Розробка маркетингової стратегії ТОВ Отрада

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ
ВСТУП
1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА І ФІНАНСОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «ВІДРАДА»
2. АНАЛІЗ СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
2.1 Аналіз зовнішнього середовища ТОВ «Відрада»
2.2. Аналіз внутрішнього середовища
2.3 SWOT-аналіз підприємства ТОВ «Відрада»
3. РОЗРОБКА МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ТОВ «ВІДРАДА»
ВИСНОВОК
Список використаної літератури

ВСТУП
В даний час, з переходом економіки до ринкових відносин, підвищується самостійність підприємств, їх економічна і юридична відповідальність. Разом з тим посилюється і роль конкуренції, як основного механізму регулювання господарського процесу. В умовах економічних змін сучасна туристична фірма, як і будь-яке підприємство, яке виробляє товари і послуги, стикається з безліччю проблем. У таких умовах фірма не може обмежуватися тільки поточним плануванням і оперативним управлінням своєю діяльністю. Назріла необхідність стратегічного мислення, яке має втілитися в програму дій, що уточнює цілі і засоби обраного шляху розвитку. Стратегія розпадається на безліч конкурентоспроможних дій та підходів до бізнесу, від яких залежить успішне управління фірмою. У загальному сенсі стратегія - це план управління фірмою, спрямований на зміцнення її позицій, задоволення споживачів і досягнення поставлених цілей.
Інноваційна стратегія як складова частина загальної стратегії організації являє собою цілеспрямовану діяльність щодо визначення пріоритетів перспективного розвитку організації і їх досягненню, в результаті якої забезпечується нова якість виробництва і управління. Вона реалізується за допомогою прогресивних нестандартних обгрунтованих управлінських рішень, прийнятих з урахуванням специфіки роботи організації.
У короткостроковій перспективі успіх турфірми визначається перш за все фінансовою збалансованістю різних напрямків поточної діяльності. Виживання і розвиток організації залежить від здатності фірми своєчасно передбачати зміни на ринку і відповідним чином адаптувати свою організаційну структуру. Націленість на організацію майбутнього стає необхідною складовою активного стратегічного мислення сучасних менеджерів. Їхнє завдання полягає в тому, щоб освоїти "планування" непередбачуваного і, здійснивши стратегічний вибір, послідовно втілити його в програми дій фірми, зробивши їх зрозумілими для всіх працівників.
Актуальність проблеми проявляється в тому, що боротьба за виживання і розширення бізнесу стає повсякденною турботою для багатьох об'єктів інфраструктури туризму. Перехід до ринкових відносин зажадав вирішення нових завдань, пов'язаних з формуванням у організації індустрії туризму конкурентних переваг, та комплексного розгляду цього питання, в тому числі з урахуванням розвитку нових організаційних форм і відносин управління - тобто розширенням бізнесу, введенням нових інноваційних послуг.
Тому мета роботи - на основі маркетингового аналізу діяльності ТОВ «Отрада» розглянути основні напрямки розвитку діяльності та можливість введення нових видів послуг.
Виходячи з поставленої мети, були сформульовані завдання роботи:
1. Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства.
2. Розробити фінансову та маркетингову стратегії.
3. Запропонувати заходи щодо вдосконалення інноваційної стратегії.
Методами дослідження в курсовій роботі є: аналіз економічних, правових, статистичних джерел літератури; емпіричний, економіко-математичний метод та інші.
Інформаційною базою роботи послужили розробки вітчизняних і зарубіжних учених у галузі управління. При написанні роботи використовувалися навчальні посібники та підручники з менеджменту, маркетингу, економічної теорії, соціології та теорії управління, монографії та наукові статті у періодичних виданнях, а також установчі документи, фінансова та бухгалтерська звітність підприємства ТОВ «Отрада».

1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА І ФІНАНСОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «ВІДРАДА»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Отрада» розташоване за адресою 241518, Курський район, п. Свен-транспортна, пров. Клінцовський, д. 7. ТОВ «Отрада» є юридичною особою, комерційною організацією має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банках, печатку та інші реквізити. ТОВ «Отрада» було створено в 2005 р ., Засновниками виступили фізичні особи.
Товариство «Отрада» було засновано з метою здійснення підприємницької діяльності, задоволення суспільних потреб та отримання прибутку. Організаційно-правова форма - товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Повне фірмове найменування Товариства: товариство з обмеженою відповідальністю «Отрада». Скорочене найменування Товариства: ТОВ «Отрада».
Товариство з обмеженою відповідальністю «Отрада» засновано відповідно до Статуту та чинного законодавства України.
ТОВ «Отрада» зареєстровано постановою Адміністрації г.Курска № 433 від 24 червня 2005 р .
Статутний капітал ТОВ «Отрада» повністю складається з частки фізичних осіб; які є учасниками товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю ТОВ «Отрада», в межах вартості внесеного ним вкладу. Засновники передали підприємству за договором оренди будівлі та споруди у довгострокове користування. Крім того, ТОВ «Отрада» має у власності відокремлене майно, що враховується на його самостійному балансі, а також може від свого імені набувати і здійснювати майнові та немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді. Вищим органом ТОВ «Отрада» є загальні збори засновників.
ТОВ «Отрада» здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства РФ, ФЗ «Про товариства з обмеженою відповідальністю», рішеннями загальних зборів засновників і власним Статутом.
Метою ТОВ «Отрада» є розширення ринку товарів і послуг, а також отримання прибутку. ТОВ «Отрада» має цивільні права і несе обов'язки, необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності, не заборонених законом. Предметом діяльності ТОВ «Отрада» є:
- Надання послуг громадського харчування, діяльність ресторанів і кафе.
- Надання місць для тимчасового проживання, діяльність готелів і пансіонатів.
- Надання побутових послуг населенню.
- Торгово-закупівельна, постачальницько-збутова діяльність, оптова і роздрібна торгівля;
- Виробництво та реалізація товарів народного споживання і продуктів харчування;
- Роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами;
- Надання послуг у сфері громадського харчування і торгівлі;
- Комісійні, маркетингові, консультаційні, консалтингові, інноваційні, сервісні, інформаційні та посередницькі послуги;
- Створення структурних підрозділів у формі клубів для організації культурного відпочинку і дозвілля клієнтів;
- Організація видовищних заходів із залученням творчих працівників (артистів, режисерів, композиторів, співаків, музикантів та ін);
- Інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством.
ТОВ «Отрада» для досягнення статутних цілей розробляє і реалізує програми відпочинку для фізичних і юридичних осіб (у літній і зимовий час), проводить організацію свят (ювілеї, урочистості, весілля), реалізує програми «вихідного дня», забезпечує прокат устаткування (в т . ч. спортивного інвентарю) і оренду готельних номерів, забезпечує організацію дитячого відпочинку, сприяє забезпеченню культурного, морального та естетичного розвитку населення Курської області. Предметом діяльності досліджуваного підприємства є будь-які види діяльності, що не суперечать цілям діяльності товариства і не заборонені чинним законодавством РФ, в т.ч. здійсненні діяльності: у сфері надання туристичних послуг.
Як юридична особа, ТОВ «Отрада» зареєстровано в ІМНС Фокінского району г.Курска, ІПН 3234034272.
У великих підприємствах організаційна структура являє собою складний механізм, в якому задіяно багато народу, і підпорядковується цей механізм певної ієрархії. Але на чолі будь-якої ієрархії стоїть директор. Оскільки ТОВ «Отрада» »порівняно невелике підприємство, то організаційна структура її відносно проста. Директору безпосередньо підпорядковується головний адміністратор. Крім того, на підприємстві є служба прийому і розміщення, куди входять 3 адміністратора і 2 прибиральниці. Є на підприємстві і бухгалтерська служба, очолювана головним бухгалтером. Працівники ресторанного комплексу підпорядковуються безпосередньо зав. виробництвом. Структура підприємства ТОВ «Отрада» представлена ​​на малюнку 1.


