Роль бізнес плану в удосконаленні управління господарською діяльністю підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти Російської Федерації
Поморського державного університету
імені М.В. ЛОМОНОСОВА
Факультет управління
Кафедра менеджменту
ДИПЛОМНА РОБОТА
Тема: Роль бізнес-плану в удосконаленні управління господарською діяльністю підприємства


Науковий керівник:
доцент, к.ф.н.
Окунєв Юрій Павлович
Рецензент:
Допустити до захисту в ГАК
Зав. кафедрою менеджменту
___________ (П.І.Б.)
"____"
Архангельськ

Зміст

Стор.

Вступ 3
1. Бізнес-план як інструмент вдосконалення управління господарської діяльності підприємства 7
1.1.Функціі бізнес-плану та його роль у вдосконаленні
господарської діяльності підприємства 7
1.2. Структура бізнес-плану 11
Бізнес-план ТОВ "Крижинка": "Модернізація
компресорного устаткування "51
Висновок 66
Список використаної літератури 67
Додаток 1. Бухгалтерський баланс ТОВ "Крижинка" 69

ВСТУП
Незважаючи на всі труднощі і проблеми, у сфері приватного підприємництва в Росії зайняті вже мільйони людей. Однак бізнес - це зовсім особлива сфера діяльності, що припускає готовність людини приймати самостійні рішення і ризикувати. Вирішивши зайнятися бізнесом, підприємець повинен ретельно спланувати його організацію. Мова йде про бізнес-плані, з якого доцільно починати будь-яку діяльність. В умовах ринку подібні плани необхідні всім: банкірам і потенційним інвесторам, співробітникам фірм, охочих оцінити свої перспективи і завдання, підприємцю, який повинен ретельно проаналізувати свої ідеї, перевірити їх реалістичність. Власне кажучи, без бізнес-плану взагалі не можна братися за комерційну діяльність, так як можливість невдач занадто велика.
Кожна фірма, починаючи свою роботу, зобов'язана чітко представляти перспективні потреби у фінансових, матеріальних, трудових та інтелектуальних ресурсах, джерела їх отримання, а також уміти точно розраховувати ефективність використання наявних засобів у процесі роботи фірми. У ринковій економіці підприємці не зможуть домогтися стабільного успіху, якщо не будуть чітко й ефективно планувати свою діяльність, постійно збирати й акумулювати інформацію як про стан цільових ринків, положенні на них конкурентів, так і про власні перспективи і можливості.
Бізнес-план є робочим інструментом і для діючих фірм. Багато бізнесменів його недооцінюють. Вони не уявляють, наскільки наявність гарного бізнес-плану здатно допомогти новому бізнесу добути капітал, визначити плани на майбутнє, скласти аналітичні таблиці, за якими можна буде оцінювати, як розвивається справа. Бізнес-план спонукає підприємця ретельно вивчити кожен елемент передбачуваного ризикового ринкового заняття.
Оволодіння мистецтвом складання бізнес-плану стає вкрай актуальним в умовах переходу до ринкової економіки. Це обумовлено тим, що в Росії та інших державах, які переживають ринкові трансформації, формується нове покоління підприємців, багато з яких не мають досвіду керівництва підприємством, і тому дуже смутно уявляють собі всі очікують їх проблеми. Досвідчених керівників змінюється господарююча середовище ставить перед необхідністю по-іншому прораховувати свої дії на ринку і готуватися до такого незвичного раніше для них заняття, як боротьба з конкуренцією. Нарешті, розраховуючи отримати іноземні інвестиції підприємці повинні вміти обгрунтовувати свої заявки і доводити, що вони здатні оцінити всі аспекти використання інвестицій не гірше бізнесменів з інших країн.
Розв'язання перерахованих вище проблем і покликаний допомогти бізнес-план, який є основним документом, що визначає стратегічний розвиток фірми.
У сьогоднішній Росії однією з першочергових завдань бізнес-планування є залучення для участі в проектах потенційних інвесторів і партнерів. [1]
Крім того, важливим завданням для будь-якого бізнесу слід вважати розробку стратегії і тактики виробничо-господарської діяльності фірми.
Зазначені вище і деякі інші аспекти визначили вибір теми цієї дипломної роботи, яка присвячена ролі бізнес-плану в удосконаленні управління господарською діяльністю підприємства.
Мета роботи: на прикладі ТОВ "Крижинка", що займається виробництвом прохолодних напоїв розглянути основні аспекти бізнес-планування та визначити способи і методи вдосконалення його діяльності, грунтуючись на розробці бізнес-плану.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити ряд завдань:

1. Аналіз зовнішнього економічного середовища:
· Вивчення конкурентів
· Вивчення економічної ситуації на ринку прохолодних напоїв г.Архангельска.
2. Вивчення внутрішнього середовища підприємства
· Технічне оснащення ТОВ "Крижинка"
· Персонал підприємства
· Мотивація праці
· Фінансовий стан
3. SWOT - аналіз
· Конкурентні переваги
· Слабкі та сильні сторони підприємства
4. Економічне обгрунтування бізнес-плану
5. Зробити висновки про проведену роботу
Теоретико-методологічна основа дипломної роботи: дослідження російських і зарубіжних авторів, пов'язані з досліджуваної теми. При підготовки диплома також враховувалися сосновние нормативно-правові акти Російської Федерації, які регламентують господарську діяльність підприємств.
Теоретична база: Обласна наукова бібліотека ім. Добролюбова, Центральна міська бібліотека ім. Ломоносова, бібліотека ІУППК.
Емпірична база дослідження представлена ​​даними про досліджуваному підприємстві, які були зібрані автором під час переддипломної практики і раніше.
Дипломна робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку літератури. Перша глава присвячена теоретичним аспектам бізнес-планування .. У другому розділі на основі всебічної оцінки ТОВ "Крижинка", автором зроблена спроба за допомогою підготовки бізнес-плану виявити шляхи вдосконалення його господарської діяльності.
У висновку наводяться основні висновки, зроблені в ході справжнього дипломного дослідження.
1. БІЗНЕС-ПЛАН ЯК ІНСТРУМЕНТ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
1.1.Функціі бізнес-плану та його роль у вдосконаленні господарської діяльності підприємства
Бізнес-план-це комплексний документ, що відображає найважливіші аспекти і показники, що дають об'єктивне і цілісне уявлення про майбутнє або починати ділові підприємстві. Це план розумної організації конкретної справи.
Умови надання коштів інвесторам або кредиторам багато в чому залежить від того, як підготовлений бізнес-план. Тому надзавданням розробників бізнес-плану є не тільки отримання коштів від інвестора, але й одержання їх на прийнятних условіях.1
Метою розробки бізнес-плану є планіровніе господарської діяльності фірми на найближчий і отдальнние періоди у відповідність до потреб ринку та можливості отримання необхідних ресурсів.
Бізнес-план допомагає підприємцю вирішити наступні завдання:
- Визначити конкретні напрямки діяльності фірми, цільові ринки і місце фірми на цих ринках;
- Сформулювати довготривалі і короткострокові цілі фірми, стратегію і тактику їх досягнення;
- Вибрати склад і визначити показники товарів і послуг, які будуть запропоновані фірмою споживачам. Оцінити виробничі і торгові витрати по їх створенню і реалізації;
- Виявити відповідність наявних кадрів фірми, умов мотивації їх праці вимогам, що пред'являються для досягнення поставлених цілей.
- Визначити склад маркетингових заходів фірми по вивченню ринку, рекламі, стимулюванню продажів, ціноутворенню, каналам збуту;
- Оцінити фінансове становище фірми і відповідність наявних фінансових і матеріальних ресурсів можливостям досягнення поставлених цілей;
- Передбачити труднощі, які можуть перешкодити виконанню бізнес-плану.
Планування діяльності фірми за допомогою бізнес-плану обіцяє чимало вигод:
- Змушує керівників фундаментально вивчити перспективи фірми;
- Дозволяє здійснити найбільш чітку координацію вживаються зусиль щодо досягнення поставлених цілей;
- Визначає показники діяльності фірми, необхідні для наступного контролю;
- Спонукає керівників конкретніше визначити свої ідеї та шляхи їх досягнення;
- Робить фірму більш підготовленою до раптових змін ринкової ситуації;
- Чітко формалізує обов'язки і відповідальність всіх керівників фірми.
Як правило, потреба в бізнес-плані виникає при рішенні таких актуальних завдань, як:
- Підготовка заявок існуючих та новостворених фірм на отримання кредитів;
- Обгрунтування пропозицій щодо приватизації державних підприємств;
- Відкриття нової справи, визначення профілю майбутньої фірми, основних напрямків її комерційної діяльності;
- Перепрофілювання існуючої фірми, вибір нових видів, напрямів, способів здійснення комерційних операцій;
- Вихід на зовнішній ринок і залучення іноземних інвестицій.
Основні рекомендації до написання бізнес-плану можна сформулювати наступним чином:
- Стислість, тобто виклад лише самого головного по кожному розділу;
-Доступність у вивченні і розумінні - він повинен бути зрозумілий широкому колу людей;
- Не рясніти технічними подробицями;
- Лаконічність, переконливість;
- Повинен спонукати інтерес у партнерів.
Бізнес-план виконує наступні функції:
- Візитна картка підприємства;
- Засіб для залучення фінансових ресурсів;
- Плановий документ при оцінці підприємницьких дій, який можна використовувати для розробки стратегії бізнесу. Ця функція необхідна в період створення підприємства, а також при виборі нового напрямку діяльності;
- Служить "лакмусовим папірцем" при визначенні проблем розвитку фірми.
Бізнес-план, як правило, систематично оновлюється, у нього вносяться зміни, пов'язані як зі змінами, що відбуваються всередині фірми, так і зі змінами на ринку, де діє фірма. Бізнес-план допомагає підприємцю оцінювати прогрес своєї справи на основі внутрішньофірмового і макроекономічного аналізу і контролювати поточні операції.
Таким чином, бізнес-план є невід'ємною частиною будь-якого підприємства, незалежно від його розміру він узагальнює аналіз можливостей для початку і розширення бізнесу в конкретній ситуації і дає чітке уявлення про те, яким чином менеджмент компанії має намір використовувати цей потенціал. Велике його значення і для залучення партнерів, створення спільних підприємств, а також для отримання фінансування.
Існує два основних підходи до розробки бізнес-плану. Перший полягає в тому, що бізнес-план складається найманою групою фахівців, а ініціатори проекту беруть участь в ньому за допомогою підготовки вихідних даних. Інший підхід - коли ініціатори проекту самі розробляють бізнес-план, а методичні рекомендації отримують у фахівців, зокрема у можливих інвесторів. Для російської практики другий варіант є найбільш відповідним. Ініціатори проекту є фахівцями у виробничих питаннях, але, як правило, слабо розбираються в тонкощах фінансового забезпечення проекту і збуту продукції. Ці питання розробляють наймані фахівці. Важливе значення має структура бізнес-плану, який являє собою складний документ, який містить опис компанії, її потенціалу, оцінку внутрішнього та зовнішнього середовища бізнесу, конкретні дані про розвиток фірми. Хоча зовні бізнес-плани можуть відрізнятися один від одного, склад їх розділів залишається майже незмінним. Він включає: резюме, характеристику галузі, опис компанії і вироблених її продуктів і послуг, план-маркетинг, організаційний план, фінансовий план; оцінку ризиків, страхування. Оформлення бізнес-плану починається з підготовки титульної сторінки. Тут вказується де, коли, ким складено даний документ, також чітко формулюється ідея, закладена в бізнес-плані.
Друга сторінка плану містить зміст, яке має відображати його структуру. Це номенклатура розділів, параграфів. Потім йде вступ, в якому вказана завдання складання бізнес-плану і коло осіб, яким він адресований. Доцільно також зазначити, чому виникла необхідність у створенні даного проекту або інвестиційного задуму.
Розділ "Можливості фірми (резюме)" - інформація, що дає уявлення про фірму і забезпечує всі необхідні дані, що характеризують її комерційну діяльність. У пріоритетному порядку вказується напрямок діяльності компанії, по кожному напрямку вказуються цільові ринки і відповідальні особи. Повинні бути сформовано мету і завдання проекту, висвітлені стратегії, заходи для їх досягнення.
1.2. Структура бізнес-плану
Першим кроком в складанні бізнес-плану є визначення цілей фірми. Якщо фірма орієнтується на зростання, то її цілями будуть:
- Підвищення загального обсягу продажів до ... або в ... раз;
- Підвищення частки фірми на сформованих ринках;
- Освоєння нових ринків.
Якщо фірма не передбачає швидкого темпу зростання виробництва, то головні її цілі пов'язані з:
- Підвищенням зростання чистого доходу;
- Підвищення якості продукції;
- Підвищення частки сервісних і супутніх послуг.
Якщо фірма задумала змінити асортимент своєї продукції, її цілі будуть зведені переважно до:
- Скорочення терміну освоєння нових видів продукції;
- Зростанню обсягів виробництва нових виробів (послуг);
- Проникненню на ринок і витіснення старих товарів.

