Роль і значення інформаційно-виховної роботи з формування морально-психологічної

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ВІЙСЬКОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ

кафедра інформатики та управління

Курсова робота

курсанта 4-го курсу 4-го факультету

курсанта ДВОРСЬКИЙ Станіслава Володимировича

ТЕМА: РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ.

керівник: кандидат історичних наук

капітан 1 рангу Девятеріков О.М.

захищена оцінка

"___"_________ 2004року "________"

МОСКВА 2004

ЗМІСТ.

1 Вступ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... .... ... ... 3

2 Питання 1 Сутність і значення інформаційно-виховної роботи, види, форми, методи, сили і засоби ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 5

3 Питання 2 Практичне застосування інформаційно-виховної роботи з формування морально-психологічної стійкості (на прикладі діяльності Сухопутних військ). ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... 19

4 Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .31

5 Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .33

ВСТУП

Історичний досвід і сучасна військова практика переконливо свідчать про залежність рівня бойової виучки і бойової готовності військ, організованості та дисципліни, перемог і поразок на полі бою від цілого ряду соціально-політичних, економічних, військово-технічних і морально-психологічних факторів. Великий вплив на бойову готовність військ надають зброю і бойову техніку. Чим вони досконаліше, ніж вище їхню перевагу над технікою і зброєю супротивника, тим більше шансів на досягнення перемоги на полі бою.

Однак, як би не була велика роль технічної оснащеності військ, навіть найдосконаліша техніка і першокласну зброю не можуть самі по собі забезпечити бойову готовність частин та підрозділів, їх здатність відбити напад ворога і розгромити його. Техніка і зброя приводяться в рух і управляються людиною. Отже, висока бойова готовність військ у величезній мірі залежить від людей, що володіють цією технікою й використовують її як в мирних умовах, так і в бою, тобто від людського фактора, від морально-психологічної гарту, бойової виучки і фізичної витривалості воїнів.

Основу морально-психологічної стійкості становить морально-психологічний фактор, через який, в кінцевому рахунку, проявляються й інші чинники, такі як бойова виучка і професійну майстерність, фізичне загартування і витривалість, дисциплінованість і організованість, які надають величезний вплив на бойову готовність військ, поведінка людини в бою, готовність воїнів переносити випробування війни і добиватися перемоги над супротивником. Поряд з матеріальними та іншими чинниками морально-психологічний фактор визначає бойову готовність Збройних Сил, здатність протистояти негативному впливу противника на свідомість, почуття і волю особового складу і своєчасно відновлювати боєздатність військ.

Таким чином, об'єктом даної роботи є інформаційно-виховна робота як фактор морально-психологічної стійкості військ, а предметом роль і значення інформаційно-виховної роботи з формування морально-психологічної стійкості частин і підрозділів.

На підставі вищесказаного метою даної роботи ставиться:

Розкрити роль і значення інформаційно-виховної роботи з формування морально-психологічної стійкості військовослужбовців.

Досягнення даної мети вбачається у вирішенні наступних завдань:

- Розкрити суть і значення, види інформаційно-виховної роботи.

- Розкрити види, форми, методи, сили і засоби інформаційно-виховної роботи.

- Показати конкретний приклад інформаційно-виховної роботи.

ПИТАННЯ I. Сутність і значення морально-психологічного забезпечення військ.

Морально-психологічний фактор - найважливіше і невід'ємне доданок бойової готовності та боєздатності Збройних Сил, могутності держави. Зміст морально-психологічного чинника визначається сукупністю політичних, моральних, правових, історичних, філософських, релігійних та інших знань, ідей, поглядів, почуттів; силою і спрямованістю волі; ставленням людини до цілей і характеру війни.

Вся службово-бойова діяльність у Збройних Силах є суворе випробування моральних, фізичних і психічних можливостей військовослужбовців. В умовах сучасної міжнародної, військово-політичної, морально-психологічної та інформаційної обстановки, зростання фізичних і психологічних навантажень на особовий склад, загострення інформаційно-психологічного протиборства успішне виконання Збройними Силами завдань із забезпечення військової безпеки Російської Федерації багато в чому буде визначатися ступенем мобілізованості і спрямованості моральних і психологічних можливостей людей, урахуванням закономірностей функціонування людської психіки. Говорячи інакше, рівнем морально-психологічного стану людей, що дозволяє успішно виконувати службово-бойові завдання.

Морально-психологічний чинник відіграє велику роль у ході бойових дій. Його стан визначає морально-психологічну готовність і здатність особового складу діяти в умовах високого динамізму, маневреності, швидкоплинності, просторового розмаху бойових дій, граничного напруження сил сторін і масових втрат. Він забезпечує психологічну стійкість військ при застосуванні противником зброї масового ураження, допомагає витримати величезні морально-психологічні навантаження, зберегти ясність думки, тверду волю і боєздатність.

«Сучасні методики прогнозування і підрахунку психогенних втрат показують, що вони можуть становити в ході бойових дій із застосуванням звичайних засобів ураження до 50%, а в разі застосування ня (загрози застосування) ЗМУ - до 70-75% від загального обсягу фізич ських втрат» 1. Від стану морального духу багато в чому залежать величина психогенних втрат, терміни відновлення морально-психологічної дієздатності особового складу. Ось чому дуже важливо при організації бою враховувати, що масові, безперервно зростаючі фізичні втрати, зараження місцевості, пожежі, порушення системи управ ління і життєзабезпечення, гострий дефіцит медичної допомоги, а також інші чинники можуть зробити деморалізуючий вплив на особовий склад, позбавити його здатності думати , розуміти, управляти собою.

Морально-психологічний стан військ.

«Морально-психологічний стан особового складу - це обу словленное впливом соціальних, матеріально-технічних і природних факторів та обставин щодо стійкий стан мобілізованості і налаштованості моралі і психіки військовослужбовців, психології військових підрозділів і частин на рішення бойових і службових завдань, ступінь психологічної готовності і здатності особового складу виконувати ці завдання ».