ДИРЕКТОР
Головний адміністратор
Гол. бухгалтер
Зав. виробництвом 1 ч.
Керуючий з АГЧ 1 ч.
Касир 1 ч.
Бухгалтер мат. Столу 1 ч.
Бухгалтер по зарплаті 1 ч.
Кухарі 4 ч.
Бармени 3 ч.
Офіціанти 3 ч.
Комірник 1 ч.
Водії 2 ч.
Прибиральниці 2 ч.
Двірник 1ч.
Адміністартори 3 ч.
Рисунок 1 - Структура підприємства ТОВ «Відрада»
Таким чином організаційна структура - це скелет підприємства. Тоді як «душею» підприємства є організаційна культура, яка встановлює дії членів організації. У ТОВ «Отрада» працює лише 35 чоловік, але тут є свої цінності, прийняті вірування і норми поведінки. Є хороша традиція святкування спільно днів народжень та інших свят. Вже устоялися певні форми вітання між працівниками і, звичайно, з гостями. Часто на підприємстві організовуються спільні екскурсії, прогулянки, пікніки, що сприяє згуртованості в колективі, встановлення контактів та поліпшення взаємин між працівниками. Тому в готелі завжди відчувається сприятливий психологічний клімат, і тепла, гостинна обстановка, що, звичайно ж, додатково залучає клієнтів.
ТОВ «Отрада» має в своєму розпорядженні наступним майном:
- Корпуси готельного типу (№ 1 - 3 номери; № 2 - 3 номери; № 3 - 4 номери);
- Сауна;
- Гараж (автомобілі Газель, Жигулі сьомий моделі, квадроцикли 6 шт.);
- Будівля складу (приміщення для зберігання власних запасів і продуктів харчування та приміщення для зберігання спортивного інвентарю - лижне обладнання, м'ячі волейбольні та футбольні, ракетки для бадмінтону та настільного тенісу, пляжне обладнання - шезлонги, парасольки, складні стільці і столи тощо);
- Ресторан (в корпусі знаходяться бар, більярдна, VIP-зона (на 12 посадкових місць), кухня, літня веранда).
ТОВ «Отрада» має два профілі послуг: оренда номерів та організація дозвілля та розваг.
ТОВ «Отрада» - це готельний комплекс 2-го розряду. Як і в будь-якому готелі даного розряду, на підприємстві є водопровід, каналізація, опалення, телефонна мобільний зв'язок, душ і ванні загального користування, ресторан.
Номерний фонд (10 номерів) готелі представлений 4 номерами перший і 3 другої категорій і поки 3 недавно обладнаних номери вищої категорії. До 1-ої категорії відносяться номери, що складаються з однієї кімнати на одного-трьох чоловік, з повним санітарним вузлом, телевізором, обставлені гарнітуром або набором однотипної високоякісних меблів, з гравюрами на стінах, килимовими покриттями на підлозі. Номери 2-ої категорії складаються з однієї кімнати на одного-трьох чоловік, належним чином мебльовані. Санітарні вузли неповні або тільки умивальники, телевізори.
До досягнень у розвитку та вдосконаленні ТОВ «Отрада» можна віднести появу номерів вищої категорії або класу-люкс. Ці номери складаються з двох кімнат, в них встановлені кондиціонери, є посудні сервізи, міні-бари. Поки їх в готелі тільки 4, але в майбутньому в плани керівництва входить збільшення їх кількості, що стане приводом для присвоєння більш високого розряду.
Використовуючи балансові дані ТОВ «Отрада» можна розрахувати всі перелічені вище показники діяльності підприємства. Основні показники діяльності підприємства за аналізований період змінилися таким чином (табл. 1).
Таблиця 1 - Динаміка основних показників діяльності підприємства

Показники, тис. руб.

2006
2007
2008
Динаміка
1 Середньорічна вартість основних фондів
3257
4269
5556
2299
2 Середньорічна вартість оборотних засобів
6906
7999
8245
1339
3 Оборотність оборотних коштів
1,05
1,17
1,32
0,27
4 Витрати на оплату праці рік
1432
1937
3457
2025
5 Середньоспискова чисельність працівників, чол.
25
31
35
10
6 Середньомісячна заробітна плата
4,77
5,21
8,23
3,46
7 Продуктивність праці
291,12
302,19
312,06
20,94
8 Витрати обігу
5224
7703
7595
2371,00
9 Затратоотдача
1,39
1,22
1,44
0,04
10 Фондовіддача
2,23
2,19
1,97
-0,27
11 Роздрібний товарообіг
7278
9368
10922
3644
12 Валовий прибуток
540
935
1673
1133
13 Чистий прибуток
322
376
1137
815
14 Власний капітал
2768,5
2373,5
3133,5
365
Аналізуючи динаміку показників, можна зробити висновок, що в цілому підприємство ТОВ «Отрада» працювало протягом 2006-2008 рр.. періоду досить ефективно. Позитивною тенденцією є прискорення оборотності оборотних коштів на 0,27 обороту в досліджуваному періоді. Варто відзначити, що за останні 3 роки підприємство в 2008 р . отримало найбільшу чистий прибуток, як наслідок цього, працівникам підприємства були зроблені преміальні виплати залежно від стажу роботи.
Підприємство ТОВ «Отрада» було створене з метою організації на її базі прийому і обслуговування населення г.Курска і Курської області з високим і середнім рівнем доходу. Цей напрям діяльності є пріоритетним і визначає стратегію підприємства в цілому. Іншими напрямками діяльності є: надання додаткових готельних послуг, туристичні, екскурсійні, культурно-видовищні, спортивно-ігрові, медичні та бізнес-послуги.
Основними ринками збуту продукції та послуг ТОВ «Отрада» є:
- М.Курськ;
- Курська область (переважно Белобережскій, Навлінскій, Карачевський райони).
Основними конкурентами по обслуговуванню є: кафе "Транзит"; кафе «Свен»; Белобережская турбаза і інші великі будинки відпочинку, санаторії і пансіонати.
Завантаження підприємства в літні місяці становить близько 90-95%. Крім викладеного, інтерес представляє розподіл завантаження по номерах. Як показує аналіз, номери «вищої категорії» мають завантаження з жовтня по травень вище середньої, а з червня по вересень на 10-20% нижче середньої.
Всіх споживачів послуг ТОВ «Отрада» можна умовно розділити на дві групи:
- Фізичні особи;
- Юридичні особи.
Для індивідуальних відпочиваючих діють тарифи т.зв. «Стійки портьє», тобто максимально можливі.
Для відпочиваючих за попередньою домовленістю, що прибувають організованими групами діє знижка (близько 23-30%), ціни узгоджуються в кожному договорі.
Як видно з таблиці 1, у цілому за три досліджуваних року, загальним фінансовим результатом діяльності підприємства була прибуток. Протягом 2006-2008 рр.. спостерігалася тенденція до збільшення загального чистого грошового потоку.
Тобто в цілому підприємство працює досить стабільно, для підприємства така питома вага прибутку є досить високим. Результатом операційної та позареалізаційної діяльності протягом усього досліджуваного періоду були збитки або негативні грошові потоки, що призвело до зменшення чистого прибутку в кожному звітному році відповідно. Можна стверджувати, що на підприємстві зовсім не розвинена система управління фінансами, не ведеться робота по вигідному розміщенню тимчасово вільних грошових коштів (інвестуванню), тобто необхідно приділити увагу організації фінансового планування та прогнозування руху грошових коштів, а також їх інвестування з метою отримання подальшого доходу.
Оцінивши та проаналізувавши основні економічні показники фінансово-господарської діяльності ТОВ «Отрада», необхідно розробити і обгрунтувати рішення щодо ефективного їх використання. Тому для того, щоб була хоча б відносна стабільність, а не різкі перепади, спробуємо розробити комплекс заходів щодо ефективного використання грошових коштів.

