Розробка маркетингової програми просування на ринок нового виду побутових послуг

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Введення
Маркетинг - один з видів творчої управлінської діяльності, яка сприяє розширенню виробництва та торгівлі шляхом виявлення запитів споживачів, а також організації досліджень і розробок для задоволення цих запитів. З маркетингом стикається кожна людина. Маркетинг є важливою складовою частиною управління виробництвом, орієнтованим на задоволення потреб і бажань клієнтів. Прийоми маркетингу позитивні, в переважній більшості мають великий вплив на людей. Цілі можуть бути різні:
- Встановлення максимальної межі споживання;
- Задоволення споживача;
- Збільшення вибору для споживача або поліпшення якості.
Підприємець, який використовує концепцію маркетингу, вважає, що він знає потреби і потреби споживачів його продукції і забезпечує їх задоволення ефективніше, ніж це роблять його конкуренти. Використовуючи концепцію маркетингу, підприємець виробляє і продає те, що потрібно людям, а не нав'язує їм те, що вже вироблено. Свої інтереси в отриманні певного прибутку підприємець задовольняє за рахунок забезпечення потреб покупців. Таким чином, досягається збалансованість двох факторів: прибутку фірми і потреби покупців.
Ця курсова робота передбачає розробку маркетингової програми з впровадження і просування на ринок нового виду побутових послуг (фотосалон). Така маркетингова програма являє собою розроблений на основі комплексних маркетингових досліджень план-рекомендацію щодо створення і впровадження на ринок нового виду послуг, з урахуванням запитів споживачів і згідно з висунутим цілям і стратегіям, а також розробку відповідної цінової, збутової та комунікаційної політики.
Конкурентні переваги даної послуги: не високі ціни, спеціальні пропозиції для клієнтів, застосування завжди нових і цікавих програм.
В якості суб'єкта надання цього виду послуг розглядається діяльність фотосалону «ДорОрс».

1. Комплексне дослідження ринку послуг
1.1 Аналіз зовнішнього середовища
Підприємство діє в постійно мінливих умовах, що визначаються різноманіттям відносин, що складаються як усередині його, так і між ним та іншими економічними суб'єктами. Сукупність активних суб'єктів і сил, що діють всередині і за межами підприємства, що впливають на його стратегію, становить середу маркетингу. Вона багато в чому визначає характер діяльності підприємства - тому при проведенні маркетингових досліджень розглядається внутрішня і зовнішня середовища. Зовнішня макросередовище складається з макро-і мікросередовища.
Макросередовище поділяється:
Ø демографічні
Ø економічні
Ø природні
Ø науково - технічні
Ø політика - правові
Ø соціально - культурні
Мікросередовище поділяється:
Ø споживачі
Ø конкуренти
Ø постачальники
Ø посередники
Ø контактні аудиторії
Виходячи з обраної теми курсової, на даний вид послуги будуть впливати такі фактори макросередовища:
Ø демографічні (стать, вік, спосіб життя)
Ø економічні (інфляція, валютні курси, рівень доходу населення)
Ø природні (кліматичні умови, екологічна ситуація)
Ø політика - правові (стан законодавства, що регулює господарську діяльність)
Ø соціально - культурні (стиль життя, культура споживання)
Фактори мікросередовища:
Ø споживачі (вивчення дозволяє усвідомити, яка послуга в найбільшій мірі буде ними прийматися, наскільки можна розширити коло потенційних покупців)
Ø посередники (рекламне і страхове агентства)
Ø конкуренти (суперництво за найбільш вигідне становище на ринку)
Ø постачальники (вибір більш вигідного)
Ø контактні аудиторії (ЗМІ, банки, організації, які забезпечують діяльність підприємства фінансовими ресурсами)
Джерела вторинної інформації:
1) журнал «Фотомагія»
2) журнал «Фотограф»
3) конституція РБ
4) газета «Білоруси і ринок»
5) статистичний журнал
Таблиця 1 - Результати аналізу зовнішнього середовища
Фактори зовнішнього середовища
Позитивні
Негативні
Джерела інформації
економічні
Зростання ЗП
Економічна криза
Щомісячний економічний журнал
природні
Підвищення попиту
Зниження попиту
ЗМІ, інтернет
науково - технічні
Впровадження нового обладнання
Навчання персоналу, дорогі обладнання
ЗМІ, інтернет
соціально - культурні
Підвищення попиту
Споживач має вибір
Журнал «Фотомагія»
політика - правові
Підтримка державою
Обмеження діяльності
Конституція РБ
демографічні
Зростання народжуваності
Безробіття
Перепис населення
З таблиці можна зробити наступні висновки, що важливим чинником є ​​соціально - культурний, тому що виділяє споживача за рівнем доходу, соціального класу. Також впливає демографічний, він поділяє групу споживачів на сегменти: стать, вік, спосіб життя. Інші фактори також чимало важливі, тому що на ці фактори спираються споживачі.
