Розуміння права у вітчизняній і світовій юриспруденції

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

План.

1. Введення
2. Поняття, ознаки, сутність права
3. Основні теорії права:
a) теорія природного права
b) теорія юридичного позитивізму і теорія нормативізму
c) психологічна теорія
d) соціологічна теорія
4.Основние підходи в розумінні права:
a) Нормативний підхід
b) Моральний (природно-правовий) підхід
c) Соціологічний підхід (функціональний)
d) Лібертарний підхід
5. Актуально-правовий аспект праворозуміння
6. Висновок
7. Бібліографія

1. Введення

Право настільки унікальний, складний і суспільно необхідний феномен, що впродовж усього часу його існування науковий інтерес до нього не тільки не зникне, а й зростання. Питання праворозуміння належать до числа «вічних» вже тому, що людина на кожному з витків свого індивідуального і суспільного розвитку відкриває в праві нові якості, нові аспекти співвідношення його з іншими явищами і сфери життєдіяльності соціуму. У світі існує безліч наукових ідей, течій і точок зору з приводу того, що є право. Але тільки останнім часом науковці почали задаватися питанням, що значить розуміти право, праворозуміння - це наукова категорія, яка відображає процес і результат цілеспрямованої розумової діяльності людини, що включає в себе пізнання права, його сприйняття і ставлення до нього як до цілісного соціальному явищу.
Суб'єктом праворозуміння завжди виступає конкретна людина, наприклад:
а) громадянин, що володіє мінімальним правовим світоглядом, який зіткнувся з проблемами право взагалі;
б) юрист-професіонал, який має достатній запас знань про право, здатний застосовувати і тлумачити правові норми;
в) вчений, людина з абстрактним мисленням, що займається вивченням права, володіє сумою історичних і сучасних знань, здатний до інтерпретації не лише норм, але і принципів права, що володіє визначеною методологією дослідження. Праворозуміння завжди суб'єктивно, оригінально, хоча ставлення до праві можуть збігатися у групи осіб й у цілих верств, класів.
Об'єктом праворозуміння можуть бути право в планетарному масштабі, право конкретного суспільства, галузь, інститут права, окремі правові норми. При цьому знання про окремих структурних елементах екстраполюються на право в цілому. Важливу пізнавальну навантаження тут несуть середовище та взаємодіють з правом суспільні явища.
Зміст праворозуміння складають знання суб'єкта про його права й обов'язки, конкретних і загальних правових дозволениях, заборонах, а також оцінка і ставлення до них як справедливим чи несправедливим. Залежно від рівня культури, методичної оснащеності суб'єкта і вибору предмета вивчення праворозуміння може бути повним і неповним, правильним або спотвореним, позитивним чи негативним. [I]
Будь-яка діяльність плідна й ефективна, коли здійснюється з повним розумінням справи. Правозастосування також не буває без з'ясування змісту правових вимог.
Без всебічного і глибокого розуміння змісту права неможливо правове регулювання громадського життя, зміцнення законності. Проблема тлумачення є однією з традиційних проблем юридичної науки. Вона має самостійне значення в процесі наукового або повсякденного пізнання державно-правового життя. Ні видати новий акт, ні систематизувати наявні не можна без знань справжньої волі законодавця, яка отримала офіційне вираження. Процес тлумачення неминучий при реалізації правових норм органами суду прокуратури, арбітражу, інших державних органів, при укладенні угод і договорів господарськими структурами, у діяльності партій, громадських об'єднань, при здійсненні цивільних юридично значимих дій і т.д.
Мета даної роботи полягає в аналізі наявних поглядів на поняття права. На мій погляд проблема праворозуміння відноситься до числа найбільш актуальних в сучасній юридичній теорії права. Я постараюся викласти сутність, види, поняття права, а так само зміст теорій права, перерахувати підходи в розумінні права відомі в сучасній юридичній теорії права.
При написанні своєї роботи, я не ставила за мету остаточно розставити пріоритети і вибрати одну теорію правильною, а хотіла лише спробувати дати їм опис, виділити основні підходи, а також визначити деякі тенденції та перспективи в правопонимании.

2. Поняття, ознаки, сутність право.
Право - це правило поведінки, що йде від держави. У праві закріплюються основні моменти експлуатує класу, тобто право санкціонує соц. нерівність, зводить волю одного класу в основу.
Право, як і держава, є продуктом суспільного розвитку. Воно виникло в державно організованому суспільстві як основний регулятор суспільних відносин.
У сучасній юридичній є різні точки зору про те, що таке право, але всі вони мають ряд загальних положень:
- Право - це соціальне явище, без якого неможливе існування цивілізованого суспільства;
- Право в нормативній формі повинно відображати вимоги загальнолюдської справедливості, служити інтересам суспільства в цілому, а також враховувати індивідуальні інтереси і потреби особистості як першооснови суспільства;
- Право приватної власності є основою всіх прав людини.
Право - це система норм і правил поведінки, які виходять від держави, сформульовані в спеціальних державно-нормативних актах, охороняються від порушень силою державного примусу і виражають волю та інтереси чи більшості суспільства, або певних його верств.
Ознаки права:
1. Системність.
2. Міра свободи і поведінки людини.
3. Нормативність права тобто що право представлено нормами.
4. Державна забезпеченість, тобто дію права неможливо без держави.
5. Формальна визначеність тобто межі правомірності знаходять закріплення в тому чи іншому джерелі (закон, договір нормативного змісту).
6. Право є реально діюча система нормативного регулювання, тобто право існує, оскільки він діє.
7. Право не тотожне закону, тобто законодавство вираз норм права.
Сутність - головне, основне в даному об'єкті, а потім її з'ясування представляє особливу цінність у процесі пізнання. Право має общесоциальную сутність, служить інтересам всіх без винятку людей, забезпечує організованість, впорядкованість, стабільність і розвиток соціальних зв'язків. Коли люди вступають у відносини між собою як суб'єкти права, це значить, що за ними стоїть авторитет суспільства і го-державу і вони можуть діяти вільно, не побоюючись несприятливих наслідків у соціальному плані.