2. АНАЛІЗ СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
2.1 Аналіз зовнішнього середовища ТОВ «Відрада»
Середа зовнішнього впливу - сукупність двох відносно самостійних підсистем - макрооточення (непрямі фактори) і безпосереднього оточення (прямі фактори). Фактори прямого впливу - фактори, які впливають безпосередньо на діяльність організації і надають найбільш сильний вплив (малюнок 2).
ЗОВНІШНЯ середу ПІДПРИЄМСТВА
Фактори непрямого впливу
Фактори прямого впливу
Політичні та правові
Економічні
Соціальні
Технологічні та технічні
Екологічні
Постачальники
Покупці
Конкуренти
Профспілки
Малюнок 2 - Зовнішнє середовище організації
Аналіз зовнішнього середовища непрямого впливу проведемо за допомогою PESTE-аналізу (таблиця 2). Оцінку зробимо за наступними критеріями:
- Оцінка важливості фактора для галузі (Х): 3 - велике значення, 2 - помірний вплив; 1 - слабке значення.
- Оцінка впливу на організацію (Y): 3 - сильний вплив, 2 - помірний вплив; 0 - відсутність впливу.
- Оцінка спрямованості впливу (Z): 1 - позитивна спрямованість, -1 - негативна спрямованість (загроза).
Для аналізу виберемо ті фактори, які чинять найбільш істотний вплив: відкривають додаткові можливості або несуть потенційну загрозу.
Області значення впливів макросередовища: (-441; -147) - несприятливий; (-147; 147) - нейтральної; (147; 441) - сприятливе.
Таблиця 2 - Узагальнення результатів оцінки факторів непрямого впливу зовнішнього середовища ТОВ «Відрада»
Фактори
Важливість для СЗГ [1]
Вплив на організацію
Спрямованість впливу
Сила впливу
Х
Y
Z
S = X + Y + Z
Політичні та правові
1. Стан законодавства
2
2
1
5
2. Економічна політика держави
3
3
1
7
3. Внутрішньополітична стабільність
2
2
1
5
4. Міжнародне співробітництво
1
0
1
2
5.Последствія зовнішньополітичних акцій
1
0
1
2
Разом
9
7
5
21
Економічні
1. Рівень економіч-го розвитку країни
3
2
1
6
2. Інфляція
2
2
-1
3
3. Рівень доходів населення
3
3
-1
5
4. Тенденції споживання населення
3
3
-1
5
5. Система оподаткування
2
2
-1
3
Разом:
13
12
-3
22
Соціальні
1. Культурні та моральні цінності
2
2
1
5
2. Рівень освіти населення
1
0
1
2
3. Стиль життя
2
2
1
5
4. Ступінь урбанізації
2
2
1
5
5. Форми культури
1
0
1
2
Разом:
8
6
5
19
Технологічні та технічні
1. Технологічні зміни в галузі
2
2
1
5
2. Технол-е изм-я в суміжних галузях
2
2
1
5
3. Впровадження сучасних ІТ
2
2
1
5
4. Жорсткість вимог безпеки
3
3
1
7
5. Автоматизація обладнання
2
2
1
5
Разом:
11
11
5
27
Екологічні
1. Природні ресурси
2
2
1
5
2. Кліматичні умови
3
3
-1
5
3. Дефіцитність окремих ресурсів
2
2
1
5
4. Рівень забрудненості
3
3
-1
5
5. Джерела сировини
2
2
1
5
Разом:
12
12
1
25
ВСЬОГО:
53
48
13
114
Політичні фактори: безсумнівно підприємство ТОВ «Отрада» залежить від законодавства та економічної політики держави, особливо від законів, що регулюють діяльність торгових підприємств (наприклад, спрямованих на регулювання обігу алкогольної продукції). Міжнародні відносини - безсумнівно підприємство повинно використовувати можливості для розширення ринків збуту (наприклад територія Курської області, країни Близького зарубіжжя).
Економічні чинники: підприємство ТОВ «Отрада» не користується пільгами з оподаткування, рівень доходів населення в області ще не достатньо високий, тому купівельна здатність досить низька, хоча продукції та послуг підприємства ТОВ «Отрада» віддається перевага в порівнянні з подібними підприємствами. Безсумнівно чинники інфляції та рівня доходів населення роблять негативний вплив на підприємство. Тенденція споживчих уподобань населення має негативний вплив, тому що поки спрямована на організацію відпочинку на відносно довгий час (більше тижня) за межами Курської області (південні морські та гірські курорти).
Соціально-культурні фактори: у випадку ТОВ «Отрада» на його діяльність надають в загальному помірний вплив: культурні особливості країни; традиції, звичаї населення; демографічна обстановка в країні. Населення, яке проживає в місті природно прагнути «вибратися» на природу для відпочинку і тут велике значення має віддаленість від міста (тому що мова йде про 1-2 днях), звичка до відпочинку в певних місцях, різні свята (державні, сімейні) .
Науково-технічний прогрес надає значний вплив на підприємство ТОВ «Отрада»: впровадження нових ресурсозберігаючих технологій сприяє зниженню витрат, більшої інформованості та оперативність; посилення вимог безпеки сприяє зменшенню травматизму при наданні послуг підприємством (в т.ч. і зменшення страхових виплат).
Екологічні фактори впливають на діяльність підприємства досить сильно. Найбільш сильний вплив надають кліматичні умови та рівень забруднення - від них в достатній мірі залежить попит на послуги підприємства. У кліматичних умовах середньої смуги для відпочинку не потрібно акліматизація, але з іншого боку дефіцит йоду, знижена вологість роблять більш прийнятним для населення Курської області відпочинок на морських узбережжях.
У цілому вплив непрямого впливу зовнішнього середовища (114) потрапляє в область значень (-147; 147), тобто надає нейтральний вплив.
Аналіз прямого впливу зовнішнього середовища характеризує галузь (ринок), на якому позиціонується об'єкт дослідження і здійснюється за допомогою аналізу конкурентів, споживачів, постачальників, профспілок, які мають прямі ділові контакти з досліджуваним підприємством. Для аналізу зовнішнього середовища ближнього оточення використовуємо модель п'яти сил Портера, яка включає наступні фактори:
1. Виробники аналогічної продукції (внутрішньогалузева конкуренція).
2. Сила впливу постачальника.
3. Конкурентна сила покупців продукту.
4. Сила потенційних виробників аналогічної продукції.
5. Сила виробників товарів-замінників.
Для узагальнення результатів аналізу складемо таблицю 3.
Таблиця 3 - Характеристика ТОВ «Отрада» і його конкурентів
Показники
«Відрада»
«Белобережская турбаза»
«Транзит»
Асортимент товарів
3
2
2
Якість
3
2
2
Ціна
3
2
2
Обсяг реалізації
2
3
1
Менеджмент підприємства
2
2
1
Виробничі потужності
8
5
5
- По гнучкості
2
2
2
- Потенціал
3
2
1
- Рівень зносу
3
1
2
Стійкість фінансових відносин
2
2
2
Клієнтура
2
2
2
Сировинна база
2
2
2
Організація збуту
2
2
2
Організація стимулювання продажів
1
1
1
Разом:
30
30
27
де: 3 - хороший показник, 2 - середній показник; 1 - задовільний.
Головний конкурент ТОВ «Отрада» - «Белобережская турбаза» надає послуги не такого широкого асортименту як досліджуване підприємство (ресторан, бар, кімнати, сауна, але немає прокату інвентарю, річної зони відпочинку та озера, більш високий ступінь зносу приміщень і обладнання), але за рахунок постійної клієнтури, налагодженої системи транспорту і довшого здійснення діяльності у цій сфері займає досить велику частку ринку. Всі інші підприємства конкуренти, в основному, є торговими, і не надають послуг.