"Галузь, фірма та її продукт"

Метою розділу "Галузь, фірма та її продукт" є надання інвесторам необхідних відомостей про виробленому продукті і його ринку збуту. Розділ повинен описувати сферу бізнесу і продукт, який фірма буде пропонувати до продажу, характер галузі та кон'юнктуру ринку. Аналізую галузь, необхідно показати
поточний стан та перспективи розвитку фірми. Тут описуються нові продукти або досягнення, нові ринки і показники, нові потреби, нові компанії або інші економічні та соціально-політичні тенденції і фактори, здатні зробити позитивний і негативний вплив на реалізацію проекту, а також можливості виходу бізнесу на зовнішній ринок.
У підрозділі "Фірма" необхідно короткий опис сфери, в якій діє фірма або в яку вона має намір увійти, вказати, хто є або має намір стати її головними покупцями, відзначити дату реєстрації проекту, а також реквізити фірми.
Якщо фірма функціонує протягом декількох років і їй треба було розширення обсягу фінансування, необхідно описати її історію, згадати великі угоди й операції. Якщо фірма зазнавала збитків, слід описати їх і підкреслити, що має намір вжити керівництво для подолання труднощів, що виникли.

У підрозділі "Товари, продукція, послуги" слід відзначити, який ступінь захищеності товарів, гідності і недоліки. Необхідно детально розглянути товари, їх відмінні риси, що дозволяють отримати корисний ефект. Також тут відзначаються нові й унікальні властивості товарів (послуг), вказуються причини інтересу до них покупців, робиться наголос на найбільш повне задоволення запитів покупців. Важливо звернути увагу як на основне значення товару, так і на можливі його побічні застосування. Слід підкреслити відмітні особливості пропонованої продукції і різницю між тим, що вже є на ринку, і тим, з чим фірма хоче на нього вийти. На продукцію (послуги) надаються короткі характеристики, включаючи, якщо необхідно, фотографії.

   У даному розділі використовуються загальні технологічні оцінки, характеристики життєвого циклу товарів (послуг), аналіз конкурентноздатності окремо для зовнішнього і внутрішнього ринку. Для експортних товарів бажано звернути увагу на специфічні вимоги з точки зору функцій, ціни, дизайну, упаковки.
Слід підтвердити право власності і представити наявні патенти, торгові марки, інші атрибути власності, відзначити перспективи розвитку асортименту або розвитку спорідненої продукції (послуг), підкреслити їх гідності і пояснити, як фірма збирається їх використовувати.
Опис товару (послуги), має відображати:
1. Сутність товару.
2. Основні риси товару: яку потребу задовольняє, як реалізується продукція або послуга, наскільки мінливий попит на товар (послугу), якої групи покупців він доступний, які постійні витрати, пов'язані з виробництвом, хто повинен освоїти виробництво даного товару.
3. Аналіз товару: за якою ціною споживач купуватиме товар, що його відмінності і переваги від інших, близьких за призначенням товарів; можливості і необхідність модернізації товарів, передбачувані напрямки збуту товарів, перспективи зміни даного товару іншим.
4. Умови виробництва повинні показати, що у разі освоєння виготовлення даного товару можуть відбутися такі зміни у фірмі:
- Підвищаться вимоги до кваліфікації працівників і з'явиться необхідність часткової заміни людей,
- Зміняться використовувані матеріали та їх постачальники,
- Застаріє техніка і буде потрібно нове обладнання,
- Необхідно уточнити потреби в нових наукових, конструкторських і технологічних розробках.
5. Корисний ефект від виробленого товару (послуги). Корисний ефект-це те, заради чого купується товар. Відмінні особливості товару - це те, що робить можливим отримати корисний ефект. Однак не варто сподіватися на виняткові особливості товару. Краще зробити упор на максимальне задоволення запитів ринку. Покупцеві абсолютно байдужі такі важливі з точки зору виробника властивості товарів, як трудомісткість, матеріалоємність, енергоємність їх виготовлення, технологічність виробів у виробництві, особливості їх конструкції. Два елементи - споживчі властивості і ціна - є визначальними для покупця при здійсненні покупки і головними складовими конкурентоспроможності товарів, що відображають його відмінність від товару-конкурента.
Результатом цього аналізу має стати виведення про бажаність освоєння нового товару і потреби у фінансуванні. 1
План маркетингу
Така важлива складова бізнес-плану як план маркетингу детально розкриває стратегії у сфері торгівлі та обслуговування, ціни, рекламну стратегію, що дозволяє досягти планованих обсягів продажів і зайняти відповідне місце на ринку.
Перш ніж перейти до висвітлення планування маркетингу у фірмі, зокрема, відповідного розділу бізнес-плану, слід зупинитися на характеристиці її сутності та основних складових.
Сучасний маркетинг-це система організації діяльності фірми з розробки. виробництва і збуту товарів і надання послуг на основі комплексного вивчення ринку і реальних запитів покупців з метою отримання прибутку. Можна з упевненістю сказати, що вся ринкова діяльність будь-якої компанії, зокрема, формування всіх розділів бізнес-плану, відбувається на основі маркетингових досліджень ринку, на базі широкомасштабного використання всього колосального потенціалу маркетінга.2
Вся діяльність компанії має грунтуватися на глибоких і достовірних знаннях споживчого попиту і його змін. Необхідно виявлення незадоволених запитів покупця з тим, щоб орієнтувати виробництво на їх забезпечення. Важливо активний вплив на ринок та існуючий попит, на формування потреб і купівельних переваг. Основним принципом маркетингу є орієнтація кінцевих результатів виробництва на вимоги та побажання споживачів.
Дослідження ринку та продажу проводиться з метою отримання даних про ринкові умови для визначення подальшої діяльності підприємства. Без ринкових досліджень неможливо систематично збирати, аналізувати і зіставляти всю інформацію, необхідну для прийняття рішень, пов'язаних з роботою на ринку, вибором ринку, визначенням обсягу продажів, позиціонуванням і плануванням ринкової діяльності. Основні напрямки дослідження ринку та продажу включають в себе:
- Оцінку місткості ринку;
- Сегментацію ринку;
- Аналіз тенденцій зміни і розвитку ринку, включаючи аналіз зміни економічних, науково-технічних, демографічних, екологічних, законодавчих та інших чинників;
- Вивчення фірмової структури ринку;
- Прогноз обсягу продажів.

Визначення ємності ринку є головним завданням ринкового дослідження. Під ємністю товарного ринку розуміється можливий обсяг реалізації товару при даному рівні і співвідношенні цін.

