Роль місцевого самоврядування у вирішенні проблем розвитку міст

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ

Введення

1 Місцеве самоврядування та його роль у розвитку міст

1.1 Правові основи територіального устрою місцевого самоврядування

1.2 Роль органів місцевого самоврядування в економіці, політиці і соціальній політиці

2 Аналіз рівня розвитку і перспектив міста Іркутськ

2.1 Загальна характеристика муніципального освіти

2.2 Аналіз сучасних тенденцій соціально-економічного розвитку м. Іркутськ

2.3 Цілі та завдання сталого соціально-економічного розвитку м. Іркутськ

Висновок

Список використаної літератури

Введення

В даний час зростає актуальність вивчення управління розвитку муніципального господарства. Це обумовлено об'єктивними економічними причинами і процесами, що відбуваються в муніципальних утвореннях. По-перше, на території муніципальних утворень, крім підприємств та установ муніципальної форми власності, функціонують підприємства, організації та установи інших форм власності, діяльність яких так чи інакше пов'язана з соціально-економічним розвитком муніципальних утворень, із задоволенням потреб місцевого співтовариства. По-друге, поряд з майном знаходяться в муніципальній власності та коштами місцевого бюджету, на території муніципальних утворень значною є частка приватної та державної власності у вигляді майнових об'єктів та фінансових коштів, які також побічно сприяє вирішенню питань місцевого значення, становлять економічну основу місцевого самоврядування. Це обумовлює вивчення проблем, пов'язаних не тільки з керуванням муніципальної власністю, але і розгляд питань впливу органів місцевого самоврядування на господарську діяльність підприємств, організацій і установ не муніципальної форми власності, вивчення організаційно-правових форм залучення даних підприємств, організацій та установ, а також їх майна у вирішення питань місцевого значення.

З урахуванням вищесказаного, вдосконалення системи управління розвитком муніципального господарства має важливе науково-практичне значення і зумовлює актуальність теми, її теоретичну і практичну значимість.

Огляд існуючих з даної проблеми розробок і публікацій показує, що стан наукової розробленості проблеми управління розвитку муніципальним господарством не повною мірою відповідає реальним практичним потребам.

Серед вчених, що займаються проблемою управління розвитком муніципальних господарств, можна назвати таких авторів, як А. І. Гаврилов, Л. А. Веліхов, Н. Є. Жигалова, В. Б. Зотов, В. Н. Парахіна та ін

Відповідно до обраної темою об'єктом дослідження в курсовому проекті є муніципальне утворення місто Іркутськ, а предметом - процес управління муніципальним господарством в муніципальній освіті місто Іркутськ.

Мета цього курсового проекту - аналіз управління муніципальним господарством в муніципальній освіті місто Іркутськ.

Реалізація поставленої мети визначила вирішення наступних завдань:

- Розглянути елементи муніципального господарства;

- Показати організаційну специфіку муніципального господарства;

- Дати поняття комплексного соціально-економічного розвитку муніципального господарства;

- Визначити процес та етапи управління соціально-економічним розвитком муніципальних утворень;

- Провести аналіз управління розвитком муніципального господарства в муніципальному освіту;

- Запропонувати основні напрямки удосконалення управління розвитком муніципального господарства.

Методологічною і теоретичною основою курсового проекту з'явилися праці вітчизняних вчених з питань муніципального управління.

Інформаційною базою дослідження стали монографії, статті вітчизняних і зарубіжних економістів, матеріали періодичних видань та глобальної мережі Інтернет, а також програмні, прогнозні і звітні матеріали адміністрації м. Іркутськ.

При проведенні курсового проектування застосовувалися: діалектичні та формально-логічні методи; аналіз і синтез, індукція і дедукція, системний і структурно-функціональний підходи.

Поставлені мета і завдання зумовили структуру і логіку курсової роботи, що включає в себе вступ, два розділи, висновок і список використаної літератури.

1 Місцеве самоврядування та його роль у розвитку міст

1.1 Правові основи територіального устрою місцевого самоврядування

Федеральним законом від 28 серпня 1995 р. N 154-ФЗ "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації 1" воно було зафіксовано один спосіб, а Федеральним законом від 6 жовтня 2003 р. N 131-ФЗ "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації 2 "- іншим. Тепер альтернатива чи створювати на рівні районів і міст регіонального значення органи державної влади або органи місцевого самоврядування виключена. Місцеве самоврядування згідно з ч. 1 ст. 10 останнього Закону здійснюється на всій території Російської Федерації в міських, сільських поселеннях, муніципальних районах, міських округах і на внутрішньоміських територіях міст федерального значення. Цей захід має прогресивний характер, оскільки дозволяє позбавитися від плутанини в територіальній організації суб'єктів Федерації і всієї країни, і найголовніше - наближає управління до населення, що повинно зробити його більш ефективним.

Слід визнати, що, визначивши загальний для всіх суб'єктів Федерації порядок територіальної організації місцевого самоврядування, Федеральний закон N 131-ФЗ відчутно торкнувся адміністративно-територіального устрою суб'єктів Федерації. Це, на думку С. Шахрая, "не відповідає Конституції і рішенням Конституційного Суду ... У законопроекті можна встановлювати модель, орієнтир і рекомендації 3". Але орієнтири і рекомендації вже пропонувалися Федеральним законом N 154-ФЗ. Що з цього вийшло, відомо. Мабуть, іншого, більш ефективного правового методу територіального устрою суб'єктів Федерації, ніж той, який застосований в даний час, не існує.

Звичайно, муніципальний район - це не адміністративний район. У першому випадку ставиться мета успішного здійснення самоврядних справ місцевого значення, у другому - завдання вирішення державних справ. Теоретично можна припустити виникнення поряд з муніципальним утворенням адміністративно-територіальної одиниці. Однак практично така можливість незначна. Мережа муніципальних утворень майже ідеально лягла на сформовану структуру адміністративно-територіального розподілу суб'єктів Федерації з відновленням раніше існуючих сельсоветскіх одиниць. Радикальні пересування обох територіальних систем по відношенню один до одного навряд чи реальні. В основу тієї та іншої становлять населені пункти, які складалися сторіччями під впливом географічних, економічних, політичних, культурних, національних і ряду інших суспільних умов. У зв'язку з цим можливі, принаймні найближчим часом, лише часткові зміни меж адміністративно-територіальних одиниць по відношенню до муніципальних одиницям, причому у взаємозв'язку інтересів тих і інших і з урахуванням думки населення.

Тим не менше це не веде до висновку про непотрібність державно-правового інституту адміністративно-територіального устрою суб'єкта Федерації. Він зберігається і функціонально, і інституційно. Зовнішнє свідчення тому - продовжують діяти Закони суб'єктів Федерації про їх адміністративно-територіальному поділі. Створені в муніципальних утвореннях - районах і міських округах - органи місцевого самоврядування виконують окремі державні повноваження, на території цих муніципальних утворень самостійно діють органи державної влади, реалізуючи правоохоронні, податкові та інші державні функції.

Поза межами муніципальних утворень існують адміністративно-територіальні одиниці. Наприклад, у Свердловській області створені адміністративні округи, "обіймають" по кілька муніципальних (адміністративних) районів. А в ряді міст утворені внутрішньоміські районні територіальні утворення. Якщо згідно з ч. 3 ст. 84 Федерального закону N 131-ФЗ внутрішньоміські муніципальні освіти скасовані з 1 січня 2006 р., це не означає, що з вказаного числа перестають існувати внутрішньоміські структури як адміністративно-територіальні одиниці. У Москві, наприклад, продовжують існувати адміністративні округи, в межах яких діють суди, органи міліції, податкові та інші державні органи. Такі ж райони існують у багатьох інших великих містах. Цілком можливо, що деякі повноваження федеральні і регіональні органи державної влади можуть не передавати муніципальним органам, а створювати для цього спеціалізовані структури, територіальні межі діяльності яких не обов'язково збігатимуться з кордонами діючих муніципальних, як і адміністративно-територіальних, утворень. Наприклад, освітні округи.

Таким чином, організаційно-правові інститути "адміністративно-територіальний поділ" і "територіальний устрій місцевого самоврядування", хоч і тісно пов'язані, не є ідентичними. Території муніципальних утворень і адміністративно-територіальні одиниці можуть, як зараз, збігатися, а можуть і не збігатися. У зв'язку з цим необхідно чітко визначити, як співвідносяться між собою терміни "район" і "муніципальний район", "місто" і "міський округ", "сільський населений пункт" і "сільське поселення", "селище міського типу" і "міське поселення ".

На жаль, Федеральний закон N 131-ФЗ усунувся від визначення цього співвідношення, передоручення рішення цього завдання законодавства про адміністративно-територіальний поділ суб'єктів Федерації, благо такий закон є майже в кожному регіоні.

Однак закони суб'єктів Федерації фактично це завдання вирішувати не стали, обмежившись "косметичними" змінами ряду нормативних установлень. Правда, в деяких регіонах спробували співвіднести обидві системи територіального устрою. Але зроблено це було вроздріб, надзвичайно непослідовно. Тому та й інша система хіба що залишилися самостійними, хоча й суміщеними. При цьому система територіального устрою місцевого самоврядування знаходиться тепер під нормативним впливом Федерального закону N 131-ФЗ, а система адміністративного устрою суб'єкта Федерації регулюється регіональним законодавством. У Законі про адміністративно-територіальному поділі Івановської області, наприклад, прямо вказується, що він не регламентує питання створення, реорганізації, організації роботи, здійснення повноважень і діяльність органів місцевого самоврядування з управління територіями муніципальних утворень, а також зміни кордонів муніципальних утворень.

Але оскільки територіальний устрій місцевого самоврядування сближено з адміністративно-територіальним устроєм регіонів, законодавство суб'єктів Федерації не могло хоча б частково не торкнутися територіальних повноважень муніципалітетів. У тому ж Законі Івановської області (в ред. Від 25 лютого 2005 р.) є стаття 15, яка регулює повноваження органів місцевого самоврядування "у сфері вирішення питань адміністративно-територіального устрою". У ній йдеться, зокрема, що представницькі органи муніципалітетів вносять в обласне Законодавчі Збори проекти законів з питань адміністративно-територіального устрою області, створюють погоджувальну комісію для вирішення спору з питання адміністративно-територіального устрою, регулюють питання зміни підвідомчості земель у межах муніципального освіти та ін .