Основні конкуренти ТОВ «Отрада» - «Белобережская турбаза»; кафе "Транзит", кафе «Свен». Ціни на продукцію і послуги в цих фірмах незначно відрізняються від цін досліджуваного підприємства, не всі з них надають послуги і реалізують продукцію такого широкого асортименту як ТОВ «Відрада», але у багатьох з них добре розвинена збутова мережа, свої роздрібні відділи та магазини, постійна клієнтура.
Профспілки виконують різні функції, але головна з них - боротьба за підвищення рівня заробітної плати, професійну безпека, покращення умов праці. Оскільки ТОВ «Отрада» є малим підприємством, профспілки немає. Трудові відносини між працівником і ТОВ «Отрада» будуються на основі трудового договору відповідно до КЗпП РФ. Це угода між трудящими і підприємством, за яким працівники зобов'язуються виконувати роботу за певною спеціальністю, кваліфікації чи посади підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а підприємство зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечити умови праці, передбачені законодавством про працю, колективним договором та угодою сторін.
Основними постачальниками продуктів харчування, тютюнової та алкогольної продукції є ТОВ «Оптовик», ТОВ «Харчовик», ТОВ «Гулівер», ВАТ «Марс», ТОВ «Вініка», Курське представництво компанії «Кока-Кола», Курська збутова компанія, ЗАТ « Курський холодокомбінат », м'ясокомбінат« Тамошь », ТОВ« Ель-Капітан »і ін Також надають послуги - Банно-пральний комбінат № 1, ОВО Фокінского району г.Курска, воду ВАТ« Курський Міськводоканал », тепло - ТОВ« Теплові мережі » , зв'язок - ВАТ «Центртелеком».
Для узагальнення результатів аналізу зовнішнього середовища ближнього оточення складемо таблицю 4.
Таблиця 4 - Узагальнення результатів оцінки факторів прямого впливу зовнішнього середовища ТОВ «Відрада»
Фактори
Вплив на організацію
Спрямованість впливу
Сила впливу
Y
Z
S = Y + Z
Виробники аналогічної продукції / послуг
12
1
13
1. кількість галузевих організацій
3
-1
2
2. темп розвитку ринку
3
1
4
3. ступінь диференційованості товару / послуг
3
1
4
4. складність виходу з бізнесу
1
1
2
5. входження сильних компаній з інших галузей
2
-1
1
Сила впливу постачальника
9
5
14
1. співвідношення попиту і пропозиції
2
1
3
2. кількість фірм-постачальників і рівень конкуренції між ними
3
1
4
3. частка закупівель у даного постачальника від загального обсягу закупівель
2
1
3
4. ступінь унікальності сировини
1
1
2
5. наявність товарів замінників
1
1
2
Конкурентна сила покупців продукту: здатність вимагати наявності певних споживчих властивостей у продукту / послуги та формувати попит на нього
2
1
3
Сила потенційних виробників аналогічної продукції
5
2
7
1. можливість переключити покупця на свою продукцію / послуги
3
1
4
2. висота вхідного бар'єру в галузь
2
1
3
Сила виробників товарів / послуг-замінників
4
0
4
1. ймовірність перемикання споживача на замінник товару / послуги
2
-1
1
2. залежність ймовірності перемикання від вартості процесу
2
1
3
РАЗОМ
32
9
41
Споживачі - населення, організації та фірми:
- Фізичні особи (як індивідуально, так і групами);
- Організації-покупці - ТОВ «Віст-Сервіс», ЗАТ «ФАРМ», ТОВ «Гулівер», ТОВ «Нестле» (корпоративні свята).
У цілому вплив прямого впливу зовнішнього середовища потрапляє в область значень (15; 45), тобто надає сприятливий вплив.
2.2 Аналіз внутрішнього середовища
Внутрішнє середовище ТОВ «Отрада» досліджуємо з використанням SNW-аналізу - удосконаленого аналізу сильних і слабких сторін у порівнянні з середньозваженими ринковими станом:
Основними техніко-економічними показниками організації ТОВ «Отрада» є: відпускаються нею у роздрібний продаж продукти харчування, алкогольні та тютюнові вироби, продукція власного виготовлення, а також готельна діяльність і послуги організації відпочинку. Проаналізувавши ці показники можна сказати, що з кожним роком спостерігається їх зростання. Слід зазначити, що підприємство ТОВ «Отрада» досить унікально на ринку організації відпочинку:
- Нове обладнання і побудовані корпусу відповідають всім сучасним вимогам для організації комфортного відпочинку;
- Організація пляжного відпочинку (чисте озеро, прибирання території, прокат водного і спортивного інвентарю) залучає достатню кількість відпочиваючих в літній період;
- Асортимент продукції, що реалізовується носить широкий споживчий характер і відрізняється досить низькими цінами;
- Прокат спортивного інвентарю в зимовий час поки ще не досить розвинений, але у підприємства вже сформувалася стала клієнтура;
- Також приваблює клієнтів та організація харчування, є комплексне меню, зав. виробництвом підприємства проходив стажування в м. Москві і має спеціалізацію в російській та японської кухні. Постійно розробляються нові фірмові страви, щотижня оновлюється меню;
- При організації корпоративного відпочинку, свят, ювілеїв, торжеств на підприємстві є постійний організатор заходів, запрошуються музичні колективи і ді-джеї г.Курска (при організації молодіжних свят).
Також позитивно впливає на формування купівельного попиту той факт, що колектив підприємства завжди ввічливий, коректний, попереджувальний. Організована охорона території підприємства.
Як негативний факт варто відзначити некомпетентність керівництва підприємства, економічних служб при організації збутової політики. Практично не розвинена реклама продукції і послуг, оплата покупцями (юридичними особами) проводиться хоча і повністю, але терміни оплати не завжди відповідають умовам договорів купівлі-продажу і звичаїв ділового обороту, а нерідко перевищують встановлені 14 днів для оплати товарів і послуг.
Некомпетентність керівництва виявляється й у відсутності на підприємстві інвестиційної та фінансової діяльності, вільні грошові кошти не приносять додатковий дохід (одержуваний при вкладенні їх у різні проекти, цінні папери тощо), а навпаки вилучаються з обігу у вигляді дебіторської заборгованості та наднормативних запасів сировини і матеріалів.
Також грає негативну роль віддаленість підприємства від міста, відсутність постійного транспортного забезпечення та стаціонарного телефонного зв'язку. У ТОВ «Отрада» є два автомобілі і водії, які організують доставку клієнтів при необхідності як на підприємство, так і в місто. Використовується мобільний телефонний зв'язок.
У той же час, як позитивний факт, слід зазначити, що підприємство зберігає своє місце на ринку, забезпечує високу соціальну захищеність своїх працівників, цілком кредитоспроможне і, найголовніше, у підприємства ТОВ «Отрада» є резерви зростання та підвищення ефективності господарсько-економічної діяльності .
Аналіз внутрішнього середовища здійснюється за напрямками: менеджмент, маркетинг, виробництво, фінанси, НІОКР, персонал. Результати аналізу представимо в таблиці 5. Моніторинг зовнішнього і внутрішнього середовища дає можливість структурувати інформацію, так чи інакше пов'язану з діяльністю.
Таблиця 5 - Узагальнення результатів оцінки внутрішнього середовища
Області компетенції підприємства
Експертна оцінка (визначення позиції)
Сильна
Нейтральна
Слабка
Менеджмент
1. рівень управлінської підготовки керівників організації
х
2. досвід керівників у практичній роботі з управління
х
3. розподіл відповідальності і повноважень між керівниками
х
4. ступінь мотивації керівників проекту і рядових виконавців
х
5. імідж підприємства в очах громадськості, персоналу і т.д.
х
Маркетинг
1. наявність зрозумілої маркетингової концепції
х
2. ступінь сприйняття концепції керівництвом та працівниками
х
3. проведення маркетингових досліджень
х
4. наявність стратегій за 5-Р і т.д.
