Роль прогнозування в економічному аналізі

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Контрольна робота з предмету
"Економічне прогнозування"
Варіант № 1
Викладач д. е.. н. І.А. Дубровін
2009

Зміст
1. Що заявляють і які завдання вирішуються на підприємстві за допомогою прогнозування?
2. Які аналітичні показники застосовуються для кількісної оцінки динаміки явищ?
3. Задача 1
4. Задача 2
5. Задача 3
6. Задача 4
7. Задача 5

1. Що заявляють і які завдання вирішуються на підприємстві за допомогою прогнозування?

Прогнозування - це погляд у майбутнє, оцінка можливих шляхів розвитку, наслідків тих чи інших рішень. Планування ж - це розробка послідовності дій, що дозволяє досягти бажаного. Результати прогнозування необхідні для планування.
У сучасних умовах господарської незалежності промислових підприємств для багатьох з них став досить актуальним питання про прогнозування. При складанні плану виробництва важливі не тільки можливості підприємства, але і попит на продукцію, що випускається. Зараз, коли підприємства змушені працювати за "ринковими законами", менеджери хочуть знати перспективи розвитку свого підприємства, поглянути в майбутнє, щоб оцінити можливі шляхи розвитку, передбачити наслідки тих чи інших рішень.
Роль прогнозування в управлінні підприємством очевидна. Первинно необхідно прогнозувати:
поведінка держави,
поведінка споживачів,
поведінка постачальників,
поведінка конкурентів,
науково-технічний прогрес.
Вторинними прогнозованими показниками, що визначають успішне існування промислового підприємства в довгостроковій перспективі, є:
величина прибутку,
обсяг реалізації,
рентабельність активів,
фондовіддача,
продуктивність праці і т.д.
Розроблено різні методи прогнозування. Їхньою теоретичною основою є математичні дисципліни: теорія ймовірностей, математична статистика, дискретна математика, дослідження операцій, а також економічна теорія, економічна статистика, менеджмент, соціологія, політологія та інші соціально-економічні науки. Вибір конкретного методу є однією з найбільш важливих завдань прогнозування. При цьому можна вказати три основні групи причин, що впливають на вибір методу прогнозування.
Тому на вибір конкретного методу (або методів) прогнозування впливають:
суть проблеми, що підлягає вирішенню;
динамічні характеристики об'єкта прогнозування;
вид і характер інформаційного забезпечення;
вибраний період попередження прогнозу (і його співвідношення з тривалістю циклу розробки товару або послуги);
вимоги до результатів прогнозування (точності, надійності і достовірності)
Серед методів прогнозування базисним є дві групи - статистичні та експертні.
Прогнозування - найважливіший компонент аналітичної роботи, що дозволяє передбачити найбільш вірогідний розвиток подій, а також оцінити, які заходи впливу приведуть до тих або інших результатів. Саме тому прогнозної діяльності відводиться провідна роль в економічному аналізі, проведеному Центральними Банками країн з ринковою економікою.

2. Які аналітичні показники застосовуються для кількісної оцінки динаміки явищ?

На практиці для кількісної оцінки динаміки явищ застосовуються такі аналітичні показники: ланцюгові, базисні, середні абсолютні прирости, темпи росту і приросту.
В основі розрахунку показників динаміки лежить порівняння рівнів часового ряду. Якщо порівняння здійснюється з одним і тим же рівнем, прийнятим за базу порівняння, то ці показники називаються базисними. В якості бази порівняння вибирається або початковий рівень динамічного ряду, або рівень, з якого починається новий етап розвитку.
Абсолютний приріст дорівнює різниці двох порівнюваних рівнів і характеризує величину зміни показника за певний проміжок часу. Якщо порівняння здійснюється при змінній базі та кожний наступний рівень порівнюється з попереднім, то обчислені таким чином показники називаються ланцюговими. Ланцюговий абсолютний приріст визначається вирахуванням із значення поточного рівня часового ряду значення попереднього рівня : .
Середній абсолютний приріст є узагальнюючою характеристикою швидкості (приріст в одиницю часу) зміни досліджуваного показника у часі:

Опис динаміки ряду за допомогою середнього абсолютного приросту відповідає його поданням у вигляді прямої, проведеної через дві крайні точки.
Темп зростання характеризує відносини двох порівнюваних рівнів ряду, як правило, виражене у відсотках.
Ланцюговий темп росту із відносини поточного рівня до попереднього:

Темп зростання завжди позитивний. Якщо темп зростання дорівнює 100%, то значення рівня не змінилося, якщо менше 100%, то значення рівня знизилася, більше 100%-підвищилося.
Середній темп зростання показує, скільки відсотків наступний рівень складає в середньому від попереднього в періоді спостереження. Показник розраховується за формулою середньої геометричної з ланцюгових темпів зростання.

