Розробка та реалізація інвестиційного проекту

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Уральський соціально-економічний інститут
Академії праці і соціальних відносин
Кафедра фінансового менеджменту
Контрольна робота
З дисципліни: Довгострокова фінансова політика
Тема: "Розробка та реалізація інвестиційного проекту"
Виконала: Меньшикова
Марина Вікторівна
Спеціальність: фінанси і
кредит, V курс
Група: ФЗ - 503
Форма навчання: заочна
Челябінськ 2009

Зміст

1. Характеристика підприємства ТОВ "Пекарня". 3
2. Розрахунок інноваційного проекту. 11
Глосарій. 15
Список використаної літератури .. 20

1. Характеристика підприємства ТОВ "Пекарня"

Довгострокова фінансова політика компанії - це система довгострокових цільових установок і способів розвитку фінансів компанії для досягнення її довгострокових цілей. Така політика спрямована на всебічний пошук джерел фінансового забезпечення се розвитку, досягнення високого фінансового потенціалу, що забезпечує довгострокову фінансову стійкість компанії.
У рамках довгострокової політики приймаються рішення про інвестиції в розвиток підприємства, тому важливо знати поточний стан справ на фірмі і беручи за основу йти до впровадження нового у виробництво.
Зупинимося докладніше на характеристиках фінансово-господарської діяльності аналізованого підприємства.
Нові ідеї і сучасний підхід до справ у поєднанні з професіоналізмом та досвідом виробничого персоналу фірми в сфері реалізації деталей та комплектуючих для автомашин дозволили за короткий період часу завоювати довіру партнерів.
Динаміку основних техніко-економічних показників за весь період існування фірми можна представити у вигляді таблиці 1.
За даними таблиці 2. спостерігається поліпшення основних показників діяльності підприємства у динаміки з 2006 по 2008 рік. Дана тенденція зберігається і в поточний момент. Виручка від реалізації зросла в 2008 році в порівнянні з попереднім періодом на 24118600 руб.
На 2590200 крб. зріс прибуток. Відповідно майже на 2% покращився показник рентабельності продажів.
Підприємство ТОВ "Пекарня" представляє собою комерційну організацію, яка займається виробництвом продукції, випічкою хліба. Перед нами стоїть завдання оцінити використання такого найважливішого економічного ресурсу, як капітал.

Таблиця 1.
Динаміка техніко-економічних показників діяльності ТОВ "Пекарня" за період з 2006 по 2008 рр..
Показники
2006
2007
2008
Зміни + / - 2007 до 2006 рр.
Темп росту,%
1
2
3
4
5
6
1. Середньооблікова чисельність працівників, чол.
11
21
48
+ 27
228,57
2. Середньорічна вартість основних фондів, тис. руб.
8342,92
12341,51
26683,44
+ 14341,93
216,21
3. Середньорічна вартість залишків оборотних коштів, тис. руб.
146196,5
208991
440988,5
+ 231997,5
211.01
4. Виручка від реалізації в порівнянних цінах, тис. крб.
55557,34
165925,01
407112,00
+ 241186,99
245,36
5. Витрати на зберігання та реалізацію продукції, тис. руб.
10600,13
22950,47
58251,00
+ 35300,93
253,81
6. Витрати на закупівлю продукції, тис. руб.
38445,87
129421,51
309405,12
+179983,61
239,07
7. Прибуток від реалізації продукції, тис. руб.
6511,34
13553,50
39455,88
+ 25902,38
291,11
8. Витрати на 1 руб. реалізованої продукції, грн. / Руб. (П.5 +6 / п.4)
0,85
0,92
0,90
- 0,02
97,83
9. Фондовіддача на 1 руб. основних фондів, руб. / Руб. (П.4/п.2)
6,66
13,44
15,26
+ 1,82
113,54
10. Фондоозброєність, руб. / Чол. (П.2. / П.1)
758,45
587,69
555,91
- 31,78
94,59
11. Продуктивність праці, руб. / Руб. (П.4. / П.1)
5050,67
7901, 19
8481,50
+ 580,31
107,34
12. Рентабельність продажів,% (п.7/п.4)
11,72
8,17
9,69
+ 1,52
118,60

