Розробка об`єктно-орієнтованої моделі інформаційної системи навчальної бібліотеки

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

Ставропольський технологічний інститут сервісу

(Філія)

Південно - Російського державного університету економіки і сервісу

Кафедра

Робота допущена до захисту

_________________________

(Підпис, дата)

Курсова робота

тема______________________________________________________________

по дисциплине_____________________________________________________

Розробив _____________________________________________________

(Підпис) (ініціали, прізвище)

группа___________________

ОЦІНКА

Руководитель_____________________________________________________

(Підпис, вчений ступінь, звання) (ініціали, прізвище)

Члени комісії

______________________________________________________________

(Підпис, вчений ступінь, звання) (ініціали, прізвище)

____________________________ __________________

(Підпис, вчений ступінь, звання) (ініціали, прізвище)

Ставрополь_____

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

Ставропольський технологічний інститут сервісу (філія)

Південно - Російського державного університету економіки і сервісу

Факультет

Кафедра

ЗАВДАННЯ

на курсову роботу з дисципліни

для студента (ки) «____» курса_____________группи

_____________________________________________________________

(Прізвище, ім'я, по батькові)

Тема__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Термін виконання

Вихідні дані та основні експлуатаційні вимоги ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗМІСТ

Введення

1 Коротка характеристика предметної області

1.1 Загальна характеристика навчальної бібліотеки як об'єкта господарської діяльності

1.2 Обгрунтування актуальності розробки об'єктно-орієнтованої моделі інформаційної системи для навчальної бібліотеки

1.3 Формулювання завдань проектування

2 Створення діаграми варіантів використання

3 Створення діаграми послідовності

4 Створення кооперативної діаграми

5 Створення діаграми класів

6 Додавання деталей до описів операцій та визначення атрибутів класів. Додавання зв'язків між класами

7 Створення діаграми станів і діаграми компонентів

7.1 Створення діаграми станів

7.2 Створення діаграми компонентів

8 Генерація програмного коду З

Висновок

Бібліографічний список

Додаток А

Додаток Б

Додаток В

Додаток Г

Додаток Д

Додаток Е

Введення

Мета курсової роботи є закріплення теоретичного матеріалу дисципліни «Проектування інформаційних систем», а також придбання навичок практичного об'єктно-орієнтованого проектування інформаційних систем у середовищі Rational Rose.

Rational Rose - популярний засіб візуального моделювання об'єктно-орієнтованих інформаційних систем компанії Rational Software Corp. Робота продукту заснована на універсальній мові моделювання UML (Universal Modeling Language). Завдяки унікальному мови моделювання, Rational Rose здатний вирішувати практично будь-які завдання в проектуванні інформаційних систем: від аналізу бізнес процесів до кодогенераціі певною мовою програмування. Тільки Rational Rose дозволяє розробляти як високорівневі, так і низькорівневі моделі, здійснюючи тим самим або абстрактне проектування, або логічне. Rational Rose має весь необхідний набір візуальних засобів проектування і допомагає вирішувати проблеми з кодогенераціі певною мовою програмування. Rational Rose здійснює такі підходи, як пряме і зворотне проектування, а так само Round Trip Engineering [1].

Результатом виконання комплексу наукових, проектних, технічних робіт та організаційних заходів щодо впровадження в усі види бібліотечної діяльності сучасних інформаційних технологій, заснованих на використанні засобів обчислювальної техніки і зв'язку є створення автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи (АБІС), бібліографічного банку даних або електронної бібліотеки (ЕБ ). На робочі місця співробітників бібліотеки встановлюються комп'ютери, тобто створюються автоматизовані робочі місця бібліотекарів (АРМ бібліотекаря).

Основні цілі автоматизації бібліотеки:

 • підвищення якості обслуговування читачів (користувачів), включаючи розширення складу надаються їм послуг і наданої літератури;

 • створення більш комфортних умов роботи користувачів і персоналу бібліотеки;

 • підвищення доступності та збереження фондів;

 • звільнення співробітників від рутинних робіт, пов'язаних з підготовкою каталожних картотек, бібліографічних списків і т.п.

Автоматизація технологічних процесів у бібліотеці покликана забезпечити такі можливості:

 • одноразовий введення даних та багатоцільове їх використання для пошуку документів, друку підібраної інформації;

 • багатоаспектний пошук даних за різними ознаками і їх поєднаннями без формування додаткових карток, покажчиків;

 • автоматизований облік і ведення статистики по всіх процесів.

Пояснювальна записка містить опис предметної області, а також наведені й описані діаграми, використовувані для моделювання інформаційної системи навчальної бібліотеки.

1. Коротка характеристика предметної області

1.1 Загальна характеристика навчальної бібліотеки як об'єкта господарської діяльності

Бібліотечний фонд - це сукупність наявних у бібліотеці творів друку та інших матеріалів, які надаються на тих чи інших умовах у користування читачів.

До складу бібліотечного фонду навчальної бібліотеки входять як книги художнього характеру, так і загальноосвітні підручники, і підручники з професійної підготовки.

Облік бібліотечного фонду - це прийом надійшли до бібліотеки видань, запис прибулих і виключення з тих чи інших причин непридатних для читачів видань у документах бібліотеки, які дають точні відомості про готівковому склад фонду та допомагають забезпечити його збереження.

Відомості про фонд дають можливість встановити такі показники роботи, як книгозабезпеченість (для цього кількість книг у фонді ділять на число читачів у бібліотеці). Всі ці дані в свою чергу впливають на планування роботи бібліотеки.

Жодна книга не може бути прийнята до бібліотеки без супровідного документа, а також виключена з бібліотеки без акту з обгрунтуванням причини, по якій книга вибуває з фонду, інакше кажучи, рух фонду має бути документовано.

У навчальній бібліотеці застосовується індивідуальний облік - облік кожного примірника книги.

