Розробка стратегії рекламної діяльності для ефективного просування товарів ЗАТ Хладопром

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

міністерство освіти і науки Україні

національний технічний університет «Харківський політехнічексій інститут»

Кафедра менеджменту та контролінгу

Курсова робота

на тему: «Розробка стратегії рекламної діяльності для ефективного просування товарів ЗАТ« Хладопром »на ринок»

Виконала:

студентка групи

Харків 2005

Зміст:

Зміст:

ВСТУП

АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКО - ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Аналіз внутрішнього середовища організації

Маркетинговий зріз

Організаційний зріз

Виробничий зріз

Фінансовий зріз

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Аналіз факторів макросередовища

Аналіз факторів мікросередовища

МІСІЯ І ЦІЛІ ОРГНІЗАЦІІ

Місія організації

Цілі організації

АНАЛІЗ СИЛЬНИХ І СЛАБКІ СТОРІН ОРГАНІЗАЦІЇ

Матриця SWOT

ФУНКЦІОНАЛЬНА стретегіі РОЗВИТКУ ЗАТ «Хладопром»

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Додаток А

Додаток Б

Додаток В30

введення

Рекламна стратегія підприємства харчової промисловості є однією з найважливіших складових його успіху. Вона частково формує загальну стратегію організації в значній мірі, забезпечує її обгрунтованість і ефективність. Дієва ненав'язлива і якісна реклама може істотно вплинути на обсяги продажів, залежно від вираженості цих показників - поліпшувати або погіршувати імідж підприємства, від якого залежить його подальший розвиток.

Метою даного курсового проекту, є вироблення рекламної стратегії підприємства ЗАТ «Хладопром». Для цього будуть детально розглянуті різноманітні аспекти діяльності підприємства з урахуванням його основних проблем.

Серед таких проблем можна назвати: впровадження інноваційних технологій, модернізація виробництва, нестабільність в суспільстві, зростання інфляції та посилення конкуренції, а так само низька платоспроможність вітчизняного споживача. Що стосується перших двох основних проблем, то їх можна розглядати двояко: з одного боку, впровадження нових технологій, вдосконалення виробництва - позитивний фактор, що підвищує якість і конкурентоспроможність продукції, що випускається. З дугою ж боку, це тягне за собою великі витрати, які за обставин, що склалися на даний момент в Україну, можуть нести велику частку ризику для організації.

Підприємство ЗАТ «Хладопром» займається виробництвом морозива різних видів, так само здійснює оптову та роздрібну торгівлю своєю продукцією і має власний автомобільний парк зі спеціалізованою перевізної холодильної технікою для здійснення поставок замовникам продукції.

Історія розвитку підприємства починається з 1932 року, коли вперше було почато виробництво морозива в Харкові. У 1946 році було створено підприємство - основний виробник морозива в місті - обласна організація «Укроптмясомолторг». Після здобуття Україною незалежності, у 1992 році ця організація була реорганізована в орендне підприємство з наступним викупом. У 1994 - 1996 роках майно підприємства було викуплено колективом, а підприємство зареєстровано як акціонерне товариство закритого типу «Хладопром».

Виходячи з усього сказаного, підприємству ЗАТ «Хладопром» вкрай необхідно виробити заходи для забезпечення зростання доходу, який би окупав зазначені витрати. У цьому й полягає основна мета даного курсового проекту.

аналіз господарсько - економічної діяльності підприємства

Аналіз внутрішнього середовища організації

Перш за все, слід визначити межі внутрішнього середовища організації. Внутрішнє середовище, перебуваючи в рамках організації, включає в себе кілька зрізів таких, як виробничий, фінансовий, маркетинговий і організаційний.

Розробка рекламної стратегії підприємства в даному курсовому проекті передбачає більш детальний розгляд маркетингового зрізу і його рекламної складової.

Маркетинговий зріз

Аналіз маркетингового зрізу внутрішнього середовища організації ЗАТ «Хладопром» в даному проекті буде охоплювати кілька важливих моментів: ціноутворення продукції підприємства, ринки і канали збуту вироблених товарів, а так само будуть досконально вивчені способи просування товарів на ринок і рекламна діяльність організації в даний момент.

