Роль і значення ринку лізингу в діяльності авіапідприємств

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Анотація
 
Ця дипломна робота присвячена вивченню питань, пов'язаних з ринком лізингу. В цілому, робота включає в себе чотири розділи. Перша глава присвячена теоретичним основам лізингових відносин, другий розділ розглядає механізм лізингових угод з економічної точки зору. У третьому розділі міститься аналіз світового ринку лізингу авіатранспортної продукції, і розглядаються проблеми розвитку лізингу в нашій республіці. Четверта глава містить питання, присвячені охороні праці на підприємстві. У висновку перераховані висновки, зроблені в ході роботи над даним дипломним проектом.
SUMMARY
 
 
This diploma work is dedicated to researching the issues of the leasing markets. Overall the work includes four chapters. The first one is dedicated to the theoretical basics of leasing; the second chapter overlooks the mechanism of leasing deals from the economical point of view. The third chapters covers the analysis of the World's aviation leasing markets, it also overlooks problems with leasing development in our country. The fourth chapter covers the issues connected with labor safety in the enterprise. The conclusion lists the conclusions made during the work on the diploma project at the indicated topic.
 

Зміст
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
Глава 1. Теоретичні основи лізингових відносин ... ... ... ... ... ... ... ... 9
1.1. Зародження лізингу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .9
1.2. Поняття та функції лізингу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 11
1.3. Об'єкти і суб'єкти лізингових відносин ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 13
1.4. Переваги та недоліки лізингу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16
1.4.1. З точки зору лізингоодержувача ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16
1.4.2. З точки зору лізингодавця ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19
Глава 2. Економічний механізм лізингових угод ... ... ... ... ... ... ... ..... 26
2.1. Склад, види та форми лізингових платежів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .26
2.2. Методи визначення розміру лізингових платежів ... ... ... ... ... ... ... ... ... .32
2.3. Організація лізингових операцій ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 35
2.4. Методика комплексної експертизи лізингових проектів ... ... ... ... ... ... .... 38
2.5. Методика розрахунку терміну окупності
інвестиційного проекту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40
2.6. Математичні методи оцінки ефективності
інвестиційних проектів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... .41
Глава 3. Ринок лізингу та перспективи його розвитку ... ... ... ... ... ... ... ... ... 45
3.1. Застосування різних видів лізингу в області авіатранспортної продукції ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... 45
3.1.1. Експлуатаційний лізинг ... ... ... ... ... ... .... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 46
3.1.2. Фінансовий лізинг ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .. 50
3.1.3. Зворотний лізинг ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 55
3.2. Світовий ринок лізингу авіатранспортної продукції ... ... ... ... ... ... ... ... 56
3.3. Перспективи розвитку лізингу в Азербайджані ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 61
Глава 4. Охорона праці ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 67
4.1. Аналіз факторів виробничого процесу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 67
4.2. Санітарно - гігееніческіе норми в кімнатах ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 71
4.3. Пожежна безпека ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ............. 74
4.4. Електробезпека ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .77
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 79
Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 82

Введення
Кризовий стан економіки, одним із проявів якого є зниження рівня виробництва в більшості галузей промисловості, нікчемні темпи інвестиційної діяльності, низький техніко-економічний рівень основних фондів та необхідність підвищення рівня їх конкурентоспроможності, вимагає застосування неординарних методів фінансування, які відповідають ринковим умовам.
Одним з таких методів, які забезпечують оновлення виробничо-технічної бази підприємств за відсутності відповідних обсягів первинного капіталу, є лізинг.
Сутність лізингу зводиться до виду діяльності, коли для отримання доходу зовсім не обов'язково мати майно у власності, досить мати право його використовувати і отримувати прибуток.
Цей принцип знаходить чітке відображення в схемі лізингової діяльності. Дійсно, якщо підприємець з фінансових або іншим економічних міркувань не може стати власником майна, то він може отримати його для використання у лізингодавця (власника), а в результаті експлуатації майна отримати відповідний дохід.
Таким чином, лізинг використовується в якості ефективної альтернативи придбання майна у власність та на основі придбаного права на його використання дає можливість отримувати прибуток.
До початку 60-х років лізинг в зарубіжних країнах в основному торкався роздрібних компаній, які часто орендували свої приміщення. Протягом останніх трьох десятиріч популярність лізингу стрімко зросла; замість того, щоб позичати гроші на купівлю комп'ютера, автомобіля, судна чи супутника, компанія може взяти його в лізинг.
Актуальність розвитку лізингу, включаючи формування лізингового ринку, обумовлена, насамперед, несприятливим станом парку устаткування: значна питома вага морально застарілого устаткування, низька ефективність його використання, немає забезпеченості запасними частинами і т. д. Одним з варіантів рішення цих проблем може стати лізинг, який об'єднує всі елементи зовнішньо-торгівельних, кредитних та інвестиційних операцій.
Лізинг відноситься до найбільш поширеного виду діяльності, масштаби його щорічно зростають. Це пояснюється, перш за все, тим, що в умовах швидкого розвитку нових видів технологій, зміни її поколінь використання потенційних можливостей лізингових угод дозволяє оперативно оновлювати технічну базу виробництва, систематично здійснювати інвестиції.
Як універсальна цінність, як найбільше досягнення людського розуму лізинг має певної соціальної нейтральністю, індиферентністю по відношенню до способу виробництва взагалі і до форм суспільного господарства. Тому він однаковою мірою виявляється не просто прийнятним, а вкрай необхідним при будь-якому суспільному устрої і особливо при багатоукладної економіки.
Метою даної роботи є вивчення основних аспектів лізингової діяльності, а також виявлення значення лізингу для комерційних підприємств, зокрема авіапідприємств.
 
Глава 1. Теоретичні основи лізингових відносин
 
1 .1. Зародження лізингу.
Ще Аристотель у "Риториці" відзначив, що багатство складає не володіння майном на основі права власності, а його (майна) використання. Англійський автор Т. Кларк стверджує, що лізинг був відомий задовго до того, як жив Аристотель: він знаходить кілька положень про лізинг в законах Хаммурапі, прийнятих близько 1760 р. до н.е. Римська імперія також не залишилася осторонь від проблем лізингу - вони знайшли своє відображення в «іституції» Юстіана. Отже, ідея поділу права володіння і права власності та отримання вигоди з володіння відома з незапам'ятних часів, а народження і поширення сучасного лізингу ще раз підтверджує, що нове - це добре забуте старе.
Традиційно лізинг вважається американським винаходом, за точку відліку лізингових операцій зарубіжні дослідники приймають 1877 рік, коли американська компанія "Белл Телефон Компані" прийняла рішення замість продажу телефонів здавати їх в оренду. Потужний імпульс розвитку лізингу дало створення спеціальних лізингових компаній, для яких лізинг став не тільки засобом торгової політики, але і предметом діяльності. Перша лізингова компанія "Юнайтед Стейтс лізинг корп." Була створена в 1952 році в Сан-Франциско. На початку 60-х років американські підприємці "перевезли" лізинг через океан до Європи, де перша лізингова компанія - "Дойче лізинг ГМБХ" з'явилася в 1962 році в Дюссельдорфі. З 1972 року тут існує європейський ринок лізингу.
Одним з перших законів про лізинг став Закон Уельсу 1284
Нерідко лізинг використовувався для цілей не зовсім чесних і благородних, наприклад для приховування істинного стану речей - хто власник, хто власник, для введення в оману кредиторів. У 1571 р. було видано закон про заборону таких угод, дозволялося використовувати тільки дійсний лізинг. Історія використання лізингу повторюється і в ХХ ст. Сучасний лізинговий бум привів до появи величезної кількості угод, лише носили назву "лізинг", але по суті прикривали можливість отримання великих доходів, ухилитися від сплати податків. І перші законодавчі акти в цій галузі основною своєю метою ставили розмежування "дійсного" і "мнимого" лізингу шляхом застосування різних критеріїв і показників.

1.2. Поняття та функції лізингу
Як у будь-якого складного економічного поняття у лізингу є безліч визначень. Перш за все, лізинг, - слово англійського походження, похідне від дієслова to lease - брати і здавати майно в тимчасове користування. Найбільш точно відображає сутність терміна "лізинг", на мій погляд, є таке визначення: лізинг - різновид підприємницької діяльності, в процесі якої відбувається інвестування тимчасово вільних або залучених фінансових засобів у спеціально купується рухоме і нерухоме майно і передане за договором фізичним або юридичним особам на певний термін за плату для використання в підприємницьких цілях.
На відміну від інших видів оренди в користування здається не обладнання, яке знаходилося в експлуатації в орендодавця, а нове спеціально придбане лізинговою компанією обладнання з метою передачі його в користування лізингоодержувачу.
На відміну від договору купівлі-продажу, за яким право власності на товар переходить від продавця до покупця, при лізингу право власності на предмет оренди зберігається за орендодавцем, а лізингоодержувач отримує його лише право на його тимчасове використання. Після закінчення терміну лізингового договору лізингоодержувач може:
1. придбати об'єкт угоди за узгодженою ціною або достроково - за залишковою вартістю;
2. продовжити лізинговий договір або
3. повернути обладнання власникові.
Лізинг, як складне соціально-економічне явище, виконує дуже важливі функції з формування багатоукладної економіки та активізації виробничої діяльності.
З численних функцій лізингу уточнимо лише чотири-фінансову, виробничу, постачальницьку та податкових пільг.
Фінансова функція виражається у звільненні товаровиробника від одноразової оплати повної вартості необхідних засобів виробництва та наданні йому довгострокового кредиту.
Виробнича функція лізингу полягає в оперативному вирішенні виробничих завдань шляхом тимчасового використання, а не купівлі дорогих та морально старіючих машин. Це ефективний спосіб матеріально-технічного постачання виробництва та доступу до новітньої техніки, НТП. При повному лізингу передача майна може супроводжуватись широким сервісом: техобслуговування, страхування, забезпечення сировиною, робочою силою і т.д.
Функція збуту - це розширення кола споживачів і завоювання нових ринків збуту, залучення в сферу лізингу тих, хто не може відразу купити те чи інше майно.
Функція одержання податкових і амортизаційних пільг має такі особливості:
а) взяте за лізингом майно може не відбиватися на балансі користувача, оскільки право власності зберігається за лізингодавцем;
б) лізингові платежі відносяться на собівартість виробленої продукції (послуг), що відповідно знижує оподатковуваний прибуток;
в) застосування прискореної амортизації, що обчислюється не на базі терміну служби об'єкта лізингу, а виходячи із строку контракту, знижує оподатковуваний прибуток та прискорює оновлення майна.

1.3. Об'єкти і суб'єкти лізингових відносин
 
Об'єктом лізингу може бути будь-яке рухоме і нерухоме майно, що належить до основних фондів, крім земельних ділянок і інших природних об'єктів, заборонених до вільного обігу на ринку.
Тому важливо згадати, що до рухомого майна відносяться:
ü силові машини й устаткування (теплотехнічне, турбінне обладнання, електродвигуни, трансформатори, генератори і т. п.);
ü робочі машини і обладнання для різних галузей промисловості (технологічне обладнання, будівельна, дорожня техніка, верстати, агрегати і т. п.);
ü засоби обчислювальної техніки та оргтехніки;
ü транспортні засоби (залізничний рухомий склад, морські та річкові судна, автомобілі, літаки і т. п.);
ü інші машини та обладнання.
Прикладом нерухомого майна є:
ü виробничі будівлі;
ü споруди (нафтові та газові свердловини, гідротехнічні та транспортні споруди, естакади і т. п.).
Головне обов'язкова умова лізингу полягає в тому, що об'єкти, які передаються в лізинг, можуть бути використані виключно для підприємницьких цілей.
Іншим важливим критерієм визначення майна, яке може бути предметом лізингу є неспоживаність речей у виробничому процесі. Прийнято, що неспоживані речі не втрачають своїх натуральних якостей в процесі використання, тобто після закінчення терміну лізингу предмет має бути придатним для продажу або подальшої здачі його в оренду. Цій вимозі відповідають основні засоби виробництва, підприємства та інші майнові комплекси.
В практиці в лізинг найчастіше передається різноманітне технологічне устаткування з високими темпами морального старіння, коштовні машини, верстати, прилади, будівельна і дорожня техніка, автомобілі, морські та річкові судна, літаки, вертольоти, обчислювальна техніка, трактори, комбайни, будівлі, споруди і т.д.