1.2 Сегментація і вибір цільового ринку
Під сегментацією ринку розуміється поділ всієї сукупності покупців на однорідні у певному відношенні групи, які розрізняються своїми вимогами до товару.
Сегмент ринку - це група споживачів, що володіє одним або декількома стійкими ознаками, що визначають їх поведінку на ринку.
При сегментації ринку споживчих товарів зазвичай враховуються такі чинники (ознаки):
· Географічні;
· Демографічні;
· Соціально-економічні;
· Національно-культурні;
· Особистісні;
· Поведінкові.
Основною метою сегментування ринку є встановлення адресності як розробляється, так і вже виробленої побутової послуги:
· Визначення характеристик та вимог щодо пропонованих підприємством послуг;
· Вибір показників для виділення окремих груп споживачів;
· Складання профілів окремих сегментів та оцінка її привабливості;
· Визначення цільового ринку;
· Встановлення охоплення цільового ринку;
· Позиціювання товару на ринку.
Таблиця 2 - Сегментація ринку споживачів за такими характеристиками.
Найменування сегмента
Демографічна характеристика покупців
Вік
15-18, 19-23, 24-29, 30-40, 41-55, 55 і більше
Спосіб життя
Сім'я з дітьми, сім'я без дітей, старшого віку, молодята
Найменування сегмента
Соціально - економічний показник
Рівень доходу
Низький, нижче середнього, середній, високий
Соціальний статус
Робітники, пенсіонери, школярі, студенти
Для того щоб в повному обсязі проаналізувати сегменти ринку необхідно розробити їх за ступенем важливості.
3 - важливо, 2 - менш важливо, 1 - неважливо
Таблиця 3 - Оцінка сегмента за віком
15-18
19-23
24-29
30-40
41-55
55 і більше
2
2
3
3
2
1
Таблиця 4 - Оцінка сегмента за способом життя
Сім'я з дітьми
Сім'я без дітей
Старшого віку
Молодята
3
2
2
3

Таблиця 5 - Оцінка сегмента за рівнем доходу
Низький
Нижче середнього
Середній
Високий
1
2
3
3
Таблиця 6 - Оцінка сегмента за соціальним статусом
Робітники
Пенсіонери
Школярі
Студенти
3
1
2
2
З наведених вище таблиць можна зробити наступний висновок, що в якості цільового ринку була визначена наступна група споживачів: люди у віці від 24-40 років, спосіб життя - молодята або сім'ї з дітьми, соціальний статус - робочі або студенти, із середнім або високим рівнем доходу. Саме у цієї групи споживачів більшою мірою виражена потреба в наданні фотосалонів послуг.
1.3 Аналіз споживачів
Аналіз споживачів - це спроба розпізнати потреби і запити споживачів зрозуміти їхню реакцію на ті, чи інші дії виробника послуг, що б допомогти ефективно впливати на бажання потенційних покупців.
Аналіз споживачів проводиться за допомогою збору первинної інформації, методом опитування. Методи збору первинної інформації - опитування, спостереження, експеримент, імітація.
Опитування - це метод збору первинної маркетингової інформації шляхом з'ясування суб'єктивних думок переваг будь-якого об'єкта.
Спостереження - це метод збору первинної маркетингової інформації, реєстрації певних процесів, подій, ситуацій, дій і вчинків людей.
Експеримент - це метод збору первинної маркетингової інформації про використаний об'єкті на основі вивчення залежності одних чинників від інших.
Методи збору вторинної інформації - це вже наявне інформація. У цій роботі аналіз споживачів проводився методом опитування (письмового).
Структура опитування виглядає наступним чином:
1. Мета опитування: проаналізувати ставлення споживачів до даного виду послуги; виміряти потенційний попит на даний вид послуг;
2. Кількість респондентів: 50 людина
3. Характеристика респондентів: люди від 24 до 40 років, спосіб життя - сім'я з дітьми, молодята; соціальний статус - робочі люди із середнім і високим рівнем доходу.
4. Зразок анкети представлений у Додатку 1.
