Розробка збутової політики комерційного підприємства на прикладі ТОВ ТД Дойч-Авто

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Південно-Уральський державний університет

Факультет Комерції

Кафедра «Комерція і реклама»

Роботу перевірив ДОПУСТИТИ ДО ЗАХИСТУ

Рецензент Завідувач кафедрою

____________/____________/ ___ / І.Ю. Окольнішнікова /

«__»________________ 2007р. «__»_______________ 2007р.

Випускної кваліфікаційної роботи

Тема: Розробка збутової політики комерційного підприємства на прикладі ТОВ ТД «Дойч-Авто»

Керівник роботи:

Ческідова Т. М.

_________ / Ческідова Т.М. /

«__»_____________ 2007р.

Автор роботи:

студент групи Ком-526

Букрин А.В.

__________/ Букрин А.В. /

«__»_____________ 2007р.

Нормоконтроль:

Грейзен Г. М.

___________/ Грейзен Г. М. /

«__»_____________ 2007р.

Челябінськ

2007

АНОТАЦІЯ


У роботі розглянуті питання організації збутової діяльності на торговельному підприємстві.

Детально висвітлені теоретичні питання організації комерційної діяльності торговельного підприємства по збуту продукції, організації оперативно-збутової діяльності.

Робота містить приклад з практики організації збутової діяльності на ТОВ ТД «Дойч-Авто», визначені основні проблеми, розроблені рекомендації щодо вдосконалення комерційної діяльності підприємства по збуту.

ЗМІСТ

ВСТУП

1.Теоретичні основи збутової діяльності на комерційному підприємстві

  1. Зміст, функції і завдання комерційної діяльності

  2. Комерційна діяльність по збуту, її основні форми і методи

  3. Планування, розробка та обгрунтування збутової політики ... ...

  4. Стратегічне планування

  5. Аналіз діяльності конкурентів

  6. Оперативно-збутова діяльність

2. Аналіз організаційно-господарської діяльності ТОВ ТД «Дойч-Авто44

2.1. Загальна характеристика ТД «Дойч-Авто

2.2. Аналіз фінансово-економічного стану ТОВ ТД «Дойч-Авто».

2.3. Аналіз збутової політики ТОВ ТД «Дойч-Авто».

2.4. Визначення корпоративної місії та конкурентної стратегії ...

3. Напрямок вдосконалення збутової діяльності

3.1. Стимулювання збуту

3.2. Персонал служби збуту як фактор, що впливає на збутову політику фірми

3.3. Переваги і недоліки збутової політики підприємства ... ... ...

3.4. Рекомендації щодо вдосконалення збутової діяльності ... ..

ВИСНОВОК

Список використаних джерел

ДОДАТКИ

ВСТУП

Сьогоднішня динамічно розвивається економіка призводить до того, що фірми і організації вимушені постійно еволюціонувати, щоб не залишитися за бортом прогресу і бізнесу. Насичення абсолютно всіх ринків товарами такою мірою, що компаніям доводиться буквально битися за покупців, приводить до розуміння виняткової ролі збуту у діяльності фірми. Продукція або послуга, вироблена фірмою, повинна бути оптимальним чином продана: тобто, з урахуванням всіх переваг і побажань клієнтів, і з отриманням найбільшої вигоди. Тому головне завдання будь-якого підприємця - ідеальним чином сумістити бажання клієнтів і власні особливості. У цьому випадку у нього буде можливість довести покупцю незаперечні переваги свого товару, або послуги.

Саме тому система збуту є центральною у всій системі маркетингу. І це не позбавлено обгрунтування - саме в процесі збуту готової продукції з'ясується, наскільки точними і вдалими були всі використані концепції і стратегії по просуванню товару на ринок. І якщо все виявилося так, як і було задумано, то покупець обов'язково помітить товар і прибуток - кінцева мета будь-якої підприємницької діяльності - не змусить себе чекати. В іншому випадку, ні про які високі доходи і говорити не доводиться. У бізнесі ціна помилки дуже висока.

Кожен товар неодмінно вимагає просування на ринку, це означає необхідність якісної і оригінальної реклами, різних акцій, сприяють просуванню товару. Крім цього, підприємству дуже бажано мати якомога більш широку мережу роздрібних продажів або мережу посередницьких організацій, якщо вона, звичайно, не займається дуже великим і дорогим виробництвом. Така мережа повинна мати високий рівень сервісу, тому що сьогоднішній покупець звик до якісного обслуговування широкому переліку додаткових послуг. І тільки виконавши всі ці вимоги, фірма може розраховувати на те, що їй вдасться зайняти міцне місце в серці покупця.

Не варто забувати при цьому про ефективність ринкової поведінки і розвитку фірми. Найважливіше в пізнанні й задоволенні потреб покупця - це вивчати його думку товари фірми, конкуруючі товари, проблеми і перспективи життя й роботи споживачів. Тільки володіючи цим знанням можна найбільш повною мірою задовольнити запити споживачів. І якраз саме цим повинна займатися фірма в рамках системи збуту - там, де вона найбільше торкається покупцем. Збут продукції для підприємства важливий з ряду причин: обсяг збуту визначає інші показники підприємства (величину доходів, прибуток, рівень рентабельності). Крім того, від збуту залежать виробництво і матеріально-технічне забезпечення. Таким чином, у процесі збуту остаточно визначається результат роботи підприємства, спрямований на розширення обсягів діяльності та отримання максимального прибутку.

Система збуту товарів - ключова ланка маркетингу і свого роду фінішний комплекс у всій діяльності фірми по створенню, виробництву і доведенню товару до споживача. Власне, саме тут споживач або визнає, або не визнає всі зусилля фірми корисними і потрібними для себе і, відповідно, купує або не купує її продукцію і послуги.

Актуальність даної теми випускної кваліфікаційної роботи зумовлена ​​тим, що організація і управління збутом готової продукції є одним з найбільш важливих елементів системи взаємодії фірми і споживача як суб'єктів економічних відносин.

Об'єктом дослідження роботи є ТОВ ТД «Дойч-Авто».

Предметом даної випускної кваліфікаційної роботи є збутова діяльність на прикладі ТОВ ТД «Дойч-Авто».

Метою роботи є знаходження шляхів вдосконалення збутової діяльності підприємства. Для цього необхідно вирішити такі завдання

1) розглянути функції і завдання комерційної діяльності;

2) розкрити сутність збутової політики підприємства;

3) дати характеристику підприємства;

4) провести аналіз збутової діяльності ТОВ ТД «Дойч-Авто»;

5) дати рекомендації по вдосконаленню збутової діяльності.

У даній роботі містяться теоретична частина, практична частина з аналізу фінансово-господарської діяльності та аналітична частина, яка містить безпосередньо інформацію по збутової діяльності ТОВ ТД «Дойч-Авто» та рекомендації щодо її вдосконалення.

 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА КОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

  1. 1.1. Зміст, функції і завдання комерційної діяльності

Термін «комерція» набув широкого поширення в Росії у зв'язку з переходом від централізованого управління економікою на ринкові принципи.

Комерція - вид торгового підприємництва чи бізнесу, але бізнесу шляхетного, того бізнесу, який є основою будь-якої по-справжньому цивілізованої ринкової економіки.

Комерція - слово латинського походження (commercium-торгівля). Однак треба мати на увазі, що термін «торгівля» має двояке значення: в одному випадку він означає самостійну галузь народного господарства (торгівлю), а в іншому - торгові процеси, спрямовані на здійснення актів купівлі продажу товарів. Комерційна діяльність зв'язана з другим поняттям торгівлі - торговими процесами по здійсненню актів купівлі-продажу з метою отримання прибутку. [21]

Торгові операції здійснюються в сфері товарного обігу. Загальновідомо, що процеси та операції, що відбуваються у сфері товарного обігу, бувають двох видів:

 1. комерційні;

 1. виробничі.

Комерційні (чисто торгові) - це процеси, спрямовані на здійснення актів купівлі - продажу для отримання прибутку й пов'язані зі зміною форм власності. До них приєднуються також такі торгові процеси, без яких неможливе нормальне проведення операцій купівлі-продажу: це організація господарських зв'язків між продавцями і покупцями, вивчення купівельного попиту на товари, збутова реклама, посередництво, сервісне обслуговування покупців, у тому числі виконання для них деяких додаткових послуг, страхування товарів при їх доставці покупцям. Операції купівлі - продажу разом з пов'язаними торговими процесами, переліченими вище, являють собою торгівлю в широкому сенсі слова.

Виробничі процеси, є продовженням виробництва в сфері обігу. Це доставка товарів від виробників до покупців і споживачам, зберігання, упакування, фасування, і т.п.

Таким чином, комерція - це сукупність процесів і операцій, спрямованих на здійснення купівлі-продажу товарів з метою задоволення купівельного попиту і отримання прибутку. Основна мета комерції - отримання прибутку. Разом з тим прибуток, отриманий у комерційній діяльності, може бути використана на розвиток і розширення підприємництва для більш повного задоволення потреб суспільства.

Зміст комерційної діяльності включає в себе такі напрямки:

 1. закупівля матеріально-технічних ресурсів промисловими підприємствами й товарів оптово-посередницькими та іншими торговими підприємствами;

 2. планування асортименту і збуту продукції на промислових підприємствах;

 3. організація збуту продукції підприємствами-виробниками;

 4. вибір найкращого партнера в комерційній діяльності;

 5. організація оптового продажу товарів та комерційне посередництво;

 6. роздрібна торгівля як форма комерційно-посередницької діяльності.

Для досягнення поставлених в комерційній діяльності завдань необхідно керуватися наступними основними принципами:

 1. нерозривний зв'язок комерції з принципами маркетингу;

 2. гнучкість комерції, її спрямованість на облік постійно мінливих вимог ринку;

 3. вміння передбачати комерційні ризики;

 4. виділення пріоритетів;

 5. прояв особистої ініціативи;

 6. висока відповідальність за виконання прийнятих зобов'язань по торговельних угодах;

 7. націленість на досягнення кінцевого результату - прибутку.

Тісний зв'язок комерції з маркетингом визначається, насамперед, сутністю сучасної концепції маркетингу, що переважає на більшості ринків.

Гнучкість комерції повинна проявлятися у своєчасному обліку вимог ринку, для чого необхідно вивчати і прогнозувати товарні ринки, розвивати й удосконалювати збутову рекламу, а також впроваджувати в комерційну діяльність інновації. [7]

Уміння передбачати комерційні ризики є дуже важливим принципом для підприємця в сфері торгівлі. Комерційний ризик - це можливі збитки в комерційній роботі. Він може бути визначений як сума збитку, понесеного внаслідок невірного рішення й видатків до його реалізації. Комерційний ризик може виникнути в результаті інфляції, висновку ризикованої угоди, невиконання договірних зобов'язань контрагентами. Крім того, комерційний ризик може виникнути через нестабільність соціально політичної ситуації.

Виділення пріоритетів в комерційній діяльності не менш важливо, чим і у виробництві. Реалізація цього принципу передбачає постійне вивчення і знання всіх деталей комерційної діяльності.

Особиста ініціатива залежить безпосередньо від кожної людини, що працює в сфері комерції, і визначається не тільки особистісними характеристиками, а й культурою праці. Висока відповідальність за виконання прийнятих зобов'язань по торговельних угодах - це принцип, який створює репутацію комерсанту в діловому світі. Реалізація цього принципу - запорука ефективної комерційної діяльності.

Націленість на досягнення в кінцевому результаті прибутку є одним з основних принципів комерційної діяльності. [11]

1.2. Комерційна діяльність по збуту, її основні форми і методи

Збутова комерційна діяльність є найважливішим аспектом комерційної діяльності підприємства.

Збут - це процес реалізації виробленої продукції з метою перетворення товарів у гроші й задоволення запитів споживачів. Тільки продавши товар і отримавши прибуток, підприємство досягає кінцевої мети: витрачений капітал приймає грошову форму, в якій він може почати свій кругообіг.

Збутова комерційна діяльність на підприємстві багатогранна і включає в себе такі напрямки, як дослідження ринку, планування асортименту і збуту продукції, встановлення комерційних взаємозв'язків з покупцями і кінцевими споживачами. Не менш значущою частиною збутової комерційної діяльності є оперативно-збутова робота. Виробник товарів повинен бути не тільки постачальником, він зобов'язаний постійно проводити аналіз ефективності збутової діяльності, розробляти і впроваджувати нові форми збуту.

Ті промислові підприємства, які мають у власності фірмові магазини, виконують, крім розглянутих функцій, комерційну роботу з роздрібного продажу товарів і використовують специфічні методи роздрібного продажу.

