводились к поддержанию активного торгового баланса за счет ограничения ввоза иностранных товаров для внутреннего потребления и поощрения средствами государственной политики увеличения вывоза продуктов отечественного производства. Запретом или с помощью высоких таможенных пошлин ограничивался ввоз тех товаров, которые могут производиться в данной стране, а также из тех стран, с которыми данная страна имеет отрицательный торговый баланс.

При этом поощрялся импорт сырья и полуфабрикатов, необходимых для производства прежде всего экспортных товаров. Правительство всячески стимулировало экспорт товаров, в частности, путем возврата экспортеру уплаченных им налогов и акцизов, а также выплатой ему премии, создания льготных условий для экспорта в другие страны посредством заключения торговых договоров, завоевания колоний и других методов.

Во времена меркантилизма в Англии существовала политика запрета на вывоз шерсти, сырой кожи, металлов, валяльной глины, машин для вязания перчаток. За нарушение полагался штраф, заключение и даже казнь как за государственную измену. Напротив, ввоз сырья для промышленности, в том числе льняной пряжи, поощрялся путем отмены пошлин или выдачи премий. Последовательно проводимая политика меркантилизма позволила Англии первой начать промышленную революцию и выйти в мировые лидеры в области промышленного производства и экспорта.

Кроме контроля за экспортом-импортом товаров в эпоху меркантилизма государство осуществляло жесткий контроль за вывозом денег в чистом виде. Во многих странах проводилась политика истрачивания денег, заработанных иностранцами. Так, например, иностранные купцы не могли вывезти деньги, которые они получили за проданные в данной стране товары. Они должны были их истратить, купив местные товары. Во многих странах существовал полный запрет на выезд из страны инженеров и даже работников мануфактур и фабрик - носителей знаний и производственных навыков, т.е. технологій.

Через меркантилизм прошли все страны, ибо политика меркантилизма соответствовала уровню развития производительных сил периода мануфактурного производства и начала промышленного капитализма. Во времена Петра I в России эффективно защищалось становление национальной промышленности, стимулировался вывоз железа, парусного полотна, канатов и других обработанных товаров.

И сегодня многие страны догоняющего типа развития используют основные механизмы меркантилизма. Современная Россия также стремиться поддерживать активный торговый баланс. Это ей удаётся в основном за счет продажи минеральных ресурсов (нефти и газа), а не промышленных товаров.

Вывоз сырья противоречит идеям и практике меркантилизма. Теоретики меркантилизма в Западной Европе и в России, например, И.Т. Посошков, написавший в начале XVIII в. "Книгу о скудости и богатстве", категорически выступали против экспорта сырья. Экспорт сырья, с их точки зрения, - это вывоз занятости, это поддержание производства в других странах, потенциальных конкурентах.

Адам Смит и его теория абсолютных преимуществ

О свободной торговле в Англии заговорили только тогда, когда она уже становилась мировой промышленной державой, и ей нужны были поставки дешевого импортного сырья, продовольствия и рынки сбыта для промышленной продукции. Идея свободной торговли была выдвинута английским экономистом Адамом Смитом в последней четверти XVIII в.

А. Смит придавал большое значение внешней торговле. Он отмечал, что внешняя торговля способствует развитию разделения труда и специализации производства, позволяет вывезти излишки товаров и преодолеть узость внутреннего рынка. Торговля с другими странами также способствует улучшению техники, росту производительности труда, дохода и богатства. Смит утверждал, что только в условиях свободной торговли страны смогут использовать преимущества перед своими соседями, т.е. абсолютные (естественные или приобретенные) преимущества в производстве и экспорте тех или иных промышленных товаров.

Смит считал, что в определении товаров, которые наиболее выгодно продавать другим странам и покупать у них, следует руководствоваться правилом рассудительного главы семьи. Правило состоит в том, чтобы не пытаться сделать самому вещь, которую будет дешевле купить, чем сделать. По Смиту, все люди находят более выгодным затрачивать весь свой труд в той области, где они обладают некоторым преимуществом перед своими соседями, и все необходимые им товары покупать в обмен на часть продукта своего труда.

Исходя из этого, и стране следует покупать те товары, которые другие страны предлагают по более дешевой цене, чем она сама может его изготовить. В обмен следует предлагать некоторую часть продукта своего собственного промышленного труда, прилагаемого в той области, в которой имеется некоторое преимущество.

По Смиту, надо искать область, в которой труд может быть употреблен с наибольшей выгодой. Будучи ярым сторонником свободной торговли, Смит однако признавал, что в условиях протекционизма, при ограничении импорта отдельная отрасль промышленности может возникнуть в стране скорее, чем в условиях свободной торговли. По истечении некоторого времени могут появиться сравнительные преимущества, и изделия этой отрасли будут изготовляться внутри страны дешевле, чем за границей.

Таким образом, по Смиту, при определении международной специализации страны, т.е. что производить и что продавать за границей, следует выбирать те товары, которые данная страна делает дешевле других. Низкие цены, а значит, и низкие издержки производства обеспечиваются естественными или приобретенными абсолютными преимуществами в их изготовлении. А если нет таких преимуществ, то их надо создать для того, чтобы получать выгоды от внешней торговли.

Именно более высокая эффективность в производстве товаров, которую одна страна может иметь относительно другой страны, т.е. абсолютные преимущества в производстве того или иного товара одной страны относительно другой страны, являются основой торговли между странами, согласно теории А. Смита.

В современной жизни абсолютные преимущества стран в издержках производства или потребительских свойствах того или иного товара могут быть только временным явлением за счет более производительных технологий или очень дешевого сырья, труда, энергии.

Теория сравнительных преимуществ Давида Рикардо

Английский экономист начала XIX в. Давид Рикардо был сторонником свободной торговли и придавал большое значение развитию торговых связей с другими странами. В своей теории он показал воздействие внешней торговли на потребление, производство и норму прибыли. Рикардо видел полезность внешней торговли в том, что она увеличивает массу и разнообразие товаров, на которые может расходоваться доход. Иными словами, внешняя торговля увеличивает потребление и делает его более разнообразным.

С другой стороны, как считал Рикардо, внешняя торговля увеличивает и производство. Внешняя торговля, благодаря обилию и дешевизне импортных товаров, создает склонность к сбережению и к накоплению капитала за счет сокращения потребительских расходов. Кроме того, внешняя торговля может увеличивать и прибыль за счет снижения зарплаты, если ввозятся более дешевые потребительские товары.

Рикардо полагал, что при системе свободной торговли каждая страна сможет затрачивать свой труд и капитал на такие отрасли промышленности, которые доставят ей наибольшие выгоды. И надо следовать этому принципу, т.к. он приводит к самому эффективному и наиболее экономному разделению труда между нациями. Рикардо утверждал, что именно этот принцип определяет, что вино должно производиться во Франции и Португалии, хлеб - в Америке и Польше, а различные металлические изделия и другие товары - в Англии.

Рикардо показал, что возможности выгодного товарного обмена между странами значительно больше, чем это предполагал А.Смит. По Смиту, стране следует руководствоваться абсолютными преимуществами перед своими партнерами и продавать на внешнем рынке те товары, которые она делает дешевле других стран. Развивая идеи Смита, Рикардо доказал, что любая страна может участвовать с выгодой для себя во внешней торговле, а не только страны с абсолютными преимуществами.

Даже если страна не имеет абсолютных преимуществ, она всегда имеет сравнительные преимущества, т.е. всегда есть что-то, что она делает лучше и дешевле, чем всё остальное. В его примере (см. таблицу 3.) Англия по сравнению с Португалией не имеет никаких абсолютных преимуществ, т.к. и сукно, и вино требуют большего количества рабочих (труда) в Англии, чем в Португалии. Вместе с тем в Англии производство сукна требует труда 100 рабочих в течение года, а вина - 120 рабочих, поэтому Англии выгоднее ввозить вино и вывозить сукно.

Таблица 3.Теория сравнительных преимуществ (Пример Д. Рикардо)

Англія

Португалія

Сукно

100 рабочих в год

90 рабочих в год

Вино

120 рабочих в год

80 рабочих в год

Португалия обладает абсолютными преимуществами перед Англией в производстве и сукна, и вина, ибо она затрачивает меньше труда на производство и того, и другого товара. Тем не менее, Португалии выгоднее употреблять свой капитал на производство вина, за которое она получит больше сукна из Англии, чем она произвела бы сама, если бы переместила часть своего капитала из виноделия в производство сукна. Согласно теории Рикардо, каждая страна должна производить и вывозить товары с относительно меньшими издержками, хотя они могут быть выше, чем в других странах.

Смит и Рикардо в своих поисках оптимальной структуры внешней торговли опирались на опыт и интересы Англии, которая в то время была мировым лидером в области промышленного производства и торговли. Интересы стран, отставших от Англии в экономическом развитии, наиболее полно выразил немецкий экономист Фридрих Лист (F. List, 1789-1846), который заложил основы модели догоняющего развития в 40-х годах XIX века.

Ф. Лист справедливо указывал на то, что в теории Смита-Рикардо игнорируется факт неравномерности экономического развития отдельных стран. Он утверждал, что страны с отсталой промышленностью в условиях свободной торговли обречены на одностороннее развитие своего сельского хозяйства. Лист считал, что для превращения отставшей страны в промышленную державу необходим сначала протекционизм для становления национального производства, а потом свободная торговля с жесткой иностранной конкуренцией.

Теория соотношения факторов производства

У першій половині XIX ст. шведские экономисты Э. Хекшер и Б. Олин, продолжая учение Рикардо, пришли к выводу, что международный обмен проистекает из относительного изобилия или из относительной редкости ресурсов или факторов производства (капитала, труда, земли), которые находятся в распоряжении различных стран. Сравнительные преимущества стран определяются факторами производства, которые они имеют в избытке. Международный обмен является в сущности обменом избыточных факторов на редкие (дефицитные) факторы.

Степень обеспеченности факторами производства определяет цену труда (заработную плату), земли (земельную ренту) и капитала (процент на капитал). Факторы, имеющиеся в относительном изобилии, дешевые, в дефиците - дорогие. Некоторые страны имеют относительное изобилие земли и труда и испытывают острую нехватку капитала. В таких странах продукты земли и труд дешевы, а капитал дорогой. Поэтому они экспортируют товары, в производстве которых преобладает сырье и труд - трудоемкие и ресурсоемкие, а импортируют капиталоемкие.

