Рішення завдань з економічного аналізу

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Кафедра
Обліку і Аудиту
Контрольна робота з дисципліни
Економічний аналіз
м. Керч 2008

Завдання 20 - 23
Розрахувати коефіцієнт ритмічності випуску продукції по одному з методів за планом і фактично; визначити зміну обсягу випуску продукції за рахунок збільшення (зменшення) коефіцієнта ритмічності фактично проти плану.
Номер варіанта
Випуск валової продукції за місяць, тис. грн.
в тому числі по тижнях
1
2
3
4
20
план
800
160
180
210
250
факт
880
150
175
240
315
Істотний вплив на випуск продукції надає ритмічність виробництва. Щоб розрахувати вплив на випуск продукції ритмічності виробництва, треба знати плановий і фактичний коефіцієнти ритмічності. Знаючи ці коефіцієнти, можна розрахувати резерв випуску продукції. Для цього можна використовувати наступну формулу (6.3):

ТП ¢ - випуск продукції, який був при плановому коефіцієнті ритмічності.
Звідси збільшення (зменшення) обсягу випуску продукції буде дорівнює (6.4):
,
де ТПФ - фактичний випуск продукції,
КРФ, Крпл - коефіцієнти ритмічності: фактичний і плановий.
Рішення
Найменування
Випуск валової продукції в 1-й тиждень, тис. грн
Коефіцієнт ритмічності
Зміна коефіцієнта ритмічності фактично проти плану
План
160
100
- 6,25
Факт
150
93,75
Найменування
Випуск валової продукції у 2-й тиждень, тис. грн
Коефіцієнт ритмічності
Зміна коефіцієнта ритмічності фактично проти плану
План
180
100
- 2,78
Факт
175
97,22
Найменування
Випуск валової продукції в 3-й тиждень, тис. грн
Коефіцієнт ритмічності
Зміна коефіцієнта ритмічності фактично проти плану
План
210
100
+ 14,29
Факт
240
114,29
Найменування
Випуск валової продукції в 4-й тиждень, тис. грн
Коефіцієнт ритмічності
Зміна коефіцієнта ритмічності фактично проти плану
План
250
100
+ 26,00
Факт
315
126,00
Фактичний випуск валової продукції за місяць в порівнянні з плановим збільшився на 80,0 тис. грн. (880 - 800). На збільшення випуску продукції вплинуло збільшення коефіцієнта ритмічності випуску продукції за 3-й тиждень на 14,3% і за 4-й тиждень на 26%. Спостерігалося незначне зниження коефіцієнта ритмічності випуску продукції в 1-у і 2-ю тижня (6,3% і 2,8%), однак це не відбилося на зниженні планованого випуску продукції за місяць. Збільшення коефіцієнта ритмічності випуску продукції за місяць склало 10% (880 * 100 / 800 = 110%, 110% - 100%).

Завдання 60
По одному з досліджуваних підприємств середня спискова чисельність робітників за квітень склала 500 чол., В тому числі робітників з тривалістю робочого дня 7ч. - 40 чол. Решта робітників мали встановлену тривалість робочого дня - 8ч. Ці робочі відпрацювали за звітний період 10500 чол.-днів (80100 люд.-год), у тому числі надурочно 300 чел.-ч. У звітному місяці було 22 робочих дні.
Визначити показники, що характеризують рівень використання робочого часу за використовуваний період. Проаналізувати отримані результати.
Рішення
Найменування
показники
1
Середньооблікова кількість робочих за квітень
500 чол.
2
Відпрацьовано робітниками людино-днів
10500 чол. / дн
3
Число людино-днів святкових і вихідних
4
Число відпрацьованих людино-годин, всього
80100 чол / год.
5
У тому числі надурочно
300 чол. / Год
6
Кількість робочих днів
22
7
Календарний фонд робочого часу
15000 чол. / дн
8
Максимально можливий фонд робочого часу
11000 чол. / дн
9
Коефіцієнт використання календарного фонду часу
70%
10
Коефіцієнт використання максимально можливого фонду часу
95%
11
Середня тривалість робочого періоду (місяць)
21 дн.