Суб'єктами (учасниками) класичного лізингу являються три основних особи: лізингодавець, лізингоодержувач та виробник (продавець) предмета лізингу, проте нерідко в лізингових угодах додатково беруть участь - інвестор, страхова компанія і гарант-поручитель.

Продавець (постачальник-виробник) лізингового майна - юридична особа або громадянин, який продає майно, необхідне для підприємницьких цілей. Продавець (постачальник) зобов'язаний передати предмет лізингу лізингодавцю чи лізингоодержувачу відповідно до умов договору купівлі-продажу.
Лізингодавець - юридична особа або громадянин, зареєстрований як індивідуальний підприємець, який здійснює   лізингову діяльність. Ця діяльність реалізується на комерційній основі, а саме: лізингодавець викуповує спеціальне майно за рахунок своїх або позикових коштів банків, фінансових та інших організацій і передає його в тимчасове володіння і використання лізингоодержувачу за певну плату з переходом або без переходу до лізингоодержувача права власності на предмет лізингу . Таким чином, роль лізингодавця зводиться до забезпечення фінансування лізингової угоди. Світовий досвід організації лізингових операцій показує, що в ролі лізингодавця можуть виступати:
ü банки, які створюють в своїх структурах лізингові служби;
ü спеціалізовані лізингові компанії;
ü лізингові компанії, створені підприємствами, що випускають машини й устаткування;
ü лізингові компанії, організовані фірмами, зайнятими постачаннями і обслуговуванням техніки.
Лізинговими називаються всі компанії, що здійснюють орендні відносини незалежно від виду оренди. Розрізняють спеціалізовані компанії, що займаються одним видом товарів або групою товарів, та універсальні, що надають в оренду найрізноманітніші види машин і устаткування. Спеціалізовані компанії - це фірми, які, як правило, мають у своєму розпорядженні власним запасом машин і устаткування, що надаються споживачеві. Універсальні лізингові компанії надають орендарю право вибору постачальника устаткування, розміщення замовлення і приймання об'єкта угоди.
Лізингоодержувач - юридична особа або громадянин, зареєстрований як індивідуальний підприємець, який одержує майно за договором лізингу і займається підприємницькою діяльністю.
Лізингоодержувач зобов'язаний прийняти предмет лізингу за певну плату, на певний термін і на певних умовах у тимчасове володіння і використання відповідно до договору лізингу.
Лізингоодержувач є ініціатором всієї угоди, він вибирає обладнання, постачальника і несе практично всі витрати власника, не будучи таким юридично. Продукція і доходи, отримані в результаті використання об'єкта лізингу, є виключною власністю лізингоотримувача.
Банк (кредитна установа, інвестор) - він фінансує придбання лізингодавцем майна. Слід мати на увазі, що іноді банки виступають в ролі лізингодавця. Але все частіше банки покладають на себе функції кредитного обслуговування лізингодавця (лізингової компанії), а при необхідності створюють власну дочірню компанію.
Страхова компанія - забезпечує страхування майна учасників лізингової угоди та наданих кредитів.
Гарант (поручитель) - будь-яка фізична або юридична особа, зареєстрована в будь-якій організаційно-правовій формі, яка видає інвестору (лізингодавцю) зобов'язання забезпечення своєчасної сплати належної з боржника суми.
 
 
1.4. Переваги та недоліки лізингу
Як і будь-який інший вид фінансування, лізинг має свої переваги і недоліки. Розглянемо деякі з них з позиції, як орендодавця, так і фірми, яка має намір використовувати лізинг.
1.4.1. З точки зору лізингоодержувача
Переваги:
 
1. Лізинг припускає 100%-ное кредитування і не вимагає негайного початку платежів. При використанні звичайного кредиту для покупки майна підприємство повинне близько 15% вартості покупки оплачувати з власних коштів. При лізингу контракт укладається на повну вартість майна. Орендні платежі зазвичай починаються після поставки майна орендарю або пізніше
2. Дрібним і середнім підприємствам простіше отримати контракт по лізингу, ніж позику. Деякі лізингові компанії навіть не вимагають від орендаря ніяких додаткових гарантій, оскільки передбачається, що забезпеченням угоди є саме устаткування. При невиконанні орендарем своїх зобов'язань лізингова компанія відразу ж забирає своє майно
3. Лізингова угода гнучкіше, ніж позика, оскільки надає можливість виробити зручну для покупця схему фінансування. Позика завжди припускає обмежені терміни і розміри погашення. Лізингові платежі за домовленістю сторін можуть бути щомісячними, щоквартальними і т.д., а суми платежів - відрізнятися один від одного. Ставка може бути фіксованою і плаваючою. Іноді погашення може здійснюватися після отримання виручки від реалізації товарів, вироблених на обладнанні, узятому в лізинг, або може бути прокомпенсіровано зустрічній послугою, що дозволяє підприємствам без різкої фінансової напруги оновлювати виробничі фонди. Орендна плата відноситься на витрати виробництва і знижує у лізингоодержувача оподаткований прибуток
4. Платежі по лізингу ведуться з суми прибутку від використовуваного устаткування і не підлягають оподаткуванню, оскільки є орендною платою. Банк може змінювати розмір внесків, щоб поліпшити використання фінансових ресурсів орендаря. Сума платежів по лізингу фіксується при підписанні договору і не залежить від коливань валютного курсу і змін банківського відсотка по довгостроковому кредитуванню
5. При міжнародних лізингових операціях орендар одержує податкові пільги країни орендодавця, що проявляється в зниженні виплат, а також додаткові послуги (в основному при оперативному лізингу) орендодавця або його представників (технічне обслуговування і ремонт орендованого устаткування, консультації по його експлуатації, передача ноу- хау, постачання запчастин і ін)
6. За допомогою лізингу орендар має можливість захистити себе від ризику морального зносу
7. Можливість участі у масштабних економічних заходах, здійснюваних орендодавцем
8. Різноманітність джерел фінансування.

Недоліки:
 
1. Якщо це фінансовий лізинг, а науково-технічний прогрес робить виріб застарілим, проте, орендні платежі не припиняються до кінця контракту
2. Вартість лізингу більше позики, але не можна забувати, що ризик застарілого устаткування лягає на орендодавця, а тому він бере велику комісію для компенсації
3. Класична купівля та фінансування будуть коштувати менше, якщо в орендаря є можливість використовувати переваги при сплаті податків, пов'язані з капіталовкладенням (за винятком спеціальних лізингом, що поєднують у собі всі ці переваги)
4. Відсутність можливих прибутків у випадку перепродажу
5. Психологічні проблеми і проблеми національного суверенітету, а також проблеми, пов'язані з тим, що орендар не є власником.
 

1.4.2. З точки зору лізингодавця
Переваги:
 
1. Ризик старіння обладнання повністю лягає на орендодавця. Орендар має можливість поступового оновлення свого парку устаткування
2. Велика безпека: права власника краще визнаються і їх легше застосовувати, ніж права іпотечного кредитора
3. Лізинг дозволяє орендодавцеві користуватися вигодами при сплаті податків, які пов'язані з інвестиціями
4. Орендодавець проводить операції за залишковою вартістю від дається в оренду майна
5. Надання орендарям кращих фінансових умов в порівнянні з класичним клієнтом.
Недоліки:
 
1. Орендар не виграє на підвищенні залишкової вартості устаткування (зокрема через інфляцію)
2. Досить складні схеми, що включають велику кількість учасників
Якщо підприємець має вибір - або купити устаткування за допомогою позики, або узяти його в лізинг, - то йому необхідно порівняти витрати по кожному способу кредитування. У таких випадках неминуче виникає питання про принцип, виходячи з якого проводиться це порівняння, оскільки платежі однакових розмірів, але розрізняються в часі, зовсім не однозначні. Таким принципом стає фінансова еквівалентність платежів. Еквівалентними вважають такі платежі, які, будучи приведеними до одного і того ж моменту часу, рівні. Процес приведення називають дисконтуванням, а отриману суму чистого поточною вартістю.
У світовій практиці при визначенні чистої поточної вартості платежів використовується наступна форма дисконтування:

де ТС - поточна вартість;
БС - майбутня вартість;
До t - Коефіцієнт дисконтування;

де Е - норматив приведення до часу (відсоток дисконтування);
t - номер року розрахункового періоду.
Щоб порівняти два варіанти фінансування, треба в кожному підрахувати чисту поточну вартість і врахувати при цьому:
ü податкові пільги в кожному випадку;
ü якщо об'єкт не є власністю, то не можна використовувати амортизаційні пільги;
ü якщо об'єкт купується, то фірма повинна оплачувати витрати по техобслуговуванню (у багатьох країнах ці витрати віднімаються з оподаткованого прибутку), а якщо об'єкт лізингу, то це залежить від конкретної угоди;
ü оскільки об'єкт не належить орендарю, то він втрачає право на залишкову вартість.
Розглянемо приклад. Нехай однієї з компаній США потрібне устаткування вартістю 100 000 дол Воно буде використовуватися 5 років. Після цього залишкова вартість буде рівна приблизно 15000 дол Виробник пропонує комісію за техобслуговування у розмірі 5000 дол. Компанія США відноситься до 40%-ної категорії платника податків. Якщо фінансовий директор купить устаткування, то банк позичить корпорації 85000 дол на умовах 15% (річний платіж протягом 5 років). Орендодавець бере на себе техобслуговування.
Для порівняльного аналізу необхідно скласти два графіки:
ü графік платежів по позиці (щоб відняти суму процентного оподаткованого доходу);
ü графік амортизаційних відрахувань (щоб відняти їх з оподаткованого доходу).
У даному прикладі лізинг набагато вигідніше, ніж позика:
73947 - 60677 = 13270.
Розрахунок, а, отже, і ухвалене рішення залежать значною мірою від того, який відсоток дисконтування вибере фінансовий директор. Взагалі фінансові директори прагнуть пов'язати відсоток дисконтування з рівнем ризику і руху готівки. У всіх практичних випадках при виборі "лізинг або покупка" ризик приблизно однаковий. Це пояснюється тим, що весь рух грошової готівки засноване на договорах. Наприклад, плата за технічне обслуговування здійснюється на основі договору з виробником, платня по позиці - на основі договору з банком. Процентний і амортизаційний податкові щити існують, поки є прибуток для "захисту". Платежі по лізингу базуються на основі договору з орендодавцем. Оскільки всі ці потоки готівки засновані на договорах, то розумно розглядати їх настільки ризикованими, наскільки банк ураховує ризик неплатежу по корпораціях. Єдиний потік готівки, який може відрізнятися по ризику - це ліквідаційна вартість. Та ж посленалоговая процентна ставка була використана тому, що фінансовий директор розглядав залишкову вартість (при виборі покупки) по лізингу як оцінку ліквідаційної вартості. Тривалий час при рішенні задачі "лізинг або покупка" використовувався інший відсоток дисконтування, наприклад норма витрат на використовуваний капітал (норма, яка зазвичай застосовується для оцінки планованих капіталовкладень) при дисконтуванні ліквідаційної вартості устаткування. В даний час, тим не менш, зазвичай застосовується один і той же відсоток дисконтування для всіх грошових потоків.
20%
Таблиця 1.4.1. Порівняльний аналіз купівлі та лізингу


Рік


0
1
2
3
4
5
Графік амортизаційних відрахувань
(Базисна вартість 100000 дол)
1.
Щорічна амортизація

20000
32000
19000
15000
14000
2.
Залишкова вартість по балансу

80000
48000
29000
14000
00000
Графік платежів за позикою
3.
Платіж по позиці

25357
25357
25357
25357
25357
4.
Несплачена частина
85000
72393
57895
41222
22049
00000
5.
Основний платіж

12067
14498
16673
19173
22049
6.
Відсоток

12750
10859
8684
6183
3307
Посленалоговая вартість покупки
а). Рух коштів
7.
Посленалоговая вартість техобслуговування

3000
3000
3000
3000
3000
8.
Амортизаційний податковий щит

8000
12800
7600
6000
5600
9.
Ліквідаційна вартість

9000
10.
Всього

5000
9800
4600
3000
11600
б). Рух позикових коштів
11.
Платежі за позикою

25357
25357
25357
25357
25357
12.
Перший внесок
15000

13.
Процентний податковий щит

5100
4344
3474
2473
1323
14.
Всього
15000
20257
21013
21883
22884
24034
в). Рух чистої готівки
15000
15257
11213
17283
14883
12434
г). Коефіцієнт дисконтування
1000
0,9174
0,8417
0,7722
0,7084
0,6444
д). Чиста поточна вартість.
Загальна вартість покупки
15000