Кожній книзі, що підлягає індивідуальному обліку, присвоюється інвентарний номер. Якщо книга вибуває з бібліотеки, даний інвентарний номер ніколи жодному іншому виданню не дається.

За інвентарній книзі встановлюють ціну книжки, наводять довідку про час її придбання. Крім того, по ній можна дізнатися, чи є книга в бібліотеці або вже списана, коли, а це, у свою чергу, дає можливість встановити, з якої причини вибула книга.

Причин, що викликають виключення літератури з бібліотеки, кілька: частина книг, що прослужив певний термін, зношується, і їх виключають по старості; іноді читачі не повертають взяті в бібліотеці книги; так само книга може бути втрачена читачем; деякі книги застарівають за своїм змістом; по причини не відповідності профілю; або вибувають з бібліотеці з «невідомим» причин [2].

В кінці кожного місяця бібліотекар складає «Статистичний звіт» (додаток А), в якому вказується надійшла за місяць література, а також списана, стан книжкового фонду на минулий місяць і на наступний.

За запитом заступника директора з навчально-виховної роботи бібліотекар так само становить «Звіт про книгозабезпеченості з предметів» (додаток Б). Звіт повинен містити відомості про кількість літератури з предметів на одного студента.

Для зручності роботи читача з бібліотечним фондом бібліотекар 1911 ліцею становить каталожні картки (додаток В).

Так само в бібліотеку звертаються класні керівники для отримання інформації про боржниками. Для цього бібліотекар складає «Список заборжників по групах» (додаток Г). Для викладачів бібліотекар складає «Список літератури з предмета» (додаток Д). Якщо читач знає, яку книгу йому необхідно, то бібліотекар за наданим назвою книги і автору здійснює пошук. При видачі і повернення книги бібліотекар заповнює формуляр читача (додаток Е).

1.2 Обгрунтування актуальності розробки об'єктно-орієнтованої моделі інформаційної підсистеми для навчальної бібліотеки

Тенденції розвитку сучасних інформаційних технологій приводять до постійного зростання складності інформаційних систем (ІС), створюваних у різних галузях діяльності людини. Під терміном інформаційні системи ми будемо розуміти c реду, складовими елементами якої є комп'ютери, комп'ютерні мережі, програмні продукти, бази даних, люди, різного роду технічні й програмні засоби зв'язку і т.д. Основна мета інформаційної системи - організація зберігання, обробки і передачі інформації. Інформаційна система являє собою людино-комп'ютерну систему обробки інформації.

Проектування інформаційної системи навчальної бібліотеки характеризується наступними особливостями:

 1. складність опису (досить велика кількість функцій, процесів, елементів даних і складні взаємозв'язки між ними), що вимагає ретельного моделювання та аналізу даних і процесів;

 2. відсутність прямих аналогів, і тому обмежені можливості використання типових проектних рішень;

 3. тимчасова довжина проекту, обумовлена, з одного боку, обмеженими можливостями колективу розробників, і, з іншого боку, масштабами організації-замовника та різним ступенем готовності окремих її підрозділів до впровадження ІС [3].

Для успішної реалізації проекту об'єкт проектування - інформаційна система, повинен бути перш за все адекватно описаний: повинні бути побудовані повні і несуперечливі функціональні моделі ІС. Накопичений до теперішнього часу досвід показує, що проектування ІС - це логічно складна, трудомістка і тривала за часом робота, що вимагає високої кваліфікації що в ній фахівців. Проте, до недавнього часу проектування ІС виконувалося в основному на інтуїтивному рівні із застосуванням неформалізованих методів, заснованих на мистецтві, практичному досвіді, експертних оцінках і дорогих експериментальних перевірках якості функціонування ІС. У процесі створення і функціонування ІС потреби користувачів можуть змінюватися і / або уточнюватися, що ще більше ускладнює процес проектування таких систем.

Вручну дуже важко розробити і графічно представити типові специфікації системи, перевірити їх на повноту, несуперечність, і тим більше змінити. Якщо все ж таки вдається створити систему проектних документів, то її переробка при появі серйозних змін практично нездійсненна. Ручна розробка зазвичай породжувала наступні проблеми:

 1. здатність поставити завдання і підготувати технічне завдання;

 2. складність виявити помилки в проектних рішеннях;

 3. затяжний цикл проектування і проблема тестування [3].

1.3 Формулювання завдань проектування

Побудувати діаграми прецедентів. Привести і описати діаграми варіантів використання інформаційної системи навчальної бібліотеки.

Побудувати діаграми послідовності. Привести і описати діаграми послідовності для одного з прецедентів інформаційної системи навчальної бібліотеки.

Створити діаграми співпраці, привести і описати діаграму співробітництва для одного з прецедентів інформаційної системи навчальної бібліотеки.

Побудувати діаграми класів, привести і описати діаграму класів для одного з прецедентів інформаційної системи навчальної бібліотеки.

Додати деталі до описів операцій та визначити атрибути класів. Додати зв'язку між класами.

Створити діаграму станів для одного з класів і діаграму компонентів.

Побудувати діаграми розміщення.

Привести і описати порядок генерації програмного коду на мові С + + для інформаційної системи навчальної бібліотеки.

Висновок: Розробка об'єктно-орієнтованої моделі інформаційної підсистеми для навчальної бібліотеки дозволить змоделювати в стандартних формах предметну область, аналізувати цю модель на всіх етапах розробки і супроводу ІС.

2 Створення діаграми варіантів використання

Етапи виконання створення діаграми варіантів використання та дійових осіб

 1. Двічі клацнула на Головній діаграма варіантів використання (Main) в браузері, щоб відкрити її.

 2. За допомогою кнопки Use Case (Варіант Використання) панелі інструментів помістила на діаграму новий варіант використання.

 3. Назвала цей новий варіант використання "введення нової книги".