Місткість ринку характеризується розмірами попиту населення і величиною товарної пропозиції. Існує два рівні місткості ринку: потенційний і реальний. Дійсною місткістю ринку є перший рівень. Потенційний рівень визначається особистими і суспільними потребами і відображає адекватний їм обсяг реалізації товарів. Реально складається місткість ринку може і не відповідати його потенційної ємності.
Ринкова сегментація є, з одного боку, метод знаходження частин ринку і визначення об'єктів, на які спрямовано маркетингову діяльність підприємства. З іншого боку - це управлінський підхід до процесу прийняття рішення на ринку, основа для вибору правильного поєднання елементів маркетингу. Сегментація проводиться з метою максимального задоволення потреб споживачів в різних товарах, а також, раціоналізації витрат підприємства-виробника на розробку програми виробництва, випуск і реалізацію товарів.
Об'єктами сегментації є перш за все споживачі. Виділені особливим чином, що володіють загальними ознаками, вони складають сегмент ринку. Під сегментацією розуміється поділ ринку на сегменти, що розрізняються своїми параметрами або реакцією на ті чи інші види діяльності на ринку (рекламу, методи збуту). Найбільш поширеними методами сегментації є метод угруповань за одним або кількома ознаками та метод багатовимірного статистичного аналізу.
Вивчення фірмової структури ринку проводиться з метою отримання відомостей про можливі посередниках, з допомогою яких підприємство буде діяти на обраних ринках. Крім комерційних, торгових та інших посередників, підприємство повинно мати правильне уявлення про інших помічників у своїй діяльності на ринку. Це - транспортно-експедиційні, рекламні, страхові, юридичні, фінансові, консультаційні та інші організації, які створюють в сукупності інфраструктуру ринку.
Товар повинен знайти свого покупця. Дослідження фірмової структури ринку допомагає домогтися цього з найменшими витратами.
Продукція фірми може реалізовуватися безпосередньо або через канали збуту, що включають одного або декількох посередників. Звернення до маркетингових посередників може бути обумовлено наступними причинами: брак обігових коштів, відсутність складських приміщень, зростання продажів та інше. Маркетингові посередники сприяють більш раціонального і ефективного розподілу і збуту продукції. Основними результатами аналізу тенденцій зміни і розвитку ринку є прогнози його розвитку, оцінка кон'юнктурних тенденцій, виявлення головних чинників успіху. визначаються найбільш ефективні способи ведення конкурентної політики на ринку і можливості виходу на нові ринки.
Дослідження споживачів дозволяє визначити і вивчити весь комплекс спонукальних чинників, якими керуються споживачі при виборі товарів (доходи, соціальне становище, вікова структура, освіта). Предметом дослідження є мотиви поведінки споживачів на ринку та чинники, що їх визначають. Вивчається структура споживання, забезпеченість товарами, тенденції купівельного попиту. Розробками тут є типологія споживачів, моделювання їх поведінки на ринку, прогноз очікуваного попиту.
Для маркетингу важливо з'ясувати психологію придбання товару і механізм задоволення потреб цими товарами, тільки тоді можна розраховувати на те, що продукція буде купуватися.
Основне завдання при вивченні конкурентів полягає в тому, щоб отримати необхідні дані для забезпечення конкурентної переваги на ринку, а також знайти можливість співпраці з можливими суперниками. З цією метою аналізуються слабкі і сильні сторони конкурентів, вивчаються зайнята ними частка ринку, реакція споживачів на маркетингові засоби конкурентів; матеріал, фінансовий, трудовий потенціал конкурентів, організація управління трудовою діяльністю. Результатом таких досліджень стає вибір шляхів і можливостей досягнення найбільш вигідного положення на ринку щодо конкурентів, визначення стратегії забезпечення цінового або якісного забезпечення переваги пропонованих товарів.
У цьому розділі бізнес плану необхідно відповісти на питання:
1. Хто є вашим конкурентом сьогодні і в якому стані його справи: стабільні, на підйомі або йдуть на спад?
2. Які відмінності вашого товару (послуги) від аналогічних товарів конкурентів?
3. Які, хоча б у загальних рисах, шанси і можливості появи нових конкурентів?
4. У чому ви розраховуєте їх перевершити?
Мета даного розділу - полегшити вибір відповідної тактики конкурентної боротьби і застерегти свою фірму від чужих промахів. До типових помилок можна віднести спроби потрапити на перенасичений ринок. Детальний аналіз дій конкурентів може змусити змінити стратегію і внести корективи в поточну діяльність, щоб успішніше протистояти своїм суперникам. Причому такий аналіз необхідно вести постійно хоча б тому, що ринки перебувають у постійній зміні і чийсь успішний дебют залучає нових конкурентів.
Дослідження цін спрямоване на визначення такого їх рівня та відповідності, який давав би можливість отримання найбільшого прибутку при найменших витратах. В якості об'єктів досліджень виступають витрати на розробку, виробництво і збут товарів, вплив конкуренції з боку інших підприємств і товарів-аналогів, поведінка і реакція споживачів щодо ціни товарів. У результаті вибираються найбільш ефективні співвідношення витрат і ціни, ціни і прибутку, зменшуються витрати обігу.
Ціна і цінова політика - одна з головних складових успіху на ринку. Ціна-це фактор, який зумовлений безліччю інших чинників, пов'язаних з виробництвом та реалізацією продукції. Суть цінової політики полягає в тому, щоб встановлювати на товари такі ціни і так варіювати ними в залежності від становища на ринку, щоб опанувати його певною часткою, забезпечити намічений обсяг прибутку, вирішувати інші стратегічні та оперативні завдання. Особливо акуратним треба бути при встановленні цін на зовнішньому ринку.
При розробці цінової політики слід орієнтуватися на наступні моменти:
- Яке місце займає ціна серед засобів конкурентної боротьби на кожному ринку, на якому діє фірма;
- Чи може фірма витримати роль цінового лідера чи повинна слідувати за іншим лідером, чи витримає вона "цінову війну";
- Якою повинна бути цінова політика по відношенню до нових товарів.
У ціновій політиці важливе місце займають знижки. Зокрема, сезонні знижки сприяють швидкій розпродажу товарів, дуже ходових в даний період (ялинкові іграшки перед Новим роком, садові інструменти навесні і восени).
Дослідження товароруху і продажів допомагає визначити найбільш ефективні та раціональні шляхи, способи і засоби якнайшвидшого доведення товару до споживачів та його реалізації. Об'єктами вивчення є торгові канали, посередники, продавці, форми і методи продажу, витрати звернення (зіставлення торгових витрат з розмірами одержуваного прибутку). Включається також аналіз функцій особливостей діяльності різних типів підприємств оптової і роздрібної торгівлі, виявлення їх сильних і слабких сторін, характеру сформованих відносин з товаровиробниками. Такі відомості дозволяють визначити можливості збільшення товарообігу підприємства, оптимізувати товарні запаси, розробити критерії вибору ефективних каналів товароруху, розробити прийоми продажу товарів кінцевим споживачам, зменшити витрати обігу.
Дослідження системи стимулювання збуту і реклами дозволяють виявити, як, коли і за допомогою яких засобів краще стимулювати збут товарів, підвищити авторитет товаровиробника на ринку, успішно здійснювати рекламні заходи. В якості об'єктів виступають поведінка на ринку постачальників, посередників, покупців; ефективність реклами; контакти з покупцями. Отримані результати дозволяють вибрати політику "паблік рілейшзн"; створити сприятливе ставлення до підприємства, його товарам; сформувати імідж підприємства; визначити методи формування попиту населення, впливу на постачальників і посередників; підвищити ефективність комунікаційних зв'язків, у тому числі реклами.
   Попит на будь-який товар - результат існування двох компонентів: платоспроможного потенційного покупця і його бажання вирішити свою проблему за допомогою пропонованого товару, тобто задовольнити свою потребу. У результаті людина приймає рішення, чи ставати йому дійсно покупцем або відмовитися від покупки, якщо потреба не надто активна. Це означає, що особи, які приймають рішення про покупку і впливають на таке рішення повинні бути інформовані про потреби, яку задовольняє даний товар, а також про якість такого задоволення, тобто потенційні покупці мають потребу в інформації про споживчі властивості товарів.
Оскільки на ринку присутній одночасно кілька конкуруючих між собою товарів, кожна фірма прагне вплинути на вибір покупця на свою користь. Інструментом такого впливу є реклама, комерційна пропаганда споживчих властивостей товару. Останнім часом застосовується комплексний вплив на покупця з допомогою не тільки реклами, але й інших засобів, об'єднаних терміном ФОССТИС.
У комплекс ФОССТИС входять реклама, просування товару, забезпечення зв'язку з громадськістю. Ці елементи впливають не тільки на формування попиту, але й на стимулювання збуту. Заходи ФОС (формування попиту) звернені до потенційного покупця, коли його знайомлять з новою, щойно вводяться на ринок товаром. Застосовувані методи - "той, хто водить реклама", участь у виставках, ярмарках. Мета-створення у свідомості потенційних клієнтів образу товару і показ того, що саме цей товар краще за інших задовольняє цю потребу або комплекс потреб.
Заходи СТИС (стимулювання збуту) сприяють розширенню продажів товарів, вже не вважаються новинками. Завдання СТИС - спонукати до повторних покупок, а також у відповідності з фазами життєвого циклу товару на ринку та цінової політики підприємства, поширити товар серед нових сегментів покупців, завойовуючи все більшу частку ринку. Для покупця байдуже, завдяки якому заходу ФОССТИС він придбав товар. Але для керівництва фірми, що виділяє гроші на ФОССТИС, це має важливе значення. Це потрібно враховувати при складанні бізнес-плану.
Стимулювання просування товарів на ринок стосується не тільки реклами, а й інших сторін збутової політики підприємства. Необхідно проаналізувати ефективність конкурсів, знижок, премій, нагороджень і інших пільг, які можуть застосовуватися у взаємодії з постачальниками і покупцями, посередниками. Необхідно раціоналізувати збутову політику підприємства для того, щоб доводити товари до споживача в тому місці, тієї кількості та якості, яке потрібно для швидкої реалізації вироблених товарів, зменшення витрат обігу, швидкої оборотності вкладених коштів і тим самим збільшення прибутку підприємства. Таким чином, в плані маркетингу обов'язково треба зазначити наступні ключові моменти:
1. Кінцеві споживачі, характер попиту, особливості сегментування ринку, на які орієнтується проект і чому він виявився успішнішим, ніж у конкурентів. Які властивості продукції або послуг роблять її краще по відношенню до конкурентів.
2. Фактори, від яких залежить попит на товари (для споживчих товарів-грошові доходи населення; інвестиційних - рівень капіталовкладень, проміжних - загальний рівень розвитку економіки).
3. Вплив на продукт технологічних змін (законодавство, продукти-замінники).
4. Яких дій конкурентів слід побоюватися і які основні елементи стратегії протидії.
5. Обгрунтування цін.
6. Організація збуту.
7. Організація реклами, приблизний обсяг витрат.
8. Відомості про розробку нових продуктів, які можуть скласти конкуренцію передбачуваному.
9. Цільові показники, тобто чого треба досягти в найближчий час.
10. Чи є договори на реалізацію товаров.1
План виробництва
Виробничий план бізнес-плану містить опис всього виробничого процесу. Основна мета розділу - надати інформацію щодо забезпечення з виробничої боку випуску продукції, розробити заходи з підтримки і розвитку виробництва. Крім того необхідно підтвердити розрахунками, що створювана фірма в змозі реально виробляти необхідну кількість товарів (послуг) у в потрібні терміни та з необхідною якістю.
Цей розділ повинен відображати види обслуговування, фірмові умови, необхідну обладнання та робочу силу, які необхідні для виробництва продукції (послуг).
Для виробничого бізнесу розглядаються питання, що стосуються матеріально-технічного забезпечення, контролю продукції, що випускається, її реалізації, управління виробничим процесом і закупівель, тобто визначення, яка частина вузлів і деталей повинна проводитися фірмою, а яка - сторонніми організаціями. У сфері послуг особливу увагу фокусується на визначенні прийнятного місця розташування, прагненні зменшити накладні витрати, отриманні необхідного обладнання та підвищенні конкурентноздатності шляхом підбору і навчання персоналу.
Аналіз географічного положення. Передбачає опис місцезнаходження виробництва, і з'ясування його плюсів і мінусів у таких питаннях, як рівень заробітної плати, доступність робочої сили, близькість до замовників, джерел сировини, транспортні можливості, місцеве законодавство, податки і збори. Для сфери обслуговування є визначальною близькість до замовника. Вдале розташування - один з найважливіших факторів успіху проекту. При цьому слід вказати:
1. Адреса фірми.
2. Особливості приміщення.
3. Наявність власної та орендованої землі.
4. Необхідність реконструкції будівлі.
5. Найбільш поширені види бізнесу в регіоні.
6. Причини вибору місця розташування фірми.
Якщо фірма вже працює, необхідно відзначити умови її роботи. Такий опис має включати характеристику виробничих і офісних площ, складів і земельних ділянок, машин, спеціальних інструментів та іншого обладнання. Доцільно відзначити, чи достатня наявна виробнича база для здійснення проекту і які перспективи її розширення.
Слід визначити, чи буде обладнання закуповуватися або братися в оренду, вартість і час кожної операції. Треба визначити величину передбачуваного фінансування закупівлі машин та обладнання. Ця інформація стане частиною фінансового плану.
Необхідно відзначити, як і коли машини та обладнання можуть бути використані в майбутніх проектах, обговорити плани поліпшення існуючого і придбання додаткового обладнання, пояснити перспективні потреби в обладнанні і визначити час і вартість кожного придбання.
Доцільно описати виробничий процес і складові його компоненти. До останніх відносяться: стратегія виробництва і закупівель, необхідність залучення додаткового фінансування, вдосконалення майстерності працівників та інші питання. Керівництво фірми повинно відповісти на питання: робити чи купувати?
Необхідно зробити огляд потенційних співвиконавців і постачальників і описати їх функції, ступінь їх надійності, вказати запасні варіанти.
Представляючи виробничий план, слід обгрунтувати натуральні і вартісні показники при різних рівнях продажів з підрозділом на матеріали, трудові ресурси, що купуються комплектуючі деталі, обговорити розміри необхідного фінансування при різних рівнях продажів.
Необхідно пояснити, як здійснити випуск сезонної продукції без збоїв, наприклад, передбачити можливість додаткової разової допомоги в піковий період.
Слід коротко описати підходи в питаннях контролю за якістю виробничих процесів, продукції, вказавши витрати з контролю за якістю на кожній стадії проекту; пояснивши яким чином це зможе зменшити сервісні проблеми та запобігти рекламації з боку споживачів; описавши як буде організований процес закупівель, щоб необхідні матеріали і напівфабрикати завжди були в наявності, купувалися за оптовими цінами.
Що стосується робочої сили, то розраховується чисельність персоналу, необхідного для якісного та ефективного виробництва продукції. Якщо кваліфікація працівників неадекватна потребам фірми, описуються методи навчання персоналу, вказуються витрати на обученіе.1
Таким чином, можна відобразити в наступних тезах основний зміст виробничого плану:
1. Графічна схема виробничого процесу. Якщо залучаються субпідрядники, їх адреси.
2. Специфічні вимоги до організації виробництва.
3. Склад необхідного обладнання, його постачальники і умови поставок.
4. Сировина і матеріали: постачальники (назва, умови поставок) і орієнтуються ціни.
5. Альтернативні джерела постачання сировиною і матеріалами.
6. Собівартість виробленого продукту.
7. Обладнання, необхідне в перспективі.
8. Забезпечення екологічної та технічної безпеки.

