Розробка системи управлінського обліку в організаціях оптової то

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


3
Введення.
Внутрішня торгівля - одна з найважливіших сфер життєзабезпечення населення. При її посередництві здійснюється ринкове узгодження товарної пропозиції і купівельного попиту. Будучи джерелом надходження грошових коштів, торгівля тим самим формує основи фінансової стабільності держави.
У торгівлі, як ні в одній іншій галузі господарської системи, сформувалося багате конкурентне середовище. Підприємницька та інвестиційна активність у цій сфері найвища. Внутрішня торгівля сьогодні є важливою бюджетоутворюючої галузевої системою.
Перетворення, проведені в торгівлі на шляхах формування вільної господарської ініціативи, не спізняйся позначитися на розвитку споживчого ринку.
Сучасний споживчий ринок відрізняється щодо високою насиченістю. Товарного дефіциту фактично немає. Бюрократична система розподілу товарів повністю замінена відносинами вільної купівлі-продажу. Динамізм об'ємів і структури реалізації товарів і послуг поступово набуває все більш стійкий характер.
Разом з тим позитивні тенденції розвитку внутрішньої торгівлі супроводжуються низка серйозних негативних проявів.
У внутрішній торгівлі зосереджений сьогодні значний обсяг тіньового обороту, розміри якого коливаються в межах 30%. Саме в торгівлі відбувається невиправдане нарощування цін реалізації через зростання звенности товароруху. На споживчому ринку склалася в цілому досить складна система контролю якості і безпеки товарів, яка навіть при зростанні її активності не сприяє забезпеченню небезпеки і якості реалізованих на ринку товарів.
З метою забезпечення позитивного розвитку внутрішнього ринку необхідне рішення наступних завдань:
 1. Забезпечення для абсолютної більшості населення доступності споживчого ринку в цивілізованих формах його організації.
 2. Всемірне забезпечення прав громадян на безпеку та якість товарів.
 3. Формування розвиненої системи товароруху, що створює сприятливі можливості для вітчизняних товаровиробників та сприяє оптимізації на ринку співвідношення вітчизняних та імпортних товарів.
 4. Відновлення фінансового контролю над товарообігом на основі істотного обмеження можливостей для тіньового обороту.
 5. Відновлення оптимального співвідношення магазинних і позамагазинної форм продажу товарів.
 6. Зміцнення нормативно-правової бази розвитку торгівлі.
 7. Відновлення єдиної інформаційної системи внутрішньої торгівлі.
Для стабілізації внутрішнього ринку в даний час є необхідні передумови. Позитивний вплив у цьому відношенні можуть надати конкурентні переваги країни, включаючи потенційно місткий внутрішній ринок, багаті природні ресурси, наявність достатньої робочої сили, в тому числі з високим рівнем кваліфікації, розвинений промисловий потенціал, значні масштаби вільних виробничих потужностей, що дозволяють нарощувати виробництво з відносно низькими витратами.
4
Подальше реформування внутрішньої торгівлі має проводиться на засадах системності організаційних рішень, суворого розмежування предметів ведення з питань торговельного обслуговування між усіма рівнями управління, забезпечення суворої відповідальності державних органів у питаннях контролю якості та безпеки товарів і послуг.
Структура обліку в оптовій торгівлі.
Облік товарів в організаціях торгівлі організовується:
