Самовиховання і самоосвіта як шляху становлення професійної майстерності соціального

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти і науки

Російської Федерації

Федеральне агентство з освіти

Курганський державний Університет

Курсова робота

з соціальної психології особистості

Тема

Самовиховання і самоосвіта

як шляху становлення професійної

майстерності соціального працівника

м. Курган 2007

Зміст

Введення

Глава 1. Особистісні характеристики у сфері діяльності соціального працівника

  1. Функціональні обов'язки соціального працівника

  2. Вимоги до кваліфікації соціального працівника

  3. Особистісні характеристики соціального працівника

Глава 2. Шляхи становлення професійної майстерності соціального працівника

  1. Професійно-особистісний розвиток соціального працівника

  2. Роль самовиховання в професійному становленні

  3. Професійна самоосвіта

  4. Творчий характер діяльності фахівця із соціальної роботи

  5. Вивчення ставлення працівників до процесу самовдосконалення на прикладі ГУ КЦСОН по Прітобольному району

  6. Стимулювання в розвитку особистісних якостей соціального працівника

Висновок

Список використаної літератури

Додаток

Введення

У 90-х роках у Росії професія «соціальна робота» була офіційно зареєстрована в державних документах в декількох модифікаціях: соціальний працівник, соціальний педагог, фахівець з соціальної роботи. В даний час створені наукові школи, проводяться спеціальні дослідження в галузі соціальної педагогіки, формуються різні моделі і технології підготовки соціальних працівників до професійної діяльності.

Професійна підготовка фахівців здійснюється в закладах трьох типів, що дають освіту різного рівня:

 • заклади початкової професійної освіти (ліцей, школа та інші);

 • середньої професійної освіти (училище, коледж та інші);

 • вищої професійної освіти (інститути, університети та інші).

В даний час прийнятий державний освітній стандарт вищої професійної освіти, розроблені навчальні плани, навчальні програми окремих курсів. Професійні знання фахівця соціальної роботи включають, перш за все, необхідність знання законодавства та засад соціально-педагогічної діяльності.

Але професійне становлення фахівця з соціальної роботи неможливе без самовиховання і самоосвіти, які так само нерозривно пов'язані між собою, як освіта і виховання. Безперервне самовиховання професіонала полягає у формуванні необхідних для його професійної діяльності, соціально цінних якостей. Рівень їх сформованості та визначає необхідність у самовихованні і самоосвіті. Люди не народжуються з готовим набором якостей, знань і умінь, необхідних для соціальної роботи. Не всі з них встигають сформуватися за період навчання. Єдиний шлях стати професіоналом - це самовиховання і самоосвіта у професійній діяльності.

Актуальність цієї роботи випливає з того, що процес самовиховання і самоосвіти є основним шляхом становлення професійної майстерності спеціаліста соціальної роботи, його удосконалення у професійній діяльності. Більшість працівників не мають спеціальної професійної освіти, що може негативно позначитися на ефективності роботи закладу та соціальної сфери в цілому.

Об'єктом роботи є соціальні працівники і їх рівень професійної підготовки, мотивація в досягненні значимих якостей соціального працівника шляхом самовиховання і самоосвіти.

Предмет дослідження - професійно важливі якості соціального працівника і можливість стимулювання процесу самовдосконалення.

Мета роботи - дослідження професійно важливих якостей соціального працівника, методи стимулювання в процесі самовдосконалення.

Для досягнення мети поставлені такі завдання:

  1. Вивчити літературу з досліджуваної теми та виявити умови розвитку професійно важливих якостей фахівця соціальної роботи;

  2. Проаналізувати особливості професійної діяльності соціального працівника, вивчити необхідність становлення професійно значущих якостей;

  3. Розробити анкету для проведення експерименту;

  4. Провести експериментальне вивчення професійно важливих якостей соціального працівника в процесі самоосвіти і самовиховання;

  5. Узагальнити методи стимулювання соціальних працівників у розвитку професійно важливих якостей.

Практична значимість результати курсового дослідження можуть бути використані як рекомендації в організації діяльності установ соціальної сфери.

Методи дослідження.

 • Проведено аналіз навчальної літератури

 • При написанні роботи використовувалося анкетування, а також теоретичний (аналізує, узагальнюючий) методи дослідження.

Гіпотеза дослідження

 • Ефективність соціальної роботи пов'язана з рівнем розвитку професійно важливих якостей соціального працівника в процесі самоосвіти і самовиховання.

 • Стимулювання соціальних працівників у процесі розвитку професійних якостей залежить від правильно організованої роботи установи.

 • Розроблено рекомендації, спрямовані на мотивацію працівників у підвищенні професійної майстерності.

Глава 1. Особистісні характеристики у сфері діяльності соціального працівника

Сфера соціальної роботи різноманітна, діяльність людей даної професії визначається багатоаспектністю вирішенням проблем і завдань. Успіх цієї діяльності, як, відомо, визначається професіоналізмом особистості фахівця, дотриманням ним етичних принципів і норм, наявністю готовності до діяльності та розвиненості певних професійних і особистісних якостей.

В основі особистісної характеристики, лежить критерій здатності функціонувати в соціальному середовищі, у сфері міжособистісних відносин, в системі "людина - людина". Професіонал, що займається соціальною роботою, знаходиться в гущі соціального життя, несе тягар величезної відповідальності, як за конкретну людину, так і за стан співтовариства, в якому він працює, і суспільства в цілому. При цьому соціальні умови і стан суспільства впливають не тільки на характер проблем, які покликаний вирішувати у своїй діяльності фахівець, але і на його особистісні особливості. Він сам не може не відчувати гніт соціальних проблем, на собі самому не відчувати втрату ідеалів і суспільних орієнтирів, ерозію особистої та соціальної відповідальності. У той же час він не має права множити і посилювати проблеми своїх підопічних власної безпорадністю, невмінням, а іноді і неможливістю в силу особливостей емоційної сфери налагодити продуктивний міжособистісний контакт. Тому особистісні особливості так важливі.