Освіта ціни на продукцію

На жаль, за останні роки в Україні склалася ситуація, що приводить до розвитку виключно цінової конкуренції як на ринках харчової промисловості, так і на інших ринках країни. це пояснюється наявністю проблем, характерних практично для кожного підприємства:

 • Політична, економічна і суспільна нестабільність у державі, обумовлює роботу підприємств виключно в умовах невизначеності.

 • Постійне зростання інфляції в тій чи іншій мірі, що природно призводить до неухильного зростання цін як на закупівельні матеріали, так і на кінцеву продукцію.

 • Обумовлена ​​вищеназваними факторами низька платоспроможність основної маси населення країни.

 • Так само в таких умовах стає все складніше контролювати якість поставляється для виробництва сировини.

Всі ці проблеми необхідно враховувати при проведенні ценообразовательной політики ЗАТ «Хладопром», бо тільки це може забезпечити виживання підприємства в даних умовах.

В якості основного методу утворення ціни на продукцію обраний метод зниження собівартості. Для цього за основу розрахунку береться витрати на виробництво продукції, оплату праці працівників, частка прибутку і інше. Враховуються також ціни, встановлені конкурентами на аналогічну продукцію. Схема утворення ціни представлена ​​в Таблиці 1 і Додатку А у вигляді діаграми.

Таблиця 1. - Освіта ціни на продукцію

Назва статті

Сума, тис. грн., 2004 р.

Сума, тис. грн., 2005 р.

Витрати на сировину

23279.000

29773.700

Витрати на оплату праці

3985.400

4100.200

Соціальні відрахування

1468.800

1558.100

Амортизаційні відрахування

2292.700

2805.700

Інші витрати

705.700

657.900

Собівартість продукції

31731.600

38895.600

Прибуток підприємства

7932,9

9723,9

Ціна на продукцію

39664,5

48619,5

З таблиці видно, що витрати підприємства на сировину за останній рік зросли майже на 6,5 млн грн. Така тенденція характерна не тільки для ЗАТ «Хладопром» і харчової галузі промисловості, а й для виробничої сфери економіки всієї країни. З іншого ж боку зріс показник прибутку підприємства в 2005 році.

Ринки збуту продукції

Слід зазначити, що визначення та розробка ринків збуту продукції підприємства є важливою складовою маркетингової стратегії. Організація повинна постійно контролювати ринок збуту своєї продукції і прагнути до його розширення.

100% продукції підприємства ЗАТ «Хладопром» виробляється і продається в Україну. У загальному обсязі продажів підприємства експорт відсутня. Це зумовлено двома причинами. По-перше в цій організації ніколи не проводився економічний аналіз можливості експортування продукції. По-друге товари, вироблені на підприємстві є швидкопсувними продуктами, що відразу виключає можливість перевезень на далекі відстані.

На даний момент продукція ЗАТ «Хладопром» продається в таких містах та регіонах України: Харків і Харківська область (43%), Луганськ і Луганська область (7%), Донецьк і Донецька область (12%), Дніпропетровськ і Дніпропетровська область (11% ), Полтава та Полтавська область (4%), Суми та Сумська область (3%), Запоріжжя та Запорізька область (6%), Автономна Республіка Крим (7%), місто Київ (7%). Діаграма, наочно зображує сегментацію ринку споживачів продукції ЗАТ «Хладопром», показана в Додатку Б.

Канали збуту продукції

Збут виробленої ЗАТ «Хладопром» продукції проводиться в декількох напрямках. Насамперед підприємства має 4 власних оптових торгових точки, дві з яких знаходяться в місті Харкові та по одній в Донецьку та Дніпропетровську. Крім цього в різних районах Харкова і області розміщено 30 кіосків «Хладик» роздрібної торгівлі для населення. Так само в структурі підприємства є власний автопарк, що забезпечує перевезення товарів по Україні. У більшості названих міст продукція підприємства продається через посередників. На малюнку 1 представлена ​​схема поширення товару.

Малюнок 1.

Схема розповсюдження товарів ЗАТ «Хладопром»

Просування товарів на ринок і реклама

Успішне просування товарів на ринок і розробка ефективної реклами становить основу зростання обсягів продажів. Для ЗАТ «Хладопром» розробка рекламної стратегії зумовлює досягнення цілей організації, будучи основним напрямом стратегічного планування підприємства.