Організаційний план
Важливою складовою частиною бізнес-плану є організаційний план. У ньому фірма характеризується з точки зору системи організації управління її роботою. Цільовою функцією організації управління є прийняття рішень та їх реалізація. Організація управління включає формування організаційної структури та її забезпечення. Прийнята організаційна структура визначає зміст робіт створюваних підрозділів, кваліфікаційні вимоги до фахівців. У цьому розділі вказуються джерела та способи залучення фахівців для постійної роботи, величина їх заробітної плати, можливості залучення зовнішніх експертів.
Основна загальна мета підприємства деталізує його статус, забезпечує напрямок для визначення цілей і тактичних підходів на різних організаційних рівнях. Формулювання даної мети повинна містити наступне:
- Завдання ринкових дій підприємства з точки зору його основних послуг або товарів, його ринків і технологій;
- Характеристика особливостей зовнішнього середовища по відношенню до фірми, яка визначає робочі принципи її діяльності;
- Оцінка культури організації, робочого клімату, що існує всередині фірми.
Загальноприйняті цілі формулюються і встановлюються на основі головної задачі підприємства, що визначаються цінностей і цілей, на які орієнтується його керівництво. Щоб забезпечити істинний внесок в успіх підприємства, цілі повинні бути конкретними, вимірними, що орієнтується в часі, що досягаються.
Діагностичний етап процесу планування починається з вивчення зовнішнього середовища. Тут важливо оцінити зміни, які впливають на різні аспекти поточної діяльності компанії, визначити, які фактори представляють загрозу для поточної діяльності фірми; виявити, які фактори відкривають більше можливостей для досягнення Загальнофірмові цілей за допомогою коректування плану.
Аналіз зовнішнього середовища являє собою процес, за допомогою якого розробники плану контролюють зовнішні по відношенню до підприємства обставини, щоб визначити можливості і небезпеки для фірми.
Роль аналізу зовнішнього середовища в процесі планування полягає по суті, у відповіді на три питання:
1. Де зараз знаходиться підприємство в рамках ринку?
2. Де, на думку керівництва, воно повинно перебувати у майбутньому?
3. Що повинен зробити менеджер, щоб підприємство перемістилося з положення в сьогоденні в становище в майбутньому?
З самого початку повинен бути визначений план розвитку організаційної структури компанії. У більшості випадків його представляють у вигляді організаційної схеми, показників зв'язку і поділ відповідальності в рамках організації. Важливо розглянути проблеми відповідальності, пов'язані з найближчими потребами компанії, а також те, що стане актуальним в міру розвитку фірми (з'ясувати, які співробітники будуть здатні виконувати відведені їм функції; оцінити взаємовідносини між співробітниками, а також те, як буде формуватися завдання для них) .
Вирішення питання про те, яким чином буде розподілена відповідальність і, що ще важливіше, влада, повинно бути прийнято на самій ранній стадії розробки фірми.
У рамках визначення кадрової політики і стратегії фірми має складатися уявлення про філософію, якою вона буде керуватися при вирішенні кадрових та організаційних питань. Відповідальна проблема-комплектація штату. Правове рішення про наймання працівників набуває першорядного значення, особливо в початковий період формування фірми. Залучення у фірму здібних людей з самого початку можна вважати великою удачею. Можуть становити інтерес дані про структуру заробітної плати, пакет пільг, відомості про зміни, плани стимулювання, участь у прибутку, про фондові відносинах. Корисно охарактеризувати, яким чином політика винагороди буде трансформуватися з часом.
Вельми істотні і заходи захисту прав фірми, до яких відносяться патенти, ліцензії, товарні знаки, авторські права.
Дуже багато чого залежить від якості управління фірмою. Сучасний менеджмент виступає не тільки як науки і практики управління, організації управління компанією, процесу прийняття рішень, та їх реалізації, скільки мистецтвом управління людьми. Кожна людина індивідуальна, до кожного потрібен особливий, свій власний підхід, якщо менеджер хоче, щоб працівник розкрив весь свій власний потенціал. Не будучи знавцем людської натури, менеджер не зможе розраховувати на успіх. Менеджер вирішує що, як і кому робити, і несе за це відповідальність. Але разом зі своїм статусом і становищем у колективі він повинен придбати авторитет, стати справжнім лідером.
Таким чином, організаційний план - це розділ бізнес-плану, в якому йде мова про те, з ким ви збираєтеся організувати свою справу і як плануєте налагодити його безперебійне та успішне функціонування. У цьому розділі необхідно відповісти на наступні питання:
1. Які фахівці вам знадобляться для успішного ведення справи?
2. На яких умовах ви будете залучати фахівців - на постійну роботу, за контрактом або в якості сумісників?
3. Як буде оплачуватися праця кожного працівника, на яких принципах і умовах здійснюватиметься стимулювання?
Підкреслимо, що до найму додаткових працівників слід вдаватися тільки в тому випадку, якщо це підвищить прибутковість фірми. Тільки ретельний відбір кандидатури на місце може дати бажаний результат. Зарплата службовців належить до розряду постійних витрат, тому необхідна тверда впевненість у їх целесообразності.1
Іншою важливою проблемою є питання про те, з ким мати справу, кого взяти в компаньйони. Досвід показує, що вступати в бізнес, організовувати справу слід тільки з добре відомими людьми, однодумцями.
Юридичний план
У юридичному плані важливо відзначити форму власності, звернувши увагу на умови створення та партнерства по товариствам; на основних пайовиків і частки для акціонерного товариства, на обсяг акцій вже випущених і кількість передбачуваного додаткового випуску для відкритого акціонерного товариства, на їх відносини з місцевою адміністрацією, виділивши питання, вирішення яких істотно залежить від ставлення до них місцевої адміністраціі.2
Фінансовий план
Мета фінансового плану - представити достовірну систему даних, що відображають очікувані фінансові результати діяльності фірми. прогноз фінансових результатів покликаний відповісти на головні питання, що хвилюють менеджера. Саме з цього розділу інвестор дізнається про прибуток, на яку він може розраховувати, а позикодавець - про здатність потенційного позичальника обслужити борг.
Звичайно, кожен фінансовий аналіз майбутнього характеризується невизначеністю, тому можливі кілька сценаріїв, які свідчать про пропозиції щодо майбутнього і дозволяють краще зрозуміти перспективи фірми. для того, щоб бізнес-план був дійсним інструментом планування. а також документом, здатним привернути увагу потенційних інвесторів і кредиторів, його зміст повинен відповідати реально обстановці, що складається.
Фінансовий план не повинен розходитися з даними, представленими в іншій частині бізнес-плану. Невідповідність у фінансовому плані свідчить або про недобросовісність, або про недостатню компетенції авторів. У стислій формі повинні бути викладені всі передумови, які стали основою розробки плану.
Підготовлений належним чином фінансовий план, може бути використаний для оцінки резервів фірми, а також для розробки її детального бюджету. Бізнес-план є керівним документом, в якому детально розписано, як, коли і на що буде витрачатися капітал, а також вказуються цілі, досягнення яких необхідно для забезпечення успіху бізнесу.
Найбільш важливим елементом тут є очікуваний обсяг продажів. Достовірність даного прогнозу дуже важлива. Решта розділів фінансового плану базуються в основному на цьому важливому елементі.
Другий важливий прогноз відноситься до собівартості реалізованої продукції (витрати на виробництво продуктів і послуг, виручка від реалізації яких отримана протягом конкретного періоду. Включає в себе прямі витрати праці - заробітна плата, сировини, матеріалів, також деякі витрати, пов'язані безпосередньо з перетворенням сировини і матеріалів у готову продукцію) і валового прибутку (різниця між чистим обсягом реалізації продукції, послуг і прямими витратами на їх виробництво). Обидва показники залежать від витрат, пов'язаних з виробничою діяльністю або з придбанням активів, а також політики цін. Отже, фінансовий план є ключовим розділом бізнес-плану і прораховується за результатами прогнозу виробництва та збуту продукції і послуг. При його розробці враховуються характеристики середовища, в якому передбачається реалізація наміченого - податкові умови; зміна курсу валют, по яких ведуться розрахунки; диференційована характеристика середовища; дата початку і час реалізації проекту.
Фінансовий план включає три документи: звіт про прибутки і збитки (відображає операційну діяльність фірми), план-баланс і звіт про рух грошових коштів.
Прогноз прибутку і збитків. Мета цього прогнозу полягає у визначенні прибутковості проекту. Вирішальним з розроблюваних прогнозів є прогноз реалізації (продажу). У даному розділі використовуються раніше складені прогнози розмірів збуту. Одночасно повинні передбачатися асигнування на покриття виробничих витрат. Рівень виробництва визначається прогнозами збуту, а також виконанням вимог інвесторів. матеріальні, трудові, виробничі потреби повинні бути визначені і переведені у вартісну форму. Бажано розділення цих витрат на постійні та змінні. При визначенні ефекту від продажу враховуються виробничі витрати і витрати на придбання обладнання.
Торгові витрати включають витрати по транспортуванню, зберіганню, рекламі, і продажу в кредит. Загальні та адміністративні витрати: зарплата управлінського персоналу, представницькі витрати, витрати на юридичну та бухгалтерську допомогу. виробничі та рекламні витрати - орендна плата, комунальні послуги, страхові внески, витрати на телефон.
Розроблені плани повинні готуватися помісячно на перший рік і поквартально на другий і третій роки. Необхідно чітко сформувати способи скорочення виробничих витрат і торгових витрат. З-за важливості планових прибутків і збитків для визначення фінансової привабливості проекту для потенційних інвесторів дуже важливо, щоб спірні пропозиції були повністю розкриті і документально оформлені. Такі спірні положення можуть включати розміри боргів і процентні ставки торгових витрат, загальні та адміністративні витрати, що становлять фіксований відсоток від вартості або продажів.
План-баланс - демонструє фінансовий стан фірми на кінець розраховується періоду часу. З його аналізу можна зробити висновок про зростання активів і про стійкість фінансового становища фірми в конкретний період часу. Баланс деталізує використання та вкладення фінансових ресурсів, необхідних для підтримки проектного рівня виробництва. Інвестори переглядають плановані бухгалтерські баланси, встановлюючи, чи не перевищують борги припустимих розмірів, робочий капітал, поточні витрати, товарний оборот і т.д. і залежно від цього визначають майбутнє фінансування проекта.1
Звіт про рух грошових коштів - характеризує формування і відтік готівки, а також залишки грошових коштів фірми в динаміці. Проектування потоків грошових коштів найбільш важливий фінансовий прогноз в бізнес-плані. Звіт про грошовому потоці відображає фактичні надходження грошових коштів і їх перерахування. Підсумкова цифра звіту про потік грошових коштів відображає сальдо обороту грошових коштів компанії, а не її прибуток. На відміну від звіту про прибуток, звіт про грошові потоки відображає фактичне надходження всіх грошей з усіх джерел, включаючи виручку від реалізації продукції, від продажу акцій або отриманих в борг, а також коштів від продажу або ліквідації деяких активів. Що стосується витрат, то у звіт про грошові потоки включається фактична оплата всіх витрат. Деякі витрати можуть бути покриті негайно, в той час як інші - через деякий час.
До звіту про грошові кошти не включається амортизація. Хоча це і витрата, але вона не являє собою грошове зобов'язання, в той же час погашення основної суми боргу, хоча і не є витратою, включається до звіту про грошові потоки, тому що є грошовим зобов'язанням. Інші витрати грошей, спрямовані на придбання обладнання або виплату дивідендів, не є витратами, тому впливають на грошові потоки.
На основі зазначених трьох документів проводиться аналіз фінансових ресурсів фірми і вибирається схема фінансування інвестиційних проектів.
Необхідно мати на увазі, що сума власного та позикового капіталу фірми повинна бути достатньою для покриття негативної величини грошових коштів у будь-який період часу, що розглядається в плані.
Кожна зі схем фінансування ретельно прораховується і оцінюється за наслідками його використання. У плані враховуються як показники фінансового стану фірми, так і показники ефективності інвестицій. Перша група показників характеризує ефективність оперативної діяльності фірми в ході реалізації наміченого - прибутковість, рентабельність капіталу, показники фінансової діяльності (ліквідності та фінансової стійкості) Друга група свідчить про ефективність інвестицій у конкретні проекти - терміни окупності, що показує час повернення вкладених коштів і характеризують ризик проекту; чиста величина доходу, що відображає масштаби наміченого і розміри прибутковості нового виробництва або нової послуги; індекс прибутковості фірми взагалі і норму прибутковості інвестицій. Останні показник є головним оцінним показником ефективності інвестиційних проектів.
Баланс не відображає результатів діяльності фірми за конкретний період, а являє собою "миттєвий знімок", що фіксує слабкі і сильні сторони з точки зору фінансів в даний момент. У ньому зведені воєдино активи компанії, її зобов'язання, а також власний капітал (різниця між активами та зобов'язаннями). Він дозволяє судити про фінансове здоров'я фірми. Ще більше можна дізнатися. аналізуючи її баланс зі звітом про прибутки. 1
У завершальній частині фінансового план зазвичай присутній аналіз беззбитковості, який показує рівень продажів (виробництва), необхідний для того, щоб компанія була в змозі без сторонньої допомоги виконувати своєчасні свої грошові зобов'язання. Рівень продажів, при якому покриваються всі витрати, є рівнем беззбитковості. Бажано, щоб плановані продажу були більше, ніж рівень беззбитковості. Повинен бути підготовлений графік беззбитковості і обговорена можливість зниження точки беззбитковості, в разі зниження запланованого початкового рівня продажів. Слід показати ефект від зниження собівартості на графіку безубиточності.2
Широко використовуваним прийомом аналізу звітності є вивчення спеціальних коефіцієнтів, розрахунок яких грунтується на існуванні певних співвідношень між окремими статтями звітності. Ці коефіцієнти являють великий інтерес, оскільки досить швидко і просто дозволяють оцінити фінансове становище компанії. Їх гідністю також є те, що вони дозволяють елімінувати вплив інфляції, що особливо актуально при аналізі при довгостроковому аспекті. Суть методу полягає, по-перше, у розрахунку відповідного показника, а по-друге, в порівнянні цього показника з будь-якої базою. Такою базою можуть бути: загальноприйняті стандартні параметри, середньогалузеві показники, показники конкуруючих підприємств та інше.
Для фінансового менеджера фінансові коефіцієнти мають особливе значення, оскільки є базою для оцінки його діяльності зовнішніми користувачами звітності, перш за все акціонерами і позикодавцями.
Всі фінансові коефіцієнти можна згрупувати наступним чином:
1. показники ліквідності;
2. показники ділової активності;
3. показники рентабельності;
4. показники платоспроможності або структури капіталу;
5. показники ринкової активності.
Показники ліквідності дозволяють визначити здатність підприємства протягом року сплатити свої короткострокові зобов'язання. Найбільш важливими для фінансового менеджменту є показники:
- Коефіцієнт поточної ліквідності;
- Оборотні кошти;
- Короткострокові зобов'язання;
- Коефіцієнт ліквідності;
- Грошові кошти + легко реалізовані термінової ліквідності цінних паперів + коефіцієнт термінової + чиста дебіторська заборгованість;
- Короткострокові зобов'язання;
- Чисті оборотні кошти + обігові кошти - короткострокові зобов'язання.
Перший коефіцієнт відображає, чи достатньо у підприємства коштів, які можуть бути використані для погашення своїх короткострокових зобов'язань протягом майбутнього року. Відповідно до загальноприйнятих стандартів вважається, що цей коефіцієнт повинен знаходитися в межах від 1 до 2. Нижня межа зумовлена ​​тим, що оборотних коштів повинне бути щонайменше досить для погашення короткострокових обязятельств, інакше компанія опиниться перед загрозою банкрутства.