  1. Функціональні обов'язки соціального працівника

Поле діяльності фахівця із соціальної роботи широко. Як вже сказано, ця робота різнорівневість, неоднорідна. Вже в силу цього вона є багатофункціональною. Можна виділити наступні основні функції цієї роботи:

 • діагностична - вивчення особливостей особистості клієнта, сім'ї, групи осіб, ступеня і спрямованості впливу мікросередовища, постановка соціального діагнозу;

 • прогностична - програмування, прогнозування, проектування процесу соціального розвитку конкретного індивіда, сім'ї, мікросоціуму, діяльності різних інститутів, що беруть участь у соціальному формуванні особистості;

 • попереджувально-профілактична (превентивна) та соціально-терапевтична - приведення в дію соціально-правових, юридичних, психологічних та інших механізмів попередження та подолання негативних явищ, надання необхідної допомоги нужденним, забезпечення захисту прав сім'ї, жінок, підлітків, дітей, молоді, пенсіонерів, інвалідів та ін в суспільстві;

 • організаційно-комунікативна - сприяння включенню громадськості, фахівців різних відомств, установ і організацій у соціальну службу, залучення їх до надання різних видів допомоги конкретній людині сім'ї, групі осіб, збір інформації та налагодження взаємодії між різними соціальними інститутами в їх роботі з клієнтами;

 • охоронно-захисна - використання всього арсеналу правових норм для захисту прав та інтересів клієнта, сприяння в застосуванні заходів державного примусу і реалізації юридичної відповідальності щодо осіб, які допускають протиправні дії на клієнта;

 • соціально-медична - організація роботи з планування сім'ї, формування суспільного ставлення до репродуктивного та сексуального поведінки, сприяння підготовці молоді до сімейного життя, оволодіння основами надання першої медичної допомоги, культури харчування, санітарно-гігієнічних правил, правил безпеки життєдіяльності;

 • соціально-педагогічна - виявлення інтересів і потреб сімей, окремих осіб і їх груп у різних видах діяльності: культурно-дозвільної, спортивно-оздоровчої, технічної та художньої творчості, сімейного туризму і т.д., залучення до цієї роботи різних установ, організацій, суспільно-творчих спілок, фахівців, тренерів, організаторів культурно-дозвільної діяльності;

 • організаторська - організація тієї чи іншої діяльності, вплив на зміст дозвілля, допомога у працевлаштуванні, професійної орієнтації і адаптації, координація діяльності різного роду об'єднань та клубів, робота по взаємодії клієнта, сім'ї, групи осіб з медичними, освітніми, культурними, спортивними, правовими установами , товариствами та благодійними організаціями;

 • соціально-побутова - сприяння в отриманні потребують клієнтами та сім'ями матеріальної та іншої допомоги, поліпшення їх житлових умов;

 • психологічна - забезпечення допустимого і доцільного втручання у справи клієнта, сім'ї, в процес соціалізації, надання допомоги традиційним інститутам виховання, забезпечення зв'язку між клієнтом, родиною і мікросередовища, особистістю та суспільством, виконання ролі довіреної особи клієнта, сім'ї.

  1. Вимоги до кваліфікації соціального працівника

Враховуючи специфіку та функції соціальної роботи, Державний освітній стандарт пред'являє досить високі вимоги до професійної підготовленості фахівців з соціальної роботи. У відповідності з кваліфікаційними вимогами фахівець повинен знати:

 • основні етапи та тенденції становлення соціальної роботи як соціального інституту в Росії і за кордоном;

 • поняття та категорії, принципи і закономірності, форми і рівні соціальної роботи, специфіку пізнання, прогнозування і проектування соціальної роботи;

 • сутність, зміст, інструментарій, методи та види технологій соціальної роботи в різних сферах життєдіяльності та з різними особами та групами населення;

 • професійно-етичні, організаційно-управлінські та економічні засади та проблеми соціальної роботи;

 • основи психології, види і технології психосоціальної роботи;

 • основи педагогічної теорії та діяльності, основні форми і методи соціально-педагогічної роботи в соціальних установах і службах;

 • основи соціальної медицини;

 • основи правового забезпечення соціальної роботи.

Фахівець повинен вивчити і знати досвід:

 • практичної роботи в організаціях і службах соціального захисту та обслуговування населення в різних формах життєдіяльності і з різними особами та групами населення;

 • організації та управління в соціальних установах і службах;

 • отримання та обробки інформації про систему соціальної роботи;

 • проведення аналізу та моніторингу стану і розвитку об'єктів соціальної роботи;

 • участі у дослідницько - аналітичної роботи відповідного рівня;

 • організації та проведення психосоціальної, соціально-педагогічної та соціально-медичної роботи.

Спеціаліст повинен володіти:

 • основними методами соціальної роботи з окремими особами і різними групами населення;

 • основними методами раціональної організації праці, прийняття управлінських рішень в установах та службах соціальної роботи;

 • методикою координації безпосередній контактної соціальної роботи, проведення консультаційних і профілактичних заходів з об'єктами соціальної роботи;

 • методами проведення аналітичної, прогнозно-експертної та моніторингової роботи;

 • основними методами психолого-педагогічної діяльності;

 • методами освітньо-виховної роботи в соціальних установах і службах;

 • основними професійними технологіями в органах і установах соціальної роботи.

  1. Особистісні характеристики соціального працівника

Дослідники (Ш. Рамон, І. Зимня, Т. Шевеленкова та ін) виділяють три базисних компонента професійної діяльності особистості в соціальній роботі:

 • особистісні якості;

 • компетентність, що включає професійні знання, вміння та якості;

 • комунікативні вміння, здібності.

Найважливішою характеристикою особистості фахівця є його гуманістичний потенціал - орієнтація на людину як на найвищу цінність, як «міру всіх речей».

Другою важливою особливістю особистості слід вважати позитивне самоставлення, високу позитивну самооцінку (високу ступінь прийняття себе), а також позитивне очікуване ставлення з боку партнера з особистісного взаємодії.