5. Коротка характеристика опитування: письмовий, очне анкетування
Так само було проведено вимірювання потенційного попиту з використанням шкали Т. Джастера. Респондентам задається питання «Чи маєте ви скористатися даною послугою в найближчі 3 місяці?» Далі пропонуються варіанти відповідейвідповідні їм оцінки):
-
Можливо, немає
-
0,00
-
Імовірність дуже невелика
-
0,10
-
Вірогідність невелика
-
0,20
-
Певна ймовірність
-
0,30
-
Середня ймовірність
-
0,40
-
Достатньо хороша ймовірність
-
0,50
-
Перспективна ймовірність
-
0,60
-
Ймовірно
-
0,60
-
Дуже напевно
-
0,80
-
Майже напевно
-
0,90
-
Напевно
-
1,00

Відповіді розташувалися таким чином: «Можливо ні» відповіло 5 осіб, «Певна ймовірність» - 3 людини, «Достатньо хороша вірогідність» відповіло більшість, а саме 24 людини, «Майже напевно» - 8 чоловік, «Напевно» - 10 осіб.
Рівень попиту (УС) визначається наступним чином:
QUOTE , Де
αi - оцінка;
ni - кількість респондентів, що вибрали цей варіант відповіді;
n - загальне число респондентів.

Після розрахунку з'ясувалося, що передбачуваний рівень попиту дорівнює 60%. У зв'язку з тим, що ідеальним показником є ​​100%, можна зробити висновок про те, що на даний вид послуг, що надаються рівень попиту дуже великий, тому що даний вид надання послуг з'явився дуже давно. Вже в XIX столітті існували фотоапарати, а зараз цей вид послуги, у зв'язку з науковим прогресом, вдосконалюється. Також даний вид побутових послуг встиг завоювати велику кількість потенційних споживачів на території Республіки Білорусь.
1.4 Дослідження конкурентів
Аналіз конкурентів - один з найважливіших компонентів дослідження ринку. Жодна компанія не може вважати себе маркетингово орієнтованою, якщо не веде систематичне (не від випадку до випадку, а постійно) вивчення своїх нинішніх і майбутніх, великих і малих, прямих і непрямих конкурентів.
Під конкуренцією розуміється суперництво між окремими суб'єктами ринку зацікавленими досягненням однієї і тієї ж мети.
Вивчення конкурентів - це виявлення основних конкурентів по окремих сегментах, регіонам на ринку в цілому безпосередньо чи опосередковано конкурують з вами.
Метою дослідження конкурентів є виявлення їх сильних і слабких сторін.
При проведенні аналізу необхідно виділити основні групи конкурентів:
1. Прямих конкурентів - це ті конкуренти, які надають ті ж послуги і мають високі показники;
2. Конкурентів - це ті конкуренти, які надають схожі послуги або ж послуги, але на інших сегментах;
3. Потенційних конкурентів - це ті конкуренти, які надають ті ж послуги.
Для аналізу конкурентів необхідно провести дослідження:
1 - слабка сторона, 2 - менш слабка сторона, 3 - середня сторона, 4 - сильна сторона, 5 - найбільш сильна сторона.
Таблиця 7 - Дослідження конкурентів
Фактори конкурентоспроможності
Фотосалон «ДорОрс»
Конкуренти
Олівець
Kodak
Fujfilm
1) Послуга
· Асортимент
4
5
4
3
· Імідж
4
5
3
3
· Умови надання послуг
4
4
4
3
Разом:
12
14
11
9
2) Ціна
· Наявність знижок
3
3
2
2
· Форма оплати
3
4
3
2
· Діапазон цін
4
4
3
3
Разом:
10
11
8
7
3) Регіон і канал збуту
· Регіони збуту
4
4
3
3
· Методи збуту
3
4
3
3
· Стратегії збуту
3
4
3
3
Разом:
10
12
9
9
4) Просування на ринок
· Стратегії просування
3
4
3
3
· Форми реклами
3
4
3
3
· Бюджет реклами
3
4
3
3
Разом:
9
12
9
9
Разом всього:
41
49
39
34
Після дослідження конкурентів можна зробити наступні висновки:
1. За послугою найсильнішим виявився «Олівець», бо в цієї фірми асортимент, імідж, умови надання послуг сильна сторона, тому що фірма займає лідируюче місце в цьому середовищі
2. За ціною найсильнішим виявилися «Олівець» та «ДорОрс», оскільки у цих фірм є свої переваги: ​​знижки, великий діапазон цін, що сприяє вибору споживачів
3. За регіоном і каналу збуту виявилися «Олівець» та «ДорОрс», тому що фірми мають гарне місце розташування: «Олівець» - станція метро Площа Леніна, ТЦ «Столиця», «ДорОрс» - станція метро Площа Леніна, напроти залізничного вокзалу. ТЦ «Столиця» - відомий торговий центр. Залучає велику кількість потенційних клієнтів для «Олівця», також у самому торговому центрі «Олівець» має вигідне місце розташування, а що саме головне його легко можна знайти. Що стосується «ДорОрс» - він розташований навпроти залізничного вокзалу, отже, велика кількість виїжджаючих та прибувають. Дуже легко знайти, тому що перебувати велика кольорова вивіска ФОТОСАЛОН.
