Розробка комплексу маркетингу фірми

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Пензенська ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра ІнОУП
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
з дисципліни «Документаційне забезпечення служби маркетингу»
на тему: «Розробка комплексу маркетингу фірми»
Виконала: ст. гр. 05вд1
Е.А. Сафронова
Перевірив: к.т.н. доцент
І.В. Усманова
2007

Зміст
  Введення
1. Вибір форми власності фірми
2. Аналіз ринкових можливостей
2.1 Маркетингові дослідження
2.1.1 Визначення проблем і формулювання цілей дослідження
2.1.2 Відбір джерел інформації
2.1.3 Збір інформації
2.1.4 Аналіз зібраної інформації
2.1.5 Представлення отриманих результатів
3. Відбір цільових ринків
3.1 Сегментування ринку
3.2 Вибір найбільш привабливого сегмента ринку. Вибір стратегії охоплення ринку
3.3 Позиціонування товару на ринку
4. Розробка товару
4.1 Товар за задумом
4.2 Товар у реальному виконанні
4.3 Товар з підкріпленням
5. Вибір методу встановлення базової ціни і способу встановлення остаточної ціни на товар
6. Вибір способу розповсюдження товару
7. Розробка комплексу засобів стимулювання маркетингу
Список літератури
Додаток А
Додаток Б
Додаток В
Додаток Г
Додаток Д

Введення

Термін МАРКЕТИНГ походить від англійського слова marketing, спочатку від market - ринок.
Маркетинг - це функція управління, яка організовує і спрямовує діяльність компанії, пов'язану з оцінкою і перетворенням купівельної спроможності в ефектний попит на конкретний продукт або послугу, або з просуванням продукту або послуги до кінцевого споживача чи користувачу для досягнення компанією запланованого прибутку або інших поставлених цілей. Більш простою мовою маркетинг - це вид людської діяльності, спрямований на задоволення потреб і потреб за допомогою обміну.
Це одна із сучасних систем управління та організації діяльності великих капіталістичних корпорацій з розробки нової продукції, виробництва і збуту товарів або надання послуг.
Мета маркетингу, заснованого на комплексному обліку процесів, що відбуваються на ринку, - одержання монопольного прибутку.
Основна функція - це вивчення попиту, питань ціноутворення, реклами стимулювання збуту, планування товарного асортименту.

1. Вибір форми власності фірми

Існує багато різновидів форм власності. Деякі з них мають багато спільного між собою. У цій роботі був обраний тип форми власності - закрите акціонерне товариство (ЗАТ), до якого належить підприємство приватного сектора.
Закрите акціонерне товариство - це підприємство, статутний капітал якого утворюється лише за рахунок внесків засновників.
У закритому акціонерному товаристві кожний учасник відповідає за зобов'язаннями в межах своїх вкладів. Внесок учасника складає його пай, частка паю в установленому капіталі визначає частку учасника в прибутку. Головною особливістю є заборона продажу учасниками своїх паїв на відкритому ринку.
Число партнерів не менше двох. Не існує обмежень на мінімальний акціонерний капітал. Відповідальність вкладників обмежена. Засновники фірми володіють більшою частиною акцій, фірма продовжує своє існування у разі смерті будь-якого акціонера. Передача акцій відбувається тільки за згодою загальних зборів акціонерів фірми, отже це сприяє підвищенню стабільності управління фірми. Підприємство є великим і може розраховувати на деякий кредит в банку, а крім того можливий випуск нових акцій.
Однак у цій формі власності існує й багато своїх мінусів:
1) компанія не може залучати кошти від населення;
2) передача акцій може відбуватися тільки за згодою компанії - це утрудняє вихід з фірми;
3) бухгалтерські обліки складаються щорічно, перевіряються аудиторами (незалежними перевіряючими) і інформація в них доступна для кожного;
4) смерть основного акціонера і пов'язані з нею витрати спадкоємців можуть зруйнувати управлінські та контроль компанії.

2. Аналіз ринкових можливостей

2.1 Маркетингові дослідження

Щоб зрозуміти клієнтів фірми, її конкурентів, ділерів і т.п., жодному діячеві ринку не обійтися без маркетингових досліджень. Керуючі, що вдаються до маркетингових досліджень, повинні бути досить добре знайомі з їх специфікою, щоб вміти отримувати потрібну інформацію за прийнятною ціною. В іншому випадку вони можуть допустити збір непотрібної інформації або потрібної інформації, але з непомірно високими витратами або неправильно витлумачити отримані результати. Основні етапи маркетингового дослідження:
1 Виявлення проблем і формулювання цілей дослідження.
2 Відбір джерел інформації.
3 Збір інформації.
4 Аналіз зібраної інформації.
5 Подання отриманих результатів.

