Розробка маркетингової стратегії підприємства ВАТ ОПОГАТ-9

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство сільського господарства Російської Федерації

Омський державний аграрний університет

Інститут підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів АПК

Кафедра менеджменту та агробізнесу

Програма "Економіка та управління підприємством АПК"

Розробка маркетингової стратегії підприємства ВАТ "ОПОГАТ-9"

ВИПУСКНА РОБОТА

Виконавець:

Керівник:

Омськ 2009

Зміст

Введення

1. Маркетингова стратегія

1.1 Поняття маркетингової стратегії, її розробка

1.2 Види маркетингових стратегій

1.3 Підходи до планування стратегії

2. Аналіз господарської діяльності ВАТ "ОПОГАТ 9"

2.1 Коротка характеристика підприємства

2.2 Економічна оцінка та аналіз діяльності ВАТ "ОПОГАТ 9"

2.3 Результати фінансової діяльності

2.4 Економічна оцінка використання вантажного автотранспорту

2.4.1 Техніко-економічні показники використання автопарку

2.4.2 Економічні показники використання автотранспорту

3. Розробка маркетингової стратегії

3.1 Аналіз сильних і слабких сторін підприємства ВАТ "ОПОГАТ 9"

3.2 Маркетингова стратегія підприємства ВАТ "ОПОГАТ 9"

Висновки і пропозиції

Список використаної літератури

Введення

У міру становлення ринкової економіки вдосконалюються відносини між усіма галузями народного господарства. Автомобільний транспорт є невід'ємною складовою частиною транспортної системи країни.

Основне завдання транспорту - своєчасне, якісне та повне задоволення потреб населення країни в перевезеннях, підвищення ефективності його роботи.

Підвищення ефективності використання автотранспорту можливо за рахунок розробки маркетинговий стратегій, які в умовах ринку будуть сприяти розвитку процесу виробництва, розширенню кількості та якості наданих послуг.

На сьогоднішній день на ринку дуже багато підприємств, що займаються вантажними перевезеннями. Тому розробка і успішна реалізація маркетингової стратегії все в більшій мірі залежить від поведінки конкурентів.

Надаючи важливого значення автомобільному вантажному транспорту в даній роботі поставлена ​​мета - провести аналіз та розробити маркетингову стратегію, яка дозволила б поліпшити використання автотранспорту з метою отримання доходів, а також для розширення частки ринку на внутрішньоміському, приміському та міжміському повідомленнях на прикладі ВАТ "ОПОГАТ-9 ".

1. Маркетингова стратегія

1.1 Поняття маркетингової стратегії, її розробка

Стратегія маркетингу - це складова частина всього стратегічного управління підприємством, це план його ділової активності. Основне завдання полягає в підтримці і розвитку процесу виробництва, інтелектуального потенціалу співробітників фірми, у підвищенні якості наданих послуг, в освоєнні нових ринків, збільшення обсягу наданих послуг і, в кінцевому рахунку, у підвищенні ефективності діяльності.

Планування маркетингової стратегії має:

 • грунтуватися на оцінці перспектив у сфері політики, економіки, технологій.

 • спиратися на сучасні методи прогнозування й аналізу, що допомагають відслідковувати нові тенденції. В умовах Росії доводиться починати не з вибору і постановки цілей, а з аналізу сильних і слабких сторін у діяльності підприємства.

 • виступати вихідної функцією управління і важливим завданням керівництва фірмою, щоб надати в умовах конкуренції її позицію на майбутнє і по можливості її оптимізувати.

Розробка і успішна реалізація стратегії все в більшій мірі залежить від поведінки конкурентів. Аналіз власних сильних і слабких сторін, в кінцевому рахунку, неможливий без порівняння з конкурентами.

Головна функція аналізу конкурентної ситуації в плані вибору полягає в тому, щоб виявити свої вирішальні переваги, послідовно використовувати їх у ринковій діяльності.

При формуванні маркетингових стратегій доцільно виходити з оцінки основних ринково-економічних факторів і аналізу існуючого потенціалу стратегічного успіху.

Найважливішим принципом будь-якої маркетингової стратегії є рух у напрямку від покупця до фірми, а не навпаки.

При розробці маркетингових стратегій підприємство повинне прийняти рішення: зосередити йому зусилля на порівняно невеликому колі сегментів, з тим, щоб завоювати її сильні позиції, або освоювати одночасно ряд ринків. Орієнтація відразу на кілька ринків, як правило, веде до ослаблення позицій.

Для вибору правильної стратегії необхідні відповідні критерії. При цьому враховуються такі чинники:

 • зростання компанії. Вона повинна зробити вибір на користь стратегії концентрації, щоб запобігти розпорошення власних коштів і зосередити зусилля на тих ринках, де діловий успіх може бути досягнутий порівняно швидко.

 • стабільність ринку. Тут можна рекомендувати стратегію послідовного освоєння ринків декількох регіонів для зниження ступеня ризику.

 • однорідність ринку. На подібних ринках фірмі забезпечена можливість для стандартизованої політики продажу та для отримання прибутку.

 • інтенсивність конкуренції. Сильний тиск на ціни за послуги вимагає від фірми постійного обмеження витрат, що досяжно шляхом концентрації на головних ринках.

З метою розробки якісної стратегії необхідні налагоджений збір інформації про ринок, його дослідження, розробка і пропозиція товарів і послуг, а організація їх збуту.

1.2 Види маркетингових стратегій

Залежно від поставлених цілей і засобів їх досягнення можна виділити декілька видів ринкових стратегій, що застосовуються в діяльності виробничих відділень:

 • стратегія завоювання або розширення частки ринку;

 • стратегія інновації;

 • стратегія диференціації продукції;

 • стратегія зниження витрат виробництва;

 • стратегія вичікування;

 • стратегія індивідуалізації потреб.

Стратегія завоювання частки ринку до певних показників: передбачає досягнення за рахунок цього намічених показників норми і маси прибутку, при яких забезпечується рентабельність і ефективність виробництва. Завоювання частки ринку здійснюється шляхом випуску і впровадження на ринок нових видів послуг, формування нових потреб у споживачів, проникнення в нові сфери застосування продукції.

Стратегія інновації, передбачає створення виробів, які мають на ринку аналогів за своїм призначенням. До таких виробів відносяться, перш за все, принципово нові види послуг, орієнтовані на раніше невідомі потреби.

Стратегія диференціації, передбачає модифікацію і вдосконалення традиційних виробів, що випускаються фірмою за рахунок реалізації в продукцію, послуги нових технічних принципів.

Стратегія зниження витрат виробництва, спрямована на підвищення конкурентоспроможності вироби, цінове суперництво, що передбачає внесення таких нововведень, які забезпечать надання послуг за підвищеними цінами.

Заради збільшення контрольованої частки ринку фірми йдуть на значні початкові капіталовкладення в передову технологію і обладнання.