У якості узагальнюючої характеристики використання господарських засобів підприємства, можна розглядати баланс ТОВ "Пекарня" (Табл.2).
Таблиця 2.
Баланс ТОВ "Пекарня"
Показники
Код
стор
2005
2006
2007
початок
кінець
початок
кінець
початок
кінець
АКТИВ
1. Необоротні активи
Основні засоби
120
0
1256,23
1256,23
8342,92
8342,92
12341,51
Довгострокові фінансові вкладення
140
0
0
0
0
0
0
Разом по розділу 1
190
0
1256,23
1256,23
8342,92
8342,92
12341,51
2. Оборотні активи
Запаси,
в тому числі
210
0
27539,78
27539,78
234025,83
234025,83
357875,23
сировину і матеріали
211
0
1022,00
1022,00
2055,21
2055,21
4654,23
готова продукція
214
0
20833,56
20833,56
146196,50
146196,50
208991,00
Товари відвантажені
215
0
5684,22
5684,22
85774,12
85774,12
102320,00
Витрати майбутніх періодів
216
0
0
0
0
0
0
ПДВ
220
4166,71
4166,71
29239,30
29239,30
41798, 20
Дебіторська заборгованість (платежі більш ніж через рік)
230
0
0
0
14522,32
14522,32
30201,01
Дебіторська заборгованість (платежі протягом року)
240
0
0
0
5444,21
5444,21
4568,65
Грошові кошти
260
0
4000,00
4000,00
20400,00
20400,00
42997,00
Інші оборотні активи
270
0
0
0
0
0
0
Разом по розділу 2
290
0
35706,49
35706,49
282321,66
282321,66
434443,09
БАЛАНС (190 +290)
300
0
39962,72
39962,72
303631,66
303631,66
477440,09
ПАСИВ
3. Капітал і резерви
Статутний капітал
410
0
100,00
100,00
500,00
500,00
500,00
Додатковий капітал
420
0
Резервний капітал
430
0
5000,00
5000,00
10000,00
10000,00
15000,00
Нерозподілений прибуток
470
0
862,72
862,72
3131,66
3131,66
1940,09
Разом по розділу 3
490
0
5962,72
5962,72
13631,66
13631,66
17440,09
4. Довгострокові зобов'язання
Позики і кредити
510
0
10000,00
10000,00
50000,00
50000,00
70000,00
Разом по розділу 4
590
0
10000,00
10000,00
50000,00
50000,00
70000,00
5. Короткострокові зобов'язання
Позики і кредити
610
0
9000,00
9000,00
40000,00
40000,00
50000,00
Кредиторська заборгованість
620
0
15000,00
15000,00
200000,00
200000,00
340000,00
Разом по розділу 5
690
0
24000,00
24000,00
240000,00
240000,00
390000,00
БАЛАНС (490 +590 +690)
700
0
39962,72
39962,72
303631,66
303631,66
477440,09
Оцінимо власний капітал ТОВ "Пекарня". До основних господарським засобів підприємства належать: основні виробничі фонди, невиробничі фонди та матеріальні активи. Основний капітал ТОВ "Пекарня" представлений основними виробничими фондами підприємства.
ТОВ "Пекарня" при організації власної підприємницької діяльності використовує тільки активні основні виробничі фонди. Динаміка основних фондів показує, що за період з 2006 по 2007 рік відбулося значне збільшення основних виробничих фондів - на 48%, це сталося через придбання нових тестомешалок (+51%) і устаткування для складу і торгових приміщень (+52%).
У порівнянні з 2006 роком виробничі оборотні засоби ТОВ "Пекарня" істотно зросли (+103%). Найбільший вплив на таку позитивну динаміку зробило збільшення продажів (+181%).
За останні роки спостерігається позитивна динаміка структури фондів звернення ТОВ "Пекарня". У порівнянні з 2006 роком у 2007 році фонди звернення ТОВ "Пекарня" збільшилися на 43%. Найбільший вплив на позитивну динаміку зробило збільшення грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства (+111%) та розрахунків з дебіторами (+74%).
Джерелами формування власних коштів підприємства виступають: статутний капітал, резервний капітал, додатковий капітал, фонди накопичення, цільові фінансування й надходження, орендні зобов'язання, нерозподілений прибуток і амортизаційні нарахування.
Динаміка джерел власних коштів підприємства представлена ​​в таблиці 3.