Третя необхідна особистісна риса - високий ступінь адаптованості. Адаптованість в даному випадку проявляється як відкритість у спілкуванні, здатність прийняти і розділити норми, цінності та спосіб життя іншої людини, вміння контролювати свою поведінку (емоційне, мовленнєвий і т.д.) в різних життєвих ситуаціях і ситуаціях спілкування, здатність відстоювати свої переконання, не йти "на поводу" у партнерів по спілкуванню, мала ступінь сугестивності, конформності, здатність створювати і підтримувати емоційний комфорт в ситуаціях міжособистісного спілкування.

Специфіка професійної діяльності в галузі соціальної роботи така, що в основі цієї діяльності повинна бути потреба допомогти людям, полегшити їхнє існування, підтримати почуття власної гідності людини і розвивати його особисте і соціальну відповідальність.

Проблемне поле соціальної роботи величезне і вбирає в себе все різноманіття життєвих ситуацій і колізій людей різного віку та соціального становища. Проблемне поле соціального працівника конкретної установи формується на основі реального соціального замовлення, специфіки контингенту установи, його відомчої підпорядкованості, типу і виду, а також професійного багажу фахівця.

У своїй практиці спеціаліст соціальної роботи виконує різні соціальні ролі. Перш за все, він - посередник у контексті: «людина - сім'я - суспільство», сполучна ланка між громадянином та державно-соціальними верствами, покликаними піклуватися про громадянина.

Одночасно працівник соціальної сфери - захисник інтересів людини, захисник його прав і прав кожної сім'ї.

Також, соціальний працівник повинен бути учасником спільної діяльності, провідним організатором цієї діяльності. Він своєрідний духовний наставник, який як би веде людину та його родину, протягом тривалого часу здійснює психологічний супровід, піклується про формування суспільних цінностей в соціумі.

Враховуючи необхідні особистісні якості фахівця, що пред'являються вимоги до знань і вмінь професійної діяльності соціального працівника простежується значимість процесу самоосвіти і самовиховання. Так як у соціальній політиці держави, спрямованої на соціальний захист і підтримку слабо захищених верств населення проводиться ряд заходів. У даних заходах проводитися розгляд та прийняття нових законопроектів, нових форм і методів роботи. Що дозволяє говорити про необхідність підвищення професійної майстерності фахівця з соціальної роботи.

Глава 2. Шляхи становлення професійної майстерності соціального працівника

Соціальні служби та органи соціального захисту населення активно займаються підвищенням кваліфікації соціальних працівників за наявності у них глибокої мотивації до виконання професійної соціальної роботи і прагнення до самовдосконалення у сфері соціального захисту населення.

Процес підвищення кваліфікації в даний час набув широкого поширення у зв'язку з підвищенням вимог до соціальних працівників з боку клієнтів, так і керівних органів системи соціального захисту (проведення атестації, тарифікація, використання системи заохочення і т.д.).

Соціальний працівник повинен володіти чималим арсеналом умінь, навичок, володіти глибокими знаннями в галузі наук про людину: психології, медицини, соціології, педагогіки, економіки, права та ін Знання теорії, методики і технології соціальної роботи та вміння їх професійно застосовувати в поєднанні з відповідними особистісними особливостями, якостями та властивостями можуть розглядатися як готовність до професійної діяльності.

2.1 Професійно-особистісний розвиток соціального працівника

Професійно обумовлені якості є необхідною умовою для ефективної діяльності. Але не менш важливі спрямованість особистості, її світогляд, потреби, інтереси, культура.

Істотно впливають на особистісні та професійні якості фахівця простір соціальних відносин у суспільстві.

Можна виділити в характеристиці особистості соціального працівника як суб'єкта діяльності, такі концептуальні засади:

 • Особистість соціального працівника є суб'єкт професійної діяльності, наведений у конкретні соціокультурні умови.

 • Особистість соціального працівника - це професіоналізовані індивід, що здійснює свою професійну діяльність у системі «людина - людина».

 • Особистість соціального працівника є цілісність, але не замкнута в собі, а що знаходить вихід у професійній діяльності. Цілісність особистості можна уявити як єдність природного і результатів соціалізації та персоналізації; єдність соціального, морального, психологічного, загальнокультурного, професійного; нерозривність професійно обумовлених якостей особистості з діяльністю.

 • Особистість соціального працівника формується, розвивається, самовдосконалюється у професійній діяльності, і як активний суб'єкт цієї діяльності вона змінює себе і діяльність.

Розглянути щаблі формування та розвитку особистості соціального працівника як професіонала можна на прикладі представленої моделі професійно-особистісного розвитку (рис 1.)

Особистість

Діяльність

Готовність до професійної діяльності

Базові підстави особистості

Готовність до розвитку і саморозвитку

Морально-психологічна готовність

Змістовно-інформаційна готовність

Операційно - діяльнісна готовність

Професійно-ціннісні орієнтації

Професійне свідомість і самосвідомість

Професійно - обумовлені якості особистості

Самопізнання і самопроектування

самоврядування

самокорекція

Рис. 1. Модель професійно-особистісного розвитку соціального працівника

У безперервному розвитку якостей особистості та діяльності, у їх взаємодії і виникає мотиваційно-ціннісне ставлення до професії, формується професійно-ціннісна орієнтація, яка сприяє подальшому розвитку і саморозвитку.

Саме професійно-ціннісна орієнтація є підставою діяльності. Але її роль значно ширше: вона прояснює сам зміст соціальної роботи, визначає її характер і бажаний (прогнозований) результат. Позитивна ціннісна орієнтація на іншу людину як особистісно-професійне підставу соціального працівника базується і розвивається в характеристиці «Я-концепції», «Я - образу». Вирішальну роль у розвитку людини мають його уявлення про себе - «Я - концепція», центральною ланкою якої є «самоцінність». Усвідомлення себе прийняття власної «самості» - передумова до більш повного й адекватного сприйняття інших людей, і навпаки прийняття особистості іншими людьми звичайно підвищує рівень її власної самооцінки. Ця концептуальна ідея відображає і методологічну позицію якостей соціального працівника, а також дає підставу для підтвердження правильності індивідуально-творчого, акмеологічного підходів у професійному та особистому розвитку, саморозвитку фахівця соціальної роботи.

