Розробка політики управління оборотним капіталом

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти і науки Російської Федерації
Федеральне агентство з освіти ГОУ ВПО
«Уральський державний технічний університет - УПІ»
Факультет прискореного навчання
Кафедра «Економіка та організація виробництва»
Оцінка _________________
Члени комісії _________
________________________
Курсовий проект
З дисципліни: Фінансовий менеджмент
На тему: Розробка політики управління оборотним капіталом ВАТ
«Концерн« Калина »
Керівник
доцент, к. е.. н. ________________
Студент
групи ____________ ______________-
· Єкатеринбург 2008

Зміст
ВСТУП
1. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВАТ «Концерн« Калина »
1.1. Розрахунок фінансових коефіцієнтів та їх інтерпретація
1.2. Основні проблеми по вихідної інформації та оцінці
2. РОЗРОБКА політики управління оборотним капіталом
2.1. Зміст політики управління оборотним капіталом
2.2. Аналіз оборотних активів та джерел їх фінансування
2.3. Вибір виду політики управління оборотними активами та джерелами фінансування
2.4. Організаційні аспекти розробки та реалізації
3. ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ
3.1. Прогноз даних бухгалтерського балансу
3.2. Складання прогнозних форм (бухгалтерського балансу, БДС і БРГК)
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП
Особливе значення для формування сучасних менеджерів, що орієнтуються в складній системі ринкових взаємозв'язків, мають значення у галузі ефективного управління фінансами підприємства. Це пояснюється тим, що всі рішення, прийняті на рівні підприємства, в тій чи іншій мірі впливають на його фінансовий стан.
Фінансовий менеджмент - це наука управління фінансами підприємства спрямована на досягнення його стратегічних і тактичних цілей.
В умовах ринкової економіки бухгалтерська звітність господарюючих суб'єктів стає основним засобом комунікації і найважливішим елементом інформаційного забезпечення фінансового аналізу. Будь-яке підприємство в тій чи іншій мірі постійно потребує додаткових джерелах фінансування. Знайти їх можна на ринку капіталів, залучаючи потенційних інвесторів і кредиторів шляхом об'єктивного інформування їх про свою фінансово-господарської діяльності, тобто в основному за допомогою фінансової звітності. Наскільки привабливі опубліковані фінансові результати, що показують поточний і перспективний фінансовий стан підприємства, настільки висока, і можливість отримання додаткових джерел фінансування.
Фінансовий аналіз є істотним елементом фінансового менеджменту і аудиту. Практично всі користувачі фінансових звітів підприємств використовують результати фінансового аналізу для прийняття рішень по оптимізації своїх інтересів.
Власники аналізують фінансові звіти для підвищення прибутковості капіталу, забезпечення стабільності підприємства. Кредитори та інвестори аналізують фінансові звіти, щоб мінімізувати свої ризики за позиками та вкладами.
Курсовий проект грунтується на бухгалтерській звітності підприємства, додаткових даних управлінського обліку, показників розвитку підприємства.
Мета: Розробка політики управління оборотним капіталом ВАТ «Концерн« Калина »
Завдання:
- Вивчити теоретичні основи управління фінансами
- Провести аналіз фінансового стану підприємства
- Виконати прогнозування фінансових показників
Об'єкт дослідження: підприємство ВАТ «Концерн« Калина ».
Предмет дослідження: управління фінансами.

1. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВАТ «ГГГ»
1.1. Розрахунок фінансових коефіцієнтів та їх інтерпретація
Методика аналізу фінансового стану організацій за методичними вказівками ФСФО (Наказ ФСФО РФ № 16) застосовується з метою отримання об'єктивної оцінки їх платоспроможності, фінансової стійкості, ділової та інвестиційної активності, ефективності діяльності наступними користувачами:
Комерційними підприємствами.
Банками.
Аудиторськими компаніями.
Державними підприємствами.
Співробітниками ФСФО Росії - для аналізу фінансового стану організацій при виконанні експертизи та складанні висновків з відповідних питань, проведення моніторингу фінансового стану організацій, здійснення інших функцій ФСФО Росії.
Суть методики
Для проведення аналізу фінансового стану організацій використовуються ряд показників (К1-К23), що характеризують різні аспекти діяльності організації, а саме:
Загальні показники
Показники платоспроможності та фінансової стійкості
Показники ефективності використання оборотного капіталу (ділової активності), прибутковості і фінансового результату (рентабельності)
Показники ефективності використання необоротних капіталу та інвестиційної активності організації
Показники виконання зобов'язань перед бюджетом і державними позабюджетними фондами
В якості вихідних даних використовується інформація з бухгалтерського балансу (Форма № 1), звіту про прибутки і збитки (Форма № 2), а також ряд показників, що вводяться у вихідній таблиці додаткові дані. Застосування методики в Audit Expert полягає у проведенні аналізу на підставі аналітичної таблиці Аналіз за методикою ФСФО (Наказ ФСФО РФ № 16). Використовуються стандартні прийоми фінансового аналізу: горизонтальний і вертикальний аналіз.