Страны, испытывающие дефицит труда и земли, но имеющие капитал, экспортируют капиталоемкие товары, а импортируют трудоемкие, ресурсоемкие товары. Таким образом, сравнительные преимущества страны в производстве тех или иных товаров определяются ценами на основные факторы производства в данной стране. Каждая страна имеет тенденцию специализироваться на том производстве, для которого соотношение факторов производства, которыми она располагает, является наиболее благоприятным.

Относительно избыточные факторы оказываются более дешевыми, чем относительно ограниченные. Цена факторов производства побуждает страну к экспорту товаров, в производстве которых преобладают избыточные, дешевые факторы.

Общие выводы этой теории:

вывозятся товары и услуги, в производстве которых преобладают избыточные факторы, ввозятся товары и услуги, в производстве которых преобладают дефицитные факторы;

развитие международной торговли приводит к выравниванию факторных цен, т.е. дохода, получаемого владельцем данного фактора;

при достаточной международной мобильности факторов производства существует возможность замены экспорта товаров перемещением самих факторов между странами.

С точки зрения теории сравнительных преимуществ и факторов производства можно объяснить структуру российского экспорта, в которой преобладают нефть, газ, круглый лес, сталь и др. В России земля и труд относительно дешевы, и на экспорт поставляются именно те товары, в которых преобладают эти относительно дешевые факторы производства.

Парадокс Леонтьева

Василий Леонтьев, американский экономист русского происхождения, осуществил расчеты, использовав статистику по американской внешней торговле за 1947 г., для проверки правильности теории соотношения факторов производства Хекшера-Олина. результаты его расчётов противоречили основным положениям теории. Оказалось, что капиталонасыщенные США, которые, согласно теории, должны экспортировать капиталоемкие товары и импортировать трудонасыщеные; на практике, напротив, экспортировали товары трудоемкие, а импортировали капиталоемкие товары. Повторные расчеты Леонтьева и других исследователей товарной структуры США дали такие же результаты.

Расчеты показали, что и Япония в 1950-х г.г., будучи явно трудоизбыточной страной, экспортировала капиталоемкие товары. Индия экспортировала в США капиталоемкие товары. Расчеты, сделанные в 1987 г. по 12 факторам производства для 27 стран, показали, что в 30 случаях из 100 торговля шла в противоположном от теории Хекшера-Олина направлении.

Парадокс Леонтьева формулируется следующим образом: трудонасыщенные страны экспортируют капиталоемкую продукцию, капиталонасыщенные - трудоемкую. Это объясняется тем, что в США применяется дорогой высококвалифицированный труд, доля которого в издержках производства превышает расходы на капитал. Высококвалифицированную рабочую силу с высокими затратами на подготовку можно рассматривать как капитал.

В странах, поставляющих свою продукцию в США, дефицитный капитал настолько дорог, что в издержках производства его доля превышает долю дешевого труда и сырья. В американском экспорте преобладает трудоемкая продукция, поскольку применяется высококвалифицированный труд. Импорт США производится низко квалифицированной рабочей силой. В результате экспорт является более трудоемким, чем импорт.

В зависимости от технологии производства один и тот же товар может быть трудоемким в трудоизбыточной стране и капиталоемким в капиталоизбыточной стране, что может произойти в условиях большой эластичночти взаимозаменяемости факторов производства. Например, рис в США капиталоемкий, ибо он выращен с применением передовой дорогой техники, во Вьетнаме рис трудоемкий, в его производстве применяется в основном ручной труд.

Теория жизненного цикла подукта

Теория жизненного цикла продукта интересна уже тем, что она объясняет, как США - родина компьютеров превратились в чистого импортера компьютеров из развивающихся стран. Согласно этой теории, товары проходят определённый жизненный цикл, охватывающий период с момента появления товара на рынке до его ухода с рынка. Он состоит из четырех этапов (внедрение, рост, зрелость, упадок). В зависимости от того, на какойстадии жизненного цикла находится товар, определяется направление его экспорта и импорта, и страна его производства.

Компьютеры и подобные им высокотехнологичные товары действительно сначала появляются в высокоразвитых странах. Разработка новых товаров требует больших затрат и высококвалифицированного труда. В развитых странах, особенно в США, есть высокие доходы, позволяющие рисковать при исследованиях, конкуренция, требовательные потребители с высокой платежеспособностью, ученые, квалифицированные конструкторы, инженеры.

На первом этапе жизненного цикла продукта (внедрение) происходит разработка нововведения, товар производится мелкими сериями, что делает его очень дорогим. Сбыт нового товара сначала осуществляется внутри страны нововведения; он основан на уникальности, а не на цене. Товар занимает почти монопольное положение на рынке; затем начинается его экспорт в развитые страны с аналогичным сегментом рынка.

На втором этапе (рост) производство товара по-прежнему размещается в стране нововведения, но начинается производство и в других развитых странах. Производство становится более стандартизированным, издержки сокращаются. Увеличивается число конкурентов, которые, нарушая патентную защиту, за счет некоторой модификации товара налаживают свое производство, снижают цены.

На третьем этапе (зрелость) экспорт из страны нововведения снижается. Осуществляется крупносерийное стандартизированное производство во многих странах, в том числе и в развивающихся, поскольку требуется менее квалифицированная рабочая сила.

На четвертом этапе (упадок) производство концентрируется в развивающихся странах, число производителей сокращается, технология производства позволяет использовать неквалифицированную рабочую силу при механическом крупносерийном производстве. Страна нововведения превращается в чистого импортера, и может приступить к разработке другого нововведения.

Теория жизненного цикла продукта показывает этапы перемещения сначала товаров, а потом их производства и экспорта из развитой страны в развивающиеся и страны с переходной экономикой.

3. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ

Понятие и состав международной торговли

Международная торговля - это сфера международных товарно-денежных отношений, представляющая собой совокупность внешней торговли всех стран мира.

Под международной торговлей понимается международный обмен товарами в их натурально-вещественной форме посредством их вывоза (экспорта) и ввоза (импорта). В международном обмене участвуют торгуемые товары, которые могут перемещаться между различными странами. К торгуемым товарам относится продукция обрабатывающей и добывающей промышленности, а также сельского хозяйства, охоты, лесного хозяйства и рыболовства.

Товар входит в международный обмен при пересечении границы. Сумма экспорта и импорта образует товарооборот, а разница между экспортом и импортом представляет собой торговый баланс. Торговый баланс может быть положительным (активным) или отрицательным (дефицитным, пассивным). Перемещение различных видов оборудования из одной страны в другую обычно сопровождается такими услугами, как монтаж, эксплуатация, ремонт, подготовка кадров и др., стоимость которых входит в цену товара.

В состав мирового товарооборота включаются все товарные потоки, обращающиеся между странами, независимо от того, проданы они на рыночных или иных условиях, или остаются в собственности поставщика.

1. Основу международной торговли составляет традиционная коммерческая торговля за наличные и в кредит. К коммерческой торговле также относятся и все виды встречной торговли: бартерный обмен, поставки на основе компенсационных сделок и т.п. В обоих случаях товары передаются покупателю другой страны вместе с правом собственности. Коммерческая торговля предполагает переход права собственности к покупателю и получение продавцом платежа за поставленный товар в денежной, товарной или иной форме.

Традиционная торговля сыграла важнейшую историческую роль в развитии других форм МЭО, втянув в международный обмен сначала денежные отношения и услуги по обслуживанию купли-продажи товаров, а затем капитал, технологию и другие. Удельный вес коммерческой торговли в товарообороте между странами снижается. Современная торговля обслуживает и другие формы международных экономических отношений, если эти отношения связаны с пересечением национальных границ товарами в их натуральной форме.

2. Кроме коммерческой торговли в состав международного товарооборота входят поставки товаров на основе соглашений о специализации и кооперировании производства, об организации совместного строительства объектов, о сооружении промышленных объектов с компенсационными поставками, поставки по лизингу (долгосрочной аренде) и др. формах производственного, научно-технического и иного сотрудничества. В этом случае поставщик остается собственником товаров, поставленных в другую страну.

3. Особое место в международной торговле занимают внутрифирменные поставки, которые осуществляются в рамках предприятий той или иной ТНК по трансфертным ценам, то есть переводным ценам, которые могут быть выше или ниже мировых. Доля таких поставок в мировом товарообороте оценивается в 40%. В составе международной торговли учитываются и товары, поставленные безвозмездно, например, в качестве гуманитарной помощи.

Таким образом, обмен товарами между странами осуществляется на коммерческой и некоммерческой основе Коммерческий обмен может быть эквивалентным и неэквивалентным. Обмен на основе закона стоимости в соответствии с интернациональными издержками производства следует считать эквивалентным, хотя при этом страны с низкой производительностью труда и соответственно с высокими издержками производства больше отдают, чем получают. Неэквивалентный обмен основан на произвольном назначении завышенных или заниженных цен в зависимости от интересов монополиста.

Показателем выгодности и невыгодности обмена служит соотношение экспортных и импортных цен, которое называется "условиями торговли". Показатель "условий торговли" выше 1, рассчитанный по индексам экспортных и импортных цен, указывает на благоприятное соотношение цен для данной страны, ниже 1 - на неблагоприятное соотношение цен.

Динамика и объем международной торговли

Объем международной торговли определяется в текущих и постоянных ценах. Текущие цены показывают доходы от экспорта и платежи по импорту товаров. Постоянные цены устанавливаются в отношении к какому-либо году, взятому за базу, например, 1990=100. По этому индексу рассчитывается экспорт и импорт за предыдущие и последующие годы. Постоянные цены отражают изменение физического объема товарооборота, показывают какие были бы экспортные доходы и платежи в 2000 году при ценах 1990 г. Сопоставление показателей по экспорту и импорту в текущих и постоянных ценах отражает движение мировых цен.

В анализе динамики внешнеторговых доходов большое значение имеет соотношение экспортных и импортных или "условий торговли", которые рассчитываются по отношению индексов экспортных цен к индексам импортных ценам. Соотношение экспортных и импортных цен может быть благоприятным для экспортера (выше 1,0), если рост цен на его экспортную продукцию опережает рост цен на покупаемую им продукцию на внешнем рынке.