Таблиця 3.
Динаміка джерел формування власних коштів ТОВ "Пекарня" за період з 2007 по 2008 рр..
Джерела формування:
2007
2008р.
%
Статутний капітал
500,00
500,00
0
Додатковий капітал
0
0
0
Резервний капітал
10000,00
15000,00
+50
Фонди нагромадження
0
0
0
Цільові фінансування і надходження
0
0
0
Орендні зобов'язання
0
0
0
Нерозподілений прибуток
3131,66
1940,09
-38
Амортизаційні відрахування
0
0
0
Разом:
13631,66
17440,09
+28
Дані таблиці 3 показують, що за останні роки спостерігається збільшення джерел формування власних коштів за рахунок збільшення резервного капіталу (+50%).
Динаміка джерел позикових коштів підприємства представлена ​​в таблиці 5.
Дані, представлені в таблиці, свідчать про позитивну динаміку джерел формування позикових коштів. У 2007 році в порівнянні з 2006 роком залучений капітал збільшився на 41 відсоток. Більшою мірою на зростання залученого капіталу вплинуло збільшення короткострокового позикового капіталу, зокрема зростання кредиторської заборгованості (+ 70%).

Таблиця 4.
Динаміка джерел формування позикових коштів ТОВ "Пекарня" за період з 2007 по 2008 рр..
Джерела формування:
2006
2007
%
Довгостроковий позиковий капітал:
50000,00
70000,00
+40
1. Довгострокові кредити
15000,00
25000,00
+67
2. Довгострокові позики
25000,00
25000,00
0
3. Довгострокова оренда основних фондів
10000,00
20000,00
+100
Короткострокові позикові кошти:
240000,00
390000,00
+63
1. Короткострокові кредити
20000,00
25000,00
+25
2. Короткострокові позики
20000,00
25000,00
+25
3. Аванси покупців і замовників
0
0
0
4. Кредиторська заборгованість
200000,00
340000,00
+70
Разом:
290000,00
410000,00
+41
Фінансово - стійким є таке підприємство, яке за рахунок власних коштів покриває кошти, вкладені в активи (основні засоби, нематеріальні активи, оборотні кошти) і не допускає невиправданої дебіторської та кредиторської заборгованості і розплачується в термін за своїми зобов'язаннями.
Якщо на підприємстві є запас власних коштів, то це характеризує запас стійкості, за тієї умови, що його власні кошти перевищують позикові.
Таким чином, підводячи підсумок оцінці капіталу ТОВ "Пекарня", розрахуємо коефіцієнти фінансової стійкості підприємства:
Коефіцієнт власності (незалежності)
Соб. ср-ва (стр.490) _______ (1)
Кс = Заг. велич. ср-в пр-ку
Особливе значення цей показник має для інвесторів і кредиторів. Середній його показник дорівнює 0,7. Якщо Кс нижче за це значення, то фінансова стійкість ставиться під сумнів.
13631,66 ___
Кс2005 = 303631,66 = 0,05
17440,09 ___
Кс2006 = 477440,09 = 0,04
У нашому випадку, фінансова стійкість підприємства ставиться під сумнів, про що, безсумнівно, має знати керівництво ТОВ "Пекарня".
Розрахуємо коефіцієнт співвідношення позикових і власних засобів або коефіцієнт структури капіталу:
Позика. ср-ва (стр.590 + 690) (2)
Кск = власної. ср-ва (стр.490)
Кск показує скільки позикових коштів припадає на 1 крб. власності. За критичний показник приймають 1 (50х50), а якщо показник менше 1, то фінансова стійкість ставиться під сумнів.
_290000, 00_
Кск 2005 = 13631,66 = 21,27
_460000, 00_
Кск 2006 = 17440,09 = 26,38
У нашому випадку, в 2007 році на 1 крб. власності доводилося 21 руб.27 коп. позикових коштів, у 2008 році цей показник збільшується на 5 руб.11 коп. Можна зробити висновок, що в структурі капіталу ТОВ "Пекарня" переважають на поточний момент позикові кошти й існує тенденція до росту цієї частини капіталу. Необхідно також розуміти, що це робить кампанію фінансово залежною від зовнішніх джерел фінансування та фінансово нестійкою.
Низькі показники коефіцієнта незалежності капіталу, що свідчать про фінансову нестійкості підприємства і залежності від залученого капіталу, величезна кредиторська заборгованість, що збільшується з року в рік - все це змушує задуматися про правильність обраного фінансового курсу.
На завершення хотілося б відзначити, що майже кожне підприємство і, ТОВ "Пекарня" не є винятком, сьогодні має досить типову проблему: проблему нераціонального використання наявних економічних ресурсів.