 4. Повторіть етапи 2 і 3, щоб помістити на діаграму інші варіанти використання: надрукувати каталожну картку, введення акта про списання, надрукувати звіт про книгозабезпеченості, надрукувати статистичний звіт, надрукувати формуляр читача, видача книги, повернення книги, надрукувати заборжників по групах, надрукувати список літератури по предмету.

 5. За допомогою кнопки Actor (Дійова особа) панелі інструментів помістила на діаграму нова дійова особа.

 6. Назвала його "Бібліотекар".

 7. Повторила кроки 5 і 6, помістивши на діаграму інших дійових осіб: Читачі, заст.директора з НВР, викладачі.

Додавання асоціацій

 1. За допомогою кнопки Unidirectional Association (Односпрямована асоціація) панелі інструментів намалювала асоціацію між дійовою особою Бібліотекар і варіантом використання "Введення нової книги".

 2. Повторила цей етап, щоб помістити на діаграму інші асоціації.

Додавання опису до варіантів використання:

 1. Виділила в браузері варіант використання "Введення нової книги".

 2. У вікні документації ввела наступний опис до цього варіанту використання: Бібліотекар здійснює прийом нової літератури, заносить відомості про книжки в базу даних (послуги вводу надійшла книги). Надає дані накладної (дату надходження книг, ціна одного екземпляра, на чиї кошти, в якій кількості ), а так само відомості про книги (з книги: автор, назва, видавництво, рік видання, кількість сторінок, шифр книги, за якою дисципліни).

 3. За допомогою вікна документації ввела опису до всіх інших варіантів використання:

Надрукувати каталожну картку: Для ведення бібліотечних каталогів, організації пошуку необхідних видань та бібліотечної статистики в базі повинні зберігатися відомості, велика частина яких розміщуються в каталожних картках.

Введення акту про списання: Причин, що викликають виключення літератури з бібліотеки, кілька: частина книг, що прослужив певний термін, зношується, і їх виключають по старості; іноді читачі не повертають взяті в бібліотеці книги; так само книга може бути втрачена читачем; деякі книги застарівають за своїм змістом; через не відповідності профілю; або вибувають з бібліотеці з "невідомим" причин.

Надрукувати звіт про книгозабезпеченості: За запитом заступника директора з навчально-виховної роботи бібліотекар так само становить "Звіт про книгозабезпеченості з предметів". Звіт повинен містити відомості про кількість літератури з предметів на одного студента.

Надрукувати статистичний звіт: В кінці кожного місяця бібліотекар складає "Статистичний звіт", в якому вказується надійшла за місяць література, а також списана, стан книжкового фонду на минулий місяць і на наступний.

Надрукувати формуляр читача: Формуляр читача заповнює бібліотекар наступними відомостями: дата видачі, номер інвентарний, відділ, автор і заголовок книги.

Видача книги: При видачі книги бібліотекар заповнює формуляр читача такими відомостями: дата видачі, номер інвентарний, відділ, автор і заголовок книги, підпис бібліотекаря.

Повернення книги: При поверненні книги бібліотекар ставить розписку про повернення.

Надрукувати список заборжників по групах: До бібліотеки перед кожною сесією звертаються класні керівники груп для отримання інформації про боржниками. Для цього бібліотекар становить "Список заборжників по групах".

Надрукувати список літератури з предмету: Щоб знати викладачам та учням, яка література є по тому чи іншому предмету бібліотекар становить "Список літератури з предмету".

Додавання опису до дійовій особі:

 1. Виділила в браузері дійова особа Бібліотекар.

 2. У вікні документації ввела для цього чинного особи наступний опис: Бібліотекар - працівник бібліотеки, здійснює видачу і повернення літератури, оформляє каталожні картки, складає звіти: статистичний, про книгозабезпеченості з предметів. Складає списки заборжників по групах. Надає викладачам списки літератури з предмету. При видачі книги заповнює формуляр читача.

 3. За допомогою вікна документації ввела опису до решти дійових осіб:

Читач: є абонентом бібліотеки. Отримує літературу на руки, яка йому необхідна, і яка є в наявності у бібліотеки.

Зам.директора з НВР: Заступник директора з навчально-виховної роботи. Звіту про кнігобеспеченності впливає на планування роботи бібліотеки.

Викладачі: Працівники навчального закладу, серед них класні керівники.

Прикріплення файлу до варіанту використання:

 1. Для опису головного потоку подій варіанту використання "введення нової книги" створила файл OrderFlow.doc, що містить наступний текст:

  1. Бібліотекар обирає пункт «Введення нової книги» з наявного меню.

  2. Система виводить форму «Відомості про книгу».

  3. Бібліотекар вводить дату надходження книг, ціна одного екземпляра, на чиї кошти придбані, в якій кількості, автор, назва, видавництво, рік видання, кількість сторінок, шифр книги, за якою дисципліни.

  4. Номер інвентарний формується автоматично, шляхом знаходження в базі даних максимального і збільшення його на 1.

  5. Номер видання формується автоматично, шляхом знаходження в базі даних максимального і збільшення його на 1.

  6. У циклі від одного до введеної кількості надійшли видань, зберігаються інвентарні номери в базі даних, збільшуючись на 1.

  7. Бібліотекар зберігає відомості про нову книгу.

  8. Система створює новий екземпляр і зберігає його в базі даних.

  1. Клацнула правою кнопкою миші на варіанті використання "введення нової книги".

  2. У меню, вибрала пункт Open Specification (Відкрити специфікацію).

  3. Перейшла на вкладку файлів.

  4. Клацнула правою кнопкою миші на білому полі і з меню, яке вибрала пункт Insert File (Ввести файл).

  5. Вказала файл OrderFlow.doc і натиснула на кнопку Open (Відкрити), щоб прикріпити файл до варіанту використання.

  В результаті виконання етапів створення діаграми варіантів використання і дійових осіб.