х
Виробництво
1. наявність виробничої бази
х
2. наявність розробленої конструкторської документації
х
3. наявність розробленої технології виробництва
х
Фінанси
1. ліквідність / платоспроможність
х
2. рентабельність
х
3. оборотність
х
4. фінансова стійкість
х
5. наявність обгрунтованого фінансового бюджету
х
6. наявність зовнішніх джерел фінансування
х
7. репутація організації як позичальника
х
8. можливість розміщення вільних коштів
х
НДДКР
1. рівень спеціальних знань колективу
х
2. досвід впровадження наукових розробок
х
3. рівень знання досягнень в галузі функціонування підприємства
х
4. наявність фінансової і ресурсної бази
х
Персонал
1. вікової і освітній рівень працівників
х
2. ступінь допуску виконавців до прийняття рішення
х
3. наявність системи відбору кадрів
х
4. наявність системи мотивації персоналу
х
5. наявність системи атестації персоналу
х
6. вміння співробітників працювати в команді
х
7. наявність системи навчання персоналу
х
2.3. SWOT-аналіз підприємства ТОВ «Відрада»
На додаток до таких фундаментальних методів, як системний аналіз, цільовий і ситуаційний, застосовується метод SWOT-аналізу - оперативний діагностичний аналіз підприємства та його середовища. Аналіз середовища підприємства здійснюється з метою: виявлення в його потенціалі сили (S); виявлення в її потенціалі слабкості (W); встановлення можливостей (О), що надаються організації її зовнішнім середовищем; виявлення загроз (Т) для підприємства з боку зовнішнього середовища. Матриця SWOT-аналізу будується на двох векторах: стан зовнішнього середовища (горизонтальна вісь) і стан внутрішнього середовища (вертикальна вісь). На перетині 2х2 отримуємо чотири поля (квадранта).
1. Поле SO - «сила-можливості». Фіксуються ті сильні сторони потенціалу організації, які забезпечують їй використання представилися можливостей.
2. Поле ST - «сила-загрози». Фіксуються ті слабкі сторони; потенціалу організації, які не дають шансу використовувати надати можливості. Можуть розглядатися стратегії розвитку потенціалу.
3. Поле WT - «слабкість-загрози». Це найгірший поєднання для організації. Зниження загроз можливо лише розробкою стратегій розвитку потенціалу.
4. Поле WO - «слабкість - можливості». Керівництву організації слід визначити доцільність використання можливостей при наявності слабких сторін або доцільність пошуку стратегії розвитку потенціалу.
У результаті SWOT-аналізу вийшов необхідний матеріал для планування подальшої діяльності з подолання недоліків та реалізації ринкових переваг підприємства ТОВ «Отрада» з урахуванням виявлених можливостей і загроз. Побудуємо матрицю SWOT-аналізу підприємства ТОВ «Отрада» (таб. 6)
Як видно з таблиці 6, підприємство має ряд сильних сторін, що вигідно відрізняють його від конкурентів. Найголовніші з них - висока якість реалізованої продукції, в т.ч. і власного виробництва і хороший стан матеріально-технічної бази, а також широкий асортимент послуг, що надаються.

Таблиця 6 - SWOT-АНАЛІЗ ТОВ «Відрада»
Сильні сторони
- Утримання певного ринку
- Висока якість продукції та послуг
- Великий запас фінансової стійкості
- Нове обладнання та будівлі
- Різноманітність послуг, що надаються
Слабкі сторони
- Посилення державного регулювання галузі, посилення законодавства
- Відстань від населених пунктів, погана транспортна і телефонний зв'язок
Можливості
- Отримання додаткових доходів від фінансової та інвестиційної діяльності
- Впровадження нового виду послуг - медичних та оздоровчих
- Формування постійної клієнтури
Небезпеки
- Нерозвиненість маркетингової діяльності
- Старіння обладнання
- Висока конкуренція
- Зниження темпів зростання
- Втрата кваліфікованого персоналу
Також підприємство ТОВ «Отрада» має набір можливостей, які можуть сприяти зміцненню позиції підприємства на ринку - розширення асортименту, збільшення обсягів виробництва, залучення додаткових джерел фінансування та використання власних коштів. Підприємство цілком може отримувати додаткові доходи, інвестуючи тимчасово вільні грошові кошти. Також варто відзначити, що для населення г.Курска і Курської області питання зміцнення та відновлення здоров'я залишається найбільш актуальним.
Підприємство ТОВ «Отрада» може, запросивши до співпраці кваліфікований медичний персонал (можна на основі сумісництва у певні дні), надавати нескладні технічно і не потребують великих витрат медичні оздоровчі послуги - виробництво кисневих коктейлів, масаж, тренажерний зал, введення в меню йодовмісних страв на основі морської капусти, проведення семінарів та лекцій, наприклад, з організації харчування і дієт і т.д.
Крім того, враховуючи соціальну спрямованість державної політики можна скористатися підтримкою (у т.ч. фінансової) Адміністрації г.Курска і Курської області з оздоровчих заходів у розрізі інвестиційної діяльності та організації лекційних та семінарських заходів. Формування постійної клієнтури можна забезпечити системою знижок і реклами. Основну спрямованість при формуванні клієнтури можна сформулювати наступним чином:
- Організації-постачальники, можна проводити корпоративні заходи в рахунок оплати за поставлену продукцію, тобто використовувати взаємозалік, що істотно знизить витрати підприємства;
- Організації та підприємства м. Курська, варто провести рекламну компанію, запросивши представників цих підприємств;
- Розробка системи знижок при проведенні заходів для великої кількості людей (прибуток за рахунок збільшення обсягу продажів) і для постійних клієнтів (наприклад приїжджають більше трьох разів на місяць);
Слабкі сторони - необхідно правильно розробити інвестиційну та інноваційну політики, систему маркетингу - для поліпшення зв'язків із споживачем, збільшення можливостей організації для розширення виробництва. Загрози мають як внутрішній, так і зовнішній характер, і підприємство не може надати на останні істотного впливу. Втрата хоча б одного члена колективу призведе до додаткових витрат з підбору та навчанню нового персоналу, особливо страшна втрата кухарів і зав. виробництвом. Утримати працівників можна тільки високими соціальними гарантіями, матеріальним стимулюванням і розвитком організаційної культури.
Тому треба розробити альтернативні варіанти дій на випадок посилення впливу якого-небудь негативного зовнішнього чинника - використання внутрішніх резервів, прискорена амортизація обладнання і поступова заміна його новим (застаріле обладнання продати роздрібним підприємствам, медичним та оздоровчим закладам установам, але не нижче залишкової вартості), нове обладнання дасть можливість підвищення рентабельності, залучення на роботу професіоналів високого класу для підвищення рівня надаваних послуг.
3. РОЗРОБКА МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ТОВ «ВІДРАДА»
Стратегічне планування на підприємстві, в контексті даної роботи, передбачає:
- Розробку (вдосконалення) місії підприємства;
- Розробку дерева загальнокорпоративних цілей;
- Вибір нової загальнокорпоративної стратегії.
Розробка місії ТОВ «Отрада».
1. Базис конкурентоспроможності підприємства:
- Великий асортимент продукції та послуг;
- Постійний попит на продукцію / послуги;
- Налагоджений процес виробництва, що не потребує складного обладнання;
- Висока якість продукції / послуг, контроль якості;
- Середні витрати на виробництво;
- Натуральні матеріали;
- Сформувався ринок збуту;
- Висока соціальна захищеність працівників;
- Стійкий фінансовий стан;
- Порівняно нова матеріально-технічна база;
- Місце розташування підприємства (далеко від виробничих підприємств і заводів, галасливих трас, є озеро);
- Резерви росту і підвищення ефективності господарсько-економічної діяльності.