Темп приросту характеризує абсолютний приріст у відносних величинах. Визначений у відсотках темп приросту показує, на скільки відсотків змінився порівнянний рівень по відношенню до рівня, прийнятого за базу порівняння. Темп приросту є виражене у відсотках відношення абсолютного приросту до рівня, прийнятого за базу порівняння.
Ланцюговий темп приросту може бути представлений у вигляді:

Базисний темп приросту дорівнює відношенню базисного абсолютного приросту до рівня ряду, прийнятому за базу порівняння.
За допомогою середнього темпу зростання (середнього темпу приросту) можна розраховувати прогнозні оцінки досліджуваних показників.

Застосування середнього темпу зростання (приросту) для опису динаміки ряду відповідає його поданням у вигляді показовою або експоненційної кривої, проведеної через дві крайні точки. Використання показника в якості узагальнюючого доцільно для процесів, зміна динаміки яких відбувається з приблизно постійним темпом зростання.

3. Задача 1

Визначити ймовірність успішного виведення нового товару на ринок. У табл. № 1 представлені результати експертного висновку можливих варіантів конкуренції на ринку.
Таблиця № 1. "Показники ймовірності варіантів конкуренції на ринку"
Варіанти ймовірності
Варіант конкуренції
Випередження конкурентами
0,4
Успішний вихід товару
за відсутності конкуренції
0,7
за наявності конкуренції
0,5
Рішення:
Порядок вирішення показаний на рис.1.
успішні
висновок успішний
Продажі
Коло: Прода-жи успішний
0,7
успішний 0,4 × 0,7 = 0,28
0,4
невдалі
успішний 0,4 × 0,3 = 0,12
Виведення товару
0,3
невдалий
успішні
невдалий
Продажі
Коло: Прода-жи невдалий
0,5
успішний 0,6 × 0,5 = 0,30
0,6
невдалі
невдалий 0,6 × 0,5 = 0,30
0,5
висновок невдалий
Рис.1. Графічне зображення дерева рішень
З даних рис. № 1 випливає, що при додаванні ймовірності подій, у яких на останньому місці написано успішний - висновок товару на ринок буде успішним.
Успішний 0,28 +0,3 = 0,58
Невдалий 0,12 +0,3 = 0,42
У порівнянні 0,58> 0,42
Результат порівняння - успішний перевищує невдалий, що свідчить про реальну можливість успішного виведення нового товару на ринок.
Висновок: Висновок нового товару на ринок буде успішний, так як варіант при успішності перевищує 0,5, і становить результат 0,58, невдалий висновок при цьому становить 0,42.

4. Задача 2

Визначити прогноз продажів товару на наступний n +1 рік за умови постійного темпу зростання. У табл.2 представлений обсяг продажів за період останні три роки.
Таблиця № 2 "Показники обсягу продажів"
Роки
Обсяг продажів (млн. крб),
1
14
2
16
3
17
Рішення:
Розрахуємо параметри середнього темпу приросту для опису динаміки часового ряду за формулою:

де - Середній темп зростання тимчасового ряду; - Значення останнього, n-го рівня інтервалу тимчасового ряду; - Значення першого рівня часового ряду.
Розрахуємо прогноз продажів товару на n +1 рік

Висновок: За умови постійного темпу зростання продажів товару і розрахунку середнього темпу приросту 1,1 прогноз продажів на наступним за звітним року складе 18,7 млн. руб.

5. Задача 3

У табл.3 представлений обсяг продажів за досліджуваний n-й період. За даними табл.3 скласти прогноз продажів на n +1 і n +2 роки по лінійній моделі кривої зростання наступного виду:

Таблиця № 3 "Показники обсягу продажів"
Роки
Обсяг продажів (млн. крб),
1
32
2
29
3
35
4
38
5
37
6
39
7
41
Рішення:
Розрахуємо параметри лінійної моделі виду за формою табл. № 4. Розрахуємо параметри лінійної моделі за формулами і дати їм економічну інтерпретацію:
;
Визначимо розрахунковий рівень значень продажів на n +1 і n +2 роки по лінійній моделі виду
.


Таблиця № 4 "Розрахунок параметрів лінійної моделі"
№ п / п
Обсяг продажів (млн. крб),
Центральний рівень інтервалу періоду (року),


1
32
-3
-96
9
2
29
-2
-58
4
3
35
-1
-35
1
4
38
0
0
0
5
37
1
37
1
6
39
2
78
4
7
41
3
123
9
Разом:
251
-
49
28
Висновок: Для розрахунку параметрів лінійної моделі ми вираховуємо дані таблиці № 4 і за підсумками даних параметрів складаємо лінійну модель . За лінійної моделі щорічне зростання наших показників становить 1,75 одиниць. Прогноз продажів по лінійній моделі кривої зростання на n +1 рік згідно з розрахунками 49,86 млн. руб. і n +2 роки - 51,61 млн. руб.