4. По просуванню на ринок лідером є фірма «Олівець», тому що у фірми всі сили направлені на стратегії просування, різні форми оплати і хороший бюджет реклами.

2 Політика послуг
2.1 Загальна характеристика послуг
Послуга - це об'єкт продажу у вигляді дії.
Послуга - це будь-який захід чи вигода, яку одна сторона може запропонувати інший, і яка в основному не відчутна і не призводить до заволодіння, ніж небудь.
Основним завданням політики послуг є розробка і пропозиція споживачам таких послуг, які задовольняли б їх потреби.
У цій роботі розглядаються побутові послуги, які задовольняють потреби споживачів.
Даний фотосалон надає велику кількість послуг: роздрук фотографій, продаж оргтехніки, термінове фото, проявлення фото, виготовлення календарів, дизайн фото. Побутова послуга характеризується в залежності від:
Ø відчутності - відчутна
Ø Сегмента потреби - особисті
Ø Характеру мул специфіки послуги - повсякденного користування
Ø Контакт зі споживачем - тісний контакт
Ø Трудомісткість - трудомістка
Для оцінки ступеня відчутності послуг використовувалася шкала відчутності, яка розроблена McDoougall and Snetsinger:
Ø Я маю дуже чітке уявлення про цю послугу
Ø Подання (образ) виникає негайно
Ø Уявлення дуже відчутно
Ø Це дуже абстрактна послуга для зображення
Ø Це занадто складна послуга, щоб її можна було б представити
Ø Цю послугу легко описати іншій людині
Ø Ця послуга пробуджує різні образи
Ø Цю послугу важко зобразити
Ø Я відчуваю, що маю чітке уявлення про цю послугу
Для визначення ступеня відчутності було опитано 10 осіб. Результати:
«Я маю чітке уявлення про цю послугу» - 6 чоловік, «Уявлення дуже відчутно» - 2 людини, «Я відчуваю, що маю чітке уявлення про цю послуги» - 2 людини.
За даним аналізу можна зробити висновок, що послуга цілком відчутна для споживачів, що безсумнівно, є великим плюсом у наданні послуги, можна сказати, що відчутність послуги полегшує діяльність фірми.
2.2 Асортимент послуг
Розглядаючи сукупність послуг, можна виділити окремі групи послуг, схожі за своїми споживчими характеристиками або покликані задовольняти певну потребу. Ці групи послуг називають асортиментними групами. Для найбільш повної відповідності асортименту послуг запитам споживачів, необхідно управляти асортиментом послуг. Це означає - постійно пропонувати ринку такий асортимент послуг, який задовольняв би покупців з точки зору:
1) широти - фірма може розвивати асортимент за рахунок надання послуг нових асортиментних груп;
2) глибини - фірма може збільшити кількість асортиментних позицій в одних асортиментних групах і зменшити в інших;
3) насиченості - фірма може розвинути асортимент за рахунок збільшення загального числа асортиментних груп;
4) гармонійності - фірма може домогтися більшою чи меншою гармонійності між послугами різних асортиментних груп.
Наступні послуги, які надає фірма:
· Роздруківка фотографій з будь-яких носіїв
· Продаж цифрових та плівкових фотоапаратів
· Термінове фото
· Проявлення плівки
· Виготовлення віньєток
· Друк настінних плакатів
· Продаж оргтехніки
· Дизайн фото
· Виготовлення віньєток, візиток, календарів, бейджиків і т.д.
Більш докладний асортимент представлений в Додатку 2.
Асортимент послуг фотосалону «ДорОрс» є насиченим, оскільки фірма розвиває асортимент за рахунок збільшення загального числа всіх асортиментних позицій, а впровадження послуги сканування фотоплівки на CD - і DVD - диски буде сприяти насиченню асортименту, тому що хоча науковий прогрес крокує вперед, але не кожен споживач може дозволити собі цифрові фотоапарати, а купують плівкові фотоапарати, і дана послуга буде в першу чергу спрямована на таких споживачів. Також у всіх є старі фотографії, які дорогі серцю, їх теж можна сканувати на диски. Отже, можна сказати, що при впровадженні даної нової послуги вирішує проблеми багатьох споживачів.
2.3 Характеристика процесу надання послуги
Процес надання послуги - це процедура і діяльність, необхідні для надання даної послуги. Він включає етапи виробництва послуги: як здійснюється продаж, обслуговування; скільки часу витрачає покупець на придбання послуги; як здійснюється оплата послуги і т.д. Також процес надання послуги включає такі елементи як: Оточення - зовнішнє середовище, в якій надаються послуги і взаємодіють продавець і клієнт. Сюди включаються матеріальні елементи, які допомагають надавати послуги і служать сполучною ланкою між ними. Персонал - необхідно визначити, які навички, знання та вміння потрібні персоналу. Знання та вміння співробітників визначають рівень послуг і ступінь задоволення, які отримують клієнти. Відбір та підтримка ефективно працюючих співробітників - найважливіша умова компаній, що надають послуги.