Загальні показники:
1. Середньомісячна виручка (К1) розраховується як відношення виручки, отриманої організацією за звітний період, до кількості місяців у звітному періоді:
К1 = Валова виручка організації з оплати / Т,
Де Т - кількість місяців в даному звітному періоді.
К1 2005 = 6339138 / 12 = 528261,50 тис. руб.
К1 2006 = 7165844 / 12 = 597153,70 тис. руб.
2. Частка грошових коштів у виручці (К2) організації розраховується як частка виручки організації, отримана в грошовій формі, по відношенню до загального обсягу виручки:
К2 = Грошові ср-ва у виручці / валова виручка орган. з оплати
3. Середньооблікова чисельність працівників (К3). Даний показник визначається відповідно до представлених організацією відомостями про середньооблікової чисельності працівників та відповідає рядку 850 додатку до бухгалтерського балансу (форма № 5 по ОКУД).
Показники платоспроможності та фінансової стійкості:
4. Ступінь платоспроможності загальна (К4) визначається як частка від ділення суми позикових коштів (зобов'язань) організації на середньомісячну виручку:
К4 = (стр.690 + стр.590) / К1
К4 2006 = (1785712 +472045,5) / 597153,70 = 3,79
5. Коефіцієнт заборгованості за кредитами банків і позикам (К5) обчислюється як частка від ділення суми довгострокових пасивів і короткострокових кредитів банків та позик на середньомісячну виручку:
К5 = (стр.590 + стр.610) / К1
К5 2006 = (472045,5 +836958) / 597153,70 = 2,19
6. Коефіцієнт заборгованості іншим організаціям (К6) обчислюється як частка від ділення суми зобов'язань за термінами «постачальники та підрядники», «векселя до сплати», «заборгованість перед дочірніми і залежними товариствами», «аванси отримані» та «інші кредитори» на середньомісячну виручку. Всі ці рядки пасиву балансу функціонально відносяться до зобов'язань організації перед прямими кредиторами або її контрагентами:
К6 = (стр.621 + стр.622 + стр.623 + стр.627 + стр.628) / К1
К6 2006 = (827178,50 + 60477,50 + 7141) / 597153,70 = 1,50
7. Коефіцієнт заборгованості фіскальної системи (К7) обчислюється як частка від ділення суми зобов'язань по рядках «заборгованість перед державними позабюджетними фондами» та «заборгованість перед бюджетом» на середньомісячну виручку:
К7 = (стр.625 + стр.626) / К1
К7 2006 = 10958,50 / 597153,70 = 0,018
8. Коефіцієнт внутрішнього боргу (К8) обчислюється як частка від ділення суми зобов'язань за термінами «заборгованість перед персоналом організації», «заборгованість учасникам (засновникам) по виплаті доходів», «доходи майбутніх періодів», «резерви майбутніх витрат», «інші короткострокові зобов'язання" на середньомісячну виручку:
К8 = (стр.624 + стр.630 + стор.640 + стр.650 + стр.660) / К1
К8 2006 = (40714,50 + 2257 + 0 + 0 + 0) / 597153,70 = 0,072
9. Ступінь платоспроможності за поточними зобов'язаннями (К9) визначається як відношення поточних позикових коштів (короткострокових зобов'язань) організації до середньомісячної виручки:
К9 = стр.690 / К1
К9 2006 = 178571,20 / 597153,70 = 2,99
10. Коефіцієнт покриття поточних зобов'язань оборотними активами (К10) обчислюється як відношення вартості всіх оборотних коштів у вигляді запасів, дебіторської заборгованості, короткострокових фінансових вкладень, грошових коштів та інших оборотних активів до поточних зобов'язань організації:
К10 = стр.290 / стр.690
К10 2006 = 4620703,50 / 178571,20 = 25,88
11. Власний капітал в обороті (К11) обчислюється як різниця між власним капіталом організації та її позаоборотних активів:
К11 = стр.490 - стр.190
К11 2006 = 4244679 - 1884733 = 2359946 тис. крб.
12. Частка власного капіталу в оборотних коштах (коефіцієнт забезпеченості власними засобами) (К12) розраховується як відношення власних коштів в обороті до всієї величини оборотних коштів:
К12 = (стр.490 - стр.190) / стр.290
К12 2006 = (4244679 - 1884733) / 4620703,50 = 0,51
13. Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності) (К13) обчислюється як частка від ділення власного капіталу на суму активів організації:
К13 = стр.490 / (стр.190 + стр.290)
К13 2006 = 4244679 / (1884733 + 4620703,5) = 0,65
Показники ефективності використання оборотного капіталу (ділової активності), прибутковості і фінансового результату (рентабельності).