 • У бухгалтерії - по матеріально-відповідальним особам (бригадам) у вартісному виразі;
 • На складах - за найменуваннями, сортами, кількістю та ціною товару у товарних книгах, товарних картках.
Бухгалтер організації зобов'язаний перевіряти своєчасність і повноту оприбуткування товарів, що надійшли, правильність їх списання, а також правильність складання звітів матеріально відповідальними особами.
Під час перевірки звітів матеріально відповідальних осіб бухгалтер зобов'язаний встановити:
 1. справжність документів та правильність записів у звіті, зроблених на підставі доданих документів, а також відповідності дати документів періоду, за який надається звіт;
 2. відповідність в даному звіті залишків товарів і тари на початок звітного періоду залишкам, показаним в попередньому звіті на кінець звітного періоду;
 3. відповідність в звіті залишків товарів і тари на початок звітного періоду фактичних залишків в інвентаризаційних описах на дату проведення інвентаризації;
 4. дати всіх первинних документів, прикладених до звіту, які свідчать, що товари отримані до інвентаризації, а не після інвентаризації;
 5. законність і обгрунтованість господарських операцій (прийом, відпустку, списання товарів тощо);
 6. наявність у документах усіх необхідних реквізитів, підписів матеріально відповідальних осіб, розпорядчих підписів керівника організації на внутрішнє переміщення товарів;
 7. повноту оприбуткування в звітному періоді товарів за виданими довіреностями, оплаченим або прийнятим до оплати документів;
 8. правильність цін на товари, таксування і розрахунків у звіті та доданих до неї документах;
 9. відповідність записів, зроблених матеріально відповідальними особами в картках (книгах) складського обліку з первинними прибутково-видатковими документами;
відповідність суми по внутрішньому переміщенню відпущених товарів і тари тій сумі, яка показана в прибутковій частині товарних звітів інших матеріально відповідальних осіб;
5
 1. відповідність виручки, показаної у видатковій частині товарного (товарно-касового) звіту, сумі, оприбуткованої за касовим звітом (при обліку за продажними цінами).
Якщо при перевірці цін, таксування або розрахунків бухгалтер виявляє помилки, їх виправляють коректурним способом, виправлення завіряють підписом особи, що виявив помилку, а про зміну залишку товарів на кінець звітного періоду доводять до відома матеріально відповідальна особа, яка розписується у кінці звіту, засвідчуючи правильність внесених виправлень і нового залишку товарів.
Бухгалтер зобов'язаний контролювати своєчасність здачі торгової виручки матеріально відповідальною особою у головну касу або банк, перевіряючи дотримання ліміту грошей у касі.
Звіти матеріально відповідальних осіб з прикладеними до них документами повинні бути підібрані й переплетені по їх порядковими номерами. Термін зберігання товарних звітів - три роки. Відповідальність за збереження документів покладається на головного бухгалтера організації.
Вилучення звітів матеріально відповідальних осіб та доданих до них документів на вимогу судово-слідчих та інших органів, які мають таке право, проводиться на підставі письмового запиту і з дозволу керівника організації. Ці документи передаються за актом вилучення з точним перерахуванням основних реквізитів (найменування, дата, номер документа, сума, зазначена в документі і т.д.). З цих документів можуть бути зняті копії.