У деяких регіональних законах про адміністративно-територіальний поділ поняття адміністративно-територіальної одиниці в тій чи іншій мірі включає в себе "муніципальне зміст". У Законі Саратовської області, який називається "Про адміністративно-територіальний устрій та територіях муніципальних утворень в Саратовській області" (в ред. Від 6 лютого 2004 р.), прямо записано, що "адміністративно-територіальна одиниця - частина території області у фіксованих межах, включає певний географічний простір з відповідними населеними пунктами, де діють органи державної влади, органи місцевого самоврядування ". У Законі Новосибірської області "Про адміністративно-територіальний устрій Новосибірської області" (в ред. Від 15 червня 2004 р.) визначено, що адміністративно-територіальна одиниця - частина території області у фіксованих кордонах з одним або кількома населеними поселеннями, що має встановлений законом статус, назва, що знаходиться в юрисдикції органів державної влади та місцевого самоврядування. У згаданому Законі Саратовської області (в ред. Від 6 лютого 2004 р.) взагалі встановлено, що адміністративно-територіальний устрій грунтується на принципі спільності адміністративно-територіальних одиниць і територій муніципальних утворень.

Але такі формули в законах - рідкість. Та й проголошувані ними принципи звичайно не розвиваються, залишаючись деклараціями поряд з докладним викладом адміністративно-територіального устрою як такого, його давно усталених основних понять, повноважень різних регіональних органів державної влади у цій сфері, порядок вирішення питань адміністративно-територіального поділу, скасування, об'єднання, перетворення адміністративно-територіальних одиниць і т.д. Причому понятійний апарат Федерального закону N 131-ФЗ використовується в дуже невеликому числі законів суб'єктів Федерації, та й то дуже обмежено. Створюється враження, що регіональні закони про адміністративно-територіальному поділі та Федеральний закон N 131-ФЗ, регулюючий територіальний устрій місцевого самоврядування, діють як би в різних, хоч і близьких площинах.

Але от де вони абсолютно не схожі один на одного - так це при визначенні видів населених пунктів.

1.2 Роль органів місцевого самоврядування в економіці, політиці і соціальній політиці

Перехід до нової системи суспільних відносин, економічного і політичного устрою країни і пов'язані з цим процесом перетворення стали базою для становлення місцевого самоврядування в Російській Федерації. Згідно з Конституцією Російської Федерації система місцевого самоврядування покликана "забезпечувати самостійне вирішення населенням питань місцевого значення", до яких згідно з Федеральним законом "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" належить і питання соціально-економічного розвитку міст і поселень. Діяла раніше система централізованого адміністративного планування виявилася нездатною ефективно вирішувати завдання, що вставали перед нею в умовах ринкової економіки, і втратила свою актуальність. На зміну їй повинна була прийти нова система поглядів на процес планування, заснована на дотриманні принципу збалансованості інтересів і встановлення системи партнерства влади, бізнесу і місцевого співтовариства.

У той же час процес перебудови міжбюджетних відносин, економічна та фінансова кризи посилили потребу місцевих властей в управлінні процесом муніципального розвитку з опорою на більш ефективне використання наявного потенціалу та адаптацію до змін зовнішнього середовища. Пошук нової якості і вмісту в плануванні соціально-економічного розвитку муніципальних утворень привів до появи нових форм і методів цієї діяльності. Однією з таких форм стало територіальне стратегічне планування, що отримало широке розповсюдження в розвинених країнах з 80-х років XX ст.

У Росії в міру становлення місцевого самоврядування та ринкових реформ у місцевої влади, міських співтовариств виникла потреба і з'явилася можливість переходу від адміністративного ієрархічного планування до стратегічного планування як одного з найбільш ефективних методів планування соціально-економічного розвитку поселень, що виражається у відмові від директивності на користь балансу інтересів, встановлення партнерських відносин владних структур з різними суб'єктами господарювання, населенням, що дозволяє муніципальних утворень найкращим чином адаптуватися до швидкоплинних зовнішніх умов і найбільш ефективно реалізувати закладений в них потенціал.

Зараз, за деякими оцінками, близько 15% міст Росії мають або розробляють ті чи інші документи, що визначають перспективи розвитку міста.

В даний час міста вільні у виборі пріоритетних напрямків свого розвитку, обумовлених об'єктивними вимогами ринку. При цьому найбільшу актуальність для міського розвитку в Росії мають наступні проблеми:

- Формування екологічно стійких умов життя у містах;

- Вдосконалення міського середовища життєдіяльності населення;

- Нарощування економічного потенціалу території;

- Участь населення в управлінні містами;

- Розвиток механізму партнерства в процесі розробки та реалізації стратегічних документів;

- Зміцнення економічних основ для реалізації повноважень міських органів влади.

До цих пір залишається невирішеним ряд методологічних завдань, в тому числі: обгрунтування принципів формування і реалізації міжсекторної взаємодії в міській соціально-економічній системі; організаційно-економічний механізм розробки стратегічних документів розвитку міста. Крім того, для російських міст, що використовують методи стратегічного управління, все більш актуальною стає задача освоєння його найважливіших інструментів - моніторингу та оцінки виконання стратегічних управлінських рішень.

Росія активно підтримала світову установку на сталий розвиток територій. У межах вітчизняної нормативно-правової бази з даного питання перш за все слід відзначити затверджену Указом Президента РФ від 1 квітня 1996 р. N 440 Концепцію переходу України до сталого розвитку, в якій принципи сталого розвитку проголошені як державної політики.

Федеральний закон від 6 жовтня 2003 р. N 131-ФЗ "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування Російської Федерації" закріпив в числі питань місцевого значення міського округу й міського поселення питання його територіального планування та розвитку.

Проте проведення реформ в Росії особливо негативно відбилося саме на соціально-економічному кліматі і населених пунктах міського типу. Основною причиною цього стала відсутність у містах ресурсів формування розвинутої багатофункціональної ринкового економічного середовища. Як правило, їх економічний потенціал становили великі промислові підприємства, і спад виробництва на цих підприємствах у більшості випадків привів до зростання безробіття, відтоку робочої сили і дефіциту фінансових ресурсів для утримання комунальної та соціальної сфер життєзабезпечення населення.

Аналіз становлення місцевого самоврядування на сучасному етапі в Росії показує, що в даний час серйозних перешкод для реалізації місцевою владою своїх функцій немає. Однак на практиці місцеве самоврядування працює малоефективно і недостатньо затребуване державою. Основними причинами цього є:

- Відсутність цілісної системи державного територіального управління;

- Слабкість економічної і фінансової бази муніципальних утворень;

- Неузгодженість і недостатня опрацьованість законодавства;

- Недостатня підготовленість кадрів;

- Недостатній рівень науково-методичного та інформаційного забезпечення;

- Недостатньо раціональна територіальна організація;

- Неопрацьованість і неефективність механізмів контролю за діяльністю місцевого самоврядування як з боку держави, так і з боку населення.

Для усунення суб'єктивних, короткострокових причин потрібно закріпити відповідними нормативними актами багаторівневу систему територіальної організації місцевої влади, а також визначити повноваження кожного рівня, що дозволить сформувати грамотну стратегію розвитку міста.

Документальним виразом стратегічного планування міського сталого розвитку є стратегічний план. Він повинен стосуватися тільки найголовніше для виживання, адаптації та сталого розвитку об'єктів планування до конкурентному ринковому середовищі. Він стосується лише тих галузей сфер життя (перспективної міської спеціалізації), що мають визначальне значення і можуть дати сильний імпульс розвитку. Предметом стратегічного плану є перш за все конкурентоспроможність: міста в цілому як місця для життя, господарської діяльності і тимчасового перебування; окремих сторін і галузей міського господарства та соціальної сфери.

Основними елементами, використовуваними при формуванні змісту стратегічного плану, можуть бути:

1. Сучасний вигляд міста - модель міста в поточний момент часу. Щоб його виконати, проводиться аналіз переваг і недоліків як економіки міста в цілому, так і окремих секторів, галузей і підсистем. Основну роль тут грають муніципальні контрольно-рахункові органи, діяльність яких поступово переходить від чисто контрольної до контрольно-аналітичною.

2. Перспективний вигляд міста - модель міста у майбутньому як результату стратегічного управління сталим розвитком. Це бачення включає в себе ряд елементів - високий життєвий стандарт, заснований на високій продуктивності праці, зростання зайнятості, диверсифікована економіка, гарна якість життя.

3. Внутрішнє середовище міста, аналізована перш за все як зосередження ресурсного потенціалу.

4. Зовнішнє середовище, що характеризується через потенційно сприятливі або загрозливі місту тенденції та передумови розвитку.

5. Стратегія - система дій з досягнення бажаного стану міста у довгостроковій перспективі. Стратегія враховує наявний ресурсний потенціал та існуючі передумови для його реалізації.

Процесом стратегічного планування керують органи місцевого самоврядування. Як правило, очолює процес місцева адміністрація. Саме тут зосереджені основні методичні та координаційні функції, тому ефективність стратегічного процесу буде значною мірою визначатися якістю роботи адміністрації і набором застосовуваних нею підходів.

Основні вимоги пред'являються: до набору функцій, які реалізує адміністрація; до розподілу функцій по структурних підрозділах; до принципів управління стратегічним розвитком; до принципів фінансування програм стратегічного розвитку; до технічного забезпечення роботи системи стратегічного управління; до кадрового забезпечення процесу стратегічного розвитку.

Побудова системи стратегічного управління передбачає внесення змін в структуру і систему управління адміністрації муніципального освіти. Розробка стратегічного плану розвитку вимагає наявності інформаційно-аналітичного блоку, блоку фінансування, блоку управління проектами, блоку контролю і експертизи і блоку зі зв'язків з громадськістю. Для управління стратегічним розвитком можливе введення посади заступника голови адміністрації зі стратегічного управління. Нова система управління передбачає впровадження елементів проектного управління та проектного фінансування.

Однак у систему управління стратегічним плануванням міста входить не тільки міська адміністрація. Структурних перетворень в органах місцевої виконавчої влади недостатньо.

Як правило, характеризуючи структуру системи управління стратегічним розвитком, в неї включають шість основних блоків 4:

1. Політика у сфері управління розвитком муніципального освіти як сукупність основних принципів, якими керується суб'єкт управління у своїй діяльності.

2. Оператори системи управління муніципальним освітою (суб'єкт управління) - ті організації та структури, які не тільки можуть впливати на розвиток муніципального освіти, а й реально займаються цим, тобто наділені конкретними функціями і регулярно беруть участь у процесі управління розвитком муніципального освіти, будучи організаторами або виконавцями конкретних завдань. Оператори системи управління повинні володіти відповідними знаннями та інструментами стратегічного управління, а також бути об'єднаними ефективною системою взаємодії.

3. Програми комплексного соціально-економічного розвитку.