Стратегія вичікування використовується коли тенденції кон'юктури і споживчого попиту не визначені.

Стратегія індивідуалізації потреб, особливо широко застосовується виробниками устаткування виробничого призначення, орієнтованого на індивідуальні замовлення клієнтів, а також на розроблені ними проекти або специфікації.

1.3 Підходи до планування стратегії

У рамках викладених далі підходів організація оцінює і використовує всі свої можливості, товари і напрямки діяльності. На основі цих оцінок розподіляються зусилля і ресурси компанії, а також розробляються відповідні стратегії маркетингу.

I Підхід: Матриця можливостей за товарами (ринками)

Матриця можливостей за товарами (ринками) передбачає використання чотирьох альтернативних стратегій маркетингу для збереження і (або) збільшення збуту:

Вибір стратегії залежить від ступеня насиченості ринку і можливості компанії постійно оновлювати виробництво. Дві чи більше стратегії можуть поєднуватися.

Рисунок 1 - Матриця можливостей за товарами (ринками).



РИНОК



старий

новий

Товар

старий

проникнення на ринок

розвиток ринку


новий

розробка товару

диверсифікація

Стратегія проникнення на ринок ефективна для самостійних господарських підрозділів, коли ринок зростає або ще не насичений. Фірма прагне розширити збут наявних товарів на існуючих ринках за допомогою інтенсифікації товароруху, наступального просування і самих конкурентоспроможних цін. Це збільшує збут: приваблює тих, хто раніше не користувався продукцією даної фірми, а також клієнтів конкурентів і збільшує попит вже залучених споживачів.

Стратегія розвитку ринку ефективна, якщо місцева фірма прагне розширити свій ринок, у результаті зміни стилю життя, демографічних факторів, виникають нові сегменти на ринку; для добре відомої продукції виявляються нові області застосування. Фірма прагне збільшити збут існуючих товарів на ринках або спонукати споживачів по-новому використовувати наявну продукцію. Вона може проникати на нові географічні ринки; виходити на нові сегменти ринку, попит на яких ще не задоволений; по-новому пропонувати існуючі товари; використовувати нові методи розподілу та збуту; зробити більш активним просування.

Стратегія розробки товару. Ефективна, коли стратегічне господарське підрозділ має ряд успішних торгових марок і користується довірою споживачів. Фірма розробляє нові чи модифіковані товари для існуючих ринків. Вона робить ставку на нові моделі, покращення якості та інші дрібні інновації, тісно пов'язані з уже впровадженими товарах, і реалізує їх споживачам, лояльно налаштованим стосовно даної компанії та її торговим маркам. Використовуються традиційні методи збуту; просування наголошує на те, що нові товари випускаються добре відомою фірмою.

Стратегія диверсифікації використовується для того, щоб організація не стала надто залежною від одного СГП або однієї асортиментної групи. Фірма починає випуск нових товарів, орієнтованих на нові ринки. Ці товари можуть бути новими для галузі або тільки для компанії. Цілі розподілу збуту і проведення відрізняються від традиційних для фірми.

II Підхід: матриця "Бостон консалтинг груп" (БКГ)

Матриця БКГ дозволяє компанії класифікувати кожне зі своїх СХП по його частці на ринку щодо основних конкурентів і темпам річного зростання в галузі. І використовуючи матрицю, фірма може визначити:

 • яке з її СГП відіграє провідну роль в порівнянні з конкурентами;

 • яка динаміка її ринків (розвиваються вони, стабілізуються або скорочуються).

В основі матриці лежить припущення, що чим більше частка СГП на ринку, тим нижче відносні витрати і вище прибуток в результаті економії від масштабів виробництва (великі фірми можуть механізувати й автоматизувати виробництво і розподіл), накопичення досвіду (принаймні повторення проектів і операцій на кожен з них потрібно менше часу) і поліпшення позиції при укладанні угод.

Матриця виділяє чотири типи СГП і передбачає стратегії для кожного з них:

 • "Зірки";

 • "Дійні корови",

 • "Важкі діти" ("знаки питання");

 • "Собаки"

Рисунок 2 - Матриця "Бостон консалтинг груп" (БКГ)

Відносна ДОЛЯ НА РИНКУ

ВИСОКА

НИЗЬКА

Темпи зростання галузі

високі

Позначення СХП

Маркетингова стратегія

Позначення СХП

Маркетингова стратегія



"Зірка"

використання прибутку для допомоги зростаючим СХП, підтримки існуючого положення

"Важка дитина"

інтенсифікація маркетингових зусиль або вихід з ринку


низькі

Позначення СХП

Маркетингова стратегія

Позначення СХП

Маркетингова стратегія




інтенсифікація маркетингових зусиль для підтримки або збільшення частки на ринку

"Собака"

зменшення зусиль або продаж

Відносна частка на ринку представляє собою частку на ринку стратегічного господарського підрозділу в порівнянні з провідними конкурентами в галузі.

Темпи зростання в галузі є щорічне зростання всіх аналогічних компаній на даному ринку.

"Зірка" займає лідируюче положення (висока частка на ринку) в галузі, що розвивається (швидкий ріст). Основна мета підтримати відмінна перевага фірми в умовах зростаючої конкуренції. "Зірка" дає великі прибутки, але вимагає великих обсягів ресурсів для фінансування триваючого зростання. Частку на ринку можна підтримувати або збільшувати через зниження ціни, великий обсяг реклами, зміна продукції і (або) більш широке розподіл. У міру того, як розвиток галузі сповільнюється, "Зірка" перетворюється в "дійну корову"

"Дійна корова" займає лідируюче становище (велика частка на ринку) у відносно зрілій або галузі, що скорочується (повільний ріст). Це СХП зазвичай має відданих прихильників із числа споживачів, і конкурентам складно їх залучити. Оскільки збут відносно стабільний, без значних витрат на маркетинг і розробки "дійна корова" дає біль-

"Важка дитина", або "Знак запитання", незначно впливає на ринок (маленька частка на ринку) в галузі, що розвивається (швидкий ріст). Підтримка з боку споживачів незначна, відмітні переваги неясні, провідне становище на ринку займають товари конкурентів. Для підтримки або збільшення частки на ринку в умовах сильної конкуренції потрібні значні кошти. Компанія повинна вирішити, чи слід розширити витрати на просування, активніше шукати нові канали збуту, поліпшити характеристики і знизити ціни або піти з ринку. Вибір стратегії залежить від того, чи вірить фірма, що дане СХП може успішно конкурувати при відповідній підтримці, і у що обійдеться така підтримка.