Комерційна діяльність підприємства зі збуту є складовою всієї системи його функціональної діяльності, комплексної функцією підприємства. [14]

Збутова діяльність (збут) представляється сукупністю всієї функціональної діяльності, що здійснюється після завершення виробничої стадії (після закінчення виготовлення продукції) аж до безпосереднього продажу товару покупцеві, доставки його споживачеві і післяпродажного обслуговування. Таке уявлення збуту трактує його з позицій системного і комплексного підходів в широкому сенсі, на відміну від вузького трактування збуту як безпосередньо продажу товару. Логістичний підхід до організації функціональної діяльності виробничого підприємства обумовлює такі визначення мети, предмета, суб'єктів та об'єктів, характеру і змісту збуту.

Мета збуту - доведення до конкретних споживачів конкретного товару необхідних споживчих властивостей в необхідній кількості, в точний час, в певному місці, з допустимими витратами.

Предмет збуту - продукція, послуги виробничого підприємства.

Суб'єкти збуту - виробничі підприємства і посередницькі збутові організації.

Об'єкти збуту - покупці товару виробничого підприємства. Необхідно відзначити, що визначення об'єктів збуту в даному випадку дається виходячи з кінцевої спрямованості збутової діяльності. Суб'єктів і об'єктів збутової діяльності не слід ототожнювати з суб'єктами угоди (зокрема, купівлі-продажу, оренди).

Характер збуту - адресний, визначається його метою і спрямованістю всієї діяльності виробничого підприємства, похідною від споживання, на конкретних споживачів його товару.

Роль і значення збутової діяльності полягають у наступному:

 1. збутова діяльність, будучи в певному сенсі продовженням виробничої, не просто зберігає створену споживчу вартість і вартість товару, а створює додаткову, тим самим, збільшуючи його загальну цінність;

 2. будучи однією з найважливіших функцій виробничого підприємства, збутова діяльність не тільки реалізує його корпоративну місію, а й певною мірою визначає її;

 3. збутова діяльність результативна, тому що в певній мірі обумовлює і в кінцевому підсумку проявляє і реалізує всі економічні та фінансові результати діяльності виробничого підприємства;

 4. збутова діяльність як вид функціональної діяльності виробничого підприємства у всьому ланцюжку і системі створення товару є одним із джерел його конкурентної переваги як прямого (в межах власної організації), так і непрямого (в системі організації його господарських зв'язків та ділових відносин з партнерами) ефектів. [18]

Зміст комерційної діяльності підприємства по збуту визначається сукупною змістом усіх взаємопов'язаних послідовних і цілеспрямованих функціональних дій з розподілу, доведення та реалізації товару покупцям.

Основними функціями збуту комерційного характеру є безпосередньо продаж продукції.

Допоміжними функціями комерційного характеру є маркетинг і юридичні функції. Маркетингові функції комерційного характеру полягають у визначенні, вивченні та формуванні споживчої реакції на економічний зміст предмета збуту і включають дві наступні основні групи: вивчення та формування попиту і комунікаційного просування. Перша група функцій передбачає вивчення потреб і попиту; пошук і виявлення покупців (споживачів); вивчення кон'юнктури ринку; формування попиту та ін Друга група функцій припускає, відповідно рекламну діяльність; зв'язки з громадськістю; особисте просування, стимулювання збуту.

Юридичні функції визначаються процесами юридичного обгрунтування та визначення правового стану економічного змісту предмета збуту, юридичного супроводу і захисту.

Основними функціями технологічного характеру є також дві групи щодо самостійних функцій: зберігання - складування та розподілу - доставки.

Функції першої групи можуть здійснюватися і самим виробничим підприємством, як по завершенні стадії виробництва, так і в подальшому процесі збутової діяльності (розподілу-доставки) безпосередньо в каналах збуту, і утворюють їх відповідними посередницькими організаціями та структурами.

Розподіл безпосередньо як функціональна діяльність, як функція збутової діяльності, виробничого підприємства полягає в здійсненні адресного товароруху і доставки товару конкретним споживачам.

Допоміжними функціями технологічного характеру є функції передпродажної підготовки післяпродажного обслуговування. Ці функції визначаються, процесами формування (в продовження процесу виробництва) речового втілення предмета комерційної діяльності по збуту (товару-цінності), які зумовлюють в результаті його (додаткове) економічний зміст (вартість і споживчу вартість). [3]

Зміст комерційної роботи по збуту товарів грунтується на дослідженні ринку; плануванні комерційної діяльності; організації та веденні оперативно-збутової діяльності; встановлення комерційних взаємовідносин з покупцями; розробці збутової програми; складанні графіків поставки продукції; веденні розрахунків і т.п.

Форма збуту определяется организационно-правовыми отношениями субъектов сбытовой системы. Форма сбыта обусловливает следующую классификацию сбытовых систем:

 1. собственная сбытовая система производственного предприятия;

 2. связанная сбытовая система — система сбыта, связанная с производственным предприятием;

 3. независимая система сбыта — система сбыта, не связанная с предприятием.

Собственная система сбыта предполагает осуществление всех сбытовых функций субъектами (складскими, транспортными, торговыми и др.), в организационно-правовом, а также экономическом и административном отношениях зависимыми от предприятия — его непосредственными подразделениями, филиалами и т. п. Предприятие как их фактический владелец осуществляет управление их деятельностью.

Связанная система сбыта предполагает осуществление всех сбытовых функций не предприятием, а самостоятельными в правовом, и не зависимыми в экономическом отношении посредниками. Координация деятельности всех субъектов осуществляется в рамках договорных отношений: торговли по договорам, системы франчайзинга и др. Подобная система часто предполагает и общее управление сбытом, в частности по сбытовым программам производителя.

Независимая система сбыта предполагает осуществление сбытовых функций независимыми в правовом и экономическом отношениях посредниками.

Наличие или отсутствие посредников обусловливает следующие методы сбыта:

 1. прямой, или непосредственный, сбыт (на основе прямых контактов с покупателями);

 2. косвенный, или опосредованный, сбыт (на основе опосредованных связей – услуг различного рода посредников);

 3. Комбинированный, или смешанный сбыт предполагает использование как прямых, так и опосредованных связей с покупателями. [8]

  1. 1.3. Планирование, разработка и обоснование сбытовой политики

Сбытовая политика предприятия предусматривает определенную систему, формы и методы, обеспечивающие реализацию стратегических планов и максимальную эффективность сбыта.

Планирование сбытовой политики производственного предприятия предполагает решение задач в части определения и выбора товарной, ассортиментной, ценовой, коммуникационной, распределительной (в том числе товародвижения) и сервисной политики.

Товарная политика предприятия заключается в разработке эффективной программы производства и сбыта, направленной на преодоление и перераспределение сил конкурентного давления рынка в пользу предприятия. Мероприятия товарной политики предполагают ориентацию на производство и сбыт:

1) известного (выпускаемого) товара;

2) модифицированного товара (в том числе и в новом оформлении);

3) нового (неизвестного) товара.

Важнейшим фактором товарной политики и комплексной характеристикой самого товара является его качество. Оценка качества носит субъективный характер и отражает степень соответствия свойств товара потребностям потребителя (покупателя) в конкретных условиях потребления. Вследствие разнообразия потребностей качество каждого товара должно быть ориентировано на определенный сегмент рынка в соответствии с ожиданиями и мотивациями к приобретению определенной целевой группы потребителей.

Планирование качества товара предусматривает обоснование структуры его составляющих, стратегически ориентированной на обеспечение конкурентных преимуществ предприятия и реализацию соответствующей конкурентной стратегии. При этом каждая из составляющих в отдельности является фактором, определяющим содержание и сферу проявления конкурентного преимущества предприятия.

Ассортиментная политика производственного предприятия заключается в разработке эффективной программы производства и сбыта товаров определенного разнообразия. Разнообразие товарного ассортимента характеризуется широтой (разнообразием) функций и полнотой (количеством вариантов) их воплощения в товаре.

Эффективность ассортиментной политики производственного предприятия определяется соотношением основных эффектов - эффекта разнообразия, эффектов опыта и масштаба. Последний, как известно, выражается в сокращении средних общих издержек при увеличении объемов производства и определяется в основном уровнем его технической и технологической однородности и структурой используемых в производстве материально-технических ресурсов. Эффект разнообразия, в свою очередь, выражается в увеличении объемов сбыта (продажи) в основном за счет предложения определенного состава, в первую очередь, взаимодополняющих, сопутствующих, технологически однородных товаров.

Сбалансированность товарного ассортимента предприятия определяется соотношением двух основных групп товаров в сочетании с их рыночными позициями: группы стратегически перспективных товаров на стадии выхода на рынок и/или роста, способных обеспечить долговременное конкурентное развитие предприятия, и группы экономически эффективных товаров на стадии зрелости, способных быть источником собственных средств развития предприятия.

Ценовая политика производственного предприятия заключается в формировании эффективной структуры (видов и уровней) цен товаров. Цена, как известно, является монетарным выражением ценности товара. Для покупателя (потребителя) товар представляет ценность совокупностью свойств, определяющих его полезность. Поэтому цена спроса является оценкой полезности товара покупателем (потребителем).

Возможности и проблемы политики цен меняются в зависимости от типа рынка. Фирмам необходимо иметь упорядоченную методику установления исходной цены на свои товары. Рассмотрим методику расчета цен, состоящую из следующих шести этапов:

 1. постановка задач ценообразования;

 2. определение спроса;

 3. оценка издержек;

 4. анализ цен и товаров конкурентов;

 5. выбор метода ценообразования;

 6. установление окончательной цены.

Постановка задач ценообразования . Прежде фирма решает, каких именно целей она стремится достичь с помощью конкретного товара. Стратегия ценообразования в основном определяется предварительно принятыми решениями относительно позиционирования на рынке. [1]

Определение спроса . Любая цена, назначенная фирмой, так или иначе, скажется на уровне спроса на товар. Различия в подходах к замерам изменения спроса диктуются типом рынка. В условиях чистой монополии кривая спроса свидетельствует о том, что спрос на товар обоснован ценой, которую фирма за него запрашивает. Однако с появлением одного или более конкурентов кривая спроса будет меняться в зависимости от того, остаются ли цены конкурентов постоянными или меняются. Степень чувствительности спроса к изменению цены показывает коэффициент эластичности спроса. Если под влиянием небольшого изменения цены спрос почти не меняется, то он неэластичен. Если спрос претерпевает значительные изменения, то он эластичен.

Определяя величину спроса на свой товар, производитель должен провести его оценку при различных ценах и попытаться выяснить причины его изменения.

Аналіз цін і товарів конкурентів. Хотя максимальная цена может определяться спросом, а минимальная - издержками, на установление фирмой среднего диапазона цен влияют цены конкурентов и их рыночная реакция. Знания о ценах и товарах конкурентов фирма может воспользоваться в качестве отправной точки для нужд собственного ценообразования. Если ее товар аналогичен товарам основного конкурента, она вынуждена будет назначить цену, близкую к цене товара этого конкурента. В противном случае она может потерять сбыт.

Выбор метода ценообразования . Фирма решает проблему ценообразования, выбирая методику расчета цен, в которой учитывается спрос, расчетная сумма издержек и цены конкурентов. Рассмотрим основные методы ценообразования:

1) Затратный метод . Этот метод основан на ориентации цены на затраты производства. Суть его в том, что к издержкам производства добавляется фиксированный процент прибыли.

Положительные стороны метода: производитель имеет всегда больше информации о своих издержках, чем о потребительском спросе. Поэтому данный метод упрощает проблему ценообразования, если таким методом пользуется большинство производителей, то ценовая конкуренция сводится к минимуму.

Отрицательные моменты затратного метода: не связан с текущим спросом; не учитывает потребительские свойства, как данного товара, так и товаров - заменителей.

2) Метод ценообразования на основе анализа безубыточности и обеспечения целевой прибыли . Производитель стремится установить цену, которая обеспечит ей желаемый объем прибыли. Методика ценообразования с расчетом на получение целевой прибыли основывается на графике безубыточности. Этот метод требует от производителя рассмотрения разных вариантов цен, их влияние на объем сбыта, необходимый для преодоления уровня безубыточности и получения целевой прибыли, а также анализа вероятности достижения всего этого при каждой возможной цене товара.

3) Установление цены на основе ценности товара . Основной фактор ценообразования считается не издержки продавца, а покупательское восприятие. Цена призвана соответствовать ощущаемой ценностной значимости товара. Фирме, пользующейся этим методом, необходимо выявить, какие ценностные представления имеются в сознании потребителей о товарах конкурентов.

4) Установление на основе уровня текущих цен . При использовании данного метода производитель в основном отталкивается от цен конкурентов и меньше внимания обращает на показатели собственных издержек или спроса. Цена может быть на уровне, выше или ниже уровня цен товаров конкурентов.

5) Агрегатный метод. Суть этого метода заключается в том, что цена определяется суммированием цен на отдельные конструктивные элементы товара. Данный метод применяется, во-первых, по товарам, состоящим из сочетаний отдельных изделий, во-вторых, по товарам, состоящим из отдельных элементов, узлов, деталей.