Общесоциальная сутність права конкретизується в його розумінні як міри свободи. У межах своїх прав людина вільна у своїх діях, суспільство в особі держави стоїть на сторожі цієї волі. Таким чином, сутність права - це головна, внутрішня, відносно стійка якісна основа права, яка відображає її справжню природу і призначення в суспільстві. [II]
3. Основні теорії права.
Ознайомившись і проаналізувавши відповідну літературу, ми можемо виділити виділити, що до теперішнього часу у світовій юриспруденції кілька основних теорій права: теорія юридичного позитивізму, теорія природного права, психологічна теорія права, соціологічна теорія, теорія нормативізму. Вони нам представляються найбільш ключовими. Всі вони мають приблизно схожі трактування в різних джерелах, з цього вважаємо, правильним не давати порівняльний аналіз трактувань, а обмежиться їх описаний.
а) Теорія природного права.
Дана теорія бере свій початок у Стародавній Греції і Стародавньому Римі. У роботах Аристотеля, Сократа, Платона, відображаються спроби виявлення моральних, справедливих початків у праві, закладених самою природою людини. У середні століття теорія отримала розвиток в богословських творах Фоми Аквінського. Але остаточно, на мій погляд, вона сформувалася, як один з основних напрямків праворозуміння та самостійної наукової школи, в період розкладання феодалізму, підготовки і проведення буржуазних революцій 17-18 століть. Представниками теорії природного права є Гуго Гроцій, Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо, Вольтер, Монтеск'є, О.М. Радищев та ін. "Природно-правова школа в своїх поглядах виходила з існування двох систем права - природного і позитивного. Позитивне, або позитивне право, - це офіційно визнане, що діє в тій чи іншій державі право, одержує вираження в законах та інших правових актах державної влади, в тому числі санкціоніруемих звичаях. На відміну від позитивного природне право виникає з природи людини, людського розуму, загальних моральних принципів. Тому воно доцільно і справедливо, не скута кордонами окремих держав, а поширюється на всі часи і народи. "[III] Інакше під природним правом маються на увазі уявлення людей про права, які дані людям від природи або від бога, тобто ці права ніким не встановлюються, вони носять природно правовий характер і кожна людина володіє ними з народження. Наприклад в конституції Росії прямо вказується на те, що "основні права і свободи людини є невідчужуваними і належать кожному від народження" [IV]
Під природженими невідчужуваними правами людини мається на увазі: свобода, рівність, сім'я, безпека тощо Охорона цих цінностей повинна бути метою будь-якого політичного союзу, в першу чергу держави. Звідси видно, що визнається пріоритет природного права над правом позитивним.
Тобто позитивне право має повністю відповідати природному, як би витікати з нього. За природно-правової теорії позитивне право має грунтуватися на праві природному, сприяти реалізації ідей і принципів закладених у ньому. Тільки тоді воно, як мені здається, може вважатися правом.
"Разом з тим слід мати на увазі, що саме природне право як моральні і правові ідеї, принципи, ідеали, вимоги не є правом у юридичному сенсі, а являє собою мораль, правосвідомість, демократичні устремління, тобто найближчу і необхідну передумову права. Важлива роль у втіленні ідеалів природного права належить заснованому на ньому позитивному або власне юридичній праву. "[V]
"Природно-правова теорія пройшла складний шлях розвитку, її популярність, сплески розквіту завжди були пов'язані з прагненням людей змінити життя на краще - це і епоха відродження, і епоха буржуазних революцій і сучасна епоха переходу до правової держави." [VI]
Ця теорія має величезне значення для розвитку юриспруденції. Вона стверджує ідею невід'ємних прав людини; завдяки їй стали розрізняти право і закон, природне і позитивне право, концептуально з'єднує право і моральність.
b) теорія юридичного позитивізму і теорія нормативізму
Теорія юридичного позитивізму зародилася в середині 19го століття. Виникає вона в значній мірі як опозиційна «природному праву». У наш час відношення юристів до позитивної теорії права не сприймається більше тільки як правоваядоктріна минулого, має виключно історичне значення. [VII] Її прихильниками були Г. Шершеневич та К. Бергбом. На мій погляд найбільш точне і правильне визначення позитивної теорії дає С.С. Алексєєв [VIII]. Ось як воно звучить: "Позитивна теорія, підсумовує дані аналітичної юриспруденції, - це самодостатня наука, предметом якої є догма права." [IX] Отже, з даного визначення видно, що дана теорія будується на наступному: у дослідженні поглядів на поняття права не слід залишати сам предмет права тобто догму права. Таким чином, ми можемо спостерігати ототожнення права і закону, фактично визнання існування єдиного права - позитивного права. Прихильники цих поглядів виходили з того, що "правові норми зобов'язані своїм виникненням і розвитком не реальним суспільним відносинам, а або формальним встановленням держави, або підноситься над суспільством« суверенної, головною нормі », яка визначає ієрархічну піраміду, згідно з якою кожна норма черпає свою юридичну силу в нормі, що займає більш високу в порівнянні з нею щабель піраміди. "[X] У цій цитаті є очевидним те, що йде переплетення теорії нормативізму і позитивної теорії. Вони здаються теж дуже близькими. Але зараз слід повернутися до самого визначення позитивного права.