2.1.1 Визначення проблем і формулювання цілей дослідження

Збір інформації обходиться занадто дорого, і розпливчасте або неправильне визначення проблеми веде до непродуктивних витрат. Старовинне приказка говорить: "Добре певна проблема - це вже півдороги до її вирішення".
Після цього треба вибрати які цілі дослідження будуть в даній курсовій роботі. Цілі ці можуть будуть пошуковими і описовими.
Пошукові - це цілі, які передбачають збір будь-яких попередніх даних, що дозволяють знайти напрямку вирішенні проблем. Результатом пошукових досліджень є гіпотеза, що припускає наявність якого-небудь предмету. Описовими - передбачають детальний опис певних явищ і подій.
Мета ЗАТ «Рукодельница» - визначити які фактори впливають на рівень попиту набору для вишивання. Метою описових досліджень є виявлення характеру і ступінь впливу наявності кольорових підібраних ниток, зручність упаковки та компактність набору на рівні їх попиту.

 

2.1.2 Відбір джерел інформації

Дослідник може збирати вторинні і первинні дані або ті й інші одночасно.
Вторинні дані - інформація, яка вже десь існує, будучи зібраної раніше для інших цілей.
Первинні дані - інформація, зібрана вперше для якоїсь конкретної мети.
У цьому етапі маркетингових досліджень ми будемо використовувати первинні дані. Основні їх достоїнства полягають в тому, що вони збираються у відповідності з цілями даної дослідницької задачі. Методологія їх збору відома і контролюється фірмою. Результати відомі компанії і не відомі конкурентам. При зборі даних може бути досягнута необхідна фірмі точність вимірювання. Для збору первинних даних найкраще розробити спеціальний план. Він включає наступні розділи:
a) Метод дослідження
Існує три способи збору первинних даних, а саме спостереження, експеримент, опитування.
Опитування передбачає використання анкети для збору фактів і думок. У маркетингу опитування є найпоширенішим методом отримання інформації. З точки зору ступеня взаємодії дослідника і об'єкта дослідження опитування стоїть на півдорозі між спостереженням і експериментом з точки зору активності впливу на об'єкт дослідження. Він найбільш зручний при проведенні описових досліджень. Опитування дозволяє з'ясувати думку, смаки, уподобання споживачів. При опитуванні респондент письмово відповідає на запитання інтерв'юера:
- На що ви будете звертати увагу при придбанні набору для вишивання.
b) Знаряддя дослідження
При зборі первинних даних у дослідників маркетингу є вибір із двох основних знарядь дослідження, якими є анкети і механічні пристрої.
А нкета - найпоширеніше знаряддя дослідження при зборі первинних даних. У широкому змісті анкета - це ряд питань, на які опитуваний повинен дати відповіді. Але можна допустити помилки при постановці питання. Наприклад, питання, на які неможливо відповісти, не вимагають відповіді, опитувані не захочуть відповідати.
Форма питання може вплинути на відповідь. Дослідники маркетингу виділяють два типи питань: закриті і відкриті. У цій роботі ми використовуємо відкриту форму питань. Відкрите питання дає опитуваним можливість відповідати своїми словами, їх ставлять в самих різних формах. Закритий питання передбачає наявність декількох варіантів відповіді, з яких користувач повинен вибрати один або декілька. Часто вони дають більше, так як опитувані нічим не зв'язані у своїх відповідях. Закриті питання зазвичай переважають в анкетах для описових досліджень. У цій роботі ми використовуємо закриту форму питань. Особливої ​​уваги вимагає і встановлення послідовності питань. Перший з них повинен по можливості розбудити в опитуваних інтерес. Важкі або особисті питання варто задавати в кінці інтерв'ю, поки опитувані не встигли замкнутися в собі. Питання повинні задаватися в логічній послідовності. Задаємо закриті альтернативні питання:
1) Вам хотілося б, щоб нитки були підібрані відповідно до схеми?
2) Важливо вам повний зміст набору для вишивання (схема, канва, спец. Нитки, наперсток, п'яльця, ножиці)?
3) Вам хотілося б, щоб упаковка була виготовлена ​​з пластмаса для зручності у використанні набору для вишивання?
c) Складання плану вибірки
Немає необхідності опитувати все населення в цілому, незважаючи на те, що думка кожної людини в кожному окремому випадку може розглядатися як випадкове. При обробці великої кількості результатів опитувань починають виявлятися загальні закономірності в поведінці випадкових величин. Ці закономірності можна виявити і при значно меншій кількості учасників опитування. Іншими словами при проведенні досліджень достатньо задіяні лише частина населення і за отриманими результатами можна судити про населення в цілому. Так частина населення, покликаний уособлювати собою населення в цілому називають вибіркою. Для того, щоб вирішити завдання, що стоять перед дослідженням, розробляється спеціальний метод вибірки.
План вибірки
1) Кого опитувати - тих, хто хоче провести вільний час з користю.
2) Обсяг вибірки визначається необхідною точністю обчислень. Чим більше обсяг вибірки, тим вище точність обчислень.
Опитуємо 32 осіб - 2 підгрупи по 16 чоловік.
3) Спосіб формування вибірки.
Існує 2 основних способи формування вибірки:
- Випадкова вибірка;
- Вибірка за певними ознаками
У випадковою вибіркою - всі члени вибірки мають рівні шанси бути обраними.
d) Способи зв'язку з аудиторією
Існують наступні способи зв'язку з аудиторією:
- По телефону;
- Анкета, яка розсилається поштою;
- Особисте інтерв'ю (індивідуальне, групове).
У цій роботі вибрано особисте індивідуальне інтерв'ю, яке передбачає зустріч «один на один» з респондентом. Головною перевагою цього способу зв'язку з аудиторією: відповіді на питання анкети можуть бути доповнені особистими враженнями інтерв'юера; питання можуть доповнюватися і пояснюватися інтерв'юєром.