4. Нормативні документи.

5. Процедури та інструменти системи управління.

6. PR-підтримка процесу комплексного соціально-економічного розвитку муніципального освіти як один з інструментів, виділення якого в окремий блок пов'язано з тим, що це інструмент не власне стратегічного управління, а просування муніципального освіти та її комплексних програм.

Таким чином, крім органів місцевого самоврядування в процес стратегічного управління залучаються експертні комісії, аналітичні групи, господарські організації, консалтингові групи, спеціалізований координаційну раду і т.д.

Не менш важливим структурним елементом системи стратегічного управління є місцеве співтовариство, яке, як видається, має бути максимально включено в процес розробки стратегії розвитку муніципального освіти та контролю за реалізацією стратегічного плану.

Широке громадянське участь у стратегічному управлінні розвитком міста є одним з основних умов ефективного територіального планування в муніципальному освіту.

Таким чином, в процесі досягнення сталого розвитку муніципального освіти кожна людина повинна стати не об'єктом впливу, а суб'єктом управління. Це також доказ необхідності комплексної (субсидіарної) відповідальності всього населення міста, всіх підсистем і елементів міської соціально-економічної системи за направлення і якість розвитку. Все це вимагає посилення ролі органів місцевого самоврядування у вирішенні питань забезпечення найважливіших потреб населення, насамперед у галузі соціальних послуг. Якість життя кожного громадянина Росії залежить від того, як відповідально органи місцевого самоврядування будуть виконувати свої функції і використовувати наявні у них в розпорядженні фінансові та матеріальні ресурси.

Перший, досить невеликий, досвід стратегічного управління сталим розвитком в Україні характеризується наступними тенденціями:

- Документи стратегічного управління значно відрізняються один від одного як за структурою, так і за змістом, при цьому автори вкладають різний зміст у ідентичні або близькі поняття;

- Багато документів, що характеризують стратегічне сталий розвиток міст, по суті, такими не є, бо не орієнтовані на адаптацію до мінливих умов зовнішнього середовища і не виділяють стратегічні орієнтири (чинники конкурентоспроможності) розвитку міста;

- Більша частина документів розрахована на такий короткий термін (3 - 5 років), що потрібно говорити скоріше про тактику, ніж про стратегію розвитку муніципального освіти;

- Пропозиції щодо стратегічного розвитку міст не спираються на результати комплексного аналізу внутрішніх закономірностей, стартових умов і вихідних передумов, зовнішніх факторів їх перспективного соціально-економічного розвитку;

- Концепції стратегічного розвитку міст не мають чіткої системи кількісно визначених цілей їх перспективного соціально-економічного розвитку;

- Стратегічний вибір міста носить, як правило (у тих випадках, коли він взагалі розроблено), волюнтаристський характер, не орієнтований на досягнення стратегічних цілей сталого розвитку, не є результатом порівняння різних альтернативних варіантів на основі системи розроблених критеріїв, умов і обмежень;

- Як правило, відсутні пропозицію і аналіз можливих сценаріїв, варіантів розвитку, в залежності від тих чи інших умов. Якщо і намічено ряд (два-чотири) сценаріїв, то вибір одного з них практично не обгрунтовується;

- Документи стратегічного розвитку міст рідко в розгорнутому вигляді представляють викладу намічених до реалізації місцевих політик в різних сферах економіки та життєзабезпечення території (за винятком міст - лідерів стратегічного управління);

- Концепції стратегічного розвитку регіонів - суб'єктів РФ практично повсюдно не ув'язані з аналогічними документами, що розробляються на міському рівні, не містять "муніципального розрізу";

- Документи, що містять гіпотези стратегічного розвитку міст, як правило, є нелегітимними, не є насправді продуктом суспільної злагоди. Дослідження показало, що тільки 4% стратегічних планів затверджені суб'єктами підсистеми міської корпорації;

- Немає чітко прописаного механізму реалізації, моніторингу та оцінки намічених стратегій розвитку.

Серед безлічі проблем, з якими стикаються міста, що приступають до реалізації стратегічних планів, необхідно виділити три основні, вирішення яких може дати максимальний імпульс для розвитку системи стратегічного управління сталим розвитком.

1. Подолання розуміння реалізації стратегічного плану розвитку міста виключно як плану діяльності міської адміністрації, відособленості влади і роз'єднаності різних ініціатив у містах. Вирішення цієї проблеми може бути здійснено шляхом децентралізації управління програмою і впровадженням погоджувальних процедур, які передбачають прийняття рішень на основі досягнення консенсусу між суспільством і владою.

2. Нормативне забезпечення реалізації стратегічних документів сталого міського розвитку. Процедури прийняття рішень, пов'язаних із здійсненням заходів щодо розвитку міста, повинні бути чітко регламентовані для того, щоб виключити ризик зайвого впливу на ці рішення політичної кон'юнктури і забезпечити спадкоємність стратегічного курсу в органах міської влади.

3. Розвиток (формування) інституційної бази для реалізації стратегічних документів економічного розвитку. Необхідно, щоб у містах були (були створені) інфраструктурні організації, які будуть сприяти реалізації стратегічного плану в рамках єдиного організаційно-інституційного каркасу.

Реалізація стратегії безперервного взаємодії влади та інститутів громадянського суспільства в питанні територіального розвитку сприяє формуванню громадянського суспільства та зміцнення його позицій на місцевому рівні, формування сприятливого середовища проживання представників місцевого співтовариства, ефективному розвитку усіх сфер суспільного життя міста, а також розвитку економіки міста та підвищення інвестиційної привабливості як результату реалізації плану стратегічного розвитку міста 5.

Роль органів місцевого самоврядування у розвитку економіки, політики та соціальної політики полягає у забезпеченні самостійного вирішення питань місцевого значення. Питання місцевого значення розуміються як особлива категорія справ, відокремлена від державних функцій. Таким чином, вітчизняна модель місцевого самоврядування побудована на основі відмежування сфер ведення держави і місцевого самоврядування як окремих видів публічної влади, причому відмежування НЕ інструментального, а сутнісного (предметного).

Законодавство не закріплює прямо будь-яких основоположних начал реалізації функцій місцевого самоврядування, які визначають їх роль у розвитку території, проте їх можна логічно вивести з інших загальних нормативних положень:

- Неприпустимість перерозподілу предметів ведення в результаті передачі частини повноважень;

- Неприпустимість передачі повноважень законодавчого органу (наприклад, у випадках, коли регулювання (рішення) того чи іншого питання Конституцією РФ, федеральними законами, Статутом та законами суб'єкта РФ віднесено безпосередньо до компетенції законодавчого органу влади);

- Передача переважно виконавчо-розпорядчих повноважень; передача нормотворчих функцій допустима лише в обсязі, необхідному для визначення окремих аспектів порядку (механізму) реалізації цих повноважень, у цілому ж здійснення повноважень має регламентуватися нормативно-правовими актами того рівня влади, який передає повноваження органам місцевого самоврядування ( питання матеріально-правового характеру - підстави і умови вчинення дій в рамках здійснення повноважень, в значній мірі питання процесуального характеру також);

- Законність, або непротиворечие передачі повноважень законодавству - Конституції РФ і федеральних законів (щодо повноважень РФ і суб'єктів РФ), статуту і законами суб'єкта РФ (за повноваженнями суб'єкта РФ). Це правило випливає з встановленої ієрархії актів за юридичною силою, закріплених, зокрема, в статтях 15, 76 Конституції РФ, статті 3 Федерального закону «Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації». Дане правило прямо закріплено стосовно до наділення органів місцевого самоврядування окремими державними повноваженнями з предметів спільного ведення РФ і суб'єктів РФ законами суб'єктів РФ (абзац 2 частини 2 статті 19 Федерального закону «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації»). Враховуючи, що по власних повноваженнях РФ і суб'єктів РФ, як вказувалося вище, діє загальне правило, яке дозволяє таку передачу, критерій несуперечливий увазі відсутність спеціальних заборон на передачу тих чи інших повноважень (а не наявність спеціальних дозволів на це): повноваження можуть передаватися, якщо це прямо не заборонено законом.

З 2006 року органам місцевого самоврядування можуть передаватися 42 з 63, тобто більше 2 / 3 (до цього - 24 з 55, тобто менше 1 / 2), власних повноважень суб'єктів РФ з предметів спільного ведення. Як видно, відбувається розширення допустимих до передачі на місцевий рівень повноважень суб'єктів РФ за рахунок того, що скорочується перелік повноважень, заборонених до передачі (з 31 до 21). Це зумовлює підвищення ролі місцевого самоврядування в забезпеченні рівня соціально-економічного розвитку території 6.

Матеріально-галузева структура місцевого самоврядування говорить про те, що місцеве самоврядування та його організаційно-правовий зміст у сучасному вигляді і стані є не тільки логічним продовженням державного управлінням справами суспільства на місцях. Місцеве самоврядування детермінує, адаптує державне управління стосовно до місцевих особливостей, з урахуванням історичних та інших місцевих традицій та інтересів. І саме в місцевому самоврядуванні державне управління остаточно реалізується, отримує оформлене вираження в муніципальних правових актах, досягає своїх цілей і вирішує поставлені перед ним завдання. Державне управління та місцеве самоврядування, за організаційної самостійності останнього (ст. 12 Конституції РФ), в правовому виразі є самостійними елементами єдиного механізму правового регулювання суспільних відносин. І в цьому зв'язку дослідження правових проблем співвідношення державної влади і місцевого самоврядування в умовах сучасного федеративного державного устрою Росії та організаційної самостійності муніципальної влади є як і раніше актуальним. Проблема побудови збалансованої та ефективно діючої моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування в даний час набула першорядного значення. Як справедливо зазначив Президент Російської Федерації, однією з суттєвих причин нерозвиненості місцевого самоврядування в Російській Федерації є "нечіткість у розмежуванні повноважень з регіональними органами влади, а також невизначеність, за що саме повинні відповідати державні органи, а за що - органи місцевого самоврядування 7".

Говорячи про місцеве самоврядування та його місце в системі адміністративно-правового регулювання суспільних відносин в умовах сучасного федеративної держави, яким є на сьогоднішній день Росія, необхідно враховувати, що місцеве самоврядування:

- Є самостійним рівнем правового регулювання суспільних відносин, основи якого закріплені в Конституції і в законодавстві Російської Федерації, що має відповідно суб'єкти правового регулювання (органи державної влади Російської Федерації і її суб'єктів, органи місцевого самоврядування в широкому розумінні) і об'єкт правового регулювання (місцеве самоврядування) ;

- Це самостійна частина предмета спільного ведення Російської Федерації і її суб'єктів (встановлення загальних принципів організації системи місцевого самоврядування, п. "н" ст. 72 Конституції);

- Виступає в предметі спільного ведення частиною предмета правового регулювання більшості матеріальних галузей і сфер, що становлять предмет спільного ведення (громадський порядок, режим прикордонних зон, охорона здоров'я, культура тощо).