"Собака"-це СХП з обмеженим обсягом збуту (маленька частка на ринку) в зрілій або галузі, що скорочується (повільний ріст). Незважаючи на досить тривалу присутність на ринку, йому не вдалося привернути до себе достатню кількість споживачів, і воно істотно відстає від конкурентів по збуту, образу, структурі витрат і т.д. Для нього характерні надмірні витрати і незначні можливості росту. Компанія, що має таке СГП, може спробувати вийти на спеціалізований ринок; отримати прибуток за допомогою зведення до мінімуму забезпечує обслуговування або піти з ринку.

Програма впливу ринкової стратегії на прибуток (PIMS). Програма передбачає збір даних від ряду корпорацій для того, щоб встановити взаємозв'язок між різними економічними параметрами і двома характеристиками функціонування організації: прибутком від інвестицій і рухом наявних засобів. Інформація збирається СГП і агрегується по галузях. Аналізуючи загальні дані по галузі, організація може визначити вплив різних маркетингових стратегій на функціонування.

Стратегічна модель Портера.

Загальна стратегічна модель Портеру розглядає дві основні концепції планування маркетингу й альтернативи кожної з них: вибір цільового ринку (у рамках усієї галузі або окремих сегментів) і стратегічна перевага (унікальність або ціна)

Об'єднуючи ці дві концепції, модель Портера ідентифікує такі базові стратегії:

 • перевагу по витратах;

 • диференціація;

 • концентрація.

Стратегія переваги по витратах орієнтує фірму на широкий ринок і виробництво товарів у великій кількості. За допомогою масового виробництва вона може мінімізувати питомі витрати і пропонувати низькі ціни. Це дозволяє мати велику частку прибутку в порівнянні з конкурентами, краще реагувати на ріст собівартості і залучати споживачів, що орієнтуються на рівень цін.

Стратегія диференціації націлює фірму на великий ринок, пропонуючи товар, який розглядається як виділяється. Компанія випускає привабливий для багатьох товар, який, тим не менше, розглядається споживачем як унікальний у силу його дизайну, характеристик, доступності, надійності і т.д. У результаті ціна не грає настільки важливої ​​ролі, і споживачі набувають достатню лояльність до товарної марки.

Стратегія концентрації. Компанія виділяє специфічно низькими цінами або унікальною пропозицією сегмент ринку. Вона може контролювати витрати за допомогою концентрації зусиль на декількох ключових товарах, призначених для специфічних споживачів, створення особливої ​​репутації при обслуговуванні ринку, що може бути незадоволений конкурентами.

Відповідно до моделі Портера, залежність між часткою на ринку і прибутковістю може бути представлена ​​U-подібною формою.

Рисунок 3 - Зв'язок частки на ринку та доходу від інвестицій в загальній стратегічної моделі Портера.

Фірма з невеликою часткою ринку може процвітати за допомогою розробки чітко сконцентрованої стратегії. Компанія, що має велику частку ринку, може процвітати в результаті переваги по загальних витратах або диференційованої стратегії. Проте компанія може затриматися в середині, якщо вона не має ефективну й унікальну продукцію або перевагою по загальних витратах. На відміну від матриці "Бостон консалтинг груп" і програми PIMS, відповідно до моделі Портера, невелика фірма може мати прибуток, концентруючись на якій-небудь одній конкурентній "нище", навіть якщо її загальна частка на ринку буде незначною. Фірмі не обов'язково бути великий, щоб мати гарні показники.

2. Аналіз господарської діяльності ВАТ "ОПОГАТ 9"

2.1 Коротка характеристика підприємства

Відкрите акціонерне товариство "ОПОГАТ 9" утворено шляхом приватизації в 1993 році.

ВАТ "ОПОГАТ 9" розташоване в місті Омську за адресою вулиця 10 років Жовтня 209.

Основним видом діяльності згідно статуту товариства, є транспортно-експедиційне обслуговування підприємств, організацій і населення.

Список автомобілів, причепів і напівпричепів за марками і роками випуску на 1.01.2009 р. наведено в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 - Список автомобілів за марками і роками випуску по ВАТ "ОПОГАТ 9" на 1.01.2009 р.

Список автомобілів

Марка а / м

Кузов

75

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

Усього

ГАЗ-52

фургон





3

1

5

4


1



14

ГАЗ-52

бортовий


1











1

ГАЗ-53

фургон






3

5

3

2



1

14

ГАЗ-53

пивовозами







1

2

1




4

ЗІЛ ММ34502

с / с










1



1

ЗІЛ МТО

АТ

1












1

ЗІЛ-130

портал








1





1

ЗІЛ-130

фургон



1


1

2

3

6

6

1



20

ЗІЛ-130

тягач







1

1


1



3

ЗІЛ-130

бортовий







1






1

КАМАЗ-5320

фургон









1




1

КАМАЗ-5410

тягач



2


1

1

2

1


1


2

10

МАЗ-54331

тягач








1





1

КАМАЗ-5511

с / с






5

2

1

1

1



10

ШКОДА-110421

тягач





1

2

8






11

ПАЗ-672 М

автобус






1







1

КАВЗ-3270

автобус









1




1

Список причепів та напівпричепів

Марка а / м

Кузов

75

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

Усього

А-349

c / с








1





1

СА-467

бортовий



1










1

ОДАЗ-93571

бортовий










1



1

ОДАЗ-9370

бортовий





1








1

ЦППЗ-12-885

газовоз

1







1





2

Щ4ВЦП-12

пивовозами





1


2






3

Н13Х114

рефріжерат




1

2

6

8

4

1




22

ОДАЗ-9772

рефріжерат










1



1

Як видно з таблиці 2.1, самі нові автомобілі мають термін експлуатації 9 років, а найстаршим 19 років, що говорить про те, що за останні дев'ять років ВАТ "ОПОГАТ 9" не набула жодної нової машини.

ВАТ "ОПОГАТ 9" здійснює перевезення вантажів по двох видах сполучення це внутрішньоміське і приміське, міжміське.

Усередині міста і в приміській зоні автомобілі обслуговують мережу магазинів корпорації "ОША", ПК "Зоря", ВАТ "Омскенерго" філія ТЕЦ 5. Крім підприємств, ВАТ "ОПОГАТ 9" обслуговує індивідуальних підприємців. Підприємство здійснює доставку харчових продуктів, матеріалів для дорожніх робіт, виконує послуги з транспортування меблів, в зимовий час займається роботами, пов'язаними з прибиранням снігу та його вивезенням.

Міжміські перевезення здійснюються майже в усіх напрямках РФ. Західний напрямок - міста: Санкт-Петербург, Москва, Саратов; північний напрямок: Мурманськ, Тюмень, Надим, Ханти-Мансійськ, Сургут; східний напрямок: Чита, Братськ, Іркутськ. Міжміські перевезення здійснюють автомобілі КамАЗ, Маз, Шкода.