Сформоване морально-психологічний стан обумовлює ступінь впевненості особового складу в справедливості виконуваних завдань, в правильності політики, що проводиться військово-політичним ру проводом держави, що дозволяє успішно вирішувати бойові та службовому поступу завдання, поступати відповідно до вимог військової при сягі і військових статутів, федеральних та інших законів, наказів командирів і начальників. «Морально-психологічний стан військ визначається: глибоким усвідомленням військовослужбовцями цілей війни; духовно-моральної готовністю до виконання бойових завдань і твердою волею до перемоги; психологічною стійкістю; високим професіоналізмом і фізичними підготовленістю; ефективністю системи управління , ве рій у командирів (начальників); постійної і цілеспрямованою роботою з вироблення і нарощуванню морально-бойових якостей; своєчасним і всебічним матеріально-побутовим забезпеченням військ, задоволенням потреб і запитів військовослужбовців; якісної організацією відновлення боєздатності військ, включаючи психологічну реабілітацію та відновлення духовних сил »1.

Основні зусилля державних органів, командирів, штабів, виховних та інших структур військового управління при вирішенні завдань формування та підтримки військах високого морально-психологічного стану направляються: на вироблення та реалізацію державної політики щодо підвищення престижу військової служби, її соціальної значущості і ролі в зміцненні російської державності; виховання особового складу на вітчизняних історичних, військових традиціях; всебічну підтримку героїко-патріотичної складової в культурі та мистецтві; формування і послідовне здійснення державних заходів з підтримки і нарощування морального духу військ; зміцнення єдиноначальності, організованості, правопорядку і військової дисципліни; вдосконалення морального і матеріального стимулювання професійного зростання військовослужбовців, активності, ініціативи, сумлінного виконання ними обов'язків військової служби; забезпечення професійної адаптації, психологічної та соціальної реабілітації військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей. Об'єктивну основу морально-психологічного стану військ складають склалися в державі соціально-політичні, економічні відносини. Чим досконаліше державний устрій, стабільніше соціально-політичні та економічні відносин у суспільстві, тим більше у державних органів, вищого військового керівництва, офіцерських кадрів армії і флоту можливостей для створення ефективної системи підтримки військах високого морального духу і психологічної стійкості особового складу в мирний і воєнний час.

Важливу методологічну та практичну функції в підтримці в армії і на флоті високого морального духу виконують склалися в державі правові відносини. Їх значення визначається специфічними особливостями морально-психологічного стану військ, перш за все такими, як необхідність неухильно виконувати вимоги військової присяги, детальна регламентація моральних правил поведінки військовослужбовців, висока відповідальність за виконання військового обов'язку, строгість і невідворотність покарання за порушення духовно-моральних норм і т. д.

Закріплюючи за допомогою правових норм обов'язкові правила військової дисципліни, держава регулює поведінку і діяльність військовослужбовців, забезпечує в армії і на флоті необхідний порядок, визначає засоби підтримки військової дисципліни і попередження її порушень.

«Слід також мати на увазі, що морально-психологічний стан ня військ регулюється не тільки правовими, а й духовно-моральними нормами поведінки, особистими переконаннями військово службовців, розумінням необхідності виконання покладених на них обов'язків в інтересах всього суспільства, усвідомленням особистої від ветственности за безпеку своєї Батьківщини ». 1

«Виховання у військовослужбовців патріотичної свідомості, вірності військовому обов'язку, військової присяги, готовності до захисту Вітчизни, ви сокой духовності і загальної культури, інших духовно-моральних і бойових якостей є одним з основних напрямів діяльності військових кадрів по зміцненню морально-психологічного стану особового складу армії і флоту ». 2

З метою формування у молодих людей духовно-моральних ка якостей захисника Вітчизни багато має робитися ще до призову на дійсну службу. На жаль, ці можливості не завжди ис користуються належним чином для виховання у населення, особливо у молоді, усвідомленого розуміння необхідності та корисності ратно го праці. Є чимало фактів, коли зусилля державних і неза лежно засобів масової інформації, освітніх установ, творів літератури та мистецтва спрямовуються не на виховання гідних захисників Вітчизни, а на пропаганду ідей пацифізму, на формування у суспільстві негативного ставлення до Збройних Сі лам до військової служби, виконання військового обов'язку. Цим завдається величезна шкода справі зміцнення оборони країни.

ВИДИ, ФОРМИ, МЕТОДИ, СИЛИ І ЗАСОБИ

МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬК

Успішне вирішення завдань морально-психологічного забезпечення в мирний і воєнний час, в значній мірі залежить від вмілого застосування командирами, штабами, виховними структурами, іншими органами військового управління і посадовими особами різних видів, форм, методів, сил і засобів впливу на свідомість і поведінку воїнів з метою формування у них духовно-моральних, бойових і психологічних якостей, необхідних для виконання завдань підготовки і ведення бойових дій.

Історичний досвід свідчить, що види, форми, методи, сили та засоби морально-психологічного забезпечення не є незмінними. Вони змінюються в залежності від конкретних історичних, соціально-політичних, військово-технічних умов, цілей і завдань підготовки військ.

Сутність, значення та основні форми інформаційно-виховної роботи.

Провідну роль у системі морально-психологічного забезпечення у мирних умовах і в бойовій обстановці відіграє інформаційно-виховна робота. Інформаційно-виховна робота - це система цілеспрямованих, узгоджених заходів, здійснюваних в повсякденному житті та бойової діяльності військ державним і військовим керівництвом країни, командирами, виховними та іншими органами військового управління і посадовими особами Збройних Сил, військовими засобами масової інформації.

Головне завдання інформаційно-виховної роботи полягає у формуванні в особового складу системи моральних якостей, норм, принципів і переконань, у розвитку моральних мотивів ство натільної і сумлінного виконання військового обов'язку в мирний час і в бою.

«У воєнний час в інформаційно-виховної роботи віз розтане роль морально-політичних аспектів, пов'язаних з мобілізуючою цією особового складу на розгром ворога. Основна увага зосереджується на роз'ясненні військово-політичної обстановки, причин, цілей, характеру розв'язаної війни, викритті її справжніх винуватців, обгрунтуванні необхідності збройного захисту Вітчизни, фор мування у воїнів переконаності в справедливості справи, за яку вони б'ються з ворогом »1.

Основними формами інформаційно-виховної роботи є: суспільно-державна підготовка офіцерів, прапорщиків (мічманів), солдатів (матросів), сержантів і старшин, цивільного персоналу Збройних Сил; різні форми інформування особового складу (військово-політичний, правовий, технічний, медичний та інші види інформування).