73947
13997
9438
13346
14085
8081
Посленалоговая вартість лізингу
а). Рух коштів по лізингу
15.
Посленалоговая вартість лізингу

15600
15600
15600
15600
15600
16.
Можливість покупки в кінці контракту

--------
---------
--------
---------
--------
17.
Всього

15600
15600
15600
15600
15600
б). Коефіцієнт дисконтування
1000
0.9174
0,8417
0,7722
0,7084
0,6499
в). Чиста поточна вартість

14312
13130
12046
11051
10138
г). Загальна поточна вартість лізингу
60667


Примітки до рядків:
1. Щорічна амортизація - базисна вартість * коефіцієнт амортизації. Базисна вартість - вартість обладнання на початку угоди.
2. Залишкова вартість по балансу - вартість по балансу минулого періоду за вирахуванням амортизації поточного періоду.
3. Платіж по позиці - сума позики, розділена спеціальним коефіцієнтом на 5 років (з урахуванням ставки 15%).
4. Несплачена частина - залишок по суді за минулий період за вирахуванням основного платежу за поточний період.
5. Основний платіж - платіж по позиці за вирахуванням відсотків.
6. Відсоток розраховується на основі несплаченої частини за минулий період.
7. Посленалоговая вартість техобслуговування - річна вартість за вирахуванням податку.
8. Амортизаційний податковий щит - щорічна амортизація, помножена на ставку податку.
9. Ліквідаційна вартість - сума, яка буде отримана після сплати податків та продажу обладнання. Коли ліквідаційна вартість перевищує вартість по балансу, податок платять виходячи з розміру.
10. Всього - руху засобів виходячи з володіння майном.
11. Платіж за позикою.
12. Перший внесок - різниця між вартістю обладнання та сумою, яку позичає банк.
13. Процентний податковий щит - сума відсотків, помножена на ставку податку. Це сума - "врятована" за допомогою податкової пільги.
14. Всього - рух коштів, що відносяться до позики.
15. Рух чистої готівки - річний рух готівки (витрати, що випливають з позики з метою купівлі).
16. Коефіцієнт дисконтування за посленалоговой вартості позики.
17. Чиста поточна вартість - річне збільшення чистого готівки, помножене на коефіцієнт дисконтування.
18. Загальна поточна вартість покупки.
19. Посленалоговая вартість лізингу - річний лізинговий платіж за вирахуванням суми податку.
20. Можливість покупки в кінці контракту, якщо корпорація вирішить купити обладнання в кінці угоди.
21. Всього - річний рух готівки, що відноситься до лізингу (витрати).
22. Коефіцієнт дисконтування.
23. Чиста поточна вартість лізингу.
24. Загальна поточна вартість лізингу.

Глава 2. Економічний механізм лізингових угод
 
2.1. Склад, види та форми лізингових платежів
 
Центральним, найбільш важливою ланкою організації лізингових угод є економічно обгрунтований склад і розмір лізингових платежів.    
У лізингові платежі, як правило, включаються такі складові:
ü амортизація об'єкта лізингу за весь термін дії договору лізингу;
ü плата за використовувані кредитні ресурси лізингодавцем;
ü комісійну винагороду лізингодавцю;
ü плата за додаткові послуги лізингодавця, передбачені договором лізингу;
ü інвестиційні витрати (витрати);
ü податок на додану вартість;
ü страхові внески за страхування предмета лізингового договору, якщо воно здійснювалося лізингодавцем;
ü податок на майно, сплачений лізингодавцем;
ü а також вартість майна, що викуповується, якщо договором передбачено його викуп, і порядок виплат зазначеної вартості у вигляді часток у складі лізингових платежів.
У випадку, якщо лізингоодержувачем є мале підприємство, то податок на додану вартість в загальну суму платежів не включається.
Таким чином, плата за лізинг виконує функції відшкодування вартості засобів виробництва, накопичення капіталу і стимулювання підприємницької діяльності.
Методологічною основою визначення розміру лізингових платежів є механізм розподілу валового доходу, створеного лізінгопользователем, який забезпечував би взаємовигідне поєднання інтересів його і власника лізингового об'єкта при середній нормі прибутку. Звідси випливає, що після внесення лізингових платежів орендар повинен не тільки відшкодувати виробничі витрати з виручки від реалізації продукції, але й отримати дохід, необхідний для розширеного відтворення і особистого споживання. Але й лізингодавець (власник майна) повинен мати необхідні доходи, інакше, немає сенсу передавати майно в лізинг.
Процедура нарахування платежів, терміни сплати внесків, способи сплати, загальна вартість платежів відображаються в договорі, що укладається між лізингодавцем і лізингоодержувачем. Таким чином, лізингоодержувач має право відійти від порядку суворого обмеження терміну і розміру платежів і передбачити в договорі з лізингодавцем зручну форму розрахункових операцій, що враховує надходження доходів від реалізації. Платежі можуть здійснюватися щомісячно, щоквартально і бути, в залежності від домовленості, що змінюються по абсолютних величин.
Слід розрізняти види лізингових платежів як спосіб їх здійснення і форми, тобто зовнішнє матеріально-речовий або вартісне втілення платежів (див. рис.2.1.):
 
Рис.2.1. Види і форми лізингових платежів
Види лізингових платежів
За методом нарахування

Фіксовані

Часткові (участь у
прибутку, виторгу)

Сукупні

У відсотках від
вартості об'єкта
лізингу

Розділ продукції за
угодою

Періодичні

З авансовим внеском

Одноразові

Інші варіанти

за періодичністю виплат

Дегрессивно
(Знижуються)
Прогресивні
(Зростаючі)
Лінійні
(Рівними справами)

За способом сплати

Сезонні та інші
Грошова
 

Лізингові платежі


Змішана

Форми лізингових платежів

Натуральна
(Компенсаційна)У практиці застосовуються три основних форми лізингових платежів:
ü грошові - якщо всі платежі здійснюються в грошовому вираженні;
ü натуральні або компенсаційні - якщо розрахунки проводяться товарами, що випускаються з використанням об'єкта лізингу, або шляхом надання лізингодавцю зустрічних послуг. Можлива, наприклад, передача йому обумовленої договором речі у власність або оренду, покладання на орендаря витрат на поліпшення використовуваного майна та ін Така форма розрахунків широко застосовується при зовнішньому лізингу, коли немає достатніх валютних коштів для закупівлі імпортного устаткування, а також в агропромисловому комплексі країни ;
ü змішані платежі - поєднання грошових і компенсаційних виплат може широко використовуватися - за угодою сторін особливо в умовах жорсткої фінансової політики і кризи.
У залежності від методу нарахування виділяється чотири виду лізингових платежів:
ü фіксовані ставки, що встановлюються у грошовій, натуральній або змішаній формі в абсолютній сумі за угодою;
ü часткові платежі визначаються не заздалегідь фіксованою сумою, а в певній частці від обсягу реалізованої продукції, виробленої на орендованому майні, шляхом участі в прибутку або валовому доході лізингоодержувача та ін Це простий, зручний і вигідний для користувача об'єкта лізингу спосіб встановлення платежів. Але він має один істотний недолік: при вмілій, ефективній роботі і високих виробничо-фінансові результати лізингові платежі значно підвищуються. Виходить парадоксальна ситуація: чим краще, інтенсивніше працює орендар, тим більше треба платити за інших рівних умовах, що може знижувати мотиваційні стимули підприємця;
ü сукупні або, як їх неточно називають, мінімальні платежі - це сума всіх лізингових платежів за весь період лізингу плюс оплата за викуп орендованого майна у власність після закінчення терміну угоди;
ü платежі у відсотках від вартості зданого в лізинг об'єкта найбільш поширений метод нарахування. Залежно від характеру обладнання та термінів окупності розмір плати за лізинг, наприклад, в Москві встановлюється від 1% до 7-8% на рік від вартості устаткування, що купується за рахунок міських коштів.
За способом сплати залежно від економічного стану лізингоодержувача застосовуються такі види лізингових платежів:
ü лінійні або пропорційно рівними частками. Це стандартний, типовий, рівномірний спосіб виплати;
ü прогресивні (зростаючі) - у початковий період контракту встановлюються невеликі внески, які поступово збільшуються в міру освоєння устаткування і розширення обсягу виробленої продукції. Такі відносини особливо привабливі для підприємців-початківців з обмеженим стартовим капіталом;
ü депресивні - поступово зменшуються виплати в більшій мірі застосовні при прискорених платежах на першому початковому етапі лізингу. Вони значно знижують ризик власника майна і розширюють свободу дій орендаря;
ü сезонні - успішно застосовуються в сільському господарстві та інших галузях з сезонним характером процесу виробництва, де можливості сплати набагато поліпшуються після збирання врожаю.
За періодичністю (графіку) виплат застосовуються:
ü одноразові платежі - виробляються після поставки об'єкта лізингу та підписання сторонами акту приймання устаткування;
ü періодичні - щомісячні, поквартальні або щорічні платежі зазвичай широко застосовуються в практиці по встановлюється сторонами графіком;
ü платіж з авансом (депозитом) - це свого роду часткова передоплата в момент підписання лізингової угоди, яка потім віднімається із загального обсягу лізингових платежів, а решта суми погашається в установленому порядку.
При укладанні лізингового контракту сторони можуть вибрати найбільш прийнятний в конкретних умовах варіант лізингових платежів, який буде влаштовувати всіх учасників угоди.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Методи визначення розміру лізингових платежів
 
Розрахунки розмірів лізингових платежів можуть проводитися різними методами в залежності від виду лізингу, форми і способи виплат, а також умов функціонування економіки, тобто при стабільному розвитку або з урахуванням інфляційних процесів.
В умовах стабільної економіки вартість лізингу складається з суми амортизаційних відрахувань на об'єкт, плати за кредитні ресурси, маржі (комісійних виплат) лізингової компанії, оплати сервісних послуг користувачеві майна, податку на додану вартість, митних платежів (при зовнішньому лізингу), витрат зі страхування ризиків та ін
Методично кожний елемент платежів обчислюється в загальноприйнятому порядку, виходячи зі змісту і сформованої практики:
1. Амортизаційні відрахування (АТ) на використовуваний об'єкт нараховуються двома методами: звичайним і прискореним.
Звичайний метод заснований на діючих нормах залежно від балансової вартості об'єкта лізингу і терміну його експлуатації, як правило, застосовується при лізингу з повною окупністю:
(1)
де: АТ - амортизаційні відрахування;
БС - балансова вартість об'єкта лізингу;
Е - термін експлуатації майна.
При лізингу з неповною окупністю величина амортизаційних відрахувань у складі лізингових платежів розраховується за формулою:
(2)
де: Н А - норма амортизації на повне відновлення у відсотках;
Т Л - термін лізингового договору в роках.
При використанні методу прискореної амортизації норми амортизаційних відрахувань на повне відновлення об'єкта збільшують до 3 разів. Малі підприємства в перший рік, крім того, можуть списувати до 50% початкової вартості основних фондів з терміном служби понад трьох років.
2. Плату за кредитні ресурси (ПК) визначають наступним чином:
(3)
де: ВК - величина кредитних ресурсів, залучених для лізингової угоди;
СТ К - кредитна ставка,%.

При цьому мається на увазі, що в кожному розрахунковому році плата за використовувані кредитні ресурси співвідноситься із середньорічною сумою непогашеного кредиту цього року або середньорічної залишкової вартості майна - предмета договору. Таким чином:

(4)
де: ОС Н і ОС К - залишкова вартість об'єкта лізингу відповідно на початок і кінець року.
3. Розмір комісійної винагороди (КВ) може встановлюватися за згодою сторін у відсотках: від величини кредитних ресурсів, залучених для здійснення лізингової угоди, т.е.от балансової вартості майна, за формулою:

(5)

де: СТ В - ставка комісійної винагороди;

або від середньорічної залишкової вартості майна за формулою:
(6)
4. Плата за додаткові (сервісні) послуги (ДУ):
ДУ = Р К + Р У + Р Р + Р Д (7)
де: Р К - витрати на відрядження лізингодавця;
Р У - витрати на послуги (юридичні консультації, інформація та ін з експлуатації обладнання);
Р Р - витрати на рекламу лізингодавця,
Р Д - інші витрати на послуги лізингодавця.
5. Податок на додану вартість (ПДВ):
(8)
де: В - виручка по лізинговій операції, що обкладається ПДВ,
20 - ставка ПДВ,%
В = АТ + ПК + КВ + ДУ (9)
Загальна сума лізингових платежів (ЛП):
ЛП = АТ + ПК + КВ + ДУ + ПДВ + ТП (10)
де: ТП - мито.
Величина лізингових внесків (ЛВ) визначається відповідно до періодичністю їх сплати:
а) при щорічній виплаті: (11)
б) при щоквартальній: (12)
в) при щомісячній: (13)
У кожному випадку розрахунок лізингових платежів буде залежати від особливостей угоди: виду лізингу та виду платежів.
У розглянутій методиці зроблено одне припущення: грошова сума має однакову цінність в будь-який момент часу, тобто розрахунки ведуться без урахування дисконтування грошових потоків.
Застосовуються й інші методи розрахунків суми лізингових платежів з урахуванням вартості об'єкта лізингу, терміну контракту, процентної ставки, періодичності виплат та інфляційних процесів.
 