Основними конкурентами по внутріміським перевезень є "ОПОГАТ 5", яке в наші дні змогло утримати клієнтуру в сфері харчової і переробної промисловості. Воно обслуговує хлібозаводи, пивзавод, м'ясокомбінат. Але по міжміським перевезенням дане підприємство не працює, оскільки немає відповідних автомобілів.

2.2 Економічна оцінка та аналіз діяльності ВАТ "ОПОГАТ 9"

Автомобільний транспорт в народному господарстві - основний засіб перевезення вантажів. На його утримання та експлуатацію підприємство витрачає великі кошти. Важливе значення в організації виробництва має наявність в господарстві і структура основних фондів.

Таблиця 2.2 - Склад і структура основних фондів ВАТ "ОПОГАТ 9".

Показники

2007 р

2008 р

2009 р

2009 р у% до 2007 р


вартість, грн

до підсумку%

вартість, грн

до підсумку%

вартість, грн

до підсумку%


Будинки

26239

65,8

26239

66,8

22250

65,8

85

Споруди

194

0,5

194

0,5

194

0,5

100

Машини та обладнання

2531

6,4

2531

6,4

2301

6,8

91

Транспортні засоби

10655

26,7

10091

25,8

8928

26,4

84

Господарський інвентар

233

0,6

187

0,5

150

0,4

64

Разом

39852

100

39242

100

33823

100

84

Склад основних фондів залежить від виробничого напряму підприємства. Природно, що автотранспортні підприємства мають велику питому вагу транспортних засобів, а якщо на даному підприємстві знаходяться ремонтні майстерні, то значний обсяг займають машини і обладнання.

З таблиці 2.2 видно, що найбільшу питому вагу в структурі виробничих основних фондів займають будівлі в 2009 році - 65,8%, транспортні засоби - 26,4%. Це і говорить про спеціалізацію даного підприємства.

За період 2007-2009 рр.., Відбулося зниження вартості будинків на 15%, транспортних засобів на 16%, господарського інвентарю на 36% внаслідок зносу.

Загалом вартість основних засобів за період 2007-2009 рр.. скоротилася на 15%.

Для більш глибокого аналізу господарської діяльності ВАТ "ОПОГАТ 9" використовуємо таблицю А.

Аналізуючи таблицю А, бачимо, що в одночасним збільшенням вартості валової продукції за 2007-2009 рр.. на 50%, збільшується середньорічна собівартість продукції на 57%. Середня склалася ціна реалізації продукції (робіт, послуг) у 2009 році зменшилася на 80%.

Зменшення вартості машин та обладнання у 2009 р. в порівнянні з 2007 роком на 60%, це пояснюється тим, що обладнання зношується, а оновлення не відбувається.

Витрати на 1 карбованець товарної продукції (виручки від реалізації), характеризують рівень собівартості в ціні товарної продукції і розкриває взаємозв'язок собівартості продукції і прибутку.

Витрати на 1 карбованець товарної (реалізованої) продукції розраховують за формулою:

Де З т - витрати на один карбованець товарної продукції (отриманої виручки), руб;

С - повна собівартість товарної (реалізованої) продукції, руб;

ТП - товарна продукція (виручка від реалізації продукції), руб.

З таблиці А видно, що витрати на 1 карбованець товарної продукції за 2007-2009рр. виросли на 4%. Відомо, чим більше витрат припадає на 1 карбованець товарної (реалізованої) продукції, тим вище рівень собівартості продукції, таким чином мова йде про окупності, а не про рентабельність.

Величина витрат на 1 карбованець товарної продукції залежить від трьох основних чинників:

 1. структури товарної продукції;

 2. рівня її собівартості;

 3. цін реалізації продукції (робіт, послуг).

Для успішного виконання виробничої програми необхідні висококваліфіковані працівники. Це один з найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва. Великі потенційні можливості закладені у трудових ресурсах. Чисельність працівників у ВАТ "ОПОГАТ 9" в 2001 році склала 131 чоловік, з них 75 водіїв. Загальна чисельність щорічно зменшується. Це видно з таблиці 2.3.

Таблиця 2.3 - Чисельність працівників ВАТ "ОПОГАТ 9", чол.

Категорії працівників

2007 р

2008 р

2009 р

2009 р у% до 2007 р

Загальна кількість працівників

152

139

131

86

У тому числі водії

77

75

75

97

ІТП і службовці

14

11

11

78

МОП

61

53

45

74

Загальна кількість за останні три роки скоротилося на 14%, МОП на 16 чоловік, це пов'язано зі зменшенням обсягу роботи з обслуговування автопарку і самого підприємства в цілому.

На сьогоднішній день у ВАТ "ОПОГАТ 9" є 95 автомобілів в т.ч.2 автобуса. Загальна вантажопідйомність автомобілів складає 634 тонни. Автопарк має різні типи і моделі автомобілів.

Для аналізу складу і структури автопарку складемо таблицю 2.4.

Таблиця 2.4 - Склад і структура вантажного автопарку.

Конструкція кузова

2007 р

2008 р

2009 р


кол-во, шт

%

кол-во, шт

%

кол-во, шт

%

Бортові

3

2,4

3

2,8

2

2,2

Самоскиди

11

8,8

11

10,4

9

9,7

Фургони

75

60

57

54,2

49

52,7

Рефрижератори

30

24

28

26,7

28

30

Автоцистерни

6

4,8

6

5,9

5

5,4

Усього вантажних автомобілів

125

100

105

100

93

100

З таблиці 2.4 видно, що велика питома вага в автопарку займають фургони, на другому місці стоять рефрижератори. За період 2007-2009 рр.. кількість вантажних автомобілів знизилося з 125 автомобілів до 93. Зниження автопарку на 32 автомобіля обумовлено тим, що підприємство знаходиться у важкому становищі, оскільки в 2009 році з 93автомобілей в лінію виходило 20 машин в день. Решта машин перебували в простої, тому що не було роботи. Через простою великої кількості вантажних фургонів, керівництвом ВАТ "ОПОГАТ 9" було прийнято рішення про розпродаж цих машин.

Даючи характеристику діяльності ВАТ "ОПОГАТ 9" з вантажних перевезень, проаналізуємо результати внутрішньоміських і міжміських перевезень.

Таблиця 2.5 - Результати вантажних перевезень.

Показники

2007 р

2008 р

2009 р

2009 р у% до 2007 р

Внутрішньоміські перевезення

Доходи, тис. руб

3314,2

6478,2

5758

174

Витрати, тис. руб

2841

4285,9



Перевезено вантажів, тис. т

100,4

89,2

72

72

Вантажооборот, тис. т.-км

1463,1

1101,8

860,3

59

Міжміські перевезення

Доходи, тис. руб

1240,1

1533,3

1748

140

Витрати, тис. руб

1965

2037



Перевезено вантажів, тис. т

7,6

8,0

5,14

67

Вантажооборот, тис. т.-км

11932,5

12659,7

9505

80

Аналізуючи таблицю 2.5, бачимо, що при внутрішньоміських перевезеннях доходи зросли на 74% і склали в 2009 році 5758 тис. рублів, однак, знизився вантажообіг майже в 2 рази і склав 41% до 1999 року.