Крім того, в інтересах інформаційно-виховної роботи можуть активно використовуватися: науково-практичні та науково-теоретичні конференції; прослуховування та перегляд інформаційних радіо-і телепередач, відео-і аудіоматеріалів; тематичні вечори і збори військовослужбовців; пряме звернення командування до особового складу; зустрічі особового складу з командуванням, ветеранами війни і праці, державними діячами; виступи перед особовим складом досвідчених воїнів, раніше брали участь у бойових діях; робота офіцерів виховних органів у бойових порядках; лекції і доповіді, групові та індивідуальні бесіди, різноманітні форми друку, наочної агітації і ін

Громадсько-державна підготовка - основна форма інформаційно-виховної роботи у мирний час, найважливіший засіб формування в особового складу наукового світогляду, озброєння знаннями в галузі суспільних наук, роз'яснення основ державної і військової політики і національної безпеки, призначення Збройних Сил, виховання у воїнів високих духовно -моральних і бойових якостей, норм і правил поведінки в різних ситуаціях при виконанні завдань захисту Вітчизни.

Громадсько-державна підготовка проводиться відповідно до розкладу занять з навчально-бойової та гуманітарної підготовки військовослужбовців, на основі установок, планів і програм Головного управління виховної роботи Збройних Сил РФ.

«Найбільш поширеною формою інформаційно-виховної роботи у мирний і воєнний час є інформування особового складу, спрямоване на своєчасне надано ня воїнам вкрай необхідних для успішної повсякденної навчальної та бойової діяльності відомостей соціально-політичного, бойового, під енно-технічного та побутового характеру». 1

У залежності від часу, термінів і частоти наданої інформації інформування буває плановим і оперативним (за фактом події), а в залежності від змісту повідомлюваного відомостей - військово-політичним, бойовим, військово-технічним, правовим, медичним та ін

У процесі військово-політичного інформування першочергова увага приділяється висвітленню військово-політичної обстановки у світі та суміжних з Росією державах, доведення до особового складу відомостей про соціально-політичної та психологічної ситуації в нашій країні, в районі бойових дій, місцях дислокації військ, а також на території супротивника.

Військово-технічне інформування спрямоване на підвищення рівня військово-технічних знань і бойової виучки особового складу і містить відомості про нові види озброєння, його тактичних і технічних характеристиках, способах і досвіді їх бойового застосування. Значне місце відводиться інформування особового складу про озброєння і бойової техніки супротивника.

Правове інформування включає в себе заходи, спрямовані на роз'яснивши воїнам правових норм військової діяльності, законодавчих та інших нормативних актів, що стосуються прав, обов'язків і відповідальності військовослужбовців при виконанні військового обов'язку.

Медичне інформування передбачає повідомлення особовому складу відомостей про санітарно-епідеміологічну обстановку в місцях дислокації і в районі бойових дій, озброєння воїнів знаннями, вміннями і навичками збереження здоров'я, медичного забезпечення та надання першої допомоги пораненим і хворим в бойовій обстановці.

Прийнято розрізняти два види інформування: а) "зверху-вниз" і б) "знизу-вверх". Інформування "зверху-вниз" здійснюється вищестоящими командирами, штабами, виховними структурами та іншими органами військового управління з метою надання підлеглому особовому складу підрозділів і частин відомостей та інформації, спрямованих на формування у воїнів правильних уявлень про внутрішню і "зовнішню політику держави, цілі та завдання війни, характер майбутніх бойових дій, тобто даних, що спонукають до ефективного виконання поставлених бойових завдань.

«До роботи з інформування особового складу залучаються командири, офіцери штабів і виховних органів. У ряді місць створюються позаштатні групи оперативного інформування, до складу яких включаються найбільш підготовлені та досвідчені офіцери частин і з'єднань. З інформаторами проводяться інструктивні заняття, на яких офіцери озброюються прийомами і методами інформаційної роботи ». 1

З метою інформування вищого командування про стан справ у частинах використовуються різні форми усній та письмовій інформації, а також особисте спілкування командирів та офіцерів-вихователів з ​​воїнами, їх участі у виконанні навчальних і бойових завдань. Крім того, в інтересах інформування використовуються письмові доповіді командирів і офіцерів-вихователів, їх участь у роботі різних нарад, зборів бойового активу та ін

Джерелом постійної інформації "знизу-вверх" є донесення з частин, в яких викладаються хід бойових дій, зміст, форми і методи виховної роботи, наводяться приклади мужності та відваги воїнів, відомості про бойові втрати, визначаються заходи щодо зміцнення морального духу військ.

«Не завжди в якості основного джерела інформації про стан справ у частинах, виконанні бойових завдань і політико-моральний стан військ використовувалося особисту участь командирів, офіцерів-вихователів у бойових діях». 2

Військовий досвід переконливо свідчить, що добре поставлена ​​інформація - важлива складова частина технології управління. Вона дає позитивний ефект тоді, коли є оперативною, правдивою, злободенною, всебічної, систематичної, відповідає на всі питання, необхідні для оцінки морально-психологічного стану та вжиття заходів щодо його зміцнення. При організації інформування дуже важливо вміло використовувати різноманітні джерела та способи отримання відомостей про морально-психологічному стані і в оінской дисципліни особового складу, бойової виучки, результати навчальної та бойової діяльності. Вирішальну роль відіграють безпосереднє вивчення командирами, штабами, офіцерами виховних органів стану справ у частинах і підрозділах, участь у виконанні навчальних і бойових завдань, постійне спілкування з усіма категоріями лич ного складу.

Методи інформаційно-виховної роботи.

Інформаційно-виховна робота має багатим арсеналом методів впливу на свідомість і поведінку воїнів в мирних умовах і в бойовій обстановці. Основним методом інформаційно-виховної роботи є переконання - вплив словом і ділом на свідомість і поведінку воїнів з метою формування духовно-моральних і бойових якостей воїна-громадянина, захисника Вітчизни.