 

2.1.3 Збір інформації

Це найдорожчий і багате помилками етап дослідження. При проведенні опитувань встають відразу чотири великі проблеми. Деяких опитуваних може не виявитися ні будинку, ні на роботі, і спробу вступити з ними в контакт доведеться повторювати. Інші можуть відмовитися брати участь в опитуванні. Треті можуть відповідати упереджено або нещиро. І, нарешті, упередженим і нещирим може виявитися сам ведучий.

 

2.1.4 Аналіз зібраної інформації

За допомогою етапу маркетингового дослідження витягаємо з сукупності даних найважливіших відомостей і результатів. Отримані дані зводяться в таблиці. На основі цих таблиць виводять або розраховують такі показники, як розподіл частотності, середні рівні і ступінь розсіювання. Потім для отримання додаткових відомостей обробляють отримані дані за допомогою сучасних статистичних методик та моделей прийняття рішень, застосовуваних у системі аналізу маркетингової інформації.

Аналіз частоти подій
Фактори
Кількість відповідей
Частота в анкетах
Частота у відповідях
1. Нитки
25
25/33 = 0,76
25/90 = 0,28
2. Зручність упаковки
15
15/33 = 0,46
15/90 = 0,17
3. Компактність набору
12
12/33 = 0,36
12/90 = 0,13
4. Спеціальні голки
8
8 / 33 = 0,24
8 / 90 = 0,09
5. Схема
8
8 / 33 = 0,24
8 / 90 = 0,09
6. Малюнок схеми
8
8 / 33 = 0,24
8 / 90 = 0,09
7. Складність схеми
5
5 / 33 = 0,15
5 / 90 = 0,06
8. Точність схеми
4
4 / 33 = 0,12
4 / 90 = 0,04
9. П'яльці
4
4 / 33 = 0,12
4 / 90 = 0,04
10. Колір упаковки
1
1 / 33 = 0,03
1 / 90 = 0,01

 

2.1.5 Представлення отриманих результатів

Відповідно з поставленим завданням проводяться дослідження, в яких визначаються які чинники впливають на рівень попиту набору для вишивання. Опитуємо відвідувачів магазину «Рукодельница» з 14.00 до 17.00 ч.Опрос проводиться з 14.00 до 17.00-у вільний час. Результати опитування показали, що найбільша кількість опитаних 76% висловилися за наявність ниток в наборі, дещо менш 46% - за зручність упаковки. 365 опитаних вказали в своїх питаннях за компактність набору. Інші фактори назвали менш часто. По 24% - наявність спеціальних голок, схеми, звертають увагу на малюнок схеми; 15% - складність схеми; по 12% - на точність схеми, п'яльці, і всього лише 3% - на колір упаковки. У всіх анкетах проводиться декілька варіантів відповідей. Тому слід відзначити і розбіжність у думках респондентів. Хоча за наявність підібраних кольорових ниток висловилися 76% опитаних, частка відповідей цього виду в загальній кількості становить 28%, по 46% - 17; по 36% - 13%; по 24% - 9%; по 15% - 6%; по 12 - 4%; по 3% - 1%. Отримання даних не достатньо для організації виробництва набору для вишивання. Щоб уточнити проводимо описові дослідження. Для цього за допомогою програмного забезпечення, що реалізує метод регресійного аналізу, будується математична модель, що зв'язує рівень попиту на товар з його основними властивостями. У пояснювальній записці повинна бути додана роздруківка математичної моделі і представлені результати дослідження.

Фактори
Кількість відповідей
X1
X2
X3
1-а група
2-а група
1
2
3
4
5
6
7
8
+
+
+
+
-
-
-
-
+
+
-
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
-
+
-
6
4
3
1
1
0
1
0
5
3
1
4
1
0
1
1
Інтерпретація отриманих результатів
1) Модель адекватна.
2) Перевіряємо значимість факторів. 1 і 2 фактор, нитки і зручність упаковки, виявляються значущими.
3) Оцінюємо ступінь впливу факторів. У даному випадку на рівень попиту впливає зручність упаковки, дещо менш наявність ниток.
4) Визначаємо характер впливу значущих чинників.
Фактор X1 має знак «+», значить споживачам важливо, щоб у наборі для вишивання кольорові були підібрані за схемою.
Фактор X2 має знак «+», значить споживачам подобається пластмасова упаковка, а не з іншого якого-небудь матеріалу.
5) Представлення отриманих результатів.
Проведене маркетингове дослідження мало на меті виявлення характеру і ступеня впливу наявності ниток, зручність упаковки, компактність набору на рівень їх попиту. Опитувалися 2 групи по 16 чоловік. Встановлено, що найбільше на рівень попиту набору для вишивання впливає наявність ниток, дещо менш зручність упаковки та найменше серед значущих розглянутих факторів компактність набору. При цьому споживачі висловилися за те, щоб кольорові нитки були підібрані за схемою. Упаковка повинна бути пластмасовою, а не з якогось іншого матеріалу.