12
Середня встановлена ​​тривалість робочого дня
7,92 години
13
Середня фактична тривалість робочого дня
7,62 години
14
коефіцієнт використання робочого
104%
За цими даними можна визначити перш за все величини календарного, табельного та максимально можливого фондів робочого часу.
Календарний фонд робочого часу розраховується як сума числа людино-днів явок і неявок на роботу чи відпрацьованих і невідпрацьованих людино-днів і дорівнює добутку середньоспискової чисельності робітників на кількість календарних днів
500 чол. Ч 30 днів = 15000 чол.-днів.
Табельний фонд робочого часу визначається вирахуванням з календарного фонду часу людино-днів святкових і вихідних:
15000 - 4000 (30 дн .- 22дн. * 500 чол.) = 11000 люд.-днів.
Максимально можливий фонд робочого часу представляє собою максимальну кількість часу, який може бути відпрацьована у відповідності з трудовим законодавством. Величина його дорівнює календарному фонду за винятком числа людино-днів щорічних відпусток і людино-днів святкових і вихідних:
15000 - 4000 = 11000 чол.-днів.
На підставі абсолютних показників робочого часу в людино-днях обчислюються відносні показники, що характеризують ступінь використання того чи іншого фонду часу. Для цього визначається питома вага відпрацьованого часу у відповідному фонді робочого часу.
число відпрацьованих людино / днів
а) коефіцієнт використання календарного =
фонду часом (К1) календарний фонд часу
К1 = 10500 / 15000 = 0,7 або 70%
число відпрацьованих людино / днів
б) коефіцієнт використання =
максимально можливого
фонду часом (К2) максимально можливий фонд часу
К2 = 10500 / +11000 = 0,95 або 95%
Можна визначити також середні показники. Середня тривалість робочого періоду (у нашому прикладі - місяць) показує середнє число днів, відпрацьованих одним робітником за той чи інший період. Розраховується цей показник як відношення числа відпрацьованих людино-днів протягом досліджуваного періоду до середньооблікової чисельності робітників за даний період. У нашому прикладі середня фактична тривалість робочого місяця становить 21 день (10500 чол. / дн / 500 чол.)
Розглянуті показники, що характеризують використання робочого часу в людино-днях, не дають досить повного уявлення про використання робочого часу протягом робочого дня, оскільки існують такі втрати робочого часу в людино-годинах, як запізнення на роботу, передчасні уходи з роботи, внутрішньозмінні (поточні ) простої та ін Тому економіко-статистичний аналіз використання робочого часу на підприємстві має охоплювати і показники використання робочого часу в людино-годинах. З цією метою слід розрахувати середню встановлену і середню фактичну тривалість робочого дня.
Середня встановлена ​​тривалість робочого дня для кожного підприємства залежить від питомої ваги робітників, які мають різну встановлену тривалість робочого дня (робочі шкідливих виробництв мають скорочений робочий день), в їх загальній чисельності. У цьому випадку середня встановлена ​​тривалість робочого дня обчислюється як середня арифметична з встановленої тривалості робочого дня окремих категорій робітників (X), зважена за кількістю робітників з даної тривалістю робочого дня (f):
У нашому прикладі з 500 робочих 460 мають встановлену тривалість робочого дня 8,0 годин, а 40 (робітники гарячих цехів) - 7,0 годин. Тоді середня встановлена ​​тривалість робочого дня складе
(460 чол * 8 год) + (40 чол. * 7 год) / 500 чол. = 7,92 години
Середня фактична тривалість робочого дня визначається як відношення відпрацьованих людино-годин, включаючи человеко-годинник внутрішньозмінного простою і человеко-години, відпрацьовані надурочно, до суми фактично відпрацьованих людино-днів:
80100 чол. / Ч / 10500 чол. / дн. = 7,62 години
Таким чином, коефіцієнт використання робітничого дня (Кі.р.д) можна обчислити як
середня встановлена ​​тривалість робочого дня
К3 =
середня фактична тривалість робочого дня
К3 = 7,92 / 7,62 = 1,0393 або 104%
Завдання 78
Визначити показники фондовіддачі, фондоозброєності. Обчислити абсолютне і відносне відхилення показників, розрахувати вплив на показник фондоозброєності зміни середньорічної вартості основних фондів і середньорічної чисельності.