Контроль ступеня задоволення клієнтів обслуговуванням - може здійснюватися за допомогою системи аналізу скарг і пропозицій, вивчення клієнтів, надання дисконтних карт, порівняння якості послуг конкурентів з якістю власних послуг. Найважливішу роль в процесі надання послуги грає ввічливість, уважність.
Процес надання послуги:
1. Звернення клієнта:
· Особисте
2. Бесіда з клієнтом:
· З'ясування вимог
· Надання каталогів
· Консультація з професіоналами
3. Вибір послуги:
· Проявлення фото
· Купівля оргтехніки
· Дизайн фото
· Термінове фото
4. Безпосереднє надання послуги:
Персонал:
· Висококваліфікований
· Сумлінне ставлення до роботи
· Доброзичливість
Контроль задоволення клієнтів обслуговуванням:
· Порівняння якості послуг конкурентів з якістю власних послуг;
· Створення бази банних, в яких будуть відбиватися скарги та пропозиції кожного споживача послуг. В кінці кожного місяця будуть підбиватися підсумки і будуть прийматися відповідні управлінські рішення.
2.4 Стандарт обслуговування
Стандарт обслуговування - це комплекс обов'язкових для виконання правил обслуговування клієнтів, які покликані гарантувати встановлений рівень якості всіх вироблюваних операцій. Відповідно до стандарту обслуговування встановлюються формальні критерії, за якими оцінюються рівень обслуговування клієнтів і діяльність будь-якого співробітника фірми.
В якості критеріїв стандарту обслуговування фотосалон «ДорОрс» беруться такі показники:
1. Час роботи - з 10.00 до 20.00, субота - з 10.00 до 18.00; неділю - з 11.00 до 18.00
2. Роботу зі скаргами та пропозиціями - розгляд усіх претензій і прийняття відповідних заходів строком до двох тижнів;
3. Кваліфікація обслуговуючого персоналу - точне знання і виконання своїх обов'язків, ввічливе ставлення і сумлінна робота з клієнтом;
4. Вимоги до зовнішнього вигляду співробітників - завжди охайний вигляд, наявність бейджика
В якості формування фірмового стилю з метою просування можна запропонувати наступний логотип, який знаходиться у Додатку 3.

2.5 Позиціонування послуги на ринку
Перед безпосереднім впровадженням послуги на ринок необхідно визначити її позицію на цьому ринку. Позиціонування - це визначення позиції послуги на вибраному сегменті в порівнянні з аналогічними послугами фірм конкурентів. Як параметри атрибута позиціонування можуть виступати: ціна, імідж, якість, комбінація вигод, спосіб використання послуги; рішення специфічних завдань, додаткові послуги. Одним із способів графічного представлення позиціонування на ринку послуг є використання двомірної позиційної карти, яка складається з двох найбільш важливими показниками. Позиції послуг порівнюються, і визначається, де на карті буде знаходитися, з точки зору споживачів, ідеальна послуга. Як атрибутів позиціонування обрані такі широта асортименту і ціна.

А - «ДорОрс» В - «Kodak»
Б - «Олівець» Г - «Fujfilm»
З даної карти позиціонування видно, що широта асортименту не висока, але ціна при цьому нижче, ніж у інших фотосалонів, отже, це дозволяє підвищити кількість клієнтів і залучити ще більшу кількість потенційних споживачів даної послуги.

3 Цінова політика
Цінова політика в маркетингу - це встановлення певних цін і способів маневрування ними в залежності від становища на ринку. Цінова політика дозволяє опанувати заданої часткою ринку, одержати розрахункову прибуток, а також вирішити інші стратегічні та оперативні завдання.
Здійснення цінової політики забезпечує формування обгрунтованих цін на нові послуги, своєчасну реакцію на зміну цін конкурентами, гнучкість у встановленні і зміні цін. Основним при формуванні цінової політики має бути визначення того, що саме є предметом продажу. Ціна послуги повинна розглядатися як показник якості послуги і як індикатор того, скільки може і повинен заплатити клієнт.
Першорядне значення в реалізації цінової політики має встановлення базової ціни на послугу. Встановлюючи базову ціну на послугу необхідно враховувати, що вона (ціна) є складовою частиною комплексу маркетингу і повинна бути ув'язана з політикою послуг та комунікаційною політикою.