14. Коефіцієнт забезпеченості оборотними засобами (К14) обчислюється шляхом ділення оборотних активів організації на середньомісячну виручку і характеризує обсяг оборотних активів, виражений у середньомісячних доходи організації, а також їх оборотність:
К14 = стр.290 / К1
К14 2006 = 4620703,50 / 597153,70 = 7,74
15. Коефіцієнт оборотних коштів у виробництві (К15) обчислюється як відношення вартості оборотних коштів у виробництві до середньомісячної виручки. Оборотні кошти у виробництві визначаються як кошти в запасах з урахуванням ПДВ мінус вартість товарів відвантажених:
К15 = (стор.210 + стр.220) - стор.215 / К1
К15 2006 = (1806154 + 442970,50) - 0 / 597153,70 = 3,77
16. Коефіцієнт оборотних коштів у розрахунках (К16) обчислюється як відношення вартості оборотних коштів за вирахуванням оборотних коштів у виробництві до середньомісячної виручки:
К16 = (стр.290 - стор.210 - стр.220 + стр.215) / К1
К16 2006 = (4620703,50 - 1806154 - 442970,50 + 0) / 597153,70 = 3,97
17. Рентабельність оборотного капіталу (К17) обчислюється як частка від ділення прибутку, що залишається в розпорядженні організації після сплати податків і всіх відрахувань, на суму оборотних коштів:
К17 = стр.190 / стр.290
К17 2006 = 395987 / 4620703,50 = 0,09
18. Рентабельність продажів (К18) обчислюється як частка від ділення прибутку, отриманої в результаті реалізації продукції, на виручку організації за той же період:
К18 = стр.050 / стр.010
К18 2005 = 1019445 / 6339138 = 0,16
К18 2006 = 1352164 / 7165844 = 0,23
19. Середньомісячна виробіток на одного працівника (К19) обчислюється як частка від ділення місячної виручки на середньоспискову чисельність працівників:
К19 = К1 / стр.850
Показники ефективності використання необоротних капіталу та інвестиційної активності організації
20. Ефективність позаоборотних капіталу (фондовіддача) (К20) визначається як відношення середньомісячної виручки до вартості необоротних капіталу.
К20 = ​​К1 / стор.190
К20 2006 = 597153,70 / 1884733 = 0,32
21. Коефіцієнт інвестиційної активності (К21) обчислюється як частка від ділення суми вартості необоротних активів у вигляді незавершеного будівництва, дохідних вкладень в матеріальні цінності і довгострокових фінансових вкладень на загальну вартість необоротних активів:
К21 = (стор.130 + стор.135 + стор.140) / стор.190
К21 2006 = (158495,50 + 0 + 541057,50) / 1884733 = 0,37
Показники використання зобов'язань перед бюджетом і державними позабюджетними фондами.
22. Коефіцієнти використання поточних зобов'язань перед федеральним бюджетом (К22) Пенсійним фондом (К23) та ін обчислюються як відношення величини сплачених податків (внесків) до величини нарахованих податків (внесків) за той самий звітний період:
К22 = податки (внески) уплач. / Податки (внески) начисл.
1.2. Основні проблеми по вихідної інформації та оцінці
У ході аналізу фінансового стану компанії ВАТ «ГГГ» не були розглянуті наступні показники:
- Частка грошових коштів у виручці (К2);
- Середньооблікова чисельність працівників (К3);
- Середньомісячний виробіток на одного працівника (К19);
- Коефіцієнти використання поточних зобов'язань перед бюджетами (К22). тому що не достатньо інформації для розрахунку.
Також недостатньо інформації (даних) для розрахунку показників за 2005рік:
· Ступінь платоспроможності загальна (К4);
· Коефіцієнт заборгованості за кредитами банків і позикам (К5)
· Коефіцієнт заборгованості іншим організаціям (К6);
· Коефіцієнт заборгованості фіскальної системи (К7);
· Коефіцієнт внутрішнього боргу (К8);
· Ступінь платоспроможності за поточними зобов'язаннями (К9);
· Коефіцієнт покриття поточних зобов'язань оборотними активами (К10);
· Власний капітал в обороті (К11);
· Частка власного капіталу в оборотних коштах (К12);
· Коефіцієнт фінансової незалежності (К13);
· Коефіцієнт забезпеченості оборотними засобами (К14);
· Коефіцієнт оборотних коштів у виробництві (К15);
· Коефіцієнт оборотних коштів у розрахунках (К16);
· Рентабельність оборотного капіталу (К17);
· Ефективність позаоборотних капіталу (К20);
· Коефіцієнт інвестиційної активності (К21).