3. Відбір цільових ринків

3.1 Сегментування ринку

Процес розбивки споживачів на групи на основі відмінностей у потреби, характеристики та / або поведінці називається сегментацією ринку.
Сегмент ринку складається із споживачів, що однаково реагують на один і той самий набір спонукальних стимулів маркетингу.
Мета сегментування - виділити найбільш привабливу частину ринку і розробити комплекс маркетингу, орієнтуючись, перш за все на його особливості. Комплекс маркетингу включає товар, ціну, методи поширення товару і стимулювання маркетингу. Єдиного методу сегментації не існує.
У цій роботі компактний набір для вишивання, у якого упаковка з пластмаса і кольорові нитки підібрані за схемою можна запропонувати наступні сегменти споживачів:
- Середній клас;
- Захоплива натура;
- Особливий випадок;
- Регулярний користувач;
- Помірний користувач;
- Помірний споживач;
- Зацікавлений;
- Жінки від 12 до 64 років;
- Домогосподарки.
Товар має велику кількість різноманітних властивостей, які можуть виявитися цікавими різних сегментах ринку. Таким чином результатом сегментування є список сегментів, які можна запропонувати товару.
Вихідні дані для сегментування: результати маркетингового дослідження, знання особливостей поведінки споживачів з різних сегментів.
При відсутності довідкових таблиць сегментувати ринок допоможуть відповіді на 3 питання:
- Хто ваші споживачі?
- Де вони знаходяться?
- Чому вони купують?

3.2 Вибір найбільш привабливого сегмента ринку

Вихідні дані: список сегментів, дані системи внутрішньої звітності (ресурси фірми та особливості товару, що випускається), дані системи збору зовнішньої поточної інформації (дані про особливості стратегій конкурентів або відомості про що випускається ними товарів). При виході на новий ринок наша фірма починає з обслуговування одного сегмента і, якщо починання виявилося успішним, поступово охоплюють і інші. Черговість освоєння сегментів ринку слід ретельно продумувати в рамках комплексного плану.

Вибір стратегії охоплення ринку

При виборі стратегії охоплення ринку необхідно враховувати наступні фактори:
Ресурси фірми. При обмеженості ресурсів найбільш раціональної виявляється стратегія концентрованого маркетингу.
Ступінь однорідності продукції. Для виробленого нами товару, який може відрізнятися по конструкції від інших товарів, підходить стратегія концентрованого маркетингу.
Етап життєвого циклу товару. При виході фірми на ринок з новим товаром доцільно пропонувати лише один варіант новинки.

3.3 Позиціонування товару на ринку
Позиціонування на ринку - забезпечення товару не викликає сумнівів, чітко відмінного від інших, бажаного місця на ринку і у свідомості цільових споживачів.
Будь-який товар - це набір сприймаються споживачем властивостей. Визначити відмінності основних властивостей і зрозуміти чому споживачі купують цей товар, а не інший. Результати порівняння можна представити у вигляді схеми позиціонування товару:
З безлічі можливих властивостей на ній відображені два, найважливіші на думку споживачів. Інтенсивність цих властивостей позначена у вигляді числових значень за п'ятибальною шкалою. Позиції марок відповідають швидше сприйняття їх споживачами, а не їх дійсним властивостям. Чим ближче на схемі розташовані одна до одної дві марки, тим більше вони виглядають в очах споживачів як задовольняють одну і ту ж потребу. Думка кожного споживача про ідеальний поєднанні властивостей можна зобразити у вигляді точки на схемі того ж типу, про який йшла мова раніше. Тільки в цьому випадку вона буде називатися схемою споживчих переваг. Потім діяч ринку об'єднує схеми позиціонування товару і споживчих переваг в зведену схему. З неї стає зрозуміло, що багато споживачів хотіли б і готові купувати якісну продукцію, хоча в даний час ні одну з марок не сприймають як поєднує ці обидва цікавлять властивості.
Для досягнення успіху потрібні дві речі. По-перше, компанія повинна бути в змозі випускати товар, який покупці порахують якісним. Можливо, конкуренти не випустили засіб тільки тому, що не знайдено спосіб його виробництва. По-друге, компанія повинна бути в змозі запропонувати цей товар за ціною, яку ринок готовий за неї платити. Якщо витрати на виробництво виявляться непомірно великими, товар може не піти на ринку через його високої продажної ціни. А от при дотриманні обох вищеназваних умов компанія зможе добре обслуговувати інтереси ринку і отримувати прибуток. Вона виявить ділянку незадоволеною купівельної потреби і спробує задовольнити її.
Таким чином, за підсумками позиціонуванні товару фірма визначає найближчих конкурентів і комплекс заходів, що підвищують конкурентоспроможність товару.

