Санітарно-епідеміологічне благополуччя населення

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Введення

1. Санітарно-епідеміологічне благополуччя населення і основи його забезпечення

2 Система санітарно-епідеміологічного нагляду

2.1 Державний санітарно-епідеміологічний нагляд

2.2 Відомчий санітарно-епідеміологічний нагляд

Висновок

Список використаних джерелВведення

Кожне суспільство прагне захистити себе та своїх громадян від ворогів, від хвороб, від напастей і від усякого роду небезпеки, яка в наш час набуває все більшого розмаху. Вона може приймати які завгодно форми, виникаючи з абсолютно забутих джерел, як, наприклад, сибірська виразка. Навколишнє середовище людини продовжує підносити сюрпризи у вигляді епідемій, вірусів та іншого.

Таким чином, незаперечна необхідність дотримання гігієнічних норм та належного контролю за станом усіх природних ресурсів, продуктів харчування людини і тваринного світу поруч, серед якого він розвивається. Благополуччя населення залежить від нього самого. Розуміючи це, людина прагне проконтролювати всі сфери життя і максимально убезпечити себе. Для цього він створює різні служби, організації та суспільства, розробляє санітарні норми і правила, сподіваючись з їх допомогою прийти до заповітної мети - у всьому цьому простежується актуальність даної теми.

Держава регулює цю галузь суспільних відносин у правовій формі, забезпечуючи тим самим належний контроль і нагляд за дотриманням всіх норм і правил.

Адміністративне право передбачає певні обов'язки громадян, пов'язані з медичним обслуговуванням і виконанням санітарно-гігієнічних норм. У галузі організації управління охороною здоров'я важливе місце займає санітарно-епідеміологічний нагляд, який регламентується Федеральним законом Російської Федерації від 30 березня 1999 року «Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення», Положенням про Державну санітарно-епідеміологічної службі Російської Федерації, Положенням про Державний комітет санітарно-епідеміологічного нагляду в Російській Федерації та іншими правовими актами.

Мета цього реферату - проаналізувати форми і методи правового забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення.

Завданнями цього реферату є:

 1. розкрити суть санітарно-епідеміологічного благополуччя населення;

 2. вивчити способи правового забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення;

 3. розглянути методи забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення;

 4. проаналізувати діяльність державних органів, які здійснюють забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення.

У ході написання роботи застосовувалися такі методи - порівняльно-правовий, аналітичний.

Даний реферат складається зі змісту, вступу, двох розділів, висновків та списку літератури. 1. Санітарно-епідеміологічне благополуччя населення і основи його забезпечення

Під санітарно-епідеміологічним благополуччям населення розуміється такий стан громадського здоров'я та середовища проживання людей, при якому відсутня небезпечне і шкідливий вплив її чинників на організм людини і є сприятливі умови для його життєдіяльності. [1, c .1]

Санітарно-епідеміологічне благополуччя населення забезпечується за допомогою профілактики захворювань відповідно до санітарно-епідеміологічною обстановкою і прогнозом її зміни, також за допомогою контролю за виконанням санітарно-протиепідемічних (профілактичних) заходів і обов'язковим дотриманням громадянами, індивідуальними підприємцями і юридичними особами санітарних правил як складової частини здійснюваної ними діяльності, також шляхом створення економічної зацікавленості громадян, індивідуальних підприємців та юридичних осіб у дотриманні законодавства Російської Федерації в області забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення. Важливу роль відіграють державне санітарно-епідеміологічне нормування та державний санітарно-епідеміологічний нагляд. [11, с.82] Також необхідно згадати про сертифікацію продукції, робіт і послуг, що представляють потенційну небезпеку для людини, ліцензування видів діяльності, що представляють потенційну небезпеку для людини, державної реєстрації потенційно небезпечних для людини хімічних і біологічних речовин, окремих видів продукції, радіоактивних речовин, відходів виробництва та споживання, а також вперше ввозяться на територію Російської Федерації окремих видів продукції, проведенні соціально-гігієнічного моніторингу. Також з метою підтримки санітарно-епідеміологічного благополуччя населення проводяться наукові дослідження в даній області, вживаються заходи щодо своєчасного інформування населення про виникнення інфекційних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), стан середовища проживання і проводяться санітарно-протиепідемічних (профілактичних) заходах, також заходи по гігієнічного виховання та навчання населення та пропаганді здорового способу життя і заходи щодо притягнення до відповідальності за порушення законодавства Російської Федерації в області забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення. [7, с.54]