Розвиток професійної «Я - концепції» формує і таке базове підстава особистості, як професійна свідомість і самосвідомість, яка не тільки акумулює усвідомлення професійних вимог і завдань, своїх потреб, можливостей, інтересів, але і сприяють осмисленню своєї професійної ролі, виступаючи в якості внутрішніх мотивів професійної діяльності. Професійне самосвідомість - це комплекс уявлень людини про себе як про професіонала, це цілісний образ себе як професіонала, система відносин і установок до себе як до професіонала. У професіонала, що володіє розвиненою самосвідомістю, підвищується рівень у собі, задоволеність своєю професією, ефективність роботи, зростає прагнення до самореалізації.

  1. Роль самовиховання в професійному становленні

Самовиховання - свідома, цілеспрямована діяльність людини щодо вдосконалення своєї особистості. Змістом професійного самовиховання є всі професійно значущі якості його особистості, його світогляд, фізичне здоров'я.

Самовиховання не може здійснюватися без попереднього громадського виховання. Сім'я, дитячий садок, школа, вуз, навколишнє середовище виховують людину. Коли особистість сформувалася, починається етап самовиховання, іноді неусвідомлений або не до кінця усвідомлений. Якщо це процес усвідомлений, продуманий, цілеспрямований, то він йде швидше, мета досягається легше.

У процесі самовиховання, в залежності від індивідуального розвитку особистості, умовно можна виділити три рівні. Перший - подолання наявних (виявлених у процесі самопізнання) особистих недоліків. Інший рівень пов'язаний із затвердженням професійно значущих якостей особистості фахівця з соціальної роботи, які ще не стали його "другої" натурою. Третій, найвищий якісний рівень самовиховання, характеризується вдосконаленням наявних позитивних якостей особистості. Розрізняти названі рівні необхідно для того, щоб зосередити зусилля на актуальних завданнях власного розвитку. У самовиховання є чітка логічна структура:

 • цілі самовиховання. Вони регулюються суспільними цілями і мають ту ж спрямованість: гуманістичну, моральну, професійно-трудову, естетичну тощо;

 • зміст і завдання самовиховання (поведінка і діяльність, які призводять до досягнення мети самовиховання);

 • засоби і методи самовиховання (знаряддя і способи впливу на себе);

 • результати самовиховання. Це ті зміни, які відбуваються в особистості в результаті самовиховних впливів.

Зупинимося докладніше на засоби й методи самовиховання, які умовно можна розділити на три групи.

Перша група здійснюється на початковому етапі і включає в себе:

  • самопізнання - здійснюється в процесі активної взаємодії з іншими людьми, у практичній діяльності, включає в себе вивчення своїх психічних і фізичних особливостей, соціальних проявів, відносин до людей, до праці, до себе:

  • самоаналіз - виявлення позитивних і негативних сторін особистості, що заважають досягненню мети;

  • самооцінка - включає поряд зі знаннями про себе оцінку людиною самої себе, своїх здібностей, моральних якостей та вчинків, може бути адекватною і неадекватною. Розрізняють неадекватну завищену самооцінку (переоцінку себе суб'єктом) і неадекватну занижену самооцінку (недооцінку себе). Адекватна самооцінка дуже важлива для самовиховання, вона є необхідною умовою формування та розвитку особистості;

  • самопрогнозірованіе - чого і як можу домогтися, в які терміни.

На другому етапі (друга група) формулюється самообязательство - формулювання конкретної мети і установка самому собі.

Третій етап (третя група) містить форми перевірки виконання самообязательств. Це внутрішній регулятор всього процесу - самоконтроль, самозвіт, самостімулірованіе, самокритика, самоодобреніе, самопереконання, самонаказ. Дуже важливо регулярно підводити підсумки: за день, за тиждень і т.д.

Звичайно, при практичному здійсненні ця технологічна лінія не так прямолінійна. Індивідуальність самовиховання залежить від інтелектуального, емоційного і вольового рівня розвитку особистості. Нескінченне різноманіття індивідуальних відмінностей, об'єктивні умови життя, час, необхідний для накопичення досвіду і оволодіння самовихованням як особливим видом діяльності, роблять цей процес досить складним, іноді суперечливим, але вкрай необхідним для постійного самовдосконалення.

Особливе місце в самовихованні займає самонавіювання, яке може стати потужним важелем у руках людини, що бажає зародити і зміцнити віру в себе. Техніка самонавіювання будується на аутогенним тренуванні, що складається з словесних приписів. Навіяти собі щось - значить повірити, повірити - значить бути. Віра передбачає повне однозначна відповідність думки і почуття. Людина впливає на самого себе за допомогою слів і відповідних словами уявних образів. Формули самонавіювання можуть бути використані для зняття нервової напруги, заспокоєння і відновлення сил, підвищення активності.

Формула самонавіювання може бути розроблена самостійно. Для цього треба знати найпростіші правила:

 • словесні формули ясно і чітко відображають мета самонавіювання;

 • вимовлені фрази лаконічні;

 • самонавіяння проводиться тільки в стверджувальній формі;

 • аутогенне тренування вимагає систематичності і тривалості (від декількох тижнів до декількох місяців).

  1. Професійна самоосвіта

Освіта фахівця із соціальної роботи - безперервний процес, причому базову (інститутське) повинна розглядатись як відправний пункт, найважливіша мета якого - формування установки на самоосвіту, виховання умінь і навичок самостійної роботи над собою. Таким чином, в інституті майбутньому фахівцю повинні дати не тільки певну суму знань, а, перш за все, сформувати потребу вчитися, навчити вчитися. У наш стрімкий час професійні знання потребують постійного оновлення. Ще в середині 50-х років вважалося, що вони застарівають приблизно за 25 років, сьогодні цей проміжок став значно коротшим - від 3 до 5 років. Прикладом може служити стан правової бази соціальної роботи. У зв'язку з розпадом СРСР на початку 90-х років колишні закони втратили свою силу, та й країна виявилася в зовсім іншій соціально-економічної та політичної ситуації. Нова законодавча база створюється протягом усього минулого десятиліття. Крім того, складні процеси, що відбуваються в країні, постійно викликають до життя нові соціальні проблеми, а, отже, і нові соціальні технології. Спеціаліст з соціальної роботи, не стежить за всім новим, що з'являється в сфері його професійних інтересів, дуже швидко виявиться некомпетентною, професійно неспроможним.