Продавці дрібнороздрібної торгівлі не складають звіти. Вони зобов'язані щодня здавати в касу організації торгову виручку, а не продані товари повертати до магазину. Продавцям дрібнороздрібної мережі відпустку товарів оформляється витратно-прибутковою накладною, виписують у двох примірниках. Після закінчення робочого дня повернутий товар та суму виручки, підтверджену квитанцією, записують у витратно-прибуткову накладну. Нову партію товару продавцю видають після того, як він розрахувався за раніше отримані товари.
Матеріально відповідальні особи, яка відпустила товари в дрібнороздрібну мережу, включають витратно-прибуткові накладні в товарні звіти і здають в бухгалтерію організації торгівлі, де перевіряється дотримання правил відпуску товарів продавцям, закінченість розрахунків по кожній накладній.
Звіти матеріально відповідальних осіб з прикладеними до них документами служать підставою для відображення в бухгалтерському обліку операцій з надходження та вибуття товарів.
Товари в організаціях торгівлі відображаються за купівельною вартістю або продажними цінами відповідно до обраної облікової політики на рахунку 41 «Товари».
Записи в регістрах бухгалтерського обліку за рахунком 41 ведуть в цілому по звіту матеріально відповідальні особи.
Оборот за дебетом рахунку 41 по кожному рядку облікового регістру повинен дорівнювати загальній сумі приходу товарів у відповідному звіті, оборот по кредиту - загальній сумі витрат товарів у тому ж звіті.
Підсумки записів за рахунком 41 «Товари» підраховуються після закінчення місяці або частіше, якщо доцільно, а потім їх звіряють з відповідними показниками облікових регістрів за іншими рахунками.
6
Кожен обліковий реєстр підписується бухгалтером, його склала, і вказується дата заповнення.
При обліку товарів за продажними цінами різниця між купівельною вартістю і вартістю за продажними цінами відображається в обліку на рахунку 42 «Торгова націнка».
Товари, прийняті на відповідальне зберігання, обліковуються на позабалансовому рахунку 002 «Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання» за цінами, зазначеним у супровідних документах.
Товари, прийняті на комісію, обліковуються на позабалансовому рахунку 004 «Товари, прийняті на комісію» в цінах, передбачених у приймально-здавальних актах.
Товарно-матеріальні цінності, що належать організації, але знаходяться в дорозі, або передані для продажу або віддані в заставу відображаються в обліку в оцінці, передбаченій в договорі.
Оцінка товарів
Відповідно до пункту 13 ПБУ 5 / 01 оцінка товарів може здійснюватися за вартістю їх придбання або за продажною вартістю з окремим обліком націнок (знижок).
При цьому останній метод оцінки в співвідношенні товарів, придбаних і реалізованих в прядці оптової торгівлі, не використовується.
Виходячи з цього в бухгалтерському обліку операції з придбання товарів, призначених для реалізації в порядку оптової торгівлі, відображаються у наступному порядку:
 • дебет рахунку 41 «Товари» кредит рахунків 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», 71 «Розрахунки з підзвітними особами», 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» - вартість придбаних товарів без ПДВ;
 • дебет рахунку 19 «Податок на додану вартість по придбаним цінностям», субрахунок «Податок на додану вартість по придбаних матеріально-виробничих запасів» кредит рахунків 60, 71, 76 - ПДВ з вартості придбаних товарів;