Не можна не визнати, що найточніше і глибоке розуміння сутності позитивної теорії права, заснованої на філософії позитивізму і орієнтується одночасно на всі сфери правової дійсності (держава, бщество, осіб), не обмежуючись рамками однієї з них і включаючи в себе як аналітичну, так і соціологічну юриспруденцію [XI]
Отже, що ж розуміє позитивістська теорія під словосполученням позитивне право: "Позитивне право - це реальний, існуючий в законах, інших документах, фактично відчутний нормативний регулятор, на основі якого визначається юридично дозволене і юридично не дозволене поведінку і виносяться судами, іншими державними установами юридично обов'язкові імперативно владні рішення. Позитивне право є інституційне освіта: воно існує у вигляді зовні об'єктивувати інститутів, формалізованих юридичних норм, виражених у законах, інших загальнообов'язкових нормативних юридичних документах. "[XII] Важливим моментом при характеристиці позитивного права є те, як воно формується і перш за все як виникає . За даної теорії воно виникає в результаті діяльності держави. Такою діяльністю може бути або видання власних нормативних актів, або санкціонування норм звичаєвого права. Позитивне право є «письмовим правом», оскільки без письмової редакції можливо вільне тлумачення норм, по суті це і відрізняє позитивне право від звичайного. Але існує і зворотний бік позитивної теорії - можливість встановлення у нормативних актах свавілля влади, беззаконня і тд.
Між тим С.С. Алексєєв має свою думку на рахунок значення позитивної теорії для науки: "в науці були зроблені спроби в межах позитивної теорії розвинути таку наукову концепцію, яка сама по собі постала б у вигляді« вершини »юридичних знань, дала б правом свого роду вичерпну« філософію » . Ці спроби, які принесли відомий пізнавальний ефект, разом з тим додали позитивної теорії не властиві їй риси дисципліни з невиправданими претензіями, повідомили самому висловом «юридичний позитивізм» несхвальний смисловий відтінок, досить широко розповсюдився в науці.
Такого роду тенденції знайшли вияв у концепціях нормативізму, найбільш послідовно і яскраво - в «чистої теорії права» Г. Кельзена і його послідовників ". [XIII]
Отже, для розгляду цієї теорії слід в першу чергу ввести визначення права, дане В.Д. Перевалова. [XIV] Воно мені здається найбільш точним. Ось як воно звучить: "Право - це сукупність норм, зовні виражених в законах та інших нормативних актах. Автором даної концепції вважають Г. Кельзена, на думку якого право представляє собою струнку, з логічно взаємозв'язаними елементами ієрархічну піраміду на чолі з «основною нормою». Юридична сила і законність кожної норми, залежить від «вищестоящої» в піраміді норми, яка має більш високим ступенем юридичної сили. "[XV]
Теорія нормативізму має відомі і, мабуть, навіть серйозні об'єктивні обгрунтування. Вони стверджують, що ніякого іншого, крім спирається на державу, права не існує, обов'язковість правових норм виникає не з моральності, а з державного авторитету. [XVI] Норми права не залежать ні від економіки, ні від політики, ні від будь-яких ін . факторів. У цьому, на мій погляд, криється недолік теорії нормативізму тому йде заперечення зумовленості права потребами суспільного розвитку, ігнорування природних і моральних початків у праві і ролі правосвідомості у реалізації юридичних норм, що веде до абсолютизації державного впливу на правову систему. Ось що пише з цього приводу С.С. Алексєєв: "За логікою суджень Г. Кельзена його« чиста теорія »відволікається при розгляді права від всіх зовнішніх зв'язків і чинників для того, щоб в ім'я послідовного об'єктивного підходу замкнутися на одній лише юридичній формі, на одній лише юридичною догматиці. Звідси - замкнутість аналізу тільки сферою «повинності», багатоступеневою «нормою» - ідея, згідно з якою кожна «нижчий» юридична норма повинна виводиться з норми «вищестоящої» аж до «основної норми», що увінчує всю піраміду позитивного права, що й спричиняє за собою розуміння права в дусі крайнього юридичної нормативізму. "[XVII]
Подводя итоги изложенному, отметим, что в настоящее время может быть востребована позитивная теория права, основанная на философии позитивизма. Современную позитивную теорию права можно было бы разработать на основе научного наследия русских ученых, творивших на рубеже XIX и XX веков с учетом новых реалий модификаций и последних достижений науки. Так же отмечено, что среди ученых нет единства взглядов на сущность и содержания позитивизма в праве, что обусловлено наличием теорий и учений о «позитивности праве». В юридической литературе нередко отождествляются понятия «юридический», «этатический», «правовой» позитивизм, «позитивистская», «позитивная», «формально- догматическая», «аналитическая юриспруденция» и даже «позитивная теория права» в целом.
На наш взгляд, по мере установления в России демократического, правового государства, развития наук о человек и обществе, позитивная теория права будет все более проникать в юридическую науку и законодательство. Судьба этих идей в нашей стране будет зависеть от состояния общества, уровня его стабильности и солидарности. Позитивная теория предполагает эволюционное, поступательное развитие общества. Она нацелена на охрану прав и свобод человека и гражданина, общественного порядка, на обеспечение личной и общественной безопасности, на создание сбалансированных интересов личности, общества, государства, достижение и поддержание общественного согласия и социальной стабильности, необходимо для этого правовой базы и механизма ее применения, гарантирующих их безопасность. [XVIII]
Считается, что теория нормативизма принесла и приносит известный положительный эффект, она способствует более основательному пониманию свойств права, его особенностей как институционного нормативного образования. А мнение о том, что позитивная теория – отрасль знаний из прошлого, которая далека от принципов демократии и требований современного гражданского общества, возникло лишь в результате её неправильного толкования отдельными приверженцами нормативизма.
с) психологическая теория
Возникает она в начале 20го века в Германии, но наиболее основательно и оригинально эта теория была разработана Леоном Петражицким. Суть его концепции заключается в следующем: “… он (подход) различает позитивное право, официально действующее в государстве, и интуитивное право, истоки которого коренятся в психике людей и складываются из того, что они, их группы и объединения переживают как право. Позитивное право, выражаемое в законах и др. актах, мало доступно гражданам, чьи представления и иллюзии об этом официальном праве Петражицкий называет фантазмами.”[XIX] Он среди различных психологических состояний на первый план выдвигает человеческие эмоции, выделяя в них две группы.