Определение минимального и максимального уровня цен. Далее производится расчет показателей при различных уровнях цен из допустимого интервала. Это позволит определить оптимальное значение цены в соответствии с выбранным критерием оптимальности и спроса на данном рынке. Минимальный уровень определяется издержками на производство и реализацию, а максимальный – качественными характеристиками товара и соответственно спросом на данном рынке.

Установление окончательной цены . Цель всех предыдущих методик - сузить диапазон цен, в рамках которого будет выбрана окончательная цена товара. Однако перед назначением окончательной цены необходимо рассмотреть ряд дополнительных соображений.

При ценообразовании учитывается не только экономические, но и психологические факторы цены. При установлении цены необходимо учитывать реакцию на предполагаемую цену со стороны других участников рыночной деятельности. [12]

1.4. Стратегическое планирование

Стратегическое планирование направлено на достижение определенных целей роста — увеличения объемов сбыта, доли рынка, прибыли или размера и масштабов предприятия.

При стратегическом планировании особое внимание уделяется прогнозированию объемов сбыта. Существуют прогнозы долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные. Долгосрочный прогноз составляется на срок от 5 до 25 лет, среднесрочный — от 1 до 5 лет, а краткосрочный — от 3 до 12 месяцев. Долгосрочные и среднесрочные прогнозы более важны для производителей продукции промышленного назначения и товаров широкого потребления длительного пользования, так как предприятиям нужно заранее планировать производственные мощности. Долгосрочное прогнозирование позволяет определить общие направления развития предприятия, а среднесрочное необходимо для того, чтобы проверить, правильно ли осуществляется развитие предприятия, предусмотренное долгосрочным прогнозом. Краткосрочный прогноз объема продаж приносит большую пользу при составлении графиков производства продукции и управлении запасами готовой продукции.

Для прогнозирования объемов продаж используются методы экспертных оценок и математические методы. В условиях неопределенности промышленные предприятия могут применять два метода прогнозирования объема продаж: уровневое и ситуационное. Уровневое прогнозирование — это предсказание объема продаж по трем уровням: максимальный, вероятный, минимальный. Данный метод прогнозирования имеет достоинства. Во-первых, предприятие может подготовиться к пессимистическому варианту объема продаж. Во-вторых, можно заблаговременно выявить факторы, ведущие к минимальному объему продаж, в-третьих, выявление таких факторов дает возможность разработать ситуационный план. Сущность разработки такого плана заключается в том, что для каждого вида выпускаемой продукции отбирается несколько ключевых допущений, иных, чем наиболее вероятная ситуация. В качестве допущений может быть принят не только наихудший вариант, но и случайный. Ситуационный план предписывает, что должен делать каждый сотрудник в той или иной ситуации и каких последствий следует ожидать. Ситуационное планирование позволяет предприятию быстро действовать в неблагоприятной ситуации и подготовиться к неожиданностям.

Любые прогнозы являются лишь рабочими гипотезами о тех или иных показателях развития в будущем, поэтому их достоверность полностью зависит от той информации, на которой они базируются. Как правило, прогнозирование объема продаж продукции возлагаются на отдел сбыта или маркетинга, а ответственность за подготовку прогноза — на руководителей предприятия. [19]

1.5. Анализ деятельности конкурентов

Для предпринимательской деятельности в большинстве случаев характерна высокая степень развития отношений конкуренции. Поэтому особое значение при изучении рынка имеет исследование деятельности конкурентов. Различают следующие виды конкуренции:

 1. Функциональная конкуренция возникает, поскольку любую потребность можно удовлетворить по-разному. Следовательно, товары, с помощью которых возможно удовлетворение, выступают конкурентами друг другу. Функциональная конкуренция может возникнуть даже при производстве уникальной продукции.

 2. Видовая конкуренция - это результат того, что имеются товары, обслуживающие одну и ту же потребность, но различающиеся между собой по каким-то существенным характеристикам.

 3. Предметная конкуренция возникает потому, что производители создают практически одинаковые товары, различающиеся только качеством, а нередко одинаковые по качеству.

Практически все сбытовые успехи фирм основываются на концентрации собственных лучших сил против слабых мест конкурентов. Сделать это удается лишь при хорошо налаженной системе их исследования. Такая система дает возможность: полнее оценить перспективы рыночного успеха предприятия, зная об успехах конкурентов; легче определить приоритеты; быстрее реагировать на действия конкурентов; выработать стратегию максимально возможной нейтрализации сильных сторон конкурентов; повышать конкурентоспособности и эффективность предприятия в целом; обеспечивать информацией о конкурентах сотрудников предприятия и тем самым мотивировать их деятельность; совершенствовать систему обучения и повышения квалификации работников предприятия; лучше защищать и расширять позиции предприятия на рынке.

Необходимо выявить конкурентов, которые оказывают или вероятно окажут значительное влияние на осуществление деятельности предприятия. Для определения конкурентов могут применяться следующие критерии:

 1. Прямые конкуренты - это предприятия, которые в прошлом и настоящем выступали и выступают как таковые. К ним относятся фирмы, производящие изделия, которые удовлетворяют одну и ту же потребность, а также товары-заменители.

 2. Потенциальные конкуренты - предприятия, которые расширяют ассортимент или применяют новую технологию, совершенствуют продукцию, для того чтобы лучше удовлетворять потребности покупателя и в результате стать прямыми конкурентами, а так же новые фирмы, вступающие в конкурентную борьбу.

Различные конкуренты должны быть подтверждены анализу с разным уровнем глубины. Проведение анализа позволяет определить: долю рынка, которая приходится на конкурентов по отдельным видам товара; известность продукции конкурентов; объемы реализации продукции конкурентами; численность сотрудников в сфере сбыта у конкурентов; основные цели конкурентов в политике цен; рекламную деятельность конкурентов; уровень обслуживания у конкурентов и др. [4]

1.6. Оперативно-сбытовая деятельность

К оперативно-сбытовой деятельности торгового предприятия относится: планирование ассортимента продукции, складирование, управление товарными запасами, упаковка.

Планирование ассортимента продукции.

Организация сбыта продукции базируется на маркетинговых исследованиях. Такими исследованиями в области сбыта являются исследование потребностей и спроса на данную продукцию, исследование емкости рынка, определение доли предприятия в общем объеме продажи продукции данного ассортимента, анализ рыночной ситуации, изучение возможностей выхода на внешний рынок, исследование динамики объема продаж, анализ каналов сбыта, изучение мнений покупателей и потребительских предпочтений.

В процессе маркетинговых исследований выявляются имеющиеся проблемы, связанные со сбытом продукции, устанавливаются цели, достижение которых будет способствовать их решению. Такими целями могут быть: достижение определенных размера дохода, объема продажи, доли рынка сбыта и оптового товарооборота в ассортиментном разрезе; установление оптимальных хозяйственных связей; повышение эффективности работы сбытового персонала; оптимизация запасов готовой продукции; эффективность дополнительных услуг, предоставляемых потребителю; рационализация товародвижения; повышение действенности претензионной работы; выбор оптимальных каналов реализации продукции; минимизация затрат на транспортировку; оптимизация всех видов затрат по сбыту; повышение доходности внешнеторговых сделок предприятия; усиление действенности рекламной политики предприятия; стимулирование спроса покупателей. Маркетинговые исследования составляют базу для осуществления всех элементов деятельности предприятия в области управления сбытом.

Этапы проведения маркетингового исследования:

 1. Постановка проблемы, расчет бюджета исследования.

 2. Отбор источников информации

 3. Збір та обробка інформації

 4. Анализ информации и прогнозирование

 5. Выводы и рекомендации, оценка эффективности маркетингового исследования.

В практике как коммерческой, так и всей хозяйственной деятельности предприятия особенно важной проблемой являются разработка и использование прогнозов спроса и конъюнктуры. Разработка прогнозов спроса и конъюнктуры — основа для подготовки прогнозов реализации продукции, которые составляют базу для проведения всех коммерческих операций в течение прогнозного периода и составления текущих планов реализации и доходов.

Анализ конъюнктуры рынка необходим потому, что его результаты дают возможность предприятию продавать производимые товары по более выгодным ценам, а также увеличивать или сокращать выпуск товаров в соответствии с ожидаемыми рыночными условиями. Конъюнктура товарного рынка – это сложившаяся экономическая ситуация, характеризующая соотношение между спросом и предложением, а также уровень цен и товарных запасов. Анализ конъюнктуры рынка включает экономический анализ производства и сбыта продукции на внутреннем и внешнем рынках, составной частью анализа конъюнктуры рынка является анализ факторов, оказывающих влияние на спрос, предложение и уровень цен.

Потенциал рынка определяется его емкостью и перспективами развития. Потенциальная емкость рынка – возможный объем сбыта товаров в течение определенного времени (например, года). На показатель емкости товарного рынка оказывают влияние следующие факторы:

 1. изменение товарных цен;

 2. модернизация продукции, выпуск новой продукции;

 3. организация послепродажного обслуживания;

 4. улучшение организации сбыта и качества сбытового аппарата;

 5. уровень подготовки сбытового персонала;

 6. правильный выбор каналов сбыта;

 7. грамотная реклама;

 8. стимулирование сбыта.

Показатель емкости товарного рынка в общем виде определяется по формуле:

Е p =П+Он-Э+И, (1)

где Е p – емкость товарного рынка;

П – производство товара за определенный период;

Он –остаток товарных запасов на начало периода;

Э, И – соответственно экспорт и импорт за определенный период времени.

Определение емкости рынка позволит установить, какую долю рынка может завоевать данное предприятие для каждого из выпускаемых товаров.

Коммерческая деятельность по сбыту продукции на предприятии весьма многогранна, она начинается с координации интересов предприятия-производителя с требованиями рынка.

Планирование ассортимента является важнейшей составной частью коммерческой деятельности промышленного предприятия. Выполняться эта работа должна отделом сбыта в тесном взаимодействии с отделом маркетинга предприятия.

После изучения товарного рынка и получения на этой основе информации о спросе и предпочтениях потребителей промышленное предприятие должно планировать ассортимент как новой, так и выпускаемой продукции.

Планирование ассортимента продукции – это обоснованный отбор изделий для будущего производства и сбыта, а также приведение всех характеристик изделий в соответствии с требованиями потребителей.

В процессе планирования ассортимента продукции следует учитывать жизненный цикл изделия. Любой товар имеет жизненный цикл, который включает пять стадий пребывания его на рынке: внедрение, рост, зрелость, насыщение, спад. Каждый период (стадия) жизненного цикла изделия характеризуется колебаниями объема реализации и получаемой прибыли, в каждой из них перед предприятием стоят определенные задачи.

На каждой стадии жизненного цикла товара должна быть выбрана определенная стратегия. На стадии внедрения новый товар конкурирует со старыми, поэтому важным средством закрепления товара на рынке служит реклама, которая должна быть направлена на информацию покупателей о преимуществах данного товара. На стадии роста главной задачей предприятия является поддержание увеличения объема продаж с помощью:

 1. улучшения качества изделия

 2. выхода на новые рынки

 3. освоения новых каналов сбыта

 4. усиления рекламы

 5. снижения цен

На стадиях зрелости и насыщения рынка производитель направляет усилия на стабилизацию своего положения, пока позволяет конкуренция. Эти усилия проявляются, как правило, в использовании новых форм рекламы и стимулирования сбыта. [2]

Концепция жизненного цикла изделий имеет большое значение при планировании ассортимента продукции. Учитывая длительность жизненного цикла, старые, убыточные изделия снимаются с производства либо планируются к внедрению эффективные мероприятия, способствующие повышению рентабельности старой продукции.

При планировании ассортимента старой продукции главной задачей является выбор такой рациональной структуры продукции, которая давала бы возможность получить наибольшую выручку от реализации.

Рациональную структуру выпускаемой продукции можно определить с помощью такого показателя, как точка безубыточности предприятия. Точка безубыточности предприятия – это минимальный уровень сбыта, при котором отсутствует убыток, но нет и прибыли.

Наряду с планированием ассортимента составной частью коммерческой деятельности является планирование сбыта продукции. Планирование сбыта включает составление плана сбыта предприятия, формирование портфеля заказов, выбор наиболее эффективных каналов сбыта продукции, распределение объема сбыта товаров по регионам.

Для того чтобы разработать план сбыта, предприятие-изготовитель должно составить прогноз объема сбыта, являющийся базой плана сбыта.

Планирование сбыта целесообразно осуществлять по направлениям: 1)на известном рынке и 2) на свободном рынке. Под известным рынком подразумеваются заказы государственных организаций, военные заказы и поставка товаров по долгосрочным контрактам. Главным в планировании сбыта на известном рынке является разработка портфеля заказов предприятия.