  Висновок: Поведінка системи, що розробляється (тобто функціональність, що забезпечується системою) описується за допомогою функціональної моделі, яка відображає системні прецеденти (use case), системне оточення (діючих осіб або акторів - actors) і зв'язку між прецедентами та акторами (діаграми прецедентів - use case diagrams). Основне завдання моделі прецедентів - представляти собою єдиний засіб, що дає можливість замовнику, кінцевому користувачеві і розробнику спільно обговорювати функціональність і поведінку системи.

  3 Створення діаграми послідовності

  Діаграма послідовності відображає потік подій, що відбуваються в рамках варіанту використання.

  У цьому розділі буде розроблена діаграма послідовності, що описує введення нової книги в систему навчальної бібліотеки.

  Етапи виконання створення діаграми послідовності:

  Налаштування:

  1. У меню моделі вибрала пункт Tools> Options (Інструменти> Параметри).

  2. Перейшла на вкладку діаграм.

  3. Контрольні перемикачі Sequence Numbering, Collaboration Numbering і Focus of Control повинні бути помічені.

  4. Натиснула ОК, щоб вийти з вікна параметрів.

  Створення діаграми Послідовності:

  1. Клацнула правою кнопкою миші на Логічному поданні броузера.

  2. У меню, вибрала пункт New> Sequence Diagram.

  3. Назвала нову діаграму "Введення нової книги".

  4. Двічі клацнула на ній, щоб відкрити її.

  Додавання на діаграму дійової особи та об'єктів:

  1. Перетягла дійова особа Бібліотекар з броузера на діаграму.

  2. На панелі інструментів натиснула кнопку Object (Об'єкт).

  3. Клацнула мишею у верхній частині діаграми, щоб помістити туди новий об'єкт.

  4. Назвала об'єкт "Форма введення нової книги".

  5. Повторила етапи 3 і 4, щоб помістити на діаграму всі інші об'єкти: номер видання.

  Додавання повідомлень на діаграму

  1. На панелі інструментів натиснула кнопку Object Message (Повідомлення об'єкта).

  2. Провела мишею від лінії життя актора Бібліотекар до лінії життя об'єкта Форма введення нової книги.

  3. Виділивши повідомлення, ввела його ім'я Відкрити форму.

  4. Повторила етапи 2 і 3, щоб помістити на діаграму додаткові повідомлення:

  Ввести відомості з накладної та із книги (між бібліотекарем і об'єктом форма нової книги).

  Зберегти замовлення (між бібліотекарем і об'єктом форма нової книги).

  Створити порожній номер видання (між об'єктом форма нової книги і об'єктом номер видання).

  Поставити відомості з накладної та із книги (між об'єктом форма нової книги і об'єктом номер видання).

  Зберегти замовлення (між об'єктом форма нової книги і об'єктом номер видання).

  Співвіднесення об'єктів з класами:

  1. Клацнула правою кнопкою миші на об'єкті форма введення нової книги.

  2. У меню, вибрала пункт Open Specification (Відкрити специфікацію).

  3. У списку класів вибрала пункт <New> (Створити). З'явилося вікно специфікації класів.

  4. У центрі імені ввела ім'я Enter.

  5. Клацнула на кнопці ОК. Повернулася до вікна специфікації об'єкта.

  6. У списку класів вибрала тепер клас Enter.

  7. Клацнула на кнопці ОК, щоб повернутися до діаграми. Тепер об'єкт називається Форма введення нової книги: введення.

  8. Для співвіднесення інших об'єктів з класами повторила етапи з 1 по 7:

  Клас Номер видання співвіднесла з об'єктом Номер видання.

  Співвіднесення повідомлень з операціями:

  1. Клацнула правою кнопкою на повідомленні 1, відкрити форму введення

  2. У меню, вибрала пункт <new operation> (створити операцію). З'явилося вікно специфікації операції.

  3. У центрі імені ввела ім'я операції - Open (Відкрити).

  4. Натиснула на кнопку ОК, щоб закрити вікно специфікації операції і повернутися на діаграму.

  5. Повторила пункти з 1 по 6, поки не співвіднесла з операціями всі інші повідомлення:

  Повідомлення 2: Ввести відомості з накладної та з книги - з операцією SubmitInfo ().

  Повідомлення 3: Зберегти відомості з накладної та з книги - з операцією Save ().

  Повідомлення 4: Створити порожній номер видання - з операцією Create ().

  Повідомлення 5: Визначити номер видання - з операцією SetInfo ().

  Повідомлення 6: Зберегти номер видання - з операцією SaveOrder ().

  Повідомлення 7: Зберегти інформацію про видання в базі даних - з операцією Commit ().

  Висновок: Діаграма послідовності дій відображає взаємодію об'єктів, впорядковане за часом. На ній показані об'єкти і класи, використовувані в сценарії, і послідовність повідомлень, якими обмінюються об'єкти, для виконання сценарію. Діаграми послідовності дій зазвичай відповідають реалізаціям прецедентів в логічному представленні системи.

  4 Створення Кооперативній діаграми

  Подібно діаграм послідовності, кооперативні діаграми відображають потік подій через конкретний сценарій варіанта використання. Діаграми послідовності впорядковані за часом, а кооперативні діаграми загострюють увагу на зв'язках між об'єктами.

  Для створення Кооперативній діаграми натиснула клавішу F5.

  Малюнок 3 Діаграма Співробітництва  Висновок: Як видно з рисунку 3, тут представлена ​​вся та інформація, яка була і на діаграмі послідовності, але кооперативна діаграма по-іншому описує потік подій. З неї легше зрозуміти зв'язки між об'єктами, однак важче усвідомити послідовність подій.

  З цієї причини часто для будь-якого сценарію створюють діаграми обох типів. Хоча вони служать одній і тієї ж мети і містять одну й ту ж інформацію, але представляють її з різних точок зору.