Для такого роду висновків дає підставу зміст ст. 72 Конституції РФ, що окреслює в цілому предмет спільного ведення Російської Федерації і її суб'єктів, його матеріально-галузева структура, федеральне законодавство і прийняте на його основі законодавство суб'єктів Російської Федерації з питань організації та функціонування в Росії місцевого самоврядування, а також правозастосовча практика 8.

2 Аналіз рівня розвитку і перспектив міста Іркутськ

2.1 Загальна характеристика муніципального освіти

Іркутськ (52 градусів 17 хвилин північної широти, 104 градуси 16 хвилин східної довготи) розташований приблизно на широті таких міст, як Оренбург, Саратов, Воронеж, Варшава, Берлін.

У сучасних межах Іркутська область існує з 1937 року і займає площу близько 770 тисяч квадратних кілометрів (4,5% території Росії) при щільності населення 3,6 людини на один квадратний кілометр (1,9% населення Росії). Практично 80% жителів Пріангарья зосереджено в містах. Область розділена на 33 адміністративних району, має у своєму складі 14 міст обласного підпорядкування та 8 - районного. Протяжність з півночі на південь - 1500 кілометрів, із заходу на схід - 1300 кілометрів. Сьогодні Іркутська область - один з економічно розвинених регіонів Росії. Входить до складу Міжрегіональної асоціації «Сибірська угода», що об'єднує 19 республік, автономних округів, країв і областей Сибіру.

Адміністративний центр області - місто Іркутськ (у 2006 році відзначив своє 345-річчя) - культурний, історичний і науковий центр Прибайкалля. Тут зосереджений основний науковий потенціал області. Дев'ять академічних інститутів входять до складу Іркутського наукового центру СВ РАН, п'ять інститутів представляють Східно-Сибірський науковий центр СВ РАМН.

У вищих навчальних закладах працюють кілька сотень докторів наук і понад двох тисяч кандидатів, що здійснюють підготовку студентів по 150-ти напрямках і 260-ти спеціальностей. Іркутський науковий комплекс вважається одним з найбільших на сході Російської Федерації. Інтелектуальний потенціал міста дозволяє говорити про його інвестиційної привабливості з точки зору наявності кваліфікованих фахівців як у галузях промислового виробництва, так і в різних сферах міської інфраструктури.

Володіючи сприятливим для розвитку економічних зв'язків геополітичним і геоекономічним становищем, величезним природно-ресурсним потенціалом, Пріангарье може стати інтеграційним ланкою між країнами Заходу та Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР). Значний паливно-енергетичний потенціал Іркутської області, інших східних регіонів Росії дозволяє говорити про можливість великомасштабного експорту практично всіх енергоресурсів у країни АТР.

Три найбільших гідроелектростанції (Іркутська, Братська, Усть-Ілімськ) виробляють щорічно понад 50 мільярдів кВт / год. електроенергії. У цілому потенційні запаси гідроенергетичних ресурсів оцінюються в 200 мільярдів кВт / ч. на рік. Безцінними можна вважати запаси прісної води в озері Байкал (20% загальносвітових запасів поверхневих прісних вод). Різноманітність і унікальність рослинного і тваринного світу зробили Байкал всесвітньо відомим пам'ятником природи. У грудні 1996 року озеро було включено до Списку об'єктів світової природної спадщини ЮНЕСКО. Дешева електроенергія, масштабний паливно-енергетичний комплекс дозволили розвинути на території області енергоємні виробництва, такі як виробництво алюмінію, целюлози, синтетичних смол. На початок третього тисячоліття підприємства Іркутської області виробляли 35% алюмінію і 44% целюлози Росії.

Відкриті великі родовища нафти і газу (Вехнечонское, Ковиктинське) поряд з іншими розвіданими і відкритими родовищами вуглеводневої сировини на Сибірській платформі дають всі підстави для створення в Східному Сибіру нового центру з видобутку нафти і газу. Що дасть можливість не тільки задовольнити місцеві регіональні потреби в газифікації і нафтопереробці, але і в значній мірі забезпечити країни азіатсько-тихоокеанського регіону енергоресурсами. 80% території області покрито лісами, сумарний запас деревини становить 9 мільярдів кубометрів. Величезні запаси лісу послужили поштовхом для створення на півночі області в другій половині 20-го століття найбільших лісопромислових комплексів країни: Братського та Усть-Ілімського, а на півдні Байкальського целюлозно-паперового комбінату.

Зростаюча з кожним роком цінність природних багатств настійно вимагає дбайливого і раціонального їх використання. Тому одним із перспективних напрямків у розвитку економічного потенціалу Прибайкалля вважається залучення інвестицій в ресурсозберігаючі технології й у створення екологічно чистих виробництв, так само як і підтримка проектів, пов'язаних зі зниженням шкідливих викидів на вже діючих промислових підприємствах.

Великий інтерес для вкладення інвестицій представляє рекреаційний потенціал озера Байкал. Площа придатних для розвитку екологічного туризму територій досягає декількох десятків тисяч квадратних кілометрів. На узбережжі Байкалу за прогнозними оцінками може відпочивати щорічно до 2-х мільйонів чоловік. Наявність розвиненого в Іркутську транспорту: авіаційного, автомобільного, залізничного та річкового, - роблять Байкал доступним у будь-якій точці.

Природні багатства, енергетичні та промислові ресурси, можливість придбання муніципального майна в Іркутську, а так само довгострокова оренда міських земель створили в Іркутську сприятливу атмосферу для інвестування. Закладені протягом всієї історії Іркутська культурні, історичні, наукові традиції, відкритість міста для всього світу роблять його привабливим і значущим місцем на карті Росії, знаковою точкою, яка об'єднує величезну територію Приангар'я.

В умовах відбуваються в країні перетворень органи місцевого самоврядування Іркутська, вирішуючи питання місцевого значення, виходять насамперед з інтересів населення міста з урахуванням історичних і місцевих традицій. Управління містом здійснюється населенням як безпосередньо, так і через що формуються ним органи міського самоврядування, до структури якого входять мер міста Іркутська, представницький орган - міська Дума, виконавчо-розпорядчий орган - міська адміністрація, контрольний орган - Контрольно-рахункова палата міста, Виборча комісія р . Іркутська.

Головою міського самоврядування є мер, який представляє місто у взаєминах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності, а також у міжнародному співробітництві.

Весь період становлення місцевого самоврядування в Іркутську був насичений напруженою роботою, спрямованою на створення стабільної соціально-економічної обстановки, координацію діяльності комітетів та управлінь.

Структура управління містом представлена ​​єдиної адміністрацією, до складу якої входять шість галузевих комітетів і чотири комітети з управління округами: Жовтневим, Свердловським, Правобережним і Ленінським.

Основні зусилля адміністрації спрямовані на пошук резервів поповнення бюджету, економію бюджетних витрат, посилення контролю за витрачанням бюджетних коштів, у тому числі за рахунок впровадження казначейського виконання бюджету, вдосконалення організаційних структур управління економікою і фінансами міста. Всі цілі, які ставить перед собою адміністрація міста, орієнтовані тільки на інтереси жителів, турботу про городян.

2.2 Аналіз сучасних тенденцій соціально-економічного розвитку м. Іркутськ

Іркутськ - місто, що володіє великим і в значній мірі унікальним економічним потенціалом. Основу економіки міста складає розвинений науково-освітній комплекс, високотехнологічні та швидкозростаючі компанії, що забезпечують виробництво продукції та послуг з високою доданою вартістю, фінансовий сектор і фірми, які надають послуги для бізнесу.

Іркутськ в системі адміністративного територіального поділу Російської Федерації є адміністративним центром Іркутської області, столицею одного з найбільш важливих за своїм економічним і геополітичним значенням регіонів Сибіру.

Муніципальні освіти Іркутської області за рівнем соціально-економічного розвитку поділяють на п'ять груп. Місто Іркутськ відноситься до першої групи, тобто є муніципальним освітою з високим рівнем соціально-економічного розвитку, характеризується відносно збалансованими показниками.

Рис. 2.1 - Питома вага р. Іркутська в основних соціально-економічних показниках Іркутської області в 2006 р.

З рис. 2.1, а так само таблиці 2.1. видно, що питома вага показника введення житла займає перше місце в основних соціально-економічних показниках Іркутської області. У 2006 р. по м. Іркутську введено в експлуатацію житла загальною площею 212,1 тис. м 2, приріст даного показника склав 25,7%.

Обсяг інвестицій в основний капітал по великим та середнім підприємствам і організаціям м. Іркутська за 2006 р. склав 12170,6 млн. крб. (147,3% в порівнянні з попереднім роком).

Серед міст Іркутської області м. Іркутськ за більшістю показників соціально-економічного розвитку посідає лідируюче становище (Таблиця 2.1).

Таблиця 2.2

Рейтинг великих міст області за 2006 р.


За розміром середньомісячної заробітної плати

За введення житла в розрахунку на 1000 населення

За рівнем зареєстрованого безробіття

По середньому обороту роздрібної торгівлі

За обсягом інвестицій в основний капітал

м. Іркутськ

1

1

1

1

1

м. Ангарськ

2

3

1

2

2

м. Братськ

4

2

3

3

3

м. Усолье-Сибірське

5

5

4

4

5

м. Усть-Ілімськ

3

4

5

5

4

Питома вага м. Іркутська в основних соціально-економічних показниках Сибірського федерального округу та Російської Федерації 2006 р. представлений на рис. 2.2 і рис. 2.3.

Рис. 2.2 - Питома вага р. Іркутська в основних соціально-економічних показниках Сибірського федерального округу 2006 р. 9

Рис. 2.3 - Питома вага р. Іркутська в основних соціально-економічних показниках Російської Федерації в 2006 р. 10

Якщо визначити місце р. Іркутська в системі російських міст, то необхідно, перш за все, порівняти з такими найбільшими містами як Новосибірськ, Томськ, Красноярськ, Барнаул, Новокузнецьк. Серед них за чисельністю населення м. Іркутськ займає четверте місце, але різниця за цим показником між названими містами невелика (рис. 2.4). У 2006 р. чисельність населення м. Іркутська склала 575,9 тис. чол.