Переконувати - значить, спираючись на дані науки, логічні висновки достовірні факти і практичний досвід, впливати на свідомість і поведінку воїнів з метою формування глибокої впевненості в правильності державної політики, справедливості завдань Збройних Сил, що вирішуються в мирний час і в бойовій обстановці, вимог військової присяги і статутів, наказів командирів і начальників. У процесі переконання політичні, моральні, правові ідеї і норми, вимоги військового обов'язку перетворюються в особисті переконання, в систему мотивів поведінки, керівництво до дії при виконанні навчальних, службових і бойових завдань. "Найголовніша дорога людського виховання, - писав К. Д. Ушинський, - є переконання, а на переконання можна тільки діяти переконанням". 1

Успіх переконання досягається пристрасністю, емоційністю вихователя, його здатністю за допомогою слова, жестів, справи та інших способів впливу на свідомість і поведінку воїнів домогтися від них певних дій. Важливе значення у досягненні ефек тивного переконання мають чарівність командира, офіцера-вихователя, їх вміння розташувати до себе людей, порозумітися, завоював вать довіру підлеглих доброзичливим, товариським ставлення ням, повагою та турботою про них.

Першорядне місце в системі методів інформаційно-виховної роботи, особливо в бойовій обстановці, належить особистому прикладу командира, начальника, офіцера-вихователя.

Заохочення - ефективний засіб виховання. Воно завжди має бути доцільним, своєчасним і гласним, відповідати ступеню заслуг воїна, застосовуватися за досягнутий результат, за виявлену старанність, працьовитість, ініціативу і творчість, за мужність і героїзм в бою. Важливо, щоб командири і начальники при застосуванні різних заохочень поєднували матеріальні і моральні види стимулювання діяльності окремих воїнів і військових колективів, і вміло обгрунтовували мотиви заохочення військовослужбовців.

У практиці виховної роботи може застосовуватися метод критики дій і вчинків воїнів і військових колективів. Суть цього методу полягає в постійному аналізі командирами і начальниками діяльності кожного військовослужбовця, виявленні в ній недоліків і прорахунків, відкритому і обгрунтованому висловлюванні суджень про помилки та недоліки в роботі особового складу в мирних умовах і в бойовій обстановці,, про причини, що їх породжують, і шляхи їх усунення.

Метод критики дій і вчинків воїнів сприяє утвердженню в частині, підрозділі атмосфери нетерпимості до недоліків, сприяє формуванню громадської думки, який засуджує їх, високої відповідальності за виконання військового обов'язку, наказів командирів і начальників.

Допоміжним методом виховання є примус, що застосовується до окремим військовослужбовцям, чиї дії і вчинки суперечать вимогам статутів і наказів командирів і начальників. Суть методу примусу полягає в застосуванні по відношенню до воїна, який порушив закон і військові статути, таких прийомів і способів впливу, які в кінцевому підсумку примусили б його чесно і сумлінно виконати покладені на нього обов'язки.

Командири, офіцери-вихователі повинні виходити з того, що примус, різні покарання необхідно застосовувати в крайніх випадках. В арсеналі формування у воїнів високих морально-політичних, бойових і психологічних якостей захисника Вітчизни, з попередження негативних явищ є чимало Інших методів і прийомів впливу на їх свідомість і поведінку. Необхідно вміло поєднувати примус з переконанням, роз'ясненням воїну його провини, тяжкості проступку, наданням йому допомоги у виправленні.

Сили і засоби інформаційно-виховної роботи.

Важливу роль у загальній системі морально-психологічного забезпечення, поряд з формами та методами грають різні сили і засоби інформаційно-виховної роботи. У сучасних умовах основними силами, що залучаються до організації та проведення інформаційно-виховної роботи у мирний і воєнний час, є; командири всіх ступенів, штаби, органи виховної роботи, юридичні органи Збройних Сил, інші органи військового управління та посадові особи; військові та цивільні культурно -освітні установи; федеральні та військові установи масової інформації; різноманітні інформаційно-методичні центри, інформаційні пункти, позаштатні групи інформування та ін Важливі функції у структурі сил інформаційно-виховної роботи виконують заступники командирів з виховної роботи та інші офіцери-вихователі частин і підрозділів.

У сучасних умовах провідну роль в системі засобів інформаційно-виховної роботи відіграють засоби масової інформації: система державного теле-і радіомовлення, центральна, місцева та військова печатка, технічні засоби виховання та інформації, стаціонарні і рухливі поліграфічні засоби.

Як у мирних умовах, так і в бойовій зупинці одним з основних засобів впливу на особовий склад є центральна, місцева та військова печатка. Незважаючи на конкуренцію, що посилюється з боку радіо і телебачення, друк, як і раніше є найважливішим джерелом інформування особового складу, зміцнення морального духу, формування психологічної стійкості військ. Потреба особового складу в отриманні різноманітної інформації з газет, журналів і дру гих періодичних видань, як і раніше, залишається високою за умови її оперативності, правдивості та об'єктивності.

Виходячи зі змісту вищесказаного, можна зробити наступні висновки:

- Морально-психологічний стан особового складу - це обумовлене впливом соціальних, матеріально-технічних і природних факторів та обставин щодо стійкий стан мобілізованості і налаштованості моралі і психіки військовослужбовців, психології військових підрозділів і частин на рішення бойових і службових завдань.

- В даний час є проблеми з реалізацією функцій з формування морально-психологічної стійкості військ, пов'язано це з проблемами комплектування армії офіцерськими кадрами.

- Основними формами інформаційно-виховної роботи є: суспільно-державна підготовка офіцерів, прапорщиків (мічманів), солдатів (матросів), сержантів і старшин, цивільного персоналу Збройних Сил; різні форми інформування особового складу (військово-політичний, правовий, технічний, медичне та інші види інформування).

- Найбільш поширеною формою інформаційно-виховної роботи у мирний і воєнний час є інформування особового складу

- Інформаційно-виховна робота має багатим арсеналом методів впливу на свідомість і поведінку воїнів в мирних умовах і в бойовій обстановці.

Питання 2 Практичне застосування інформаційно-виховної роботи з формування морально-психологічної стійкості (на прикладі діяльності Сухопутних військ).

Під повсякденною діяльністю Сухопутних військ розуміється цілеспрямований процес підтримки постійної бойової, мобілізаційної та морально-психологічної готовності органів управління об'єднань, з'єднань, частин і підрозділів до вирішення поставлених перед ними завдань у мирний час і в бойовій обстановці 1.

