Роль безпечних умов праці у підвищенні якості трудового життя

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Роль безпечних умов праці у підвищенні якості трудового життя

Ефективність трудової діяльності людини у великій мірі залежить від предметів і знарядь праці, працездатності організму, організації робочого місця, гігієнічних факторів виробничого середовища.
Працездатність - величина функціональних можливостей організму людини, що характеризується кількістю і якістю роботи, що виконується за певний час. Під час трудової діяльності працездатність змінюється за часом. При цьому розрізняють три основні фази змінюють один одного станів людини в процесі трудової діяльності: фаза наростаючої здібності; фаза високої стійкої працездатності; фаза зниження працездатності.
Важливими елементами підвищення ефективності праці є:
- Вдосконалення умінь і навичок в результаті трудової діяльності, так як при цьому зростають м'язова сила і витривалість, підвищуються точність і швидкість робочих рухів, швидше відновлюються фізіологічні функції після закінчення роботи;
- Правильне розташування і компонування робочого місця, забезпечення зручної пози і свободи трудових рухів, використання обладнання, що відповідає вимогам ергономіки та інженерної психології, що забезпечує найбільш ефективний трудовий процес, зменшує стомлюваність і запобігає небезпеку виникнення професійних захворювань.
Оптимальна поза людини в процесі трудової діяльності забезпечує високу працездатність і продуктивність праці, а неправильна поза призводить до виникнення статичної втоми, зниження якості і швидкості виконуваної роботи, зниження реакції на небезпеку.
При організації виробничого процесу слід враховувати антропометричні та психофізичні особливості людини, її можливості у відношенні величини зусиль, темпу і ритму виконуваних операцій, а також анатомо-фізіологічні відмінності між чоловіками і жінками.
Періодичне чергування роботи і відпочинку сприяє високій стійкості працездатності.
Найкращі показники працездатності і відпочинку досягаються при комфортному стані і при раціональних режимах праці і відпочинку. Комфорт - оптимальне поєднання параметрів мікроклімату, зручностей, упорядкованих і затишку в зонах діяльності та відпочинку людини.
Ефективність діяльності людини залежить від організації робочого місця; правильного розташування та компонування робочого місця; забезпечення зручної пози і свободи рухів використання обладнання, що відповідає вимогам ергономіки. Мікроклімат виробничих приміщень характеризується великою різноманітністю поєднань температури, вологості, швидкості руху повітря, інтенсивності і складу променистого тепла, відрізняється динамічністю і залежить від коливань зовнішніх метеоумов, пори року і дня, ходу і характеру виробничого процесу, умов повітрообміну з атмосферою. Так, при дискомфортно мікрокліматі спостерігається напруження процесів терморегуляції. При виконанні фізичної роботи кордону терморегуляції знижуються.
При змінах мікроклімату, що виходять за межі пристосувальних фізіологічних коливань, дискомфорт проявляється у вигляді зміни самопочуття.
Трудову діяльність людина здійснює за допомогою своїх органів як біологічна істота. У результаті його трудової діяльності можуть виникнути такі зміни в природному середовищі, які ускладнюють його існування як біологічної істоти. Трудова діяльність може також безпосередньо негативно відбиватися на його організмі.
Будь-яка трудова діяльність вимагає фізіологічного та психологічного включення людини. Поведінка людського організму і окремих органів у процесі трудової діяльності залежить в основному від трьох чинників: змісту трудових операцій, трудовий здатності людини (під якою розуміється стан організму, що забезпечує існування протягом тривалого періоду якісно і кількісно визначеного рівня продуктивності без негативних наслідків для здоров'я людини - учасника процесу праці), способу й обсягу включення окремих органів у процес праці.
Порушення фізичної цілісності людини в результаті трудової діяльності можуть статися з двох причин. По-перше, якщо навантаження на тілесно-органічні можливості людини більше, ніж дозволяє функціонування єдиної структурно-функціональної системи людини як біологічної істоти. По-друге, через засобів праці, їх конструкції або способу використання.
Погроза і порушення цілісності людини в трудовому середовищі залежать від виду праці, тобто від того, яке напруження в процесі праці більше - психічне або фізіологічне. За ступенем фізіологічного і психічного напруження в процесі трудової діяльності праця ділиться на фізичний і розумовий.
Фізична праця характеризується підвищеним навантаженням на опорно-руховий апарат і його функціональні системи (серцево-судинну, нервово-м'язову та інші системи), що забезпечують його діяльність. При цьому відбуваються розвиток м'язової системи, стимуляція обмінних процесів і т.п.