Под императивными эмоциями предполагается одностороннее переживание обязанности совершить какое-либо действие в отношении другого лица, не сопровождающееся переживанием другой стороной права потребовать выполнения данной обязанности. То есть обязанности, переживаемые под действием императивных эмоций, не носят обязательный характер. Другую группу эмоций которую следует выделить это императивно атрибутивные эмоции. Данные эмоции имеют двусторонний характер, при котором переживание одним лицом обязанности по отношению к другому лицу сочетается с переживанием последним права потребовать выполнения данной обязанности. Таким образом из определения видно, что эти обязанности могут носить обязательный характер, хотя это и не обязательно.
“Из таких двусторонних императивно атрибутивных эмоций и складывается интуитивное, психологическое право, которому, по мнению Петражицкого, принадлежит, первостепенное место в регулировании имущественных, семейных, наследственных и других отношений, постоянно возникающих в жизни людей.”[XX] Таким образом, интуитивное право выступает регулятором поведения человека и потому рассматривается как реальное, действительное право. К достоинствам данной теории можно отнести то, что она обращает внимание на одну из важнейших сторон правовой системы – психологическую. А недостатком, на мой взгляд, является – односторонний характер, отрыв от субъективной реальности, невозможность в ее рамках структурировать право. А главное в ее рамках невозможно отличать право от других социально-регулятивных явлений.
  d ) Социологическая теория
Социологическая теория права, как одно из направлений буржуазной науки, внешне противоположное абстрактно-нормативному и выступающее с его критикой, сложилось в первой трети 20го века первоначально в Европе. Но в последствии получило большое распространение в США. Представителями этой теории являются Дж. Дьюи, Р. Паунд, Д. Фрэнк, Левеллин. Данная теория дает следующее собирательное определение праву: административные акты, судебные решения и приговоры, обычаи, правосознание судей и иных должностных лиц, правоотношения, а также юридические нормы, значение которых среди названных правовых средств воздействия на поведение людей принижается. “Способностью творить право наделяются судьи: « право состоит из норм, которые устанавливает суд и определяя права и обязанности сторон»”.[XXI] Такое понимание права отдает приоритетное значение, в регулировании отношений в обществе, судьям и при этом оговаривается, что таким образом право приближается к реальной жизни, юридической практике. Но существует при таком понимании права возможность теоретического обоснования и оправдания административного и судебного произвола.
Каждая и названных теорий имеет свои преимущества и недостатки, их появление и развитие обусловлены естественным развитием человеческого общества и свидетельствуют о необходимости и социальной ценности права в жизни людей.

4. Основные подходы в понимании права.
При анализе подходов понимании права, считается, что имеет смысл выделить три основных подхода таких как: нормативный, социологический, нравственный; а также относительно новый подход в понимании права сформулированный В.С. Нерсесянцем – либертарный.[XXII] Но некоторыми исследователями выделяются и другие подходы, например генетический и интегративный.
a) Нормативный подход.
Развитие советской правовой мысли после Октябрьской революции складывалось на основе марксистского учения о государстве и праве, в процессе острой критики рассмотренных выше и других буржуазных теорий права, хотя и под влиянием некоторых из них. Усилиями видного ученого-юриста Вышинского, в конце 30х годов было выработано нормативное понимание и определение права и просуществовало до конца 80х годов. Оценивая сложный путь, который прошла с тех пор юридическая наука в нашей стране, есть основания утверждать, что нормативное понимание права явилось определенным ее достижением, несмотря на отдельные недостатки и даже ошибки.[XXIII]
Нормативный подход наиболее ярко выражен в теории юридического позитивизма и теории нормативизма. Нормативное понимание права основано на представлении, что “право – это система общеобязательных, формально определенных норм, которые выражают и призваны обеспечить классово определенную свободу поведения в её единстве с ответственностью и сообразно этому выступают в качестве государственно-властного критерия правомерного и неправомерного поведения”. [XXIV] Из этого определения можно выделить ряд следующих признаков:
1. Право - это совокупность норм установленных или санкционированных государством.
2. Правовые нормы отличаются от других социальных норм, а) формальной определенностью, так как право это нормы изложенные в законах и др. нормативных актах. Язык является основным средством общения людей, поэтому только словами и выраженными ими понятиями можно определить, что делать, чего не делать, что правильно или неправильно. Через общие, абстрактные, а потому равные для всех субъектов прав определения и понятия применяется равный масштаб к неравным людям, составляющий сущность права. Только словами может быть выражена государственная воля (воля класса, общенародная воля), образующая содержание права. [XXV] б) всеобщностью и общеобязательностью, так как эти нормы являются общеобязательными для всех и для каждого человека в отдельности. в) приоритетностью, которая получает закрепление нормативных актах, отменяющих действие всех других социальных норм.
3. Государство выступает гарантом соблюдения законности, посредством поощрительных мер воздействия, а также посредством карательных и правовостановительных санкций. Этот принцип указывает на неразрывную связь между правом и государством, вытекает из самой сущности права. (см. п.1-3)
4. Правовые нормы воздействуют на поведение людей непосредственно или через правовые отношения, образующиеся между физическими и (или) юридическими лицами. [XXVI]
К позитивной черте нормативного подхода следует отнести то, что лишь при таком понимании права могут быть обеспеченны законность, господство права, восходящее к его официальному установлению и единообразному пониманию.
b ) Нравственный (естественно-правовой, ценностный) подход.
“Критика нормативного понимания права с позиций нравственной школы основывается на рассмотрении права как формы общественного сознания.”[XXVII] Доказательством правильности данной теории, ее сторонники считают, что нормы закона, не вошедшие в сознание и не усвоенные людьми, так и остаются на бумаге, так как нельзя считать принятый или измененный закон правом пока он не вошел в массовое сознание. Они объясняют это тем, что воздействие закона на общество идет через сознание (массовое, официальное правосознание).