2. Розрахунок інноваційного проекту

Для того, щоб інвестор міг реально оцінити доцільність вкладення коштів у інвестиційний проект існує робоча методика відбору кращого варіанту вкладень. В її основі лежить попереднє визначення привабливості всіх розглянутих альтернативних варіантів за системою прийнятих для порівняння наступних міжнародних показників:
- Внутрішня норма прибутковості проекту;
- Чистий приведений доход;
- Рентабельність інвестицій;
- Термін окупності інвестицій.
коефіцієнта ефективності проекту).
Керівництво фірми "Пекарня" прийняло рішення про закупівлю нової печі в 2009 році.
Вартість проекту,
тис. руб.
Виручка від реалізації по роках,
тис. руб.
Знос,%
Ціна капіталу,%
Коефіцієнт рентабельності,%
Коефіцієнти дисконтування,%
1
2
3
4
5
R1
R2
10200
4200
7000
8500
7000
9200
20
26
25
26
27
Поточні витрати за роками прогнозуються в перший рік експлуатації 50%, з наступним щорічним їх зростанням на 3%. Ставка податку на прибуток - 24%.
I етап. Розрахунок вихідних даних по роках.
Показники
1
2
3
4
5
Обсяг реалізації
6800
7400
8200
8000
6000
Поточні витрати
3400
3502
3607,06
3715,272
3826,73
Знос
2000
2000
2000
2000
2000
Налогообл. прибуток
1400
1898
2592,94
2284,728
173,27
Податок на прибуток
336
455,52
622,3056
548,3348
41,58481
Чистий прибуток
1064
1442,48
1970,634
1736,393
131,6852
Чисте грошове надходження
3064
3442,48
3970,634
3736,393
2131,685
II етап. Розрахунок аналітичних коефіцієнтів.
а) розрахунок чистого приведеного ефекту за формулою (1):
ЧПЕ = (ЧДП1 * К1 + ЧДП2 * К2 +..) - I, де
ЧДП1, ЧДП2-чисті грошові надходження по роках,
К1, К2 - коефіцієнти дисконтування по роках.
Розрахунок коефіцієнтів дисконтування по роках:
Рік
1
2
3
4
5
Коефіцієнт, Кi
0,840336
0,706165
0,593416
0,498669
0,419049
ЧПЕ = (3064 * 0,840336 + 3442,48 * 0,706165 + 3970,634 * 0,593416 + 3736,393 * 0,498669 + 2131,685 * 2131,685) - 10200 = 118,4894 тис. руб .
б) розрахунок індексу рентабельності за формулою (2):
ЧДП1 * К1 + ЧДП2 * К2 + ... 3064 * 0,840336 + 3442,48 * 0,706165 +
RI = - ----------------------------------------- - = - --- ----------------------------------
I
+ 3970,634 * 0,593416 + 3736,393 * 0,498669 + 2131,685 * 2131,685
-------------------------------------------------- --------------------= 1,011849
10200
в) розрахунок внутрішньої норми прибутку даного проекту за формулою (3):
f (r1)
ВНП = r1 + - --------------------------- - x (r1 - r2), де
f (r1) - f (r2)
r1, r2 - коефіцієнти;
f (r1) - ЧПЕ при коефіцієнті r1;
f (r2) - ЧПЕ при коефіцієнті r2.
У нашій задачі коефіцієнт r1совпадает з коефіцієнтом r, і дорівнює 26%, значить f (r1) дорівнює - 118,4894 тис. руб.
Розрахунок коефіцієнтів дисконтування по роках:
Рік
1
2
3
4
5
Коефіцієнт, Кi
0,706165
0,706165
0,593416
0,498669
0,419049
ЧПЕ = - 292,611 тис. руб.
Отже: f (r1) = 118,4894 тис. руб. f (r2) =- 292,611 тис. руб.
118,4894
ВНП = 26 + - --------------------------- - x (26 - 27) = 18,28822%
118,4894 - (-292,611)
г) розрахунок терміну окупності проекту:
Термін окупності = 3064 + 3442,48 + 3970,634 = 10477,11> 10200,
Термін окупності = 3 роки.
д) розрахунок коефіцієнта ефективності по формулі (4):
ПП середовищ.
КЕФ. = - --------------------- - = 25,3808%
0,5 * I
III етап. Аналіз коефіцієнтів.
а) ЧПЕ = 118,5> 0 - проект прийняти,
б) RI = 1,011849> 1 - проект прийняти,
в) ВНП = 18,3 <26 - проект відкинути,
г) Термін окупності = 3 <5 - проект прийняти,
д) КЕФ. = 25.4> 25 - проект прийняти.
Якщо оцінювати в комплексі, то більшість критеріїв вказують на доцільність придбання нової лінії.