Розумова праця об'єднує роботи, пов'язані з прийомом та переробкою інформації. Такий рід діяльності вимагає переважного напруги сенсорного апарату, уваги, пам'яті, активізації мислення та діяльності емоційної сфери. Для даного виду праці характерна гіпокінезія (мала рухливість), так як при розумовій праці немає необхідності виконувати фізичні навантаження. При цьому відбувається формування різних патологічних станів у різних органах і системах у зв'язку з застійними явищами в серцево-судинній системі. Тривала розумова навантаження робить негативний вплив і на психічну діяльність, при цьому погіршуються функції уваги (знижується обсяг короткочасної і довготривалої пам'яті, здатність концентруватися, перемикати увагу і т.п.). Таким чином, знижується якість виконуваної роботи.
У процесі праці в людини як органічної істоти можуть відбутися біохімічні або функціональні розлади, що порушують функції його організму. Такий стан організму проявляється як знесиленого, дратівливість і мінливий настрій. Організму людини властива втома. Втома з психічними компонентами може призвести до дисгармонії у поведінці людини по відношенню до інших елементів процесу праці, насамперед засобів праці, що може бути результатом негативного впливу трудової діяльності на людину через пошкодження будь-яких органів або їх частин (виробничих травм).
Вивчення становища людини у сфері праці, насамперед у промисловості, показало, що порушення психічної цілісності відбуваються як з-за змісту трудової діяльності, так і з-за характеру трудової діяльності. Нарешті, з розвитком засобів виробництва і взагалі технічної бази праці людина все менше фізично витрачає себе в процесі праці, але зате все більше його психічну напругу. З ростом механізації праці і негативне зворотну дію трудової діяльності частіше виявляється у порушенні психічної, а не фізичної цілісності. По суті, важко розділити фізичну і розумову працю. У кожному виді праці діє і психічний і фізіологічний компонент. Різниця тільки в ступені.
Так, дослідження умов праці та їх впливу на здоров'я працівника (і реакції працівника на ці умови) у промисловій сфері праці показали, що така праця шкідливий не тільки фізично, а й у багато разів шкідливіший для психічного здоров'я. Наприклад, повторюваність і швидкий ритм операцій на конвеєрі протиприродні для природного ритму працівника, він втрачає сенс операцій, які виробляє, утруднено спілкування між учасниками в процесі праці, все це веде до більшого числа психічних захворювань. Поява більшого числа психічних захворювань можна пояснити єдино якимись властивостями технічної цивілізації, технічного середовища - це середовище все більше штучна, сгущена, поширена, висуває все більш суворі вимоги і претензії. З подальшим розвитком технічної бази праці, яка призводить до часткової ліквідація негативних наслідків праці на конвеєрі, небезпеки для психічного (і фізичного) здоров'я працівника не зникають. Переміщення людей в результаті масового наступу автоматизації викличе легкі конфліктні ситуації і другорядне психічне травмування. Нарешті, в умовах суспільно-економічного роз'єднання людини та умов праці, поділу на цій базі функцій виконавчих і керівних людина не сприймає трудову діяльність як область самореалізації, а часто ставиться до неї як до нав'язаної і вимотує духовно і фізично діяльності, що негативно відбивається і на його психічного життя і психічної цілісності.
Повна гуманізація середовища людини вимагає захисту людини як сукупності, а це значить захисту, крім фізичної та психічної, ще й моральної цілісності. Є тісна залежність між порушенням моральної цілісності людини в середовищі праці, у соціальних групах з ненадійними моральними цінностями. Якщо в сучасних умовах виробництва велике число зайнятих не сприймають свою професію та участь у процесі праці як особисту схильність, у чому виражається порушення моральної цілісності, то це веде до незадоволення, до напруженості і психічних порушень.
Право на умови праці, щоб забезпечити цілісність людини в трудовому середовищі, потрібно розглядати і розуміти в контексті сукупності суспільних відносин, які встановлюються і розвиваються в сучасному суспільстві. Побудова системи захисту працівників від негативного впливу у сфері праці невіддільне від створення системи суспільних відносин самоврядування і вимоги забезпечити гуманізацію праці. Даючи право працівникам у спільній праці встановлювати умови праці, Конституція Російської Федерації в той же час передбачає, що ці умови праці повинні забезпечувати фізичну та моральну цілісність працівника. У Трудовому Кодексі Російської Федерації говориться, що працівники мають право і обов'язок формувати умови праці та вживати заходів щодо захисту праці, які забезпечать їх фізичну цілісність, безпеку для здоров'я в процесі праці і забезпечать захист від інших небезпечних і шкідливих впливів на їх здоров'я або здатність трудитися .
Право працівників на безпечні умови праці, коли захищена фізична, психічна і моральна цілісність людини в трудовому середовищі, представляє право будь-якого працівника, незважаючи на те, працює він з громадськими засобами праці або приватними коштами громадян, незважаючи на вид праці. Це право не тільки соціальне, тобто пов'язане з соціальною безпекою працівника, воно повинно розумітися і як політичне право, так як захищає моральну цілісність людини як суспільної істоти. У той же час реалізація цього права входить в ряд невід'ємних самоврядних прав працівників.