  На кооперативної діаграмі, так само як і на діаграмі послідовності, стрілки означають повідомлення, обмін якими здійснюється в рамках даного варіанту використання. Їх виконання в часі, однак, зазначено шляхом нумерації повідомлень.

  5 Створення діаграми класів

  Етапи виконання:

  Налаштування:

  1. У меню моделі вибрала пункт Tools> Options (Інструменти> Параметри).

  2. Перейшла на вкладку діаграм.

  3. Переконалася, що помічений контрольний перемикач Show Stereotypes (Показати стереотипи).

  4. Переконалася, що позначені контрольні перемикачі Show All Attributes (Показати всі атрибути) і Show All Operations (Показати всі операції).

  5. Переконалася, що не позначені перемикачі Suppress Attributes (Придушити висновок атрибутів) і Suppress Operations (Придушити висновок операцій).

  Створення пакетів:

  1. Клацнула правою кнопкою миші на Логічному поданні браузера.

  2. У меню, вибрала пункт New> Package (Створити> пакет).

  3. Назвала новий пакет Entities (Сутності).

  4. Повторила етапи з першого по третій, створивши пакет Boundaries (межі).

  Створення Головною діаграми Класів:

  1. Двічі клацнула на Головній діаграмі Класів прямо під Логічним поданням браузера, щоб відкрити її.

  2. Перетягла пакет Entities з браузера на діаграму.

  3. Перетягла пакет Boundaries з браузера на діаграму.

  Головна діаграма Класів представлена ​​на малюнку 4.

  Малюнок 4. Головна діаграма Класів системи навчальної бібліотеки.  Створення діаграми Класів для сценарію "введення нової книги" з усіма класами.

  1. Клацнула правою кнопкою миші на Логічному поданні броузера.

  2. У меню, вибрала пункт New> Class Diagram (Створити> Діаграму Класів).

  3. Назвала нову діаграму Класів add New book (Введення нової книги).

  4. Клацнула в браузері на цій діаграмі двічі, щоб відкрити її.

  5. Перетягла з браузера всі класи (ins _ book, number _ izd).

  Діаграма Класів представлена ​​на рисунку 5.

  Малюнок 5 Діаграма Класів add New book.

  Додавання стереотипів до класів:

  1. Клацнула правою кнопкою миші на класі ins _ book діаграми.

  2. У меню, вибрала пункт Open Specification (Відкрити специфікацію).

  3. У полі стереотипу вибрала слово Boundary. Натиснула на кнопку ОК.

  4. Клацнула правою кнопкою миші на класі number _ izd діаграми.

  5. У меню, вибрала пункт Open Specification (Відкрити специфікацію).

  6. У списку, в полі стереотипів вказала Entity. Натиснула на кнопку ОК.

  Змінена діаграма Класів представлена ​​на рисунку 6.  Малюнок 6 Стереотипи класів для варіанту використання введення нової книги.  Об'єднання класів у пакети:

  1. Перетягла в браузері клас ins _ book на пакет Boundaries.

  2. Перетягла клас number _ izd на пакет Entities.

  Додавання діаграм Класів до кожного пакету:

  1. Клацнула правою кнопкою на пакеті Boundaries браузера.

  2. У меню, виберіть пункт New> Class Diagram (Створити> Діаграму Класів).

  3. Ввела ім'я нової діаграми - Main (Головна).

  4. Двічі клацнула мишею на цій діаграмі, щоб відкрити її.

  5. Перетягнула на неї з браузера клас ins _ book.

  Повторила пункти 1-4 для пакета Entities.

  Висновок: Діаграма класів визначає типи класів системи і різного роду статичні зв'язки, які існують між ними. У цьому розділі були нанесені класи на діаграму. А так само згруповані в пакети класи, створені під час виконання попереднього розділу. Створено кілька діаграм Класів, на яких також показані класи і пакети системи.

  6 Додавання деталей до описів операцій та визначення атрибутів класів. Додавання зв'язків між класами

  Етапи виконання:

  Налаштування:

  1. У меню моделі вибрала пункт Tools> Options.

  2. Перейшла на вкладку Diagram.

  3. Переконалася, що перемикач Show Visibility позначений.

  4. Переконалася, що перемикач Show Stereotypes позначений.

  5. Переконалася, що перемикач Show Operation Signatures позначений.

  6. Переконалася, що перемикачі Show All Attributes і Show All Operations помічені.

  7. Переконалася, що перемикачі Suppress Attributes і Suppress Operations не помічені.

  8. Перейшла на вкладку Notation.17

  9. Переконалася, що перемикач Visibility as Icons не помічений.

  Додавання нового класу:

  1. Знайшла в браузері діаграму Класів варіанту використання "введення нової книги".

  2. Клацнула на ній двічі, щоб її відкрити.

  3. Натиснула кнопку Class панелі інструментів.

  4. Клацнула мишею всередині діаграми, щоб помістити там новий клас.

  5. Назвала його Ekzemplar (Екземпляр).

  6. Призначила цього класу стереотип Entity.

  7. У браузері перетягла клас в пакет Entities.

  Додавання атрибутів:

  1. Клацнула правою кнопкою миші на класі n _ izd (номер видання).

  2. У меню, вибрала пункт New Attribute (Створити атрибут).

  3. Ввела новий атрибут n _ izd: Integer (номер видання). Натиснула клавішу Enter.

  4. Ввела наступний атрибут kol _ ekz: integer (кількість примірників).

  5. Повторила етапи 3 і 5, додавши атрибути Avtor _ naz (автор і назва книги), Izdat (видавництво), God _ izd (рік видання), Data _ postup (дата поступлнія), Kol _ str (кількість сторінок), Otdel (відділ), Znak _ avtora (знак автора ), Cena (ціна), Ot _ kogo (на чиї кошти придбана книга).

 1. Клацнула правою кнопкою миші на класі ekzemplar (екземпляр).