Основным содержанием планирования сбыта на свободном рынке являются прогнозирование сбыта продукции, разработка планов сбыта, выбор наиболее эффективных каналов сбыта, распределение объема сбыта товаров по регионам.

Большое значение при планировании сбыта имеет установление предельного ценового показателя, ниже которого цена не должна опускаться. Определяется он издержками производства и той минимальной ценой, неполучение которой делает продажу продукции бессмысленной. В редких случаях может возникнуть ситуация, когда продавец идет на установление бесприбыльной цены (на уровне издержек производства), если он желает обойти конкурента посредством более низкой цены.

Наиболее сложным является установление объективной цены продажи определенного изделия. Объективная цена базируется на установившейся средней цене данного или аналогичного изделия со средними качественными характеристиками. Часто предприятие недополучает доход именно из-за того, что не имеет сведений о средней цене нового товара (или аналогичного ему), которая служила бы ему ориентиром. Чтобы определить объективную цену продажи товара, целесообразно составить конкурентный лист. Конкурентный лист представляет собой анализ имеющихся на рынке аналогичных изделий, сравнение с этими изделиями товара своего предприятия и определение на основе этого сравнения возможной цены, которую можно запрашивать за свой товар.

В область ценовой политики предприятия входят вопросы оптовых и розничных цен, все стадии ценообразования, тактика определения начальной цены товара, тактика коррекции цены. Решая эти вопросы, маркетологи устанавливают на товар наиболее благоприятную цену, что способствует повышению прибыльности фирмы.

В зависимости от реализационной цепочки можно выделить несколько видов цен. Оптовые цены предприятий - цены, по которым предприятие продает продукцию оптовому покупателю. Эта цена состоит из себестоимости продукции и прибыли предприятия. Оптовые цены торговли - цены, по которым оптовый посредник продает товар розничному продавцу. Цена включает в себя себестоимость, прибыль предприятия и снабженческо-сбытовую наценку (издержки оптового поставщика). Розничная цена - цена, по которой товар продается конечному потребителю. Она включает в себя также торговую наценку (издержки розничного торговца). [ 7]

К внешним факторам процесса ценообразования относятся:

 1. потребители. Это фактор всегда занимает доминирующее положения в современном маркетинге;

 2. рыночная среда. Этот фактор характеризуется степенью конкуренции на рынке. Здесь важно выделить является ли предприятие аутсайдером или лидером, принадлежит ли к группе лидеров или аутсайдеров;

 3. Участники каналов товародвижения. На этом этапе на цену влияют как поставщики, так и посредники. Причем важно заметить, что наибольшую опасность для производителя представляет повышение цен на энергоносители, поэтому эту отрасль старается контролировать государство;

 4. государство влияет на цену путем косвенных налогов на предпринимательство, установлением антимонопольных и демпинговых запретов;

 5. Хотя цена и меняется на рынке, маркетологи выделяют четыре основных метода определения исходной цены:

 6. Затратный метод. Метод основан на ориентации цены на затраты на производство. При этом методе цена складывается из себестоимости и какого-то фиксированного процента прибыли. Этот метод более учитывает цель предпринимателя, нежели покупателя.

 7. Агрегатный метод. Этот метод подсчитывает цену, как сумму цен на отдельные элементы товара, а также как цену общего (агрегатного) блока и надбавки или скидки за отсутствие или наличие отдельных элементов.

 8. Параметрический метод. Суть данного метода состоит в том, что из оценки и соотношения качественных параметров товара определяется его цена.

 9. Ценообразование на основе текущих цен. По этому методу цена на конкретный товар устанавливается в зависимости от цен на аналогичные товары, она может быть и больше, и меньше.

Стратегия ценообразования - это выбор предприятием стратегии, по которой должна изменяться исходная цена товара с максимальным для него успехом, в процессе завоевания рынка. Следует выделить различные стратегии в зависимости от товара (нового или уже существующего).

 1. стратегия "снятия сливок" ( skim pricing ) предполагает сначала продажу товара по очень высокой цене для того слоя общества, который не заботится о цене продукта, далее цена постепенно снижается до уровня среднего класса, а потом и до уровня массового потребления. Стратегия повышения цены действенна лишь в том случае, когда спрос на продукцию стабильно растет, конкуренция сведена к минимуму, покупатель узнает товар.

 2. стратегия прочного внедрения ( penetration pricing );

 3. скользящей цены (slide-down pricing);

 4. преимущественной цены ( preemptive pricing ).

 5. Рынок, несомненно, влияет на производителя и заставляет его корректировать цену различными методами. Маркетологи выявили восемь основных методов для коррекции цены, что помогает предпринимателю выбрать наиболее оптимальный и уменьшить издержки.

 6. Метод установления долговременных и гибких ( flexible ) цен. Производитель может установить гибкую цену на товар в зависимости от времени или места продажи. Также можно установить стандартную цену, но при этом несколько изменить качество продукта.

 7. Метод установления цены по сегментам рынка. По этому методу цены различаются по сегментам рынка, в основном по потребительскому сегменту.

 8. Психологический метод установления цены. При использовании этого метода предприниматель (в основном розничный торговец) рассчитывает на психологию покупателя. Самый простейший пример – цена телемагазинов (99.99, что составляет почти 100.00).

 9. Метод ступенчатого дифференцирования. Маркетологи выявляют такие ступеньки (промежутки) между ценами, в пределах которых потребительский спрос остается неизменным.

 10. Метод перераспределения ассортиментных издержек. В этом методе учитывается разнообразие ассортимента одинакового продукта, что приводит к незначительным издержкам, но значительному повышению цены.

 11. Метод перераспределения номенклатурных издержек. В этом случае предприниматель заранее устанавливает низкую цену на основной товар, но более высокую на сопутствующие ему товары.

 12. Метод франкирования. Франкирование – оплата за перевозку товара от продавца покупателю. Здесь цена слагается из себестоимости товара, реальных транспортных издержек и прибыли.

 13. Метод скидок. Этот метод используется для стимулирования сбыта продукции. Скидки могут быть как вследствие количества закупаемого товара, так и за предшествующую оплату.

Итак, при определении цены, при прогнозе ее дальнейшего изменения, при ее корректировке предпринимателю очень важно не только не прогадать, но и не завысить цену, что может прямым образом отразиться на спросе и отношении к фирме покупателей. Поэтому маркетологи анализируют все изменения и разрабатывают стратегии к установлению и корректировке цен, что способствуют повышению прибыльности и эффективности. [15]

Складирование. Современные склады представляют собой важнейшее звено логистической цепи. Уровень технического оснащения складов, их параметры, грузоперерабатывающая способность, используемые технологии значительным образом влияют на стратегию и организацию движения потоков.

Основное назначение склада - концентрация запасов, их хранение и обеспечение бесперебойного и ритмичного снабжения заказов потребителей.

Склад - здания, сооружения, устройства, предназначенные для приемки и хранения различных материальных ценностей, подготовки их к производственному потреблению и бесперебойному отпуску потребителям.

Склады промышленных предприятий классифицируются следующим образом:

 1. по назначению: материальные (снабженческие) склады, внутрипроизводственные (межцеховые и внутрицеховые), сбытовые;

 2. по виду и характеру хранимых материалов; универсальные и специализированные;

 3. по типу конструкции: закрытые, полузакрытые, открытые, специальные (например, бункерные сооружения, резервуары);

 4. по мету расположения и масштабу действия: центральные, участковые, прицеховые;

 5. по степени огнестойкости: несгораемые, трудно сгораемые, сгораемые.

К основным функциям склада можно отнести следующие функции:

 1. Преобразование производственного ассортимента в потребительский в соответствии со спросом - создание необходимого ассортимента для выполнения заказов клиентов. Создание нужного ассортимента на складе содействует эффективному выполнению заказов потребителей и осуществлению более частых поставок и в том объеме, который требуется клиенту.

 2. Складирование и хранение позволяет выравнивать временную разницу между выпуском продукции и ее потреблением и дает возможность осуществления непрерывное производство и снабжение на базе создаваемых товарных запасов. Хранение товаров также необходимо в связи с сезонным потреблением некоторых товаров.

 3. Унитизация и транспортировка грузов . Для сокращения транспортных расходов склад может осуществлять функцию объединения (унитизацию) небольших партий грузов для нескольких клиентов, до полной загрузки транспортного средства.

 4. Предоставление услуг . Оказание клиентам различных услуг, обеспечивающих высокий уровень обслуживания потребителей. Среди них: подготовка товаров для продажи (фасовка продукции, заполнение контейнеров и т.д.); проверка функционирования приборов и оборудования, монтаж; придание продукции товарного вида, предварительная обработка; транспортно-экспедиторские услуги.

Существует несколько основных проблем, успешное решение которых может гарантировать эффективное функционирование складского хозяйства.

Выбор между собственным складом и складом общего пользования. Предприятие может иметь либо собственные склады, либо арендовать место в складах общего пользования. Степень контроля выше и условия хранения лучше, если предприятие располагает собственными складами. Руководству легче корректировать стратегию сбыта и повышать перечень предлагаемых клиенту услуг. В пользу выбора собственного склада можно отнести постоянный спрос с насыщенной плотностью рынка сбыта. Однако в этом случае склады связывают капитал, а при необходимости изменить места хранения предприятие не может реагировать достаточно гибко. С другой стороны, склады общественного пользования не только взимают арендную плату, но и оказывают дополнительные платные услуги по осмотру товара, его упаковке, отгрузке и оформлению документации. Прибегая к услугам складов общественного пользования, предприятие имеет широкий выбор, как мест хранения, так и типов складских помещений, сокращают финансовые риски от владения своими собственными складами. Данные склады эффективны при внедрении предприятия на новый рынок, где уровень стабильности продаж неизвестен.

Количество складов и размещение складской сети. Малые и средние предприятия имеют, как правило, один склад. Для крупных предприятий этот вопрос оказывается сложным. При решении этого вопросам применяется метод поиска компромисса и анализа потребностей складской площади в различных регионах сбыта. Распространены два варианта размещения складской сети - централизованное (наличие одного крупного склада) и децентрализованное (распределение ряда складов в различных регионах сбыта). [10]

Решение о территориальном размещении складов и их количестве необходимо принимать, увязывая между собой проблемы концентрации сбыта по регионам, уровня сервиса для потребителей и издержек по распределению.

Размер склада и его расположение . При определении складских мощностей необходимо учитывать требования, предъявляемые к условиям и срокам хранения готовой продукции. Точность в расчетах складского пространства во многом зависит от правильного прогноза спроса на продукцию и определение необходимых запасов (выраженных в натуральных величинах). При выборе места расположения склада оптимальным считается вариант, который обеспечивает минимум затрат на строительство, эксплуатацию склада и транспортные расходы по доставке и отправке грузов.

Эффективность складского технологического процесса обеспечивается его рациональным построением, т.е. четким и последовательным выполнением складских операций. Все операции складского технологического процесса подразделяются на три основных группы:

 1. операции, связанные с поступлением товаров на склад;

 2. операции, связанные с хранением товаров на складе;

 3. операции по отпуску товаров со склада.

Начальная стадия складского технологического процесса состоит из операций по поступлению товаров на склад. До прибытия груза, работники должны подготовить места разгрузки транспорта, обеспечить необходимое количество поддонов для перемещения грузов, а так же выделить необходимые средства механизации. Процесс разгрузки осуществляется таким образом, чтобы исключить встречные перевозки. При поступлении грузов необходимо проверить целостность пломб, замков. После вскрытия проверить состояние укладки груза и ее соответствие специальной маркировке, погрузить товары на поддоны и переместить их в зону приемки. Приемка товаров предусматривает проверку выполнения поставщиком договорных обязательств по количеству, качеству, ассортименту и комплектности поставленных товаров. Приемка товаров осуществляется материально-ответсвенными лицами в соответствии с правилами приемки товаров. [13]

Товары, принятые по количеству и качеству, из зоны приемки перемещаются в зону хранения. Хранение – процесс размещения товаров в складских помещениях, содержание и уход за ними в целях обеспечения их качества и количества. Правильная технология хранения товаров на складе предусматривает:

 1. размещение и укладку товаров;

 2. создание и поддержание оптимальных условий хранения.

Размещение зависит от принятого на складе способа хранения. Чаще всего используют следующие способы хранения товаров:

 1. стеллажный способ (укладка товаров производится в стеллажи);

 2. штабельный способ (используется для крупногабаритных товаров, которые укладываются на подтоварники или поддоны).

Для рациональной организации хранения товаров существует система размещения товаров на складе, которая предусматривает закрепление за каждой товарной группой и отдельным видом товара постоянного места хранения; соблюдение правил товарного соседства; создание оптимальных условий для хранения товаров.

Операции по отпуску товаров со склада составляют заключительную часть складского технологического процесса и включают в себя:

 1. отборку товаров с мест хранения;

 2. комплектацию и упаковку отобранных товаров;

 3. оформление документации и отгрузку товаров.