Глосарій

Акціонерне товариство (АТ) - одна з організаційно-правових форм господарювання, при якій капітал формується через розміщення акцій. АТ дозволяє трансформувати грошові заощадження у виробничі інвестиції. Випуск акцій - одна з найбільш ефективних форм мобілізації капіталу. У країнах з розвиненою ринковою економікою АТ - основна організаційно-правова форма функціонування підприємств. У Росії процес перетворення державних підприємств в АТ посилився в 1995-1996 рр..
Акція - цінний папір, що свідчить про внесення паю в капітал акціонерного товариства і дає її власнику право на отримання доходу у вигляді дивіденду.
Амортизаційний фонд - фонд грошових коштів, створюваний на підприємстві за рахунок амортизаційних відрахувань, що включаються до собівартості продукції.
Аудиторський контроль - незалежний позавідомчий фінансовий контроль, що проводиться аудиторською фірмою, що має ліцензію на здійснення аудиторської діяльності. Основне завдання - встановлення достовірності, повноти і реальності бухгалтерської та фінансової звітності та дотримання фінансового законодавства.
Банківський кредит - кредит, що видається у вигляді грошових позик господарським суб'єктам і іншим позичальникам.
Бюджетне планування - централізований розподіл і перерозподіл вартості валового суспільного продукту і національного доходу між ланками фінансової системи на основі загальнонаціональної соціально-економічної програми розвитку країни в процесі складання і виконання бюджетів та позабюджетних фондів різного рівня.
Валютний курс - ціна грошової одиниці однієї країни, виражена в грошових одиницях інших країн чи міжнародних валютних одиницях.
Вексель - боргове зобов'язання, яке дає його власнику право вимагати з особи, яка видала вексель або акцептовавшего його, сплати грошей після закінчення його терміну. Породжується комерційним кредитом. Розрізняють простий і перекладний (тратта) векселя. Простий вексель виписує боржник, а переказний, застосовуваний при кредитуванні зовнішньої торгівлі, - кредитор.
Гроші - особливий товар, стихійно виділився з товарного світу і виконує роль загального еквівалента. Їх сутність виражається у функціях: міри вартості, засоби обігу, засобу накопичення і заощадження, засобу платежу, світових грошей.
Дивіденд - дохід, який виплачується по акціях.
Дисконт - різниця між сумою, позначеної на векселі і виплачується векселедержателю.
Договір страхування - угода (юридична операція) між страхувальником і страховиком, що регулює їх взаємні зобов'язання відповідно до умов конкретного виду страхування. Укладається на основі заяви страхувальника в письмовій формі, в деяких випадках допускається в усній формі, повинен містити необхідні відомості про об'єкт страхування (місцезнаходження, якісні і кількісні характеристики, стан тощо) і згода страховика прийняти ризик на страхування.
Інвестиція - витрати на капітальні вкладення у виробничі та невиробничі фонди. У РФ обсяг інвестицій, особливо централізованих, в умовах переходу на ринкові від носіння значно скоротився. Без різкого збільшення інвестицій неможливо забезпечення економічного зростання. Основні завдання в галузі інвестиційної політики полягають у подальшій децентралізації інвестиційного процесу, підвищення ролі внутрішніх (власних) джерел накопичень підприємств для фінансування їх інвестиційних проектів, значне розширення практики спільного (пайової) державно-комерційного фінансування інвестиційних проектів.
Інвестор - юридична або фізична особа, що вкладає фінансові ресурси в будівництво нових об'єктів, розширення діючих підприємств.
Інфляція - кризовий стан грошової системи, обумовлене диспропорциональностью розвитку суспільного виробництва, що виявляється перш за все в загальному і нерівномірному зростанні цін на товари і послуги, що веде до перерозподілу національного доходу на користь певних соціальних груп. Розрізняють повзучу, галопуючу і гіперінфляцію.
Комерційний банк - установа, що здійснює кредитування господарюючих суб'єктів, приватних осіб та їх розрахунково-касове обслуговування. Здійснює також комісійні - посередницькі операції. Ресурси комерційного банку формуються в основному за рахунок вкладів - депозитів. Існують акціонерні та пайові комерційні банки.