При "условиях торговли" выше 1 экспортер получает за то же количество своей продукции импорта больше, чем раньше. При неблагоприятном соотношении цен экспортер получает меньше импорта за прежнее количество своей продукции и для поддержания своих экспортных доходов вынужден увеличивать физический экспорт. Например, падение цен на нефть вынуждает Россию наращивать вывоз нефти для поддержания импорта и валютных доходов на прежнем уровне.

Международная торговля развивается неравномерно по периодам, по товарам, зависит от соотношения сил между странами-конкурентами. Динамика мирового экспорта отражает изменение его объема, мировых цен, товарной структуры, конкурентные позиции стран-экспортеров. Показатели по экспорту определяют размеры импорта в целях получения активного торгового баланса или сбалансирования внешней торговли.

Рассмотрим развитие международной торговли по периодам: до 1974 г., 70-е годы, 80-е годы, 90-е годы.

I период (до 1974 г.). Международная торговля развивалась относительно равномерно, с возрастающими темпами, которые в среднегодовом исчислении составили в 1950-е г.г. + 7%; в 1960-е - 8,4% в первой половине и 11,8% во второй половине десятилетия. В 1950-60-х гг. темпы роста торговли группы развивающихся стран были ниже темпов роста внешней торговли группы развитых стран. Особенно высокими темпами развивалась внешняя торговля Японии, экспорт которой за 1955-71 гг. увеличился по стоимости в текущих ценах в 10,3 раза, Германии - в 4,8 раза.

Таблиця 4. Масштабы международной торговли в 1970 - 2000 г.г. (в млдр. долл)

1970

1980

1990

2000

ЕКСПОРТ

313,7

1992,5

3435,0

6323,7

Развитые

232,2

1251,5

2450,0

4219,6

США

43,2

220,8

394,0

754,6

ЕС-15

115,8

680,7

1358,0

2311,3

ФРН

34,2

192,2

399,6

642,3

Японія

19,3

129,8

286,0

427,8

Развивающиеся

56,0

558,6

790,0

2007,3

ОПЕК

18,0

306,7

180,0

-

НИС ЮВА

4,9

56,6

195,0

750,4

Члены СЭВ

31,0

156,5

195,0

-

СССР/Россия

12,8

76,4

88,5

90,8

ІМПОРТ

331,7

2051,1

3503,0

6573,7

Развитые

234,8

1406,6

2154,0

4422,9

США

40,0

257,0

513,5

1153,4

ЄС

124,1

765,9

1413,0

2367,9

ФРН

29,9

188,0

342,8

549

Японія

18,9

140,5

235,2

437,0

Развивающиеся

55,8

455,1

781,0

2020,1

ОПЕК

9,9

124,5

120,0

-

НИС ЮВА

7,4

68,3

205,0

896,6

Члены СЭВ

31,7

161,6

208,0

-

СССР/Россия

11,7

68,5

94,8*

31,4*

* без неорганизованной торговли

Таблиця 5. Среднегодовые изменения стоимости экспорта по регионам в 1980-2000 гг (в %)

Експорт

1981-90

1991-1995

1996

1997

1998

1999

2000

Світ

6,1

8,1

4,8

3,6

-2,2

3,1

8,2

Развитые страны

7,6

6,3

2,5

2,2

0,6

1,5

6,4

Развивающиеся

3,2

11,0

12,4

8,2

-7,5

8,4

14,4

Африка

-2,5

5,8

11,6

1,8

-13,5

6,2

21,4

Азія

11,2

15,0

10,4

11,9

-2,0

8,0

10,3

Латинська Америка

2,0

7,5

11,6

10,4

-4,0

5,6

15,0

Страны ЦВЕ

2,4

10,4

6,2

6,6

9,4

-4,5

-

Країни СНД

3,7

8,8

10,3

1,2

-13,3

-5,1

-

II период (1970-е годы). С осени 1973 г. мировые цены на нефть, а затем и на другие виды сырья резко пошли вверх; второй резкий скачок нефтяных цен произошел в 1979 г. Эти скачки цен называют "нефтяными шоками", которые были спровоцированы не столько экономическими, сколько политическими причинами. Из-за арабо-израильского конфликта арабские страны-экспортеры нефти сократили поставки странам, поддержавшим Израиль. Предложение нефти снизилось, возник дефицит на мировом рынке нефти, мировые цены на нефть пошли резко вверх, увлекая за собой цены и на другие виды минерального и сельскохозяйственного сырья.

Поднялись цены и на промышленные товары из-за высокой инфляции в развитых странах, но в меньшей степени. Соотношение экспортных и импортных цен сложилось в пользу экспортеров сырья. С 1970 г. по 1980 г. мировые цены на все товары увеличились в 3,7 раз, в том числе на готовые изделия - в 2,9 раз, машины и оборудование - в 2,4 раза. Цены на все виды сырья увеличились в 7 раз, на с/х сырье - в 3,1 раза, на топливо - в 16,5 раз, на нефть - почти в 20 раз.

В результате за 1970-е гг. мировой экспорт по стоимости в текущих ценах увеличился в 6,3 раза, а по физическому объему всего в 1,6 раз; мировой импорт увеличился соответственно в 6,2 раза и 1,7 раз. Экспорт из развивающихся стран увеличился по стоимости в текущих ценах в 10 раз, а по физическому объему в ценах 1980 г. в 1,3 раза, импорт - в 8,1раза и в 2,2 раза соответственно. Страны -экспортеры нефти, входящие в ОПЕК, увеличили свои доходы от экспорта в 17 раз.

"Четыре азиатских тигра" (Гонконг, Сингапур, Тайвань и Южная Корея) увеличили свои экспортные доходы в 11,5 раз за счет вывоза готовой продукции. За тот же период экспорт развитых стран возрос в 5,6 раз по стоимости в текущих ценах и в 1,8 раз в ценах 1980 г.; импорт увеличился в 6,0 раз и 1,6 раз соответственно.

70-е гг. были благоприятными и для стран-членов Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), которые в настоящее время входят в группу стран с переходной экономикой. Эти страны увеличили свои доходы от экспорта в 5 раз, расходы по импорту - в 5 раз. За счет экспорта нефти и других видов минерального сырья доходы СССР возросли в 6 раз и составили 76,4 млрд. долл. в 1980 г., расходы по импорту увеличились в 5,8 раза и составили 68,5 млрд. долл., соответственно торговый баланс был положительным в размере 7,9 млрд. долл.

Таблиця 6. Изменение мировых цен (в % к предыдущему году)

1982-91

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

готовые изделия

3,7

3,5

-5,8

3,1

10,2

-3,1

-7,8

-1,2

-1,2

-5,3

нафту

-7,2

-4,5

-11,1

-7,3

1,8

23,7

-0,2

-31,2

36,5

52,0

сырье (без нефти)

-1,7

-2,8

2,7

10,6

2,3

3,3

2,2

-13,5

-7,8

6,4

III период (80-е годы). На початку 1980-х рр.. произошло обвальное снижение мировых цен, которые восстановили уровень 1980 г. только к концу десятилетия. Наиболее сильно пострадали экспортеры сырья, на которое цены и в конце десятилетия были ниже уровня 1980 г. на 28-30%. Цены на нефть и минеральное топливо снизились в 2 раза к середине 80-х гг. и к 1990 г. достигли 70% от уровня 1980 г. В результате вплоть до 1984 г. наблюдалось абсолютное снижение мирового товарооборота, и только к 1986 г. был достигнут уровень 1980 г.

За 1980-90 гг. мировой экспорт и импорт увеличились одинаково - в 1,7 раза в текущих ценах. Экспорт развитых стран возрос почти в 2 раза, импорт - в 1,8 раза; соответствующие показатели для развивающихся стран были - в 1,4 и в 1,7 раз. Доходы стран-членов СЭВ от экспорта увеличились на 25% к 1990 г. по сравнению с 1980 г., импорт - на 29%; за тот же период советский экспорт возрос на 35%, импорт - на 75%, торговый баланс в 1990 г. был отрицательным в размере 6,3 млрд. долл.

IV период (90-е годы). В 1990-х гг. на развитие мировой торговли большое воздействие оказал, с одной стороны, длительный экономический подъем в США, который продолжался до конца 2000 г.; с другой стороны, замедление экономического роста японской экономики, азиатский валютно-финансовый кризис 1997-1998 гг., а также российский кризис 1998 г.

С 1990 г. по 1997 г. мировой товарооборот увеличивался ежегодно на 7-8%; экспорт возрос в 1,5 раза и составил 5,3 трлн. долл., импорт - на 60,5% и 5,6 трлн. долл. соответственно. В 1998-1999 гг. темпы роста мировогого внешнеторгового оборота снизились до 4-5%, в 2000 г. они составили более 10%. Объем мирового экспорта в 2000 г. равнялся 6,3 трлн. долл., импорта- 6,5 трлн. дол

Кризисы 90-х гг. в ряде стран Латинской Америки и Азии, а также в России (1998 г.), несколько замедлили развитие внешней торговли развитых стран в 1998-99 гг., но абсолютных падений не было. К 2000 г. экспорт развитых стран увеличился с 1990 г. на 72% и составил 4,2 трлн. долл., импорт - .на 76% и составил 4,4 трлн. долл., отрицательный торговый баланс был равен 215 млрд. долл.

В 1991-1997 гг. среднегодовые темпы роста экспорта развивающихся стран опережали темпы роста развитых стран и составили 10-11%. В 1998 г. было абсолютное падение экспорта на 109 млрд. долл. К 2000 г. развивающиеся страны восстановили высокие темпы роста экспорта, и он составил 2,0 трлн. долл. Импорт развивающихся стран увеличивался до 1997 г. на 8% в год, в 1998 г. снижение составило 185,2 млрд. долл., к 2000 г. импорт возрос до 2 трлн. долл., торговый баланс был отрицательным в размере 13 млрд. долл.

Страны Центральной и Восточной Европы не уступали развивающимся странам в темпах роста внешней торговли до 1998 г., в 1999 г. их экспорт сократился на 4,5%. Страны СНГ очень тяжело перенесли кризисы 1997-98 гг., падение экспорта было значительным, оно составило 13,3% в 1998 г. и 5,1% в 1999 г.