6. Задача 4

За даними варіанту завдання 5.8 оцінити адекватність обраної кривої прогнозованого процесу обсягу продажів.

Таблиця № 5 "Показники обсягу продажів по кварталах"
Роки
Обсяг продажів (млн. крб),
1
7
2
4
3
3
4
8
5
9
6
6
7
5
8
9
9
10
Рішення:
Для розрахункового обсягу продажів розрахуємо параметри лінійної моделі виду за формою табл. № 6.
Розрахуємо параметри лінійної моделі за формулами:
;
Визначимо розрахунковий рівень значень продажів по лінійній моделі

Розрахуємо розрахунковий обсяг продажів з урахуванням отриманої лінійної моделі, використовуючи у вигляді центральний рівень інтервалу періоду року за табл.6.

Таблиця № 6 "Розрахунок параметрів лінійної моделі"
№ п / п
Обсяг продажів (млн. крб),
Центральний рівень інтервалу періоду (року),


1
7
-4
-28
16
2
4
-3
-12
9
3
3
-2
-6
4
4
8
-1
-8
1
5
9
0
0
0
6
6
1
6
1
7
5
2
10
4
8
9
3
27
9
9
10
4
40
16
Разом:
61
-
29
60
Визначимо абсолютну помилку прогнозу з різниці між прогнозованим і фактичним значенням показника обсягу продажів.


Розрахуємо відносну помилку прогнозу, виражену у відсотках щодо фактичного значення показника обсягу продажів:

Визначимо показник середньої квадратичної помилки:

Результати розрахунків представлені за формою табл. № 7
Таблиця № 7 "Розрахунок параметрів точності лінійної моделі"
Роки
Обсяг продажів (млн. крб)
Помилка прогнозу (млн. крб),
Абсолютна помилка прогнозу (млн. крб), | |
Відносна помилка прогнозу
Абсолютна відносна помилка прогнозу | |

Заданий
Розрахунковий
1
7
6,78
-0,22
0,22
-0,03
0,03
0,05
2
4
7,26
3,26
3,26
0,82
0,82
10,66
3
3
7,75
4,75
4,75
1,58
1,58
22,54
4
8
8,23
0,23
0,23
0,03
0,03
0,05
5
9
8,71
-0,29
0,29
-0,03
0,03
0,08
6
6
9, 20
3, 20
3, 20
0,53
0,53
10,22
7
5
9,68
4,68
4,68
0,94
0,94
21,91
8
9
10,16
1,16
1,16
0,13
0,13
1,36
9
10
10,65
0,65
0,65
0,06
0,06
0,42
Разом:
61
78,43
17,43
18,44
4,03
4,15
67,29
Висновок: За даними таблиці № 6 і за підсумками знайдених параметрів складаємо лінійну модель для розрахункового рівня значень продажів. За лінійної моделі щорічне зростання наших показників становить 0,48 одиниць. Показник середньоквадратичної помилки 3,10%, що показує 96,9% вірогідність прогнозу майбутнього обсягу продажів

7. Задача 5

У табл.8 представлено завдання за обсягом продажів сезонного характеру за останні 9 кварталів. За даними завдання скласти прогноз продажів на наступні 2 кварталу.
Таблиця № 8 "Показники обсягу продажів по кварталах"
Роки
Обсяг продажів (млн. крб),
1
7
2
4
3
3
4
8
5
9
6
6
7
5
8
9
9
10
Рішення:
Розрахувати величину ковзної середньої по кварталах при парному довжині інтервалу згладжування за формою табл.9 з виразу:


Таблиця № 9 "Розрахунок параметрів тренд-сезонної моделі"
Порядковий номер кварталу за завданням
Рік
Номер кварталу по року
Завдання за обсягом продажів (млн. крб)
Змінна середня за обсягом продажів (млн. крб)
1
1
4
7
-
2
2
1
4
-
3
2
2
3
5,75
4
2
3
8
6,25
5
2
4
9
6,75
6
3
1
6
7,13
7
3
2
5
7,38
8
3
3
9
-
9
3
4
10
-
Визначити коефіцієнт сезонності

де - Значення завдання з обсягу продажів в інтервалі тимчасового ряду; - Значення рівня ковзної середньої згладженого інтервалу тимчасового ряду. Коефіцієнт сезонності розраховується для кварталів 2,2 ... 3,2. Значення коефіцієнт сезонності представляються за формою табл.10. Розрахувати середній коефіцієнт сезонності для кожного кварталу, якщо однойменних кварталів кілька за формулою


де - Кількість однойменних кварталів для рівня ковзної середньої згладженого інтервалу тимчасового ряду.
Розрахувати уточнений коефіцієнт коригування сезонності з виразу

Розрахувати уточнений коефіцієнт сезонності з виразу

Таблиця № 10 "Розрахунок уточненого коефіцієнта сезонності тренд-сезонної моделі"
Рік
Коефіцієнти сезонності по кварталах
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.

