Рух позичкового капіталу

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Під міграцією капіталу у позичковій формі розуміють всі міжнародні переміщення капіталу, за винятком ПЗІ і ПІ. Позичкова форма ММК реалізується в наступних операціях:

видача державних і приватних позик;

придбання облігацій іншої країни, цінних паперів, векселів, трат іноземній компанії;

здійснення виплат за боргами;

міжбанківські депозити; міжбанківські та державні заборгованості.

Швидкі темпи зростання експорту позичкового капіталу і значні за обсягами повторювані операції на міжнародному рівні привели до формування наприкінці 60-х - на початку 70-х років XX століття світового ринку позичкового капіталу. Так, в кінці 80-х років сума чистих запозичень на міжнародному рівні становила 14% від усіх чистих запозичень на національних фінансових ринках. Якщо в 80-і роки міждержавні переміщення позичкового капіталу становили близько 30 млрд дол, то в 1994 близько 200 млрд доларів.

Світовий ринок позичкового капіталу (МРСК) являє собою систему відносин з акумуляції та перерозподілу позикового капіталу між країнами світового господарства, незалежно від рівня їх соціально-економічного розвитку. На практиці даний ринок виглядає як єдність і взаємодія ринків трьох рівнів: національних, регіональних, світового. Останнє означає, що стираються межі між цими ринками (так як спостерігається лібералізація міжнародних переміщень позичкового капіталу навіть у країнах, що розвиваються), скорочується ступінь автономності національних ринків (вони піддаються тим же потрясінь, що й світовий), зростає їх інтеграція і уніфікація операцій. Так, крах на Гонконгській фондовій біржі 23 жовтня 1997 ознаменував початок світової фінансової кризи, що охопила не тільки країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону, а й країни Західної Європи, США, Латинської Америки, Росію та інші. Падіння індексу корпоративних паперів на 14% у Гонконгу призвело до падіння курсів валют Малайзії, Сінгапуру, Філіппін, Індонезії та інших країн, на Нью-Йоркській фондовій біржі індекс Доу-Джонса впав на 554 пункти.

Як причини кризи виділяють:

• спекулятивні атаки, метою яких є отримання прибутку на різких коливаннях фінансових ринків;

• переоціненість фондових ринків, їх «перегрів», а так як за фазою підйому завжди слідує фаза спаду, багато менеджерів інвестиційних компаній переводять свої кошти на інші ринки;

• високий ступінь взаємозв'язку національних економік у системі світового господарства;

• інтернаціоналізація фінансових ринків, що почалася ще з 70-х років в рамках промислово розвинених країн, а в 90-і роки перемістилася і на регіон країн, що розвиваються.

Світовий ринок позичкового капіталу має складну структуру

Ведучими секторами світового ринку позичкових капіталів є світовий грошовий ринок і світовий ринок капіталів.

Міжнародні валютно-фінансові і кредитні організації

Міжнародні валютно-фінансові і кредитні організації відіграють все більш помітну роль у світовій економіці. По-перше, їхня діяльність дозволяє внести необхідний регулюючий початок і визначену стабільність у функціонування валютно-розрахункових відносин. По-друге, вони покликані служити форумом для налагодження валютно-розрахункових відносин між країнами, причому ця їхня функція незмінно підсилюється. По-третє, зростає значення міжнародних валютно-фінансових і кредитних організацій у сфері вивчення, аналізу та узагальнення інформації про тенденції розвитку і вироблення рекомендацій з найважливіших проблем світового господарства.

МВФ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) - одна з провідних міжнародних фінансово-кредитних організацій. Фонд заснований у 1944 р., реально він почав функціонувати в 1946 р. Місцеперебування - Вашингтон (США). У МВФ входять 182 країни, в тому числі Росія Ресурси формуються за рахунок внесків країн - членів Фонду.

Надання кредитів МВФ здійснюється у формі продажу Фондом вільно конвертованої валюти (ВКВ) на національну валюту країни-боржника, а погашається кредит за допомогою викупу національної валюти позичальником за ВКВ чи СДР

Ця організація надає вплив на економічні процеси в Росії через реалізацію програм фінансової стабілізації і коригувань платіжного балансу. У своїй діяльності МВФ керується принципом обумовленості, згідно з яким країни-члени можуть отримати від нього кредити лише за умови, що вони зобов'язуються проводити певну економічну політику. В якості таких умов МВФ зазвичай висуває скорочення бюджетного дефіциту, зниження темпів зростання грошової маси і підняття процентних ставок за кредитами вище рівня інфляції.

Кредити М ВФ є своєрідним лакмусовим папірцем для приватного капіталу. Це пояснюється тим, що, отримуючи кредит, країна зобов'язується проводити економічну політику, в результаті якої вона накопичить валютні резерви і, отже, зможе погашати борги приватним кредиторам.

Група Світового банку

Група Світового банку складається з п'яти тісно пов'язаних між собою інститутів, спільною метою яких є надання розвиненими країнами фінансової допомоги країнам, що розвиваються. У цю групу входять:

1. Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР)-головна складова групи Всесвітнього банку. Заснований 1945 зосереджує свої зусилля на наданні кредит щодо багатим країнам, що розвиваються. Часто цей банк називають Всесвітнім.