При міжміському сполученні вантажообіг зменшився на 20% і склав 9505 тис. т.-км. Доходи від цього виду перевезень збільшилися на 40%.

Порівнюючи ці два види перевезень, необхідно зауважити, що при внутрішньоміських перевезеннях доходи вищі, ніж при міжміських.

Збільшення доходів від вантажних перевезень відбулося за рахунок збільшення цін за автопослуги, з таблиці А видно, що ціна збільшилася в 2009 році порівняно з 2007 роком в 1.5 рази.

2.3 Результати фінансової діяльності

Таблиця 2.6 - Аналіз фінансових результатів господарської діяльності ВАТ "ОПОГАТ 9".

Найменування показників

2007 р

тис. руб.

2008 р

тис. руб.

2009 р

тис. руб.

2009 р у% до 2007 р

Виручка від реалізації робіт і послуг

4302,6

7444,9

7496,7

174

Собівартість робіт, послуг

4941,7

7481,3

8072,6

163

Прибуток (збиток) від продажу

-639,1

-36,2

-575,9


Інші операційні доходи

1550,7

1150

5750,2

370

Інші операційні витрати

1156,3

1468,7

5848,6

505

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності

-660,3

-355,4

-1095,6


Чистий прибуток (збиток)

-660,3

-355,36

-1095,6


Окупність

0,87

0,99

0,93

107

Як видно з таблиці 2.6, зростання виручки від реалізації робіт і послуг в 2009 році порівняно з 2007 роком склав 74%, в той же час зросла собівартість на 63%, це пов'язано з ростом зарплати, а отже і відрахувань до неї, збільшенням витрат на ремонт і автогуми.

Збитки по основній діяльності склали 575 900 рублів. Підприємство отримало у 2009 році 5750200 рублів операційних доходів, що вище на 270% у порівнянні з 2007 роком і 5848600 рублів операційних витрат. Сюди увійшли доходи і витрати від реалізації основних засобів і іншого майна та списання основних засобів.

2.4 Економічна оцінка використання вантажного автотранспорту

Сучасний стан автотранспорту розглядається з позиції основних показників його використання. Всі показники при аналізі роботи вантажного автотранспорту поділяють на дві групи:

I група - техніко-економічні показники, які характеризують ступінь завантаженості машин в процесі роботи.

II група - економічні показники або результативні, які характеризують ефективність роботи автомобілів.

До першої групи показників відносяться:

 • число днів роботи автомобілів за рік;

 • середньодобовий пробіг, км;

 • коефіцієнт використання пробігу;

 • середня відстань перевезень вантажу;

 • коефіцієнт використання парку;

 • фактична вантажопідйомність середньооблікового автомобіля, тонн;

 • коефіцієнт використання вантажопідйомності;

Друга група показників складається з:

 • продуктивності автомобілів в тоннах, у тонно-кілометрів, у розрахунку на тонну вантажопідйомності среднесписочного автомобіля;

 • вироблення в тонно-кілометрах в розрахунку на 1 км загального пробігу;

 • собівартість вантажних перевезень.

2.4.1 Техніко-економічні показники використання автопарку

Коефіцієнт використання парку - найважливіший показник, він відображає ступінь використання машин за певний період (місяць, рік). Він розраховується як відношення числа автомобіле-днів у роботі (АДраб) до числа автомобіле-днів перебування рухомого складу на фермі (АДхоз)

Розрахунок коефіцієнт використання парку показано у таблиці 2.7.

Таблиця 2.7 - Розрахунок коефіцієнта використання АПРК.

Показники

2007

2008 р

2009 р

Автомобіле-дні в роботі, тис. дн

11,06

10,8

7,3

Автомобіле-дні в господарстві, тис. дн

16,2

24,7

27,2

Коефіцієнт використання пакра

0,68

0,44

0,27

З таблиці 2.7 видно, що К ип щорічно коливається і він низький, що говорить про низьку ефективність використання парку.

Показник середньодобового пробігу автомобілів характеризується інтенсивністю роботи машин на лінії. Величина його показує пройдену автомобілем відстань у кілометрах за відпрацьований машино-день і залежить від технічної експлуатаційної швидкості, часу перебування в наряді, відстані перевезення вантажів і умов механізації вантажно-розвантажувальних робіт. Щоб обчислити середньодобовий пробіг автомобілів (П сс) потрібно розділити загальний пробіг на число днів роботи автомобілів.

Таблиця 2.8 - Розрахунок середньодобового пробігу автомобілів.

Показники

2007 р

2008 р

2009 р

2009 р у% до 2007 р

Загальний пробіг, тис. км

2329,2

2321,6

2077,9

89

Авто-дні роботи, тис км

11,06

10,8

7,2

65

Середньодобовий пробіг, км

210

215

289

137

Дані таблиці 2.8 показують, що середньодобовий пробіг автомобілів за період 2007-2009 рр.. збільшився на 37% і склав 289 км, а загальний пробіг зменшився на 251 тис. км. Це пояснюється скороченням числа автомобілів.

Ефективність роботи автопарку характеризується, перш за все, кількістю перевезеного вантажу і обсягом виконаних транспортних робіт. Ці показники значною мірою залежать від ступеня використання пробігу машин, і характеризується коефіцієнтом використання пробігу (К ип).

До ип розраховується відношення пройденого відстані з вантажем До гр до загального пробігу автомобілів До заг.

Величина його завжди менше одиниці.

Таблиця 2.9 - Розрахунок коефіцієнта використання пробігу.

Показники

2007 р

2008 р

2009 р

2009 р у% до 2007 р

Загальний пробіг, тис. км

2329,2

2321,6

2077,9

89

Пробіг з вантажем, тис. км

1065,2

1486,3

1155,5

108

Коефіцієнт використання пробігу

0,45

0,64

0,56

124

За період 2007-2009рр. з таблиці 2.9 видно, що К Іпр збільшився на 24% і в 2009году склав 0,56, так само збільшився пробіг з вантажем на 8% і склав 1155,5 тис. км.

Показник середньої відстані перевезення показує середню дальність перевезення 1 тонни вантажу. Величина середньої відстані перевезень залежить від розміщення пунктів вантаження і вивантаження, структури вантажопотоків і вантажообігу, а також від коефіцієнта використання вантажопідйомності і типу рухомого складу, отже, середня відстань перевезень - це показник, що враховує не тільки пробіг, але й кількість перевезеного вантажу, т. е. ступінь використання вантажопідйомності. Визначається він відношенням кількості виконаної транспортної роботи ( ) До числа фактично перевезених тонн вантажу (Н г):

У практиці показник середньої відстані і середньої їзди часто вважають однаковими.