2. Кон'юктура ринку:
- Масштаб ринку - населення г.Курска і Курської області, покупці з інших областей (м. Орел), можливість виходу на Російський ринок і Ближнє зарубіжжя;
- Наявність повністю платоспроможного попиту збалансовано пропозицією як з боку ТОВ «Отрада», так і інших підприємств галузі;
- Тип ринку - конкурентний;
- Динаміка ринку: попит на послуги підприємства практично не змінюється (спостерігаються лише сезонні коливання й активність у святкові дні), але змінюються уподобання покупців, на які великий вплив мають тенденції моди (наприклад раніше перевага віддавалася лижам, тепер сноуборду, поява водних мотоциклів і квадроциклів , популярність національних страв або страв японської кухні);
- Ступінь ділової активності ТОВ «Отрада» нижче, ніж в основних конкурентів, підприємство орієнтоване на споживача з високим і середнім рівнем доходів;
- Сила і розмах конкурентної боротьби: у виробничому плані основні конкуренти ТОВ «Отрада» виробляють продукцію, надають послуги іншого плану та іншими кількостями (кафе - тільки надають послуги харчування, але у кафе "Транзит" великий потік водіїв і пасажирів, тому що воно розташоване біля траси, а в кафе «Свен» - велика частина клієнтури представлена ​​жителями місцевого селища; «Белобережская турбаза» надає схожі послуги, але немає прокату спортивного інвентарю);
- Ступінь державного регулювання - ФЗ «Про захист прав споживачів», ГК РФ в частині виконання господарських зобов'язань та ін, ТОВ «Отрада» використовує додаткові пільги перейшовши на режим спрощеної системи оподаткування;
- Умови реалізації товарів: 40% виручки ТОВ «Отрада» отримує реалізується продукцію та послуги покупцям - фізичним особам за готівку із застосуванням контрольно-касових машин; 60% виручки ТОВ «Отрада» надходить від покупців - юридичних осіб за безготівковим розрахунком. Договорами купівлі-продажу передбачена розстрочка платежу (14 днів).
3. Б чинники з боку держави - соціальна спрямованість державної економічної політики. Протидіючі чинники - досить низький рівень доходів населення.
4. Суб'єктивні цінності та принципи з боку:
- Власника ТОВ «Отрада» (засновників) - отримання прибутку, розширення сфери діяльності, стабільний ріст і розвиток підприємства;
- Менеджерів - розробка, організація виробництва і реалізації продукції, надання послуг, що дозволяє якісно використовувати працю персоналу, отримання прибутку в інтересах засновників з метою розвитку та зміцнення матеріальної бази ТОВ «Отрада», надання споживачам широкого спектру робіт, послуг і товарів, вироблених суспільством, з пріоритетністю для постійних клієнтів.
- Персоналу - високий рівень доходів, безпеку праці, соціальні гарантії, підвищення престижу роботи.
5. Проаналізувавши отриману в ході цього дослідження інформацію, можна стверджувати, що місія підприємства ТОВ «Отрада» може бути розроблена і прийнятна для всіх учасників підприємства (власника, керівництва, працівників).
Розгорнута форма місії:
- Споживач може отримати якісну, дешеву продукцію, послуги, які буде відповідати сучасним вимогам;
- Партнерами ТОВ «Отрада» може виступити керівництво г.Курска і Курської області, навчально-виробничі комбінати (підготовка кадрів) та медичні установи;
- Відносини з конкурентами - акцентування на якості і ціні власної продукції / послуг;
- Власник отримає підвищення рентабельності підприємства, зростання виручки, а відповідно прибутку;
- Менеджери отримають розширення ринків збуту, розвиток підприємства, можливість власного професійного зростання, при заміні обладнання на нове - підвищення безпеки виробництва та збільшення випуску продукції, зниження витрат на виробництво;
- Персонал отримає більш високу заробітну плату, безпечні умови праці, підвищення престижності професії.
- Суспільство в цілому може отримати цілком конкурентоспроможне підприємство, що надають послуги як у сфері організації відпочинку, так і оздоровчі послуги, з перспективою виходу на обласний, російський ринок.
- У держави з'явиться новий цілком платоспроможний товаровиробник, що забезпечує зайнятість.
Лозунгові варіант місії - «Кращий відпочинок для Вас і Ваших родин».
Розробка загальнокорпоративних цілей (рис. 3).
Стабільний розвиток підприємства
Ринкові цілі
Виробничі цілі
Організаційні
Розробка фірмового стилю
Проведення рекламних компаній
Впровадження нових (оздоровчих) послуг
Організація дозвілля молоді та дітей
Зростання обсягу виробництва і реалізації продукції / послуг на 30-40%
Підвищення рентабельності продукції 5-7%
Інвестування коштів в акції високоприбуткових підприємств
Довгострокові фінансові вкладення в будівництво нових корпусів
Розвиток власної роздрібної мережі (відкриття до 5 нових точок)
Підготовка нових кадрів, договір з Ліцеєм 39
Контроль та аналіз ФСП, оборотності активів
Проведення регулярних маркетингових досліджень
Рисунок 3 - Дерево цілей ТОВ «Відрада»
Ринкові цілі - короткострокові і повинні бути реалізовані протягом 1 року. Виробничі цілі, пов'язані зі зростанням показників господарсько-економічної діяльності також короткострокові, розвиток власної роздрібної торговельної мережі - середньострокова, цілі, пов'язані з інвестуванням та будівництвом - довгострокові. Організаційні цілі - середньострокові.
Розробка маркетингової стратегії ТОВ «Отрада».
Під стратегією розуміється загальна концепція того, як досягаються головні цілі підприємства, вирішуються стоять перед нею проблеми і розподіляються необхідні для цього обмежені ресурси. Стратегія являє собою сукупність управлінських рішень, що відображають реакцію організації на зовнішні та внутрішні умови. У стратегію входять наступні елементи: система цілей (місія, загальноорганізаційні і специфічні цілі); пріоритети розподілу ресурсів; правила здійснення управлінських дій; уявлення про діяльність конкурентів; внутрішні та зовнішні обмеження; курс і програма дій; ситуаційні стратегії і фінансовий план.
Визначимо кількість стратегічних зон господарювання за формулою:
NСЗХ = Mпотребн. Kтехнол. Lтіпкліен. Sгеографпотреб.
де NСЗХ - кількість стратегічних зон господарювання; Mпотребн. - Кількість потреб; Kтехнол. - Кількість технологій; Lтіпкліен. - Кількість типів клієнтів; Sгеографпотреб. - Кількість географічних ринків.
У випадку ТОВ «Отрада»: NСЗХ = 1 2 2 3 = 12
Mпотреб .= 1 - стабільний ріст і розвиток підприємства; Kтехнол = 2 типу технології виробництва; Lтіпкліен = 2 типу клієнтів (фізичні юридичні особи); Sгеографпотреб = 3 географічних ринку (місто, область, регіон).
Вибір еталонної та конкурентної маркетингової стратегії здійснюється шляхом аналізу ресурсів, ризиків і часу. Зведемо обрані стратегії для ТОВ «Отрада» до таблиці 7.

Таблиця 7 - Конкурентні стратегії ТОВ «Відрада»
Продукт / бізнес
Стратегічна альтернатива
Еталонна стратегія
Конкурентна стратегія
Реалізація продуктів харчування, в т.ч. власного виробництва
Зростання
Посилення позицій на ринку
Лідерство в області витрат
Надання послуг з проживання
Зростання
Розвиток ринку
Стратегія диференціації
Організація відпочинку
Зростання
Розвиток ринку
Стратегія диференціації
Дані таблиці 7 ще раз підтверджують правильність висновків дослідження ТОВ «Отрада» і вибраної мети діяльності підприємства - «стабільний розвиток».
Стратегія лідерства по витратах не зовсім підходить для ТОВ «Отрада», у підприємства досить невисока собівартість виробів. А стратегія диференціації означає, що необхідно чимось відрізнятися від інших. Ключем до успіху при проведенні диференціації є унікальність, яка цінується покупцями (для продукції підприємства це: натуральна сировина, низькі ціни, гарна якість, різноманітність).