Середньомісячна виручка (К1) обчислюється за валовим виторгом, що включає виручку від реалізації за звітний період (за оплату), ПДВ, акцизи та інші обов'язкові платежі. Середньомісячна виручка у 2005 році склала 528261,50 тис.руб., А в 2006року склала 597153,70 тис.руб. обсяг доходів організації збільшився на 68892,20 тис. крб. і визначається як основний фінансовий ресурс організації, який використовується для здійснення господарської діяльності, в тому числі і для використання зобов'язань перед фіскальною системою держави, іншими організаціями, своїми працівниками.
Ступінь платоспроможності загальна (К4) становить 3,79 і характеризує загальну ситуацію з платоспроможністю організації, обсягами її позикових коштів і строками можливого погашення заборгованості організації перед її кредиторами.
Коефіцієнт заборгованості за кредитами банків і позикам (К5) становив 2,19 це, значить, що підприємство здатне розплачуватися за своїми довгострокових і короткострокових зобов'язаннях із середньомісячної виручки від продажу товарів, продукції, робіт і послуг.
Коефіцієнт заборгованості іншим організаціям (К6) склав 1,50 отже у підприємства є можливість зменшувати кредиторську заборгованість або частково розплатитися з постачальниками та підрядниками, з персоналом організації, з державними позабюджетними фондами з виручки від продажу товарів, продукції, робіт і послуг.
Коефіцієнт заборгованості фіскальної системи (К7) склав 0,018. У підприємства є можливість розплачуватися з іншими кредиторами із середньомісячної виручки.
Коефіцієнт внутрішнього боргу (К8) склав 0,073, підприємство може погашати заборгованість по податках і зборах, і заборгованість перед учасниками (засновниками) по виплаті доходів.
Ступінь платоспроможності загальна і розподіл показника за видом заборгованості являє собою значення зобов'язань, віднесені до середньомісячної виручки організації, і є показниками оборотності по відповідній групі зобов'язань організації. Крім того, ці показники визначають, в які середні терміни організація може розрахуватися зі своїми кредиторами за умови збереження середньомісячної виручки, отриманої в 2006року, якщо не здійснювати жодних поточних витрат, а всю виручку направляти на розрахунки з кредиторами.
Ступінь платоспроможності за поточними зобов'язаннями (К9) склав 2,99 даний показник характеризує ситуацію з поточною платоспроможністю організації, обсягами її короткострокових позикових коштів і строками можливого погашення поточної заборгованості організації перед її кредиторами. При збереженні середньомісячної виручки 597153,70 тис. руб. або збільшення її може призвести до найменших термінів виплати заборгованості кредиторам.
Коефіцієнт покриття поточних зобов'язань оборотними активами (К10) склав 25,88 це, свідчить про те, що 25,88% поточні зобов'язання покриваються оборотними активами компанії. Крім того, показник характеризує платіжні можливості організації за умови погашення всієї дебіторської заборгованості (в тому числі «безповоротній») і реалізації наявних запасів (у тому числі неліквідів).
Власний капітал в обороті (К11) становить 2359946 тис.руб. Наявність власного капіталу в обороті є одним з найважливіших показників фінансової стійкості організації свідчить про те, що всі оборотні кошти організації, а також, частина необоротних активів сформовані за рахунок власних коштів.
Частка власного капіталу в оборотних коштах (К12) становить 0,51. Показник характеризує співвідношення власних і позикових оборотних коштів і визначає ступінь забезпеченості господарської діяльності організації власними оборотними засобами, необхідними для її фінансової стійкості (51%).
Коефіцієнт фінансової незалежності (К13) склав 0,65 це, значить, що 65% активів організації покриваються за рахунок власного капіталу (забезпечуються власними джерелами формування). Частка, що залишилася активів покриваються за рахунок позикових коштів.
Коефіцієнт забезпеченості оборотними засобами (К14) складає 7,74 і оцінює швидкість обіг коштів, вкладених в оборотні активи.
Коефіцієнт оборотних коштів у виробництві (К15) склав 3,77 характеризує оборотність товарно-матеріальних запасів організації і характеризує ефективність виробничої і маркетингової діяльності організації.
Коефіцієнт оборотних коштів у розрахунках (К16) склав 3,97 визначає швидкість обігу оборотних активів організації, що не беруть участь у безпосередньому виробництві. Показник характеризує в першу чергу середні строки розрахунків з організацією за відвантажену, але ще не оплачену продукцію, тобто визначає середні терміни, на які виведені з процесу виробництва оборотні кошти, що знаходяться в розрахунках.