“Поэтому право – не тексты законов, а содержащаяся в общественном сознании система понятий об общеобязательных нормах, правах, обязанностях запретах, условиях их возникновения и реализации, порядке и формах защиты.” [XXVIII]
При этом, они приводят в пример существование целые эпох и государств, где существование права обходились без законов и без текстов; при системе прецедентов источником права было профессиональное правосознание, обычное право опиралось на массовое правовое сознание.
В современном обществе отдельные слова вообще не воспринимаются практикой либо меняются по смыслу. Все противоречия между условными терминами законодательства и их реальным значением снимаются в процессе общественной практики, вырабатывающей единообразное понимание терминов. Важно и то, что в общественном сознании реальным содержанием наполняются те термины, которые непонятны и практически неосуществимы, без учета норм и критериев общественной морали. Такие термины (клевета, хулиганство, исключительный цинизм) конкретизируются и делаются общезначимыми при помощи так называемых «оценочных понятий». При этом тексты закона не только оцениваются общественным сознанием с позиций здравого смысла, но и сопоставляются с понятиями справедливости и гуманизма. Именно в общественном сознании содержаться не всегда зафиксированные в текстах законов ценности, представления о правах и свободах человека. Правосознание играет роль фильтра, усваивая и воспринимая лишь то, что является собственно правом. Право носит нормативный, оценочный характер. “Оно содержится в общественном сознании и является одной из его форм: выраженной в нормативных, оценочных понятиях системой представлений о правах и обязанностях, о правомерном и неправомерном, о дозволенном и запрещенном, о санкциях и привилегиях.“[XXIX]
В отечественной науке данный подход в понимании права получил распространение с конца 80х годов. Современная отечественная теория государства и права исповедует преимущественно нравственный подход в понимании права.
с) Социологический (функциональный) подход.
Социологический подход представлен социологической теорией. Данный подход аргументируется и характеризуется следующим: ”… коль скоро правопорядок все же является фактом, значит – существует и право, но не в виде слов закона и не только как правовые знания и представления (они слишком разнообразны и недостаточно действенны), а как порядок общественных отношений в действиях и поведениях людей.” [XXX] На таком понимании основаны социологические концепции.
Наиболее точную характеристику социологического подхода дают В.Н. Кудрявцев и А.М. Васильев: “Право в действии дает представление о смысле правового регулирования, его конечных целях. Государственная воля, воплощенная в правовых нормах, на этой ступени материализуется в общественных отношениях, придавая им правовую форму. Право в действии есть его реализация, проявляющаяся в правовом поведении. Урегулированность, законность, правопорядок обеспечиваемые в обществе, - необходимые элементы правопонимания. Они образуют тот срез общественных отношений, где правовые предписания соединены с фактическим поведением. Именно на основе изучения действия права возникли идеи о расширении предмета правопонимания, о том, что следует принимать во внимание не одни лишь правовые нормы, а весь механизм правового регулирования, всю правовую систему. В самом деле: действие права осуществляется путем исполнения (соблюдения, использования, применения) правовых норм. При этом в указанную деятельность вовлекаются правоприменительные органы, образуются правоотношения, на нее оказывает свое влияние правосознание людей. Иными словами, функционирует сложный механизм правовой системы, отнюдь не сводящийся к юридическим нормам. А это в свою очередь означает, что говоря о праве и его понимании, мы не можем игнорировать тех составных частей механизма, которые нормами права не являются, но без которых нормы действовать не в состоянии.”[XXXI]
d ) Либертарный подход.
Сторонником либертарного подхода выступает ВС Нерсесянц. Вот что он пишет в отношении социологического подхода: “Ведь право как форму отношений не следует смешивать с фактическим содержанием этих отношений.”[XXXII] Свою точку зрения он имеет и на естественно-правовой подход. “С точки зрения общей теории правопонимания, естественно-правовой подход и либертарный формально-юридический подход - различные формы юридического правопонимания, представляют собой этапы и ступени возникновения, углубления и развития теоретического подхода к праву, исторического прогресса области теоретико-правовой мысли.”[XXXIII] Более того, далее он жестко критикует естественно правовой подход за смешивание права с неправовыми явлениями- моралью, нравственностью, религией и тд.[XXXIV]
Итак, либертарный подход дает следующее определение праву: ”…право – это форма отношений равенства, свободы и справедливости, определяемая принципом формального равенства участников данной формы отношений. Везде, где есть (действует) принцип формального равенства (и конкретизирующие его нормы), есть (действует) право, правовая форма отношений. Формальное равенство как принцип права и есть правовое начало, отличительное свойство и специфический признак права. В праве нет ничего , кроме принципа формального равенства (и конкретизация этого принципа). Всё, выходящее за рамки этого принципа и противоречащее ему, является не правовым, а антиправовым.” [XXXV] В этом и заключается суть либертарного подхода.

5. Актуально- правовой аспект правопонимания.
Право должно рассматриваться в качестве особой реальной формы бытия юридических норм или актуального права. Поскольку два элемента права – генетически и узко- нормативный – в настоящее время достаточно полно исследованы, составление новой, дополненной формулы права должно начаться с поиска ее третьей составляющей – актуального, фактически действующего права.
Актуальное право является автономным комплексом юридических норм, отличающихся от предписаний закона по волевому, интеллектуальному и нормативному содержанию, имеющих свои источники и формируемых особым путем и особыми субъектами.
Ни в одном государстве ни одна личность в полной мере не отдает предпочтение закону как основному мотиву деятельности, так же как она не отвергает полностью всех его предписаний.