Показники
Попередній рік
Звітний
рік
Товарообіг в тис. грн
44,52
47,8
Середньорічна вартість ОФ
1,3
1,32
Середньорічна чисельність робітників
0,22
0,21
фондовіддача
34,2
36,2
фондомісткість
0,03
0,027
фондоозброєність
5,9
6,3
Абсолютне відхилення товарообігу звітного року до попереднього
+ 3,28 (47,8-44,52)
Абсолютне відхилення середньорічної вартості ОФ звітного року до попереднього
+ 0,02 (1,32-1,3)
Абсолютне відхилення середньорічної чисельності робітників звітного року до попереднього
- 0,01 (0,21-0,22)
Рішення:
До узагальнюючих показників використання основних фондів відносяться: фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність праці та ін Показник фондовіддачі розраховується за формулою:
Ф0 = В/С0.ф
де В - річний випуск продукції в оптових цінах, млн.крб.;
Со.ф - середньорічна вартість основних фондів, млн.крб.
Підставляючи наші значення маємо:
1) Ф0 = 44,52 тис.грн. / 1,3 тис. грн. = 34,2
2) Ф0 = 47,8 тис. грн. / 1,32 тис. грн. = 36,2
Фондовіддача це коефіцієнт який характеризує рівень використання основних фондів підприємства.
Фондомісткість визначається за формулою:
Фе = СО.Ф / У
У нашому випадку:
1) Фе = 1,3 тис. грн / 44,52 тис. грн = 0,03
2) Фе = 1,32 тис. грн / 47,8 тис. грн = 0,027
Фондомісткість це показник зворотний показнику фондовіддачі він характеризує частку капітальних вкладень у витратах на організацію виробництва.
Фондоозброєність праці - відношення вартості основних виробничих фондів (СО.Ф.) до чисельності виробничого персоналу Ч. Даний показник характеризує рівень забезпеченості виробничого персоналу засобами виробництва.
Фв = СО.Ф / Ч
У нашому випадку:
1) Фв = 1,3 тис. грн / 0,22 тис. чол. = 5,9
2) Фв = 1,32 тис. грн / 0,21 тис. чол. = 6,3
У звітному періоді фондоозброєність підприємства зросла на 0,4, на що значною мірою вплинуло зниження середньорічної чисельності робітників на 0,01 тис. чол. (0,22 - 0,21) і збільшення середньорічної вартості основних фондів на 0,02 тис. грн. (1,32 - 1,3).
Завдання 81
За допомогою методу ланцюгових підстановок кількісно розрахувати вплив факторів на фондовіддачу. Зробити висновки.
Показники
план
факт
відхилення
Випуск продукції за 1 добу промислу, т
22
25
+ 3
Середня тривалість перебування судна на промислі, діб
102
108
+ 6
Середня вартість одного судна, млн. грн
2,5
2,6
0,1
Випуск продукції в період перебування судна на промислі, т
2244
(22т * 102сут.)
2700
(25т * 108 на добу)
456
Фондовіддача
897,6
1038,5
140,9
Рішення:
Спосіб ланцюгової підстановки є досить простим і наочним методом, найбільш універсальним з усіх. Він використовується для розрахунку впливу факторів у всіх типах детермінованих факторних моделей: адитивних, мультиплікативних, кратних і змішаних. Цей спосіб дозволяє визначити вплив окремих чинників на зміну величини результативного показника шляхом поступової заміни базисної величини кожного факторного показника в обсязі результативного показника на фактичну в звітному періоді. З цією метою визначають ряд умовних величин результативного показника, які враховують зміну одного, потім двох, потім трьох і т. д. факторів, допускаючи, що інші не міняються. Порівняння величини результативного показника до і після зміни рівня того чи іншого чинника дозволяє визначити вплив конкретного фактора на приріст результативного показника, виключивши вплив інших факторів. При використанні цього методу досягається повне розкладання.