Для просування товарів підприємства на ринок передбачені наступні дії:

 1. Підписання довгострокових договорів з посередниками, що знаходяться в інших містах;

 2. Відкриття нових представництв - оптових торгових точок у регіонах, де є тенденція до збільшення попиту на продукцію підприємства;

 3. Розробка ефективної рекламної стратегії, яка б забезпечила виконання вищеназваних заходів.

Виходячи з поставлених завдань можна визначити найбільш підходящу для підприємства стратегію рекламної діяльності, яка буде полягати в наступному:

 • Продовження робіт з удосконалення етикетки для основних видів продаваного морозива;

 • Розміщення реклами в магазинах, на рекламних щитах і в деяких газетах;

 • Проведення спонсорської та патронатної діяльності в рекламних цілях;

 • Додаток всіх можливих зусиль для формування бренду морозива підприємства «Хладопром»;

 • Участь у міських, обласних і національних ярмарках, конкурсах якості;

В цілому підприємство ЗАТ «Хладопром» повинна проводити активну маркетингову діяльність для виживання на ринку, для розширення своєї частки ринку по даному виду продукції і збільшення обсягів продажів, а так само для досягнення цілей організації.

Організаційний зріз

Організаційна структура підприємства має на увазі під собою сукупність всіх структурних підрозділів підприємства та взаємодія між ними.

Організаційна структура підприємства ЗАТ «Хладопром» складається з найбільш важливих і необхідних елементів, без яких її існування неможливе. ЗАТ «Хладопром» - велике виробничо-торгове підприємство. Для здійснення профільної діяльності підприємство у своєму складі має:

 • Холодильну установку місткістю 16,2 тис. тонн з холодильної та морозильної камерами широкої палітри температурних режимів;

 • Виробничий цех потужністю 25 тонн морозива за зміну;

 • Торгова мережа, що складається з 4 магазинів оптової та дрібнооптової торгівлі та 30 кіосків роздрібної торгівлі «Хладик»;

 • Автомобільний парк, що нараховує 25 автомобілів оснащених місткими холодильними установками різних марок;

Організаційна структура даного підприємства повністю відповідає цілям організації та сприяє його роботі.

Виробничий зріз

Виробництво морозива є досить специфічним видом діяльності. Незважаючи на це підприємство має вже освоєні технології виробництва цього продукту, а так само всі необхідні для цього виробничі потужності.

Більшість видів морозива, виробленого на підприємстві, виготовляється за спеціальними рецептами ексклюзивним, деякі види виробляються за ліцензією. Виробничий цикл цього специфічного виду продукції представлений на малюнку 2.

Малюнок 1. Схема виробничого циклу вироби

Підприємство ЗАТ «Хладопром» проводить наступний асортимент морозива:

 • «Сяйво Харкова»;

 • «Дзеркальний струмінь»;

 • «Харківський сюрприз»;

 • «Улюблене»;

 • «Каштан», пломбір, шоколадний;

 • «Пломбір», ванільне, шоколадне, у вафельних стаканчиках;

 • «Плодово-ягідне», у вафельних стаканчиках.

Надалі підприємство планує модернізувати виробниче обладнання, поповнити парк спеціалізованим автотранспортом, а так само продовжувати роботу над розширенням асортименту нових видів морозива.

Фінансовий зріз

Звіт про фінансову діяльність підприємства ЗАТ «Хладопром» складається відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Підводячи підсумки фінансової діяльності підприємства за 2004 рік можна виділити наступні основні моменти:

 • У 2004 звітному році отримано чистий у розмірі 49567,9 тис. грн.;

 • Собівартість реалізованої продукції склала 31583,7 тис. грн;

 • Прибуток підприємства від операційної діяльності склав 17984,2 тис. грн.

Деяка фінансова стабільність підприємства частково забезпечується відносною стабільністю в галузі.

Загальна сума дебіторської заборгованості збільшилася за 2004 рік у зв'язку з тим, що покупці не можуть вчасно розплатитися за куплені товари. Кредиторська заборгованість у свою чергу носить поточний характер. На розбіжності між сумою витрат на податки і збільшенням розрахункового прибутку на використовувану ставку впливають такі чинники: наявність авансів, різниця податкової бази запасів у порівнянні з їх балансовою вартістю, а так само наявність витрат майбутніх періодів.