У реальній практиці при обгрунтуванні базової ціни на послугу визначальними факторами є існуюче на цільовому ринку співвідношення між попитом і пропозицією, величина витрат, поведінку конкурентів. З урахуванням цього виділяють:
· Модель цінової політики, засновану на інтересах споживача;
· Модель цінової політики, засновану на витратах;
· Модель цінової політики, засновану на конкуренції.
У сфері послуг виділяють наступні стратегії ринкового ціноутворення:
1. Диференційоване ціноутворення:
а) знижки на другому ринку;
б) періодичні знижки;
в) випадкові знижки.
2. Конкурентне ціноутворення:
а) впровадження на ринок;
б) «зняття вершків»;
в) конкурентні ціни;
г) «сигналізування цінами».
3. Асортиментне ціноутворення:
а) імідж - ціни;
б) комплексне ціноутворення;
в) встановлення цін на обов'язкові речі.
Цілі цінової політики для побутової послуги:
Ø встановлення початкової низької ціни на товар
Ø нарощування обсягу виробництва, тим самим зменшуючи витрати, що припадають на одиницю товару, і в міру їх скорочення зниження ціни
Для того щоб визначити цінову політику для побутової послуги необхідно виділити зовнішні і внутрішні фактори:
Таблиця 8 - Фактори, що впливають на цінову політику.
Зовнішні фактори
Внутрішні чинники
1) Економічні:
Ø Рівень цін
Ø Дохід населення
1) Фактори споживчого вибору
Ø споживчі властивості послуг
Ø взаємозамінність послуг
2) Соціально - культурні:
Ø Стиль життя
Ø Культура споживання
2) Фактори пропозиції
Ø вартість виробництва послуги
Ø ціни на робочу силу
Ø організація сервісу
3) Демографічні:
Ø Пол
Ø Вік
Ø Спосіб життя
3) Фактори, що характеризують ринок
Ø географія розташування
Ø можливості просування послуги

При встановленні ціни на побутові послуги в першу чергу необхідно проаналізувати ціни конкурентів. У ході аналізу конкурентів УП «ДорОрс» вивчалися ціни наступних конкурентів:
Таблиця 9 - Аналіз цін конкурентів
Найменування підприємство - конкурента
Ціна (ціни)
Примітки
Олівець
Від 200 руб. до 100000 крб.
Замовлення на певну суму - надання знижки
Kodak
Від 250 руб. до 45000 руб.
Термінове замовлення
Fujfilm
Від 200 руб. до 45000 руб.
При проявлення певної кількості слайдів - надається знижка
ДорОрс
Від 150 руб. до 55000 руб.
Терміни роботи,% відновлення знімка
З наведеної вище таблиці можна зробити наступний висновок, що у конкурентів різноманітний рівень цін, в першу чергу це залежить від популярності фірми, по-друге, велику роль грає асортимент даної фірми, по-третє місце розташування фірми. Також ціни на послуги залежать від сезону; складність виконання роботи.
В якості цінової стратегії при впровадженні нового виду послуги обрана стратегія «проникнення на ринок». Так як використання даної стратегії зумовлене тим, що дана послуга є новою і її в даний час не надають конкуренти, тому фотосалон в перший час буде встановлювати низькі ціни на послугу. Встановлюючи таку ціну фотосалон прагнути зайняти певні позиції на ринку, забезпечуючи собі максимально можливу частку ринку. Щоб задовольнити постійно збільшується частку ринку, фотосалон буде поступово збільшувати кількість споживачів, і при цьому буде користуватися великою популярністю серед них.

4 Комунікаційна політика
Комунікаційна політика чи система просування - це комплексний вплив фірми на навколишнє середовище з метою створення сприятливих умов для стабільної прибуткової діяльності на ринку. При впровадженні на ринок нової послуги комунікаційна політика посідає провідне місце в розробляється маркетинговій програмі.
Комунікаційна політика реалізується завдяки використанню таких засобів комунікації, як:
· Реклама;
· Особистий продаж;
· Стимулювання продажів;
· Зв'язку з громадськістю;
· Виставки;
· Ярмарки;
· Інтернет;
Завдяки обгрунтованого поєднанню і використання різних засобів комунікації забезпечується найбільш ефективне, з комерційної точки зору, просування нової послуги на ринок, такий як послуга сканування фотоплівки на CD - і DVD - диски. Але слід враховувати також, що на комунікаційну політику в сфері послуг істотний вплив роблять наступні фактори:
· Тип послуги;
· Ціна послуги;
· Життєвий цикл послуги;
· Розмір і ступінь концентрації ринку
При впровадженні та просуванні на ринок нової послуги провідне місце в комплексі комунікацій, безумовно, належить рекламі.