Таким образом, на динамику мирового товарооборота оказывают воздействие многие факторы. Это расширение производства, углубление международного разделения труда. фаза мирового экономического цикла и другие факторы, влияющие на совокупный спрос в развитых стран. Эти страны являются основными экспортерами и импортерами товаров и услуг, причем большая часть их товарооборота приходится на взаимную торговлю. Влияет на динамику мирового товарооборота также кредитование, либерализация внешней торговли, интеграция, валютный курс и другие факторы.

Товарна структура міжнародної торгівлі

На темпы расширения международной торговли оказывает существенное воздействие и изменение товарной структуры экспорта и импорта. Товарная структура рассчитывается по доле групп товаров в стоимости экспорта или импорта в текущих ценах за данный год.

Общее направление структурных сдвигов в мировой торговле состоит в следующем:

происходит снижении удельного веса сельскохозяйственного и минерального сырья, а также продовольствия;

увеличивается доля готовой продукции, особенно машин и оборудования и высокотехнологичных товаров за счет высоких темпов расширенияя их экспорта и импорта.

За 1955-1999 гг. доля продовольствия в мировом экспорте снизилась с 21,9% до 8,0%, сельскохозяйственного сырья - с 13,0 % до 2,0%. Доля энергоносителей и топлива с 1955 до 1985 г. поднялась с 11,0% до 18,5%, а затем снизилась к 1999 г. до 7,3%, что объясняется резкими колебаниями мировых цен на нефть. За рассматриваемый период (1955-1999 гг.) доля промышленных изделий в мировом экспорте устойчиво возрастала и составила в 1999 г. 76,5%; при этом доля машин, оборудования и транспортных средств поднялась в 2 раза, автотранспортных средств - почти в 3 раза.

Таблиця 7. Товарная структура мирового экспорта во второй половине ХХ столетия (в % к итогу, в текущих ценах)

1955

1973

1985

1999

Продукция сельского хозяйства

34,9

21,1

13,8

10,0

Продовольствие

21,9

15,0

10,4

8,0

Сировина

13,0

6,1

3,4

2,0

Продукция добывающей промышленности

18,5

17,2

22,7

10,1

Руды и металлы

3,7

2,6

1,8

1,0

Энергоносители и топливо

11,0

11,0

18,5

7,3

Цветные металлы

3,8

3,6

2,4

1,8

Промышленные изделия

42,8

57,4

63,5

76,5

Железо и сталь

4,7

4,3

3,1

2,3

Машины, оборудование, транспортные средства

21,0

32,7

35,5

41,9

Автотранспортные средства

3,5

7,2

8,2

10,0

Офисное и телекоммуникационное оборудование

0,9

3,0

5,1

14,1

Прочие машины и оборудование

16,6

22,3

22,2

17,8

Продукты химии

5,3

7,3

8,5

9,6

Текстиль та одяг

6,0

6,2

5,5

6,1

Прочие изделия

5,8

6,9

10,9

16,6

Основной статьей мирового товарооборота являются готовые изделия, доля которых даже в экспорте из развивающихся стран (за счет в основном азиатских экспортеров) увеличилась с 19% в 1980 г. до 70% в 1997 г., из развитых - с 71% до 80%.; стран Центральной и Восточной Европы - с 75% до 80%, России - с 25% до 42% (см. таблица 7.).

Увеличение готовой продукции в мировом товарообороте осуществляется за счет машин, оборудования, транспортных средств. Расширяется торговля полуфабрикатами, промежуточными товарами, отдельными частями конечного продукта, доля которых составляет около 1/3 мирового импорта; а в торговле машинами, оборудованием и транспортными средствами - около 40%.

За рассматриваемый период (1980-1997г г.) доля продовольствия в экспорте из развитых стран, которые являются основными поставщиками этой продукции на мировой рынок, снизилась на 1/3 и составила 7,6%; развивающихся стран - на 30% и составила 8,4%; стран Центральной и Восточной Европы - на 14% и составила 9,1% в экспорте из этих стран. Существенно снизилась в экспорте всех групп стран к 1997 г. доля сельскохозяйственного сырья, металлов и руд, топлива. Даже в российском экспорте доля топлива снизилась до 34%, в 1990 г. она составляла больше половины.

Таблиця 8. Товарная структура мирового экспорта по группам стран в конце ХХ столетия (в %)

Продовольствие

С/х сырье

Руды и металлы

Паливо

Готовые изделия

Розвинені країни

1980

100

11,3

3,6

5,0

7,0

70,9

1990

100

8,9

2,8

3,2

4,2

77,9

1997

100

7,6

1,0

2,8

3,8

80,5

Країни, що розвиваються

1980

100

11,8

3,8

4,3

59,7

19,5

1990

100

11,6

3,1

4,1

26,6

53,6

1997

100

8,4

2,5

3,7

14,9

70,5

Страны ЦВЕ

1980

100

10,6

2,9

2,8

8,1

75,0

1990

100

10,2

2,5

5,3

5,9

73,9

1997

100

9,1

2,5

4,3

4,8

79,3

СССР/Россия

1980

100

1,8

5,5

3,5

47,0

24,8

1990

100

2,1

7,6

9,4

52,7

24,0

1997

100

3,0

7,6

13,4

33,9

42,3

По основным доходам от экспорта 18 развивающихся стран являются экспортерами топлива (по данным 1999 г.), среди них 6 африканских государств, 9 средневосточных, а таже Бруней, Венесуэла, Тринидад и Тобаго. 42 государства получают доходы от экспорта первичного сырья (без топлива), в их числе 28 африканских государств, 5 азиатских, 8 латиноамериканских, включая Чили; 24 развивающихся государства имеют диверсифицированный экспорт, т.е. экспортируют готовые изделия и сырье; 34 государства получают валютные доходы в основном от услуг, частных переводов и пр.

Экспортерами промышленной продукции являются 15 государств, среди которых 11 азиатских - четыре новых индустриальных страны Юго-Восточной Азии, НИС ЮВА, - Гонконг, Сингапур, Тайвань, Южная Корея, - Бангладеш, Индия, Китай, Малайзия, Пакистан, Таиланд, Филиппины, а также Бразилия, Израиль, Мексика и Турция. Таким образом, в большинстве развивающихся стран не произошло существенных изменений в структуре их экспорте; многие остаются поставщиками сырья и топлива.

Кардинальные изменения за исторически короткий срок произошли в товарной структуре внешней торговли ряда азиатских государств, принявших экспорториентированную модель развития с активным привлечением иностранного капитала и технологий, особенно на начальных этапах; наиболее эффективно использовавших международное разделение труда (см. таблица 8).

Таблиця 9. Товарная структура экспорта азиатских стран (в %)

сырье и продовольствие

промышленные изделия

текстильні вироби

машино-технические изделия

Гонконг

1970

4,3

95,7

44,3

11,8

1995

6,2

93,8

37,9

26,8

Південна Корея

1970

23,5

76,5

41,1

7,2

1995

6,7

93,3

15,0

51,6

Сінгапур

1970

72,5

27,5

5,6

11,0

1995

16,1

83,9

2,6

62,3

Тайвань

1970

24,2

75,8

29,0

16,7

1995

7,3

92,7

14,4

47,7

Індонезія

1970

98,8

1,2

0,2

0,3

1995

49,4

50,6

13,9

6,8

Малайзія

1970

93,5

6,5

0,7

1,6

1995

25,3

74,7

4,9

50,0

Таїланд

1970

95,3

4,7

7,5

0,1

1995

26,9

73,1

12,5

31,5

Китай

1970

58,2

41,8

-

1,5

1980

52,5

47,5

-

2,9

1990

28,4

71,6

28,8

17,3

1995

16,0

84,0

26,0

19,5

В 1970 г. многие азиатские страны были экспортерами сырья, а Гонконг, Южная Корея и Тайвань продавали в основном текстильные изделия. К 1995 г. они стали крупными экспортерами промышленной продукции, в том числе машинно-технической. Некоторые из них заняли сильные позиции на мировом рынке машин и оборудования. В 1996 г. совокупная доля Гонконга, Южной Кореи, Сингапура, Тайваня, Индонезии, Малайзии и Таиланда мировом экспорте машин и оборудования составила 12,7%, доля всех остальных развивающихся стран на этом рынке, включая Бразилию, Мексику, Аргентину, была ниже 8%.

Внешняя торговля России

Динамика российской внешней торговли показывает её резкие колебания. С 1990 г. по 1992 г. российский товарооборот снизился почти в 2 раза, особенно импорт. С 1993 г. до 1995 г. наблюдался устойчивый рост, экспорт увеличился на 43,5%, импорт - на 34,6%, торговый баланс был положительным, в среднегодовом исчислении он составил 15,9 млрд. долл. 1996-1998 гг. были неблагоприятными для российской внешней торговли, экспортные доходы упали на 24,1% с 1995 г. по 1998 г.; сокращение импорта продолжалось до 1999 г., и за 1995-1999 гг. он сократился в 2 раза; положительное сальдо торгового баланса за 1996-1999 гг. в среднегодовом исчислении составило 22,7 млрд. долл.

2000 г. был рекордным для России: экспорт увеличился на 43% и составил 90,8 млрд. долл.; активное сальдо торгового баланса приблизилось к 60 млрд. долл., что равняется 1,5 федеральным бюджетам. Показатели свидетельствуют о чрезмерной зависимости России от экспортных доходов, которые получены только за счет роста мировых цен на сырье.

Таблиця 10. Внешняя торговля России (в млрд. долл.)*

роки

експорт

імпорт

сальдо

1990

88,5

94,8

-6,3

1991

66,8

54,2

12,6

1992

54,2

43,0

11,2

1993

59,2

42,2

+17,0

1994

66,2

50,5

+15,7

1995

77,8

57,9

+19,9

1996

72,0

47,3

+24,7

1997

69,9

53,4

+16,5

1998

59,1

43,7

+15,4

1999

63,5

29,1

+34,4

2000

90,8

31,4

+59,4

* Без неорганизованной торговли.