Необхідними умовами безперервної освіти, а, отже, і самоосвіти виступають:

 • Вироблення особистої установки на самоосвіту;

 • Наявність "соціальної ситуації розвитку", тобто такій ситуації, за якої суспільство вимагає від фахівця постійної роботи над собою, з метою розширення та поглиблення професійного знання.

Самоосвіта є засобом збереження професійної компетентності, найважливішою умовою функціонування людини як діяльної особистості. Воно повинно тривати стільки, скільки триває професійна діяльність. У процесі професійного самоосвіти важливо зберегти і розвинути ті навички, які були придбані в роки навчання в інституті. Починається цей процес із визначення тієї теми чи проблеми, яку треба вивчити фахівця. Потім слід зробити відбір основної та додаткової літератури, намітити основні напрямки розробки теми. Дуже важливо стежити за періодикою, читати газети та журнали, наприклад, «Соціальний захист», «Соціальна робота», «Російська газета», «Новий світ», де публікуються законодавчі та нормативні документи, аналізується досвід соціальних служб і соціальних працівників, розповідається про нові методи роботи в соціальній сфері. Істотне значення має аналіз літератури з позиції свого досвіду практичної роботи і зворотний процес: аналіз свого досвіду з точки зору того, що опубліковано в літературі та періодичній пресі. Під час роботи з літературою доцільно скласти картотеку з найбільш важливими положеннями і висловами з даної проблеми, з описом ефективних прийомів роботи і т.п. важливо виробити в себе навички раціонального читання, а при можливості, і швидкочитання, користуватися при читанні різними видами записів (від виписок і анотацій до рефератів).

Слід відзначити наступні чинники успішної роботи над книгою:

 • висока розумова працездатність, яка залежить від ритмічності роботи, її послідовності, систематичності, від умілого чергування праці та відпочинку;

 • правильна установка на читання (установка на виділення в тексті певного роду фактів і думок, або на міцне запам'ятовування, або на глибоке розуміння, або на критичний аналіз і т.п.);

 • натхнення чи зусилля волі, якщо натхнення не дістає;

 • самостійний підхід до книги (обмірковування й зіставлення теорії з практикою, формування переконання);

 • наполегливість у подоланні труднощів змісту.

Для більш глибокого розуміння тексту рекомендуються наступні прийоми:

 • постановка питань до себе і пошук відповідей на них (в самому тексті, шляхом спогади або міркування, за допомогою іншої особи тощо);

 • уявне повернення до раніше прочитаного під впливом нової думки;

 • критичний аналіз і оцінка тексту.

Не завжди різного роду знання, які здобуває фахівець з соціальної роботи, можуть бути перенесені у своєму початковому вигляді в практику соціальної роботи. Їх необхідно співвіднести з конкретними умовами діяльності, оцінити сприймаються ідеї та методи, освоїти і адаптувати в своїй діяльності. Внутрішній механізм використання інформації полягає в її відборі, оцінці, і, головне, в її перетворенні фахівцем у власні програми, методи, в перекладі знань на мову конкретної діяльності, що має місце в соціальній роботі.

Найважливішим критерієм ефективності самоосвіти слід вважати реальне впровадження у професійну діяльність прогресивних теоретичних положень і практичних рекомендацій; усвідомлення позитивних і негативних сторін власної діяльності і особистості у світлі вивчених ідей і концепцій у сфері соціальної роботи.

Таким чином, ефективність самоосвіти пов'язана з визначенням кожним фахівцем конкретного змісту самостійної роботи з самовдосконалення своєї особистості, з творчим засвоєнням нової наукової інформації та передового досвіду, з втіленням набутих знань і умінь у практичну діяльність

  1. Творчий характер діяльності фахівця із соціальної роботи

Що входить в поняття «творчість»? Словники так відповідають на це питання: "Творчість - діяльність, результатом якої є створення нових матеріальних і духовних цінностей". Які ж нові цінності створює своєю працею фахівець з соціальної роботи? Що дозволяє нам говорити про творчий характер його праці?

Відповідь на ці питання містить визначення поняття «соціальна робота». Допомога людині або сім'ї у важкій життєвій ситуації, підтримка і пошук виходу з цієї ситуації, формування у клієнта установки на самозабезпечення і власну активність у вирішенні його проблеми - це головні духовні цінності, які створює фахівець з соціальної роботи. Вирішуючи на практиці ці найскладніші завдання, він повинен бути постійно готовий до пошуку нових рішень, до постановки нових завдань, до застосування нестандартних прийомів діяльності. І в цьому - головна ознака творчості в діяльності фахівця.

Діяльність фахівця можна розглядати як процес вирішення різноманітних практичних завдань, і кожне таке рішення - складний, багатоетапний, творчий процес. Будь-яке завдання включає в себе сукупність вихідних даних і питання, на який треба відповісти, використовуючи ті чи інші відомі закономірності. Рішення задачі складається з пошуку «працюючих» в даному випадку законів та їх застосування до конкретних умов.

Творчість починається з самої постановки завдання. Для того, щоб її правильно поставити, фахівцеві треба добре знати своїх клієнтів і їх оточення, постійно вивчати їх, вміти визначати, чого він може і повинен домогтися у роботі з кожним клієнтом, тобто конкретну мету своєї діяльності.

Як тільки завдання поставлено, починається етап проектування способу діяльності, її методів, тобто планується майбутня практична робота з клієнтами. Тут головні помічники спеціаліста - ті теоретичні знання, практичні навички та вміння, які він отримав у процесі навчання та самоосвіти. Творчо працює фахівець прагне знайти оптимальне рішення проблеми, найбільш повно врахувати всі обставини діяльності, беручи до уваги можливості та потреби клієнта. Розробка такого плану - завжди творчість, завжди пошук, бо, скільки клієнтів, стільки завдань, стільки шляхів їх вирішення.