4. Розробка товару

Товар - все, що може задовольнити потребу чи потребу і пропонується ринку з метою залучення уваги, використання або споживання. Це можуть бути фізичні об'єкти, особи, місця, ідеї і т.д.

4.1 Товар за задумом

Вихідні дані: результати маркетингового дослідження, вибір цільового сегменту, результати позиціонування.
Цей набір для вишивання випускається для тих, хто хоче з користю провести вільний час.
У даному випадку для набору існує ряд властивостей:
нитки - кольорові підібрані;
упаковка пластмасова;
компактність набору - наявність всіх потрібних елементів для вишивання.

4.2 Товар у реальному виконанні

Марочне назва - «Рукодельница»
Багато товарів, що пропонуються на ринок, повинні бути обов'язково упаковані. Упаковка може відігравати несуттєву роль (наприклад, для недорогих залізних виробів), а може набувати й дуже великого значення (наприклад, для косметики
Упаковка - розробка і виробництво вмістища чи оболонки для товару.
Вмістилище або оболонка - це різні варіанти упаковки, яка включає в себе три шари. Внутрішня упаковка - це безпосереднє вмістище товару. Для набору для вишивання внутрішньої упаковкою буде пластмасова коробочка. Під зовнішньою упаковкою мають на увазі матеріал, службовець захистом для внутрішньої упаковки й видаляється при підготовці товару до безпосереднього використання. Для набору для вишивання зовнішньою упаковкою служить картонна коробка, яка забезпечує додатковий захист і представляє виробникові можливість використовувати її для стимулювання збуту товару. Під транспортної упаковкою мають на увазі вмістище, необхідне для зберігання, ідентифікації або транспортування товару. Транспортної упаковкою буде коробка з картону, що вміщає 20 наборів для вишивання. І нарешті, невід'ємною частиною упаковки є маркірування і друкована інформація з описом товару, нанесені на саму упаковку або вкладені в неї (см Додатку А).
З точки зору маркетингу упаковка виконує не тільки традиційні функції щодо забезпечення збереження товару, але й 1) грає роль знаряддя реклами - привертає увагу, 2) сприяє формуванню іміджу - упаковка повинна бути чистою і акуратною; 3) виконує функції продавця на початку самообслуговування - в набір повинні входити контактні дані, умови транспортування і т.д.
Якщо змінюється хоча б одна характеристика товару в реальному виконанні, то з точки зору маркетингу з'являється новий товар.

4.3 Товар з підкріпленням

Товар з підкріпленням - товар в поєднанні з додатковими послугами і вигодами від товару. Наприклад, гарантійне обслуговування, офісне обслуговування, гарантія повернення, безкоштовні доставки, монтаж. Залежить від властивостей самого товару (специфіка товару, програма підвищення конкурентоспроможності, цільової сегмент).
Товар з підкріпленням існує весь той час, поки існує.
У даному випадку товар з підкріпленням відсутня.

5. Вибір методу встановлення базової ціни і способу встановлення остаточної ціни на товар
Базова ціна - ціна, за якою продавець готовий продати свій товар. Для набору для вишивання формується за методом «середні витрати плюс прибуток», оскільки попит на товар відносно стабільний і мало коливається з плином часу.
Остаточна ціна - ціна, яка складається з урахуванням ситуації на ринку і по якій товар дійсно продається. Політика ціноутворення використовується при встановленні остаточних цін на товар. Ціни встановлюються з урахуванням ситуації на ринку і цілей фірми. У цій роботі вибираємо конкурентне ціноутворення, тобто компанії встановлюють ціни на рівні, який лише трохи нижче конкурентоспроможної ціни.

6. Вибір способу розповсюдження товару

Розподіл - доставка продукції від місця виготовлення до місця її остаточної реалізації чи споживання. Ця діяльність включає вибір проміжних способів розподілу, а також фізичний розподіл продукції.
Основні методи розподілу продукції:
1) Прямий розподіл продукції через роздрібну мережу. Компанія або підприємство роздрібної торгівлі повинні здійснити складське зберігання і транспортування, найняти торгових працівників. Адміністративні витрати і витрати компанії на створення додаткових фінансових резервів можуть бути дуже великі. Найголовніша перевага прямих роздрібних продажів полягає в наявності безпосереднього зв'язку зі споживачами, тому вони можуть оперативно дізнатися, що подобається, а що і чому не подобається споживачеві.
2) Розподіл продукції через оптову мережу. Виробник продає свою продукцію оптовому торговцю, який перепродує її через роздрібну мережу. Оптовики створюють запаси і забезпечують зберігання продукції на складах, наймають своїх торгових працівників. Гідність: зниження адміністративних витрат. Недоліки: розрив зв'язку споживача і виробника і тому фірма-виробник повинна приділяти велику увагу на організацію і проведення маркетингового дослідження.
Якщо прийнято рішення позбавитися від оптовиків, то або виготовлювач, або
роздрібний продавець повинні виконати функції оптовика:
- Прогнозування потреб і попиту;
- Підтримка резервів;
- Перегрупування товарів;
- Складування, транспортування і доставку;
- Надання кредитів;
- Надання інформації та консультацій;
- Адміністративні функції;
- Послуги з реалізації продукції;
послуги із закупівлі продукції.
3) Пряма доставка товару споживачам від виробника.
Будемо розповсюджувати набір для вишивання через власний магазин роздрібної торгівлі і через оптову мережу.