Необхідно звернути увагу на те, що здійснення заходів щодо забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, щодо попередження епідемій і ліквідації їх наслідків, а також з охорони навколишнього середовища є витратним зобов'язанням Російської Федерації.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, організації всіх форм власності, індивідуальні підприємці, громадяни забезпечують дотримання вимог законодавства Російської Федерації в області забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення за рахунок власних коштів.2 Система санітарно-епідеміологічного нагляду

2.1 Державний санітарно-епідеміологічний нагляд

Відповідно до статті 46 Федерального закону в Російській Федерації діє єдина державна централізована система органів і установ, що здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд (Державна санітарно-епідеміологічна служба Російської Федерації). У систему служби входять: федеральний орган виконавчої влади, уповноважений здійснювати державний санітарно-епідеміологічний нагляд в країні; органи та установи державної санітарно-епідеміологічної служби, створені в установленому законодавством порядку для здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду в суб'єктах Російської Федерації, містах, районах, на повітряному і водному транспорті; структурні підрозділи, установи федеральних органів виконавчої влади з питань залізничного транспорту, оборони, внутрішніх справ, безпеки, прикордонної служби, юстиції і податкової поліції, що здійснюють відповідно державний санітарно-епідеміологічний нагляд на залізничному транспорті, у Збройних силах Російської Федерації , інших військах і військових формуваннях, на об'єктах оборони та оборонного виробництва, безпеки та іншого спеціального призначення; державні науково-дослідні та інші установи, які здійснюють свою діяльність з метою забезпечення державного санітарно-епідеміологічного нагляду. Органи та установи державної санітарно-епідеміологічної служби діють на основі підпорядкування нижчестоящих вищим та головному державному санітарному лікарю Російської Федерації. Головний державний санітарний лікар Російської Федерації є першим заступником міністра охорони здоров'я Російської Федерації, а саме міністерство виступає в якості федерального органу виконавчої влади, уповноваженого здійснювати державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Росії.

У зміст державного нагляду входить спостереження, оцінка і прогнозування здоров'я населення у зв'язку зі станом середовища її проживання, виявлення причин і умов інфекційних і масових неінфекційних захворювань, розробка обов'язкових для виконання пропозицій щодо проведення заходів, що забезпечують санітарно-епідеміологічне благополуччя населення, контроль за проведенням гігієнічних і протиепідемічних заходів, дотримання санітарного законодавства організаціями і громадянами, застосування запобіжних заходів санітарного правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які їх вчинили. [6, c .69] А також має на увазі собою державний облік отруєнь та інфекційних захворювань (професійних і масових) у зв'язку з несприятливим впливом на здоров'я людини факторів середовища його перебування.

Розглядаючи дану тему, необхідно згадати основні функції Державної санітарно-епідеміологічної служби. Ці функції закріплені в Положенні про цю службу, яке відображає всі питання її компетенції. Зокрема, основна функція полягає в тому, щоб забезпечити санітарно-епідеміологічне благополуччя населення, і полягає у розробці цільових програм для цього благополуччя, у прийнятті рішень компетентними органами з цілої низки питань, пов'язаних з цим, у внесенні пропозицій до проектів федеральних і регіональних науково -технічних програм з питань охорони життя і здоров'я населення, у профілактиці захворювань та оздоровлення середовища проживання людини, яку він, людина, до неможливості забруднив. [4, c. 48]