Приватним показником коефіцієнта поточної ліквідності є коефіцієнт термінової ліквідності, що розкриває відношення найбільш ліквідної частини оборотних коштів до короткострокових зобов'язань. Необхідність розрахунку цього показника викликана тим, що ліквідність окремих категорій оборотних коштів далеко не однакова.
Велике значення в ході аналізу ліквідності підприємства має вивчення чистих оборотних засобів. Окрім загальної їх суми, змін за період і причин цих змін, може бути також розрахований коефіцієнт, що характеризує частку чистих оборотних засобів, пов'язаних в нереалізованих матеріально-виробничих запасах. Шуканий коефіцієнт розраховується як частка від ділення матеріально-виробничих запасів на чисті оборотні кошти.
Коефіцієнти ділової активності дозволяють проаналізувати, наскільки ефективно підприємство використовує свої кошти. Як правило, до цих показників відносяться різні показники оборотності. Показники оборотності мають велике значення для оцінки фінансового стану компанії, оскільки швидкість обороту коштів, тобто. швидкість перетворення їх у грошову форму, безпосередньо впливає на платоспроможність підприємства.
Оборотність активів = Обсяг реалізації / середньорічна вартість активів
- Показує, скільки разів за рік відбувається повний цикл виробництва та обігу, або скільки грошових одиниць реалізованої продукції принесла кожна грошова одиниця активів.
Для більш конкретних видів оборотності коштів компанії необхідно розгляд приватних показників оборотності. До них належать такі:
Оборотність дебіторської заборгованості = обсяг реалізації в кредит / середньорічна вартість чистої дебіторської заборгованості
- Показує, скільки разів у середньому дебіторська заборгованість перетворювалася на грошові кошти протягом року.
Оборотність матеріально-Виробничо ЗАПБТ = собівартість реалізованої продукції / середньорічна вартість матер.-виробничих запасів відображає швидкість реалізації запасів.
Дуже важливим індикатором якості управління фінансами фірми є коефіцієнти рентабельності. Вони відображають, наскільки прибуткова діяльність компанії. Ці коефіцієнти розраховуються як відношення отриманого прибутку до витрачених коштів або як відношення отриманого прибутку до обсягу реалізованої продукції.
Рентабельність всіх активів підприємства розраховується діленням чистого прибутку на середньорічну вартість активів підприємства. Цей коефіцієнт відображає, скільки рублів треба було фірмі для одержання 1 рубля прибутку незалежно від джерела залучення цих коштів. Цей показник є одним з найбільш важливих індикаторів конкурентноздатності підприємства.
Рентабельність реалізації розраховується за допомогою розподілу прибутку на обсяг реалізованої продукції. Розрізняють два основні показники рентабельності реалізації: з розрахунку по валовому прибутку від реалізації і з розрахунку по чистому прибутку. Перший показник відбиває зміну в політиці ціноутворення і здатність підприємства контролювати собівартість реалізованої продукції, тобто ту частину коштів, яка необхідна для оплати поточних витрат, що виникають у ході виробничо-господарської діяльності, виплати податків і так далі.
Рентабельність власного капіталу дозволяє визначити ефективність використання капіталу, інвестованого власниками, і порівняти цей показник з можливим одержанням доходу від вкладення цих коштів в інші цінні папери.
Фінансовий план підприємства забезпечує взаємоув'язки фінансових показників, розподіл доходів та освіта фондів грошових коштів. Стратегічний фінансовий план - це одна з комерційних таємниць підприємства. Планування фінансових ресурсів і вкладень гарантує виконання зобов'язань перед бюджетом, банками та акціонерами, забезпечуючи фінансування підприємницької деятельности.1
Оцінка і страхування ризиків.
Як відомо, навіть найкращий план не дає сам по собі гарантії успіху. Його треба вміти реалізувати. Іншими словами, мова йде про вміння менеджера ефективно управляти наявними в його розпорядженні різними видами ресурсів з урахуванням потреб ринку. І тут особливе значення набуває врахування в належній мірі можливого ризику. Аналіз ризику виробничої та фінансової діяльності фірми є одним з найважливіших розділів бізнес-плану. Для кожної фірми ризик означає ймовірність настання несприятливої ​​події, яка може призвести до втрати частини ресурсів, недоотримання доходів або появи додаткових витрат. При підготовці цього розділу враховують можливі зміни на ринку, для чого проводять якісний і кількісний аналіз ринку. За допомогою такого аналізу виявляються фактори ризику та етапи робіт, при виконанні яких він виникає. Кількісний аналіз допомагає визначити розміри ризику, що є складним завданням, розв'язуваної за допомогою різних методів (статістіческого. аналізу доцільності витрат, методу експертних оцінок, методу застосування аналогів). Для зменшення ризику зазвичай використовують різні аналітичні методи, що дозволяють підвищити надійність інвестицій (метод математичної статистики, економіко-математичне моделювання та інші). У результаті проведення аналізу ризику розробляються заходи щодо його зменшення.
У розділі бізнес-плану "Оцінка ризиків та страхування" крім загальної оцінки можливих ризиків, потрібно провести аналіз типів ризиків, їх джерел і моментів виникнення, а також привести заходи щодо мінімізації збитку, які доцільно вжити в разі виникнення форс-мажорних обставин, таких, як коливання курсів валют, страйки, міжнаціональні конфлікти, прийняття нових нормативних актів або зміна загальнодержавного курсу.
Ризик, як відомо, - це ймовірність виникнення збитків або зниження доходів у порівнянні з прогнозованим варіантом. Підсилення ризику - це зворотний бік свободи підприємництва, своєрідна за неї плата. У міру розвитку ринкових відносин у Росії посилюється конкуренція, щоб вижити в цих умовах, потрібно вирішуватися на впровадження технічних та інших нововведень, на сміливі, нетривіальні дії. а це підсилює ризик. Доводиться змиритися з неминучістю ризику, прогнозувати його, оцінювати, не переходити за допустимі межі. Разом з тим, практика показує, що чим вище рівень ризику, тим більш значне у випадку успіху буде прібиль.1 Відомі такі види ризиків:
1. Виробничий ризик - пов'язаний з виробництвом продукції, товарів, послуг, а саме з введенням в експлуатацію нових технічних засобів і недостатньо високої якості послуг, що надаються. Оцінку якості та рейтингу послуг, що надаються неможливо зробити з достатнім ступенем точності, і тому є ризик, що вона може бути недостатньо високой.2 Також серед причин виникнення такого ризику може бути зменшення розмірів виробництва, зростання матеріальних та інших витрат, сплата підвищених відсотків, відрахувань, податків і так далі. 3
2. Заходи щодо зниження ризику:
- Чітке календарне планування та управління реалізацією проекту,
- Прискорена розробка дизайн-концепції, включаючи критерії якості;
- Розробка та використання продуманої системи контролю якості послуг на всіх етапах її створення;
- Обгрунтування та виділення достатніх фінансових коштів для придбання високоякісного обладнання;
- Підготовка кваліфікованих кадрів.
3. Комерційний ризик - виникає у процесі реалізації товарів і послуг, вироблених або закуплених підприємцем. Витоки цього ризику - зниження обсягу реалізації внаслідок негативної зміни кон'юнктури чи управлінських помилок, підвищення закупівельної ціни товарів, непередбачуване зниження обсягу закупівель, втрати товару в процесі обігу, зростання витрат обігу.
4. Фінансовий ризик - виникає у сфері відносин підприємства з банками та іншими фінансовими інститутами. Фінансовий ризик діяльності фірми зазвичай вимірюється ставленням позикових коштів до власних: чим вище це відношення, тим вище і фінансовий ризик, оскільки обмеження або припинення кредитування, жорсткість умов кредиту тягне за собою зупинку виробництва через відсутність сировини, матеріалів та іншого.
Заходи щодо зниження ризику:
- Невідкладне проведення досліджень вимог споживачів;
- Система контролю якості на всіх етапах;
- Обгрунтування та виділення достатніх фінансових коштів для створення та придбання високоякісного обладнання.
- Вихід на фондовий ринок.
Іншим важливим фактором фінансового ризику є необхідність своєчасного отримання великих інвестицій. Наявність інвестицій є необхідною умовою початку проекту.
Заходи щодо зниження ризику:
- Різноманітність пропонованих схем фінансування проекту;
- Розробка інвестиційно-фінансової стратегії, метою якої є потрапляння в зону прибуткового функціонування;
- Проведення комплексу заходів щодо пошуку інвестиційних і кредитних ресурсів.
5. Політичний ризик - пов'язані з нестабільністю господарського, банківського, податкового, земельного та інших законодавств в Російській Федерації, відсутністю підтримки уряду і так далі.
Заходи щодо зниження ризику:
- Вироблення внутрішньої податкової політики;
- Формування зовнішнього ділового середовища;
- Активна участь засновників у взаємодії з владними структурами.
4. Юридичні ризики пов'язані з недосконалістю законодавства, нечітко оформленими документами, неясністю судових заходів у разі розбіжностей засновників, затягування термінів підрядником.
Заходи щодо зниження ризику:
- Чітка і однозначна формулювання відповідних статей у документах;
- Залучення для оформлення документів фахівців, які мають практичний досвід у цій галузі;
- Ведення необхідних фінансових коштів для оплати висококласних юристів.
5. Технічні ризики пов'язані зі складністю робіт. Можливо неповно використовується устаткування і затримка у введенні технічних систем.
Заходи щодо зниження ризику:
- Прискорена опрацювання технічної ув'язки обладнання і технічних комплексів;
- Укладання контрактів з умови "під ключ";
- Страхування технічних ризиків.
6. Внутрішні соціально-політичні ризики.
- Соціальна напруженість у колективі;
- Дефіцит, плинність професійних кадрів;
- Наявність деструктивної позиції;
- Напруженість в ланцюжку "власник - адміністрація - колектив"
До заходів щодо зниження ризику відносяться підбір професійних кадрів (тестування), при необхідності - навчання; вироблення механізму стимулювання робіт, включаючи участь в результатах роботи компанії;
система наскрізної, багаторівневої інформованості колективу і управлінців; розробка ефективного підходу до формування та розподілу фонду оплати праці.
7. Маркетингові ризики - пов'язані з можливими затримками виходу на ринок, неправильним вибором послуг, помилковим вибором маркетингової стратегії, помилками в ціновій політиці.
Заходи щодо зниження ризику: створення сильної маркетингової служби; розробка маркетингової стратегії, розробка та реалізація продуктової політики і підпорядкування її діяльності всіх підрозділів;
управління за результатами, розробка та реалізація програм маркетингових заходів, проведення повного комплексу маркетингових досліджень. За джерелом виникнення розрізняють ризик: господарський; пов'язаний з особистістю людини; обумовлений природними чинниками. Через виникнення виділяють ризик, що є следствіем6 невизначеності майбутнього; непередбачуваності поведінки партнерів; нестачі інформації. У всіх цих випадках ризик пов'язаний зі станом інформаційної забезпеченості рішення.
Ризик як правило, вимірюють як ймовірність певних втрат. Кожен підприємець встановлює для себе прийнятну ступінь ризику. Для визначення цієї ступеня зазвичай користуються статистичним, експертним і комбінованим методами. Суть статистичного методу в тому, що вивчається статистика втрат і прибутків, що мали місце в даному або аналогічному підприємстві, встановлюється величина і частота отримання конкретної економічної віддачі і визначається ймовірний прогноз на майбутнє. Експертний метод реалізується шляхом обробки сукупної думки досвідчених фахівців. Але більш розумним для практики методом є комбінація із статистичного й експертного методів.
Визначення ризику особливо важливо для прийняття інвестиційних рішень. Критерій вибору інвестиційних проектів в умовах ринку та невизначеності залежать багато в чому від ступеня ризику. Конкретне рішення визначається індивідуальною схильністю до ризику, а також конкретної ситуацією, в якій знаходиться фірма.
Бізнес-планування необхідно для залучення капіталовкладень, тому розробка бізнес-плану є одним з найважливіших етапів на шляху отримання і використання інвестицій. Аналіз світової практики залучення партнерів та інвесторів показує, що якщо організація прагне отримати інвестиції, вона повинна мати чітке уявлення про передбачуваний виробництві, його масштаб, ринковому потенціалі, способу реалізації, майбутніх доходах і другом. Однак окрім виробничо-фінансової сторони питання, компанія повинна переконати потенційного інвестора в своїй здатності грамотно і ефективно налагодити передбачуваний бізнес і керувати ним. Першим і необхідною умовою такого переконання є бізнес-план.
Інвестиції - це всі види активів, що вкладаються в господарську діяльність з метою отримання доходів, витрати на створення, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння основного капіталу, а також не пов'язані з цим зміни оборотного капіталу. 1
  В інвестиційному бізнес-процесі можуть брати участь різні суб'єкти: громадяни, юридичні особи, організації і держава.
Їхні мотиви, цілі, інтереси участі в інвестиційній діяльності різноманітні. Їх прагнення можуть не тільки збігатися, а й істотно відрізнятися, бути суперечливими або конфліктними. вони залежать від функціональної ролі суб'єкта в інвестиційному процесі
Методи оцінки інвестицій, необхідних для реалізації бізнес-плану.
Від того, наскільки об'єктивно проведена ця оцінка, залежать строки повернення вкладеного капіталу і темпи розвитку компанії. Ця об'єктивність і всебічність оцінки ефективності інвестиційних проектів в значній мірі визначається використанням сучасних методів проведення такої оцінки.
Слід зазначити, що методи оцінки ефективності капітальних вкладень, що використовуються в даний час у вітчизняній практиці, не можна визнати коректними. Обидва використовуються з цією метою показниках-коефіцієнт ефективності і термін окупності мають ряд істотних недоліків, які не дозволяють отримати об'єктивну оцінку ефективності реальних інвестицій.
Недоліки:
1. При розрахунках кожного показника не враховується фактор часу, обсяг інвестиційних коштів не приводиться до теперішньої вартості, отже, в процесі розрахунку зіставляються явно незіставні величини-суми інвестицій в дійсній вартості й у майбутньому періоді.
2. Показником повернення інвестиційного капіталу приймається тільки прибуток. Однак у реальній практиці інвестиції повертаються у формі грошового потоку, що складається з чистого прибутку і амортизаційних відрахувань, отже оцінка ефективності інвестицій тільки на основі прибутку істотно спотворює результати розрахунків.
3. Розглянуті показники дозволяють одержати тільки односторонню оцінку ефективності проекту, тобто обидва вони засновані на використанні однаково використовуваних даних.
Принципи та методи, використовувані в зарубіжній та Російської практиці для оцінки ефективності реальних інвестицій.
1. Оцінка повернення інвестиційного капіталу - на основі показника грошового потоку, що формується за рахунок суми чистого прибутку і амортизаційних відрахувань в процесі експлуатації інвестиційного проекту. При цьому, показник грошового потоку може прийматися при оцінці диференційованим по роках проекту або як середньорічний.
2. Обов'язкове приведення до теперішньої вартості як інвестиційного капіталу, так і суми грошового потоку. Всі інвестиційні суми повинні приводитися до справжньої вартості.
3. Вибір диференційованої ставки відсотка в процесі дисконтування грошового потоку для різних інвестиційних проектів. Розмір доходу від інвестицій формується з урахуванням факторів:
- Середньої реальної депозитної ставки;
- Темпу інфляції;
- Премії за ризик;
- Премії за низьку ліквідність.
Тому при порівнянні двох проектів з різним рівнем ризику повинні застосовуватися при дисконтуванні різні ставки відсотка.
4. Варіація форм використовуваної ставки відсотка залежно від мети оцінки. При розрахунку різних показників ефективності інвестицій як ставки відсотка, обраної для дисконтування, можуть бути використані:
- Середня депозитна або кредитна ставки;
- Індивідуальна норма прибутковості інвестицій з урахуванням рівня інфляції, ризику і рівня ліквідності інвестицій.
- Норма прибутковості по поточній господарській діяльності і так далі.
З урахуванням вищевикладених принципів розглянемо методику оцінки ефективності реальних інвестицій на основі різних показників.
Показники ефективності.