Рентабельність оборотного капіталу (К17) становить 0,09. Даний показник відображає ефективність використання оборотного капіталу організації і визначає 0,09 рублів прибутку, припадає на один рубль, вкладений в оборотні активи.
Рентабельність продажів (К18) становить у 2005році 0,16, а в 2006року збільшилася і склала 0,23. визначає, що 0,23 рублів прибутку отримано організацією в результаті реалізації продукції на один карбованець виручки.
Ефективність позаоборотних капіталу (К20) становить 0,32 це характеризує ефективність використання основних засобів організації, визначаючи, наскільки відповідає загальний обсяг наявних основних засобів масштабом бізнесу організації.
Коефіцієнт інвестиційної активності (К21) складає 0,37 і визначає обсяг коштів, спрямованих організацією на модифікацію та удосконалення власності і на фінансові вкладення в інші організації.

2. РОЗРОБКА політики управління оборотним капіталом
2.1. Зміст політики управління оборотним капіталом
Термин «оборотный капитал» относится к мобильным активам предприятия, которые являются денежными средствами или могут быть обращены в них в течение года или одного производственного цикла. Чистый оборотный капитал определяется как разность между текущими активами (оборотными средствами) и текущими обязательствами (кредиторской задолженностью) и показывает, в каком размере текущие активы покрываются долгосрочными источниками средств. Аналог этого показателя в отечественной практике — величина собственных оборотных средств.
Оборотные средства могут быть охарактеризованы с различных позиций, однако основными характеристиками являются их ликвидность, объем и структура.
В процессе производственной деятельности происходит постоянная трансформация отдельных элементов оборотных средств. Предприятие покупает сырье и материалы, производит продукцию, затем продает ее, как правило, в кредит, в результате образуется дебиторская задолженность, которая через некоторый промежуток времени превращается в денежные средства.
Циркулярная природа текущих активов имеет ключевое значение в управлении оборотным капиталом. Текущие активы различаются по степени ликвидности, т.е. по их способности трансформироваться в денежные средства, обладающие абсолютной ликвидностью. Денежные эквиваленты наиболее близки по степени ликвидности к денежным средствам. Ликвидность дебиторской задолженности уже может ощутимо варьироваться. Наименее ликвидные материально-производственные запасы; из них готовая продукция более ликвидна, чем сырье и материалы.
Целевой установкой политики управления оборотным капиталом является определение объема и структуры текущих активов, источников их покрытия и соотношения между ними, достаточного для обеспечения долгосрочной производственной и эффективной финансовой деятельности предприятия. Взаимосвязь данных факторов и результатных показателей достаточно очевидна. Хроническое неисполнение обязательств перед кредиторами может привести к разрыву экономических связей со всеми вытекающимися последствиями. Такая целевая установка имеет стратегический характер; не менее важным является поддержание оборотных средств в размере, оптимизирующем управление текущей деятельностью.
Политика управления оборотным капиталом должна обеспечить поиск компромисса между риском потери ликвидности и эффективностью работы. Это сводится к решению двух важных задач.
1. Забезпечення платоспроможності. Такое условие отсутствует, если предприятие не в состоянии оплачивать счета, выполнять обязательства и, возможно, объявить о банкротстве. Предприятие, не имеющее достаточного уровня оборотного капитала, может столкнуться с риском неплатежеспособности.
2. Забезпечення прийнятного обсягу, структури і рентабельності активів. Известно, что различные уровни разных текущих активов по-разному воздействуют на прибыль. Например, высокий уровень производственно-материальных запасов потребует соответственно значительных текущих расходов, в то время как широкий ассортимент готовой продукции в дальнейшем может способствовать повышению объемов реализации и увеличению доходов. Каждое решение, связанное с определением уровня денежных средств, дебиторской задолженности и производственных запасов, должно быть рассмотрено как с позиции рентабельности данного вида активов, так и с позиции оптимальной структуры оборотных средств.