аналіз впливу факторів зовнішнього середовища

Зовнішнє середовище організації складається з двох основних сегментів: макро-і мікросередовища. До макросередовищі відносяться фактори, що впливають на організацію побічно. Сюди входять економічна, політико-правова, науково-технічна, демографічна та культурна середовища. Мікросередовище охоплює елементи, що впливають на організацію безпосередньо: постачальники, посередники, клієнти і конкуренти. Аналіз зовнішнього середовища не менш важливий, ніж аналіз внутрішньої, так як всі розглянуті фактори щодо організації взаємопов'язані.

Аналіз факторів макросередовища

Економічне середовище

За роки незалежності в Україні не припиняється нестійке становище, і це стосується всіх сфер життя держави. Ця обставина не оминуло і галузь, в якій працює ЗАТ «Хладопром». В результаті такого становища економіка країни не може досягти стабільності. Політичні зміни сильно впливають на діяльність у всіх сферах. При цьому в країні зростає інфляція що негативно позначається на цінах на закупівельні матеріали (тара, етикетки, сировина для виробництва).

Це так само позначається на платоспроможності населення і зумовлює наявність дебіторської заборгованості. Курс національної валюти так само коливається, що призводить до втрат при продажах на внутрішньому ринку, а так само в сфері цінних паперів підприємства.

Тенденції розвитку ситуації вкрай несприятливі: рівень інфляції в країні за 2005 рік становить приблизно 12%, а в 2006 році, за неофіційними даними, буде рости, крім того за результатами 2005 року і прогнозами на 2006 рік спостерігається надзвичайне зниження темпів зростання валового національного продукту. Все це може справити вкрай негативний вплив на галузь і підприємство.

Політико-правове середовище

Нестабільність в українському суспільстві є основним фактором, що впливає на діяльність підприємства в даний час. Сприятливим моментом є те, що, завдяки існуючому законодавству, виявляється несуттєве податковий тиск на підприємство, а виплати в цій сфері порівнянні з можливостями підприємства.

Важливим є той факт, що суспільство має свідоцтво на знаки для товарів: «Сяйво Харкова» (26328 від 28.03.2002), «Дзеркальний струмінь» (23831 від 31.10.2001), «Харківський сюрприз» (26327 від 28.03.2002), «Улюблене» (27 332 від 05.052001), і ще на кілька видів виробленого морозива.

Політична обстановка в країні істотно впливає на роботу підприємства. Вона робить і непряме, і безпосередній вплив. Непрямий вплив полягає в тому, що через погіршення економічної ситуації в країні, знизилася купівельна спроможність споживача. Пряме виражається в постійній невизначеності в ситуації.

Науково-технічне середовище

Галузь, в якій працює підприємство, зумовлює деяку специфіку науково-технічного середовища щодо підприємства. вона полягає не у винаході промислової продукції, як це прийнято розцінювати, а в розробці нових рецептів приготування харчових продуктів, в даному випадку - морозива. У плани підприємства на наступний рік входить і такий вид діяльності, адже завжди важливо залучати нових споживачів свіжими ідеями.

Демографічна середовище

При оцінці, суттєвості впливу демографічних змін в Україну на ЗАТ «Хладопром», то можна сказати, що це один з важливих факторів, що дозволяє оцінювати можливі обсяги продажів. Це дуже важливо для економічного планування підприємства. Це відбувається тому, що обсяги закупівель посередників напряму залежать від попиту конкретних споживачів.

Аналіз факторів мікросередовища

Постачальники організації

Все сировину, необхідну для виробництва продукції підприємства ЗАТ «Хладопром» є в наявності по всій Україні та в місті Харкові. Основними постачальниками сировини для виробництва продукції є приміські та сільські м'ясомолочні підсобні господарства, що мають сировину за найбільш доступним для підприємства цінами.

З-за великої кількості при малих розмірах таких господарств виникають як проблеми, так і позитивні явища. Найбільш явною такою проблемою є наявність певної різниці в цінах на сировину кожного з них, що ускладнює розрахунки, а так само призводить до деяких втрат, збільшення витрат на закупівлі. Позитивна сторона цього чинника полягає в тому, що підприємство ЗАТ «Хладопром» має широкий вибір постачальників і може змінювати їх, вибираючи найбільш підходящі варіанти. Виходячи з цього керівництво підприємства вважає наявність постійних постачальників не обов'язковим.