За обсягами промислового виробництва м. Іркутськ сьогодні займає в низці великих міст Росії істотне місце. У 2006 р. обсяг відвантажених товарів власного виробництва, виконаних робіт і послуг по м. Іркутську у фактичних відпускних цінах склав 27133,4 млн. крб., Що становить 160,3% до попереднього року. При цьому темп зростання виконаних робіт і послуг за видом діяльності «Будівництво» по великим та середнім організаціям у фактичних цінах у м. Іркутську в 2006 р. складає найбільшу величину в порівнянні з іншими регіональними центрами Сибірського федерального округу (рис. 2.5).

Рис. 2.4 - Чисельність населення великих міст Сибірського федерального округу за 2006 р., тис. чол

Рис. 2.5 - Темп зростання виконаних робіт і послуг за видом діяльності «Будівництво» в регіональних центрах Сибірського федерального округу в 2006 р., відсотки

Необхідно зазначити, що м. Іркутськ в 2006 р. істотно збільшив торговельні обороти, обсяги платних послуг і швидкими темпами перетворюється на найбільший сибірський центр оптово-роздрібної торгівлі і сервісний центр на сході країни, привабливий для вітчизняного і закордонного бізнесу.

Таблиця 2.2

Основні показники розвитку регіональних центрів СФО

Показники

Міста

2005

2006

Обсяг інвестицій в основний капітал, млрд руб.

м. Красноярськ

22,8

2

25,861

1


м. Новосибірськ

21,4

3

22,870

2


м. Кемерово

15,9

4

13,138

3


м. Томськ

10,8

5

12,244

4


м. Іркутськ

8,3

6

12,171

5

Оборот роздрібної торгівлі, млрд руб.

м. Новосибірськ

97,4

1

118,672

1


м. Красноярськ

68,4

2

78,229

2


м. Кемерово

42,8

3

55,098

4


м. Іркутськ

42,2

4

57,717

3


м. Томськ

34,6

6

36,7

5

Введення житла, тис. кв.м

м. Красноярськ

655,4

1

701,9

2


м. Томськ

249,3

2

271,519

3


м. Новосибірськ

227,1

3

794,865

1


м. Іркутськ

168,7

4

212,110

4


м. Кемерово

142,0

5

197,334

5

Економіко-географічне та геополітичне становище р. Іркутська зумовлює зростання його ролі як адміністративного, торгового, наукового та транспортного центру Східно-Сибірського регіону.

Специфічні особливості економічного розвитку міста визначаються необхідністю модернізації структури промисловості і розвитком виробництва продукції з високою доданою вартістю.

Місто Іркутськ має тісні зв'язки з Іркутським районом, Усть-Ординського Бурятського автономного округу, рядом міст області (у перспективі зі створенням Іркутської міської агломерації: мм. Ангарськ, Шелехов, п. Мегет, а так само в рамках промислової агломерації рр.. Усолье-Сибірське , Черемхово), Слюдянскім районом. Не менш жваві зв'язки з пп. Красноярськ, Омськ, Улан-Уде, Улан-Батор, Якутськ та ін

Найближчі перспективи Іркутська будуть визначатися розвитком туристично-рекреаційного комплексу і можливим створенням Іркутської агломерації (Іркутськ-Ангарськ-Шелехов), в якій м. Іркутськ буде відігравати провідну роль.

Сучасна соціально-економічна ситуація в м. Іркутську характеризується:

1. Невисокими темпами зростання економіки, інноваційно-інвестиційної діяльності, масштабів впровадження сучасних техніки і технологій; малоефективною зовнішньоекономічною діяльністю; слабким маркетингом. Найбільш активно розвивається мале і середнє підприємництво, переважно у сфері торгівлі і надання послуг, що визначає стабільне збільшення обороту роздрібної торгівлі, обороту громадського харчування та обсягів платних та побутових послуг.

2. Збереженням низки негативних явищ в соціальній сфері (зменшення чисельності населення, низька забезпеченість дитячими дошкільними установами, невисока якість медичних послуг, зростання плати за житлово-комунальне обслуговування, невисокий рівень доходів, несприятлива криміногенна обстановка і екологічна ситуація).

3. Невисокими темпами житлового будівництва і низьким рівнем забезпеченості населення житлом, зумовленими слабким розвитком будівельної індустрії (потужностей будівельно-монтажних організацій та виробництва будівельних матеріалів).

4. Наявністю ряду проблем в науково-освітньому комплексі (невідповідність переліку спеціальностей ВНЗ потребам економіки міста, старіння професорсько-викладацького та науково-дослідного персоналу, слабкий розвиток інфраструктури впровадження досягнень науки і техніки у виробництво).

5. Обмеженням федеральним законодавством спектру повноважень органів міського самоврядування м. Іркутська і можливостей, насамперед фінансових, для їх здійснення.

6. Необхідністю вдосконалення фінансово-кредитного механізму, який може включати як бюджетне, так позабюджетне фінансування і їх змішані варіанти, при відносно невисокому рівні власних доходів міського бюджету.

7. Повільним розвитком муніципальної-приватного партнерства.

Аналіз основних показників соціально-економічного розвитку міста Іркутська в 2006-2009 рр.. здійснено на основі виявлення відхилень значень прогнозних показників кожного наступного року до факту попереднього року, що дозволяє оцінити основні тенденції, які закладаються при складанні прогнозу соціально-економічного розвитку на черговий рік. Крім того, аналізу піддані відхилення закладаються показників зростання / зниження і фактично сформованих показників соціально-економічного розвитку.

Слід зазначити, що при аналізі відхилень показників в розрахунок бралися показники з похибкою більше / менше 10%.

За фактом 2006, 2007 і 2008 років по основній масі показників соціально-економічного розвитку склалися відхилення від прогнозованих значень у діапазоні від 12 до 112 процентних пункту.

В якості негативних можна відзначити недовиконання показників за підсумками 2006 і 2008 року від прогнозних за обсягом відвантажених товарів власного виробництва, виконання робіт, послуг (-25 і -16 п.п.)

Протягом всього аналізованого періоду доходна частина бюджету міста на 80% формувалась за рахунок власних доходних джерел (податкових і неподаткових доходів). У розрізі джерел надходжень дохідна частина бюджету міста представлена ​​на рис. 2.6.

Надходження від податку на доходи фізичних осіб відіграють визначальну роль у формуванні бюджету міста як в 2006-2008 роках, так і в поточному 2009 році. Як прогнозні, так і фактичні показники надходження становлять у загальному обсязі доходів бюджету міста від 35% у 2006 році (мінімальне значення) до 43% за прогнозом на 2009 рік (максимальне значення). Збільшення частки надходження податку на доходи фізичних осіб за планом на 2009 рік обумовлено негативними впливами економічного спаду на формування доходної частини бюджету міста і відповідно прогнозованого зниження інших дохідних джерел формування бюджету. Що крім іншого обумовлено неухильним зростанням фонду оплати праці відповідно до прогнозу соціально-економічного розвитку міста Іркутська. Так, за підсумками 2006 року показник фонду оплати праці склав 34 061 млн. рублів, тоді як на 2009 рік спрогнозоване на рівні 62 612 млн. рублів, тобто із зростанням в 184%.

Малюнок 2.6 - Джерела формування доходної частини бюджету міста в 2006-2009 рр..,%

Другим доходним джерелом за величиною наповнення бюджету міста є безоплатні надходження від інших бюджетів бюджетної системи РФ. У 2006-2009 роках цей прибутковий джерело становив у загальному обсязі доходів бюджету міста від 16% до 22%. Похибки в прогнозуванні надходжень коштів безоплатних перерахувань від інших бюджетів бюджетної системи РФ знаходяться в залежності від зовнішніх факторів і практично не залежать від зусиль органів місцевого самоврядування міста. Слід зазначити, що протягом всього аналізованого періоду субвенції займає лідируючу роль в обсязі безоплатних надходжень від інших бюджетів (мінімальна частка - 68% запланована на 2009 рік, максимальне значення - 91% було досягнуто при складанні бюджету міста на 2008 рік). Дана тенденція відзначена не тільки на рівні Іркутської області, але і досить поширена на території всієї Російської Федерації. Дана проблема має системний характер, причиною якої є недосконалість розмежування дохідних джерел і витратних зобов'язань у ході бюджетної реформи 2004-2006 років.

Третю позицію по наповненню доходної частини бюджету міста ділять доходи, отримані від використання муніципального майна (знаходиться в діапазоні від 8% до 11%) і доходи від продажу муніципального майна (5% - 15%).

У цілому виконання доходної частини бюджету міста протягом аналізованого періоду становило від 115% до 126% від початкового затвердженого плану. Враховуючи стандартне значення похибки прогнозу 10-15%, можна зробити висновок, що в цілому прогнозування дохідної частини здійснювалося досить точно. Однак, аналізуючи виконання дохідної частини в розрізі дохідних джерел складається дещо інша картина (рис. 2.7).

Малюнок 2.7 - Показники виконання доходної частини бюджету міста в 2006-2008 рр..,%

Зокрема, за підсумками виконання бюджету міста у 2006 році склалося значне перевиконання спочатку затвердженого плану надходжень інших безоплатних перерахувань (2050%), субсидій (793%) і дотацій (1827%) від бюджетів інших рівнів, доходів від надання платних послуг і компенсації витрат держави (1037%), доходів від продажу матеріальних і нематеріальних активів (233%), податку на майно фізичних осіб (205%), державного мита (153%), а також податку справляється у зв'язку із застосуванням спрощеної системи оподаткування (153%) .

Основними причинами надходження інших безоплатних перерахувань в обсязі майже в 2 рази перевищує запланований згідно первісного затвердженого плану на 2006 рік, сталося через надходження протягом року коштів Фонду соціального страхування на проведення літньої оздоровчої кампанії дітей (які не були заплановані в початковій редакції бюджету міста). Аналогічна причина перевиконання плану надходження інших безоплатних надходжень склалася і за підсумками 2007 року, перевиконання склалося на 1246%, з причини надходження крім коштів на проведення літньої оздоровчої кампанії також коштів спонсорської допомоги закладам освіти. Збільшення надходження коштів інших безоплатних перерахувань на 84% за підсумками 2008 року від затвердженого наприкінці 2007 року плану обумовлено відображенням у бюджеті міста з середини року надходжень коштів від родових сертифікатів.

Значні відхилення надходжень субсидій за підсумками 2006 року (793%) і 2007 року (1912%) від планових показників, врахованих у початковій редакції бюджету міста на відповідний період, склалися внаслідок:

- Виділення з федерального бюджету коштів на модернізацію об'єктів комунального господарства в рамках федеральної цільової програми у 2006 році;

- Додатково коштів, що надійшли з федерального бюджету на капітальний ремонт доріг місцевого значення, капітальний ремонт багатоквартирних будинків і переселення громадян з аварійного житлового фонду протягом 2007 року.