Стратегія диференціації для підприємства ТОВ «Отрада» має на увазі: орієнтацію на широке коло споживачів; пропозиція за додаткову винагороду співробітникам залучати клієнтів по власних каналах; введення додаткових видів послуг (медичних, оздоровчих), що приверне нових клієнтів; цілеспрямована рекламна компанія (за участю керівництва міста, області) для створення системи цінностей у кінцевого споживача (оздоровлення, програма «вихідного дня»), організація знижок для відпочиваючих сім'ями; підвищення іміджу та престижу підприємства серед населення, створення якостей продукції та послуг, що залучають споживача.
Розробимо комплекс маркетингу 5-Р (план-маркетинг) з кожного напряму діяльності ТОВ «Отрада» (таб. 9). Складемо фінансовий план на здійснення намічених маркетингових заходів (таб. 10).
За даними таблиці 10 заслуговують уваги два факти:
- Загальна сума витрат на реалізацію маркетингової стратегії нижче суми чистого прибутку, отриманого ТОВ «Отрада» за 2008 р., тобто підприємство цілком може дозволити собі такі витрати, не зазнавши при цьому збитків.
- 115000 крб. або 48,9% від суми витрат складають витрати на модернізацію устаткування, тобто капітальні витрати.
Таблиця 9 - План-маркетингу ТОВ «Відрада»
Заходи / характеристики
Послуги харчування / бар, ресторан
Послуги проживання / готель
Оздоровчі послуги / відпочинок і медицина
Product - формування товарної стратегії
Характеристики, що створюють цінність товару
Постійний попит
Постійний попит
Постійний попит
Унікальні властивості продукту
Можливість врахування думки замовника
Комфортність
Прокат інвентаря, розташування
Марка (бренд)
«Національна кухня»
«Морфей»
«Гіппократ»
Дизайн
Оформлення страв, дизайн приміщень
Оформлення приміщень
Використання колірних поєднань
Упаковка
Price - формування цінової стратегії
Вибір ціноутворення
Орієнтація на попит
Орієнтація на витрати
Орієнтація на попит
Побудова цінової лінії
Проходження за ринковими цінами
Витратний метод
Проходження за ринковими цінами
Компенсування інфляції
Так, зростання цін на товари протягом року не менше 10%
Диференційовані ціни (у різних системах знижок)
та
та
та
Place - формування стратегії збуту і дистрибуції
Стратегія «відкритих дверей»
та
та
та
Прямі продажі споживачам
100%
100%
100%
Promotion - формування стратегії стимулювання збуту
Реклама, розміщення реклами
Реклама в транспорті та ЗМІ, штендери
Директ-маркетинг
немає
немає
немає
Public relations - формування іміджу і репутації підприємства в очах суспільства
Редакційні матеріали в ЗМІ
Публікації у виданнях типу «сімейні тижневики», наприклад «Правиця»
Семінари, прийоми
та
немає
та
Спонсорські акції
Пільги для інвалідів
На підставі проведеного аналізу пропоную такі інноваційні послуги для вдосконалення розвитку підприємства:
1. Створення власного WEB-сайту підприємства, де буде розміщена вся інформація стосується підприємства та асортименту послуг. В якості додаткової інформації на сайті буде розміщено наступне:
- Відвідувачам сайту представляється можливість замовити номер. Клієнту буде мати можливість вибрати номер, термін перебування, комплексність обслуговування (харчування, масаж, прокат спортивного обладнання тощо).
2. Створення інформаційного терміналу.
Таблиця 10 - Орієнтовні витрати на реалізацію маркетингової стратегії (протягом року)
Витрати
Сума (орієнтовно)
НДДКР (продукт / послуга)
- Розробка нових страв,
- Підвищення класності номерів,
- Пристрій масажного кабінету,
- Обладнання для виробництва кисневих коктейлів
70000 руб.
До 5000 руб.
До 50000 руб.
До 50000 руб.
До 15000 руб.
Дистриб'юція
-----
Реклама (в т.ч. розробка фірмового стилю)
Не більше 100000 крб. можливість надання рекламних послуг за взаємозаліком
Просування
Не більше 25000 на знижки.
Public relations
Не більше 15000 руб. (Послуги з собівартості для інвалідів та їх сімей)
Заробітна плата
Не більше 25000 крб. або відсоток участі в прибутку підприємства, від залучення клієнтів через особисті канали
Разом
235000 руб.
Дана послуга буде спрямована на залучення клієнта за рахунок ефективності та швидкості обслуговування у вигляді інформаційного забезпечення. Ця послуга надається у вигляді терміналу з повною матрицею асортименту послуг, що забезпечить збільшення якості та швидкості обслуговування клієнтів. Для зручності обслуговування за терміналом буде закріплений консультант даної системи. До завданням консультанта наказано наступне: консультування клієнтів бази відпочинку, надання допомоги у пошуку потрібної групи послуг, обладнання; стежити за правилами техніки безпеки при роботі з цим обладнанням; періодично проводити оновлення асортименту (наприклад, меню) і т.д.
Унікальність даної технічної, а також інформаційної послуги полягати в наступному. По-перше: це допоможе скоротити час пошуку - покупцеві досить буде звернутися до консультанта, вказати потрібну йому послугу і через кілька секунд йому буде представлена ​​вся інформація щодо шуканого товару: там буде вказана ціна, можливий час використання, обслуговуючий персонал тощо По- друге: можна зробити попереднє замовлення. Це зручно і просто, так як клієнт бачить, що він саме замовляє: вказується ціна, склад і візуальне подання послуги у вигляді фотоілюстрації. Припускаю розмістити термінал у фойє біля стійки адміністратора.
Об'єднавши всі запропоновані заходи можна сформувати стратегію, яка буде полягати в наступному: збереження існуючих та залучення нових клієнтів. Іншими словами стратегія буде спрямована на розширення діяльності, що дозволить збільшити обсяг продажів послуг ТОВ «Отрада», отже, і прибуток. За рахунок стратегії можна буде підвищити конкурентоспроможність, залучаючи клієнтів, тим самим зміцнити свої конкурентні переваги, не дивлячись на сильно розвинену конкуренцію.
Для реалізації даної стратегії потрібні фінансові вкладення в розмірі 150 тис. руб. Розрахунок ефективності реалізації стратегії:

Таблиця 11 - Термін окупності стратегії
крок, місяць
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
чистий грошовий потік, УРАХУВАННЯМ
-150
3,605
4,5
8,9
14,95
18,36
17,58
15,58
12,69
15,39
14,59
11,23
16,36
сальдо накопиченого грошового потоку, УРАХУВАННЯМ
-150
-146,4
-141,9
-133
-118,05
-99,69
-82,11
-66,31
-53,62
-38,23
-23,69
-12,37
10,15

З таблиці видно, що термін окупності проекту становить 1 рік. На вступ і збільшення грошових коштів буде впливати чисельний потік покупців. Чиста поточна вартість стратегії:
NPV = 88474,3 / (1 ​​+0,12) 1 -150 = 78844,9 тис. руб.
Індекс прибутковості: PI = (88474,3 / (1 ​​+0,12) 1) / 150 = 526,6 тис. руб.
За підсумками розрахунків видно, що застосування даної стратегії ніяк не відіб'ється на фінансовому становищі підприємства, тобто впровадження стратегії покаже тільки позитивний результат. Індекс рентабельності більше 1 (PI> 1), отже, стратегію слід застосовувати.

ВИСНОВОК
У ході виконання даної роботи було проаналізовано процеси організації управління і планування на підприємстві ТОВ «Отрада», проведено маркетингове дослідження. У ході аналізу були сформульовані наступні висновки:
Метою ТОВ «Отрада» є розширення ринку товарів і послуг, а також отримання прибутку. Предметом діяльності підприємства є: надання послуг громадського харчування, діяльність ресторанів і кафе; надання місць для тимчасового проживання, діяльність готелів і пансіонатів.