Управление товарными запасами. В терминологическом словаре по логистике материальные запасы определены как «находящиеся на различных стадиях производства продукция производственно-технического назначения, изделия народного потребления и другие товары, ожидающие вступления в процесс внутреннего потребления или потребления производственного». Создание запасов всегда сопряжено с расходами:

 1. замороженные финансовые средства;

 2. расходы на содержание специально оборудованных помещений;

 3. оплата труда специального персонала;

 4. постоянный риск порчи, хищения.

Наличие запасов — это расходы. Однако отсутствие запасов — это тоже расходы, только выраженные в форме разнообразных потерь. К основным видам потерь, связанных с отсутствием запасов, относят:

 1. потери от простоя производства;

 2. потери от отсутствия товара на складе в момент предъявления спроса;

 3. потери от закупки мелких партий товаров по более высоким ценам и др.

Рациональное управление запасами позволяет обеспечить бесперебойность производственного и торгового процесса при минимальных расходах на содержание запасов.

Причины создания материальных запасов:

 1. Возможность колебания спроса (непредсказуемое снижение интенсивности выходного материального потока). Спрос на товар подвержен колебаниям, которые не всегда можно точно предугадать. (страховой запас).

 2. Сезонные колебания спроса некоторых видов товаре. В основном это касается продукции сельского хозяйств.

 3. Скидки за покупку крупной партии товаров могут стать причиной создания запасов.

 4. Спекуляция. Цена на некоторые товары может резко возрасти. Предприятие, сумевшее предвидеть этот рост, создает запас с целью получения прибыли за счет изменения рыночной цены.

 5. Снижение издержек, связанных с размещением и доставкой заказа. Процесс оформления и доставки каждого нового заказа сопровождается рядом издержек: издержки административного характера, связанные с поиском поставщика, проведением переговоров с ним, командировками, междугородными переговорами и т. п.; издержки на транспортировку заказа.

 6. Вероятность нарушения установленного графика поставок (непредсказуемое снижение интенсивности входного материального потока). В этом случае запас необходим для того, чтобы не остановился торговый процесс, что особенно важно для товаров, играющих значимую роль в формировании прибыли предприятия торговли. В производстве незапланированная остановка процессов наиболее опасна для предприятий с непрерывным циклом производства.

 7. Снижение издержек, связанных с производством единицы изделия. Можно выпускать изделия малыми партиями, по мере возникновения спроса. Тогда запасы будут небольшими, однако постоянные переналадки производства лягут бременем на себестоимость единицы изделия. Другой путь — выпустить одну большую партию и держать готовый продукт в запасе. В этом случае расходы, связанные с запуском изделия в производство, распределятся на большое количество изделий, что может снизить себестоимость единицы даже при возросшем запасе.

 8. Возможность равномерного осуществления операций по производству и распределению. Эти два вида деятельности тесно взаимосвязаны между собой: распределяется то, что производится. При отсутствии запасов интенсивность материальных потоков в системе распределения колеблется в соответствии с изменениями интенсивности производства. Наличие запасов в системе распределения позволяет осуществлять процесс реализации более равномерно, в зависимости от ситуации в производстве. В свою очередь, наличие производственных запасов сглаживает колебания в поставках сырья и полуфабрикатов, обеспечивает равномерность процесса производства.

 9. Возможность немедленного обслуживания покупателей. [5]

На пути превращения сырья в конечное изделие и последующего движения этого изделия до конечного потребителя создаются два основных вида запасов:

 1. Запасы производственные - запасы, находящиеся на предприятиях всех отраслей сферы материального производства, предназначенные для производственного потребления. Цель создания производственных запасов — обеспечить бесперебойность производственного процесса.

 1. Запасы товарные - запасы готовой продукции у предприятий изготовителей, а также запасы на пути следования товара от поставщика к потребителю, т. е. на предприятиях оптовой, мелкооптовой и розничной торговли, в заготовительных организациях и запасы в пути.

По функциональному назначению запасы подразделяются на текущие, страховые (гарантийные), подготовительные и сезонные.

Текущий запас (часть запаса) — основная часть производственного (сбытового) запаса, предназначенная для обеспечения непрерывности процесса производства (сбыта) между двумя смежными поставками.

Страховой или гарантийный запас (часть запаса) предназначен для снижения рисков, связанных с непредвиденными колебаниями спроса на готовую продукцию, невыполнением договорных обязательств по поставкам материальных ресурсов, сбоями в производственно-технологических циклах и другими непредвиденными обстоятельствами.

Подготовительный запас (часть запаса) — часть производственного (сбытового) запаса, предназначенная для подготовки материальных ресурсов и готовой продукции к производственному или личному потреблению.

Сезонные запасы — это запасы материальных ресурсов или готовой продукции, создаваемые и поддерживаемые при явно выраженных сезонных колебаниях спроса или характера производства.

Система регулирования запасов — это комплекс мероприятий по созданию и пополнению запасов, организации непрерывного контроля и оперативного планирования поставок.

В процессе регулирования запасов выделяются различные количественные уровни запасов:

Максимальный запас, равный сумме гарантированного, подготовительного запасов и максимального текущего запаса. Его размер устанавливается для контроля за сверхнормативными ресурсами.

Средний или переходящий запас, равный сумме гарантированного, подготовительного запасов и половине текущего. Величина этого показателя соответствует нормативному размеру запаса.

Минимальный запас, равный сумме гарантированного и подготовительного. Снижение запасов до этого уровня является сигналом экстренного их пополнения.

В процессе управления запасами важно установить момент или точку заказа и требуемое количество материалов.

Точка заказа представляет собой установленный максимальный уровень запаса, при снижении до которого подается заказ на поставку очередной партии материальных ценностей.

Размер заказа — это количество материалов, на которое должен быть сделан заказ для пополнения их запаса. Если минимальный запас достигнут в момент получения новой партии, запас достигает максимального уровня.

Регулировать размер заказа можно изменением объема партий, интервала между поставками или изменением объема и интервала поставки.

В зависимости от этого в практике управления запасами используются две основные системы:

 1. система с фиксированным размером заказа;

 2. с истема с фиксированной периодичностью заказа.

Система с фиксированным размером заказа предусматривает поступление материалов равными, заранее определенными оптимальными партиями через изменяющиеся интервалы времени. Заказ на поставку очередной партии дается при уменьшении размера заказа на складе до установленного критического уровня — «точки заказа». Интервалы между поставками очередных партий на склад зависят от интенсивности расхода (потребления) материальных ресурсов.

Уровень запасов, соответствующий точке заказа рассчитывается по следующей формуле:

Q тз = p ср * t + q стр , (2)

где Q тз — запас точки заказа;

p ср — среднесуточный расход материала;

t — время поставки материалов;

q стр — гарантийный запас.

При этом условно принимается, что интервал времени между подачей заказа на поставку и поступлением партии на склад является постоянным. Задача управления запасами сводится к тому, чтобы по фактическим данным о его движении определить «точку заказа» и оформить заявку на поставку необходимых материалов.

Достоинство системы с фиксированным объемом заказа — поступление материала одинаковыми партиями, что приводит к снижению затрат на доставку и содержание запасов. Недостаток системы заключается в необходимости ведения постоянного контроля наличия запасов и увеличении издержек, связанных с их регулированием.

Система с фиксированной периодичностью заказа предполагает поступление материала через равные , регулярно повторяющиеся промежутки времени (периоды проверки наличия запасов). При каждой проверке запасов определяют наличный остаток, после чего оформляют заказ, размер которого зависит от интенсивности потребления материалов. Размер заказа равен максимальному запасу за вычетом текущего уровня запасов в момент проверки материалов и рассчитывается по следующей формуле:

(3)

где q — размер заказа;

q max — максимальный уровень заказа;

q нал — фактический объем запаса в момент заказа (проверки материалов);

q пост — ожидаемое потребление за время поставки.

Интервал времени между заказами можно рассчитать по следующей формуле:

, (4)

где I — интервал времени между заказами, дни;

N — число рабочих дней в периоде, дни;

q опт — оптимальный размер заказа, шт.;

S — потребность, шт.

Упаковка. Упаковка - средство или комплекс средств, обеспечивающих защиту продукции от повреждений и потерь, окружающей среды, а также обеспечивающих процесс обращения. Тара - основной элемент упаковки, представляющий собой изделия для размещения и пространственного перемещения продукции”.

По своему назначению упаковка должна обеспечивать с одной стороны задачу хранения товаров, с другой - транспортабельность уложенного в нее товара.

Но есть другая сторона, что, упаковка призвана поддерживать и укреплять рыночную позицию товарной марки. Здесь имеет значение форма, размеры, цветовая гамма, конструкция, шрифт, рациональность складирования, оптимальность единиц для продажи товара, экологичность материала.

В теории и практике упаковочного дела выделяют следующие основные функции упаковки:

 1. предохранение товара от вредного воздействия внешней среды и внешней среды от вредного воздействия товара ;

 2. защита товара от влияния других товаров;

 3. обеспечение условий для сохранения количества и качества товара на пути его движения;

 4. создание условий для механизации трудоемких операций и оптимальном использовании складских помещений;

 5. создание более благоприятных условий для приемки товаров по количеству и качеству;

 6. выполнение роли носителя коммерческой информации.

Факторы, которые необходимо учитывать при проектировании упаковки:

 1. дизайн упаковки, формирующих представление потребителя о товаре и фирме, его изготовившей;

 2. стандартизация упаковки и сочетание цветов материала при ее изготовлении;

 3. выбор материала, используемого при изготовлении упаковки;

 4. стоимость упаковки, размеры и форма упаковки;

 5. сопоставимость упаковки и маркировки;

 6. возможность использование комбинированной упаковки;

 7. экологичность упаковки.

Упаковка, представляя товар, предохраняя его от повреждений и способствуя результативности процесса товародвижения, концентрирует в себе множество параметров, обеспечивающих эффективность логистического процесса. К упаковке предъявляют следующие требования:

 1. учет требований рынка;

 2. приспособленность к использованию средств механизации при погрузочно-разгрузочных работах;

 3. унификация;

 4. сопоставимость затрат;

 5. высокие механические свойства;

 6. дизайн и форма упаковки;

 7. экологическая безопасность;

 8. учет климатических особенностей;

 9. соизмеримость и сопоставимость с транспортными средствами;

 10. сохраняемость при транспортировке;

 11. способность к повторному использованию.

Неотъемлемой часть упаковки является маркировка в виде этикетки или ярлыка, которая как минимум идентифицирует товар, указывается его сортность, описывает свойства и содействует стимулированию его сбыта.

Разработка эффективной упаковки для товара требует принятия большого числа решений. Прежде всего, необходимо определить какой в принципе должна быть упаковка, и какую роль она должна сыграть для конкретного товара. В чем будет заключаться основная функция упаковки - обеспечить более надежную защиту товара, предложить новый метод раздачи или разлива, донести определенную информацию о качественных характеристиках товара или фирме. Затем принимается решение о конструкции упаковки (ее размерах, форме, материале, цвете, текстовом оформлении, наличии марочного знака). Составляющие упаковки должны быть увязаны с политикой ценообразования, с рекламой и прочими элементами маркетинга. Необходимо, чтобы упаковка отвечала также требованиям условий нормальной эксплуатации. [6]

2. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО ТД «ДОЙЧ-АВТО»

2.1. Общая характеристика ТД «Дойч-Авто»

Фирменное наименование общества: ООО Торговый Дом «Дойч-Авто». Официальное сокращенное наименование общества: ООО ТД «Дойч-Авто» .

Юридический адрес нахождения общества: 454008, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев,65.

Фактический адрес 454010, г. Челябинск, ул. Каслинская, 26, магазин «Дойч-Авто».

Метою діяльності товариства є отримання прибутку.

Предметом деятельности ООО ТД «Дойч-Авто» является закуп и реализация запасных частей к немецким автомобилям, аксессуаров, а также сопутствую щих товаров для автомобилей (фильтры, моторные масла, автопромывочные масла, тосол, дистиллированная вода и т.д.) через собственный розничный магазин.

Ключевые позиции реализуемой продукции представлены в таблице 2.1.:

Таблиця 2.1

Характеристика реализуемой продукции ООО ТД «Дойч-Авто»

Наимено вание продукции

Годовой объем реализации в стоимостном выражении, тыс. руб.


2004г.

2005г.

2006р.

Запасные части к автомобилю «БМВ»

38

910

1564

Запасные части к автомобилю «Ауди»

32

758

1303

Запасные части к автомобилю «ФВ»

25

607

1043

Аксессуары к немецким автомобилям

18

263

441

Моторні масла

8

343

601

Прочая продукция

6

152

260

Разом

127

3033

5212

В соответствии с учредительными документами, предприятие может осуществлять следующие виды деятельности:

 • розничная торговля ;

 • оптовая торговля ;

 • посреднические услуги при купле-продаже запасных частей к автомобилям.