Значними коливаннями відхилень фактичного надходження від річного прогнозу зазначено надходження доходів від надання платних послуг і компенсації витрат держави: за підсумками 2006 року - 1037%, 2007 року - 412% і 2008 року - 202%. Це обумовлено специфікою відображення коштів по даному виду доходів, за яким відображається у тому числі й повернення коштів іншим бюджетам бюджетної системи Російської Федерації. І, як наслідок, залежать від виставляння вимоги вищого рівня бюджетів про необхідність повернення коштів фінансової допомоги або інших підстав повернення (проведення перевірок використання цільових коштів). Тому спрогнозувати розмір коштів, що підлягають відображенню по даному виду доходів, в середині року попереднього черговому фінансовому році вкрай складно.

Так само слід зазначити, що за підсумками виконання бюджету в 2006 році надходження по податку, що справляється у зв'язку із застосуванням спрощеної системи оподаткування, та податку на майно фізичних осіб склалися вище спочатку запланованих на 53% і 105% відповідно. Основними факторами перевиконання плану надходжень по податку, що справляється у зв'язку із застосуванням спрощеної системи оподаткування, можна назвати: зарахування даного податку до бюджету міста з 01.01.2006р. (У зв'язку з закріпленням Законом області «Про міжбюджетні трансферти та нормативи відрахувань до місцевих бюджетів» єдиного нормативу відрахувань від цього податку) і відповідно відсутністю бази (факту надходження попереднього року) і аналітики (впливу різних факторів на динаміку надходжень) для достовірного прогнозування, а також збільшенням фактичного числа малих підприємств від прогнозованого у відповідності з основними параметрами соціально-економічного розвитку міста на 2006 рік, на 1641 одиницю або близько 30%. Відхилення фактичного надходження податку на майно фізичних осіб від прогнозу на 2006 рік склало 105% і пов'язане зі зміною в 2006 році підходу до оцінки вартості майна фізичних осіб, використовується з метою оподаткування (застосування коефіцієнтів до оціночної вартості об'єктів нерухомості).

Виходячи з вищевикладеного можна зробити висновок, що на відхилення показників фактичного надходження дохідних джерел бюджету міста до планових більшою мірою вплинули зовнішні фактори: прийняття федеральних і регіональних законів, залежність від показників прогнозу соціально-економічного розвитку міста на відповідний період.

Структура видаткової частини бюджету міста починаючи з 2006 року до поточного (2009) року в основному залишається незмінною (рис. 2.8).

Розглядаючи структуру витрат бюджету міста 2006-2008 років можна відзначити, що поперемінно лідируючу роль у загальному обсязі займали видатки на освіту та житлово-комунальне господарство. Як за фактом виконання бюджету міста в 2006 році, так і за планом на 2007 рік видатки на освіту склали 36% і 37% відповідно. Видатки на житлово-комунальне господарство становили в аналогічних періодах 32% і 30% відповідно. У той же час, починаючи з фактичного виконання видаткової частини бюджету міста в 2007 році, а також за планом і фактом виконання видатків у 2008 році видатки на житлово-комунальне господарство склали 39%, 38% і 36% відповідно. Отже, можна зробити висновок, що в зазначений період значно збільшилася інвестиційна роль видатків бюджету міста в розвитку міської інфраструктури. Слід зазначити, що планові показники витрат на житлово-комунальне господарство на 2006 рік становили 13%. У подальшому як було зазначено вище, за фактом виконання бюджету 2006 року, 2007 і 2008 років спостерігається позитивна динаміка видатків на розвиток житлово-комунального господарства. Однак, при формуванні бюджету міста на 2009 рік видатки на ці цілі знижені до 25%. Зниження рівня витрат на житлово-комунальне господарство обумовлено негативним впливом на формування доходної частини бюджету міста (у бік значного скорочення обсягу фінансових ресурсів) результатів міжбюджетного регулювання - повернення єдиних податкових відрахувань до регіонального бюджету, а також з урахуванням негативних наслідків рецесії на прогнозовану наповнюваність дохідної частини бюджету міста.

Малюнок 2.8 - Структура видатків бюджету міста в розрізі розділів функціональної класифікації видатків у 2006-2009рр., Тис. рублів

Третю позицію в структурі видаткової частини бюджету міста складають витрати на охорону здоров'я. Протягом 2006 - 2008 років частка цих витрат становила 15% від усіх бюджетних витрат (за винятком планового показника на 2008 рік). І тільки при плануванні основного фінансового документа міста на 2009 рік витрати на утримання галузі охорони здоров'я склали 17%, що обумовлено зниженням загального обсягу видатків бюджету міста до рівня 2008 року, і збереженням абсолютного розміру витрат на утримання охорони здоров'я в поточному фінансовому році до рівня, що склався за підсумками 2008 року.

Крім цього, за результатами порівняльного аналізу зміни частки фонду оплати праці та інвестиційних витрат в обсязі видатків бюджету міста в 2006-2009 роках можна відзначити, що дані показники схильні до змін, але перебувають у взаємозалежності.

Малюнок 2.9 - Частка інвестиційних витрат і фонду оплати праці в обсязі видатків бюджету міста в 2006-2008 рр.., Млн. рублів

Як представлено на малюнку 2.9, в прямій залежності від загального обсягу видаткової частини бюджету міста знаходиться розмір ресурсів, що спрямовуються на інвестиційні витрати. Так наприклад, починаючи з планового показника на 2006 рік (частка у витратах бюджету 17%) проглядається тенденція неухильного зростання видатків інвестиційного характеру пропорційного зростання загального обсягу бюджетних витрат. При цьому, цікава наступна циклічна залежність: частка інвестиційних витрат за підсумками виконання бюджету міста за 2006 рік склала 21%, також і плановий показник інвестиційних витрат на наступний 2007 рік, в обсязі видаткової частини бюджету склав 21%. За підсумками виконання бюджету у 2007 році видатки інвестиційного характеру склали 32% в обсязі видатків, і при плануванні цих витрат на 2008 рік їх частка склала 32%. Проте, дана тенденція змінилася у зв'язку із загальним зниженням дохідних можливостей бюджету міста та за результатами виконання бюджету за 2008 рік інвестиційні витрати склали в обсязі всіх витрат 25%, а при плануванні на 2009 рік їх частка практично зрівнялася з відносним плановим показником 2006 року - 18 %.

Частка фонду оплати праці працівників бюджетної сфери м. Іркутська не має настільки явною прямій залежності від коливань видаткової частини бюджету міста, оскільки носить яскраво соціальний характер. Коливання частки фонду оплати праці у витратах бюджету перебувають у зворотній залежності від показника частки інвестиційних витрат в обсязі бюджету міста. Так, заплановані витрати на оплату праці у 2006 році становили 44%, і за підсумками виконання бюджету того ж року знизилися до рівня 37% у сукупних витратах бюджету міста. На 2008 рік дані витрати були заплановані зі зниженням на 2 процентних пункту або 35%, за підсумками факту виконання видатків бюджету міста оплата праці становила в загальному обсязі видатків 30%. Планування видатків по фонду оплати праці на 2009 рік також вироблено зі зниженням до фактичного рівня 2008 року на 2 процентних пункту. Щорічне зниження частки фонду оплати праці у відносному вираженні пов'язано насамперед з більш високим темпом зростання обсягу видаткової частини бюджету міста у порівнянні із зростанням обсягу фонду оплати праці.

Однак, зважаючи на процеси спаду економіки, які спричинили зниження доходної та видаткової частини бюджету частка оплати праці за фактом 2008 року склала 31%, - оскільки не була схильна до скорочення як виплата, що носить соціальний характер. Виходячи з перерахованих вище причин (незмінності абсолютного обсягу фонду оплати праці і зниження обсягу видаткової частини) частка фонду оплати праці в сумарному обсязі видатків бюджету на 2009 рік склала 40%.

Витрати на оплату праці в розрізі галузей бюджетної сфери перебувають у прямій залежності від обсягу сукупних фінансових ресурсів, передбачених на функціонування відповідної галузі (рис. 2.10).

Малюнок 2.10 - Витрати на фонд оплати праці працівників галузей бюджетної сфери, тис. рублів

Оскільки витрати на освіту займають одне з лідируючих положень у обсязі видаткової частини бюджету міста, то й витрати на оплату праці працівників освіти також займають більше половини від загального обсягу видатків на оплату праці бюджетників (у середньому близько 65% за аналізований період). Другими за значимістю є витрати на оплату праці працівників охорони здоров'я (від 15% за планом 2006 року до 22% за планом на 2009 рік). Третю позицію за часткою у сукупних витратах на оплату праці займають відповідні витрати по органах місцевого самоврядування (в діапазоні від 15% до 18%).

Виконання видаткової частини бюджету міста відзначено більш рівним виконанням планових показників ніж доходи бюджету. Так за підсумками 2006 року планові показники видатків виконані на 110%, в 2007 році - 124%, і в 2008 році - 101,5%. Беручи до уваги стандартне значення похибки (10% -15%) можна зробити висновок, що в цілому видатки бюджету міста в попередніх періодах не позначені значними коливаннями. Однак, як у виконанні дохідних джерел розділи видаткової частини бюджету міста не відрізняються настільки ж рівномірним виконанням планових призначень.

Відхилення фактичних показників витрат бюджету міста за аналізований період від планових показників перебувають у прямій залежності від змін дохідних джерел бюджету.

2.3 Цілі та завдання сталого соціально-економічного розвитку м. Іркутськ

Комплексної стратегічною метою соціально-економічного розвитку м. Іркутська є значне підвищення рівня і якості життя населення.

Виходячи з поставленої мети, найважливішим пріоритетом розвитку міста є досягнення достатньо високих і стабільних доходів населення, створення комфортного міського середовища, що забезпечує городянам високі стандарти повсякденному житті, задоволення споживчого попиту, охорони здоров'я, безпеки. Без вирішення цих завдань неможливо подолати тенденцію скорочення чисельності населення міста Іркутська, яка в майбутньому може призвести до втрати нею статусу одного з найбільших міських центрів Сибіру, ​​опорної точки держави в азіатській частині Росії.

У зв'язку з цим, першим пріоритетом розвитку міста має стати:

«Іркутськ - місто для життя», який передбачає, що в Іркутську будуть створені сприятливі умови для комфортного і безпечного життя.