2. Міжнародна асоціація розвитку (MAP). Утворена I960 р. Здійснює надання особливо пільгових кредиті найбіднішим державам, що розвиваються, які не в змозі брати кредити у Світового банку.

3. Міжнародна фінансова корпорація (МФК). Заснований в 1956 р. Займається сприянням економічному зростанню країн, що розвиваються шляхом надання підтримки приватного сектора.

4. Міжнародне агентство з гарантування інвестицій (БАГІ). Створено в 1988 р. Здійснює заохочення іноземних інвестицій в державах, що розвиваються шляхом надання гарантій іноземним інвесторам від втрат, викликаних некомерційними ризиками.

5. Міжнародний центр з врегулювання інвестиційних спорів (МЦВІС). Заснований в 1966 р. Здійснює сприяння потокам міжнародних інвестицій шляхом надання послуг по арбітражному розгляду і врегулювання суперечок між урядами і іноземними інвесторами, проводить консультування, наукові дослідження, має інформацію про інвестиційний законодавстві різних Країн.

МБРР - Світовий банк

Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), як уже зазначалося, часто називають Світовим банком. Його місцеперебування - Вашингтон (США). В даний час він об'єднує більше 180 країн світу.

В даний час МБРР сконцентрував свою увагу на наданні допомоги державам, що розвиваються, і країнам з перехідною економікою, в тому числі СНД. Росія стала членом МБРР 16 червня 1992 На відміну від МВФ, діяльність якого актуальна в періоди короткочасних макроекономічних криз, МБРР займається проблемами довгострокового економічного розвитку. Пріоритетними для МБРР є такі структурні перетворення, як лібералізація зовнішньої торгівлі, приватизація, реформи системи освіти і охорони здоров'я, інвестиції в інфраструктуру. МБРР видає довгострокові позики, як правило, на комерційних умовах, хоча бідним країнам надаються кредити за пільговими, сильно заниженими процентними ставками. Банк спеціалізується на двох видах кредитів. Цільові кредити призначаються для фінансування конкретних інвестиційних проектів, наприклад, будівництво доріг, мостів або електростанцій. Програмні кредити покликані допомогти уряду здійснити структурні реформи в ключових галузях економіки, наприклад, провести лібералізацію зовнішньоекономічних зв'язків. У цьому випадку кредит - не забезпечення певного інвестиційного проекту, а засіб загального фінансування державного бюджету відповідно до кардинальних змін в економічній політики.

BMP

Банк міжнародних розрахунків (БМР) - перший міждержавний банк, організований в Базелі (Швейцарія) в 1930 р. як міжнародний банк, який координує дії національних банків. Його засновниками були банки Великобританії, Франції, Італії, Німеччини, Бельгії, Японії і група американських банків на чолі з банкірським будинком Моргана.

Головним завданням БМР було полегшення розрахунків за репатріаційних платежах Німеччини і військовим боргами. У його функції входило також сприяння співробітництву центральних банків і розрахунків між німі.Свою основну функцію координатора центральних банків провідних розвинутих країн БМР зберігає досі.

ЄБРР

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) - третя впливова кредитна організація. Він був створений в 1991 р. (приступив до операцій у квітні 1991 р.) спеціально для надання допомоги країнам Центральної та Східної Європи і колишнього СРСР на етапі ринкових перетворень. Місцеперебування - Лондон (Великобританія). У ЄБРР входить 59 країн.

Росія є найбільшим одержувачем допомоги від ЄБРР. У Росії ЄБРР діє за такими напрямками: зміцнення дрібного бізнесу і нових приватних підприємств; зміцнення фінансової системи в Росії; створення можливостей для "ступа російських підприємств до інвестиційного капіталу. Особлива роль відведена програмами фінансування зовнішньоторговельних операцій. ЄБРР взаємодіє зі своєю спорідненою організацією - МБРР, з Паризьким і Лондонським клубами кредіторов.Целі ЄБРР полягають в тому, щоб здійснювати фінансову допомогу новим країнам Євразії і Східної Європи у проведенні ек-х реформ, зокрема у фінансуванні "програм приватизації" та заохочення "приватної ініціативи" і "духу підприємництва". Більш ефективною була б діяльність цього банку, якщо б його керівництво перейшло на форми співпраці з новими державами безпосередньо на рівні самих банківських організацій, наприклад, через навчання їх персоналу сучасним методам роботи банків у розвинених країнах ринкової економіки або в нових інд-х країнах, в яких вони діють з високою ефективністю.

Список літератури

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://www.shpori4all.narod.ru/


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
22.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Ринок позичкового капіталу 2
Ринок позичкового капіталу 3
Ринок позичкового капіталу
Ринок позичкового капіталу 2 лютого
Особливості ринку позичкового капіталу Латинської Америки
Особливості функціонування позичкового капіталу Ринок позичкових капіталів
Міжнародний рух капіталу
Міжнародний рух капіталу та інвестицій
шляхом надання кредитів організовує й обслуговує рух капіталу забезпечує його залучення акумуляцію
© Усі права захищені
написати до нас