В товарной структуре России не происходит существенных изменений. Основу ее экспорта составляют энергоносители и топливо, доля которых на протяжении 1990-х гг. оставалась почти неизменной и колебалась в пределах 42-47%. Доля металлов и драгоценных камней возросла с 16,0% в 1990 г. до 27,3% в 1998 г., к 1999 г. она несколько снизилась и составила 25,4%. Доля машин, оборудования и транспортных средств, составлявшая в 1990 г. 18,1% (без продукции военно-промышленного комплекса), снизилась к 1999 г. до 10,6% (см. таблица 11.).

Таблиця 11. Товарная структура российского экспорта (в % к итогу)

1990

1992

1993

1994

1997

1998

1999

Энергоносители и топливо

45,4

47,1

46,7

45,1

47,8

42,5

44,2

Металлы и драгоценные камни

16,0

18,4

20,6

26,4

24,0

27,3

25,4

Продукты химии, каучук

4,8

6,2

6,4

8,2

8,3

8,4

8,6

Древесина и целлюлозно-бум. вироби

4,1

3,2

3,6

3,9

4,3

4,8

5,1

Текстиль и текстильные изделия

1,1

1,0

0,7

2,0

1,1

1,6

1,4

Продовольствие и с/х сырье

2,1

3,9

4,0

4,2

2,8

3,0

2,7

Машины, оборудование, транспортные средства

18,1

10,8

8,1

8,3

10,3

11,5

10,6

Інші товари

8,4

9,4

9,9

1,9

1,4

0,9

2,0

Россия остается поставщиком базовых товаров на мировой рынок, где реализуется значительная часть произведенной продукции (см. таблица 9). В 1990 г. на мировом рынке было продано 29,5% добытой нефти, в 2000 г. экспортная квота сырой нефти возросла до 45,1%; экспортная квота нефтепродуктов возросла с 1992 г. до 2000 г. с 14,8% до 35,7% за тот же период. В 2000 г. на мировом рынке было реализовано 35,1% добытого природного газа, 77,2% минеральных удобрений, 90,4% древесной целлюлозы.

Таблица Отношение экспорта к производству некоторых базовых товаров в России (в %)

1990

1992

1993

1994

1997

1998

1999

2000

Нефть сырая

29,5

35,4

34,7

40,2

42,7

46,6

44,2

45,1

Нафтопродукти

-

14,8

30,3

25,4

34,0

32,8

30,0

35,7

Газ природний

27,3

30,2

27,6

30,4

36,9

35,6

36,5

35,1

Мінеральні добрива

-

69,3

72,0

70,4

72,0

72,8

80,6

77,2

Лесоматериалы

-

6,7

10,1

12,4

29,3

34,3

35,6

-

Целюлоза деревна

-

40,8

66,4

79,1

82,8

77,6

78,1

90,4

В 2000 г. основными статьями экспорта остались сырая нефть (24,6%), нефтепродукты (10,5%), природный газ (16,1%), черные металлы (6,5%) и другие виды сырья. Доходы от экспорта сырья составили 35% ВВП по официальному обменному курсу рубля. Доля машин, оборудования и транспортных средств сохранилась на прежнем уровне - в экспорте 8,9%, в импорте - 31,3%.

Основными покупателями российской продукции являются развитые страны, на которые приходится более половины российского экспорта (в 1994 г. - 51,8%, в 2000 г. 56,4%). Главный покупатель российских товаров - Европейский союз, на рынках которого в 2000 г. было реализовано 71,7% российского экспорта в развитые страны (см. Таблицу ). Доля Германии в российском экспорте в развитые страны составила в 2000 г. 20,0%, Италии - 14,0%, Великобритании - 8,8%, Финляндии - 6,0%, Франции - 3,7%. Экспорт России в США составил около 9% экспорта в развитые страны, Японии - 5,5%.

Таблиця 13. Внешняя торговля России с развитыми странами (млрд.долл.)

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Всього

Экспорт из России

34,3

38,4

41,0

41,3

35,6

36,1

51,2

Импорт в Россию

20,1

22,2

23,2

27,2

22,7

16,1

16,0

Євросоюз

Експорт

23,2

26,7

27,1

28,4

23,9

24,4

36,7

Імпорт

15,3

17,9

17,1

19,8

16,4

11,6

11,1

ФРН

Експорт

6,4

6,0

6,7

6,5

6,1

6,4

9,2

Імпорт

5,7

6,5

5,8

6,7

5,9

4,5

3,9

Італія

Експорт

3,0

3,4

2,8

3,6

3,3

3,7

7,2

Імпорт

1,6

1,8

2,4

2,7

1,9

1,2

1,2

Великобританія

Експорт

4,3

3,1

2,9

3,0

2,9

2,9

4,5

Імпорт

0,9

1,1

1,2

1,5

1,2

0,7

0,8

Франція

Експорт

1,3

1,5

1,6

1,6

1,5

1,2

1,9

Імпорт

1,0

1,1

1,3

1,6

1,6

1,2

1,2

Фінляндія

Експорт

2,0

2,4

2,5

2,8

2,1

2,4

3,1

Імпорт

1,6

2,0

1,8

1,9

1,5

1,0

1,0

США

Експорт

3,6

4,5

5,1

4,8

5,4

5,0

4,6

Імпорт

2,0

2,6

3,0

4,1

4,2

2,4

2,7

Японія

Експорт

2,8

3,6

3,4

3,1

2,3

2,2

2,8

Імпорт

1,1

0,8

1,0

1,0

0,8

0,5

0,5

Главными торговыми партнерами России среди стран СНГ являются Украина, Белоруссия, Казахстан, совокупная доля которых в российском экспорте в СНГ составила в 1998 г. 88%, в импорте - 85%. Внешнеторговые связи со странами СНГ сокращаются. Доля СНГ в общем российском товаробороте в 1995 г. составила 23%, в экспорте - 16,8%, в импорте - 28%; в 2000 г. доля стран СНГ в российском товарообороте равнялась 18%, в экспорте - 13,3%, в импорте - 34,3%. В страны СНГ поставляется в основном сырье. По статье машины, оборудование, транспортные средства Россия имеет отрицательный баланс со странами СНГ, т.е. Россия больше покупает, чем продает.

Россия осуществляет поставки в страны СНГ по ценам ниже мировых, закупает часто по ценам близким к мировым, осуществляя тем самым скрытое субсидирование этих стран. В 1995 г. российский газ поставлялся в страны ближнего зарубежья по цене ниже мировой на 36%, удобрения и лес - на 34%, нефть - на 31%, нефтепродукты - на 21%, уголь - на 16%. По подсчетам Всемирного банка, скрытое субсидирование составило в 1991 г. 3% ВВП, в 1992 г. - 1,6%, в 1993 г. - 1,0%, в 1994 г. - 0,7% ВВП. В 2001 г. нефть экспортировалась в Белоруссию по ценам ниже, чем в западноевропейские страны в 2,2 раза (50 долл. за тонну), на Украину - на 38%.

Россия имеет положительный торговый баланс со странами СНГ, в результате чего накапливаются неплатежи, которые затем или списываются или реструктурируются не всегда на выгодных для России условиях. В октябре 2001 г. Россия подписала с Украиной соглашение о реструктуризации долгов за газ в размере 1,4 млрд. долл., с продлением срока выплаты на 12 лет, из низкого процента, с 3-х летними налоговыми "каникулами", т.е. платежи начнут поступать только в конце 2004 г. Все это позволяет сделать вывод о том, что торговля с СНГ пока не является фактором экономического развития российской экономики.

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ УСЛУГАМИ

В современном мировом хозяйстве все более важную роль приобретают услуги; их удельный вес в мировом ВВП оценивается в 65%. Услуги относятся к сфере нематериального производства.

Услуги - это изменение в положении физического или юридического лица, произошедшее в результате каких-то действий на основе взаимного соглашения с другим физическим или юридическим лицом.

Согласно Международной стандартизированной промышленной классификации ООН, большинство услуг относится к так называемым неторгуемым товарам, т.е. к товарам, потребляемым в той стране, где произведены. Неторгуемые товары не перемещаются между странами.

Услуги можно сгруппировать следующим образом:

коммунальные услуги и строительство;

оптовая и розничная торговля, рестораны, гостиницы, туристические базы и кемпинги;

транспортировка (поездки), хранение, связь, финансовое посредничество;

оборона и обязательные социальные услуги;

образование, здравоохранение и общественные работы;

прочие коммунальные, социальные и личные.

Велика роль услуг в национальных экономиках развитых стран, и она возрастает. Доля услуг в ВВП, а также в занятости развитых стран превышает 70%. Что еще важнее - увеличение занятости в значительной степени связано с расширением и диверсификацией услуг как личных, так и производственных. В высокоразвитых странах доля услуг увеличивается в результате роста производительности труда и сокращения занятости в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве; а также за счет предложения новых услуг. В слаборазвитых экономиках высокая доля сферы услуг часто связана с неразвитостью материального производства. В таких странах, особенно небольших, основная часть населения занята в традиционной сфере обслуживания - торговле, общественном питании, гостиничном бизнесе.

Услуги - это товар, ибо они производятся для продажи, но товар особый, отличный от товара в его натурально-вещественной форме. В отличие от товара услуги, как правило, невидимы, неосязаемы, не подлежат хранению и накапливанию. Как говорится, услуги - это чаще всего то, что можно продать, но нельзя уронить. Однако имеются и исключения; некоторые услуги вполне осязаемы (например, компьютерная программа на дискете), видимы (стрижка), поддаются хранению (услуги телефонного автоответчика), не всегда требуют прямого взаимодействия продавца и покупателя (выдача денег по дебиторской карточке). Торговля товарами - это торговля видимыми товарами, торговля услугами - это торговля невидимыми товарами, "невидимая торговля".

Экспорт услуг не обязательно сопровождается вывозом самой услуги и пересечением ею границы. В отличие от товара, торговля которыми не связана с их производством, торговля услугами связана с их производством. Многие услуги относятся к неторгуемым товарам; однако некоторые услуги становятся торгуемыми, если они предоставляются нерезиденту, т.е. жителю другой страны. Экспорт услуги означает ее продажу нерезиденту, импорт означает получение услуги он нерезидента. Экпортные доходы от продажи услуг включают поступления, полученные от нерезидентов; расходы по импорту услуг включают платежи за услуги, полученные от нерезидентов.