ТОВ «Отрада» для досягнення статутних цілей розробляє і реалізує програми відпочинку для фізичних і юридичних осіб (у літній і зимовий час), проводить організацію свят (ювілеї, урочистості, весілля), реалізує програми «вихідного дня», забезпечує прокат устаткування (в т . ч. спортивного інвентарю) і оренду готельних номерів, забезпечує організацію дитячого відпочинку та ін
Основними ринками збуту продукції та послуг ТОВ «Отрада» є: м.Курськ; Курська область (переважно Белобережскій, Навлінскій, Карачевський райони).
Основними конкурентами по обслуговуванню є: кафе "Транзит"; кафе «Свен»; Белобережская турбаза і інші великі будинки відпочинку, санаторії і пансіонати.
Всіх споживачів послуг ТОВ «Отрада» можна умовно розділити на дві групи: фізичні особи; юридичні особи.
Слід зазначити, що підприємство ТОВ «Отрада» досить унікально на ринку організації відпочинку:
- Нове обладнання і побудовані корпусу відповідають всім сучасним вимогам для організації комфортного відпочинку;
- Організація пляжного відпочинку (чисте озеро, прибирання території, прокат водного і спортивного інвентарю) залучає достатню кількість відпочиваючих в літній період;
- Асортимент продукції, що реалізовується носить широкий споживчий характер і відрізняється досить низькими цінами;
- Прокат спортивного інвентарю в зимовий час поки ще не досить розвинений, але у підприємства вже сформувалася стала клієнтура;
- Також приваблює клієнтів та організація харчування, є комплексне меню, зав. виробництвом підприємства проходив стажування в м. Москві і має спеціалізацію в російській та японської кухні. Постійно розробляються нові фірмові страви, щотижня оновлюється меню;
- При організації корпоративного відпочинку, свят, ювілеїв, торжеств на підприємстві є постійний організатор заходів, запрошуються музичні колективи.
Позитивно впливає на формування купівельного попиту той факт, що колектив підприємства завжди ввічливий, коректний, попереджувальний. Організована охорона території підприємства.
Як спосіб вирішення виникаючих проблем при здійсненні господарсько-економічної діяльності, була розроблена місія підприємства та запропоновано конкурентна стратегія диференціації. Стратегія диференціації для підприємства ТОВ «Отрада» має на увазі: орієнтацію на широке коло споживачів; пропозиція за додаткову винагороду співробітникам залучати клієнтів по власних каналах; введення додаткових видів послуг (медичних, оздоровчих); цілеспрямована рекламна компанія (за участю керівництва міста, області) для створення системи цінностей у кінцевого споживача (оздоровлення, програма «вихідного дня»), організація знижок для відпочиваючих сім'ями; підвищення іміджу та престижу підприємства серед населення, створення якостей продукції та послуг, що залучають споживача.

Список використаної літератури
1. Андрєєв П.Л. Забезпечення фінансової стійкості підприємств / / Економіка, управління, 2002, № 9
2. Акімова Т.А. Теорія організації: Уч.пособие для вузів. - М.: ЮНИТИ ДАНА, 2003. - С. 367
3. Бутов В.І. та ін Основи регіональної економіки: Навч. Посібник. - М.: Ростов-на-Дону, 2000. - 448 с.
4. Виханский О.С. Менеджмент. 3-тє вид. М.: Гардаріки, 2000. - 528 с.
5. Виханский О.С. Стратегічне управління-М.: Гардаріки, 2001. - 296 с.
6. Гавриков А.І. Регіональна економіка і управління: Учеб. Посібник. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2002. - 239 с.
7. Державне регулювання економіки і соціальний комплекс: Учеб. посібник для вузів / В.А. Пікулькін, Ю.М. Дурдиев та ін Под ред. Т.Г. Морозової, А.В. Пікулькіна / Всерос. заоч. фін.-екон. Ін-т - М.: Финстатинформ, 2003. - 220 с.
8. Державне регулювання ринкової економіки. - М.: Видавничий дім «Шлях Росії» ЗАТ «Видавничий дім« Економічна література »», 2002. - 590 с.
9. Дурович А. П. Основи маркетингу: Учеб. посібник / А.П. Дурович .- М.: Нове знання, 2004.-512с.
10. Зенкова І.А. Інвестиційний механізм комплексного розвитку. - М.: Наука, 2000. - 128 с.
11. Ігнатов В.Г., Бутов В.І. Регіонознавство (економіка і управління): Учеб. посібник.-М.: «Тесса», Ростов н / Д.: вид. центр МарТ, 2000.-416 с.
12. Класики менеджменту / під ред. Уорнера Спб Пітер, 2001 - 1168с.
13. Котлер, Філіп, Армстронг, Гаррі, Сондерс, Джон, Вонг, Вероніка. Основи маркетингу: Пер. з анг.-2-е європ. вид. - М., Спб., К., Видавничий будинок Вільямс, 2001.-994с. : Іл.-Хрон. тит. англ.
14. Коренченко Р.А. Загальна теорія організації: Підручник для вузів - М.: ЮНИТИ ДАНА, 2003. - С. 286
15. Крейнина М.М. Фінансовий стан підприємства. Методи оцінки-М..: ІКЦ «Дис», 2002 - 224с.
16. Менеджмент, маркетинг і економіка / За ред. А. П. Егоршина - Н. Новгород: НІМБ - 2001 р. - 526 с.
17. Мерчандайзинг: управління роздрібними продажами. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 274 с.
18. Мінцберг Г. Структура в кулаці: створення ефективної організації / пров. з англ. під ред. Ю. Н. Каптуревского - СПб: Питер, 2002. - С. 512
19. Неруш Ю.М. Логістика: навч. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 389 с.
20. Панкратов Ф.Г. Комерційна діяльність: навч. - М.: «Дашков і К», 2004. - 504 с.
21. Петров В.М., Часовських В.І. Економічна та соціальна географія Курської області: Навчальний посібник. / Під ред. В.Н. Петрова / - Санкт-Петербург: Изд-во «Папірус», 2004. - 255 с.
22. Програма Уряду Російської Федерації «Реформи і розвиток Російської Федерації» / / Питання економіки. 2005. № 4
23. Розміщення галузей народного господарства РФ: Учеб. посібник / під ред. Т.Г. Морозової - М.: Економічна освіта, 2002. - 64 с.
24. Савицька Г.В. Економічний аналіз: Учеб. - 10-е вид., - М.: Нове знання, 2004. - 640 с.
25. Самсонов Н.Ф. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. М.: ИНФРА-М 2002 - 495 с.
26. Стоянова Е.С. Фінансовий менеджмент Підручник для вузів М.: Перспектива 2005 - 425 с.
27. Степанов В.І. Логістика: навч. - М.: ТК Велбі, 2006. - 488 с.
28. ФЗ від 25.05.1995 р. № 83 «Про внесення змін і доповнень до Закону РРФСР« Про конкуренції та обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках »/ / Збори законодавства РФ. № 22. Ст. 1977.


[1] СЗГ - стратегічні зони господарювання
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Курсова
354.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Розробка маркетингової стратегії ТОВ КомсервісАгро
Дослідження регіонального ринку товарів та розробка маркетингової стратегії на прикладі ТОВ
Розробка маркетингової стратегії підприємства
Розробка маркетингової стратегії салону краси
Розробка маркетингової стратегії підприємства Полипринт
Розробка маркетингової стратегії підприємства ВАТ ОПОГАТ-9
Розробка маркетингової стратегії антикризового управління підприємством
Розробка маркетингової стратегії торгового центру Меблі
Вплив маркетингової стратегії на фінансові результати діяльності ТОВ Альпіндустрія
© Усі права захищені
написати до нас