Суть политики управления оборотным капиталом состоит в определении достаточного уровня и рациональной структуры текущих активов и в определении величины и структуры источников их финансирования. Можно выделить две основные модели управления оборотными средствами. Агрессивная модель управления текущими активами и пассивами. Предприятие не ставит ограничений в наращивании текущих активов, имеет значительные денежные средства, запасы сырья и готовой продукции, существенную дебиторскую задолженность - в этом случае удельный вес текущих активов в составе всех активов высок, а период оборачиваемости оборотных средств длителен. Такая политика управления текущими активами не может обеспечить повышенную экономическую рентабельность активов, но практически исключает вопрос возрастания риска технической неплатежеспособности. Агрессивной модели управления текущими активами соответствует агрессивная модель управления текущими пассивами, при которой в общей сумме пассивов преобладают краткосрочные кредиты. При этом у предприятия повышается уровень эффекта финансового рычага. Затраты предприятия на выплату процентов по кредитам растут, что снижает рентабельность и создает риск потери ликвидности. Консервативная модель управления текущими активами и пассивами. Предприятие сдерживает рост текущих активов - и тогда удельный вес текущих активов в общей сумме активов низок, а период оборачиваемости оборотных средств краток. Такую политику ведут предприятия либо в условиях достаточной определенности ситуации, когда объем продаж, сроки поступлений и платежей, необходимый объем запасов и точное время их потребления и т.д. известны заранее, либо при необходимости строгой экономии. Такая политика управления текущими активами обеспечивает высокую экономическую рентабельность активов, но несет в себе повышенный риск возникновения технической неплатежеспособности в случае непредвиденных ситуаций при реализации.

2.2. Анализ оборотных активов и источников их финансирования
Таблица 1 - Темпы изменения средней величины ОбА, выручки, от продажи продукции, активов.
Picture false
Таблица 2 - Темпы изменения средней величины отдельных элементов активов.
Picture false
Таблица 3 - Оборачиваемость (Ко, период оборота).
Picture false
Таблица 4 - Оценка продолжительности циклов.
Picture false
Таблица 5 - Рентабельность оборотных активов
Picture false
Таблица 6 - Показатели финансирования Об.А
Picture false
Таблица 7 - Плановые показатели по управлению оборотным капиталом
Picture false

2.3. Выбор вида политики управления оборотными активами и источниками финансирования
Суть политики управления оборотным капиталом состоит в определении достаточного уровня и рациональной структуры текущих активов и в определении величины и структуры источников их финансирования. Можно выделить три основных модели управления оборотными активами. Агрессивная модель управления текущими активами и пассивами. Консервативная модель управления текущими активами и пассивами. Умеренная модель к формированию оборотных активов направлена на обеспечение полного удовлетворения текущей потребности во всех их видах и создание нормальных страховых их. Для предприятия больше подходит агрессивная модель управления текущими активами и пассивами, так как предприятие не ставит ограничений в наращивании текущих активов, имеет значительные денежные средства (53,45), запасы сырья (26,43%) и готовой продукции (85,15%), существенную дебиторскую задолженность (16,19%) - в этом случае удельный вес текущих активов в составе всех активов высок и составляет 71,03%, а период оборачиваемости оборотных средств длителен. Такая политика управления текущими активами не может обеспечить повышенную экономическую рентабельность активов, но практически исключает вопрос возрастания риска технической неплатежеспособности. Агрессивной модели управления текущими активами соответствует агрессивная модель управления текущими пассивами, при которой в общей сумме пассивов преобладают краткосрочные кредиты. При этом у предприятия повышается уровень эффекта финансового рычага. Затраты предприятия на выплату процентов по кредитам растут, что снижает рентабельность и создает риск потери ликвидности.
Операційний цикл представляє собою період повного обороту всієї суми оборотних активів, у процесі, якого відбувається зміна окремих їх видів. Он характеризует промежуток времени между приобретением производственных запасов и получением денежных средств от реализации, произведенной из них продукции. Важнейшей характеристикой операционного цикла, существенно влияющей на объем, структуру и эффективность использования оборотных активов, является его продолжительность (232дн.). Вона включає період часу від моменту витрачання підприємством грошових коштів на придбання вхідних запасів матеріальних оборотних активів до надходження грошей від дебіторів за реалізовану їм продукцію. В процессе управления оборотными активами в рамках операционного цикла выделяют две основные его составляющие это продолжительность производственно – сбытового и продолжительность финансового циклов. Продолжительность производственно – сбытового цикла 91дн. характеризует период полного оборота материальных элементов оборотных активов, используемых для обслуживания производственного процесса, начиная с момента поступления сырья, материалов, полуфабрикатов на предприятие и заканчивая моментом отгрузки изготовленной из них готовой продукции покупателям. Продолжительность финансового цикла (цикл денежного оборота) в 2006году составила 29дн. это период времени между началом оплаты поставщикам полученных от них сырья и материалов (погашение кредиторской задолженности) и началом поступления денежных средств от покупателей за поставленную им продукцию (погашение дебиторской задолженности).