Служба розробляє та затверджує в установленому порядку санітарні правила, норми і гігієнічні нормативи, що складає основу для санітарно-епідеміологічного благополуччя населення. Різновиди цих норм визначає Положення про Державну санітарно-епідеміологічній службі, воно також конкретизує сфери дії цих норм, правил і нормативів, наприклад, вони встановлюють гігієнічні та епідеміологічні критерії безпеки та нешкідливості для людини продовольчої сировини, харчових продуктів та питної води, товарів народного споживання і об'єктів навколишнього природного середовища. Вони обов'язкові для виконання на всій території країни всіма державними та недержавними органами, організаціями, посадовими особами та громадянами і можуть включати в себе санітарні правила, що встановлюють гігієнічні та протиепідемічні вимоги щодо забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, санітарні норми, що встановлюють оптимальні і гранично допустимі рівні впливу комплексу факторів середовища проживання людини на його організм, гігієнічні нормативи, що закріплюють критерії безпеки та нешкідливості окремих факторів середовища проживання людини для його здоров'я, санітарні правила і норми, які б поєднували вимоги окремих санітарних правил, норм і гігієнічних нормативів.

Посадові особи державної санітарно-епідеміологічної служби для ефективного виконання завдань, на них покладених, мають широкий ряд повноважень:

1) повноваження, що забезпечують необхідні умови для здійснення нагляду;

2) безперешкодно відвідувати та обстежувати піднаглядні об'єкти;

3) одержувати від організацій і громадян відомості та документи, необхідні для виконання покладених на них завдань;

4) вилучати зразки (проби) матеріалів, речовин, виробів, харчових продуктів, повітря, води і грунту для лабораторних досліджень та проведення гігієнічної експертизи;

5) вимагати проведення гігієнічних і протиепідемічних заходів;

6) виявляти і усувати причини та умови виникнення і розповсюдження інфекційних захворювань та ін

Повноваження щодо припинення порушень санітарного законодавства можуть бути різними. Це і призупинення або припинення робіт з проектування та будівництва, а також введення в експлуатацію закінчених об'єктів, експлуатація діючих підприємств, організацій, транспортних засобів та інших об'єктів. [12, c .71] Також це можуть бути рішення щодо застосування адміністративного примусу у вигляді заходів припинення: про тимчасове відсторонення від роботи громадян, які є носіями збудників інфекційних хвороб і можуть бути джерелами їхнього поширення в зв'язку з особливостями виконуваної роботи або виробництва, в яких вони зайняті; рішення про обов'язкову госпіталізацію інфекційних хворих; про проведення дезінфекції, дезінсекції в осередках інфекційних захворювань ; про проведення профілактичних щеплень населенню або окремим групам громадян за епідеміологічними показниками.

В окрему групу слід виділити повноваження щодо застосування адміністративних стягнень до осіб, винних у порушенні санітарних правил. [10, c .107] Головні санітарні лікарі та їх заступники мають право розглядати матеріали і справи про порушення санітарного законодавства і накладати за такі правопорушення адміністративні стягнення у вигляді попередження і штрафу. Вони також вправі направляти до правоохоронних органів матеріали про порушення санітарного законодавства для вирішення питань про порушення кримінальних справ (стаття 51 Федерального закону від 30 березня 1999 року).

Також необхідно виділити повноваження вимагати відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю громадян, а також витрат лікувально-профілактичних та санітарно-профілактичних установ на проведення ними гігієнічних, протиепідемічних та медичних заходів при виникненні масових захворювань і отруєння людей.

Згідно з постановою № 11 від 5 квітня 2000 року Голови

Уряду Російської Федерації В. В. Путіна «Про введення форменого одягу для посадових осіб, органів і установ Міністерства охорони здоров'я Російської Федерації, які здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд прийнято пропозицію Міністерства охорони здоров'я про введення форменого одягу і знаків відмінності.

2.2 Відомчий санітарно-епідеміологічний нагляд

Відомчий санітарно-епідеміологічний нагляд є, по суті, різновид державного, тому що він здійснюється державними органами, хоча і відносно об'єктів, підвідомчих окремим міністерствам і відомствам.