Таблиця 2.10 - Розрахунок середнього відстань перевезення вантажів.

Показники

2007 р

2008 р

2009 р

2009 р у% до 2007 р

Вантажооборот, тис. т-км

13395,6

13761,5

10365,2

77

Перевезено вантажів, тис. т

108

97,2

77,3

72

Середня відстань перевезення, км

124

141,5

134

108

З таблиці 2.10 видно, що за аналізований період середня відстань перевезення збільшилася на 10 км, цим і пояснюється збільшення відстані пробігу з вантажем. В наслідок зменшення числа автомобілів, відбулося зменшення вантажообігу на 23%.

Рівень завантаженості показує кількість вантажу в тоннах, який перевозять автомобілями за певний період. Завантаженість среднесписочного автомобіля, тобто фактична його вантажопідйомність визначається в середніх величинах за аналізований період відношення фактично виконаної роботи (Р фак) до пробігу автомобіля з вантажем (К гр):

Таблиця 2.11 - Розрахунок коефіцієнта використання вантажопідйомності.

Показники

2007 р

2008 р

2009 р

2009 р у% до 2007 р

Вантажопідйомність факт, т

1597

990,7

852

53

Вантажопідйомність номін, т

847

714

634

75

коефіцієнт використання вантажопідйомності

1,88

1,16

1,34

71

Аналізуючи дані таблиці 2.11, бачимо, що коефіцієнт використання вантажопідйомності в 2009году в порівнянні з 2007 роком знизився і склав 1,34.

2.4.2 Економічні показники використання автотранспорту

Продуктивність парку характеризується обсягом перевезеного вантажу в тоннах і кількість транспортної роботи в тонно-кілометрах, що припадають на одну середньоспискову автомашину.

Показники продуктивності визначаються діленням загальної кількості фактично перевезеного вантажу (Н т) в тоннах і виконаної роботи в тонно-кілометрах (Р фак) на номінальну вантажопідйомність

Де Пт - продуктивність автомобіля в тоннах;

Пт.км - продуктивність автомобіля в тонно-кілометрах.

Важливим показником продуктивності автомобілів є вироблення в тонно-кілометрах в розрахунку на 1 км загального пробігу автомобілів (В т.км). Цей показник визначають за формулою:

Де Р фак - вантажообіг, тис. т-км.;

Т заг - загальний пробіг автомобілів, тис. км.

Таблиця 2.12 - Розрахунок вироблення в т-км на 1 км загального пробігу.

Показники

2007 р

2008 р

2009 р

2009 р у% до 2007 р

Вантажооборот, тис. т-км

13395,6

13761,5

10365,2

77

Загальний пробіг автомобілів, тис. км

2329,2

2321,6

2077,9

89

Виконано т-км на 1 км пробігу

5,75

5,92

4,98

86

З таблиці 2.12 видно, що за період 2007-2009 рр.. виробіток на 1 км пробігу знизилася на 14% і в 2009 році склав 4,98 т-км на 1 км пробігу. Причина цього зниження вантажообігу, а так само загального пробігу автомобілів.

Для визначення рівня роботи парку в цілому доцільно розраховувати загальний коефіцієнт використання автомобілів. Даний коефіцієнт визначається за формулою

Де К ип - коефіцієнт використання парку;

До Іпр - коефіцієнт використання пробігу;

До ігор - коефіцієнт використання вантажопідйомності.

Розрахунок даного коефіцієнта допомагає більш об'єктивно відобразити вплив ступеня використання автомобілів на їх продуктивність і собівартість перевезень.

Таблиця 2.13 - Розрахунок загального коефіцієнта використання автомобілів.

Показники

2007 р

2008 р

2009 р

2009р у% до 2007 р

коефіцієнт використання парку

0,68

0,44

0,27

40

коефіцієнт використання пробігу

0,45

0,64

0,56

124

коефіцієнт використання вантажопідйомності

1,88

1,16

1,34

71

Загальний коефіцієнт використання автомобілів

0,57

0,32

0,2

35

Аналізуючи таблицю 2.13, бачимо, що загальний коефіцієнт використання автомобілів в 2009 році знизився на 65% і склав 0,2. Це говорить про те, що парк використовується не ефективно, що відбивається на собівартості перевезень.

Оцінка роботи автопарку проводиться через собівартість одиниць виконаної роботи одного т-км і перевезення 1 тонни вантажу.

Розрахунок проводять діленням загальної суми грошово-матеріальних витрат (З общ), включаючи оплату праці з нарахуваннями, на обсяг виконаної роботи в т-км і кількість тонн перевезеного вантажу. Необхідно відзначити, що в автопарку є резерви. Такими резервами є:

 • підвищення коефіцієнта використання парку і коефіцієнта використання пробігу;

 • підвищення цих показників у свою чергу підвищить продуктивність автопарку і знизить собівартість вантажних перевезень.

Розглянемо структуру собівартості вантажних перевезень за таблицею Б.

Аналізуючи величину витрат з вантажоперевезень можна відзначити, що по автопарку спостерігається висока собівартість 1 тонно-кілометр.

З таблиці видно Б, що за період 2007-2009 рр.. відбулося збільшення витрат на ПММ на 78%, це говорить про підвищення цін на паливо, збільшилися витрати на ремонт і ТО рухомого складу і в 2009 році виросли на 118%, причина цьому старіння автомобілів і збільшення цін на запасні частини.

Накладні витрати підвищилися на 99%, це пов'язано зі збільшенням величини податків, а особливо податку на майно.

Все це в тій чи іншій мірі впливає на збільшення собівартості 1 т-км.

3. Розробка маркетингової стратегії

3.1 Аналіз сильних і слабких сторін підприємства ВАТ "ОПОГАТ 9"

На сьогоднішній день вантажне автотранспортне підприємство ВАТ "ОПОГАТ 9" займається наданням автопослуг: перевезенням вантажів на міжмісто і по місту.

Доходи, одержувані при перевезенні вантажів по місту, значно вищими за доходи, що отримуються від міжміських перевезень. Причин цьому декілька.

По-перше, ті автомобілі, які працюють за внутріміському повідомленням, а це ГАЗ, ЗІЛ, працюють на газі, тим самим витрати на паливо зведені до мінімуму. Автомобілі, що працюють на міжміських перевезеннях, працюють на бензині, дизельному паливі.

По-друге, автомобілі, що працюють в міській межі, працюють на невеликих відстанях, внаслідок цього обсяг перевезених вантажів значно вище, ніж при міжміському сполученні.

По-третє, при обслуговуванні автомобілів марки ГАЗ і ЗІЛ, витрачається менше коштів. Якщо порівнювати ЗІЛ і КамАЗ, то ціни на запасні частини, автогуми на автомобіль ЗІЛ значно нижче, ніж на КамАЗ, таким чином, ТО і ремонт обходяться дешевше.