Продажа услуги обычно требует непосредственного контакта продавца с покупателем, перемещения того или другого. Например, туристский бизнес связан не с вывозом услуг, а с привлечением покупателей услуг. Интернет расширяет возможности получения иностранных образовательных, медицинских и иных услуг. Производство услуг чаще всего объединено с их экспортом (продажей нерезиденту) в рамках одного контракта и требует непосредственной встречи покупателя и продавца, при этом либо покупатель приезжает к продавцу, либо наоборот, или они движутся навстречу друг другу.

В международный оборот пока еще поступает незначительная часть услуг, которые широко торгуются на месте. В международном обмене доля услуг в 4-5 раз ниже товарной торговли. Международный рынок услуг расширяется за счет либерализации национальных рынков услуг, т.е. за счет допущения нерезидентов (иностранного капитала) в различные сферы деятельности, относящиеся к услугам. Для России, в частности, актуальным является вопрос допущения иностранного капитала в банковское и страховое дело.

К услугам, которые являются предметом международной торговли (торгуемым) и включаются в текущие статьи платежного баланса, относятся виды услуг, приводимые в следующей класификации.

Классификация торгуемых услуг

Транспорт (подвиды - пассажирский и грузовой; платежи осуществляются между резидентами и нерезидентами за международную перевозку и оказание сопутствующих услуг).

Поездки (подвиды - деловые и личные), которые предполагают платежи за товары и услуги, приобретенные нерезидентами.

Связь (платежи осуществляются за услуги почтовой, телефонной и иной связи между резидентами и нерезидентами).

Строительство (платежи за строительство объектов за рубежом, осуществляемое на временной основе резидентами).

Страхование нерезидентов страховыми компаниями резидентов.

Финансовые услуги предполагают платежи за финансовое посредничество между резидентами и нерезидентами - комиссия за открытие аккредитивов, за обмен валюты, за брокерские услуги и т.п.

Компьютерные и информационные услуги - консультации в области компьютерных программ, информационные услуги (обработка данных, пользование базами данных, подписка на информационные линии), обслуживание компьютеров.

Пользование правами собственности (торговая марка, патент, копирайт и т.д.) и использование оригиналов или прототипов (фильмов, рукописей) на основе лицензии.

Другие бизнес-услуги

посреднические услуги дают комиссию за посредничество;

лизинг и фрахт судов, самолетов без экипажей и другого транспортного обо- рудования;

прочие деловые, бухгалтерские, управленческие, рекламные и иные услуги, а также услуги по проектированию, картографии, надзору за строительством, защите урожая, разведыванию полезных ископаемых и пр.

Личные, культурные и рекреационные услуги; а также

аудиовизуальные услуги - производство фильмов, радио- и телевизионных программ, компакт-дисков, гонораров артистов;

прочие - показ выставок, проведение спортивных и других мероприятий.

Правительственные услуги предполагают платежи за поставку товаров в посольства, консульства, представительства международных организаций, операции ООН по поддержанию мира.

Услуги делятся на факторные и нефакторные. Факторные услуги - это доходы и платежи, возникающие в связи с международным движением факторов производства. Это платежи за использование капитала - проценты, дивиденды, прибыль, платежи за использование земли - роялти, за технологию - лицензионные платежи, за труд - зарплата и другие выплаты нерезидентам. К нефакторным услугам относятся все другие услуги.

Международные сделки с услугами различаются и по перемещению производителя или потребителя. Например, туризм требует перемещения потребителя; прямые иностранные инвестиции требуют перемещения производителя; предоставление компьютерных услуг нерезиденту не требует перемещения ни производителя, ни потребителя.

В структуре мирового экспорта услуг преобладают поездки - около 30%; велик удельный вес грузовых транспортных услуг - более 10% и прочих транспортных услуг - 15%; прочие услуги, оказываемые частным сектором, составляют около 40%, государственными организациями - менее 5%. Наиболее динамично развивается рынок информационных услуг, где действуют владельцы банков данных и посредники. Это связано и с удешевлением 1 бита информации в тысячи раз и с растущим спросом на информацию для выработки рыночной стратегии фирмы, разработки долгосрочных программ. Повышение спроса на информацию вызвано общим усложнением структуры управления компаниями, необходимостью принятия ими аргументированных решений на основе прогнозной информации. В информационный рынок входят все виды информации, в том числе деловая, правовая, экологическая, медицинская, потребительская.

Международный рынок услуг охватывает различные виды деятельности, в том числе:

услуги, связанные с внешней торговлей, которые включают дополнительные издержки по транспортировке товаров и их страхованию;

услуги, связанные с передачей технологии, в число которых входят патентные и лицензионные платежи;

услуги, связанные с производственным и научно-техническим сотрудничеством, в число которых может входить капитальное строительство, ремонт, управленческие услуги, реставрационные, информационные, консалтинговые и другие;

услуги, связанные с иностранным туризмом и деловыми поездками;

услуги, связанные с международным перемещением капитала; с посредничеством в осуществлении финансовых операций - с эмиссией долговых ценных бумаг, продажей акций, получением синдицированных кредитов и т.п.;

услуги по выплате зарплаты и других пособий иностранным рабочим.

Предоставление услуг в большинстве случаев происходит одновременно с продажей товара или осуществлением инвестиций в ту или иную страну.

По способам доставки услуг потребителю услуги делятся:

на связанные с инвестициями (банковские, гостиничные, профессиональные);

связанные с торговлей (транспорт, страхование);

связанные одновременно с инвестициями и торговлей (связь, строительство, компьютерные и информационные услуги, личные, культурные и рекреационные услуги).

Значительная часть услуг поступает нерезидентам через инвестиции, т.к. в большинстве случаев предоставление услуг требует присутствия поставщика в стране потребления, в связи с чем продавец создает сеть предприятий и учреждений в принимающей стране. Посредством заграничных инвестиций осуществляется прямой экспорт услуг и предоставление услуг филиалами на месте. Большую роль в экспорте услуг играют ТНБ и ТНК, которые диверсифицируют свою деятельность, в том числе и посредством расширения сферы услуг.

Экспорт услуг начал возрастать с 1970-х гг. По некоторым оценкам, международная торговля услугами удваивается каждые 7-8 лет. За 1970-1990г.г. он увеличилcя в 12 раз и составил 811 млрд. долл. или 23,6% мирового экспорта товаров. В 1995 г. доходы от экспорта услуг достигли 1,17 трлн. долл. - 22,8% мирового экспорта товаров. В 2000 г. доходы только развитых стран от экспорта услуг равнялись 1,18 трлн.долл. (28% экспорта товаров этих стран), расходы по импорту услуг составили 1,08 трлн. долл. (24,5%).

В экспорт-импорт услуг включаются платежи по нетоварным коммерческим сделкам, которые заключаются между резидентами двух и более стран и отражаются в платежном балансе. Эти данные не дают полного представления о международном обмене услугами, ибо не все доходы-расходы по услугам нерезидентам включаются в платежный баланс и не все услуги отражаются в соответствующих статьях. Например, стоимость услуг, обеспечивающих международную торговлю, включается в цену товара и не фиксируется в торговле услугами; а между тем в ценах высокотехнологичных товаров доля услуг достигает 50 и более процентов.

Кроме того, многие так называемые неторгуемые услуги покупаются нерезидентами во время их пребывания за рубежом, например, платежи в ресторанах, магазинах, парикмахерских и т.п. Эти платежи не попадают в расходы по импорту услуг и не всегда включаются в экспортные доходы. И, наконец, услуги зарубежных предприятий ТНК не фиксируются статистикой как экспорт услуг. В результате этих и других причин официальные данные по международной торговле услугами занижены по крайней мере на 50-60%.

На международном рынке услуг лидируют США и другие развитые страны. Доля развивающихся стран на этом рынке не превышает 20%, и они имеют отрицательный баланс по торговле услугами, который в конце 1990-х гг. составлял 60-70 млрд. долл. в год. Для многих из этих стран важнейшей статьей дохода является экспорт услуг, связанных с обслуживанием иностранных туристов. Оффшорные территории получают доходы от привлечения иностранных банков, компаний. Ряд стран специализируются на экспорте строительных услуг, в том числе Южная Корея, Турция. Украина зарабатывает от транзита российского газа, содержания на своей территории российских военных баз.

Россия имеет отрицательный торговый баланс по услугам. В 2000 г. поступления за экспорт услуг составили 11,0% товарного экспорта, платежи по импорту услуг - 55,7% товарного импорта. Совокупное отрицательное сальдо торговли нефакторными услугами за 1994-2000 г., в которые входят доходы от инвестиций и оплаты труда, равнялось 45,5 млрд. долл. Отрицательное сальдо по торговле факторными услугами равнялось 43,8 млрд. долл., в том числе сальдо по транспорту, включая страхование, было положительным и составило 5,9 млрд. долл., по связи - плюс 1,3 млрд. долл., поездки - минус 28,1 млрд. долл., строительные услуги - минус 5,8 млрд. долл.

Российский экспорт услуг включает услуги по перевозке нерезидентов российским транспортом; услуги, оказанные иностранным путешественникам; услуги, оказанные иностранным представительствам.

Российский импорт услуг включает расходы российских туристов за рубежом, расходы на содержание за рубежом российских учреждений и войск (посольства, консульства, военные представительства, включая части и соединения Российских вооруженных сил, размещенных за рубежом и т.п.), оплату за прокачку нефти и газа через территории других стран.

Наибольший вклад в несбалансированность российской торговли услугами вносят туризм и другие поездки в результате того, что значительно больше россиян ездят за рубеж, чем иностранцев приезжает в Россию. К тому же россияне тратят больше денег во время туристических поездок, чем иностранцы в России, что связано с благоприятным для россиян соотношением мировых и внутренних цен на туристические услуги и товары. Традиционно дефицитными для России являются услуги по строительству, железнодорожному, трубопроводному и воздушному транспорту. Экспорт услуг по перевозке товаров морским и воздушным транспортом превышает их импорт.

5. РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ

Цели и направления внешнеторговой политики

Международная торговля - это арена острой конкурентной борьбы и соперничества между товаропроизводителями и экспортерами разных стран за рынки сбыта и зарубежного потребителя. Товарные потоки регулируются рынком (спросом-предложением, конкуренцией), транснациональными корпорациями, другими частными объединениями и организациями и государством. Частное регулирование направлено на завоевание рынков, расширение сбыта, получение максимальных доходов.

Мети. В сфере внешней торговли государство в лице его исполнительной и законодательной власти призвано:

защищать общенациональные интересы и превратить внешнюю торговлю в фактор экономического развития и роста;

улучшать положение страны в международном разделении труда;

защищать интерес национальных производителей и потребителей;

способствовать улучшению структуры экспорта,

следить за благоприятным соотношением экспортных и импортных поставок, обеспечением производства и населения необходимыми товарами, услугами, ресурсами.

повышать бюджетные доходы от внешней торговли, которые складываются из доходов государственных экспортеров, таможенных пошлин, налогов и других сборов.

Государственное регулирование осуществляется административными и экономическими методами; автономно и на договорной основе (конвенционно) посредством заключения и выполнения двусторонних и многосторонних соглашений. В двусторонних договорах определяется режим для иностранных экспортеров. Наиболее распространен режим наибольшего благоприятствования или режим недискриминации, который предоставляет всем участникам равные условия.

Многостороннее регулирование осуществляется:

в рамках интеграционных объединений, в частности Европейского союза (ЕС) в составе 15 государств;

на основе международных товарных соглашений и картелей производителей и экспортеров (типа ОПЕК);

регулирование международной торговли осуществляется специализированными международными организациями - Всемирной торговой организацией (ВТО) и Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Большое воздействие на развитие международной торговли оказывают решения "большой 7", Международного валютного фонда (МВФ), Всемироной торговой организации и других международных организаций.

Основные направления внешнеторговой политики: свободная торговля и протекционизм.

Протекционизм в узком смысле - это защита национального производства от иностранной конкуренции на внутреннем и на внешнем рынках. Под протекционизмом в широком смысле следует понимать все меры государства, направленные на повышение конкурентоспособности национальной экономики.

Сторонниками протекционизма являются менее развитые страны, которые не выдерживают свободной конкуренции. Протекционизм позволяет создать в таких странах национальное производство, что в условиях свободной торговли весьма затруднительно. Как показывает мировая практика, затяжной период протекционизма может привести к неконкурентоспособному производству даже на внутреннем рынке, к формированию неадекватной структуры хозяйства современным реалиям, к отставанию в экономическом развитии.

Мировой опыт показывает, что, как правило, страны, не задержавшиеся на стадии протекционизма и своевременно включившие свои отрасли в режим свободной конкуренции, добиваются положительных результатов. Селекционный или выборочный протекционизм широко использовался всеми странами в период создания новых отраслей, в том числе и азиатскими "тиграми", которые превратились в конкурентоспособных экспортеров промышленных товаров.

Свободная торговля означает ослабление и отмену мер протекционизма, т.е. либерализацию внешней торговли вплоть до полной отмены всех ограничений, когда основным регулятором становится рынок. Свободная торговля вовсе не означает полного устранения государства от регулирования внешней торговли. Усилия государства в этом случае направлены на обеспечение максимальной свободы национальным хозяйствующим субъектам в области внешней торговли.

Общая тенденция развития внешнеторговой политики после второй мировой войны - ослабление протекционизма и либерализация, особенно в рамках интеграционных объединений. В ЕС-15 взаимная торговля стран-членов осуществляется в режиме свободной торговли с 1993 г., когда был создан единый внутренний рынок. Последние годы развитие международной торговли осуществляется в условиях ускоренной либерализации; происходит усиление воздействия международного и регионального регулирования, ослабевает национальное регулирование.

Средства осуществления государственной внешнеторговой политики

Государственное регулирование внешней торговли осуществляется тарифными и нетарифными средствами. К тарифным средствам регулирования относятся таможенный тариф и таможенные пошлины.

Таможенный тариф представляет собой систематизированный перечень товаров, против которого показаны ставки таможенных пошлин. Тариф, как правило, имеет несколько колонок, т.е. несколько ставок таможенных пошлин на один и тот же товар.

Например, таможенный тариф России имеет несколько колонок:

для товаров из стран СНГ;

для товаров из стран, пользующихся режимом наибольшего благоприятствования;

для товаров из стран, не пользующихся режимом наибольшего благоприятствования;

для товаров из развивающихся стран и из наименее развитых стран (беспошлинно).

Размер пошлины зависит от того, откуда поступает товар: имеются ли с этой страной договорные отношения, является ли она членом Всемирной торговой организации (ВТО). Государство устанавливает размер пошлин самостоятельно или по договоренности с другими странами. Уровень пошлин зависит также от степени обработки товара: сырье продается беспошлинно, на высокотехнологичные товары устанавливаются самые высокие пошлины.

Классификация таможенных пошлин

по способу установления пошлины бывают: адвалорные (в % с цены) и специфические (ставка с объема, веса и т.д.), комбинированные - и то, и другое, т.е. с одного товара взимаются две пошлины - адвалорная и специфическая;

по направлению движения товара пошлины бывают экспортные, импортные, транзитные;

по направлению действия пошлин - преференциальные и дискриминационные.

в зависимости от уровня цен на товары - компенсационные и антидемпинговые пошлины устанавливаются для выравнивания цен;

в зависимости от того, производится или не производится товар в данной стране - пошлины считаются фискальными, если они взимаются с товаров, не производимых в данной стране; протекционистские пошлины устанавливаются на товары, производимые в данной стране.

Кроме таможенных пошлин при пересечении границы с товаров взимаются различные поборы: налог на добавленную стоимость (НДС), акцизы, экспортные налоги, импортные сборы, компенсационные сборы и т.п. К финансовым методам регулирования относятся различные валютные ограничения, в том числе авансовые депозиты, ограничения на обмен валюты, валютный курс, валютный контроль.

В качестве средств регулирования внешней торговли широко применяются нетарифные методы регулирования, главным образом, это административные методы:

введение запрета на экспорт или импорт того или иного товара;

установление экспортного контроля;

введение квот или контингентов, которые могут быть определены в объеме товаров или в общей сумме импорта или экспорта товара (квотирование и контингентирование).

Для регулирования и учета торговли широко применяются лицензии, которые могут быть генеральными (общими), индивидуальными, разовыми или автоматическими.

К техническим средствам регулирования относятся таможенные формальности, технические стандарты, санитарные, экологические и другие нормы безопасности.

В некоторых странах в отдельных случаях вводится государственная монополия на экспорт или закупки того или иного товара, которая осуществляется через государственные организации или фирмы, назначенные государством.

В некоторых странах разрабатываются и осуществляются среднесрочные внешнеторговые программы.

Государство осуществляет страхование, кредитование, гарантирование внешней торговли.

Широко применяются, несмотря на запрет, экспортные субсидии, которые носят скрытный характер и предоставляются в виде прямых платежей или налоговых льгот; в форме субсидированных займов экспортерам; выдачи экспортных кредитов иностранцам под низкий процент.

Большое распространение получили добровольные экспортные ограничения (ДЭО), которые по договоренности партнеров возлагают на экспортера бремя снижения экспорта.

Государственное регулирование импорта осуществляется в соответствии с краткосрочными и стратегическими национальными задачами. Главная цель регулирования импорта - это защита национального производства. Вместе с тем осуществляется ограничение импорта для поддержания активного торгового баланса или снижения его дефицита. Импортное регулирование проводится также с целью получения необходимых товаров для развития производства и удовлетворения потребностей населения, с целью поощрения импортозамещающего производства в рамках экономической стратегии импортозамещения, в том числе и в специальных промышленных зонах. Импортозамещающие производство - это производство товаров, направленное на вытеснение импорта.

Экспортная политика и средства ее осуществления. Главные задачи в области экспортной политики - это увеличение валютных доходов посредством увеличения объема экспорта и стабилизации цен, диверсификации его товарной структуры, освоения новых рынков.

Стимулирование экспорта осуществляется во многих странах уже на стадии производства в рамках экспорториентированной экономической стратегии. Специальным экспортным зонам и отдельным экспорториентированным предприятиям предоставляются льготы при закупке иностранных технологий, оборудования, сырья, привлечении иностранные специалисты. Такие предприятия или зоны пользуются таможенными, валютными льготами, получают освобождение от налогов или налоговые каникулы, снижение выплат в социальные фонды, льготные платежи за энергию, воду, ассигнования на модернизацию и т.п.

На стадии экспорта осуществляется отмена пошлин и других сборов, выдаются премии, возвращаются налоги, предоставляются субсидии. Государство осуществляет страхование, кредитование экспортера или импортера, обеспечивает выгодный валютный курс; предоставляет информационные, консалтинговые, образовательные услуги экспортерам; оказывает помощь молодому, малому, инновационному бизнесу.

Тем не менее применяются и ограничения в виде запрета экспорта того или иного товара по политическим и иным мотивам, по причинам безопасности (контроль над технологиями военными и двойного назначения), в целях охраны национального достояния. Возможен запрет или ограничение вывоза сырья под предлогом истощения сырьевых ресурсов или удовлетворения национальных нужд. Возможны ограничения на вывоз субсидированных дефицитных товаров путем введения квот, пошлин, лицензий, налогов на экспорт.

Міжнародні організації

Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) было подписано в 1947 г. 23 странами; оно вступило в силу 01.01.1948 г. и действовало до 1995 г., когда ему на его основе была создана Всемирная торговая организация (ВТО). ГАТТ способствовало либерализации торговли посредством международных переговоров. Функции ГАТТ состояли в выработке правил международной торговли, в урегулировании и либерализации торговых отношений.

Принципы ГАТТ:

либерализация международной торговли путем снижения таможенных пошлин и ликвидации других ограничений;

устранение дискриминации посредством введения принципа наибольшего благоприятствования в отношении экспорта, импорта и транзита товаров;

безопасность торговли;

предсказуемость действий предпринимателей и регламентация действий правительств;

взаимность в предоставлении торгово-политических уступок, урегулирование споров через переговоры и консультации.