Рентабельность оборотного капитала за 2006год составила, 0,13 показывает эффективность использования оборотного капитала. Оборачиваемость оборотного капитала в 2006году по сравнению с 2005годом уменьшилась и составила, 1,55 показывает, что скорость оборота материальных и денежных ресурсов компании снизилась. Рентабельность продаж показывает, что 0,09 прибыли приходится на 1 рубль продукции. Собственные оборотные средства за 2006год составили 2359946,00 руб. – норматив для обеспечения постоянной минимальной потребности в ресурсах. Чистый оборотный капитал составил в 2006году 2834991,50руб. означает, что предприятие способно расплачиваться по своим текущим обязательствам. Текущие финансовые потребности показывают, что 3540157,5тыс. руб. денежных средств достаточно предприятию, что бы расплатиться с кредиторами. Сравнить достаточность финансовых средств инвестируемых в оборотные активы нет возможности, так как нет данных для сравнения. Оборачиваемость запасов в 2006году составила 3,97 и показывает, насколько компания может распоряжаться товарно-материальными запасами.
2.4. Организационные аспекты разработки и реализации
Большое влияние на оборачиваемость капитала, вложенного в оборотные активы, а следовательно, и на финансовое состояние предприятия оказывает увеличение или уменьшение дебиторской задолженности. Искусство управления дебиторской задолженностью заключается в оптимизации ее общего размера и обеспечение своевременной инкассации.
Резкое увеличение дебиторской задолженности и ее доли в оборотных активах может свидетельствовать о неосмотрительной кредитной политике по отношению к покупателям либо об увеличении объема продаж, либо неплатежеспособности и банкротстве части покупателей. Дебиторская задолженность может уменьшиться, с одной стороны, за счет ускорения расчетов, а с другой из-за сокращения отгрузки продукции покупателям. Предприятие всегда заинтересовано в сокращении сроков погашения причитающихся ему платежей.
В целом дебиторская задолженность на предприятии складывается благополучно. Но, несмотря на это руководству необходимо провести следующие мероприятия: следует вести постоянный контроль за состоянием расчетов с покупателями; с целью снижения риска неуплаты одним или несколькими крупными покупателями, следует иметь по возможности широкий круг потребителей; следует использовать опыт успешных предприятий по предоставлению скидок в случае досрочной оплаты товаров, начислению кредитных процентов в случае задержки оплаты.
Большое влияние на финансовое состояние предприятия и его производственные результаты оказывает состояние производственных запасов. Большой удельный вес в оборотных активах занимают товарные запасы. Это связано с ростом конкуренции, потерей рынков сбыта, снижением спроса из-за низкой покупательной способности субъектов хозяйствования и населения.
Управление оборотными средствами имеет большое значение и относится к текущему финансовому планированию. На предприятии при управлении оборотными активами устанавливается их минимальная сумма, которая постоянно необходима предприятию для работы.
Управление запасами имеет огромное значение, как в техническом, так и в финансовом аспекте.

3. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ
3.1. Прогноз данных бухгалтерского баланса
Таблица 8 – Определение планового размера запасов материалов
Picture false
По данным прогноза бухгалтерского баланса ежегодный объем продаж увеличится на 25%. Оборачиваемость оборотных активов сократится на 5 дней, что приведёт к увеличению прибыли. Рентабельность продаж по прибыли от продаж (абсолютное изменение показателя) увеличится на 3%. Материальные затраты в расходах увеличатся на 25% это приведёт к увеличению выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг.

3.2. Составление прогнозных форм (бухгалтерского баланса, БДР и БДДС)
Таблица 9 -
Picture false

ВИСНОВОК
Курсовой проект основывается на бухгалтерской отчетности предприятия, дополнительных данных управленческого учета, показателей развития предприятия. Мета даного курсового проекту полягала в розробки фінансової політики підприємства, а також основними завданнями було вивчення теоретичних основ управління фінансами, був проведений аналіз фінансового стану підприємства і виконання прогнозних фінансових показників.
Для предприятия ООО Концерн «Калина» больше подходит агрессивная модель управления текущими активами и пассивами, так как предприятие не ставит ограничений в наращивании текущих активов, имеет значительные денежные средства (53,45), запасы сырья (26,43%) и готовой продукции (85,15%), существенную дебиторскую задолженность (16,19%) - в этом случае удельный вес текущих активов в составе всех активов высок и составляет 71,03%, а период оборачиваемости оборотных средств длителен. Такая политика управления текущими активами не может обеспечить повышенную экономическую рентабельность активов, но практически исключает вопрос возрастания риска технической неплатежеспособности. Агрессивной модели управления текущими активами соответствует агрессивная модель управления текущими пассивами, при которой в общей сумме пассивов преобладают краткосрочные кредиты. При этом у предприятия повышается уровень эффекта финансового рычага. Затраты предприятия на выплату процентов по кредитам растут, что снижает рентабельность и создает риск потери ликвидности.