Вся безліч завдань такого плану можна розділити на три великі групи: стратегічні, тактичні, оперативні.

Стратегічні - найбільші, великі завдання, вирішення яких може викликати значні зміни в житті й особистості клієнтів, в їх відношенні до життя, до праці, до оточуючих людей. Рішення їх, як правило, вимагає тривалого часу.

Стратегічне завдання конкретизується через систему тактичних завдань, послідовне вирішення яких має забезпечити досягнення поставленої стратегічної мети.

Перехід від планування діяльності до її безпосереднього виконання - це перехід від тактичних завдань до оперативних, тобто таким, які треба вирішувати одразу, за найактивнішої участі клієнта. Саме тут можуть виникнути різні несподіванки і труднощі, до яких фахівець повинен бути завжди готовий. Психологічна готовність фахівця із соціальної роботи до таких труднощів і несподіванок - найважливіше його професійну якість, яке є результатом наполегливої ​​та цілеспрямованої самовиховання.

Важливим завершальним етапом є аналіз досягнутих результатів. Підводячи підсумки проведеної роботи, фахівець визначає, наскільки точно були поставлені цілі, чи правильно була спроектована практична діяльність, що вдалося чи не вдалося з наміченого плану і чому?

Чи можна розвинути в собі здатність до творчості, потреба у творчій діяльності? Творчість в обраній професії вимагає, перш за все, глибоких і міцних знань. Такі знання не можуть бути отримані (при всій їх важливості) тільки з підручників та лекцій. Вирішальна роль у розвитку творчих здібностей належить активної самостійної роботи, а також освоєння методів і навичок, умінь, отриманих в процесі практичної діяльності. Творчість народжується там, де утворюється сплав глибоких і міцних знань з досвідом практичної роботи, що склалися в самостійній діяльності та отриманих з досвіду колег.

  1. Вивчення ставлення працівників до процесу самовдосконалення на прикладі ГУ КЦСОН по Прітобольному району

Для вивчення необхідності підвищення професійного рівня серед працівників соціальної сфери, вивчення бажання працівників досконало оволодіти професійно важливими якостями, проведено дослідження з працівниками на базі державної установи «Комплексний центр соціального обслуговування населення з Прітобольному району».

Юридична адреса: Курганська область, Прітобольний район, с. Глядянское, вул. Гагаріна 118.

У ході проведення дослідницької роботи проведено анкетування працівників з питань їх ставлення до своєї діяльності, ставлення до необхідності підвищувати рівень своєї кваліфікації у професійній діяльності.

Для цього був використаний метод анкетування. Респондентам пропонувалося відповісти на ряд питань, що містяться в опитувальному аркуші (додаток 1) У анкетування взяли участь 80 респондентів. Обробка результатів проводилась за допомогою аналізу відповідей респондентів, який дозволив встановити задоволеність роботою, бажання підвищити рівень свого професіоналізму.

Результати, отримані в ході анкетування, показують, що 82% опитаних подобатися їхня професія, і вони не хотіли б її змінювати; 10% сказали, що їх уявлення про професію змінилося в гіршу сторону, але вони не хотіли б її змінювати; 8% опитаних хотіли б працювати за іншою спеціальністю, не пов'язаної з їх справжньою роботою.

За результатами анкетування також з'ясувалося, що переважна більшість опитаних працівників соціальної сфери не мають спеціальної профільної освіти в сфері соціальної роботи. Велика кількість з них мають вищу або середню - професійне економічне, педагогічне або юридичну освіту. У зв'язку з цим багато хто з респондентів бачать необхідність у підвищенні рівня свого професіоналізму у сфері соціальної роботи. Так 89% опитаних респондентів відповідали, що використовували б можливість підвищити свою кваліфікацію за обраною спеціальністю.

У плані самовдосконалення серед працівників соціальної сфери найбільш активно йде робота за такими напрямами:

 • Розвиток професійної компетентності (39%)

 • Формування високих духовних і моральних якостей (25%)

 • Удосконалення культури і стилю спілкування (12%)

 • Підвищення свого культурного кругозору (10%)

 • Зміцнення психічного здоров'я, характеру і волі (6%)

 • Розширення загальнонаукового кругозору (4%)

 • Формування наукового світогляду (3%)

 • Фізичний розвиток і загартування (15%)

Слід зазначити, що основна маса опитаних респондентів схиляються до думки про необхідність розвивати свою професійну компетентність. Разом з тим підвищення рівня свого професіоналізму більшість з респондентів (до 45%) бачать у придбанні нових знань; можливості кар'єрного росту - 22%; у підвищенні престижу - 4%. Важливо також зауважити, що переважна більшість опитаних (89%) згодні з твердженням про необхідність підвищувати рівень свого професіоналізму як умова успішності їх діяльності.

Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що основна маса респондентів орієнтована на вдосконалення своїх професійних якостей і навичок, прагне до підвищення професійної майстерності та збагачення новими знаннями, що підтверджується результатами анкетування.

2.6 Стимулювання в розвитку особистісних якостей соціального працівника

Процес самовиховання і самоосвіти фахівця з соціальної роботи буде достатньо ефективним тільки в тому випадку, якщо сам працівник буде прагнути до свого подальшого розвитку. Становлення професійно значущих якостей може спиратися тільки на бажання самого працівника, його бажання бути професіоналом у своїй роботі. Даний аспект буде позитивно позначатися і на роботі установи в цілому. Так як фахівець, який розвивається сам, як професіонал, використовує нові джерела у формах своєї роботи. Що може розкрити ряд інноваційних форм роботи в соціальній сфері. Спектр роботи настільки широкий у своєму розумінні, що можливість для реалізації своїх потреб працівник може використовувати в різних напрямках.