Деятельность ГАТТ осуществлялась посредством регулярного проведения многосторонних переговоров (раундов), а также конференций министров 1 раз в 2 года. С 1948 г. было проведено восемь раундов. Средневзвешенная мировая таможенная пошлина составляла в 1940-50-х гг. 40-50%, в начале 70-х гг. - 8-10%, в конце 80-х гг. - 4-5%, в 90-х гг. она снизилась до 3-4% для развитых стран. В рамках ГАТТ были введены односторонние льготы в пользу развивающихся стран.

Наиболее результативными были три последних раунда. В соответствии с решениями Кеннеди-раунда (1964-67г.г.) за 5 последующих лет таможенные пошлины были снижены в среднем на 35%. В ходе 7-го тура переговоров (Токио раунд, 1973-1979 гг.) осуществлялось снижение пошлин на 33% поэтапно с 1.01.80-88 г.г. Кроме того, было принято соглашение по нетарифным барьерам, где было сказано о том, что нельзя применять в протекционистских целях национальные стандарты и технические регламенты.

8-ой тур переговоров (Уругвайский раунд) состоялся в 1986-1993 гг., в нем участвовало 117 государств, заключительный акт вступил в силу с 01.06. 1995 г. На основе ГАТТ была создана новая организация в 1995 г. - Всемирная торговая организация (ВТО).

Основные результаты Уругвайского раунда:

Тарифы должны быть сокращены в среднем от 4,7 до 3%; доля беспошлинных товаров должна увеличиться с 20-22% до 40-45%; были отменены тарифы на фармацевтические товары, медицинское оборудование, писчебумажную продукцию и сталь.

Квоты на импорт сельскохозяйственной продукции, текстиль и одежду должны быть заменены менее обременительными тарифами в течение 10 лет. Тарифы развивающихся стран на сельскохозяйственную продукцию должны быть сокращены на 24%, развитых стран - 36%; на текстиль они должны быть снижены на 25%.

Антидемпинговые пошлины не были запрещены, но их применение должно быть более обоснованным.

Объем субсидируемого сельскохозяйственного экспорта должен быть сокращен на 21% за 6 лет. Государственные субсидии на промышленные исследования должны быть ограничены в пределах 50% от стоимости прикладных исследований.

Страны могут временно повышать тарифы или вводить другие ограничения против импорта, если он наносит ущерб отрасли. Запрещается применение санитарных норм и стандартов безопасности в целях протекционизма.

Соглашение обеспечивает 20-ти летнюю защиту патентам, товарным знакам, авторским правам; допускает 10-ти летнюю защиту патентам в фармацевтике.

Было принято решение о дальнейших переговорах об ограничениях государственных субсидий производителям гражданской авиации, о либерализации рынка телефонной связи, об ограничениях европейских субсидий на сталь

Инвестиционные меры, связанные с торговлей. Соглашение исключает выдвижение требований о том, чтобы иностранные инвесторы обязательно приобретали ресурсы на внутреннем рынке или экспортировали столько, сколько они импортируют.

Было подписано Генеральное соглашение по торговле услугами, в котором были определены взаимные обязательства стран по торговле услугами; были составлены списки начальных уступок по доступу на рынки услуг; был введен специальный статус отдельных финансовых и телекоммуникационных услуг.

Всемирная торговая организация (ВТО), преемница ГАТТ, получила полномочия заниматься не только промышленными, но и сельскохозяйственными товарами, а также услугами и вопросами интеллектуальной собственности. Решения по торговым спорам должны приниматься не единогласно, как раньше в рамках ГАТТ, а квалифицированным большинством в 2/3 или ? голосов.

ВТО - это новая договорно-правовая система регулирования торговых отношений. Был создан Генеральный совет, советы по товарам, по услугам, по торговым аспектам интеллектуальной собственности и др. Эта система должна способствовать расширению сферы действия рыночных сил, структурной перестройке промышленности, сельского хозяйства, более динамичному росту торговли и экономики.

Активную работу проводят конференции министров стран-членов ВТО, где принимаются важные решения. В 1996-97 г.г. были приняты соглашения о либерализации рынка телекоммуникационных и информационных технологий, которые вступили в силу с 1998 г.

В результате были освобождены от таможенных тарифов свыше 90% товаров, всего 300 позиций, в том числе компьютеры, программное обеспечение, телекоммуникационное оборудование и другие. Соглашение по финансовым услугам действует с 1999 г., в нем говорится о снятии барьеров на финансовых рынках, о свободном доступе иностранных инвесторов в национальные банки, страховые, фондовые компании.

Россия пока не является членом ВТО и находится в дискриминационном, т.е. неравноправном положении на мировом рынке. Она не признается страной с рыночной экономикой, несет убытки от антидемпинговой политики, особенно по текстилю, стали; в отношении России действуют ограничения на поставки высоких технологий. В то же время российская экономика не готова к вступлению в ВТО. По некоторым оценкам, от вступления выгоды получат 5% экспортеров, ибо сырье не облагается таможенными пошлинами; кроме того, будут отменены государственные субсидий производителям авиатехники.

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) созывается с 1964 г. 1 раз в 4 года, решения принимаются большинством голосов. Девятая сессия состоялась в 1995 г. На сессиях ЮНКТАД был принят ряд важных решений. На первой сессии были приняты Принципы торговли и торговой политики, в них говорилось о недискриминации, о содействии развивающимся странам и т.п. Некоторые принципы, принятые сессиями ЮНКТАД, постепенно входят в практику.

Наиболее значимые решения ЮНКТАД - это Общая система преференций (1968 г.), Новый международный экономический порядок (1974 г.) и Интегрированная программа по сырью (1976 г.). Общая система преференций (ОСП) означает предоставление торговых льгот развивающимся странам на невзаимной основе. Это значит, что развитые страны не должны требовать в ответ каких-либо уступок для своих товаров на рынках развивающихся стран. С 1971 г. развитые страны стали предоставлять ОСП развивающимся государствам. СССР отменил все ограничения в отношении импорта товаров из развивающихся стран в 1965 г.

В 1974 г. по предложению развивающихся стран были приняты основополагающие документы об установлении нового международного экономического порядка (НМЭП) в отношениях между Севером и Югом. В НМЭП говорилось о формировании нового международного разделения труда, ориентированного на ускоренную индустриализацию развивающихся стран; о формирование новой структуры международной торговли, отвечающей задачам ускоренного развития, повышения жизненного уровня народов.

В программе НМЭП содержались требования об установлении более справедливого соотношения цен на сырье и промышленную продукцию; о том, что развитые страны должны обеспечить более легкий доступ на свои рынки. Развитым странам предлагалось внести коррективы в экономическую структуру своей экономики, освободить ниши для товаров из развивающихся стран. В частности, они не должны делать новых капиталовложений в производство синтетического сырья, чтобы увеличить закупки натурального сырья из развивающихся стран. В соответствии с НМЭП необходимо оказывать помощь развивающимся странам в развитии продовольствия и способствовать расширению его экспорта из развивающихся стран.

Вопросами международной торговли занимаются и другие международные организации. В составе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в которую входят все развитые страны, имеется Комитет по торговле. В его задачу входит содействие расширению мирового обмена товарами и услугами на многосторонней основе; рассмотрение общих проблем торговой политики, равновесия платежных балансов, заключения о целесообразности предоставления займов членам организации.

В рамках ОЭСР разрабатывают меры по административно-технической унификации правил в области внешней торговли, вырабатываются единые стандарты, рекомендации по изменению торговой политики и другие. Существенное воздействие на внешнюю торговлю стран развивающихся и с переходной экономикой, особенно несостоятельных должников, оказывает Международный валютный фонд (МВФ). Именно под давлением МВФ идет ускоренная либерализация рынков этих стран в обмен на кредиты.

Список літератури

Авдокушин Є.Ф. Міжнародні економічні відносини. - М.: Маркетинг, 2001.

Киреев А. Международная экономика. Частина перша. - М.: Международные отношения, 1999. - Гол. 1, с. 22-33; гл. 3, с. 79-112; гл. 6, с. 197-212; гл. 8, с. 263-279.

Козирєв В.М. Основы современной экономики . Підручник. - М.: Фінанси і статистика, 2000. - Гол. 14, с. 397-410.

Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и политика. / Пер. з англ. - М.: Юнити, 1997. - Гол. 9, с. 189-214.

Міжнародні економічні відносини. Підручник. /Под общей ред. проф. В.Є. Рибалкіна. - М.: Юнити, 2001. - Гол. 1, с. 18-22; гл. 5, с. 61-75; гл. 10, с. 148-155; гл. 11, с. 163-185.

Світова економіка. Підручник. / Под ред. д.е.н., проф. А.С. Булатова. - М.: Юристъ, 2002. - Гл 1, с. 29-43; гл. 2, с. 65-69.

Носова СС. Економічна теорія. Підручник. - М.: ВЛАДОС, 1999. - Гол. 35-37, с. 326-346.

Сальваторе Д. Міжнародна економіка. - М.: 1998. - Гол. 2, с. 21-45.

Фомичев В.И. Международная торговля. Підручник. - М.: ИНФРА-М, 1998. - Гол. 1, с. 6-21; гл. 2, с. 38-38-43; гл 3, с. 60-70; гл. 5, с. 138-174.

Економіка. Підручник. / Под ред. Д.В. Валового. - М.: Щит-М, 1999. - Гол. XVI, с. 305-308, 316-318.

Економіка. Підручник. / Под ред. доцента А.С. Булатова. - М.: Изд-во БЕК, 1995. - Гол. 24, с. 475-481; гл. 25, с. 484-491.

Економічна теорія. Підручник. / Под ред. В.Д. Камаєва. - М.: ВЛАДОС, 1999. - Гол. 19-20, с. 483-492, 506-528.

Економічна теорія. Підручник. / Под ред. І.П. Ніколаєвої. - М.: Проспект, 1999. - Гл.21-22, с. 372-403.

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://websites.pfu.edu.ru/IDO/ffec/


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Диплом
264.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Світове господарство
Сучасне світове господарство
Сучасне світове господарство
Світове господарство як система
Інтеграція України у світове господарство
Інтеграція України у світове господарство
Світове господарство цілісна система
Світове господарство тенденції і перспективи
Світове господарство в умовах кризи 30-х рр
© Усі права захищені
написати до нас