Повсякденна діяльність Сухопутних військ у мирний час включає навчально-бойову (бойову підготовку), службову (службу військ) і господарську діяльність. Крім того, за рішенням органів державної влади, Сухопутні війська в мирний час можуть залучатися до проведення спеціальних операцій: виконання миротворчих завдань у різних регіонах земної кулі, сприяння внутрішнім військам у локалізації соціально-політичних і міжнаціональних конфліктів на своїй території, проведення контртерористичних операцій, надання допомоги населенню в ліквідації наслідків стихійних лих, виконання завдань в умовах надзвичайного стану та ін

У воєнний час основу повсякденній діяльності Сухопутних військ становлять бойові дії. Провідна роль у загальній структурі повсякденній діяльності Сухопутних військ у мирний час належить бойової підготовки - системі заходів щодо навчання та військовому вихованню особового складу, слаживанию підрозділів, частин і з'єднань для ведення бойових дій і виконання інших завдань відповідно до їх призначенням.

Морально-психологічна стійкість в бойовій підготовці.

Основними видами бойової підготовки Су хопутних військ є тактична, вогнева, технічна, стройова і фізична підготов ка 2. Всі вони пред'являють виключно високі вимоги до духовно-моральним, пси хологіческім і фізичним якостям особового складу і вимагають хо рошо організованого та змістовного морально-психологічного забезпечення. Разом з тим у кожному з основних видів бойової підго товки Сухопутних військ за умови гарної організації закладені величезні можливості для формування у воїнів високих морально-політичних якостей, психологічної стійкості, здатності стійко переносити всі тяготи і позбавлення військової служби, сміливо і рішуче діяти в бою.

Одночасно відбувається формування особистості бійця, його морально-психологічних якостей, виробляється психологічна стійкість.

У процесі формування морально-психологічної стійкості враховується, що вплив вогневої підготовки на психіку воїна тим сильніше, чим повніше на навчальних заняттях моделюється обстановка бою, бойових дій військ в цілому. Це досягається як ускладненням умов тренувань і занять, так і роз'яснювальною роботою, мобілізуючою свідомість воїнів на успішне виконання вогневої завдання.

Не менш важливо у підготовці військ використовувати аналіз і розбір результатів стрільб, пусків ракет. Цю роботу потрібно проводити так, щоб у воїнів, невдало виконали вправу, не виникало почуття невпевненості у своїх силах, а, навпаки, з'являлося прагнення до виправлення виявлених помилок шляхом більш глибокого вивчення зброї та інтенсивних тренувань.

Великими можливостями для формування у воїнів моральної переваги над супротивником і високої психологічної стійкості розташовують заняття з технічної підготовки. Добре організовані заняття на бойовій техніці викликають у солдатів обгрунтовану віру в її надійність, можливість використання в бою, формують почуття впевненості у перемозі. Техніка вимагає грамотного Догляду та обслуговування і тим самим розвиває у воїнів прагнення до організованого виконання своїх обов'язків, своєчасному проведенню регламентних і ремонтних робіт.

Велике закаливающее вплив на воїнів надає робота на бойовій техніці при вчиненні тривалих і напружених маршів у різних умовах місцевості, погоди і видимості, через природні та штучні перешкоди, зони зараження, пожеж, руйнувань, на плаву і під водою.

Великий вплив на морально-психічний стан воїна надають стройова і фізична підготовка. У процесі стройової підготовки у воїнів виробляється така важлива якість, як вміння розуміти і чітко виконувати команди командира, формуються навички узгоджених дій у складі підрозділу, розвиваються витривалість, координація рухів, відточуються й отримують розвиток дисциплінованість і зібраність, прагнення в будь-якій обстановці бути підтягнутим і охайним. У ході фізичної підготовки військовослужбовці зміцнюють не тільки фізичне здоров'я, але й нервову систему, що визначає вольове поведінка людини.

Вінцем бойової підготовки є тактична підготовка, яка зосереджує в собі всі інші види підготовки військ. У ході тактичної підготовки, на ротних, батальйонних і дивізійних навчаннях вирішуються завдання всебічної комплексної підготовки воїнів, підрозділів і частин. На навчаннях закріплюються і вдосконалюються якості, необхідні воїну для сучасного бою. Одночасно командири, штаби, офіцери виховних структур набувають досвід організації та проведення морально-психологічного забезпечення у складній і напруженій обстановці сучасного бою.

Морально-психологічне забезпечення спеціальних операцій

Важливе місце у роботі командирів, штабів, виховних органів Сухопутних військ відводиться інформаційно-виховної роботи в спеціальних операціях. Сухопутні війська за рішенням політичного керівництва країни можуть залучатися до виконання миротворчих завдань за кордоном Російської Федерації (на території іноземних держав). Особливості ИВР у миротворчій діяльності обумовлюються характером стоїть завдання (припинення збройного конфлікту, розведення ворогуючих сторін, проведення гуманітарних операцій тощо), особливостями політичного та військового керівництва миротворчим контингентом, військово-політичною ситуацією на території іноземної держави, ставленням місцевого населення до наших військам та іншими обставинами.

Основними завданнями ИВР у миротворчих операціях є: інформування і роз'яснення особового складу державної політики в галузі оборони і безпеки Російської Федерації; досягнення морально-психологічного переваги над силами протиборчих сторін у складній, різко мінливій обстановці; забезпечення психологічної стійкості особового складу і зниження психогенних втрат; підтримання організованості та військової дисципліни у підрозділах; надійний захист особового складу від інформаційно-психологічного впливу ворогуючих сторін.

При виконанні завдань ИВР в миротворчих операцій першорядну увагу звертається на всебічну духовно-моральну, психологічну та професійну підготовку особового складу до виконання миротворчих функцій; запобігання випадків можливого втягування миротворчого контингенту в конфлікт між ворогуючими сторонами; підтримку морально-психологічного стану особового складу в умовах перебування на території іноземної держави, відриву від Батьківщини, звичних умов життя; дотримання суворого нейтралітету, недопущення односторонніх симпатій та подвійного стандарту при прийнятті рішень на дії у відповідь.

Вкрай важливо враховувати і вміло долати обмежені можливості у веденні інформаційно-психологічного протиборства та культурно-дозвільної роботи з особовим складом, що знаходяться далеко від Батьківщини.