2.3. Організація лізингових операцій
 
Організація лізингового процесу здійснюється з урахуванням пріоритетних напрямів. Перевага віддається в першу чергу тому виду обладнання (майна), яке забезпечує виробництво високоякісних товарів і розвиток ефективної сфери послуг.
Лізинговий процес здійснюється, як правило, в три етапи. Спочатку проводиться підготовча робота щодо укладення юридичних угод (договорів). Цьому передує докладне вивчення всіх умов і особливостей кожної угоди. Після чого оформляються: заявка, одержувана Лізингодавцем від майбутнього лізингоодержувача, висновок про платоспроможність лізингоодержувача та ефективності лізингового проекту, замовлення-наряд, що направляється постачальнику обладнання Лізингодавцем, кредитний договір, що укладається лізингодавцем (лізинговою компанією) з банком про надання позики для проведення лізингових операцій.
На другому етапі лізингового процесу в трьох-і двосторонніх договорах проводиться юридичне закріплення лізингової угоди. При цьому оформляються: договір купівлі-продажу обладнання (майна) в лізинг, акт приймання його в експлуатацію, договір лізингу, договір на технічне обслуговування переданого в лізинг устаткування (майна).
Третій етап лізингового процесу охоплює період використання устаткування (майна). При цьому ведеться бухгалтерський облік і звітність за всіма лізинговими операціями, здійснюється виплата лізингодавцю лізингових платежів, а по закінченню строку лізингу оформляється подальше використання устаткування (майна).
Основним документом лізингової угоди, у якому відбиваються основні відносини, є договір лізингу. Воно укладається між лізингодавцем і лізингоодержувачем, де вказується, що лізингоодержувачу надається в користування для виробничої експлуатації устаткування (майно). Лізингова угода набуває чинності з моменту підписання акту приймання устаткування (майна), як об'єкта угоди в експлуатацію і діє протягом обумовленого в ньому строку. Акт приймання оформляється лізингоодержувачем, а підписується всіма сторонами, учасниками лізингової угоди, тобто лізингодавцем, лізингоодержувачем і постачальником - виробником.
Після оформлення акта приймання обладнання (майна) в експлуатацію лізингодавець не несе відповідальності перед Лізингоодержувачем, оскільки останній вибір устаткування (майна) здійснював самостійно.
У процесі експлуатації устаткування (майна) лізингоодержувач покликана використовувати його відповідно до рекомендацій і технічними інструкціями постачальника, утримувати його в працездатному стані, проводити необхідне обслуговування, поточний ремонт і все це за свій рахунок. Усі ризики, що виникають в процесі експлуатації устаткування (майна) та пов'язані з руйнуванням, втратою, передчасним зносом, псуванням чи пошкодженням незалежно від завданої шкоди, лізингоотримувач приймає на себе.
У залежності від фінансового стану лізингоодержувача в угоді може обумовлюватися порядок виплати лізингових платежів рівними частками, з розмірами, або зменшуються або збільшуються, в залежності від стійкості фінансового положення лізингоодержувача.
Операції з лізингу (фінансового) можуть здійснюватися лише за наявності відповідної ліцензії у лізингодавця. При відсутності її, зазначені операції підлягають відображенню в обліку в порядку, передбаченому чинним законодавством, виходячи із змісту договору (угоди по здачі в оренду майна, угоди купівлі-продажу).
Вся сума лізингових платежів у лізингоодержувача відноситься на собівартість виробленої ними продукції (робіт, послуг). Сума витрат за користування кредитами, використовуваними на фінансування лізингових угод, відноситься у лізингодавця на собівартість лізингових послуг. Лізингове устаткування (майно) обліковується на балансі лізингодавця за вартістю, ним же нараховується і амортизація лізингового устаткування (майна) у межах коефіцієнтів, встановлених чинним законодавством.
Порівняння варіантів одержання кредиту безпосередньо і через лізинг показує, що очевидна і фінансова вигода. Крім того, оскільки кошти по лізингу перебувають на балансі у лізингодавця, у лізингоодержувача з'являються додаткові можливості до залучення позикових коштів.

2.4. Методика комплексної експертизи лізингових проектів
У лізингових процедурах значне місце займає незалежна експертиза пропонованих лізингових проектів, на основі якої вибирається кращий орендар майна.
Методика оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів складається з двох етапів: попередньої експертизи та основної.
Аналіз проектів повинен завжди починатися з вузького місця. В умовах ринкової економіки найменш передбачуваним місцем є реалізація продукції або послуг на ринку. Саме тому особливу увагу на етапі попередньої експертизи повинна приділятися аспектів, пов'язаних зі збутом продукції або послуг, виробництва яких присвячений проект. Клієнт повинен обгрунтувати, що його продукція має гарантований збут, що у нього є договори на постачання сировини, а також наявність власних коштів, досвід роботи, компетентні у відповідному виді діяльності співробітники. Одночасно на попередньому етапі вивчається характеристика продукту, ринку, виробництва, а також враховуються фінансові та юридичні аспекти пропонованого проекту (з використанням бальних оцінок від 1 до 5). У результаті попередньої експертизи розраховується інтегральний показник ефективності пропозиції, на основі якого приймається рішення про відхилення проекту або про продовження його розгляду. Як правило, на етапі попередньої експертизи відсівається від 80% до 90% пропозицій.
На етапі основної експертизи відбувається порівняння даних, представлених у проекті, з результатами аналізу експертів лізингової компанії, а також залучених експертів. А саме здійснюється розрахунок і аналіз показників ефективності інвестицій, платоспроможності та ліквідності. Поняття «ефективності діяльності», незважаючи на його багатопланове тлумачення, може бути зведене до вирішення однакової завдання - зіставлення витрат на даний вид діяльності (який-небудь проект) і результатів (користі, вигоди), одержуваних в ході її реалізації. У фінансовому аналізі в якості основних методів оцінки ефективності інвестицій використовують такі, як: розрахунок періоду окупності; дисконтування (метод приведення майбутніх доходів до цієї поточної вартості); компаундінга (розширення) і розрахунок внутрішньої норми прибутковості.
Більшість підприємств для підвищення надійності при виборі варіантів інвестиційного проекту орієнтуються не на один, а на кілька вимірників.
Як вже зазначалося вище, одним з методів спрощеної оцінки інвестування є визначення терміну окупності вкладень. Розглянемо його.

2.5. Методика розрахунку терміну окупності інвестиційного проекту.
Будь-яка закупівля обладнання за своєю суттю є інвестицією. Тому далі ми будемо говорити про розрахунок термінів окупності обладнання, як про розрахунок термінів окупності інвестицій. Окупність - це показник, який представляє спрощений спосіб дізнатися, скільки часу буде потрібно підприємств для відшкодування початкових капіталовкладень за рахунок прибутку, отриманого від даного проекту. Термін окупності (або період) - це час, протягом якого надходжень від використання устаткування покриють витрати на інвестиції. Термін окупності зазвичай вимірюється літній чи місяцях. При цьому під прибутком мається на увазі чистий прибуток після вирахування податків плюс фінансові витрати, відсотки і амортизація. У період окупності можна включати, а можна і не включати період будівництва. У другому випадку він буде, природно, коротше. Період окупності проекту визначається як частка від ділення суми інвестицій на суму щорічних надходжень. Наприклад, в об'єкт інвестування вкладено 100 000 000 ман., А приплив грошових коштів (прибутку) від цього вкладення щорічно складає 40 000 000 ман. У результаті поділу першої цифри на другу виходить, що дані капітальні вкладення окупляться через 2,5 роки.
Враховуючи стан економіки, в даний час основною вимогою до проектів, які розробляються лізингоодержувачем, є, перш за все, швидка окупність коштів, вкладених у проект. Як правило, окупність не повинна перевищувати 3-х років. Таким чином, не маса прибутку, а швидкість окупності, швидкість віддачі від вкладених коштів - це вирішальний критерій використання лізингу.
Показник періоду окупності досить добре характеризує ризик проекту, проте він не відображає ефективність проекту після періоду окупності і не може бути використаний для визначення прибутковості проекту.
2.6. Математичні методи оцінки ефективності інвестиційних проектів
Основу розрахунків в інвестиційному аналізі складають більш складні методи, засновані на використанні математичних прийомів, а саме методи:
ü дисконтування;
ü компаундінга;
ü розрахунку внутрішньої норми прибутковості.
Кожен з перерахованих методів враховує вплив на фінансові результати фактора часу, прийнятих ставок банківських позик, депозитів, інфляції, ризику.
Дійсно, манат, долар, франк, одиниця будь-якої іншої грошової валюти, отримана через рік чи через 10 років, коштує менше, ніж той же манат, долар, франк, одержувані сьогодні. Тому для оцінки поточної вартості майбутніх надходжень і, навпаки, для оцінки майбутньої вартості наявних сьогодні засобів необхідно зробити відповідні поправки вищевказаними методами компаундінга і дисконтування. Розглянемо механізм використання цих методів.
Отже, компаундінга - це розширення, накопичення через складний відсоток. Суть методу компаундінга полягає в тому, що ми можемо підрахувати, як виросте базова сума капіталу при щорічному відсотку приросту доходу. Цю техніку набігаючого складного відсотка іноді порівнюють із сніговим комом. При нарахуванні складного відсотка ми знаходимо майбутню вартість шляхом множення поточної вартості на множник (1 + ставка відсотка) стільки разів, на скільки років ми робимо розрахунок:
FV = PV (1 + r) n                                                                                      
де FV - майбутня вартість грошового потоку капіталу;
PV - поточна його вартість;
r - ставка доходу (відношення чистого доходу до вкладеного капіталу);
n - кількість років.
Наприклад, 1 000 ман., Вкладених у бізнес під 10% зростання, за умови щорічного реінвестування доходу через 5 років зросте до 1 610,5 ман.
(1 000 '(1 +0,1) 5).
Дисконтування - зворотний процес, це приведення майбутніх доходів до сьогоднішнього моменту часу, тобто розрахунок справжньої, поточної вартості майбутнього потоку капіталу:

Чиста вартість кожного року (PV) - це те, наскільки цінується відповідний майбутній дохід (FV) сьогодні, оскільки рішення про інвестування, його перспективності треба приймати зараз.
Чиста приведена вартість (NPV) проекту представляє собою різницю між сумарною поточною вартістю майбутніх грошових потоків за кожний рік та сумою початкових інвестиційних витрат. Кажучи іншими словами, процес обчислення чистої наведеної величини доходу виглядає наступним чином:
1. Обчислити поточні вартості всіх щорічних грошових потоків;
2. Скласти всі дисконтовані грошові потоки;
3. Відняти інвестиційний витрата із загальної суми дисконтованих грошових потоків.
NPV використовується для оцінювання різних пропозицій про інвестиції з використанням загальної бази для порівняння. Причому при альтернативних варіантах інвестування треба вибирати варіант з максимальною позитивної різницею між сумою наведених вартостей і первісним вкладенням. Чим вище поточна приведена вартість майбутніх доходів, тим краще дане вкладення капіталів, так як саме чиста приведена вартість показує зростання добробуту власників компанії, яка досяжна при прийнятті проекту. Навпаки, негативна величина NPV вказує на те, що доходи від запропонованої інвестиції недостатньо високі, щоб компенсувати ризик, властивий даному проекту, тому дане пропозиція повинна бути відхилена.
Показник чистої приведеної вартості (NPV) зазвичай вважається самим надійним показником бюджету інвестиції, але він не може бути єдиним засобом оцінки спрогнозованих грошових потоків. Оскільки VPV визначає величину віддачі від інвестиції, то, швидше за все, чим більше інвестиція, тим більше буде результат. Отже, результати порівняння різних за обсягом інвестицій будуть спотворені, якщо для їх оцінки використовувати тільки NPV.
Тому завжди доцільно додатково розраховувати показник внутрішньої норми прибутковості (або прибутку) запропонованого проекту.
Внутрішня норма прибутку (IRR)   - Це та процентна ставка дисконтування, при якій чиста приведена вартість (NPV) або ефект від інвестицій дорівнює нулю. Говорячи інакше, це та розрахункова ставка процентів, при якій приведена вартість майбутніх грошових потоків дорівнює початковій сумі інвестицій, отже, капіталовкладення окупаються. Значення IRR, при якому проект можна вважати привабливим, повинне перевищувати умовну вартість капіталу інвестора, наприклад ставку по довгострокових банківських кредитах, у противному випадку - проект невигідний. Цей показник використовується також як і показник чистої приведеної вартості для оцінки ефективності інвестування, тільки порівняння йде по результату від проекту - отримаємо чи ні прибуток і на скільки максимально до кордону внутрішньої норми прибутку (бажано, щоб обрана відсоткова ставка дисконтування була якомога далі до цієї кордону).         
Розрахунок IRR представляє певну складність. Його точне значення визначається виходячи з виконання рівності:де R n - майбутні грошові потоки відповідного року;
       K n - початкові інвестиційні витрати.
Проте можливий наближений розрахунок внутрішньої норми прибутковості за допомогою ітеративного процесу. Він починається з наближеного завдання бар'єрної ставки, при якій треба буде дисконтувати майбутні грошові надходження і такий, щоб їх сумарна поточна вартість дорівнювала поточної вартості початкових витрат - інвестицій. Потім отримане значення чистої наведеної величини доходу порівнюється з нулем. Якщо вона позитивна, то наступного разу буде використана більш висока ставка. Якщо вона негативна, то пробуватиметься більш низька ставка. Рамки для ставки дисконтування поступово звужуються, поки не настане «торкання» і не знайдеться та ставка дисконтування, при якій чиста приведена вартість проекту буде дорівнює нулю.

Глава 3. Ринок лізингу та перспективи його розвитку
 
3.1. Застосування різних видів лізингу в області авіатранспорту
Потрібно відзначити, що літак - це ідеальний капітал для такого методу фінансування, як лізинг. По-перше, ринок авіаперевезень забезпечує перевізнику значний попит на довгий термін при обмеженій пропозиції. Крім того, відносно повільне технологічний розвиток в цій області сприяє довгому експлуатації літака. І, нарешті, досить легкий процес передачі літака від одного користувача іншому істотно полегшує взаємини суб'єктів лізингу.
Авіакомпанії в питанні придбання зарубіжних літаків на умовах лізингу, в першу чергу, керуються критерієм економічної доцільності. Експлуатація навіть давно знятих з виробництва Боїнгів 737-200 вигідніше використання, наприклад, російських авіалайнерів, оскільки за розрахунками фахівців західні авіалайнери спалюють на 15 - 20% менше палива, а витрати часу на передпольотний обслуговування приблизно на 30% нижче.
Існує два види лізингу - фінансовий та експлуатаційний. Інші види є їх похідними.
3.1.1. Експлуатаційний лізинг
Договір про експлуатаційний лізинг, як правило, полягає не термін менший, ніж термін служби літака. Право власності залишається у лізингодавця, тому вартість літака не включається до балансовий звіт авіакомпанії. З цієї причини договори про експлуатаційний лізинг нерідко називають «забалансовими фінансовими договорами». У цьому випадку авіакомпанія використовує літак для отримання доходів, але літак не фігурує у складі її фондів і не враховується як використовуваний капітал. Тим самим фактично підвищується показник прибутковості компанії - дохід (прибуток) на використовуваний капітал. Більше того, оскільки компанія отримує літак, не витрачаючи при цьому фінансові кошти, не збільшується розмір її заборгованості і не погіршується співвідношення між позиковими і власними засобами. Взятий в експлуатаційний лізинг літак не фігурує у балансовому звіті як елемент виробничих фондів авіакомпанії. Серед видатків можуть зазначатися плановані суми лізингової плати з урахуванням знижок.
Деякі компанії воліють використовувати літаки на умовах експлуатаційного лізингу перш за все тому, що це забезпечує відмінні показники у фінансових звітах.
Однак, в основному, експлуатаційний лізинг представляє особливий інтерес в силу наступних чотирьох факторів:
ü Авіакомпанії не доводиться знаходити кошти з внутрішніх чи зовнішніх джерел на придбання літака або права не його експлуатацію;
ü Компанія розплачується за літак в процесі його експлуатації.
ü Лізингові платежі вносяться з доходів, одержуваних від експлуатації літака;
ü Розрахунок витрат, пов'язаних з лізингом і експлуатацією літака, порівняно простий, тому легко приймати рішення про доцільність вкладення коштів: відразу видно, вигідна або невигідна експлуатація літака з фінансової точки зору;
ü Договір про лізинг літака може укладатися на порівняно короткий термін, як правило, такі договори укладаються на строк від 3 до 5 років, а термін служби літака становить близько 25 років.
Можливість укладення договорів про лізинг на короткий термін дає великі вигоди, так як дозволяє використовувати лізинг як тимчасовий захід і, в принципі, може допомогти авіакомпаніям уникнути негативних наслідків циклічних змін економічного становища в галузі. При погіршенні економічних показників завжди можна повернути літак власнику. Капіталовкладеннями ризикує лізингодавець, а не авіакомпанія.
Проте лізингодавець повинен мати якусь компенсацію за цей ризик, тому слід очікувати, що в кінцевому підсумку платежі по лізингу перевищать суму витрат на покупку або фінансовий лізинг літака.
Є кілька способів, завдяки яким авіакомпанія може зменшити вартість лізингу і, відповідно знизити рівень економічного ризику:
ü Можна укласти довгостроковий договір про лізинг;
ü В довгостроковий договір можна включити положення про періодичний перегляд положень договору, що передбачає можливість його розірвання при наявності завчасного повідомлення з боку лізингоодержувача;
ü При розірванні договору у відповідності з таким становищем лізингодавець може прийняти рішення про продаж літака; в цьому випадку лізингоодержувач може взяти на себе зобов'язання відшкодувати різницю між отриманою за літак ціною і заздалегідь узгодженої залишковою вартістю.
Варто звернути увагу на надзвичайну важливість правильного вибору лізингодавця.
Справа в тому, що в деяких країнах фінансова компанія, що надає грошові кошти під договір про лізинг для оновлення засобів виробництва одержує податкові пільги: тобто та частина прибутку, яка йде на придбання техніки, що здається в лізинг, частково або повністю звільняється від податків. При цьому у Франції, наприклад, звільняється від податків не більше 25% від загального прибутку фінансової компанії. Причому потрібно, щоб часткову вигоду від податкового ефекту отримала авіакомпанія-лізингоотримувач. А це можливо тільки за рахунок зниження рівня лізингових платежів, що може не цікавити авіакомпанію. Податковий ефект може бути отриманий також у США та інших державах. Основними лізингодавцями є компанії GPA, ILFC, GATX, POLARIS, ANSETT.
Операція лізингу називається міжнародною, коли лізингодавець і лізингоодержувач належить іншій країні і, отже, підкоряться різних юрисдикцій.
Міжнародні операції лізингу грунтуються на відмінностях, які існують на рівні поняття власності між різними країнами;
ü Країни римського права: власник документа, що підтверджує право власності на майно, є єдиним власником майна;
ü Англо-саксонські країни: поняття економічного володіння, коли власником майна вважається той, хто його експлуатує.
Ця різниця використовується для організації східчастого податкового лізингу, починаючи його в тій країні, де податкові переваги, пов'язані з інвестуванням, даються юридичній власнику, і закінчуючи в країні, в якій вони даються економічному власнику.
Крім того, цікавий варіант, коли лізингова компанія - посередник розташована в «офшорній зоні» (податковому раю), що дозволяє вберегти прибуток посередника від податків і, отже, встановити більш низькі лізингові платежі авіакомпанії. У результаті проведеного аналізу можливих джерел і форм фінансування нової авіатехніки можна зробити висновок про те, що лізинг є, мабуть, лише не набагато менш вигідною справою при правильній конструкції лізингу, ніж покупка повітряного судна, але притому, умови, що протягом усього терміну служби літака вдається забезпечити певний рівень комерційного завантаження (порядку 65-75%).
Для авіакомпанії, якій потрібно в найкоротший термін оновити парк повітряних суден або ліквідувати тимчасової дефіцит у літаках, оренда і лізинг є ідеальний варіант.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
3.1.2. Фінансовий лізинг
Фінансовий (капітальний) лізинг - довгострокова угода, що передбачає повну амортизацію орендованого обладнання за рахунок плати, внесеної орендарем. Оскільки подібні угоди не допускають можливості дострокового припинення оренди, правильне визначення величини періодичної плати забезпечує власнику повне відшкодування понесених витрат на придбання й утримання обладнання, а також необхідну норму прибутковості.
Вибір техніки і переговори для визначення комерційних умов проводяться безпосередньо між майбутнім авіакомпанією і постачальником, що суттєво зменшує можливість непорозумінь при укладенні контракту при поставці літака лізингоодержувачу. Після закінчення терміну лізингу авіакомпанія має можливість повернути лізингодавцю його законне майно, продовжити лізинговий договір або викупити літак за визначеною або за ринковою вартістю.
Фінансовий лізинг характерний відділенням права власності на майно від користування цим майном і різноманітністю і складністю створюваних на основі цього принципу схем, адаптуються до юридичних і податкових норм кожної країни.
Фінансовий лізинг відрізняється найбільш тривалими термінами використання лізингового майна, які можуть становити 10 років і більше. Термін, на який майно передається у тимчасове користування, як правило, збігається з його нормативним терміном служби і періодом повної амортизації. За час дії договору лізингодавець цілком окупає свої витрати на придбання майна. Тому саме для фінансового лізингу характерно надання лізингоотримувачу права на викуп майна у власність за його залишкової вартості після закінчення терміну дії договору лізингу.
Фінансовий лізинг поділяється на дві категорії:
ü Фінансовий лізинг з податковими наслідками;
ü Фінансовий лізинг без податкових наслідків.
Фінансовий лізинг без податкових наслідків - це відшкодування фінансування аналогічно податкової амортизації майна. Орендна плата відшкодовує загальну суму кредитування до вартості, що дорівнює опціоном викупу. Право власності на майно в принципі належить лізингодавцю до реалізації опціону викупу, але в деяких країнах така схема розглядається як продаж на виплат і право власності з самого початку переходить до лізингоотримувача. Лізинг цього типу широко поширений у світі під різними назвами: Financial lease, Full payout lease, Credit-bail і ін Фінансовий лізинг без податкових наслідків може поєднуватися з експортним кредитом. У цьому випадку його називають експортним лізингом.
 
 
Експортний лізинг «ЕРБЮС»
Приклад для аеробусів сімейства А-310 зі 100% фінансуванням
 

КОФАСЕ
ГЕРМЕС
ДГЕК
НІМЕЦЬКИЙ
БАНКИ

ФРАНЦУЗЬКІ
БАНКИ
АНГЛІЙСЬКІ
БАНКИКОМЕРЦІЙНІ
Позикодавець
АВІАКОМПАНІЯ
ФРАНЦУЗЬКЕ ОЕІ
(ВЛАСНИК)
ЕРБЮС
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основні принципи лізингу з податковими наслідками такі:
ü Він заснований на зсуві в часі між податковою амортизацією літака і терміном оренди
ü Відстрочка у часі сплати податку лізингодавця: пільга лізингодавцю з нагоди ліквідних засобів з нульовою нормою прибутку
ü Часткова передача цієї пільги лізингоодержувачу у вигляді зниження внесків
ü Економія оцінюється з точки зору поточної величини виплат в порівнянні з ціною літака.
ü Збільшені штрафні санкції, що застосовуються до лізингоодержувача в разі дострокового розірвання угоди
ü Складні схеми, призначені для платоспроможних компаній, що знаходяться в правових державах.
ü Позика без права регресивного позову до орендодавця
ü Платежі надходять ссудодателя
ü Опціон викупу після закінчення терміну лізингу: за ринковою вартістю
 
 
 
 
 
 
 
 

Лізинг з податковими наслідками
Структура базової схеми лізингу з ефектом важеля
Позикодавець
Компанія
орендодавець

Вкладники капіталу
20-40% Позика
капіталу 80-60%купівля літаків
100% Літаки

виготовлювач
           
платежі
Авіакомпанія
орендар

Ефект важеля: інвестори користуються 100% податкових пільг при вкладенні 20-40% капіталу.