Поэтому актуальное право отличается иррационализмом, который находит выражение в многочисленных противоречиях, несогласованностях и несоответствиях нормативно-содержательного и структурного происхождения, нарушающих целостно-рациональный характер действующего права. Так, существуют расхождения между содержанием норм закона и норм актуального права; не совпадают система законодательства и система права; в действующем праве появляются льготы, исключения и изъятия из нормативных актов; возникают антисистемные принципы и нормы; подзаконные акты приобретают высшую юридическую силу по сравнению с законом и Конституцией; одни реальные нормы не соответствуют другим, конкретные нормы – общим.
Таким образом, образование актуальных правовых норм происходит двойственным путем; как стихийно-индивидуально, так и планомерно-сознательно. Данное положение соответствует положениям структурационной теории Э. Гидденса, идее сочетания в общественной жизни явлений стихийности и системности, концепции полисубъектности социальной жизни. Дуалистический характер актуального правообразования означает, что реальные юридические нормы создаются гражданским обществом, индивидами, так и (в политическом, правовом, но не социальном смысле) организацией, государством. Данным обстоятельством определяются как антиномичность права, сочетание в нем рациональности и иррациональности, объективности и субъективности, групповых и общественных интересов, так и подмеченное С.С. Алексеевым в качестве истинной природы права его противоборство с государством.
Механизм формирования норм актуального права включает в себя нормативно-правовой акт, индивидуальные правовые нормы и правовой обычай. Формирование актуального права начинается уже на стадии толкования законодательных норм.
Поскольку природа права не терпит неопределенности и отсу4тствия однообразия в понимании содержания его норм, унификация интерпретаций осуществляется практическим путем, как следствие хаотического столкновения различных позиций сторон правоотношений и целенаправленной деятельности государственных органов. Столкновение частных интересов и системное воздействие обуславливают молчаливый выбор определенного варианта толкования норм закона, который постепенно становится привычным, обыденным и рассматривается в качестве естественного и общепринятого, т.е. утверждает себя обычно-правовым путем.
Индивидуальные правовые нормы обладают следующими особенностями:
а) они формируются в ходе борьбы и сотрудничества индивидов-участников конкретных правоотношений; б) данные нормы определяют юридическое содержание правоотношений, приемлемое с точки зрения участвующих сторон, и представляют собой их интерпретацию законодательных предписаний. Правовые отношения регулируются не абстрактными универсалиями, какими являются нормы закона, а их индивидуальными интерпретациями, имеющими особое, соответствующее данному случаю (казуистическое), содержание. И последнее, что характеризует индивидуальные нормы права – это их реальность. Нормой именуется не только то, что должно быть, но и то, что есть, существует как элемент правового порядка, то, что принято и одобрено субъектами права в их взаимоотношениях.
Индивидуальные нормы выполняют функцию практической интерпретации, конкретизации закона, они воплощают логические нормы, извлеченные субъектами права и другими лицами при толковании законодательства. Кроме того, они выступают в качестве средства новеллизации права и необходимы при появлении новых или изменении действующих законов, а также при модификации социальных ситуаций и отношений. Во всех этих случаях благодаря индивидуальным нормам происходит адаптация положений закона к социальным обстоятельствам поиска и универсализации их толкования. Индивидуальные нормы вытекают из нормы закона, они как бы разлагают предписание нормативного акта на множество реальных нормативных положений, которые теоретически могут и должны иметь различное, даже взаимоисключающее содержание. Далее, по мере накопления опыта применения нормы закона происходит» кристаллизация» права, и на основе массы индивидуальных норм формируются оптимальные универсальные обычаи правоприменения (актуальные нормы), которыми, собственно, и руководствуется большинство индивидов.
Однако данное соотношение между индивидуальными нормами и актуальным правом носит не фактический, а скорее умозрительный характер, поскольку обычно существует как совпадение содержания большинства индивидуальных норм, так и соответствие содержания этих норм и норм актуального права, поскольку люди в силу действия целого ряда психологических и социальных факторов (подражение, особенности правосознания общества, воздействие со стороны социальной группы или государства, эффективность и жизнеспособность того или иного варианта толкования) придерживаются распространенных индивидуальных норм, воспроизводя их в своих отношениях. Потому оригинальное содержание индивидуальные нормы получают на практике в ограниченных случаях, к которым можно отнести следующее: 1) влияние на поведение личности ценностей социальной группы; 2) социальная активность субъектов права, принимающих индивидуальные нормы экспериментального характера, которые могут оставаться единичным явлением, не поддержанным другими участниками отношений; 3) заблуждение (правовые ошибки) субъектов права, искажения норм (ложь в праве), злоупотребления правом, если они не были квалифицированы в качестве правонарушений; 4) новеллизация права. Причем, при новеллизации права в обществе имеет хождение всего несколько вариантов понимания новых норм (или норм в новых отношениях) и разнообразие индивидуальных норм не носит абсолютного характера.
Наличие в действующем праве таких феноменов, как индивидуальные нормы и соответствующие им обычаи правоприменения, является основанием выделения источников актуального права. Законодательство, нормативно-правовые акты являются источниками права в потенциальном смысле, так как они могут быть реализованы в ином социально-политическом контексте, чем предусматривал законодатель, или не реализованы вообще в силу различных, как объективных, так и субъективных причин.
Неверным было бы полагать, что нормы актуального права возникают только на основании закона, нормативных актов. Целый ряд реальных юридических правил поведения формируется обществом вне законодательного процесса.
Для санкционированных источников права характерно участие государства только на втором этапе актуального правотворчества, когда оно претворяет в жизнь, признает в качестве юридических неправовые нормы (обычные, моральные, религиозные и т. д.).