При розгляді даного питання виникає питання про якість закуповуваного сировини. Крайня бідність і занедбаність українських сільських підсобних господарств, низький рівень їх технічного оснащення а так само низька кваліфікація їх працівників не можуть не вплинути на якість випускається ними. Тому на підприємстві існує спеціальна лабораторія, яка контролює якість кожної партії закупленої сировини для виробництва.

Посередники організації

Основна частина виробленого в ЗАТ «Хладопром» товару реалізується через власну торговельну мережу в Харкові. Крім цього підприємство укладає договори на постачання з безліччю магазинів Харкова та інших міст. Ці магазини і торгові точки і є основними посередниками реалізаторами продукції підприємства.

Клієнти організації

Основними споживачами продукції підприємства ЗАТ «Хладпром» є населення Харкова і країни. Отже, підприємство повинно орієнтуватися на смаки і потреби масового споживача. Основне місце розташування споживача - Харків та Харківська область, області до неї прилеглі, а так само Запорізька область, Автономна республіка Крим та місто Київ. У подальші плани входить вихід на нові ринки Україна, просуваючись у західному напрямку. Дії у цьому напрямку будуть проводитися насамперед з урахуванням того, що вироблена продукція є швидкопсувної, і необхідно звертати пильну увагу на час перевезення та реалізації товару.

Через складну економічної обстановки на за останнє десятиліття, український споживач досить чутливо реагує на зміни ціни на товари, що виробляються підприємством. Хоча все ж за останні кілька років зміцнилася позитивна тенденція зростання попиту.

Конкуренти організації

Морозиво як товар розрахований на значний обсяг споживання. При цьому, за даними маркетингових досліджень, ємність українського ринку в цій галузі дуже велика. Природно, підприємство ЗАТ «Хладопром» має велику кількість конкурентів. Тим не менш, можна виділити лише деякі з них, як досить потужні і становлять загрозу виживанню підприємства:

 • Фірма «Ласка», м Кіровоград;

 • ТОВ «Ласунка», м Дніпропетровськ;

 • ЗАТ «Геркулес», м. Донецьк;

 • ВАТ «Луганськхолод», м. Луганськ;

 • ВАТ «Житомирський маслозавод», м. Житомир.

«Ласка» - досить-таки відома торгова марка морозива в Україну. Досвід роботи підприємства на українському ринку порівняно не великий, хоча його продукція непогано розрекламована. Основний недолік - наявність однієї з найвищих цін на продукцію.

Підприємство «Ласунка», як і попереднє, забезпечує повномасштабну рекламу виробленої продукції, що володіє досить високою якістю. Серед недоліків можна назвати: так само високу ціну вироблених товарів, і іншого.

ЗАТ «Геркулес» порівняно давно перебуває на ринку морозива, тому накопичений достатній досвід роботи в цій області. Якість продукції досить висока, але ціни на продукцію так само вище ніж в ЗАТ «Хладопром».

ВАТ «Луганськхолод» виробляє порівняно незначний асортимент продукції за цінами, аналогічним досліджуваному підприємству. Основний недолік - відсутність можливості забезпечувати високу якість продукції.

ВАТ «Житомирський маслозавод» виробляє морозиво як побічну продукцію, тому керівництво не виділяє достатньо коштів на залучення саме споживачів.

Таблиця 2 показує вплив дій найбільш значних конкурентів на підприємство ЗАТ «Хладопром».

Таблиця 2 - Опис впливу конкурентів організації.

Вид продукції

Назва конкурента

Ступінь впливуслабке

середнє

сильне

Морозиво

ТОВ "Ласунка" м. Дніпропетровськ


X


Морозиво

ВАТ "Житомирський маслозавод" м. Житомир


X


Морозиво

ЗАТ "Геркулес" м. ДонецькX

Морозиво

ВАТ "Луганськхолод" м. Луганськ


X


Морозиво

Фірма "Ласка" м. Кіровоград

XЗ усього вищесказаного можна зробити висновок про те, що більшість основних конкурентів підприємства ЗАТ «Хладопром» роблять на нього вплив середнього ступеня. На даному етапі можна не побоюватися загрози з боку фірми «Ласка», а найбільшу небезпеку становить донецьке підприємство «Геркулес».

Місія і цілі оргнізаціі

Місія організації

ЗАТ «Хладопром» не відноситься до тих підприємств, де скептично ставляться до формулювання місії організації, тому цьому питанню на певному етапі було приділено особливу увагу.