Але найбільш важливим для розвитку професійно важливих якостей соціального працівника є стимулювання його бажань. У даному випадку це можуть бути різні фактори:

 • Особисте задоволення від виконаної роботи

 • Оціночна діяльність установи (керівника), яка може виражатися в преміюванні працівника, нагородження почесними грамотами, переведення на іншу більш значущу посаду, збільшення оплати праці

 • Підтримка і розуміння з боку колег

 • У підвищенні престижу у суспільстві

Найбільш значуще місце в стимулюванні працівника у самовдосконаленні відіграє роль установи в цілому. Правильно поставлена ​​робота в установі, організація способів, засобів і методів підвищення професійного рівня соціального працівника сприяють особистого росту і бажанням бути професіоналом у своїй діяльності.

При організації роботи зі стимулювання працівників у підвищенні своєї професійної майстерності можна виділити кілька прийомів:

Де можуть бути відображені зміни у законодавчих актах соціальної політики Російської Федерації. Соціальна політика щодо слабо захищених верств населення постійно вдосконалюється. Завдання соціального працівника своєчасно вивчати всі зміни, які йому необхідні для роботи з клієнтами. Роз'яснювальну роботу, консультування клієнтів може провести тільки грамотний фахівець, який володіє знанням законодавства та його змінами. Організація методичних куточків дозволяє працівникам установи підвищувати свою самоосвіта при вивченні методичних рекомендацій соціальної служби та органів соціального захисту в роботі з клієнтами, вивчення нових форм і методів роботи, підвищення творчого потенціалу. Також одним із засобів наочної агітації є видання періодичної преси з питань соціальної служби (журнали, газети, навчальні посібники). У даних виданнях соціальний працівник може вивчати поради психологів для можливості вирішувати важкі життєві ситуації клієнтів. Вивчати і застосовувати на практиці досвід інших служб соціальної сфери.

 • Проведення лекцій, бесід з професійного навчання всередині колективу.

Даний прийом позитивно впливає на формування знань працівників, можливості ознайомитися з новими законодавчими актами, методичними рекомендаціями. Особливо корисний даний прийом для працівників, які не мають досвіду в роботі. При проведенні лекцій передається досвід працівників, що мають професійну освіту, досвід в роботі, які володіють певними знаннями і навичками.

 • Участь у семінарах-нарадах для обміну досвідом на базі інших установ соціальної сфери.

При організації семінарів визначається тема, запрошуються фахівці служб, що входять в систему соціальної політики, колеги інших установ. У ході проведення семінару - наради розглядаються форми і методи роботи на прикладі досвіду інших установ, велика увага приділяється і практичній роботі. Даний вид обміни досвідом дає можливість працівникові ознайомитися і застосувати у своїй роботі отриману інформацію. Також стимулює у виробленні і своїх нових методів у роботі з клієнтами.

 • Проведення оглядів - конкурсів професійної майстерності серед працівників.

Огляди-конкурси проводяться як усередині установи, так і між установами. Огляди-конкурси включаються в себе кілька блоків: обов'язкове знання теоретичних питань, робота з клієнтами (психологічна ситуація), творча діяльність. При організації оглядів-конкурсів працівник повторює або вивчає теорію соціальної роботи, законодавство Російської Федерації в сфері соціальної політики. Даний прийом мотивує працівників для своєї самоосвіти в питаннях соціальної роботи, так як за підсумками огляду - конкурсу визначається кращий соціальний працівник і використовується система заохочення.

 • Організація курсів підвищення професійної освіти.

Даний прийом дає можливість працівникові пройти курс підвищення професійної майстерності. Для курсів залучаються фахівці органів соціального захисту та соціальних служб, педагоги вищих навчальних закладів. Соціальному працівнику пропонується курс лекцій з соціальних питань, висвітлюються зміни в законодавстві Російської Федерації, пропонуються інноваційний форми роботи. Після курсів підвищення кваліфікації працівники мають можливість застосувати на практиці отримані знання.

 • Проведення періодичної оцінки працівників, підведення підсумків.

Оцінка персоналу - це процес визначення ефективності діяльності співробітників в ході реалізації завдань організації, що дозволяє отримати інформацію для прийняття подальших управлінських рішень. Оцінка - більш широке поняття, ніж атестація. Оцінка може бути формальною та неформальною (наприклад, щоденна оцінка керівником підлеглого). Оцінка може здійснюватися як регулярно, так і нерегулярно, в залежності від конкретних потреб організації. У свою чергу атестація - це процедура систематичної формалізованої оцінки відповідності діяльності конкретного працівника стандарту виконання роботи на даному робочому місці в даній посаді, із застосуванням методів оцінки персоналу. Атестація акумулює результати роботи конкретного співробітника за конкретний період. Під атестацією працівників, як правило, розуміють періодичну комплексну перевірку рівня ділових, особистісних, а часом і моральних якостей працівника за відповідною посадою. Атестація може проходити одночасно за трьома напрямками: оцінка діяльності, оцінка кваліфікації, оцінка особистості.

Оцінка діяльності включає в себе виконання посадових обов'язків, виконання плану робіт (терміни, якість), досягнення поставлених завдань. В організації чітко визначені посадові обов'язки, співробітники мають чіткі завдання.

Оцінка кваліфікації полягає знанні теорії соціальної роботи.

Оцінка особистості. Організація оцінює основні поведінкові характеристики людини, зіставляє їх з поведінковими вимогами до професії, оцінює відносини в колективі. Порівнявши особистісні вимоги, які пред'являються до посади, з фактичними особистісними особливостями співробітника, що займає цю посаду, розробити для співробітника програму навчання та розвитку. При наявності стресових чи конфліктних ситуацій визначити причини та шляхи усунення конфліктів.

Основними критеріями при проведенні атестації служать обсяг праці працівника, результати, досягнуті при виконанні посадових обов'язків, якість виконуваної роботи, рівень освіти, обсяг спеціальних знань, стаж роботи у цій чи аналогічній посаді, а також посадах, що дозволяють отримати знання та навички, необхідні для виконання робіт, передбачених з даної посади і т.д.

Висновок

За період професіоналізації соціальної діяльності активно позначився інтерес до проблем не тільки становлення і розвитку соціальної роботи, але і до особистості професіонала, його особливостям, якостям і властивостям, його готовності до діяльності і своєму розвитку. У зв'язку з цим слід відзначити дослідження роботи за даними аспектам.