Аналіз сучасного соціально-економічного розвитку міста, його географічне положення, природно-кліматичних умов, а також зовнішніх факторів його розвитку (функції в системі економічних, соціальних та інших взаємозв'язків з регіонами Росії та зарубіжними державами) показує, що м. Іркутськ фактично втратив статус великого індустріального центру Східного Сибіру і на сьогоднішній день об'єктивних передумов для виконання цієї функції не існує. Навпаки, зміни, що відбулися в країні, регіоні та місті за останні 15 років висунули на передній план дві функції міста: 1) туристично-рекреаційного центру та 2) транспортно-логістичного центру.

Розташування р. Іркутська поблизу озера Байкал, наявність унікальних і надзвичайно привабливих природних і культурно історичних об'єктів є найпотужнішими факторами для залучення різних категорій туристів як з інших регіонів Росії, так і з-за кордону. Сформовані в регіоні транспортні схеми і мережі об'єктивно роблять Іркутськ єдиним транспортним вузлом, через який можливий швидкий і комфортний доступ до цих об'єктів.

Крім того, місто, маючи в своєму розпорядженні власним значним історико-культурною спадщиною (пам'ятники дерев'яного та кам'яного зодчества, унікальні квартали історичної забудови, церковні архітектурні ансамблі, пам'ятники освоєння Сибіру XVII-XX ст. І т.д.) сам може і повинен бути найбільшим туристичним об'єктом у Східному Сибіру.

Іркутськ є найважливішим центром Транссибірської магістралі, через який проходить постійно зростаючий вантажо-і пасажиропотік. Таким чином, місто Іркутськ покликаний реалізовувати транспортно-логістичні функції в декількох масштабах:

 • центр загальноросійського значення;

 • центр транспортно-логістичного обслуговування Байкальського регіону;

 • центр розподілу транспортних потоків обласного значення;

 • центр міської логістики.

Особливі перспективи у реалізації цієї функції можуть бути пов'язані з будівництвом у м. Іркутську нового аеропорту, на основі якого може бути створено найбільший у Східній Сибіру транспортно-логістичний вузол (хаб), на основі якого буде здійснюватися розподіл і трансфер найбільш потужних вантажо-і пасажиропотоків по векторах «Схід-Захід» (зв'язок європейських і західносибірських регіонів Росії, країн Європи з Далеким Сходом) і «Північ-Південь» (обслуговування районів Північного Прибайкалля і БАМу). Крім того, проект створення Іркутської агломерації, в якій м. Іркутськ буде грати системоутворюючу роль, також розширює перспективи розвитку його транспортно-логістичних функцій.

Окреслені напрямки розвитку м. Іркутська об'єктивно вписуються в логіку взаємодії із зовнішнім для міста середовищем. У стратегії розвитку Сибірського федерального округу м. Іркутську відводиться роль одного з основних транспортно-логістичних центрів округу і передбачається формування сприятливих умов для його розвитку в цій якості. Створення особливої ​​економічної зони (ОЕЗ) туристично-рекреаційного типу на Байкалі, передбаченої стратегією розвитку Росії, також обумовлює виконання Іркутськом опорної точки розвитку цієї ОЕЗ.

Таким чином, виділені два напрямки є найбільш перспективними точками зростання для м. Іркутська і дозволяють сформувати наступні два пріоритети розвитку міста:

«Іркутськ - опорна точка розвитку ОЕЗ туристсько-рекреаційного типу», який передбачає формування в місті широкої інфраструктури об'єктів комерційної нерухомості і послуг, орієнтованої на організацію різних видів туризму (у тому числі інноваційних для регіону - ділового, науково-освітнього, екологічного і т.д .).

«Іркутськ - великий траспортно-логістичний центр Сибіру», що передбачає системну модернізацію внутрішньоміської транспортної інфраструктури та розширення транспортно-логістичних функцій міста для транзитних пасажирських та вантажних перевезень.

Для реалізації виділених трьох пріоритетів у місті є що склалася за останні десятиліття інфраструктура. Однак для інтенсивного руху, досягнення проривних результатів і стратегічної мети, необхідно визначити ще декількох базових стратегічних напрямків розвитку, які будуть забезпечувати стійкий рух у рамках виділених напрямів.

Зокрема, створення в найближчі 15 років комфортної міського середовища, що забезпечує високі стандарти життя в місті Іркутську, на основі існуючої будіндустрії є нереалістичним. Як показує аналіз існуючої соціально-економічної ситуації в місті, за рівнем забезпеченості населення житлом, темпами будівництва і введення житла та інших об'єктів міської нерухомості Іркутськ значно відстає від найбільших міст Сибіру і Росії. Найважливішою причиною такого становища є несформованість ринку житла, вузькість власної бази будівельних матеріалів, малі потужності будівельних підприємств, відсутність комплексного підходу до міської забудови. Цими ж причинами стримуються і темпи розвитку інфраструктури гостинності та інших сфер життя міста.

У зв'язку з цим, четвертим стратегічним пріоритетом розвитку міста є:

«Іркутськ - місто будівництво», що передбачає масштабне та комерційне будівництво з урахуванням комплексних схем територіального планування, передбачених Генеральним планом м. Іркутська.

Успішна реалізація визначених пріоритетів неможлива тільки силами міста і вимагає максимального залучення бізнес-спільноти, інтенсивного зростання обсягу зовнішніх інвестицій в економіку міста. Специфіка виділених точок зростання Іркутська (туристично-рекреаційна і транспортно-логістична сфери) для ефективного розвитку вимагають разом із залученням великих компаній, прискореного розвитку підприємств малого та середнього бізнесу. Останнє необхідно і в зв'язку з тим, що малі та середні підприємства, як правило, реєструються і виплачують основну частину податків і зборів за місцем фактичного знаходження, тоді як більшість великих компаній зареєстровано в Москві та інших великих центрах європейської частини Росії, що обумовлює відтік з міста значних фінансових коштів. Таким чином, п'ятим пріоритетом розвитку міста Іркутська є:

«Іркутськ - місто широких підприємницьких можливостей», що передбачає створення максимально сприятливих умов для залучення інвестицій, розвитку бізнесу, перш за все, малого і середнього.

Як показав аналіз соціально-економічної ситуації в г.Іркутск, потенціал розвитку традиційної для радянського часу моделі економічного розвитку міста на сьогоднішній день вичерпаний: більшість підприємств машинобудівного комплексу, підприємств, що працювали на ВПК країни або поглинені великими російськими корпораціями, або перепрофільовані, або закриті. Великі підприємства обробної промисловості Іркутської області розміщені в інших міських центрах області. Перспективи реанімації цього сектора економіки міста в найближчі роки не проглядається.

У зв'язку з цим, ефективний розвиток міста на основі виділених точок зростання, створення і успішне функціонування конкурентоспроможної економіки міста, а також формування комфортної міського середовища не є можливим без впровадження науково-технічних та інших інновацій, заснованих на передових технологіях, прискореному впровадженні новітніх наукових розробок в практику, донесення їх до споживача. Для цього необхідна розвинена науково-освітня сфера, що включає комплекс навчальних закладів та науково-дослідних установ, які мають сучасну базу.

Основа такої бази сформована в Іркутську протягом XX століття. Однак в останні роки рівень науково-освітнього комплексу Іркутська постійно знижується і за рядом напрямків вже поступається таким центрам як Томськ, Новосибірськ, Красноярськ, що підтверджується результатами конкурсів Федерального агентства з освіти.

Разом з тим, науково-освітній комплекс Іркутська володіє значним кадровим потенціалом і дослідницьким досвідом у вивченні озера Байкал і інших унікальних природних об'єктів. Це може стати основою для проведення фундаментальних і прикладних досліджень, пов'язаних реалізацією потенціалу виділених точок зростання р. Іркутська.

ВУЗи та наукові центри міста можуть стати не тільки джерелом наукових відкриттів, технічних та соціальних інновацій, а й потужною точкою тяжіння з інших регіонів Росії і з-за кордону молоді, науковців, фахівців з впровадження наукових розробок у практику. У такій якості науково-освітній комплекс міста буде виконувати роль інструмента адаптації та асиміляції мігрантів, їх легальної і взаємовигідної інтеграції в міське співтовариство Іркутська. Для цього потрібно надати додатковий імпульс розвитку науково-освітнього комплексу Іркутська, позиціонувати місто як найбільший науково-освітній комплекс Східного Сибіру, ​​центр розробки та впровадження економічних і соціальних інновацій.

Таким чином, шостим пріоритетом розвитку міста Іркутська є:

«Іркутськ - центр інноваційної економіки», що передбачає широку підтримку науки, освіти та інноваційного сектора економіки.

Створення комфортної міського середовища і високо привабливого туристичного центру неможливо без масштабного і багатоаспектного розвитку культурного життя міста. На сьогоднішній день культурне життя Іркутська насичена подіями не лише регіонального, але загальноросійського значення. Разом з тим, потрібно більш активна позиція у просуванні міста як культурної столиці не тільки Прибайкальский регіону, але і всього Сибірського федерального округу і в перспективі - всієї Азіатської частини Росії. Такий підхід передбачає комплексний розвиток культурного життя міста, включаючи реконструкцію пам'яток історії і культури в місті, розширення кола культурних, спортивних заходів, фізкультурного і оздоровчого руху. Просування ідеї «культурної столиці» вимагає реалізації довгострокових PR-програм, щодо формування привабливого іміджу міста в Росії і за кордоном через засоби масової інформації, перш за все через електронні, за рівнем розвитку яких Іркутськ займає одне з провідних місць у країні.

Позиціонування міста як культурної столиці Східного Сибіру дозволить не тільки підвищити привабливість міста для туристів, але і побічно буде працювати на реалізацію решти пріоритетів розвитку міста: підвищить привабливість Іркутська для життя городян, дозволить закріпити тут населення (передусім молодь), сформує додаткові ніші для дрібного та середнього бізнесу, сформує додаткові транспортні потоки і т.д. У зв'язку з цим, сьомим пріоритетом розвитку Іркутська є

«Іркутськ - культурна столиця Східної Сибіру», що передбачає збереження та актуалізацію багатих історико-культурних традицій, створення нових культурних цінностей.

Таким чином, розвиток міста Іркутська буде будуватися на основі системи з семи стратегічних пріоритетів:

 1. Іркутськ - місто для життя;

 2. Іркутськ - опорна точка розвитку ОЕЗ туристсько-рекреаційного типу;

 3. Іркутськ - великий транспортно-логістичний центр Сибіру;

 4. Іркутськ - місто-будова;

 5. Іркутськ - місто широких підприємницьких можливостей;

 6. Іркутськ - центр інноваційної економіки;

 7. Іркутськ - культурна столиця Східної Сибіру.