Місія ЗАТ «Хладопром» сформульована щодо споживача, продукції, галузі, в якій воно працює, основних рецептів і технологій та цінностей, які сповідує організацією:

 • ЗАТ «Хладопром» прагне всіляко полегшити життя своїм споживачам в спекотні літні дні, а так само подарувати незабутні хвилини насолоди смаком у всі пори року, забезпечуючи споживачеві високоякісну з відмінними смаковими характеристиками.

 • Асортимент продукції ЗАТ «Хладопром» може задовольнити будь-які смаки і потреби. Якість продукції забезпечується високою технологічністю виробничого процесу та спеціальною системою контролю. Підприємство не зупиняється на досягнутому в плані якості та асортименту продукції і завжди прагне досягти більшого.

 • ЗАТ «Хладопром» постійно удосконалює своє виробниче обладнання для забезпечення високої технологічності виробництва. Підприємство прагне, вгадуючи бажання своїх споживачів, винаходити все нові й нові рецепти виробництва морозива.

 • ЗАТ «Хладопром» має високо моральну ціннісну орієнтацію, яка і змусила організацію працювати в даній сфері. Основна цінність організації зручність і комфорт життя споживача, які в літні спекотні дні може тільки морозиво. Організація так само враховує той факт, що значну частку споживачів виробленої продукції становлять діти. Підприємство орієнтується також і на їх смаки і потреби, знаючи, що діти - це майбутнє нашої держави.

Місія ЗАТ «Хладопром» в більшості своїх положень спрямована на споживача, заради якого підприємство і організує свою діяльність у даній галузі.

Цілі організації

Враховуючи основні проблеми підприємства ЗАТ «Хладопром», а так само місію організації, сформульовану вище, можна виділити основні цілі організації:

 • Для подолання проблем в технологічній сфері необхідно направити кошти, по-перше, на завершення заміни застарілого обладнання на нове, більш продуктивне і досконале, по-друге, на розробку власними силами нових рецептів і технологій виробництва морозива;

 • Для подолання проблем, пов'язаних з неспроможністю споживача і його поганий поінформованості, планується проведення гнучкої цінової політики, а так само проведення великої рекламної кампанії і наближення підприємства до споживачів за допомогою розширення торгової мережі;

 • Для забезпечення стабільного становища на підприємстві ЗАТ «Хладопром» необхідно підвищити контрольовану частку ринку, що допоможе відмести незначних конкурентів і полегшити боротьбу з сильнішими. При цьому так само необхідно підтримувати позитивний імідж організації, що буде сприяти в деякій мірі сприяти виконанню всіх вищеназваних пунктів.

аналіз сильних і слабких сторін організації

Сильні сторони

Слабкі сторони

 • Висока якість продукції виробленої підприємством ЗАТ «Хладопром»;

 • Порівняно великий асортимент виробленої продукції;

 • Ціни на продукцію підприємства на 15% - 20% нижче ніж у конкурентів;

 • Наявність власного товарного знака та сертифікатів на всю вироблену продукцію;

 • Великий досвід роботи на ринку даної галузі в різних економіко-політичних умовах;

 • Наявність власної торговельної мережі, що складається з точок оптових і дрібнооптових продажів і роздрібних кіосків;

 • Наявність власного автопарку спеціалізованих транспортних засобів, що здійснюють доставку продукції по Харкову та Україні;

 • Майно підприємства не закладено.

 • Сприйнятливість підприємства до зовнішніх впливів і загрозам - в політичній та економічній середовищі;

 • Нестабільність в українському суспільстві в нинішній час;

 • Низька платоспроможність споживачів, безробіття інфляція;

 • Відсутність можливості спрогнозувати якість закуповуваного сировини і використовуваної у виробництві води;

 • Наявність дебіторської заборгованості підприємству;

 • Недолік вільних оборотних фінансових коштів у даний момент;

 • Незадовільний стан навколишнього середовища в державі і в регіоні, так як Харків - найбільших промисловий центр України;

 • Залежність обсягу продукції, що продається від пори року, а так само природних, і кліматичних змін;

Можливості

Небезпеки

 • Можливість виробництва товарів на експорт в країни ближнього зарубіжжя;

 • Можливість розширення торгової мережі ЗАТ «Хладопром»;

 • Можливість повного завантаження виробничих потужностей підприємства;

 • Можливість розширення асортименту продукції за рахунок нових розробок;

 • Модернізація виробництва, впровадження інноваційних технологій в цикл виробництва.