 • дебет рахунків 60, 71, 76 кредит рахунків 51 «Розрахункові рахунки», 52 «Валютні рахунки» - оплата вартості придбаних товарів;
 • дебет рахунку 68 «Розрахунки з податків і зборів», субрахунок «Розрахунки з ПДВ» кредит рахунки 19 - залік сум «вхідного» ПДВ по придбаних товарах.
Слід враховувати, що прийняття до заліку сум «вхідного» ПДВ по придбаних товарах проводиться тільки при виконанні умов, визначених статтею 172 глави 21 НК РФ: товар оплачений, прийнятий до обліку та оформлена продавцем рахунок-фактура.
Формування покупної вартості товарів
Облікова вартість придбаних товарів формується за правилами пунктів 5 і 6 ПБУ 5 / 01. Вартість, за якою товари приймаються до обліку, визначається
7
фактичними витратами, понесеними організацією до постановки їх на облік, що включають:
 • суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю);
 • суми, сплачувані організаціям за інформаційні та консультативні послуги, пов'язані з придбанням товарів;
 • мита;
 • невозмещаемие податки, що сплачуються у зв'язку з придбанням товарів (зокрема, суми податку з продажів);
 • винагороди, що сплачуються посередницькій організації, через яку придбані товари;
 • витрати з утримання заготівельно-складського підрозділу організації, витрати за послуги транспорту по доставці товарів до місця їх використання, якщо вони не включені в ціну товарів, встановлену договором;
 • нараховані відсотки за кредитами, наданими постачальниками (комерційний кредит);
 • нараховані до прийняття до бухгалтерського обліку товарів відсотки за позиковими коштами, якщо вони залучені для придбання товарів (після прийняття товарів на облік нараховані відсотки відносяться відповідно до ПБО 10/99 до операційних витрат, а тому відображаються по рахунку 91 «Інші доходи і витрати» ;
 • витрати по доведенню товарів до стану, в якому вони придатні до використання у запланованих цілях (зокрема, витрати по підробці, сортування, фасування та поліпшення технічних характеристик товарів);
 • інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням товарів.
Не включаються до облікового вартість придбаних товарів суми податку на додану вартість (за винятком випадків, коли організація здійснює діяльність, звільняється від оподаткування ПДВ).
Слід також враховувати, що відповідно до пункту 13 ПБО 5 / 01 витрати по заготівлі та доставці товарів до центральних складів (баз), вироблені до моменту їх передачі в продаж, можуть не включатися в облікову вартість товарів, а відображатися у складі витрат на продаж.
У свою чергу згідно з положеннями ПБО 10/99 та пункту 27 «Методичних рекомендацій про порядок формування показників бухгалтерської звітності організації», затверджених наказом Мінфіну Росії від 28 червня 2000 року № 60н, вироблені транспортні витрати можуть повною мірою ставитися на реалізацію за результатами звітного періоду . Або частина транспортних витрат, що припадає на залишок нереалізованих товарів, може відображатися у складі незавершеного виробництва (витратах звернення) на кінець звітного періоду.
Окремі особливості оцінки товарів при їх придбанні присутні при використанні в розрахунках іноземної валюти, товарообмінних операціях, безоплатне надходження матеріалів, а також при встановленні договірної ціни в сумі, еквівалентній іноземній валюті або умовних грошових одиниць, але оплаті товарів в рублях.
8
Облік придбання товарів за обліковими цінами
 