За рішенням вищих державних органів Сухопутні війська можуть залучатися до сприяння військам МВС, ФСБ, ФПС, МНС та іншим у проведенні операцій з локалізації соціально-політичних і міжнаціональних, у тому числі озброєних, конфліктів на своїй території.

ИВР в операціях з локалізації та припинення конфліктів являє собою комплекс узгоджених і взаємопов'язаних за метою, завданням, місцеві і часу одночасних або послідовних заходів інформаційно-виховної, психологічної, військово-соціальної, культурно-дозвільної роботи та захисту особового складу від негативного інформаційно-психологічного впливу , спрямованих на досягнення високого морально-психологічного стану особового складу з метою успішного ви конання поставлених завдань 1.

Основними завданнями ИВР в операціях з локалізації та припинення конфліктів є:

- Роз'яснення особовому складу соціально-політичних, економічних, національних та інших причин виникнення конфлікту і завдань контингенту за його локалізації і припинення;

- Підтримка високого морально-політичного і психологічного стану особового складу;

- Постійний аналіз морально-політичної, соціальної, психологічної та військової обстановки в районі конфлікту та інформування про неї особового складу; встановлення контактів з місцевим населенням та проведення з ним різних інформаційно-виховних та культурно-дозвіллєвих заходів;

- Організація тісної взаємодії з виховними органами інших військ, що беруть участь в операції, підтримання зв'язку та встановлення взаємодії із засобами масової інформації; вирішення інших завдань відповідно до складається обстановкою.

Є чимало особливостей в організації та проведенні ИВР в діях Сухопутних військ при ліквідації наслідків аварій, катастроф та інших стихійних бедст вий. Тут важливо враховувати і долати негативний вплив на особовий склад великих руйнувань і людських жертв, величезне фізичне, моральне і психологічне навантаження воїнів, значи валий звуження можливостей використання для роботи з особовим складом сил і засобів інформації і виховання через несподіванки події та екстреності дій і заходів 1.

В умовах надзвичайного ИВР іде на роз'яснення особовому складу державних законодавчих актів про надзвичайний стан, соціально-політичної значущості виконуваної задачі, соціально-правового статусу військовослужбовців в умовах надзвичайного стану, на встановлення тісного контакту з регіональними владними структурами та місцевим населенням, підвищення пильності, витримки і дисципліни, підтримання честі та гідності воїнів, неухильне дотримання норм і правил поведінки, активізацію інформаційно-виховної та соціально-правової роботи.

Бойові дії Сухопутних військ в сучасній війні будуть відрізнятися рішучим і високоманеврений характер, мобільністю, динамічністю і напруженістю, швидкими і різкими змінами обстановки, широким застосуванням різноманітних засобів збройної боротьби.

Інформаційно-виховна робота в бойових діях Сухопутних військ

Характер бойових дій Сухопутних військ пред'являє винятково високі вимоги до психологічної, духовно-етичної, і професійної готовності особового складу до виконання завдань захисту Вітчизни. Особливе значення в бойовій обстановці мають переконання воїнів в праведності справи, за яку вони проливають свою кров, їх впевненість у перемозі над ворогом, готовність до сміливих, самовідданою і рішучих дій, високу військову майстерність, впевненість у силі своєї зброї і його перевагу над зброєю супротивника , повна довіра своїм командирам і начальникам.

Основними ИВР у бойових діях Сухопутних військ є:

- Формування у військовослужбовців патріотичної свідомості, відданості своїй Батьківщині й особистої відповідальності за його захист, переконаності у справедливому характері війни, вірності військовій присязі, Бойового прапора і бойовим традиціям Збройних Сил, впевненості в перемозі над ворогом;

- Виховання в особового складу психологічної стійкості, готовності до сміливих та рішучих дій у будь-яких умовах бойової обстановки, здібності не губитися в самій складній і напруженій ситуації бою, прагнення до неухильного виконання бойового завдання;

- Зміцнення свідомої військової дисципліни, мобілізація особового складу на точне виконання законів воєнного часу, військових статутів, наказів командирів і начальників, забезпечення бойової згуртованості й організованості військових колективів, недопущення в бойовій обстановці мародерства і безчинств по відношенню до місцевого населення;

 • виховання у військовослужбовців впевненості в силі і перевагу своєї зброї і бойової техніки над зброєю і бойовою технікою противника, високої відповідальності за підтримання їх в постійній готовності до бойового застосування;

 • безперервне політичне та бойове інформування про ситуацію, що військово-політичної, бойовій обстановці, оперативне роз'яснення особовому складу бойових завдань частин і підрозділів, наказів командирів і начальників, мобілізація на їх виконання;

- Підвищення пильності і бойової настороженості, недопущення розголошення військової і державної таємниці;

 • відновлення моральних, психологічних і фізичних сил особового складу, створення умов для морально-психологічної реабілітації поранених і хворих, організація відпочинку і дозвілля військовослужбовців;

 • турбота про безперебійне забезпечення особового складу всім необхідним для життя і бою, дотриманні законів і соціально-правових гарантій військовослужбовців;

- Здійснення заходів щодо захисту військ від інформаційно-психологічного впливу противника з метою зміни співвідношення морально-психологічних сил на свою користь.

У кінцевому підсумку, незалежно від ситуації, що складається, виконуваної завдання й інших обставин, діяльність командирів, штабів і виховних органів при підготовці особового складу до бою і в ході бойових дій повинна забезпечити: формування у воїнів позитивних світоглядних установок, морально-етичних переконань, принципів, норм і правил, що визначають поведінку особового складу в бою; психологічну підготовку військовослужбовців до конкретних бойових дій, їх психологічне забезпечення і супровід під час бою; активну протидію негативному інформаційно-психологічному впливу противника на наші війська і населення, нейтралізацію цього впливу і захист особового складу від нього.

При організації ИВР у бойових діях Сухопутних військ дуже важливо враховувати його особливості в різних видах бою: в обороні, в наступі, в зустрічному бою, при виході з бою і відправленні військ, в оточенні і ін

Вивчення історичного та сучасного досвіду показує, що робота командирів, штабів, виховних структур щодо організації та проведення ИВР в різних видах бойових дій Сухопутних військ, як правило, здійснюється у відповідності з основними періодами підготовки і ведення бою.