Чистий приведений Індекс Період Внутрішня
дохід прибутковості окупності норма
прибутковості
Чистий приведений дохід - дозволяє отримати найбільш узагальнену характеристику результату інвестування, тобто його кінцевий ефект в абсолютній сумі. ЧПД - це різниця між приведеними до теперішньої вартості (шляхом дисконтування) сумою грошового потоку за період експлуатації інвестиційного проекту і сумою інвестованих в його реалізацію засобів.
Використовувана дисконтна ставка при реалізації проекту показника диференціюється з урахуванням рівня ризику і ліквідності. Інвестиційний проект, по якому показник ЧПД є негативною величиною або дорівнює нулю, повинен бути відхилений, так як не принесе інвестору додатковий доход на вкладений капітал. Інвестиційні проекти з позитивною величиною ЧПД дозволяють збільшити капітал інвестора.
Недолік ЧПД: обрана для дисконтування ставка відсотка приймається зазвичай незмінною для всього періоду експлуатації інвестиційного проекту. У той же час у майбутньому періоді ця ставка може змінитися. Однак незважаючи на цей недолік, використовуваний показник визнаний в зарубіжній практиці найбільш надійним в системі показників оцінки ефективності інвестицій.
Індекс прибутковості - як дохід від інвестицій в цьому показнику виступає не чистий прибуток, а грошовий потік. Крім того, майбутній доход від інвестицій приводиться до теперішньої вартості
ВД = ДП / ІС, де
ІД - індекс дохідності по інвестиційному проекту,
ДП - сума грошового потоку в дійсній вартості,
ІС - сума інвестиційних коштів, спрямованих на реалізацію інвестиційного проекту.
Порівнюючи показники ІД та ЧПД, слід звернути увагу на те, що результати оцінки їх за допомогою ефективності інвестицій знаходяться у змінній залежності: зі зростанням абсолютного значення ЧПД зростає і значення індексу прибутковості і навпаки. Більш того, при нульовому значенні ЧПД індекс прибутковості завжди буде дорівнювати нулю.
Період окупності є одним їх поширених і зрозумілих показників оцінки ефективності інвестицій. Він базується не на прибутку, а на грошовому потоці з приведенням інвестиційних коштів і сум грошового потоку до теперішньої вартості.
ПО = ІВ / ДПП, де
ДПП середня сума грошового потоку (в дійсній вартості) в періоді. За інвестиційним проектам з тривалим терміном експлуатації після періоду їх окупності може бути отримана набагато більша сума ЧПД, ніж по інвестиційним проектам з коротким терміном експлуатації.
Внутрішня норма прибутковості - є найбільш складними абсолютно новим показником з позиції методики розрахунку. Він характеризує рівень прибутковості конкретного інвестиційного проекту, вираженої дисконтованою ставкою. по якій майбутня вартість приводиться до теперішньої вартості інвестиційних коштів.
Всі розглянуті вище показники знаходяться між собою в тісному взаємозв'язку. Тому, при оцінці ефективності реальних інвестицій аналізовані показники потрібно розглядати в комплексе.1
163018 г.Архангельска
вул. Будьонного, 13
тел. 291403
Бізнес-план ТОВ "Крижинка"
Модернізація компресорного устаткування
Укладачі :__________________________
_____________________________________
Дата_________
Архангельськ