 2. У меню, вибрала пункт New Attribute (Створити атрибут).

 3. Ввела новий атрибут n _ inventar: Integer (інвентарний номер). Натиснула клавішу Enter.

 4. Ввела наступний атрибут data _ spis: date (дата списання).

 5. Повторила етапи 9 і 11, додавши атрибути N _ izd (номер видання), Prichina (причина списання), N _ ab (номер абонента), Data _ vydachi (дата видачі), N _ akta (номер акта списання).

  Додавання операцій до класу ekzemplar:

  1. Клацнула правою кнопкою миші на класі ekzemplar.

  2. У меню, вибрала пункт New Operation (Створити операцію).

  3. Ввела нову операцію Create. Натиснула клавішу Enter.

  4. Ввела наступну операцію SetInfo. Натиснула клавішу Enter.

  5. Ввела наступну операцію GetInfo. Натиснула клавішу Enter.

  Детальний опис операцій за допомогою діаграми Класів:

  1. Клацнула мишею на класі number _ izd, виділивши його таким способом.

  2. Клацнула на цьому класі ще один раз, щоб перемістити курсор всередину.

  3. Відредагувала операцію Create (), щоб вона виглядала наступним чином: Create (): Boolean

  4. Відредагувала операцію SetInfo (), щоб вона виглядала наступним чином: SetInfo (n _ izd: Integer, Avtor _ naz: string, Izdat: string, God _ izd: string, Data _ postup: date, Kol _ ekz: integer, Kol _ str: string, Otdel: string, Znak _ avtora: string, Cena: byte, Ot _ kogo: string): Boolean

  5. Відредагувала операцію GetInfo (), щоб вона виглядала наступним чином: GetInfo (): String.

  6. Повторила відповідні дії з іншими операціями.

  Додавання зв'язків зв'язку до класів, які беруть участь у варіанті використання "Введення нової книги":

  Етапи виконання:

  Налаштування:

  1. Знайшла в браузері діаграму Класів "Введення нової книги"

  2. Двічі клацнула на ній, щоб відкрити її.

  3. Перевірила, чи є на панелі інструментів діаграми кнопка Unidirectional Association.

  Додавання асоціацій:

  1. Натиснула кнопку панелі інструментів Unidirectional Association.

  2. Намалювала асоціацію від класу воод книги (ins _ book) до класу номер видання (n _ izd).

  3. Повторила етапи 1 і 2, створивши ще асоціації: від класу n _ izd до класу примірник (ekzemplar)

  4. Клацнула правою кнопкою миші на односпрямованої асоціації між класами ins _ book і number _ izd, з боку класу ins _ book.

   1. У меню, вибрала пункт Multiplicity> Zero or One.

   2. Клацнула правою кнопкою миші на іншому кінці односпрямованої асоціації.

   3. У меню, вибрала пункт Multiplicity> Zero or One.

  Повторила етапи 4 - 7, додавши на діаграму значення множинності для інших асоціацій.

  Висновок: Система складається з великої кількості класів і об'єктів. Її поведінка забезпечується взаємодією об'єктів. Два типи відносин, які можна виділити на етапі аналізу, - це асоціація та агрегація.

  В результаті виконання етапів були додані атрибути та операції до класів діаграми Класів "введення нової книги". Для атрибутів і операцій використані специфічні для мови особливості.

  7 Створення діаграми станів і діаграми компонентів

  7.1 Створення діаграми станів

  Діаграми станів визначають всі можливі стани, в яких може перебувати конкретний об'єкт, а також процес зміни станів об'єкта в результаті настання деяких подій.

  На діаграмі є два спеціальних стану - початкове (start) і кінцеве (stop). Початковий стан виділено чорною точкою, воно відповідає стану об'єкта, коли він тільки що був створений. Кінцеве стан позначається чорною точкою в білому кружку, воно відповідає стану об'єкта безпосередньо перед його знищенням. На діаграмі станів може бути одне і тільки одне початковий стан.

  Для того щоб побудувати діаграму станів, її спочатку необхідно створити і активізувати.

  Створення діаграми станів: знайшла в браузері клас ekzemplar. Клацнула на класі правою кнопкою миші і в меню вказала пункт New> State chart Diagram.

  Додавання початкового і кінцевого станів:

  1. На панелі інструментів натиснула кнопку Start State (Початковий стан). Помістила цей стан на діаграму.

  2. На панелі інструментів натиснула кнопку End State (Кінцеве стан). Помістила цей стан на діаграму.

  Додавання суперсостоянія: на панелі інструментів натиснула кнопку State (Стан). Помістила цей стан на діаграму, назвала його Initialization (ініціалізація). Помістила ще одне суперсостояніе і назвала його Filled (Виконано).

  Детальний опис станів:

  1. Двічі клацнула на стані Initialization (ініціалізація).

  2. Клацнула правою кнопкою миші на вікні Actions (Дії).

  3. У меню, вибираємо пункт Insert (Вставити).

  4. Двічі клацнула мишею на новому дії.

  5. Назвала його Store Come Date (Зберегти дату надходження).

  6. Переконалася, що у вікні When (Коли) зазначений пункт On Entry (На вході).

  7. Повторила етапи 3-6, додавши наступні дії: Collect Info (Зібрати інформацію з накладної та з книги), у вікні When вказала пункт Do. Add Items (Додати до екземпляр нові графи), у вікні When вказала Do.

  8. Натиснула на кнопки ОК два рази, щоб закрити специфікацію.

  9. Двічі клацнула на стані Filled (Виконано).

  10. Повторила етапи 2 - 7, додавши дію Print kat kart (надрукувати каталожну картку), вказала пункт Do.

  Додавання переходів:

  1. На панелі інструментів натиснула кнопку Transition (Перехід). Клацнула мишею на початковому стані. Провела лінію переходу до стану Initialization (ініціалізація).