У підготовчий період заступник командира полку з виховної роботи усвідомлює бойове завдання, розпорядження старшого начальника з ИВР, оцінює обстановку, доповідає командиру пропозиції щодо ИВР і бере участь у підготовці розпорядження командира полку з ИВР.

На основі з'ясування завдання, оцінки обстановки і розпорядження командира полку заступник командира з виховної роботи розробляє конкретні заходи щодо ИВР з особовим складом полку до бойових дій, безперервному нарощуванню і зміцненню морально-психологічного стану воїнів в ході бою. Велику увагу заступник командира з виховної роботи приділяє підготовці до роботи в бойових умовах командирів підрозділів, їх заступників, офіцерів-вихователів полкової ланки.

У ході підготовки особового складу до бою велика частина виховних заходів ИВР, проводиться індивідуально або з невеликими групами воїнів в ротах (батареях), розрахунках і екіпажах. Особливо важливе значення в цей період має робота з підбору, підготовки та розстановки в бойових порядках бойового активу з числа найбільш підготовлених, авторитетних і мають бойовий досвід воїнів.

У підготовчий період проводиться велика робота з організації взаємодії в сфері ИВР між різними структурами і посадовими особами з'єднань, частин і підрозділів. При цьому особлива увага приділяється організації взаємодії виховних органів, заступників командирів з виховної роботи зі штабом, начальниками служб і родів військ, з виховними органами взаємодіючих частин і з'єднань (сусідами), місцевими органами влади та іншими структурами.

У ході бойових дій ИВР спрямовується на нарощування і підтримку морально-психологічного переваги над противником на всіх, етапах бою. У цей період дуже важливо постійно підтримувати у воїнів найвищу ступінь розвитку морально-психологічних і бойових якостей, що дозволяє їм успішно вирішувати бойові завдання у найскладніших, напружених, небезпечних для життя умовах бою.

При цьому необхідно мати на увазі, що морально-психологічну перевагу над противником, досягнуте в підготовчий період, не залишається незмінним. Залежно від конкретних умов у ході бою він може посилюватися, а може і слабшати, особливо за відсутності належної роботи з його нарощування. Зростанню морально-психологічного переваги сприяють бойові успіхи частини, підрозділи, сусідів, проте не слід забувати, що бойові успіхи за певних умов можуть призводити до появи у окремих воїнів зазнайства, безпечності, недооцінки сил ворога, створювати неправильні уявлення про легку перемогу над супротивником, що негативно позначається на морально-психологічному стані військ.

Негативний вплив на усвідомлення свого психологічного переваги над противником може надати моральна, психічна та фізична втома особового складу під час успішних боїв. Найменша невдача в бою, великі втрати в особовому складі, загибель бойових товаришів, погане бойове і матеріально-технічне забезпечення, відсутність належної турботи про людей також здатні призвести до втрати морально-психологічного переваги над супротивником і негативно вплинути на результат бойових дій. Тому підтримка морально-психологічного переваги над противником на всьому протязі бою - одна з центральних завдань військових кадрів.

Підтримка і розвиток морально-психологічного переваги над противником в ході бою досягаються різними методами і засобами. Велике значення мають безперервне інформування особового складу про нинішній ситуації і результати бою, своєчасне уточнення бойових завдань, проведення заходів щодо пропаганди бойового досвіду, відновлення боєздатності підрозділів, інформування військовослужбовців про успішні діях особового складу частини і сусідів, про самовідданих і героїчних діях товаришів по службі, про втрати , понесених супротивником.

У перервах між боями з особовим складом ведуться індивідуальні та групові бесіди, надається психологічна допомога постраждалим, проводяться реабілітаційні та кул'турно-дозвільні заходи, організовується робота клубної машини, польових радіотрансляційних установок, здійснюється інформаційне, медичне та банно-пральне обслуговування, доставка листів, газет, посилок і інших поштових відправлень. Особлива увага звертається на своєчасне та якісне харчування воїнів. За погодженням з органами територіальної державної влади і управління до роботи в підрозділах залучаються місцева стаціонарна культурно-просвітня база, можливості медичних установ, поліграфічних підприємств, радіотелевізійних коштів.

Разом з тим постійне духовно-моральну перевагу військ над противником багато в чому залежить від активної та цілеспрямованої роботи командирів і начальників усіх ступенів, офіцерів-вихователів серед військовослужбовців, від їх особистого прикладу у виконанні поставлених завдань. Вони завжди повинні знаходитися там, де вирішується результат бойових дій, тобто на найбільш важких та відповідальних ділянках бою. Особистий вплив, грамотна оцінка обстановки, чітко і ясно відданий наказ, вміле роз'яснення поставленого завдання, мужня поведінка командирів і начальників у небезпечних ситуаціях надають величезне морально-психологічний вплив на воїнів і сприяють успішному ходу і результату битви.

Після виконання бойового завдання основні зусилля в морально-психологічному забезпеченні зосереджуються на підведенні підсумків бойових дій, виявленні, узагальненні та розповсюдженні передового досвіду, аналізі недоліків і прорахунків, допущених при виконанні бойового завдання і визначенні заходів щодо їх усунення. Велика увага приділяється пропаганді та популяризації героїчних подвигів воїнів, виявлених при виконанні бойового завдання, своєчасному поданням військовослужбовців до різних видів заохочення і до урядових нагород.

ВИСНОВОК

Є чимало й інших засобів інформації та виховання, які використовуються для мирних умовах і в бойовій обстановці: різні форми наочної агітації, стінна друк, бойові листки, листівки-блискавки, тематичні виставки політичної та художньої літератури і т.д.

І звичайно ж, в будь-яких умовах службової, навчальної та бойової діяльності найважливішим, незамінним засобом впливу на воїнів є живе слово командира, начальника, офіцера-вихователя, старшого бойового товариша, який роз'яснює обстановку, отриману бойову задачу, що зміцнює моральний дух військ та закликає до сміливих і рішучих дій, їх особистий приклад мужності, відваги, героїзму.

Підводячи підсумки вищесказаного, можна сказати що:

- Морально-психологічний стан особового складу - це обумовлене впливом соціальних, матеріально-технічних і природних факторів та обставин щодо стійкий стан мобілізованості і налаштованості моралі і психіки військовослужбовців, психології військових підрозділів і частин на рішення бойових і службових завдань.