Трудовий Кодекс Російської Федерації захищає конституційне право працівників управляти своєю працею, особливо вказує на їхнє право керувати та умовами праці, а це значить вирішувати питання забезпечення умов праці, в яких захищена їх цілісність.
Форма порушення цілісності залежить від особистих чинників, а також технічних і громадських в конкретних умовах, де протікає процес праці. Можна сказати, що найбільшу небезпеку для порушення фізичної та психічної цілісності складають фізичні елементи трудового середовища, а суспільні елементи можуть порушити психічну і моральну цілісність.
За Конституцією життя людини гарантована, а це означає, що будь-який замах на життя людини антиконституційно й карається. Однак захист життя громадське об'єднання не може здійснювати тільки репресивними заходами, але, перш за все профілактичними діями. У цьому сенсі формою профілактичної діяльності товариства з метою захисту життя людини є і заходи щодо створення умов у трудовому середовищі й у процесі праці, що унеможливлюють порушення фізичної цілісності людини та загрозу його життя.
Умови, при яких реалізується захист фізичної цілісності в трудовому середовищі, забезпечуються заходами технічного захисту. Ці заходи грунтуються на наукових знаннях про можливості негативних впливів елементів (фізичної) трудового середовища, застосування цих заходів обов'язково.
Людина, беручи участь у процесі праці, реалізує себе у всіх компонентах як тілесно-органічна істота (напружуючи свої органи, якими працює), як психічний істота (перебуваючи постійно в стані цілеспрямованої волі - уваги), як ціннісне істота (здійснює задумані цілі), істота потреб (у процесі діяльності повинен задовольняти свої потреби). Значить, і умови праці повинні забезпечувати його безпеку повністю, тобто не створювати загрозу ні фізичної, ні психічної, ні моральної його цілісності.
Виходячи з понятійного визначення психічної цілісності і знань про те, що порушення психічної цілісності виникає тоді, коли зникає здатність узгодженого або гармонійного поведінки, коли зникає організація в поведінці в ієрархічному контролі над поведінкою єдиної особистості, потрібно створити умови праці, при яких цілісність людини як багатогранної особистості не перебувала б під загрозою. Для здійснення цих умов потрібно виходити з причин, які в трудовому середовищі можуть привести до порушення психічної цілісності людини. Сучасні дослідження положення людини в технічному середовищі, перш за все в промисловій трудовому середовищі, показали, що порушення психічного здоров'я можуть відбутися як через несприятливий змісту діяльності, так і з-за характеру цієї діяльності. При реалізації умов праці в трудовому середовищі, в якій захищена психічна цілісність людини, працівники та організації повинні враховувати найбільш часті види порушення психічної цілісності (психоневроз, психоз і т. д.) і намагатися усунути причини, що ведуть до цих порушень. Між психічно страждає особистістю і навколишнім середовищем виникає дисгармонія, це відбивається на стосунках між людьми в трудовому середовищі та негативно впливає на мотивацію праці. При цьому потрібно мати на увазі, що, наприклад, невротичні порушення виникають у зв'язку з психічними факторами (збудженням, емоційними стресами і т. п.), а це, як правило, є результатом тиску на індивіда зовнішнього середовища або результатом його внутрішньої боротьби. Проти свого середовища людина веде інтенсивну боротьбу заради отримання кращих соціально-економічних умов життя, а в змаганні з іншими - боротьбу за престиж, емоційну безпеку, визнання, відчуття задоволеності. При створенні позитивних умов праці потрібно виходити з характеристики окремих трудових середовищ, і, перш за все суспільних відносин у них. По суті, суспільні відносини в трудовому середовищі повинні бути такі, щоб людина не приходив в зіткнення з самим собою і з соціальним середовищем. Якщо вони інші, то це призводить до порушення психічної цілісності людей.
Забезпечення моральної цілісності людини в трудовій середовищі потрібно розуміти як створення умов праці, в яких не буде шкоди особистої гідності та іншим моральним цінностям людини. Моральна цілісність людини в трудовому середовищі охоплює сукупність властивостей людини, що позначають його своєрідну індивідуальність як суспільної істоти, яка в процесі своєї праці спілкується з іншими учасниками праці, змінюючи свою природну і суспільне середовище.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Безпека життєдіяльності та охорона праці | Стаття
30.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Історія становлення і розвитку ергономіки та її роль у створенні безпечних умов праці
Створення безпечних умов праці
Проектування та створення безпечних умов праці на підприємстві
Створення безпечних та нешкідливих умов та засобів праці
Створення безпечних нешкідливих умов праці на ділянці виготовлений
Охорона здоров я трудящих забезпечення безпечних умов праці
Організація роботи щодо створення здорових та безпечних умов праці
Основні принципи організації безпечних умов праці на території підприємства
Створення безпечних нешкідливих умов праці на ділянці виготовлення деталі Кришка 6317-3103036
© Усі права захищені
написати до нас