Очевидно, що всі виділені пріоритети не є ізольованими напрямками, а тісно взаємопов'язані, і реалізація кожного з них сприяє більш ефективної реалізації інших напрямків.

Стратегічні пріоритети та завдання сталого соціального розвитку м.   Іркутська.

Стратегічний пріоритет: Іркутськ - місто для життя.

Основні завдання:

 1. Подолання негативних демографічних тенденцій.

 1. Підвищення рівня особистої безпеки жителів.

 2. Підвищення рівня здоров'я населення.

 3. Підвищення рівня доходів населення.

 4. Повне і якісне задоволення споживчого попиту.

Стратегічний пріоритет: Іркутськ - культурна столиця Східної Сибіру.

Основні завдання:

 1. Реконструкція та підвищення привабливості історичної частини міста і пам'ятників історії та культури.

 2. Розвиток і просування міста як провідного культурного центру Байкальської Сибіру.

 3. Розвиток міста як центру спортивного життя Байкальської Сибіру (у т.ч. фізкультурного руху).

 4. Формування і просування привабливого іміджу міста.

Стратегічні пріоритети та завдання сталого економічного розвитку м. Іркутська

Стратегічний пріоритет: Іркутськ - опорна точка розвитку ОЕЗ туристсько-рекреаційного типу.

Основні завдання:

 1. Розвиток сфери гостинності (готелі, багатофункціональні ділові центри та туристсько-рекреаційні зони), яка охоплює всі сегменти ринку.

 2. Розвиток інноваційних туристичних технологій.

 3. Створення комплексних схем туристичного трансферту (внутрішньообласного, міжрегіонального, міжнародного / Схід-Захід /).

 4. Комплексний благоустрій міста.

 5. Формування і просування привабливого іміджу міста.

Стратегічний пріоритет: Іркутськ - великий транспортно-логістичний центр Сибіру.

Основні завдання:

 1. Комплексна модернізація внутрішньоміської транспортної системи.

 2. Створення багатофункціональних центрів внутрішньоміської транспортної логістики (вантажо-і пасажироперевезення).

 3. Створення комплексів транзитної логістики (вантажної і пасажирської) обробної авіа, ж / д і автоперевезення.

Стратегічний пріоритет: Іркутськ - місто широких підприємницьких можливостей.

Основні завдання:

 1. Формування привабливого інвестиційного клімату в пріоритетних напрямках розвитку міста.

 2. Пріоритетна підтримка бізнес-проектів, орієнтованих на глибоку переробку сировини і випуск готової продукції.

 3. Стимулювання малого та середнього бізнесу в сфері виробництва і надання послуг.

 4. Створення умов для зовнішньоекономічного співробітництва.

Стратегічний пріоритет: Іркутськ - центр інноваційної економіки.

Основні завдання:

 1. Підвищення конкурентоспроможності освіти в місті до рівня провідних російських освітніх центрів.

 2. Створення умов для розробки і впровадження інновацій в інтересах міста та бізнесу.

 3. Формування системи безперервної освіти.

 4. Задоволення потреби підприємств і організацій міста у кваліфікованих кадрах.

Стратегічні пріоритети та завдання просторового (містобудівного) розвитку м. Іркутська

Стратегічний пріоритет: Іркутськ - місто-будівництво.

Основні завдання:

 1. Забезпечення комплексного підходу до забудови міста.

 2. Розвиток місцевої будіндустрії та виробництва будматеріалів.

 3. Комплексна модернізація інженерної інфраструктури.

 4. Забезпечення припливу зовнішніх інвестицій в індустрію будівництва та експлуатації об'єктів нерухомості та інженерної інфраструктури міста.

 5. Формування ринку житла.

Висновок

Місцеве самоврядування - це той рівень влади, який найбільш наближений до населення, їм формується і йому підконтрольний; саме на цьому рівні вирішуються питання задоволення основних життєвих потреб населення, і саме тут помилки і неефективність дорого обходяться людям. Саме місцеве самоврядування і є тією частиною публічної влади, яка забезпечує, в кінцевому рахунку, стійкість і демократичний характер всієї системи владних інститутів.

Удосконалення механізмів регулювання соціально-економічного розвитку міських і районних муніципальних утворень повинно здійснюватися з урахуванням пріоритетних напрямів їх розвитку.

Пріоритетними напрямками соціально-економічного розвитку слаборозвинених муніципальних утворень є:

 • вирівнювання рівня їх соціального розвитку для забезпечення гарантованих державою мінімальних соціальних стандартів;

 • розвиток та підтримка мережі підприємств і виробництв шляхом організації більш повної переробки вихідної мінерального, лісового, сільськогосподарської сировини і збільшення вироблення кінцевої продукції, особливо в таких галузях промисловості як кольорова і чорна металургія, машинобудування і металообробка, деревообробна, харчова, легка, виробництво будівельних матеріалів;

 • підвищення якості та здешевлення продукції, виробленої на промислових підприємствах; створення нових конкурентоспроможних виробництв; перепрофілювання підприємств, продукція яких не знаходить реалізації; зміцнення виробничих зв'язків підприємств;

 • здійснення структурних перетворень в агропромислових утвореннях на основі перепрофілювання сільськогосподарських підприємств з урахуванням ефективного використання місцевих природно-економічних умов, оптимізації співвідношення рівня розвитку галузей сільського господарства і переробної промисловості;

 • організація будівельної бази за рахунок передислокації будівельних підрозділів в малі міста, робітничі селища, районні центри, організація виробництва будівельних матеріалів на ресурсах місцевої сировини;

 • створення виробничої, соціальної, ринкової інфраструктури;

 • розвиток туризму на базі наявних природного та історико-культурного потенціалів;

 • розробка і реалізація довгострокових цільових комплексних програм у містах і районах з високим рівнем безробіття, гострими демографічними і міграційними проблемами, складною екологічною ситуацією;

 • створення зон економічного сприяння, забезпечення припливу вітчизняного та іноземного капіталу, широкого використання сучасних зарубіжних технологій, поглиблення ринкових реформ.

Список використаної літератури

 1. Федеральний закон Російської Федерації від 28.08.1995 № 154-ФЗ «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації» (в ред. Федерального закону від 21.07.2005 № 97-ФЗ) / / Збори законодавства РФ, 28.08.1995, № 35 , ст. 3506.

 2. Федеральний закон Російської Федерації від 06.10.2003 № 131-ФЗ «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації» (в ред. Федерального закону від 10.06.2008 № 77-ФЗ) / / Збори законодавства РФ, 06.10.2003, № 40 , ст. 3822.

 3. Послання Президента Російської Федерації Федеральних Зборів від 19 квітня 2002 р. / / Російська газета. N 71. 2002.

 4. Анікін С.Б. Місцеве самоврядування в системі спільного ведення Російської Федерації і її суб'єктів / / Адміністративне право та процес, 2008, № 5.

 5. Підсумки соціально-економічного розвитку м. Іркутська за 2006 р. / інф.-довід. ізданіе.-Іркутськ: вид-во «Облмашінформ», 2007.-104 с. та інформаційних матеріалів офіційного сайту Федеральної служби державної статистики http://www.gks.ru.

 6. Мадьярова А.В. Принципи і критерії визначення державних повноважень, які можуть передаватися органам місцевого самоврядування. М., 2006.

 7. Не треба ламати Конституцію. Інтерв'ю з С. Шахрай / / Незалежна газета. 2002. 27 грудня.

 8. Холопів В.А. Завдання місцевого самоврядування при реалізації комплексного підходу до стратегічного планування / / Конституційне й муніципальне право, 2008, № 13.

 9. Яковлєв О.П., Картаева Е.А., Батьківщина Н.В. Комплексне територіальний розвиток і постановка стратегічного управління в адміністрації муніципального освіти: Навчально-методичний посібник. М., 2002.

1 Федеральний закон Російської Федерації від 28.08.1995 № 154-ФЗ «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації» (в ред. Федерального закону від 21.07.2005 № 97-ФЗ) / / Збори законодавства РФ, 28.08.1995, № 35, ст. 3506.

2 Федеральний закон Російської Федерації від 06.10.2003 № 131-ФЗ «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації» (в ред. Федерального закону від 10.06.2008 № 77-ФЗ) / / Збори законодавства РФ, 06.10.2003, № 40, ст. 3822.

3 Не треба ламати Конституцію. Інтерв'ю з С. Шахрай / / Незалежна газета. 2002. 27 грудня.

4 Яковлєв О.П., Картаева Е.А., Батьківщина Н.В. Комплексне територіальний розвиток і постановка стратегічного управління в адміністрації муніципального освіти: Навчально-методичний посібник. М., 2002.

5 Холопов В.А. Завдання місцевого самоврядування при реалізації комплексного підходу до стратегічного планування / / Конституційне й муніципальне право, 2008, № 13.

6 Мадьярова А.В. Принципи і критерії визначення державних повноважень, які можуть передаватися органам місцевого самоврядування. М., 2006.

7 Послання Президента Російської Федерації Федеральних Зборів від 19 квітня 2002 р. / / Російська газета. N 71. 2002.

8 Анікін С.Б. Місцеве самоврядування в системі спільного ведення Російської Федерації і її суб'єктів / / Адміністративне право та процес, 2008, № 5.

9 Розрахунок проводився за даними кн.: Підсумки соціально-економічного розвитку м. Іркутська за 2006 р. / інф.-довід. ізданіе.-Іркутськ: вид-во «Облмашінформ», 2007.-104 с. та інформаційних матеріалів офіційного сайту Сибірського офіційного округу http://www.sibfo.ru

10 Розрахунок проводився за даними кн.: Підсумки соціально-економічного розвитку м. Іркутська за 2006 р. / інф.-довід. ізданіе.-Іркутськ: вид-во «Облмашінформ», 2007.-104 с. та інформаційних матеріалів офіційного сайту Федеральної служби державної статистики http://www.gks.ru.


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
225.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Роль держави у вирішенні екологічних проблем
Роль жіночих громадських організацій у вирішенні соціальних проблем
Роль соціального партнерства у вирішенні проблем охорони праці
Роль телефону довіри в ефективному вирішенні особистісних проблем
Роль маркетингу у вирішенні проблем забезпечення конкурентоспроможності будівельного підприємства
Роль жіночих громадських організацій у вирішенні соціальних проблем в Російській Федерації на
Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим повноваження місцевого самоврядування
Державна підтримка розвитку місцевого самоврядування
Державна політика в галузі розвитку місцевого самоврядування
© Усі права захищені
написати до нас