План

 

 

 

Стор.

Резюме

 

Ринок збуту продукції

 

Конкуренція на ринку

 

План маркетингу

 

Виробничий план

 

Організаційний план

 

Юридичний план

 

Фінансовий план

 

Оцінка ризиків і страхування

 


РЕЗЮМЕ
Даний бізнес-план призначений для потенційних інвесторів. Бізнес-план підготовлений за участю фахівців Центру підтримки малого підприємництва "Форпост".
Підприємство "Крижинка" було створено в 1997 р. в Архангельську кількома засновниками і має статутний фонд 265000 тис.рублей. Фірма зареєстрована в реєстраційній палаті при Мерії м. Архангельська.
Організаційно-правова форма - Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ).
Юридична адреса: 163018, г.Архангельска, вул.Будьоного, 13
Генеральний директор: Сєров О.Л. , Тел. 291403
Чисельність персоналу всієї фірми-11 осіб.
За статутом, напрямками діяльності ТОВ "Росинка" є:
1. Виробництво газованих напоїв
2. Реалізація власної продукції
На балансі фірми знаходяться власні виробничі потужності, приміщення цеху з виробництва продукції, складське приміщення, власний магазин.
Основний ринковий сегмент ТОВ "Крижинка" - м. Архангельса.
Обсяг випуску продукції в даний час 58500. Літрів
Ринкова частка - 11%
Основні конкуренти: ЗАТ "Так", ПП Волков А.В., ТОВ "Лісовий джерело", а також більш дрібні підприємства не мають істотної ринкової частки
В даний час виробничі потужності працюють на 70%. Це пов'язано з роботою застарілого компресорного устаткування. Потрібно його модернізація (заміна компресора).
Виробник компресорів ВАТ "Північмашпідприємство".
Вартість компресора + доставка + установка = 78000 руб.
Організаційні витрати = 2000 руб.
Після заміни обсяг випущеної продукції збільшиться до 82500 літрів.
Також підвищиться якість продукції, що випускається, можливе збільшення асортименту.
Потрібен кредит - 8000 рублів.
Ставка позичкового відсотка - 23%.
Обсяг виробництва - 85500 літрів на місяць.
Середній відпускна ціна - 4 рубля за 1,5-літрову пляшку.
Виручка - 220000 рублів на місяць
Витрати - 186000 рублів на місяць
Валовий прибуток - 34000 рублів на місяць
Чистий прибуток - 13600 рублів на місяць
Чистий річний прибуток - 163200 рублів
Продукція
ТОВ "Крижинка" займається випуском газованих напоїв кількох видів.
Асортимент викускаемой продукції представлений наступним чином:
Найменування Обсяг виробництва
(Літрів)
Газована вода "Апельсин" 9000
Газована вода "Дзвіночок" 7500
Газована вода "Лимонад" 9000
Газована вода "Вершковий" 6000
Газована вода "Барбарис" 6000
Газована вода "Дюшес" 7500
Газована вода "Саяни" 7500
Газована вода "Крем-сода" 6000
Сумарний обсяг випущеної продукції в місяць дорівнює 58500 літрів.
ТОВ "Крижинка" працює на ринку м. Архангельська 4 роки, і вже завоювала солідну репутацію. Відмінною рисою продукції фірми є висока якість та екологічна чистота. Продукція ТОВ "Крижинка" стало дипломантом "Поморською ярмарку 2000". Продукція випускається у пластикових 1,5-літрових пляшках, виробляється з екологічно чистої води, що видобувається з артезіанської свердловини і натуральних концентратів вироблених за спеціальною технологією німецької фірми "Делер". Продукція сертифікована відповідно до загальноєвропейських стандартів ISO 9001 та вимогами ГОСТ28188-89.
Ринок збуту продукції
На Архангельському ринку існує безліч фірм виробників аналогічної продукції. Вплив зарубіжних конкурентів також значно Їхня продукція високої якості, але дуже висока ціна перешкоджає широкому поширенню товару.
ТОВ "Крижинка" планує діяти на наступних сегментах ринку:
· Архангельський ринок прохолодних напоїв.
· Аналогічний ринок Архангельської області
На сьогоднішній день потреби покупців на ринку прохолодних напоїв задовольняються в основному за рахунок вітчизняних виробників. Підприємство передбачає виходити на ринок з ціною продукту приблизно рівній ціні цих виробників.
За різними оцінками ємність Архангельського ринку газованих напоїв становить до 120000 тисяч літрів на рік.
Розрахунки показують, що потенційна місткість ринку до 2002 року повинна скласти близько 140000 тис. літрів.
Враховуючи вищевикладене, можна встановити, що на даному ринку буде спостерігатися збільшення величини попиту на прохолодні напої, що сприятливо позначиться на збуті продукції.
Покупці нашої продукції мають наступний регіональний розподіл
· Архангельська область - 15%;
· Г. Архангельськ - 85%.
Вивезення продукції за межі області не предусматрвается.
Отже, основний сегмент - ринок м. Архангельська
Ринкова частка ТОВ "Крижинка" складає 11%
Конкуренція на ринку
Як вже говорилося раніше закордонні виробники газованих напоїв практично не є нашими конкурентами. Їх продукція зазвичай значно дорожче й орієнтована не на наш сегмент ринку. Аналізуючи ситуацію на ринку збуту продукції приходимо до висновку, що основними конкурентами є місцеві виробники. Їхня продукція майже завжди відрізняється широким асортиментом, прийнятними цінами.
Судячи по можливості збільшення обсягів збуту, можна сказати, що прохолодні напої, в цілому, не повністю задовольняють потреби покупців. Стратегія маркетингу конкурентів агресивна і в охопленні ринку вони використовують методи диференційованого маркетингу.
Основними конкурентами ТОВ "Крижинка" є ПП Волков А.В., ЗАТ "Так", ТОВ "Лісовий джерело"
Таблиця 1. Аналіз конкурентоспроможності ТОВ "Крижинка".
Фактори конкурентоспроможності
Фірма

Конкуренти

ТОВ "Крижинка"
ЗАТ "Так"
ПП
Волков
А.В.
ТОВ
"Лісовий джерело"
1.Товар
1.1 Якість
5
4
5
4
1.2 Сервіс
4
4
4
4
2.Ціна
2.1 Продажна
5
4
4
4
2.2.Скідкі з ціни
4
4
5
2
3. Просування продукту на ринку
3.1. Реклама
4
4
4
3
3.2 Пропаганда
4
3
3
3
3.3 Пільги
5
3
5
4
Загальна кількість
Балів
31
26
30
24
Як видно з таблиці, основним конкурентом для ТОВ "Крижинка" є ПП Волков А.В. Також можна отметіт', що ПП Волков А.В. є членом гільдії якості.
На ринку прохолодних напоїв м. Архангельська також діють більш дрібні підприємства-виробники прохолодних напоїв, розташовані в г.Архангельска, а також у районах області. Ринкова частка кожного з них не велика, але їх сукупна ринкова частка досить значна.
Стратегія маркетингу
Мета стратегії маркетингу цього проекту полягає у збільшенні частки ТОВ "Крижинка" на ринку газованих напоїв Архангельська, в активному просуванні на ринок нових сортів прохолодних напоїв і підвищення якості продукції, що випускається.
Ціноутворення
Політика ціноутворення підприємства спрямована на підтримання оптимального поєднання ціни та якості. Відпускні оптові ціни є вролне конкурентоспроможними на ринку прохолодних напоїв м. Архангельська.
Привабливий для підприємств торгівлі і споживачів рівень цін спільно із заходами щодо підвищення якості продукції й активному просуванню її на ринок дозволяють з великою ймовірністю прогнозувати збільшення обсягу продажів у наступному році.
Ціноутворення на ТОВ "Крижинка" відбувається таким способом .. Ціна на продукцію встановлюється виходячи з витрат на виробництво + прибуток.
У таблиці 2 наведемо розрахунок складових собівартості продукції на 2000 рік.
Таблиця 2

п / п
Статті витрат
Сума,
руб.
1
2
3
1
Сировина і основні матеріали за вирахуванням відходів
62000
2
Енергія на технологічні потреби
15000
3
Витрати на оплату праці
42000
4
Утримання та експлуатація обладнання
5000
5
Інші виробничі і не виробничі витрати
16500
Разом витрат (собівартість)
136500
Обсяг виробництва = 58500 літрів
Собівартість = Витрати / Обсяг = 136500/58500 = 2,33 рубля за літр
Збут
Архангельських покупців нашої продукції можна розділити на наступні групи:
· Оптові покупці - 80%
· Роздрібний покупці-20%.
З оптових покупців основними є 3 великі оптові торговельні компанії, які в сумі закуповують всі 80% середньодобового випуску продукції
Таким чином, з усього вищесказаного можна зробити висновок, що у нас є досить перспективна маркетингова можливість збуту продукції, яка буде полягати у виробництві продукції високої якості, але за цінами, порівнянними з цінами конкурентов.Кроме того:
· При купівлі оптом знижка складає 5%
· Постійним торговим партнерам знижки до 10%
Просування
Задачу збільшення частки ТОВ "Росинка" на ринку та просування нових сортів планується вирішувати з використанням:
n масштабної рекламної компанії в ЗМІ;
n участі в Архангельських виставках;
n підвищення якості продукції засчет модернізації обладнання;
n розширення асортименту продукції, що випускається;
n політики збереження невисоких цін на продукцію;
n оптимізацією збутової мережі;.