3.1.3. Зворотний лізинг
Ще одним різновидом лізингу є зворотний лізинг (sale and leaseback). Його особливість полягає в тому, що авіапідприємство спочатку продає його майбутньому лізингодавцю, а потім сам орендує цей же об'єкт у покупця, тобто одне і те ж особа (початковий власник) виступає і як постачальник і в якості лізингоодержувача. У результаті лізингодавець як би дає позику під заставу майна, що знаходиться у продавця. Операції поворотного лізингу дозволяють авіапідприємствам тимчасово вивільняти зв'язаний капітал за рахунок продажу літаків або іншого обладнання та водночас продовжувати фактично користуватися ним уже на правах оренди. Не виключається можливість подальшого викупу майна та відновлення авіапідприємством права власності на нього. Цей вид лізингу використовується в тих випадках, коли авіапідприємство переживає фінансові труднощі. Зворотний лізинг успішно використовується для вирівнювання балансу шляхом продажу свого обладнання не за балансовою, а по звичайно випереджаючої ринкової вартості. Таким способом авіапідприємство наводить свій баланс у відповідність з ринковою ситуацією, істотно збільшуючи фінансовий потенціал і одночасно утримуючи свою колишню власність у користуванні. Залучення додаткових ліквідних коштів за рахунок першої фази зворотного лізингу забезпечує авіапідприємству доступ до нетрадиційних фінансових джерел.
 

3.2. Світовий ринок лізингу авіатранспортної продукції
Лізинг охопив весь світ в середині - кінці 70-х років. У цей період стала налагоджуватися загальносвітова статистика проведення лізингових операцій. Найбільшу активність в цій справі проявила компанія London Financial Global Leasing Report. Протягом багатьох років тут акумулюється інформація про національні лізингових ринках, перш за все по 50 найбільшим. На основі цих даних формуються і накопичуються відомості про континентальних і світових обсягах лізингового бізнесу.
Накопичена за багато років статистична інформація дуже важлива для представлення про сформовані пропорціях в інвестиціях, в активності проведення лізингової діяльності. Статистика допомагає проілюструвати і зрозуміти залежність лізингу від політики продажів устаткування, техніки; оподаткування та амортизації в багатьох країнах; виявляє резерви розвитку лізингу. При будь-якому запозиченні зарубіжного досвіду слід брати до уваги не тільки зовнішня схожість економічних процесів. Необхідно реально оцінювати відмінність ситуації в нашій країні і в країнах з розвиненою ринковою економікою.
Причини пильної уваги місцевих підприємців до лізингу зовсім інші, ніж у їхніх зарубіжних колег 25 - 30 років тому. У той період на Заході лізинг був затребуваний зважаючи різко зрослих інвестиційних потреб економіки, в силу сформованих темпів технічного прогресу, які вже не могли задовольнятися за рахунок виключно традиційних каналів фінансування. Ось чому в умовах конкуренції, що загострюється лізинг був додатковим і достатньо ефективним каналом збуту виробленої продукції, він дозволяв добиватися розширення кола споживачів і завойовувати нові ринки збуту.
З таблиці видно, як змінювалися загальносвітові обсяги проведення лізингових операцій протягом 19 років.
 
Таблиця 2.4.1. Обсяги лізингу обладнання по регіонах світу
в 1982-2000 рр.., млрд. дол
Рік
Північна Америка
Європа
Азія
Південна Америка
Австралія і Нова Зеландія
Африка
Всього в світі
1982
24,0
7,9
4,8
0,3
3,6
0,2
40,8
1983
29,8
11,9
5,9
0,8
4,3
0,3
53,0
1984
37,7
13,2
6,3
1,5
4,4
0,5
63,6
1985
48,0
16,0
8,5
1,6
4,7
0,8
79,6
1986
50,0
16,7
10,5
1,6
4,9
1,0
84,9
1987
52,5
17,4
15,9
1,7
4,8
1,1
93,5
1988
64,0
18,1
20,9
1,6
4,4
1,2
110,2
1989
80,8
24,7
25,9
1,6
3,9
1,2
138,1
1990
87,0
41,2
36,5
1,5
5,4
1,8
173,4
1991
101,3
64,6
50,2
1,4
5,6
2,1
225,2
1992
117,0
80,1
63,6
3,2
4,1
2,8
273,8
1993
126,8
98,0
65,3
2,0
7,3
3,0
302,4
1994
125,4
117,9
77,5
1,9
5,1
3,8
331,6
1995
130,0
120,0
83,4
3,5
4,0
4,4
345,3
1996
127,6
99,5
88,8
6,3
4,2
4,8
323,3
1997
132,5
81,0
79,9
9,3
4,9
2,0
309,6
1998
148,0
87,5
99,2
11,1
5,9
4,7
256,4
1999
169,3
100,0
104,8
15,1
6,2
5,7
409,1
2000

177,0
117,7
105,8
15,0
7,3
5,3

428,1

Майже за два десятки років щорічні обсяги знову укладаються лізингових договорів збільшилися більш ніж в 10 разів. Однак потрібно розуміти, що долар в кінці 70-х років не слід рівняти з доларом в даний час. Тому зростання в 10,5 рази повинен бути скоректований, як мінімум, на величину інфляції в провідних країнах. Якщо її прийняти в цілому по світу у розмірі 3% на рік, то більш реальним видається зростання лізингового бізнесу в 6 разів. Така динаміка означає, що середньорічні темпи зростання за цей період становили близько 10%.
У 90-х роках (1994-1999), коли лізинговий ринок досяг достатньо великих об'ємів, приріст склав 24%, тобто щорічні темпи зростання дорівнювали 4,4%.
В даний час наочно видно зростання світового ринку лізингу без наявності особливих податкових пільг в авіації.
Основна частина світового ринку лізингових послуг зосереджена в трикутнику "США - Західна Європа - Японія". На лізинговому ринку Європи провідну роль виконують Великобританія, Німеччина, Франція, Італія.
У Франції досить обмежений ринок, який практично повністю призначений для літаків зі значною часткою французького участі, наприклад, ЕРБЮС або В737/CFM, тоді як ринок Німеччини характеризується повільною еволюцією, але дуже багатим потенціалом.
Для Японії характерним є розширення лізингових операцій від фінансування послуг до надання "пакета послуг", що включає комбінації купівлі - продажу, лізингу та позик. Ці послуги отримали назву комплексного лізингу. Ринок міжнародного лізингу Японії вважається найбільшим, незважаючи на зниження кількості угод у 1990 році, коли податкові органи обмежили цю діяльність. 20% літаків, поставлених у 1993 році, фінансувалися за схемою «Японського лізингу з ефектом важеля» (JLL) (5 млрд. дол.) Порівняно з 50-60% в 1990 році.
У книзі "Leasing Finance" (London, Euromoney Books, 1994, p. 119-120) Філіп Марвуд відзначає, що в Японії фінансовий лізинг визначається як угода, що задовольняє наступним двом основним вимогам:
1. Термін лізингу строго фіксується, і загальна сума лізингових платежів визначається в сумі, яка приблизно дорівнює сукупним витратам на придбання обладнання, зданого в лізинг.
2. Забороняється анулювання договору лізингу протягом періоду його дії.
Якщо в Японії фінансовий лізинг трактується як операція з реалізації, то лізингоодержувач наділяється правом на податкову амортизацію. В іншому випадку, таким правом буде володіти лізингодавець.
Фінансовий лізинг розглядається як операції з реалізації продукції, якщо задовольняється один з наступних критеріїв:
ü після закінчення періоду лізингу лізингове майно буде передано лізингоодержувачу за нульове або номінальне грошову винагороду;
ü у лізинг передається обладнання, вмонтоване в будівлю і тому неперемещаемое з місця на місце;
ü у лізинг передається обладнання, вироблені для спеціальних цілей, так що в результаті лізингове майно важко використовувати в яких-небудь інших цілях;
ü термін лізингу коротше 70% законодавчо обумовленого терміну служби лізингового майна (60%, якщо цей термін служби складає 10 років і більше), і лізингоотримувач має право покупки.
Ряд японських лізингових компаній належить до найбільших у світі. Так, другий за величиною загальної вартості портфеля лізингових контрактів (більше 25 млрд. дол) є Orix Corporation. Ця компанія укладає протягом року нові лізингові договори приблизно на 10 млрд. дол За показником щорічного об'єму нового лізингового бізнесу в десятку найбільших у світі до свого банкрутства входила Japan Leasing Corporation з сумою договорів 3,3 млрд. дол У компанії Tokio Leasing Co . цей показник відповідав 3,2 млрд. дол (весь лізинговий портфель цієї компанії перевищує 10 млрд. дол). Компанія Centure Leasing System, Inc. з показником 2,6-2,7 млрд. дол (величина портфеля - більше 5 млрд. дол) перебувала в середині другої десятки. Ще одна компанія, Sanwa Business Credit, входила в перші 50 найбільших у світі лізингодавців. Її річні лізингові обороти перевищують 1 млрд. дол, а вартість всього портфеля була близька до 2 млрд. дол
Фінансування орендних операцій авіатранспорту активно застосовується в США. Перший орендний договір персональної власності було зареєстровано в Північно-Американських Сполучених Штатах ще на початку XVIII ст. В даний час на частку авіатранспорту припадає 19,1% всього обсягу орендованого обладнання. У США, як і у Великобританії, ринок повністю орієнтований на внутрішні компанії, щоб літаки використовувалися на внутрішніх лініях.
На ринку лізингових послуг компанії США є найбільш помітними і великими. Лізинг в США дійсно розвивається дуже динамічно, незважаючи на досить жорстке регулювання з боку держави.
Міжнародний ринок лізингових послуг вважається одним з найбільш динамічних. За оцінками експертів, до початку 1988р. за допомогою лізингу реалізовувалося основних фондів на 250 млрд. дол, у той час як у 1979р. - Тільки на 50 млрд. дол
У 90-х рр.. в загальній сумі капітальних вкладень у машини і обладнання на частку лізингу доводилося: у США - 25-30%, в Англії, Франції, Швеції, Іспанії - 13-17%, в Італії, Голландії - 12-14%; Австрії, Данії, Норвегії - 8-10%, а в Японії - 8-10%.
Для сучасного періоду характерно створення міжнародних лізингових інститутів. Так, об'єднання європейських лізингових спільнот охоплює товариства і спілки 17 європейських держав.
Отже, як видно з вищесказаного, найбільш розвиненими лізинговими ринками є ринки США, Японії і ряду країн Західної Європи