Помимо основных видов деятельности Общество вправе осуществлять самостоятельно любую хозяйственную деятельность, не запрещенную Законом.

Виды деятельности, перечень которых определяется Федеральными законами, общество может осуществлять только на основании специального разрешения (лицензии).

Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести ответственность и исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Общество в праве в установленном порядке открывать банковские счета в валюте РФ и иностранной валюте на территории РФ и за ее пределами.

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное название на русском (иностранном) языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ.

Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы. Размеры и виды оплаты их труда.

В период прохождения практики была изучена организационная структура предприятия.

Штат предприятия укомплектован опытными специалистами в области автомобильной промышленности, менеджмента качества, торговли. Общее число наемных работников составляет 16 человек.

Представим структуру общества в виде следующей схемы:
Малюнок 1. Структура аппарата управления ООО ТД «Дойч-Авто».

Как указано на рис.1 - в ООО ТД «Дойч-Авто» применя­ ется линейная структура управления.

Надо отметить, что для подобной организации такая структура довольно-таки характерна и выглядит обычно. При линейной структуре каждое стратегическое подразделение компании подчиняется в равной степени для всех работников непосредственно директору фирмы.

2.2. Анализ финансово-экономического состояния ООО ТД «Дойч-Авто»

Сравнительный аналитический баланс можно получить из исходного баланса путём сложения однородных по своему составу и экономическому содержанию статей баланса и дополнения его показателями структуры, динамики и структурной динамики. Аналитический баланс охватывает много важных показателей, характеризующих статику и динамику финансового состояния организации. Этот баланс включает показатели как горизонтального, так и вертикального анализа.

Расчет данных показателей будем проводить на основе информации Бухгалтерского баланса за период 2004 - 2006г. (см. табл.2.2).

Таблиця 2.2

Бухгалтерский баланс 2004 - 2006г.

АКТИВ

2004г.

2005г.

2006р.

1

2

3

4

I. Внеоборотные активыИтого по разделу I

-

-

-

II. Оборотные активыЗапаси

78

239

351

в тому числі:сировину, матеріали та інші аналогічні цінності
витрати в незавершеному виробництві
готова продукція і товари для перепродажу

78

239

351


Продолжение таблицы №2.2

Податок на додану вартість по придбаних цінностей

14

11

21

Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)

1

179

208

в тому числі:
покупці і замовники

1

3

15

Грошові кошти
Итого по разделу II

94

432

595

БАЛАНС

94

432

595

ПАСИВ

На конец отчетного периода1

2

3

4

III. Капітал і резервиСтатутний капітал

10

10

10

Нерозподілений прибуток

-

15

34

Итого по разделу III

10

25

44

IV. Довгострокові зобов'язання
Итого по разделу IV

-

-

-

V. Короткострокові зобов'язання
Позики і кредити

-

-

-

Кредиторська заборгованість

84

407

551

в тому числі:
постачальники та підрядники

79

205

296

заборгованість перед персоналом організації

-

27

32

заборгованість з податків і зборів

2

3

33

інші кредитори

4

172

190

Итого по разделу V

84

407

551

БАЛАНС

94

432

595

Рисунок 2. Структура бухгалтерского баланса 2004 – 2006г.

Как видно из Таблицы 2.2.:

1) валюта баланса за 2005 увеличилась в 4 раза, за 2006 г. на 37 % .

2) в общем объёме активов внеоборотные активы отсутствуют. Таким образом, темп прироста оборотных активов превышает темпы прироста внеоборотных активов. Это положительная тенденция.

3) увеличилась дебиторская задолженность: в 2005г. до 179 тыс.руб., в 2006г. до 208 тыс.руб.

4) увеличился объём запасов: за 2005г. в 3 раза до 239 тыс.руб., за 2006г. на 46 %

Для дальнейшего выяснения ситуации на предприятии, проведём анализ структуры и динамики пассивов.

1) у предприятия отсутствуют долгосрочные обязательства.

2) нераспределенная прибыль в 2005г. составляла 15 тыс.руб, а в 2006г. выросла до 34 тыс.руб.

3) краткосрочные обязательства в общем объёме источников в 2005г. составляют 89 %, в 2005г. – 94 %, а в 2006г. – 92 %.

4) кредиторская задолженность за 2005г. увеличилась в 5 раз и составила в 2006г. 551 тыс.руб.

5) кредиты и займы в общем объёме имущества отсутствуют во всем исследуемом периоде с 2004г. по 2006 г.

Таблиця 2.3

Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности.


Расчёты

Дебиторская задолженность

Кредиторская задолженность

Превышение задолженности
Дебиторской

Кредиторской


2004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

1.С покупателями или поставщи-ками за товары и услуги

1

179

208

79

205

296

-

-

-

78

26

88

2. Перед персоналом

-

-

-

-

27

32

-

-

-

-

27

32

4. По отчислени-ям на социальные нужды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. С бюджетом

-

-

-

2

3

33

-

-

-

2

3

33

7. С прочими

-

-

-

4

172

190

-

-

-

4

172

190

Разом

1

179

208

85

407

551

-

-

-

84

228

343

За весь исследуемый период кредиторская задолженность превышает дебиторскую: в 2004г. – на 84 тыс.руб., в 2005г. – на 228 тыс.руб. ( в 2 раза), в 2006г. – на 343 тыс.руб. (в 2,5 раза).

То есть, если все дебиторы погасят свои обязательства, то ООО ТД «Дойч-Авто» сможет погасить лишь 37% к 2006г. обязательств перед кредиторами. Но в то же время превышение кредиторской задолженности над дебиторской даёт предприятию возможность использовать эти средства, как привлечённые источники (например полученные авансы израсходованы; полученное сырьё пущено в переработку и т.д.).

Проанализируем ситуацию, рассчитав коэффициенты финансовой устойчивости в таблице 2.4.

Таблиця 2.4

Анализ финансовой устойчивости.

Показатели

Норма

2004

2005

2006.

Отклонение

(+; -)


2005/2004кв

2006/2005кв

1.

2.

³ .

4.

5.

6.

7.

1.Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения.

*

1

3

15

2

12

2. Краткосрочная дебиторская задолженность

*

0

0

0

0

0

3. Запасы , НДС, долгосрочная дебиторская задолженность

*

93

429

580

336

151

4. Оборотные активы, всего

*

94

432

595

338

163

5. Внеоборотные активы, всего

*

0

0

0

0

0

6. Активы, всего

*

94

432

595

338

163

7. Собственный капитал

*

10

25

44

15

19

8. Заёмный капитал, всего

*

0

0

0

0

0

9. Текущие обязательства

*

84

407

551

323

144

10. Долгосрочные обязательства

*

0

0

0

0

0

11.Коэффициент капитализации.

не выше 1,5

0

0

0

0

0

12. Коэффициент обеспечения собственными источниками финансирования

К ≥ 0,5

0,1

0,05

0,07

-0,05

0,02

13. Коэффициент финансовой независимости.

0,4≤ К 0,6

0,1

0,05

0,07

-0,05

0,02

14. Коэффициент финансирования.

К ≥ 0,7 1,5

0

0

0

0

0

15. Коэффициент финансовой устойчивости

К ≥ 0,6

0,1

0,05

0,07

-0,05

0,02

Исходя из таблицы, можно сделать следующие выводы за анализируемый период:

1. Коэффициент капитализации. Во всех периодах на 1 руб. вложенных средств приходилось 0 коп. Это следует расценивать отрицательно.

2) Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования имеет нижнюю границу нормативного значения 0,1, оптимальный его показатель 0,5. Весь анализируемый период данный показатель был на границе минимального значения, что означает отсутствие собственных источников для финансирования оборотных активов.

3) Коэффициент финансовой независимости не соответствует нормативному интервалу, т.е. удельный вес собственных средств в общей сумме источников финансирования во всех трех кварталах близок к 0.

4) Коэффициент финансирования. Следует отметить, что все 3 года предприятие показывало низкую платежеспособность в виду отсутствия достаточного объема собственного капитала.

5) Коэффициент финансовой устойчивости все три квартала близок к нулю. Из чего делаем вывод, что у предприятия отсутствуют собственные источники финансирования.

Таким образом, анализ коэффициентов финансовой устойчивости даёт следующие ответы:

- предприятие финансово не устойчиво, в целом платежеспособно;

- состояние предприятия отвечает задачам его финансово – экономической деятельности.

Оценка финансовой независимости ООО ТД «Дойч Авто» приведена в таблице 2.5:

Таблиця 2.5.

Анализ достаточности источников финансирования для формирования запасов.

Показатели

2004

тис.руб.

2005

тис.руб.

2006

тис.руб.

Отклонение

(+; -)

Темп роста,

%.

2005/2004г

2006/2005г

2005/

2004р.

2006/

2005р.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. Источники собственных средств

1

3

15

2

12

300

500

2. Внеоборотные активы

0

0

0

0

0

0

0

3. Наличие собственных оборотных средств

94

432

595

338

163

460

137

4. Долгосрочные кредиты и заёмные средства

0

0

0

0

0

0

0

5. Капитал функционирующий

10

25

44

15

19

250

176

6.Краткосрочные кредиты и заёмные средства

84

407

551

323

144

484

135

7. Общая величина основных источников формирования запасов

78

239

351

161

112

306

147

8. Общая величина запасов

78

239

351

161

112

306

147

9. Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств

+10

+25

+44

+15

+19

250

176

10. Излишек (+) или недостаток (-) собственных и долгосрочных заёмных источников формирования запасов.

+6

+168

+200

+162

+32

2800

119

11. Показатель типа финансовой ситуации.

устой-чивое состояние

устой-чивое состояние

Устой-чивое состоя-ние

-

-

-

-

Из таблицы 2.5 видно, что:

1) в2004г. излишек собственных оборотных средств составляет 10 тыс. руб., в 2005г. этот показатель испытывает профицит в 250 тыс.руб., в 2006г. профицит составил 44 тыс.руб.;

2) баланс общей величины основных источников формирования запасов в 2004г. составил излишек на 6 тыс.руб., в 2005г. – 168 тыс. руб., в 2006г. – вырос еще на 19% в сравнении с 2005г. Таким образом, тип финансовой ситуации, сложившийся на предприятии соответствует скорее устойчивому финансовому состоянию.

Для наиболее точной оценки ликвидности используем коэффициенты платежеспособности, рассчитанные в таблице 2.6.

Таблиця 2.6

Анализ финансовой устойчивости.

Показатели

Норма

2004

2005

2006.

Отклонение

(+; -)


2005/2004кв

2006/2005кв

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения.

*

1

3

15

2

12

2. Краткосрочная дебиторская задолженность

*

0

0

0

0

0

3. Запасы , НДС, долгосрочная дебиторская задолженность

*

93

429

580

336

151

4. Оборотные активы, всего

*

94

432

595

338

163

5. Внеоборотные активы, всего

*

0

0

0

0

0

6. Активы, всего

*

94

432

595

338

163

7. Собственный капитал

*

10

25

44

15

19

8. Заёмный капитал, всего

*

0

0

0

0

0

9. Текущие обязательства

*

84

407

551

323

144

10. Долгосрочные обязательства

*

0

0

0

0

0

11.Коэффициент абсолютной ликвидности

≥0,1 ÷0,7

0,01

0,01

0,03

0

0,02

12. Коефіцієнт поточної ліквідності

1,5; 2,0 ÷ 3,5

1,12

1,06

1,08

-0,06

0,02

13. Доля оборотных средств в активах.

≥0,5

1

1

1

0

0

14. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

≥0,1

0,12

0,06

0,08

0,06

0,02

Из таблицы 2.6 видно, что:

1) коэффициент абсолютной ликвидности за весь анализируемый период равен нормативному значению, т.е. предприятие может погасить краткосрочную текущую задолженность за счёт денежных средств и приравненным к ним финансовым вложениям.

2) коэффициент текущей ликвидности немного ниже нормативного значения, т.е. предприятие, мобилизировав все оборотные средства сможет покрыть часть текущих обязательств по кредитам и расчётам;

3) коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами – значение, близкое к нормативному, что говорит о временном отсутствии оборотных средств у предприятия для осуществления его текущей деятельности.

Таким образом, анализ коэффициентов платёжеспособности говорит о платёжеспособности и ликвидности предприятия.

Таблиця 2.7

Показатели, тыс.руб.

2004р. тис.руб.

2005р. тис.руб.

2006р. тис.руб.

Изменения.