- Морально-психологічний стан військ визначається: глибоким усвідомленням військовослужбовцями цілей війни; духовно-моральної готовністю до виконання бойових завдань і твердою волею до перемоги; психологічною стійкістю; високим професіоналізмом і фізичною підготовленістю; ефективністю системи управління, вірою у командирів (начальників); постійної і цілеспрямованою роботою з вироблення і нарощуванню морально-бойових якостей; своєчасним і всебічним матеріально-побутовим забезпеченням військ, задоволенням потреб і запитів військовослужбовців; якісної організацією відновлення боєздатності військ, включаючи психологічну реабілітацію та відновлення духовних сил.

- При організації інформування дуже важливо вміло використовувати різноманітні джерела та способи отримання відомостей про морально-психологічному стані і в оінской дисципліни особового складу

- Вирішення проблем з реалізацією основних видів, форм, засобів, методів формування морально-психологічної стійкості, залежить від державних заходів щодо підвищення престижності служби та зміни мотиваційної бази офіцерів, а також від якості підготовки військових фахівців.

- Що робота командирів, штабів, виховних структур щодо організації та проведення інформаційно-виховної роботи в різних видах бойових дій Сухопутних військ, як правило, здійснюється у відповідності з основними періодами підготовки і ведення бою.

Роль Інформаційно-виховної роботи у формуванні морально-психологічної стійкості полягає:

1 Інформаційно-виховна робота має багатий арсенал форм, засобів та методів впливу на психіку військовослужбовців.

2 Інформаційно-виховна робота здатна формувати морально-психологічну стійкість військовослужбовців, як у мирний, так і у військовій час, а так само при діях в особливих умовах.

3 Вищесказане підтверджує наведений практичний досвід інформаційно-виховної роботи в різних умовах у Сухопутних військах РФ.

Список використаних джерел.

 1. Арзамаскин Ю.М., Бублик Л.А. "Морально-психологічне забезпечення у збройних силах Росії"-М.: ВУ, 2002.

 2. Данилов В. А. "Педагогічні основи вдосконалення суспільно-державної підготовки": Автореф. Дис ... канд.пед.наук.-М.: ВУ, 1995.

 3. Про суспільно-гуманітарної підготовки особового складу Збройних Сил СРСР: Наказ Міністра оборони СРСР N 586 від 23 грудня 1991р. М., 1991.

 4. Про організацію суспільно-державної підготовки особового складу Збройних Сил: Наказ міністра оборони РФ N 250 від 8 травня 1993 р. М., 1993.

 5. Будяк А. А. "Інформаційне забезпечення виховної роботи в Збройних силах Російської Федерації". - М.: ВУ, 1999.

 6. Риков С. Патріотизм, вірність обов'язку і дисциплінованість - найважливіші умови проведення реформи ВСРФ / / Ориентир.-1997 .- № 12.

 7. Василевський А. М. Виробляйте у себе високі почуття любові до Батьківщини, сміливість, дерзання / / Ориентир.-1998 .- № 5.

 8. Сушанскій А.С. Духовні основи військового виховання / / Ориентир.-2000 .- № 4.

 9. Грунтовський І. Високе звання - російський солдат / / Ориентир.-2001 .- № 9.

 10. Масягін В. Під андріївським прапором. Дух воїнства російського святий виховується в нових координатах ОГП / / Червона Звезда.-1997.-11 жовтня.

1 Ю. М. Арзамаскин, Л. А. Бублик. Морально-психологічне забезпечення у Збройних Силах України. М. ВУ. 2002. стор. 103

1 Ю. М. Арзамаскин, Л. А. Бублик. Морально-психологічне забезпечення у Збройних Силах України. М. ВУ. 2002. стор 118

1 Будяк А. А. "Інформаційне забезпечення виховної роботи в Збройних силах Російської Федерації". - М.: ВУ, 1999. стор.73.

2 Будяк А. А. "Інформаційне забезпечення виховної роботи в Збройних силах Російської Федерації". - М.: ВУ, 1999. стор.75.

1 Риков С. Патріотизм, вірність обов'язку і дисциплінованість - найважливіші умови проведення реформи ВСРФ / / Ориентир.-1997 .- № 12.

1 Підсумковий звіт по комплексній науково-дослідній роботі на тему: "Концептуальні і методологічні основи морально-психологічного забезпечення діяльності Збройних Сил Російської Федерації". М.: ВУ, 1996.

1 Матеріали міжвідомчої військово-наукової конференції "Досвід роботи виховних органів Збройних Сил РФ, інших військ, військових формувань з морально-психологічного забезпечення антитерористичної операції в Республіці Дагестан" ГУВР ЗС РФ, 1999 23 вересня.

2 Арзамаскин Ю Н., Бублик Л.А., Караяном А.Г., Черкасов А.В. Морально-психологічне забезпечення діяльності Збройних Сил Російської Федерації. Частина П. М.; ВУ, 1997. C .29

1 Ушинський К.Д. Педагогічні твори. М, 1988. T .1. С.168-169.

1 Будяк А. А. "Інформаційне забезпечення виховної роботи в Збройних силах Російської Федерації". - М.: ВУ, 1999. с.64

21 Будяк А. А. "Інформаційне забезпечення виховної роботи в Збройних силах Російської Федерації". - М.: ВУ, 1999. с.65

1 Будяк А. А. "Інформаційне забезпечення виховної роботи в Збройних силах Російської Федерації". - М.: ВУ, 1999. с.65

1 Будяк А. А. "Інформаційне забезпечення виховної роботи в Збройних силах Російської Федерації". - М.: ВУ, 1999. с.73

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Військова справа | Курсова
126.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Роль і значення інформаційно виховної роботи для формований
Поняття виховної роботи Роль і місце виховної роботи в системі роботи з кадрами
Методи впливу в інформаційно-виховної роботи
Методи впливу в інформаційно виховної роботи
Формування національної свідомості школярів через систему виховної роботи педагога-організатора
Психологія маніпуляцій як основна загроза інформаційно психологічної безпеки особистості
Психологія маніпуляцій як основна загроза інформаційно-психологічної безпеки особистості
Методика виховної роботи
Планування виховної роботи
© Усі права захищені
написати до нас