 • Подальша непрогнозована інфляція і коливання курсів національної та іноземної валюти;

 • Подальше посилення конкурентної боротьби серед виробників;

 • Зростання цін на сировину, упаковку, та інші необхідні закуповувані супутні товари може скоротити прибуток і викликати необхідність підвищення цін на продукцію;

Матриця SWOT


Можливості

Небезпеки

Сильні сторони

Висока якість продукції підприємства, великий асортимент, а також те, що ціни на продукцію підприємства на 15% - 20% нижче цін конкурентів, забезпечує стабільність споживчого ринку виробленої підприємством продукції.

Наявність власних точок оптових і дрібнооптових продажів і роздрібних кіосків, стабільної мережі посередників, а так само власного автопарку спеціалізованих транспортних засобів, забезпечує «близькість» підприємства ЗАТ «Хладопром» до своїх споживачів, що дозволяє більш повно задовольняти їхні смаки і потреби.

Наявність власного товарного знака та сертифікація всієї виробленої продукції забезпечують позитивних імідж підприємства, передумови для розвитку бренду «Хладик» і виключають можливість підробки продукції.

Подальша непрогнозована інфляція, коливання курсів національної та іноземної валют, а так само посилення конкурентної боротьби серед виробників можу перешкоджати успішному здійсненню діяльності та виконання планів підприємством.

Необхідність заміни частини застарілого обладнання на нове і закупівлі додаткових спеціалізовані транспортних засобів не дає перерозподілити прибуток на користь проведення рекламної кампанії в потрібному обсязі.

Оскільки якість продукції, що випускається багато в чому залежить від якості закуповуваного сировини і використовуваної води, то цей фактор може чинити негативний вплив при сформованих екологічних умовах в Україну в нинішній час.

Слабкі сторони

Сприйнятливість підприємства до зовнішніх впливів і погроз на різних сферах діяльності може тим чи іншим чином впливати на ситуацію, і цей вплив не завжди буде позитивним.

Низька платоспроможність споживачів Україну та наявність дебіторської заборгованості не дає можливості стабільного зростання прибутку.

Технічне переоснащення складно здійснювати при недоліку вільних оборотних фінансових коштів у даний момент.


Подорожчання сировини, упаковки, і супутніх товарів, приводячи до скорочення прибутку прямо може так само скорочувати її і побічно, відсіваючи безліч споживачів і зменшуючи обсяги продажів.

Істотні коливання обсягу продукції, що продається в залежності від природних, сезонних і кліматичних змін призводить до значних циклічних змін прибутку протягом року і так само ускладнюють прогнозування ситуації.

функціональна стретегіі розвитку ЗАО «Хладопром»

Розробка стратегії рекламної діяльності для ефективної роботи ЗАТ «Хладопром» на період 2006 - 2007 років, яка б стала одним з основних елементів загальної стратегії підприємства є основною метою даного курсового проекту.

В результаті проведеного багатоаспектного аналізу підприємства, пропонується наступна стратегія рекламної діяльності:

 1. Удосконалення дизайну упаковки для основних видів продаваного морозива: повинно проводитися з урахуванням як виду продукту, так і його спрямованості. Необхідно розділити морозиво, спрямоване на продажу виключно для дітей та інші види морозива. Природно упаковка морозива для дітей повинна бути яскравішим і вишуканішим, а для решти видів - більш універсальною. На розробку нових видів упаковки, якою буде займатися спеціальний підрозділ відділу збуту спільно із залученими фахівцями, планується затратити не більше 16,7 тис. грн. Морозиво в новій упаковці надійде в продаж вже влітку 2006 року. Витрати окупляться протягом 2-х років.

 2. Планується розробка та розміщення нової більш привабливою і наочної реклами в магазинах-партнерах підприємства ЗАТ «Хладопром», в транспорті і в деяких газетах. Ці рекламні дії плануються так само на наступне літо і спричинять витрати в розмірі 12,5 тис. грн. Окупиться це протягом року.