 
Організації можуть використовувати облікові ціни, які визначаються за результатами аналізу сформованих цін на товари протягом довгострокового періоду часу. При цьому
повинні враховуватися також і можливі зміни на ринку аналогічних товарів, прогнозований відсоток інфляції або зростання курсу іноземної валюти, та інші чинники, здатні істотно вплинути на рівень цін. Тим самим здійснюється максимальне наближення облікових до мінливих протягом окремого періоду часу фактичної собівартості придбаних товарів.
При використанні облікових цін застосовуються рахунки 15 «Заготівля та придбання матеріальних цінностей» і 16 «Відхилення вартості матеріальних цінностей».
Облік придбання товарів за обліковими цінами супроводжується такими записами з обліку:
 • дебет рахунка 15 кредит рахунків 60, 71, 76 - покупна вартість товарів, за якими в організацію надійдуть розрахункові документи постачальників;
 • дебет рахунку 41 кредит рахунка 15 - вартість фактично придбаних товарів за обліковими цінами;
 • дебет рахунку 16 кредит рахунка 15 - сума перевищення фактичної собівартості придбаних товарів над їх облікової ціною;
 • дебет рахунка 15 кредит рахунка 16 - сума перевищення облікової ціни по придбаних товарах над їх фактичною собівартістю.
Залишок по рахунку 15 на кінець звітного періоду показує наявність придбаних товарів в дорозі. За рахунком 16 не повинно бути залишку на кінець звітного періоду, тому що всі накопичені на даному рахунку відхилення списуються (сторнуються - при кредитовому залишку) в дебет рахунку 90 «Продажі» в частині реалізованих товарів.
У бухгалтерському обліку організації відображаються такі записи:
 • дебет рахунка 15 кредит рахунка 60 - 259 4000 руб. - Вартість товарів без урахування ПДВ;
 • дебет рахунки 19 кредит рахунки 60 - 46 692 руб. (259 400 руб. * 18%), - ПДВ з вартості придбаних товарів;
 • дебет рахунка 10 кредит рахунка 15 - 257 920 крб. ((500 од. + 340 од. + 200 од.) * 248 руб.) - вартість фактично поставлених товарів за обліковими цінами;
 • дебет рахунка 15 кредит рахунку 16 - 3 920 крб. ((500 од. * 230 руб. + 340 од. * 250 руб. + 200 од. * 270 крб.) - 257 920 крб.) - Перевищення облікових цін за фактично вступили товарам над їх фактичною собівартістю.
Залишок по рахунку 15 показує собівартість товарів, що знаходяться в дорозі (259 400 руб. + 3 920 крб. - 257 920 крб. = 5 400 руб.), І підлягає списанню за їх фактичним надходженням в організацію.
Кредитовий же залишок по рахунку 16 (3 920 крб.) Показує перевищення вартості придбаних товарів за обліковою ціною над їх фактичною собівартістю, і підлягає списанню на рахунок 90.
Відображення сумових різниць по придбаних товарах
Відповідно до пункту 6 ПБУ 5 / 01 собівартість придбаних організацією
9
товарів визначається з урахуванням сумових різниць, що виникають до прийняття товарів до обліку, в тих випадках, коли їх оплата здійснюється в рублях у сумі, еквівалентній сумі в іноземній валюті (умовних грошових одиницях).
При цьому під сумовий різницею слід розуміти різницю між рубльової оцінкою
фактично проведеної оплати, вираженої в іноземній валюті (умовних грошових одиницях), кредиторської заборгованості з оплати товарів, обчисленої за офіційним чи іншому узгодженим курсом на дату прийняття її до бухгалтерського обліку, і рублевої оцінкою цієї кредиторської заборгованості, обчисленої за офіційним чи іншому узгодженому курсу на дату її погашення.
Виникаючі сумові різниці можуть відображатися як безпосередньо за рахунками обліку придбаних товарів, так і з використанням рахунків 15 і 16.
Приклад:
Організація оптової торгівлі набуває товари за договором, який передбачає їх ціну, виражену в доларах США, а оплату в рублях за офіційним курсом Центробанку Росії на дату платежу. Вартість товару згідно з договором - 24 000 доларів США, у тому числі ПДВ - 4 000 доларів. Курс долара на дату поставки склав 30 руб. 30 коп.
Відображення операцій на рахунках.
Варіант 1. (Без застосування рахунків 15 і 16).
Курс долара на дату оплати склав 30 руб. 50 коп.
У бухгалтерському обліку відображаються такі записи:
 • дебет рахунку 41 кредит рахунки 60 - 606 000 руб. ((24 000 - 4 000) * 30 руб. 30 коп.) - Вартість товарів, що надійшли;
 • дебет рахунки 19 кредит рахунки 60 - 121 200 руб. (4 000 * 30 руб. 30 коп.) - ПДВ з вартості товарів, що надійшли;
 • дебет рахунку 60 кредит рахунки 51 - 732 000 руб. (24 000 * 30 руб. 50 коп.) - Оплата вартості отриманих товарів;
 • дебет рахунку 41 кредит рахунки 60 - 4 000 руб. ((30 руб. 50 коп. - 30 руб. 30 коп.) * 20000 доларів) - збільшення вартості придбаних товарів на виниклу сумову різницю; дебет рахунки 19 кредит рахунки 60 - 800 руб. ((30 руб. 50 коп. - 30 руб. 30коп.) * 4 000 доларів) - збільшення суми «вхідного» ПДВ на виниклу сумову різницю.
 