2005/

2004

%

2006/

2005

%

1

2

3

4

5

6

7

8

Прибыль от продаж

5

31

127

26

620

96

409

Валовий прибуток

13

486

902

473

3738

416

186

Выручка от продаж

127

3033

5212

2906

2388

2179

172

Чистий прибуток

1

15

76

14

1500

61

507

Стоимость имущества

114

2547

4310

2433

2234

1763

169

Затраты на производство и реализацию продукции

12

466

801

454

3883

335

172

Рентабельність продажів

4

1

2,4

-3

-75

1,4

240

Чистая рентабельность

0,8

0,5

1,5

-0,3

-40

1

300

Экономическая рентабельность

0,9

0,6

1,8

-0,3

-33

1,2

300

Затратоотдача

41,6

6,6

15,8

-35

-84

9,2

239

Рисунок 3. Соотношение показателей финансовых результатов.

Из таблицы 2.7 видно, что:

1) рентабельность продаж за 2006г. увеличилась в сравнении с 2005г. на 140 %, т.е. если в 2005г. на единицу продукции приходилось 1 коп. прибыли, то в 2006г. этот показатель вырос до 2,4 коп.

Таким образом, рентабельность продаж следует оценить как неудовлетворяющую нормативному значению, которое начинается с отметки в 14 коп.

2) снизилась экономическая рентабельность 2005г., т.е. эффективность использования всего имущества предприятия в 2004г. составляет 0,9 %, то в 2005г. этот показатель равен 0,6, что также не соответствует нормативному значению.

3) показатель затратоотдачи показывает, сколько прибыли от продажи приходится на 1 рубль затрат. В 2004г. – 42 коп, в 2005г. – 6,6 коп., в 2006г. – 16 коп., т.е. за 2006г. показатель увеличился более чем в 2 раза..

Таким образом, многие показатели рентабельности прибыли за анализируемый период увеличились. Всё это свидетельствует о стабилизации финансового состояния предприятия.

Финансовый анализ состояния компании тесно связан с организацией коммерческой деятельности. Ведь успешное ведение сбытовой и коммерческой деятельности в конечном итоге окажет положительное влияние на основные финансовые показатели: прибыль, рентабельность, ликвидность и платежеспособность.

Поэтому необходимо провести анализ сбытовой деятельности ООО ТД «Дойч-Авто».

2.3. Анализ сбытовой деятельности ООО ТД «Дойч-Авто»

Данные об объемах реализации продукции представлены в таблице 2.8.

Таблица 2.8.

Динамика объема реализации продукции за 2005 – 2006г.г.

Найменування продукції

Объем реализации, тыс. руб.

Отклонение


2005р.

2006р.

Абсолютное, тыс. руб.

Относительное, %

Запасные части к автомобилю «БМВ»

910

1564

654

172

Запасные части к автомобилю «Ауди»

758

1303

545

172

Запасные части к автомобилю «ФВ»

607

1043

436

173

Аксессуары к немецким автомобилям

263

441

178

168

Моторні масла

343

601

258

176

Прочая продукция

152

260

108

170

Разом

3033

5212

2179

174

Как показывают данные таблицы 2.8., в отчётном периоде по сравнению с базисным периодом, наблюдается увеличение реализации продукции в среднем на 174 %. Это увеличение произошло из-за увеличения сбыта большинства видов продукции. Так, реализация запасных частей к автомобилю «БМВ» возросла на 72 %, запасных частей к автомобилю «ФВ» увеличилась на 73% и т.д.

Эту тенденцию следует оценивать положительно, т.к. в результате этих изменений увеличивается доход и прибыль предприятия.

Удельный вес основных товарных групп в общем объеме продаж ООО ТД «Дойч-Авто» за исследуемый период представлен на таблице 2.9.

Таблица 2.9.

Удельный вес основных товарных групп в общем объеме продаж за 2004 – 2006г.

Найменування продукції

2004р.

2005р.

2006р.


Объем реализации, тыс. руб.

Питома вага,%

Объем реализации, тыс. руб.

Питома вага,%

Объем реализации, тыс. руб.

Питома вага,%

Запасные части к автомобилю «БМВ»

38

29,9

910

30,2

1564

29,8

Запасные части к автомобилю «Ауди»

32

25,2

758

25

1303

25,2

Запасные части к автомобилю «ФВ»

25

19,7

607

20,2

1043

19,9

Аксессуары к немецким автомобилям

18

14,2

263

8,2

441

8,6

Моторні масла

8

6,3

343

11,3

601

11,5

Прочая продукция

6

4,7

152

5

260

5

Разом

127

100

3033

100

5212

100

По данным таблицы видно, что удельный вес основных товарных групп за период 2004 – 2006г.г. практически не изменился. Это следует расценивать положительно, т.к. развитие компании происходит равномерно.

В связи с этим, у руководства ООО ТД «Дойч-Авто» появляется реальная возможность планирования ассортимента на будущий период и стабилизации денежных и товарных потоков.

Помимо анализа товарооборота компании, следует отметить другие показатели эффективности сбытовой деятельности. В ходе анализа сбытовой политики на предприятии были выявлены следующие плюсы:

 1. структура управления отдела сбыта соответствует методологическим требованиям, м ежду всеми работниками службы сбыта ООО ТД «Дойч-Авто» существует функциональная связь, что позволяет ускорить обработку данных и прием заказов;

 2. собственная сбытовая сеть ООО ТД «Дойч-Авто» сориентирована исключительно на реализацию продукции немецкого производства. Кроме того, такая система сбыта позволяет предприятию поддерживать прямой контакт с производителями продукции;

 3. система сбыта продукции ООО ТД «Дойч-Авто» крайне упрощена, так как предприятие реализует продукцию через собственные магазины-салоны и через дилеров;

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что предприятие использует «передовые» методы организации сбыта своих товаров.

2.4. Определение корпоративной миссии и конкурентной стра­теги

На этом этапе предопределяется общее направление стратегического планирования развития и деятельности предприятия, определяющим, в свою очередь, тем самым и его воздействие на процесс формирования рынка (отрасли) и среды сбыта.

Корпоративная миссия отражает ориентацию и направленность предприятия на решение задач удовлетворения потребностей и запросов потребителей, осуществляемого на определенном рынке (в определенной среде) исходя из круга удовлетворяемых специфических потребностей и запросов, совокупности конкретных потребителей, определенных товаров (ценности), реального конкурентного преимущества предприятия.

Конкурентное преимущество является основой, определяющей дальнейшую стратегическую и тактическую деятельность предприятия, его развитие. Определение конкурентного преимущества является результатом исследования и анализа конкурентной среды, выявляющего ключевые факторы (и их влияние), сильные и слабые стороны (и их оценку) как самого предприятия, так и его конкурентов. За определением конкурентного преимущества следует принятие решения и планирование программы его достижения в конкретной области. Конкурентное преимущество определяет позицию предприятия и стратегию его конкурентного давления в отрасли (на рынке). Другой важной составляющей, определяющей позицию предприятия в отрасли, является сфера конкуренции. Последняя определяется как широта цели, или широта удовлетворения потребностей, на которую ориентируется предприятие в пределах отрасли (на рынке). Вид и сфера конкурентного преимущества, таким образом, определяют типовую (базовую) конкурентную стратегию производственного предприятия.

Стратегия лидерства за счет экономии на издержках определяется фактором производительности и обусловливается эффектами масштаба и опыта. Она предусматривает инвестиции в производство, направленные на реализацию указанных эффектов; управление постоянными затратами; акцент на конструирование новых товаров; экономию издержек обращения, в частности сбытовых, и издержек продвижения товара (ценности).

Стратегия дифференциации определяется отличительными потребительскими свойствами товара (ценности), обусловливающими его и тем самым предприятия рыночную силу, образующую преимущество в отношении приемлемой максимальной цены сбыта (продаж). Дифференциация может иметь различные формы: имидж марки: признанное технологическое превосходство и совершенство; конструктивные свойства и внешний вид; послепродажный сервис и др.

Стратегии сосредоточения на издержках и сфокусированной дифференциации — это стратегии специализации, нацеленные на удовлетворение потребностей отдельного избранного целевого сегмента рынка или отдельной конкурентной группы покупателей.

Лидерство за счет экономии на издержках достигается за счет стабильных инвестиций; высокой технической и технологической оснащенности и компетентности; жесткого управления обеспечением, производством и сбытом; товарной политики, ориентированной на стандартизованные товары. Решающую роль при этом играет производство.

Дифференциация достигается обладанием ноу-хау в области маркетинга, успешным предвидением и активным формированием эволюции рынка (конъюнктуры и спроса). Решающую роль при этом играет координация и управление всей функциональной д ельностью предприятия, включая исследования и разработки.

ООО ТД «Дойч-Авто» использует стратегию дифференциации, так как товары обладают отличительными потребительскими свойствами (имидж марки; признанное технологическое превосходство и совершенство; конструктивные свойства и внешний вид; послепродажный сервис и др.)

3. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Стимулювання збуту

Що стосується комплексної програми стимулювання, то відносно її розробник плану маркетингу повинен прийняти ряд додаткових рішень. В частности, он должен решить, сколь интенсивное стимулирование применить, как долго оно будет длиться и какие средства следует выделить для его проведения.

Интенсивность стимулирования. Деятель рынка должен принять решение о том, сколь интенсивное стимулирование предложить. Для успеха мероприятия необходимо наличие определенного минимума стимулирования. Более сильный стимул обеспечит и больше продаж, но при постоянно падающем темпе сбыта. Стимулы могут быть предложены либо всем, либо только каким-то особым группам лиц.

Длительность программы стимулирования. Если мероприятие по стимулированию слишком растянуто во времени, предложение потеряет часть своего заряда, толкающего на немедленные действия. Более эффективным является относительно непродолжительное стимулирование продаж. Кратковременность мероприятия побуждает потребителя быстро воспользоваться преходящей выгодой. Но если длительность мероприятия слишком коротка, многие потребители не смогут воспользоваться предлагаемыми выгодами, поскольку как раз в это время у них, возможно, не будет надобности в повторных покупках. Применительно к товарам широкого спроса стимулирование может продолжаться в среднем от одного до двух месяцев. Товары, приобретаемые один раз в год, нуждаются в краткосрочном (4 -6 недель) стимулировании в момент, когда покупка наиболее вероятна. Бюджет мероприятия по стимулированию. Смету на мероприятия по стимулированию сбыта можно разработать двумя способами. Деятель рынка может выбрать конкретные меры и обсчитать их стоимость, однако чаще размер ассигнований определяется в виде процента от общего бюджета. [9]

3.2. Персонал службы сбыта

Подбор персонала службы сбыта. Представитель службы сбыта — один из важных служащих своей фирмы. Он имеет дело с хорошо подготовленными, информированными, ответственными людьми в фирмах-клиентах. Каждый специалист по сбыту может принести своей фирме заказы на сотни тысяч и даже миллионы долларов в год. Поэтому целесообразно затратить на его подготовку крупные суммы денег. Средняя стоимость подготовки специалиста по сбыту превышает 10 тыс. долл. Учитывая длительность и высокую стоимость подготовки, следует относиться к подбору кандидатов с особой тщательностью, чтобы время и деньги не пропали впустую.

Подбор кандидатов на любую работу начинается с изложения предъявляемых требований и ознакомления с обязанностями. Разумеется, конкретные задачи представителя службы сбыта вытекают из характера деятельности его фирмы, однако некоторые требования являются общими для большинства служащих, занимающихся личной продажей товаров промышленного назначения.

Специалист по сбыту товаров промышленного назначения для выполнения стоящих перед ним обязанностей должен обладать инициативой и внутренней дисциплиной, поскольку ему самому предстоит выработать для себя программу действий и выполнять ее. Он должен хорошо знать свой ассортимент товаров, быть способным к общению и легко усваивать полученные сведения. Важно также, чтобы он представлял себе производственные проблемы потребителей и возможности использования товаров или услуг его фирмы для их решения. Он должен непрерывно собирать информацию и накапливать идеи, полезные для его клиентуры, независимо от возможности получения коммерческого эффекта в обмен на эти сведения, а также постоянно интересоваться новыми видами услуг для своих клиентов.

Необходимым качеством представителя службы сбыта товаров промышленного назначения является настойчивость. Эти товары редко продаются с первого захода. Продавая дорогостоящее оборудование, надо быть готовым нанести потенциальному покупателю целую серию визитов. Если закупка важна для покупателя, необходимо получить одобрение нескольких ответственных служащих. Все это зачастую требует времени, и во многих случаях выигрывает тот, кто продолжает свою работу с настойчивостью и тактом даже тогда, когда дело кажется проигранным.

Одной из важнейших черт продавца товаров промышленного назначения является приспособляемость, умение завязывать контакты и правильно держаться со служащими различных уровней. Он должен быть по своему характеру дружелюбным, внимательным и тактичным, не забывать об интересах своей клиентуры и всегда стараться быть полезным. Подобное поведение привязывает к нему закупщиков потребителя, и конкурентам, как правило, весьма трудно пробить брешь в таких отношениях.