План призводства

Виробничий процес ТОВ "Крижинка" виглядає слеующім чином

Виробничий цех
Підпис: Виробничий цех


Розлівоч
ва лінія
Готова
продукція
на склад
Підпис: Розлівоч ва лініяПідпис: Готова продукція на складВода з Артезіан ароматизатори вуглекислота
ської свердловини консерванти
Позитивна сторона розміщення виробничого цеху-артезіанська свердловина з екологічно чистою водою.
Розглянемо далі складу основних і оборотних коштів ТОВ "Крижинка"
Таблиця 3 Основні кошти

Назва

Вартість утримання

(На місяць, в рублях)

Виробничий цех (100 м.кв.)

6500

Включаючи складське приміщення (20 м.кв)

1000

Обладнання

5000

Меблі

0

Технічні приміщення (40 м.кв.)

2000

Офіс

1000

Транспортний засіб

1000

Приміщення магазину

2000

Разом:

17500

Таблиця 4. Оборотні кошти

Назва

Витрата (на місяць, тис. руб.)

Сировина

54000

Упаковка

3000

Тара

5000

Бензин

6000

Електроенергія

15000

Разом

73000

В даний час виробничий цех працює на 70%
своєї потужності. Це пов'язано з поганою роботою застарілого компресора. Необхідна модернізація компресорного устаткування. Його заміна призведе до підвищення якості продукції та збільшення обсягу випуску продукції до 82500 літрів на місяць. Вирішено закупити компресор на ВАТ "Північмашпідприємство".
Вартість обладнання + доставка + установка = 78000 рублів
Організаційні витрати = 2000 рублів
Фінансова складова даного проекту розглядається в фінансовому плані.
Організаційний план
Організаційна структура ТОВ "Крижинка"

Генеральний

директор
Підпис: Генеральний директор
Головний
інженер
Головний
бухгалтер
Керуй
тель відділу
збуту

Технолог
4 робочих Продавець,
робітник на
складі,
по
совместітельтву
водій
Посадові обов'язки кожного із співробітників визначені відповідно до законодавства РФ про працю, Статутом підприємства та внутріфірмовими розпорядженнями.
Система оплати праці - відрядно-преміальна.
Дополнітельнм \ а зарплата і премії залежать від обсягу виробництва продукції і в середньому становлять 20% від основної.
Середня зарплата фахівців:
· Генеральний директор-6000 рублів
· Головний інженер-5000 рублів
· Головний бухгалтер-4000 рублів
· Керівник відділу збуту-4000 рублів
· Технолог-4000 рублів
Юридичний план
ТОВ "Крижинка" створено кількома фізичними особами шляхом об'єднання їх вкладів в Статутний капітал. Розмір паю кожного з них невнлік в порівнянні з Статутним капіталом. Умови виходу пайовиків з товариства відображені в Статуті підприємства.
Фінансовий план
У додатку 1 показаний головний елемент фінансового плану-бухгалтерський баланс ТОВ "Крижинка". .
Вартість компресора + доставка + установка-78000 рублів
Органтзаціонние витрати = 2000 рублів
Разом: 80000 рублів
Необхідний кредит 80000 рублів строком на 1 рік.
Ставка позичкового% - 23%
Сума до повернення = 98400 рублів
Термін встановлення обладнання - 5 днів
Недоотримана виручка = 26000 рублів
Недоотримана валовий прибуток = 3250 рублів
Недоотримана чистий прибуток = 1300 рублів витрата
ВСЬОГО витрати пов'язані з модернізацією: 99700 рублів
Передбачуваний обсяг випуску продукції після модернізації - 82500 літрів
Витрати:
. Руб.
Сировина і основні мавтеріали
97 000
Енергія
19000
Оплата праці
42000
Утримання та експлуатація обладнання
8000
Інші виробничі і не виробничі витрати
20000
РАЗОМ
186000
Середня оптова ціна за 1.5-літрову пляшку = 4 крб.
82500 / 1,5 = 55000 пляшок
Передбачувана виручка = PV = 55000 * 4 = 220 000 рублів
Вал. прибуток = Витрати-Виручка = 220000-186000 = 34000 руб.
Чистий прибуток (40% від валового прибутку) = 13600руб. на місяць
Чистий прибуток за рік = 163200 рублів
Виходячи з цієї калькуляції ТОВ "Крижинка" зможе повернути отриманий кредит протягом року.
Оцінка ризиків
Майно ТОВ "Крижинка" застраховане страховою компанією "Росгосстрах" за наступними видами страхового випадку:
· Стихійне лихо
· Злочинна діяльність (грабіж, підпал і тд.)
ВИСНОВОК

Бізнес-план-це документ, в якому описуються всі основні аспекти господарської діяльності підприємства, аналізуються головні проблеми, з якими воно може зіткнутися, і визначаються основні способи вирішення цих проблем.
Такий важливий документ, як бізнес-план необхідний не тільки великим підприємствам, організуючим свою справу з розмахом. Як показує світова практика, він потрібен для підприємств усіх форм та видів господарської діяльності, і перш за все для того, щоб ретельно проаналізувати свої ідеї, перевірити їх доцільність та реалістичність і тим самим зменшити ризик втрат і невдач. Бізнес-план також необхідний для потенційних інвесторів, яким важлива реалістичність задуманої справи і здатність повернути кредит, орендоване майно.
У дипломній роботі описаний процес складання бізнес-плану, його роль і значущість для роботи і вдосконалення діяльності підприємства, а також зроблена спроба складання бізнес-плану на основі ТОВ "Крижинка", що займається Произодство прохолодних напоїв на ринку м. Архангельська. В даний час дане підприємство має потребу в модернізації компресорного устаткування для збільшення обсягу випуску продукції. інвесторів. Був проведений аналіз господарської діяльності підприємства, а також аналіз його зовнішнього середовища. У результаті аналізу було виявлено переваги господарської діяльності підприємства її недоліки та шляхи їх пеодоленія. Саме для цих цілей призначено бізнес-планнрованіе дозволяє розкрити всі аспекти господарської діяльності підприємства.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Цивільний Кодекс Російської Федерації.
2. Закон РФ "Про захист прав споживачів" від 07.02.1997.
3. Закон РФ "Про ліцензування окремих видів діяльності" № 173 від 26.11.1998.
4. Закон РФ "Про сертифікацію продукції і послуг" від 10.06.1993.
5. Закон РФ "Про страхування" від 27.11.1992.
6. Постанова Уряду РФ від 24.12.94. № 1418 "Про ліцензування окремих видів діяльності".
7. Бізнес-план. Методичні матеріали / За ред. Р.Г. Манилівське. - М.: Фінанси і статистика, 1997.
8. Бізнес - план (методичні матеріали) .- М: Фінанси і статистика, 1995.
9. Бізнес-план. Робоча книга. - СПб.: ЕІС, 1992.
10. Буров І.С., Морошкин М.В., Новиков А.П. Бізнес - план. Методика складання. - М.: ЦІПКК, 1994.
11. Крилова Н. Як досягти успіху за допомогою бізнес-плану / / Ділові люди, 1994 .- № 43.
12. Грузинів В.П., Грибов В.Д. Економіка підприємства: Навчальний посібник, і. 2-е .- М.: Фінанси і статистика, 1998
13. Дмитрієв Ю.А., Гутман Г.В., Країв В.М. Бізнес - план / структура, зміст /. Методичні вказівки до розробки - М: Фінанси і статистика, 1998.
14. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз .- М.: Фінанси і статистика, 1998.
15. Куршева О., Степанов Д Бізнес-план як інструмент виживання / / ЕКО, 1996. - № 6.
16. Методика підготовки бізнес-планів інвестиційних проектів (розробка Інвестиційної фінансової групи та Російської фінансової корпорації) / / Російський економічний журнал. -1994 .- № 4.
17. Москвін В.А. Розробка якісного бізнес-плану реалізації інвестиційного проекту / / Гроші і кредіт.-1998 .- № 3.
18. Казаков Л. С. Підприємництво. М.: ИНФРА-М, 1998.
19. Ліпсіц І. С. Методика складання бізнес-планів. М, 1995.
20. Збірник бізнес-планів / Под ред. В. М. Попова. - М.: Фінанси і статистика, 1998.
21. Уткін Е.А., Кочеткова О.І. Бізнес-план. Як розгорнути власну справу .- М.: АКАЛІС, 1996.
Додаток 1

Бухгалтерський баланс ТОВ "Крижинка"

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС
АКТИВИ
1 Необоротні активи
Нематеріальні активи
2000
Основні засоби
300000
Довгострокові фінансові вкладення
20000
Інші необоротні активи
24000
РАЗОМ по розділу 1
346000
2 Оборотні активи
Запаси
43000
Дебіторська заборгованість (більше 12 місяців)
0
Дебіторська заборгованість (протягом 12 місяців)
2400
Короткострокові фінансові вкладення
15000
Грошові кошти
2300
РАЗОМ ПО ПОДІЛУ 2
62700
БАЛАНС
408700


1. Уткін Е.А., Кочеткова О.І. Бізнес-план. Як розгорнути власну справу .- М.: АКАЛІС, 1996 .- З 7.
1 Москвін В.А. Розробка якісного бізнес-плану реалізації інвестиційного проекту / / Гроші і кредіт.-1998 .- № 3.
1 Бізнес-план. Методичні матеріали / За ред. Р. Г. Манилівське. -М.: Фінанси і статистика, 1997.
2 Бізнес-план. Методичні матеріали / За ред. Р. Г. Манилівське.
1 Методика підготовки бізнес-планів інвестиційних проектів / / Російський економічний журнал.-1994 .- № 4.
1 Бізнес-план. Методичні матеріали / За ред. Р. Г. Манилівське.
1 Грузинів В.П, Грибов В.Д. Економіка підприємства. -М.: Фінанси і статистика, 1998.
2 Методика підготовки бізнес-планів інвестиційних проектів / / Російський економічний журнал.-1994 .- № 4.-С.45
1 Уткін Е.А., Кочеткова О.І. Указ. соч .- С.96.
1.Уткін Е.А., Кочеткова А. И. Указ. Соч.-С. 97
2 Бізнес-план. Методичні матеріали / За ред. Р. Г. Манилівське.
1 Бізнес-план. Робоча книга. -СПб.: Енс, 1992.
1 Уткін Е.А., Кочеткова О.І. Указ. соч .- с.130.
2 Збірник бізнес-планів / Под ред. Попова В.М. - М.: Фінанси і статистика, 1998.
3 Уткін Е.А., Кочеткова О.І. Указ. соч .- с.130.
1 Уткін Е.А., Кочеткова О.І. Указ. тв.-С.-81.
1 Збірник бізнес-планів / Под ред. В. М. Попова.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Диплом
231.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Управління фінансово-господарською діяльністю підприємства на прикладі ТОВ Тіара
Управління господарською діяльністю
Механізми управління виробничо господарською діяльністю локальних електричних мереж
Порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю
Розробка бізнес плану підприємства
Розробка бізнес-плану підприємства
Розробка проекту бізнес-плану підприємства
Розробка бізнес плану автотранспортного підприємства
Підготовка бізнес плану реконструкції підприємства
© Усі права захищені
написати до нас