В данном случае следует обратить внимание на различие между санкционированными источниками права в потенциальном и реальном отношениях. Потенциальные санкционированные источники существуют в том случае, когда неюридические нормы одобряются в качестве правовых законом, об актуальных же санкционированных источниках права можно вести речь, когда неюридические нормы признаются в качестве правовых предписаний практическим путем, в ходе их применения. Соответственно, различным будет значение правового обычая, актуализирующего санкционированные источники права. Особенности санкционированных источников актуального права заключается в том, что их признание государством, выраженное в правовом обычае, носит конклюдентный, молчаливый характер и может быть явно выраженным или подразумеваемым.
О явно выраженной молчаливой санкции неправового источника можно вести речь в том случае, когда он применяется в качестве юридической формы органами исполнительной или судебной власти.
В правовом государстве возможность и пределы молчаливого санкционирования неправовых источников предопределены разделением властей в системе государственных органов. Поскольку законодательная власть (как правило разрабатывать и принимать основные нормы государственной и общественной жизни) принадлежит высшим представительным органам государства, поскольку исполнительная и судебная ветви власти, осуществляющие применение права, должны проводить в жизнь, конкретизировать и уточнять положения закона, поскольку они не должны и не могут выходить за пределы права, т.е. самостоятельно производить санкционирование неюридических норм.
Поскольку мы рассматриваем право в прагматичном аспекте его бытия, то должны понимать под сферой права именно сферу законодательного урегулирования. В правовом государстве существует разделение властей, в соответствии с чем исполнительная и судебная ветви власти не должны допускать появления каких-либо норм, не соответствующих по содержанию действующему законодательству. Однако на практике нередко создаются неюридические нормы, нарушающие закон. Эти нормы при определенных условиях (их эффективности, формальной определенности, безразличном отношении со стороны государства) принимают правовой характер. Сам по себе факт существования таких норм не придает им юридического характера, так как гражданское общество не создает права по определению; решающее значение имеет их молчаливое признание (допущение) со стороны государства либо из-за признания их справедливого характера, либо из-за неспособности противостоять им, либо из-за корыстных соображений чиновников.
Актуальное право как атрибутивный элемент любой правовой системы выполняет следующие функции6 конкретизация, адаптация, коррекция положений нормативно-правовых актов. В силу того, что нормы закона носят обратный характер, требуется детализация их предписаний, учитывающая особенности правовых ситуаций. Изучая процесс конкретизации положений закона, мы сталкиваемся с явлениями как логического, так и социального плана.
Актуально-правовая адаптация положений закона происходит в тех случаях, когда юридическая практика в рамках заданных законодательством параметров вырабатывает новые нормы, учитывающие социально-политические и исторические особенности правоприменительной деятельности. Это случается при применении аналогии права и закона, при уточнении принципов, оценочных понятий, программных положений, закрепленных законом, при реализации нормативных актов других государств в ходе правопреемства и рецепции права.
О коррекционной функции актуального права можно вести речь в том случае, когда возникает антагоническое противоречие между законодательными нормами и общественными отношениями, которое устраняется благодаря тому, что юридическая практика приостанавливает, изменяет, отменяет устаревшие или неадекватные нормы закона, которые, хотя и не имеют нормативных аналогов в социальной жизни, с формальной точки зрения сохраняют прежнее содержание и действительность. Коррекционная функция актуального права обеспечивает обновление правовой системы и ее приспособление к общественным отношениям. Очевидно, что в силу жесткости закона, ангажированности законодателей, неповоротливости законодательного механизма мы не можем ожидать своевременной новеллизации права, которая должна потому осуществляться самим обществом. К тому же практический характер, движение по нему совершается с непосредственным участием субъектов права, под влиянием их интересов.
Таким образом, актуальное право есть совокупность норм, создаваемых как гражданским обществом, так и государством в сфере законодательного регулирования при реализации права и выполняющих функции конкретизации, адаптации и коррекции закона и обновления правовой системы. [XXXVI]

6. Висновок.
  В заключении своей работы мне хотелось бы представить две точки зрения на соотношение подходов и теорий. Первую высказывают В.Н. Кудрявцев и А.М. Васильєв. “Идея многоаспектного, многостороннего подхода к праву ныне, видимо наиболее точно отражает общие усилия ученых по его изучению. Каких бы взглядов на право они не придерживались, все против односторонности.” [XXXVII]Таким образом, они выдвигают интегративный подход в понимании права, и считают, что он наиболее полно отвечает потребностям современности. “Сегодня в правовой науке создалась ситуация, когда аналитические разработки перешагнули через наличные теории (ведь понятие, по существу, есть развивающаяся теория ). Поскольку наличный аналитический материал уже не укладывается в существующие теории, потребность синтеза необходимо ведет к новой теории (понятию), более адекватно обобщающей данные анализа.”[XXXVIII] Этой точки зрения придерживаюсь и я.
О.Е. Лейст имеет другой взгляд соотношение подходов: ”… однако, не следует, что общее понятие права должно быть синтезом, суммой, соединением трех представлений. Наоборот, каждое из них – необходимый противовес другим, что не дает впасть в крайность, уйти за пределы права к беззаконию и произволу. Суть в том, что между крайними точками зрений трех концепций права не истина, а сложнейшее общественное явление – право, которое в любой из своих частей может стать и бытием свободы, и орудием порабощения и произвола, и компромиссом общественных интересов, и средством угнетения , и основой порядка…. Быть может, польза и социальное назначение каждой из концепций в том и состоит , чтобы через критику уязвимых сторон других концепций высветить негативные свойства и опасные тенденции самого права.”[XXXIX]
Обыкновенный человек понимает право так, как позволяет ему собственный разум в определенных культурологических традициях соответствующей эпохи и общества. Для него понимание права во временном масштабе ограничено рамками его жизни. Однако это не означает, что после его смерти правопонимание исчезнет совсем. Такие элементы правопонимания, как знания, оценки, могут передаваться другим людям, а исследователь- ученый оставляет после себя еще и письменные представления о праве. Другими словами, образ права, сложившийся в умах наших предшественников и выразившийся в виде той или иной концепции, оказывает заметное влияние на формирование правопонимания у потомков.[XL]

7 . Библиография
1. Алексєєв С.С. Філософія права. – М.: НОРМА, 1999. - 329 с.