1
-
-
-
7
-
2
4
3
8
9
-
3
6
5
9
10
-

3,00
4,00
8,00
9,00
24,00

0,50
0,67
1,33
1,50
4,00
Визначити значення десезоналізірованного ряди по табл.11.

Таблиця № 11 "Розрахунок параметрів тренд-сезонної моделі"
№ п / п
Завдання за обсягом продажів (млн. крб)
Змінна середня за обсягом продажів (млн. крб)
Коефіцієнт сезонності
Гр.2/Гр.3
Середній коефіцієнт сезонності ,
Табл.10
Уточнений середній коефіцієнт сезонності
Десезоналізірованний ряд обсягу продажів
Гр.2/Гр.6
1
2
3
4
5
6
7
1
7
-
-
9,00
1,50
4,67
2
4
-
-
3,00
0,50
8,00
3
3
-
-
4,00
0,67
4,50
4
8
-
-
8,00
1,33
6,00
1
2
3
4
5
6
7
5
9
6,75
1,33
9,00
1,50
6,00
6
6
7,13
0,84
3,00
0,50
12,00
7
5
7,38
0,68
4,00
0,67
7,50
8
9
-
-
8,00
1,33
6,75
9
10
-
-
9,00
1,50
6,67
Розрахувати характеристики тренд-сезонної моделі десезоналізірованного ряду із застосуванням лінійної моделі виду , Представити за формою табл.12 і дати їм економічну інтерпретацію.
Розрахувати параметри лінійної моделі десезоналізірованного ряду за формулами:
;


Таблиця № 12 "Розрахунок параметрів лінійної моделі"
№ п / п
Десезоналізірованний ряд обсягу продажів (млн. крб), (Табл.11, гр.7)
Період (порядковий номер кварталу),


1
4,67
1
4,67
1,00
2
8,00
2
16,00
4,00
3
4,50
3
13,50
9,00
4
6,00
4
24,00
16,00
5
6,00
5
30,00
25,00
6
12,00
6
72,00
36,00
7
7,50
7
52,50
49,00
8
6,75
8
54,00
64,00
9
6,67
9
60,00
81,00
Разом
62,08
-
326,67
285,00
Визначити розрахунковий рівень значень продажів із застосуванням лінійної моделі виду і порівняти їх із завданням за формою табл.13.
Таблиця № 13 "Порівняння фактичних і розрахункових даних
товарної продукції "
№ п / п
Обсяг продажів, млн. руб.
Відхилення
Завдання
Розрахункове
од.
%
1
4,67
2,04
-2,63
0,44
2
8,00
2,68
-5,32
0,33
3
4,50
2,01
-2,49
0,45
4
6,00
2,30
-3,70
0,38
5
6,00
2,30
-3,70
0,38
6
12,00
3,44
-8,56
0,29
7
7,50
2,58
-4,92
0,34
8
6,75
2,44
-4,31
0,36
9
6,67
2,42
-4,24
0,36
Скласти прогноз продажів на наступні 10 і 11 квартали з застосуванням лінійної моделі виду
.
Лінійна модель десезоналізірованного рядуВисновок: За даними таблиці № 12 і за підсумками знайдених параметрів, з урахуванням ковзної середньої за обсягом продажів обчислюємо коефіцієнт сезонності і десезоналізірованний ряд обсягу продажів, за підсумками складаємо лінійну модель десезоналізірованного ряду для розрахункового рівня значень продажів. За лінійної моделі виводимо прогнозований рівень продажів на наступні 11 і 12 квартали. Вони становлять відповідно 3,06 і ​​3,25 млн. руб.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Контрольна робота
234.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Економічне моделювання в економічному аналізі 2
Економічне моделювання в економічному аналізі
Середні веліічіни в економічному аналізі
Класифікація показників в економічному аналізі
Математичні методи в економічному аналізі
Економічне моделювання в економічному аналізі 3
Бухгалтерський облік в економічному аналізі в системі управління підприємством
Статистичні методи застосовуються в економічному аналізі індексний кореляційний регресійний
Інвестиції їх роль в економічному розвитку країни
© Усі права захищені
написати до нас