7. Розробка комплексу засобів стимулювання маркетингу

Засоби стимулювання маркетингу включають наступні компоненти:
- Реклама;
- Особистий продаж;
- Стимулювання збуту;
- Пропаганда.
Реклама - будь-яка платна форма неособистого представлення і просування ідей, товарів чи послуг від імені відомого спонсора.
Розрізняють вузьке та широке зміст поняття «реклама». Реклама в широкому сенсі слова передбачає проведення реклами та розповсюдженні інформації про товар через засоби системи маркетингових (рекламні ролики, рекламне оголошення в газеті, журналах тощо). Реклама у вузькому сенсі слова забезпечує можливість подання товару у відсутності товару тоді, коли його немає (рекламні каталоги, буклети). У цій роботі ми займаємося рекламою в широкому сенсі слова.
1) Постановка завдання.
Рекламна компанія інформативна - розповідь ринку про нове застосуваннях існуючого товару, інформування ринку про зміну ціни, пояснення, що надаються, виправлення неправильних уявлень чи розсіювання побоювань споживачів, формування образу фірми.
2) Рішення про розробку бюджету.
У даному випадку нас цікавить метод обчислення «від наявних засобів», інакше його називають метод виділення всіх коштів, які компанія може собі дозволити. Фірма визначає для себе першочергові завдання і щоразу направляє кошти на вирішення саме цих завдань, а інші чекають своєї черги.
3) Рішення про рекламному зверненні виконується в 3 кроки:
а) Формування ідеї звернення набору для вишивання «Рукодельница» допомагає любителям вишивання усвідомити як правильно з користю провести вільний час.
б) Оцінка і вибір варіантів обігу:
1. Учні на уроках технології вишивають - це набагато цікавіше, ніж писати теорію.
2. Бабуся вчить вишивати свою внучку - з користю проводять вільний час.
3. Домогосподарка вишиває картину - вона зробила всі свої домашні справи і весь свій вільний час сидить і вишиває.
Вибираємо 1-й варіант, оскільки в такій ситуації може опинитися не тільки учениця, але й прийшовши додому, покаже як вишивати мамі, своїм подругам і це приверне додаткову інформацію.
в) Виконання звернення
Ступінь впливу звернення залежить не тільки від того, що сказано, але і як саме це сказано. Виконання може мати вирішальне значення. Рекламодавцю потрібно подати свою звернення таким чином, щоб воно привернуло увагу і інтерес цільової аудиторії. Ми вибираємо акцентування способу життя. Акцентування образу життя робиться наголос на тому, як товар вписується в певний спосіб життя.
4) Засоби розповсюдження інформації
У зв'язку з тим, що товар, який випускається на фірмі ЗАТ «Рукодельница» орієнтується на сегмент населення - жінки у віці від 12 до 64 років, рекламу необхідно розмістити на телебачення, в газетах і журналах. Такий вибір аргументується тим, що жінки у віці від 12 до 64 років - різні люди, домогосподарки, учні, пенсіонери, які у вільний час дивляться телевізор, читають журнали і газети.
5) Оцінка рекламної програми
Оцінку рекламної програми фірма зможе провести тільки після виходу реклами на сторінки газет і в ефір. Оцінка проводиться за критеріями комунікативна ефективність (чи багато людей дізналися про товар) і торговельна ефективність (як змінився товарообіг). Аналіз цих показників можна зробити тільки після часу після реклами, робиться висновок щодо того, на високому рівні чи була реалізована рекламна програма.
Замовлення на виготовлення реклами був зроблений у ВАТ «Прем'єра». Лист на адресу рекламного агентства входить до комплекту документів, супроводжуючих маркетингову діяльність фірми, представлений у Додатку В.

Список літератури

1. Л.Р. Фіонова, В.В. Усманов, І.В. Усманова, М.А. Катишева. Методична розробка до лабораторних робіт - Документаційне забезпечення маркетингової діяльності підприємства .- Пенза 2002.
2. Ф. Котлер. Основи маркетингу .- М.: Прогрес, 1993.
3. Еванс Дж.. Маркетинг .- М.: Економіка, 1990.