Ознака, безпосередньо відноситься до досліджуваного явища і характеризує його кількісну сторону, називається первинним або кількісним. Ці ознаки: а) абсолютні (об'ємні), б) їх можна підсумовувати в просторі та часі. Як приклад можна привести обсяг реалізації, чисельність, вартість оборотних коштів і т. д.
Ознаки, пов'язані з досліджуваного явища не безпосередньо, а через один або кілька інших ознак і характеризують якісну сторону досліджуваного явища, називаються вторинними або якісними. Ці ознаки: а) відносні; б) їх не можна підсумовувати в просторі та часі. Прикладами можуть служити фондоозброєність, рентабельність і ін В аналізі виділяють вторинні фактори 1-го, 2-го і т. д. порядків, одержувані шляхом послідовної деталізації.
Показник фондовіддачі розраховується за формулою:
Ф0 = В/С0.ф
де В - річний випуск продукції в гуртових цінах, млн.крб.;
Со.ф - середньорічна вартість основних фондів, млн.крб.
1) Визначимо випуск продукції в період перебування судна на промислі.
2) Визначимо показник фондовіддачі.
Алгоритм розрахунку способом ланцюгової підстановки для цієї моделі виглядає наступним чином:
ВП план. = 22т. * 102 добу. = 2244 т.
ВП факт. = 25т. * 108 добу. = 2700 т.
ВП ум. = 25т. * 102 добу. = 2550 т.
Фактичний випуск продукції при плановій тривалості перебування судна на промислі збільшило б випуск продукції на 306т. (2550 - 2244).
Однак фактичне перебування судна на промислі 108 діб дало збільшення випуску продукції на 150т. (2700 - 2550)
Таким чином, перевиконання плану за обсягом випуску продукції на 456т. та зростання показника фондовіддачі стало результатом впливу наступних факторів:
а) збільшення випуску продукції за добу
+ 306т.
б) збільшення тривалості перебування судна на промислі
+ 150т.
Усього 456т. (306 + 150)
Завдання 124
Фонд оплати праці в базисному періоді склав 605 тис. грн, а в звітному - 670,5 тис. грн. Середнє списочное кількість робітників у базисному періоді - 2000 чол. Обсяг товарної продукції в звітному періоді збільшився на 8,5%. У структурі собівартості в базисному періоді частка витрат за статтею «Заробітна плата» склала 12%.
Проаналізувати вплив на собівартість продукції зміни витрат за статтею «Заробітна плата».
Рішення:
Якщо в базисному періоді частка витрат у структурі собівартості за статтею «Заробітна плата» складає 12%, то зі зростанням у звітному періоді фонду оплати праці на 65,5 тис. грн. (670,5 - 605,0) частка витрат у структурі собівартості складе 13,3% (670,5 * 12% / 605,0). Собівартість продукції в базисному періоді становить 5041,6 тис. грн. (605,0 * 100% / 12%). Збільшення фонду оплати праці у звітному періоді на 1,3% (13,3 - 12,0) призведе до зростання собівартості продукції на 65,5 тис. грн. (5041,6 * 1,3%).

Завдання 146
Розрахувати відхилення за показниками звітного року від попереднього, провести розрахунок відсутніх показників, зробити висновки. Формули розрахунку відсутніх показників повинні бути вказані.