3.3. Перспективи розвитку лізингу в Азербайджані
Існує світова практика кооперації як всередині країни, так і на міжнародному рівні щодо використання промислового обладнання, машин і механізмів, нових технологій, споруд промислового призначення через особливу форму підприємницької діяльності - лізинг.
Указом Президента Азербайджанської Республіки від 29 листопада 1994 вступив в силу Закон "Про лізингових послуги", який регулює лізингові відносини, визначають права і обов'язки суб'єктів договору про лізинг.
Лізингові послуги, що надаються в Азербайджанській Республіці, регулюються вищезазначеним Законом, іншими законодавчими актами (Законами "Про банки і банківську діяльність", "Про інвестування", "Про підприємства", "Про неспроможність і банкрутство", "Про страхування") та міжнародними договорами Азербайджанської Республіки. Закон "Про лізингових послуги" стосується всіх юридичних і фізичних осіб, які діють на території Азербайджанської Республіки та є суб'єктами договору про лізинг. Необхідно відзначити, що суб'єктами договору про лізинг можуть бути також іноземні юридичні і фізичні особи.
Пройшло більше трьох років з моменту прийняття Закону "Про лізингових послуги". Але незважаючи на це, лізингова діяльність не отримала належного розвитку в нашій республіці. Цьому сприяли деякі об'єктивні і суб'єктивні причини.
По-перше, лізинг - поняття для нас нове, і тому необхідно проводити роз'яснювальну роботу і пропагувати його вигоди. Це, перш за все, пов'язано з відсутністю великої інформації про лізинг та потрібних фахівців, що займаються лізинговими операціями, визначенням попиту та пропозиції нового та вживаного обладнання, страхування майна і т.д.
По-друге, фінансово-кредитні органи республіки, а саме, банки не ризикують вкласти довгостроковий капітал у виробництво, оскільки лізингові операції пов'язані, в основному, з виробництвом. Банкам вигідно надавати короткострокові кредити (в основному, до трьох місяців) торговим фірмам, роблячи таким чином "швидкі гроші". Хоча ця операція теж пов'язана з чималим ризиком.
В даний час в державах ближнього зарубіжжя і, зокрема, в Росії виробляється багато різного устаткування, яке могло б стати предметом лізингу в країни СНД. З іншого боку виробники даної продукції потребують ринках збуту і шукають шляхи реалізації своєї продукції. У зв'язку з цим лізинг міг би стати додатковою можливістю реалізації продукції для виробників. З іншого боку, лізинг часто є єдиною альтернативою для малих і середніх компаній при фінансуванні своїх інвестицій, тому що механізм банківського кредиту в силу ряду причин залишається вкрай проблематичним.
Єдиною перешкодою тут є відсутність достатніх гарантій для виробників машин та механізмів з боку потенційних лізингоотримувачів.
Складаючи близько 25-30% у загальному обсязі інвестицій, найбільше поширення у світовій практиці отримали наступні основні моделі організації операцій з міжнародного лізингу:
1. Лізингодавець однієї країни здійснює контакти по організації і реалізації лізингової операції з лізингоотримувачем, що знаходиться в іншій країні.
2. Лізингодавець однієї країни здійснює контакти по організації
і реалізації лізингової операції з лізингоотримувачем, що знаходиться в іншій країні, через свою дочірню фірму або представництво, що знаходиться в цій країні.
3. Лізингодавець однієї країни здійснює контракти з організації та реалізації лізингової операції з лізингоотримувачем, що знаходиться в іншій країні, через свого представника - лізингову фірму цієї країни, якій можуть бути доручені: організація та проведення попередніх переговорів, підготовка та укладення лізингового контракту на базі умов поручителя , а також його виконання. Юридично відносини між партнерами - лізинговими фірмами оформляються звичайною агентською угодою на комерційній основі.
4. Лізингодавець здійснює контакти з організації та здійснення лізингової операції з лізингоотримувачем, що знаходяться в цій же країні, а виконання укладеного контракту на умовах агентської угоди передає лізинговій фірмі, що знаходиться в іншій країні.
Оцінюючи придатність на практиці кожного з вищевикладених варіантів в Азербайджані, необхідно виділити наступне: сьогодні, через неможливість задовольняти за рахунок виключно традиційних каналів фінансування темпів технічного і технологічного прогресу, механізм реалізації лізингової діяльності в республіці може спиратися тільки на залучення іноземних інвестицій. Разом з цим слід зазначити, що основною проблемою, яка виникне в інвестора-лізингодавця при здійсненні міжнародних лізингових операцій, буде проблема встановлення "хорошої репутації" вітчизняного лізингоодержувача. Це цілком природно, тому що при міжнародних лізингових операціях, партнери перебувають у різних країнах, і ступінь комерційних ризиків при проведенні цих операцій зростає (розбіжності у системах цивільного, торгового, податкового, правового регулювання; ризики зміни валютних курсів; захисту прав власності на предмет лізингу ; питання його повернення після закінчення термінів основний оренди; політичні ризики і т.п.).
Надійною можливістю подолання вищезазначених проблем може вважатися відкриття дочірньої фірми або представництва іноземної лізингодавця в Азербайджанській Республіці (сприятливі умови і гарантії для реалізації цього механізму дає законодавство Азербайджану, що регулює інвестиційну діяльність іноземних компаній в республіці) або організація проведення операцій з міжнародного лізингу по двох останніх з чотирьох представлених моделей.
Якщо звертатися до досвіду європейських країн, то з метою уніфікації та оптимізації операцій, пов'язаних з міжнародним лізингом, великі лізингові фірми там об'єднуються в так звані "лізингові клуби" або "асоціації". Ці структури є проявом своєрідних форм кооперації в області лізингу. Крім виконання вказаних функцій, через них здійснюється "перенайме" (сублізинг) угод по "лізингу, яке переходить межі", тобто підшукується партнер з членів клубу в тій країні, куди "прямує" лізинг, який готовий прийняти на себе виконання зобов'язань за контрактом.
Такі "лізингові клуби" одержали широке поширення. Наприклад, в Західній Європі існує асоціація "InterLease" за участю лізингових фірм Англії, Бельгії, Данії, Голландії, Італії, Норвегії, Франції, ФРН, Швейцарії та Швеції; "Lease-Club", що об'єднує лізингові фірми з країн Європи і одну з Австралії ; "LeaseEurope", що об'єднує національні лізингові асоціації Європи. У Росії існує національна асоціація лізингових компаній "Рослизинг".
Ідею створення аналогічного об'єднання на пострадянському просторі висунув Міждержавний Економічний Комітет СНД. Освіта цієї структури може мати певний позитивний результат у справі інформаційної підтримки під час створення довірчих відносин між лізинговими компаніями наших країн і вироблення єдиного механізму гарантій.
У міру зростання лізингової активності в республіці, азербайджанські підприємці зможуть об'єднатися у вітчизняну лізингову асоціацію і вже самі будуть підтримувати постійний діловий контакт з міжнародними лізинговими організаціями.
У відношенні існуючого законодавства відзначимо, що основним правовим актом, що регулює правовідносини сторін з міжнародного лізингу, є Конвенція "Про міжнародному лізингу фінансування", так звана "Оттавська конвенція 1988р.", Прийнята Асоціацією ООН з уніфікації права в галузі промислового розвитку (UNIDRUA).
Даючи коротку характеристику Конвенції, необхідно підкреслити, що вона містить велику кількість диспозитивних норм, які дозволяють учасникам лізингових відносин досить повно враховувати при укладенні договорів свої індивідуальні потреби і бути в змозі гнучко реагувати на зміни, властиві ринковій економіці. Відповідно до пункту 2 статті 5 Конвенції, сторони договору з міжнародного лізингу можуть у своїх відносинах відступати від тих чи інших положень Конвенції або вносити зміни в можливі наслідки її застосування. Цей принцип диспозитивного застосування Конвенції обмежується лише в декількох спеціально обумовлених випадках.
Нескладно зробити висновок, що приєднання Азербайджанської Республіки до Оттавської конвенції 1988 року дозволило б забезпечити гармонізацію складається нормативної бази в галузі регулювання лізингових відносин з нормами міжнародного права у цій області, що в свою чергу могло б бути додатковим джерелом для залучення іноземних інвестицій в азербайджанську економіку. Крім того, приєднання до Оттавської конвенції дало б нашим підприємцям, які займаються лізинговою діяльністю, вихід на міжнародний ринок.
Тут хотілося б звернути увагу на те, що при всій мажорність сприйняття нами прийнятого постановою Міллі Меджлісу і підписаного Президентом Азербайджанської Республіки Г. Алієвим ще в листопаді 1994 року Закону Азербайджанської Республіки "Про лізингових послуги", підзаконні нормативні акти, необхідні для повноцінного застосування цього Закону , на жаль, до цих пір не опрацьовані.
У підсумку необхідно зазначити, що міжнародні операції з лізингу впливають на стан платіжних балансів країн, оскільки платежі по лізингу, що виплачуються іноземним лізингодавцям, збільшують зовнішні витрати країн, а продаж об'єкту після закінчення лізингової угоди розглядається як прямий імпорт. У зв'язку з цим міжнародні операції з лізингу повинні не тільки знаходитися під фінансовим і правовим контролем, але і мати всіляку методичну підтримку з боку держави.Глава 4. Охорона праці
 
4.1. Аналіз факторів виробничого процесу
При аналізі умов праці та виявленні небезпек необхідно виконати детальну декомпозицію трудового процесу. Це дозволить найбільш повно визначити небезпечні та шкідливі фактори.
Шкідливий фактор - це такий вплив на людину, яке в певних умовах призводить до захворювання або зниження працездатності.
Небезпечний фактор - це вплив на людину, яке в певних умовах призводить до травми або іншого раптового різкого погіршення здоров'я.
Перерахуємо небезпечні та шкідливі фактори у алфавітному порядку:
1. алкоголь;
2. аномальна температура повітря;
3. аномальна вологість повітря;
4. аномальна рухливість повітря;
5. аномальний барометричний тиск;
6. аномальне освітлення;
7. аномальна іонізація повітря;
8. блікость;
9. вакуум;
10. вибух;
11. вибухові речовини;
12. вібрація;
13. вода;
14. вулкани;
15. висота;
16. газ;
17. гербіциди;
18. глибина;
19. гіподинамія;
20. гіпокінезія;
21. голод;
22. ожеледь;
23. гірський тиск;
24. гарячі поверхні;
25. гравітаційна тяжкість;
26. динамічні навантаження;
27. дощ;
28. дим;
29. їдкі речовини;
30. спрага;
31. рідкі гази;
32. захворювання;
33. замкнутий об'єм;
34. землетрусу;
35. надлишковий тиск у посудині;
36. інфразвук;
37. інфрачервоне випромінювання;
38. іскри;
39. хитавиця;
40. кінетична енергія;
41. клаустрофобія;
42. корозія;
43. лавини;
44. лазерне випромінювання;
45. листопад;
46. магнітні поля;
47. макроорганізми;
48. медикаменти;
49. метеорити;
50. мікроорганізми;
51. блискавки (грози);
52. монотонність;
53. порушення газового складу повітря;
54. повінь;
55. накип;
56. невагомість;
57. недостатня міцність;
58. вогненебезпечні речовини;
59. вогонь;
60. зсув;
61. зброю;
62. гострі предмети;
63. отруєння;
64. охолодження поверхні;
65. падіння (без встановленої причини);
66. пар;
67. перевантаження машин і механізмів;
68. перенапруження аналізаторів;
69. пестициди;
70. підвищена яскравість світла;
71. пожежа;
72. потенційна енергія;
73. психологічна несумісність;
74. робоча поза;
75. пульсація світлового потоку;
76. пил;
77. радіація;
78. резонанс;
79. сель;
80. сенсорна депривація;
81. швидкість руху, обертання;
82. слизька поверхня;
83. снігопад;
84. сонячна активність;
85. сонце (сонячний удар);
86. сонливість;
87. статичні перевантаження;
88. статичну електрику;
89. тайфуни;
90. струм високої частоти;
91. туман;
92. ударна хвиля;
93. ультразвук;
94. ультрафіолетове випромінювання;
95. розумова перенапруга;
96. ураган;
97. прискорення;
98. стомлення;
99. циклон;
100. цунамі та ін

4.2. Санітарно гігієнічні норми в кімнатах
 
Повітряне середовище
Для ефективної трудової діяльності необхідно забезпечення нормальних метеорологічних умов і необхідної чистоти повітря. У результаті виробничої діяльності у повітряне середовище можуть надходити різні шкідливі речовини. Шкідлива речовина - це речовина, яка при контакті з організмом людини в разі порушення вимог безпеки, може викликати виробничі травми, професійні захворювання або відхилення в стані здоров'я що виявляються сучасними методами як у процесі роботи, так і в наступні роки життя теперішнього і майбутнього поколінь. Усі шкідливі речовини за характером впливу на людину можна розділити на дві групи: токсичні та нетоксичні.
Токсичні речовини, як правило, вступають у взаємодію з організмом людини, викликаючи різні відхилення у стані здоров'я працюючого.
Нетоксичні речовини здебільшого надають подразнюючу дію на слизові оболонки дихальних шляхів, очей і шкіру працюючих.
Під мікрокліматом виробничих приміщень розуміється клімат внутрішнього середовища цих приміщень, який визначається діючими на організм людини поєднаннями температури, вологості і швидкості руху повітря, а також температурою навколишніх поверхонь. Людина постійно знаходиться в процесі теплової взаємодії з навколишнім середовищем. Нормальне протікання фізіологічних процесів в організмі можливий лише тоді, коли виділяється організмом тепло безупинно відводиться в навколишнє середовище за рахунок конвекції, випромінювання, випаровування вологи з поверхні шкіри і нагріву вдихуваного повітря. Значення температури, відносної вологості та швидкості руху повітря встановлюються для робочої зони виробничих приміщень в залежності від категорії важкості виконуваної роботи, величини надлишків явного тепла, що виділяється в приміщенні, і періоду року. Категорії робіт - це розмежування робіт на основі загальних енерговитрат організму, що вимірюються в джоулях на секунду. До легких відносяться роботи, при яких енерговитрати не перевищують 172 Дж / с; наприклад, основні процеси точного приладобудування та машинобудування. При роботах середньої тяжкості енерговитрати знаходяться в межах 172-293 Дж / з, наприклад, в механоскладальних, прокатних, термічних цехах. До важких відносяться роботи, при яких енерговитрати перевищують 293 Дж / з, наприклад, ковальські цехи з ручною ковкою і заливкою опок і ін
У залежності від теплового режиму розрізняють приміщення з незначними і значними надлишками тепла. Під явним теплом розуміється тепло, яке надходить в приміщення від обладнання, опалювальних приладів, нагрітих матеріалів та інших джерел, яке впливає на температуру повітря в приміщенні.
Вибір системи освітлення
 