Його цілі та завдання - забезпечувати санітарно-епідеміологічне благополуччя у військах і на спеціальних об'єктах Міністерства оборони Російської Федерації, Міністерства шляхів сполучення Російської Федерації, Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, Федеральної служби безпеки та ін

Діяв раніше Закон РРФСР від 19 квітня 1991 роки відділяє відомчий нагляд від державного, при цьому органи відомчого санітарно-епідеміологічного нагляду не входили до складу Державної санітарно-епідеміологічної служби. Нині чинний Закон «Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення» від 30 березня 1999 року не виділяє здійснення санітарно-епідеміологічного нагляду у військах і об'єктах спеціального призначення в самостійний вид санітарно-епідеміологічного нагляду, а розглядає його як різновид державного санітарно-епідеміологічного нагляду. Структурні підрозділи та установи федеральних органів виконавчої влади, уповноважених з питань залізничного транспорту, оборони, внутрішніх справ, безпеки. прикордонної служби, юстиції, податкової поліції, які здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд відповідно на залізничному транспорті, у Збройних Силах Російської Федерації, інших військах, військових формуваннях, на об'єктах оборони та оборонного виробництва, безпеки та іншого спеціального призначення, включені до складу Державної санітарно- епідеміологічної служби Російської Федерації. Структура Державної санітарно-епідеміологічної служби Російської Федерації, її завдання, функції, порядок здійснення діяльності, а також порядок призначення керівників її органів та установ встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Інструкції та інші документи, що регламентують порядок здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду на об'єктах залізничного транспорту, оборони та іншого спеціального призначення затверджуються головними державними санітарними лікарями відповідних федеральних органів виконавчої влади. При здійсненні нагляду посадовим особам наданий широкий перелік повноважень, що включає, зокрема, право складати протоколи про порушення санітарного законодавства. Відповідно до статті 54 Федерального закону «Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення» дії (бездіяльності) посадових осіб, які здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд, можуть бути оскаржені до вищестоящого органу державного санітарно-епідеміологічного нагляду, головному державному санітарному лікарю або до суду. При цьому вказується, що подача скарги не призупиняє оскаржуваних дій, якщо виконання оскаржуваних дій не припиняється рішенням суду.

Стаття 55 того ж Федерального закону надає право органам, що здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд у військах і на об'єктах спеціального призначення, поряд з іншими органами, які здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд, розглядати справи про такі правопорушення, як: порушення санітарно-епідеміологічних вимог до житловим приміщенням, експлуатації виробничих, громадських приміщень, будівель, споруд, обладнання та транспорту; порушення санітарно-епідеміологічних вимог до організації харчування населення, продукції, що ввозиться на територію Російської Федерації, продукції виробничо-технічного призначення, хімічним, біологічним речовин і окремих видах продукції, потенційно небезпечним для людини, товарам для особистих і побутових потреб, харчових продуктів, харчових добавок, продовольчої сировини, а також контактують з ними матеріалів і виробів, нових технологій виробництва, порушення санітарно-епідеміологічних вимог до водних об'єктів, питну воду та питного водопостачання населення, атмосферного повітря в міських та сільських поселеннях. Повітрю в місцях постійного або тимчасового перебування людини, грунтам, утримання територій міських, сільських поселень і промислових майданчиків, збирання, використання, знешкодження. Транспортування, зберігання та захоронення відходів виробництва та споживання, а також до планування і забудову міських і сільських поселень; порушення санітарно-епідеміологічних вимог до умов праці, виховання і навчання, роботи з джерелами фізичних факторів впливу на людину, роботи з біологічними речовинами, біологічними і мікробіологічними організмами та їхніми токсинами; невиконання санітарно-протиепідемічних (профілактичних) заходів.

Справи вправі розглядати головні державні санітарні інспектори федеральних органів виконавчої влади, уповноважених у галузі залізничного транспорту, оборони, внутрішніх справ, безпеки, прикордонної служби, податкової поліції, і їх заступники відповідно до статті 51 Федерального закону «Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення».Висновок

Ми бачимо, який стан екології, наших природних ресурсів, повітря, яким ми дихаємо. Воно огидно. Періодично виникають спалахи холери, ящуру, сибірської виразки та інших жахливих хвороб. У грунті суцільні нітрати з нітритами, у воді теж мало корисного. Тим не менш, багато в чому завдяки санітарно-епідеміологічній службі ми не стаємо жертвами чергової епідемії.