Комерційний кредит - кредит, наданий господарюючими суб'єктами один одного у формі відстрочки платежу. Інструментом такого кредиту є вексель.
Кредит - рух позичкового капіталу, здійснюване на засадах забезпеченості, терміновості, зворотності і платності. Виконує функції перерозподілу коштів між господарськими суб'єктами; сприяє економії витрат обігу; прискорює концентрацію і централізацію капіталу і стимулює науково-технічний прогрес.
Кредитна картка - іменний грошовий документ, випущений кредитною установою, який засвідчує наявність у цій установі рахунку клієнта і дає право на придбання товарів і послуг у роздрібній торговельній мережі без оплати готівкою.
Ліквідність банку - здатність банку своєчасно погашати свої зобов'язання по відношенню до клієнтів. Для забезпечення ліквідності має бути певне співвідношення між структурою активів і пасивів. Співвідношення активів і пасивів балансу за термінами дозволяє до певної міри визначити ступінь стійкості банку.
Податки - частина національного доходу, що мобілізуються в усі ланки бюджетної системи. Це обов'язкові платежі юридичних і фізичних осіб, що надходять державі у заздалегідь встановлених законом розмірах та у визначені терміни.
Оборотні кошти - сукупність грошових коштів, авансованих для створення і використання оборотних виробничих фондів і фондів обігу з метою забезпечення безперервного процесу виробництва і реалізації продукції. Джерелами формування оборотних коштів господарюючого суб'єкта є: прибуток, постійна мінімальна кредиторська заборгованість, банківський і комерційний кредит.
Основні кошти - кошти, інвестовані в основні фонди виробничого та невиробничого призначення.
Прибуток - фінансовий результат діяльності підприємств, що функціонують на засадах комерційного розрахунку. Як економічна категорія являє собою чистий дохід, створений додатковими труднощами.
Самофінансування - використання господарськими суб'єктами на відтворення власних фінансових ресурсів.
Страхування - особлива сфера перерозподільних відносин з приводу формування та використання цільових фондів грошових коштів для захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб та відшкодування їм матеріального збитку при настанні несприятливих явищ і подій.
Фінансова політика - сукупність заходів держави з розробки загальної концепції, основних напрямів, цілей головних завдань використання фінансових відносин, щодо створення фінансового механізму та управління фінансовою діяльністю господарюючих суб'єктів.
Фінансова система - система форм і методів освіти, розподілу і використання фондів грошових коштів держави і підприємств.
Фінансові ресурси - сукупність цільових фондів грошових коштів держави і підприємств. Головною умовою зростання фінансових ресурсів є збільшення національного доходу. Фінансові ресурси країни відбиваються у зведеному фінансовому балансі, що складається Міністерством економіки РФ. Вони включають ресурси державної бюджетної системи, позабюджетних урядових фондів і підприємств різних форм власності (амортизацію і прибуток, що залишається в їх розпорядженні)
Фінансовий менеджмент, або управління фінансами підприємства, означає управління грошовими коштами, фінансовими ресурсами в процесі їх формування, розподілу і використання з метою отримання оптимального кінцевого результату.
Фінансовий ринок - ринок короткострокових, середньострокових і довгострокових кредитів і фондових цінностей, тобто акцій, облігацій та інших видів цінних паперів. Розрізняють первинний і вторинний ринки цінних паперів. На первинному ринку випускаються нові цінні папери, на вторинному ринку відбувається перепродаж раніше випущених цінних паперів.
Фінанси - система економічних відносин, у процесі яких відбувається формування, розподіл і використання централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів з метою виконання функцій і завдань держави і забезпечення умов розширеного відтворення.