Операційний цикл представляє собою період повного обороту всієї суми оборотних активів, у процесі, якого відбувається зміна окремих їх видів. Важнейшей характеристикой операционного цикла, существенно влияющей на объем, структуру и эффективность использования оборотных активов, является его продолжительность (232дн.). Вона включає період часу від моменту витрачання підприємством грошових коштів на придбання вхідних запасів матеріальних оборотних активів до надходження грошей від дебіторів за реалізовану їм продукцію. В процессе управления оборотными активами в рамках операционного цикла выделяют две основные его составляющие это продолжительность производственно – сбытового и продолжительность финансового циклов. Продолжительность производственно – сбытового цикла 91дн. характеризует период полного оборота материальных элементов оборотных активов, используемых для обслуживания производственного процесса, начиная с момента поступления сырья, материалов, полуфабрикатов на предприятие и заканчивая моментом отгрузки изготовленной из них готовой продукции покупателям. Продолжительность финансового цикла (цикл денежного оборота) в 2006году составила 29дн. это период времени между началом оплаты поставщикам полученных от них сырья и материалов (погашение кредиторской задолженности) и началом поступления денежных средств от покупателей за поставленную им продукцию (погашение дебиторской задолженности).
Рентабельность оборотного капитала за 2006год составила, 0,13 показывает эффективность использования оборотного капитала. Оборачиваемость оборотного капитала в 2006году по сравнению с 2005годом уменьшилась и составила, 1,55 показывает, что скорость оборота материальных и денежных ресурсов компании снизилась. Рентабельность продаж показывает, что 0,09 прибыли приходится на 1 рубль продукции. Собственные оборотные средства за 2006год составили 2359946,00 руб. – норматив для обеспечения постоянной минимальной потребности в ресурсах. Чистый оборотный капитал составил в 2006году 2834991,50руб. означает, что предприятие способно расплачиваться по своим текущим обязательствам. Текущие финансовые потребности показывают, что 3540157,5 руб. денежных средств достаточно предприятию, что бы расплатиться с кредиторами. Сравнить достаточность финансовых средств инвестируемых в оборотные активы нет возможности, так как нет данных для сравнения. Оборачиваемость запасов в 2006году составила 3,97 и показывает, насколько компания может распоряжаться товарно-материальными запасами.
В целом дебиторская задолженность на предприятии складывается благополучно. Но, несмотря на это руководству необходимо провести следующие мероприятия: следует вести постоянный контроль за состоянием расчетов с покупателями; с целью снижения риска неуплаты одним или несколькими крупными покупателями, следует иметь по возможности широкий круг потребителей; следует использовать опыт успешных предприятий по предоставлению скидок в случае досрочной оплаты товаров, начислению кредитных процентов в случае задержки оплаты.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бланк І.А. Основи фінансового менеджменту: 2 т. К.: Ніка-Центр, 2004. Т.1. 592 с. Т.2. 512 с.
2. Ковальов В.В. Введення у фінансовий менеджмент. М.: Фінанси і статистика, 2005. 768 c.
3. Незамайкін В.М., Юрзінова І.Л. Фінанси організації: менеджмент і аналіз: навчальний посібник.-2-е вид. Перераб. І доп .- М.: Ексмо, 2005.-512с.
4. Фінансовий менеджмент: теорія і практика: Підручник / За ред. Є.С. Стоянової .- 5 - е вид., Перераб. і доп. М.: Изд-во «Перспектива», 2005. 656 c.
5. Управління фінансами підприємства. Завдання і ділові ситуації з дисципліни «Фінансовий менеджмент» / Гузанова Н. В. Єкатеринбург: ГОУ ВПО «УГТУ-УПІ», 2006.-98c.
6. Управління рухом грошових коштів. Методичні вказівки з дисципліни «Фінансовий менеджмент» / Гузанова Н. В. Єкатеринбург: ГОУ ВПО «УГТУ-УПІ», 2006.-66c.
7. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності: 5-е вид. Мн.: ТОВ «Нове знання», 2004. 688 с.
8. Фінансовий менеджмент. Керівництво з техніки ефективного менеджменту. CARANA Corporation. M.1998. 290 c.
9. Теплова Т.В. Фінансовий менеджмент: управління капіталом та інвестиціями: Підручник для вузів. - М.: ГУ ВШЕ, 2000. 504с.
10. Карлін Т.Р., Маклін А.Р. Аналіз фінансових звітів (на основі GAAP): Підручник. М.: інфа-М, 2000. 448 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Курсова
81.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Управління оборотним капіталом 2
Управління оборотним капіталом 2
Управління оборотним капіталом 6
Управління оборотним капіталом
Аналіз управління оборотним капіталом
Моделі управління оборотним капіталом
Управління оборотним капіталом підприємства
Управління оборотним капіталом і товарними запасами
Управління оборотним капіталом та запасами підприємства
© Усі права захищені
написати до нас