Додаток А


Овал: 

Рис. 1 - Марочний знак

Рис. 2 - Внутрішня упаковка
1
2
3
4
5
 

6
Овал: 6 канва, схема, спец. голки,
наперсток, п'яльця, піхви.
Рис. 3 - Зовнішня упаковка (тонкий картон) 10 * 20 см


(20 наборів для вишивання)
Підпис: (20 наборів для вишивання)

Рис. 4 - Транспортна (щільний картон, 55 * 55 * 35), місткість - 20 шт

Додаток Б

Лист на адресу рекламного агентства
ЗАТ "Рукодельница" Менеджеру з реклами
Червона вул., Буд 34ОАО "Прем'єра"
м. Пенза, 416544І.Г. Андрєєву
Тел.: (8-412) 33-21-32 Московська вул., 12
Факс: 33-10-67г.Пенза, 460460
e-mail: rukodelnica@mail.ru
06.06.2002 № _________
на № _________ від ________
Про виготовлення рекламного звернення
Шановний Іване Георгійовичу!
Ознайомившись з діяльністю вашої організації у сфері рекламного бізнесу, направляємо Вам заявку на проведення робіт з виготовлення рекламного звернення на продукцію нашої фірми.
Начальник відділу маркетингу В.В. Смирнов

Додаток В

Комплект документів
ЗАТ «Рукодельница»
ВІДДІЛ МАРКЕТИНГУ
ЗВЕДЕННЯ
14.12.2007 № 77

Результатів маркетингових досліджень

Пошукові дослідження
Мета дослідження: визначити, які чинники впливають на рівень попиту набору для вишивання.
Відбір джерел інформації: збираємо первинні дані.
а) метод дослідження: опитування.
б) знаряддя дослідження: анкета
в) складання плану вибірки:
· Кого питати: любителів провести вільний час з користю.
· Обсяг вибірки: n = 33;
· Спосіб формування вибірки: за певною ознакою, тобто опитуємо відвідувачів магазину «Рукодельница» з 17.00 до 20.00 год
г) спосіб зв'язку з аудиторією: особисте індивідуальне інтерв'ю.
Збір інформації: перед початком анкетування проведемо попередній інструктаж інтерв'юерів, слід їм пояснити мету дослідження, час роботи, форму одягу, манеру поведінки.
Етап закінчується заповненням анкети.
Аналіз зібраної інформації:
Таблиця 1
Фактор
Кількість відповідей
Частотність
Нитки
25
0,28
Зручність упаковки
15
0,17
Компактність набору
8
0,13
Спец. голки
8
0,09
Схема
8
0,09
Малюнок схеми
5
0,09
Складність схеми
4
0,06
Точність схеми
4
0,04
П'яльці
4
0,04
Колір упаковки
1
0,01
Представлення отриманих результатів
Метою проведення маркетингових досліджень є визначення складу факторів, які приймаються до уваги споживачами при придбанні набору для вишивання.
Опитано 33 осіб. Найбільш часто 25 споживачі згадували кол. підібрані нитки, 15 осіб вказали на зручність упаковки, що залишилися варіанти зустрічалися менш часто:
компактність набору - 12;
спец. нитки - 8;
схема - 8;
малюнок схеми - 8;
складність схеми - 5;
точність - 4;
п'яльці - 4;
колір упаковки - 1.
Описові дослідження
Мета дослідження: визначити характер і ступінь впливу кольорових підібраних ниток, зручність упаковки та компактність набору для вишивання на рівень попиту набору.
Відбір джерел інформації: будемо збирати первинні дані
а) метод дослідження: опитування.
б) знаряддя дослідження: анкета.
АНКЕТА
1) Вам хотілося б, щоб нитки були підібрані відповідно до схеми?
- ТАК-НІ
2) Важливо вам повний зміст набору для вишивання (схема, канва, спец. Нитки, наперсток, п'яльця, ножиці)?
-ДА-НІ
3) Вам хотілося б, щоб упаковка була виготовлена ​​з пластмаса для зручності у використанні набору для вишивання?
-ДА-НІ
в) складання плану вибірки
Ø кого питати: любителів провести вільний час з користю, обсяг вибірки: n = 33;
Ø спосіб формування вибірки: за певною ознакою, тобто опитуємо відвідувачів магазину «Рукодельница» з 14.00 до 17.00 год
г) спосіб зв'язку з аудиторією: особисте індивідуальне інтерв'ю.
Збір інформації: перед початком анкетування проведемо попередній інструктаж інтерв'юерів, слід їм пояснити мету дослідження, час роботи, форму одягу, манеру поведінки.
Етап закінчується заповненням анкет.
Аналіз зібраної інформації: Дані, зведені в таблицю, представлені в Таблицях 1.