Список використаної літератури

1. Бланк І.А. Основи фінансового менеджменту. - Київ: Ніка-Центр, Ельта, 2001
2. Рудик Н.Б. Про одну з причин високої "смертності" компаній та інвестиційних проектів / / Фінансовий менеджмент. - 2007. - № 1. - С.108 -116.
3. Гончаров М.І., Лемзяков Г.А. Консалтинг в антикризовому управління (теорія і практика), М.: Економіка, 2005.
4. Булгаков Ю.В. Діагностика інвестиційного ризику / / Фінансовий менеджмент. - 2006. - № 4. - С.73 - 86.
5. Разгільдеев А.В., Селезньов П. С, Нові підходи до фінансування інноваційної діяльності в Росії / / Фінансовий менеджмент. - 2006. - № 5. - С.127 -137.
6. Фінанси і кредит: навчальний посібник під ред.А.М. Ковальової. - М.: Фінанси і статистика, 2005.
7. Ларін С.М., Богомолова М.В. Основні тенденції інвестиційної діяльності в регіоні: зарубіжний досвід і Російська дійсність / / Менеджмент у Росії і за кордоном. - 2004. - № 5. - С.102 - 104.
8. Первушин В.А. "Управління інноваційними проектами" Компас промислової реструктуризації. № 2, 2003.
9. Інвестиції: навч. / СВ. Валдайцев, П.П. Воробйов та ін; під ред.В. В. Ковальова, В.В. Іванова, В.А. Ляліна; - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2004
10. Токаренко Г.С. Основи ризик-менеджменту в підприємницькій діяльності / / Фінансовий менеджмент. - 2006. - № 1. - С.125 - 134.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Контрольна робота
217.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Реалізація інвестиційного проекту як фактор підвищення фінансової стійкості підприємства
Розробка інвестиційного проекту підприємства
Розробка інвестиційного проекту в екологічному туризмі
Розробка та аналіз фінансового плану інвестиційного проекту
Розробка бізнес плану інвестиційного проекту з виробництва електротехніки
Розробка маркетингового обрунтування інвестиційного проекту для видавництва
Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту ВАТ Мінський ПКТІ
Розробка інвестиційного проекту з будівництва лісопильного заводу в Киренському районі
Розробка інвестиційного проекту ВАТ Завод з виробництва труб великого діаметра
© Усі права захищені
написати до нас