При розробці та обгрунтуванні рекламного звернення слід визначити потенційних покупців даної послуги, виявити їх потреби і потреби, а також значимість даної послуги для задоволення виявлених потреб.
Далі вибираються найбільш прийнятні засоби поширення інформації та конкретні її носії, визначається частота і тривалість рекламного звернення, а також необхідні витрати на створення та розповсюдження реклами. При вирішенні цього завдання слід враховувати:
· Яку саме цільову аудиторію слід ознайомити з рекламним зверненням за вибраний проміжок часу;
· Скільки разів за інтервал часу доцільно ознайомити з рекламним зверненням середнього представника цільової аудиторії;
· Як сильно варто впливати на цільову аудиторію;
· Які грошові кошти можуть бути спрямовані на розробку та розповсюдження рекламного звернення.
Основною стратегією комунікаційної політики для маркетингової програми фотосалону УП «ДорОрс» є максимізація прибутку, завоювання конкурентоспроможного положення на ринку послуг і підвищення попиту на дану послугу.
Таблиця 10 - Комунікаційний комплекс для впровадження та просування на ринок нової послуги
Засоби комунікації
Найменування заходу
Короткий опис заходу
Очікуваний результат
1) Реклама
1.1 газета «Ва-Банк '»
Оголошення в рамки з відповідним текстом і логотипом фірми
Газета є безкоштовною для споживачів, сама ж реклама розміщена на 20 сторінці, що призведе до частого перегляду
1.2 реклама в метро
Листівки формату А4 з текстом, логотипом, телефоном та асортиментом надання послуг
Метро це місце скупчення більшого числа потенційних клієнтів
2) Громадські зв'язки
Допомога малозабезпеченим
% Від продажу оргтехніки раз на рік перераховується до ФЗН
Завоювати перевагу споживачів
Розробити рекламний слоган і макет рекламного звернення (Додаток 4).
Таблиця 11 - План - графік поширення рекламного звернення
Реклама
Графік проведення
Реклама в газета «Ва-Банк '»
один раз на тиждень по вівторках на 20 сторінці, активне поширення в місяцях: липень, грудень, квітень
Реклама в метро
Листівки, формату А 4 з коротким оголошенням, картинками і координатами розміщуються у вагонах в липні, грудні, квітні
Як оголошення вибраних коштів поширення реклами можна запропонувати такі: газета є найбільш доступним і дешевим засобом поширення інформації, друкована продукція призначена для залучення уваги клієнтів.
Витрати на рекламу:
Реклама в газеті - вартість одного місяця 254 000 рублів (виходить щотижня).
Витрати реклами в газеті за 3 місяці:
254 000 * 3 = 762 000 рублів
Реклама в метро (листівки А4) - вартість 2100 рублів за одну листівку. Дизайн листівок та їх роздруківка проводитися в самому фотосалоні. Листівки розміщуються в 30 вагонах метрополітену.
Витрати реклами в метро за 1 місяць:
2100 * 31 * 30 = 1953000 рублів
Загальні витрати складають за один місяць:
762 000 +1953000 = 2715000 рублів
Загальні витрати складають за 3 місяці:
2715000 * 3 = 8145000 рублів
Для визначення ефективності реклами існує досить багато різних методів. Найбільш часто використовуються:
· Тести на впізнавання і запам'ятовування реклами;
· Опитування думок і відносин до рекламного заходу;
· Тести на словесні асоціації;
· Тести про якість та ефективності рекламного заходу.

5 План заходів щодо узгодження попиту та пропозиції
У зв'язку з нездатністю послуг до зберігання та накопичення запасів, однією з проблем маркетингу є узгодження попиту та пропозиції послуг.
Коливання попиту притаманні практично всім видам послуг, в тому числі і побутові. Попит залежить від пори року, днів тижня, так як у весняний час, літній і передсвятковий час, кількість клієнтів збільшується.
Для визначення оптимального співвідношення між попитом і пропозицією в сфері послуг необхідно розробляти методи (заходи)
узгодження попиту та пропозиції. Коливання попиту на дизайн фото і сканування фотоплівки на CD - і DVD - диски можливо з наступних причин:
· Сезонність (під час відпусток, у святкові дні попит буде вище, ніж у звичайні будні дні)
· Зміна ціни (при різкому підвищенні цін може скоротитися попит на дану послугу).
План заходів щодо узгодження попиту і пропозиції:
Для стимулювання попиту:
· Встановлення цін і знижок (знижки постійним клієнтам від 5% до 15%);
· Розширення рекламної компанії (дасть можливість розширити коло потенційних споживачів).