Варіант 2. (Із застосуванням рахунків 15 і 16).
Курс долара на дату оплати склав 30 руб. 50 коп.
У бухгалтерському обліку відображаються такі записи:
 • дебет рахунка 15 кредит рахунка 60 - 606 000 руб. ((24 000 - 4 000) * 30 руб. 30 коп.) - вартість товарів, що надійшли;
 • дебет рахунки 19 кредит рахунки 60 - 121 200 руб. (4 000 * 30 руб. 30 коп.) - ПДВ з вартості товарів, що надійшли;
 • дебет рахунку 60 кредит рахунки 51 - 732 000 руб. (24000 * 30 руб. 50 коп.) - оплата вартості отриманих товарів;
 • дебет рахунку 41 кредит рахунка 15 - 606 000 руб. - Вартість придбаних товарів за обліковими цінами;
 
 
 
10
 
 • дебет рахунку 16 кредит рахунки 60 - 4 000 руб. ((30 руб. 50 коп - 30 руб. 30 коп.) * 20000 доларів) - відбита позитивна сумова різниця в частині вартості придбаних товарів;
 • дебет рахунки 19 кредит рахунки 60 - 800 руб. ((30 руб. 50 коп. - 30 руб. 30 коп.) * 4000долларов) - позитивна сумова різниця «вхідного» ПДВ.
 
 
Метод оцінки товарів за середньою собівартістю
Метод оцінки товарів за середньою собівартості є традиційним для вітчизняної облікової практики. Протягом звітного місяця товари незалежно від того, за якими цінами вони купувалися, враховуються і списуються на виробництво як правило, за твердим обліковими цінами. В кінці місяця сюди ж списуються відповідна частка відхилень собівартості товарів від вартості їх за обліковими цінами. При цьому робиться розрахунок представлений в таблиці 1
Розрахунок розподілу відхилення фактичної собівартості матеріалів від їх облікової вартості за звітний місяць (грн.)
Таблиця 1
№ п / п
Показник
Вартість матеріалів за обліковими цінами
Відхилення у вартості матеріалів
Фактична собівартість матеріалів (гр. 3 + гр. 4)
1
2
3
4
5
1.
Залишок на початок місяця
7500
500
8000
2.
Надійшло за місяць
42500
2500
45000
3.
Разом
50000
3000
53000
4.
Середній відсоток відхилень,%
-
6
-
5.
Залишок на кінець місяця
2812
168
2980
6.
Списується на виробництво
47188
2832
50020

Оцінка товарів за методом ФІФО
При оцінці товарів за методом ФІФО застосовують правило: першим прийшов, першим
11
пішов. Це означає, що незалежно від того, яка партія товарів відпущена, спочатку списують товари за ціною (собівартості) першої закупленої партії, потім за ціною другій партії і т. д. в порядку черговості, поки не буде отримано загальна кількість відпущених товарів за місяць.
Оцінка товарів за методом ЛІФО
При оцінці товарів за методом ЛІФО застосовують інше правило: останнім прийшов, перший пішов. При цьому методі спочатку списуються товари за собівартістю останньої закупленої партії, потім за ціною попередньої партії і т. д. до витрати загальної кількості.
Приклад оцінки за методами ФІФО і ЛІФО представлений в таблиці 2.
Розрахунок оцінки матеріалів щодо методів ФІФО і ЛІФО за звітний місяць
Таблиця 2
№ п / п
Показник
Кількість одиниць, шт.
Ціна за одиницю, грн
Сума, руб
1
2
3
4
5
1.
Залишок матеріалів на початок місяця
800
10
8000
2.

Надходження матеріалів за місяць:
Перша партія
Друга партія
Третя партія1050
3500
50010
8
1310500
28000
6500
Разом за місяць
5050
-
45000
3.


Витрата матеріалів за місяць:
А) за методом ФІФО:
Перша партія
Друга партія
Третя партія

1850
3500
200

10
8
13

18500
28000
2600

12
№ п / п
Показник
Кількість одиниць, шт.
Ціна за одиницю, грн
Сума, руб
1
2
3
4
5

Разом за місяць
5550
-
49100
Б) за методом ЛІФО:
Перша партія
Друга партія
Третя партія


500
3500
1550


13
8
10


6500
28000
15500
Разом за місяць
5550
-
50000
4
Залишок матеріалів на кінець місяця
А) за методом ФІФО
Б) за методом ЛІФО
300

300
13

10
3900

3000

Примітка: Загальна кількість товарів по підприємству за місяць умовно становить 5550 шт.
 