Специалист по сбыту товаров промышленного назначения, безусловно, должен быть честным. Изложение данных о товаре должно базироваться на фактах. Если он обещает, что его фирма выполнит определенную работу или выдержит названный срок поставки, это обещание необходимо выполнить. Введение в заблуждение ила умолчание разрушает доверие покупателей столь же быстро, как и явная ложь.

Снабженцы промышленных компаний предпочитают иметь дело с вежливыми, аккуратными людьми, которые гордятся своей работой, товаром и фирмой.

Подготовка представителя службы сбыта. Относительная малочисленность потребителей и крупный объем средней сделки купли-продажи товаров промышленного назначения делают надлежащую подготовку представителей службы сбыта особенно важным дедом. В то же время относительно небольшой персонал сбытовых органов и важность для фирмы-поставщика каждого заключенного контракта не позволяют применять многие методы подготовки, используемые фирмами, производящими потребительские товары. Нельзя доверить будущему специалисту самостоятельные контакты с покупателями до тех пор, пока он не получит определенных знаний и не овладеет сбытовыми навыками.

Подготовка специалиста может проводиться с отрывом от производства (метод формального обучения, или классный метод) и без отрыва от производства. Если сбытовой персонал невелик, проводить обучение с отрывом от производства нецелесообразно. Крупные фирмы с многочисленным сбытовым персоналом могут воспользоваться этим методом обучения для восстановления технических знаний новых служащих, привлечения их внимания к определенным вопросам, имеющим значение для их сбытовой деятельности. Некоторые фирмы основывают такие занятия на разборе конкретных случаев их деловой практики.

Фирмы, для которых метод обучения с отрывом от производства не подходит, пользуются методом индивидуального обучения. Будущий специалист проходит обучение, выполняя последовательные операции в отделе сбыта или других подразделениях, где он может получить сведения, которые пригодятся ему в практической работе. Ему поручается обработка заказов, деловая переписка и ответы на запросы, отгрузка готовой продукции. Он, вероятно, проведет некоторое время в одном из филиалов фирмы. Фирма, производящая машины или тяжелое оборудование, может включить в его подготовку, вопросы, касающиеся установки и технического обслуживания.

Повышение квалификации опытного персонала отдела сбыта. Большинство поставщиков товаров промышленного назначения признают целесообразной организацию занятий по повышению квалификации своего сбытового персонала. Эти занятия могут проводиться в форме индивидуальной работы с представителями службы сбыта в районе их деятельности, куда для этого выезжает ответственный служащий главной конторы. При всей эффективности этот метод обходится очень дорого и отнимает много времени. Еще один метод — семинары по проблемам сбыта при главной конторе или в одном из филиалов фирмы. Как правило, целесообразно ограничивать число участников 6-8 специалистами по сбыту, чтобы обеспечить личное участие каждого в обсуждении вопросов. При этом значительная часть обучения пройдет в форме обмена опытом. Руководитель описывает ситуацию, и сам он или один из участников начинает играть роль перспективного покупателя. В ходе занятий методом проб и ошибок силами всех присутствующих совместно вырабатывается наилучший способ действий в данной ситуации. [20]

3.3. Достоинства и недостатки сбытовой политики предприятия

В ходе анализа сбытовой политики на предприятии были выявлены следующие ее плюсы и минусы. Плюсы:

 1. Структура управления отдела сбыта соответствует методологическим требованиям, м ежду всеми работниками службы сбыта ООО ТД «ДойчАвто» существует функциональная связь, что позволяет ускорить обработку данных и прием заказов.

 2. На предприятии ежегодно проводятся маркетинговые исследования рынков сбыта продукции, что позволяет предприятию занимать новые рынки сбыта с учетом спроса на дынных рынках .

 3. Собственная сбытовая сеть ООО ТД «Дойч-Авто» сориентирована исключительно на реализацию продукции немецкого производства. Кроме того, такая система сбыта позволяет предприятию поддерживать прямой контакт с производителями продукции.

 4. Система сбыта продукции ООО ТД «Дойч-Авто» крайне упрощена, так как предприятие реализует продукцию через собственные магазины-салоны и через дилеров.

 5. Предприятие активно использует различные способы стимулирования сбыта и проводит рекламные кампании.

 6. Проводятся мероприятия по созданию имиджа фирмы – брейдинг. Все мероприятия по рекламе расписываются по месяцам, сопоставляется, как рекламные мероприятия пересекаются между собой, определяются наиболее эффективные направления проведения рекламы с учетом особенностей реализуемой продукции и конъюнктуры рынка, оценивается весь комплекс мероприятий по рекламе продукции для формирования доверия и уважения к предприятию-изготовителю.

 7. Регулярно осуществляется проверка финансирования рекламной компании и использования выделенных средств.

 8. Отделом маркетинга ООО ТД «Дойч-Авто» широко применяется комплексное воздействие на покупателя - с помощью не только рекламы, но и других средств, что можно несколько вольно перевести как "Формирование спроса и стимулирование сбыта".

 9. Предприятие проводит сервисную политику (гарантийный ремонт, ремонт и др.), что способствует коммерческому успеху предприятия, повышает его престиж.

Минусов в сбытовой политике ООО ТД «Дойч-Авто» гораздо меньше чем плюсов, потому что, как уже было сказано, предприятие использует «передовые» методы организации сбыта. Поэтому основным недостатком можно выделить то, что предприятием не полностью выявлены рыночные возможности предприятия, в т.ч. редко проводится анкетирование покупателей и потенциальных потребителей. Также предприятию необходимо усиливать технологическую базу с целью увеличения объемов продаж. Т.о., совершенствование сбытовой политики ООО ТД «Дойч-Авто» в первую очередь необходимо проводить по данным направлениям. [16]

3.4. Рекомендации по совершенствованию сбытовой деятельности

Специалисты предприятия ежегодно проводят работу по расширению и обновлению ассортимента, улучшению качества продукции, дизайна упаковки, применению упаковочных материалов.

На основі проведеного дослідження були розроблені наступні рекомендації:

 1. при организации сбыта продукции необходимо провести исследования в области маркетинга – систематизировать данные о том, что предпочитают покупать потребители. Одним из наиболее подходящих способов для проведения такого рода исследований, с учетом того, что продажа товара производится через прилавок, является устный опрос и анкетирование. С помощью таких методов можно без существенных затрат выявить желания потребителей покупать товары того или иного производителя;

 2. особое внимание уделять качеству и внешнему виду продукции. С учетом того, что товары, попадаемые на прилавок магазина, проделывают длинный путь от производителя в Германии до Челябинска. Порой этот маршрут проходит через Москву или другие города России. Он подлежит многократной перегрузке и в связи с этим целостность упаковки приобретает дефекты, что отрицательно сказывается на ее внешнем виде и в последующем вызывает у потребителей неблагоприятное отношение о фирме в целом. В этом случае, если сам товар не поврежден, а дефект имеет только упаковка, можно предложить предприятию самостоятельно упаковывать товар.

 3. для увеличения сбыта необходимо производить качественную подготовку персонала. Так как предприятие имеет дело с автомобильными запчастями, представляющими собой сложные технические изделия, то персонал должен быть высоко квалифицированный и осведомленный в данной сфере деятельности. Каждый сотрудник ООО ТД «Дойч-Авто» при приеме на работу проходит специализированный тест на знание продукции. Можно предложить в дополнение к фирменному тесту компании, обучение продавцов-консультантов на дополнительных курсах по деловому общению с клиентами. Так-так эти люди непосредственно имеют дело с клиентами фирмы, это поможет повысить имидж компании и как следствие увеличить продажи.

 1. при формировании цены необходимо по возможности придерживаться стратегии неокруглённых цен. В каждой ассортиментной группе фирме необходимо определить базовый товар, который удовлетворяет основные запросы потребителей.

 2. активизировать рекламу и иные методы продвижения товара и стимулирования сбыта. Компания ООО ТД «Дойч-Авто» в данный момент размещает свою рекламу в различных печатных изданиях Челябинска и Челябинской области, каковыми являются специализированные автомобильные журналы и газеты. Дополнительным средством рекламы могут являться визитные карточки компании которые можно распространять как на автозаправочных станциях, так и в салонах сервисного обслуживания и ремонтных мастерских.

Все предложенные мероприятия позволят улучшить финансовое состояние ООО ТД «Дойч-Авто».

ВИСНОВОК

Актуальность проблемы организации и управления сбытом готовой продукции связано с большим предложением товаров на рынке, с растущими потребностями покупателей и возрастанием неценовой конкуренции. Специфіка російського акценту проблеми полягає в тому, що ситуація ускладнюється загальною економічною нестабільністю, інфляцією, низьким рівнем платоспроможного попиту, низьким рівнем зростання населення, недосконалістю ринкових відносин.

Объектом выпускной квалификационной работы является ООО ТД «Дойч-Авто».

В первой части работы раскрыта сущность коммерческой деятельности в области сбытовой политики предприятия.

Во второй части работы дана общая характеристика ООО ТД «Дойч-Авто», проведён финансово-хозяйственной деятельности компании.

В третьей части работы описана сбытовая деятельность предприятия, даны рекомендации по её усовершенствованию.

В целом в ходе проведённого финансово-хозяйственного анализа можно сделать вывод о том, что данное предприятие успешно работает на рынке города Челябинска и Челябинской области.

По усовершенствованию сбытовой деятельности даны следующие рекомендации:

 1. провести исследования в области маркетинга – систематизировать данные о том, что предпочитают покупать потребители;

 2. особое внимание уделять качеству и внешнему виду продукции;

 3. производить качественную подготовку персонала;

 4. придерживаться стратегии неокруглённых цен;

 5. в каждой ассортиментной группе фирме необходимо определить базовый товар, который удовлетворяет основные запросы потребителей;

 6. активизировать рекламу и иные методы продвижения товара и стимулирования сбыта.

Данные рекомендации могут быть использованы руководством компании.

Список використаних джерел

 1. Абчук В.А. Коммерция. – СПб.: изд. Михайлова В.А., 2000.

 1. Альбеков А.Ю., Митько О.А. Комерційна логістика. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002.

3. Астафьев Л.В. Стратегическое планирование в условиях конкуренции. - М.: 2003.

4. Елагин Ю.А., Николаева Т.И., Николаева Н.А. Организация коммерческой деятельности в тороговле: Учеб, пособие. — Екатеринбург: Изд-во Урал. держ. екон. уи-та, 2002.

  1. Ковальов А.І., Войленко В.В. Маркетинговый анализ.- М.: Центр экономики и маркетинга.- Изд. 2-е, перероб. і доп., 2000.

  2. Ковалёв В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия.-М.: Проспект, 2000

7. Козлов В.К., Уваров С.А. Коммерческая деятельность предприятия, СПб.: Политехника, 2000.

8. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга, М.: Вильямс, 2002.

9. Максимцова М.М., Игнатьевой А.В. Менеджмент: Учебник для вузов – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2001.

10. Мильнер Б.З. Теория организации: Учебник.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2002.

11. Осипова Л. В., Синяева И. М. Основы коммерческой деятельности:

Підручник для вузів. — 2 — е изд., перераб. і доп. — М.: ЮI-гГ — дАНА, 2000.

12. Панкратов Ф.Г., Коммерческая деятельность, М.: Дашков и К º, 2004.

13. Половцева Ф.П. Комерційна діяльність. - М.: ИНФРА-М, 2001.

 1. Поршнева А.Г., Румянцевой З.П., Соломатина Н.А. Управление организацией: Учебник / под ред. - 2-еизд., перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2002.

 2. Прикіна Л.В. Экономический анализ предприятия. – М.: Юнити, 2002.

 3. Савицкая Г. В. Экономический анализ.-М.: Новое знание. 2004.

 4. Савицька Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия.-М.: Инфра-М, 2004.

18. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе: Учебник. — М.:ИНФРА — М, 2001.

19. Смирнов Э.А. Разработка управленческих решений: Учебник для вузов. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.

 1. Чернов В.А. Управленческий учёт и анализ коммерческой деятельности.-М.: Финансы и статистика, 2001.

75


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Диплом
326.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Розробка збутової політики комерційного підприємства на прикладі ТОВ ТД Дойч Авто 2
Розробка збутової політики комерційного підприємства на прикладі ТОВ ТД Дойч Авто
Формування збутової політики на ТОВ Красноярузького молоко 2
Формування збутової політики на ТОВ Красноярузького молоко
Облік і аналіз доходів і витрат комерційного підприємства на прикладі ТОВ СуперСтрой-Уфа
Дослідження мотиваційної політики підприємства на прикладі ТОВ Сфера
Аналіз та удосконалення товарної політики підприємства на прикладі ТОВ ОМНІ
Формування збутової політики на прикладі магазину Самара
Планування збутової політики підприємства
© Усі права захищені
написати до нас