Говорячи про внутрішньоміських перевезеннях, необхідно зауважити, що у ВАТ "ОПОГАТ 9" при даному виді перевезень є конкуренти, крім численних індивідуальних підприємців, які працюють на автомобілях ГАЗель, існують такі підприємства, як "ОПОГАТ 5", фірма "Апресов" колишня автоколона "1961 ".

Але все ж основним серйозним конкурентом у ВАТ "ОПОГАТ 9" залишається "ОПОГАТ 5". Дане підприємство займається перевезенням вантажів по внутріміському та приміському сполученні. У цих важких економічних умовах воно змогло утримати клієнтуру в сфері харчової і переробної промисловості. На сьогоднішній день "ОПОГАТ 5" обслуговує хлібозаводи, пивзавод, м'ясокомбінат. На відміну від ВАТ "ОПОГАТ 9", керівництво "ОПОГАТ 5" змогло втримати зв'язок з даними підприємствами.

Крім "ОПОГАТ 5", конкурентом є фірма "Апресов", яка так само робить автопослуги з перевезення вантажів у межах міста, на міжмісто дана фірма не працює.

Конкурентів-підприємств у ВАТ "ОПОГАТ 9" на міжміських перевезеннях немає. Що у "ОПОГАТ 5", що у фірми "Апресов" автомобілі для даного виду повідомлення відсутні. Тому перевезення вантажів на міжмісто є дуже перспективною. Звичайно, існує безліч приватних осіб, які мають у власності вантажні автомобілі, які займаються перевезеннями вантажів по міжміському повідомленням, але це не серйозний конкурент для ВАТ "ОПОГАТ 9", так як для здійснення перевезень на даному підприємстві створені всі умови для обслуговування і ремонту рухомого складу. Це ЦРМ з солідним обладнання та кваліфікованими працівниками. Відомо, що для забезпечення справного стану автопарку, необхідна хороша ремонтна база, саме ця база існує на підприємстві ВАТ "ОПОГАТ 9".

Аналіз власних сильних і слабких сторін, а так само основних конкурентів полягає в тому, щоб виявити свої вирішальні переваги, послідовно використовувати їх у ринковій діяльності.

Для підприємства ВАТ "ОПОГАТ 9" важливою перевагою є наявність транспортних засобів для здійснення міжміських перевезень, а також наявність хорошої ремонтної бази.

3.2 Маркетингова стратегія підприємства ВАТ "ОПОГАТ 9"

Говорячи про маркетингову стратегію підприємства, доцільно виходити з оцінки основних ринково-економічних факторів і аналізу існуючого потенціалу стратегічного успіху.

Найважливішим принципом будь-якої маркетингової стратегії є рух у напрямку від клієнта до фірми, а на навпаки.

Так у ВАТ "ОПОГАТ 9" при внутрішньоміських перевезеннях існують сильні конкуренти, а на міжміських перевезеннях серйозних конкурентів немає, то керівництво цього підприємства може піти на такі кроки.

В даний момент склалася така ситуація, коли є клієнт, є замовлення, але виконання цього замовлення неможливо через те, що ряд вантажних автомобілів, що працюють на міжміських перевезеннях знаходяться в такому стані, що не дозволяє зробити рейс. Причина цьому вік, термін експлуатації деяких автомобілів досягає 16 років. Тому на такому транспорті ризиковано робити рейс, наприклад, до Москви чи Владивосток.

Ремонтувати старий рухомий склад, тобто закуповувати нові запасні частини не вихід із ситуації.

Виходом може послужити покупка нових вантажних автомобілів марки "КамАЗ-53212" з причепом. Придбання нових автомобілів дозволить збільшити доходи і в той же час буде задовольняти потреби клієнтів, які полягають у перевезенні вантажів у всі регіони Російської Федерації.

Придбання нової техніки за рахунок власних коштів на даний момент неможливо. Але ВАТ "ОПОГАТ 9" має в своєму розпорядженні солідними площами, тому воно може взяти кредит у банку під власність.

Придбання техніки можливо в місті Омську в "КамАЗ Автотех центр", в наслідок цього витрати на транспортування будуть зведені до мінімуму.

Причиною покупки нових автомобілів, є ще й те, що ряд клієнтів вимагає, щоб доставка вантажів до потрібного місця здійснювалася в стислі терміни. Для забезпечення цієї вимоги необхідна нова безвідмовна техніка.

Визначимо економічну ефективність придбання нових автомобілів в кредит на прикладі одного автомобіля "Камаз-53212" з причепом загальною вантажопідйомністю 20 тонн. Вартість даного транспортного засобу 741560 рублів (включаючи ПДВ).

Для розрахунку терміну окупності необхідно провести розрахунок витрат, пов'язаних з експлуатацією автомобіля.

За місяць автомобіль може зробити три рейси в місто Сургут, т.к. саме в північному напрямку здійснюється основний обсяг перевезених вантажів. Відстань до Сургута становить 1550 км, таким чином якщо автомобіль, роблячи один рейс в Сургут буде на зворотному шляху знову завантажуватися, то загальний пробіг з вантажем за один рейс складе 3100 км.

Зробимо розрахунок витрат при використанні одного автомобіля за меяцев:

 • Заробітна плата водієві 6000 рублів

 • Вартість одного кілометра 14 рублів, таким чином, дохід від трьох рейсів складе 3 Х 3100 Х 14 = 130 200 рублів

 • Амортизація автомобіля розраховується за формулою:

де С т - вартість нового транспортного засобу без ПДВ, руб;

Т - термін корисного використання транспортного засобу, років.

 • Витрати на дизельне паливо на пробіг і на експлуатацію розраховуються за формулами:

Де G s, G w - витрата палива на один рейс і витрата палива на експлуатацію, літрів;

S - відстань, що проходить автомобіль за рейс, км;

g e - витрата палива на 100 км пробігу, л/100 км;

Н - вантажопідйомність транспортного засобу, т.

Витрати на паливо складуть:

де G заг - загальна витрата палива на один рейс, л;

L топ - вартість одного літра палива, руб.

Таким чином, за місяць витрати на дизельне паливо складуть 38446,5 руб.

Крім палива, автомобіль витрачає мастильні матеріали. Норма витрати мастильних матеріалів 4 г/100 л, тоді витрати на мастильні матеріали розраховуються за формулою:

де G т.см - витрата мастильних матеріалів за рейс, л;

L см - вартість одного літра, руб.

Таким чином, за місяць витрати на мастильні матеріали будуть дорівнюють 3 х 720 = 2160 руб.

Результати розрахунків зведемо в таблицю.

Таблиця 3.1 - Витрати на експлуатацію одного автомобіля "КамАЗ" за місяць.