   Метод ФІФО доцільно використовувати організаціям, які планують здійснення капітальних вкладень за рахунок власних коштів і користуються при цьому відповідними пільгами.
Метод ЛІФО рекомендується використовувати тим організаціям, які мають на меті мінімізувати базу оподаткування по окремим видам податків (податок на прибуток, податок на майно і д.р.).
Облік сум відсотків за позиковими коштами, отриманими для придбання товарів
Згідно з пунктом 6 ПБО 5 / 01 вартість придбаних товарів формується з урахуванням нарахованих до прийняття їх до обліку відсотків за позиковими коштами, залученими саме для придбання товарів. Відсотки, нараховані після прийняття товарів до обліку, відповідно до пункту 11 ПБУ 10/99 відносяться до операційних витрат і обліковуються на рахунку 91 «Інші витрати та доходи».
Облік витрат за відсотками, нарахованими до прийняття товарів до обліку, може бути організований з відображенням безпосередньо на рахунку 41 або ж з використанням рахунків 15 і 16.
   Приклад:
 
Організація оптової торгівлі придбає товари вартістю 480 000 руб.,
 
 
 
13
 
У тому числі ПДВ 18% - 80 000 руб. Для придбання товарів організацією притягнутий короткостроковий кредит у розмірі 500 000 руб. Нараховано відсотків до прийняття товарів до обліку в розмірі 17 000 руб., Після прийняття товарів до обліку - 36 000 руб.
У бухгалтерському обліку відображаються такі записи:
 
 1. З відображенням витрат по сплаті відсотків безпосередньо на рахунках обліку придбаних товарів:
 
 • Дебет рахунки 51 кредит рахунки 66 «Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках" - 500 000 руб. - Сума залученого позики;
 • Дебет рахунку 41 кредит рахунки 60 - 400 000 руб. - Вартість придбаних товарів, без урахування ПДВ;
 • Дебет рахунки 19 кредит рахунки 60 - 80 000 руб. - ПДВ з вартості придбаних товарів;
 • Дебет рахунку 41 кредит рахунка 66 - 17 000 руб. - Сума нарахованих відсотків за користування позики до прийняття товарів до обліку;
 • Дебет рахунку 91 кредит рахунка 66 - 36 000 руб. - Сума нарахованих відсотків за користування позики після прийняття товарів до обліку.
 
 1. З використанням рахунків 15 і 16:
 
 • Дебет рахунки 51 кредит рахунка 66 - 500 000 руб. - Сума залученого позики;
 • Дебет рахунка 15 кредит рахунка 60 - 400000 крб. - Вартість придбаних товарів, без урахування ПДВ;
 • Дебет рахунки 19 кредит рахунки 60 - 80000 руб. - ПДВ з вартості придбаних товарів;
 • Дебет рахунку 41 кредит рахунка 15 - 400000 крб. - Вартість товару за обліковими цінами;
 • Дебет рахунку 16 кредит рахунка 66 - 17000 руб. - Сума нарахованих відсотків за користування позики до прийняття товарів до обліку;
 • Дебет рахунку 91 кредит рахунка 66 - 36000 руб. - Сума нарахованих відсотків за користування позики після прийняття товарів до обліку.
Списання сум, що значаться на рахунку 16, здійснюється на рахунок 90 в частині реалізованих товарів.
 
 
 