Велике значення в підвищенні ефективності соціальної роботи має мікрорівень - безпосередньо діяльність соціального працівника на рівні клієнта. Вона має першорядне значення для формування професійної мотивації, для захисту клієнтів, для пом'якшення різного роду відхилень у соціальному обслуговуванні населення.

Професійно важливі якості в роботі розглядаються як прояви психологічних особливостей особистості соціальних працівників. Соціальні працівники завжди інтерпретують об'єктивну реальність через структуру своєї особистості. Особистісні якості фахівців з соціальної роботи є базисними при становленні професійної майстерності.

Для цього в роботі:

 • Проведено вивчення літератури з досліджуваної теми.

 • Проаналізовано діяльність соціального працівника, його посадові обов'язки.

 • Розроблена анкета для проведення дослідження в ході якої проведено аналіз.

 • Розроблено рекомендації для стимулювання соціальних працівників у підвищенні професійної майстерності.

Виконана робота і отриманий фактичний матеріал звертають увагу на особливу важливість при мотивації працівників у розвитку, роботи зі свідомістю соціальних працівників. Саме свідомість - найважливіший ресурс вдосконалення професійної майстерності. Іншими словами стає надзвичайно важливою робота з формування образу світу співробітників соціальних служб.

Аналіз отриманих результатів дозволяє зробити нам наступний висновок про те, що гіпотеза підтверджена.

Список використаної літератури

 1. Атестація та оцінка персоналу. Автор семінару Сєдих Р.К.-М., -2000 р.

 2. Бодров В.О. Психологія професійної придатності. М., 2001, с. 144, 238.

 3. Доел М. Практика соціальної роботи. М., 1995.

 4. Ляшенко О.І. Професійне становлення соціального працівника: Автореферат, дис. канд. психологічних наук .- М., 1993 р.

 5. Нікітіна Л. Функції та ролі фахівця соціальної роботи Виховання школярів. М., 2000. № 8.

 6. Павлюнок П.Д. Введення в професію «соціальна робота»: Курс лекцій. М.: ИНФРА-М, 1998 ..

 7. Професійна діяльність соціального працівника: зміст і організація. М.: Інститут молоді, 1993 р.

 8. Основи соціальної роботи: Підручник / Відп. ред. П. Д. Павленок. М.: ИНФРА-М, 1997.

 9. Жданов С.Т., Табохлін В.І. Професійна діяльність соціального працівника: Зміст і організація. М.: Інститут молоді, 2003.

 10. Дунаєвський В. В. Теорія і методика соціальної роботи: Навчальний посібник. М.: Союз, 1994. Ч. 1-2.

 11. Фонарьов А.Р. Психологічні особливості особистісного становлення професіонала. М., 2005, с. 48.

 12. Соціальна робота: Введення в професійну діяльність: Навчальний посібник / Отв.ред. А.А.Козлов.М., 2004, с. 366.

 13. Соціальна робота: теорія і практика: Учеб. Посібник / Отв.ред. Є. І. Холостова, А.С. Сорвіно. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 427 с.

 14. Шмельова Н.Б. Формування і розвиток особистості соціального працівника як професіонала: Навчальний посібник .- М.: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і Ко», 2005.-196 с.

Додаток 1

Анкета

 1. Ваш вік:

  • 20-25 років - 25-30 років

  • 30-35 років - 35-40 років

  • 40-45 років - 45-50 років

  • 50-55 років - 55 і старші

 2. Ваша освіта

 • Закінчив вищий навчальний заклад

 • Закінчив технікум

 • Закінчив середню школу, училище

 1. Професія (згідно освітою)

 2. Чи подобається вам ваша професія

 • Так, дуже подобатися

 • Швидше подобатися, чому не подобатися

 • До професії ставлюся байдуже

 • Важко відповісти

 • Професія скоріше не подобатися

 • Професія абсолютно не подобатися

 1. Чи змінилося ваше уявлення про професію за період роботи?

 • Змінилося в кращу сторону

 • Змінилося на гірше

 • Не змінилося

 1. Хотіли б ви зараз працювати за іншою спеціальністю, не пов'язаної з нинішньою професією?

 • Так, хотілося б перейти

 • Ні

 • Не знаю

 1. чи займаєтеся ви самовдосконаленням?

 • Так

 • Ні

 • Важко відповісти

 1. У якому напрямку ви найбільш активно працюєте над собою?

 • Формування наукового світогляду

 • Розвиток професійної компетентності

 • Розширення загальнонаукового кругозору

 • Удосконалення культури і стилю спілкування

 • Формування високих духовних і моральних якостей

 • Фізичний розвиток і загартування

 • Зміцнення психічного здоров'я, характеру і волі

 • Підвищення свого культурного кругозору

 1. чи повинна людина займатися самовдосконаленням, на вашу думку?

 • Так

 • Ні

 1. Якщо б вам випала можливість підвищити свою кваліфікацію, ви б використовували її?

 • Так

 • Ні

 1. З чим ви пов'язуєте необхідність підвищення своєї кваліфікації?

 • Збільшення матеріальної винагороди

 • Зростання престижу

 • Можливість отримати нові знання

 1. Чи згодні ви з твердженням, що підвищення професіоналізму є необхідною умовою успішності діяльності?

 • Так

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Психологія | Курсова
136.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Формування і розвиток професійної майстерності працівника соц
Формування і розвиток професійної майстерності працівника соціальної служби
Методика проведення конкурсу професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання
Використання педагогічного моніторингу та педагогічної діагностики як засобів становлення майстерності
Система професійної підготовки соціального працівника
Методи осмислення дітьми свого соціального досвіду мотивації діяльності і поведінки як шляху морального 2
Методи осмислення дітьми свого соціального досвіду мотивації діяльності і поведінки як шляху морального 3
Методи осмислення дітьми свого соціального досвіду мотивації діяльності і поведінки як шляху морального
Поетична та пісенна творчість України на шляху становлення державності і незалежності
© Усі права захищені
написати до нас