   1. Повторила ті ж дії, створивши такі переходи: від стану Initialization (ініціалізація) до стану Filled (Виконано).

   2. Від стану Filled (Виконано) до кінцевого стану.

    Детальний опис переходів:

    1. Двічі клацнула на переході від стану Initialization (ініціалізація) до стану Filled (Виконано), відкривши вікно його специфікації.

    2. У полі Event (Подія) ввела фразу Add Item (Додати до замовлення нову позицію).

    3. Перейшла на вкладку Detail (Детально). У полі Condition (Умова) ввела No unfilled items remaining (Не залишилося незаповнених позицій).

    Результат виконання етапів по створенню діаграми станів представлений на рисунку 8.

    Малюнок 8. Діаграма станів

    7.2 Створення діаграми компонентів

    Діаграми компонентів показують, як виглядає модель на фізичному рівні. На них зображені компоненти програмного забезпечення і зв'язку між ними.

    Етапи виконання створення діаграми компонентів:

    1. Створення пакетів компонентів: клацнула правою кнопкою миші на представленні компонентів в браузері. У меню, вибрала пункт New> Package (Створити> пакет). Назвала цей пакет Entities (Сутності). Так само створила пакет Boundaries (Межі).

    1. Додавання пакетів на Головну діаграму Компонентів: відкрила Головну діаграму Компонентів, двічі клацнувши на ній. Перетягла пакети Entities і Boundary з браузера на Головну діаграму.

    2. Малювання залежностей між пакетами: на панелі інструментів натиснула кнопку Dependency (Залежність). Клацнула мишею на упаковці Boundaries Головною діаграми Компонентів. Провела лінію залежності до упаковки Entities. Результат додавання пакетів і малювання залежностей між пакетами на головній діаграмі пакетів представлений на рисунку 9.

    Малюнок 9. Головна діаграма компонентів системи

    1. Додавання компонентів до пакетів і малювання залежностей: двічі клацнула мишею на пакеті Entities Головною діаграми Компонентів, відкривши Головну діаграму Компонентів цього пакета. На панелі інструментів натиснула кнопку Package Specification (Специфікація пакета). Помістила специфікацію пакету на діаграму. Ввела ім'я специфікації пакета number _ izd. Так само додала специфікацію пакета ekzemplar. На панелі інструментів натиснула кнопку Package Body (Тіло пакета). Помістила його на діаграму. Ввела ім'я тіла пакету number _ izd. Так само додала тіло пакету ekzemplar. На панелі інструментів натиснула кнопку Dependency (Залежність). Клацнула мишею на тілі пакету number _ izd. Провела лінію залежності від нього до специфікації пакета number _ izd. Так само додала лінію залежності між тілом пакету ekzemplar і специфікацією пакету ekzemplar. Результат додавання компонентів до пакету Entities представлений на малюнку 10.

    Малюнок 10. Діаграма Компонентів пакету Entities

    За допомогою описаного методу створила наступні компоненти й залежності для пакета Boundaries: Специфікацію пакету ins _ book тіло пакету ins _ book. Результат додавання компонентів до пакету Boundaries представлений на малюнку 11.

    Малюнок 11. Діаграма Компонентів пакету Boundaries    1. Створення діаграми Компонентів системи: клацнула правою кнопкою миші на представленні Компонентів в браузері. У меню, вибрала пункт New> Component Diagram. Назвала нову діаграму System. Двічі клацніть на цій діаграмі.

    2. Розміщення компонентів на діаграмі Компонентів системи: Розгорнула в браузері пакет компонентів Entities, щоб відкрити його. Клацнула мишею на специфікації пакета number _ izd в пакеті компонентів Entities. Перетягла цю специфікацію на діаграму. Так само помістила на діаграму специфікацію пакета ekzemplar. За допомогою цього методу помістила на діаграму з пакету компонентів Boundaries специфікацію пакета ins _ book. На панелі інструментів натиснула кнопку Task Specification (Специфікація завдання). Помістила специфікацію завдання на діаграму і назвіть її ins _Exe.

    3. Додавання залишилися залежностей на діаграму Компонентів системи: вже існуючі залежності автоматично показані на діаграмі Компонентів системи після додавання туди відповідних компонентів. Потім додала інші залежності: на панелі інструментів натиснула кнопку Dependency (Залежність). Клацнула на специфікації пакета ins _ book і провела лінію залежності до специфікації пакета number _ izd. Від специфікації завдання ins _ exe до специфікації пакета ins _ book.

    4. Співвіднесення класів з компонентами: у Логічному поданні браузера знайшла клас number _ izd пакету Entities. Перетягла цей клас на специфікацію пакета компонента number _ izd в поданні Компонентів браузера. У результаті клас number _ izd буде поєднана зі специфікацією пакету компонента number _ izd. Перетягла клас number _ izd на тіло пакету компонента number _ izd в поданні Компонентів браузера. У результаті клас number _ izd буде поєднана з тілом пакету компонента number _ izd. Так само співвіднесла з класами наступні компоненти: клас ekzemplar зі специфікацією пакету ekzemplar; клас ekzemplar з тілом пакету ekzemplar; клас ins _ book зі специфікацією пакету ins _ book; клас ins _ book з тілом пакету ins _ book.

    Результат створення діаграми компонентів системи представлений на малюнку 12.

    Малюнок 12. Діаграма Компонентів системи    Висновок: на діаграмі станів були визначені всі можливі стани, в яких може перебувати конкретний об'єкт, а також процес зміни станів об'єкта в результаті настання деяких подій. А так само складена д іаграмма компонентів, яка показує, як виглядає модель на фізичному рівні. Вибравши в якості мови програмування С + +, для кожного класу створені відповідні цій мові компоненти.