Склад бухгалтерської звітності
Бухгалтерська звітність підприємства - це система узагальнення облікових даних.
Основні положення щодо бухгалтерської звітності визначені Федеральним законом РФ від 21 листопада 1996 р. І Положенням ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в РФ, утв. Наказом Мінфіну РФ від 29 липня 1998 р. № 34н.
14
Форми річної та квартальної звітності та порядок їх заповнення затверджуються щорічно Мінфіном РФ з відповідними поясненнями та коментарями МНС Росії.
Організації зобов'язані складати на основі даних синтетичного і аналітичного обліку бухгалтерську звітність.
Бухгалтерська звітність організацій складається з:
 • Бухгалтерського балансу;
 • Звіту про прибутки та збитки;
 • Додатків до них, передбачених нормативними актами;
 • Аудиторського висновку, що підтверджує достовірність бухгалтерської звітності організації, якщо вона у відповідності з федеральним законом підлягає обов'язковому аудиту;
 • Пояснювальної записки.
Бухгалтерська звітність підписується керівником і головним бухгалтером організації.
Бухгалтерська звітність організацій, в яких бухгалтерський облік ведеться централізованою бухгалтерією, спеціалізованою організацією або бухгалтером-спеціалістом, підписується керівником організації, централізованої бухгалтерії або спеціалізованої організації або бухгалтером спеціалістом, який веде бухгалтерський облік.
15
Висновок
Подальше реформування внутрішньої торгівлі має проводиться на засадах системності організаційних рішень, суворого розмежування предметів ведення з питань торговельного обслуговування між усіма рівнями управління, забезпечення суворої відповідальності в питаннях контролю якості та безпеки товарів і послуг.
З цією метою необхідні:
 • Цілеспрямована структурна перебудова на споживчому ринку, здатна забезпечити збалансований розвиток окремих ланок торговельної системи на принципах ринкового різноманіття суб'єктів торговельної діяльності;
 • Стимулювання розвитку інтеграційних процесів у торгівлі;
 • Удосконалення системи державного контролю безпеки і якості товарів і послуг на принципах забезпечення єдності прав і відповідальності, контролюючих органів;
 • Раціоналізація системи державного регулювання торговельної діяльності на принципах безумовного забезпечення верховенства закону;
 • Формування національної моделі механізму захисту внутрішнього ринку в умовах його інтеграції в систему світового товарообміну;
 • Стимулювання переходу на механізм корпоративного управління суб'єктами торгової діяльності, що перешкоджає глибокому майнового розшарування власників та найманих працівників.

16
Література
 
 1. Бухгалтерський облік в оптовій і роздрібній торгівлі. В.В. Бородіна 2003р.
 2. Бухгалтерський облік. В.М. Богаченко, Н.А. Кирилова, М.М. Хахонова 2004р.
 3. Менеджмент. Н.І. Кабушкин. 2004р.
 4. Основи маркетингу В.П. Федько, Н.Г. Федько 2002р.
 5. Управлінський облік постачальницько-оптової діяльності. В. Е. Керімов, А. А. Єпіфанов, П.В. Селіванов, М.С. Крят 2002р.

Московський міський інститут менеджменту
 
Факультет: Бухгалтерський облік
Спеціальність: Бухгалтерський облік,
аналіз і аудит
Дисципліна: Бухгалтерський облік
Управлінський облік
Курс: 1
 
 
 
 
 
 
 
Курсова робота
 
на тему: «Розробка системи управлінського обліку в організаціях оптової торгівлі»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Студентка: Абрамова Н.Д.
Група: МББ - 11 / 4 - С - 1
Науковий керівник:
Гризунова Н.В.
 
 
 
 
 
Москва 2004р.
 
 
Зміст:
 
1. Введення. Стор.3
2. Структура обліку в оптовій торгівлі. Стор.4
3. Оцінка товарів. Стор.6
4. Формування покупної вартості товарів. Стор.6
5. Облік придбан
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
93.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Розробка системи управлінського обліку в організаціях оптової торгівлі
Розробка системи управлінського обліку на підприємстві
Принципи управлінського обліку та їх закріплення в обліковій політиці в організаціях різних галузей
Особливості функціонування системи управлінського обліку Директ
Системи обліку в бюджетних організаціях меморіально ордерна систем
Системи обліку в бюджетних організаціях меморіально-ордерна система
Особливості функціонування системи управлінського обліку Директ-костинг
Впровадження системи управлінського обліку з одночасною легалізацією торгово-імпортного бізнесу
Моделювання процесу підготовки управлінського рішення в організаціях
© Усі права захищені
написати до нас