Для стимулювання пропозиції:
· Розширення асортименту надання послуг
· Збільшення обсягу роботи у сезонні дні для даного виду послуг

Висновок
У цій роботі була розроблена маркетингова програма по впровадженню на ринок нового виду побутових послуг. Розробка здійснювалася на основі наступних проведених досліджень: аналіз зовнішнього середовища, споживачів, конкурентів, дослідження цінової та комунікаційної політики та розробки плану заходів щодо складання попиту і пропозиції.
Найбільш важливими для просування на ринок послуги є фактори зовнішнього середовища, тому що виділяє споживача за рівнем доходу, соціального класу, також комунікаційна політика, тому що вона сприяє підвищенню іміджу, посилення рекламної діяльності, інформування клієнтів.
Також в даній курсовій була запропонована нова послуга - сканування фотоплівки на CD - і DVD - диски, яка буде сприяти насиченню асортименту. Хоча науковий прогрес крокує вперед, але не кожен споживач може дозволити собі цифрові фотоапарати, а купують плівкові фотоапарати, і дана послуга буде в першу чергу спрямована на таких споживачів. Також у всіх є старі фотографії, які дорогі серцю, їх теж можна сканувати на диски. Отже, можна сказати, що при впровадженні даної нової послуги вирішує проблеми багатьох споживачів.
Дана послуга розширює спектр послуг, що надаються даними фотосалонів. Для збільшення прибутку фотосалону необхідно досягати тих висот, які досягають основні конкуренти, розширювати асортимент надання послуг, також фотосалон повинен якомога краще розробляти і підтримувати свою діяльність.

Література
1 Акуліч І.Л. Маркетинг: підручник / І.Л. Акуліч. - 4-е вид. перераб. - Мн. Обчислюємо. шк., 2005
2 Андрєєва О.Д. Технологія бізнесу: Маркетинг. Учеб. посібник - М.: ИНФРА-М, 1997
3 Демченко О.В. Маркетинг послуг: Навч. посібник / Демченко О.В. - Мн.: БГЕУ, 2002
4 Зав'ялов П.С. Маркетинг в схемах, малюнках, таблицях: Навч. посібник. - М.: ИНФРА-М, 2000
5 Ільїна З.М., Мірочіцкая І.В. Ринки сільськогосподарської сировини і продовольства: Учеб.пособие. - Мн.: БГЕУ, 2001
6 капелян С.М., Левкович О.А. Основи комерційних та фінансових розрахунків. - Мн.: НТЦ «АПИ», 1999
7 Кожекін Г.Я., Місербіева С.Г. Маркетинг підприємства: Учеб. посібник. - Мн.: Книжковий будинок; Місанта, 2004
8 Лебедєв О.Т., Філіппова Т.Ю. Основи маркетингу / Учеб.пособие. під ред. д.е.н., проф. О.Т. Лебедєва. Вид. 2-е, доп. - СПб.: «МіМ», 1997
9 Маркетинг в галузях і сферах діяльності: Підручник / За ред. проф. В.А. Алексуніна. - М.: ІКТЦ «Маркетинг», 2001
10 Маркетинг: Підручник, практикум та навчально-методичний комплекс з маркетингу / Р.Б. Ноздревой, Г.Д. Крилова, М.І. Соколова, В.Ю. Гречко. - М.: Юрист, 2000
11 Мінаєв Д.В. Маркетинг: ігровий практикум. Ділові ігри, вправи, тести / серія «Бізнес-клас». - Ростов н / Д: Фенікс, 2004
12 Овечкіна О.М. Основи маркетингу: Учеб. посібник / О.М. Овечкіна. - М.: Ізд.деловой та навчань. літератури, 2004
13 Шуляков Л.В. Торгово-технологічне обладнання: Учеб. посібник / Л.В. Шуляков. - Мн.: Висш.шк., 2004
Хруцький В.Є., Корнєєва І.В. Сучасний маркетинг: Настільна книга по дослідженню ринку. - М.: Фінанси і статистика, 1999
14 Ципкін Ю.А., Люкшинов О.М., Пакуліна А.А. Агромаркетінг. - М.: Світ, 2004
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Курсова
147.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Розробка маркетингової стратегії просування нового інтернет-клубу на ринок міста Москви
Розробка комплексу заходів щодо просування нових послуг на ринок
Етапи випуску на ринок нового виду товару
Розробка проекту по створенню нового виду продукції на базі АТЗТ Сумський фарфоровий завод
Особливості маркетингової стратегії при виведені нового товару на ринок 2
Особливості маркетингової стратегії при виведені нового товару на ринок
Реклама як фактор просування освітніх послуг в областісервісана регіональний ринок
Розробка програми просування з використанням BTL технологій
Розробка маркетингової програми діяльності підприємства
© Усі права захищені
написати до нас