Дуже багато невдачі у вирішенні тих чи інших екологічних питань пояснюються, перш за все недосконалістю нашої законодавчої бази. Не є винятком і область природоохоронного будівництва, а також забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя. Саме тут, як можливо ні в якій з інших галузей суспільних знань, стикаються соціальні та економічні суперечності, не обумовлені законодавчими або іншими нормативними документами. Більш того не може існувати уніфікованих методів і підходів до цих питань: кожен регіон, кожна територія володіють специфічними, властивими тільки їм особливостями. [12, c. 51]

Культурний рівень нашого населення, а вірніше, його відсутність, не дозволяє йому належним чином підтримувати цивілізований рівень життя, чистоту на вулицях, ринках, вокзалах і т.д.

Таким чином необхідно: створити аналітичну структурну одиницю в рамках центрів Державного санітарно-епідеміологічного нагляду, яка дозволила всебічно оцінити вплив окремих факторів на формуванні патології на популяційному рівні; для оцінки стану здоров'я населення розробити і використовувати кількісні критерії оцінки здоров'я і відсоток впливу різних

чинників на формування тієї чи іншої патології; створити медичну корпоративну комп'ютерну мережу, яка дозволить оцінити ступінь впливу різних факторів на формування тієї чи іншої патології; також необхідне практичне використання світового досвіду в пропаганді та формуванні здорового способу життя.Список використаних джерел

Нормативно-правові акти

1. ФЗ від 30 березня 1999 годаN 52-ФЗ Про санітарно-епідеміологічне благополуччя НАСЕЛЕННЯ

 1. . Положення про державну санітарно-епідеміологічної службі Російської Федерації Затверджено Постановою Уряду Російської Федерації від 24 липня 2000 р. № 554

 2. Закон від 19 квітня 1991 р. N 1032-1 "Про ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ У РРФСР"

 3. Офіційний сервер Міністерства охорони здоров'я Російської Федерації.

 4. «Про перспективи використання епідеміології для комплексної оцінки здоров'я населення» стаття Є. С. Шелковий, Свердловський обласний Центр санітарно-епідеміологічного надзора.2001 р.

 5. Емьянова А.Ю. Екологічне право. Курс лекцій. - ЗАТ Юстіцінформ, 2005 р.

 6. Ж.б. Доржиев, І.В. Хамнаев, Екологічне право Улан-Уде: ВСГТУ, 2006. - 292 с.

 7. Захарченко М.П., ​​Гончарук Є.І., Кошелев Н.Ф., Сидоренко Г.І. Сучасні проблеми екологічної гігієни. - У 2-х т. - Київ: Хрещатик, 1993.

 8. Нікітін Д.П., Новиков Ю.В., Рощин А.В. та ін Довідник помічника санітарного лікаря і помічника епідеміолога / Под ред. Д.П. Нікітіна, А.І. Заїченко. - 2-е вид, перероб. і доп. - М.: Медицина, 1990. - 512 с.

 9. Дубовик О.Л. Екологічне право. - М.: ЕКСМО, 2008. - 768 с.

 10. Гейт Н.А. Екологічне право: курс лекцій. - М: Проспект, 2008. - 336 с.

 11. Єрофєєв Б.В. Екологічне право Росії. - М.: ЕКСМО, 2007. - 463 с.

 12. Веденін М.М. Екологічне право. - М: Проспект, 2007. - 336 с.

 13. Євдокимова С.Т. Правові аспекти охорони навколишнього середовища. - Вид-во ІПК держслужби, 2003. - 100 с.Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Контрольна робота
62.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Вимоги щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення Санітарні норми та правила
Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення Санітарні норми та правила
Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення Санітарні норми та правила 2
Медична арахноентомології Клас комахи Характерні риси будови вошей і бліх їх епідеміологічне
Взаємовідносини в сім`ї як чинник емоційного благополуччя е членів
Взаємовідносини в сім`ї як чинник емоційного благополуччя її членів
Паблік рілейшнз як засіб забезпечення економічного благополуччя
Громадське здоров`я головний показник благополуччя народу
© Усі права захищені
написати до нас