Таблиця 2

№ ситуації
Фактори
Кількість відповідей
Х 1
Х 2
Х 3
Перша група
Друга група
1
+
+
+
6
5
2
+
+
-
4
3
3
+
-
+
3
1
4
+
-
-
1
4
5
-
+
+
1
1
6
-
+
-
0
0
7
-
-
+
1
1
8
-
-
-
0
1
Представлення отриманих результатів
Проводилися маркетингові дослідження з метою визначення характеру і ступеня впливу кольорових підібраних ниток, зручність упаковки та компактність набору для вишивання на рівень попиту набору .. Опитування проводилося двічі серед відвідувачів магазину «Рукодельница» з 17.00 до 20.00 год У кожному опитуванні брали участь 32 людини. За результатами опитування було встановлено, що серед перерахованих вище факторів найбільший вплив на рівень попиту надає наявність підібраних кольорових ниток. Споживачі висловилися за те, щоб упаковка була зручною, тобто пластмасовою. Також споживачам подобаються Компактність набору, тому що наборі містяться всі необхідні предмети для вишивання.
Маркетолог А.М. Смирнов

Додаток Г

Комплект документів
ЗАТ «Рукодельница»
ВІДДІЛ МАРКЕТИНГУ
ЗВЕДЕННЯ
14.12.2007 № 77
Складу комплексу засобів стимулювання маркетингу
Ми займаємося рекламою в широкому сенсі слова.
3) Постановка завдання.
Рекламна компанія інформативна.
4) Рішення про розробку бюджету.
У даному випадку нас цікавить метод обчислення «від наявних засобів», інакше його називають метод виділення всіх коштів, які компанія може собі дозволити.
3) Рішення про рекламному зверненні виконується в 3 кроки:
а) Формування ідеї звернення набору для вишивання «Рукодельница» допомагає любителям вишивання усвідомити як правильно з користю провести вільний час.
б) Оцінка і вибір варіантів обігу:
1. Учні на уроках технології вишивають - це набагато цікавіше, ніж писати теорію.
2. Бабуся вчить вишивати свою внучку - з користю проводять вільний час.
3. Домогосподарка вишиває картину - вона зробила всі свої домашні справи і весь свій вільний час сидить і вишиває.
Вибираємо 1-й варіант, оскільки в такій ситуації може опинитися не тільки учениця, але й прийшовши додому, покаже як вишивати мамі, своїм подругам і це приверне додаткову інформацію.
в) Виконання звернення
Ступінь впливу звернення залежить не тільки від того, що сказано, але і як саме це сказано. Виконання може мати вирішальне значення. Рекламодавцю потрібно подати свою звернення таким чином, щоб воно привернуло увагу і інтерес цільової аудиторії. Ми вибираємо акцентування способу життя. Акцентування образу життя робиться наголос на тому, як товар вписується в певний спосіб життя.
5) Засоби розповсюдження інформації
У зв'язку з тим, що товар, який випускається на фірмі ЗАТ «Рукодельница» орієнтується на сегмент населення - жінки у віці від 12 до 64 років, рекламу необхідно розмістити на телебачення, в газетах і журналах. Такий вибір аргументується тим, що жінки у віці від 12 до 64 років - різні люди, домогосподарки, учні, пенсіонери, які у вільний час дивляться телевізор, читають журнали і газети.
5) Оцінка рекламної програми
Оцінку рекламної програми фірма зможе провести тільки після виходу реклами на сторінки газет і в ефір. Оцінка проводиться за критеріями комунікативна ефективність (чи багато людей дізналися про товар) і торговельна ефективність (як змінився товарообіг). Аналіз цих показників можна зробити тільки після часу після реклами, робиться висновок щодо того, на високому рівні чи була реалізована рекламна програма.
Маркетолог А.М. Смирнов

Додаток Д

Список документів
Керівнику служби ДОП
М.М. Єгорової
СПИСОК
м. Пенза
14.12.2007 № 77
Список про конкурентів
1. Назва ЗАТ «Гамма»
Ім'я Галина
Прізвище Зайцева
Організація / відділ Відділ закупівель
Місто м. Пенза
Адреса Миру вул., 56
Індекс 467836
Країна Росія
Посада Менеджер зі закупівель
Телефон 56-67-37
Електронна пошта gamma@mail.ru
2. Назва ТОВ «Голочка»
Ім'я Сергій
Прізвище Лазарєв
Організація / відділ Комерційний відділ
Місто м. Пенза
Адреса Червона вул., 44
Індекс567466
Країна Росія
Посада начальник відділу
Телефон56-36-56
Електронна почтаigol@mail.ru
3. Назва ЗАТ «Мереживниця»
Ім'я Марія
Прізвище Лебедєва
Організація / відділ Юридичний відділ
Місто м. Пенза
Адреса Московська вул., 6
Індекс643567
Країна Росія
Посада юрист-консультант
Телефон67-48-67
Електронна почтаkrugewnica@mail.ru
4. Назва ТОВ «Сніжинка»
Ім'я Ольга
Прізвище Єлісєєва
Організація / відділ
Місто м. Пенза
Адреса Калініна вул., 43
Індекс457812
Країна Росія
Посада директор
Телефон45-68-36
Електронна пошта sneginka@mail.ru
Керівник служби маркетингу А.О. Семенов
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Курсова
127.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Розробка комплексу маркетингу фірми 2
Розробка комплексу маркетингу
Розробка комплексу маркетингу по товару
Розробка комплексу маркетингу для відеокамер
Розробка комплексу маркетингу для перукарні Молодість
Розробка комплексу маркетингу підприємства ТОВ Посмішка
Розробка концепції маркетингу фірми
Розробка плану маркетингу фірми
© Усі права захищені
написати до нас