2. Алексєєв С.С. Право. Опыт комплексного исследования. - М.: Статут, 1999. - 709 с.
3. Васильев А.М., Кудрявцев В.Н. Право: развитие общего понятия// Сов. Государство и право.– 1985. – № 7.- С. 3-13.
4. Лейст О.Е. Три концепции права// Сов. Держава і право. - 1991. - № 12. – С. 3 – 11.
5. Нерсесянц В.С. Юриспруденція. Введення в курс загальної теорії права і держави. – М.:Норма - Инфра•М., 1999. - 282 с.
6. Теория государства и права: Курс лекций/ Под. ред. Н.І. Матузова , А.В. Малько. – М.:Юрист,1999 – 671 с.
7. Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова – 2ое изд., изменен., доп. - М.:Норма - Инфра•М.,2000. - 595 с.
8. Теория государства и права: Учебник Под.ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова – М.Норама- Инфра М, 1997.- 570 с.
9. Родько Т., Медведева Н., Позитивизм как научное наследие и перспектива развития права в России // ГиП- 2005. - № 3.
10. Муравский А. Актуально правовой аспект правопонимания // ГиП- 2005.- №2
11. Юридический словарь, Москва 2000г.


[I] Теория государства и права/ Учебник под редакцией В.М. Корельского і В.Д. Перевалова. С. 217.
[II] Юридический словарь, Москва 2000г.
[III] Теория государства и права: Курс лекций/ Под. ред. Н.І. Матузова , А.В. Малько. М., 1999. С. 129.
[IV] КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ст. 17, п.2
[V] Теория государства и права: Курс лекций/ Под. ред. Н.І. Матузова , А.В. Малько С. 130.
[VI]Теория государства и права: Учебник / Под ред. Корельского В.М., Перевалова В.Д. 2ое изд., изменен., доп. - М., 2000.С.225.
[VII] Родько Т. Медведева Н. позитивизм как научное наследие и перспектива развития права в России // ГиП 2005. № 3
[VIII] Алексеев С.С. Право. Опыт комплексного исследования. - М., 1999. 709 с.
[IX] Там же С. 163.
[X] Теория государства и права: Курс лекций/ Под. ред. Н.І. Матузова , А.В. Малько. С. 133.
[XI] Родько Т., Медведева Н. позитивизм как научное наследие и перспектива развития права в России. //ГиП- 2005 №3
[XII] Алексеев С.С. Філософія права. М., 1999. С.28-29.
[XIII] Алексеев С.С. Право. Опыт комплексного исследования. C. 163.
[XIV] Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. 595 с.
[XV]Там же. С. 227.
[XVI] Теория государства и права: Курс лекций/ Под. ред. Н.І. Матузова , А.В. Малько. С. 133.
[XVII] Алексеев С.С. Право. Опыт комплексного исследования. С. 164.
[XVIII] Родько Т., Медведева Н. позитивизм как научное наследие и перспектива развития права в России // ГиП- 2005 №3
[XIX] Теория государства и права: Курс лекций/ Под. ред. Н.І. Матузова , А.В. Малько. С. 132.
[XX] Теория государства и права: Курс лекций/ Под. ред. Н.І. Матузова , А.В. Малько. С. 132.
[XXI] Теория государства и права: Курс лекций/ Под. ред. Н.І. Матузова , А.В. Малько. С. 134.
[XXII] Нерсесянц В.С. Юриспруденція. Введення в курс загальної теорії права і держави. М., 1999. С 5 -9.
[XXIII] Теория государства и права: Курс лекций/ Под. ред. Н.І. Матузова , А.В. Малько. С. 136.
[XXIV] Васильев А.М., Кудрявцев В.Н. Право: развитие общего понятия// Сов. Государство и право.– 1985. – № 7.- С. 5
[XXV] Лейст О.Э. Три концепции права// Сов. Держава і право. - 1991. - № 12. - С. 3.
[XXVI] Васильев А.М., Кудрявцев В.Н. Право: развитие общего понятия// Сов. Государство и право.– 1985. – № 7.- С. 5
[XXVII] Лейст О.Э. Три концепции права// Сов. Держава і право. - 1991. - № 12. - С. 4.
[XXVIII] Там же.
[XXIX] Там же.
[XXX] Лейст О.Э. Три концепции права// Сов. Держава і право. - 1991. - № 12. - С. 5.
[XXXI] Васильев А.М., Кудрявцев В.Н. Право: развитие общего понятия// Сов. Государство и право.– 1985. – № 7.- С. 10
[XXXII] Нерсесянц В.С. Юриспруденція. Введення в курс загальної теорії права і держави. С. 4
[XXXIII] Там же.
[XXXIV] Там же.
[XXXV] Там же.
[XXXVI] Муравский В. Актуально правовой аспект правопонимания // ГиП- 2005 №2
[XXXVII] Васильев А.М., Кудрявцев В.Н. Право: развитие общего понятия// Сов. Государство и право.– 1985. – № 7.- С. 10
[XXXVIII] Там же. С. 11
[XXXIX] Лейст О.Э. Три концепции права// Сов. Держава і право. - 1991. - № 12. - С.8.
[XL] Теория государства и права: учебник/ под редакцией В.М. Корельского, В.Д. Перевалова- Инфра- М.- норма, 1997.- 570 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
100.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Роль наукової спадщини Є Д Поливанова у вітчизняній та світовій лінгвістиці
Розуміння права
Філософське розуміння права
Сучасні підходи до розуміння держави і права
Питання розуміння влади держави і права в ранньому християнстві
Психологія в юриспруденції
Інформаційні технології в юриспруденції
Особливості правовідносин юриспруденції
Бази даних в юриспруденції
© Усі права захищені
написати до нас