показники
Попередній рік
Звітний рік
відхилення
1.Імущество підприємства
63200
64400
+ 1200
2.Собственний капітал
32520
33520
+ 100
3.Основні засоби за первісною вартістю
59980
59980
0
4.Виручка від реалізації (без ПДВ)
6437
6780
+ 343
5.Расходи на виробництво
5318
5430
+ 112
6. Валовий прибуток
1119
1350
+ 231
7.Чістая прибуток
801,4
820
+ 18,6
8.Рентабельность майна,%
1,27
1,28
+ 0,01
9.Рентабельность власного капіталу,%
2,46
2,48
+ 0,02
10.Рентабельность основних засобів,%
1,34
1,36
+ 0,02
11.Рентабельность продукції,%
15,1
15,1
0
12.Рентабельность основної діяльності,%
21,0
24,8
+ 3,8
13.Період окупності власного капіталу
40,6
40,8
+ 0,2
Рішення:
Ступінь прибутковості підприємства можна оцінити за допомогою показників рентабельності. Можна виділити наступні основні показники:
1) рентабельність продукції (окремих видів) (Rп) розраховується як відношення прибутку від реалізації продукції (Пр) до витрат на її виробництво і реалізацію (Зпр):
Rп = Пр / Зпр * 100%
2) рентабельність основної діяльності (Rод) - відношення прибутку від реалізації продукції до витрат на її виробництво і реалізацію:
Rод = Пр.в.п / Зпр.в.п * 100%
де Пр.в.п - прибуток від реалізації всієї продукції;
Зпр.в.п - витрати на виробництво і реалізацію продукції, що випускається;
3) рентабельність власного капіталу (Rс.к) - відношення чистого прибутку (Пч) до середньої вартості власного капіталу (Кс.с):
Rс.к = Пч / Кс.с
Цей показник характеризує, який прибуток дає кожен рубль, інвестований власником капіталу;
Аналогічно розрахуємо рентабельність основних засобів та рентабельність майна
4) період окупності капіталу (Т) - це відношення капіталу (К) до чистого прибутку (Пч).
Т = К / Пч
Цей параметр показує, через скільки років окупляться вкладені в дане підприємство кошти при незмінних умовах виробничо-фінансової діяльності.
У звітному періоді чистий прибуток підприємства зріс на 18,6 тис. грн. в порівнянні з попереднім періодом. Зростання показника рентабельності основної діяльності у звітному періоді на 3,8% показує, що після вирахування з отриманого доходу всіх витрат, пов'язаних з витратами на виробництво продукції та її реалізацію прибуток від кожною отриманою гривні в звітному періоді зросла на 0,04 коп. в порівнянні з попереднім періодом.

Список використовуваної літератури:
1. Артеменко В.Г., Беллендир І. Фінансовий аналіз. (Навчальний посібник) - М.: Видавництво «ДІС» НГАЕІЦ, 1997. - 128 с.;
2. Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу. М.: «Фінанси та статистика», 1998;
3. Горицька Н.Г. Бухгалтерський облік і фінансовий аналіз: практичний посібник. - К.: ТОВ «Редакція газети« Бухгалтерія. Податки. Бізнес », 2001 - 288 з.;
4. Калина А.В., Конєва М.М. Сучасний економічний аналіз і прогнозування. Методичний посібник. - К.: МАІП, 1997. - 273 з.;
5. Русан Н.А., Русак В.А. Основи фінансового аналізу. - Мінськ: ТОВ «Меркованне», 1995;
6. Савицька Т.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. - Мінськ: ІП Екоперспектіва, 1998. - 498 с.;
7. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. Фінанси підприємств: (навчальний посібник). - ИНФРА - М.: 1999 р .;
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Завдання
98.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Розробка програмних засобів аналізу графіка функції і рішення оптимізаційних завдань
Наукові основи економічного аналізу Поняття та значення економічного аналізу його місце в системі
Методи рішення завдань на побудову
Методи рішення логістичних завдань
Приклади рішення економетричних завдань
Педагогічна діяльність Рішення педагогічних завдань
Евристичні методи рішення творчих завдань
Економічна статистика Росії рішення завдань
Рішення практичних завдань в СУБД Access
© Усі права захищені
написати до нас