 3. Проведення спонсорської та патронатної, приуроченої до різних великим святам таким, як Міжнародні День Дітей 1-го червня, Міжнародні День Молоді 28 червня, День Визволення Харкова 23 серпня і інші, а так само, участь у міських, обласних та загальнодержавних ярмарках і конкурсах якості . На це планується виділити 23,8 тис. грн. прибуток від подібних заходів як правило відразу в кілька разів покриває витрати, тим більше, що у ЗАТ «Хладопром» є досвід такої діяльності.

 4. У ході цього буде формуватися позитивний імідж підприємства і створюватися бренд «Хладик», відомий по всій Україні. Іміджмейкерські операції зажадають 3,2 тис. грн. додатково, їх результат будуть приносити додатковий прибуток протягом подальшого часу.

Крім цього плануються й інші стратегічні заходи для підвищення ефективності роботи підприємства:

 1. Підписання виключно довгострокових договорів з посередниками, що знаходяться в інших містах та регіонах, планується з початку 2006 року і буде проводитися протягом року і після закінчення вже існуючих контрактів;

 2. Відкриття нових представництв - оптових торгових точок у регіонах, де є тенденція до збільшення попиту на продукцію підприємства. Такими регіонами є м. Київ, Автономна Республіка Крим і Запорізька область. У Києві буде відкрито 5 фірмових кіосків і 2 оптових точки, в АР Крим - відповідно 6 і 2, в Запоріжжі і області - 3 і 1. Витрати складуть 43,9 тис. грн. і окупляться за 2 роки.

 3. Розробка стратегії експортування продукції на найближчі 5 років.

Всі ці дії представлені в Таблиці 3.

Таблиця 3. - Графік виконання стратегічних планів ЗАТ «Хладопром»

Заходи

2006

2007

Витрати тис. грн.


I

II

III

IV

I

II

III

IV


A

16,7

B

12,5

C

23,8

D

3,2

E


F


Київ

43,9

АР Крим


Запоріжжя, область


Висновок

Виходячи з обраної тематики курсового проекту проведено аналіз діяльності харківського підприємства харчової галузі промисловості Закритого акціонерного товариства «Хладопром». Досліджено маркетингова, виробнича, фінансова та організаційна сфери діяльності підприємства. Були розраховані основні показники виробництва у відповідних зрізах. Проведено аналіз сильних і слабких сторін, можливостей і небезпек підприємства. Виходячи з результатів цього аналізу була побудована матриця SWOT.

Як підведення підсумків дослідження і як рішення поставлених цілей, сформульована основна функціональна стратегія підприємства, викладена у вигляді послідовних заходів, проведення яких забезпечить ефективне подальший розвиток торговельної діяльності підприємства.

список використаних джерел

 1. Бандурин А. В., Чуб Б. А. Стратегічний менеджмент організації. - М.: Пріор, 2000

 2. Голубков Е. П. Маркетинг. Словник. М.: Економіка, Справа ЛТД, 1994, 405с.

 3. Макаренко М. В., Махалина О. М. Виробничий менеджмент - М.: Пріор, 1998

 4. Менеджмент (конспект лекцій). - М.: Проір-издат, 2004, 160с.

 5. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоурі Ф. Основи менеджменту: Пер. з англ. - М.: Дело, 1992

 6. Морріс Р. Маркетинг: ситуації і приклади. М.: ЮНИТИ, 1994

 7. Управління організацією. Підручник під ред. Поршнева А. Г., Румянцевої З. П., Соломатін Н. А., - М.: інфа-М, 2001, 411с.

 8. Фінансовий звіт про діяльність ЗАТ «Хладопром» від 25.11.2005, www. Tribuna. Net. Ua

Додаток А

Організаційна структура ЗАТ «Хладопром»


Додаток Б

Додаток В

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Курсова
90.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Розробка стратегії мерчендайзингових діяльності для супермаркета для всієї родини г Біробіджана
Розробка рекламної стратегії 2
Розробка рекламної стратегії
Планування та організація рекламної кампанії для просування молодіжного одягу
Розробка стратегії просування соку тогової марки Сандора
Розробка системи засобів просування товарів підприємства на ринку
Розробка заходів щодо рекламної стратегії Прямоточного гідроагрегату
Розробка заходів щодо рекламної стратегії Прямоточного гідроагрегату
Розробка маркетингової стратегії просування нового інтернет-клубу на ринок міста Москви
© Усі права захищені
написати до нас