Статті витрат

Вартість, грн

Заробітна плата водієві

6000

Нарахування 35,6%

2136

Амортизація

5149

ПММ

40606,5

Запасні частини

1000

Автогума

2319,8

Накладні витрати

14302,8

Разом

71514,1

Крім перерахованих вище витрат у підприємства щомісяця податок на додану вартість становить 21700 руб, але купуючи транспортний засіб з ПДВ, підприємство покупець протягом 7 місяців ПДВ платити не буде. У цьому випадку розмір прибутку буде збільшуватися і становитиме 58688 рублів.

Річний прибуток складе суму прибутку за 5 місяців по 36 986 руб (130200-21700-71514) і 7 місяців по 58 688 рублів, т.е.595746 рублів.

З урахуванням податку на прибуток 24%, сума складе

де Г пр.к - річний прибуток після сплати податку, руб; Г пр.н - річний прибуток до сплати податку, руб; Н пр - сума податку на прибуток, руб.

Для придбання автомобіля кредит буде взятий на 3 роки.

Сума виплачених процентів становитиме:

1 год741560 * 0,225 = 166851 руб;

2 год741560 * 0,15 = 111234 руб;

3 год741560 * 0,075 = 55616 руб.

Таблиця 3.2 - Результати фінансової діяльності підприємства від використання автомобіля "КамАЗ" за три роки.

Показники

2007.

2008р.

2009р.

Річні витрати

858168

858168

858168

Відсоток банку

166851

111234

55616

Разом витрат

1025019

969402

913784

Дохід

1453900

1302000

1302000

Прибуток

428881

332598

388213

Податок на прибуток

102913

79823

93171

Чистий прибуток

325950

252775

295045

Таким чином за три роки загальна чистий прибуток складе 873 770 рублів.

Отже один новий автомобіль окупиться за два роки і сім місяців.

Зазвичай, якщо термін окупність менше десяти років, то проектний варіант заходів щодо вдосконалення маркетингу визнається ефективним.

Крім того, на підприємстві необхідно, щоб служба експлуатації займалася пошуком більшого числа клієнтів, для цього можна вдатися до реклами, яка буде публікуватися в ряді газет. Рекламу можна помісти так само на самі автомобілі. Природно це дозволить укладати більше договорів на перевезення вантажів автомобільним транспортом.

Висновки і пропозиції

Проаналізувавши господарську діяльність підприємства ВАТ "ОПОГАТ 9", необхідно зробити ряд висновків:

 1. Автопарк даного підприємства має 95 вантажних автомобілів, основна частина з яких підлягає списанню. Проте, економічна нестабільність в країні не дозволяє підприємству придбати нові автомобілі, а використання старих автомобілів збільшує матеріально-грошові витрати на їх експлуатацію і ремонт.

 2. На сьогоднішній день підприємство є збитковим, збитки по основній діяльності склали 575,9 тис. рублів.

 3. Слабо працює служба експлуатації, тому що коефіцієнт використання парку невисокий і в 2009году склав 0,27., таким чином, в середньому в день виходить близько 30 із загального числа 59 машин.

 4. Рівень роботи парку в цілому залишається досить низьким, це видно по низькому коефіцієнту використання автомобілів (К заг), який у 2009 році дорівнює 0,2.

 5. В наслідок зниження рівня роботи автомобілів за період 2007-2009 рр.. відбулося зниження вантажообігу на 23%.

 6. Основними конкурентами на ринку вантажних перевезень є підприємство "ОПОГАТ 5" і фірма "Апресов".

 7. Підприємство ВАТ "ОПОГАТ 9" має важливу перевагу перед конкурентами, що полягає в тому, що крім внутрішньоміських перевезень, його автомобілі здійснюють перевезення вантажів на міжмісто.

На підставі проведеного аналізу використання автопарку, аналізу господарської діяльності та зроблених висновків, пропонується ряд заходів щодо поліпшення стану підприємства в цілому:

 1. Розробити маркетингову стратегію, яка необхідна для виходу даного підприємства зі збитковості, тобто для збільшення доходів, необхідно поряд з наявним внутріміським повідомленням і міжміським, забезпечити автопарк новими автомобілями.

 2. придбання нових автомобілів буде проводитися за рахунок кредиту. Термін окупності складе 2 роки 7 місяців

 3. Поліпшити роботу диспетчерської та експлуатаційної служб, які дозволять збільшити вихід машин в лінію, тобто збільшиться коефіцієнт використання парку.

Виконання перелічених заходів дозволить підвищити ефективність використання автопарку, а значить, збільшить прибутковість.

Список використаної літератури

 1. Котлер Ф. Основи маркетингу. - М.: Прогрес, 1993. -736 С.

 2. Ципкін Ю.А., Люкшінов А.Н. Агромаркетінг. - М.: Колос, 2007. -312 С.

 3. Уткін Е.А. Маркетинг. - М.: ЕКМОС, 2005. -320 С.

 4. Пантелєєв А.В. Організація ринкового дослідження в системі маркетингу. - М.: МСХА, 1992. -120 С.

 5. Басовський Л.Є. Маркетинг: Курс лекцій. - М.: ИНФРА-М, 2008. -219 С.

 6. Конкін Ю.А. Аналіз господарської діяльності підприємств технічного сервісу АПК. - М.: МГАУ, 1998. -14 С.

 7. Полугіна Т.Н. Основи маркетингу: Курс лекцій. - М.: Рой Чейпін, 1998. -20 С.

9. Злобін С.Ф. Ринкова економіка АПК. - Орел, 1999. -315с.

10. Попов М.О. Федотенко В.Ф. Основи менеджменту в аграрному виробництві. - М.: Тандем, 2001. -234с

11. Волкова К.А. та ін Підприємство: стратегія, структура, положення про відділи і служби, посадові інструкції. - Навчальний посібник. - М.: Економіка, 1997. - 526.

12. Рекомендації з оплати праці керівників, фахівців і службовців підприємств АПК. - Частина 1. - М.: Інформагробізнес, 2009. - 106с.

13. Попов М.О. Організація сільськогосподарського виробництва. - М.: Фінанси і статистика, 2000. - 320с.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Диплом
175.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Розробка стратегії маркетингової діяльності ВАТ Березівські мінеральні води
Розробка стратегії маркетингової діяльності ВАТ Березовські мінеральні води
Розробка маркетингової стратегії підприємства
Розробка маркетингової стратегії підприємства Полипринт
Розробка стратегії розвитку підприємства на прикладі ВАТ БЗЗД
Розробка конкурентоспроможної цінової стратегії підприємства ВАТ Петрівське РТП в системі стратегічного
Розробка маркетингової стратегії ТОВ КомсервісАгро
Розробка маркетингової стратегії ТОВ Отрада
Розробка маркетингової стратегії салону краси
© Усі права захищені
написати до нас