    8 Генерація програмного коду С + +    У попередніх розділах була створена модель для системи навчальної бібліотеки (library). Тепер сгенерируем програмний код C + + для цієї системи. При цьому скористаємося діаграмою Компонентів системи, представленої на рисунку 12.

    Етапи виконання:

    1. Введення тел пакетів на діаграму Компонентів системи: відкрила діаграму Компонентів системи. Вибрала в браузері Entities: тіло пакету number _ izd. «Перетягнути» тіло пакету number _ izd на діаграму Компонентів системи.

    2. Повторила теже дії для наступних компонентів: Entities: тіло пакету ekzemplar. Boundaries: тіло пакету ins _ book.

    Результат виконання етапів 1,2 представлений на малюнку 13.

    Малюнок 13. Діаграма компонентів після введення тел пакетів на діаграму    Установка мови C + +:

    1. Відкрила специфікацію компонента number _ izd (специфікацію пакета) в пакеті компонентів Entities.

    1. Вибрала в якості мови C + +.

    2. Повторила етапи. 1 і 2 для наступних компонентів: Entities: тіло пакету ekzemplar. Boundaries: специфікація пакету ins_book.

    Генерація програмного коду C + +

    1. Відкрила діаграму Компонентів системи.

    2. Вибрала всі об'єкти на діаграмі Компонентів системи.

    3. Вибрала Tools> C + +> Code Generation в меню.

    ВИСНОВОК

    Однією з головних цілей даної курсової роботи є проектування моделі інформаційної системи навчальної бібліотеки.

    У процесі проектування моделі ІС були досліджені вимоги, які пред'являються до кінцевого продукту; взаємодія з зовнішнім середовищем навчальної бібліотеки, такі як: викладачі, читачі, бухгалтерія, а так само вхідні і вихідні параметри: накладні, відомості з книжки, а так само різні звіти.

    Для вирішення даного завдання було використано CASE - засіб RationalRose.

    При проектуванні моделі ІС навчальної бібліотеки були створені:

    1. Діаграма варіантів використання

    2. Діаграма послідовності

    3. Кооперативна діаграма

    4. Діаграма класів

    5. Діаграма станів

    В результаті проектування інформаційної системи був згенерований код на мові програмування С + +.

    Бібліографічний список

    1 http://www.interface.ru/rational/rosemain.htm

    2 Воронько К.Л. Організація бібліотечних фондів і каталогів. Підручник для бібл. технікумів і бібл. отд-ний культ.-просвіт. училищ. М., «Книга», 1972. - 397 с.: Іл.

    3 А.М. Вендров "CASE-технології. Сучасні методи і засоби проектування інформаційних систем ", c Стаття c сайту http://www.citforum.ru

    4 Маклаков С. В. Bpwin і Erwin. CASE-засоби розробки інформаційних систем. М.: ДІАЛОГ-МІФІ, 2000 - 256 с.

    5 Уенді Боггс, Майкл Боггс. UML і Rational Rose. Лорі, 2004 - 510 с.

    Додаток А

    Приклад статистичного звіту

    Статистичний звіт по бібліотеці

    Січень 2008р.

    Найменування

    Залишок I - 2008

    Прихід

    Витрата

    Залишок II - 2008


    Кількість, шт.

    Сума, руб.

    Кількість, шт.

    Сума, руб.

    Кількість, шт.

    Сума, руб.

    Кількість, шт.

    Сума, руб.

    Книжковий фонд

    Звіт здав: ________

    Звіт прийняв: ________

    Додаток Б

    Приклад звіту про книгозабезпеченості з предметів

    Звіт про книгозабезпеченості з предметів

    Предмет

    Кількість, шт.

    Кількість учнів

    Книгозабезпеченість

    Математика

    800

    650

    1,23 (800/650)

    Російська мова

    750

    650

    1,15 (750/650)

    Додаток В

    Приклад каталожна картка

    Д27

    Дейт К. Посібник з реляційної СУБД DB2 / Пер. з англ. і предисл. М. Р. Когаловскій. - М.: Фінанси і статистика, 1988. - 320 с.: Іл.

    ISBN 5-279-00063-9

    Книга американського фахівця в області реляційних баз даних К. Дейта, автора популярної в СРСР монографії "Введення в системи баз даних" (М.: Наука, 1981), являє собою керівництво по перспективної СУБД фірми ІБМ DB2, що поєднує можливості широко відомої системи IMS / VS і реляційної СУБД. Для фахівців з програмного забезпечення інформаційних систем і студентів вузів.

    ББК 32.973

    Додаток Г

    Приклад списку заборжників за групами

    Список заборжників на _________группи ______

    Прізвище І.О.

    Книги, що є на руках    Додаток Д

    Приклад списку літератури з предмету

    Список літератури з ____________

    Назва

    Автор

    Кількість, шт.
    Додаток Е

    Приклад формуляр читача

    Формуляр читача

    Дата рождения_________________Адрес_______________

    Группа_______________

    Дата видачі

    Інв.номер

    Відділ

    Автор і назва книги

    Розписка читача в отриманні

    Розписка бібліотекаря про повернення

  2. Додати в блог або на сайт

   Цей текст може містити помилки.

   Програмування, комп'ютери, інформатика і кібернетика | Курсова
   138.9кб. | скачати


   Схожі роботи:
   Розробка моделі аналізу і об`єктно орієнтованого компонента для гри Terrarium 2 0
   Розробка моделі аналізу і об`єктно-орієнтованого компонента для гри Terrarium 20
   Розробка інформаційної системи Бібліотека
   Розробка автоматизованої інформаційної системи
   Розробка маркетингової інформаційної системи підприємства
   Розробка інформаційно-навчальної системи на тему Правила дорожнього руху
   Розробка та програмна реалізація інформаційної системи Кадри
   Розробка шкільної інформаційної системи на основі IT-технологій
   Розробка підсистеми морфологічного аналізу інформаційної системи
   © Усі права захищені
   написати до нас