Аналіз та встановлення видів освітлення деяким чином визначають і систему освітлення, тому що для різних видів освітлення застосовуються різні джерела світла. Останні, у свою чергу, визначають умови кріплення їх до робочих місць або підвісу над площею. Однак, на вибір системи освітлення найбільш суттєво впливає характер виконуваних робіт, тобто місце, де вони виробляються, можливість розміщення освітлювальних пристроїв на площі, що підлягає освітленню. Т.ч., вибір системи освітлення передбачає вирішення питання про розміщення джерел світла над виробничою площею. При цьому часто виникає необхідність одночасного вирішення питання вибору світильників за такими основними характеристиками, як дальність дії, допустима висота підвісу, одинична потужність і т.п. Наприклад, для висвітлення будівельних майданчиків і кар'єрів використовується тільки група світильників, що дозволяє здалеку посилати світловий потік на робочу площу, тоді як в закритих цехах чи приміщеннях світильники можуть вільно розміщуватися над місцями роботи на конструкціях перекриттів і стін, і в цьому випадку потрібні інші види світильників . При проектуванні штучного освітлення система освітлення повинна бути вибрана до підрахунку кількості джерел рахунку. Це питання узгоджується з конструктивними особливостями будівель і споруд, що впливають і на висоту підвісу світильників, і на їх число (у випадках прийняття рішення кріпити світильники на певні конструктивні робили, кількість яких відомо), і на одиничну потужність. Наприклад, при наявності 50 місць зручного кріплення замість 70 попередньо обраних джерел світла, одержаних за розрахунком, правильно буде віддати перевагу зручності кріплення, замінивши джерела світла на більш потужні. Таким чином, система освітлення буде вибрана з урахуванням конструктивних особливостей будівлі. Так само, при виборі системи висвітленні відкритої площі наявність поруч розташованих будинків, труб, височин зумовить місця розташування джерел світла і певною мірою їх тип, так як можливо знадобляться світильники зі значно більшим коефіцієнтом посилення світлового потоку в даному напрямку. При виборі джерел світла попередньо вирішують питання про його вигляді. Існують наступні види джерел світла (ІС): лампи розжарювання, люмінесцентні лампи, лампи для спеціального опромінення.

4.3. Пожежна безпека
 
Процес горіння припиняється якщо:
1. осередок горіння ізолюється від повітря;
2. концентрація кисню знижується до граничного значення;
3. речовини охолоджуються нижче температур самозаймання;
4. здійснюється інтенсивне інгібірування (гальмування швидкості хімічної реакції в полум'ї) і в деяких інших випадках.
Речовини, що сприяють створенню вищеперелічених умов, називаються вогнегасними. Основними вогнегасних речовинами є вода, водні розчини, водяна пара, піна, вуглекислота, інертні гази, галоїдовані вуглеводні, стиснене повітря, порошки, пісок, земля.
При гасінні пожеж найчастіше використовується вода. Однак вода малоефективна при гасінні нафтопродуктів і інших горючих об'єктів, що знаходяться під напругою.
Водяний пар застосовують для гасіння об'єктів з обмеженим повітрообміном, а також невеликих пожеж на відкритих майданчиках.
Піну застосовують при гасінні горючих рідин і нафтопродуктів.
Вуглекислота в снегообразном і газоподібному стані застосовується у вогнегасниках і стаціонарних установках для гасіння пожеж в закритих приміщеннях і невеликих відкритих загорянь. Вуглекислота не проводить струм, і вона може використовуватися при гасінні електроустановок, що знаходяться під напругою.
Інертні гази застосовуються для гасіння загорянь, знижують концентрацію кисню в повітрі і зменшують тепловий ефект реакції за рахунок втрат тепла на нагрівання.
Галоідоуглеводи уповільнюють реакцію горіння, тому їх називають інгібіторами, флегматизаторами. Стисле повітря використовується для гасіння горючих рідин з температурою спалаху вище 60 0 С методом їх перемішування. Горіння припиняється при зниженні температури верхнього шару рідини нижче температури запалення.
Порошкові склади на основі карбонатів і бікарбонатів натрію застосовуються найбільш широко, незважаючи на їх високу вартість, складність в експлуатації та зберігання. Ці склади є засобами гасіння пожеж лужних металів і металоорганічних сполук. Для гасіння таких пожеж застосовуються також пісок, земля, флюси.
Розрізняють первинні, стаціонарні та пересувні засоби пожежогасіння. До первинних засобів пожежогасіння відносяться вогнегасники, гідропомпи, відра, бочки з водою, лопати, ящики з піском, азбестові полотна, повстяні мати, кошми, ломи, пили, сокири. Вогнегасники бувають хімічні пінні, вуглекислотні, вуглекислотні-брометіловие, порошкові. Для різних об'єктів і приміщень існують норми первинних засобів пожежогасіння. На кожні 100 м 2 підлоги виробничих приміщень звичайно потрібно 1-2 вогнегасника.
Стаціонарні пожаротушітельние установки представляють собою нерухомо змонтовані апарати, трубопроводи та обладнання, які призначаються для подачі вогнегасних засобів до місць загоряння.
Пересувні пожежні машини діляться на основні, що мають насоси для подачі води та інших вогнегасних речовин до місця пожежі, і спеціальні, що не мають насосів і призначені для різних робіт при гасінні пожежі.
До основних пожежним машинам ставляться пожежні автомобілі, автоцісцерни, автонасоси, мотопомпи, пожежні поїзди, теплоходи, танки, літаки і т.д. До спеціальних машин належать автомобілі служби зв'язку та освітлення, автодрабини, самохідні лафетні стовбури і ін
Як правило, всі пожежні автомобілі обладнуються на стандартних шасі вантажних автомобілів. Пожежні танки використовуються в умовах бездоріжжя і поганого водопостачання. Пожежні літаки використовуються для гасіння лісових пожеж.
Пожежне водопостачання населених місць і промислових підприємств може бути безводопроводним і водопровідним. Безводопроводное постачання допускається лише для невеликих підприємств з територією не більше 20 гектарів. При безводопроводном постачанні використовуються штучні і природні джерела. Водопровідне постачання є більш надійним і досконалим, ніж безводопроводное постачання.

4.4. Електробезпека
 
Безпека при експлуатації електроустановок може досягатися: застосуванням малих напруг; пристроєм захисного заземлення, захисного занулення і захисного відключення; застосуванням сигналізації, маркування, застосуванням засобів індивідуального захисту. Застосування низьких напруг є ефективним заходом, що знижує небезпеку обслуговування електроустановок в приміщеннях з особливою й підвищеною небезпекою, де напруга вище 12 і 36 В прийнято вважати небезпечним. В якості джерел низьких напруг застосовують сухі гальванічні елементи; акумулятори, випрямлячі, знижувальні трансформатори. При роботах на елекроустановках з повним або частковим зняттям напруги необхідно: знімати напругу і вживати заходів, що перешкоджають помилковому або самочинному включення апаратури.
При роботі під напругою необхідно користуватися інструментом з ізолюючими ручками, а також засобами захисту (діелектричні рукавички, калоші), стоячи на діелектричному килимку. Електротравми часто виникають в результаті зниження уваги втрати орієнтування при технічному обслуговуванні та ремонті електроустановок.
Ефективним засобом захисту від випадкового дотику до струмоведучих частин, є блокувальні пристрої. По конструкції вони бувають електричні та механічні.
Сигналізація світлова або звукова дозволяє вчасно вживати заходів обережності при оглядах і ремонтах електропристроїв.
Маркування проводів, кабелів та джгутів застосовується для позначення приналежності їх до тієї чи іншої системи електропостачання, фідера чи агрегату. Маркування зменшує ймовірність переплутування проводів при монтажі агрегатів і апаратури.
Електропроводка повинна виконуватися відповідно до умов навколишнього середовища. У виробничих приміщеннях електропроводка виконується ізольованими проводами і кабелями. Від стану ізоляції проводів більшою мірою залежить безпека експлуатації електрообладнання. У процесі експлуатації стан ізоляції погіршується - знижується її механічна і електрична міцність через нагрівання від протікаючого струму і струмів короткого замикання. У зв'язку з цим необхідно постійно контролювати стан ізоляції електропроводів.

Висновок
 
За період з 1952 р. лізинговий бізнес охопив весь світ. На 50 найбільших лізингових ринках світу щороку полягають нові договори майже на 0,5 трлн. дол Лізинг став однією з найважливіших складових інвестиційної політики в багатьох державах. Темпи зростання лізингових операцій, як правило, випереджають темпи зростання основних макроекономічних показників. Це не випадково. Насиченість і розгалуженість лізингових операцій є свідченням розвиненості економічних відносин в країні.
У практичній економіці лізинг стає провідником науково-технічного прогресу, впровадження нових технологій на кожному конкретному підприємстві. Для нашої російської дійсності це принципово важлива обставина. Країна гостро потребує в механізмах, які допомагають їй вийти, причому досить швидко, з гострої фінансової кризи, в механізмах, які забезпечують структурну перебудову національної економіки.
На підставі проведеної роботи над даним дипломним проектом по темі «Значення та роль ринку лізингу в діяльності авіапідприємств» можна зробити наступні висновки:
ü лізинг передбачає 100-відсоткове кредитування і не вимагає негайного початку платежів, що дозволяє без різкого фінансового напруження оновлювати виробничі фонди, придбавати дорогі нові літаки і обладнання, необхідне для успішної діяльності авіакомпаній;
ü часто авіапідприємству простіше отримати майно по лізингу, ніж позику на його купівлю, оскільки лізингове майно виступає в якості застави;
ü для авіапідприємства-лізингоодержувача зменшується ризик морального і фізичного старіння літаків, так як майно не купується у власність, а береться в тимчасове користування; так як платежі по лізингу не прив'язані до норм амортизації, то при лізингових відносинах лізингоодержувач має справу з прискореною амортизацією майна;
ü лізингове майно не враховується у лізингоодержувача на балансі, що не збільшує його активи і звільняє від сплати податку на це майно;
ü за наявності у авіапідприємства альтернативи - узяти кредит на купівлю літака або придбати літак на певний час за договором лізингу - його вибір необхідно здійснювати на основі результатів фінансового аналізу. У всякому разі, лізинг стає практично безальтернативним варіантом, коли авіапідприємство - майбутній лізингоодержувач не має в достатньому обсязі власних коштів і не може взяти кредит для придбання літака або авіапідприємство тільки починає свою діяльність.
ü Для авіапідприємства вартість лізингу виходить вищою, ніж ціна купівлі літака або іншого необхідного обладнання. У разі виходу з ладу устаткування, платежі проводяться у встановлені строки незалежно від його стану.
ü лізингова угода - дуже складна економічна категорія і для прийняття правильних рішень необхідно ретельно вивчити її механізм;
ü на світовому ринку лізингу авіатранспорту на першому місці стоять США, Японія. Не останню роль відіграють країни Західної Європи, такі як Франція і Великобританія. Авіатранспорт лідирує на світовому ринку за обсягом лізингових угод. Багато лізингові компанії, в основному, американські і японські, широко відомі у всьому світі й успішно розвивають свою діяльність в умовах конкуренції, яка рік від року стає все більш жорсткою;
ü для стимулювання інвестицій, для оновлення парку літаків, для підвищений
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Транспорт | Диплом
321.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Міжнародні стандарти аудиту їх роль і значення в забезпеченні якості аудиторської діяльності
Роль лізингу в оновленні технічної бази підприємства
Поняття лізингу і основні види лізингу
Договір лізингу 2 Сутність лізингу
Роль і значення PR
Сегментування ринку споживачів підприємств громадського харчування поняття значення критерії
Бюджет держави його соціально-економічна сутність і значення в умовах ринку
PR-технології в бізнесі їх роль і значення
Роль і значення кельтської міфології
© Усі права захищені
написати до нас